2013 Şirinoğlu Bağımsız Denetim Raporu PDF Dosyasını İndir

Yorumlar

Transkript

2013 Şirinoğlu Bağımsız Denetim Raporu PDF Dosyasını İndir
GE
H)
V
UKAS
YEMINLI MALI M4AlliRLIK
ye BAMMSIZ DENETIM
$1RiNOGLU FAKTORING
ANONIM $iRKETi
(eski unvani ile "$iRiN06 LU FACTORING FINANSAL
HiZMETLERi TICARET ANONIM $iRKETi")
31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN
HESAP DONEMINE AiT
FINANSAL TABLOLAR VE
BAdIMSIZ DENETIM RAPORU
ANIL
YEMINLI MALI MUSAVIRLIK YE
BA6IMSIZ DENETIM A.5.
ANIL YEMINLI MALI MO4AVIRLIK
Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt.
No:3 K:4-5 D:14-16 34145 Incirli - Bakirkoy / Istanbul
Tel : +90 212 660 98 12 Fax : +90 212 660 86 11
ye BAGIMSIZ DENETIM A.
4.
Trakya Ofis : Orta Cami, Yasar Konak is Merkezi No:5/404 Tekirdag
Tel: +90 533 720 49 08 - +90 282 260 55 77 - 262 58 11
e-mail : [email protected]
web: www.anilymm.com
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade
ICINDEKILER
I-
SAYFA NO
BAOIMSIZ DENETIM GORUSU
II— FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI
Finansal Durum Tablosu (Bilancosu)
Nazim Hesaplar
Kar veya Zarar Tablosu
Kar veya Zarar Diger Kapsamli Gelir Tablosu
Ozkaynaklar Degisim Tablosu
Nakit Akin Tablosu
Kar Dagitim Tablosu
Finansal Tablolara Riskin Dipnotlar
1-2
3
4
5
6
7
8
9-52
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
FINANSAL TABLOLARA iLiSKiN
DiPNOT FillRiSTi
ORGANIZASYON VE FAALIYET KONUSU
FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR
UYGULANAN DEOERLEME ILKELERI / MUHASEBE POLITIKALARI
DIPNOT S.NO
NOT:1 9
NOT:2 9-14
NOT:3
14-25
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI
NOT:4 25
GERcEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN
FINANSAL VARLIKLAR (Net)
NOT:5 25
BANKALAR
NOT:6 25
TERS REPO ISLEMLER1NDEN ALACAKLAR
NOT:7 26
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net)
NOT:8 26
FAKTORING ALACAKLARI VE BOKLARI
NOT:9 26
DIGER ALACAKLAR
NOT:10 26
TAKIPTEKI ALACAKLAR
NOT:11 26-27
RISKTEN KORUNMA AMAcLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR
NOT:12 27
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
NOT:13 27
BAGLI ORTAKLIKLAR (Net)
NOT:14 27
ISTIRAKLER (Net)
NOT:15 27
IS ORTAKLIKLARI (Net)
NOT:16 27
MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)
NOT:17 28-31
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
NOT:18 32
PESIN ODENMIS GIDERLER
NOT:19 32
CARL DONEM VERGI VARLIGI / CARI DONEM VERGI BORCU
NOT:20 32
ERTELENMIS VERGI VARLIGI / ERTELENMIS VERGI BORCU
NOT:21 33-34
NOT:22 34
DIGER AKTIFLER
SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (Net)
NOT:23 34
ALIM SATIM AMAcLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER
NOT:24 34
ALINAN KREDILER
NOT:25 35
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BOKLAR
NOT:26 35
IHRAc EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net)
NOT:27 35
NOT:28 36
DIGER BOKLAR
NOT:29 36
DIGER YABANCI KAYNAKLAR
NOT:30 36
RISKTEN KORUNMA AMAcLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER
NOT:31 36
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER
NOT:32 37-38
BOK VE GOER KARSILIKLARI
NOT:33 38
ERTELENMIS GELIRLER
NOT:34 38
SERMAYE BENZERI KREDILER
SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE
NOT:35 38
ILISKIN DURAN VARLIK BKLARI (Net)
NOT:36 38-40
OZKAYNAKLAR
NOT:37 40
ESAS FAALIYET GELIRLERI
NOT:38 40
FINANSMAN GIDERLERI
NOT:39 41
ESAS FAALIYET GIDERLERI
..
NOT:40 41
DIGER FAALIYET GELIRLERI
NOT:41 42
TAKIPTEKI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR
NOT:42 42
DIGER FAALIYET GIDERLERI
NOT:43 42-43
VERGI KARSILIGI
NOT:44 43-44
HISSE BASINA KAR
NOT:45 44
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BOKLAR
NOT:46 44-46
KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YUKUMLULUKLER
NOT:47 46-51
FINANSAL ARAcLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DOZEYI.
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BA '6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
FINANSAL ARAcLAR (GERcEGE UYGUN DE6ER AcIKLAMALARI VE
FINANSAL RISKTEN KORUNMA MUHASEBESI cERcEVESINDEKt
AcIKLAMALAR)
NOT:48
51-52
UKAS
maVa.
AN IL
YEMINLI MALI Mil§AVIRLIK
ye BAfilMSIZ DENETIM
$IRINO6LU FAKTORING A.S.
01.01.2013 - 31.12.2013 HESAP DONEMINE AiT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi
Yiinetim Kurulu Ba§kanlegena,
Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi'nin ("Sirket") 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla hazirlanan fmansal
durum tablosu ile aym tarihte sona eren yila ait kar veya zarar tablosunu, kar veya zarar ye diger kapsamli
gelir tablosunu, Ozkaynaklar degi§im tablosunu, nakit alu§ tablosunu ye Onemli muhasebe politikalannm
ozetini ye dipnotlan denetlemi bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla Ilgili Olarak lcletme YOnetiminin Sorumluluk u;
Sirket Yonetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolann 24 Arahk 2013 tarih ve 28861 say!!! Resmi
Gazete'de yayimlanarak yiirtirRige giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin
Muhasebe Uygulamalan ile Finansal Tablolan Hakkmda Yonetmelik ye ayni gazetede yayimlanan
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerince Uygulanacak Tekdiizen Hesap Plan' ve
Izahnamesi Hakkmda Teblig ye Ttirkiye Muhasebe Standartlan ile Tiirkiye Finansal Raporlama
Standartlarena ye Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafmdan muhasebe ye
finansal raporlama esaslarma ili§kin yayimlanan diger yonetmelik, aciklama ye genelgelere uygun olarak
ve hata ya da suistimal dolayisiyla onemlilik arz eden olqude yank* bilgi icermeyecek
hazirlanmasmi ve sunulmasmi saglayacak bir is kontrol sistemi oluturulmasi, uygun muhasebe
politikalannm secilmesi ve uygulanmasindan sorumludur.
Bagunsa Denetim Kurulufunun Sorumlutue u,
Bagimsiz denetimi yapan kurulu§ olarak iizerimize diiwn sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
iizerinde gorti bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, 1 Kamm 2006 tarihli ye 26333 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanan Bankalarda Bagimsiz Denetim Gerceklestirecek KuruluOarm Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Haldunda Yonetmelik ye uluslararasi denetim standartlanna uyumlu olarak
makul
gercekleOrihn4tir. Finansal tablolann onemlilik arz edecek olcude bir hata icermedigine
giivence saglayacak §ekilde bagimsiz denetim planlanmi ve gerceklqtirilm4tir. Bagimsiz denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ye fmansal tablo aciklama ye dipnotlan hakkmda denetim kaniti
toplamaya yonelik denetim teknikleri uygulanmWir. Denetim teknikleri, finansal tablolarm hazirlanmasi
ve sunumu stirecindeki is kontrollerin etkinligi dikkate almarak ye uygulanan muhasebe politikalannm
uygunlugu degerlendirilerek belirlenm4tir. Ancak, amacimiz is kontrol sisteminin etkinligi hakkmda
gorti vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kowllara uygun olarak tasarlamak amaciyla, Sirket
yonetimi tarafindan hazirlanan finansal tablolar ile is kontrol sistemi arasmdaki ili kiyi ortaya koymaktir.
denetim kaniti
Apgida belirtilen bagimsiz denetim gortiOniin olWurulmasi icin ye '-r
saglanmitff.
ANIL
Yemi ii Mali Miisa irlik ye
Ba imsiz Dene
ANIL YEMINLI
MALI
Mil“VIRLIK ye
Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Biliursaray Apt.
No:3 K:4-5 D:14-16 34145 Incirli - Balorkay / Istanbul
Tel : +90 212 660 98 12 Fax : +90 212 660 86 11
BAGIMS IZ
Trakya Ofis : Orta Cami, Yaiar K nak
282
Tel: +90 533 720 49 08 - +
e-mail : [email protected]
DE
11
A.$
ETIM
rkezi No:5/404 Tekirdag
60 55 77 - 262 58 11
b: www.anilymm.com
IARA991.
YEMINLI MALI Mii§IWIRLIK
ye BAfilMSIZ BENETINI
GOrils,
Gorii§iimtize gore, ili§ikteki finansal tablolar Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi'nin 31 Aralik 2013
tarihi itibariyle finansal durumunu, aynt tarihte sona eren yila ait fmansal performansim ye nakit akt$larmi
TMS (bkz. Not 2) cerceyesinde dogru ye durust bir bicimde yansitmaktadir.
Diger Hususlar,
Sirkee in 31 Aralik 2012 tarihli yil sonu finansal tablolannm tam kapsamh denetimi ba*ka bir bagimsiz
denetim firmasi tarafindan yapilmt§ olup, soz konusu bagimstz denetim firmasi tarafindan hazirlanan 11
yerilmi§tir.
Mart 2013 tarihli bagnnstz denetim raporlarmda olumlu
Istanbul,14 Mart 2014
ANIL YMII1 VE BAdIMSIZ DENETIM A.
FERHAT ATESALMAZ
Sorumlu Ortak, Basclenetgi
ANIL
Yeminli Mali MCisayirlik ye
Bagi
Rapor No : 2014 / 2013 — BD — F 003
Stizlevme No: 2013 / BD — F / 002
ANIL YEMINLI MALI Mil§AVIRLIK ye BAfilMSIZ DENETIM
Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt,
No:3 K:4-5 D:14-16 34145 Incirli Bakirkay / Istanbul
Tel : +90 212 660 98 12 Fax : +90 212 660 86 11
A.S.
Trakya Ofis : Orta Cami, Yaiar Konak Merkezi No:5/404 Tekirdag
Tel: +90 533 720 49 08 - +90 282 260 55 77 - 262 58 11
web: www.anilymm.com
e-mail : [email protected]
StRil•TO6LU FAKTORING A.$
31 ARALIK 2013 TARtat iTTBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikse Turk Liras, (-11.") olarak ifade ediknistir.)
ARTIE KALEMLER
NOW
Begunnz Denetimden Geemi,
31 Arabic 2013
1
i
YP
102.818
-
re
I.
NAK1T DEGERLER
Not:4
IL
GERGECE UYGUN DEdER FARK1 1C/EA YANSITILAN TV
(Ned)
Akre SatMl Manch Filmset VerIdder
Oereege Ilygun Deter Farb Ker/Zerara )(menden 06trek
Smiliendrdan FV
Alm Setsm Ameck Tame Fiume' Verlddet
BANKALAR
TERS REPO I6LEMLETIINDEN ALACAKLAR
SAT1LMAYA HAZ1R F1NANSAL VARL1KLAR(Net)
Nbod
2.1
2.2
23
III.
W.
V.
VL
FAKTORING ALACARLARI
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
62
62.1
622
VII
7.1
7.2
73.
VIM
8.1
Lskontolu Faktoring Alacalderi
Yttet hi
Yuri Dm
KezeintImemi4 Gefider (-)
Diger Faktoring Alecaklan
Yurt lei
Yurt Dip
FINANSMAN KREDILERI
Tliketici Kredileri
Kredi Keegan
Takeitli Tieari Ktediler
K1RALAMA L8LEMLER1
DIGER AKTIFLER
N60.6
Nor?
Nok8
Not9
SA17$ AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
22.1
72.2
FAAL1YETLERE ILIS1dN VARL1KLAR (Net)
Salm Amech
Durdurtdan Feediyetkre iliskin
AKT1F TOPLAM1
Toplem
79.769
-
-
38.700.273
41.471.127
-
3.605.676
-
47.561.792
51.167.468
.
-
281.031.400
281.031.400
293.818324
-
2.770.854
-
281.031.400
281.031.400
293.818.324
258054.523
258.054.523
270.233.843
(12.786.924)
_
(12.179320)
-
-
.
.
-
.
.
.
Nor:10
N4611
-
258.054.523
258.054.523
270.233.843
(12.179320)
.
.
-
-
-
-
.
5041.165
5.041.169
8416002
-
34.156.227
(29.115.062)
34156.227
30.489.492
-
.
(29.115.062)
(22.073.490)
8416002
30.489.492
.
(22.073.490)
Not:12
.
.
NoC/3
NotI4
N,oIS
NotI6
Noi,I7
Not 18
29.610217
16.670
16.678
Not19
Not:20
N,2 21
Not:22
ARA TOPLAM
XXII.
&onset Denethnden Gest*
31 Aral& 2012
YP
1
I
79.769
-
(12.786.924)
.
-
Fealiyot Kindamest Alecaldan
Kneandmemts Gelirler (..)
Kindema Konusu Yaptimekte Ohm Yalmmlar
Minima 181emleri 19in Vedic,. Aveneler
DIGER ALACAKLAR
TAK1PTEKI ALACAKLAR
Tekipteld Faktoring Almaklan
Telcipteki Finansmen Kredileti
Tekipteki Kindema 18Iemlerinden Mimicker
Ctel kerpIdder (-)
RISKTEN KORUNMA AMAIII TOREV FlNANSAL
VARL1KLAR
Gerge§e Uygur Diger Rieldnden Rotuma Amitehler
11.1
Nakit Ma; Riskinden Konen= Amaehter
112
Yurtrinmdeki Net Yetnme Eiskinden Koren= Ameebler
113
XIL
VADEYEKADAR ELDE TUTULACAK YATIMMLAR (Net)
XIII. BAGLIORTAKLIKLAR (Net)
XVL IST1RAKIER (Net)
IS ORTAKLIKLAR1 (Net)
XV.
MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)
XVL
XVII. MADDI OLMAYAN DURAN VARL1KLAR (Net)
)erefiya
17.1
138&
17.2
XVUL PESIN ODENM18 G1DERLER
XIX. CAR1 DONEM VERGI VARLIGI
ERTELENML5 VERGt VARLIG1
X3L
XXI.
TP
-
Kiralama 121emlerinden Alacalder
8.1.1 Finansal Kirelama Alecaklen
8.12
8.1.3
8.2
8.3
DL
X.
10.1
10.2
103
10.4
XL
Toplam
102.828
-
-
-
2.970.503
-
29.610.217
16678
23.443.943
42.515
23.443.943
42.515
16.678
42.515
1.747.882
42.515
1.747.882
2970.503
7.605.140
1.957.820
331.940.627
47.561.792
-
-
7.605140
6449.853
-
6.449.853
1.957.020
379.502.419
975.843
301.981.184
38700.273
975.843
340.681.457
301.981.1841
38.700.2731
340.681.457
Not:23
-
.
-
331.940.6271
47.561.7921
379.502.419
Ye inli Mali
B cJimsiz.
tli0ikteki notlar bu fmansal tablolarm ayrdmaz bir parcasxhr.
aviril ye
etim A.S.
$illiNO6LU FAKTORtNG A.$
31 ARALIK 2013 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
(Tutadar aksi belirtilmedikee Turk Lirasi ("11,-) olarak ifade
PAStS ICALEMLER
Nodor
TP
I.
IL
M.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
VL
VIL
vim
8.1
82
83
IX.
X.
10.1
102
10.3
XL
X11,
xEo.
Ely.
XV.
15.1
15.2
xyL
16.1
16.2
16.2.1
1622
162.3
163
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.6
16.6.1
16.6.2
ALIM SATIM AMACLI TlIREV FINANSAL
YOKOMLULOKLER
AL1NAN KREDILER
FAKTORING BORCLARI
KIRALAMA 1.5LEMLERINDEN BORCLAR
Finansal Kiralama Borglan
Faaliyet Kiralamasi Borglan
Diger
Ertelenmis Finansal Knalama Giderlerk-)
hIRAc EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bowler
Vail* Dayalt Menkul Klymeder
Tahviller
DICER BORCLAR
DICER YABANCI KAYNAICLAR
RISKTEN KORUNMA AMACLI T1DREV FINANSAL
YUKUMLOWICLER
Gergege Uygun Diger Riskinden Korunma Amagldar
Nakit Aka Riskinden Korunma Amaghlar
Yurkhondaki Net Yannm Risldnden Korunma Amaghlar
I5DENEGEK VERGI VE YOKOMLDLOKLER
BORC YE OLDER ICAR5ILIICLAILI
Yeniden Yapilanma Katmligi
calisan Hidden YOkamlnlign Karathg■
Diger Km-44111(1m
ERTELEN1q1.5 GELIRLER
CAR1 DONEM VERGI BORCU
ERTELENM15 VERGI BORCU
SERMAYE BENZERI KREDILER
ARA TOPLAM
SATL5 AMACLI EWE TUTULAN YE DURDURULAN
FAALIYETLERE ILL5KIN DURAN VARLIK BOKLARI (Net)
Sgtlf Am*
Durdurulan Faaliyetlere Makin
OZKAYNAKLAR
Odenmis Sermaya
Sermaye Yedckleri
Ease Senedi Ikea Primleri
Riese Senedi final Kklan
Diger Sermaye Yedekleri
Kir veya Zararda Yeniden Snuflandinimayacak Birikm4 Diger
Bagonsm Denetimden Gegnia
31 Aral& 2013
VP
Toplam
I
I
Not 24
-
Not25
Not9
Not 26
Bagansin Denerimden Gego I
31 Aralik 2012
TP
-
-
230318.663
1.500
-
230.318.663
1.500
-
-
-
YP
Toplam
217.500.162
1.500
- 217.500.162
1.500
1.094.166
1.094.166
3.221.497
773.962
3.221.497
773.962
746.392
27.570
1.920.809
746.392
27.570
1.920.809
224.512096
- 224.512.096
_
Not:27
-
-
1.193.659
-
-
Not 28
N ot 29
No1.10
Not3 1
Not32
Not:33
Not:20
Not 21
Not34
Not:35
.
-
.
.
_
3.521934
1.047.307
993.872
53A35
1.491.701
-
3.520934
1.047307
993.872
53.435
1.491.701
-
-
-
237373.764
-
237.573.764
-
-
Not:36
Nor 17
Kapsamh Odder veya Giderler
Kir veya Zanirda Yeniden Smiflandinkteak Birilunia Diger
Kapsamh Gaiter veya Giderler
Kir Yedelderi
Yazd Yedekkr
SUM Yedekleri
OlaganGstn Yodelder
Diger Kai- Yedakleri
Kir veya Zarin
Gegmis Yillar Kir veya Zaran
D6ncm Net ICk veya Zaran
141.921655
60.000.000
_
-
_
.
.
-
141.928.655
60.000.000
_
.
116.169.361
50.000.000
- 116.169.361
5.291.020
-
5.291.020
3.059.146
3.059.146
41345.509
10509.966
-
41.345309
10.509.966
38.240.853
8.009.309
38.240.853
8.009.309
30.835343
_
35.292.126
30.231.544
30.231.544
24.869.363
- 24.869363
-
30.835.543
35.292.126
35292.126'
PASIF TOPLAMI
1.193.659
-
-
379.502.419]
-
_
-
35.292.126
24.869.363
-I
379.502.419
340.681.457 I
21.869363
-I 340.681.457
ANIL
Ye nli Mali Mi4 rlik ye
B Oimsiz Dene irn A.$.
nieikteki notlar bu finansal tablolams aynlmaz bir pareasuhr.
2
SIRINOdLU FAKTORING A.$
31 ARALIK 2013 TARilli ITIBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmistir.)
NAZIM IIESAP KALEMLERI
Notlar
TP
I.
11.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
Bagnnsta Denetimden Geemit,
31 AraIlk 2013
YP
Toplam
Ragan= Denetimden Geemi$
31 Arabic 2012
TP
IT
Toplam
RISK! USTLENILEN FAKTORING ISLEMLERI
RISK! USTLENILMEYEN FAKTORING ISLEMLERI
ALINAN TEMINATLAR
VERILEN TEMiNATLAR
TAABIICTLER
Caplama. Taahhittler
Caplabilir Taahhiitler
Kiralama Taahhiitleri
Finansal Kiralama Taahhittleri
Faallyet Kiralama Taahhiltleri
Diger Cayilabilir Taahhiitler
TCJREV FINANSAL ARACLAR
Riskten Korunma Amagli Rimy Finansal Araglar
Gergege Uygun Defier Riskinden Korunma Amagh islemler
Nakit Akis Riskinden Korunma Amagli islemler
Yurtchsindald Net Yattrim Riskinden Korona Amagh i,slemler
Alan Satin Amagh islemler
Vadeli Alcor-Satim islemleri
Swap Alan Satim islemle.ri
Alm Salim Opsiyon islemleri
Futures Alm Satim hlemleri
Diger
EMANET IUYMETLER
334.143.558
-
334.143.558
304.606.541
-
304.606.541
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
376.787.291
-
376.787.291
354.534.018
-
354.534.018
25.048.063
17.595.670
-
-
25.048.063
17.595.670
-
-
-
-
-
-
-
28.861.807
21.065.670
-
-
28.861.807
21.065.670
-
-
-
-
-
i
-
-
-
etirn A.$.
notlar bu finansal tablolann aynlmaz bir parcastchr.
3
SIRINO6LU FAKTORING A.$
31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Liram ("TL") olarak ifade edilm4tir.)
GELIR VE CIDER KALEMLER1
Norlor
L
1.1
1.1.1
1.1.2
12
1.2.1
1.22
1.3 .
1.4
1.5
1.6
1.7
IL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ILL
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V.
VL
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.7
V.
VIII.
8.1
8.1.1
ESAS FAALIYET GELIRLER/
FAKTORING GELIRLERI
Faktoring Alacaklanndan Amen Faizler
lokontolu
Diger
Faktoring Alaoaldanndan Min= Ocret ve Kornisyonlar
tab:01°1u
Diger
FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER
Finansman Kredilerinden Alman Fabler
Finansman Kredilerinden Altnan Octet no Komisyonlar
KIRALAMA GELIRLERI
Filarial Kiralarna Gelirleri
Faaliyel Knalamasi Gelitieri
Kindama Islemlerinden Amen Thant no Komisyonlar
FINANSMAN GIDERLERI (-)
Kullanilan Kredilere Verilen Fable
Faktoring 111emlerinden Borelara Verilen Faizler
Roams] Kirslama Giderleri
Ihrag Mien Menkul Klymetlere Yea-ilea Fables
Diger Fel. Giderleri
Verilen Corot ve Komisyonlar
BOOT ICJZ(1-01)
ESAS FAALIVET GIDERLERI (-)
Porsone1GiderIeri
Kulem Tazminan Karsibgi Crideri
Arashnua Gelisdnne Gidederi
Genel Islebne Giderleri
Diger
BROT Ka(ID*IV)
DICER FAALIYET GELIRLERI
Bankalanitm Ahnan Faizler
Tars Repo IslemIerindon Alm= Fabler
Menkul Degerlerden Munn Rider
Mira SIMI, &each Maenad Varlddardan
Gereege Uygun Diger Fula Karim. Yanandan Obrak Smillandinlan FV
Satilmaya Haar Finansal Varlildodan
Vadeye Kadar Elder Tubilaeak Yannmlanian
Tanana Gelideri
Sermaye Piyasan Islemleti Kin
Tarty Finansal lalanierden
Not37
Bagunsu Denetimden Geprds
31 Arabk 2013
31 Arahk 2012
89.465208
89.465208
74.719.750
74.719.750
14.745.458
14.745.458
92.793.383
92.793383
79.249.051
79.249.051
13.544.332
13.544.332
-
-
Not38
Not39
Not40
(20.483.814)
(20.253.468)
(42.196)
(27.637.161)
(27.298.577)
(338.584)
.
(188.150)
68.981394
(31.316.112)
(16.429.806)
(345.188)
65156.222
(25.478.095)
(12.479.405)
(274.994)
(13.966.585)
(574.533)
37.665282
14.428.366
1.193.037
(10.892.008)
(1.831.688)
39.678.127
3.685.443
1.464.239
_
3.863
3.863
.
Dig.Kambiyo 181ean1eri Kin
Diger
TAKIPTEKI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR (-)
DIGER FAALIYET GIDERLERI (-)
Menkul Degerler Deger Dale, (Mari
Damage Dynan Diger Farb Ka/Zarara Yansitdan 01tuak Smillandinlan FV Diger 130jr9e
Odell
8.1.2 SatImaya Haar Fironsal VarlIklardan
8.1.3 Vadeyo Kadar Elder Tubilacak YaammIardan
8.2
Duran Varltklar Diger D68a5 Waded
8.2.1 Maddi Duran Varhk Dela Deans Gideden
8.2.2 Satig Amaoh Elder Thad= ve Duradurulan Faaliyetlere Ili2kin Duran Vadadar Delta Dnalls
Gidederi
8.2.3 $erefiya Doge DOA Gidai
8.2.4 Diger Maddi Mayan Duren Varbldar Doger DOA Gider1eri
8.2.5 Wink, Bergh Ortalubk ve Is Orb Idlest Dakar D649 Gide:den
TOrev Drumm! Islemlerden Zara.
8.3
8.4
Kambiyo Islemleri Zaran
8.5
Diger
IX.
NET FAALIYET K/Z (Yr...+VIII)
X.
BIRLESME 151E511 SONRAS1NDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLAL1K
TUTARI
NET PARASAL POZ1SYON laREZARARI
XL
SORDOROLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KJZ (IX*X-FX1)
XU.
XJIL SORDIMOLEN FAALIYETLER VERGI KAItgLidl W
13.1
Cari Vergi Karsdigr
Edelman{ Vergi Oiler Etkisi (.)
13.2
Ertelemnis Vergi Gefir Etkisi (+)
13.3
SORDOROLEN
FAALIYETLER DONEM NET K/Z (XIDAIII)
XVI.
XV.
DURDURULAN FAALITETLERDEN GELIRLER
Sang Mach Fide Tutulan Duran Marla Gelirleri
15.1
Bagli Ortaldik, !oink no I§ OnaklikIan Sam Karim
15.2
Diger Dunkrulan Faaliyet (3el6neri
15.3
XVL DURDURULAN FAAL1YETLERDEN GIDERLER (.)
Sans Am*. Elde Tululan Dunn Vail* Giderkri
16.1
NO Grailthk, Istirak ve Is Ortaldiklan Sabs Zarar1an
16.2
Diger Durdundan Faaliyet Giderleri
163
XVII. DURDURULAN FAALIYETLER YEW ONCESI K/Z (XVII-XVIII)
XVIIL DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KAILSILIGI (0)
Cari Vergi Karsthgt
18.1
Erteleranis Vergi Gide Etkisi (.)
18.2
Ertebannis Vagj Gelb Dkisi (-)
18.3
XDL DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET IC/Z (XVIDXVIII)
NET DONEM KARDZARARI (XIV*XIX)
XX.
HtSSE BASINA KAZANG
SOrdarMen Fadiyerlordeo Hine Hanna Kau%
Durdundan Faaliyederden Hine Hanna Kaman
SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANG
SfirdOrMen Faaliyetlerden Hive Hanna !Game
Durdurulan Faaliyeilerden Hisse Baum Keane
Bagmnaz Denet/mden Gelarda
Not41
Not42
..
7.916.604
5.318.725
761.990
1.455.351
(8.361.957)
(37.003)
(8.793.242)
0.030.232)
-
_
-
43.694.708
(2.950.232)
(80.000)
31.540.096
.
.
43.694.708
(8402.582)
(9.675.335)
31.540.096
(6670.733)
(9.094.358)
1.272.753
35.292.126
2.423.625
24.869.363
(37.003)
Not:43
.
-
.
Not44
35.297-126
0.59
0.59
24.869.363
0,50
0,50
Miivvirlik ye
Denetim AS.
Ilitikteki notlar bu fumnsal tablolarm aynlmaz bir parcandm
4
StRINOG" LU FAKTORING A.S
31 ARALIK 2013 TARIlli iTIBARIYLA
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)
Nottar
L
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
M.
DONEM KARI/ZARARI
Di6ER KAPSAMLI GELIItLER
Kar veya Zararda Yeniden Smiflandirdmayacaklar
Maddi Duran Varlildar Yeniden Degerleme Artislan/Azalislan
Maddi Olmayan Duran Varlildar Yeniden Degerleme Artislan/Azahslan
Tarumlanmis Fayda Planlan Yeniden Olcum Kazanclan/Kayiplan
Diger Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sunflandirilmayacalc Diger Kapsamh Gelir Unsurlan
Kfir veya Zararda Yeniden Smiflandinlmayacalc Diger Kapsamh Gelire iliskin Vergiler
DOnem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri
Kir veya Zararda Yeniden Smiflandlnlacaklar
Yabaner Para Cevirim Farklan
Satilmaya Hazir Finansal Varliklann Yeniden Degerleme ve/veya Smiflandirma Gelirleri/Giderleri
Nakit Ac's Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Yurtdisindaki isletmeye Riskin Yatinm Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diger Kir veya Zarar Olarak Yeniden Simflandirilacak Diger Kapsamli Gelir Unsurlan
KM veya Zararda Yeniden Suuflanduilaeak Diger Kapsamh Gelire ilislcin Vergiler
DOnem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmit Vergi Gideri/Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (1+11)
Not:36
Not:I 7
Bagmlnz Denetimden Gemi?
Bagmisiz Denetimden Gesmil
31 Arabi( 2013
35.292.126
2.231.874
2.231.874
2.349.342
31 Arallk 2012
24.869.363
(117.468)
-
37.524.001
24.869363
ANI
:eminli Mali M . .ayirlik ye
Bagirnsiz D netim A.5.
ilisikteki notlar bu finansal tablolarm aynlmaz bir parcasithr.
5
SIRINO6LU FAKTORING A.$
31 ARALIK 2013 TARIIIINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT
OZKAYNAK DE6ISIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Yeni Tiirk Liras> ("TL") olarak ifacie edilm4tir.)
ONCEKI DONEM (31 12.2012)
IL
Danem Bast Baklyeai
TMS 8 Hyarmat YamIan Derellmeler
2.1
Hatalarin DIReltilmesiain Etkisi
22
Mulmaelm Politikaunds Tend= Degisikliklenn Etkisi
III.
Yard Raldye (ND)
Naar
99836
N..*
fiernmye
His. Sailed'
Mao Senedl
Diger
Sermaye
TedeIderl
Ihr.
PrhtderI
Iptal Kilian
Vedelder
-
•
•
-
VL
ly Kaynaklardan Omneklestirilen Sermaye ANON=
VIL
Odeami9 Sermaye Enliasyon DOraltme Farb
VIOL
Hine Seaodine Donnataralebilir Taliviller
IX.
Sermayo Donned En:rifler
X
Diger Dogisildikler Nedeniylo Arns/Arahs
XL
Dan= Not Kan %nye Zaran
Ear Dap=
12.1
Dagittlan Taman
-
-
-
12.2
Yedeklere Aktardan Tutarlar
•
-
-
123
Diger
•
IC..
Vasa
81.6
Yetlelderl
Yedeldar
Yedeklerl
/597.620
461.522
Olagantlata Diger Kar
5.558.980
V.464..
Donna
Yedelderl Kan/(Zaran)
7.232.171
-
Gem* Danam
DOnem Net
Kard(Zarsin)
Kan nays &ran
Tel.=
32.320.290
188.234
649.755
5.558.980
7.232171
32.508.524
98.358.820
-
-
•
-
•
•
•
•
-
-
•
-
-
•
-
•
•
•
24.869.363
+1(1.)(11)
CARI DONEM (31.12.2013)
()meld Dlinem Sonu Baldyeal
II.
TMS 8 Uyarmca Yana. DfteItmeIer
2.1
Mandarin Doreltilmesinin Etkisi
22
Muhasebe Politikasmda Evil. DeEiaikliklerin Etkisi
IIL
Yetd Baldye11111)
W.
Tophos Kapsamh Gar
V.
VI.
Nakden Gemokle§nrilen Sermaye Adm.
h Kaynaklanian Oeryeldepirilen Sermaye Altman
VIL
Odenmi9 Samar Enflasyon Danoltme Parke
VIOL
Hiss, &marline DOnatrtangebilir Tahtiller
IX.
Sermaye Batumi Krediler
X.
Diger DoEinikIiklerNedeniylo Ants/Aral*
XL
Danom Net 1CAn veya Zaran
XIL
KmDagnimi
12.1
DagMlaa Tema=
D6nem Son., 13.1dra1 (111.102 5 0121
50.000.000
Not36
Odolynak
97.709.065
188234
2.450329
L
..,
3
-
X1L
Yedeklere Aktardan Tutu!.
2
3.059346
Toplam Kapsamh Gelir
Diger
3
•
50.000.000
Nakden Gemoldestifilen Sermaye Artin.
12.3
13006011 Mae Kapamd, cartar ve adertar
2
461.522
V.
12.2
KAR v.. ZARARDA Yenlden Senflandirdacek
Dniknds Diger Ka.amli Garter ve CIderler
1
50.000.000
IV.
D6nem Somi Bakiymi (III-FIVF
KAR veya ZARARDA Yeniden Snuflandtrdmarcak
-
•
-
-
-
-
-
-
•
•
•
•
-
-
-
-
3.059.146
3.059.146
•
•
-
3.059.146
-
-
-
50.000.000
•
-
-
-
50.000.005
•
•
-
-
-
-
22.999.373
-
•
(32.508.524)
24.869.363
-
-
(7.058.822)
(7.058.822)
2.450329
30.058.195
(32.508.524)
8.009309
30.231.540
24.869.363
•
-
(7.058.822)
•
116.169.361
•
•
8.009309
-
30.231.544
..
24.869.363
-
-
-
8.009309
-
30131.544
-
24.869.363
-
-
116.169.361
116.169.361
2.231.874
2.231.874
10.000.000
(10.000.000)
35292.126
•
•
•
-
-
•
•
•
•
-
-
2.500.657
-
10.603.999
-
(24.869.363)
35292.126
•
-
(11.764.706)
2.500.657
(11.764.706)
22.368;705
(24.869363)
-
-
Not :36
60.000.000
-
-
-
-
5.291.020
-
-
Ilisikteki notlar bu fmansal tablolann aynlmaz bir parcasuhr.
6
-
- 10.509.966
-
30.835.543
(11.764.707)
-
35.292.126
-
141.928.655
SiRiNO6LU FAKTORiNG A.$
31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMINE MT
NAKIT AKIS TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)
Bagimstz Denetimden
Gecmis
31 Arahk 2012
Bagunstz Denetimden Gecmis
NAKIT AKIS TABLOSU
Notlar
31 Arabk 2013
A.
ESAS FAALIYETLERE ILLSKIN NAKIT AKISLARI
1.1
Esas Faaliyet Konusu Aktif ye Pasiflerdeki Degisim Oncesi Faaliyet Karl
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
Alinan Faizler / Kiralama Gelirleri
Odenen Faizler / Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alinan Temettuler
Ahnan ecret ye Komisyonlar
Elde Edilen Diger Kazanclar
Zarar Olarak Muhasebelestirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ye Hizmet Tedarik Edenlere Yapilan Nakit Odemeler
Odenen Vergiler
Diger
1.2
Esas Faaliyet Konusu Aktif ye Pasiflerdeki Degisim
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Faktoring Alacaklanndaki Net (Artis) Azahs
Finansman Kredilerindeki Net (Artis) Azalis
Kiralama islemlerinden Alacaldarda Net (Anis) Azalis
Diger Aktiflerde Net (Anis) Azalis
Faktoring Borclanndaki Net Anis (Azahs)
Kiralama islemlerinden Borclarda Net Artis (Azahs)
Alban Kredilerdeki Net Anis (Azahs)
Vadesi Gelmis Borclarda Net Artis (Azahs)
Diger Borclarda Net Anis (Azalis)
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Alas'
B.
YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
ilctisap Edilen Bagh Ortaklik ye Istirakler ye Is Ortakhklan
Elden cikanlan Bagh Ortakhk ye istiralder ye is Ortakhklan
Satin Alban Menkuller ye Gayrimenkuller
Elden cikanlan Menkul ye Gayrimenkuller
Elde Edilen Satilmaya Ham Finansal Varliklar
Elden cikanlan Satilmaya Ham Finansal Varliklar
Satin Alinan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar
Satilan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar
Diger
IL
Yattrun Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Alust
C.
FINANSMAN FAALiYETLERINE iLiSKiN NAKIT AKISLARI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ye ihrac Edilen Menkul Degerlerden Saglanan Nakit
Krediler ye Dirac Edilen Menkul Degerlerden Kaynaklanan Nakit cilust
Bun Edilen Sermaye Araclan
Temettii Odemeleri
Finansal Kiralamaya iliskin Odemeler
Diger
ILL
Finansman Faaliyetlerinden Saglanan Net Nakit
IV.
Doyiz Kurundaki Degisimin Nakit ye Nakde Esdeger Varliklar Uzerindeki Etkisi
V.
Nakit ye Nakde Esdeger Varhldardaki Net Azahs
VL
Donem Basmdaki Nakit ye Nakde Esdeger Varlildar
Not:4,6
41. 7.446
v11..
Donem Sonundaki Nakit ye Nakde Esdeger VarlIklar
Not:4,6
1.197.146
41.116.708
33.249.832
Not:37
74.719.750
79.249.051
-
Not:37
_
14.745.458
1.320.365
(29.012.762)
(9.675.335)
(10.980.768)
_
13.544.332
682.758
(23.427.279)
(9.094.358)
(27.704.672)
(30.208.860)
(79.098.628)
Not:9,11
(27.963.977)
(79.100.840)
Not:I 9,20,22
Not:9
(2.130.348)
-
664.523
(2.340.352)
(114.534)
_
1.678.041
10.907.849
(45.848.796)
-
_
_
(1.232.487)
534.663
Not:I I
Not:43
Not:17,18
Not:25
(2.291.670)
71.258
_
_
.
-
_
_
_
_
(2.220.412)
(697.823)
12.796.969
(11.764.706)
-
54.531.973
_
(7.058.822)
1.032.263
47.473.151
-
_
9.719.7
ifisikteki notlar bu finansal tablolann aynlmaz bir parcasichr.
40.550.914
/
41.477.446
y rninli P aii Mi4avirlik ve
atnrn
7
926.532
Denetirn
AS.
SiRiNO6LU FAKTORiNG A.S
31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AiT
KAR DA6ITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak ifade
KAR DACITIM TABLOSU
L
DONEM KARININ DA6ITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DONEM KARI
ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLOLUKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diger Vergi ve Yasal YiildimItiltikler
A.
NET DONEM KARI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GECMIS DONEMLER ZARARI (-)
BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE (-)
KURULUSTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL
FONLAR (-)
B.
DA6ITILABILIR NET DONEM KARI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BIRINCI TEMETTCJ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine
Katdma intifa Senetlerine
Kara istirakli Tahvillere
Kfir ve Zarar Ortakhgt Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTCJ (-)
YONETIM KURULUNA TEMETTO (-)
ORTAKLARA IKINCI TEMETTO (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine
Katihna Intifa Senetlerine
Kara istiraldi Tahvillere
Kfir ve Zarar Ortakhgt Belgesi Sahiplerine
'NINO TERTIP YASAL YEDEK AlCcE (-)
STATU YEDEKLERI (-)
OLAOANCJSTO YEDEKLER
DiOER YEDEKLER
OZEL FONLAR
H.
YEDEKLERDEN DAITINT
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DACITILAN YEDEKLER
IKINCI TERTIP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine
Katdma intifa Senetlerine
Kara I8tirakli Tahvillere
Kfir Ire Zarar Ortaldigt Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YONETIM KURULUNA PAY (-)
ILL
HISSE HAMA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HISSE SENEDI SAHIPLERINE
HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %)
IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE
IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % )
IV.
HISSE BASINA TEMETTC
4.1
4.2
4.3
4.4
HISSE SENEDI SAHIPLERINE
HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %)
IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE
IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %)
Kar dagMmum
Bagunstz Denetimden Gecmis
Baginasiz Denetimden Gegmis
31.Ara.13
31.Ara.12
Notlar
Not:43
Not:36
43.694.708
(8.402.582)
(9.675.335)
31.540.096
(6.670.733)
(9.094.358)
1.272.753
2.423.625
35.292.126
24.869.363
-
35.292.126
24.869.363
-
-
-
-
karar Genel Kurul toplanttsmda verilecektir.
notlar bu finansal tablolann ayrdmaz bir pargasithr.
8
IL
ye
ali
slz Dene.tim AS.
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilm*ir.)
NOT:1) ORGANIZASYON VE FAALlYET KONUSU
$irinoglu Faktoring A.S. "Sirket" 28 Arahk 1992 tarih ye 3187 sap"' T.T. Sicil Gazetesi'nde
yayimlanarak kurulusu tescil edilmis bir anonim sirkettir
$irketin ana sozlesmedeki sirket iinvant Sirinoglu Factoring Finansal Hizmetleri Ticaret Anonim $irketi
Iken $irinoglu Faktoring A.S. olarak degistirilmis olup,ilgili degisiklik 10.01.2013 tarihinde tescil
edilmis, 16 Ocak 2013 tarih ye 8237 sayili Ticaret Sicil Gazetesinde ve ilan
Sirket, faaliyetlerini 13 Arahk 2012 tarih ve 28496 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal
Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanunu" ve Bankacilik Diizenleme ve Denetleme
Kurumu'nun ("BDDK") "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet
Esaslan Hakkinda Yonetmelik"i cercevesinde siirdiirmektedir.
Sirket'in ortaklari ve paylarina iliskin bilgiler a$agidaki gibidir:
Ortak Adi
BERG SIRINOOLU
SIRPUHI TANYA $IRINO6LU
AGOP ERCAN $IRINO6LU
ARTO ERKAN $IRINOCLU
GARO $IRINOO-LU
31.12.2013
Payi (%)
33,37
3,52
16,65
16,65
29,81
31.12.2013
Payt (TL)
20.022.000,00
2.112.000,00
9.990.000,00
9.990.000,00
17.886.000,00
31.12.2012
Payt (%)
33,37
3,52
16,65
16,65
29,81
31.12.2012
Payi (TL)
16.685.000,00
1.760.000,00
8.325.000,00
8.325.000,00
14.905.000,00
100,00
60.000.000,00
100,00
50.000.000,00
Sermaye Toplamt
Sirket'in ticari sicile kayith adresi Levent Mahallesi Bilyiikdere Caddesi Yam Kredi Plaza C Blok
Kat:14 No:34-35 Levent Besiktas/ISTANBUL'dur. Sirket, faktoring faaliyetlerini agirlikli olarak tek bir
cografi boliimde (Turkiye) yuramektedir.
Sirket'in bunyesinde istihdam edilen personel sayisi 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle 432 kisidir. (31
Arahk 2012; 373 kisidir).
NOT:2) FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLISKIN ESASLAR
2.1. Uygulanan Muhasebe Standartlari
Ilisikteki Finansal tablolar, Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafindan 24 Arahk
2013 tarih ve 28861 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yuruluger giren "Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan Ile Finansal Tablolari Haldunda Yonetmelik" ve aynt
tarihli ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal Kiraalama, Faktoring ve Finansman Sirketlerince
Uygulanacak Telcdtizen Hesap Plant ye Izahnamesi Hakkmda Teblig", Kamu G6zetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafindan yiiriirliige konulan Tiirkiye uhas e Standartlan
("TMS") ile Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS") ye bunlar
yorumlara ve
BDDK tarafindan muhasebe ve raporlama esaslarma iliskin yayimlanan y6
aciklama ve
genelgelere (tiimii "Raporlama Standartlan") uygun olarak hazirlanmtstir.
9
SiRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
2.1.1) Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarendaki Degisiklikler
a) 1 Ocak 2013 tarihi ile baslayan donem itibariyle Sirket tarafindan uygulanmis, mevcut
standartlarda degisiklik veya yeni standartlar:
UMS/ TMS 1 (degisiklik), "Finansal Tablolarm Sunumu, Diger Kapsamh Gelir", 1 Temmuz 2012
tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinden itibaren gecerlidir. Degisikler
sonucu ortaya cikan temel gelisme isletmelerin diger kapsamli gelir altmda gosterdigi hesaplari daha
sonraki donemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile iliskilendirilecek olarak gruplamasi zorunlulugunun
getirilmesidir. Degisiklik diger kapsamli gelirde hangi kalemlerin gosterileceginden bahsetmemektedir.
UMS/ TMS 19 (degisiklik), "calisanlara Saglanan Faydalar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Degisiklikler, koridor metodunu yartirlalcten
kaldirmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasint 6ng6rmektedir. Standart,
gecmis hizmet maliyetlerinin gelir tablosunda muhasebelestirilmesi hakmiinii icermektedir. Yeni bir
kavram olan yeniden olciimti, gelir tablosu yerine diger kapsamli gelirde muhasebelestirilmesini
icermektedir.
UFRS/ TFRS 12, "Diger isletmelerdeki Paylara Riskin Actklamalar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra baslayan yak raporlama donemlerinde gecerlidir. Standart ortak dtizenlemeler, istirakler,
ozel amach araclar ye diger bilanco dist araclar da dahil olmak tizere diger isletmelerde bulundurulan turn
paylara iliskin aciklama yiikiimliiliiklerini icermektedir.
-UFRS/ TFRS 13, "Gercege Uygun Deger Olcumu", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Standart, tam bir makul deger tammi ve turn
UFRS/TFRS'lerde uygulanacak tek bir olcum ye actklamalar kaynagi saglayarak tutarliligin gelistirilmesi
ye karmastkligm azaltilmasint amaclamaktathr.
UMS/ TMS 28 (revize), "istirakler ye is Ortakliklarindaki Yatirimlar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir. Standart, yeni UFRS/ TFRS 11'in
yayinlanmasinin ardindan ozkaynak yOntemiyle muhasebelestirilecek is ortakliklart ye istirakler ile ilgili
yukumlulukleri icermektedir.
UFRS/ TFRS 7 (degisiklik), "Finansal Araclar: Aciklamalar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir. Degisiklik, halihazirda gecerli olan dipnot
actklamalarimn iyilestirilerek UFRS/ TFRS ye US GAAP finansal tablo haztrlayan sirketler arasmdaki
karstlastmlabilirligin arttirilmasi amactni tastmaktadtr.
UFRS/ TFRS' lerin gelistirilmesi projesi kapsammda, 2011 ph icinde 5 tane standarda degisiklik
getirilmistir. UFRS/ TFRS 1, UMS/ TMS 1, UMS/ TMS 16, UMS/ TMS 32 ye UMS/ TMS 34. Bu
degisiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan ytlhk raporlama donemlerinde
gecerlidir.
b)
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gecerli olan diger turn yeni standartlar, mevcut
standartlardaki degisiklikler ve yorumlar, Sirket faaliyetleri ile ilgili olmadigindan veya
finansal tablolar iizerinde onemli etkisi olmadigindan listelenmemistir.
10
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "IL" olarak ifade edilmi§tir.)
c)
Heniiz gecerli olmayan ye Sirket tarafindan uygulanmamis, mevcut standartlardaki
degisiklikler, yeni standartlar ye yorumlar:
UMS/ TMS 32 (degisiklik), "Finansal Araclar: Sunum", 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Degisiklik ile UMS/ TMS 32, "Finansal Araclar:
Sunum" standardinda bulunan uygulama rehberi bilancoda bulunan finansal varlik ve finansal
yakiimlillaklerin netlestirilmesi konusunda daha actklayict olmasi amactyla giincellenmistir.
UFRS/ TFRS 9 "Finansal Araclar ", 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik
raporlama donemlerinde gecerlidir. Finansal varhk ve yakilmialiiklerin situflandtrilmast, olciimii ve
muhasebelestirilmesine yer vermektedir. UMS/ TMS 39'da yer alan finansal enstramanlann sintflama ye
prensipleri yerine gelmistir.
UMS 36 (degisiklik), "Varliklarda deger dilsiikRigii", 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba0ayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Bu degisiklikler, deger dasiiklagiine 4i-rams varligin
eger gercege uygun degeri ile sates maliyetinin farki baz almarak hesaplanmis ise, geri kazarulabilir tutari
ile ilgili bilgilerin actklanmastna Riskin ek actklamalar getirmektedir.
UMS 39 (degisiklik), "Finansal Araclar: muhasebelestirilmesi ye Olcamii", 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Bu degisiklikler tiirevlerin tecditi ve
finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen sartlar saglanchgt sarece, kanun ye
yonetmelikler sebebiyle tiirevlerin tecdit edilmesi durumunda finansal riskierden korunma muhasebesine
devam edilmesine izin vermektedir.
Sirket yukarida yer alan degisikliklerin operasyonlanna olan etkilerini degerlendirip gecerlilik tarihinden
itibaren uygulayacakttr. Yukaridaki standart ve yorumlarm, uygulanmasmtn gelecek donemlerde Sirket'in
finansal tablolart iizerinde onemli bir etki yaratmayacagi beklenmektedir.
2.1.2) Karsdastirmali Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Finansal Tablolartn Dfizeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek iizere, 5irket'in finansal tablolan anceki
donemle karstlastirmalt hazirlanmaktadir. Sirket, 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle bilancosunu 31 Arahk
2012 tarihi itibariyle hazulanmis bilancosu ile 1 Ocak - 31 Aral* 2013 hesap donemine ait gelir,
kapsamh gelir, ozkaynaklar degisim ye nakit akim tablolannt ise, 1 Ocak - 31 Arahk 2012 hesap donemi
ile karstlasttrmalt olarak, BDDK'nin "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerince
Uygulanacak Tekdiizen Hesap Plant ve Izahnamesi ile Kamuya Actklanacak Finansal Tablolann Bicim
ve Icerigi Haklunda Teblig" hukumleri cercevesinde diizenlenmistir.
BDDK'mn 24 Arahk 2013 tarih ve 28861 sayth Resmi Gazete'de yarmlanarak yiiriirlilge giren "Finansal
Kiralama, Faktoring Ve Finansman 5irketlerinin Muhasebe Uygulamalan Ile Finansal Tablolan Haktnda
Yonetmelik" uyannca hazirlanan yeni finansal tablo formation ye TMS 8 uygulamalart nedeniyle ilisteki
finansal durum tablosunda karstlastirma olarak verilen 31 Arahk 2012 (Dolaytstyla 2013 Donem actlis
tarihi 1 Ocak 2013 tutarlandtr) tarihli finansal tablolarda asagtdaki struflamalar ye yeniden hesaplamalar
11
StRiNOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tilm tutarlar "FL" olarak ifade edilrnistir.)
Bilanco Etkisi:
Onceden
Raporlanan
01.0cak 2013
Dtizeltme Etkisi
Yeniden
Dtizenlenen
01.0cak 2013
13.199.233
10.244.710
23.443.943
Not:1
10.244.710
(10.244.710)
1.747.882
-
Not:1
Not:2
Not
VARLIKLAR
Maddi Duran Varhklar Net (Yatirim Amach
Gayrimenkuller- Net)
Sans Amach Elde Tutulan ye Durdurulan Faaliyetlere
Ilisikin Varhklar - Net (Yatirim Amach GayrimenkullerNet)
Pesin Odenmis Giderler
Diger Aktifler (Gelecek Doneme Ait Pesin Iskonto Kredi
Faiz Giderleri)
Diger Aktifler (Pesin Odenen Giderler)
1.614.250
1.747.882
-
133.632
(1.614.250)
(133.632)
Not:2
Not:2
1.920.809
(1.920.809)
-
Not:3
-
1.920.809
1.920.809
Not:3
YUKUMLULUKLER
Diger Yabanci kaynaklar (Kazanilmamis Faktoring
Komisyon Gelirleri)
Ertelenmis Gelirler (Kazanilmamis Faktoring Komisyon
Gelirleri)
Not 1:Onceki &Mem bagimsiz denetim finansal tablolan ye dipnotlarinda Sati§ Amach Elde Tutulan ye
Durdurulan Faaliyetlere IliOcin Varhklar altinda siniflandinlmt* olan Yatinm Amach Gayrimenkuller,
cari &nem bagimsiz denetim Finansal tablolan ye dipnotlannda yeniden simflandirilmak suretiyle Maddi
Duran Varhklar altinda Yattrim amacli Gayrimenkuller olarak siniflandirilmqtir.
diger aktiflerde
Not 2:Onceki donem bagimsiz denetim finansal tablolan ye dipnotlartnda
Od
enen Giderler,
siniflandirilmi olan Gelecek Doneme ait Pekin Iskonto Kredi Faiz Giderleri ile Pekine
can donem bagimsiz denetim finansal tablolan ye dipnotlannda yeniden simflandinlmak suretiyle Pekin
Odenen Giderlerde simflandtrilmi*tir.
Not 3: Onceki donem bagimsiz denetim Finansal tablolan ye dipnotlannda Diger Yabanci Kaynaklar
icersinde siniflandinlmi olan Kazanilmami Faktoring Komisyon Gelirleri , cari donem bagimsiz
denetim Finansal tablolan ye dipnotlarinda yeniden simflandirilmak suretiyle Ertelenm4 Gelirlerin
altmda siniflandirilmOr.
12
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE Ail'
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "TL" olarak ifade edilrni§tir.)
Mimic() Etkisi:
Onceden
Raporlanan
01.Ocak 2012
Dilzeltme Etkisi
Yeniden
Dtizenlenen
01.Ocak 2012
Not
VARLIKLAR
Ertelenmi Vergi Varligi
3.376.473
649.755
4.026.228
Not:4
649.755
Onceden
Raporlanan
01.Ocak 2012
Diizeltme Etkisi
Yeniden
Diizenlenen
01.Ocak 2012
Not
OZKAYNAKLAR
Mr veya Zararda Yeniden Sinfflandirilmayacak Birikmi
Diger Kapsamli Gelirler veya Giderler (Maddi ye Maddi
Olmayan Duran Varhklar Yeniden Degerleme Farklan)
Olagantistii Yedekler
2.597.624
30.043.310
461.522
188.234
3.059.146 Not:4
30.231.544 Not:4
649.755
Not4:Sirketin, gayrimenkullerini gozden gecirmesi sonucunda, 2012 ye 2013 ph ozkaynak actlis tutarlari
TMS 8 uyarmca yeniden diizenlemistir.Bu kapsamda 2011 yth mali tablolarmda yatirim ye kullamm
amach gayrimenkullere ait ertelenmis vergi yeniden hesaplanmis 649.755 TL olarak raporlanan
ertelenmis vergi giderinin 461.522 TL'si Kar veya Zararda yeniden sintflandinlmayacak birilcmis diger
kapsamh gelir veya giderler (maddi duran varliklar yeniden degerleme farklan) hesabina ilave edilerek
geriye kalan 188.234 TL'si ise olaganustu yedekler hesabina ilave edilerek yeniden diizenlenmistir.
2.2. Finansal Tablolarin Hanrlams 5ekli
Sirket'in inceleme doneminde islevsel para birimi ye raporlama para birimi TL'dir.
ilisikteki finansal tablolar, Teblig'e uygun olarak haztrlanmis olup en yakm TL' ye yuvarlanarak ifade
edilmistir. Finansal tablolar, makul degerleri ile gOsterilen finansal tiirev enstriimanlan ye satilmaya hazir
menkul degerler gibi varltk ve yiikiimliiliiklerin &sit-Ida, tarihi maliyet esasi temel almarak TL olarak
hazirlanmistir.
2.3. Muhasebe Tahminleri
Finansal tablolarin Raporlama Standartlari'na uygun olarak hazirlanmast amactyla, raporlanan aktif ve
pasif tutarlartnt ve bilanco tarihi itibanyla vukuu muhtemel varlik ve yiikiimliilliklere iliskin aciklamalan
etkileyecek bazi tahmin ve varsayunlar yapmast gerekmektedir. Fiili sonuclar can tahminlerden farkh
olabilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teskil eden varsaytmlar siirekli olarak gozden gecirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki giincellemeler, giincellemenin yapildigt donemde ve bu Thcellemelerden
etkilenen muteakip donemlerde kayttlara ahmr.
13
SiRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "TL" olarak ifade
2.4. Yilksek Enflasyonlu Ekonomilerde Raporlama
Ilisikteki finansal tablolar en son 31 Aralik 2004 tarihi itibanyla TMS 29 uyannca (Yilksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon muhasebesine tabi tutulmustur. Dolayistyla, 31 Aralik
2013 tarihli bilancoda yer alan parasal olmayan aktif ye pasifler, 31 Arahk 2004 tarihine kadar olan
girislerin 31 Aralik 2004 tarihine kadar enflasyona gore cliizeltilmis degerleriyle, bu tarihten sonra olusan
girisler ise nominal degerleriyle dikkate
2.5. Yabanci Para Birimi Bazmdaki islemler
Yabanci para cinsinden yapilan islemler, islemin yapildigi tarihteki &Wiz kurlarmdan TL' ye cevrilmistir.
Bilancoda yer alan yabanci para birimi baztndaki parasal varhklar ye borclar bilaneo tarihindeki &Wiz
kurlan kullantlarak TL'ye cevrilmistir. Bu islemler sonucunda olusan kur farklan &Mem kartnin
belirlenmesinde dikkate alintrustir.
2.6. Konsolidasyon Esaslari
Bagimsiz denetim, sirketlerin solo finansal tablolan dikkate almarak gerceklestirilmis olup, Sirket'in
konsolide ettigi finansal varhgt bulunmamaktadir.
NOT:3) UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI / MUHASEBE POLITIKALARI
Finansal tablolann haztrlanmasinda izlenen onemli muhasebe politikalan asagida ozetlenmistir:
Nakit Degerler / Bankalar
Nakit Degerler / Bankalar, nakit ve banka mevduati ile tutan belirli nakde kolayca cevrilebilen kisa vadeli
ye yiiksek likiditeye sahip ye degerindeki degisim riski onemsiz olan ye vadeli 3 ay veya daha kisa olan
yattnmlan icermektedir.
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar hesabinda, sirketin milsterileri ile yapnats oldugu faktoring islemleri karstligmda almts
oldugu temlik tutarlar takip edilmektedir.
Ticari Alacaklar; Dogrudan bir borcluya mal veya hizmet tedariki ile olusan Sirket kaynakh ticari
alacaklar, etkin faiz yontemi kullantlarak iskonto edilmis maliyeti iizerinden degerlendirilmistir.
Belirtilmis bir faiz orani bulunmayan kisa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin onemsiz olmast
durumunda fatura tutarmdan degerlendirilmistir.
Sirket'in, 6denmesi gereken meblaglan tahsil edemeyecek oldugunu gOsteren bir durumun soz konusu
°imam halinde ticari alacaklar kin bir alacak risk karsiligi olusturulur. Soz konusu bu karstligm tutan,
alacagm kayith degeri ile tahsili miimkiin tutar arasindaki farktir. Tahsili miimkiln tutar, teminatlardan ye
gilvencelerden tahsil edilebilecek meblaglar da dahil olmak tizere tiim nakit akislarmin, olusan ticari
alacagin orijinal etkin faiz oram eras almarak iskonto edilen degeridir.
Deger dusuklugu tutan, zarar yazilmasindan sonra olusacak bir durum dolaytstyla azahrsa, soz konusu
tutar, cari donemde diger gelirlere yansitihr.
14
SiRiNO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
Finansal Araclar
Tiirev olmayan finansal araclar
Tiirev olmayan finansal araclar faktoring alacaklart, nakit degerler, bankalar, altnan krediler, ihrac edilen
menkul loymetler, diger aktifler ve muhtelif borclardan olumaktadir. Tiirev olmayan finansal araclar
igem maliyetleri dahil olarak gercege uygun degerleri ile kaydedilirler. TOrev olmayan finansal araclar
muhasebele$tirilir:
kayitlara alindiktan sonra a§agtdaki
Nakit degerler, kasa tutarlarmdan oluvnaktachr.
Bankalar, vadesiz mevduat tutarlanm icermektedir.
Faktoring alacak ve borclan, ilk maliyetleri uzerinden i0em maliyetleri ile netlqtirilmi$ tutarlart ile
kayda altmr. Kayda ahnmalannt izleyen donemlerde, ilk maliyet ye geri odeme tutarlanmn etkin faiz
yontemiyle hesaplanan bugiinkii degerleri arasindaki farklann gelir tablosunda itfa edilmesi suretiyle elde
edilen tutarlar uzerinden finansal tablolarda gosterilir. Faktoring alacaklari ye diger varhklann tahsili
mumkun olmayan ve/veya BDDK tarafindan 20 Temmuz 2007 tarih ye 26588 sayilt Resmi Gazete'de
yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerince Alacaklari icin Ayrilacak
Karpliklara Ili kin Usul ve Esaslar Hakkmda Teblig" ile 24 Arahk 2013 tarih ve 28861 sayth Resmi
Muhasebe
Gazete'de Yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin
Uygulamalari ile Finansal Tablolari Hakkmda Yonetmelik"de belirtilen kriterleri saglayan lostmlan takip
hesaplanna aktarihr ye ayrilan ozel kamlik tutarlari du fildtikten sonraki kalan degerleri uzerinden
finansal tablolarda yer atm
Aynca soz konusu Teblig'e uygun olarak, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya
doksan giinden daha az gecikme olan alacaklardan dogmas' muhtemel ancak miktari kesin olarak belli
olmayan zararlarin karilanmasi amaciyla genel kar§thk ayrilir. Supheli hale gelen bir faktoring alacagi
ilgili turn yasal prosediirlerin tamamlanmasi ye net zarann tespitinden sonra kayttlardan cikarthr.
Finansal varhklar, finansal varhktan saglanan nakit aktmlartndaki sozlevneye dayanan hakkm sona
ermesinden oturu veya Sirket, finansal varlik uzerinde kontrolii muhafaza etmemesi durumunda veya
varhgm risk ye kazanimlarm esasen kar$t tarafa transfer edilmesi durumunda kayttlardan ctkanlir. Finansal
ahm veya satimi, Sirket'in o varligt almayt veya satmayt taahhiit ettigi tarihte
varhklar, olagan bir
muhasebele$tirilir.
Sirket'in tiirev olmayan finansal yukumlulukleri ahnan krediler, ihrac edilen menkul ktymetler, faktoring
borclart ye diger muhtelif borclardan olumaktadir. Altnan krediler ve ihrac edilen menkul klymetler, ilk
maliyet degerleri uzerinden i§lem maliyetleri ile netlqtirilmi$ tutarlari ile kayda alinmaktadir. Kayda
almmalannt izleyen donemlerde, geri odeme tutarlannin etkin faiz oram yontemiyle hesaplanan bugunkil
degerleriyle finansal tablolara yansitthr ye ilk maliyet ile arasindaki farklar, soz konusu borclartn vadeleri
siiresince gelir tablosuna intikal ettirilir.
Diger turev olmayan finansal yukumlulukler, etkin faiz orani yOntemiyle itfa edilm4 maliyetleri uzerinden
dikkate alinarak gosterilmektedir.
Finansal yukumlulukler, Sirket'in sozlemede belirtilen yukumluluklerinin siiresinin d lmast veya
ertelenmesi veya odenmesi durumunda kayttlardan cikarihr.
15
SiRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
Tiirev finansal araelar
Biitiin tiirev araclart altm-satim amach varliklar olarak siniflandinlmt§ olup gercege uygun deger
degi§imlerinden olu§an kur farklan/zararlan finansal gelir/gider hesaplan ieinde muhasebele§tirilmektedir.
Makul degerler, i§lem Oren piyasa fiyatlanndan ve gerektiginde indirimli nakit akisi modellerinden elde
edilir. Borsa di§i vadeli &Wiz sozle§melerinin gercege uygun degerleri ilk vade oraninin, sozle§menin geri
kalan siiresi kin ilgili para biriminin piyasa faiz oranlanna ili§kin hesaplanan vade oramyla kar§ila§tinlip
bilancodan
belirlenir. Baffin tilrev araclar gercege uygun deger pozitifse aktif olarak finansal
yatinmlarda, gercege uygun deger negatifse pasif olarak diger finansal yiiktimliiluklerde muhasebele§tirilir.
Piyasada i§lem gormeyen tiirev finansal araclann gercege uygun degerleri, kar§i tarafm gilvenilirligi ve
sozle§menin bilanco tarihinde sona ermesi durumunda, Sirket'in alacagi veya yukumlu oldugu miktar
mevcut piyasa ko§ullan gOz &uncle bulundurularak tahmin edilmektedir.
Krediler
Krediler, almdiklan tarihlerde, alman kredi tutanndan i§lem masraflan cikartildiktan sonraki degerleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yi5ntemi kullanilarak iskonto edilmi maliyet degeri 1,izerinden
belirtilir. I§lem masraflan
sonra kalan tutar ile iskonto edilmi§ maliyet degeri arastndaki fark,
gelir tablosuna kredi donemi siiresince fmansman maliyeti olarak yansittlir. Kredilerden kaynaklanan
finansman maliyeti, olu§tugunda gelir tablosuna kaydedilir.
Maddi Duran Varlddar ye Ilgili Amortismanlar
Maddi duran varliklar, 1 Ocak 2005 tarihinden Once satin alman kalemler kin 31 Arab& 2004 tarihi
itibanyla enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi§ maliyet degerlerinden ve 31 Aralik 2004 tarihinden
sonra satin alman kalemler kin satin ahm maliyet degerlerinden birikmi§ amortisman ye kalici deger
kaytplan dii§illerek yansitiltr.
Amortisman, maddi varliklarin diizeltilmi§ degerleri uzerinden faydalt omiirleri ilzerinden dogrusal
amortisman yontemi kullanilarak ayrilmaktadir. Soz konusu varliklarin tahmin edilen faydali omiirlerine
gore uygulanan amortisman oranlan a§agida
Makine ve Cihazlar
Ta§itlar
Do§eme ve Demirba§lar
Oran (%)
20
20
20
Ozel maliyetler kira stireleri veya stiz konusu ozel maliyetin faydali oinrunden ktsa olani Lizerinden
dogrusal amortisman yontemiyle amortismana tabi tutulur.
Bir varligin kayith degeri, varligin geri kazanilabilir degerinden daha yiiksekse, kayith deger derhal geri
kazanilabilir degerine indirilir. Geri kazanilabilir deger ilgili varligin net sati§ fiyati ya da kullammdaki
degerinin yilksek olanidir. Net sati§ fiyatt, varligin makul degerinden sati§i gereekle§tirmek kin
katlamlacak maliyetlerin dti§tilmesi suretiyle tespit edilir. Kullanimdaki deger ise ilgili varligin
kullanilmasina devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit alumlannin bilanco tarihi
itibanyla indirgenmi§ tutarlarma artik degerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi varliklarin elden cikartilmasi sonucu olunan kar veya zarar, dilzeltilmi§
tutarlann kar§ila§tinlmasi ile belirlenir ye cari donemde ilgili gelir ve gider hes
tahsil olunan
lir.
16
SiRiNO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "IL" olarak ifade edilmistir.)
Maddi duran varliklann herhangi bir parcasini degi§tirmekten dogan giderler bakim onarim maliyetleri ile
birlikte aktifletirilmektedir. Sonradan ortaya cikan diger harcamalar soz konusu varligin gelecekteki
ekonomik faydasint arttinct nitelikte ise
Turn diger gider kalemleri tahakkuk esastna
gore gelir tablosunda muhasebele§tirilmektedir.
Kiraya konu olan varligin sahipligine ili*kin risk ye getirilerin Sirket'te bulundugu kiralama ilemleri
finansal kiralama olarak
Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kiymetler Sirket' in
bilancosunda, ilgili varligin makul degeri ile minimum kira odemelerinin bugfinkii degerinden
olam iizerinden aktifte bir varlik, pasifte ise edit tutarda bir yUkUmliiliik olarak izlenir. Bu
aktifte
izlenen varliklarin amortismani, diger benzer varliklar icin uygulanan politikalara uygun olarak ayrilir.
Kira siiresinin kiralanan varligin faydali omninden kisa olmasi ve kira sUresi sonunda ilgili varligin $irket
tarafindan satin alinmasinm makul
kesin olmadigi durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlik
kira stiresi icerisinde; kiralanan varligin faydali oniriintin kira suresinden kisa olmasi durumunda ise
faydali omit icinde amorti edilir. Bilancodaki finansal kiralama yukumlulugu anapara geri odemeleri
yoluyla azaltihrken, kira odemelerinin finansal gider kismi, kiralama sUresi boyunca olutugu doneme ait
gelir tablosuna kaydedilir.
Maddi Olmayan Varliklar
Maddi olmayan varliklar, tammlanabilir olmasi, ilgili kaynak Uzerinde kontroliin bulunmast ye gelecekte
elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanm varligi kriterlerine gore finansal tablolara alinmaktadir. Bu
cercevede, egitim faaliyetlerine ilinkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine
harcamalar,
kismen veya tamamen yeniden organizasyona
harcamalar ve maddi varliklarin maliyetine dahil
edilebilenler haric ba0angic faaliyetlerine ili kin harcamalar gerceklqtigi anda gider olarak finansal
tablolara almmaktadir.
Maddi olmayan duran varliklar bilgisayar yazilim lisanslan ye haklart temsil etmektedir. Bilgisayar
yazilim lisanslart ve haklan, 1 Ocak 2005 tarihinden Once satin ahnan kalemler icin 31 Arahk 2004 tarihi
itibartyla enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi maliyet degerlerinden ve 31 Aralik 2004 tarihinden
sonra satin alman kalemler icin satin aim maliyet degerlerinden birilcm4 itfa paylan ile kalici deger
kapplart d4tilerek yansrtthr. Maddi olmayan duran varliklara ilikin itfa paylan, ilgili varhklarm tahmini
iktisadi omiirleri uzerinden, satin aim tarihinden itibaren iktisadi omiir senelerini asmamak kaydiyla
dogrusal amortisman yontemi kullanilarak aynlmi§fir.
Maddi olmayan varlik icin yapilan odeme taksitlendirilirse, bu varligm elde etme maliyeti pe§in fiyatina
e§it olarak belirlenir. Bu durumda, toplam odeme tutart ile pe§in fiyati arastndaki fark, aktifle§tirmeye izin
verilen durumlar haric, kredi donemi boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara almmaktadir.
Satt Amach Elde Tutulan Varhklar
Bir duran varligin defter degerinin stirdUrtilmekte olan kullanimdan ziyade sati§ i0emi vasitasi ile geri
kazanilacak olmasi durumunda, soz konusu duran varlik (veya elden cikanlacak varlik grubu) sati§ amach
olarak siniflandirilir. Sati amach elde tutulan varlik olarak siniflandinlan bir duran varlik (veya elden
cikartlacak duran varlik grubu) defter degeri ile sati§ maliyeti dusulmu gercege uygun degerinden d4iik
olant ile
17
$iRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAG
. . IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tilm tutarlar "TL" olarak ifade edihnistir.)
Yatirim Amaclt Gayrimenkuller
Uretimde, mal ve hizmet tedarikinde veya idari amacla kullanilan gayrimenkuller, normal i$ akt$1
cercevesinde sati$a konu edilen gayrimenkuller yatirim amach gayrimenkuller olarak degerlendirilmez.
TMS 40 "Yatirim Amach Gayrimenkullere iliskin Tiirkiye Muhasebe Standardi" uyarinca Yattrim amach
gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazanci ya da her ikisini birden elde etmek amaciyla elde
tutulur. Bu nedenle, yatirim amach bir gayrimenkul i$letmenin sahip oldugu diger varliklardan bilyiik
olciide bagimsiz nakit aluslan yaratir. Bu durum yatirim amach gayrimenkulleri sahibi tarafindan
kullanilan gayrimenkullerden ayinr. Mal veya hizmet iiretimi ya da tedariki (veya idari amaclar icin
kullantlmast), sadece gayrimenkullerle degil, ilretim veya tedarik surecinde kullanilan diger varltklarla da
ili$kilendirilebilen nakit aki$lari yaratir. Sahibi tarafindan kullanilan gayrimenkullere "TMS 16 Maddi
Duran Varhklar" Standard' uygulantr.
Yatirim amach gayrimenkul baslangicta maliyeti ile olcilliir. hlem maliyetleri de ba.$1angic olciimiine
dahil edilir. Satin alinan yatirim amach bir gayrimenkuliin maliyeti; satin alma fiyatt ile bu i$lemle
dogrudan ili$kilendirilebilen harcamalardan olu$ur.
'Van= amach gayrimenkule ili$kin odemenin ertelenmi$ olmasi durumunda, gayrimenkuliin maliyeti
e$deger pe$in odeme tutandir. Bu tutar ile toplam odemeler arasindaki fark, kredi siiresi boyunca faiz
gideri olarak muhasebele$tirilir.
Kira elde etmek ve/veya sermaye kazanci elde etmek amaciyla veya her ikisi icin tutulan araziler ye
binalar yatirim amach gayrimenkuller olarak simflandtrihr ve maliyet yontemine gore maliyet eksi
birikmi$ amortisman (arazi haric) degerleri ile gosterilir. Inas', Sirket tarafmdan yapilan yatirim amach
gayrimenkuliin maliyeti ise, inaat veya Isiah caltvnalarintn tamamlandigi tarihteki maliyeti iizerinden
belirtilir. Soz konusu tarihte varlik, yatirim amach gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yatirim amach
gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir.
Ilk muhasebele$tirme i$leminin ardindan, gercege uygun deger yontemini secmi$ olan bir i$letme, him
yatirim amach gayrimenkullerini gercege uygun deger yontemi ile olcer.
Bir i$letmenin, yatirim amach bir gayrimenkuliinii daha Once gercege uygun deger iizerinden olcmii$
olmasi durumunda, soz konusu gayrimenkulii elden ctkartncaya kadar (veya ilgili gayrimenkul sahibi
tarafindan kullanilan gayrimenkul haline gelene kadar veya i$letme gayrimenkulii gelistirerek olagan is
aki$i siirecinde satmcaya kadar), kar$11a$tinlabilir piyasa islemleri azalmis veya piyasa fiyatlart daha
ender elde edilebilir hale gelmi$ dahi olsa, =Lan gayrimenkulii gercege uygun deger iizerinden olcmeye
devam eder.
Kiralamalar
Sirket'in esas olarak mulkiyetin tiim risk ve getirileri tistiine aldigt maddi duran varltk kiralamasi, finansal
kiralama $eklinde sintflandirthr. Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlik, varligin
kiralama doneminin ba$indaki rayic degerinden veya asgari kira odemelerinin o tarihte indirgenmi$
degerinden dtisiik olani ilzerinden kaydedilir. Her bir kira odemesi, finansal kiralama borcu iizerinde sabit
bir oranin elde edilmesi amaciyla bort ye finansal giderler arasinda tahsis edilir. Finansman giderleri, kira
donemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yansitihr. Finansal kiralama yolu ile satin alman maddi
duran varltklar, varligin tahmini faydah Omni dogrultusunda amortismana tabi tutulur.
Millkiyete ait risk ve getirilerin onemli bir kisminin kiralayana ait oldugu
kiralamasi olarak stniflandinhr. Faaliyet kiralamast (kiralayandan alinan to
altmda yaptlan odemeler, kira donemi boyunca dogrusal yontem ile
kaydedilir.
$lemi, faaliyet
iikten sonra)
gider olarak
18
StRiNOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT
BAG.IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "TL" olarak ifade
Taraflar
TMS 24, "Ili$1cili Taraflann Actklamalartna iliskin Tiirkiye Muhasebe Standards"; hissedarltk,
veya benzeri yollarla karst tarafi dogrudan ya da dolaylt bir §ekilde
sozlemeye dayah haklar, aile
kontrol edebilen veya onemli derecede etkileyebilen kurulu$lar, ili$kili kurulu$ olarak tammlar.
kuruluOara aynt zamanda sermayedarlar ye Sirket y6netimi de dahildir.
kurulu$
kaynaklann ye yakiimliiliiklerin ili$1cili kurulu$lar arasmda bedelli veya bedelsiz olarak transfer
edilmesini icermektedir.
Bu finansal tablolar acisindan Sirkee in ortaklan ve Sirket ile dolayli sermaye ilikisinde olan grup
taraflar' olarak tantmlanmaktachr.
irketleri ye yonetim kurulu iiyeleri ile list diizey yoneticiler
Hasilat
Faktoring faiz gelirleri, mil$terilere yaptlan Odemeler uzerinden tahsil edilen faiz gelirlerinden
olumaktachr. Faktoring komisyon gelirleri ise, faktoring 41emine konu olan fatura bedellerinin toplanu
uzerinden belli bir yuzde miktan ile alman tutarlardan ye Faktoring i0emine ilikin operasyonel
harcamalar (EFT, Havale vb..) kin alman faktoring masraf gelirlerinden olumaktadtr.
Hasilat; Sattlan mallann riskinin ye faydastrun altelya transfer oldugu, satt$1a ilgili ekonomik faydantn
i*letmeye akacagttun muhtemel olmast ye gelir tutanntn gilvenilir bir $ekilde hesaplanabildigi durumda
gelir olumu$ saythr. Perakende satt$larda mii$terinin memnun kalmamast durumunda sattlan mahn
artsiz geri altnacagma ili$1cin mi4teriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili onemli risk
ve getirilerin aliciya transfer edildigi kabul edilir. Aym i$lem ile ilgili hastlat ve giderler e$zamanli
finansal tablolara almmaktadtr.
Satt kamliginda nakit veya nakit benzerlerinin altnchgt durumlarda, hastlat soz konusu nakit veya nakit
benzerlerinin tutandtr.
Hasilat olarak kayttlara alman tutarlann tahsilinin $iipheli hale gelmesi durumunda, aynlan $iipheli alacak
hastlat tutannm dilzeltilmesi suretiyle degil, bir gider olarak finansal tablolara ahmr.
Faktoring alacaklartna BDDK tarafindan 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayth Resmi Gazete'de
yarmlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerince Alacaklan kin Aynlacak
Karpliklara Ilikin Usul ye Esaslar Hakkmda Teblig" ile 24 Araltic 2013 tarih ye 28861 sayilt Resmi
Gazete'de Yaytmlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerinin Muhasebe
Uygulamalan ile Finansal Tablolan Haklunda Yonetmelik"e uygun olarak ozel ve genel kamlik ayrihr.
Gelir ye Giderlerin Finansal Tablolara Yansitdmast
Faktoring faiz ye komisyon gelirleri,
Faktoring faiz ve komisyon gelirleri tahakkuk esastna gore finansal tablolara yansthltr.
Temettil gelirleri,
Temettil gelirleri tahsil edildikleri tarihte gelir tablosuna yansttihr.
19
SiRINOGLU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "IL" olarak ifade edilmi§tir.)
Diger gelir ye giderler,
Diger gelir ye giderler tahakkuk esasma gore finansal tablolara yansitthr.
Finansman giderleri,
Finansman giderleri tahakkuk esastna gore finansal tablolara yansthltr
Pay bama kazanc/ (kayip)
Kar veya zarar ye diger kapsamli gelir tablosunda belirtilen hisse basma kazanc/ (kayip), net donem
kartnin/ (zarannin), donem boyunca bulunan hisse senetlerinin agirhkh ortalama sayisma bolfinmesi ile
bulunmustur. Sirketler, mevcut hissedarlara birikmi karlardan hisseleri oramnda hisse dagitarak
("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini arttirabilir. Hisse basina kazanc/ (kayip) hesaplanirken, bu bedelsiz
hisse ihraci cikardmis hisseler olarak saythr. Dolayisiyla hisse bastna kazanc/ (kayip) hesaplamasmda
kullandan agirltich hisse adedi ortalamasi, hisselerin bedelsiz olarak cikarilmasmi geriye &intik olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
Kur DegiOminin Etkileri
Yabanci para cinsinden yapilan islemler, islem tarihindeki yabanci para kuru ile Turk Lirasi ("TL")'na
cevrilmektedir. Yabanci para parasal varliklar ye borclar, bilanco tarihinde gecerli kur iizerinden donem
sonunda TL' ye cevrilmektedirler. Bu tip islemlerden kaynaklanan kur farklan, gelir tablosuna
yansitilmaktadir. Makul degerleri ile gosterilen yabanci para birimi bazindaki parasal olmayan varliklar
ve borclar makul degerlerinin belirlendigi guniin kurundan TL' ye cevrilerek ifade edilmektedir.
Karpliklar, KoptIlu Varhk ye Yfikiimlfiliikler
TMS 37, "Karstltklar, Kosullu Borclar ye Kosullu Varltklara iliskin Tiirkiye Muhasebe Standardi"nda
belirtildigi iizere herhangi bir karsilik tutannin finansal tablolara almabilmesi icin; $irket'in gecmis
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhude bagh yukumlulugun bulunmasi, bu
yukumlulugun yerine getirilmesi icin ekonomik fayda iceren kaynaklann isletmeden ctkmastnin
muhtemel olmasi ve soz konusu yUkiimlaik tutanmn gUvenilir bir bicimde tahmin edilebiliyor olmasi
gerekmektedir. Soz konusu kriterler olusmamissa Sirket sOz konusu hususlari ilgili finansal tablolara
iliskin aciklayici notlannda aciklamaktadir. Paranin zaman degerinin etkisinin onemli oldugu durumlarda,
karstlik tutari; yukumlulugun yerine getirilmesi icin gerekli olmasi beklenen nakit ciktslannin bugiinkii
degeri olarak belirlenir. Karsiliklann bugtinkii degerlerine indirgenmesinde kullantlacak iskonto orantmn
belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olusan faiz oram ile soz konusu yukumlulukle ilgili risk dikkate ahmr.
Kosullu varhklar gerceklesmedikce muhasebelestirilmemekte ve sadece dipnotlarda aciklanmaktadir
Faktoring alacaklart ve diger varliklarin tahsili mihnkiin olmayan ve/veya BDDK tarafindan 20 Temmuz
2007 tarih ye 26588 sayili Resmi Gazete'de yarmlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Sirketlerince Alacaklart kin Ayrtlacak Karstliklara Riskin Usul ye Esaslar Halckmda Teblig" ile 24 Arahk
2013 tarih ye 28861 sayili Resmi Gazete'de Yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan ile Finansal Tablolan Hakkinda YOnetmelik"e uygun olarak ozel
ye genel karsilik ayrthr. Teblig'de, ozel karsilik ve genel karstliklarin ayrilmasma iliskin esaslar asagidaki
sekilde belidenmistir:
20
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "IL" olarak ifade edilinistir.)
Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya odenmesi gereken tarihlerden itibaren;
• doksan giinden fazla geciken ancak yuz seksen giinii gecineyen alacaklann en az %20'si oratunda,
• yiiz seksen giinii gegen, ancak bir yili gecmeyen alacaklann en az %50'si oraninda,
• bir yildan fazla gecikmi§ olan alacaklann
oraninda ozel kar§iltk ayriltr.
Aynca, anapara veya faiz odemelerinin tahsilindeki gecikme yukanda belirtilen siireleri gememi§ olsa
veya bunlann tahsilinde herhangi bir gecikme bulunmasa dahi, §irketler alacak tutarlari kin borclunun
kredi degerliligine ili§kin mevcut buten verileri ve TMS'de belirtilen giivenilirlik ve ihtiyathhk ilkelerini
dikkate alarak, teminat tutanni hesaplamaya &shit etmeksizin, belirleyecekleri oranlarda ozel kar§ilik
ayirabilirler.
Bir borcludan birbirinden bagimsiz birden fazla alacagin mevcut bulunmasi ye bu alacaklardan herhangi
biri kin ozel kar§ilik ayrilmasi halinde, diger alacak tutarlan kin de ayni oranda ozel kar§thk ayrihr.
Sirketler, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya doksan gi.inden daha az
gecikme olan alacaklardan dogmasi beklenen ancak miktan kesin olarak belli olmayan zararlann
kar§ilanmast amaciyla, genel olarak ye herhangi bir i§lemle dogrudan ilgili olmakstzm kar§thk
ayirabilirler.
Sirketler, alacaklanna ili§kin teminatlart, likiditesine gore don gruba ayirarak smiflandinrlar.
Teminatlartn degerlenmi§ tutarlari alacak tutarandan, dikkate alinma oranlannda indirilerek, ozel kar§iliga
tabi alacak tutan hesaplantr Ozel kar§iltklarin hesaplanmasmda dikkate altnacak degerlenmi§ teminat
tutu' alacak miktartni a§amaz. Teminatlann dikkate alinma oranlari a§agidaki gibidir:
Birinci grup teminatlarm dikkate almma oram
: %100
Ikinci grup teminatlarm dikkate ahnma oram
: % 75
Uguncu grup teminatlarm dikkate almma orani
: % 50
Dordiincii grup teminatlarm dikkate almma oram : % 25
Kurum Kazanci Uzerinden Hesaplanan Vergiler
Hazirlanan finansal tablolarda, Sirkef in bilanco tarihi itibanyla donem sonuclanna dayantlarak Kurumlar
Vergisi yukumlulugu icin kar§ilik ayrilmaktadir. Kurumlar Vergisi yukumlulugu donem sonucunun
kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alinarak diizeltilmesinden sonra bulunan matrah
iizerinden hesaplanmaktadir.
Ertelenmi§ vergi, varliklann ye borclann ili§ikteki finansal tablolarda gosterilen degerleri ile varliklann
ve borclann yasal vergi matrahi hesalunda dikkate alman tutarlan arasmdaki gecici farklann bilanco
yukumlulugu yontemine gore vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadir. Ertelenmi§ vergi,
varliklann olu§tugu veya yukumluluklerin yerine getirildigi donemde gecerli olmasi beklenilen vergi
oranlari Uzerinden hesaplanir ye gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
TMS 12 "Gelir Vergilerine Ili kin Tiirkiye Muhasebe Standardi" uyartnca ertelenmi§ vergi yukumlulugu
veya varligi, soz konusu gecici farklartn ortadan kalkacagi ilerideki donemlerde &len ek vergi
tutarlannda yapacaklart tahmin edilen artt§ ye azalt§ oranlannda ili§ikte
tablolara
yansttilmaktadir. Ertelenmi§ vergi varligt, gelecek donemlerde vergi avant
mast °last
durumlarda kaydedilir. Finansal tablolara onceki donemlerde yansittlnu§ olan elenmi erg, varliginin
tamamindan veya bir kismindan antic fayda saglanilamayacagi anla§ildtgi
onusu tutar
aktiften silinir.
21
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TI," olarak ifade edilmistir.)
Kidem Tazminati Karsthgt
Kidem tazminati karsiligi, Sirket cahsanlarinin emekliliginden dogan ve Turk Is Kanunu'na gore
hesaplanan muhtemel yilkilmltiliigiin bugiinkil degerine indirgenmis tutanna gore ayrilmaktadir.
cahsanlar tarafindan hak edildikce tahakkuk esasina gore hesaplamr ye finansal tablolarda
muhasebelestirilir. Yiiktimlfiliik tutan devlet tarafindan duyurulan ktdem tazminati tavant baz almarak
hesaplanmaktadir.
TMS - 19, "calisanlara Saglanan Faydalara iliskin Tiirkiye Muhasebe Standards", sirketlerin istatistiksel
degerleme yontemleri kullanarak ()last yilkiimliiliiklerinin bugiinkil degerinin hesaplanmasini
ongormektedir. Dolayistyla; Sirket'in muhtemel yilkiimhiliigtiniin bugUnkil degeri asagidaki tabloda yer
alan varsayimlar kullamlarak hesaplanmistir.
31 Arahk 2013
31 Arahk 2012
Ortalama Faiz Orani
Enflasyon Artt§ Orant
Reel Iskonto Orant
% 8,50
% 5,00
% 3,33
%9,52
%5,06
%4,25
Temel varsayim, her yilhk hizmet icin belirlenen tavan karstliginm enflasyon ile orannh olarak
artmasidir. Boylece uygulanan iskonto oram enflasyonun beklenen etkilerinden arindirilmis gercek oram
gosterir. Sirket'in kidem tazminati karsiligi, kidem tazminati tavani her alts ayda bir ayarlandigi icin, 31
Aralik 2013 tarihi itibanyla gecerli olan 3.254,44 TL (31 Aralik 2012: 3.033,98 TL) uzerinden
hesaplanmaktadir.
Sermaye Artt§lari ve Temettfiler
Mevcut ortaklardan olan sermaye artislan yilhk genel kurullarda onaylanip tescil olunan nominal
degerleri iizerinden muhasebelestirilir.
Adi hisseler, sermaye olarak simflandirihr. Adi hisseler iizerinden dagitilan temettiller, beyan edildigi
donemde birilcmis kardan indirilerek kaydedilir.
NetleOirme
Finansal tablolara ahnan tutarlarm netle$firilmesi kin hukuki bir hakkm oldugunda ye finansal varlik ye
finansal borcu netlestirmek suretiyle kapatma veya borcun ifasi ile varligm finansal tablolara ahnmastm aynt
zamanda yapma niyetinin ()imam sOz konusu oldugunda finansal varltk ve borclar netlqtirilerek bilancoda
net tutarlan ile gosterilir.
Muhasebe Politikalarindaki Degisikhkler
Muhasebe politikalarinda yapilan onemli degisiklikler ye tespit edilen onemli muhasebe hatalari geriye
&intik olarak uygulamr ye onceki &Gem finansal tablolari yeniden dilzenlenir. Bir muhasebe politikasi
degistirildiginde, finansal tablolarda sunulandan daha onceki donemlere iliskin toplam dilzeltme WM11 bir
sonraki donem birilcmis karlara alum. Onceki donemlere iliskin diger bilgiler de yeniden diizenlenir.
Muhasebe politikalarmdaki degisikliklerin can dOneme, onceki donemlere veya birbiri izleyen
donemlerin faaliyet sonuclanna etkisi oldugunda; degisikligin nedenleri, can &Menne e onceki
uze
tutarlan ve
dOnemlere Riskin diizeltme tutan, sunulandan daha onceki donemlere iliski
ulamarnn
karsilasttrmali bilginin yeniden dUzenlendigi ya da asin bir maliyet gerektir
tarh olarak
yapilmadigi kamuya actklanir. Sirket muhasebe politikalanm bir onceki ali yil i
uygulamtstir.
22
SiRiNOGLU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
Muhasebe Tahminlerindeki Detisiklik ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki degisiklikler, yalntzca bir doneme iliskin ise, degisikligin yaptldtgt can
donemde, gelecek donemlere Riskin ise, hem degisikligin yapildigt donemde hem de gelecek donemlerde,
ileriye yonelik olarak uygulantr. Tespit edilen onemli muhasebe hatalart geriye (Iona olarak uygulatur ye
onceki &mem finansal tablolan yeniden dilzenlenir.
Bir hatanm diizeltme tutan geriye &intik olarak dikkate ahmr. Bir hata, ortaya ciktigi onceki donemlere
iliskin kamlasttrmalt tutarlartn yeniden dfizenlenmesi veya bir sonraki raporlama doneminden Once
meydana geldiginde, soz konusu doneme ait birikmis karlar hesabmm yeniden duzenlenmesi yoluyla
dilzeltilir. Bilgilerin yeniden dilzenlenmesi astrt bir maliyete neden oluyorsa onceki donemlere ait
karstlastirmalt bilgiler yeniden diizenlenmemekte, bir sonraki donemin birikmi§ karlar hesabt, soz konusu
&mem baslamadan Once hatarnn kiimiilatif etkisiyle yeniden diizenlenmektedir.
Devlet Tesvik ve Yardimlari
Makul degerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tesvikleri de dahil olmak tizere turn devlet tesvikleri,
elde edilmesi kin gerekli sartlann isletme tarafmdan yerine getirilecegine ve tesvikin isletme tarafindan
elde edilebilecegine dair makul bir giivence olustugunda finansal tablolara ahmr.
Devletten temin edilen feragat edilebilir borclar, feragat kosullannm isletme tarafindan yerine
getirilecegine dair makul bir giivence olusmast durumunda devlet tesviki olarak kabul edilir. ,Sirket'in 31
Aralik 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle yararlandigt herhangi bir tesvik veya yardun
bulunmamaktadir.
Emeklilik Planlari
Sirket'in emeklilik planlan bashklt kis= kapsamtnda degerlemeye tabi tutulacak islemi
bulunmamaktadtr.
Nakit Alum Tablosu
Nakit ve nakit benzerleri nakit ve banka mevduatlannt icermektedin Nakit At* tablosunda, doneme
iliskin nakit aktslan isletme, yattrun ye finansal faaliyetlerine dayalt bir bicimde struflandirtlarak
raporlarnr. Isletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit aluslart, $irket'in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
alu§lannt gosterir. Yatinm faaliyetleriyle ilgili nakit aktslart, $irket'in yattnm faaliyetlerinde (duran
varlik yatirtmlart ve finansal yatinmlar) kullandigt ye elde ettigi nakit aktslannt gosterir. Finansman
faaliyetlerine iliskin nakit akislan, Sirker in finansman faaliyetlerinde kullandigt kaynaklan ve bu
kaynaklann geri odemelerini gosterir.
Nakit ye nakit benzeri degerler, nakit ye banka mevduatt ile tutart belirli nakde kolayca cevrilebilen kisa
vadeli, yiiksek likiditeye sahip ve vadeli 3 ay veya daha kisa olan yattnmlan icermektedir.
23
-
StRiNO6LU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
Bilanco Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanco tarihi ile bilanconun yayimi icin yetkilendirme tarihi arastnda, isletme lehine veya aleyhine
ortaya cikan olaylan ifade eder. TMS 10, "Bilanco Tarihinden Sonraki Olaylara iliskin Tiirkiye
Muhasebe Standardi", hukumleri uyannca bilanco tarihi itibanyla soz konusu olaylarin var olduguna
iliskin yeni deliller olmasi veya ilgili olaylann bilanco tarihinden sonra ortaya cikmast durumunda ve bu
olaylar finansal tablolartn dfizeltilmesini gerektiriyorsa, Sirket finansal tablolannt yeni duruma uygun
sekilde diizeltmektedir. Soz konusu olaylar finansal tablolarm chizeltilmesini gerektirmiyorsa $irket soz
konusu hususlan ilgili dipnotlannda actklamaktadir.
Varhklarda deger dfisiikliigii
1.) Finansal olmayan varhklarda deger
Sirket, ertelenmis vergi varhklari disinda kalan her bir varhk icin her bir bilanco tarihinde, soz konusu
varhga iliskin deger kaybmin olduguna dair herhangi bir gOsterge olup olmadigmi degerlendirir. Eger
boyle bir gosterge mevcutsa, o varligin geri kazantlabilir tutari tahmin edilir. Kullamma hazer olmayan
maddi olmayan duran varhklarda ise geri kazantlabilir tutar her bir bilanco tarihinde tahmin edilir.
Varhgm geri kazamlabilir degeri, ilgili varligin sattst icin katlamlacak giderler diisiildtikten sonraki net
saptanmasi kin varhklar, nakit
rayic degeri ile kullantm degerinin yilksek olamdir. Deger
iireten birimler olarak en alt seviyede gruplamrlar. Eger soz konusu varligin veya o varliga ait nakit iireten
herhangi bir biriminin kayith degeri, kullantm veya satilmasi kin gerekli olan giderler dfisiildiikten
sonraki satin yoluyla geri elde edilecek tutardan yilksekse deger dusuklugu meydana gelmistir. Deger
du uklugu kayiplari kapsamh gelir tablosuna gider olarak yansitihr. Bir varhkta olusan deger dusuklugu
kaybt, o varligin geri kazandabilir tutartndaki miiteakip arttsm, deger dfisiikliigUntin kayttlara alinmalartm
izleyen donemlerde ortaya cikan bir olayla iliskilendirilebilmesi durumunda daha Once deger dusuklugu
aynlan tutari gecmeyecek sekilde geri cevrilir.
ii.) Finansal varhklarda deger dfisiiklfigii,
$irket turn finansal varliklann deger chistikliigii testi kin her bir bilanco tarihinde asagidaki kriterleri giiz
Mande bulundurmaktadir:
-
Bowlu tarafin onemli olcude fmansal acKlan zorluk icinde olup olmamasi,
Anaparanin veya faizin odenmemesi veya gec odenmesi gibi sozlesme hiiktimlerine borclu tarafm
uymamasi,
-
Ekonomik veya yasal nedenlerden oturu, borclu olan tarafa herhangi bir imtiyazm tanimp
taninmachgt,
Borclu olan tarafin finansal acidan yeniden yapilandirmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi,
-
Bagimsiz venter kullantlarak, finansal varliklann gelecekte Sirket'e saglayacaklart nakit
akislarinda onemli dii§iislerin olup olmayacagt.
Sirket, finansal varligin deger dii0klUgUne ugradtgina dair objektif bir bulgu oldugu takdirde ilgili
finansal varltk icin deger diisuklugu karsiligi aytrmakta olup bu degerlendirme her bir ilanco tarihi
itibariyle yapilmaktadir. SOz konusu karsiligin tutan, ilgili finansal varligin yit 1 geri ile tahsili
erden tahsil
miimkiln tutar arasmdaki farktir. Tahsili miimktin tutar, teminatlardan ye esitli gfiv
tgin orijinal
edilebilecek meblaglar da dahil olmak iizere turn nakit akt§lannin, olusan gili finan .1
etkin faiz oram esas almarak indirgenen degeridir.
24
StRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "IT" olarak ifade
Finansal Bilgilerin BoliimIere Gore Raporlanmast
Sirket sadece Tiirkiye'de ye sadece faktoring alamnda faaliyet gosterdigi irin finansal bilgilerini bolOmlere
gore raporlamamistir.
NOT:4) NAKIT DEGERLER
31 Aralik 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihleri itibanyla, nakit degerlerin detayi asagidaki gibidir:
31.12.2013
Kasa / Efektif
Toplam
31.12.2012
TP
YP
TP
YP
102.828
102.828
0
0
79.769
79.769
0
0
31.12.2013 Tarihi itibariyle nakit degerler icinde yer alan yabanci para mevcudu yoktur. (31.12.2012
Yoktur.)
NOT:5) GERcEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FiNANSAL
VARLIKLAR (NET)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:6) BANKALAR
31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibartyla, bankalarm detayi asagtdaki gibidir:
31.12.2012
31.12.2013
Vadesiz Mevduatlar
TP
3.605.676
50
47.561.742
Vadeli Mevduatlar
Toplam
YP
3.605.676 47.561.792
YP
3
TP
2.770.854
2.770.854
38.700.270
38.700.273
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibanyla, bankalarm yabanci para detayi asagidaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
YP Doviz
Tutart
TL Karsagi
YP Doviz
Tutari
TL Karsiligi
USD (1 USD:2,1343 TL)
20.702.118
44.184.530
20.228.175
36.058.744
EURO (1 EURO: 2,9365 TL)
Toplam
1.150.098
3.377.262
47.561.792
1.123.242
2.641.529
38.700.273
Vadeli mevduat tic aydan kisa vadeli yabanci para bazinda banka plasmanlarindan olus
31.12.2013 tarihi itibariyle sirket aktifine kayrth bankalara mutabakat mektuplan ndert
itibariy e
cevaplardan muhasebe kayttlari ile mutabik oldugu gortilmiistiir. 31.12.2013 to
bloke mevduat bulunmamaktadir. (31.12.2012; bankalarda bloke mevduat 6.343.68 U
mevduat) ayrtca 21.500 TL' dir.)
to olup,
ve gelen
larda
(vadeli
25
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT
BA6IMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
NOT:7) TERS REPO iSLEMLERINDEN ALACAKLAR
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:8) SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:9) FAKTORING ALACAKLARI VE BOWLARI
9.1) Faktoring Alacaklari
31 Arahk 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihleri itibanyla, faktoring alacaklannin detayi asagtdaki gibidir:
31.12.2013
TP
31.12.2012
Yurtici Faktoring Alacaklan
293.818.324
YP
-
Kazan'lmarms Faiz Gelirleri
(12.786.924)
-
Toplam
281.031.400
YP
TP
270.233.843
(12.179.320)
258.054.523
31.12.2013 tarihi itibariyla ornekleme yoluyla secilen Altellara mutabakat mektuplart gonderilmis olup
rapor tarihi itibartyla gelen cevaplardan muhasebe kayttlan ile mutabik oldugu
9.2) Faktoring Borclart
31.12.2013
Faktoring Borclari
Toplam
31.12.2012
YP
-
TP
1.500
1.500
YP
TP
1.500
1.500
-
NOT:10) DIGER ALACAKLAR
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:11) TAKIPTEKI ALACAKLAR
31 Arahk 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihleri itibanyla, Sirkefin takipteki faktoring alacaklanntn ve
karsiliklanmn dagthmt asaktdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Takipteki Faktoring Alacaklan
Ozel Kar$thklar
Takipteki Alacaklar (Net)
TP
YP
TP
YP
34.156.227
-
30.489.492
-
(29.115.062)
-
(22.073.490)
5.041.165
0
8.416.002
26
SiRiNO6LU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
31.12.2013 ye 31.12.2012 tarihi itibariyle takipteki alacaklar karstligt hareketleri asagidaki gibidir:
AO's bakiyesi, 1 Ocak
Donem Gideri
Iptal Edilen Karsiltklar
Kapams Bakiyesi
31.12.2013 31.12.2012
(22.073.490) (13.963.006)
(8.361.937)
(8.793.242)
1.320.365
682.758
(29.115.062) (22.073.490)
Sirket, teminatsiz ye tahsil kabiliyeti zayif alacaklartntn tamamt icin BDDK tarafindan 20 Temmuz 2007
tarih ye 26588 sayth Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketlerince Alacaklan kin Ayrilacak Karstliklara
Usul ye Esaslar Hakkinda Teblig" ile 24 Arahk
2013 tarih ye 28861 sayth Resmi Gazete'de Yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalari ile Finansal Tablolari Hakkmda Yonetmelik"e uygun olarak ozel
ye genel karstlik ayirmaktadir.
NOT:12) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:13) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:14) BAGLI ORTAKLIKLAR (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:15) I$TIRAKLER (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:16) IS ORTAKLIKLARI (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
27
SilliNOGLU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade
NOT:17) MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)
31 Arahk 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibartyla, maddi duran varhklar detayi asagtdaki gibidir:
Binalar
(Kullantm
Alitasli
Binalar
(Y
-tirt
Amacli)
Tasitlar
Demirbaslar
Maliyetler
Toplam
9.870.000
10.520.000
3.169.146
4.246.494
829.465
28.635.105
Ilaveler
690.280
715.389
886.000
2.291.669
ciluslar
(211.950)
(7.883)
(38.408)
(258.241)
-
-
5.865.675
-
(946.675)
Maliyet
31.12.2012
Ozel
Deger Artist
2.349.341
3.516.334
Transferler
(395.341)
(551.334)
31.12.2013
11.824.000
13.485.000
3.647.476
4.954.000
1.677.057
35.587.533
Birikmis Amortisman
31.12.2012
Amortisman
(197.400)
(275.290)
(1.679.301)
(2.692.156)
(347.015)
(5.191.162)
gideri
(197.941)
(276.044)
(484.114)
(744.538)
(217.176)
(1.919.813)
168.928
5.409
12.647
186.984
ctkislar
Deger Artist
Transferler
395.341
31.12.2013
551.334
946.675
-
(1.994.487)
(3.431.285)
(551.544)
(5.977.316)
Net Kayttlt
Deer
31.12.2012
9.672.600
10.244.710
1.489.845
1.554.338
482.450
23.443.943
31.12.2013
11.824.000
13.485.000
1.652.989
1.522.715
1.125.513
29.610.217
31.12.2013 tarihi itibariyle Sirket aktifleri iizerindeki sigorta tutari 15.450.822 TL.'dir. (31.12.2012 tarihi
itibariyle : 15.685.418 TL)
28
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
17.1) Kullantm Amach Elde Tutulan Gayrimenkuller (Net)
Sirket kullantm amach gayrimenkullerinin degerlemesinde yeniden degerleme yontemi kullantImOr.
Arti Gayrimenkul Degerleme ye Danimanlik A.S.'nin 03.01.2014 tarihli ve 2013-OZ-00444 sayth
gayrimenkul degerleme raporuna istinaden "Numune Bagt Yolu Abdi Ipekci Caddesi, Bayrampaa
Ticaret Merkezi, No:1 Kat :1 Daire No:69 ye 70, Bayrampap/Istanbul" adresindeki burn vasifli
bagimsiz boltimlerin degeri 160.000,00 TL olarak tespit
Soz konusu gayrimenkul degerleme raporu kapsaminda Sirketin Finansal tablosunda olupn Kar veya
Zararda Yeniden Sintflandirtlmayacak Birikmi Diger Kapsamli Gelirler veya Giderler tutanntn ayrintist
apgidaki gibidir.
Gayrimenkul Adresi
Numune Bagt Yolu Abdi Ipekci
Cad. , Bayrampap Ticaret
Merkezi, No:1 Kat :1 Daire
No:69 ve 70
Toplam
Gayrimenkul Cinsi
Bum Vasa Bagimsiz
&Mumler
Bilanco
Deaeri (Net)
Gayrimenkul
Degerleme
Raporu
143.992
160.000
16.008
143.992
160.000
16.008
Yeniden
Degerleme
Farklart
Rapor tarihi itibariyle irketin aktifinde kayttli gayrimenkullerin kaytth olduklan Tapu sicil
mudurluklerinden istenen takyidat yazilarma istinaden "Numune Bagt Yolu Abdi Ipekci Caddesi,
Bayrampap. Ticaret Merkezi, No:1, Kat: 1, Daire No:69 ve 70 Bayrampap/Istanbul" adresindeki
tapnmaz kin Tapu sicil mildfirliiklerinden gelen cevapta herhangi takyidata rastlantlmamittr.
Sirket kullamm amach gayrimenkullerinin degerlemesinde yeniden degerleme yontemi kullanilmWtr.
Artt Gayrimenkul Degerleme ye Danimanlik A.S.'nin 03.01.2014 tarihli ye 2013-OZ-00445 sayth
gayrimenkul degerleme raporuna istinaden "Bilyiikdere Cad., Yapi Kredi Plaza, C Blok, 14. Kat, 34 ve 35
Levent/ Be§iktaV ISTANBUL" adresindeki ofisin degeri 11.664.000 TL olarak tespit edilm4tir.
Soz konusu gayrimenkul degerleme raporu kapsamtnda Sirketin Finansal tablosunda olupn Kar veya
Zararda Yeniden Stniflandtrilmayacak Birikmi Diger Kapsamli Gelirler veya Giderler tutanmn aynntist
apgidaki gibidir.
Gayrimenkul Adresi
Gayrimenkul Cinsi
Biiyilkdere Cad. Yap Kredi
Plaza C Blok 14. Kat No:34-35
Toplam
Biiro Vasa Bagimsiz
Bo!limier
Bilanco
Deaeri (Net)
Gayrimenkul
Degerleme
Raporu
Yeniden
Dderleme
Farklan
9.330.667
11.664.000
2.333.333
9.330.667
11.664.000
2.333.333
Bqikta§ 1403 Ada 648 parselde kayith yukartda detayi bulunan ilgili gayrimenkullerin ytth oldugu
Tapu sicil mudurlugunden istenen takyidat yazisina gelen 09.01.2014 tarihli cevap yazism a herhangi bir
rehne rastlanmami§nr.
29
SIRINOGLU FAKTORING A.5.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
Ilgili takyidat yazisinda bulunan ta§mmazlann §erhler ye beyanlar hanesinde a§agidaki §ekilde aciklama
yapilmi§tir.
ACIKLAMA
$/B/1
T.E.K. Lehine 99 yilligina 1 TL'dan 38863887-3888 no.lu Trafo Merkezi ye Gecis Yeri
Kira Serhi.25/08/1987 YEV.5351
Yonetim Plani:30.12.1987 Y:1934
Seth
Beyan
MALiK/LEHDAR
TARIH-YEVMIYE
Tiirkiye Elektrik
Kurumu (TEK)
25.08.1987-5351
-
30.12.1987-1934
Soz konusu gayrimenkul degerleme raporlari kapsaminda Sirketin Finansal tablosunda olu§an Kar veya
Zararda Yeniden Siniflandtrilmayacak Birikmi§ Diger Kapsamli Gelirler veya Giderler tutann icmal
tablosu a§agidaki gibidir;
Gayrimenkul Cinsi
Gayrimenkul Adresi
Yeniden
Degerleme
Farklari
3.059.146
Onceki Difonem Devir
Numune Bab Yolu Abdi Ipekci Caddesi, Bayrampap Ticaret
Merkezi, No:1, Kat: 1, Daire No: 69 ye 70
Miro Vasifli Bagimstz
BOltimler
16.008
Bilyadere Cad., Yam Kredi Plaza C Blok, 14. Kat, 34 ye 35
Biiro Vasifli Bagimsiz
136filmier
2.333.333
Toplam
2.349.341
Ozkaynaklarda Muhasebelqtirilen Ertelenmil Vergi Gideri
(117.467)
Genel Toplam
5.291.020
17.2) Yanrun Amach Gayrimenkuller (Net)
5irket Yatirim amach gayrimenkullerinin gercege uygun degerini Arti Gayrimenkul Degerleme ve
Dani§manlik A.S.'nin 03.01.2014 tarihli ye 2013-OZ-00442 sayili gayrimenkul degerleme raporuna
istinaden "Ziihttipa§a Mahallesi, Fener Kalami§ Cad. 33 parsel, Kadtkoy-Istanbul" adresindeki bahceli
ah§ap evin degeri 6.560.000 TL olarak tespit edilmi§tir.
Soz konusu yatinm amach gayrimenkul degerleme raporu kapsammda Sirketin Finansal tablosunda
olu§an gercege uygun deger tutarm ayrintisi a§agidaki gibidir.
Gayrimenkul Adresi
Gayrimenkul
Cinsi
Zillitiipasa Mahallesi, Fener Kalamis
Cad. 33 parsel
Bahceli Ahsap
Ey
Toplam
Milano
Dee'eri (Net)
Gayrimenkul
Dekerleme
Raporu
Gercete Uygun
Deer Farklari
5.917.697
6.560.000
642.303
5.917.697
6.560.000
642.303
30
SiRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BA6IMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedike turn tutarlar "TL" olarak ifade
Rapor tarihi itibariyle sirketin aktifinde kap-tit gayrimenkullerin kayith olduklan Tapu sicil
mudurluklerinden istenen takyidat yazilarina istinaden Tapu sicil mildiirliiklerinden gelen cevaplarda
Kadikoy 276 Ada 93 pafta 33 parselde bulunan tastnmazlarin beyanlar hanesinde asagidaki sekilde
aciklama yapilmistir.
S/B/i
Beyan
Beyan
Beyan
AcIKLAMA
Tasinmaz KO& ye Tabiat Varliklan Yiiksek Kurulunun
11/06/1985 tarih ve 1195 sayth karari ile 2-A.1 Koruma Grubuna
ahrimistir. 02/08/1985 T.R. YEV:3783
Yapinm II A.1 Grubunda korunmasi gerekli olduguna dair yazist
dosyasindadir.
Yapmm Koruma Grubunun II. Grup olarak degistirilmistir.
TARM-YEVMiYE
02.08.1985-3783
13.02.1987-287
24.02.2004-1687
Sirket Yalu-1m amach gayrimenkullerinin gercege uygun degerini Arti Gayrimenkul Degerleme ye
Dantsmanlik A.Vnin 03.01.2014 tarihli ve 2013-0Z-00443 sayth gayrimenkul degerleme raporuna
istinaden "Kulahada Mah. Kinalt Finn Sok. No:17, Adalar/Istanbul" adresindeki konutun degeri
6.925.000 TL olarak tespit edilmistir.
Soz konusu yattnm amach gayrimenkul degerleme raporu kapsaminda Sirketin Finansal tablosunda
olusan gercege uygun deger tutann aynntist asagidaki gibidir.
Ga rimenkul Adresi
Kmahada Mah. Ktnalt Firm Sok.
No:11
Toplam
Gayrimenkul
Cinsi
Konut
Mane()
De-eri Net
4.050.969
4.050.969
Gayrimenkul
Degerleme
Raioru
Gereete Uygun
Deer Farklart
6.925.000
6.925.000
2.874.031
2.874.031
Rapor tarihi itibariyle sirketin aktifinde kap-tit gayrimenkullerin kapth olduklan Tapu sicil
mildiirliiklerinden istenen takdiyat yazilanna istinaden Tapu sicil mudurluklerinden gelen cevaplarda
Kulahada 43 Ada 5 pafta 8 parselde bulunan tasmmazlann beyanlar hanesinde Istanbul Milt& Mild&liigft
02/12/1991 tarih ve10061 sayih yams' III. Grup eski eserdir kaydi mevcut olup ilgili kaytt 06/12/1991
tarih 1722 yevmiye noludur.
Soz konusu gayrimenkul degerleme raporlan kapsammda Sirketin gelir tablosunda gercege uygun deger
farkt kar/zarara yansitilan tutannin icmal tablosu asagidaki gibidir;
Gercde Uygun
Deer Degerleme
Gayrimenkul Cinsi
Gayrimenkul Adresi
Ztihtlipasa Mahallesi, Fener Kalams Cad. 33 parse!
Bahceli Ahsap Ey
Ktnaltada Mah. Kinah Firm Sok. No:11
Konut
Genet Toplam
Farklart
642.303
2.874.031
^516.334
31
SiRiNOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
NOT:18) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibanyla, maddi olmayan duran varliklar detayi apgidaki
gibidir:
Dicer Maddi
Maddi Olmayan
Maliyet
31.12.2012
Varhklar
189.530
Ilaveler
cikislar
Transferler
31.12.2013
189.530
Birikmi Amortisman
31.12.2012
Amortisman gideri
cikislar
31.12.2013
(147.015)
(25.837)
(172.852)
Net Kayrth Deer
31.12.2012
42.515
31.12.2013
16.678
Diger maddi olmayan duran yarliklar, bilgisayar yazilimi lisans giderlerinden olumiaktadir.
NOT:19) PION ODENMIS GIDERLER
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibanyla, $irkeein pe$in odenmis giderlerin dagilimi
asagidaki gibidir:
31.12.2012
31.12.2013
TP
Pein Odenen Giderler
Gelecek Doneme Ait Perin Iskonto Kredi Faiz
Giderleri
YP
TP
131.367
133.632
2.839.136
1.614.250
2.970.503
1.747.882
YP
NOT:20) CAR! DONEM VERGI VARLIGI/ CARL DONEM VERGI BORCU
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
32
StRiNO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilmi tar.)
NOT:21) ERTELENMiS VERGI VARLIGI / ERTELENMiS VERGi BORCU
Sirket ertelenen gelir vergisi varlik ye yilkiimliiliiklerini, bilanco kalemlerinde Raporlama Standartlari ve
Vergi Usul Kanunu arasmdaki farkh degerlendirmelerin sonucunda ortaya cikan gecici farklann etkilerini
dikkate alarak hesaplamaktadir.
Kiimulatif gecici farklar 31.12.2013 ye 31.12.2012 tarihleri itibariyle hesaplanan gelecek donemlerde
beklenen vergi oranlannt esas alarak bunlara ili§kin ertelenmi§ vergi varlik ve yOktimliiliikleri a§agicladir:
AyMama
$Opheli Alacak Kar§thgt
Maddi ye Maddi Olmayan Duran Varltklar
Diizeltmeleri(*)
Kazantlmamt§ Faktoring Faiz ve Komisyon
Gelirleri (Net)
Kidem Tazminati Kar§thgt
Personel Izin Kar§thgt
iskonto Kredileri Maliyet Diizeltmeleri
Toplam
Gecici
Farklar
31.12.2013
(25.375.769)
Gecici
Farklar
31.12.2012
(18.334.197)
9.837.218
4.151.830
514.820
(14.278.625)
(726.194)
(267.678)
(14.100.129)
(491.226)
(255.166)
(2.855.725)
(145.240)
(53.536)
48.482
(30.762.565)
Ertelenen
Ertelenen
Vergi
Vergi
31.12.2013 31.12.2012
(5.075.155) (3.666.840)
180.610
(2.820.026)
(98.246)
(51.034)
28.413
9.696
5.683
(29.000.475)
(7.605.140)
(6.449.853)
31 Aralik 2013 tarihi itibariyla kurumlar vergisi orani % 20'dir (31 Aralik 2012: %20). Bu nedenle ileriki
donemlerde gercekle§ecek gecici farklar Ozerinden bilanco metoduna gore hesaplanan ertelenen vergi
varliklart ve yuktimlintiklen icin uygulanan oran % 20'dir.
(*)Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fikrasunn (e) bendinde ta§mmazIann
satt§indan dogan kazanclara ili§kin istisna diizenlenmektedir. Bu bentte belirtilen ko§ullann saglanmasi
halinde, kurumlarm en az iki tam yil sureyle aktiflerinde yer alan ta§mmazlann satt§indan dogan
kazanclann %75'lik kismi kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Bu nedenle, ertelenmi§ vergi
hesaplanmasinda binaya iliekin gecici farklar iizerinden %20 yerine istisna hilkiimlerinden faydalanmasi
durumunda etkin vergi orant olacak olan %5 iizerinden ertelenmi§ vergi borcu hesaplanmt§ttr.
Ertelenen vergi yukumlu1uk1eri
Ertelenen vergi varhklari
31.12.2013
524.516
(8.129.656)
(6.636.146)
Ertelenen vergi varhklan, net
(7.605.140)
(6.449.853)
Ertelenen vergi vakiimliilnkleri
Bir yildan kisa siirede yararlantlacak
31.12.2013
9.696
514.820
31.12.2012
5.683
524.516
186.293
Bir yildan uzun siirede yararlantlacak
Toplam
31.12.2012
186.293
180.610
33
SiRiNOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce nim tutarlar "TL" olarak ifade
Ertelenen vergi varhklan
Bir yildan kisa siirede gerceklesecek
Bir yildan uzun siirede gerceklesecek
31.12.2013
(2.909.261)
(5.220.395)
31.12.2012
(2.871.060)
(3.765.086)
Toplam
(8.129.656)
(6.636.146)
Ertelenmis vergi (aktifi / pasifi hareketleri (net)
1 Ocak, acilis bakiyesi (net)
Parasal kazanc
Ozkaynaklarda Muhasebelestirilen Ertelenmis Vergi Gideri
(Not:17)
Gelir Tablosunda Muhasebelestirilen Ertelenmis vergi gideri /
(geliri) (net)
31.12.2013
(6.449.853)
31.12.2012
(4.026.228)
(1.272.753)
(2.423.625)
Kapants bakiyesi (net)
(7.605.140)
(6.449.853)
117.467
NOT:22) DIGER AKTIFLER
31 Arahk 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyla, diger aktiflerin detayi asagidaki gibidir:
31.12.2012
31.12.2013
TP
YP
TP
YP
Is Avanslari
48.124
-
248.509
-
Personelden Alacaklar
41.967
-
13.500
-
-
650.766
Faktoring BSMV
Mahkemelere Verilen Teminatlar
1.196.168
551.390
Verilen Depozito ye Teminatlar
52.003
Diger Aktifler
67.368
Toplam
1.957.020
42.855
20.213
-
-
975.843
NOT:23) SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE
VARLIKLAR (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:24) ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
34
SiRiN0 '6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
NOT:25) ALINAN KREDILER
31 Arab& 2013 ye 31 Arabic 2012 tarihleri itibariyla, altnan kredilerin detayt asagidaki gibidir:
31.12.2013
Kisa Vadeli Malan Krediler
TP
YP
TP
230.318.663
-
217.245.463
Uzun Vadeli /Malan Krediler
Toplam
31.12.2012
-
254.699
230.318.663
217.500.162
YP
31.12.2013 tarihi itibariyle sirket aktifine kayitli bankalara mutabakat mektuplari gonderilmis ve gelen
cevaplardan muhasebe kayttlart ile mutabik oldugu gortilmiistiir.
Cari Demem:
Kredi Cinsi
TL Krediler
ABD$ Krediler
EURO Krediler
Toplam
Faiz Oram
Ly,A.
31.12.2013
Toplam (TL)
9,00-14,00
230.318.663
230.318.663
Onceki Willem:
Kredi Cinsi
TL Krediler
ABD $ Krediler
EURO Krediler
Toplam
Faiz Oram
LLI
31.12.2012
Toplam (TL)
8,00-13,00
217.500.162
217.500.162
NOT:26) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BOKLAR
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:27) 1HRAc EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
35
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAG'
. IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce Wm tutarlar "TL" olarak ifade edilm*ir.)
NOT:28) DIGER BORCLAR
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyla, muhtelif borclannin detayi a§agidaki gibidir:
31.12.2013
TP
31.12.2012
YP
TP
YP
Saticilara Borclar
390.206
424.635
Personele Borclar
723.097
609.235
80.356
1.193.659
60.296
1.094.166
Ortaklara Borclar ( Not:45)
Toplam
31.12.2013 tarihi itibariyle ornekleme yoluyla secilen Saticilara mutabakat mektuplari gonderilm4 olup
rapor tarihi itibariyle gelen cevaplardan muhasebe kayttlart ile mutabik oldugu gortilmi4tiir.
NOT:29) DIGER YABANCI KAYNAKLAR
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:30) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YilKeMLULUKLER
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:31) ODENECEK VERGI VE YtTKIIMLULUICLER
31 Aralik 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyla, odenecek vergi ye yilkiimltiltiklerin detayi a§agidaki
gibidir:
31.12.2013
Odenecek Vergiler ve Harclar
Odenecek Sosyal Giivenlik Kesintileri
Toplam
31.12.2012
TP
YP
TP
YP
3.200.642
-
2.957.057
-
320.292
3.520.934
264.440
-
3.221.497
Sirket' in diger vergilerini ve yasal ytikilmlilliiklerini ornekleme yontemiyle incelenmi olup, bagh
bulundugu Vergi Dairesinden ye Sosyal Sigortalar Kurumundan ahnan Borcu Yoktur yaztlarmdan
vergilerini odedigi tespit edilmi$tir.
36
SiRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE MT
BA6IMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
NOT:32) BORG VE GIDER KARSILIKLARI
31 Aralik 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyla, bore ve gider karsiliklannin detayt asagidaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
TP
cahsan Haklart Yukumlulugu
Karpligt
Kidem Tazminatz
726.194
Personel kin KarpIlki
267.678
TP
993.872
YP
746.392
491.226
-
255.166
53.435
-
27.570
1.047.307
-
773.962
Diger Karsiliklar
Toplam
YP
32.1) cakan Haklart Yukumlulugu Karlthgt
calisan haklart yukumlulugu karsingi kidem tazminati ve personel izin karsiltgindan olusmaktadir.
Asagidaki actklamalar cercevesinde ayrilmaktadir.
Tiirk Is Kanunu'na gore, Sirket bir senelik caltsma stiresini doldurmus olan ve $irket'le iliskisi kesilen
veya emekli olan, 25 hizmet (kadmlarda 20) ytlint dolduran ye emekliligini kazanan (kadmlar icin 58
yam-Ida, erkekler icin 60 yasmda), askere cagrtlan veya vefat eden personeli icin kidem tazminati
odemekle mukelleftir. 23 Mayis 2002'deki mevzuat degisikliginden sonra emeklilikten 6nceki hizmet
siiresine iliskin bazi gecis siireci maddeleri cikartilmtsttr. Odenecek tazminat her hizmet yili icin bir ayltk
maas tutari kadardir ve bu tutar 31 Aralik 2013 tarihi itibariyla 3.254,44 TL (31 Aralik 2012 : 3.033,98
TL) ile
)(Li icerisinde kidem tazminati karsiligt hareketleri:
01 Ocak 2013
Doneme iliskin karsiltk
Yil icinde iptal edilen karstltk tutari
Donem Sonu
31.12.2013
491.226
345.188
(110.220)
31.12.2012
273.713
274.994
(57.481)
726.194
491.226
Yil icerisinde personel izin karsiligt hareketleri:
01 Ocak 2013
Doneme iliskin karsilik
Yd icinde iptal edilen karstltk tutari
Diinem Sonu
Donem sonu itibariyle istihdam edilen personel savisi:
Maash Personel Sayisi (kisi)
Sozlesmeli calisan Personel Sayisi (kisi)
Toplam
Personel odemeleri:
Personel maas, iicret vb. odemeler toplami
31.12.2013
255.166
12.512
31.12.2012
213.248
41.918
267.678
255.166
31.12.2013 31.12.2012
432
373
432
373
31.12.2013 31.12.2
16.429.806 12.479
37
SIRINOGLU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
32.2) Diger Karphklar
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyle, diger karvliklarin detayi apgidaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Telefon Gideri Tahakkuklan
53.435
27.570
TOPLAM
53.435
27.570
NOT:33) ERTELENMIS GELIRLER
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibanyla, ertelenmi$ gelirlerin detayi a§agidaki gibidir
31.12.2013
31.12.2012
TP
YP
TP
YP
Kazanilmami$ Faktoring Komisyon Gelirleri
1.491.701
-
1.920.809
-
Toplam
1.491.701
1.920.809
NOT:34) SERMAYE BENZERi KREDILER
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:35) SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN
DURAN VARLIK BOcLARI (Net)
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
NOT:36) OZKAYNAKLAR
36.1) Odenm4 Sermaye
Sirketin 50.000.000 TL.'den ibaret bulunan sermayesi 60.000.000 TL. ye cikanlmi$ ye bu baglamda ana
slizlemenin degi§tirilmesine Giimrilk ye Ticaret Bakanligi ic Denetim Genel Mildiirlilgtiniin 21.02.2013 tarih
67300147/431.02-51380-219626-1861-1149 sayili yazist geregince izin yerilm4 olup, sermaye artirimma
il4kin 28.02.2013 tarihli olagan genel kurul karan Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu tarafmdan 04.03.2013
tarihinde tescil edilm4, 08.03.2013 tarih ye 8274 sayili Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescili ilan
olunmu§tur. Ilgili sermaye artinmina ili$kin olarak Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumu 15.03.2013
tarih ye 4830 sayili yam ile bilgilendirilmi$tir. Sirketin arttirtlan 10.000.000 TL tutanndaki sermayesinin
tamami Gegmi$ Yil Karlan hesabmdan kar§ilanmi§ttr.
31.12.2013 tarihi itibariyle Sirkee in odenm4 sermayesi 60.000.000,00 TL olup beheri 1,00 TL olan
60.000.000 adet paydan olu$maktadir. (31.12.2012 tarihi itibariyle 50.000.000 TL'dir)
38
StRiNO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmi§tir.)
Pay sahipleri ye pay oranlan asagida
Ortak Ad'
BERG SiRiNO6LU
SIRPUHI TANYA SIRINOGLU
AGOP ERCAN 5tRiNO6LU
ARTO ERKAN SIIRINO6LU
GARO 51R1NOOLU
Sermaye Toplam€
31.12.2013
Pay' (%)
33,37
3,52
16,65
16,65
29,81
31.12.2013
Payi (TL)
20.022.000,00
2.112.000,00
9.990.000,00
9.990.000,00
17.886.000,00
31.12.2012
Pay]. (%)
33,37
3,52
16,65
16,65
29,81
31.12.2012
Payt (TL)
16.685.000,00
1.760.000,00
8.325.000,00
8.325.000,00
14.905.000,00
100,00
60.000.000,00
100,00
50.000.000,00
36.2) Sermaye Yedekleri
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
36.3) Kar veya Zararda Yeniden Suuflanchrdmayacak Birikmis Diger Kapsamli Gelirler veya Giderler
31 Arahk 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyla, Kar veya Zararda Yeniden Siniflandtrilmayacak
Birikmis Diger Kapsamli Gelirler veya Giderlerin detayt asagidaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Kar veya Zararda Yeniden Siniflandinlmayaeak Birikmis
Kapsamli Gelirler veya Giderler (Not:17)
5.291.020
3.059.146
Toplam
5.291.020
3.059.146
36.4) Kar Yedekleri
31 Aralik 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihleri itibanyla, kar yedeklerinin detayi asagidaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Yasal Yedekler
Olaganiistii Yedekler
10.509.966
30.835.543
8.009.309
30.231.544
Toplam
41.345.509
38.240.853
39
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade
36.5) Gecmi$ YiIlar Kar veya Zara'?
31 Arahk 2013 ve 31 Aral* 2012 tarihleri itibanyla, gectn4 yillar kar veya zaranmn detayt a§agidaki
gibidir:
Gecm4 Yd
Donem
Kar / Zararlari
Kar / Zarari
31.12.2012 Bakiye
24.869.363
Sermayeye Have
(10.000.000)
Kar Yedeklerine have
(3.104.657)
(24.869.363)
Gecm4 Yil Kar / Zararina have
Cari Donem Kar Dagitimi
(11.764.706)
Onceki Donem Kari / (Zarart)
24.869.363
Can Donem Kari / (Zarari)
35.292.126
31.12.2013 Bakiye
35.292.126
NOT:37) ESAS FAALIYET GELIRLERi
31 Arabic 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerinde esas faaliyet gelirlerinin
detayt apgtdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Faktoring Alacaklanndan Alman Faizler
74.719.750
79.249.051
Faktoring Alacaklartndan Alman Ucret ye
Komisyonlar, (net)
14.745.458
13.544.332
Toplam
89.465.208
92.793.383
NOT:38) FiNANSMAN GIDERLERI
31 Arahk 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerinde finansman giderlerinin
detayt a§agtdaki gibidir:
Kullantlan Kredilere Verilen
Faizler
Faktoring hlemlerinden Borclara
Verilen Faizler
Verilen Ucret ve Komisyonlar
Toplam
31.12.2013
31.12.2012
(20.253.468)
(27.298.577)
(42.196)
(338.584)
(188.150)
(20.483.814)
(27.637.161)
40
SiRiNO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
NOT:39) ESAS FAALIYET GiDERLERi
31 Aralik 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerinde esas faaliyet giderlerinin
detayt wgidaki gibidir:
Personel Ucret ye Giderleri
Kidem Tazminat Kar§thgt
Personel Izin Karpltgi
Amortisman Giderleri
Hizmet, Mii§ayirlik, Bilirki§i Giderleri
Seyahat, Temsil Agirlama Giderleri
i§yeri Kira Giderleri
Reklam,Promosyon Giderleri
Tait, Bakim, Yakit ye Seyahat Gid.
Banka cek Masraflari
Telefon, Kargo, Haberlqme Giderleri
Vergi Resim ye Harc
Genel Y6netim giderleri
Diger
Toplam
31.12.2013
(16.429.806)
(345.188)
(12.512)
(1.945.650)
(1.451.860)
(714.307)
(1.492.641)
(702.838)
(2.184.116)
(1.041.641)
(1.488.867)
(2.932.153)
(574.533)
31.12.2012
(12.479.405)
(274.994)
(41.918)
(1.733.903)
(1.049.092)
(435.246)
(896.807)
(1.054.674)
(1.955.879)
(399.542)
(915.024)
(172.280)
(2.237.642)
(1.831.689)
(31.316.112)
(25.478.095)
NOT:40) DIGER FAALIYET GELiRLERi
31 Aralik 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap dOnemlerinde diger faaliyet gelirlerinin
detayi apgidaki gibidir:
Bankalardan Alman Faiz Gelirleri
Ahm Satim Amach Finansal Varliklardan
Alman Faizler
Kambiyo hlemleri Kari
Sabit Kiymet Satin Kari
Konusu Kalmayan Ozel Kar§tlik
Konusu Kalmayan Kidem Tazminati
Kamligi
Kira Gelirleri
Kasko Gelirleri
Yattrim Amach Gayrimenkul Gercege
Uygun Deter Farkt (Not:17)
Diger
Toplam
31.12.2013
31.12.2012
1.193.037
1.464.239
7.916.604
133.690
1.320.365
3.863
761.990
607.379
682.758
110.220
75.069
891
57.481
88.416
5.340
3.516.334
162.156
13.977
14.428.366
3.685.44
41
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade
NOT:41) TAKIFTEICI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR
31 Aralik 2013 ve 31 Araltk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerinde takipteki alacaklara iliskin
karsiliklann detayt asagidaki gibidir:
31.12.2013
(8.361.937)
(8.361.937)
Ozel Karsthk Gideri
Toplam
31.12.2012
(8.793.242)
(8.793.242)
NOT:42) DICER FAALIYET GIDERLERI
31 Araltk 2013 ye 31 Aralik 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerinde diger faaliyet giderlerinin
detayt a$agiclaki gibidir:
Kambiyo tOemleri Zarari
Diger
Toplam
31.12.2013
(37.003)
(37.003)
31.12.2012
(2.950.232)
(80.000)
(3.030.232)
NOT:43) VERGI KARSILICI
Turkiye'de, kurumlar vergisi oram 2013 ve 2012 yth icin %20'dur. Bu oran, kurumlann ticari kazancina
vergi yasalan geregince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarmda yer alan istisna
(istirak kazanclan istisnast gibi) ve indirimlerin (yattrtm indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahma uygulanu-. Kar dagitilmadigi takdirde baska bir vergi odenmemektedir.
Turkiye'deki bir isyeri ya da daimi temsilcisi aractligt ile gelir elde eden kurumlar ile Tiirkiye'de yerlqik
kurumlara odenen kar paylanna (temettuler) stopaj uygulanmaz. Bunlarm disinda kalanlara yapilan
temetta odemeleri %15 oraninda stopaja tabidir. Kann sermayeye ilavesi, kar dagthmt sayilmaz ye stopaj
uygulanmaz.
Sirketler Tiger ayhk mali karlart tizerinden %20 orantnda gecici vergi hesaplar ye o dOnemi izleyen ikinci
aym 14'uncu giintine kadar beyan edip 17'nci giinti alcpmina kadar &leder. Yil icinde odenen gecici
vergi o ytla ait olup izleyen yil verilecek kurumlar vergisi beyannamesi tizerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Gecici vergi, devlete karst olan herhangi bir baOca mali borca da mahsup
edilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun gecici 28. ve 29. maddesinde yer alan istirak hissesi ve gayrimenkul satis
kamnct istisnasimn siiresi 31 Aralik 2004 tarihi ile sona ermistir. Ancak bu diizenleme 5520 sayilt kanun ile
21 Haziran 2006 tarihinden itibaren gecerli olmak iizere kaki istisna olarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
5. maddesine eklenmistir.
Buna gore kurumlann en az iki yil sureyle aktiflerinde yer alan istirak hissesi ye gayrimenkullerinin
satisindan elde edilen kazanclar belirli kowllara bagh olarak % 75 kurumlar vergisinden ish• a olacakttr.
Bankalara borclu olanlarm ye kefillerinin borclanna karsildc olmak azere bankala
teslim edilen
gayrimenkul ye istirak hisselerinin sativnda istisna uygulanmast icin bu ymetleri ik yil aktifte
bulunmalan sartt aranmayacakttr.
42
SiRiNOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
16 Temmuz 2004 tarih ve 5228 no'lu Kanun'un 28. maddesinin 9. fikrasinda asagidaki hiikiim
getirilmistir: Kurumlarin 31 Temmuz 2004 tarihinden gecerli olmak Ozere bunyelerinde
gerceklestirdikleri miinhastran yeni teknoloji ye bilgi arayistna yonelik arastirma ye gelistirme
harcamalari tutartnin %100'ii Ar-Ge indirimi olarak Kurumlar vergisinden istisna edilir. Ar-Ge indirimi
icin stopaj uygulamasi yoktur.
Turk vergi mevzuatina gore beyanname iizerinde gosterilen mali zararlar 5 yth asmamak kaydiyla d6nem
kurum kazancindan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, gecmis yil karlarmdan mahsup edilemez.
Tfirkiye'de odenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat saglamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadir. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap doneminin kapandigt ayi takip eden dordiincti
ayin 25 inci giinii aksamma kadar bagh bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar bes yil zarfinda muhasebe kayttlarmt inceleyebilir ve hatali islem tespit
edilirse odenecek vergi miktarlari degisebilir.
31 Aralik 2013 tarihinde sona eren ytla ait gelir tablosunda yer alan vergi gelir/giderleri asagida
ozetlenmistir:
Kurumlar ye gelir vergisi
Ertelenmis vergi gelir /gider etkisi (Not:21)
31.12.2013
(9.675.335)
1.272.753
Toplam
(8.402.582)
31.12.2012
(9.094.358)
2.423.625
(6.670.733)
Bilanco'ya yansitilan vergiler asagidadir:
Kurumlar ve gelir vergisi
Perin odenen vergiler
Odenecek Kurumlar Vergisi
31.12.2013
(9.675.335)
9.675.335
31.12.2012
(9.094.358)
9.094.358
NOT:44) HISSE BASINA KAR
Sirket'in 31.12.2013 tarihi itibariyle odenmis sermayesi 60.000.000 TL olup beheri 1 TL olan
60.000.000 adet paydan olusmaktadtr. (31.12.2012 tarihi itibariyle 50.000.000 TL'dir)
31 Aralik 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerinde hisse bastna kar
hesaplamasi asagidaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Donem bast itibariyle tedavtildeki hisse senedi adedi toplamt
50.000.000
ctkartlan bedelsiz hisse senetleri
cikarilan bedelli hisse senetleri
Donem sonu itibariyle tedaviildeki hisse senedi adedi
toplatm
10.000.000
60.000.000
50.0
TedavOldeki hisse senedinin agtrlikh ortalama adedi
Net kar / (zarar) (TL)
Hisse basma kar / (zarar) (TL)
60.000.000
35.292.126
0,59 TL
5 .000.00
.869. .3
0,5'4 TL
50.000.000
.000
43
SIRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tiim tutarlar "I'L" olarak ifade edilmistir.)
Rapor tarihi itibariyle Sirket Yonetim Kurulu Ortaklar Genel Kurulu Toplantsma sunulacak 2013 yili
kart ile ilgili kar dagitim onerisi ile ilgili karar almadigmdan kar pap oram ve tutart kesinlqmem4tir.
NOT:45) ILhSKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLAR
45.1) 31 Arahk 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihleri itibanyla, iliskili taraflardan alacaklar ye borclartn detayi
asagidaki gibidir:
31.12.2013
TP
31.12.2012
YP
Ortaklara Borclar
80.356
Toplam
80.356
YP
TP
-
60.296
60.296
Ortaklara Borclar hesabmin detayi a.5agidaki gibidir.
31.12.2013
20.099
20.110
20.074
31.12.2012
15.086
Arto Erkan Sirinoglu
20.073
15.067
Toplam
80356
60.296
Berc Sirinoglu
Agop Ercan Sirinoglu
Garo Sirinoglu
15.067
15.076
45.2) 31.12.2013 tarihinde sona eren yfl icerisinde list duzey yoneticilere odenen iicret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutart 1.728.040 TL'dir. (31.12.2012 toplam tutart 1.183.358 TL'dir.)
NOT:46) KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YUKUMLULUKLER
46.1.Ahnan Teminatlar
Yoktur. (31.12.2012 Yoktur.)
46.2.Verilen Teminatlar
31 Arahk 2013 ye 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyla, verilen teminatlartn detayt asagidaki gibidir:
31.12.2013
TP
Bankalara Verilen Munzam
Senetler (*)
Teminat Mektubu (**)
Toplam
YP
31.12.2012
TP
17.500.000
21.000.000
95.670
65.670
17.595.670
21.065.670
YP
SiRiNOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "TL" olarak ifade
(*) Bilanco tarihi itibari ile sirketin kullanmt§ oldugu krediler kin; teminat amach verilen pasifte yer
almayan toplam 17.500.000 TL munzam senetleri mevcuttur . (2012 tarihi itibari ile bilanco tarihi itibari
ile sirketin kullannus oldugu krediler kin; teminat amach verilen pasifte yer almayan toplam 21.000.000)
(**) $irketin hizmet aldigt firmalara ye kanuni takipteki alacaklart icin mahkemelere verilmek iizere
almt§ oldugu; ancak pasifte yer almayan 95.670 TL teminat mektubu riski mevcuttur. (31.12.2012 :
65.670 TL )
46.3 Devam Eden Davalar
31.12.2013 tarihi itibariyle , Sirketin aleyhine avian ve devam eden davalar asagidaki gibi olup, onemli
bir boliimii menfi tespit ye istirdat davalandtr. Sirket yonetimi tarafindan bu davalara iliskin herhangi bir
zarar ya da kaytp olmayacagt ongoriftmektedir.
ActIda m a
Sirket aleyhine avian davalar
Sirket aleyhine avian davalar
Sirket aleyhine avian davalar
Toplam
Konusu
istihkald Sikayeti Itiraz
Tazminat / Alacak
Menfi Tespit/istirdat/
Takibin Iptali /cek Iptali
31.12.2013
Dava
Adedi
Dava Tutari
73
849.441
1
7.600
31.12.2012
Dava
Dava Adedi
Tutari
58
1
486.734
22.344
759.322
1.268.400
73
1.175.844
48
147
2.032.885
107
46.4 Diger Bilanco Dip Yiikiimliilider:
1. Rapor tarihi itibariyle sirketin aktifinde kaytth gayri menkullerin kaytth olduklart Tapu sicil
mudurluklerinden alman takdiyat bilgileri asagtda belirtildigi sekildedir;
• Orta Mahalle, Istanbul Caddesi, No:1 Bayrampasa Ticaret Merkezi Trikocular Carsist, 1. Kat No:69
ve 70, Bayrampasa/Istanbul adresindeki tastnmaz icin Tapu sicil miidiirliiklerinden gelen cevapta
herhangi bir takyidata rastlantlmamisfir
• Besiktas 1403 Ada 648 parselde kayttli gayrimenkullerin kaytth oldugu Tapu sicil miidiirltigiinden
istenen takyidat yaztstna gelen 09.01.2014 tarihli cevap yazisinda herhangi bir rehne rastlanmamt§fir
• Besiktas 1403 Ada 648 parselde bulunan tasmmazlann serhler ve beyanlar hanesinde asagtdaki
§ekilde actklama yapilmastir.
S/B/i
Serh
Beyan
ACIICLAMA
T.E.K. Lehine 99 ydligtna 1 TL'dan 38863887-3888 no.lu Trafo Merkezi ve Geci§ Yeri
Kira Serhi.25/08/1987 YEV.5351
Yonetim Plam:30.12.1987 Y:1934
MALIK/LEHDAR
Turkiye Elektrik
Kurumu (TEK)
-
TARIH-YEVMIYE
25.087.1987-5351
30.12.1987-1 4
• Kadtkoy 276 Ada 93 pafta 33 parselde bulunan tastnmazlartn kap-tit oldu lart Ta
sicil
mudurluklerinden istenen takyidat yazilarma istinaden tapu sicil mudurluklerind n gele cevapta
beyanlar hanesinde asagidaki §ekilde actklama yaptlmtsfir.
45
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAG" IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
S/B/i
Beyan
Beyan
Beyan
ACIKLAMA
Tasmmaz Milt& ye Tabiat Varliklan Yiiksek Kurulunun
11/06/1985 tarih ve 1195 sayth karari ile 2-A.1 Koruma Grubuna
ahnmistir. 02/08/1985 T.R. YEV:3783
Yapinin II.A.1 Grubunda korunmasi gerekli olduguna dair yazisi
dosyasindadir.
Yapinin Koruma Grubunun II. Grup olarak degistirilmistir.
TARIH-YEVMIYE
02.08.1985-3783
13.02.1987-287
24.02.2004-1687
• Kinaltada 43 Ada 5 pafta 8 parselde bulunan tastnmazlarin kaytth olduklart Tapu sicil
mudurluklerinden istenen takyidat yamlarma istinaden tapu sicil mudurluklerinden gelen cevapta
beyanlar hanesinde Istanbul Kiiltiir Mild. 02/12/1991 tarih ye 10061 sayth yazist III. Grup eski
eserdir kaydi mevcut olup, ilgili kaytt 06/12/1991 tarih ve 1722 yevmiye noludur.
46.5 Inceleme doneminde sirket yoneticilerinden alinan beyanlara gore; yukartdaki yiikiimliiliikler
haricinde pasifte yer almayan, Sirket Ortaklart, Istirakler, Bagh Ortakhklar Lehine Verilen Garanti,
Taahhilt, Kefalet, Ipotek, Aval, Ciro gibi Yiiktimliiltikler ye yabanct kaynaklar kin verilen yukanda
belirtilenler dismda pasifte yer almayan Ipotek, Kefalet ye Teminatlar yoktur.
NOT:47) FINANSAL ARAcLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NiTELiG1 VE DUZEYi
Sirket faaliyetleri strasmda asagidaki cesitli risklere maruz kalmaktadtr:
•
•
•
Kredi Riski
Likidite Riski
Piyasa Riski
Sirket Yonetim Kurulu, Sirket'in risk yonetimi cercevesinin kurulmastndan ve gozetiminden genel olarak
sorumluluk sahibidir.
Sirket'in risk yonetimi politikalart $irket'in maruz kalabilecegi riskleri belirlemek ye maruz kalabilecegi
riskleri analiz etmek icin olusturulmustur. Risk yonetimi politikalartmn amact $irket'in riskleri icin
uygun risk limit kontrolleri olusturmak, riskleri izlemek ve limitlere bagh kalmakttr. Sirket cesitli egitim
ye yonetim standartlart ye siirecleri yoluyla, disiplinli ye yapict bir kontrol ortamt yaratarak, tiim
caltsanlarm rollerini ye sorumluluklarmt anlamasma yardtmci olmaktadir.
Kredi riski:
Sirket faktoring islemlerinden dolayi kredi riskine maruz kalmaktadtr. $irket'in Kredi izleme ye Krediler
depattmanlart kredi riskinin yonetiminden sorumludur. $irket finansal yarliklart icin belirli miktarda
teminat talep etmektedir. Kredi risk yonetiminde agtrlikh olarak kredi tahsis oncesi ye kredi izleme
oncesi yontemler gelistirilmis olup yonetimin mevcut bir kredi politikast vardir ve kredi riski siirekli
olarak takip edilmektedir. Kredi tahsis kistaslartm tastmayan firmalar ile kredi iliskisi
baslattlmamaktadtr. Kredi komitesi yetkilerine g6re talep edilen tiim kredi 4eklifleri
degerlendirilmektedir. Bununla birlikte tahsis edilmis kredilerin izlemesine yonelik olarak ken uyart
sistemleri gelistirilmis olup donemler itibari ile ilgili calismalar ye miisteri kredi
esi de
yapilmaktadir.
46
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirfilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade
Sirket dim faktoring alacaklan ile olarak istihbarat cahplasi yaparak kredileri degerlendirmektedir.
Sirket'in tum kredi kararlari kredi komitesince ahnmakta ve olumlu karar olmasi halinde kredi
kullandirdmaktadir. Bilanco tarihi itibanyla Sirket'in kredi riski
sektorlere
Bilanco tarihi itibanyla, Sirket'in kredi riski belirli bir sektor veya cografi bolgede yogunla§manu§ttr.
Sirket'in maksimum kredi riski her finansal varhgm bilancoda gosterilen kap-tit degeri kadardir.
Finansal arac tarleri itibariyle maruz kahnan kredi rislderi:
Cari Diinem
31 Aralik 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalinan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile gtivence altma
alm mts kismt
A. Vadesi gecmemis ya da deger
dilsiikltigiine ugramarms finansal varliklarm
net defter degeri (2)
B. Kosullart yeniden georii§iilmtis bulunan,
aksi takdirde vadesi gecmis veya deger
dilsiikliigiine ugramis saplacak finansal
varltklarm defter degeri (3)
C. Vadesi gegmis ancak deger diisiikliigiine
ugramamis varliklarm net defter degeri (6)
- Teminat, vs ile guvence altma almmts
ktsmt
D. Deger diisiikliigiine ugrayan varliklarm net
defter degerleri (4)
- Vadesi gectnis (brut defter degeri)
- Deger diisiikliigil (-)
- Net degerin teminat, vs ile guvence
altma almmt§ Wm
- Vadesi gecmemi§ (bra defter degeri)
- Deger diisiikltigii (-)
- Net degerin teminat, vs ile guvence
altma almmis ktsmt
E. Bilanco dist kredi riski iceren unsurlar (5)
Alacaklar
Ticar. Alacaklar
Diger Alacaklar
iliskili
iliskili
Diger Taraf
Diger Taraf
Taraf
Taraf
-
286.072.565
-
-
-
-
-
-
281.031.400
-
Bankalardaki
Mevduat
Diger
51.167.468
-
-
-
-
-
-
51.167.468
-
-
-
-
-
H
_
_
_
-
-
_
-
-
-
-
-
-
-
5.041.165
34.156.227
(29.115.062)
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
-
_
_
_
-
-
47
SiRINO6LU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BA6IMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
Finansal aray tfirleri itibariyle maruz kahnan kredi risideri:
Onceki Dtinem
31 Arabic 2012
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
iliskili
iliskili
Diger Taraf
Diger Taraf
Taraf
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
-
266.470.525
-
-
- Azami riskin teminat, vs ile gtivence
altma almmts losrm
-
-
-
-
258.054.523
-
A. Vadesi geememis ya da deger
dilstikliigtine ugramamis finansal varliklartn
net defter degeri (2)
B. Kosullart yeniden gOrtistilmtis bulunan,
aksi takdirde vadesi gecmis veya deger
dilsiiklUgtine ugramis sayllacak finansal
varltklartn defter degeri (3)
C. Vadesi geemis ancak deger dUsiiklUgtine
ugramamts varliklarin net defter degeri (6)
- Teminat, vs ile guvence altma almmts
kismt
D. Deger dUsiiklUgtine ugrayan varliklarm net
defter degerleri (4)
- Vadesi gecmis (brut defter degeri)
-
-
-
-
-
-
41.471.127
-
-
-
-
-
-
_
-
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.416.002
30.489.492
-
-
-
-
(22.073.490)
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
-
- Net degerin teminat, vs ile giivence
altma almmiq lastm
E. Bilaneo dist kredi riski iceren unsurlar (5)
Diger
41.471.127
- Deger di4iikliigii (-)
- Net degerin teminat, vs ile giivence
altma almmq lasim
- Vadesi geememis (brut defter degeri)
- Deger dug/dug/A (-)
Bankalardaki
Mevduat
Likidite riski:
Fonlama riski olarak da adlandirilan likidite riski, bir isletmenin finansal araclara iliskin taahhutlerini
yerine getirmek icin fon temininde giicliikle karsilasma riskini ifadedir. Bu risk, bir finansal varligi
makul degerine yakin olarak hizli bir sekilde nakde veya likit bir varliga cevirememekten
kaynaklanabilir. Sirket aktif ve pasiflerinin vadesel dagihmini dengede tutarak ve finansal kuruluslar
aracthgiyla fonlama ihtiyacini karsilayarak likidite riskini yonetmektedir.
Mevcut ye ilerideki muhtemel bore gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayida ve yiiksek
kalitedeki kredi saglayicilarmin
suretiyle yonetilmektedir. Sirketin
yukumlulukleri Ozerinden odenecek faizlerinin de dahil edildigi yukumluluklerinin, kalan vadelerine
gore dagilimi asagida aciklanmistir:
48
StRINOGLU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AtT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade
LiKiDiTE RiSKi
Can Willem
31 AraIlk 2013
Sozlesme uyarinca
vadeler
Defter Degeri
Sozlesme
uyarinea nakit3 aydan
cdo slar
lu sa (I)
toplami
3 - 12 ay
arasi (II)
Finansal
YfikurnItHiikler
237.573.764
237.573.764
232.871.705
3.975.865
Alinan Krediler
230.318.663
230.318.663
227.103.546
3.215.117
1.500
1.500
1.500
1.193.659
1.193.659
1.193.659
6.059.942
6.059.942
4.573.000
1 - 5 yd
arasi (III)
5 yddan
uzun (IV)
Dagitilamayan
726.194
Tahvil Ihraclan
Finansal Kiralama
Yukumlulukleri
Falctoring Borclari
Ticari Borclar
Diger Rot-Oar
Iliskili Taraflara
Diger Borclar
Diger Yiikiimlintikler
760.748
726.194
LiKiDiTE RISKI
Onceki Donem
31 Arahk 2012
Sozlesme uyarinca
vadeler
Sfizlesme
uyarmea nakit
Defter Degeri
eduslar
toplami
(=I+II+III+11/)
3 aydan
kiss (I)
3 - 12 ay
arasi (H)
1 - 5 yil
arasi (III)
5 yddan
uzun (IV)
Dagitilamayan
Finansal
Yukumlulukler
Alinan Krediler
224.512.096
224.512.096
212.077.476
11.943.394
217.500.162
217.500.162
206.939.268
10.560.894
1.500
1.500
1.500
1.094.166
1.094.166
1.094.166
5.916.268
5.916.268
4.042.542
491.226
Tahvil ihraclart
Finansal Kiralama
Yukumlulukleri
Faktoring Borclari
Ticari Borclar
Diger Borclar
Taraflara
Diger Borclar
Diger YuktimItiliikler
1.382.500
491.226
49
StRiNOGLU FAKTORiNG A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
Piyasa riski:
Turn alim satim amach finansal araclar piyasa riskine maruz kalmaktadir. S8z konusu risk, piyasadaki
fiyat degismelerinin finansal varligin degerini diisfirmesi riski seklinde ifade edilebilir. MUM finansal
araclar gercege uygun degerle kaydedilir ve piyasadaki fiyat degismeleri ticari geliri etkilemektedir.
Sirket aim satim amach araclar kullanarak degisen piyasa kosullartna gore kendisini koruma al-Una
almaktadir. Piyasa riski Sirket fist yonetiminin belirledigi limitlerde, tiirev araclart aim satilarak ye risk
onleyici pozisyonlar almarak yonetilmektedir.
(i) Doviz kuru riski,
Sirket, yabanci para birimleri ile gerceklestirdigi islemlerden (faktoring faaliyetleri ye banka kredileri
gibi) dolayi yabanci para riski tastmaktadtr. $irket'in finansal tablolari TL baztnda hazirlandigmdan
dolayi, soz konusu finansal tablolar yabanci para birimlerinin TL karsisinda dalgalanmasindan
etkilenmektedir. $irket'in yabanci para varlik ve yilkUmlilliikleri onemli tutarlarda olmadigi icin Sirket
onemli seviyede &wiz kuru riskine maruz kaimamaktadir.
31 Aralik 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihlerinde sona eren hesap dOnemlerinde yabanci para pozisyonuna
iliskin detay asagidaki gibidir:
Can Donem:
Nakit Degerler
Bankalar
ABD $
EURO
20.702.118
1.150.097
20.702.118
1.150.097
20.702.118
1.150.097
GBP
-
TL Karstlib
47.561.792
Toplam Aktif
-
47.561.792
Milian Krediler
Muhtelif Borclar
Toplam Pasif
Net Yabanci Para Pozisyonu
Onceki Donem:
Nakit Degerler
Bankalar
ABD $
EURO
20.228.175
1.123.242
Toplam Aktif
20.228.175
1.123.242
20.228.175
1.123.242
47.561.792
GBP
TL Karst10
38.700.273
-
38.700.273
Alinan Krediler
Muhtelif Borclar
Toplam Pasif
Net Yabanci Para Pozisyonu
38.700.273
50
SiRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE MT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce -aim tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.)
(ii) Faiz orani riski,
$irket'in faaliyetleri, faizli varltklar ve borclarmin farkh zaman veya miktarlarda itfa olduklart ya da
yeniden fiyatlandtrildtklarmda faiz oranlarmdaki degi$im riskine maruz kalmaktadir. Ayrtca Sirket,
deg4ken faiz oranlart iceren varlik ye borclan ve bunlartn yeniden fiyatlandinlmast nedeniyle de faiz
oram riskine maruz kalmaktadir. Sirket'in temel stratejileriyle tutarli olan piyasa faiz oranlart dikkate
alindiginda risk yonetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir.
Sermaye risk yonetimi:
$irket, sermaye yOnetiminde, bir yandan faaliyetlerinin stirekliligini saglamaya caltwken, diger yandan
da borc ye ozkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak kartm artirmayt hedeflemektedir. Sirket'in
sermaye yaps' borclar, nakit ve nakit benzerleri ve ctkarilmi sermaye, sermaye yedekleri ye kar
yedeklerini iceren ozkaynak kalemlerinden olu$malctadir.
Sirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye snuftyla il4kilendirilen riskier Sirket'in iist
yonetimi tarafindan degerlendirilir. Bu incelemeler strasinda list yOnetim sermaye maliyeti ile birlikte her
bir sermaye siniftyla iliOdlendirilebilen riskleri degerlendirir ye Yonetim Kurulu'nun karartna bagh
Martian Yonetim Kurulu'nun degerlendirmesine sunar.
Sirket'in genel stratejisi onceki donemden bir farklthk gostermemektedir.
31 Aralik 2013 31 Aralik 2012
Finansal Yilkiimliiliikler
Tenzil: Nakit ve Nakit Benzerleri (Not:4 )
Tenzil: Bankalar (Not:6 )
Net Bury
230.318.663
(102.828)
(51.167.468)
179.048.367
217.500.162
(79.769)
(41.471.127)
175.949.266
Toplam Oz Kaynaklar
141.928.655
116.169.361
Net Borg / Oz Kaynaklar Oram
%126
%152
NOT:48) FINANSAL ARAcLAR (GERCE 'GE UYGUN DEER AcIKLAMALARI VE
FINANSAL RISKTEN KORUNMA MUHASEBESi cERCEVESiNDEKi AcHCLAMALAR)
Finansal araclarm makul degeri:
Makul deger, bir finansal mem zorunlu bir sail§ veya tasfiye i$lemi dimda goniillii taraflar arasmdaki
bir cari i$lemde, el degi§tirebilecegi tutar olup, eger varsa olu$an bir piyasa fiyatt ile en iyi $ekilde
belirlenir.
Finansal araclarin tahmini makul degerleri, Sirket taraftndan mevcut piyasa bilgileri ye uygun degerleme
metodlart kullantlarak belirlenmi$tir. Ancak, makul deger tahmini amactyla piyasa verilerinin
yorumlanmasmda muhakeme kullanthr. Buna gore, burada sunulan tahminler, $irket'in bir ncel piyasa
i$leminde elde edebilecegi degerlerin gostergesi olmayabilir.
51
SIRINO6LU FAKTORING A.S.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU
(Aksi belirtilmedikce tilm tutarlar "IL" olarak ifade edilmistir.)
Sirket yonetimi tarafmdan faktoring alacaklart, bankalardan alacaklar ye kisa vadeli TL cinsinden banka
kredileri de dahil olmak iizere etkin faizle iskonto edilmis maliyet bedeli ile gosterilen finansal
varhklarin ve yukumluluklerin rayic degerlerinin kisa vadeli olmalari ve muhtemel zararlarm onemsiz
miktarda olabilecegi diistintilerek kayith degerlerine yaktn oldugu kabul
Ihrac edilen menkul
ktymetlerin gercege uygun degeri islem gordiikleri piyasada olusan fiyatlart baz almarak belirlenmistir.
31 Arahk 2013
Defter
Gercege
degeri uygun degeri
Finansal varhklar
Nakit degerler ve bankalar
31 Arahk 2012
Defter
Gervege
degeri
uygun degeri
332.301.696
332.301.696
299.605.419
299.605.419
51.270.296
51.270.296
41.550.896
41.550.896
Faktoring alacaklart, net
281.031.400
281.031.400
258.054.523
258.054.523
Finansal yukundhinkler
Alum krediler
230.320.163
230.320.163
217.501.662
217.501.662
230.318.663
230.318.663
217.500.162
217.500.162
1.500
1.500
1.500
1.500
Finansal kiralama borclart
thrac edilen tahviller
Faktoring borclari
52

Benzer belgeler

Şeker Faktoring A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil

Şeker Faktoring A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil İ IIRAÇÇI II İ I.G1 DOKÜMANI GÜNCELLEME N1ETN İ N İ N TAMAM1

Detaylı

0 2 Subat 2016 EmeLK.SOt.Alt Emlah va lstimllk

0 2 Subat 2016 EmeLK.SOt.Alt Emlah va lstimllk sayih Kamu Mali Yonetin Kontrol Kanunu,6183 sayih Amme Alacaklan Tahsili Usulii Hakkmda Kanun ve 2886 sayih Devlet ihale Kanunu ve ilgili diger kanun ve yonetmelikler kapsammda yerine getirilmesidi...

Detaylı

iLENCUMENi

iLENCUMENi llimiz Amasra llcesine bagh Makaracl Koyii smulan iyerisinde bulunan, mUlkiyeti ~ahin KAY A ve Mti~tereklerine ait olan, tapuda E28c04c2c pafta 119 ada 23 ve 24 parse Inolu ta~lllmazlann tevhid edi...

Detaylı

XI. European Conference on Social and Behavioral

XI. European Conference on Social and Behavioral Ugur Gunduz, Burcu Kaya Erdem The Death of a Poet on Media: Sylvia Plath will be Dying Forever Bahar Ayaz, Himmet Hülür Managing the Crisis Communication in Today's World Replete with Crises Ali Mu...

Detaylı

8 Temmuz 2012 İtibarı ile Uluslararası Profesyonel Koçluk

8 Temmuz 2012 İtibarı ile Uluslararası Profesyonel Koçluk 8 Temmuz 2012 İtibarı ile Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Üye Listesi (bu liste her ay güncellenmektedir) Sıra Adı

Detaylı