symposıum

Transkript

symposıum
2016
ANAMED FELLOWS’
20-22/04
SYMPOSIUM
ANAMED BURSİYERLERİ
SEMPOZYUMU
ÇARŞAMBA 20/04 WEDNESDAY
9:30 – 9:40 Açılış Konuşması / Welcoming Remarks
Bağlantılı Geçmiş: Anadolu & Trakya’da Zaman Boyunca İnsanlar & Yerler / The Connected Past: People
& Places in Anatolia & Thrace Across Time
Oturum Başkanı | Moderator: Günder Varinlioğlu (Mimar Sinan Üniversitesi)
9:40 – 10:00 Ralf Vandam Türkiye’nin Kuzeybatısında Geç Prehistorik (İÖ 6500–2000) Yerleşim Stratejilerini Ortaya Çıkarmak /
Disentangling Late Prehistoric (6500–2000 BCE) Settlement Strategies in Southwestern Turkey
10:00 – 10:20 Baptiste Vergnaud Klasik & Helenistik Dönemlerde İç Karya’da İnsanlar & Kaleler / People & Fortresses in Inland Caria
in the Classical & Hellenistic Periods
10:20 – 10:40 Giorgos Makris Kırsal Girişimciler: Bizans Trakyasında Keşişler & Manastırlar / The Rural Entrepreneurs: Monks &
Monasteries in Byzantine Thrace
10:40 – 11:00 B. Nilgün Öz Bir Höyüğün Yanında Yaşamak: Kırsal bir Toplumun ‘Arkeolojik/Kültürel Miras’ ile İlişkileri/Bağlantıları /
Living Next to a ‘höyük’: Relations/Connections of a Rural Community with ‘Archaeological/Cultural Heritage’
11:00 – 11:20
Tartışma / Discussion
11:20-11:40 Ara / Break
İmparatorluk I: İmparatorlukların Temelleri / Empire I: Foundations of Empire
Oturum Başkanı | Moderator: Andreas Schachner (Deutsches Archäologisches Institut/DAI, Istanbul)
11:40 – 12:00 Joseph Lehner İç Anadolu’da Tunç & Demir Çağları Metal Ticareti, Emperyalizm & Devletleşme Süreci /
Metal Trade, Imperialism, & State Formation in Bronze & Iron Age Central Anatolia
12:00 – 12:20 Ali Çifçi Urartu Krallığı & Ticaret: Eleştirel Bir Bakış / A Critical Review of Trade in the Urartian Kingdom
12:20 – 12:40 Lee Beaudoen Aynayı Bükmek: İskendernamelerde Osmanlı İmparatorluğu’nun Mekansal Tahayyüllerini Keşfetmek /
Bending the Mirror: Exploring Ottoman Spatial Conceptions of Empire in the Alexander Narratives
12:40 – 13:00 Trisha Myers İmparatorluk Bilinci, İmparatorluğun Eleştirisi: Tursun Beg & Bir Edebi Tür Olarak Osmanlı’da
Nasihatname’nin Doğuşu / Consciousness of Empire, Critique of Empire: Tursun Beg & the Establishment of the
Nasihatname Genre in Ottoman Literature
13:00 – 13:20 Tartışma / Discussion
13:20 – 14:30 Öğle Arası / Lunch
İmparatorluk II: İmparatorluğu Sahnelemek: Antik Dönemden Moderniteye Güç & Hükümdarlık /
Empire II: Performing Empire: Power & Kingship from Antiquity to Modernity
Oturum Başkanı | Moderator: Ivana Jevtic (Koç Üniversitesi)
14:30 – 14:50 Milena Raycheva İmparatorluk İsimlerini ve Yüzlerini Silmek: İS 3. Yüzyılın Roma Dönemi Küçük Asyasında Damnatio
Memoriae / Deleting Imperial Names and Faces: Mechanisms of Damnatio Memoriae in Roman Asia Minor, Third Century CE
14:50 – 15:10 Tatiana Bardashova Trabzon İmparatorluğu'nda (1204–1461) Görsel Propaganda / Imperial Visual Propaganda
in the Empire of Trebizond (1204–1461)
15:10 – 15:30 David Durand-Guédy İki Selçuklu Başkenti: Konya & Hamedan / Two Saljuq Capitals: Konya & Hamadan
15:30 – 15:50 Ashley Dimmig Esnek Yapılar, Esnek Modernite: Geç Osmanlı Döneminde İmparatorluk Çadırları /
Flexible Façades, Malleable Modernity: Imperial Tents in the Late Ottoman Period
15:50 – 16:10 Tartışma / Discussion
16:30 – 19:00 Resepsiyon / Reception
All talks will be in English / Sunumlar İngilizce olacaktır
RESEARCH CENTER FOR ANATOLIAN CIVILIZATIONS / ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstiklal Caddesi No.181, Merkez Han, Beyoğlu - İstanbul
anamed.ku.edu.tr
2016
ANAMED FELLOWS’
20-22/04
SYMPOSIUM
ANAMED BURSİYERLERİ
SEMPOZYUMU
PERŞEMBE 21/04 THURSDAY
Yapılı Çevrenin Mikro Ölçeklerde Analizi / Microscalar Analyses of the Built Environment
Oturum Başkanı | Moderator: Rana Özbal (Koç Üniversitesi)
9:50 – 10:10 Catherine Scott Bronze Çağı Yerleşimi Kaymakçı’dan Sediment Jeokimya Analiz Ön Raporları / Preliminary
Results from Sediment Geochemistry at the Bronze Age Site of Kaymakçı
10:10 – 10:30 Serena Love Kerpiç Mimarlık Analiz Alan Yöntemleri / Field Methods for the Analysis of Mudbrick Architecture
10:30 – 10:50 Aroa Garcia-Suarez Çatalhöyük Neolitik Dönem’de Mimari Performans & Topluluk Organizasyonu Araştırması:
Konut Alanlarında Yerleşim Tabakalarının Mikromorfolojik Analizi / Micromorphological Analysis of Floor
Sequences from Domestic Built Environments: Exploring Architectural Performance & Community Organization at
Neolithic Çatalhöyük
10:50 – 11:10 Tartışma / Discussion
11:10 – 11:30 Ara / Break
Yapılı Çevrenin Makro Ölçeklerde Analizi / Macroscalar Analyses of the Built Environment
Oturum Başkanı | Moderator: F. Cânâ Bilsel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
11:30 – 11:50 Caroline Laforest Ölülere Bakarak Mezar Mimarisini Yeniden Yapılandırmak: Antik Çağ & Bizans Döneminde
Anadolu’da Doğada Çabuk Çözülen Defin Malzemelerine Ait Kanıtlar / Reconstructing Architecture Around the
Dead: Evidences of Perishable Containers in Antiquity & the Byzantine Period in Asia Minor
11:50 – 12:10 Alex Rodriguez Suarez İki Kulenin Hikayesi: Arap Cami (İstanbul) & Ayasofya (Trabzon) Çan Kuleleri /
A Tale of Two Towers: The Bell Towers of Arap Cami (Istanbul) & Ayasofya (Trabzon)
12:10 – 12:30 Meltem Uçar Gaziantep Tarihi Su Sistemi / The Historical Water Structure in Gaziantep
12:30 – 12:50 Tartışma / Discussion
13:00 – 14:00 Öğle Arası / Lunch
Farklı Sosyal Bağlamlarda Süreklilik & Değişim / Continuity & Change in Different Social
Contexts
Oturum Başkanı | Moderator: Gül Pulhan (Gre Amer Kazısı Başkanı / Director of Gre Amer
Excavations)
14:00 – 14:20 Milena Vasic Kişisel Süslenmenin Zamansallığı, Çatalhöyük / Temporality in Personal Adornment at Çatalhöyük
14:20 – 14:40 Sotiris Fotakidis Orta Bizans Dönemi Kabartmalı Bezeme Özellikleri: Konstantinopolis & Çevresi (Güney
Yunanistan) / Aspects of Middle Byzantine Sculptural Decoration: Constantinople & the Periphery (South Greece)
14:40 – 15:00 Elif Selena Ayhan Koçyiğit Ankara Ulus Meydanı: Roma Galatyası’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Bir Kamusal
Açık Alanın Dönüşümü / Ankara Ulus Square: Transformation of a Public Open Space from Roman Galatia to
Turkish Republic
15:00 – 15:20 Tartışma / Discussion
All talks will be in English / Sunumlar İngilizce olacaktır
RESEARCH CENTER FOR ANATOLIAN CIVILIZATIONS / ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstiklal Caddesi No.181, Merkez Han, Beyoğlu - İstanbul
anamed.ku.edu.tr
2016
ANAMED FELLOWS’
20-22/04
SYMPOSIUM
ANAMED BURSİYERLERİ
SEMPOZYUMU
CUMA 22/04 FRIDAY
Çoğul Ortamlar I: Tarihsel Bağlamda Kimlik / Plural Environments I: Identity in Context
Oturum Başkanı | Moderator: Jean-François Perouse (IFEA / Istanbul)
9:50 – 10:10 Jana Mokrisova Erken Demir Çağı Karya’sında Değişken Kimlikler & Çoğul Sosyal Alanlar / Shifting
Identities & Plural Social Spaces in Early Iron Age Caria
10:10 – 10:30 Paolo Girardelli İçeriden & Dışarıdan Pera’daki Lord Elgin Sarayı’na Bakmak: Avrupa, Levanten & Osmanlı
Mimari Kültüründe Kesişmeler (yakl. 1798-1831) / In & Around Lord Elgin’s Palace at Pera: European,
Levantine
& Ottoman Intersections in Architectural Culture (ca. 1798–1831)
10:30 – 10:50 Merih Erol Çoklu Kimlikler: Yunan Protestan Bir Ailenin Doğu Akdeniz’den Kuzey Amerika’ya Uzanan
Hikayesinden Parçalar / Multiple Identities: Fragments of the Story of a Greek Protestant Family from the
Eastern Mediterranean to North America
10:50 – 11:10 Tartışma / Discussion
11:10 – 11:30 Ara / Break
Çoğul Ortamlar II: Mekansal Algılar / Plural Environments II: Spatial Perceptions
Oturum Başkanı | Moderator: Aslı Özyar (Boğaziçi Üniversitesi)
11:30 – 11:50 Vladimir Shelestin Ülke & Şehirleri Kaydederken: Hitit Metinlerinde Coğrafi Alanları Tanımlama İlkeleri /
Listing Countries & Cities: Some Principles of Geographical Description in the Hittite Texts
11:50 – 12:10 Marlena Whiting İmparatorluk Şehrinden Kutsal Şehre: Geç Antik Dönemde Küçük Asya’yı Levant’a
Bağlayan Örgü Yollar & Çoğul Ortamlar / From the Imperial City to the Holy City: Plural Environments &
Braided Networks Connecting Late Antique Asia Minor & the Levant
12:10 – 12:30 Buket Kitapçı Bayrı Sınır Boyları & Şehirler: Geç Ortaçağ Anadolusu’nda Ortak Mekanlar, Ortak İnsanlar &
Çoğul Algılar / Frontiers & Cities: Shared Spaces, Shared People, & Plural Perceptions in Late Medieval Anatolia
12:30 – 12:50 Tartışma / Discussion
13:00 – 14:30 Öğle Arası / Lunch
Osmanlı Modernitesine Doğru Mülk & Mülkiyet / Property & Ownership Towards Ottoman
Modernity
Oturum Başkanı | Moderator: Yücel Terzibaşoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
14:30 – 14:50 Eda Güçlü Kentsel Tanzimat, Mülkiyet & Yolsuzluk / Urban Tanzimat, Property & Corruption
14:50 – 15:10 Zoe Griffith Osmanlı Mısır’ında Arazi Vakıfları & Siyasi Mücadeleler / Bequeathing the Nile: Landed
Endowments & Political Challenge in Ottoman Egypt
15:10 – 15:30 Osman Safa Bursalı Fırtına Sonrası Sükunet: İstibdal (Vakıf Malının Mübadele Edilmesi) Tartışmasının
On Sekizinci Yüzyıl Osmanlı Hukukundaki Bakiyesi / The Calm After the Storm: Remnants of the Debate over
Istibdal (Exchange of Waqf Property) in Eighteenth-Century Ottoman Law
15:30 – 15:50 Tartışma / Discussion
All talks will be in English / Sunumlar İngilizce olacaktır
RESEARCH CENTER FOR ANATOLIAN CIVILIZATIONS / ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstiklal Caddesi No.181, Merkez Han, Beyoğlu - İstanbul
anamed.ku.edu.tr

Benzer belgeler

turkısh for the fıeld

turkısh for the fıeld Where is the restroom?: tuvalet nerede? Where is a good resturant?: iyi lokanta nerede? Where is the bus station?: otogar nerede? Where is the post office?: postane nerede? Where is the pharmacy?: ...

Detaylı