tllrlltr-

Transkript

tllrlltr-
tllrlltr-
TUBITAK
BURSA TEST VE ANALIZ LABORATUVARI
DENEY RAPORU
MUgterinin Ad/Adresi : LUKSTEKS TEKSTIL / Kurtulug Mah. Vezirli Cad.2tAl Gursu / BURSA
ilgi Tarih/Sayt
:
12t0112016
Numune Tanrmr : Elit Kumag
Numune KabulTarihi :
Rapor Sayfa Sayrsr:
13.01.2016
3
Numune GeliS $ekli:Elden
NUsha Sayrsr:l
Agrklama : Numune alma iglemive numune tanrmr mligteri tarafrndan yaprlmrgtrr.
Mtigteri talebi dofrultusunda raporun aynr tarih ve numarah ingilizce ntishasr da olugturulmugtur.
Deney sonuglan, metollan ve di$er bilgiler, bu raporun tamamhyrcr krsmr olan, takip eden sayfalarda verilmigiir.
Bu rapor ve sonuglarr, talepte bulunan mtl$teri tarafrndan reklam amacr ile kullanrlamaz.
Bu rapor bir biitun halinde verildi$inden, rapordan b(il0mler hafinde ahntr yapiamaz. TUB|TAK-BUTAL'in yazrh izni olmadan krsmen
kopyalanp golaltlamaz.
Deney sonuglarr deneyi yaprlan numuneye aittir-
lmzasE ve muhiirsilz raporlar gegersizdlr.
Laboratuvadar Sorumlusu
/.
MUDUR
f\
ttd.
tviiiD{intuGU
I "4,
/F
AnTICETiNoGLU
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No. 11, 16190, OsmangaziAiifise
",
F. O 224 233 94 45 - 0 224 234 57 ffi
r. o 224 233 94
www.butal.tubitak-gov.t e-posta: [email protected]
40
Akreditasyon Numarast
Rapor Numarast
0rlrr
Rapor
Qrkrg
Tarihi
BUTAT
Deney Tarihi:
15-19.01.2016
Numune Tantmt:
Elit Kumag
Mobilya - D69eme ile kaplanmrg mobilyanln yanabilirli$inin tespiti
B6fUm 1: Yanma kayna$t: igin igin yanan sigara (EN 1021-1 2014)
Annex D'deki6n tslatma ve kurutma iglemiyaptlmtgfir.
Test edilen malzemeler: Yanabilir standart poliiiretan siinger iizerinde test numunesi
(*): Anemometre kalibrasyona gcinderildi!inden olgUm yaptlmamtgttr.
Rapor
Rgagrdaki deney sonuglarr, belli deney gartlan altrndaki malzemelerin bilegiminin yanabilirli$i ile iligkilidir.
SuriOa, kullanrmdaki malzemelerin tam potansiyelyangrn tehlikesinin tayin edilmesi kastedilmemektedir.
DENEY SONUGU: TUTU9MA YOK
Her iki durumda da 3.1.a-e'deki
kriterlerin hig bir|:agtlmam tgttr.
l.sigara 'iz dakit<a 54 saniyede
Srnrrlara kadar
2.sigara 18 dakika 10 saniyede
yerlegtirildi$i krstmda
(*): Kriter agrlmtgsa
, kriter agrlmamrgsa 'HAYIR'
Deney Sorumlusu/Sorumlulan
Haver ERDOGDU Uzm' TeknisYen
Akreditasyon Numarast
Rapor Numarast
lirlrr
Rapor
Qrkr$
Tarihi
BUTAT
Deney Tarihi:
Numune Tanrmr:
1
Sayfa 3
5-1 9.01 .2016
Elit Kumag
Mobilya - D69eme ile kaplanmrg mobilyantn yanabilirliSinin tespiti
Bdltim 2: Yanma kayna$r: Kibrit alevi egde$eri (EN 1021-2:2014)
Tutugturma kayna$r: Kibrit alevi egdeSeri (Biitan gazr ile)
Annex D'deki tin rslatma ve kurutma iglemi yaprlmrgtr.
Test edilen malzemeler: Yanabilir standart poliiiretan stinger lizerinde test numunesi
Test Kogullan
Test numunesinin kondUsvonlanmasr
Test malzemelerinin kondrisvonlanmasr
Stire
Srcakhk
Balrl nem
Hava akrg hrzr
Hacim
(h)
>24
>24
fc)
lo/ol
(m2ls)
(m3l
2312
50r5
50f5
(*)
>20
23*.2
15
50
Test ortamr kosullan
(*): Anemometre kalibrasyona gdnderildi!inden 6lgUm yaprlmamrgtrr.
Rapor
Agagrdaki deney sonuglarr, belli deney gartlarr altrndaki malzemelerin bilegiminin yanabilirli$i ile iligkilidir
Burada, kullanrmdaki malzemelerin tam potansiyel yangrn tehlikesinin tayin edilmesi kastedilmemektedir.
DENEY SONUCU: TUTU$MA VAR
Kibrit Alevi Esdederi
Yanma Kriteri
Yorumlar
1
(*)
lcin icin yanma kriteri
Artan bir sekilde tehlikeli yanma (3.1a)
Itiketilen denev oarcalarr (3.1b)
Srnrrlara kadar icin icin vanma (3.1.c)
Kahnhk bovunca icin icin vanma (3.1.c)
1 saatten fazla icin icin vanma (3.1d)
Son incelemede. ibdeven icin icin vanmanrn olmasr (3.1e)
.a-e'deki kriterler
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
3.1
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
3.2'deki ttim kriterler
agrlmamrgtrr.
Alevlenme kriteri
Artan bir sekilde tehlikeli vanma 8.2.a\
TUketilen denev parcalan (3.2.b)
Srnrrlara kadar alevler (3.2.c)
Kalrnlrk bovunca alevler (3.2.c1
120 s'den dahafazla alevler (3.2.d)
(*): Kriter agrlmrgsa 'EVET', kriter agrlmamrgsa 'HAYIR'
Deneyi Yapan/Yapanlar
nafer
f nbocou
Deney Soruml usu/Sorumlulan
agrlml9trr.
Birim Sorumlusu
uzm' TeknisYen
I"liliaYlL0 lfl | M 8a$uman AEr
T-3.03.F01/Rev.00

Benzer belgeler

tlI"11l - Gaziantep

tlI"11l - Gaziantep Deney sonuglan, metollan ve di$er bilgiler, bu raporun tamamhyrcr krsmr olan, takip eden sayfalarda verilmigiir. Bu rapor ve sonuglarr, talepte bulunan mtl$teri tarafrndan reklam amacr ile kullanrl...

Detaylı

Coolflex

Coolflex Deney sonuglan, metollan ve di$er bilgiler, bu raporun tamamhyrcr krsmr olan, takip eden sayfalarda verilmigiir. Bu rapor ve sonuglarr, talepte bulunan mtl$teri tarafrndan reklam amacr ile kullanrl...

Detaylı