1 dersi 1.sınav çalışma notu

Transkript

1 dersi 1.sınav çalışma notu
MESLEKİ YABANCI DİL - 1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
İngilizce
Çeviri
1. HARDWARE UNITS
1. DONANIM BİRİMLERİ
1.1. Internal Hardware Units
1.1. Dahili (İç) Donanım Birimleri
1.1.1. Motherboard (Mainboard)
1.1.1. Anakart
The motherboard provides connections for all parts of a
computer. The memory, CPU, hard drives, optical drives,
sound card, video card and other ports and expansion cards
all connect to the motherboard directly or via cables.
Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarının bağlantısını sağlar.
Bellek, işlemci,hard disk, optik diskler, ses kartı, ekran kartı,
diğer portlar ve genişleme kartlarının tamamı anakart üzerine
direk ya da via kabloları ile bağlanır.
1.1.2. CPU (Central Processing Unit)
1.1.2. MİB (Merkezi işlem birimi)
The central processing unit (CPU) is the portion of a
computer system that carries out the instructions of a
computer program, to perform the basic arithmetical,
logical, and input/output operations of the system.
Merkezi işlem birimi (MİB) sistemin temel aritmetik, mantıksal,
ve giriş / çıkış işlemlerini gerçekleştiren ve bilgisayar programı
komutlarını yürüten bir bilgisayar sistemini bölümüdür.
1.1.3. RAM (Random Access Memory)
1.1.3. RAM (Rasgele Erişimli Bellek)
Random Access Memory (RAM) maintains temporary
computer data storage. Also RAM increases your process
speed according to its data transfer rate. Double data rate
RAMs are known to be the fastest RAMS. (ex: DDR, DDR2,
DDR3). The faster your RAM is the more you can cope with
various programs at the same time.
Rasgele erişimli bellek bilgisayar verilerini geçici olarak tutar.
Ayrıca RAM veri aktarım hızına göre işlem hızınızı artırır. Çift
veri hızlı Ram ler en hızlı Ram ler olarak bilinir. (Örneğin DDR,
DR2, DDR3 ). Daha hızlı RAM aynı anda çeşitli programlarla
başa çıkabilir.
1.1.4. Disc Drives
1.1.4 Disk Sürücüleri
1.1.4.1. Hard Disk Drive
1.1.4.1. Sabit Disk Sürücüsü
It is a storage device with very large capacity, which ranges
from 1GB to Terabytes in the modern scenario. It is placed
in side the cabinet of CPU. It is not a removable drive in
normal circumstances. It is hidden inside the computer and
cannot be seen by us. There can be one or more hard disk
in the system unit of a computer.
Modern yelpazede sınırı 1 gb'dan Terabaytlara varan çok geniş
kapasiteli depolama aygıtıdır. İşlemcinin yan tarafında raflı bir
göze yerleştirilmiştir. Normal şartlarda taşınabilir bir sürücü
değildir. Bilgisayarın iç tarafında gizlenmiştir, bizim
tarafımızdan görülmez. Bir bilgisayar sisteminde bir veya daha
fazla sabit disk bulunabilir.
MESLEKİ YABANCI DİL - 1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
1.1.4.2. Optic Drives
1.1.4.2 Optik Sürücüler
CD-ROM – CD RW
CD-ROM reads thet data in the CD.
CD-ROM – (Sadece okunabilir bellek) Cd nin içindeki verileri
okur.
CD RW not only reads the data in the Cd but also writes
data in the CD.
CD-RW – (Okuma yazma) Yanlızca Cd içindeki verileri okumaz
aynı zamanda Cd içerisine veri yazar.
DVD – ROM – DVD RW
DVD – ROM – DVD RW
DVD – ROM reads the data in the CD and DVD.
DVD – RW not only reads the data in the CD but also writes
the data in CD veya DVD.
DVD-ROM Cd ve DVD içindeki verileri okur. DVD-RW Sadece Cd
içindeki verileri okumaz aynı zamanda Cd ve Dvd içerisine veri
yazar.
1.1.5.Card Reader
1.1.5. Kart Okuyucu
It is a hardware unit that enables the data in the memory
cards to be processed.
Bellek kartları içerisindeki verileri işleyebilmemizi
1.1.6. Floppy Disk
1.1.6. Disket
It is a smaller capacity removable storage device. It is made
up of thin and flexible plastic material. This thin plastic film
is coated with a magnetic material known as iron oxide for
recording data and is protected by a hard outer cover.
Küçük kapasiteli taşınabilir depolama birimidir. İnce ve esnek
plastik malzemeden yapılmıştır. Bu ince plastik film verileri
kaydetmek için demir oksit olarak bilinen manyetik bir
malzeme ile kaplıdır ve sert bir dış kapak ile korunmaktadır.
1.1.7. Cards
1.1.7. Kartlar
Cards are components added to computers to increase
their capability. When adding a peripheral device make sure
that your computer has a slot of the type needed by the
device.
Kartlar bilgisayarların yeteneklerini artırmak için eklenen
bileşenlerdir. Bilgisayarınıza çevresel bir aygıt eklerken
bilgisayarınızda bu aygıtın ihtiyaç duyduğu yuvanın
bulunduğundan emin olun.
sağlayan bir donanım birimidir.
MESLEKİ YABANCI DİL - 1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
1.1.7.1. Sound Cards
1.1.7.1. Ses Kartları
Sound cards allow computers to produce sound like music
and voice.
Ses kartları bilgisayarların müzik ve konuşma gibi sesler
üretmesine izin verir.
1.1.7.2. Video cards
1.1.7.2. Ekran Kartları
Allow computers to display video and animation. Recent
video cards mostly have HDMI support.
Bilgisayarların video ve animasyon görüntülemesine izin verir.
Son ekran kartları çoğunlukla HDMI desteğine sahipler.
1.1.7.3. Network cards
1.1.7.3. Ağ Kartları
Allow computers to connect together to communicate with
each other and maintains a network jack for ethernet cable
connection.
Bilgisayarların birbirine bağlaması ve herbiriyle iletişim kurması
için izin verir ve ethernet kablo bağlantısı için bir ağ jakı tutar
1.1.8. Power Supply
1.1.8. Güç Kaynağı
A power supply unit (PSU) supplies direct current (DC)
power to the other components in a computer. It converts
general-purpose alternating current (AC) electric power
from the mains to low-voltage DC power for the internal
components of the computer
Bir güç kaynağı ünitesi bir bilgisayardaki diğer bileşenler için
doğru akım güç sağlar. Şebekedeki genel amaçlı elektrik gücü
olan alternatif akımı bilgisayarın iç bileşenleri için düşük voltajlı
doğru akım gücüne dönüştürür.
MESLEKİ YABANCI DİL - 1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
1.1.9. PC Ports
1.1.9. Bilgisayar Portları
1.1.9.1. Parallel Port
1.1.9.1. Paralel Port
Parallel ports can be used to connect a host of popular
computer peripherals like:
Paralel portlar şunlar gibi bir dizi popüler bilgisayar çevre
birimini bağlamak için kullanılabilir:

Printers

Yazıcılar

Scanners

Tarayıcılar

CD burners

CD Yazıcılar

External hard drives

Harici Sabit Sürücüler

Removable drives

Taşınabilir Sürücüler

Network adapters

Ağ adaptörleri

Tape backup drives

Teyp yedekleme sürücüleri
The standard parallel port is capable of sending 50 to 100
kilobytes of data per second.
Standart paralel port saniyede 50 ila 100 kilobayt veri
gönderme yeteneğine sahiptir.
1.9.1.2. Serial ports
1.1.9.2. Seri Port
A serial port is commonly used to connect external
modems, scanners or the older computer mouse to the
computer.
Bir seri port genellikle harici modemleri, tarayıcıları ve eski
bilgisayar farelerini bilgisayara bağlamak için kullanılır.
1.9.1.3. USB Port
1.1.9.3. USB Port
(Universal Serial Bus) Port USB is an industry Standard developed in
the mid-1990s that defines the cables, connectors and protocols used
for connection, communication and power supply between
computers and electronic devices. A sample list of USB devices that
you can use today includes:
(Evrensel Seri Veriyolu) 1990 ların ortalarında bir endüstri
standardı olarak geliştirilen USB, bilgisayarlar ve elektronik
aygıtlar arasında güç kaynağı, iletişim, bağlantı için kullanılan
protokol, konnektör ve kablo olarak tanımlanır. Bugün
kullanabileceğiniz USB aygıtları bir örnek listesi şunları içerir:

Printer

Yazıcı

Scanner

Tarayıcı

Microphone

Mikrofon

Joystick

Oyun Kolu

Digital camera

Dijital Kamera

WebCam

Web Kamerası

Scientific data acquisition device

Bilimsel veri toplama cihazı

Modem

Modem

Speaker

Hoparlör

Telephone

Telefon

Video phone

Video araması

Storage device such as Zip drive

Zip gibi depolama aygıtları

Network connection

Ağ bağlantıları
MESLEKİ YABANCI DİL - 1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
1.9.1.4. Firewire Ports
1.1.9.4. Firewire Portu
This port was originally created by Apple and standardized
in 1995 as the specification IEEE 1394 High Performance
Serial Bus and is very similar to Universal Serial Bus (USB).
The key difference between FireWire and USB is that
FireWire is intended for devices working with a lot more
data -- things like camcorders, DVD players and digital audio
equipment.
Bu port aslında Apple tarafından 1995 yılında üretilip
standartlaştırılmıştır, IEEE 1394 Yüksek Performanlı Seri
Veriyolu olarak tanımlanır ve Evrensel Seri Veriyolu (USB) ye
çok benzemektedir. Firewire ve USB arasındaki önemli fark
şudur, FireWire çok daha fazla veri ile çalışan cihazlar için
tasarlanmıştır - video kameralar, DVD oynatıcılar ve dijital ses
ekipmanı gibi.
1.9.1.5. PS / 2 Port
1.1.9.5. P/S 2 Portu
It is also called a mouse port. It is used to connect a
computer mouse or keyboard. Nowadays few computers
have two PS/2 ports, one for keyboard (purple) and one for
Mouse (green).
Ayrıca fare portu olarak da bilinir. Bir bilgisayar faresini veya
klavyesini bağlamak için kullanılır. Günümüzde birçok bilgisayar
iki tane PS/2 portuna sahiptir, bir tanesi klayve için (mor) diğeri
fare için (yeşil).
1.9.1.6. Monitor Port
1.1.9.6. Monitör Portu
This connector is used to attach a computer display monitor
to a computer's video card. The connector has 15 holes.
Bu konnektör bilgisayarın ekranını bilgisayarın ekran kartına
bağlamak için kullanılır. Konnektörün 15 deliği vardır.
1.9.1.7. Audio/Speaker and Microphone Socket
1.1.9.7. Ses, Hoparlör ve Mikrofon Soketi
At the back of the computer system we can find three small
sockets of blue, green and pink colours used to connect
speakers, audio input devices and microphones to the PC
respectively. The connectors for microphone and speakers
look like as shown in the adjacent figure. They are colour
coded to help in troubleshooting.
Bilgisayar sisteminin arkasında biz sırasıyla hoparlörleri, ses
giriş aygıtlarını ve mikrofonları PC ye bağlamak için kullanılan,
mavi, yeşil ve pembe renklerde üç küçük yuva bulabiliriz.
Mikrofon ve hoparlörler için konnektörler bitişikteki şekilde
görüldüğü gibidir. Sorun gidermede yardımcı olması için renk
kodlulardır.
1.9.1.8. Ethernet Port
1.1.9.8. Ethernet Portu
Is a family of computer networking technologies for local
area networks (LANs) commercially introduced in 1980.
Piyasada 1980 yılında tanıtılan yerel alan ağları (LAN) için
bilgisayar ağ teknolojileri ailesidir.
MESLEKİ YABANCI DİL - 1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU
İngilizce
Türkçe
İngilizce
Türkçe
hHardware
Donanım
Internal
Dahili
External
Harici
Motherboard
Anakart
Drive
Sürücü
Cable
Kablo
CPU
MİB
Logicial
Lojik
Storagge
Hafıza
Data
Veri
Process
İşlem
Software
Yazılım
Disc
Disk
Capacitiy
Kapasite
Removable
Taşınabilir
Hidden
Gizli
Floppy
Disket
Magnetic
Manyetik
Network
Ağ
Local Area Network (LAN)
Yerel Alan Ağı (YAA)
Alternative Current
Alternatif Akım
Voltage
Voltaj (Gerilim)
Printer
Yazıcı
Scanner
Tarayıcı
Parallel
Paralel
Serial
Seri
Microphone
Mikrofon
Joystick
Oyun kolu
Speaker
Hoparlör
Network Connection
Ağ Bağlantıları
Keyboard
Klavye
Mouse
Fare
Audio
Ses
Speaker
Hoparlör
Graphic Adapter
Ekran Kartı
Video Card
Ekran Kartı

Benzer belgeler