KON 422E

Transkript

KON 422E
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Elektrikli Ulaşım Sistemleri
Electric Transportation Systems
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester)
(Local Credits)
(ECTS Credits)
KON 422
KON 422E
Bölüm / Program
(Department/Program)
Dersin Türü
(Course Type)
8
3
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
5
3
0
0
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü/ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Programı (Control and Automation Engineering Department/Control and Automation
Engineering Program)
Seçmeli
(Elective)
Türkçe/İngilizce
(Turkish/English)
Dersin Dili
(Course Language)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
KON 313 MIN DD veya(or) KON 313E MIN DD veya(or) KON 317 MIN DD veya(or)
KON317E MIN DD
Temel Bilim
(Basic Sciences)
-
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
-
Mühendislik Tasarım
(Engineering Design)
İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
100%
-
Elektrikli ulaşım sistemlerinin sınıflandırılması. Elektrikli araçlarının elektrifikasyonu. Elektrikli
taşıtların dinamiği: Taşıt hareketini tanımlayan denklemler. Hız-zaman eğrileri. Motor ve
frenleme modu. Raylı taşıma sistemlerinde enerji tüketiminin optimizasyonu. Taşıt sürücü
sistemleri. Elektrikli taşıtların benzetim ve kontrolü. Elektriksel ve mekanik fren kontrolü. Raylı
ulaşım sinyalizasyonu ve anklaşman sistemleri.
Classification of electric transportation systems. Electrification system for electric vehicles.
Dynamics of electric traction systems: Equations describing the motion of the car. Speed-time
curves. Motoring and braking mode. Optimization of energy consumption in the railway traction
system. Types of traction drivers systems. Simulation and control of electric vehicles. Electrical
and mechanical brake control. Railway signaling and interlocking systems.
1. Öğrencilere, elektrikli ulaşım sistemlerini tanıtmak,
2. Öğrencilere, elektrikli taşıma sistemlerinin çözümlemesini öğretmek,
3. Öğrencilere, elektrikli taşıma sisteminin tasarımını öüretmek,
4. Öğrenciler elektrikli taşıt ve kontrol sistemlerinin çözümleme, tasarım ve gerçeklenmesinde
ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanmayı öğretmek.
1. To teach students to understand the electric transportation systems,
2. To train students to analyze of electric traction systems,
3. To train students to design electric traction control systems,
4. To train students to use relevant computer software in the analysis, design and
implementation of the electrical car and control systems.
Bu ders başarı ile tamamlandığında, öğrenciler
1. Elektrikli ulaşım sistemlerinin çözümlenmesi ve tasarımı için gerekli matematiksel bilgiyi
uygulama yeteneği,
2. Elektrikli araçların elektrifikasyonu ve taşıt sürücü sistemlerinin tasarımını yapma,
3. Taşıt kontrol sistemini tasarlama,
4. Taşıt kontrol sisteminin çözümleme, tasarım ve gerçeklenmesinde bilgisayar ve yazılımları
kullanma,
5. Türkçe etkin olarak iletişim kurma ve rapor sunma
yeteneğini kazanırlar.
Upon successful completion of the course, the student will be able to:
1. An ability to apply knowledge of mathematics to analyze and design of the electrical
transportation systems.
2. An ability to design the electrification system for electric vehicles and traction driver systems.
3. An ability to design the traction control system.
4. Use computer and software to analyze, design and implementation of the traction control
systems.
5. Communicate effectively and present reports in Turkish.
Ders Kitabı
Various class handouts
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
1. B.D.McNicol, D.A.J. Rand. "Power sources for electric vehicles", Elsevier, 1984.
2. Brant B. "Build your own electric vehicle", Blue Ridge Summit, PA 1994.
3. Leonhard W. "Control of electrical drives", Springer Verlag; 2001.
Ödevler ve Projeler
2 Ödev ve 2 Proje
(Homework & Projects
2 Homeworks and 2 Projects
Laboratuar Uygulamaları
-
(Laboratory Work)
-
Bilgisayar Kullanımı
-
(Computer Use)
-
Diğer Uygulamalar
-
(Other Activities)
-
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
(Assessment Criteria)
Adedi
(Quantity)
1
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
30
2
10
2
20
1
40
DERS PLANI
Hafta
1
2
3-4
5
6-7
Konular
Elektrikli ulaşım sistemlerinin sınıflandırılması
Elektrikli taşıtların elektrifikasyonu
Elektrikli taşıt dinamiği. Taşıt hareketini tanımlayan denklemler
Hız-zaman eğrileri. Motor ve frenleme modu
Raylı taşımada enerji tüketiminin optimizasyonu
8
Ara Sınav
9-10
11-12
13
14
Taşıt sürücü sistemleri
Elektrikli taşıt sistemlerinin benzetim ve kontrolü
Elektriksel ve mekanik fren kontrolü
Raylı ulaşımda sinyalizasyon ve anklaşman sistemleri
Dersin
Çıktıları
8, 10
8, 10
1
1
1
7
11
3, 11,12
1,5
3
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3-4
5
6-7
Topics
Classification of electric transportation systems
8
MIDTERM EXAM
9-10
11-12
13
14
Types of traction drivers systems
Simulation and control of electric traction systems
Electrical and mechanical brake control
Railway signaling and interlocking system
Electrification system for electric vehicles
Dynamics of electric traction systems: Equations describing the motion of car
Speed-time curves. Motoring and braking mode
Optimization of energy consumption in the railway traction system
Dersin
Çıktıları
8, 10
8, 10
1
1
1
7
11
3, 11,12
1,5
3
Dersin Kontrol Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1
2
3
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Matematik, temel bilim ve mühendislik kavramlarını ve bilgilerini kontrol mühendisliği
problemlerinin analiz ve çözümünde kullanabilmek.
Deney tasarlamak, yürütmek ve deney sonuçlarında elde edilen verileri uygun şekilde analiz edip
yorumlamak.
Verilen özelliklerde bir süreci, kontrol sistemini veya bunun bir parçasını tasarlamak.
Aynı veya çok disiplinli takımlarda görev almak ve/veya liderlik yapmak.
Kontrol mühendisliği problemlerini belirlemek, formüle etmek ve çözmek.
Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olmak.
Etkin bir şekilde iletişimde bulunabilmek.
Mühendislik çözümlerinin global ve sosyal kapsamda etkilerini anlamış olmak.
Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanmış olmak ve bu kabiliyette olmak.
Güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak.
Kontrol mühendisliği uygulamalarında kullanılan modern mühendislik araçlarını kullanmak için
gerekli teknik bilgi ve yeteneklere sahip olmak.
Kontrol mühendisliği uygulamalarında kullanılan karmaşık donanım ve yazılım parçalarının
tasarımı için gerekli olan uygulamalı elektronik, bilgisayar ve haberleşme mühendisliği bilgilerine
sahip olmak.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Relationship between the Course and Control Engineering Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3
Program Outcomes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering principles to analyze
and solve control engineering problems
an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data to reach
an appropriate conclusion
an ability to design a control system, component, or process to meet desired specifications,
performance, and capabilities
an ability to function on and/or develop leadership in same and multi-disciplinary teams
an ability to identify, formulate, and solve control engineering problems
an understanding of professional and ethical responsibility
an ability to communicate effectively
the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and
societal context
a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
a knowledge of contemporary issues
an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for control
engineering practice
a knowledge of applied electronics, computer and information systems to design and analyze
complex systems for control engineering applications
x
x
x
x
x
x
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
29-07-2009
İmza (Signature)
x
x
x
x
x
x

Benzer belgeler

MET 364 Ekstraktif Metalurji Laboratuvarı

MET 364 Ekstraktif Metalurji Laboratuvarı 5. Deney öncesi, süresince ve sonrasında, öğrencilerin deney düzeneği ve sonuçları hakkındaki bilgileri sözlü ve yazılı olarak ölçülecek ve değerlendirilecektir. Öğrenciler, deney ile ilgili yazılı...

Detaylı

eş zamanlı konum belirleme ve harita oluşturma amaçlı otonom bir

eş zamanlı konum belirleme ve harita oluşturma amaçlı otonom bir In this paper we describe an autonomous system which is developed in Yıldız Technical University, Computer Science Department. The purpose of the robot is to navigate in an unknown environment star...

Detaylı

MAK 4055E - İTÜ Makina Fakültesi | Control Panel

MAK 4055E - İTÜ Makina Fakültesi | Control Panel Taşıtlarda yakıt tüketimi ve ekonomisi, Ders notları, Metin ERGENEMAN (Fuel Economy in road vehicles, Lecture notes, Metin ERGENEMAN) 1. Hillard, J.C., Springer, S.G., Fuel Economy in Road Vehicles...

Detaylı

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced Öğrencilerin dersi daha iyi öğrenmelerine yardım etmesi amacıyla dönem boyunca 9-10 adet haftalık ödev verilecektir.

Detaylı