T.C. Resmî Gazete

Yorumlar

Transkript

T.C. Resmî Gazete
T.C.
Resmî Gazete
K u r u l u ş T a r i h i : ( 7 T e ş r i n i e v v e l 1 3 3 6 ) - 7 E k i m 1920
Yönelim ve Yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur.
10 K a s ı m 1977
PERŞEMBE
Sayı : 16109
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelikler
Türkiye Noterler Birliğinden:
N o t e r l i k K a n u n u Y ö n e t m e l i ğ i n i n 79 u n c u m a d d e s i n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i
Hakkında
Yönetmelik
M a d d e 11— 13 T e m m u z ,1976 t a r i h ve 15645 sayılı R e s m î Gazete'de y a y ı n l a n ı p ,
13 A ğ u s t o s 1976 tarihinde y ü r ü r l ü ğ e g i r e n « N o t e r l i k K a n u n u Y ö n e t m e l i ğ i » n i n 79 uncu
maddesi a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r .
Noterler ortak cari hesabı
ve avans :
M A D D E 79 — H e r noter o d a s ı kendi b ö l g e s i n d e b i r d e n ç o k noter olan yerlerde
görevli n o t e r l i k l e r t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k i ş l e r d e n a l ı n a c a k g e l i r l e r i n y a t ı r ı l m a s ı için
m i l l î b a n k a l a r d a n b i r i s i n d e ( N o t e r l i k O r t a k C a r i H e s a b ı ) a ç t ı r ı r ve b u n u bölgesindeki n o t e r l i k l e r e duyurur. B u hesaba O d a y a b a ğ l ı n o t e r l i k l e r e ş i t o l a r a k ve Oda
Y ö n e t i m K u r u l u n c a tesbit edilen m i k t a r d a avans y a t ı r ı r l a r . A v a n s ı n , h e s a b ı n açıldığı t a r i h t e n i t i b a r e n e n g e ç 15 g ü n i ç i n d e y a t ı r ı l m a s ı z o r u n l u d u r .
G ö r e v l i n o t e r l i k l e r i n b u g ö r e v l e r i d o l a y ı s ı y l a y a p t ı k l a r ı ve y a p a c a k l a r ı b ü t ü n
giderleri k a r ş ı l a m a k ü z e r e o r t a k c a r i hesapta toplanan gelirden g e r e k l i m i k t a r ken­
d i l e r i n e ö d e n i r . B u ö d e m e , g ö r e v l i n o t e r l e r i n o r t a k hesaba y a t ı r d ı k l a r ı m i k t a r i l e
orantılı olarak yapılır.
G ö r e v l i noterlere giderleri k a r ş ı l ı ğ ı ö d e n e c e k b u m i k t a r i l e verilecek a v a n s ı n
m i k t a r ı , z a m a n ve şekli o d a genel k u r u l u n c a tesbit o l u n u r .
Yürürlük
:
M a d d e 2 •— B u Y ö n e t m e l i k 1 Ocak 1978 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e girer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II • 201
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: a
K u y u c a k Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
Kuyucak Belediyesi İmar Yönetmeliği
BİRİNCİ í BÖLÜM
G E N E L HÜKÜMLER
Madde 1.01 — 6765 sayılı K a n u n h ü k ü m l e r i n e d a y a n ı l a r a k hazırlanmış b u l u nan b u Y ö n e t m e l i k K u y u c a k Belediye sınırları içinde ve b u Belediyenin m ü c a v i r sahalarında u y g u l a n ı r .
•Madde 1.02 — Bu Y ö n e t m e l i k , Resmi Gazete i l e yayımını takip eden g ü n d e n İtibaren y ü r ü r l ü ğ e girer.
B u Y ö n e t m e l i ğ i n y ü r ü r l ü ğ e girmesiyle, bundan ö n c e y ü r ü r l ü k t e bulunan yönetmelik ve e k l e r i h ü k ü m s ü z sayılır.
M a d d e 1.03 — B u Y ö n e t m e l i k t e yazılı h ü k ü m l e r , İ m a r p l a n l a r ı n d a aksine bir
a ç ı k l a m a b u l u n m a d ı ğ ı takdirde uygulanır.
Ancak, i m a r p l â n l a r ı n d a , parselasyon d u r u m l a r ı ve bina kitleleri, bilhassa bu
maksatla e t ü d edilerek, ö l ç ü l e r i verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina
yapılacağını, ö n b a h ç e l i veya önbahçesiz n i z a m ı n k a b u l o l u n a c a ğ ı n ı , b i n a l a r ı n tertip
şeklini ve y ü z a l a c a k l a r ı cepheyi tesbit imar p l â n l a r ı n ı n k a y ı t l a r ı n d a n s a y ı l m a z l a r .
Madde 1.04 — İ m a r p l a n l a r ı n d a a ç ı k l a n m a m ı ş ve bu Y ö n e t m e l i k t e de yer alm a m ı ş hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve c i v a r ı n karakterine göre uygulanacak sekli
takdire, Belediye y e t k i l i d i r .
Ş u kadar k i , tereddüt veya İhtilaf d o ğ u r m a s ı y ü z ü n d e n imar ve İ s k â n B a k a n lığına i n t i k a l eden konularda ve m ü t e a k i p benzer İ ş l e r d e adı geçen B a k a n l ı ğ ı n m ü t a lâasına uyulur.
B u n u n d ı ş ı n d a , belediyenin hiçbir o r g a n ı t a r a f ı n d a n , b u Y ö n e t m e l i k esaslarına
a y k ı r ı olarak, prensip k a r a r l a r ı ve benzeri kararlar alınıp uygulanmaz.
(Madde 1.05 — B u Y ö n e t m e l i k e s a s l a r ı n a g ö r e y a p ı l a c a k b ü t ü n y a p ı l a r ,
fen
ve s a ğ l ı k ş a r t l a r ı n a ve ilgili diğer tüzük ve y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e de uymak zorun­
dadır.
M a d d e 1.06 — B u Yönetmeliğin, (afet b ö l g e l e r i n d e yapılacak y a p ı l a r bakland a k i Y ö n e t m e l i k ) h ü k ü m l e r i n e aykırı h ü k ü m l e r i uygulanmaz.
M a d d e 1.07 — İ m a r ve İ s k a n Bakanlığınca uygun g ö r ü l e n yerlerde, H a l k Kon u t l a r ı S t a n d a r t l a r ı n ı n b ü t ü n h ü k ü m l e r i n e uyulmak suretiyle yapılacak binalarda,
b u Y ö n e t m e l i ğ i n a d ı geçen standartlara a y k ı r ı h ü k ü m l e r i uygulanmaz.
H a l k k o n u t l a r ı n ı n yerlerinin, u y g u n l u ğ u n u n t a k d i r i ve projelerinin onaylanması yetkileri, İ m a r ve İ s k a n B a k a n l ı ğ ı n a aittir. B u yetkilerden t a m a m ı veya b i r k ı s m ı
belediyeye b ı r a k ı l d ı ğ ı s ü r e c e , bunlar belediye t a r a f ı n d a n kullanılır.
Madde 1.08 — P r o j e l e r i İ m a r ve İ s k a n , B a y ı r d ı r l ı k veya Millî Savunma B a k a n l ı k l a r ı n c a h a z ı r l a n a c a k veya onaylanacak y a p ı l a r a ait projelerin belediyece incelen­
mesi s ı r a s ı n d a , b u Y ö n e t m e l i ğ i n 3 ü n c ü b ö l ü m ü n d e belirtilen ölçü ve h ü k ü m l e r e bağlı
k a l ı n m a s ı mecburiyeti yoktur.
Ayrıca, u m u m i binalardan yalnız a y r ı k nizamda o l a n l a r ı ile sanayi bölgelerin­
deki tesisler, b u Y ö n e t m e l i ğ i n b i n a derinlik ve y ü k s e k l i k l e r i h a k k ı n d a k i k a y ı t l a r ı n a
ve Y ö n e t m e l i k t e b u gibi binalar için yer verilenler d ı ş ı n d a kalan İş ö l ç ü l e r e tabi değildir.
Ancak, b u maddenin tatbikinde belediyece t e r e d d ü d e d ü ş ü l m e s i halinde 1,04 ünc ü maddenin i k i n c i f ı k r a s ı u y g u l a n ı r .
M a d d e 1.09 — Ruhsat a l ı n m a s ı gerektiği halde, ruhsat a l ı n m a d a n y a p ı l a n veya
ruhsat ve eklerine a y k ı r ı olan y a p ı l a r , imar plân i l e k a n u n , t ü z ü k ve y ö n e t m e l i k esasl a r ı n a uygun hale g e t i r i l m e d i k ç e b u n l a r ı n tamir, tâdil ve ilâvelerine izin verilmez.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 202
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 3
Ancak, b u g i b i y a p ı l a r ı n b u l u n d u ğ u parsel i ç i n d e p l â n ve mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer b i n a l a r ı n tamir, tâdil ve ilâvelerinde veya yeniden yapılması
m ü m k ü n olan y a p ı l a r d a b u h ü k ü m uygulanmaz,.
M a d d e 1.10 — B u Y ö n e t m e l i k t e belediyeye
b ı r a k ı l m ı ş olan takdir yetkileri,
belediyenin i m a r i ş l e r i n i y ü r ü t m e k l e görevli dairesince k u l l a n ı l ı r .
M a d d e 1.11 — Belediyeye ait yerler ü z e r i n d e ( o t o b ü s d u r a ğ ı , büfe, W . C , trafo
ve benzerleri gibi) belediye hizmetlerinin g ö r ü l e b i l m e s i için l ü z u m l u tesislerin in­
şasına, ancak belediyece mahzur g ö r ü l m e y e n h a l ve şekillerde ve o yerin karakterini
muhafaza etmek ş a r t ı y l a İzin verilebilir.
Madde 1.12 — (Geçici Madde) — B u Y ö n e t m e l i ğ i n y ü r ü r l ü ğ e girmesinden ön­
ce r u h s a t ı a l ı n ı p y a p ı l m a s ı n a b a ş l a n m ı ş olan y a p ı l a r a , ruhsatnamesindeki esaslara
uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat s ü r e s i g e ç m i ş o l a n y a p ı l a r d a b u f ı k r a h ü k m ü
uygulanmaz.
Y i n e b u Y ö n e t m e l i ğ i n y ü r ü r l ü ğ e girmesinden ö n c e , ruhsatname ve eklerine
aykırı olarak y a p ı l a n yapılar, gerek yapıldığı tarihte y ü r ü r l ü k t e olan esaslara, gerekse
bu Y ö n e t m e l i k e s a s l a r ı n a g ö r e incelenerek, h a k k ı n d a lehte olan h ü k ü m uygulanabilir.
İKİNCİ
BÖLÜM
TARİFLER
M a d d e 2.01 — B u Y ö n e t m e l i k t e s ö z ü gecen ve a ç ı k l a n m a s ı faydalı g ö r ü l e n bazı
tabirler a ş a ğ ı d a tarif o l u n m u ş t u r :
a) Ticaret Bölgesi,
K ü ç ü k san'atlar bölgesi,
Sanayi b ö l g e s i
Protokol bölgesi.
Y ü k s e k i n ş a a t bölgesi,
gibi ifadelerle, i m a r p l â n l a r ı n d a b u maksatlara ayrıldıkları a ç ı k ç a b e l i r t i l m i ş olan
bölgeler kastedilmektedir.
b ) Â z a m i b i n a s a h a s ı : Parsel içerisinde b i n a y a p ı l m a s ı m ü m k ü n olan sahadır.
c) B i n a s a h a s ı : Aydınlık ve ç ı k m a l a r h a r i ç olmak ü z e r e , b i n a n ı n arsa zemi­
ninde işgal e t t i ğ i s a h a d ı r .
d ) İ n ş a a t s a h a s ı : B o d r u m ve ç a t ı k a t l a r ı dahil, i s k â n ı m ü m k ü n olan b ü t ü n
k a t l a r ı n , ı ş ı k l ı k l a r ç ı k t ı k t a n sonraki s a h a l a r ı t o p l a m ı d ı r .
Açık ç ı k m a l a r b u sahaya dahil değildir.
e) B i n a d e r i n l i ğ i : B i n a a r k a (sermesinin, ön cephe İ s t i k a m e t i n e o l a n en uşak
mesafesidir.
f) S o n k a t : Ç a t ı veya ç a t ı k a t l a n a l t ı n d a bulunan n o r m a l k a t l a r ı n en ü s t t e
olanıdır.
g) S a ç a k seviyesi: B i n a l a r ı n son kat tavan d ü ş m e s i ü s t kotudur.
Ih) B i n a y ü k s e k l i ğ i : B i n a n ı n kot aldığı noktadan s a ç a k seviyesine kadar olan
mesafedir.
(% 33) m e y i l l i ç a t ı gabarisi dahilinde kalan; çatılar, yüksekliği 1 metreyi geç­
meyen k o r k u l u k l a r , bacalar, merdiven fenerleri, a s a n s ö r kuleleri, l ü z u m l u su depol a n g i b i elemanlar b i n a y ü k s e k l i ğ i n e d a h i l değildir.
i) Z e m i n k a t : B i n a l a r ı n n o r m a l giriş k a t ı d ı r .
j) R e s m î b i n a : Devlet t e ş k i l â t n i z a m ı n d a yer alan ve Devletin yapmakla vazifeli o l d u ğ u hizmet ve faaliyetleri i f a eden m ü e s s e s e l e r e ait veya bu m ü e s s e s e l e r c e
sermayesinin y a r ı s ı n d a n fazlasına i ş t i r a k olunan t e ş e k k ü l l e r e ait olup, b i r k a m u hiz­
m e t i için k u l l a n ı l a n b i n a d ı r .
k ) U m u m î b i n a : R e s m î binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan
ve b i r k a m u h i z m e t i için k u l l a n ı l a n binalar, ibadet yerleri, eğitim, s a ğ l ı k ve spor
tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri b i n a l a r d ı r .
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
11- 203
RESMİ GAZETE
Sayfa: 4
ÜÇÜNCÜ
10 K a s ı m 1877 — S a y ı : 16109
BÖLÜM
ARSA V E Y A P I L A R L A İLGİLİ HÜKÜMLER
P A R S E L BÜYÜKLÜKLERİ
M a d d e 3.01 — İ m a r p l â n ı n d a gösterilen çeşitli b ö l g e l e r d e y a p ı l a c a k ifrazlarda,
elde edilecek y e n i parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyli, y o l durumu, mevcut y a p ı l a r
vesaire g i b i m e v k i i n özellikleri ile b u parsellerde y a p ı l m a s ı
m ü m k ü n olan y a p ı l a r ı n
ö l ç ü ve i h t i y a ç l a r ı d a g ö z ö n ü n d e tutularak tespit olunur. Ş u k a d a r k i , b u tespit s ı r a
s ı n da a ş a ğ ı d a k i ş a r t l a r ihlâl edilemez.
Parsel g e n i ş l i k l e r i :
I — i k a m e t ve ticaret b ö l g e l e r i n d e :
A) 1, 2, 3 veya 4 k a t l ı i n ş a a t a m ü s a i t y e r l e r d e :
a) Bitişik n i z a m d a : (6) metreden,
b) . B l o k b a ş l a r ı n d a : Y a n b a h ç e mesafesi + (6) metreden,
c) Ayrık n i z a m d a : Y a n b a h ç e mesafeleri t o p l a m ı + (6) metreden.
B ) 5, 6 k a t l ı i n ş a a t a m ü s a i t yerlerde:
a) B i t i ş i k n i z a m d a : (6) metreden,
b) B l o k b a ş l a r ı n d a : Y a n b a h ç e mesafesi + (6) metreden,
c) Ayrık n i z a m d a : Y a n b a h ç e mesafeleri t o p l a m ı + (4) metreden.
C) 7, 8, 9, 10 k a t l ı i n ş a a t a m ü s a i t yerlerde:
a) B i t i ş i k n i z a m d a : (9) metreden,
b) B l o k b a ş l a r ı n d a : Y a n b a h ç e mesafesi + (9) metreden,
c) Ayrık n i z a m d a : Y a n b a h ç e mesafeleri t o p l a m ı + (12) metreden.
D ) Y ü k s e k i n ş a a t b ö l g e l e r i n d e : (30) metreden.
II — Yalnız tek katlı d ü k k â n yapılacak ticaret b ö l g e l e r i n d e (4) metreden.
I I I — K ü ç ü k san'atlar b ö l g e l e r i n d e :
a) B i t i ş i k n i z a m d a : (4) metreden,
b) B l o k b a ş l a r ı n d a : Y a n b a h ç e mesafesi + (4) metreden,
c) Ayrık n i z a m d a : Y a n b a h ç e mesafeleri t o p l a m ı + (4) metreden.
I V — Sanayi b ö l g e l e r i n d e : (30) metreden az olamaz.
B u ö l ç ü l e r i n tesbitinde, k ö ş e b a ş ı n a rastlayan parsellerde y o l t a r a f ı n d a k i yan
b a h ç e yerine, o y o l için tâyin e d i l m i ş ö n bahçe mesafesi alınır.
Parsel d e r i n l i k l e r i :
I — İ k a m e t ve Ticaret B ö l g e l e r i n d e :
a) ö n b a h ç e s i z n i z a m d a : (10) metreden,
b) Ö n b a h ç e l i n i z a m d a : ö n b a h ç e mesafesi + (10) metreden,
I I — Y a l n ı z tek k a t l ı d ü k k â n yapılacak ticaret b ö l g e l e r i n d e :
a) Ön b a h ç e s i z n i z a m d a : (4) metreden,
b) ö n b a h ç e l i n i z a m d a : ö n b a h ç e mesafesi + (4) metreden,
I I I — K ü ç ü k san'atlar b ö l g e l e r i n d e : (4) metreden,
I V — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olmaz.
Parsel s a h a l a r ı :
I — İ k a m e t ve ticaret b ö l g e l e r i n d e : Y ü k s e k i n ş a a t bölgesi olarak tesbit edilen
yerlerde (2.000) M ' d e n , az olmaz.
I I — Sanayi b ö l g e l e r i n d e : (200) M 'den, az olmaz.
2
2
BAHÇE MESAFELERİ
Madde 3.02 — İ s k â n s a h a l a r ı n d a yapılacak b i n a l a r ı n :
ö n b a h ç e ve y o l k e n a r ı n a rastlayan y a n b a h ç e mesafeleri genel olarak (5) metredir.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 204
10 Kasım 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 5
B u b i n a l a r ı n bitişik olmayan her cephesinde, k o m ş u snırırlarından
İtibaren:
Çelik, k â r g i r ve benzeri y a p ı l a r d a e n az (3) metre.
D i ğ e r l e r i n d e ise en az (5) metre mesafe b ı r a k ı l m a s ı ş a r t t ı r .
T e ş e k k ü l e t m i ş d u r u m u bu madde h ü k m ü n e uymayan yerlerde, ö n ve yanb a h ç e mesafelerini, mevcut istikametler esas a l ı n a r a k t â y i n ve tesbite. belediye yet
idildir.
T E V H İ T V E İFRAZLARDA İSTİSNALAR
M a d d e 3.03 — a) Çeşitli k a m u hizmet ve tesislerinin g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i m a k sadiyle y a p ı l m a s ı gereken k a m u l a ş t ı r m a l a r yüzünden, b u hizmet ve tesisler için lü­
z u m l u p a r ç a l a r ı n a y r ı l m a s ı n ı s a ğ l a m a k ü z e r e y a p ı l a c a k İfrazlar, b u Y ö n e t m e l i k t e k i
ifraz ş a r t l a r ı n a t a b i değildir.
b ) Y e n i parsel İ h d a s etmemek k a y ı t ve şartıyla, mevcut parsellerde
daha
m ü s a i t ş a r t l a r v ü c u d a getirmek ve t a t b i k a t ı k o l a y l a ş t ı r a c a k d u r u m l a r h â s ı l etmek
m a k s a d ı y l a y a p ı l a c a k hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhit muamelelerinde
de b u Y ö n e t m e l i k t e sözü g e ç e n a s g a r î ifraz ş a r t l a n aranmayabilir.
c) B i r d e n fazla s o k a ğ a y ü z ü bulunup da, diğer b ü t ü n ş a r t l a r tahakkuk ettiği
halde, sadece sokak yüzleri bu Y ö n e t m e l i k t e k i asgari cephe genişliği ş a r t l a r ı n a u y m a d ı ğ ı n d a n p a r ç a l a r a b ö l ü n m e y e n parsellerden k ö ş e b a ş ı n a tesadüf
etmeyenlerinin,
belediyece ilgili mevzuat h ü k ü m l e r i n d e n f a y d a l a n ı l a r a k b a ş k a b i r h a l t a r z ı bulunm a d ı ğ ı takdirde, b i n a y a p ı l m a s ı m ü m k ü n o l a n p a r ç a l a r ı n a y r ı l m a s ı n ı s a ğ l a m a k üzere
cephe genişlikleri a z a l t ı l m a m a k k a y d ı y l a ifrazına i z i n verilebilir.
Y E N İ İHDAS E D İ L E C E K P A R S E L L E R İ N Y O L A C E P H E S İ
MECBURİYETİ
BULUNMASI
M a d d e 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez.
UMUMÎ H İ Z M E T L E R E A Y R I L A N Y E R L E R
M a d d e 3.06 — İ m a r p l a n l a r ı n d a , i s k â n h u d u t l a r ı i ç i n d e bulunup d a , u m u m î alametlere a y r ı l a n yerlere rastlayan a r s a l a r ı n , b u hizmetler i ç i n gereken k ı s m ı a y r ı l d ı k t a n
sonra, geriye k a l a n p a r ç a l a n i m a r p l a n ı ve b u Y ö n e t m e l i k e s a s l a r ı n a g ö r e m ü s a i t İse
parsellere a y r ı l a b i l i r . K e z a , i m a r p l a n ı ve y ö n e t m e l i k esaslarına g ö r e m ü s a i t olduğu
takdirde, b u n l a r ü z e r i n d e yapı izni verilebilir. T a m a m ı u m u m î hizmetlere a y r ı l a n yerlere rastlayan veya kalan p a r ç a s ı plan ve y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e göre y a p ı yapılma­
s ı n a m ü s a i t o l m a y a n arsalar, k a m u l a ş t ı r ı l ı n c a y a kadar sahipleri t a r a f ı n d a n o l d u ğ u gibi
k u l l a n ı l m a ğ a d e v a m olunur.
B u g i b i yerlerden 4 yıllık p r o g r a m a dahil b u l u n m a y a n l a r ı n d a ;
yükseklikleri
t a b i i zeminden (4) metreyi, inşaat s a h a l a r ı t o p l a m ı (100) metrekareyi g e ç m e m e k ,
m ü m k ü n mertebe Sökülerek b a ş k a yere n a k l i k a b i l malzemeden ve buna m ü s a i t b i r sistemde i n ş a edilmek ş a r t ı y l a ve yine i m k â n nispetinde mevcut ve m ü s t a k b e l y o l güzerg â h l a r ı n a t e s a d ü f ettirilmemek suretiyle, İ m a r K a n u n u n u n 11 i n c i maddesindeki şekil ve
esaslar dairesinde muvakkat y a p ı y a p ı l m a s ı n a İzin verilir. B u yapının, i m a r p l a n ı n a
göre b u l u n d u ğ u b ö l g e n i n özellikleri ve belediyenin İ m a r işlerini y ü r ü t m e k l e görevli
dairesinin teklifi de g ö z ö n ü n e a l ı n a r a k , hangi maksat için yapılıp kullanılabileceği belediye e n c ü m e n i n c e tayin ve tesbit olunur. M a l sahibi bu m a k s a d ı n d ı ş ı n a ç ı k a m a z .
Ayrıca, b u g i b i yerlerden 4 yıllık programa dahil o l a n l a r ı n d a program m ü d d e t i
sonunda, p r o g r a m a dahil o l m a y a n l a r ı n d a ise, kanunen muteber m ü r a c a a t tarihinden
İ t i b a r e n 5 yıllık m ü d d e t i n geçmesi halinde b u yer belediyece k a m u l a ş t ı n l a m a d ı ğ ı veya
İ m a r p l a n ı n d a gerekli değişiklik y a p ı l a r a k b a ş k a b i r i m k â n s a ğ l a n a m a d ı ğ ı takdirde,
yine bu m a d d e h ü k ü m l e r i u y g u l a n ı r . Ş u k a d a r k i bu hallerde verilecek r u h s a t ı n
d a i m i o l m a s ı gerekir.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 205
Sayfa: 6
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
K A P A N A N Y O L V E ÇIKMAZ S O K A K L A R
Madde 3.06 — İ m a r p l a n ı n a g ö r e kapanan y o l veya ç ı k m a z sokaklar
üzerinde
v e y a mahreci b u l u n m a s ı n a r a ğ m e n y a p ı adası o r t a s ı n d a k a l a n parseller İfraz edilemezler. B u gibi yerler, İ m a r K a n u n u n u n ilgili h ü k ü m l e r i u y g u l a n a m a d ı ğ ı ve yapı yap ı l m a s ı n a m ü s a i t b i r d u r u m elde edilemediği takdirde, b u h ü k ü m l e r u y g u l a n ı n c a y a
veya k a m u l a ş t ı r ı l ı n c a y a kadar sahiplerince o l d u ğ u g i b i k u l l a n ı l m a y a devam olunur.
B u gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve b u Y ö n e t m e l i k h ü k ü m
ve ö l ç ü l e r i n e g ö r e bina y a p ı l m a s ı n a m ü s a i t b u l u n a n l a r ı n d a , yükseklikleri tabii zeminden (4) metreyi i n ş a a t s a h a l a r ı t o p l a m ı
(100)
metrekareyi g e ç m e m e k ü z e r e
y a p ı i z n i verilebilir.
TEHLİKELİ SAHALAR
Madde 3.07 — S e y l â p bölgesinde b u l u n m a s ı , s ı h h i veya jeolojik m a h z u r l a r ı olm a s ı veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi y ü z ü n d e n , i m a r p l a n l a r ı n a veya
y e t k i l i mercilerce h a z ı r l a n m ı ş veya o n a n m ı ş r a p o r l a r a g ö r e y a p ı y a p ı l m a s ı yasak edilen
sahalar ifraz edilemez ve b u gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf tesislerden b a ş k a
yapı yapılamaz.
İSKAN HUDUTLARI DIŞINDAKİ Y E R L E R
Madde 3.08 — İ s k â n h u d u t l a r ı dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda, sıhhi
ve estetik mahzur b u l u n m a d ı ğ ı takdirde, arsa s a t h ı n ı n (% 5) inden fazla yer işgal etmemek, i n ş a a t s a h a l a r ı t o p l a m ı (100) metrekareyi ve s a ç a k seviyelerinin tabu z e m i n den yüksekliği (4) metreyi a ş m a m a k , yola ve arsa s ı n ı r l a r ı n a (5) metreden fazla
y a k l a ş m a m a k şartıyla, b i r ailenin o t u r m a s ı n a mahsus b a ğ veya sayfiye evleri veya zi­
raat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu g i b i tesislerin m ü ş t e m i l â t b i n a l a r ı y a p ı m a s ı n a i z i n verilebilir.
Ancak, bu i z i n keyfiyeti, arsa sahibine i s k â n h u d u t l a r ı içerisindeki arsa sahipl e r i n i n d i ğ e r h a k l a r ı m veya b a ş k a b i r hak b a h s e t m e y e c e ğ i gibi, belediyeyi de herhangi
b i r mükellefiyete zorlamaz.
B u maddede s ö z ü geçen sıhhî ve estetik m a h z u r l a r ı n takdir; yetkisi belediyeye
aittir.
B İ N A İ N Ş A ŞARTLARI
M a d d e 3.09 — Genel olarak parsel b ü y ü k l ü k l e r i h a k k ı n d a k i h ü k ü m l e r e uyma­
yan arsalarda, yeni i n ş a a t ve ilâveler y a p ı l m a s ı n a veya mevcut y a p ı l a r ı n esaslı t â d i l i n e
İzin verilmez.
B u g i b i arsalar, İ m a r K a n u n u h ü k ü m l e r i n e g ö r e y a p ı y a p ı l m a s ı n a m ü s a i t hale
getirilinceye veya b u m ü m k ü n o l a m a d ı ğ ı takdirde k a m u l a ş t ı r ı l ı n c a y a kadar, sahiplerince eskiden o l d u ğ u gibi k u l l a n ı l m a s ı n a devam olunur.
Ancak, i k i t a r a f ı n d a i m a r plan ve m e v z u a t ı n a aykırı olmamak ş a r t ı y l a y a p ı l m ı ş
b i n a veya b i r t a r a f ı n d a b ö y l e b i r b i n a i l e diğer t a r a f ı n d a plana g ö r e tesbiıt e d i l m i ş b i r
yol bulunan arsalarda p l a n ve yönetmeliğin d i ğ e r ş a r t l a r ı n a aykırı olmamak kaydıyle, b u y ö n e t m e l i k t e k i parsel b ü y ü k l ü k l e r i y l e i l g i l i h ü k ü m l e r e u y u l m a k s ı z ı n
yapı
y a p ı l m a s ı n a i z i n verilebilir.
Ayrıca, d u r u m u y u k a r ı d a k i fıkra h ü k m ü n e u y m a d ı ğ ı halde, ölçüleri bu y ö n e t melikte belirtilen m i k t a r l a r d a n az olmakla beraber, ü z e r i n d e c i v a r ı n karakterine ve
b ö l g e n i n ş a r t l a r ı n a g ö r e y a p ı l a c a k b i n a n ı n g e r e k t i r d i ğ i ölçüler s a ğ l a n a b i l e n arsalarda,
parsel b ü y ü k l ü k l e r i ile i l g i l i h ü k ü m l e r e bağlı k a l ı n m a k s ı z ı n y a p ı y a p ı l m a s ı n a da i z i n
verilebilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 206
10 Kasım 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 7
M a d d e 3.10 — Genel olarak, herhangi b i r arsa, i m a r p l a n ı ve y ö n e t m e l i k esasl a r ı n a g ö r e parsellere a y r ı l m a d ı k ç a , ü z e r i n e l ü z u m l u m ü ş t e m i l a t b i n a l a r ı d ı ş ı n d a , birden fazla b i n a inşa edilemez.
Ş u kadar k i , u m u m i binalar, sınaî tesisler, k ü ç ü k san'at ve ticaret g r u p l a r ı , kam u tüzel kişileri veya k a m u t e ş e b b ü s l e r t a r a f ı n d a n inşa ettirilecek lojmanlar ile Bahası (2000) metrekareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren k u r u l u ş larca veya kooperatiflerce, tasdikli mevziî i m a r p l a n l a r ı n a uygun olarak y a p t ı r ı l a c a k
toplu konutlar, bu madde h ü k m ü n e tabi değildir.
Madde 3.11 — Ayrık yapı nizama tabi olan yerlerde, y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e
d a y a n ı l a r a k tayin edilen azami bina s a h a s ı n ı a ş m a m a k ve a s g a r î b a h ç e mesafelerini
muhafaza etmek ş a r t ı y l a yapı yerini tesbite Belediye yetkilidir.
Madde 3.12 — Ayrık yapı n i z a m ı n a tabi olan veya i k i l i blok yapılması gereken
yerlerde, daha uygun ç ö z ü m y o l l a n bulmak m a k s a d ı y l a , b i r k a ç dar parsel birlikte
m ü t a l a a ederek o yer için tesbit edilen y a p ı karakterine uyacak b i r tertipten u z a k l a ş mamak ü z e r e , bina cepheleri t o p l a m ı (24) metreyi g e ç m e y e n i k i l i veya ü ç l ü bloklar
teşkil etmeye Belediye yetkilidir.
BİNA D E R İ N L İ K L E R İ
Madde 3.13 — B i n a derinlikleri (20) metreyi g e ç m e m e k ve hiçbir yerde
b a h ç e s ı n ı r ı n a (3) metreden fazla y a k l a ş m a m a k ş a r t ı y l a :
H
1 = L — (k +
) formülü ile hesaplanır.
arka
2
(Burada i
1
L
k
H
=
=
=
bina derinliğini,
parsel derinliğini,
ö n b a h ç e mesafesini,
b i n a yüksekliğini g ö s t e r i r . )
Ancak,
Y u k a r ı d a k i f o r m ü l e g ö r e bulunacak b i n a derinliği (7) metreden az olan haller­
de arka b a h ç e sınırına (1) metreden fazla y a k l a ş m a m a k ş a r t ı y l a b u derinliği (7) met­
reye ç ı k a r m a y a .
Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, k o m ş u parsellerle ahenk t e ş k ü etmek ve onlara herhangi b i r zarar vermemek şartıyla, parsel derinliğince yapı i z n i vermeye;
Belediye yetkilidir.
Ayrıca:
a) î k i t a r a f ı n d a i m a r p l â n ı n a g ö r e o l d u ğ u gibi m u h a f a z a s ı m ü m k ü n b i n a bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, k o m ş u b i n a l a r ı n derinlikleriyle ahenk
t e ş k i l edecek şekilde tesbit olunur.
b) K ö ş e basma ratlayan parsellerde b i n a d e r i n l i ğ i n i n tesbiti, parselin üzerinde b u l u n d u ğ u y o l l a r ı n imar n i z a m ı gözönüne a l ı n a r a k yapılır.
c) K ö ş e b a ş ı n d a n b a ş k a i k i yola cephesi bulunan ve varsa ö n b a h ç e mesafeleri
ç ı k t ı k t a n s o n r a k i ortalama derinliği (20) metreden az olan parsellerde, b u derinliğe
kadar yapı yapılabilir.
d) İ m a r p l a n ı n d a , ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı a d a l a r ı n d a
yapılacak b i n a l a r ı n , gece ve g ü n d ü z ikamete a y r ı l m a y ı p sadece işyeri olarak kullanılan
ve yüksekliği (4) metreyi a ş m a y a n zemin k a t l a r ı i l e b o d r u m l a r ı arsa derinliğince yapılabilir.
Ş u k a d a r k i , m e y i l l i arsalarda bu yüksekliğin, a r k a k o m ş u s ı n ı r ı n d a tabiî zeminden itibaren (7) metreyi geçmesi halinde, b u m i k t a r ı a ş a n k ı s m ı n , a r k a k o m ş u sınır ı n d a n en az (3) metre geriden b a ş l a t ı l m a s ı l a z ı m d ı r .
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 207
Sayfa: 8
RESMÎ GAZETE
10 Kasım. 1977 — S a y ı :
16109
BİNA
YÜKSEKLİKLERİ
M a d d e 3.14 — a) (imar p l a n ı ve r a p o r l a r ı n d a kat adetleri veya bina yükseklikleri
b e l i r t i l m e m i ş veya bölge kat n i z a m ı tayin e d i l m e m i ş yerlerde, b i n a y ü k s e k l i k l e r i ve
bunlara t e k a b ü l eden kat adetleri, aşağıda g ö s t e r i l e n m i k t a r l a r ı a ş m a m a k ü z e r e tesbit
olunur.
İ m a r p l a n ı n a göre; g e n i ş l i ğ i :
(6.0ü) m.'ye kadar olan y o l l a r d a : B i n a yüksekliği (4) m.'den, kat adedi bodr u m h a r i ç (1) den fazla,
(6,00) m . ve daha geniş yollarda: B i n a yüksekliği (7) m.'den kat adedi bodr u m h a r i ç <2) den fazla,
(9,50) m . ve daha geniş y o l l a r d a : B i n a yüksekliği (11) m.'den, kat adedi bodr u m h a r i ç (3) den fazla,
(12,00) m . ve daha geniş y o l l a r d a : B i n a yüksekliği (14) m.'den kat adedi bod­
r u m h a r i ç (4) den fazla,
(14,50) m . ve daha geniş y o l l a r d a : B i n a yüksekliği (17) m.'den fazla,
(19,50) m . ve daha geniş y o l l a r d a : B i n a yüksekliği (17) m.'den fazla olamaz.
( İ m a r p l a n ı n d a gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin biribirlerine tahvillerinde veya neye t e k a b ü l ettiklerinin tesbitinde de b u esaslar g ö z ö n ü n d e
bulundurulur.)
b) İ m a r p l a n ı n a g ö r e i s k â n h u d u t l a r ı d ı ş ı n d a kalan veya i s k â n h u d u t l a r ı içinde
bulunup da yapı yapılması m e n edilen veya b a ş k a maksada tahsis olunan yerlerde
bu madde uygulanmaz.
c) Y e n i yapılacak b i n a l a r ı n , tayin e d i l m i ş ise i m a r p l a n ı veya raporunda veya
bölge k a t n i z a m ı p l a n ı n d a , aksi halde bu Y ö n e t m e l i k t e gösterilen yüksekliği veya kat
adedini haiz o l m a l a r ı lâzımdır.
Ancak, temel ve statik h e s a p l a r ı ile, b a h ç e mesafeleri, merdiven, ışıklık vesaire
gibi kat adedi ve bina yüksekliği i l e ilgili e l e m a n l a r ı p l a n veya y ö n e t m e l i k t e g ö s t e r i l e n
â z a m i yüksekliğe göre hesaplanmak, l ü z u m u halinde a s a n s ö r yeri b ı r a k ı l m a k ve proje
mes'uliyeti ile
mesuliyet; hizmetleri b u esaslara g ö r e aranmak ş a r t ı y l a noksan
k a t l ı i n ş a a t yapılabilir. Belediyece uygun g ö r ü l e n hallerde, 3 ve daha az k a t l ı bina
y a p ı l m a s ı gereken yerlerde i n ş a olunacak noksan k a t l ı binalarda ise b u ş a r t l a r da
aranmayabilir.
Ayrıca, bina y a p ı l m a s ı m ü m k ü n olan ve 6735 sayılı K a n u n u n 48. maddesinin
u y g u l a n m a s ı bahis k o n u s u olmayan parsellerde sahibinin isteği ve belediye e n c ü meni ıkararıyla, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (4) metreyi
g e ç m e y e n bina veya tesislere de i z i n verilebilir.
d ) B u maddenin u y g u l a n m a s ı n d a , yollardaki arızı genişleme ve daralmalarda,
ö n b a h ç e , yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su k e n a r ı gibi unsurlar y o l genişliğine
dahil edilmez.
e) B u y ö n e t m e l i k t e g ö s t e r i l e n yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya muhafazası gereken tarihî ve m i m a r i b i r eserin g ö r ü n ü ş ü n ü .bozması halinde, belediyece lüz u m u k a d a r azaltılabilir.
BİNALARA K O T V E R İ L M E S İ
Madde 3.15 — Genel olarak binalara a r s a n ı n cephe aldığı yolun k ı r m ı z ı kotuna
g ö r e ve yolun y ü k s e k t a r a f ı n a rastlayan b i n a k e n a r ı hizasındaki tretuvar ü s t seviyesinden kot verilir.
H e n ü z t r e t u v a r ı i k m â l o l u n m a m ı ş veya k ı r m ı z ı kotu tespit e d i l m e m i ş olan yol­
larda, b u tespit i ş i n i n kısa b i r zamanda y a p ı l m a s ı n ı n m ü m k ü n b u l u n m a m a s ı ha­
linde, belediyece y a k ı n bir takrilbiyetle k o t verilmesi de m ü m k ü n d ü r .
Y o l a olan mesafesi (6) metreyi aşan ö n bahçeli binalar, genellikle b i n a ö n cephesi o r t a s ı n d a k i tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla m e y i l l i olan veya y o l k e n a r ı n
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II-
208
10 K a s ı m 1 9 7 7 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 9
da set t e ş k i l e d e n arsalarda y a p ı l a c a k binalara c i v a r ı n karakterine g ö r e kot verilir.
İkili b l o k teşkil eden b i n a l a r ı n her ikisine de aynı kot verilebilir.
K ö ş e b a ş ı n a rastlayan parsellerde y a p ı l a c a k binalar, daha fazla y ü k s e k l i k alabileleceği s o k a ğ ı n ş a r t l a r ı n a tabidir. Ancak, b u y ü k s e k l i k , d i ğ e r sokakta (20) metreden
fazla devam edemez. K e z a 3.13 ü n c ü maddenin (c) fıkrası u y a r ı n c a y a p ı l a c a k binalar
da, daha fazla y ü k s e k l i k alabileceği s o k a ğ ı n ş a r t l a r ı n a tabi olmakla beraber en az (3)
metre evvel d i ğ e r sokak ş a r t l a r ı n a u y d u r u l a c a k t ı r . Ş u kadar k i , b i n a derinliğinin (2)
metreden fazla o l m a m a s ı halinde b u fıkradaki (3) metrelik mesafe ş a r t ı da aranmayabilir.
İki t a r a f ı n d a k i parsellerde, i m a r p l a n ı n a g ö r e muhafaza edilen ve fakat yüksekl i k l e r i b u Y ö n e t m e l i k t e b e l i r t l e n d e n daha fazla olarak t e ş e k k ü l e t m i ş binalar bulunan
(bir parselde, y a p ı l a c a k b i n a n ı n yüksekliği, k o m ş u b i n a l a r l a atomik t e ş k i l edecek şekilde
arttırılabilir. Ancak, b u a r t ı ş i k i taraftaki k o m ş u b i n a yükseklikleri o r t a l a m a s ı n ı ge­
çemez.
Cephe genişliği (12) metreyi g e ç m e y e n b i r parselde yapılacak b i n a yüksekliği­
nin, i k i taraftaki k o m ş u parseller için tesbit e d i l m i ş olan y ü k s e k l i k l e r d e n farklı olması
halinde, b u n l a r a ahenk teşkil edecek şekilde a r t t ı r ı l m a s ı veya a z a l t ı l m a s ı m ü m k ü n d ü r .
Ancak, b u ayarlama i k i taraftaki k o m ş u bina yükseklikleri o r t a l a m a s ı n ı tecavüz edemez.
Madde 3.16 — Gen;-1 olarak, zemin kat d ö ş e m e seviyeleri; b i n a l a r ı n kot aldığı yol
cephesince b u k o t a esas o l a n tratuvar ü s t seviyesinden aşağı d ü ş ü r ü l e m e z ve (+ 1)
metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar ü z e r i n d e yapılacak binalarda uygu­
lanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler y a p t ı r m a ğ a belediye yetkilidir.
Arazi meylinden faydalanmak m a k s a d ı y l a veya m i m a r î icaplar sebebiyle, b i r binalar blokunun, b i r b i n a n ı n veya m ü s t a k i l b i r dairenin, tesbit edilen b i n a yüksekliğini
a ş m a m a k , b e l i r l i piyesler için tayin olunan asgari k a t yüksekliklerine ve b u Yönetmeli­
ğin diğer h ü k ü m l e r i n e a y k ı r ı olmamak şartıyla, çeşitli katlardan ve f a r k l ı taban veya
tavan seviyelerinden m ü t e ş e k k i l olarak tertiplenmesi m ü m k ü n o l d u ğ u g i b i , zemin
k a t l a r ı n b i n a n ı n k o t aldığı yol cephesi ü z e r i n d e bulunmayan piyesleri de z e m i n kat
k o t u ile b a ğ l ı k a l ı n m a k s ı z ı n tertip edilebilir.
Madde
Kerpiç
Hımış,
kat, yani (7)
B A Z I Y A P I L A R D A A R A N A N ŞARTLAR
3.17 — a) K a t adedi ve y ü k s e k l i k l e r :
b i n a l a r d a : B i r b o d r u m ve b i r n o r m a l kat, yani (4) metreyi.
a h ş a p , y a r ı m a h ş a p , y a r ı m kagir b i n a l a r d a : B r b o d r u m ve i k i normal
metreyi a ş a m a z .
K e r p i ç y a p ı l a r ı n ü z e r i n e ayrıca ç a t ı k a t ı y a p ı l a m a z .
b) A h ş a p ve y a r ı m a h ş a p binalar bitişik o l a r a k yapılamazlar. H ı m ı ş ve y a r ı m
kagir b i n a l a r ı n , k o m ş u h u d u t l a r ı n d a zeminden itibaren ç a t ı n ı n her yerinden (0,5)
metre yüksekliğe kadar ve en az b i r t u ğ l a kalınlığında y a n g ı n d u v a r ı y a p ı l m a s ı ş a r t ı y l a
bitişik olarak i n ş a edilmeleri m ü m k ü n d ü r .
c) U m u m i binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri
olabilir
Ancak, m i m a r i karakteri veya k u l l a n m a ş a r t ve şekilleri itibariyle özellik a r ş eden y a p ı l a r b u h ü k m e tabi değildir.
d) H e r t ü r l ü b i n a l a r ı n temel ve bodrum kat d u v a r l a r ı kagir o l a c a k t ı r .
SAÇAKLAR
Madde 3.18 — Binalarda s a ç a k yapılıp y a p ı l m a y a c a ğ ı ve yapılacak
(1,20) metreyi g e ç m e m e k ü z e r e genişliği belediyece tayin olunur.
saçakların
ÇATILAR V E ÇATI K A T L A R I
Madde 3.19 — Çatı y a p ı l m a s ı m ü m k ü n o l a n yerlerde, ç a t ı l a r ı n (% 33) meyilli
gabari dahilinde k a l m a s ı ve civarın karakterine, y a p ı l a c a k b i n a n ı n d u r u m ve ihtiyacına
uygun o l m a s ı ş a r t t ı r
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 209
Sayfa: 10
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı m 1977 — S a y ı :
16109
Çatı k a t ı y a p ı l m a s ı men e d i l m e m i ş yerlerdeki binalarda, k o m ş u parsele bakan
yan cephe h a r i ç bitişik olmayan diğer cephe h a t l a r ı n d a n itibaren en az (2,50) metre geri
ç e k i l m e k ve taban d ö ş e m e s i ü z e r i n d e n tavan altına kadar olan iç yüksekliği (2,50) metreden fazla olmamak, çatı meyli (% 25)'i, s a ç a k genişliği (0,60) metreyi a ş m a m a k ve
a y r ı c a h i ç b i r ç ı k m a veya çıkıntısı bulunmamak ş a r t ı y l a çatı k a t ı yapılabilir.
Ayrık yapı n i z a m ı n a tabi binalarda yapılacak çatı katlarının, proje tertibi b a k ı m ı n d a n , bu maddede yer alan ö l ç ü l e r e göre her cepheden geri ç e k i l m e s i m ü m k ü n olam ı y a n l a r ı n d a , ö n cephe h a t t ı n d a n en az (2,50) metre geri ç e k m e k kaydı ihlâl edilmemek
ş a r t ı y l a , diğer geri ç e k m e mesafelerini projenin tertibine, civarın karakterine, lüzum
ve İ h t i y a c a g ö r e azlatmaya veya gerekirse k a l d ı r m a y a Belediye yetkilidir. Ancak, b u
fıkra u y a r ı n c a y a p ı l a c a k ç a t ı k a t l a r ı n ı n s a h a s ı , bina s a h a s ı n ı n (% 30) unu geçemez.
(2,50) metrelik geri ç e k m e mesafesinin tesbitinde, bine ç ı k m a l a r ı vesair ç ı k ı n t ı l a r hesaba k a t ı l m a z ,
ÇIKMALAR
Madde 3.20 — Binalarda, âzami bina sahası d ı ş ı n d a :
Kendi bahçe h u d u t l a r ı dışına taşmam ak,
Genişliği (1,50) metreyi aşmamak,
Yol cephelerinde kot aldığı nokta h i z a s ı n d a n , diğer cephelerde tabi zeminden
çıkma altına kadar olan en yakın şakuli mesafe (3) metreden aşağı d ü ş m e m e k .
A r k a k o m ş u hududuna açık ç ı k m a l a r d a (2) metreden, k a p a l ı l a r d a (3) metre­
den fazla yaklaşmamak şartıyla ç ı k m a yapılabilir.
Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli b i n a l a r ı n b i t i ş i k olmayan cephelerinde ya­
pılacak ç ı k m a l a r , yan ve arka k o m ş u h u d u t l a r ı n a , açık ç ı k m a l a r d a (2) metreden,
k a p a l ı l a r d a (3) metreden fazla y a k l a ş m a m a k ş a r t ı y l a cephe
u z u n l u ğ u n c a devam
edebilir.
Bitişik yapı n i z a m ı n a tabi b i n a l a r ı n ö n ve a r k a cephelerinde y a p ı l a c a k ç ı k m a lar, yan k o m ş u hududuna, açık ç ı k m a l a r d a (1,50) metreye, kapaklarda (2) metreye
kadar y a k l a ş t ı r ı l a b i l i r .
Ayrıca, yine b i t i ş i k nizama tabi yerlerde, i k i taraftaki i l g i l i l e r i n muvafakati
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, ç ı k m a l a r ı n yan k o m ş u hududun a kadar y a k l a ş t ı r m a l a r ı n a da İzin verilebileceği gibi,
K o m ş u parselde imar p l â n ı n a göre aynen m u h a f a z a s ı gereken ve a r k a cephe
hattı, ç ı k m a yapılacak b i n a n ı n k i n d e n ileride olan b i r bina b u l u n m a s ı halinde, ç ı k m a n ı n b u h a t t ı a ş m a m a k ü z e r e b u tarafa k o m ş u hududuna kadar devam ettirilmesi
de m ü m k ü n d ü r .
Ö n b a h ç e s i b u l u n m a d ı ğ ı veya kâfi gelmediği halde, y o l boyunca k ı s m e n veya
tamamen ç ı k m a y a p ı l m a k suretile teşekkül tarzı b u madde h ü k m ü n e uymayan veya
c i v a r ı n karakteri b a k ı m ı n d a n ç ı k m a yapılması men e d i l m e m i ş olan ve fakat genişliği
(9,50) metreden az olmayan yollar üzerinde y a p ı l a c a k binalara, aynı karakteri m u h a faza etmek ve f a r k l ı u y g u l a m a l a r ı k ı s m e n d e olsa gidermek ü z e r e b u maddedeki ölç ü l e r i t e c a v ü z etmemek, yola çıkıntısı (1) metreyi a ş m a m a k ve kot aldığı nokta hiz a s ı n d a n ç ı k m a altına kadar olan en yakın ş a k u l i mesafe (3) metreden az olmamak
ş a r t ı y l a ç ı k m a y a p t ı r m a ğ a Belediye yetkilidir.
Zemin katta kendi parsel hududu d ı ş ı n a t a ş m a y a n , hangi katta yapılırsa yapıl­
s ı n (0.20) metreyi g e ç m e y e n motifler ile b a h ç e İçerisinde yapılacak ü s t ü açık teras
ve zemin kat giriş merdivenleri, b i n a cephesinden itibaren genişliği (2,40) metreyi
geçmemek, tretuvar d ı ş ı n a t a ş m a m a k ve en alçak n o k t a s ı tretuvar ü s t seviyesinden
en az (1,50) metre y ü k s e k l i k t e bulunmak ş a r t ı y l a y o l durumuna, c i v a r ı n ve b i n a n ı n
karakterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş s a ç a k l a r ı ç ı k m a addedilmez.
Yürütme v e idare Bölümü. S a y f a : II -
210
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
IŞIKLIKLAR
Madde 3.21 — H e r m ü s t a k i l ev veya dairede, en az b i r oturma odası ile yatak o d a l a r ı n ı n d o ğ r u d a n d o ğ r u y a h a r i ç t e n ışık ve hava s i m a l a r ı gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava a l m a l a r ı n a l ü z u m olmayan diğer odalarla m u t f a k l a r ı n
ışılıktan,
y ı k a m a yeri ve WC l e r i n ışıklık veya hava b a c a s ı n d a n f a y d a l a n m a l a r ı da m ü m k ü n dür.
Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (7) metreyi geçmeyen binalarda dar
k e n a r ı (1) metreden ve s a h a s ı (3) metrekareden, d i ğ e r l e r i n d e ise dar k e n a r ı (1,50)
metreden ve s a h a s ı (4,50) metrekareden az olamaz.
Otel, pansiyon, i ş h a n ı ve benzeri binalarda o d a l a r ı n faydalanacakları ışıklıklar, yükseklikleri :(7) metreyi geçmeyenlerde dar k e n a r ı (1,50) metreden ve sahası
(4,50) metrekareden, d i ğ e r l e r i n d e ise dar k e n a r ı (2) metreden, sahası (6) metrekare­
den az olamaz.
Her türlü binada hava b a c a l a r ı n ı n asgari ölçüsü 0,46 X 0,45 metrekaredir.
Asgari ö l ç ü d e k i bir ışıklık veya hava b a c a s ı n d a n her katta en çok d ö r t piyes
faydalanabilir. B u piyeslerin adetlerinin a r t m a s ı halinde, d ö r t t e n fazla her b i r piyes İçin ışıklık veya hava b a c a s ı ölçüsü, aynı nisbette a r t t ı r ı l ı r .
Ancak, y u k a r ı d a belirtilen şekillerde ışık ve hava a l m a s ı gerekmeyen veya lü­
z u m l u ışık ve h a v a y ı b u y ö n e t m e l i k t e tarif edilen şekilde esasen alması m ü m k ü n olan
piyeslerden, herhangi b i r ışıklık veya hava b a c a s ı n a pencere açılması, bu ışıklık veya
hava b a c a s ı ö l ç ü l e r i n i n a r t t ı r ı l m a s ı n ı gerektirmez.
Her b i n a n ı n l ü z u m l u ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulunacak­
tır. K o m ş u bina veya parsellerin ışıklık veya hava b a c a s ı n d a n faydalanmak suretiyle,
b u e l e m a n l a r ı n y a p ı l m a m a s ı veya ö l ç ü l e r i n i n azaltılması caiz değildir.
Işıklık ve hava b a c a l a r ı , bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir.
B i n a l a r ı n b i t i ş i k o l m a s ı gereken k o m ş u t a r a f ı n d a boydan boya ışıklık yapılması
halinde, c i v a r ı n i n ş a a t n i z a m ı n a aykırı b i r g ö r ü n ü ş meydana getirmemek üzere, sokak cephesinde bina y ü k s e k l i ğ i n c e en az b i r piyese yer verilmesi veya belediyece
mahzur g ö r ü l m e y e n hallerde b u k ı s m ı n a y n ı şekilde duvarla k a p a t ı l m a s ı mecburidir.
E V L E R D E B U L U N M A S I G E R E K E N P İ Y E S L E R V E ÖLÇÜLERİ
Madde 3.22 — a) H e r m ü s t a k i l evde veya dairede; en a z :
1 oda
1 yatak o d a s ı veya nişi
1 mutfak veya yemek p i ş i r m e yeri
1 banyo veya y ı k a n m a yeri
1 W.C. b u l u n a c a k t ı r .
3 veya daha az o d a l ı ev veya dairelerde y ı k a n m a yeri ile W C bir arada
b) B u n l a r d a n ;
olabilir,
en az 1 oda
(2.80X4.00) m .
Yatak ve ç a l ı ş m a o d a l a r ı
(2,10X2.80) m .
Mutfak ve yemek p i ş i r m e yerleri
(1,50X2.00) m .
Banyo veya y ı k a m a yerleri
(1,20X2.00) m .
W.C.
(0,90X1.20) m.
Antre, ofis, koridor, yatak h o l ü vesair iç geçitler
(1,00X1.20) m .
B i r d e n fazla daire ile i l g i l i genel geçitler
(1,10X1.20) m .
ö l ç ü s ü n d e n daha k ü ç ü k y a p ı l a m a z .
B u yerlerin, n o r m a l şekillerde y a p ı l a m a m a s ı halinde, içerisine en az b u ölç ü l e r d e bir d i k d ö r t g e n sığdırılabilecek mesahaya haiz b u l u n m a l a r ı lazımdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 211
Sayfa: 12
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16108
ÎÇ YÜKSEKLİKLER
Madde 3.23 — Genel olarak, İskan edilen katların, taban d ö ş e m e kaplaması
üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği 2,40 metreden az olamaz.
Yıkanma yeri, banyo, d u ş , lavabo yeri, WC, kiler, ofis, antre, koridor, yataS
holü, merdiven altı, her türlü i ç ve d ı ş geoitler, asma katlar, iskan edilmeyen çatı
ve bodrum katları ile müştemilât binalarında bu yükseklik 2.20 metreden a ş a ğ ı d u ş
memek üzere indirilebilir.
Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tayin
olunur.
Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve İçerisinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların i ç yükseklikleri de (2,40) metreden az olamaz.
Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun
süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan
temiz açıklığı (3,50) metreden az olamaz.
PENCERELER
Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanacak piyes ala
n ı n ı n : Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde (1,25) metrekareden,
diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0,42) metrekareden az olamaz. Camlı
balkon kapılarının 0.80 metreden yukarıdaki kısımları pencere b o ş l u ğ u sayılır.
KAPILAR
Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı genişlik­
leri ise; bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, işhanı, çarşı
ve benzerleriyle, daire adedi 4ten fazla olan apartmanların ana giriş
kapılarının
(1,30) metreden, bunun dışında kalan sokak kapılarında (1) metreden, oda kapıların­
da (0.90) metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, WC ve benzeri yerlerin kapılarında
(0,70) metreden az olamaz.
Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz.
Madde 335 -r- Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili k o m ş u parsel sahibinin
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pen­
cere açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elemanlara sahip bulunmadıkça, pencere ve kapı açılamaz.
MERDİVENLER
Madde 3.27 — Bu yönetmelikte sözü geçen
umumî binalarla, otel,
İşhanı,
büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev ve apartmanların
merdivenleri ahşap olamaz.
Merdiven ve sahanlık genişlikleri:
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten
fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1.20) metreden, diğer binalarda (1.00) metreden az olamaz.
B u genişliklerin:
Tek aileye mahsus evlerde (0,90) metreye, çatı ve bodrum merdi verileriyle, servis merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi mümkündür.
Merdiven basamaklarının ö l ç ü l e r i :
a = basamak yüksekliğini göstermek ve (0,19) metreden fazla olmamak.
Yürütme v e İdare Bölümü) S a y f a : II • 212
10 Kasım 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 13
b = basamak genişliğini g ö s t e r m e k ü z e r e : 2a — b = 60 ilâ 63 f o r m ü l ü n e göre
hesaplanır.
B a l a s m a n l ı merdivenlerde, merkezden (0,15) metre mesafede asgari basamak
genişliği (0.10) metre olacak, b u genişlik basamak o r t a s ı n d a nizami ö l ç ü d e n aşağıya
düşmeyecektir.
İ m a r p l a n ı ile k a n u n , t ü z ü k ve y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e göre muhafazası m ü m k ü n olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut merdivenler b u madde h ü k ü m l e r i n e
u y m a d ı ğ ı taktirde, b u konuda y a p ı l a c a k işlemi tâyine, belediye yetkilidir.
ASANSÖRLER
M a d d e 3.28 — Yüksekliği (16) metreyi geçen veya besten fazla k a t ı bulunan
binalarda, zemin kattan itibaren
(çatı
k a t ı h a r i ç ) son kata kadar, dar k e n a r ı (1)
metreden ve s a b a s ı (1.50) metrekareden az olmamak üzere a s a n s ö r y e r i ayrılması
ve b u yerde fenni icaplara göre a s a n s ö r tesisi mecburidir. Bu binalardan sadece apartmanlarda, b u fıkra h ü k m ü n e g ö r e yer a y r ı l m a k l a beraber, a s a n s ö r tesisi mecburiyeti
b i r kat daha fazlası halinde u y g u l a n ı r .
B i n a n ı n kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği
l ü z u m a g ö r e , a s a n s ö r ve y e r i n i n ölçü veya adedini arttırmaya, başlangıç katı olarak
zemin kat yerine, bodrum veya birindi k a t ı kabul veya tayine, belediye yetkilidir.
İ m a r p l a n ı ile k a n u n , t ü z ü k ve y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e göre, muhafazası
m ü m k ü n olan binalara k a t İlâvesi halinde, İlâve kat İle birlikte kat adedi altıyı ve
bina yüksekliği (19) metreyi geçmediği takdirde, a s a n s ö r aranmayabilir veya asan­
s ö r y e r i ö l ç ü l e r i mevcuda uydurulabilir. K a t adedi d ö r t t e n az olan mevcut binalara
b u fıkra h ü k m ü uygulanmaz.
B i n a l a r d a u s u l ü n e g ö r e a s a n s ö r y a p ı l m ı ş o l m a s ı , nizami şekil ve ölçülerde
merdiven y a p ı l m a s ı ş a r t ı m ortadan k a l d ı r m a z . Asansör y a p ı l m a s ı gereken binalar­
dan belediyece l ü z u m l u g ö r ü l e n l e r i n d e içte veya d ı ş t a , y a n g ı n a m u k a v i m bir malzenneden, en az (0.70) metre genişliğinde y a n g ı n merdiveni y a p ı l m a s ı şarttır.
KORKULUKLAR
Madde 3.29 — H e r t ü r l ü b i n a d a :
B a l k o n ve teras e t r a f ı n d a n , 5 ten fazla b a s a m a ğ ı bulunan açık merdivenlerde,
kotu (0.90) metreden az olan pencere b o ş l u k l a r ı n d a , d ö ş e m e kotundan İ t i b a r e n en
az (0,90) metre yüksekliğe kadar fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması
mecburidir.
BACALAR
Madde 3.30 — K a l o r i f e r l i dahi olsa, mesken olarak k u l l a n ı l a n b i n a l a r ı n herbir
dairesinde, mutfak ve banyo d ı ş ı n d a kalan e n az (1) piyeste, otel, i ş h a n ı ve benzeri
b i n a l a r ı n ise her k a t ı n d a en az (1) baca yapılması mecburidir.
N o r m a l b a c a l a r ı n iç genişlikleri en az (0,13X0,13) metre
olmak üzere, her katın b a c a s ı m ü s t a k i l olacak A d , ve dana fazla baca birbirine bağlanmayacaktır.
Her a t e ş m i h r a k ı n a a y r ı bir baca y a p ı l a c a k t ı r . Ş ö n t baca yapılması halinde b u
kayıt aranmaz,
PORTİKLER
Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik y ü k sekliği (4) metre, derinliği ise (4) metredir.
Ancak, civarın teşekkül tarzı ve m e v k i i n
belediyece değiştirilebilir.
özellikleri
dolayısıyla
bu miktarlar
Yürütme ve idare bölümü S a y f a : II •
213
Sayfa: 14
RESMÎ
G A Z E TE
10 Kasım 1977 — Sayı: 16.509
PASAJLAR
Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların:
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığın (3,50)
metreden,
Genişliğinin (30) metreden kısa pasajlarda (3) daha uzunlarında (4) metre­
den az olmaması,
b) Her biri (1.30) metreden dar olmayan enaaz22 giriş çıkış kapısı ile yeteri
kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması,
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 nci madde­
deki şartlara uygun merdiveni olması,
d) Bir kısım veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar içe­
risinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş merdiven, asansör ve geçit gibi tesis
lerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi
gereklidir.
SU DEPOLARI V E SIHHÎ TESİSLER
Madde 3.33 — B u yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel ve benzer­
lerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır.
Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde
en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumî binalarda ise en çok (50) kişiye, en
az (1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu kadar W.C. pisuvar ve lavabo ya­
pılması gereklidir.
BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR
Madde 3.34 — B u yönetmelikte sözü geçen umumî binaların bodrum kısım­
ları, esas bloka tabi değildir.
Tabiî zeminin veya bahçe. seviyesinin altında kalmak şartiyle lüzumlu görülen
hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, belediyece izin verilebilir.
Madde 3,35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli
yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi yapıla­
maz.
KAPICI DAİRESİ
Madde 3.36 — (8) den fazla dairesi bulunan apartmanlarda ayrı bir WC ile
yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli ışık ve havayı alabilen en az (6) metre­
karelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapılması mecburidir.
MÜŞTEMİLATLAR
Madde 3.37 — Binaların müştemilât kısımları, mümkün ise esas binanın bod­
rumunda veya çatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât bina­
larında tertiplenebilir.
Dört tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında, esas binaların yol tarafın­
daki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz.
Bu gibi istisnaî pergellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tâyine be­
lediye yetkilidir.
Müştemilât binalarının:
(2.50
a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği
metreden fazla olamaz.
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına aksi halde esas
binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 214
10 Kasım
c)
d)
yapılması
e)
hizmetler
1977 — S a y ı :
16109
RESMÎ GAZETE
S a y f a : 15
Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz.
Parsel d u r u m u m ü s a i t o l d u ğ u takdirde, esas b i n a n ı n i n ş a a s ı n d a n önce de
mümkündür.
K a p ı s ı dairesi, odunluk, k ö m ü r l ü k , depo, mutfak, ç a m a ş ı r h a n e ve benzeri
i ç i n k u l l a n ı l m a s ı gerekir.
PARATONERLER
Madde 3.38 — İ ç i n d e patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yüksek
bina ve tesislere paratoner k o n m a s ı mecburidir.
BAHÇE D U V A R L A R I
Madde 3.39 — Bahçe d u v a r l a r ı n ı n yüksekliği, b i n a l a r ı n yol t a r a f ı n d a k i cephe
h a t l a r ı n ı n ö n ü n d e (1) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine y ü k s e k l i k l e r i (1) metreyi a ş m a y a n p a r m a k l ı k yapılabilir.
Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli tekdire belediye yetkilidir.
O k u l , hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, a ç ı k hava s i n e m a s ı ve
benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe veya çevre d u v a r l a r ı b u madde h ü k m ü n e tabi değildir.
Ş A N T İ Y E BİNALARI
M a d d e 3.40 — L ü z u m ve ihtiyaca g ö r e b e l i r l i b i r s ü r e için yapılıp yıkılması
gereken ş a n t i y e b i n a l a r ı , b u Y ö n e t m e l i k t e belirtilen ö l ç ü l e r e tabi değildir.
Ş a n t i y e b i n a l a r ı n ı n , b u l u n d u ğ u parsel i ç i n d e y a p ı l m a s ı gereken esas b i n a veya
m ü ş t e m i l â t b i n a s ı ş a r t l a r ı n a tamamen u y m a s ı halinde, y ı k t ı r ı l m a s ı gerekmez, lüz u m l u formalitelerin t a m a m l a n m a s ı suretiyle muhafaza edilmeleri m ü m k ü n d ü r . Aksi halde, esas binaya k u l l a n m a izni verilebilmesi için ş a n t i y e b i n a s ı n ı n yıktırılmış
olması şarttır.
D İ Ğ E R BASİT T E S İ S L E R
Madde 3.41 — B a h ç e l e r d e y a p ı l m a s ı istenen pergole ve basit ser gibi bazı tesislerin
i n ş a s ı n a ve parsel h u d u t l a r ı m
a ş m a y a n genişliği (1) metreyi
geçmeyen
kuranglez y a p ı l m a s ı n a , belediyece i z i n verilebilir.
KUYULAR
M a d d e 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su k u y u l a r ı i l e fosseptikler k o m ş u hu­
d u t l a r ı n a (5) metreden fazla y a k l a ş t ı r ı l a m a z .
Ancak, b a h ç e mesafelerinin m ü s a i t o l m a m a s ı halinde, özellikle b i t i ş i k yapı ni­
zamına tabi yerlerde, fenni ve s ı h h i mahzur b u l u n m a d ı ğ ı t a k d i r d e b u mesafeleri azaltm a ğ a veya b i r k a ç k o m ş u y a ait fosseptikleri birarada veya b i t i ş t i r e r e k y a p t ı r m a ğ a ,
belediye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI RUHSATI İŞLERİ
Madde 4.01 — Y e n i i n ş a a t , ilâve ve esasa tadil i ş l e r i n d e , yapı ruhsatiyesi al­
mak için belediyeye m ü r a c a a t s ı r a s ı n d a , dilekçeye eklenmesi gereken plan, proje ve
resimler a ş a ğ ı d a g ö s t e r i l m i ş t i r :
a) Mimari p r o j e :
1 — 1/500 ölçekli u m u m î vaziyet p l â n ı ,
2 — 1/50 ölçekli temel, b o d r u m ve kat p l â n l a r ı ,
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit,
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 215
S a y f a : 1«
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
b) Statik p r o j e :
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme
hesap ve resimleri,
— Diğer binalarda, d u r u m ve ihtiyaca göre, gerekirse ç a t ı h e s a b ı , diğer statik
hesap ve resimleri,
c) Gereken hallerde, tesisat plânı, proje ve resimleri,
Madde 4.02 — 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerin :
a) İ m a r ve İ s k â n B a k a n l ı ğ ı n c a kabul veya tesbit edilen ç i z i m ve
tanzım
s t a n d a r t l a r ı n a uygun o l m a s ı ,
b) E h l i y e t l i elemanlara tanzim e t t i r i l m i ş b u l u n m a s ı ,
c) Projenin b a ş ı n d a :
Arsanın:
— Yeri,
— Tapu kaydı,
— Pafta, ada, parsel n u m a r a l a r ı ,
— Miktarı,
— İ h t i v a ettiği yapılar,
Yapılacak y a p ı n ı n :
— Cinsi,
— K a t adedi,
— B i n a ve i n ş a a t s a h a l a r ı ,
— Hangi maksatla kullanılacağı,
— Tahmini metrekare bedeli,
— T a h m i n i bedeli,
Y a p ı sahibi ile,
Projeleri tanzim eden,
Y a p ı n ı n fennî mes'uliyetini alacak olan,
S ü r v e y a n s hizmetini görecek olan,
e l e m a n l a r ı h a k k ı n d a l ü z u m l u bilgileri açıkça belirten bir b i l g i tablosunu ihtiva etmesi,
d)
Bunlardan:
Gerek m i m a r i projelerin, gerekse diğerlerinin
u s u l ü n e göre d o s y a l a n m a s ı lâzımdır.
(3)
t a k ı m halinde düzenlenip,
Madde 4.03 — R e s m i bina inşaat, ilâve ve esaslı tadillerinde, 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerden:
a) M i m a r î proje yerine, 1/100 veya i/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir.
b) Millî Savunma, Bayındırlık veya İ m a r ve İ s k â n Bakanlığının, b u konudaki
b ü t ü n s o r u m l u l u ğ u kendileri yüklendiklerine dair r e s m î yazısı ibraz edildiği takdirde,
projeleri adı geçen B a k a n l ı k l a r c a düzenlenen veya onaylanan b i n a l a r ı n , statik ve tesisat plân, proje, resim ve h e s a p l a r ı n ı n ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi tablosunun
belediyeye i b r a z ı n a l ü z u m yoktur.
Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 üncü maddede s ö z ü geçenler d ı ş ı n d a kalan ya­
p ı l a r d a n , b ü y ü k l ü ğ ü veya bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülenlerinin
mimari
projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir.
Madde 4.05 — Y a p ı r u h s a t ı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadillerde,
sonradan değişiklik y a p ı l m a s ı i s t e n d i ğ i n d e :
a) Y a p ı l a c a k değişiklik b i n a n ı n b ü t ü n ü n d e ise; y u k a r ı d a
4.01 ve 4.03 ü n c ü
maddelerde sözü geçen m i m a r î projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.
B u değişiklik, y a p ı n ı n statik h e s a p l a r ı n d a da değişiklik yapılmasını gerektirdiği
takdirde, 4.01 inci maddenin b fıkrasıyla, 4.03 ü n c ü maddenin b fıkrası gereğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi l â z ı m d ı r .
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II-
216
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 17
b) Y a p ı l a c a k değişiklik, b e l i r l i b i r veya b i r k a ç k a t a inhisar ediyorsa, beledi­
yeye sadece d e ğ i ş t i r i l m e s i istenen k a t l a r ı n p l a n l a r ı ibraz olunur.
Gerekirse, y u k a r d a k i a f ı k r a s ı n d a belirtildiği şekilde statik h e s a p l a r ı n
şekli de istenebilir.
değişik
c) B i r k a t ı n b e l i r l i b i r k ı s m ı n d a değişiklik y a p ı l m a s ı gerektiği takdirde, sadece b u k ı s m ı n tâdil p l â n ı n ı n belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir.
d) Proje ü z e r i n d e basit tashihler y a p ı l m a s ı m ü m k ü n olan hallerde, ayrıca ta­
dilât projesi istenmez ve bu d ü z e l t m e l e r b ü t ü n n ü s h a l a r d a aynı şekilde yapılarak,
belediyece m ü h ü r l e n i p i m z a l a n ı r .
e)
B u maddede s ö z ü geçen tadilât projelerinin (3) t a k ı m o l m a s ı lâzımdır.
Madde 4.06 — Ruhsata tabi olan basit tâdil ve tamirlerde p l â n , proje, resim
ve hesap istenmez.
Madde 4.07 — 6785 sayılı K a n u n u n 3 ü n c ü maddesinde sözü geçenler d ı ş ı n d a :
B u Y ö n e t m e l i k t e k i h ü k ü m l e r e a y k ı r ı olmamak ve taşıyıcı u n s u r l a r ı değiştirmemek s a r t ı y l a :
Pencerelerin t a b a n l a l a r ı n ı n indirilmesi veya k a p ı y a tahvili, pencere ve k a p ı yer­
lerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, b a h ç e tanzimleri, korkuluk, paratoner, pergole
ve benzerleriyle k ü ç ü k ve basit k ü m e s l e r y a p ı l m a s ı .
Gerek b u n l a r ı n , gerekse b ö l m e d u v a r ı , b a h ç e d u v a r ı , duvar k a p l a m a s ı , baca,
s a ç a k ve benzeri e l e m a n l a r ı n tamirleri,
ruhsata tabi değildir.
Ç o r u m Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
Ç o r u m Belediye B a ş k a n l ı ğ ı G i z l i Tezkiye Y ö n e t m e l i ğ i
M a d d e 1 — B a k a n l a r K u r u l u n u n ,27/7/1951 g ü n ve 3/13417 sayılı k a r a n ile
y ü r ü r l ü ğ e k o n u l a n ( T ü r k i y e C u m h u r i y e t i E m e k l i S a n d ı ğ ı ile i l g i l i m e m u r ve hizmet­
l i l e r i n s i c i l l e r i ü z e r i n e emekliye ş e v k l e r i h a k k ı n d a k i t ü z ü ğ ü n ) 5 i n c i maddesi gere­
ğ i n c e Ç o r u m Belediye B a ş k a n l ı ğ ı personelinin tezkiye a m i r l e r i ile t a b i t u t u l a c a k l a r ı
g i z l i tezkiye v a r a k a s ı b u Y ö n e t m e l i k l e g ö s t e r i l m i ş t i r .
M a d d e 2 — B i r i n c i tezkiye a m i r l e r i , gizli tezkiye v a r a k a l a r ı n ı d o l d u r d u k t a n
s o n r a b u n l a r ı (Zata M a h s u s ) i ş a r e t l i k a p a l ı b i r zarf i ç i n d e i k i n c i tezkiye amirine
v e r i r l e r ve b i r yazıya b a ğ l a y a r a k g ö n d e r i r l e r . İ k i n c i tezkiye a m i r l e r i tezkiye edi­
lecek ş a h ı s l a r h a k k ı n d a k i k a n a a t l e r i n i tezkiye v a r a k a l a r ı ü z e r i n d e b e l i r t t i k t e n sonra
b u n l a r ı ( Z a t a M a h s u s ) i ş a r e t l i k a p a l ı b i r zarf i ç i n d e ve b i r y a z ı y a b a ğ l a y a r a k e n g e ç
h e r yılın Ocak a y ı b a ş ı n d a ö z l ü k i ş l e r i M ü d ü r l ü ğ ü n e g ö n d e r i l i r .
M a d d e 3 — G i z l i Tezkiye v a r a k a l a r ı n d a y u k a r d a a d ı g e ç e n t ü z ü ğ ü n 13 ü n c ü
maddesi h ü k m ü n e tabi o l a n l a r ı n gizli tezkiye v a r a k a l a r ı ö z l ü k İ ş l e r i M ü d ü r l ü ğ ü
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n ü ç kişilik b i r k o m i s y o n t a r a f ı n d a n yok edilir. D u r u m b i r tutanakla
tesbit edilir.
M a d d e 4 — M e m u r l a r a ait g i z l i tezkiye v a r a k a l a r ı t ü z ü ğ ü n 12 n c i maddesinde
k a y ı t l a n a n ş a r t l a r t a h t ı n d a t e t k i k edilebilecektir.
M a d d e 5 — Tezkiye v a r a k a l a r ı n a eklenmesi l a z ı m gelen r a p o r l a r ,
Tabibliği b u l u n m a d ı ğ ı t a k d i r d e Ç e v r e S a ğ l ı k T a b i b i n d e n a l ı n ı r .
Belediye
M a d d e 6 — T. C. E m e k l i S a n d ı ğ ı ile i l g i l i m e m u r l a r ı n tezkiye a m i r l e r i ;
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 217
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 18
Memurlar
Reis M u a v i n i
özel Kalem Müdürü
Yazı İ ş . M ü d ü r ü
Yazı î ş . Mü. ğü
Memurları
Hesap İşi. M d .
Hesap î ş . M d . ğü
Memurları
Belediye T a b i b i
BI. Tabibliği
Memurları
F e n İ ş . M d . (710 sayılı
K a . ve bu K a n u n a
ilişkin t ü z ü ğ e g ö r e )
Fen İ ş . M d . g ü n ü n
(710 sayılı K a . b a ğ l ı
Teknik Elemanları)
Fen İş. M d . ğü
Memurları
İ m a r İş. M d .
(710 sayılı K a n u n a ve
bu K a n u n a göre ilişkin
tüzüğe göre)
İ m a r İş. M d . günün
(710 sayılı K a . b a ğ l ı
Teknik E l e m a n l a r ı )
İmar İş. M d . ğü
Memurları
Zabıta Müdürü
Zabıta M d . ğü
Memurları
özlük İş. Müdürü
özlük İş. M d . ğü
Memurları
Gelir Müdürü
Gelir M d . lüğü
Memurları
İktisad İş. M d .
İktisad İş. Md.lüğü
Memurları
E m l a k ve İ s t i m l a k M d .
E m l a k ve İ s t . M d . ğ ü
Memurları
İtfaiye Grup A m i r i
İtfaiye G r p . A .
Memurları
Temizlik İş. M ü d ü r ü
Tem. İ ş . M d . ğü
I n c i derece
Tezkiye A m i r i
10 Kasım 1977 — S a y ı : 16109
II n c i derece
Tezkiye A m i r i
I I I n c ü derece
Tezkiye A m i r i
Belediye B ş k .
Belediye B ş k .
Belediye B ş k .
Yazı İ ş . M d .
Belediye B ş k .
Belediye
Başkanı
Hesap İ ş . M d .
Belediye B ş k .
Belediye B a ş k a n ı
Sağlık B a k . M ü s t e ş a r ı Sağlık Bakanı
S a ğ l ı k B a k . MMüüs st et eş şaar rı ı S a ğ l ı k B a k a n ı
B l . .Tabibi
Belediye B a ş k a n ı
Belediye B a ş k a n ı
Belediye B ş k .
i m a r ve ısıcan ö a x .
İ müas rt e ve
M
ş a r ıi s k â n B a k .
i m a r ve ı s ı t a n
İm
B
a ka ar mve İ s k â n
Fen İ ş . M d .
Belediye
Başkanı
İ m a r ve İ s k â n
Bakanlığı Müs.
Fen İş. M d .
Belediye
Başkanı
Belediye B ş k .
İ m a r ve İ s k â n B a k .
Müsteşarı
İ m a r ve İ s k â n
Bakanı
İ m a r İş. M d .
Belediye
Başkanı
İ m a r ve İ s k â n
Bakanlığı Müs.
İmar îş.Md.
Belediye B ş k .
Belediye
Başkam
Zabıta Müdürü
Belediye B ş k .
Belediye B ş k .
özlük İş. M d .
Belediye B ş k .
Belediye
Başkanı
Gelir Müdürü
Belediye B ş k .
Belediye
Başkanı
iktisad İş. M d .
Belediye B ş k .
E m l a k ve
İstimlak M d .
Belediye B ş k .
İtfaiye G r p .
Amiri
Belediye B ş k .
Belediye
Başkanı
Belediye
Başkanı
Belediye
Başkanı
Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a :
II
218
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
i n c i derece
Tezkiye A m i r i
Memurlar
Sayfa: 19
RESMÎ GAZETE
Tem. İ ş . M d .
Memurları
Ö l ç ü l e r A y a r M e m u r u Belediye B ş k .
Belediye B ş k .
B a n d o Şefliği
E . S . M . O . İ ş l e t m e l e r i M d .Belediye B ş k .
E . S. M . O . İ ş . M d .
Muhasebe M ü d ü r ü
Muhasebe M d . ğ ü
Muhasip M d .
Memurları
E . S. M . O . İ ş . M d .
Tahsilat M ü d ü r ü
Tahsilat M d . ğ ü
Tahsilat M ü d ü r ü
Memurları
E . S. M . O. İ ş . M d .
Tahakkuk Müdürü
Tahakkuk Md.ğü
Tahakkuk M d .
Memurları
E . S. M . O. İ ş . M d .
E l e k t r i k İ ş . Md.
E l . î ş . M d . ğü
Elektrik İş. M d .
Memurları
E . S, M . O. ,İş. M d .
Su İş. M ü d ü r ü
S u İş. M d . ğ ü
Su İş. M d .
Memurları
M e z b a h a İ d a r e A m i r i E . S. M . O. İ ş . M d .
Mezbaha İ d . A m i r . M e . Mezbaha İ d a r e A .
E . S. M . O . İ ş . M d .
O t o b ü s İş. M d .
O t o b ü s İ ş . M d . M e m u r . Oto. İ ş . M ü d ü r ü
II nci derece
Tezkiye A m i r i
I I I n c ü derece
Tezkiye A m i r i
Belediye B a ş k a n ı
Belediye B a ş k a n ı
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye Bşk.
Belediye B a ş k a n ı
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye B a ş k a n ı
Belediye Bşk.
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye B a ş k a n ı
Belediye Bşk.
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye B a ş k a n ı
Belediye Bşk.
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye B a ş k a n ı
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye B a ş k a n ı
E . S. M . O. İ ş . M d .
Belediye Bşk.
Belediye Bşk.
Belediye Bşk.
M a d d e 7 — 3 ü n c ü derece tezkiye a m i r l e r i g ö s t e r i l m e y e n memuriyetlerde 2
n c i derece tezkiye a m i r i n i n k a n a a t i esas alınır.
M a d d e 8 — Tezkiye a m i r l e r i tezkiye v a r a k a l a r ı n ı kendi el y a z ı l a r ı ile doldur­
maya mecburdurlar.
M a d d e 9 — B u y ö n e t m e l i ğ i n t a t b i k i n e b i r i n c i ve i k i n c i tezkiye amirleri, ta­
kibine Ö z l ü k İ ş l e r i M ü d ü r ü m e m u r d u r .
M a d d e 10 — B u y ö n e t m e l i ğ e g ö r e doldurulacak gizli tezkiye v a r a k a l a r ı n d a n
k a f i m i k t a r d a b a s t ı r ı l a r a k Özlük İ ş l e r i M ü d ü r l ü ğ ü n d e b u l u n d u r u l u r .
M a d d e 11 — İ ş b u y ö n e t m e l i k
Belediye M e c l i s i n i n 11/2/1977 g ü n ve 15 nci
i n ' k a d ı n d a y a p t ı ğ ı b i r l e ş i m d e k a b u l ve tasvib e d i l m i ş t i r .
M a d d e 12 — B u y ö n e t m e l i k y a y ı m tarihinden itibaren mer'iyete girer.
M a d d e 13 — B u y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n i Belediye B a ş k a n ı
yürütür.
Müşterek Kararnameler
Millî E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n d a n :
Karar
Sayısı:
18924
1 — E g e Ü n i v e r s i t e s i Ziraat F a k ü l t e s i G ı d a Teknolojisi
Yüksek Okulunda
a ç ı k b u l u n a n 1. derece P r o f e s ö r k a d r o s u n a F a k ü l t e K u r u l u t a r a f ı n d a n seçilen ve
s e ç i m i Ü n i v e r s i t e Senatosunca k a b u l edilen Ziraat F a k ü l t e s i Gıda ve Fermantasyon
T e k n o l o j i s i K ü r s ü s ü P r o f e s ö r ü D r . E r d a l S a y g ı n ' ı n , 1750 sayılı k a n u n u n 24. maddesi
ile, « Ü n i v e r s i t e l e r Ö ğ r e t i m Ü y e l e r i n i n S e ç i m l e r i ve P r o f e s ö r l ü ğ e Y ü k s e l t i l m e l e r i HakYürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II-
219
RESMÎ GAZETE!
S a y f a : 20
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
k ı n d a Tüzük» ü n 19. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanm a s ı uygun g ö r ü l m ü ş t ü r .
2 — B u Kararı Millî E ğ i t i m B a k a n ı y ü r ü t ü r .
27/10/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S.
KORUTÜRK
Başbakan
Milli Eğitim B a k a n ı
S. DEMİ RE
D ELM İ R E L
N. MMENTEŞE
Ed
Karar Sayısı: 18830
1 — i s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i i k t i s a t F a k ü l t e s i Siyaset i l m i K ü r s ü s ü n d e a ç ı k bul u n a n 1. derece P r o f e s ö r kadrosuna, F a k ü l t e K u r u l u t a r a f ı n d a n seçilen ve s e ç i m i
Ü n i v e r s i t e Senatosunca k a b u l edilen aynı F a k ü l t e Siyaset i l m i K ü r s ü s ü D o ç e n t i D r .
ö n d e r A r i ' n i n 1750 sayılı k a n u n u n 24. maddesine g ö r e a l a b i l e c e ğ i a y l ı k l a P r o f e s ö r
o l a r a k terfian t â y i n i u y g u n g ö r ü l m ü ş t ü r .
2 — B u K a r a n Millî E ğ i t i m B a k a m y ü r ü t ü r .
21/10/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S
KORUTÜRK
Başbakan
Milli Milli Eğitim
E ğ i t i m Bakanı
Bakanı
N. MENTEŞE
S. DEMİREL 3
•
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18945
1 — Açık b u l u n a n 1 i n c i derece k a d r o l u P l â n l a m a ve P r o g r a m l a m a K u r u l u
B a ş k a n l ı ğ ı n a H a b e r l e ş m e Genel M ü d ü r ü E r g ü n N a l b a n t o ğ l u ' n u n 657 sayılı Devlet
M e m u r l a r ı Kanununun değişik 76ncı maddesi gereğince,
Adı g e ç e n d e n a ç ı l a n 1 i n c i derece k a d r o l u H a b e r l e ş m e Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e
K ö y i ş l e r i ve K o o p e r a t i f l e r B a k a n l ı ğ ı M ü ş a v i r i i s m a i l E r d o ğ a n Alıveren'in 657 s a y ı l ı
Devlet M e m u r l a r ı K a n u n u n u n d e ğ i ş i k 74 ü n c ü maddesi u y a r ı n c a ,
N a k l e n a t a n m a l a r ı uygun g ö r ü l m ü ş t ü r .
2 — B u K a r a n Ulaştırma Bakanı yürütür.
31/10/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. K KORUTÜRK
Başbakan
Ulaştırma Bakanı
S. DEMİREL
Doç. Dr. Y.
ERGENEKON
•>
Sirküler
Sanayi ve Teknoloji B a k a n l ı ğ ı n d a n :
Montaj Sanayii T a l i m a t ı S i r k ü l e r i
Serî N o : 69
(Sanayi Dairesi S i r k ü l e r i S D . 77/25-42)
6224 sayılı Y a b a n c ı Sermaye Kanununa istinaden ç ı k a r t ı l a n özel k a r a m a m e l i
ş i r k e t l e r d a h i l olmak ü z e r e Montaj Sanayi T a l i m a t ı n a g ö r e faaliyette bulunan b i l u m u m O t o m o t i v ve E l e k t r o n i k S a n a y ü Ş i r k e t l e r i t a r a f ı n d a n i m a l edilen Montaj
Sanayii T a l i m a t ı n a tabi m a m u l l e r i n Sanayi ve T e k n o l o j i Bakanlığı t a r a f ı n d a n tesbit olunan azami p e ş i n perakende, a z a m î peşin f a b r i k a ve a z a m î p e ş i n toptan s a t ı ş fiyatları
ü z e r i n d e b i r fiyatla s a t ı l m a s ı y a s a k t ı r .
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 220
T.C.
Resmî Gazete
K u r u l u ş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 E k i m 1920
r
^
PERŞEMBE
10 Kasma 1977
Sayı :
16109
tLÂN BÖLÜMÜ
ILANLAR
A n k a r a Vilâyeti D a i m i E n c ü m e n i n d e n :
Y e n i m a h a l l e İlçesi B i t i k K ö y ü h u d u t l a r ı dahilinde O v a Ç a y ı m e c r a s ı n ı n 97500
m l i k k ı s m ı n d a mevcut k u m o c a ğ ı n ı n , 5 sene m ü d d e t l e i ş l e t m e h a k k ı m ü z a y e d e
mevzuu e d i l m i ş t i r . B u m ü d d e t e ait m u h a m m e n n i s b i ve m u k a r r e r m i k t a r ı 1.650.000,—
l i r a olup, t e m i n a t ı 330.000,— l i r a d ı r . M ü z a y e d e s i 30/11/1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat
10.30 da V i l â y e t K o n a ğ ı n d a D a i m î E n c ü m e n t o p l a n t ı salonunda y a p ı l a c a k t ı r .
2
Ş a r t n a m e Daimi E n c ü m e n d e görülür.
18223 / 2-2
İ s l a h i y e A s l i y e Ceza H â k i m l i ğ i n d e n :
1976/331
506 s a y ı l ı K a n u n a muhalefetten s a n ı k o l u p s u ç t a r i h i n d e de Gaziantep İli K o ­
nak M a h a l l e s i K r a l p a ş a Caddesi N o . 9 d a o t u r u r M e h m e t o ğ l u 1937 D . l u , A l i R ı z a
K ö k l ü ' n ü n b u n c a a r a m a l a r a r a ğ m e n b u l u n a m a d ı ğ ı ve d u r u ş m a l a r a g e l m e d i ğ i anla­
ş ı l d ı ğ ı n d a n M a h k e m e m i z i n 19/12/1977 t a r i h l i celsesinde s a n ı ğ ı n d u r u ş m a y a gelme­
diği t a k t i r d e C . M . U . K . n u n 225. maddesi g e r e ğ i n c e g ı y a b ı n d a h ü k ü m v e r i l e c e ğ i n i n
ve d u ı u ş m a n ı n d a y u k a r ı d a belirtilen t a r i h t e i c r a k ı l ı n a c a ğ ı R e s m î Gazete'de i l â n
olunur.
18379
•
A n k a r a 12 n c i A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
1977/50
D a v a l ı : A b d u l l a h Çiçek, M i s k e t M a h a l l e s i N o . 600 M a m a k / A n k a r a
D a v a c ı S a l i m T u r a n v e k i l i A v u k a t A h m e t l y i m a y a t a r a f ı n d a n 18/1/1977 tarih­
l i d i l e k ç e i l e aleyhinize a ç ı l m ı ş b u l u n a n tazminat d a v a s ı n d a a d ı n ı z a ç ı k a r ı l a n dave­
tiyenin b i l a t e b l i ğ iade e d i l d i ğ i ve z a b ı t a c a y a p ı l a n t a h k i k t e adresiniz b e l l i bulunm a d ı ğ ı n d a n dava a r z u h a l i n i n ve d u r u ş m a g ü n ü n ü n i l â n e n t e b l i ğ i n e mahkemece k a ­
r a r v e r i l m i ş o l m a k l a d a v a n ı z ı n d u r u ş m a s ı 23/1/1978 Pazartesi saat 11/05 de o l u p
b e l l i g ü n ve saatte d u r u ş m a d a h a z ı r b u l u n m a n ı z veya k e n d i n i z i b i r vekille t e m s i l et­
tirmeniz a k s i halde a y n ı y o l d a n a d ı n ı z a i l â n e n g ı y a p k a r a r ı t e b l i ğ o l u n a c a ğ ı dava
a r z u h a l i n i n ve d u r u ş m a g ü n ü n ü n davetiye yerine k â i m o l m a k ü z e r e i l â n e n t e b l i ğ
olunur.
18375
j
j
Ş u b e m i z d e , i ş l e m g ö r e n a ş a ğ ı d a a d ı ve s o y a d l a r ı v a z ı h i ş v e r e n l e r e ait mahiyetleri belirtilen i ş y e r l e r i n d e n d o l a y ı 506 sayılı
K a n u n u n 79. ve 80. maddelerine istinaden t a h a k k u k eden p r i ı n b o r ç l a r ı ve yine 506 sayılı Sosyal S i g o r t a l a r K a n u n l a r ı n a
göre
k a y ı t t e t k i k i ile ilgili h u s u s l a r ı m u h t e v i t e b l i g a t l a r ı n ı n P T T v a s ı t a s ı ile m e z k u r i ş v e r e n adreslerine tebliğ edilmek i s t e n m i ş isede ad­
reslerinde b u l u n m a m a l a r ı sebebiyle t e b l i ğ e d i l e m e m i ş t i r . S a i r k a n a l l a r l a a r a m a l a r a r a ğ m e n adresleri tespit e d i l e m e d i ğ i n d e n b u t
dei'a 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n a g ö r e i l â n e n tebligat y a p ı l m a s ı zaruretinde k a l ı n m ı ş t ı r .
]
B u i t i b a r l a ; m e z k û r K u r u m a l a c a k l a r ı n ı n 15 g ü n i ç i n d e Ş u b e m i z veznesine ö d e n m e s i n i v e bahis k o n u s u edilen i ş v e r e n l e r i n j
t e t k i k i icabeden devrelerine alt k a y ı t ve belgelerinin b u i l â n ı m ı z ı m ü e t a k i p yine 15 g ü n i ç i n d e i b r a z edilmesini, a k s i t a k d i r d e gereken i ş l e m i n y a p ı l m a s ı cihetine gidileceği ilgililere t e b l i ğ yerine k a i m o l m a k ü z e r e i l â n e n d u y u r u l u r .
işverenin adı-soyadı
İ ş y e r i n i n adresi
İşyeri
Dosya N o . su
İşyerinin
unvanı
Borcun
mahiyeti
4.4003.05270.04
İnşaat
Prim Borcu
Hüseyin Gündüz
K . E s a t B a ğ l a y a n Sok.
2894/10 P .
ANKARA
4.4003.30463.04
İnşaat
Ölçümleme
İ s m a i l Açıkel
A. Ayrancı Yaylacık Sok.
2686/11
ANKARA
4.4003.30826.04
İnşaat
Prim Borcu
Kâzım Kaya
S. B a ğ l a r C a d . 5357/13 P a r .
ANKARA
4.4003.30727.04
İnşaat
Ölçümleme
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
YEKÛN
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
YEKÛN
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
7.735,19
773,52
7.454,01
.:
15.962.72
62.889,59
12.577,92
26952.40
102.419,91
7.483,50
1.496,70
3.166,84
YEKÛN
12.147,04
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
34291,08
6.858,17
13.630,90
YEKÛN
54.780,16
10 Kasım 1S77 — Sayı : 16109
Y e n i H a l K a r ş ı s ı N o : 81
ANKARA
Talep edilen b o r ç
Lira K r .
RESMÎ GAZETE
Nazmi Yılmaz
Sayfa : 22
Sosyal S i g o r t a l a r K u r u m u Ç a n k a y a Ş u b e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n •
İşyerinin adresi
İşyeri
Dosya No. su
İşyerinin
unvanı
Borcun
mahiyeti
K . Esat B a l l ı b a b a Sok,
2906/17 Par.
ANKARA
4.4003.30565.04
İnşaat
Ölçümleme
Yakup ö z t ü r k
Karacakaya Cad. No: 79
ANKARA
2260134158.04
Öztürk
Mobilya
Ölçümleme
Mehmet Kalcı
Yeni Acun Sok. No: 31/2
ANKARA
2.6119.34178.04
Oto Ko­
misyoncusu
ölçümleme
Prim
% 20 Fark
% 5 Faiz :
11.009,68
2201,94
4.813,90
YEKÛN
18.025,52
6.09525
1219,01
2.667,02
Prim
% 20 Fark
% 5 Faiz
YEKÛN
9.98128
13.961,07
2.79221
3.58927
Prim
% 20 Fark
% 5 Faiz
YEKÛN
Muzaffer Yılmaz
Yılmaz
Konfeksi­
yon
Karanfil Sok. D o ğ u Apt.
No: 67/8
ANKARA
2.8332.34392.04
Sondörler
Jîrim Borcu
İnkılap Sok. No: 5/9
ANKARA
2.833734357.04
Yücel
Elektrik
Prim Borcu
Prim Borcu
Prim
% 20 Fark
%' 5 Fair
YEKÛN
SondörlerSondajcıhk
San. ve Tic. A. Ş .
Prim
% 20 Fark
% 5 Faiz
YEKÛN
Yücel Elektrik ve
Tic. Lmd. Şirketi
Prim
% 20 Fark
% 5 Faiz
YEKÛN
•
993,41
156.080,02
31216,—
49.767,34
237.06336
18.76134
3.75225
4.656,85
27.170,64
Sayfa: 23
2.243134183.04
Cebeci Cad. 96/A A N K A R A
20.342,55
62730
125,46
240,65
RESMÎ GAZETE
Ahmet A y g ü n
İ s m a i l Aygün
Talep edilen b o r ç
Lira K r .
10 Kasım 1977 — Sayı: 16109
İşverenin adı-soyadı
i ş y e r i n i n adresi
İşyeri
Dosya N o . su
İşyerinin
unvanı
Borcun
mahiyeti
Eskişehir Yolu
Çukuranbar/ANKARA
2.7141.34585.04
Kömür
Tahmil
Tahliye
Ölçümleme
Hamdi Tütüncü
E m e k M a h . 8. C a d . N o : 46
ANKARA
4.4003.34597 04
İnşaat
ölçümleme
Ahmet Yurter
Güvenlik Sok. N o : 70/D
ANKARA
2.852034827.04
Kebapçı
Ölçümleme
Nusret E r d i n ç
K ı b r ı s C a d . 5933/5 P a r .
ANKARA
4.4003.34832.04
İnşaat
ölçümleme
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
YEKÛN
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
135.07229
15.271,46
3.054,30
5.648,07
YEKÛN
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
23 973,83
7.503,—
1.500,60
2.610,42
YEKÛN
11.614,02
11.97734
2.395,38
4.154,01
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
K ı b r ı s C a d . 5933/5 P a r .
ANKARA
4.4003.34832.04
M e ş r u t i y e t C a d . N o : 41/34
ANKARA
2.612134960.04
İnşaat
Ölçümleme
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
YEKÛN
E. Ülkü T ü r k m e n
Ekmek
Bayii
Ölçümleme
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
YEKÛN
18.526,73
11.977,34
2.59538
4.154,01
18526,73
425,88
85,12
160,01
671,01
İt) Kasan 1977 — Sayı: 16109
YEKÛN
Mahmut Demir
91.81620
18.36324
24.892,85
•RESMÎ GAZETE
Ali Göksün
T a l e p edilen b o r ç
Lira K r .
Sayfa: 24
işverenin adı-soyadı
işverenin adı-soyadı
Suba Yücesoy
i ş y e r i n i n adresi
Tuna Cad. Tuna H a n
N o : 1/3
ANKARA
işyeri
Dosya N o . su
işyerinin
unvanı
2.6400.39971.04
Komisyon­
culuk T i c .
ve R e k l â m
Borcun
mahiyeti
Prim Borcu
Talep edilen b o r ç
Lira Kr.
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
Yasin Temel
Ulus P o s t a C a d . N o : 9/7
ANKARA
Mebusevleri
N o : 15/2
Şerefli Sok.
ANKARA
4.4003.39979.04
4.4003.39827.04
inşaat
inşaat
Prim Borcu
Prim Borcu
Ö
PS
2.238,60
447,72
613,21
B
3
3.299,53
I
13.698,—
2.739,60
4.266,70
w
YEKÛN
20.704,30
o>
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
33.149,75
6.629,95
8.789,60
g
:
YEKÛN
Hamza Cangül
—
I'
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
:
I—D
ismet Yağcıoğlu
Ç a n k a y a Ş a i r N e d i m Sok.
N o : 11
ANKARA
4.4003.39744.04
inşaat
Prim Borcu
tsmet Y a ğ c ı o ğ l u
Ç a n k a y a Ş a i r N e d i m Sok.
N o : 11
ANKARA
4.4003.39954.04
inşaat
Prim Borcu
M e h m e t ve S e l a m i K u ş
T o p r a k t ı k T e v e k k ü l l e r Sok.
No: 5
ANKARA
4.4003.39604.04
İnşaat
Prim Borcu
YEKÛN
48.569,30
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
18.254,82
3.650,96
5.307,15
YEKÛN
27.212,93
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
18.807,67
3.761,53
5.381,47
YEKÛN
27.950,67
Prim
% 20 F a r k
% 5 Faiz
409,50
81,90
119,43
YEKÛN
610,83
CO
İ ş v e r e n i n adı - soyadı
Ö m e r Adil Auf
İşyerinin adresi
T a n d o ğ a n Işık Sok.
ANKARA
İşyeri
Dosya No. su
4.4003.46789.04
işyeri
işyerinin
unvanı
inşaat
Borcun
mahiyeti
ölçümleme
Talep edilen b o r ç
Lira K r .
Prim
% 20 Faik
% 5 Fafc
:
:
:
22.048,74
4.409,78
4.982,44
YEKÛN
:
31.440,96
f
işyerinin
Borcun
unvanı
mahiyeti
D e v r e s i
İnşaat
Kayıt Tetkiki
1/11/1967 i l â 12/9/1969
devresi
4.612130504.04
Bakkal
Kayıt Tetkiki
7/11/1967 i l â 1/5/1968
devresi
A. Ayrancı Yayla Sok.
2686/11 Par.
ANKARA
4.4003.30826.04
inşaat
Kayıt Tetkiki
1/5/1968'den g ü n ü m ü z e
kadar.
B. Evler 17. Sok.
1573/3 Par.
ANKARA
4.4003.39065.04
inşaat
Kayıt Tetkiki
18/4/1970'den g ü n ü m ü z e
kadar.
Mehmet ve Selami K u ş Toprakbk Tevekküller Sok.
No: 5
ANKARA
4.400339604.04
inşaat
Kayıt Tetkiki
10/5/1970 i l â 27/9/1972
devresi
Yasin Temel
Mebusevleri Şerefli Sok.
No: 15/2
ANKARA
4.400339827.04
inşaat
Kayıt Tetkiki
6/6/1970 i l â 24/4/1973
devresi
I
Ulus Posta Cad. Ş a b a n Apt.
No: 9/7
ANKARA
4.400339979.04
inşaat
Kayıt Tetkiki
17/6/1970 i l â 18/8/1972
devresi
I
18381
S
İşverenin adı-soyadı
İşyerinin adresi
DosyaNo.su
Kerim Fikret Şirin
Fevzi Çakmak Sok. No- 39
ANKARA
2.822126380.04
Mehmet Yöreci
Maltepe Kızılcık Sok.
No: 9/E
ANKARA
İ s m a i l Açıkel
Selim R e ş a t Göktürk
Hamza Cangül
s
I
9
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 27
Ankara Vilâyeti Daimi E n c ü m e n i n d e n :
C h a m p i o n G r e y d e r , Fiat iş m a k i n a l a n ve Fovyler 33 Dozerler için gerekli 132
k a l e m yedek p a r ç a ve malzeme, k a p a l ı zarf u s u l ü y l e s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . M u h a m m e n
bedeli 2.662.475,— l i r a olup, geçici t e m i n a t ı 93.62f.25 l i r a d ı r . İ h a l e s i 16/11/1977 Çars a m b a g ü n ü saat 11.00 de V i l â y e t K o n a ğ ı n d a D a i m î E n c ü m e n T o p l a n t ı Salonunda
yapılacaktır.
Şartname Daimî Encümende görülür.
i s t e k l i l e r i n b e l i r l i g ü n saat 10.00 a kadar, t e m i n a t makbuz veya banka mek­
tubu ile, T i c a r e t O d a s ı v e s i k a s ı n ı h a v i u s u l ü n e g ö r e h a z ? r l ı y a c a k l a r ı k a p a l ı zarfla­
r ı n ı m a k b u z m u k a b i l i n d e E n c ü m e n e vermeleri gerekir.
Postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
17858 / 4-4
B o r n o v a S u l h Ceza H â k i m l i ğ i n d e n :
E . N o : 1977/258
K . N o : 1977/562
H â k i m : H a y r i G ü n a y d ı n 10969
B a ş k â t i p : İ h s a n B a ş k u r t 798
M a h k e m e m i z i n 28/7/1977 t a r i h l i i l â m ı ile T. C . K . nun 565, Son, 647 sayılı K a ­
n u n u n 4 ü n c ü m a d d e s i g e r e ğ i n c e netice olarak 40 l i r a hafif p a r a ve 10 g ü n m ü d ­
detle meslekten m e n c e z a s ı n a h ü k ü m l ü S a r u h a n l ı M ü t e v e l l i K ö y ü n ü f u s u n d a ka­
yıtlı R a ş i t o ğ l u 1947 d o ğ u m l u R a m a z a n E v e l e k ' i a r a n m a l a r a r a ğ m e n gıyabi h ü k ü m
t e b l i ğ e d i l e m e m i ş o l d u ğ u n d a n 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 29 u n c u maddesi ge­
r e ğ i n c e h ü k m ü n s a n ı ğ a i l â n e n t e b l i ğ i n e , h ü k ü m f ı k r a s ı n ı n n e ş i r tarihinden itibaı e n 15 g ü n sonra s a n ı ğ a tebliğ e d i l m i ş sayılacağı i l â n olunur.
18283
G ü z e l b a h ç e Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
İZMİR
Ş a r t n a m e s i n e g ö r e Belediyemizce 110.385,78 T L . r a keşif bedelli kanalizasyon
21 K a s ı m 1977 Pazartesi g ü n ü saat 11.00'de k a p a l ı zarf eksilme suretile yaptırıla­
c a k t ı r . İ ş i n m u v a k k a t t e m i n a t ı 6.800,— T L . r a o l u p t a l i p o l a n l a r ı n teminat makbu­
zu, m ü t e a h h i t l i k belgesi, ticaret o d a s ı belgesi ve keşif kadar iş y a p t ı k l a r ı n ı belirle­
yen belgelerile b i r l i k t e m e z k û r g ü n ve saatte Belediyemizde t o p l u ihale komisyonu­
na m ü r a c a a t l a r ı .
183374-4
NOT:
16105 ve 16107 sayılı R e s m î Gazete'lerde y a y ı m l a n a n i l â n ı m ı z ı n ihale
saati 11.00 olarak d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r .
Duyurulur.
18337
T ü r k i y e Z i r a i D o n a t ı m K u r u m u Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ile i s t a n b u l ve İ z m i r b ö l g e m ü d ü r l ü k l e r i m i z d e mevcut
t e k n i k ve t i c a r î ş a r t n a m e l e r i m i z e s a s l a r ı n a göre, 20.000,— adet mazot, 10.000,— adet
y a ğ (Atom), 4.000 adet H i d r o l i k o l m a k ü z e r e , c e m ' a n 34.000 adet f i l i l r e d a h i l i piya­
sadan m u b a y a a edilecektir.
T e k l i f v e r m e k istiyenlerin, 30 K a s ı m 1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15.30 a k a d a r
t e k l i f l e r i n i n Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z T i c a r e t Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n d a h a z ı r bulundur­
m a l a r ı , 2490 sayılı A r t t ı r m a E k s i l t m e ve i h a l e K a n u n u n a tabi o l m ı y a n K u r u m u ­
muz, m a l ı k ı s m e n v e y a tamamen a l ı p a l m a m a k t a ve s i p a r i ş i d i l e d i ğ i n e vermekte
veya f i r m a l a r a r a s ı n d a t a k s i m etmekte t a m a m e n serbest o l d u ğ u i l â n olunur.
18308 /2-2
Sayfa: 38
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16106
Ziraat B a n k a s ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü Malzeme ve Satmalma M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
100.000 M E T R E P E R D E L İ K KUMAŞ D O K U T T J L A C A K T T R
1 — B a n k a m ı z a m b l e m i n i havi 100.000 metre perdelik k u m a ş k a p a l ı zarf u s u l ü
teklif a l ı n m a k suretiyle d o k u t u l a c a k t ı r .
2 — B u işle i l g i l i ş a r t n a m e ve numune Ankara'da Malzeme ve Satmalma Mü­
d ü r l ü ğ ü m ü z d e n i s t a n b u l ( K a r a k ö y ) , î z m i r , Adana, Kayseri, Malatya, Antalya, Aydın,
B u r s a , E d i r n e ve K . M a r a ş Şubelerimizden temin edilebilir.
3 — İ h a l e Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z Satmalma K o m i s y o n u n c a yapılacaktır.
4 — î ş l n geçici t e m i n a t ı teklif t u t a r ı n ı n °/o 6 sı nisbetinde olacaktır.
5 — İ h a l e y e d o ğ r u d a n d o ğ r u y a i m a l â t ç ı firmalar veya y e t k i l i kıldıkları genel
d i s t r i b ü t ö r l e r i katılabilirler.
6 — İ h a l e y e girebilmek için isteklilerin; ş a r t n a m e d e belirtilen b ü t ü n husus­
l a r ı yerine getirmek ve i l g i l i numune ve istenen belgeleri de eklemek suretiyle dü­
zenleyecekleri teklif m e k t u p l a r ı m en geç 5/12/1977 Pazartesi g ü n ü saat 16.30 a kadar
A n k a r a ' d a Malzeme ve Satmalma M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e makbuz k a r ş ı l ı ğ ı n d a teslim etme­
l e r i gerekmektedir.
7 — B a n k a m ı z ihaleyi y a p ı p yapmamakta, serbest olup, 2490 sayılı K a n u n a tabi
değildir.
18243/2-2
R Ö N T G E N OÎHAZI S A T I N A L I N A C A K T I R
1 — B a n k a m ı z ihtiyacı için, kapalı zarf u s u l ü teklif a l ı n m a k suretiyle 500 M A
150 K V g ü c ü n d e b i r adet r ö n t g e n cihazı s a t ı n alınacaktır.
2 — K o n u ile i l g i l i i d a r i ve teknik ş a r t n a m e Ankara'da Malzeme ve Satmalma
M ü d ü r l ü ğ ü n d e n , i s t a n b u l ( K a r a k ö y ) ve İ z m i r Ş u b e l e r i m i z d e n temin edilebilir.
3 — İ h a l e Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z Satmalma K o m i s y o n u n c a y a p ı l a c a k t ı r .
4 — İ ş i n geçici t e m i n a t ı teklif t u t a r ı n ı n % 6 sı nisbetinde o l a c a k t ı r .
5 — İ h a l e y e girebilmek için İsteklilerin; ş a r t n a m e d e belirtilen b ü t ü n husus­
l a r ı yerine getirmek ve istenilen belgeleri de eklemek suretiyle düzenleyecekleri tek­
l i f m e k t u p l a r ı m en geç 5/12/1977 Pazartesi g ü n ü saat 16.30 a k a d a r Ankara'da M a l zme ve Satmalma M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e makbuz k a r ş ı l ı ğ ı n d a teslim etmeleri gerekmek­
tedir.
6 — B a n k a m ı z İhaleyi y a p ı p yapmamakta serbest olup, 2490 sayılı K . u ı u n a tabi
değildir.
18244, 2-2
•
T C D D . I. İ ş l e t m e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü Alım ve S a t ı m K o m i s y o n u
Başkanlığından:
MUHTELİF KONTAK ALINACAKTIR
1 — Aşağıda cinsi, m i k t a r ı yazılı malzeme 29 K a s ı m 1977 S a l ı g ü n ü saat 15.00
de m ü t e a h h i t n a m ve h e s a b ı n a H a y d a r p a ş a ' d a k i I. İ ş l e t m e Alım ve S a t ı m K o m i s ­
yonunda açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır.
2 — Geçici t e m i n a t ı 70.000,— T L . olup ş a r t n a m e s i K o m i s y o n d a n bedelsiz te­
m i n edilebilir.
3 — T a l i p l e r i n m e z k û r g ü n ve saatte Komisyonumuzda h a z ı r b u l u n m a l a r ı .
Sıra
No.
C i n s i ve Evsafı
Miktarı
1
2
3
4
F
H
H
H
K a r b o n l u kontak
1 Yaylı t e k l i k o n t a k
2 Yaylı tekli k a l ı n kontak
3 Yaylı çiftli kontak
11.000 Adet
8.000
»
1.750
»
9.000
»
18307 ,'2-2
10 K a s ı m 1077 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
S a y f a : 29
Edime Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden:
Kapalı zarf u s u l ü eksiltme İle E d i r n e E ğ i t i m E n s t i t ü s ü b i n a l a r ı i n ş a a t , kalorifer
s ı h h î tesisat ve elektrik t e s i s a t ı o n a r ı m ve ilâve .'şleri y a p t ı r ı l a c a k t ı r .
Keşif bedeli 94ıI.CC0,— l i r a olup, geçici t e m i n a t ı 41,390,— liradır, ihalesi
14/11/1977 Pazartesi g ü n ü saat 15.00 te E n s t i t ü m ü z b i n a s ı n d a toplanacak komisyonda
y a p ı l a c a k t ı r . Keşif ve ş a r t n a m e s i mesai saatlerinde M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e görtileb Ur. Ta­
lipler; 41,390,— liralık geçici t e m i n a t ı , 1977 y u m a ait ticaret o d a s ı belgesini eksiltme
ş a r t n a m e s i n d e belirtilen ve u s u l ü n e göre h a z ı r l a n m ı ş o l a n p l â n ve teçhizat
Teknik
personel - m a l i d u r u m b i l d ' r i s i n i , B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l m ı ş o l d u k l a r ı «C» gru­
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine g i r e b ü e c e k l e r i n i g ö s t e r i r
müteahhitlik
karnesini ibraz suretiyle B a y ı n d ı r l ı k M ü d ü r l ü ğ ü n d e n ihale g ü n ü n d e n en geç ü ç g ü n
öncesine k a d a r a l a c a k l a r ı yeteri'.k belgelerini, h a z ı r l ı y a c a k l a n teklif m e k t u p l a r ı ile bir­
l i k t e zarfa k o y a r a k b u zarfı en geç ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz kar­
şılığında İ h a l e K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul
edilmez. D u r u m i l â n olunur.
17684 / 4-4
P T T Genel
Müdürlüğünden:
1 — 8.000.000,— T L . keşif bedelli Ç o r l u P T T b i n a s ı tevsii i n ş a a t ı k a p a l ı z a i l
i l e eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . Geçici t e m i n a t ı 253.750,— T L . d ı r .
2 — E k s i l t m e d o s y a s ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z Y a p ı i ş l e r i Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n
d a ve E d i r n e P T T B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r .
3 — E k s i l t m e 18/11/1977 C u m a g ü n ü saat 16.00 da Genel M ü d ü r l ü k E k s ;
me K u r u l u n c a y a p ı l a c a k t ı r .
4 — i s t e k l i l e r i n 16/11/1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 17.30 a k a d a r eksiltme ş a r t ­
n a m e s i n i n 12. maddesinde istenilen belgeler ve m ü t e a h h i t l i k karnesi a s l ı ile Genel
M ü d ü r l ü ğ e b a ş v u r a r a k i ş t i r a k belgesi a l m a l a r ı gerekmektedir.
5 — T a l i p l e r i n b u işe ait teklif m e k t u p l a r ı n ı , e k s i l t m e n i n y a p ı l a c a ğ ı g ü n ü
saat 15.00 e k a d a r i h a l e K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a tevdii e d i l m e k ü z e r e Yapı i ş l e n
Dairesine m a k b u z m u k a b i l i n d e vermeleri gerekmektedir.
6 — T e ş e k k ü l ü m ü z ihaleyi y a p ı p y a p m a m a k t a veya d i l e d i ğ i n e ihale etmekte
serbesttir.
17511 / 2-2
C e y h a n Belediye
Başkanlığından:
1 — i n ş a a t s ü r e s i i k i yıl o l a n Belediye H i z m e t B i n a s ı i n ş a a t ı t e k l i f saatinde
v e r i l m e d i ğ i n d e n yeniden Belediyemizce B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı Y a p ı i ş l e r i 1977 yılı
b i r i m f i y a t l a r m a g ö r e 2490 sayılı K a n u n u n 31. m a d d e s i g e r e ğ i n c e k a p a l ı zarf t e k l i !
a l m a u s u l i ile ihaleye ç ı k a n l m ı ş t ı r .
2 — B u işe ait b i r i n c i keşif ö z e t i 25.000.000,— l i r a olup,
geçici t e m i n a t ı
O63.750,—) l i r a d ı r .
3 — i h a l e d o s y a s ı h e r g ü n mesai saatleri i ç e r s i n d e Belediye Fen İ ş l e r i M ü
d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l e c e ğ i gibi (500,—) l i r a k a r ş ı l ı ğ ı n d a t e m i n edilebilir.
4 — i h a l e y e i ş t i r a k edebilmek için a l ı n a c a k
yeterlik belgesi m ü r a c a a t ı n ı n ,
25 K a s ı m 1977 C u m a g ü n ü mesai saati sonuna k a d a r Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n a yapıl­
m a s ı gerekmektedir.
5 — İ h a l e 30 K a s ı m 1977 Çarşamba g ü n ü saat 11.00 de C e y h a n Belediye E n ­
c ü m e n Salonunda yapılacaktır.
6 — İ s t e k l i l e r i n ş a r t n a m e d e k i e v r a k l a r l a b i r l i k t e teklif
m e k t u p l a r ı n ı ihale
saatinden bir saat evveline kadar Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n a makbuz m u k a b i l i verme­
l e r i veyahut posta i l e t a a h h ü t l ü olarak g ö n d e r m e l e r i gerekmektedir.
7 — Postada o l a n gecikme nazara i t i b a r a a l ı n m a z .
18145/4-4
S a y f a : 30
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı m 1977 — Sayı : 16)100
A n k a r a L e v a z ı m A m i r l i ğ i 1 N o . lu S a t ı n A l m a K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
Aşağıda cinsi, m i k t a r ı , muhammen bedel ve geçici t e m i n a t l a r ı yazılı ( B e ş ) k a l e m
(Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde K o m i s y o n u m u z d a
y a p ı l a c a k t ı r . Evsaf y e ş a r t n a m e s i ç a l ı ş m a saatlerinde K o m i s y o n d a ve İ s t a n b u l Leva­
z ı m Amirliğinde g ö r ü l e b i l i r . î s t e k l i l e r i n k a n u n î h a z ı r l a y a c a k l a r ı teklif
mektuplarım
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a ver­
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
Elma
Beyaz b a ş lahana
Pırasa
Ispanak
Havuç
Miktarı
25.0C0 K g .
20.000 K g .
20.000 K g .
20.000 K g .
10.000 K g .
TAMAMI
M . Bedeli
Lira K r .
G . Temin.
Lira Kr.
200.000,—
90.000,—
90.000,—
120.00Ö,—
45.000,—
.
.
.
.
545.000,—
25.550,—
İ h a l e
Günü
Saati
30/11/1977
Çarşamba
11X10
18247/4-2
Ankara L v . Amirliği (4) N o l u Sat. A l . K o m . B ş k . l ı ğ ı n d a n :
Ank. Yeşildere E r Kışlası W C • Banyo b ü y ü k işi y a p t ı r ı l a c a k t ı r .
Keşif
bedeli
477.252— l i r a olup. Geçici T e m i n a t ı 25.1*0,— liradır, ihalesi 1/12/19T7 g ü n ü saat 11.00
de Komisyonda y a p ı l a c a k t ı r . Keşif ve ş a r t n a m e s i her g ü n K o m i s y o n d a ve i s t a n b u l
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplilerin 2490 sayılı K a n u n h ü k ü m l e r i dairesinde
h a z ı r l a y a c a k l a r ı teklif z a r f l a r ı n ı en geç ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz
mukabilinde K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ m a vermeleri ş a r t t ı r . Postadaki gecikmeler k a b u l edil­
mez. T a l i p l i l e r i n en geç 21/11/1977 g ü n ü saat 17.30 a kadar Ankara'da Dz. K . K . lığına
m ü r a c a a t ederek yeterlik belgesi a l m a l a r ı ş a r t t ı r .
18248 /4-2
T ü r k i y e Ş e k e r F a b r i k a l a r ı A. Ş. A n k a r a M a k i n a F a b r i k a s ı
Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda cins ve m i k t a r ı belirtilen h u r d a malzemeler k a p a l ı zarfla
lif almak suretiyle s a t ı l a c a k t ı r .
Tahmini
H u r d a m a l z e m e n i n cinsi
miktarı
1 — Demir-Çelik Torna talaşı
2 — Demir-Çelik-saç k ı r p ı n t ı s ı
3 — B a k ı r k a y n a k k a b l o s u (İzolen »
4 — Y a ğ v a r i l i (200 L t . I i k )
5 — P i r i n ç ve p i r i n ç talaşı
6 — Karpit bidonu
7 — Polietilen h u r d a s ı
8 — Muhtelif çapta z ım pa r a taşı
1
200
250
560
50
500
300
100
47
tek
Ton
Ton
Kğ.
Ad.
Kğ.
Ad.
Kğ.
Ad.
2 — İ h a l e 29 K a s ı m 1977 S a l ı g ü n ü saat 14.00 de F a b r i k a m ı z Ofis b i n a s ı n d a
yapılacaktır.
3 — S a t ı ş a ait teminat teklif t u t a r ı n ı n % 5 ( y ü z d e b e ş ) i nispetinde o l a c a k t ı r .
4 — Ş a r t n a m e F a b r i k a m ı z T i c a r e t Şefliğinden bedelsiz o l a r a k t e m i n edile­
bilir.
5 — H u r d a l a r mesai saatleri dahilinde F a b r i k a m ı z d a g ö r ü l e b i l i r .
6 — F a b r i k a m ı z 2490 sayılı K a n u n a tabi o l m a d ı ğ ı n d a n ihaleyi y a p ı p yapma­
m a k t a veya dilediğine s a t m a k t a serbesttir.
18309 / 2-9
10 Kasma 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 31
B e r g a m a K ı z Meslek L i s e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — B e r g a m a î l ç e s i Kız Meslek L i s e s i i h t i y a c ı olan a ş a ğ ı d a i s i m l e r i
yazılı
(4 k a l e m ) m a l z e m e 2490 sayılı K a n u n i m 31. maddesine istinaden k a p a l ı zarf usulü­
ne g ö r e e k s i l t m e suretiyle s a t ı n a l ı n a c a k t ı r .
2 — î h a l e 15/11/1977 S a l ı g ü n ü saat 11.00 de K ı z M e s l e k Lisesinde toplana­
cak K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — S a t ı n a l ı n a c a k malzemelerin m u h a m m e n bedeli beher adedinin dikiş
m a k i n e s i (Singer) 3.055,— t o p l a m 6.110,—, Z i k z a k m a k i n e s i (Singer) 5.760,—, fırın
( B ü t a n g a z i l e ç a l ı ş a n ) 6.900,— T o p l a m 13.800,— soba linyit ( N o : 4) 1.100,— T o p l a m
3300,— c e m a n 25.970.— l i r a o l u p m u v a k k a t teminat (1.947,75) b i n d o k u z y ü z k ı r k y e d i
l i r a y e t m i ş b e ş k u r u ş olup, k a t ı teminat ise ihale bedelinin % 15 i dir.
4 — B u işe ait ş a r t n a m e h e r g ü n measi saati dahilinde K ı z Meslek L i s e s i Mü­
dürlüğünde görülebilir.
5 — T a l i p l e r i n T i c a r e t O d a s ı belgesi ile teminat m e k t u p l a r ı n ı ihale saatin­
den en geç 1 saat evveline k a d a r Kız Meslek Lisesinde t e ş e k k ü l edecek K o m i s y o n
Başkanlığına vermeleri şarttır.
6 — Posta ile g ö n d e r i l e n teklif m e k t u p l a r ı n d a gecikme k a b u l edilmez.
A l ı n a c a k e ş y a l a r ı n listesi
D i k i ş m a k i n e s i (Singer) 2 A d .
Z i k z a k m a k i n e (Singer) 1 ad.
Fırın tüplü
2 ad.
Soba linyit No. 4
3 ad.
17859 / 4-3
A n k a r a Levazım Amirliği (2) N o . l u Sat. A l . K o m . B ş k . l ı ğ ı n d a n :
Aşağıda cinsi, m i k t a r ı , m u h a m m e n bedel ve geçici t e m i n a t l a r ı yazılı ( B i r ) kalem
(Levazım t k . Maddesi) k a p a l ı zarfla eksiltmeleri h i z a l a r ı n d a k i g ü n ve saatlerde K o ­
misyonumuzda y a p ı l a c a k t ı r . E v s a f ve ş a r t n a m e s i ç a l ı ş m a saatlerinde Komisyonda ve
İ s t a n b u l "Levazım Amirliğinde görülebilir. İ s t e k l i l e r i n k a n u n i şekilde hazırlayacakları
teklif m e k t u p l a r ı n ı İ h a l e saatinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z karşılığı K o m i s y o n
B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri, Postada geciken mektuplar k a b u l edilmez.
C i n s i
Palaska, ö r m e ( H a k i )
(357.000 Adedin 1/8 i
Miktarı
218.750 Adet
44.625 Adet
M . Bedeli
lira Kr.
8.750.000,—
1.785.000,—
G . Temin.
Lira K r .
İ h a l e
Günü
Saati
276.250,-29/11/1977
67.300,—Salı
11.00
18246/4-2
Edremit-Zeytinli Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — Belediyemize 2x20 w a t l ı k 80 adet fluoresant a r m a t ü r 2490 sayılı Kanu­
nun 31 i n c i maddesine g ö r e k a p a l ı zarf eksiltme u s u l ü ile s a t m a l ı n a c a k t ı r .
2 — İ h a l e s i 28/11/1977 Pazartesi g ü n ü saat 15.00 de Belediye salonunda ve
E n c ü m e n huzurunda y a p ı l a c a k t ı r .
3 — İ h a l e n i n m u h a m m e n bedeli 60.500,— T L . olup geçici t e m i n a t ı 4.725,—
liradır.
4 — B u i ş e ait t e k n i k ve h u s u s î ş a r t n a m e l e r i her g ü n mesai saatleri dahilinde
Belediye M u h a s i p l i ğ i n d e görülebilir.
5 — T e k l i f m e k t u p t a n saat 14.00 de kadar verilmiş o l m a s ı , postada olacak
gecikmeler k a b u l edilmez.
18360 / 4-2
S a y f a : 32
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
A f y o n Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — Afyon i ç m e suyu terfi h a t t ı i n ş a a t ı 249C sayılı K a n u n h ü k ü m l e r i
uya­
r ı n c a k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — İ ş i n keşif bedeli 24.739.656,16 T L . d ı r .
? — Eksiltme
Afyon
Belediye
salonunda İ h a l e K o m i s y o n u h u z u r u n d a
18/11/1977 C u m a g ü n ü saat 15.00 de y a p ı l a c a k t ı r .
4 — E k s i l t m e ş a r t n a m e s i ve diğer evraklar A f y o n Belediyesinde g ö r ü l e b i l i r ,
.î — E k s i l t m e y e girebilmek için isteklilerin :
a) 755.940,— T L . geçici t e m i n a t l a r ı
b) 1977 y t l ı n a ait T i c a r e t ve Sanayi o d a s ı belgesi
c) A f y o n Belediyesinden a l a c a k l a r ı yeterlik belgesini a l m ı ş o l m a l a r ı yeter­
l i k belgesi i ç i n : M ü r a c a a t d i l e k ç e l e r i ile birlikte, i m z a s i r k ü l e r i t e k n i k personel
b i l d i r i s i , a s g a r î e k s i l t m e ş a r t n a m e s i n d e yazılı t e ç h i z a t a sahip o l d u ğ u n u tevsik et­
m e k k a y d ı ile t e ç h i z a t b i l d i r i s i , t a a h h ü t b i l d i r i s i m a l î d u r u m b i l d i r i s i , b a n k a re­
ferans m e k t u b u , en az keşif t u t a r ı kadar B G r u b u m ü t e a h h i t l i k karnesi, en az işin
keşif bedeli k a d a r i ç m e suyu isale h a t t ı i n ş a a t ı y a p t ı ğ ı n a d a i r iş b i t i r m e belgesi,
en az 850 t o n l u k çelik b o r u veya çelik k o n t r i i k s i y o n i n ş a a t ı y a p m ı ş o l d u ğ u n a dair
i ş b i t i r m e belgesi ile b i r l i k t e Afyon Belediyesine m ü r a c a a t ederek yeterlik belgesi
almaları.
6 — Y e t e r l i k belgesi için son m ü r a c a a t t a r i h i 14/11/1977 Pazartesi g ü n ü me­
sai saati sonuna k a d a r d ı r .
7 — T e k l i f m e k t u p l a r ı 18/11/1977 g ü n ü saat 14.00 e k a d a r İ h a l e Komisyo­
n u n a v e r i l m i ş o l m a s ı ş a r t t ı r . Telgraf ile m ü r a c a a t l a r ve postadaki gecikmeler ka­
b u l edilmeyecektir.
5 — B u i l â n d a b u l u n m a y a n hususlar genel ş a r t n a m e y e tabidir.
17857 / 4-4
İliç M a l m ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — 150.000 ( Y ü z e l l i b i n ) l i r a m u h a m m e n bedelli İ l ç e m i z e b a ğ l ı Bozçalı Kö­
y ü n d e b u l u n a n 300 ton Manganez Madeni 2490 sayılı K a n u n u n 31 i n c i maddesi gere­
ğ i n c e k a p a l ı zarf u s u l ü ile m a h a l l i n d e s a t ı l m a k suretiyle ihaleye ç ı k a r t ı l m ı ş t ı r .
2 ~ İ h a l e s i 30/11/1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00 de M a l m ü d ü r l ü ğ ü n d e teşkil
olunacak k o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — Ş a r t n a m e h e r g ü n m e s a i , saatleri dahilinde M a l m ü d ü r l ü ğ ü Millî E m l â k
Servisinde g ö r ü l e b i l i r .
4 — İ s t e k l i l e r i n yeterlik belgesi 1977 yılı t a s t i k l i Ticaret o d a s ı v e s i k a s ı ve ya­
t ı r a c a k l a r ı 8.750 ( S e k i z b i n y e d i y ü z e l l i ) liralık geçici teminat m a k b u z u ile h a z ı r h y a c a k l a r ı teklif z a r f l a r ı n ı ihale saatinden b i r saat evveline k a d a r k o m i s y o n b a ş k a n l ı ğ ı n a
tevdi i l m e l e r i g e r e k m e k t e d i r .
Telgrafla m ü r a c a a t ve postadaki vaki gecikmeler n a z a r a a l ı n m a z .
Keyfiyet i l â n o l u n u r .
17941 / « - *
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı K a r a y o l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü 1. Bölge
Müdürlüğünden :
Aşağıda keşif bedeli, ihale g ü n ve saati, geçle' t e m i n a t ı , belge m ü r a c a a t son g ü n ü
yazılı i ş , 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesi gereğince k a p a l ı zarf u s u l ü i l : eksiltmeye
k o n m u ş t u r . E k s i l t m e s i Bölge İ d a r e b i n a s ı n d a , Eksiltme K o m i s y o n u n c a y a p ı l a c a k t ı r .
B u işe ait ihale d o s y a s ı istanbul - K ü ç ü k y a l ı ' d a 1. Bölge M ü d ü r l ü ğ ü
Malzeme
A m i r ü ğ ' n d e n 50 l i r a mukabilinde temin edilebilir, (ihaleye i ş t i r a k edenler d o s y a n ı n
t a m a m ı n ı komisyonda imza edeceklerdir.)
İ s t e k l i l e r i n belge m ü r a c a a t son günü saat 17.30*a kadar B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü ­
racaatla verecekleri, d i l e k ç e l e r i n e ;
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
S a y f a : 33
a) B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l ı n m ı ş ve s ü r e s i d o l m a m ı ş ( B ) grubundan ve en
az b u işin i l k keşfi kadar m ü t e a h h i t l i k karnesi,
b) Y a p ı a r a ç l a r ı to'ldirisi ( ö r n e k : 2),
İ s t e n i l e n ana makinalar;
1 — 1 adet D8 veya D8 a y a r ı n d a dozer,
2 — 1 adet D6 veya D6 a y a r ı n d a dozer,
3 — 1 adet t r a k t ö r skreyper ( a s g a r î 8 y d 3) veya 1 adet t r a k s k a v a t ö r . yükle­
yici) 1 1/2 yd3 l ü k paletli.
4 — 1 adet yükleyici ( t r a k s k a v a t ö r ) 1 1/2 yd3 lük 56 D H P paletli.
5 — 5 adet k a m y o n (beheri 7 t o n l u k ) .
6 — 1 adet ıgrayder (asgarî 80 H P ) .
7 — 1 adet t i t r e ş i m l i s i l ' n d i r . 4-5 t o n statik ağırlığında ve 8-9 t o n d i n a m i k kuv­
vette silindir + paletli t r a k t ö r ¡(41 -56 D H P ) .
8 - ^ 2 adet a r a z ö z veya 2 adet t a n k kamyona b i n d i r i l m i ş (5 t o n l u k ) .
9 — 2 adet betoniyer 250 İt.
10 — 2 adet vitoratör 1 1/2 H P g ü c ü n d e .
11 — 1 çift tamburlu keçi ayağı sMindir. 40 D H P paleteli t r a k t ö r çekici ile be­
raber.
N O T : M ü t e h h i t i n sahip o l d u ğ u m a k i n a ve t e ç h i z a t ı n f a t u r a l a r ı n ı n suretinin no­
terce tasdiki ve tasdik s a f h a s ı n d a b u m a k i n a ve teçhizatın muhasebe kayıtlarının da
aynı noterce t a s d i k l i suret', h a r i ç t e n k i r a ile temin edilecek d i ğ e r i n ş a a t m a k i n a l a r ı
için noterden tasdikli k i r a mukavelesi eklenmelidir.
c) Sermaye ve k r e d i o l a n a k l a r ı n ı a ç ı k l a y a n m a l î d u r u m b i l d i r i s i ( Ö r n e k : 3).
d) S ö z l e ş m e y e esas i l k i l â n tarihinden sonra a l ı n m ı ş banka m e k t u b u . (Referans
m e k t u b u : ö r n e k . 4).
e) M ü t e a h h i d i n b u işte çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bil­
dirisi ( ö r n e k : 5).
f,) Dilekçenin veriliş tarihinde m ü t e a h h i d i n elinde bulunan işleri a ç ı k l a y a n taah­
hüt b i l d i r i s i ( ö r n e k : 6).
f ) M ü t e a h h i d ' n son 5 y ı l d a y a p t ı ğ ı işleri g ö s t e r i r b i l d i r i . B u bildiriye i ş bitir­
me belgeleri eklenecektir.
( Y u k a r ı d a b, c, e, f l ve- f2 de belirtilen ö r n e k 2, 3, 5 ve 6'nm bizzat m ü t e a H ı i t ta­
r a f ı n d a n i m z a l a n m a s ı ş a r t t ı r . B u b i l d i r i l e n v e k â l e t e n imza e d i l m i ş o l u r s a kabul edil­
mez.)
g) İ s t e k l i l e r i n iş yerini g ö r ü p tetkik ettiklerine dair işin ait o l d u ğ u kcntrolluktan a l ı n m ı ş tasdikli b i r belge,
!h) İ s t e k l i l e r i n tek kişi o l m a s ı halinde i m z a s i r k ü l e r i n i n aslı freya noterden
tasdikli sureti, ş ' r k e t o l m a s ı halinds ş i r k e t s i r k ü l e r i ,
2
ı) K a n u n î i k a m e t g â h belgelerini ekleyerek b u i s için yeterelik belgesi a l m a l a r ı
lâzımdır.
İ h a l e y e gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (teminat banka
mektubu ise s a l â h i y e t i : k i ş i l e r i n i m z a l a r ı tasdikli olacak ve b a n k a l i m i t i yazılacak) aslı
veya noterden tasdiki'. 1977 yılı ticaret ve sanayi o d a s ı vesikası, v e k â l e t e n ihaleye gire­
ceklerin v e k â l e t n a m e l e r i n i , İstekli b i r o r t a k l ı k o l d u ğ u takdirde ibu belgelerine ilâveten
ş i r k e t i n i m z a s i r k ü l e r i veya v e k â l e t n a m e s i n i ve ş i r k e t i n ib'rincl i l â n ı m ı z d a n sonra alın­
m ı ş h a l i faaliyet belgelerini h a m i l u s u l ü n e uygun olarak 2490 sayılı K a n u n gereğince
h a z ı r l ı y a c a k l a r ı teklif m e k t u p l a r ı n ı e n geç iihale saatinden b i r saat ö n c e Kom'syon Baş­
kanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler n a z a r ı itibare a l ı n m a z . Duyurulur.
i ş i n c i n s i : G e l i b o l u - Eceabat y o l u k m : 3O+CC0-4O+C12.55 aTası alt yapı, sanat
y a p ı l a n , ü s t y a p ı ve m ü t e f e r r i k işler., Keşif bedeli : 24.000.000 T L . , Geçici
tem'natı:
733.750 T L . , İ h a l e g ü n ve s a a t i : >30 K a s ı m 1977, Ç a r ş a m b a , s a a t : 15.00, B:lge m ü r a
caat son g ü n ü : 18 K a s ı m 1977
1750Y/4-4
Sayfa:
34
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı Karayolları 9. Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — Eksiltmeye konulan i ş : Bozova - Karabatoa baraj yeri yolunun takriben
K m . 24 +000- 50+650 kesiminde yaptırılacak tesviye, sanat y a p ı l a r ı ü s t y a p ı V . S . İ ş l e r i
Kesif B e d e l i : 46.201.109,03 T L . , Geçici Tem : 1.386.034,— T L . , E k s i l t m e Gün T a r i h S a a t :
29/11/1977 S a h Saat 11.00 de., M ü r a c a a t son g ü n ü : 21/11/1977 Mesai Sonu.
Y u k a r ı d a k i iş 7/13221 Sayılı kararname (Yıllara göre eskalasyon) thale dosyal s r ı n d a belirtilen esaslar dahilinde u y g u l a n a c a k t ı r .
2 — Y u k a r ı d a yazılı işin eksiltilmesi, D i y a r b a k ı r ' d a K a r a y o l l a r ı 9. Bölge Mü­
d ü r l ü ğ ü b i n a s ı n d a k i İ h a l e K o m i s y o n u o d a s ı n d a belirtilen tarih, g ü n ve saatte 2490 sayılı
K a n u n u n 31. Maddesine g ö r e k a p a l ı zarf u s u l ü n e g ö r e y a p ı l a c a k t ı r .
3 — E k s i l t m e dosyalan h e r g ü n mesai saatlerinde Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n d e görüle­
bilir.
4 — a) Yeterlik belgesi alabilmek i ç i n :
İ s t e k l i l e r i n en geç y u k a n d a yazılı iş için tesbit e d i l m i ş olan m ü r a c a a t son g ü n ü
mesai saati sonuna kadar b i r dilekçe İle Bölge M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e m ü r a c a a t etmeleri,
( M ü r a c a a t t a genel evrak k a y d ı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine; ( B ) gurubundan
en az h u işin bedeli kadar m ü t e a h h i t l i k belgesiniri a s i m i , eksiltme dosyasındaki örnek­
lere uygun (1 — Y a p ı a r a ç l a n b i l d i r i s i n i ana i n ş a a a t m a k i n a l a n n ı n m ü t e a h h i t e ait
o l m a s ı ve m a k i n a l a r ı n kendileslne ait olduğunu tevsik eden belgelerin bildiriye eklen­
mesi ş a r t ı r . B u m a k i n a l a r ı n halen b u l u n d u k l a r ı yerlerin adresleri açık ve kesin olarak
bildiride gösterilecektir.) 2 — M a i l durum b i l d i r i s i n i , 3 — Keşif bedelinin % 10 nisbetmde Rnnka Referans mektubu, 4 — Teknik personel b i l d i r i s i n i , 5 — T a a h h ü t b ü d l r l s i n i ,
( M ü t e a h h i t i n son b e ş yıl içinde yaptığı işleri g ö s t e r i r b i r liste bildiriye eklenecektir.)
6 — İ s t e k l i l e r i n noter tasdikli imza sirkülerini, 7 — İşyeri g ö r m e belgesi, 8 — Veka­
letnameyi gerekiyorsa eksiksiz olarak ekleyip b u i ş için yeterlik belgesi a l m a l a n ,
(1, 2, 4, ve 5 de yazılı belgeleri bizzat m ü t e a h h i t t a r a f ı n d a n i m z a l a n m a s ı ş a r t t ı r . Ve­
kaleten imza edilenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi için telgrafla m ü r a c a a t kabul
edilmez.)
b) Eksiltmeye girebilmek İçin :
İ s t e k l i l e r i n 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi O d a s ı belgesi ile şirketlerin; söz­
l e ş m e y e esas i l k i l â n tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi, noter tasdikli i m z a
s i r k ü l e r i ve ş i r k e t sirküleri; Bölge M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e n alınacak yeterlik belgesi ve
u s u l ü dairesnide, y u k a n d a yazılı i ş için gösterilen m i k t a r d a geçici teminat vermeleri,
(Teminat m e k t u p olarak verildiği takdirde bu m e k t u p l a r ı n m ü d d e t s i z veya son m ü ­
racaat g ü n ü n d e n itibaren en az ü ç ay m ü d d e t l i ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 g ü n
ve 5297 -15/1723 Sayılı tamimine uygun olmaları.)
5 — İ s t e k l i l e r i n eksiltme ş a r t n a m e s i n d e verilen İzahat dairesinde hazırlayacakl a n teklif m e k t u p l a r ı n ı eksiltme g ü n ü saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde K o ­
misyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri lazımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
18362/4-2
• •
Zonguldak Belediye
•
•
Başkanlığından:
Stadyum ö n ü n ü L i m a n Caddesine b a ğ l a y a n İ m a r yolunun 2 nci k ı s m ı n ı n
540.528,66 l i r a keşif bedeli dahilinde açılması işi ihalesi 24 K a s ı m 1977 P e r ş e m b e g ü n ü
saat 15.00 de Belediye E n c ü m e n Salonunda y a p ı l a c a k t ı r .
T a l i p l i l e r i n 2490 sayılı K a n u n u n 31 nci maddesine tevfikan h a z ı r l ı y a c a k l a n
25.371,15 liralık t e m i n a t l a r ı n ı havi teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale saatinden 1 saat evvel Be­
lediye E n c ü m e n B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri lâzımdır.
Ş a r t n a m e s i F e n İşleri M ü d ü r l ü ğ ü n d e n temin edilir.
18361/4-2
Bayındır Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden.:
Deposu
Parti
adedi
C İji s i
Miktarı
Adet
M . Dm .
3
3
Muh. Bed.
Lira Kr.
Satış tarihi
6958
1631.430
1250,—
14/11/1977
III. S. fi. B. çam tomruk
31
»
29.405
1100,—
1
106
III. S. N. B. çam tomruk
2611
850,—
»
16
591210
III. S. K. B. çam tomruk
10
2805
650,—
254.480
Çam sanayi odunu
»
Y. III. S. N. B. çam tomruk
2
282
67.666
1250,—
15/11/1977
»
3532
731.679
1250,—
III. S. N. B. çam tomruk
11
»
»
10
1050,—
III. S. N. B. çam tomruk
2634
510243
»
17
5303
874.993
850,—
III. S. K. B. çam tomruk
>
414
III. S. K. B. çam tomruk
3
122.491
800,—
III. S. K. B. çam tomruk
6
936
173220
750,—
Ovacık
111
14.121
Çam Maden direk
1
1000,—
Muhtelif
Çam sanayi odunu
5
1874
156.887
»
650,—
Kavakalan
1
Ster
350.—
Çam yarma sanayi odunu
54.000
%
»
Muhtelif Or. dışı
ince Ç. kabuklu sanayi odunu
6
821300
250,—
Ovacık Or. dışı
1
»
Y. ince Ç. kabuklu sanayi odunu
18.000
250,—
»
Muhtelif Or içi
İnce (Ç. kabuklu sanayi odunu
»
2
193.000
200,—
Kızılkeçili içi
3
>
Lif Yonga odunu
517.000
125,—
14/11/1977 satışı yekünü 58 parti 12.480 Adet, 2506.525 m
15/11/1977 satışı yekünü 68 parti, 15.086 Adet, 2651.300 m 1603300 ster.
1 — işletmemizin Beydağ, ödemiş, Kiraz, Korucuk, Torbalı, Bayındır ve Ovacık Ormandışı depolan ile Aşmalı, Sanyurt, Kı­
zılkeçili'.Ormaniçi depolarında mevcut Orman emvalleri hizalarında gösterilen muhammen bedel üzerinden vadeli açık arttırma ile
ve 15/B şartname uyarınca % 50 si peşin,
50 si üç ay vadeli olarak % 9 faizi peşin alınmak suretiyle müddetsiz banka mek­
tubu karşılığında satılacaktır.
2 — Ödemiş, Bozdağ ve Beydağ Ormandışı depolarında mevcut emvaller 14/11/1977 Pazartesi günü Bozdağ kasabası Beledi­
ye Lokalinde, Ovacık, Alankıyı, Dağkızılca, Akpınar, Korucuk, Kavakalan ve Aşmalı, Sanyurt, Kızılkeçili depolarında mevcut 68
parti emvaller-ise 15/11/1977 Sah günü işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyonlar huzurunda saat 14.00 de satışları ya­
pılacaktır.
3 — Alıcıların 14, 15/11/1977 Pazartesi ve Salı günleri belirtilen satış salonlarında saat 14.00 e kadar almak istedikleri parti­
lerin geçici teminatlarım veya banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarında İşletmemiz adı ile satış gününü belirtmeleri
gereklidir.
4 — Ovacık Ormandışı deposundaki yanık emvale Bayındır ve Kemalpaşa İlçelerinde jcrai faaliyette bulunan alıcılar iştirak
edemez.
5 — Bu satışa ait ilân ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Başmüdürlüğü, İzmir, Manisa, Bergama,
Gördes, Demirci işletme Müdürlükleri ile İşletmemizde ve ilgili Bölge. Şefliklerinde görülebilir.
6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaattan ilân olunur.
18484 / M
Muhtelif
1
3
s
1
I
Ol
S
»-»
s
i
i
04
Ol
Bölgesi
Kızılcasu
»
Deposu
Kızılcasu
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
»
Güren
Kızılcasu
Güren
Kızılcasu
»
»
Kumluca
Kızılcasu
Kumluca
Kızılcasu
»
»
Kapan
Kızılcasu
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
»
»
»
8
10
4
2
2
1
1
1
1
1
1
8
4
1
1
1
Çam
tomruk 3.S.N.K.B.
»
2.S.N.K.B.
Karaağaç
»
»
3.S.N.B.
»
»
3.S.K.B.
»
2.S.NK.B.
Ihlamur
>
»
2.S.N.B.
»
3.S.K.B.
>
3.S.N.K.B.
Dişbudak
Akçaağaç
>
3.S.N.B.
»
»
3.S.K.B.
»
3.S.N.B.
Kayın
»
»
3.S.N.B.
»
»
3.S.K.B
»
3.S.K.B.
»
3.S.N.K.B.
»
»
»
3.S.N.K.B.
»
»
3.S.N.K.B.
•a
Akçaağaç
35JJ.K.B.
»
3.S.N.K.B.
3.S.N.K.B.
»
3.S.N.KJB.
Kayacık
Kayın M d r .
23.
2S.
»
»
2.S.
2.S.
Gürgen
Kayacak K a i m Sanayi odunu
Gürgen
»
Adet
M . DM .
M u h . bed.
Lira
3
3
% 7,5 t e m .
Lira
1030
18
57
43
11
22
20
19
72
33
1651
3917
844
627
473
43
142
46
247.423
12.418
22.958
13.082
8.736
9.811
6.136
8.844
27.041
12.632
1490
1970
1670
1300
1970
1670
1300
1670
1380
1120
27.700
1.850
2.900
1.300
1.300
1.250
600
1.100
2.800
1.100
725.623
980.191
397.7 İS
Î07.732
128.799
19.355
42.785
13.497
380
350
330
310
320
420
320
400
20.900
25.900
9.800
2500
3.100
700
1.000
400
203
87
18
6907
2109
326
212
40
40.737
18.631
4.019
457.057
145.655
24.819
12.854
1.569
245
380
490
260
385
870
375
375
750
500
150
8250
4200
1.600
400
50
13970
3490.122
122.800
İzahat
Serbest
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
9
»
»
>
»
10 Kasım 1977 — Sayı: 16109
Dağlı
Kızılcasu
»
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E m v a l i n cins. nev'i evsafı
RESMÎ GAZETE
»
P a r t i adedi
Sayfa: 36
Cide Devlet O r m a n İ ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n
2 — Açık a r t ı r m a 18/11/1977 tarihine rastlayan C u m a g ü n ü saat 10.00 d a İ ş l e t m e d e toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı ­
lacaktır.
3 — B u s a t ı ş a a i t i l â n v e ş a r t n a m e O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü , K a s t a m o n u O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü , A n k a r a , i s t a n b u l , B o ­
l u , D ü z c e , K a r a b ü k , Zonguldak, B a r t ı n . Devrek, A d a p a z a r ı , K a s t a m o n u , S a m s u n , Mengen, Azdavay, İ n e b o l u İ ş l e t m e M ü d ü r l ü k l e r i n ­
de g ö r ü l e b i l i r .
4 — T a l i p l i l e r i n b e l i r l i g ü n ve saatte i ş l e t m e m i z d e h a z ı r b u l u n m a l a r ı n ı % 7,5 t e m i n a t ı i ş l e t m e m i z veznesine y a t ı r m a l a r ı ,
B a n k a T e m i n a t m e k t u b u verecek o l a n l a r ı n t e m i n a t m e k t u b u n d a i ş l e t m e a d ı ve s a t ı ş t a r i h i n i y a z d ı r m a l a r ı , teminat m a k b u z l a r ı
ile birlikte Komisyona m ü r a c a a t l a r ı ilân olunur.
18485 /1-1
»
10 Kasım 1077 — Sayı: 16109
1 — Y u k a r ı d a cins v e m i k t a r ı yazılı 61 p a r t i m u h t e l i f o r m a n e m v a l i 6 ay vadeli o l m a k ü z e r e % 2 5 ı p e ş i n , °/fc75i i s e b a n k a
m e k t u b u ' k a r ş ı l ı ğ ı n d a v e r g i v e r e s i m l e r l e % 9 faizi p e ş i n o l m a k ü z e r e a ç ı k a r t ı r m a l ı s a t ı ş a ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
E s k i ş e h i r A s l i y e (2) Ceza H â k i m l i ğ i n d e n :
Adı s o y a d ı
i l â m ı n t a r i h ve no. s u
Cezanın n e v i ve kanun maddesi
1 — C e m a l e t t i n A k ç a k a y a , H a c ı ve
F a t m a O ğ . 1961 D . l u , K ı r ş e h i r , A k ç a a ğ ı l K ö y ü 27 haneden
29/6/1977 - 1977/734-387 T . C . K . 188/1, 5435 Sa, T . C . K . 55/3, 647 Sa. 4/1, 6 O n g ü n h a p i s t e n
2 — Recep T u n a , M e h m e t v e N e r ç e v r i l m e 200,— l i r a ve 100,— l i r a a ğ ı r p a r a c e z a s ı tecil,
m i n O ğ . 1954 D . l u P m a r h i s a r , Ceviz
Köyünden.
20/4/1977-1976/1488-1977/215 T . C . K . 193/2, 572/1, 74, 40. a l t ı ay hapis, v e i k i ay hafif hapis
cezası.
18438
Sayfa: 37
Y u k a r ı d a dava n u m a r a s ı , h ü k ü m özeti yazılı k a r a r s a n ı k a d ı n a posta ile g ö n d e r i l m i ş , adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n b i l â t e b l i ğ
iade e d i l m i ş . Z a b ı t a t a h k i k a t ı n a r a ğ m e n adresi tespit e d i l e m e m i ş o l d u ğ u n d a n h ü k ü m ö z e t i n i n R e s m î Gazete'de 29. 30 m a d d e l e r ge­
r e ğ i n c e i l â n y a p ı l m a s ı n a , ayni K a n u n u n 31. maddesine g ö r e h ü k m ü n s a n ı ğ a t e b l i ğ e d i l m i ş s a y ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l d i .
RESMÎ GAZETE
H â k i m : E k r e m Desel 12118
Z . K â t i b i : R a h m i ö z d e m i r 234
»
»
»
1
2
17
12
4
3
1
5
1
1
12
1
120
232
3800
2650
811
618
37
915
300
64
1313
93
S. N . B . C k . T o m .
S. K . B . Çk. T o m .
S . N . B . Çk. T o m .
S. N . B . Çz. T o m .
S. K . B . C k . T o m .
S. K . B . Çz. T o m .
S. N . B . Ç k . T o m .
S. N . B . Ç k . T o m .
S. N . B . Çz. T o m .
S. K . B . C k . T o m .
S. K . B . C k . T o m .
S. K . B . Çz. T o m .
M i k t a r ı
M .
3
38.352
71.956
833 230
569.018
216.756
144.225
11.655
260.974
75.648
51.947
596.245
16.718
M . Bedeli
Lira K r .
1.600,—
1.350 —
1.350,—
1.200 —
1.100,—
900,—
,1,600,—
1.350,—
1.200,—
1.350,—
1.100,—
900,—
G. Teminatı
lira Kr.
4.700,—
7.500,—
85.200,—
51.200,—
18.100,—
9.800,—
1.500,—
26.600,—
6.800 —
5.300,—
49.600,—
1.200,—
•.
10753
286.724
267.500,—
59
Y u k a r ı d a m ü f r e d a t ı yazılı 59 p a r t i muhtelif orman emvali açık a r t ı r m a suretiyle 17/11/1977 tarihine rastlayan P e r ş e m b e g ü n ü
saat 14.00 de Cevizli B ö l g e b i n a s ı n d a toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a s a t ı l a c a k t ı r .
P a r t ü e r en a z 11.655 en ç o k 75.648 M , t ü r talipIUerin (belirli g ü n ve saatte teminat m a k b u z l a r ı y l a K o m i s y o n a m ü r a c a a t l a r ı ilân
olunur.
18482 / 1-1
RESMÎ GAZETE
»
»
H.
n.
III.
ni.
UT.
ITT.
II.
m.
ITI.
II.
m.
ITI.
Adet
-—
Cevizli
»
»
»
»
»
Bekleme
Parti
adedi
w—
E m v a l i n cins ve n e v i
Deposu
Sayfa: 38
Asfeesi Devlet O r m a n İ s l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
3
XI. Y E K Û N :
Parti
NO.
2540
2758
1760
4002
468.521
663.608
391.140
805.591
13
13
15
25
11060
2328.854
66
M . Bedeli
Lira K r .
1.100,—
1.375,—
1.100,—
1.375 —
% 7 3 Tem.
Lira K r .
39.000,—
68.400,—
32.300,—
83.100,—
2128.800,—
.•
m . S . K s . Çz. T o m r u k
I H . S. N r . Çz. T o m r u k
i n . S . K s . Çz. T o m r u k
I I I . S . N r . Çz. T o m r u k
M i k t a r ı
Adet
VP.
1
Mersenet
Mersenet
Kırcagız
Kırcagız
E m v a l i n cins ve n e v i
. .
Selimiye
Selimiye
Sançay
Sançay
Deposu
1
Bölgesi
10 Kasım 1077 — Sayı: 1610Ö
J
Milas Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
•
Devlet Orman İ ş l e t m e s i A c ı p a y a m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Bölgesi
»
»
Bozdağ
Kelekçi
»
»
Bozdağ
Alıcı
»
Stablize
»
»
»
Güney
Kelekçi
»
»
»
»
>
»
>
»
Güney
»
>
»
C i n s ve nev'i
Yol durumu
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
I.
II.
III.
P a r t i adedi
M i k t a r ı
Adet
Hacım
S. N . B . Çz. T .
S. N . B . Ç k . T .
S. K . B . Çz. T .
S. K . B . Ç k . T .
S. K . B . Çk. T.
S. K . B . Ç k . T .
S. N . B . Ç z . T .
S . N . B . Çk. İT.
S. N . fi. Çk. T .
S. N . B . Ç k . T .
S. N . B . Ç k . T .
8
4
4
2
8
1
5
9
1
1
31
2009
416
1205
242
675
96
1261
2085
73
33
4849
418.353
221.306
200.673
32.421
351.221
44.415
281.703
619.731
47.372
21.567
1987.454
YEKÛN
74
12944
4282.215
M u h . bed.
Lira
Geç. t e m
Lira
1225
1450
925
1050
1050
1050
1225
1450
2500
1950
1450
39.500
24.300
14.500,
6.500
28.800
3.100
26.500
71.000
9.000
3.500
223.500
RESMÎ GAZETE
Alıcı
Deposu
10 Kasım Win — Sayı: 16109
1 — İsletmemize alt yukarıda müfredatı yazılı (68) parti orman emvali hizalarında gösterilen muhammen bedel Üzerinden açık
arttırma suretiyle s a t ı ş (bedelinin % SO si ve vergiler peşin, bakiyesi 90 g ü n vadeli müdedtsiz limitli banka mektubu karşılığında bunak .
üzere satışa çıkarılmıştır.
I
3 — S a t ı ş 18 K a s ı m 1977 Cuma günü saat 13.00 de İ ş l e t m e Merkezinde s a t ı ş salonunda yapılacaktır.
3 — S a t ı ş a alt ilan, tevhit cetveli, şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Muğla, TJenizIi, İzmir Bölge
Başmüdürlüklerinde,
İzmir Ticaret Gazetesinde, Muğla Bölge Başmüdürlüğümüze bağlı İşletme M ü d ü r l ü l e r i n d e görülebilir.
4 — S a t ı ş a iştirak edeceklerin 16/B s a t ı ş (şartnamesi h ü k ü m l e r i uyarınca belgelerini ibraz ederek s a t ı n alacakları partilerin te­
minatlarını yatırdıklarına dair makbuzla birlikte satış saatinde Komisyona müracaat etmeleri duyurulur.
(18480 /1-1
450200
Sayfa: 30
1 — Y u k a r ı d a m ü f r e d a t ı yazılı o r m a n ü r ü n ü , ş a r t n a m e s i n e g ö r e ; % 50 m a l bedeli ve vergileri p e ş i n , b a k i y e % 50 m a l b e d e l i
vadesiz v e l i m i t d a h i l i b a n k a m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a ü ç a y Vade i l e a ç ı k a r t ı r m a y a ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
2 — S a t ı ş 17 K a s ı m '1977 g ü n ü saat 14 d e K e l e k ç i Belediyesi T o p l a n t ı S a l o n u n d a toplanacak k o m i s y o n
huzurunda
yapıla­
caktır.
3 — İ s t e k l i l e r i n ş a r t n a m e d e b e l i r t i l e n belgeleri ve teminat m a k b u z l a r ı i l e b e l i r l i g ü n v e saatte k o m i s y o n a
müracaatları
duyurulur.
18483 / 1.1
S a y f a : 40
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı n ı 1977 — Sayı : 16109
lekel Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
C i n s i
O t o m a t i k Telefon S a n t r a J ı
(5/50/6 hk>
O t o m a t i k Telefon S a n t r a l ı
(5/25/4 I ü k )
O t o m a t i k Telefon S a n t r a l ı
(10/100/12 l i k )
Miktarı
Adet
3
( ü ç adedi)
Tah. Bedeli
Lira Kr.
846.000,—
147.600,—
585.600,—
Geç. T e m .
Lira K r .
37.590-
8.600,-
27.150,-
Eksiltme. Tarihi,
G ü n ü , Saati
17/11/1977
Perşembe
11.00
17/11/1977
Perşembe
14.30
17/11/1977
Perşembe
15.30
1 — Y u k a r ı d a c i n s i , t a h m i n i bedelleri ile geçici t e m i n a t l a r ı yazılı 5 adet Oto­
m a t i k Telefon S a n t r a l ı h i z a l a r ı n d a k i , tarih, g ü n ve saatlerde Istanbul-Cibali'deki
M e r k e z S a t ı n a l m a K o m i s y o n u n d a k a p a l ı zarf y ö n t e m i ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — Ş a r t n a m e l e r i a n ı l a n K o m i s y o n i l e A n k a r a ve İ z m i r T e k e l B a ş m ü d ü r l ü k ­
lerinde g ö r ü l e b i l i r .
3 — İ s t e k l i l e r i n , 2490 sayılı Y a s a n ı n 32. ve E k s i l t m e Ş a r t n a m e s i n i n 29. m a d ­
desine g ö r e h a z ı r l ı y a c a k l a n k a p a l ı teklif z a r f l a n i l e ;
a) Geçici teminat m a k b u z u n u ,
b ) K a n u n î i k a m e t g â h ı n a ilişkin belgelerini,
c) İ s t e k l i b i r o r t a k l ı k ise;
aa) İ d a r e M e r k e z i n i n b u l u n d u ğ u mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulun­
d u ğ u Ticaret O d a s ı n d a n v e y a s a i r r e s m î b i r m a k a m d a n o r t a k l ı k siciline k a y ı t l ı ve
h a l e n faaliyette o l d u ğ u n u g ö s t e r i r ve b u e k s i l t m e n i n i l k i l â n t a r i h i n d e n sonra alın­
m ı ş b i r belgeyi,
bb) O r t a k l ı ğ ı n s i r k ü l e r i veya o r t a k l ı k a d ı n a teklifte bulunacak k i m s e l e r i n
b u o r t a k l ı ğ ı n v e k i l i o l d u ğ u n u g ö s t e r i r noterden onanb v e k â l e t n a m e y i , ihale saatin­
den b i r saat ö n c e s i n e k a d a r 1. maddede belirtilen k o m i s y o n a m a k b u z k a r ş ı l ı ğ ı n d a
vermeleri şarttır.
4 — B u İ h a l e ile i l g i l i belgelerin posta ile g ö n d e r i l m e s i halinde gecikme ve
k a y b o l m a l a r k a b u l edilmez. D u y u r u l u r .
18256/ 1-1
Ankara Vilâyeti D a i m i E n c ü m e n i n d e n :
K o n u s u
Keşif B e d e l i
Lira K r .
Geçici Tem.
Lira K r .
202.749,20
11.387,46
Çankaya İlkokulu binası onarımı
D e l i c e İlçesi H ü r r i y e t İ l k o k u l u b a h ç e ihata d u v a r ı
onarımı
80.467,15
527336
Y u k a r ı d a k o n u s u keşif bedeli ve geçici teminat m i k t a r ı yazılı işler, k a p a l ı zarf
u s u l ü ile eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . İ h a l e l e r i a y n a y r ı olarak 30/11/1977 Ç a r ş a m b a
g ü n ü saat 11.00 de V i l â y e t K o n a ğ ı n d a D a i m i E n c ü m e n t o p l a n t ı s a l o n u n d a y a p ı l a ­
caktır.
Ş a r t n a m e Daimi E n c ü m e n d e görülebilir.
İ s t e k l i l e r i n b e l i r l i g ü n saat 10.00 a kadar, teminat, T i c a r e t O d a s ı v e s i k a s ı ve
İ h a l e d e n ü ç g ü n evvel ( T a t i l g ü n l e r i h a r i ç ) B a y ı n d ı r l ı k M ü d ü r l ü ğ ü n d e n a l a c a k l a r ı
fenni yeterlik belgesini h a v i k a p a l ı z a r f l a r ı n ı E n c ü m e n e v e r m e l e r i gerekir.
Postada v a k i olacak g e c i k m e l e r k a b u l edilmez.
18495 / 4-1
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE!
Sarfa: 41
Araç O r m a n Muhafaza M e m u r l u ğ u E ğ i t i m Merkezi M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — K a s t a m o n u O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü A r a ç O r m a n Muhafaza Me­
m u r l u ğ u E ğ i t i m M e r k e z i özel tip 2 k a t l ı 4 1 ü H i z m e t e v i i n ş a a t ı 2490 sayılı k a n u n
g e r e ğ i n c e k a p a l ı z a r f u s u l ü i l e eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — î k i k a t l ı h i z m e t e v i keşif bedeli 914.901,52 T L . olup. geçici t e m i n a t ı
40326,— T L . d ı r .
3 — i k i k a t l ı h i z m e t e v i i n ş a a t ı 29/11/1977 P e r ş e m b e g ü n ü saat 16.00 da Araç
O r m a n M u h a f a z a M e m u r l u ğ u E ğ i t i m M e r k e z i s a l o n u n d a toplanacak k o m i s y o n ma­
rifeti ile y a p ı l a c a k t ı r .
4 — E k s i l t m e ş a r t n a m e s i ve d i ğ e r evraklar, K a s t a m o n u O r m a n B ö l g e Baş­
m ü d ü r l ü ğ ü , A n k a r a O r m a n Bölge B a ş m ü d ü r l ü ğ ü , istanbul Orman Bölge B a ş m ü d ü r ­
l ü ğ ü ile A r a ç O r m a n M u h a f a z a M e m u r l u ğ u E ğ i t i m M e r k e z i M ü d ü r l ü ğ ü n d e mesai
saatleri d a h i l i n d e g ö r ü l e b i l i r .
5 — E k s i l t m e y e g i r m e k isteyenlerin;
Geçici t e m i n a t l a r ı n ı ,
b ) 1977 yılı T i c a r e t ve S a n a y i O d a s ı belgesini,
c) B u işin k e s i t bedeli k a d a r i ş y a p t ı r ı p k a b u l l e r i n i d e y a p t ı r d i ğ ı n ı g ö s t e r i r
iş b i t i r m e belgesini, t e k l i f m e k t u b u ile b i r zarfa k o y a r a k 29/11/1977 g ü n ü saat 15.00 e
k a d a r ihale k o m i s y o n u n a v e r m e l e r i .
6 — Y e t e r l i k belgesini a l m a k için son m ü r a c a a t tarihi 28/11/1977 g ü n ü mesai
saati sonuna k a d a r d ı r .
7 — Telgrafla m ü r a c a a t ve p o s t a d a k i g e c i k m e l e r k a b u l olunmaz.
Hân olunur.
18087 / 4-1
E r b a a Belediye
Başkanlığından:
1 — Belediyemizce yeni y a p ı l a n ve i ç e r i s i n d e i k i adet fırın ve t e ş k i l a t ı bulu­
nan E k m e k F a b r i k a s ı ü ç y ü m ü d d e t l e b ü t ü n d e m i r b a ş l a r ı i l e b i r l i k t e k i r a y a veri­
lecektir.
2 — F a b r i k a m a yıllık k i r a m u h a m m e n bedeli 120.000,— l i r a d ı r . Geçici temi­
n a t ı 18.150,— l i r a d ı r .
3 — K i r a y a v e r m e işi 2490 sayılı k a n u n u n 41. m a d d e s i g e r e ğ i n c e a ç ı k a r t ı r m a
suretiyie y a p ı l a c a k t ı r .
4 — İ h a l e 30 K a s ı m 1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00 de Belediyede E n c ü m e n
huzurunda y a p ı l a c a k t ı r .
5 — İ h a l e y e g i r e c e k l e r i n teminat m a k b u z v e y a m e k t u p l a r ı n ı ve k a n u n i i k a ­
m e t g â h ı m g ö s t e r i r t a s t i k l i i k a m e t g â h i l m ü h a b e r i n i i b r a z etmesi ş a r t t ı r .
o — B u n a ait ş a r t n a m e h e r g ü n Muhasebede g ö r ü l e b i l i r ve isteyenlere g ö n d e ­
rilir.
7 — N o r m a l % 15 kesin teminat d ı ş ı n d a ş a r t n a m e s i n d e k i m i k t a r d a demir­
başlara karşılık teminat alınacaktır.
18493 / 4-1
Zonguldak Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
Belediyemiz o t o b ü s g a r a j ı n ı n ç a t ı s ı n ı n 89.179,80,— l i r a keşif bedeli dahilinde
s ö k ü l m e s i i ş i ihalesi 29/11/1977 S a h g ü n ü saat 15.00 de belediye e n c ü m e n salonunda
yapılacaktır.
T a l i p l i l e r i n 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesine tevfikan h a z ı r l a y a c a k l a r ı temi­
natlarını havi 5.709,— liralık teminat m a k b u z l a r ı n ı
ihale
saatinden b i r saat evvel
e n c ü m e n b a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri l a z ı m d ı r . Ş a r t n a m e s i F e n İ ş l e r i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n temin
edilir.
18086 / 4-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 42
10 Kasım, 1977 — S a y ı :
16109
Manisa Belediyesinden:
1 — Belediyemizce Ş e h r i m i z E s k i O t a G a r a j ı n d a y a p ı l a c a k olan B a h ç ı v a n
Tezgahlan İ n ş a a t ı işi 2490 sayılı k a n u n h ü k ü m l e r i n e göre k a p a l ı zarf suretiyle ek­
siltmeye k o n u l m ı t ş t u r .
2 — E k s i l t m e s i 29/11/1977 S a h g ü n ü saat 16.30 da B e l e d i y e m i z E n c ü m e n i n d e
yapılacaktır.
3 — İ ş i n keşif bedeli 142.18626 L i r a d ı r .
4 — E k s i l t m e ş a r t n a m e s i ve d i ğ e r e v r a k l a r mesai saatleri dahilinde F e n İ ş l e r i
M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için;
a) 8J50,— L i r a l ı k geçici t e m i n a t ı m ,
b ) 1977 y ı l m a ait T i c a r e t ve Sanayi O d a s ı belgesini,
c) M ü r a c a a t d i l e k ç e l e r i ile b i r l i k t e B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l m ı ş olduk­
l a r ı (C) grubundan m ü t e a h h i t l i k karnesi veya b u işe m ü m a s i l b i r iş y a p t ı ğ ı n a d a i r
r e s m i yeterlik belgesini, teklif m e k t u p l a r ı ile b i r l i k t e zarfa k o y m a l a r ı l â z ı m d ı r .
6 — İ s t e k l i l e r teklif m e k t u p l a r ı m ihale saatinden 1 saat evvel m a k b u z kar­
ş ı l ı ğ ı n d a İ h a l e K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
7 — Y e t e r l i k belgesi a l ı n m a s ı için en son m ü r a c a a t t a r i h i 28/11/1977 Pazar­
tesi g ü n ü mesai saati sonuna k a d a r d ı r .
8 — Telgrafla m ü r a c a a t ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
18494 /4-1
K a r a c a s u Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
Belediyeye ait b i r adet faal FL-7 f;at m a r k a yükleyici s a t ı ş ı edilecektir. M u ­
h a m m e n bedeli 250.000,— l i r a o l u p , geçici t e m i n a t ı 13.750,— l i r a d ı r .
642 fiat m a r k a d a m p e r l i faal b i r adet k a m y o n s a t ı ş ı edilecektir. M u h a m m e n
bedeli 150.000,— l i r a o l u p geçici t e m i n a t ı 8.750,— l i r a d ı r .
A L L Ş a r m e s m a r k a b i r adet gayri faal grayder s a t ı ş edilecektir. M u h e m m e n
bedeli 200.000,— l i r a olup, geçici t e m i n a t ı 11.250,— l i r a d ı r .
744 VVeeled B e n z i n l i gayri faal b i r adet T r a k t ö r s a t ı ş edilecektir. M u h a m m e n
bedeli 15.000,— l i r a olup, geçici t e m i n a t ı 1.125,— l i r a d ı r .
tha'.e 30/11/1977 t a r i h Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 10.00 da Belediye Dairesinde E n ­
c ü m e n h u z u r u n d a k a p a l ı zarf u s u l ü a r t t ı r m a suretiyle y a p ı l a c a k t ı r .
K e y f i y e t i l â n olunur.
18492 / 4-1
P T T Genel
Müdürlüğünden:
1 — 6.400.000,— T L . keşif bedelli K o n y a P T T Paket b i n a s ı i n ş a a t ı k a p a l ı zarf
u s u l ü ile eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . Geçici t e m i n a t ı : 205.750,— T L . d ı r .
2 — E k s i l t m e d o s y a s ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z Y a p ı İ ş l e r i D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n ­
da ve K o n y a P T T B ö l ç e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r .
3 — E k s i l t m e 1/12/1977 P e r ş e m b e g ü n ü saat 16.00 da Genel M ü d ü r l ü k E k ­
siltme Kurulunca yapılacaktır.
4 — İ s t e k l i l e r i n 28/11/1977 Pazartesi g ü n ü saat 17.30 a k a d a r eksiltme ş a r t ­
n a m e s i n i n 12. maddesinde istenilen belgeler ve m ü t e a h h i t l i k k a r n e s i aslı ile Genel
M ü d ü r l ü ğ e b a ş v u r a r a k i ş t i r a k belgesi a l m a l a r ı gerekmektedir.
— T a l i p l e r i n b u işe ait t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı , e k s i l t m e n i n y a p ı l a c a ğ ı g ü n ü
s ? m 15.00 e k a d a r İ h a l e K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a tevdii edilmek ü z e r e Y a p ı İ ş l e r i
Dairesine m a k b u z m u k a b i l i n d e vermeleri gerekmektedir.
6 — T e ş e k k ü l ü m ü z ihaleyi y a p ı p y a p m a m a k t a veya d i l e d i ğ i n e ihale etmekte
serbesttir.
17798 / 2-1
5
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMÎ G A Z E T E
Sayla: 41
G ö l c ü k Tersanesi K o m u t a n l ı ğ ı D ö n e r Sermaye Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1. Tersanemiz D ö n e r Sermaye Genel M ü d ü r l ü ğ ü i h t i y a c ı için (4) k a l e m malze­
me satın alınacaktır.
2. B u işe ait tekrdk ve i d a r i ş a r t n a m e l e r Tersanemiz D ö n e r Sermaye S a t ı n a l m a
K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı Ofisinden bedelsiz olarak alınabilir.
3. İ h a l e 2 Aralık 1977 C u m a g ü n ü saat 14.00 de D ö n e r Sermaye S a t ı n a l m a K o ­
m i s y o n u Başkanlığı O a d s ı n d a y a p ı l a c a k t ı r .
4. E n son teklif verme aynı g ü n saat 12.00 ye k a d a r d ı r .
5. B u işe ait m a k t u teminat 70.000,— TL.dır.
6. Posta ile ş a r t n a m e g ö n d e r i l m e z ve postadaki v a k i gecikmeler dikkate alınmaz.
7. Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z 2490 sayılı K a n u n a tabi d e ğ ü d i r .
A)
B)
C)
D)
Malzemenin cinsi
Miktarı
G e m i t i p i entaj a r m a t ü r çift nozullu 2x20 w.
220 V . Balast l a m b a s ı i l e komple
Ploresant lamba a r m a t ö r ü 2x20 w. 220 V . Balast
L a m b a s ı ile komple çift nozullu
Floresant lamba a r m a t ö r ü 2x40 w . 220 V . Balas
L a m b a s ı ile komple çift nozullu
Floresant lamba a r m a t ö r ü 4x20 w . 220 V . Balast
L a m b a s ı ile komple çift nozullu
528 Adet
204 Adet
74 Adet
152 Adet
18257 / 2-1
T K İ . Mahdut Mesuliyetli Garp Linyitleri İşletmesi
Müessesesinden:
G A R P L İ N Y İ T L E R İ İ Ş L E T M E S İ N C E KÖMÜR TAŞIMA İ Ş İ Y A P T I R I L A C A K T I R
S e y i t ö m e r B ö l g e s i K r i b l a j S i l o l a r ı n d a n , T e r m i k S a n t r a l S i l o l a r ı n a 1 yılda
1.250.000 ton k ö m ü r t a ş ı t t ı r ı l a c a k t ı r .
B u işle ilgili ş a r t n a m e l e r :
A n k a r a ' d a : T . K . I . Genel M ü d . S a t ı n A l m a D a i r e s i B ş k . l ı ğ ı n d a n
İ s t a n b u l ' d a : T . K . I . i s t a n b u l S a t ı n A l m a M ü d ü r l ü ğ ü n d e n (Odakule I ş Mer­
kezi K a t 12 B e y o ğ l u / i s t a n b u l .
i z m i r ' d e : G . L . I . i r t i b a t B ü r o s u Ş e f l i ğ i n d e n (1487 S o k a k 17/3. A l s a n c a k - î z m i r )
temin edilebilir.
i s t e k l i l e r i n t e k l i f l e r i n i en geç 28/11/1977 g ü n ü saat 15.00 e kadar T a v ş a n l ı '
d a k i M ü e s s e s e m i z M e r k e z i M u h a b e r a t Servisinde b u l u n d u r u l m a s ı gerekir. Postada
veya herhangi b i r nedenle m e y d a n a gelecek gecikmeler d i k k a t e a l ı n m a z . M ü e s s e ­
semiz 2490 sayılı A r t ı r m a ve E k s i l t m e K a n u n u n a t a b i d e ğ i l d i r .
18486 / 2-1
istanbul PTT Bölge
Başmüdürlüğünden:
1 — M ü h ü r l ü n u m u n e m i z e g ö r e 3000 k g . İngiliz s i c i m i s a t ı n a l ı n a c a k t ı r .
2 — thale 9/12/1977 C u m a g ü n ü saat 15.30 da S i r k e c i B ü y ü k Postahane bi­
n a s ı i k i n c i k a t ı n d a toplanacak S a t ı n A l m a K o m i s y o n u n d a y a p ı l a c a k t ı r . İ s t e k l i l e r i n
b u işe ait t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı ihale g ü n ü saat 14.30 a k a d a r B a ş m ü d ü r l ü k Malzeme
M ü d ü r l ü ğ ü n e m a k b u z m u k a b i l i tevdi etmeleri gerekmektedir.
3 — B u işe ait ş a r t n a m e ve m ü h ü r l ü numune iş g ü n l e r i n d e mesai saatleri d a
hilinde Malzeme M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
4 — Postada v a k i olacak gecikmeler k a b u l o l u n m a z .
5 — T e ş e k k ü l ü m ü z 2490 sayılı A r t ı r m a ve E k s i l t m e K a n u n u n a tabi o l m a y ı .
ihaleyi d i l e d i ğ i n e y a p m a k t a veya h i ç y a p m a m a k t a serbesttir.
18489 / 2-1
t
RESMÎ G A Z E T E
S a y l a : 44
10 Kasam 1877 — S a y ı :
16109
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı K a r a y o l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü 1. B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
A ş a ğ ı d a keşif bedeli, ihale g ü n ve saati geçici t e m i n a t ı belge m ü r a c a a t son
g ü n ü yazılı iş, 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesi g e r e ğ i n c e k a p a l ı zarf u s u l ü ile ek­
siltmeye k o n m u ş t u r . E k s i l t m e s i Bölge İ d a r e b i n a s ı n d a , e k s i l t m e k o m i s y o n u n c a ya­
pılacaktır.
B u işe ait ihale d o s y a s ı I s t a n b u l - K ü ç ü k y a h ' d a 1. B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü Malzeme
A m i r l i ğ i n d e n 50,— l i r a m u k a b i l i n d e temin edilebilir. ( İ h a l e y e i ş t i r a k edenler dos­
y a n ı n t a m a m ı n ı k o m i s y o n d a i m z a edeceklerdir.)
İ s t e k l i l e r i n belge m ü r a c a a t son g ü n ü saat 17.30 a k a d a r Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n e
m ü r a c a a t l a verecekleri d i l e k ç e l e r i n e ;
a) B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l ı n m ı ş ve s ü r e s i d o l m a m ı ş (B) grubundan ve
en az 20.000.000,— T L . lık m ü t e a h h i t l i k karnesi,
b) Y a p ı a r a ç l a r ı b i l d i r i s i ( ö r n e k 2) istenilen ana m a k i n a l a r ,
1 — 1 adet y ü k l e y i c i ( T r a k s k a v a t ö r ) 1 1/2 yd3 l ü k 56 D H P paletli.
2 — 5 adet k a m y o n (Beheri 7 tonluk),
3 — 1 adet k o m p r a s ö r (en az 2 adet tabanca ç a l ı ş t ı r a b i l e c e k kapasitede)
4 — 1 adet ( p r i m e r + sekonder) k o n k a s ö r veya 2 adet çeneli k o n k a s ö r (beher
k o n k a s ö r 200 m k a p a s i t e l i olacak)
3
5 — 1 adet t i t r e ş i m l i s i ü n d i r 4-5 ton statik a ğ ı r l ı ğ ı n d a ve 8-9 ton d i n a m i k
kuvvette s i l i n d i r + p a l e t l i t r a k t ö r (41-56 D H P
6 — 1 adet a r a z ö z (5 tonluk)
7 — 1 adet betoniyer (250 litre)
S — 1 adet v i b r a t ö r (2 1/2 H P g ü c ü n d e )
N o t : M ü t e a h h i t i n -sahip o l d u ğ u m a k i n a ve t e ç h i z a t ı n f a t u r a l a r ı n ı n sureti­
n i n noterce tasdiki ve t a s d i k s a f h a s ı n d a b u m a k i n a ve t e ç h i z a t ı n muhasebe kayıt­
l a r ı n ı n da a y n ı noterce t a s d i k l i sureti, h a r i ç t e n k i r a ile t e m i n edilecek d i ğ e r i n ş a a t
m a k i t ı a l a r ı için noterden t a s d i k l i k i r a mukavelesi e k l e n m e l i d i r .
c) Sermaye ve k r e d i o l a n a k l a r ı n ı a ç ı k l a y a n m a l î d u r u m b i l d i r i s i ( ö r n e k 3)
d) S ö z l e ş m e y e esas i l k i l â n tarihinden s o n r a a l ı n m ı ş b a n k a m e k t u b u . (Re­
ferans m e k t u b u : Ö r n e k 4)
e) M ü t e a h h i t i n b u i ş t e ç a l ı ş t ı r a c a ğ ı t e k n i k personele ait T e k n i k Personel
b i l d i r i s i ( ö r n e k 5)
f l ) D i l e k ç e n i n v e r i l i ş tarihinde m ü t e a h h i t i n elinde b u l u n a n i ş l e r i a ç ı k l a y a n
t a a h h ü t b i l d i r i s i ( ö r n e k 6)
f2) M ü t e a h h i t i n son 5 y ı l d a y a p t ı ğ ı işleri g ö s t e r i r b i l d i r i . B u b i l d i r i y e i ş b i
t i r m e belgeleri eklenecektir.
( Y u k a r ı d a b, c, e, f 1 ve f2 de belirtilen ö r n e k 2,3,5 ve 6 n ı n bizzat m ü t e a h l ı i t
tarafından i m z a l a n m a s ı ş a r t t ı r . B u bildiriler vekâleten i m z a edilmiş olursa kabul
edilmez.
g) İ s t e k l i l e r i n i ş y e r i n i g ö r ü p tetkik ettiklerine d a i r i ş i n ait o l d u ğ u kontroll u k t a n a l ı n m ı ş t a s d i k l i b i r belge
h) i s t e k l i l e r i n tek k i ş i o l m a s ı halinde i m z a s i r k ü l e r i n i n aslı veya noterden
t a s d i k l i sureti, ş i r k e t o l m a s ı halinde ş i r k e t s i r k ü l e r i
ı) K a n u n i i k a m e t g â h belgelerini ekleyerek b u iş i ç i n yeterlik belgesi alma­
ları lâzımdır.
ihaleye gireceklerin yeterlik
belgeleri ile b i r l i k t e geciçi teminat (teminat
b a n k a m e k t u b u ise selahiyetli k i ş i l e r i n i m z a l a r ı t a s d i k l i o l a c a k ve b a n k a l i m i t i ya­
z ı l a c a k ) aslı veya n o t e r d e n t a s d i k l i 1977 yılı Ticaret ve S a n a y i O d a s ı v e s i k a s ı , ve
k â l e t e n ihaleye g i r e c e k l e r i n v e k â l e t n a m e l e r i n i , i s t e k l i b i r o r t a k l ı k o l d u ğ u takdirde
b u belgelerine i l â v e t e n ş i r k e t i n i m z a s i r k ü l e r i veya v e k â l e t n a m e s i n i ve ş i r k e t i n bi­
r i n c i i l â n ı m ı z d a n s o n r a a l ı n m ı ş h a l i faaliyet belgelerini h a m i l u s u l ü n e uygun ola
r a k 2490 sayılı K a n u n g e r e ğ i n c e h a z ı r l a y a c a k l a r ı teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç ihale
saatinden b i r saat ö n c e k o m i s y o n b a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri l â z ı m d ı r .
10 K a s a n 1077 — S a y ı : 16109
Sayfa: 46
RESMÎ G A Z E T E
P o s t a d a k i gecikmeler n a z a r ı itibare a l ı n m a z . D u y u r u l u r .
İ ş i n c i n s i : (Edirne-Havsa) a y r ı m ı - K ı r k l a r e l i y o l u K m (0+000-55+000) a r a s ı n
da y a p ı l a c a k alt y a p ı , sanat y a p ı l a r ı , ü s t y a p ı ve m ü t e f e r r i k işler., Keşif b e d e l i :
51.000.000,— T L . , Geçici t e m i n a t : 1.544.000,— T L . , i h a l e g ü n ü : 5 A r a l ı k 1977 Pazar­
tesi saati : 11.00, Belge m ü r a c a a t son g ü n ü : 29 K a s ı m 1977
17515 / 4-1
Devlet Entegre Kereste F a b r i k a s ı V e z i r k ö p r ü
Müdürlüğünden:
1 — V e z i r k ö p r ü ' d e F a b r i k a k u r u l u ş s a h a s ı k e n a r ı n d a n g e ç e n E s e n l i Çayı kı>ı
t a h k i m a t ı i l e sosyal tesisler ve a t ö l y e garaj i k m a l i n ş a a t l a r ı m ü t e a h h i t n a m ve
h e s a b ı n a k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — M ü t e a h h i t n a m ve h e s a b ı n a
yaptırılacak
i ş l e r i n b i r i n c i keşif t u t a n
15294.523,42 T L . d ı r .
3 — B u i ş e ait geçici teminat t u t a r ı 472.600 T L . d ı r .
4 — i h a l e 28/11/1977 Pazartesi g ü n ü saat 15.00 de V e z i r k ö p r ü Entegre Keres­
te F a b r i k a s ı M ü d ü r l ü ğ ü n d e toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
5 — B u i ş l e r l e i l g i l i proje ve keşif ö z e t l e r i , ş a r t n a m e l e r , s ö z l e ş m e t a s a n s ı ve
diğer evrak O r m a n Ü r ü n l e r i S a n a y i Genel M ü d ü r l ü ğ ü A t a t ü r k B u l v a n K a t . 9 Ank a r a ' d a k i i n ş a a t F e n H e y e t i M ü d ü r l ü ğ ü n d e ve V e z i r k ö p r ü Entegre Kereste Fabri­
kası M ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r .
6 — ihaleye k a t ı l m a k isteyenlerin; yeterlik belgesi a l m a k ü z e r e y a p ı a r a ç l a n , teknik personel, t a a h h ü t , sermaye ve k r e d i b i l d i r i m l e r i n i ve B a y ı n d ı r l ı k B a ­
k a n l ı ğ ı n d a n a l m ı ş o l d u k l a n B grubundan en az keşif bedeli k a d a r işin ihalesine gi­
rebileceklerini g ö s t e r i r m ü t e a h h i t l i k k a r n e s i n i d i l e k ç e l e r i n e e k l i y e r e k O R Ü S Genel
M ü d ü r l ü ğ ü A t a t ü r k B u l v a n N o . 115 K a t 9 A n k a r a adresine 15/11/1977 Salı g ü n ü
«aat 17.30 a k a d a r v e r m e l e r i ş a r t t ı r .
7 — Y e t e r l i k belgesi alan talipliler eksiltme ş a r t n a m e s i n e g ö r e h a z ı r l ı y a c a k
l a n teklif m e k t u p l a r ı , teminat m a k b u z l a r ı , 1977 y ı l ı n a ait T i c a r e t ve S a n a y i O d a s ı
Belgesi ve Y e t e r l i k Belgesi ile b i r l i k t e 28/11/1977 Pazartesi g ü n ü saat 14.00 de ka­
dar m a k b u z m u k a b i l i ihale k o m i s y o n u b a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
8 — P o s t a d a k i gecikmeler ve telgrafla m ü r a c a a t l a r k a b u l edilmez.
9 — İ d a r e m i z 2490 sayılı K a n u n a tabi d e ğ i l d i r .
18488 / 2-1
•
S o s y a l S i g o r t a l a r K u r u m u Tepecik Hastahanesi
Başhekimliğinden:
T — H a s t a h a n e m i z i n b i r yıllık i h t i y a c ı i ç i n ;
a) 9.500 K g . tavuk e t i
b) 250.000 adet y u m u r t a
İ h a l e s i 28/11/1977 Pazartesi g ü n ü saat 15.30 da « k a p a l ı zarf» u s u l ü y l e i d a r i vr
evsaf ş a r t n a m e s i ve s ö z l e ş m e t a s a r ı s ı e s a s l a n dahilinde hastahanemizde y a p ı l a c a k
tır.
I I — ihaleye ait s ö z l e ş m e ve ş a r t n a m e l e r mesai saatleri dahilinde Hastahanemiz L e v a z ı m Ş e f l i ğ i n d e g ö r ü l e b i l i n i r .
I I I — i s t e k l i l e r i n , i d a r i ş a r t n a m e m i z i n 3. ve 4. maddelerinde z i k r e d i l e n h u
suslara g ö r e t a n z i m edecekleri k a p a l ı z a r f l a r ı n ı , ihale g ü n ve saatinden en g e ç b i r
saat ö n c e H a s t a h a n e m i z M u a m e l â t Servisine v e r m e l e r i gerekir. K a p a l ı zarflar İ a d e ­
l i t a a h h ü t l ü o l a r a k P.T.T ile de g ö n d e r i l e b i l i n i r , ancak
p o s t a d a k i v a k i gecikme­
ler n a z a r ı i t i b a r a a l ı n m a z .
I V — i h a l e neticesi, b i r d u y u r u ile Hastahanemiz antresindeki i l â n l a ; 5 g ü n
z a r f ı n d a ihale bedelinden % 15 i n d i r i m y a p m a y ı teminat y a t ı r a r a k yazılı m ü r a ­
caatta b u l u n a n f i r m a veya f i r m a l a r ile, ihale ü z e r i n d e k a l a n f i r m a a r a s ı n d a b i r
defaya mahsus o l m a k ü z e r e a ç ı k eksiltme y a p ı l ı r .
i h a l e neticesi ihale ü z e r i n d e kalana t a a h h ü t l ü m e k t u p l a b i l d i r i l i r .
V — K u r u m u m u z 2490 sayılı K a n u n a t a b i d e ğ i l d i r .
18487 / 2-1
S a y f a : 46
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
Muş Valiliğinden :
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı Yapı İşleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n :
1 — A ş a ğ ı d a d u r u m l a r ı yazılı b u l u n a n (2 i n ş a a t ) işi 2490 s a y d ı K a n u n hü­
k ü m l e r i n e g ö r e 527 sayılı K a n u n l a gelecek yıla s a r i o l u p k a p a l ı zarf u s u l ü ile ek­
siltmeye k o n u l m u ş t u r . (1 N o . l u i ş sari değildir.)
2 — E k s i l t m e a ş a ğ ı d a yazılı g ü n ve saatlerde M u ş B a y ı n d ı r l ı k M ü d ü r l ü ğ ü
b i n a s ı n d a ihale k o m i s y o n u n c a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — E k s i l t m e ş a r t n a m e s i ve d i ğ e r evrak
Bayındırlık Müdürlüğünde
görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n :
A) B a y ı n d ı r l ı k M ü d ü r l ü ğ ü n a m ı n a her iş i ç i n a ş a ğ ı d a g ö s t e r i l e n geçici te­
minatını
B) 1977 yılına ait ticaret ve sanayi o d a s ı belgesini,
C) H e r iş için a y r ı a y r ı olmak ü z e r e d i l e k ç e l e r i ile b i r l i k t e verecekleri o"
siltme ş a r t n a m e s i n d e b e l i r t i l e n ve u s u l ü n e g ö r e h a z ı r l a n m ı ş olan y a p ı a r a ç l a r ı bil­
dirisi sermaye ve k r e d i o l a n a k l a r ı n ı a ç ı k l a y a n m a l î d u r u m b i l d i r i s i , teknik perso­
nel b i l d i r i s i , t a a h h ü t b i l d i r i s i , B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l m ı ş o l d u k l a r ı (C) gru­
bundan keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine girebileceklerini g ö s t e r i r m ü t e a h h i t l i k
karnesinin aslını ibraz suretiyle B a y ı n d ı r l ı k M ü d ü r l ü ğ ü belge k o m i s y o n u n d a n ala­
c a k l a r ı ) , eksiltmeye girme belgesini teklif m e k t u p l a r ı ile b i r l i k t e zarfa k o y m a l a r ı
lâzımdır
5 — İ s t e k l i l e r teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale g ü n ü ihale saatinden b i r saat evvel
m a k b u z k a r ş ı l ı ğ ı n d a ihale komisyonu b a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
6 — E k s i l t m e y e girme belgesi a l ı n m a s ı için son m ü r a c a a t t a r i h i a ş a ğ ı d a gös­
terilen mesai saatleri sonuna k a d a r d ı r .
T e l g r a i l a m ü r a c a a t l a r ve postada gecikmeler
kabul edilmez keyfiyet ilân
olunur.
Yeterlik
Keşif B e d . G . Tem.
î h a 1 e n i n
Bel. Son Karne
i ş i n adı
Lira Kr.
Lira
tarihi
günü
saati M ü r . Tar. grubu
1 - M u ş Devlet
Hastahanesi
kalorifer tesi­
satı onarımı
1.479.237,50
2 - M u ş - V a r t o Met o r o l o j i istas­
yon b i n a s ı
902.000 —
58.128
28/11/1977 Pazartesi 10.00 25/11/1977
(C)
39.830
28/11/1977 Pazartesi 15.00 25/11/1977
18491 / 4-1
(C)
Azot Sanayii T. A . Ş. Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
K ü t a h y a Azot F a b r i k a l a r ı m ı z ihtiyacı 33 kalem muhtelif tip boğazlı flanş, kapa­
lı teklif u s u l ü y l e t e m i n edilecektir.
B u işe ait ş a r t n a m e l e r , Ankara'da t z m i r Cad. N o . 35'deki Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z
Ticaret Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n d a n ve İ s t a n b u l ' d a R ı h t ı m C a d . Çıracı Sk. R. H a n 26 - 30
K a t / 2 'deki İ s t a n b u l S a t m a l ı n a M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e n bedelsiz olarak temin edilebüir.
K a p a l ı teklifler, i d a r î ş a r t n a m e s i n e göre h a z ı r l a n a r a k engeç 28/11/1977 tarihine
tesadüf eden Pazartesi g ü n ü saat 16.00'ya kadar Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z H a b e r l e ş m e
M ü d ü r l ü ğ ü n e elden v e r i l m i ş veya posta ile g ö n d e r i l m i ş o a l c a k t ı r . Postada v a k i gecik­
meler ve z a m a n ı n d a verilmeyen teklifler nazara a l m m ı y a c a k t ı r .
Ş i r k e t i m i z 2490 sayılı kanuna tabi o l m a y ı p , ihaleyi y a p ı p yapmamakta, dilediği
firmaya s i p a r i ş vermekte tamamen serbesttir.
18255 / 1-1
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 18109
Sayfa: 47
RESMÎ G A Z E T E
İller B a n k a s ı n d a n :
ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR
Keşif Bedeli
Geç. Tem.
Karne
grubu
Lira
Lira Krş.
Kasaba adı
B a l ı k e s i r (Merkez)
S a m s u n (Merkez)
i s k e n d e r u n (Hatay)
Adana (Merkez)
Fatsa (Ordu)
Babaeski (Kırklareli
E s k i k ö y (Ordu)
Inalan (Ordu)
P ö t ü r g e (Malatya)
Sütçüler (İsparta)
109.704.743,70
61.108.019,05
47.462.52820
32.936.09437
22.726.29120
9.761.964,41
5.784.858,40
3.419.677,90
1.452.81430
841373,80
3.304.894
1.846.991
1.437.626
1.001.833
695.539
306.609
187296
116.341
57335
37.413
Dos. satış Bed.
Lira Krş.
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
6.875,—
3.81230
2.93730
2.000,—
1375,—
625,—
375,—
250,—
15625
125,—
1 — Y u k a r ı d a a d ı yazılı tesislerin y a p ı m işi k a p a l ı zarf u s u l ü ve b i r i m fíat
e s a s ı ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — R a y i ç l e r d e meydana gelebilecek a r t m a ve azaltmalar; S ö z l e ş m e örneğin­
de b e l i r l e n e n esaslar dahilinde d i k k a t e a l ı n ı r .
3 — T e k l i f vereceklerin eksiltmeye girme belgesi a l m a k i ç i n 9/12/1977 g ü n ü
saat 1700 e k a d a r B a n k a y a d i l e k ç e v e r m e l e r i ve d i l e k ç e l e r i n e y ü k l e n i c i karnelerini
( y u k a r ı d a g ö s t e r i l e n keşif bedeli kadar) ö r n e k l e r i n e uygun en son sermaye ve kre
d i o l a n a k l a r ı n ı a ç ı k l a y a n y ü k l e n i c i n i n k e n d i s i t a r a f ı n d a n d o l d u r u l a c a k Malî Du­
r u m b i l d i r i s i ve B a n k a l a r d a n a l ı n a c a k m a l î d u r u m u belirtilen b a n k a m e k t u b u tek­
n i k personel b i l d i r i s i d i l e k ç e n i n v e r i l d i ğ i tarihte y ü k l e n i c i n i n elinde b u l u n a n işleı
a ç ı k l a y a n t a a h h ü t b i l d i r i s i n i eklemeleri l â z ı m d ı r .
4 — T e k l i f m e k t u p l a r ı n ı n 16/12/1977 g ü n ü saat 12.00 e k a d a r i l l e r B a n k a s ı n a
teslimi gerekmektedir.
5 — T e k l i f z a r f l a r ı 16/12/1977 g ü n ü saat 15.00 e k a d a r i l l e r B a n k a s ı S a t ı n
Alma Komisyonunda açılacaktır.
û — B a n k a m ı z 2490 sayılı K a n u n a tabi o l m a d ı ğ ı n d a n e k s i l t m e y e girme bel­
gesi v e r i p vermemekte ve ihaleyi y a p ı p y a p m a m a k t a veya işi ihaleye girenlerden
dilediğine vermekte serbesttir.
7 — A g r u b u k a r n e h a r i ç gerekli k a r n e g r u p l a r ı y u k a r ı d a b e l i r t i l m i ş olup
bunların dışındakilerin m ü r a c a a t l a r ı dikkate alınmıyacaktır.
Î8490 / 2-1
İ z m i t Devlet O r m a n İ ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1. i ş l e t m e m i z i n Y u v a c ı k - G ö l c ü k , Suadiye, T a ş k ö p r ü ,
A k ç a o v a bölgejerinin
Aytepe, D ö r t y o l , K a v a k l ı , K a t ı r ö z ü , K . Y a y l a , Ç a l k ö y , Teksen der- •larında mevcut
emval 108 p a r t i halinde 1 ve I I n c i sınıfların % 50 i p e ş i n bak'
ay vadeli, I I I
ü n c ü s ı n ı f l a r ı n % 25 i p e ş i n b a k i y e s i 6 ay vadeli o l m a k ü z e r e a ç ı k a n t ı r m a l ı s a t ı ş ı
yapılacaktır.
2. Açık a r t t ı r m a 15 K a s ı m 1977 S a l ı g ü n ü saat 14.00 de Y u v a c ı k Belediye sa­
lonunda y a p ı l a c a k t ı r .
3. S a t ı ş a i ş t i r a k edeceklerin ellerinde 1977 yılı t a s d i k l i 100 m den y u k a r ı
kapasite belgeleri o l m a s ı l â z ı m d ı r .
4. H e r p a r t i için ş a r t n a m e d e g ö s t e r i l e n % 7 3 t e m i n a t ı n ihale saatinden ya­
t ı m saat evveline k a d a r y a t ı r ı l m a s ı l â z ı m d ı r .
5. İ s t e k l i l e r i n b e l i r l i g ü n ve saatte k o m i s y o n a m ü r a c a a t l a r ı i l â n olunur.
18463 /1-1
3
Sayfa: 48
RESMÎ GAZETE
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
Beden Terbiyesi Bölge B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — A m a s y a B e d e n Terbiyesi Bölge M ü d ü r l ü ğ ü H a m i t K a p l a n S p o r salonu
k a l o r i f e r ve s ı h h î tesisat o n a r ı m ı işi 3530 sayılı K a n u n h ü k ü m l e r i n e g ö r e k a p a l ı
zarf u s u l ü i l e eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — B u i ş e ait özel ve teknik ş a r t n a m e l e r mesai saatleri i ç i n d e B e d e n Ter­
biyesi B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r .
3 — i h a l e 16 K a s ı m 1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 16.00 da B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü bi­
n a s ı n d a E m a n e t K o m i s y o n u huzurunda y a p ı l a c a k t ı r .
4 — t ş i n keşif bedeli 150.000 T L . olup, geçici t e m i n a t ı 6.000 T L . d ı r .
5 — K a t i t e m i n a t ı 12.000,— T L . d ı r .
o — ihaleye i ş t i r a k edecek isteklilerin;
a) 6.000,— T L . lık geçici teminat m a k b u z u
b) 1977 y ı l ı n a ait ticaret ve sanayi o d a s ı belgesi
c) U s u l ü n e g ö r e h a z ı r l a n m ı ş a r a ç ve g e r e ç b i l d i r i m i , t a a h h ü t b i l d i r i m i , m ü
teahhitlik k a r n e s i , i b r a z suretiyle Beden Terbiyesi B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e n alacak­
l a r ı eksiltmeye g i r e b i l m e belgesi m ü r a c a a t d i l e k ç e s i n e y u k a r ı d a (a) ve (b) fıkra­
l a r ı n d a k i belgeleride ekleyerek b i r zarfa k o n u l a c a k t ı r .
d) T e k l i f m e k t u b u n u a y r ı bir z a r f ı n i ç i n d e o l m a k ş a r t ı y l a d i ğ e r e v r a k l a r ı
b u l u n d u ğ u zarfa k o n u l a c a k t ı r .
7 — i s t e k l i l e r teklif m e k t u p l a r ı n ı 16 K a s ı m 1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00 e
k a d a r m a k b u z k a r ş ı l ı ğ ı n d a B ö l g e Emanet K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
8 — D a i r e m i z 2490 sayılı K a n u n a tabi o l m a y ı p ihaleyi
yapıp yapmamakta
ve d i l e d i ğ i n e y a p m a k t a serbesttir. D u y u r u l u r .
18464 / 1-1
1 — A m a s y a Ş e h i r S t a d ı kalorifer t e s i s a t ı y a p ı m ı işi 3530 sayılı K a n u n H u ­
s u s l a r ı n a g ö r e k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — B u işe ait özel ve t e k n i k ş a r t n a m e l e r mesai saatleri i ç i n d e B e d e n Ter­
biyesi B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r .
3 — İ h a l e 16 K a s ı m 1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15.00 de Bölge M ü d ü r l ü ğ ü b i u a s ı n d a E m a n e t K o m i s y o n u huzurunda y a p ı l a c a k t ı r .
4 — İ ş i n keşif bedeli 100.000,— T L . olup, geçici t e m i n a t ı 4.000 T L . d ı r .
5 — K a t i t e m i n a t ı 8.000 T L . dır.
6 — İ h a l e y e i ş t i r a k edecek isteklilerin;
a) 4.000,— T L . lık geçici teminat m a k b u z u ,
b) 1977 y ı l ı n a ait ticaret ve sanayi o d a s ı belgesi,
c) U s u l ü n e g ö r e h a z ı r l a n m ı ş a r a ç ve g e r e ç b i l d i r i m i , t a a h h ü t b i l d i r i m i , m ü ­
teahhitlik k a r n e s i , i b r a z suretiyle Beden T e r b i y e s i B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e n alaca ıs­
l a n eksiltmeye g i r e b i l m e belgesi m ü r a c a a t d i l e k ç e s i n e y u k a r ı d a (a) ve (b) fıkra­
l a r ı n d a k i belgeleride ekliyerek b i r zarfa k o n u l a c a k t ı r .
d) T e k l i f m e k t u b u n u a y r ı b i r z a r f ı n i ç i n d e o l m a k ş a r t ı y l a d i ğ e r e v r a k l a r ı n
b u l u n d u ğ u zarfa k o n u l a c a k t ı r .
7 — İ s t e k l i l e r teklif m e k t u p l a n n ı 16 K a s ı m 1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00
de k a d a r m a k b u z k a r ş ı l ı ğ ı n d a B ö l g e Emanet K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
fi — D a i r e m i z 2490 sayılı K a n u n a tabi o l m a y ı p ihaleyi y a p ı p y a p m a m a k t a ve
d i l e d i ğ i n e y a p m a k t a serbesttir. D u y u r u l u r .
18465 / 1-1
•
A d a n a Devlet O r m a n İ ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — İ ş l e t m e m i z i n K a r a i s a l ı Bölgesi A k t a ş ve M u r t l u c a d e p o l a n n d a ,
bölgesi T e k d a m deposunda ve A k a r c a bölgesi Ç a t a l a n deposunda mevcut
3170.021 m e t r e k ü p yapacak o r m a n emvali a ç ı k a r t ı r m a s ı r e t i y l e % 50 p e ş i n
ü ç ay vadeli o l a r a k 74 p a r t i halinde s a t ı l a c a k t ı r . M u v a k k a t t e m i n a t ı 207.590,—
Çatalan
cem'an
bedelle
liradır.
10 K a s ı m 1077 — S a y ı : 16109
RESMÎ GAZETE
Sarfa: 19
2 — Y u k a r ı d a yazılı o r m a n e m v a l i n i n a ç ı k a r t ı r m a s ı 18/11/1977 C u m a g ü n ü
saat 10.00 da K a r a i s a l ı Belediyesi s a t ı ş salonunda y a p ı l a c a k t ı r .
3 — İ s t e k l i l e r i n i ş t i r a k edecekleri p a r t i t e m i n a t l a r ı m 17/11/1977 P e r ş e m b e
g ü n ü saat 15.00 e k a d a r y a t ı r m a l a r ı ş a r t t ı r .
4 — İ ş b u s a t ı ş a ait ilân Ve ekleri A n k a r a , M e r s i n , Tarsus, Osmaniye, S a i m
beyli, Feke, K o z a n , Pos, Y a h y a l ı , K a h r a m a n m a r a ş , Elazığ, A n t a k y a , i s t a n b u l , i z m i r
O r m a n i ş l e t m e M ü d ü r l ü k l e r i n d e ; A k a r c a , Ç a t a l a n , K a r a i s a l ı , Sivas, Gaziantep, İs
kenderun, K a y s e r i O r m a n B ö l g e Ş e f l i k l e r i n d e ; Ceyhan O r m a n K â t i p l i ğ i n d e ; Adana,
K a r a i s a l ı Belediye B a ş k a n l ı k l a r ı n d a ; A d a n a Ticaret O d a s ı B a ş k a n l ı ğ ı n d a görüle
bilir.
5 — A l ı c ı l a r ı n b e l i r l i g ü n ve saatte teminat
m a k b u z l a r ı ile gerekli cvraV
m ü s b i t e l e r i ile S a t ı ş K o m i s y o n u n a m ü r a c a a t l a r ı ilân olunur.
18470 / 1-1
—
i s t a n b u l Telefon
•
Başmüdürlüğünden:
K A N A L K A Z I İŞİ YAPTIRILACAKTIR
K u r u ç e ş m e - A m a v u t k ö v k a n a l k a z ı işi k a p a l ı z a r f u s u l ü ile ihale edile­
cektir.
B u işe ait ş a r t n a m e Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki B a ş m ü d ü r l ü k M a l
zeme M ü d ü r l ü ğ ü n d e n t e m i n edilebilir.
İ s t e k l i o l a n l a r ı n k a p a l ı teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç 8/12/1977 P e r ş e m b e g ü n ü
saat 11.00 e k a d a r M a l z e m e M ü d ü r l ü ğ ü n e tevdi etmeleri i l â n olunur.
18459 / l - l
K A N A L K A Z I İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Z e y t i n b u r n u S a n t r a l c i v a r ı k a n a l k a z ı işi k a p a l ı zarf u s u l ü ile ihale edilecektir
B u işe ait ş a r t n a m e Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki B a ş m ü d ü r l ü k Mal­
zeme M ü d ü r l ü ğ ü n d e n t e m i n edilebilir.
İ s t e k l i o l a n l a r ı n k a p a l ı teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç 1/12/1977 P e r ş e m b e günü
saat 11.00 e k a d a r M a l z e m e M ü d ü r l ü ğ ü n e tevdi etmeleri i l â n olunur.
18460 / 1-1
B a h ç e l i e v l e r - M a h m u t b e y k ö y Y o l u k a n a l kazı işi k a p a l ı zarf u s u l ü ile ihale
edilecektir.
B u işe ait ş a r t n a m e Gayrettepe Yıldız Posta C a d d e s i n d z k i B a ş m ü d ü r l ü k Mal­
zeme M ü d ü r l ü ğ ü n d e n t e m i n edilebilir.
İ s t e k l i o l a n l a r ı n k a p a l ı teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç 15/12/1977 P e r ş e m b e günü
saat 11.00 e k a d a r M a l z e m e M ü d ü r l ü ğ ü n e tevdi etmeleri i l â n olunur.
18461 / 1-1
İ Ş E L B İ S E S İ A V C I Y E L E Ğ İ , ŞAPKA S A T I N A L I N A C A K T I R
i h t i y a c ı m ı z b u l u n a n a ş a ğ ı d a cins ve m i k t a r ı y a z ü ı malzemeler k a p a l ı teklif
a l m a suretiyle s a t ı n a l ı n a c a k t ı r .
B u işe ait ş a r t n a m e ve m ü h ü r l ü n u m u n e l e r B a ş m ü d ü r l ü ğ ü m ü z Malzeme Mü
dürlüğünde görülebilir.
İ s t e k l i o l a n l a r ı n b u işe ait k a p a l ı teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç 1 A r a l ı k 1977
P e r ş e m b e g ü n ü saat 11.00 e k a d a r M a l z e m e M ü d ü r l ü ğ ü n e vermeleri ilân olunur.
Malzeme cinsi
Miktarı
Yazlık iş elbisesi
Şapka
Avcı yeleği
425 t a k ı m
425 adet
306 adet
18462 / 1-1
Sarfa: 90
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1077 — S a y ı : 16109
D e v r e k Devlet O r m a n t ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Cins .ve nev'î
2.S.Nb. K a y ı n T o m r u k
3.S.Nb K a y ı n T o m r u k
l.S.Nb Kavak Tomruk
2.S.Nb K a v a k T o m r u k ,
?.S.Kb. Kavak Tomruk
3.S.Nb K a v a k T o m r u k
3.S.NK Kavak Tomruk
3.S.Nb. G ü r g e n T o m r u k
3.S.Nb. İ h l a m u r T o m r u k
3.S.Nb. K ı z ı l a ğ a ç T o m r u k
3.S.Nb. A k ç a a ğ a ç T o m r u k
3.SJCb. Ç ı n a r T o m r u k
3.S.Nb. Ç ı n a r T o m r u k
2.S. K a y ı n M a d e n D i r e k
K a y ı n Y a r m a Sanayi O d .
M e ş e Y a r m a Sanayi O d .
Parti
adedi
12
8
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
45
3
M i k t a r ı
M
Dm
Adet
3
920
851
102
112
6
311
59
183
5
4
13
4
121
92
Ster
Ster
3
M u h . Bedeli
Lira Kr.
582.276
350.835
58.835
50.320
1.488
80.214
28.813
45.717
2.818
2.434
10.179
0.881
40.800
8.217
9.255
336
N o t
1200,—
800,—
1.750,— K a n a d a K a v a ğ ı
»
»
1250,—
»
»
700,—
»
»
900,—
900,—
900,—
1.500,—
900,—
1.250,—
700,—
900,—
700,—
300,—
300,-
34
2783
1263.827 M
—
9.591 S t e r
UMUMİ YEKÛN
48
1 — İ ş l e t m e m i z i n A k ç a s u • Merkez, B e l d i b i - A k b ü z , Davulga - A k b ü k , P ü r e n k a y a - K i m . 18 ve Tefen - M e r k e z o r m a n dışı i s t i f y e r l e r i n d e n y u k a r ı d a cins ve m i k t a r ı
yazılı 82 p a r t i muhtelif cins o r m a n emvalleri I. II. Sınıf t o m r u k l a r % 9 faizi ve
vergileri p e ş i n a l ı n m a k suretiyle % 50si p e ş i n bakiyesi m ü d d e t s i z b a n k a m e k t u b u
k a r ş ı l ı ğ ı n d a 3 ay vadeli, d i ğ e r emvaller ise % 9 faizi ve vergileri p e ş i n a l ı n m a k su­
retiyle % 25 i p e ş i n bakiyesi, m ü d d e t s i z b a n k a m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a 6 ay vadeli
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık a r t ı r m a 18 K a s ı m 1977 tarihine rastlayan C u m a g ü n ü olup- Tefen M e r k e z deposundaki e m v a l l e r i n ihalesi saat 10.30 da G ö k ç e b e y Belediye Salonunda,
d i ğ e r e m v a l l e r i n ihalesi ise a y n ı g ü n saat 14.30 da Devrek i ş l e t m e S a t ı ş S a l o n u n d a
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z c e t e ş e k k ü l edecek K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — i h a l e s i y a p ı l a n emvallerin s a t ı ş ı n ı m ü t e a k i p z a m a n ı n d a depolardan k a l
d ı n l m a m a s ı halinde O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 20/4/1977 g ü n H . N o . : PÜ. 5 K D . 3
Sayılı, 171/Ek 33 N o . l u t e b l i ğ e s a s l a r ı u y g u l a n a c a k t ı r .
4 — B u s a t ı ş a ait i l â n , ş a r t n a m e ve tehvit cetveli; O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü ­
m ü z d e , Zonguldak, O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e ve B a ş m ü d ü r l ü ğ ü m ü z e bağlı
i ş l e t m e l e r d e , A n k a r a , i s t a n b u l , A d a p a z a r ı , B o l u , Düzce, Mengen, Gerede i ş l e t m e l e r i
ile M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e b a ğ l ı B ö l g e Ş e f l i k l e r i n d e g ö r ü l e b i l i r .
5 — T a l i p l i l e r i n belirtilen g ü n d e % 7,5 t e m i n a t l a r ı n ı ihale saatine k a d a r yatı­
rarak K o m i s y o n u m u z a m ü r a c a a t l a r ı ilân olunur.
18472 / l - l
>
—
3
S a i m b e y l i Devlet O r m a n i ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
B ö l g e s i : K . Ç a m l ı k , Deposu : D o ğ a n b e y l i , E m v a l i n cinsi, nev'î ve s ı n ı f ı :
3. S. N . B . Ç k . T o m r u k , P a r t i a d e d i : 45, A d e t : 7985 M i k t a r ı : 2524.829 M . , M u ­
h a m m e n b e d e l i : 1200,— T L . d ı r .
1 — i ş l e t m e m i z i n D o ğ a n b e y l i deposundan y u k a r d a b e y a n a t ı g ö s t e r i l e n 45 p a r t i
o r m a n e m v a l i 17/11/1977 tarihine rastlayan P e r ş e m b e g ü n ü saat 14.00 de % 50 p e ş i n ,
bakiyesi ü ç ay vadeli ve m ü d d e t s i z banka m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a a ç ı k a r t ı r m a sure­
tiyle M a ğ a r a B ö l g e Şefliğinin b ö l g e b i n a s ı n d a K o m i s y o n h u z u r u n d a s a t ı l a c a k t ı r .
3
ılıO K a s ı m 1077 — S a y ı : 16109
Sayfa: 51
RESMÎ G A Z E T E
2 — M a l tutar bedelinin % 9 ü ç a y l ı k f a i z i ile b i r l i k t e m a l bedeli ü z e r i n d e n
hesaplanacak, % 3 B a k a n l ı k fonu, % 3 özel i d a r e s i hissesi, % 3,75 d e l l â h y e , % 123
istihsal vergisi ile 0,003 k a r a r p u l u alıcıya a i t t i r .
3 — V a d e l i a l m a k istiyenlerin tebligata m ü t e a k i p 10 g ü n i ç e r i s i n d e m a l t u t a r
bedelinin % 50 s i ile b i r l i k t e ü ç aylık faizi ve k a n u n i vergilerini b i r defada İşlet­
m e m i z veznesine y a t ı r m a l a r ı ve k a l a n m a l bedeli i ç i n d e u s u l ü n e uygun d ü z e n l e n m i ş
müddetsiz banka mektubu vermeleri zorunludur.
4 — Alıcıların 17/11/1977 tarihine r a s t l a y a n P e r ş e m b e g ü n ü saat 14.00 e k a d a r
istedikleri p a r t i l e r i n % 7,5 geçici t e m i n a t l a r ı n ı İ ş l e t m e m i z veznesine y a t ı r m a l a r ı ve
15/B m o d e l ş a r t n a m e y i i m z a etmeleri ş a r t t ı r .
5 — S a t ı ş a ait ş a r t n a m e eb'at listesi A d a n a , A n k a r a O r m a n Bölge B a ş m ü d ü ı lüklerinde Mersin, Elazığ, Diyarbakır, K o z a n İşletme Müdürlüklerinde Kayseri, G a
ziantep O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü k l e r i n d e ve İ ş l e t m e m i z
Müdürlüğünde hergüa
n o r m a l mesai saatlerinde g ö r ü l e b i l i r .
6 — S a t ı ş t a r i h i n d e n itibaren 30 g ü n z a r f ı n d a depolardan k a l d ı r ı l m a y a n bemer m m a l d a n 1 i n c i ay için g ü n d e s a t ı ş b e d e l i n i n 0 , 0 0 1 / T L . / M . 1 i n c i aydan sonra
geçecek h e r g ü n için 0 . 0 0 2 / T L . / M . depo k i r a s ı a l ı n a c a k t ı r .
7 — Alıcıların b e l i r l i g ü n ve saatte t e m i n a t m e k t u p l a r ı ile b i r l i k t e S a t ı ş K o ­
misyonuna m ü r a c a a t l a r ı i l â n olunur.
A z a m i : 111.359 M . , A s k a r i : 33.893 M . t ü r .
18477/ 1-1
1
3
3
3
3
»
Pos Devlet O r m a n i ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Karaisalı - Karsantı -.«JANA
Deposu
EĞ./Akören
»
»
»
»
Cins ve nev'î
l.S.N.B.Çk.
2.S.N.B.Çk.
3.S.N.B.Çk.
3.S.N.B.Çz.
3.S.K.B.Çk.
Tom.
Tom.
Tom.
Tom.
Tom.
Parti
adedi
Adet
3
4
80
23
17
184
219
12288
6161
2983
160.980
190.890
5747.465
1715.879
888.081
127
21835
8703.295
M
3
Dm
3
M . Bedeli
Lira Kr.
% 7,5 T e m .
Lira K r .
2.500,1.750,—
1.500,—
1200,—
1.100,—
30.300,—
25.200,—
634.400,—
167.600,—
74.700,—
932.200,—
1 — Y u k a r ı d a m ü f r e d a t ı yazılı o r m a n e m v a l l e r i 17/11/1977 tarihine rastlayan
P e r ş e m b e g ü n ü saat 12.00 de A k ö r e n K a s a b a s ı merkezinde toplanacak K o m i s y o n
huzurunda 3 ay vadeli a ç ı k a r t ı r m a l ı o l a r a k s a t ı l a c a k t ı r . ( M a l bedelinin % 50 si
m ü d d e t s i z k a t ' î b a n k a teminat m e k t u b u b a k i y e s i vergileri ile b i r l i k t e peşin.)
2 — Alıcılar i ş t i r a k edecekleri p a r t i t e m i n a t l a r ı n ı en geç saat 11.00 e k a d a r
A k ö r e n K a s a b a s ı m e r k e z i n d e k i irtibat b ü r o m u z a y a t ı r m a l a r ı ş a r t t ı r .
3 — S a t ı ş a ait ş a r t n a m e ve ekleri O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü , Adana O r m a n
Bölge B a ş m ü d ü r l ü ğ ü , Adana, A n k a r a , M e r s i n , K o z a n , Antakya, Osmaniye, P o z a n t ı ,
Feke, Yahyalı, Saimbeyli O r m a n i ş l e t m e M ü d ü r l ü k l e r i n d e , Gaziantep, İ s k e n d e r u n ,
Malatya, K a y s e r i O r m a n B ö l g e Şeflikleri ile C e y h a n O r m a n K â t i p l i ğ i n d e , Adana,
K a r s a n t ı , A k ö r e n Belediye B a ş k a n l ı k l a r ı ile i ş l e t m e m i z Muhasebesinde mesai saat
leri dahilinde g ö r ü l e b i l i r .
4 — S a t ı ş a ait vergi ve resimler a l ı c ı y a yalnız ilân m a s r a f l a r ı i ş l e t m e m i z e
aittir.
5 — S a t ı ş a i ş t i r a k edecek olanlar T i c a r e t O d a s ı n ı n son seneye ait vizesi y a p ı l
m ı ş helgeleri ve k ü ç ü k sanat e r b a b ı o l d u ğ u n a d a i r m a h a l l i o r m a n idaresinden alın­
m ı ş ve son seneye ait vizesi y a p ı l m ı ş belgeleri i b r a z etmeleri ş a r t t ı r .
N o t : E n k ü ç ü k parti:21.410 M . , E n b ü y ü k p a r t i : 132,053 M t ü r .
184T6 /1-1
3
5
S a y f a : 52
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1977 — S a y ı :
16109
G ö y n ü k Devlet O r m a n İ ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
>
M
Bölgesi
Göynük
Deposu
Cins ve nev'i
H . AyaşbeU
3. S. N . Ç a m tom.
3. S. K s . Ç a m tom.
örencik
3. S. N . Ç a m tom.
3. S. K s . Ç a m tom.
»
Ç a m maden direk
»
Ç a m sanayi odunu
»
Çam kadron
»
Ç a m tahta ve A z m a
»
Gök. San. od.
»
K a y . Boyunduruk
»
»
(Taslak halinde)
Çaylakköyü
Çam kadron
»
Ç a m maden direk
»
S. G ö l ü
K . İ b r a h l m l e r 3. S. N . Ç a m tom.
Ç a m maden direk
»
»
Ç a m sanayi odunu
»
»
Ç a m odunu
»
»
Alançayı Dedeler
3. S. N . Ç a m tom.
3. S. Uz. B . Çam. T.
»
»
3. S. K s . Ç a m tom.
Ç a m azman
»
Ç a m maden direk
»
»
Ç a m tel direk
Ç a m kalas,
tahta ve kadron
Ç a m kapak
»
»
Cam sırık
Ç a m odunu
»
H . M a h m u t 1. ö z ü
3. S. N . Gök. Tom.
G ö k n a r azman
»
»
3. S. N . Ç a m tom.
»
»
3. S. K s . Ç a m tom.
»
3. S. N . K a y . Tom.
»
3. S. K s . K a y . T o m .
»
3. S. K s . Gök. Tom.
»
3. S. Uz. G ö k . Tom.
»
Ç a m tahta
»
Ç a m odunu
»
»
)»
K a y ı n k ü ç ü k yaba
»
»
»
»
»
»
»
»
Toplam:
Parti
adedi
M i k t a r ı M . bedeli
M? D m
Adet
TL.
J
1 5
kati
temi.
TL.
1
1
3
3
3
2
1
2
1
16
2
122
45
62
17
48
13
8
6,635
0,743
29,541
11,024
4,950
1,463
4,078
0,616
0,692
1350
1.100
1.350
1.100
950
820
1.500
2.000
820
1.35C
125
6.030
1.840
735
181
920
190
85
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
16
0,247
10
0,763
6
0,428
47
14,444
17
1,235
1
0,086
20 Kental
183
62,249
8
2,792
21
4,598
21
5,892
31
2,717
10
1,982
1.200
1.000
600
1.359
950
600
45
1.350
1.600
700
1.800
950
1.500
50
115
40
2.960
180
10
135
12.625
670
490
1.590
390
450
3
1
1
1
15
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
47
1,154
4
0,062
12
0,187
30 Kental
311 133,023
25
14,175
60
23,733
7
2,462
3
1,520
14
5,277
5
4,079
27
10,054
54
0,280
4 Ster
100 Adet
2.000
325
500
20
1.350
2.000
1.500
1.100
700
500
1.000
2.000
500
110
20
350
5
15
90
22.750
4.300
5.350
410
160
400
620
3.050
25
70
300
76
1273
353,181
73.836
1 — İ ş l e t m e m i z bölgelerlnoe m ü s a d e r e edilen y u k a r ı d a beyanı yazılı muhtelif
cins o r m a n emvali h i z a l a r ı n d a gösterilen muhammen bedelle açık a r t ı r m a suretiyle
17 K a s ı m 1977 P e r ş e m b e g ü n ü saat 14,00 te i ş l e t m e merkez b i n a s ı n d a toplanacak K o ­
misyon huzurunda y a p ı l a c a k t ı r .
2 — S a t ı ş bedeli ü z e r i n d e n tahakkuk edecek % 3 ö z e l î d a r e hissesi, % 3 Ba­
k a n l ı k F o n u , «/o 3,75 Dellaliye Resmi ile % 03 karar pulu, bedeli alıcıya ait olup mal
bedeli b i r l i k t e tahsil edilir.
3 — Ü z e r i n d e m a l kalan şahıslar y a t ı r m ı ş o l d u k l a r ı
t e m i n a t l a r ı s a t ı ş ı n kati
İhale o l m a s ı nedeniyle geri talep edemezler.
4 — Üzerine İhalesi y a p ı l a n partilerin bedelini en geç 15 g ü n z a r f ı n d a y a t ı r ı p
emvali depodan k a l d ı r m a l a r ı mecburidir. B u m ü d d e t i a ş a n l a r d a n herhangi b i r talep
beklemeksizin t e m i n a t l a r ı i r a d kaydolunur.
5 — B u s a t ı ş a ait ş a r t n a m e ve ebat listeleri ilgili bölge şefliklerinde görülebilir.
6 — İ s t e k l i l e r i n b e l i r l i g ü n ve saatte teminat m a k b u z l a r ı ile b i r l i k t e Komisyo­
n u m u z a m ü r a c a a t ı a n i l â n olunur.
18474 / 1-1
10 K a s ı m 1077 — S a y ı : 16109
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 53
M u d u r n u Devlet O r m a n i ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Parti
adedi
10
15
1
1
1
5
Vasfı
Deposu
Şose
Yürse
»
*
»
»
»
»
M . Bedeli
Lira Kr.
2.S.N.B. K a y ı n T o m .
3.S.N.B. K a y ı n T o m .
2.S. G ü r g e n M a d e n D i r .
2.S. M e ş e M a d e n D i r e k
564
1480
53
103
516.007
763.382
5.113
9.181
r450 —
1.100,—
825,—
900,—
2.S. K a y ı n M a d e n D i r .
3.S.N.B.Meşe Tom.
160
539
15.748
206.973
825,—
1.400,—
3.S.N.B. K a y ı n T o m .
2.S. K a y ı n M a d e n D i r .
3.S.N.B. K a y ı n T o m .
1097
556
341
267.353
57.793
130.401
1.100,—
825,—
1.100,—
3.S.N.B. K a y ı n T o m
3.S.Ks.B. Kayın Tom.
5583
1360
1448.356
262.667
1.100,—
975,-
1071
271
189
250.089
100.918
15.674
1.100,—
770,—
578,—
757
68.778
825,—
14124
4118.433
Taşkesti
4
2
3
»
»
»
»
»
Abant
24
8
»
Dereköy
»
»
4
2
1
»
»
»
»
3.S.N.B. K a y ı n T o m
3.S.N.B. K a y ı n T o m .
2.S. K a y m M a d e n D i r .
1
»
»
2.S. K a y ı n M a d e n D i r .
YEKÛN
Dm
3
Adet
»
M
3
C i n s ve n e v i
1 — İ ş l e t m e m i z c e y u k a r ı d a b e y a n ı yazılı M e ş e T o m r u k l a r ı , G ü r g e n , M e ş e ve
K a y ı n M a d e n D i r e k l e r i 15/B M o d e l N o . l u Ş a r t n a m e s i m u c i b i % 50 s i p e ş i n , bakiyesi
ü ç ay vadeli o l a r a k . Kerestelik K a y ı n T o m r u k l a r ı ( D e p o l a r ı m ı z d a mevcut) 4 / A Mo­
del N o . l u ş a r t n a m e s i m u c i b i İ k i n c i Sınıf K a y ı n T o m r u k l a r ı % 50 s i p e ş i n , bakiyesi
ü ç ay vadeli, Ü ç ü n c ü Sınzf K a y ı n T o m r u k l a r ı ise % 25 p e ş i n , bakiyesi a l t ı ay vadeli
olarak a ç ı k a r t ı r m a suretiyle s a t ı ş a k o n u l m u ş t u r .
2 — K e r e s t l i k K a y m T o m r u k s a t ı ş ı n a i m a l â t ç ı l a r g r u b u k a p a s i t e l e r i n i n % 100
ü nisbetinde i ş t i r a k edebilecektir.
3 — S a t ı ş 16/11/1977 tarihine rastlayan Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00 de M u d u r n u
s a t ı ş salonunda toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
4 — M a l bedeli o l a r a k verilecek b a n k a m e k t u p l a r ı m ü d d e t s i z ve l i m i t l i ola­
caktır.
5 — T e m i n a t l a r ı n ı b a n k a m e k t u b u o l a r a k vereceklerin, b a n k a m e k t u p l a r ı n a
İ ş l e t m e a d ı ve ihale tarihini y a z d ı r a c a k l a r d ı r .
6 — i h a l e y e i ş t i r a k t e ; Devlet iç istikraz t a h v i l l e r i n d e n her z a m a n paraya çev­
rilebilenler, geçici teminat, k a t ' î teminat ve a y r ı c a vadeli s a t ı ş l a r d a bedel karşılığı
olarak k a b u l edilecektir.
7 — B a n k a m e k t u p l a r ı n a ait n i z a m i faiz ile istihsal vergisi, özel idare hissesi,
dellâliye r e s m i , B a k a n l ı k fonu ve k a r a r p u l u bedeli a l ı c ı d a n p e ş i n olarak tahsil
olunur.
3
1
8 — S a t ı ş p a r t i l e r i en az 22 M , en ç o k 117 M , t ü r .
9 — İ s t e k l i l e r i n m u v a k k a t t e m i n a t l a r ı m y a t ı r m ı ş o l m a l a r ı o p a r t i y i muham­
men bedel ü z e r i n d e n s a t m a l m a y ı k a b u l e t m i ş o l m a l a n d e m e k t i r .
10 — B u s a t ı ş a ait ş a r t n a m e ve eb'at listeleri B o l u O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r ­
l ü ğ ü n d e , B o l u , D ü z c e , A d a p a z a r ı , Geyve, K ı z ı l c a h a m a m , A n k a r a , i s t a n b u l , Akyazı ve
Göynük İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.
11 — S a t ı ş a k a t ı l a b i l m e ş a r t l a r ı n a haiz i s t e k l i l e r i n b e l i r l i g ü n ve saatte temi­
nat m a k b u z l a r ı i l e b i r l i k t e K o m i s y o n a m ü r a c a a t l a r ı ilân o l u n u r .
18473 / 1-1
Sayfa : 54
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1077 — S a y ı :
16109
E s k e r e Devlet O r m a n Î ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Deposu
Bölgesi
Eskere
»
»
»
Merkez
»
»
»
Emvalin
cins ve n e v ' î
l.S.N.B.Çk.
2.S.N.B.Çk.
3.S.N.B.Çk.
3.S.N.B.Çz.
Parti
adedi
Tom.
Tom.
Tom.
Tom.
UMUMİ SATIŞ YEKÛNU
Mikt arı
M Dm
Adet
3
3
2
2
11
23
164
242
1504
3633
79.114
101.698
485.177
970.804
38
5543
1636.793
M . B e d e l i % 7,5 Tem
Lira K r . Lira K r .
2.500,—
1.950,—
1.450,—
1.225,—
14.900 —
14.900,—
53.100,—
89.550,—
172.450,-
1 — Y u k a r ı d a c i n s i ve m i k t a r ı yazılı o r m a n e m v a l i h i z a l a r ı n d a
gösterilen
m u h a m m e n bedellerle 16/11/1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00 de B e y a ğ a ç Belediyesi
s a t ı ş salonu b i n a s ı n d a toplanacak K o m i s y o n marifetiyle s a t ı ş y a p ı l a c a k t ı r .
2 — S a t ı ş e m v a l t u t a r bedellerinin % 50 si ile % 3 özel idare, % 3,75 dellâliye,
°>o 12,5 istihsal vergisi, % 3 B a k a n l ı k fonu, % 9 faizi i l e % 03 k a r a r p u l bedelleri
p e ş i n bakiyesi ü ç ay vadeli m ü d d e t s i z banka m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — S a t ı ş a ait i l â n ve ş a r t n a m e O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e , D e n i z l i O r m a n
B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e . D e n i z l i , Afyon, U ş a k , İ s p a r t a , K ü t a h y a , A y d m , A c ı p a y a m ,
Çal, İ z m i r , N a z i l l i O r m a n İ ş l e t m e l e r i ile K o n y a O r m a n B ö l g e Ş e f l i ğ i n d e ve işlet­
memizde görülebilir.
4 — Alıcıların b e l i r l i g ü n ve saate k a d a r i s t e d i k l e r i p a r t i l e r i n % 7,5 teminat
t u t a r l a r ı n ı ve teminat o l a r a k b a n k a m e k t u b u vereceklerin m e k t u b u i ş l e t m e a d ı
ile s a t ı ş t a r i h i m y a z d ı r m a l a r ı ş a r t t ı r .
5 — İ s t e k l i l e r i n teminat m e k t u b u ve ş a r t n a m e n i n 3 ü n c ü maddesinde belir
tilen s a t ı ş a k a t ı l a b i l m e ş a r t l a r ı h a v i belgelerle i ş l e t m e S a t ı ş K o m i s y o n u n a m ü r a
c a a t l a r ı ilân olunur.
18479 / 1-1
A l t ı n o v a Devlet Ü r e t m e Çiftiliği M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Kadınhanı/KONYA
1 — A ş a ğ ı d a c i n s i , m i k t a r ı , fiatı, m u h a m m e n bedeli ve m u v a k k a t
teminatı
g ö s t e r i l e n i ş l e t m e m i z t a r l a m a h s u l l e r i 200 tonar p a r t i l e r halinde 18/11/1977 C u m a
g ü n ü saat 14.00 de a ç ı k a r t ı r m a suretiyle ihale edilecektir.
1 — Ş a r t n a m e A n k a r a ' d a , Devlet Ü r e t m e Çiftlikleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n ,
K o n y a , E s k i ş e h i r , K ı r ş e h i r , Gaziantep, i z m i r , K a y s e r i , Yozgat, A d a n a T e k n i k Ziraat
m ü d ü r l ü k l e r i n d e ve çiftlik merkezinde mesai saatleri dahilinde g ö r ü l e b i l i r .
3 — Çiftliğimiz 2490 sayılı K a n u n a tabi o l m a y ı p ihaleyi y a p ı p y a p m a m a k ve­
y a d i l e d i ğ i n e y a p m a k t a serbesttir.
Keyfiyet i l â n o l u n u r .
M u h . bed.
G e ç . tem.
Lira Kr.
Lira Kr.
Miktarı
Malın cinsi
Fiatı
Arpa
Makarnalık buğday
K ı r ı k 4/11 b u ğ d a y
K ı n k 1149 b u ğ d a y
Kırık bolal buğday
1149 k a v u z l u b u ğ d a y
Kavuzlu bolal b u ğ d a y
laşelik paçal buğday
3000 T o n
1400 T o n
150 T o n
175 T o n
70 T o n
55 T o n
50 T o n
120 T o n
225 K r .
340 K r .
200 K r .
225 K r .
200 K r .
175 K r .
150 K r .
290 K r .
6.750.000,—
4 760.000,—
300.000 —
393.750,—
140.000.—
96.250,—
75.000,—
348.000,—
322.500,—
211.900,—
15.750,—
19.500 —
8.250,—
6.062,—
5.000,—
17.670,—
18451 / 1-1
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 16109
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 56
Sivas A s k e r i S a v c ı l ı ğ ı n d a n :
T o p l u erat k a r ş ı s m d a ü s t e fülen taarruz s u ç u n d a n s a n ı k , M a l a t y a Arguvan
G ü m ü ş l ü K ö y ü n ü f u s u n a k a y ı t l ı ve a y n ı yerde o t u r u r , R e m z i oğlu, 1953 d o ğ u m l u ,
M e h m e t K o ç d a ğ u z u n zamandan b e r i y a p ı l a n a r a m a l a r a r a ğ m e n b u l u n a m a d ı ğ ı n d a n
5 i n c i Tugay A s k e r i M a h k e m e s i n d e g ı y a b ı n d a y a p ı l a n m u h a k e m e s i sonunda 3/6/1975
g ü n ve 1975/66 -142 esas ve k a r a r sayılı m a h k u m i y e t h ü k m ü ile i k i ay s ü r e ile ha
pis cezası ile c e z a l a n d ı r ı l m a s ı n a m a h k u m e d i l m i ş ve b u m a h k u m i y e t h ü k m ü ken­
disine tebliğ e d i l e m e d i ğ i n d e n , 7201 sayılı Tebligat Y a s a s ı h ü k ü m l e r i u y a r ı n c a ilânen
t e b l i ğ olunur. İ l â n t a r i h i n d e n 15 g ü n sonra tebligat y a p ı l m ı ş sayılır.
18466 / 1-1
F i r a r s u ç u n d a n s a n ı k , K a s t a m o n u K ü r e İlçesi K a r o ğ l u K ö y ü n ü f u s u n a kayıtlı
ve i s t a n b u l K a d ı k ö y K ı r p a o ğ l u Caddesi N o : 64 te o t u r u r , M e h m e t oğlu, 1955 d o ğ u m
lu, Macit D e m i r b a ş uzun zamandan beri yapılan aramalara r a ğ m e n bulunamadı­
ğ ı n d a n 5 i n c i Tugay A s k e r i M a h k e m e s i n d e g ı y a b ı n d a y a p ı l a n m u h a k e m e s i sonun­
d a 9/9/1976' g ü n ve 1976/246 - 195 esas ve k a r a r sayılı h ü k m ü Ue b e ş ay s ü r e i l e hapis,
cezası ile c e z a l a n d ı r ı l m a s ı n a m a h k u m e d i l m i ş ve b u m a h k u m i y e t h ü k m ü kendisimt e b l i ğ e d i l e m e d i ğ i n d e n , 7201 sayılı Tebligat Y a s a s ı h ü k ü m l e r i u y a r ı n c a i l â n e n teb­
liğ o l u m u , i l â n t a r i h i n d e n 15 g ü n sonra tebligat y a p ı l m ı ş sayılır.
18467/ 1-1
İzin t e c a v ü z ü s u ç u n d a n s a n ı k , E d i r n e K a r a k e z i n B u c a ğ ı , D e y u r a n K ö y ü nü­
fusuna k a y ı t l ı E d i r n e İli K ı y ı k K a r a b u l u t M a h a l l e s i B e l k u k u S o k a k N o : 3 te otu­
r u r , Ahmet o ğ l u , 1955 d o ğ u m l u , A h m e t i n a n ç uzun z a m a n d a n b e r i y a p ı l a n arama­
l a r a r a ğ m e n b u l u n a m a d ı ğ ı n d a n 5 i n c i Tugay A s k e r i M a h k e m e s i n c e g ı y a b ı n d a ya­
p ı l a n m u h a k e m e s i sonunda 1/6/1976 g ü n ve 1976-177-124 esas ve k a r a r sayılı hük­
m ü ile ü ç ay s ü r e ile hapis c e z a s ı n a m a h k u m e d i l m i ş ve b u m a h k u m i y e t h ü k m ü
kendisine t e b l i ğ e d i l e m e d i ğ i n d e n , 7201 sayılı Tebligat Y a s a s ı h ü k ü m l e r i g e r e ğ i n c e
i l â n e n tebliğ o l u n u r , i l â n t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 g ü n s o n r a tebligat y a p ı l m ı ş sayılır.
18468 /1-1
Rize l y i d e r e Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — R i z e l y i d e r e E l e k t r i k Ş e b e k e s i i n ş a a t ı 2490 sayılı K a n u n u n h ü k ü m l e r i n e
g ö r e k a p a l ı z a r f u s u l ü ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — i ş i n keşif bedeli 16.093.553,30 l i r a d ı r .
3 — E k s i l t m e R i z e , l y i d e r e Belediye B a ş k a n l ı ğ ı i h a l e komisyonunda 29/11/1977
g ü n ü saat 10.00 da y a p ı l a c a k t ı r .
4 — E k s i l t m e ş a r t n a m e s i ve d i ğ e r e v r a k l a r m e z k u r belediye b a ş k a n l ı ğ ı n d a
görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n
a) 496.556,— l i r a l ı k geçici t e m i n a t ı
b) 1976 y ı l ı n a ait t i c a r i ve sanayi belgesi
c) M ü r a c a a t d i l e k ç e l e r i ile b i r l i k t e verecekleri e k s i l t m e ş a r t n a m e s i n d e belir­
t i l e n ve u s u l ü n e g ö r e h a z ı r l a n m ı ş o l a n p l â n ve t e ç h i z a t beyannamesi, S e r m a y e ve
k r e d i i m k â n l a r ı m b i l d i r e n m a l î d u r u m bildirgesini, t e k n i k personel beyannamesini.
T a a h h ü t beyannamesini B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l m ı ş o l d u k l a r ı C grubundan
keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine girebileceklerini g ö s t e r i r m ü t e a h h i t l i k karnesini
t e k l i f m e k t u p l a r ı i l e b i r l i k t e zarfa k o y m a l a r ı l â z ı m d ı r .
6 — İ s t e k l i l e r i n t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı 29/11/1977 g ü n ü saat 8.30 a k a d a r ihale
k o m i s y o n u b a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
7 — Telgrafla m ü r a c a a t l a r ve postada v a k i g e c i k m e l e r k a b u l edilmez.
Keyfiyet i l â n o h ı n u r .
18453 / 1-1
Sayfa: S€
RESMÎ G A Z E T E
10 K a s ı m 1977 — Sayı : 16109
Gerede Devlet O r m a n i ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Deposu
Çapak
Merkez
E m v a l i n cms ve n e v i
III.S.N.B. Kayın Tom.
II.S.N.B.Çam Tom.
IILS.N.B.GöknarTom.
TOPLAM
P a r t i istif
adedi adedi
M i k t a r ı
Adet
M Dm
3
3
7
2
20
7
2
20
550
83
4508
239.753
56.446
1236.898
31
31
5141
1533.097
M . Bed. % 7 J Tem.
Lira
lira
1.100
2.000
1.500
20.000
8.500
139.500
168.000
1 — i ş l e t m e m i z i n Ç a p a k ve Merkez d e p o l a r ı m ı z d a m e v c u t y u k a r ı d a cins ve
m i k t a r ı g ö s t e r i l e n o r m a n e m v a l i açık a r t ı r m a suretiyle k a y ı n l a r d a % 25 i p e ş i n ,
b a k i y e s i 6 ay vadeli, d i ğ e r l e r i n d e % 50 p e ş i n bakiyesi 3 ay v a d e l i m ü d d e t s i z b a n k a
mektubu karşılığı satışa çıkartılmıştır.
2 — S a t ı ş 17/11/1977 tarihine rastlayan P e r ş e m b e g ü n ü saat 14.00 te i ş l e t
m e m i z M e r k e z deposu s a t ı ş salonunda toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a
çaktır.
3 — ihaleye i ş t i r a k etmek isteyenlerin % 7,5 t e m i n a t l a r ı n ı i ş l e t m e veznesine
y a t ı r a r a k ş a r t n a m e y i o k u y u p i m z a etmeleri gerekir.
4 — T e m i n a t l a r ı n ı b a n k a m e k t u b u olarak vermek isteyenlerin mektupla­
r ı n d a İ ş l e t m e a d ı p a r t i no. su ve ihale t a r i h i n i y a z d ı r m a l a r ı l â z ı m d ı r .
5 — S a t ı ş p a r t i l e r i n i n en k ü ç ü ğ ü 23 M , en b ü y ü ğ ü ise 97 M , t ü r .
6 — B u işe ait ş a r t n a m e ve ilân B o l u O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü , B o l u ,
D ü z c e A d a p a z a r ı , K ı z ı l c a h a m a m , Ç e r k e ş , A n k a r a i ş l e t m e M ü d ü r l ü k l e r i ile i ş l e t
m e m i z d c ve i l g i l i Depo Ş e f l i k l e r i n d e g ö r ü l e b i l i r
7 — Alıcıların belirtilen g ü n ve saatte teminat m e k t u p l a r ı ve t i c a r i belgeleri
ile b i r l i k t e K o m i s y o n a m ü r a c a a t l a r ı ilân o l u n u r .
18478 / 1-1
3
3
E l e k t r i k i ş l e r i E t ü t İ d a r e s i Genel D i r e k t ö r l ü ğ ü n d e n :
E K O N O M İ K Ö M R Ü N Ü D O L D U R M U Ş 20 A D E T T A Ş I T A R A C I S A T I L A C A K T I R
1 — i d a r e m i z d e mevcut ve kenomik ö m r ü n ü d o l d u r m u ş 20 adet t a ş ı t a r a c ı
k a p a l ı z a r f u s u l ü ile teklif a l m a k suretiyle s a t ı l a c a k t ı r .
2 — B u s a t ı ş a ait ş a r t n a m e . Gazi M u s t a f a K e m â l B u l v a r ı O n u r I ş h a n ı N o .
12 K a t 3 A n k a r a , M a k i n a ve i k m â l Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n d a n t e m i n edilebilir.
3 — E n s o n teklif v e r m e t a r i h i 29/11/1977 g ü n ü saat 17.00 d i r .
4 — i d a r e m i z 2490 sayılı K a n u n a tabi d e ğ i l d i r .
18496 / 3-1
T C D D 4. i ş l e t m e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü Alım ve S a t ı m K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — İ ş l e t m e m i z c e S i v a s ' t a y a p t ı r ı l a n D o k t o r l u k hizmet evine A s a n s ö r yap­
t ı r ı l a c a k olup, m e z k û r iş 17 K a s ı m 1977 g ü n ü saat 10.00 d a 4. i ş l e t m e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü
b i n a s ı n d a k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — Geçici teminat 15.000,— T L . o l u p b u işe ait ş a r t n a m e s i i ş l e t m e m i z K o m i s ­
yon b ü r o s u n a m ü r a c a a t l a görülebilir.
3 — İ h a l e y e i ş t i r a k edeceklerin daha ö n c e b ö y l e b i r iş y a p t ı k l a r ı n a d a i r B o n ­
servis ve d i ğ e r belgeleri i l e T i c a r e t O d a s ı belgelerini ibraz e t m e l e r i ş a r t t ı r .
4 — K a p a l ı teklif m e k t u p l a r ı n ı n i h a l e g ü n ve s a a t ı n d a n ö n c e K o m i s y o n u m u z a
v e r i l m i ş veya g ö n d e r i l m i ş o l m a s ı ş a r t t ı r , gecikme k a b u l e d i l m e z .
5 — T C D D . İ h a l e y i y a p ı p y a p m a m a k t a , k ı s m e n y a p m a k t a veya dilediği talibe
y a p m a k t a t a m a m e n serbesttir.
18457 / 1-1
10 K a s ı m 1977 — S a y ı : 18109
RESMÎ GAZETE
S a y f a : 57
Azot S a n a y i i T.A.Ş. Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
«GEMLİK T E S İ S L E R İ M İ Z İHTİYACI, NİTRAT ASİDİ R E A K T Ö R L E R İ N D E
A M O N Y A K O K S İ D A S Y O N U İ Ç İ N K U L L A N I L M A K Ü Z E R E 12 A D E T P L A T İ N /
R O D Y U M KATALİZATÖRÜ S A T I N ALINACAKTIR.»
İ s t e k l i l e r b u işe ait ş a r t n a m e y i , İ z m i r C a d . 35 A N K A R A adresindeki Genel
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z , Ticaret D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n d a n veya R ı h t ı m C a d . Çıracı Sok. R. H a n
K a t : 2 N o : 26-30 i s t a n b u l adresindeki S a t ı n A l m a M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e n a l a b i l i r l e r
Ş a r t n a m e s i n e g ö r e h a z ı r l a n a c a k teklifler en geç 28/11/1977 g ü n ü saat 16.30 a
k a d a r G e n e l - M ü d ü r l ü ğ u m ü z H a b e r l e ş m e ve Arşiv M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e h a z ı r buluna
cak ş e k i l d e g ö n d e r i l m i ş veya elden v e r i l m i ş o l a c a k t ı r .
P o s t a d a k i gecikmeler ve z a m a n ı n d a verilmeyen t e k l i f l e r dikkate a l ı n m a y a ­
caktır.
Ş i r k e t i m i z 2490 sayılı İ h a l e K a n u n u n a tabi o l m a d ı ğ ı n d a n ihaleyi y a p ı p yap­
m a m a k t a , d i l e d i ğ i n e v e r m e k t e veya b ö l m e k t e tamamen serbesttir.
•
18469 / 1-1
Bilecik Valiliğinden :
İ l i m i z G ö l p a z a n i l ç e s i Derecik V i r a r K ö y c i v a n n d a m a d e n k ö m ü r ü arama
ruhsat talepli G M D 72587 N o . l u s a h a n ı n , G M D 68142 N o . l u sahaya t e d a h ü l etmek­
tedir. B u s a h a n ı n h u d u t n o k t a l a r ı a ş a ğ ı d a g ö s t e r i l m i ş t i r .
K u z e y i : C t e k a t ü n o k t a s ı n d a n B t e k a t ü n o k t a s ı n a ve o r a d a n 809,64 r a k ı m l ı
E r e n ö n ü Tepe N i r e n g i n o k t a s ı n a , o r a d a n A t e k a t ü n o k t a s ı n a k ı r ı k hat.
D o ğ u s u : M e r k ü r A t e k a t ü n o k t a s ı n d a n 689 r a k ı m l ı D i ş b u d a k Tepe
n o k t a s ı n a d o ğ r u hat.
nirengi
G ü n e y i : 689 r a k ı m l ı D i ş b u d a k Tepe n i r e n g i n o k t a s ı n d a n 580,20 r a k ı m l ı Dömez Tepe n i r e n g i n o k t a s ı n a d o ğ r u hat.
B a t ı s ı : 580,20 r a k ı m l ı D ö m e z Tepe nirengi n o k t a s ı n d a n K a l a y c ı Tepe nirengi
n o k t a s ı n a , o r a d a n D t e k a t ü n o k t a s ı n a ve o r a d a n d a C t e k a t ü n o k t a s ı n a k ı r ı k hat.
A tekatü noktası :
782 r a k ı m l ı S i v r i Tepe nirengi n o k t a s ı n ı , 689 r a k ı m l ı D i ş b u d a k Tepe nirengi
n o k t a s m a b i r l e ş t i r e n h a t t ı n 809,64 r a k ı m l ı E r e n ö n ü Tepe n i r e n g i n o k t a s ı n ı 747 ra­
k ı m l ı D i k i n c e Tepe nirengi n o k t a s ı n a b i r l e ş t i r e n h a t t ı n k e s i ş t i ğ i n o k t a d ı r .
B tekatü noktası :
K a l a y c ı Tepeyi 782 r a k ı m l ı S i v r i Tepe nirengi n o k t a s ı n a b i r l e ş t i r e n h a t t ı n
809,64 r a k ı m l ı E r e n ö n ü Tepe n i r e n g i n o k t a s ı n ı , 434 r a k ı m l ı Y a m k k a y a Tepeye bir­
leştiren h a t t ı n kestiği n o k t a d ı r .
C tekatü noktası :
K a l a y c ı Tepeyi 782 r a k ı m l ı S i v r i Tepe nirengi n o k t a s ı n a b i r l e ş t i r e n h a t t ı n
58020 r a k ı m l ı D ö m e z Tepe nirengi n o k t a s ı n ı 434 r a k ı m l ı Y a m k k a y a Tepeye birleşti­
ren h a t t ı n k e s i ş t i ğ i n o k t a d ı r .
D tekatü noktası :
K a l a y c ı Tepeyi 809,64 r a k ı m l ı E r e n ö n ü Tepe nirengi n o k t a s ı n a
birleştiren
h a t t ı n 580,20 r a k ı m l ı D ö m e z Tepe nirengi n o k t a s ı n ı 434 r a k ı m l ı Y a m k k a y a Tepeye
birleştiren h a t t ı n kesiştiği n o k t a d ı r .
6309 sayılı K a n u n u n 25 i n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e 6 ay i ç e r i s i n d e t e d a k ü l durumu­
n u n ret edilerek, ü ç n ü s h a k r o k i ile ü ç n ü s h a dilekçeniz ve 434 r a k ı m l ı Y a m k k a y a
Tepe N i r e n g i n o k t a s ı o l a r a k d ü z e l t i l e r e k , verilen s ü r e i ç e r s i n d e Valiliğimize tevdi'
e d i l m e s i gerekir.
Ilânen tebliğ olunur.
18456 / 1-1
Parti
adedi
2
1
1
2
2
9
1
6
14
Bölgesi
Kurudere
»
Merkez
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tahtaiskele
n
Kuzuluk
»
Tahtaiskele
»
»
Taşlıgeçit
»
»
»
Tahtaiskele
»
»
»
Kurudere
a
Merkez
»
»
»
Resuller
Kabaklardere
»
»
Kurudere
»
Tahtaiskele
Resuller
I. S. K s . B . S y k . T o m r u k
I. S. N . B . S y k . Tomruk
İ L S. Ks. B . Syk. Tomruk
n . S. N . B . S y k . Tomruk
HI. S. K s . B . S y k . Tomruk
I U . S. N . B . S y k Tomruk
II. S. N. B . K r s . K . Tomruk
i l i . S. K s . B. Krs. K . T o m r u k
III. S. N . B. Krs. K . Tomruk
III. S. U z . B. K ı s . K . T o m r u k
I. S. K s . B . Syk. T o m r u k
I. S. N . B . S y k . T o m r u k
II. S. K s . B . S y k . T o m r u k
II. S. N . B . S y k . T o m r u k
II. S. N. B . S y k . T o m r u k
III. S. K s . B . Syk. T o m r u k
H . S. N . B . K r s . K . T o m r u k
II. S. N. B . K r s . K . T o m r u k
III. S . K s . B . K r s . K . T o m r u k
HI. S. K s . B . K r s . K . T o m r u k
III. S. N. B . K r s . K . T o m r u k
III. S. K s . B . K r s . K . T o m r u k
m . S. K s . B . Syk. T o m r u k
H I . S. N . B . K r s . K . T o m r u k
n i . S. K s . B . G ü r g e n T o m r u k
HI. S. N. B . G ü r g e n T o m r u k
I. S. N . B . S y k . ( K a p l a m a )
HI. S. N . B . S y k . ( K a p l a m a )
Kayın Yuvarlak Sanayi
n . S. Gürgen Sanayi Odunu
Miktarı
M . Dm .
3
3
Muh. Bedeli
Lira
134.492
56.301
85.718
137.310
117.500
606.518
45.645
346.654
821.444
22.134
62.789
41.161
22.983
56.763
69.164
126.454
13.924
27.679
16.114
46.961
131.826
38.792
8.665
14.848
4.423
10.769
25.918
86.336
20.445
«512
3304.941
1 — î ş l e t r n e m i z c e yukarıda m ü f r e d a t ı yazılı 62 p a r t i o r m a n e m v a l i a c ı k a r t t ı r m a l ı s a t ı ş a ç ı k a r ü m ı s t ı r .
1.650
1.900
1.250
1.450
1.100
1.300
1.300
950
1.150
1.250
1.650
1.950
1.350
1350
1.550
1.150
1.350
1.300
950
1.000
1550
855
1.050
1.100
900
1.100
2.100
1.650
650
800
H 7 £ Teminatı
Ura
16.700
7.900
6.050
14.950
9.750
69500
4.450
24.800
71.100
2.100
7.800
6.000
2.350
6.600
8.050
10.950
1.400
2.700
1.150
3.500
12.400
2.500
700
1.250
300
900
4.100
23.100
1.000
400
316.150
10 Kasım 1077 — Sayı: 16109
»
Kocaali
62
Kurudere
C i n s ve nev*i
RESMÎ GAZETE
»
»
»
»
»
»
»
Deposu
Sayfa: M
K a r a s u Devlet O r m a n İ s l e t m e s i M ü d ü r l ü s ü n d e n :
3 — Açık a r t t ı r m a l ı ihale 18/11/1977 tarihine
rastlayan C u m a g ü n ü saat 14.30 da i ş l e t m e m i z b i n a s ı s a t ı ş
salonunda y a p ü a -
caktır.
4 — S a t ı ş 4/A m o d e l ş a r t n a m e n i n en son şekli e s a s l a r ı n a g ö r e y a p ı l a c a k t ı r .
5 — S o y m a h k t o m r u k partilerine fcontraplak ve k a p l a m a kapasite belgesi bulunanlar i ş t i r a k e d e b ü e c e k l e r d i r . Ancak S o y m a l ı k
tomruk p a r t ü e r i n e teminat y a t ı r ı l m a y ı p , i ş t i r a k o l m a d ı ğ ı takdirde kereste i m a l â t ç ı l a r ı b u partilere teminat y a t ı r ı p ihalesine i ş t i r a k
edebileceklerdir.
6 — Kerestelik t o m r u k partilerine k a y ı n i m a l â t h a n e sahipleri ve kapasite belgesi bulunanlar i ş t i r a k
lak ve Kaplama kapasite belgesi i l e b u partilere i ş t i r a k edilemiyecektir.
7 — İ h a l e olunan emvallerin s a t ı ş l a r ı
edebileceklerdir.
Kontrap-
B a ş m ü d ü r l ü ğ ü m ü z ü n b u satışı tasdik etmesinden sonra m ü m k ü n olabileceği.
ridir.
9 — IsteklUerin ihale saatinden evvel i ş t i r a k etmek i s t e d i k l e r i partilerin t e m i n a t l a r ı m 'İşletmemiz Veznesine y a t ı r m a l a r ı mecbu­
T e m i n a t ı y a t ı r d a n p a r t i n i n m u h a m m e n bedeli teminat y a t ı r a n t a r a f ı n d a n kabul e d i l m i ş sayılır.
18475 / 1-1
K a h r a m a n m a r a ş O r m a n Muhafaza M e m u r l u ğ u Eğitim Merkezi M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Cinsi
Miktarı
(Kg)
Kalem
G.tenıinatı
Lira
12.541
Tutan
Lira
Şekli
Tarihi
İhalenin
Günü
Saati
1 kalem
4385
62.705
K a p a l ı zarf
1/12/1977
Perşembe
9.30
K e m i k s i z k o y u n eti
454
1
»
2383
31.780
K a p a l ı zarf
1/12/1977
Perşembe
10.30
K e m i k s i z dana eti
681
1
»
3575
47.670
K a p a l ı zarf
1/12/1977
Perşembe
11.30
Ekmek
RESMÎ GAZETE
« — S a t ı ş a ait ilân ve ş a r t n a m e O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e , A d a p a z a r ı B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e , A d a p a z a r ı , Geyve, Hen­
dek, Akyazı ve i z m i t O r m a n İ ş l e t m e l e r i M ü d ü r l ü k l e r i n d e ve t ş l e t m e m i z Muhasebesinde g ö r ü l e b ü i r .
10 Kasan 1077 — Sayı: 16109
2 — I . ve I I . sınıf k a y ı n t o m r u k l a r ı n m a l bedelinin */» 50 s i peşin, bakiyesi 3 ay vadeli, III, sınıfların m a l bedellerinin % 25 i
peşin, bakiyesi 6 ay vadeli mUddetsiz b a n k a m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a d ı r . B u n l a r a ait her t ü r l ü vergi ve resimler ile % 9 h e s a b ı ile vade
faizi peşin a l ı n a c a k t ı r .
Sayfa: 58
K a h r a m a n m a r a ş O r m a n Muhafaza M e m u r l u ğ u E ğ i t i m M e r k e z i M ü d ü r l ü ğ ü y a t ı l ı ö ğ r e n c i l e r i için a l ı n a c a k ü ç (3) k a l e m g ı d a
m a d d e s i n i n h i z a l a r ı n d a g ö s t e r i l e n g ü n ve saatte ihale edilecektir. İ s t e k l i l e r i n 2490 sayılı K a n u n a u y g u n ş e k i l d e
hazırlayacakları
t e k l i f m e k t u p l a n n ı ihale saatinden b i r saat ö n c e (Geçici teminat m e k t u b u ve ticaret o d a s ı n a k a y ı t belgeleri ile) k o m i s y o n "başkan­
l ı ğ ı n a vereceklerdir. ( Ş a r t n a m e l e r her g ü n m e s a i i ç i n d e O r m a n M u h a t a z a M e m u r l u ğ u E ğ i t i m M e r k e z i M ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r . )
P o s t a d a k i v a k i gecikmeler k a b u l e d ü m e z .
18450 / 1-1
Bayındırhk Bakanlığı Karayollan Genel MttdOrHlgU 16. B ö l g e Müdürlüğünden:
î
1)
2)
3)
Ş
t
N
ra C İ N S Î
İ m r a n h - Refahiye yolunun 35+000 — 64+000 K m . İle Refahi­
ye - Erzincan yolunun 0+000—40+000 K m . a r a ş m a temel
malzemesi ve asfalt mıcırı temini.
u l a ş - Kangal yolunun 55+000—89+000 (Km. araşma Be Kan­
gal - 8. BL Hd. yolunun 89+000 — 131+000 K m . arasına Ocak
taşı ile temel ve asfalt imcin temini.
Yıldızeü - 6. B l . H d . yolunun 0+000 — 45+000 K m . araşma
ocak taşı ile temel ve asfalt m ı c ı n temini.
(SİVAS)
Mfctan
K ^ Bedeli
Ura Kr.
W
G. Teminatı
İbatenin
gün ve saati
Ura Kr.
160.000 M>. T e m , Mala.
12.000 M . Asfalt m ı c ı n
11.415360,—
356.210,80
B8/11/1977
1İJ06 de
203.000 M*. Tem. Malz.
5.000 M . Asfalt mıcırı
33308540,—
1.018.997,20
28/11/1977
15.00 de
694277,95
29/11/1977
3
3
I
s
3
135.000 M . Tem. M a l z .
5.500 M?. Asfalt m ı c ı n
22.684.265.-
de
RESMÎ GAZETE
HJOO
10 Kasım 1977 — Sayı :
16109
Y u k a n d a m ü f r e d a t ı yazılı işlerin eksiltme ş a r t n a m e s i , s ö z l e ş m e vesair eklerine m ü s t e n i t 1. kalemin 2.415.360,— lirasının 1977
de, bakiyesinin 1978 yılında ö d e n m e k ü z e r e temel malzemesi ve asfalt m ı c ı n teinim, 2. kalemin 2.000*00,— l i r a s ı n ı n 1977 de, bakiyesi­
n i n 1978 yılında, 3. kalemin 1.500.000,— l i r a s ı n ı n 1977 de, bakiyesinin 1978 yılında ö d e n m e k ü z e r e ocak t a ş ı ile temel ve asfalt m ı c ı n
temini, sari mukaveleli olarak 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesine g ö r e k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeleri y u k a n d a belirtilen g ü n ve
saatlerde B ö l g e m i z d e K o m i s y o n marifeti i l e y a p ı l a c a k t ı r . B u işlere ait ş a r t n a m e l e r ile d i ğ e r ekleri Ankara'da K a r a y o l l a n Genel Mü­
d ü r l ü ğ ü (Asfalt Fen Heyeti M ü d ü r l ü ğ ü ve Yaprm Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n d a ) , E r z u r u m 12. S ı v a s t a 16. Samsun'da 7. Kayseri'de 6. Bölge
M u d u r m k l e r i n d e mesai saatleri dahilinde görülebilir. B u i ş l e r e g i r m e k isteyenler en geç 16/11/1977 ıgünü mesai saati sonuna k a d a r
Bölgemiz M ü d ü r l ü ğ ü n e (Örneği eksiltme d o s y a s ı n d a mevcut) b i r d i l e k ç e ile m ü r a c a a t edeceklerdir. ( B u d i l e k ç e l e r i n d e evrak k a y ı t
t a r i h i muteberdir.)
tDUekçelerinde; a — A . B . C . g r u p l a r ı n d a n birine haiz en az bu işlerin keşif bedelleri kadar m ü t e a h h i t l i k karnesinin a s l ı m veya
İşin keşif bedelinin y a n s ı kadar benzeri b i r i ş y a p ı p teslim ettiğine dair r e s m î k u r u l u ş l a r d a n aldığı tasdikli belgeyi, b — ö r n e k l e r i n e
uygun y a p ı a r a ç l a r ı b i l d i r i s i n i , c — Malî d u r u m b i l d i r i s i n i , d — B a n k a mektubunu (birinci i l â n d a n sonra a l ı n m ı ş her k a l e m için keşif
bedelinin 1/10 kadar) (Referans), e — Teknik personel b i l d i r i s i n i , t — T a a h h ü t b i l d i r i s i n i , g — İ ş yerini g ö r d ü ğ ü n e d a i r belgesini,
h — V e k â l e t n a m e s i n i (gerekiyorsa), k — Noterden tasdikli ş i r k e t veya ş a h ı s i m z a
sirkülerini ekleyerek i ş t i r a k belgesi
almaları
(18/11/1977 g ü n ü i ş t i r a k belgelerini alabilirler).
A l d ı k l a n b u i ş t i r a k belgeleri i l e b i r l i k t e y u k a n d a m i k t a r l a n yazılı geçici teminat makbuz veya l i m i t l i b a n k a teminat mektup­
l a r ı m , istekli b i r o r t a k l ı k o l d u ğ u takdirde b u işin i l â n tarihinden sonra a l ı n m ı ş h a l i faaliyet belgelerini, 1977 yılı vizesi g ö r m ü ş Tica­
ret veya Sanayi O d a s ı v e s i k a l a r ı m , u s u l ü n e uygun olarak h a z ı r l a y a c a k l a n m ü h ü r l ü teklif m e k t u p l a r ı n ı n en geç ihale saatinden b i r
saat ö n c e K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. B u i ş l e r için avans verilecektir. Postadaki gecikmeler na­
z a r a a l ı n m a z , i ş t i r a k belgesi için telgrafla m ü r a c a a t kabul olunmaz. Duyurulur.
18458 / 1-1
I
S A T I Ş PAİRTTLERÎ İCMALİ
Bölgesi
Parti
adedi
M i k t a r ı
Adet
M . !Dm .
3
3
M . BedeU
Ura Kr.
<M> 7,5 N a k . T .
Lira K r .
Bicik
Caınalan
13
E m v a l i n cins v e n e v i
1
' l i f
3. S . N . B . L a d i n T o m .
1708
693.693
1.650,—
85.800,—
Paşaknnağı
Sanalan
S
2. S . N . B . L a d i n T o m .
805
309.298
1.650,—
38.100.—
Btedk
Çamalan
3
3. S. N . B . L a d i n T o m .
536
196.000
1.350—
19.800,—
Paşakonağı
Orman içi
1
3. S . M . B , G ü r . San. O d .
320
36.103
430,—
1.200,—
3369
1235.099
Deposu
21
144.900/—
2 — S a t ı ş 17/11/1977 tarihine rastalayan P e r ş e m b e g ü n ü saat 14.00 de İşletrrıerniz s a t ı ş salonunda toplanacak K o m i s y o n huzu­
runda yapılacaktır.
3 — Alıcıların ş a r t n a m e model 4 / A ve 15/B d e kayıtlı belgeleri S a t ı ş K o m i s y o n u n a i b r a z ederek a l m a k istedikleri partilere a i t
% 7,5 t e m i n a t l a r ı m saat 14.00 e k a d a r İ ş l e t m e m i z veznesine y a t ı r m a l a r ı gereklidir.
4 — Ş a r t n a m e esastan gereğince alıcıların idare merkezinin b u l u n d u ğ u y e r merkezinden veya s i c i l i k a y ı t l ı b u l u n d u ğ u ticaret
o d a s ı n d a n veya r e s m î b i r m a k a m d a n ş i r k e t i n s i c i l i i l e kayıtlı h a l e n faliyette b u l u n d u ğ u n a d a i r b u s a t ı ş ı n i l a m tarihinden sonra alın­
m ı ş b i r belgeyi K o m i s y o n a filbraz edecekler, a k s i takdirde s a t ı ş a i ş t i r a k ettiremeyeceklerdir.
RESMÎ GAZETE
1 — Y u k a r ı d a m ü f r e d a t ı yazılı o r m a n emvali a ç ı k a r t t ı r m a suretiyle s a t ı ş a ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
10 Kasan 1077 — Sayı: 1S1C9
B u l a n c a k Devlet O r m a n İ ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
n/
5 — Alıcıların talebi halinde emvalin " 50 s i vergileri ve k a n u n î faizi p e ş i n , b a k i y e s i 3 a y Vadeli m ü d d e t s i z banka mektubu
k a r ş ı l ı ğ ı n d a s a t ı ş yapılır. E m v a l bedelinin t a m a m ı p e ş i n yatırıldığı takdirde faiz a l ı n m a z . L i m i t mdktan belirtilmeyen banka mektupl a n k a b u l edilmez.
6 — B a ş k a s ı n ı n a d ı n a ihaleye i ş t i r a k edeceklerin noter t a s d i k l i v e k â l e t n a m e l e r i n i S a t ı ş K o m i s y o n u n a
7 — E m v a l depodan k a l d ı n l m a d ı k ç a teminat mahsup
ibraz etmeleri ş a r t t ı r .
veya iade edilmez.
9 — S a t ı ş a i ş t i r a k etmek isteyenler s a t ı ş saatinden evvel y a t ı r m ı ş o l d u k l a r ı partilere a i t teminat m a k b u z l a n i l e K o m i s y o n u
m u z a m ü r a c a t i a r ı i l a n olunur.
18481 /1-1
S*y*a : 61
8 — B u s a t ı ş a a i t i l a n ve ş a r t n a m e Sinop, İ s k i l i p , Giresun, Espiye, Dereli Tirelbolu, Mesudiye, Ü n y e , A k k u ş , A n k a r a , Trabzon,
Samsun, i s t a n b u l , E r z u r u m , Rize ve Ş e b i r J s a r a M s a r O r m a n «İşletme M ü d ü r l ü k l e r i i l e M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e görülebilir.
Deposu
Cins v e nev'î
Parti
adedi
M i k t a r ı
Adet
M Dm
3
3
M u h . BedeU
Lira K r .
% 7,5 T e m .
Lira K r .
5180
1320
17
2358.521
640234
14.733
Meşe Tomruklar Toplamı
12
1337
654.967
II. S. N b . D i ş b u d a k T o m r u k
I I I . S. N b . D i ş b u d a k T o m r u k
1
2
14
29
12.626
19.419
Dişbudak Tomruklar Toplamı
3
43
32.045
Merkez, Camiyanı
I I I . S. N b . I h l a m u r T o m r u k
2
49
27.471
1.500—
3.100,—
Camiyanı
Merkez, Camiyanı
II. S. N b . K a r a a ğ a ç Tomruk
I I I . S. N b . K a r a a ğ a ç T o m r u k
1
2
4
175
3.268
96.721
2.000,—
1.500—
500,—
10.885,—
Karaağaç Tomruklar Toplamı
3
179
99.989
I I I . S. N b . A k ç a a ğ a ç T o m r u k
I I I . S. K s b . A k ç a a ğ a ç T o m r u k
2
1
125
14
41.133
3.744
Akçaağaçlar
3
139
44.877
Balıkısık
Merkez, Balıkısık
Merkez, Camiyanı
Merkez
Toplamı
800,—
1.100,—
800 —
141.515,—
52.440,—
900,—
53.340,—
2.000,—
1.500—
1.900,2.1854.085,—
11.385,1250,—
1 000,—
3.860,—
150,—
4.160,—
Merkez, Camiyanı
III. S N b . Gürgen Tomruk
2
382
118.541
800—
7.120,-
Merkez
III. S K s b . Gürgen Tomruk
1
10
2.590
700—
150-
Gürgen Tomruklar Toplamı
3
392
121.131
7.270,-
Kerestelik
% 50 P e ş i n
% 50 3 A y
vadeli b a n k a
tem.mektubu karşılığı
10 Kasım 1977 — Sayı: 16109
32
11
1
RESMÎ GAZETE
I I I . S. N b . K a y ı n T o m r u k
I I I . S. N b . M e ş e T o m r u k
I I I . S. K s b . M e ş e T o m r u k
Merkez, Balıkısık
Merkez, Balıkısık
Merkez
Satış şekli
Sayfa: 62
Y e n i c e - K a r a b ü k Devlet O r m a n İ ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
ZONGULDAK
Camiyanı
Camiyam
M r k . Balı. C a m i y a n ı
Merkez
Merkez
M i k t a r ı
M Dm
Adet
3
3
Muh. Bedeli
Lira Kr.
% 7^ Tem.
Lira Kr.
1
1
24
1
1
112
5
2068
12
10
36.620
2.030
997.980
4.578
6.467
Kavak Tomruklar Toplamı
26
2090
1009.025
60.820,—
T o m r u k l a r Genel T o p l a m ı
86
9526
4386.676
287.995,—
1
4
4
2
1
266
262
380
354
17
III.
III.
III.
III.
III.
S
S.
S.
S.
S
Nb. Kızılağaç Tomruk
Nb. Kiraz Tomruk
Nb. Kavak Tomruk
Ksb. Kavak Tomruk
Uzb. K a v a k T o m r u k
Kayın Maden Direk
K . Kayın Sanayi Odunu
Kayın Y . Sanayii
Meşe Sanayii Odunu
Gürgen Sanayii Odunu
Sanayiler T o p l a m ı
GENEL TOPLAM
.12
98
20.516
Ster
Ster
Ster
Ster
1013 Ster
800 —
800 —
800 —
700,1.050,—
600,—
475,—
475,—
550,—
475,—
2.200,—
120,—
60.070,—
240,510,—
950,—
9.350,—
13.545,—
14.610,—
610,—
S a t ı ş şekli
»
»
»
»
»
»
»
»
»
38.115,—
RESMİ GAZETE
Balıkısık
Kayadibi, Darıyazısı
Darıyazısı, Doksan
Doksan
Doksan
Parti
adedi
10 Kasım 1077 — Sayı: 16109
C i n s ve nev'î
Deposu
327.060,—
(Sayfa: 63
1. i ş l e t m e m i z i n b ö l g e l e r i d e p o l a r ı n d a m e v c u t 98 p a r t i m u h t e l i f cins o r m a n e m v a l i vadeli a ç ı k a r t ı r m a l ı o l a r a k h i z a l a r ı n d a
g ö s t e r i l e n m u h a m m e n bedeller ü z e r i n d e n ihaleye ç ı k a r ı l m ı ş olup, I I I . S. K e r e s t e l i k K a y ı n t o m r u k l a r ı n % 25 p e ş i n , % 75 6 ay vadeli
b a n k a m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a : D i ğ e r o r m a n e m v a l l e r i n i n ise % 50 p e ş i n % 50'si 3 a y v a d e l i b a n k a m e k t u b u k a r ş ı l ı ğ ı n d a % 9 faizi
p e ş i n a l ı n m a k suretiyle s a t ı ş a k o n u l m u ş t u r .
2. Açık a r t ı r m a 16/11/1977 tarihine r a s t l a y a n Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00 de i ş l e t m e m i z t o p l a n t ı s a l o n u n d a t e ş e k k ü l edecek
Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3. B u s a t ı ş a a i t ilân, ş a r t n a m e ve s a t ı ş p a r t i l e r i tevhit cetveli Zonguldak O r m a n B ö l g e B a ş m ü d ü r l ü ğ ü ,
Ankara, istanbul,
A d a p a z a r ı , Düzce, B o l u , K ı z ı l c a h a m a m , K a r a b ü k , B a r t ı n , Z o n g u l d a k , Devrek, E r e ğ l i , U l u s , Mengen, Gerede i ş l e t m e M ü d ü r l ü k l e r i
ile İ ş l e t m e m i z d e g ö r ü l e b i l i r .
4. Alıcıların b e l i r l i g ü n ve saatte i ş l e t m e m i z d e h a z ı r b u l u n m a l a r ı ve ihale saatinden 1 saat evveline k a d a r geçici t e m i n a t l a r ı ­
n ı İ ş l e t m e m i z veznesine y a t ı r m a l a r ı b a n k a teminat m e k t u b u v e r e c e k o l a n l a r ı n teminat m e k t u b u n d a a d ı ve s a t ı ş t a r i h i n i bildirme-,
l e r i n i ve i ş t i r a k ç i l e r i n teminat m a k b u z l a r ı i l e b i r l i k t e K o m i s y o n a m ü r a c a a t l a r ı i l â n o l u n u r .
18471 / 1-1
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 64
10 K a s ı m 1977 — S a y ı :
16109
Erzincan Sağlık M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Aşağıda cins, m i k t a r , m u h a m m e n bedel ve geçici t e m i n a t l a r ı yazılı C i z r e Kö­
m ü r ü s a t ı n a l ı n a c a ğ ı n d a n 2490 sayılı K a n u n u n 31 i n c i maddesi g e r e ğ i n c e k a p a l ı zarf
u s u l ü y l e ihale edilecektir. E k s i l t m e S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı n d a a ş a ğ ı d a yazılı g ü n
ve saatte y a p ı l a c a k t ı r . E k s i l t m e y e ait ş a r t n a m e l e r ve d i ğ e r e v r a k l a r mesai saatleri
dahilinde S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü Kaleminde g ö r ü l e b i l i r . E k s i l t m e y e girebilmek i ç i n is­
teklilerin 1977 yılı ticaret o d a s ı vesikası ile geçici teminat m a k b u z u n u zarfa koy­
m a l a r ı l â z ı m d ı r . İ s t e k l i l e r i n teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale saatinden b i r saat evvel ko­
m i s y o n b a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir. Telgrafla m ü r a c a a t l a r ve postadaki v a k ' i gecik­
meler k a b u l edilmez. Keyfiyet Uân olunur.
Muh.bed.
Cinsi
Miktarı
Lira K r .
Cizre K ö m ü r ü Sağlık Müd.
70 ton
Cizre K ö . H a l k S a ğ . L a b .
25 ton
G e ç tem.
Lira Kr.
İ h a l e g ü n ve saati
110.600,—
6780,—
28/11/1977 10.00
39.500,—
2.965,—
28/11/1977 10.00
18454 / 1-1
Edirne Valiliğinden :
t — İ l i m i z Y S E . M ü d ü r l ü ğ ü n ü n i h t i y a c ı i ç i n 66 t o n L i n y i t k ö m ü r ü 2490 sayılı
K a n u n u n 31. m a d d e s i h ü k ü m l e r i n e g ö r e k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeye
konul­
muştur.
2 — M u h a m m e n bedeli 49.500,— T L . geçici t e m i n a t ı 3750,— T L . dır.
3 — E k s i l t m e 30/11/1977 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 16.00 da Y S E . M ü d ü r l ü p n d e
yapılacaktır.
4 •— Ş a r t n a m e mesai saatlerinde Y S E . M ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r .
5 — İ s t e k l i l e r i n teklif m e k t u p l a r ı m t e m i n a t m a k b u z u 1977 yılı ticaret o d a s ı
belgesi k o n u l m a k ş a r t i y l e ihale saatinden b i r saat ö n c e K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a ver­
meleri p o s t a d a k i gecikmelerin k a b u l e d i l m i y e c e ğ i ilân o l u n u r .
18455 / 1-1
E s k i m a l a t y a Yatılı Bölge O k u l u M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
C i n s i : K u r u yiyecek maddeleri, M i k t a r ı : 27 k a l e m ve 27.140 kg., M u h a m m e n
bedeli : 575.625,— l i r a , Geçici t e m i n a t ı . 26.755,— l i r a , İ h a l e n i n tarihi : 28/11/1977.
S a a t i : 16.00, Şekli : K a p a l ı zarf u s u l ü .
1 — Y u k a r d a yazılı yiyecek m a d d e l e r i n i n s a t ı n a l m a ihalesi 2490 sayılı K a n u ­
n u n 31. m a d d e s i u y a r ı n c a , o k u l u m u z idare b i n a s ı n d a b e l i r t i l e n g ü n ve saatte ihale
k o m i s y o n u marifetiyle y a p ı l a c a k t ı r .
2 — İ s t e k l i l e r i n belirtilen g ü n ve saatten b i r saat evveline k a d a r teklif mek­
t u p l a r ı n ı , geçici teminat m a k b u z l a r ı n ı veya b a n k a m e k t u p l a r ı n ı ve 1977 y ı l ı n a ait
T i c a r e t O d a s ı Belgesi veya i ş t i g a l belgelerini, h a v i k a p a l ı z a r f l a r ı m m a k b u z karşı­
l ı ğ ı n d a ihale k o m i s y o n u b a ş k a n l ı ğ ı n a t e s l i m edeceklerdir.
3 — P o s t a ile y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r d a k i v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
4 — Ş a r t n a m e her mesai g ü n ve saatinde o k u l idaresinde g ö r ü l e b i l i r .
5 — İ l a n olunur.
18452 / 1-1
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
10 Kasım 1977
RESMİ GAZETE
Sayı :16109
İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü
Sayfa
Yönetmelikler
ithalât işlerine dair Sirküler
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
1
Kuyucak Belediyesi İmar Yönetmeliği
2
Çorum Belediye Başkanlığı Gizli Tezkire Yönetmeliği
17
Müşterek Kararnameler
Milli Eğitim ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Kararlar
20
Sirküler
Montaj Sanayii Talimatı Sirküleri (No:69)
20
İlanlar
21

Benzer belgeler

T.C. Resmî Gazete

T.C. Resmî Gazete Davalılardan O s m a n oğlu, M e h m e t Çetin'in A z d a v a y İlçesine bağlı, P ı n a r b a ş ı N a h i y e s i , Ç e n g e l K ö y ü n d e i k a m e t ettiği b i l d i r i l m i ş o l u p , a d ...

Detaylı

Nükleer Güvenlik Sözleşmesi - Nükleer Enerji Proje Uygulama

Nükleer Güvenlik Sözleşmesi - Nükleer Enerji Proje Uygulama mekanizmaların önemli tecrübeleri uluslararası kuruluşlar ve diğer işletme kuruluşları ve yetkili kurumlarla paylaşmak için kullanılması; (viii) B i r nükleer tesisin işletilmesinden doğan radyoakt...

Detaylı