Sayr , \L

Yorumlar

Transkript

Sayr , \L
T.C.
ADANA VALiLiGi
Halk Safl rfr Miidiirliilii
Sayr , \L
Konu
:
ADANA
Teklif
1.2.
to.t. tzors
TEKLIF FORMU
MudiiLrliitumr.iztin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve dzellikleri belirtilen ( 6
)
4734 sayir Kamu ihale Kanunun 22 maddesi gereli doSudan temin usulu ile temin edilecekt
Birim fiyatlannrn bildirilmesini rica ederim.
Periyodik
Sra No
Birim Fiyata Esas ig Kaleminin Adr
80
Genel
Bakrm
ONLINE UpS periyodik Genel
Bakrm
(l
Bakm
(l
4
Bakm (2 Adet)
l0 KVA ONLINE UPS Periyodik Genel
A
Bakm
(l
Bakrm
(l
Adel
4
Adet
4
Adet
A
Adet
4
Adet
Adet)
6 KVA ONLINE UPS Periyodik Genel
Adet)
Aktif Harmonik Filtre Periyodik Genel
5
o
Bakm (1 Adet)
Toplam fiyat
Adet
4
Adet)
15 KVA ONLINE UPS Perivodik Genel
J
Birim Fiyau (TL)
Miktan
K
Adet)
20 KVA ONLINE UPS Perivodik Genel
2
Birimi
yalrlz.........
...........T1-,dir.
$a-rllar tamamen okunup kabul edilmiqtir.
6Nrur,i
NOTLAR: En son teklif kabul tarihi .l5rO.{ 12015 tarihi mesai saati bitimine kadardu
: Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir.
: Teklifler TiiLrk Lirasr olarak verilecektir.
: Nakliye firmaya aittir,
:
Birim fiyatlar tizerinden teklif ettifiniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir.
: Fiyat opsiyonu ............ ........ giindtir.
: Usuliine uygun olmayan teklifler deferlendirme drgr brrakrlacakhr.
: I$in tamamlna fiyat verilecektir.
irtibat Adresi: Halk Saghlr Mudrlrh.igri
irtibat Tel: 322 344lgll
irtibat Fax: 322 3441911
EK: I sayfa teknik $artname
Regatbey Mah.5.ocak cad.No:53 Seyhan /
ADANA
Toplam Fiyatr
(TL) \
T.C.
ADANA VAtiLiCi
Halk Saghfr NIiidiirlii[[
Flalk Saihgr Laborafuvarr
I a l.!,Sii j,i ili\.\.i.;;fi:.r
rlxilD tiii $l*Ii$J
\v:rnN
2015
z
a
J
4
5
6
1
ytlr
KESrN'IISIZ GL]C KAyNAct VE UpS KORUYLTCLj
BAKIM TEKNIK gARt"],tAMESi
INFORI4 80 KVA ONLi\IE UPS
POWER 20 KVA ONLINT UPS
POWER I5 KVA ONLII$B I'PS
POWER IO KVA ONLINE UPS
PO R 6 KVA O},ILINE UPS
AKTIF HARJVION i K }. iL'I'ITI:
1 .tdet
I
Adet
2
,qaet
I .qdet
I Adet
I Rdet Anzrrlr
-Cihazlann belirtri diinemler;
Genel temizli!inin yaprlurasr.
-Btitiln ba[lanu lzu'rnrn kt;ntrol edilmesi.
-Elekuonik kartlannrn i glevl eri n i n kontro I ed ilrnesi,
-Evirici iqlevlerinin kontrol edilmesi.
-Statik By-Pass iqler4erinin kontrol edilmesi.
-Manuel By-pass iglevlerinin kontrol edilnresi.
-Filtre k<lrrdansattjr ve soputucu f-an gr:ubunun kontroitinrin yaprimur.
-Akiilerin dlgrilmesi.bakrmrmn yaprlmasr.
-Tesisat ve topraklama kontroliimin yaprlmasrru sa$lanmasr,
-
?- Periyodik gcnel bakrm her 3 ayda bir olmak tizere yaprlacakur. Anza durumuncla ayrrca servis ticreti
talep edilmeyecektir.
3- Anza durumunda, O{inal yedek parga kullamlmahdrr. Bakrm srrasrnda de[i;mesi gereken nra]zeme ve
'--.par-qalar stoklarda bulunmamast durumutda bakrm yapmakla ytikrimlti firma tarafindan tespit edilecek
idare talafindan gdrel4endirilecek Tekr:ik ve Uzman tarafindan onaylanmasr durumunda idare taralrndan
temin edilecek ve ydklenici firma tarafrndan iicretsiz montajr sa$lanacaktr.
4- Bakma gelecek Teknik servis elemanlarmn bakrm serJifikasrna sahip olmahdr.
Ekber TURAN
leknisygn
Halk Saglt$r Laboratuvart Regatbey Mah. Studyun Kirrgur No:S I 0 I 120 Seyharr,/ ADANA Tel; 0.323 453 47 23 - +Sg 26 01
Faks :0322 453 34 I9 E*posta:
Elektrouik Ag:
/
--1\-
-/--l I
onik imza ile imKanmtsur.
ir
I

Benzer belgeler

listesi

listesi oKUL Oncnsi OGnnNcir,nni nnsiu ALANINDA I-ESER: Rrdvan BULUT, KazrmOzer ilkokulu Anasmtfi 2- ESER: Elif Beyza DEMiR, KazwOzer ilkokulu Anasmtfi 3-ESER: Asuman TEKN, Nasreddin Hoca Anaokulu

Detaylı

e/ffin

e/ffin Y6netim Hizmetleri gute iAriO.V.

Detaylı

TIBBI CIHAZ BAKIM bakm i onayrnr mriteakip pa fatura kuruma

TIBBI CIHAZ BAKIM bakm i onayrnr mriteakip pa fatura kuruma NOTLAR: En son teklif kabul tarihi .l5rO.{ 12015 tarihi mesai saati bitimine kadardu

Detaylı