GÜBRETAŞ YARIMCA LİMAN VE DEPOLAMA TESİSİ TEHLİKELİ

Yorumlar

Transkript

GÜBRETAŞ YARIMCA LİMAN VE DEPOLAMA TESİSİ TEHLİKELİ
GÜBRETAŞ YARIMCA LİMAN VE DEPOLAMA
TESİSİ
TEHLİKELİ MADDE REHBERİ
HAZIRLAMA TARİHİ: 30.12.2015
TESİS YETKİLİSİ
BAYRAM ALİ GÖÇMEN
REVİZYON SAYFASI
Sıra
No
Reviz
yon
No
Revizyon İçeriği
1
1/2015
UN1805 Fosforik Asit’e ait MSDS
2
2/2015
UN1830 Sülfirik Asit’e ait MSDS
3
3/2015
UN2067 Amonyum Nitrat’a ait MSDS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Revizyon
Tarihi
Revizyon Yapanın
Adı Soyadı
İmzası
İÇİNDEKİLER
REVİZYON SAYFASI
İÇİNDEKİLER
1.GİRİŞ
2. UYGULAMA VE TANIMLAR
2.1 Uygulama
2.2 Tanımlar
3. SORUMLULUKLAR
3.1 Kıyı Tesisi İşletmecilerinin Sorumluluğu
3.2 Yük İlgilisi Kuruluşların Sorumlulukları
3.3 Geminin Kaptanının Sorumlulukları
3.4 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Sorumlulukları
3.5 Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3.Şahıslar(Müteahhit Firma Çalışanları Ve
Acentalar Gibi) Sorumlulukları
4. KIYI TESİSİNCE UYULACAK / UYGULANACAK KURAL ve TEDBİRLER
4.1 Genel Kurallar
4.2 Varış Öncesi Bildirim
4.3. Yükleme / Tahliye prosedürleri
4.4 Tehlikeli Mal Elleçleme Rehberi
4.5 Etiketleme İşlemleri
4.6 Tehlikeli Yükleri Limanda Ayrıştırılması Ve Depolanması
4.7 Deniz İşlerinde Taşıma Belgeleri
4.8 Karayolu Taşıma Belgeleri
4.9 Yükleme Prosedürleri
4.10 Toplama Prosedürleri
4.11 Geminin Yanaşma, Ayrılma, Yakıt Alma ve Gözcülük Operasyonları
4.12 Yangın Önleme Tedbirleri
4.13 Acil Durum Prosedürler
4.14 Kaza Raporlama
4.15 Tehlikeli Yük Elleçlemede Eğitim Prosedürleri
4.16 Yıllık Raporlama
5. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ,
ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI
5.1 SINIF 1 - Patlayıcılar
5.2 SINIF 2 – Gazlar
5.3 SINIF 3 - Yanıcı sıvılar
5.4 SINIF 4 - Yanıcı katılar; ani yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde
yanabilir
gaz çıkaran maddeler
5.5 SINIF 5 - Oksitlenmeye neden olan maddeler ve organik peroksitler
5.6 SINIF 6 - Zehirli ve bulaşıcı maddeler
5.7 SINIF 7 - Radyoaktif malzeme
5.8 SINIF 8 - Aşındırıcı maddeler
5.9 SINIF 9 Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler ve çevreye zararlı maddeler
6. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME
7. IBC’LER DAHİL PAKETLERİN MARKALANMASI VE ETİKETLENMESİ
8. TEHLİKELİ YÜKLERİN
TUTULMASI İLE
İLGİLİ AYIRMA TALİMATI
LİMAN
ALANLARINDA
GEÇİCİ
OLARAK
9. TEHLİKELİ YÜKLERE AİT BELGELER
10. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLER VE OPERASYONEL
HUSUSLAR
11. DOKÜMANTASYON KONTROL VE KAYIT
12. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE
13. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GENEL KURALLAR
ŞEKİL VE TABLOLAR
Tablo 1 – Liman Alanlarındaki Tehlikeli Yükler İçin Ayrıştırma Tablosu (Bölüm-8)
Tablo 2 – Sülfirik Asit Ve Fosforik Asit Gemi Yüklemelerinde Ayrıştırma Tablosu
Tablo 3 – Amonyum Nitrat Gemi Yüklemelerinde Ayrıştırma Tablosu
PLANLAR
1- Genel Vaziyet Planı
2- Acil Durum Yangın Planı
KONTROL LİSTELERİ
Ek 1 Konteyner etiketleme için Kontrol Listesi
Ek 2 Araç etiketleme için kontrol listesi
Ek 3 Yük paketlerinin etiketlenmesi için Kontrol Listesi
Ek 4 IMDG ye Göre Ayrıştırma Kontrol Listesi
Ek 5 ADR ye Göre Ayrıştırma Kontrol Listesi
Ek 6 Tehlikeli Maddeler Beyanı kontrol listesi
Ek 7 Yük Beyanı Kontrol Listesi
Ek 8 Tehlikeli Yük Nakliye Belgesi Kontrol Listesi
Ek 9 Araçlar ve Konteyner yüklemesi kontrol Listesi
Ek 10 Tek Parça ve Genel Yüklemeli araçların yüklemesi İçin kontrol Listesi
Ek 11 Ekipman Kontrol Listesi
Ek 12 Acil Durumda izlenecek Prosedür Kontrol Listesi
1.GİRİŞ
Tehlikeli yüklerin liman alanına girişi ve orada bulunması ile elleçlenmesi, alanın genel
emniyeti ve güvenliğini, yüklerin muhafazasını, liman alanının içindeki veya çevresindeki
tüm kişilerin emniyetini ve çevrenin korunmasını sağlamak için kontrol edilmelidir.
Liman alanında gemi, yük ve personelinin, liman sahasında çalışanların ve geri sahada
bulunan tüm tesislerin emniyeti ve güvenliği, yükleme veya boşaltmadan önce ve işlenmeleri
sırasında tehlikeli yükler ile ilgili alınacak önlemlerle doğrudan ilişkilidir.
Bu rehber, nakliye zincirinin bir parçası olarak liman alanında bulunan, kullanılan ve depolama
amacıyla tutulan tehlikeli yükler ile sınırlıdır. Bu kapsamındaki bir maddenin taşınması
durumunda bu rehberdeki kural ve prosedürler uygulanmalıdır.
Tehlikeli yüklerin emniyetli nakliyesi ve elleçlenmesi için önemli bir ön koşul, bu yüklerin
doğru tanımlanması, muhafazası, paketlenmesi, muhafazası, işaretlenmesi, etkilenmesi,
belirtilmesi ve belgelendirilmesidir. Faaliyet ister liman alanında, ister liman alanından
uzakta bir yerde gerçekleştirilsin, bu husus geçerlidir.
Genel nakliye zinciri kara, liman ve deniz elementlerini içerse de, 1.4'te belirtilen hususlarla
ilgili sorumlular tarafından tüm önlemlerin alınması ve ilgili tüm bilgilerin nakliye zincirine
dahil olanlara ve nihai alıcıya iletilmesi çok önemlidir. Farklı nakliye şekilleri için farklılık
gösterebilen şartlara dikkat edilmelidir.
Tehlikeli yüklerin emniyetli nakliyesi ve elleçlenmesi, bu tip yüklerin nakliyesi ve
elleçlenmesiyle ilgili yönetmeliklerin doğru ve hassas uygulamasına dayalıdır ve bu bağlamdaki
risklerle ilgili tüm kişilerin kabul etmesine ve yönetmelikleri eksiksiz ve detaylı olarak
anlamasına bağlıdır. Bu husus, yalnızca ilgili kişilerin doğru ve planlı bir şekilde eğitilmesi ve
yeniden eğitilmesiyle elde edilebilir.
Bu Rehber, liman alanında bulunan tehlikeli yüklerin emniyetli nakliyesini ve elleçlenmesini
sağlamak amacıyla ilk kez ve yasal şartlar ile emniyet tedbirlerinin karşılanabilmesi amacıyla
yayınlanmıştır.
Tesise ait genel bilgiler aşağıdaki Tesis Bilgi Formunda verilmiştir.
TESiS BiLGi FORMU
1
Tesis işletmecisi adı/unvanı
2
Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri (adres, Nida Kule Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:12telefon, faks,
30-31 Kadıköy-İstanbul
e-posta ve web sayfası)
Tel: +90-216-468 5050 Fax: +90-216-407 1011
[email protected]
www.gubretas.com.tr
3
Tesisin adı
4
Tesisin bulunduğu il
5
Tesisin iletişim bilgileri (adres, telefon,
faks, e-posta ve web sayfası)
Atalar Mah. Hayat Sok. no:24 Körfez - Kocaeli
Tel: +90-262-528 4640 Fax: +90-262-528 2131
[email protected]
www.gubretas.com.tr
6
Tesisin bulunduğu coğrafi bölge
Marmara Bölgesi
7
Tesisin bağlı olduğu liman başkanlığı ve
iletişim detayları
Kocaeli Liman Başkanlığı
Tel:+90-262-528 3754 Fax:+90-262-528 4790
8
Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı ve Körfez Belediye Başkanlığı
iletişim detayları
Tel:+90-262-528 2302 Fax:+90-262-528 5422
Tesisin bulunduğu Serbest Bölge veya
Organize Sanayi Bölgesiadı
10 Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İzni
Belgesinin geçerlilik tarihi
11
Tesisin Faaliyet Statüsü (X)
9
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş
YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ
----15.06.2016
12 Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim
detayları (telefon, faks, e-posta)
KendiYükü ve
Kendi Yükü
3.Şahıs
ilave 3.şahıs
( …. )
(….)
(X)
Bayram Ali Göçmen +90-262-528 4640(2000)
[email protected]
13 Tesisin tehlikeli madde operasyonları
sorumlusunun adı ve soyadı, , iletişim
detayları (telefon, faks, e-posta)
Liman İşletme Amiri : Ali ASLAN
Tel:+90-506-597 5427 Fax:+90-262-528 2131
[email protected] gubretas.com.tr
14 Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanının adı ve soyadı, , iletişim
detayları (telefon, faks, e-posta)
15 Tesisin deniz koordinatları
40° 46 27 N - 029° 43 05 E
16 Tesiste elleçlenen tehlikeli madde cinsleri
(MARPOL Ek-I, IMDG Kod, IBC Kod,
IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC
Kod kapsamındaki yükler)
17 Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri
UN1805 Fosforik Asit Çözeltisi
UN1830 Sülfirik Asit Çözeltisi
UN2067 Amonyum Nitrat
18 Tesisin anayola mesafesi (kilometre)
0,3km
19 Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre)
veya demir yolu bağlantısı (Var/Yok)
20 En yakın havaalanının adı ve tesise olan
mesafesi (kilometre)
21 Tesisin yük elleçleme kapasitesi
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)
(var)
Kimyasal Tanker – Kuru Yük – Genel Kargo
Sabiha Gökçen Havalimanı 45km
750.000 ton/yıl
22 Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp
yapılmadığı
23 Hudut Kapısı var mı?(Evet/Hayır)
Hayır
24 Gümrüklü saha var mı? (Evet/Hayır)
Evet
25 Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri
26 Depolama tank kapasitesi (m3)
Kuru Yük:Vinç ve Bant sistemi
Sıvı Yük : Boru Devresi
19000 m3
27 Açık depolama alanı (m2)
---
Evet
28 Yarı kapalı depolama alanı (m2)
---
2
29 Kapalı depolama alanı (m )
25.434m²
30 Belirlenen fumigasyon ve/veya
fumigasyondan arındırma alanı (m2)
31 Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri
sağlayıcısının adı/unvanı, iletişim detayları
---
32 Güvenlik Planı oluşturulmuş mu?
(Evet/Hayır)
33 Atık Kabul Tesisi Kapasitesi
(Bu bölüm tesisin kabul ettiği atıklara göre
ayrı ayrı düzenlenecektir)
EVET
DEKAŞ – Medmarine Konsorsiyumu
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri
Tel:+90-262 745 3810 Fax:+90-262 745 3813
[email protected]
Tel:+90-212 311 1800 Fax:+90-212 252 1680
[email protected] medmarine.com.tr
Kapasite (m3)
Atık Türü
İzaydaş tarafından hizmet
verilmektedir
34 Rıhtım/iskele vb. alanların özellikleri
Maksimum su
Rıhtım/İskele
Boy
En
derinliği
No
(metre)
(metre)
(metre)
Minimum su
derinliği
(metre)
Yanaşacak en büyük gemi
tonajı ve boyu
(DWT veya GRT - metre)
Dış İskele
101
14
10
8
23.000 DWT
İç İskele
80
14
7,5
4,75
3.500 DWT
Sayısı
(adet)
Uzunluğu
(metre)
Çapı
(inç)
Boru hattının adı (Tesiste mevcutsa)
2. UYGULAMA VE TANIMLAR
2.1 Uygulama
Bu rehber ve içeriğindekiler tehlikeli yüklerin liman alanlarına girişi ve orada bulunmaları ile
ilgilidir. Bandırası ne olursa olsun, limanı ziyaret eden tüm gemiler için geçerli, ancak gemi
malzemeleri ve ekipmanları ya da askeri nakliye gemileri için geçerli değildirler.
2.2 Tanımlar
İşbu Tavsiyelerin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen tanımlar kullanılmaktadır:
Kıyı Tesisi, dok, dalgakıran, iskele, mendirek, liman, deniz terminali veya geminin
bağlanabileceği (yüzer veya değil) benzer yapılar anlamına gelmektedir. Tehlikeli yüklerin
yüklenmesi veya boşaltılmasıyla ilgili yardımcı veya arızi amaçlar için kullanılan, gemi
dışındaki tesis ve binaları da kapsamaktadır.
Kıyı Tesisi İşletmecisi, rıhtımın işletmesinin günlük kontrolü için zaman ayıran kişi veya
kişilerden oluşan kuruluş anlamına gelmektedir.
Dökme, geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak
sabitlenmiş bir tank içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın taşınması planlanan
yükler anlamına gelmektedir.
Yük İlgilileri, burada belirtilen faaliyetlerden biriyle ilgili gönderici(sevkiyatçı), taşıyıcı,
nakliyeci, grupaj acentesi, paketleme merkezi ya da diğer kişiler, şirketler veya kurumlardır.
Limanda teslim alınan veya deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerin tanımlanması,
muhafazası, paketlenmesi, muhafazası, işaretlenmesi, etkilenmesi, belirtilmesi ve
belgelendirilmesi ve herhangi bir zamanda yükün kontrol edilmesi işi ile ilgilenirler.
Uygunluk Sertifikası, gemi inşası ve ekipmanlarıyla ilgili kodlar uyarınca İdare tarafından veya
İdare adına hazırlanan ve gemi inşası ve ekipmanlarının belirli tehlikeli yüklerin o gemide
taşınmasına uygun olduğunu onaylayan sertifika anlamına gelmektedir.
Tehlikeli yükler, aşağıda belirtilen belgeler kapsamında paketli olarak, dökme paketlerde
veya dökme olarak taşınan yapısı itibarı ile yada başka maddelerle tepkimeye girdiklerinde
insan, hayvan ve çevreye zarar verebilen yükler anlamına gelmektedir:
– MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki yağlar;
– Dökme Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanlarıyla İlgili
Kodlar kapsamındaki gazlar;
– Atıklar dahil olmak üzere Dökme Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşası ve
Ekipmanlarıyla İlgili Kodlar ve MARPOL 73/78 Ek-II kapsamındaki tehlikeli sıvı
maddeler/kimyasallar;
– Atıklar dahil olmak üzere Katı Dökme Yüklerin Emniyetli Uygulamasıyla İlgili
Kodun (BC Kodu) grup B ekleri kapsamındaki kimyasal tehlike arz eden katı dökme
materyaller ve yalnızca dökme olduğunda tehlike arz eden katı dökme materyaller
(MHB'ler);
– paketli formdaki zararlı maddeler (MARPOL 73/78 Ek-III kapsamındakiler); ve
materyaller veya kalemler olmak üzere tehlikeli maddeler (IMDG kapsamındakiler).
Kirli Boş Ambalaj, Temizlenmemiş boş ambalaj hala tehlikeli mal olarak sınıflandırılmıştır
ve tehlikeli maddelerle dolu kaplarla aynı şekilde muamele edilmelidir
IMDG kodu BM'nin uluslararası deniz güvenliği bölümü tarafından yayınlanan Uluslararası
Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodudur
Sınıf Tehlikeli Malların farklı türleri arasında ayrım / kategorize (gruplar halinde bölünmesi)
anlamına gelir.
UN numarası, her bir tehlikeli madde için atanmış numara anlamına gelir. BM numaralarının
listesi, IMDG Kodu içeriğinde bulunabilir
Uygun sevkiyat adı ulaşım için tehlikeli malların etiketlenmesi ve ulaşımı için belirlenen
resmi adıdır. Bu isim aynı zamanda BM numarasına bağlanır.
Paketleme Grubu taşınacak yükün tehlikesine göre tahsis edilmiş ambalaj grubudur. 3
seviyesi vardır
Paketleme Grubu I çok tehlikeli maddelerde
Paketleme Grubu II tehlikeli maddelerde
Paketleme Grubu III az tehlikeli maddelerde kullanılır
Acil Müdahale Prosedürleri Tehlikeli madde elleçlenen limanlar/taşıyan gemiler için, bir
kaza meydana gelirse, belirli tehlikeli maddelerin nasıl işleneceğini tehlikenin nasıl
önleneceğini ayrıntılı açıklayan prosedürlerdir.
Tıbbi İlk Yardım Rehberi Tehlikeli Maddelerin Yol Açtığı Kazalarda yaralanan kişilere nasıl
ilk yardımda bulunulacağını açıklayıcı rehberdir.
Uyumluluk Belgesi, II-2/19.4 sayılı SOLAS yönetmeliği kapsamında dökme olarak paketli
formda ya da katı formda tehlikeli maddeler taşıyan bir gemiye, geminin inşası ve
ekipmanlarının bu yönetmelik şartlarına uygun olduğunun ispatı olarak verilen ve İdare
tarafından veya İdare adına hazırlanan doküman anlamına gelmektedir.
Esnek boru, tehlikeli maddelerin transferi için kullanılan, uçların mühürlenmesini de
kapsayabilen esnek boru ve uç bağlantıları anlamına gelmektedir.
Elleçleme, bir gemi, tren vagonu, araç, yük konteynırı veya diğer nakliye araçlarının
yüklenmesi ve boşaltılması, bir depo veya terminal alanına, bu alanlardan veya bu alanların
içinde veya bir gemi içerisinde transfer veya gemiler veya diğer nakliye araçları arasında
aktarma anlamına gelmektedir ve geçici saklamayı da içermektedir, örn. nakliye araçlarını veya
yollarını değiştirme amacıyla geldikleri yerden gittikleri yere nakliyeleri sırasında tehlikeli
yüklerin liman alanında geçici olarak depolanması ve bu yükler için nakliye tedarik zincirinin
bir parçası olan liman içerisinde hareket etmesi.
Sıcak çalışma, ortamda tehlikeli yüklerin bulunması veya bu yüklerin yakında olması
nedeniyle tehlikeye neden olabilecek açık ateşler ve alevlerin, elektrikli aletlerin veya sıcak
perçinlerin kullanılması, taşlama, lehimleme, yakma, kesme, kaynaklama veya ısı içeren ya da
kıvılcım çıkaran diğer tüm onarım işleri anlamına gelmektedir.
Yükleme kolu, tehlikeli yüklerin transfer edilmesi amacıyla kullanılan, hızlı çözme kaplinleri,
acil durum çözme sistemleri ve hidrolik güç paketini kapsayabilen mafsallı sert boru sistemi ve
ilişkili ekipmanları anlamına gelmektedir. (mafsallı boruları ve sert kolları kapsamaktadır).
Kaptan, gemiyi komuta eden kişi anlamına gelmektedir.(kılavuz ve gözcüyü kapsamaz)
Paketleme, tehlikeli yüklerin muhafazalar, dökme yük konteynırları (IBC'ler), yük
konteynırları, tank konteynırları, taşınabilir tanklar, tren vagonları, dökme konteynırlar,
araçlar, gemi filikaları veya diğer yük nakliye ünitelerine paketlenmesi, yüklenmesi veya
doldurulması anlamına gelmektedir.
Boru hattı, tehlikeli yüklerin elleçlenmesi için veya elleçlenmesiyle ilgili olarak limanda
kullanılan tüm borular, bağlantılar, valfler ve diğer yardımcı tesisler, aparatlar ve cihazlar
anlamına gelmektedir, ancak esnek borunun bağlı olduğu gemi boruları, aparatları veya
ekipmanlarının parçaları dışında esnek boruyu, yükleme kolunu veya geminin boruları,
aparatları veya ekipmanlarını kapsamamaktadır.
Liman alanı, mevzuat tarafından belirlenen kara ve deniz alanı anlamına gelmektedir.
Liman Başkanlığı, UDHB ye bağlı taşra teşkilatını ve bir liman alanında etkili kontrol
kullanma yetkisine sahip kişi veya kişilerden oluşan kurum anlamına gelmektedir.
Düzenleyici kurum, UDHB ye bağlı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Düzenleme
Genel Müdürlüğünü, bir liman alanıyla ilgili olarak yasal şartlar belirleme ve bu yasal
şartları uygulama yetkisine sahip ulusal, bölgesel veya yerel idare anlamına gelmektedir.
Sorumlu kişi(TMGD), kıyı tarafındaki işveren veya gemi kaptanı tarafından atanan, belirli bir
görevle ilgili tüm kararları alma yetkisine sahip olan, bu amaç doğrultusunda gerekli bilgi ve
deneyimi taşıyan ve gerekli durumlarda usulüne uygun olarak belgelendirilen ya da düzenleyici
kurum tarafından tanınan kişi anlamına gelmektedir.
Gemi, tehlikeli yüklerin nakliyesi için kullanılan, iç sularda kullanılanlar da dahil olmak üzere
açık denize çıkabilen veya çıkamayan deniz taşıtları anlamına gelmektedir.
Vasıflı kişi, belirli bir görevi gerçekleştirmek için geçerli bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip
kişi anlamına gelmektedir.
İstifleme, paketler, dökme yük konteynırları (IBC'ler), navlun konteynırları, tank konteynırları,
taşınabilir tanklar, dökme konteynırlar, araçlar, gemi filikaları, diğer yük nakliye üniteleri ve
dökme yüklerin gemilere, depolara, ambarlara veya diğer alanlara yerleştirilmesi anlamına
gelmektedir.
Nakliye, liman alanlarında bir veya daha fazla nakliye yöntemiyle hareket anlamına
gelmektedir.
Stabil olmayan madde, kimyasal yapısı nedeniyle, belirli sıcaklık koşullarında ya da bir
katalizörle temasa girdiğinde polimerize olma veya tehlikeli bir şekilde reaksiyona girme
eğilimi olan madde anlamına gelmektedir. Bu eğilim, özel nakliye koşullarının sağlanması veya
ürüne yeterli miktarda kimyasal inhibitör veya stabilizör verilmesiyle ortadan kaldırılabilir.
5. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ,
ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI
5.1 SINIF 1 - Patlayıcılar
Sınıf 1 şunları içerir:
.1
Taşınması mümkün olmayacak kadar tehlikeli olanlar veya öncelikli tehlikesi başka
bir sınıfa girenler hariç, patlayıcı maddeler (kendisi patlayıcı madde olmayan fakat patlayıcı
gaz, buhar veya toz atmosferi oluşturan bir madde sınıf 1’e dahil değildir);
.2
miktarı veya özellikleri sebebi ile taşıma esnasında istemeden veya kazara tutuşma
veya ateşleme halinde mekanizmanın dışında saçılma, yanma, duman, sıcaklık veya büyük bir
gürültü gibi dış etkiler meydana getirmeyen patlayıcı madde içeren mekanizmalar hariç olmak
üzere, patlayıcı nesneler ve
.3
1 ve 2 kapsamında olmayan ve pratik, patlayıcı veya piroteknik bir etki için imal
edilen madde ve nesneler.
Aşırı duyarlı veya anında etkileşime girebilecek kadar tepkimeli patlayıcı maddelerin
taşınması yasaktır.
Herhangi bir madde veya nesnenin patlayıcı özellikleri olması veya bundan şüphe edilmesi
halinde, IMDG Kod 2.1.3’teki işlemlere uygun olarak öncelikle sınıf 1 kabul edileceklerdir.
Maddelerin sınıf 1 olarak sınıflandırılmaması ancak aşağıdaki durumlarda mümkündür:
.1
özel olarak yetki verilmemişse, maddenin duyarlılığı çok yüksek olduğundan bu
patlayıcı maddenin taşınması yasaklanmıştır;
.2
madde veya nesne, bu sınıfın tanımı gereği özellikle sınıf 1 dışında bırakılan patlayıcı
madde ve nesne kapsamına girer veya
.3
madde veya nesnenin patlayıcı özelliği yoktur.
5.2 SINIF 2 - Gazlar
5.2.1 Gaz, aşağıdaki özellikleri olan bir maddedir:
.1
50ºC sıcaklıktaki buhar basıncı 300 kPa’dan büyüktür veya
.2
101,3 kPa standart basınçta ve 20ºC’de bütünüyle gazdır.
5.2.2 Bir gazın taşınma koşulu, aşağıdaki şekilde fiziksel durumuna göre tanımlanır:
.1
Sıkıştırılmış gaz: taşıma amaçlı olarak basınç altında paketlendiğinde -50ºC'de
bütünüyle gaz durumunda olan bir gazdır; bu kategori, -50ºC’a eşit veya bundan daha az
kritik sıcaklığı olan bütün gazları içerir;
.2
Sıvılaştırılmış gaz: taşıma amaçlı olarak basınç altında paketlendiğinde, -50ºC’nin
üstündeki sıcaklıklarda kısmen sıvı olan bir gazdır. Aşağıdaki gibi bir ayrım yapılır:
yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gaz: kritik sıcaklığı -50ºC ile +65ºC arasında olan bir gazdır ve
alçak basınçlı sıvılaştırılmış gaz: kritik sıcaklığı +65ºC’nin üzerinde olan gazdır;
.3
Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz: taşıma amaçlı olarak paketlendiğinde düşük
sıcaklığından ötürü kısmen sıvı olan gazdır veya
.4
Çözünmüş gaz: taşıma amaçlı olarak basınç altında paketlendiğinde, sıvı bazlı bir
çözücü içinde çözünmüş gazdır.
5.2.3 Alt Sınıflar Sınıf 2, taşıma esnasında birincil tehlikesine göre alt bölümlere ayrılır:
5.2.3.1
Sınıf 2.1 Yanıcı gazlar
Bu gazlar 20ºC’da ve 101,3 kPa’lık standart basınçta:
1. havayla bir karışımın içinde hacmen %13 veya daha az ise tutuşabilir veya
2. alt yanabilir sınırına bakılmaksızın havayla alev alabilme menzili en az %12’dir.
Yanabilirlik; Uluslar arası Standardizasyon Örgütü tarafından (bkz. ISO 10156:2010) ile
belirlenmiş yöntemlere göre yapılan testler veya hesaplamalar ile belirlenir. Bu yöntemleri
uygulamak için yeterli veri yoksa ulusal yetkili makam tarafından kabul edilen
karşılaştırılabilir bir yöntem kullanılabilir.
5.2.3.2
Sınıf 2.2 Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar
Şu özelliklere sahip gazlardır:
.1
boğucu gazlar - atmosferde normal olarak bulunan oksijeni seyrelten veya onun yerine
geçen gazlar veya
.2
oksitlenmeye neden olan gazlar - genel olarak oksijen sağlayarak başka maddelerin
içten yanmasına normal havadan daha fazla katkıda bulunan gazlar veya
.3
başka sınıflar içeriğinde olmayan gazlardır.
5.2.3.3
Sınıf 2.3 Zehirli gazlar
Şu özelliklere sahip gazlardır:
.1 sağlık için tehlike oluşturacak kadar insanlar için zehirli veya aşındırıcı olduğu bilinen veya
.2 LC50 değeri (2.6.2.1’de tanımlandığı gibi) 5.000 ml/m3 (ppm)’ye eşit veya ondan daha az
olduğundan, insanlar için zehirli veya aşındırıcı olarak kabul edilen gazlardır.
5.3 SINIF 3
- Yanıcı sıvılar
Sınıf 3’te aşağıdaki maddeler vardır:
1
.2
yanıcı sıvılar (bkz. IMDG Kod 2.3.1.2 ve 2.3.1.3);
sıvı duyarsızlaştırılmış patlayıcılar(bkz.IMDG Kod 2.3.1.4).
5.3.1 Yanıcı sıvılar; sıvı veya sıvı karışımları veya solüsyon veya süspansiyon içinde katı
içeren, (boya, vernik, lak, vb. gibi, ancak tehlike özelliklerinden dolayı başka sınıflarda olan
maddeler hariç) yapılan kapalı kap testinde 60º C'de (65,6 ºC'de açık kap testi ile eşdeğer)
veya daha aşağı bir değerde, yani normal olarak “parlama noktası” denen bir derecede yanıcı
buhar çıkaran sıvılardır. Bu tanım aşağıdakileri de içerir:
.1
parlama noktalarında veya daha yüksek sıcaklıklarda taşınması için arz edilen sıvılar ve
.2 azami taşıma sıcaklığında veya altında yanıcı buhar çıkaran, sıvı durumda yükseltilmiş
sıcaklıklarla taşınan veya taşınmak üzere arz edilen maddeler.
5.3.2 Sıvılaştırılmış duyarsızlaştırılmış patlayıcılar; patlayıcı özelliklerinin bastırılması için
homojen bir sıvı karışımı oluşturulmak üzere su veya diğer maddeler içinde eritilmiş veya
süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. Tehlikeli Maddeler Listesi'nde sıvı
duyarsızlaştırılmış patlayıcı maddeler için girdiler, UN 1204, UN 2059,UN 3064 UN 3343,
UN 3357 ve UN 3379'dur.
5.4 SINIF 4 - Yanıcı katılar; ani yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde
yanabilir gaz çıkaran maddeler
Bu Kod'da sınıf 4; taşıma koşullarında her an yanabilen veya yangına sebep olabilen ya da
katkıda bulunan, patlayıcılar şeklinde sınıflandırılmış olanlar dışındaki maddeleri içerir. Sınıf
4, aşağıdaki gibi alt bölümlere ayrılır:
5.4.1 Sınıf 4.1 - Yanıcı katılar
Taşımada oluşan koşullarda her an yanabilen veya yangına sebep olabilen ya da sürtünme ile
yangına katkıda bulunan katılar; güçlü bir ısı yayma etkileşimine yatkın kendinden tepkimeli
maddeler (katılar ve sıvılar); eğer yeteri kadar seyreltilmemişlerse patlayabilen
duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılardır;
5.4.2 Sınıf 4.2 - Ani yanmaya yatkın maddeler
Taşımadaki normal koşullarda ani ısınmaya yatkın veya hava ile temas ettiğinde sıcaklığı
artan ve sonra da ateş almaya yatkın maddelerdir (katılar ve sıvılar);
5.4.3 Sınıf 4.3 - Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayan maddeler
Su ile tepkimeye girdiğinde ani ateş alabilmeye veya tehlikeli miktarlarda yanabilir gazlar
çıkarmaya yatkın maddelerdir (katılar ve sıvılar).
5.5 SINIF 5 - Oksitlenmeye neden olan maddeler ve organik peroksitler
Bu Kod’da sınıf 5, aşağıdaki şekilde iki sınıfa ayrılır:
5.5.1 Sınıf 5.1 - Oksitlenmeye neden olan maddeler
Kendileri yanmaz olabileceği halde genellikle oksijen çıkararak başka materyalin yanmasına
neden olan veya katkı yapan maddelerdir. Bu tür maddeler, bir nesne içeriğinde bulunuyor
olabilirler;
5.5.2 Sınıf 5.2 - Organik peroksitler
Hidrojen atomlarından biri veya her ikisinin de organik radikallerle yer değiştirmiş halde
olduğu hidrojen peroksit türevleri kabul edilebilen, çift değerli –O-O-yapısı içeren organik
maddelerdir. Organik peroksitler termal olarak dengesiz modeller olup dışa ısı veren ve kendi
kendine hızlanan bozunuma uğrayabilirler. Ayrıca aşağıdaki özelliklerden birine veya daha
fazlasına sahip olabilirler:
-
patlayıcı bozunmaya yatkın olurlar;
hızla yanarlar;
darbe veya sürtünmeye duyarlı olurlar;
diğer maddelerle tehlikeli biçimde tepkimeye girerler;
-gözlere zarar verirler.
5.6 SINIF 6 - Zehirli ve bulaşıcı maddeler
Sınıf 6, aşağıdaki gibi iki alt sınıfa ayrılır:
5.6.1 Sınıf 6.1 - Zehirli maddeler
Bu maddeler; yutulduğunda, solunduğunda veya deriyle temasta ölüme veya ciddi
yaralanmaya yol açan veya insan sağlığına zarar verebilen maddelerdir.
5.6.2 Sınıf 6.2 - Bulaşıcı maddeler
Bu maddeler patojen içerdiği bilinen veya tahmin edilen maddelerdir. Patojenler, insanlar ve
hayvanlarda enfeksiyonlu hastalıklara sebep olabilen mikroorganizmalar (bakteri, virüsler,
ricketsiae, parazit, mantar dahil) ve prionlar olarak tanımlanmaktadır.
5.7 SINIF 7
- Radyoaktif malzeme
Radyoaktif malzemenin anlamı; radyoaktif nüklit içeren malzemede gönderideki aktivite
konsantrasyonu ve toplam aktivitenin, IMDG KOD 2.7.2.2.1’den 2.7.2.2.6’a kadar olan
paragraflarda belirtilen değerlerin üstünde olmasıdır.
5.7.1 Bulaşma; bir yüzey üzerinde beta ve gamma yayıcılarının ve düşük zehirli alfa
yayıcılarının veya bütün alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2'den veya tüm diğer alfa yayıcıları için
0,04 Bq/cm2'den fazla olması demektir.
5.7.2Sabit olmayan bulaşma, taşıma sırasındaki rutin koşullarda bulunduğu yüzeyden silinip
temizlenebilecek bir bulaşma demektir.
5.7.3 Sabit bulaşma, sabit olmayan bulaşmanın dışında kalan bir bulaşma demektir.
5.8 SINIF 8 - Aşındırıcı maddeler
Sınıf 8 maddeler (aşındırıcı maddeler); canlı dokuyla temas ettiğinde kimyasal tepkimeyle
ciddi zarar veren veya sızdırma halinde diğer nesnelere veya taşıma aracına materyal olarak
zarar veren, hatta imha eden maddeler anlamına gelir.
Özellikle kişilere ciddi zararın beklendiği durumlarda Tehlikeli Maddeler Listesi Bölüm
3.2’de “deride, gözlerde ve mukoza zarlarında (ciddi) yanıklara neden olur” notu bulunur
5.9 SINIF 9 Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler ve çevreye zararlı maddeler
Bu kodun amaçları açısından, bu bölümdeki çevreye zararlı maddeler (su ortamı)
ölçütleri, deniz kirletenlerinin sınıflandırmasına uygulanır (bkz. IMDG 2.10).
Her ne kadar çevreye zararlı maddeler (su ortamı) ölçütleri, bütün tehlike sınıflarına
uygulanabiliyorsa da (bkz.IMDG 2.10.2.3) ve (2.10.2.5), ölçütler bu bölümde dahil edilmiştir.
5.9.1
Sınıf 9'a ait maddeler ve elementler (çeşitli tehlikeli maddeler ve elementler),
nakliye sırasında diğer sınıfların kapsamadığı bir tehlike arz eden maddeler ve elementlerdir.
6. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME
6.1 Tanımlar
Etkin biçimde kapatılmış: Sıvı sızdırmaz kapatma
Hermetik olarak mühürlü: Buhar sızdırmaz kapatma
Emniyetli kapatılmış: Normal elleçleme koşullarında kuru içeriğin dışarı sızmayacağı şekilde
kapatma, herhangi bir kapatmada en az gereklilik.
6.2 Yük taşıma birimleri arasında ve yük taşıma birimleri ile antrepolar arasındaki limbolar ve
sonraki manüel veya mekanik elleçleme için palet veya bütünleşik birimden çıkartma da dahil
olmak üzere, taşıma esnasında normalde karşılaşılacak şoklar ve yüklemelere dayanacak kadar
sağlam IBC’ler ve büyük paketler de dahil olmak üzere, tehlikeli maddeler iyi kalite
ambalajlar içerisinde paketleneceklerdir. IBC’ler ve büyük paketler dahil olmak üzere bütün
paketler nakliye için hazırlandıklarında, normal taşıma koşullarında titreşim veya sıcaklık,
nem ve basınç değişiklikleri (Örneğin irtifa farkından meydana gelenler) yüzünden
oluşabilecek herhangi bir içerik kaybını önleyecek şekilde inşa edilecek ve kapatılacaklardır.
IBC’ler ve büyük paketler dahil olmak üzere bütün paketler, imalatçının temin edeceği
bilgilere göre kapatılacaktır. Taşıma sırasında hiç bir paket, IBC ve büyük paketin dışına
tehlikeli atıklar bulaşmayacaktır. Bu kurallar, uygun olduğu şekilde, yeni, tekrar kullanılmış,
tekrar kullanım için hazırlanmış veya yeniden üretilmiş ambalajlara ve yeni, tekrar
kullanılmış tamir edilmiş veya yeniden imal edilmiş IBC’lere ve yeni, tekrar kullanılmış veya
yeniden imal edilmiş büyük paketlere uygulanacaktır.
6.3 IBC’ler ve büyük paketler dahil paketlerin, tehlikeli madde ile doğrudan temasta olan
parçaları:
.1 bu tehlikeli
zayıflatılmayacak ve
maddeler
tarafından
etkilenmeyecek
veya
belirgin
biçimde
.2 bir reaksiyonda katalizör olma veya tehlikeli madde ile reaksiyona girme gibi tehlikeli
etkilere sebep olmayacaklardır;
.3 normal nakliye koşullarında bir tehlike oluşturan tehlikeli maddelerin sızmasına izin
vermeyecektir.
Gerekli olduğunda bunlara uygun bir iç kaplama sağlanacak veya işlemden geçirilecektir.
6.4 Bu Kod’da başka bir yerde aksi belirtilmedikçe, IBC’ler ve büyük ambalajlar dahil bütün
ambalajlar, iç ambalajlar hariç olmak üzere, hangisi uygunsa IMDG 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 veya
6.6.5 hükümlerine göre yapılan testlerden başarı ile geçmiş tasarım tipleri ile uyumlu
olacaklardır. Ancak, 1 Ocak 2011 tarihinden önce üretilmiş ve 6.5.6.13'ün vibrasyon testini
geçmemiş bir tasarım cinsine denk gelen veya düşme testine tabi tutulduğu tarihte 6.5.6.9.5.4
ölçütlerini karşılaması gerekmeyen IBC'ler kullanılmaya devam edilebilir.
6.5 IBC’ler ve büyük paketler dahil paketleri, sıvı* ile doldurulurken, taşıma esnasında
oluşabilecek sıcaklıklardan kaynaklanabilecek sıvı hacmindeki artma nedeni ile meydana
gelebilecek bir sızma veya kalıcı biçim bozulmasını engellemek için yeterli bir miktar aleç
(pay) bırakılacaktır. Özel olarak başlıca hükümler yoksa 55°C’da sıvılar ambalajı ağzına
kadar doldurmamalıdır.
6.6 İç ambalajlar, dış ambalajlarının içine normal taşıma koşullarında kırılmayacak,
delinmeyecek veya içeriklerini dış pakete sızdırmayacak şekilde konacaklardır. Sıvı içeren iç
ambalajlar kapakları yukarı bakacak şekilde ve dış ambalaj içerisine bu IMDG Kod 5.2.1.7 de
belirtilen yön markaları ile uyumlu şekilde yerleştirilecektir. Cam, porselen, toprak kaplar,
belli bazı plastik materyal vs. gibi kolayca kırılmaya veya delinmeye yatkın iç ambalajlar dış
paketin içine uygun tamponlayıcı materyal ile birlikte yerleştirileceklerdir. İçeriklerinin
sızması bu tamponlayıcı materyalin veya dış paketin koruyucu özelliklerini esaslı bir biçimde
etkilemeyecektir.
6.7 Tehlikeli maddeler; birbirleri ile tehlikeli biçimde etkileşime girecekler ve aşağıdakilere
neden olacaklarsa, aynı dış ambalajlar veya büyük paketler içerisinde başka tehlikeli maddeler
veya diğer maddelerle birlikte paketlenmeyeceklerdir:
.1 yanma ve/veya dikkate alınması gereken ısı oluşması;
.2 yanabilir, zehirli veya boğucu gazların oluşması;
.3 aşındırıcı maddelerin oluşması veya
.4 dengesiz maddelerin oluşması.
6.8 Sıvılar, yalnızca normal nakliye koşulları altında meydana gelebilecek dahili basınca uygun
dirence sahip iç ambalajlara doldurulabilirler.
6.9 Sıvılar sadece normal taşıma koşullarında oluşabilecek dahili basınca uygun direnci olan
paketlerin içine (IBC'ler dahil) doldurulacaklardır. Kaynama noktası alçak olan sıvıların buhar
basıncı genellikle yüksek olduğundan, bu sıvıların muhafazalarının sağlamlığı, muhtemelen
oluşacak bir dahili basınca geniş bir emniyet faktörü ile karşı koyabilecek yeterlikte olacaktır.
7. IBC’LER DAHİL PAKETLERİN MARKALANMASI VE ETİKETLENMESİ
7.1 IMDG Kod’da aksi belirtilmedikçe; 3.1.2’ye göre tayin edilen tehlikeli madde Uygun
Sevkiyat Adı ve buna denk gelen başında “UN” harfleri olan UN numarası, her paket üzerinde
gösterilecektir. En az 6 mm olması gereken 30 £ veya 30 kg veya daha az kapasiteli ambalajlar
ve 60 £ veya daha az su kapasitesi olan silindirler ile uygun boyda olması gereken 5 £ veya 5
kg veya daha az kapasiteli ambalajlar hariç, UN numarası ve “UN” harfleri en az 12 mm
yüksekliğinde olacaktır. Paketlenmemiş nesneler durumunda ise işaretleme nesnenin üzerine,
beşiğinin ya da elleçleme, depolama veya fırlatma düzeneğinin üzerine konacaktır. Bölme 1.4,
bağdaşıklık grubu S nesneler için; eğer 1.4S için etiket konmamışsa, bölüm ve bağdaşıklık
harfi ayrıca markalanacaktır. Tipik bir paket markalaması aşağıda verilmiştir:
AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B. (caprilil klorür) UN 3265.
7.2 IMDG Kod 5.2.1.1 gereği olan bütün paket işaretleri:
.1 ilk bakışta görülebilir ve okunabilir olacaktır;
.2 paketin üzerindeki bilgiler, paket en az üç ay deniz altında kalsa bile okunabilir durumda
olacaktır. Uygun markalama yöntemlerine karar verilirken, paketleme malzemesinin
dayanıklılığı ve paketin yüzeyi dikkate alınacaktır;
.3 paketin dış yüzeyinde geri planda zıt bir rengin üzerine konacaktır ve
.4 etkinliğini azaltacak şekilde diğer paket işaretleri ile birlikte bulunmayacaktır.
7.3 Deniz kirletici işareti aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır. Ambalajlar için boyutlar,
sadece daha küçük işaretleri taşıyabilecek kadar küçük paketlerin durumu hariç olmak üzere, en
azından 100 mm x 100 mm olacaktır.
Sınıf 1 - Patlayıcı madde veya nesneler
Sınıf 2 - Gazlar
Sınıf 3
- Yanıcı sıvılar
Sınıf 4 Yanabilir Katılar
Sınıf 5 Oksitleyiciler
Sınıf 6 Zehirli Maddeler
Sınıf 7 Radyoaktif maddeler
Sınıf 8 Aşındırıcılar
Sınıf 9 Diğer Çeşitli maddeler
12. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE
Tesiste bitişik konumdaki fabrikasının üretim ihtiyaçları için gerekli olan “fosforik asit” ve
“sülfirik asit” ürünleri boru hattı vasıtası ile, “Amonyum nitrat” ise dökme olarak vinç ve bant
marifetiyle elleçlenmektedir. Boru hatları ve bant sistemiyle tesiste bulunan depolama
tanklarına alınan ürünler ihtiyaç nispetinde fabrika üretim ünitelerine ile iletilmektedir. Liman
tesisinden direkt dışarıya ürün çıkmamakta, ambalajlama ihtiyacı bulunmamaktadır.
Sülfürik asit, formülünün içeriğinde bulunan H2SO4 bileşiminden dolayı oldukça güç ve
aşındırıcı bir asittir. Metallerden taşlara ve canlı dokulara karşı temas ettiği birçok farklı
malzemeyi aşındırabilecek niteliktedir. Su ve diğer çözücülerde kolaylıkla çözülebilen ve
suda çözündüğü zaman çok yüksek ısının açığa çıkmasını sağlayan sülfürik asit aynı zamanda
elektriği iletmektedir.
Fosforik asit, kristal yapıda, renksiz katı bir kimyasaldır. Fosfor, hidrojen ve oksijen
atomlarından oluşan fosforik asit, H3PO4 kimyasal formülle gösterilir. Şıra kıvamında olan
sulu çözeltisi şuruba benzemektedir. Bu kimyasalın tuzları fosfat olarak tanımlanır. Bunlar
gıda türü ( food grade ) fosforik asit ve endüstriyel tipi fosforik asit olarak iki türdür.
Endüstride kullanılan fosforik asit, kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asit yardımıyla
ısıtılmasından elde edilir.
Amonyum Nitrat; amonyağın nitrit aside etkisiyle elde edilen ve patlayıcı madde yapımında
kullanılan amonyum bileşiğidir. Sulu çözeltisi zayıf asit özelliği gösterir. Suda çözünürken
büyük oranda ısı alarak çözeltiyi soğuttuğundan soğutma karışımlarının hazırlanmasında
kullanılır. Asıl ve en önemli kullanım alanları patlayıcı madde yapımı ve kimyasal gübre
alanlarıdır. Amonyum nitrat nem çekici olduğundan nemli havada kaldığında patlama
tehlikesi nedeniyle herhangi bir patlayıcı maddeyle parçalanamayan büyük kütleler biçimini
alır. Bu nedenle, özellikle kimyasal gübre olarak kullanılan amonyum nitrat granül biçiminde
hazırlanır dışları kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ya da kizelguhr gibi maddelerle kaplanır.
12.1 Döküntü Herhangi bir kaza ve kimyasal döküntü söz konusu olduğunda ISG birimince
oluşturulan Acil Durum Planı bölüm 3.4 uyarınca hareket edilecektir.
12.2 Büyük Miktarlarda Asit Yayılmaları (Tanak Çiftliğinde ya da Gemiden Transfer
Esnasında) tanklarda delinme veya kaçak olduğu zaman; döküntü kontrollü bir şekilde
toplama havuzuna alınarak diğer tanka basılır. Kaçak olan tank içndeki asit te birleşik kap
usulü diğer tanklara pompa ile basılır.
Gemiden transfer sırasında meydana gelebilecek kaçaklarda, gemi ile temas kurularak derhal
transfer durdurulur. Belirtilen talimatlara göre hareket edilir.
 İskele üzerinde kimyasallarla temas halinde kullanılmak üzere boy ve göz duşları
bulunmaktadır.
 Gaz dedektörleri bulunmaktadır
12.3 Parlama, Patlama / Amonyum Nitrat Patlaması
Yanabilir yakıt buharlarının ortamda belli oranda(parlama limitleri) mevcut ise ve herhangi
bir ateşleyici kaynakla buluşması(açık alev veya yüksek ısı) parlamayı meydana getirir. Azot
oranı %28 den yüksek olan gübrele tehlike potansiyeli yüksek olarak kabul edilir. AN
gübreleri kendi kendine yanmaz ancak yanabilir materyallerle temasında yanma tehlikesi
yüksektir. Bu nedenle fuel oil gibi yanabilir maddelerle temasından kaçınılmalıdır. Patlama
veya parlama meydana geldiğinde, derhal olayın olduğu yerin yakınındaki yangın alarm
düğmesine basılacak ve en yakın telefondan “2051 veya 2053” aranarak olayın ilgililere
duyurulması sağlanacaktır. Uyarıyı alan güvenlik yetkilisi “ACİL DURUM UYARISININ
VERİLMESİ” maddesini uygulayacaktır
12.4 Yangın Tehlikeli yük elleçlemesi yapılan tesiste herhangi bir yangına engel olmak için
tüm taraflar bu rehberin 3.bölümünde açıklanan sorumluluklarını yerine getireceklerdir.
Bununla birlikte oluşabilecek bir yangın durumunda ISG birimi tarafından oluşturulan Acil
Durum Planı 3.3 kısmındaki talimatlara uygun müdahale yapılacaktır.
Amonyum Nitrat Yangını: depolama sahasında yangın algılama ve söndürme sistemi
mevcuttur. Herhangi bir yangın durumunda sistem alarm verir. Amonyum nitrat yanmasıyla
Azot Oksit ve Amonyak açığa çıkar. Bu durumda tüm yangın sistem ve ekipleriyle yangına su
marifetiyle müdahale edilir.
12.5 Geminin Avarası Tehlikeli yük operasyonu esnasında geminin şamandıradan
uzaklaştırılması, tankların bulunduğu tarafa sürüklenmemesi için Dekaş-Med Marine Pilotaj
ve Römorkaj istasyonu ile koordinasyon içerisinde hareket edilecek ve Liman Başkanlığının
talimatı ile harekete geçilecektir.
12.6 Taşıt Yasağı Liman sahası içerisine araç giriş-çıkışı özel izinleyapılabilmektedir.
12.7 Güvenik Planı Tehlikeli madde elleçlenen ve depolanan sahalar ISPS Güvenlik Planına
sınırlı bölge olarak işlenmiş ve yetkililer dışında giriş-çıkışa yasaklanmıştır.
13. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GENEL KURALLAR
Bu talimatta yazılı olan, bu talimatta olsun veya olmasın iş yeri ilan panosuna veya iş yerinin
muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
13.1İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı
ve sözlü kurallara uyulacak ve işveren tarafından planlanan süreli veya periyodik iç ve dış
eğitimlere iştirak edilecektir.
13.2 İş yerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlarla;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Güvenlik
Sağlık
Yasak
Bilgilendirme
Emredici
Uyarıcı
İlk Yardım
İşaret
Işıklı
Sesli
Sembol vb.
için asılmış bulunan güvenlik ve sağlık işaretleri tek tek okunacak ve bu levhalardaki
uyarılara mutlaka uyulacaktır.

Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin yerleri, ilgili sorumluların haberleri ve izni olmadan
değiştirilmeyecektir.

İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları örneğin ; baret (miğfer),
emniyet (güvenlik) kemeri, iş eldiveni, bot, tulum, lastik çizme, gözlük vb.’ yi devamlı
olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber
vererek ve izin alarak ambardan yenisini alınacaktır. Yapılacak iş gereği ve kendi can
güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan iş başı yapılmayacaktır..

Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerleri gerekli kontrol, havalandırma ve
kaçak tespiti yapmadan girmeyin. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak
alet, edevat ve malzemeler kullanılmayacaktır.

Kimyasal maddeleri ilgili yönetmelik ve imalatçı firmaların kullanım talimatlarına
uygun kullanılacaktır. Bu maddelerin aşındırıcı, tahriş edici, toksik, alerjik, kansorojen
ve diğer tüm etkilerinden korunulacaktır.
GENEL VAZİYET PLANI
SÜLFİRİK ASİT
FOSFORİK ASİT
AMONYUM NİTRAT
ACİL DURUM YANGIN PLANI
GÜBRETAŞ YARIMCA PORT AND STORAGE FACILITY
DANGEROUS GOODS GUIDE
DATE OF ISSUE: 30.12.2015
PLANT MANAGER
BAYRAM ALİ GÖÇMEN
ENGİN DENİZ
REVISION PAGE
No Revision
No
Revision Content
Revision
Date
Revisied By
Name
1
1/2015
UN1805 Phosphoric Acid MSDS
2
2/2015
UN1830 Sulfiric Acid MSDS
3
3/2015
UN2067 Ammonium Nitrate MSDS
Sign
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ENGİN DENİZ
CONTENTS
REVISION PAGE
CONTENTS
1.INTRODUCTION
2. APPLICATION AND DEFINITIONS
2.1 Application
2.2 Definitions
3 RESPONSIBILITIES
3.1 Role of berth operators
3.2 Role Of Cargo Interests
3.3 Role Of Shıp Master’s / Offıcer’s
3.4 Functıon And Responsıbılıtıes Of Safety Advısers(TMGD)
3.5 Responsıbılıtıes Of 3rd Parties Are Operating İn Shore Facılıtıes (As Contractor
Employees And Agents)
4. APPLICABLE / TO BE OBSERVED RULES BY THE SHORE FACILITIES
4.1 General rules
4.2 PRE-ARRİVAL NOTİFİCATİON
4.3 Procedures for offloading/
4.4 Guidelines for handling dangerous goods
4.5 Labelling routines
4.6 Separation and storage of dangerous goods in port
4.7 Transport documents - sea routines
4.8 Transport documents - road routines
4.9 Loading procedures
4.10 Collection Procedures
4.11 Arrival and departure of vessels, bunkering and watch keeping
4.12 Fire prevention measures
4.13 Emergency procedures
4.14 Accident reporting
4.15 Training procedures for handling dangerous cargo
4.16 Annual Report
5. CLASSES OF HAZARDOUS SUBSTANCES, HANDLING, LOADING /
DISCHARGE, HANDLING, SEPARATION, STACKING AND STORING
5.2 CLASS 1 – Explosives
5.2CLASS 2 – Gases
5.3 CLASS 3 - Flammable liquids
5.4 CLASS 4 - Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion; substances
which, in contact with water; emit flammable gases
5.5 CLASS 5 - Oxidizing substances and organic peroxides
5.6 CLASS 6 - Toxic and infectious substances
5.7 CLASS 7 - Radioactive material
ENGİN DENİZ
5.8 CLASS 8 - Corrosive substances
5.9 CLASS 9 Miscellaneous dangerous substances and articles and environmentally
hazardous substances
6. USE OF PACKAGINGS
7. MARKING AND LABELLING OF PACKAGES INCLUDING IBC’s
8. SEGREGATION ADVICE FOR THE TEMPORARY KEEPING OF DANGEROUS
CARGOES IN PORT AREAS
9. DOCUMENTATION FOR DANGEROUS GOODS
10. DANGEROUS CARGO HANDLİNG AND OPERATIONAL ISSUES AT PORT
FACILITY 11. DOCUMENTATION CONTROL AND RECORD
12. IN CASE OF EMERGENCY, EMERGENCY PREPAREDNESS AND TO RESPONSE
13. GENERAL RULES REGARDING THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
FIGURES AND TABLES
Table 1 – Segregatıon Table For Dangerous Cargoes In Port Areas
Table 2 – Segregatıon Table For Sulphiric Acid and Phosphoric Acid In Vessel
Table 3 – Segregatıon Table For Ammonium Nitrate In Vessel
PLANS
1-GENERAL CONDITION PLAN
2- EMERGENCY AND FIRE ESCAPE PLAN
CHECK LISTS
Appendix 1 Checklist for container labeling
Appendix 2 Checklist for vehicle labeling
Appendix 3 Checklist for the labelling of individual packages
Appendix 4 Checklist Separation according to IMDG
Appendix 5 Checklist Separation according to ADR
Appendix 6 Checklist Dangerous Cargo Declaration
Appendix 7: Checklist For Goods Declarations
Appendix 8: Checklist dangerous goods transport document
Appendix 9 Checklist Loading of Vehicles' and Containers
Appendix 10 Checklist Loading of Single Items and Gen. Cargo Vehicles and/or containers
Appendix 11 Checklist for equipment
Appendix 12 Checklist Procedure to follow in an emergency
ENGİN DENİZ
1.INTRODUCTION
The entry and presence of dangerous cargoes in port areas and any consequential handling should
be controlled to ensure the general safety and security of the area, the containment of the cargoes,
the safety of all persons in or near the port area, and the protection of the environment.
The safety of life at sea and the safety and security of a ship, its cargo and its crew in a port area
are directly related to the care which is taken with dangerous cargoes prior to loading or unloading,
and during their handling.
These Guide are confined to dangerous cargoes which are in a port area as part of the transport
chain. These Recommendations do not apply to dangerous substances which are used in a port area
or are for general storage in the port area, but Governments may wish to control such use and
storage by national legal requirements. Should a substance covered by either of these exclusions
subsequently be shipped, this Guide should then be applied, even though the substance is already in
the port area.
An essential pre-requisite for the safe transport and handling of dangerous cargoes is their proper
identification, containment, packaging, packing, securing, marking, labeling, placarding and
documentation. This applies whether the operation takes place in a port area or at premises away
from a port area.
Whilst the total transport chain includes inland, port and marine elements, it is essential that every
care is taken by those responsible for the matters in 1.4 and that all relevant information is passed to
those involved in the transport chain and to the final consignee. Attention should be paid to the
possible differing requirements for different modes of transport.
The safe transport and handling of dangerous cargoes is based on correct and accurate application
of regulations for transport and handling of such cargoes and depends on appreciation by all persons
concerned of the risks involved and on the full and detailed understanding of the regulations. This
can only be achieved by properly planned and carried out training and retraining of persons
concerned.
These Guide are intended to set out a standard framework within which legal requirements can be
prepared for the first time, to ensure the safe transport and handling of dangerous cargoes in port
areas.
ENGİN DENİZ
PORT FACILITY INFORMATION FORM
1
Port Facility Operator name / title
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
2
Port Facility Operator contact info(adress,
telephone, faks, e-mail and web)
Nida Kule Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:1230-31 Kadıköy-İstanbul
Tel: +90-216-468 5050 Fax: +90-216-407 1011
[email protected]
www.gubretas.com.tr
3
Port Facility Name
4
Province
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş
YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ
5
Port Facility contact info (adress,
telephone, faks, e-mail and web)
Atalar Mah. Hayat Sok. no:24 Körfez - Kocaeli
Tel: +90-262-528 4640 Fax: +90-262-528 2131
[email protected]
www.gubretas.com.tr
6
Geographical region
Marmara Bölgesi
7
Connected Harbour Masters Office and
contact info
Kocaeli Liman Başkanlığı
Tel:+90-262-528 3754 Fax:+90-262-528 4790
8
Connected Mayoral and contact info
Körfez Belediye Başkanlığı
Tel:+90-262-5128 2302 Fax:+90-262-528 5422
9
Connected Organized Industrial Zone or
Free Zone Name
-----
10 Coastal Plant Operating / Provisional
Operating Permit Certificate validity date
11
Coastal Plant Annual Status (X)
15.06.2016
12 Plant Manager’s name and contact info
(telephone, faks, e-mail)
Bayram Ali Göçmen +90-262-528 4640(2000)
[email protected]
13 Dangerous operation Responsible Person
of the facility, name and contact info
(telephone, faks, e-mail)
Liman İşletme Amiri : Ali ASLAN
Tel:+90-506-597 5427 Fax:+90-262-528 2131
[email protected] gubretas.com.tr
14 Dangerous Goods Adviser of the Facility,
name and contact info (telephone, faks, email)
15 Navigational coordinates
Own Cargo and
3rd parti escargo
(X)
Own Cargo
(…)
3rd parties
(….)
40° 46 27 N - 029° 43 05 E
16 Handling Dangerous cargoes (MARPOL-I, UN1805 Fosforik Asit Çözeltisi
IMDG Code, IBC Code, IGC Code,
UN1830 Sülfirik Asit Çözeltisi
IMSBC Code, Grain Code, TDC Code)
UN2067 Amonyum Nitrat
17 Type of vessel can be berth the facilty
Kimyasal Tanker – Kuru Yük – Genel Kargo
18 Distance to main road (kilometre)
0,3km
19 Distance to railway (kilometre) or railway
connection (Yes/No)
20 Nearest Airport name and distance
(kilometre)
(var)
Sabiha Gökçen Havalimanı 45km
ENGİN DENİZ
750.000 ton/yıl
21 Cargo handling Capacity
(Ton/Year; TEU/Year; Araç/Year)
22 Handling scrap Cargo?
Hayır
23 Have Border cross? (Yes/No)
Evet
24 Have bonded area (Yes/No)
Evet
25 Cargo handling equipment and capacities?
26 Cargo Storage Tank capacity (m3)
Kuru Yük:Vinç ve Bant sistemi
Sıvı Yük : Boru Devresi
19000 m3
27 Open storage area (m2)
---
28 Semi open storage area (m2)
---
29 Covered storage area (m2)
25.434m²
30 The designated area for fumigation and / or --removal from fumigation m2)
31 Pilotage and towage services provider’s
DEKAŞ – Medmarine Konsorsiyumu
name and contact info
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri
Tel:+90-262 745 3810 Fax:+90-262 745 3813
[email protected]
Tel:+90-212 311 1800 Fax:+90-212 252 1680
[email protected] medmarine.com.tr
32 Have Security Plan? (Yes/No)
EVET
33 Waste Acceptance Facility Capacity (This
area will prepare according to accepting
type of waste))
Type of waste
IZAYDAS
34 Characteristics of the Dock / Pier etc
Maksimum
Dock / Pier Length
Width
water level
No
(metre)
(metre)
(metre)
Capacity (m3)
Minimum water
level
(metre)
Allowable vessels tonage and
lenth
(DWT or GRT - metre)
Outer Pier
101
14
10
8
23.000 DWT
İnner Pier
80
14
7,5
4,75
3.500 DWT
Count
(piece)
Length
(metre)
Diameter
(inç)
Pipe Line name (If exist)
ENGİN DENİZ
2. APPLICATION AND DEFINITIONS
2.1 Application
These guide apply to the entry and presence of dangerous cargoes in port areas both on ship and
on shore. It is intended that they should be made applicable to any ship visiting a port irrespective
of its flag. They shouldn’t apply to ships’stores, equipment, troop and warships.
2.2 Definitions
For the purpose of these Guide, the following definitions apply:
Berth means any dock, pier, jetty, quay, wharf, marine terminal or similar structure (whether
floating or not) at which a ship may tie up. It includes any plant or premises, other than a ship, used
for purposes ancillary or incidental to the loading or unloading of dangerous cargoes.
Berth operator means any person or body of persons who has for the time being the day-to-day
control of the operation of a berth.
Bulk means cargoes which are intended to be carried without any intermediate form of containment
in a cargo space which is a structural part of a ship or in a tank permanently fixed in or on a ship.
Cargo interests means a consignor (shipper), carrier, forwarder, consolidator, packing center or any
person, company or institution involved in any of the following activities: identification,
containment, packaging, packing, securing, marking, labeling, placarding or documentation, as
appropriate, of dangerous cargoes for receipt by a port and transport by sea and having control over
the cargo at any time.
Certificate of Fitness means a certificate issued by or on behalf of an Administration in accordance
with the relevant codes for the construction and equipment of a type of ship certifying that the
construction and equipment of the ship are such that certain specified dangerous cargoes may be
carried in that ship.
Dangerous cargoes means any of the following cargoes, whether packaged, carried in bulk
packaging’s or in bulk properties that alone or following contact with other substances, including
air or water, can cause harm to humans, animals, property or the environment within the scope of
the following instruments:
– oils covered by Annex I of MARPOL 73/78;
– gases covered by the Codes for the Construction and Equipment of Ships Carrying
Liquefied Gases in Bulk;
– noxious liquid substances/chemicals, including wastes, covered by the Codes for the
Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk and
Annex II of MARPOL 73/78;
– solid bulk materials possessing chemical hazards and solid bulk materials hazardous
only in bulk (MHBs), including wastes, covered by group B schedules in the Code of
Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code);
– harmful substances in packaged form (covered by MARPOL A.III); dangerous goods, whether
substances, materials or articles (covered by the IMDG Code).
ENGİN DENİZ
Empty contaminated packaging Empty packaging that has not been cleaned out is still classified as
dangerous goods and must be treated the same way as filled containers with hazardous materials.
The IMDG Code is the International Maritime Dangerous Goods Code, issued by UN’s
international maritime safety division, the International Maritime Organization (IMO)
Class means the classification (division into groups) assigned to the dangerous goods when
categorizing/distinguishing between different types of hazardous goods.
UN number means the number the respective dangerous goods products have been assigned. A list
of UN numbers can be found for example in the IMDG Code, among other sources.
Proper Shipping Name is the official name designated for the Labelling of the dangerous goods for
transportation. This name is also coupled to the UN number.
Packing Group indicates the degree of hazard the goods have been assigned for the purposes of
protective packaging for transport. There are three levels:
Packing GroupI Extremely hazardous substance
Packing GroupII Dangerous substance
Packing GroupIII Least hazardous group of regulated substances
EmS (Emergency Schedules) The Emergency Response Procedures for Port Handling/Ships
Carrying Dangerous Goods are instructions derived from the IMDG Code detailing how to handle
certain hazardous substances if an accident occurs.
MFAG The Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods provides
instructions in how to administer First Aid to persons injured by hazardous materials.
Document of Compliance means a document issued by or on behalf of an Administration to a ship
carrying dangerous goods in packaged form or in solid form in bulk under SOLAS regulation II2/19.4 as evidence of compliance of construction and equipment with the requirements of that
regulation.
Flexible pipe means a flexible hose and its end fittings, which may include means of sealing the
ends, used for the purpose of transferring dangerous cargoes.
Handling means the operation of loading or unloading of a ship, railway wagon, vehicle, freight
container or other means of transport, transfer to, from or within a warehouse or terminal area or
within a ship or transshipment between ships or other modes of transport and includes intermediate
keeping, i.e. the temporary storage of dangerous cargoes in the port area during their transport from
the point of origin to their destination for the purpose of changing the modes or means of transport
and movement within the port which is part of the transport supply chain for those cargoes.
Hot work means the use of open fires and flames, power tools or hot rivets, grinding, soldering,
burning, cutting, welding or any other repair work involving heat or creating sparks which may lead
to a hazard because of the presence or proximity of dangerous cargoes.
ENGİN DENİZ
Loading arm means an articulated hard pipe system and its associated equipment, which may
include quick release couplings, emergency release systems or hydraulic power pack, used for the
purpose of transferring dangerous cargoes.
Master means the person having command of a ship.
Packing means the packing, loading or filling of dangerous cargoes into receptacles, intermediate
bulk containers (IBCs), freight containers, tank containers, portable tanks, railway wagons, bulk
containers, vehicles, ship borne barges or other cargo transport units.
Pipeline means all pipes, connections, valves and other ancillary plant, apparatus and appliances in
a port provided or used for, or in connection with, the handling of dangerous cargoes, but does not
include a flexible pipe, loading arm or any part of a ship’s pipes, apparatus or equipment other than
the termination of those parts of the ship’s pipes, apparatus or equipment to which a flexible pipe is
connected.
Port area means the land and sea area established by legislation.
Port authority means any person or body of persons empowered to exercise effective control in a
port area.
Regulatory authority means the national, regional or local authority empowered to make legal
requirements in respect of a port area and having powers to enforce the legal requirements.
Responsible person means a person appointed by a shore side employer or by the master of a ship
who is empowered to take all decisions relating to a specific task, having the necessary current
knowledge and experience for that purpose and, where required, is suitably certificated or otherwise
recognized by the regulatory authority.
Ship means any seagoing or non-seagoing water craft, including those used on inland waters, used
for the transport of dangerous cargoes.
Skilled person means any person having the current knowledge, experience and competence to
perform a certain duty.
Stowage means the positioning of packages, intermediate bulk containers (IBCs), freight containers,
tank containers, portable tanks, bulk containers, vehicles, ship borne barges, other cargo transport
units and bulk cargoes on board ships, in warehouses, sheds or other areas.
Transport means the movement by one or more modes of transport in port areas.
Unstable substance means a substance which, by nature of its chemical make-up, tends to
polymerize or otherwise react in a dangerous manner under certain conditions of temperature or in
contact with a catalyst. Mitigation of this tendency can be carried out by special transport
conditions or by introducing adequate amounts of chemical inhibitors or stabilizers into the product.
ENGİN DENİZ
5. CLASSES OF HAZARDOUS SUBSTANCES, HANDLING, LOADING / DISCHARGE,
HANDLING, SEPARATION, STACKING AND STORING
5.2 CLASS 1 – Explosives
Class 1 comprises:
.1 explosive substances (a substance which is not itself an explosive but which can form an
explosive atmosphere of gas, vapour or dust is not included in class 1), except those which are too
dangerous to transport or those where the predominant hazard is one appropriate to another class;
.2 explosive articles, except devices containing explosive substances in such quantity or of such a
character that their inadvertent or accidental ignition or initiation during transport shall not cause
any effect external to the device either by projection, fire, smoke, heat or loud noise; and
.3 substances and articles not mentioned under .1 and .2 which are manufactured with a view to
producing a practical, explosive or pyrotechnic effect.
Transport of explosive substances which are unduly sensitive, or so reactive as to be subject to
spontaneous reaction, is prohibited.
Any substance or article having or suspected of having explosive characteristics shall first be
considered for classification in class 1 in accordance with the procedures in IMDG 2.1.3. Goods are
not classified in class 1 when:
.1 unless specially authorized, the transport of an explosive substance is prohibited because
sensitivity of the substance is excessive;
.2 the substance or article comes within the scope of those explosive substances and articles which
are specifically excluded from class 1 by the definition of this class; or
.3 the substance or article has no explosive properties.
5.2 CLASS 2 – Gases
5.2.1 A gas is a substance which:
.1 at 50°C has a vapour pressure greater than 300 kPa; or
.2 is completely gaseous at 20°C at a standard pressure of 101.3 kPa.
5.2.2 The transport condition of a gas is described according to its physical state as:
.1 Compressed gas: a gas which when packaged under pressure for transport is entirely gaseous at 50°C; this category includes all gases with a critical temperature less than or equal to -50°C;
.2 Liquefied gas: a gas which when packaged under pressure for transport is partially liquid at
temperatures above -50 °C. A distinction is made between:
high pressure liquefied gas: a gas with a critical temperature between -50°C and +65°C, and
low pressure liquefied gas: a gas with a critical temperature above +65°C;
ENGİN DENİZ
.3 Refrigerated liquefied gas: a gas which when packaged for transport is made partially liquid
because of its low temperature; or
.4 Dissolved gas: a gas which when packaged under pressure for transport is dissolved in a liquid
phase solvent.
5.2.3 Class subdivisions Class 2 is subdivided further according to the primary hazard of the gas
during transport:
5.2.31 Class 2.1 Flammable gases
Gases which at 20°C and a standard pressure of 101.3 kPa:
.1 are ignitable when in a mixture of 13% or less by volume with air; or
.2 have a flammable range with air of at least 12 percentage points regardless of the lower
flammable limit. Flammability shall be determined by tests or calculation in accordance with
methods adopted by the International Organization for Standardization
5.2.3.2 Class 2.2 Non-flammable, non-toxic gases
Gases which:
.1 are asphyxiant - gases which dilute or replace the oxygen normally in the atmosphere; or
.2 are oxidizing - gases which may, generally by providing oxygen, cause or contribute to the
combustion of other material more than air does; or
.3 do not come under the other classes.
5.2.3.3 Class 2.3 Toxic gases
Gases which:
.1 are known to be so toxic or corrosive to humans as to pose a hazard to health; or
.2 are presumed to be toxic or corrosive to humans because they have a LC50 value (as defined in
2.6.2.1) equal to or less than 5,000 m£/m3 (ppm).
5.3 CLASS 3 - Flammable liquids
Class 3 includes the following substances:
.1 flammable liquids (see 2.3.1.2 and 2.3.1.3);
.2 liquid desensitized explosives (see 2.3.1.4).
5.3.1
Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in
solution or suspension (such as paints, varnishes, lacquers, etc., but not including substances which,
on account of their other dangerous characteristics, have been included in other classes) which give
off a flammable vapour at or below 60°C closed-cup test (corresponding to 65.6°C open-cup test),
normally referred to as the "flashpoint". This also includes:
.1 liquids offered for transport at temperatures at or above their flashpoint; and
ENGİN DENİZ
.2 substances transported or offered for transport at elevated temperatures in a liquid state, which
give off a flammable vapour at temperatures equal to or below the maximum transport temperature.
5.3.2 Liquid desensitized explosives are explosive substances which are dissolved or suspended in
water or other liquid substances, to form a homogeneous liquid mixture to suppress their explosive
properties. Entries in the Dangerous Goods List for liquid desensitized explosives are UN 1204, UN
2059, UN 3064, UN 3343, UN 3357 and UN 3379.
5.4 CLASS 4 - Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion; substances
which, in contact with water; emit flammable gases
In this Code, class 4 deals with substances, other than those classified as explosives, which, under
conditions of transport, are readily combustible or may cause or contribute to a fire. Class 4 is
subdivided as follows:
5.4.1 Class 4.1 - Flammable solids
Solids which, under conditions encountered in transport, are readily combustible or may cause or
contribute to fire through friction; self-reactive substances (solids and liquids) which are liable to
undergo a strongly exothermic reaction; solid desensitized explosives which may explode if not
diluted sufficiently;
5.4.2 Class 4.2 - Substances liable to spontaneous combustion
Substances (solids and liquids) which are liable to spontaneous heating under normal conditions
encountered in transport, or to heating up in contact with air, and being then liable to catch fire;
5.4.3 Class 4.3 ~ Substances which, in contact with water, emit flammable gases
Substances (solids and liquids) which, by interaction with water, are liable to become spontaneously
flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.
5.5 CLASS 5 - Oxidizing substances and organic peroxides
In this Code, class 5 is divided into two classes as follows:
5.5.1 Class 5.1 - Oxidizing substances
Substances which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding
oxygen, cause, or contribute to, the combustion of other material. Such substances may be
contained in an article;
5.5.2 Class 5.2 - Organic peroxides
Organic substances which contain the bivalent -O-O- structure and may be considered derivatives
of hydrogen peroxide, where one or both of the hydrogen atoms have been replaced by organic
radicals. Organic peroxides are thermally unstable substances which may undergo exothermic selfaccelerating decomposition. In addition, they may have one or more of the following properties:
-be liable to explosive decomposition;
-burn rapidly;
-be sensitive to impact or friction;
-react dangerously with other substances;
ENGİN DENİZ
-cause damage to the eyes.
5.6 CLASS 6 - Toxic and infectious substances
Class 6 is subdivided into two classes as follows:
5.6.1 Class 6.1 - Toxic substances
These are substances liable either to cause death or serious injury or to harm human health if
swallowed or inhaled, or by skin contact.
5.6.2 Class 6.2 - Infectious substances
These are substances known or reasonably expected to contain pathogens. Pathogens are defined as
microorganisms (including bacteria, viruses, rickettsiae, parasites, fungi) and other agents such as
prions, which can cause disease in humans or animals.
5.7 CLASS 7 - Radioactive material
Radioactive material means any material containing radionuclides where both the activity
concentration and the total activity in the consignment exceed the values specified in IMDG KOD
2.7.22.1 to 2.7.2.2.6
5.7.1 Contamination means the presence of a radioactive substance on a surface in quantities in
excess of 0.4 Bq/cm2 for beta and gamma emitters and low-toxicity alpha emitters, or 0.04 Bq/cm2
for all other alpha emitters.
5.7.2 Non-fixed contamination means contamination that can be removed from a surface during
routine conditions of transport.
5.7.3 Fixed contamination means contamination other than non-fixed contamination.
5.8 CLASS 8 - Corrosive substances
Class 8 substances (corrosive substances) means substances which, by chemical action, will cause
severe damage when in contact with living tissue or, in the case of leakage, will materially damage,
or even destroy, other goods or the means of transport.
In cases where particularly severe personal damage is to be expected, a note to that effect is made in
the Dangerous Goods List in chapter 3.2 in the wording "causes (severe) burns to skin, eyes and
mucous membranes".
5.9 CLASS 9 Miscellaneous dangerous substances and articles and environmentally
hazardous substances
For the purposes of this Code, the environmentally hazardous substances (aquatic environment)
criteria contained in this chapter apply to the classification of marine pollutants (see 2.10).
Although the environmentally hazardous substances (aquatic environment) criteria apply to all
hazard classes (see 2.10.2.3 and 2.10.2.5), the criteria have been included in this chapter.
5.9.1
Class 9 substances and articles (miscellaneous dangerous substances and articles) are
substances and articles which, during transport, present a danger not covered by other classes.
ENGİN DENİZ
6. USE OF PACKAGINGS
6.1Definitions
Effectively closed: liquid-tight closure.
Hermetically sealed: vapour-tight closure.
Securely closed: so closed that dry contents cannot escape during normal handling; the
minimum provisions for any closure.
6.2 Dangerous goods shall be packed in good quality packagings, including IBCs and large
packagings, which shall be strong enough to withstand the shocks and loadings normally
encountered during transport, including trans-shipment between cargo transport units and between
cargo transport units and warehouses as well as any removal from a pallet or overpack for
subsequent manual or mechanical handling. Packagings, including IBCs and large packagings, shall
be constructed and closed so as to prevent any loss of contents when prepared for transport which
may be caused under normal conditions of transport, by vibration, or by changes in temperature,
humidity or pressure (resulting from altitude, for example). Packagings, including IBCs and large
packagings, shall be closed in accordance with the information provided by the manufacturer. No
dangerous residue shall adhere to the outside of packages, IBCs and large packagings during
transport. These provisions apply, as appropriate, to new, re-used, reconditioned or remanufactured
packagings, and to new, re-used, repaired or remanufactured IBCs, and to new, re-used or
manufactured large packagings.
6.3 Parts of packagings, including IBCs and large packagings, which are in direct contact with
dangerous goods: .1 shall not be affected or significantly weakened by those dangerous goods; and
.2 shall not cause a dangerous effect, such as catalysing a reaction or reacting with the dangerous
goods;
.3 shall not allow permeation of the dangerous goods that could constitute a danger under normal
conditions of transport.
Where necessary, they shall be provided with a suitable inner coating or treatment.
6.4 Unless otherwise provided elsewhere in this Code, each packaging, including IBCs and large
packagings, except inner packagings, shall conform to a design type successfully tested in
accordance with the provisions of IMDG 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 or 6.6.5, as applicable. However, IBCs
manufactured before 1 January 2011 and conforming to a design type which has not passed the
vibration test of 6.5.6.13 or which was not required to meet the criteria of 6.5.6.9.5.4 at the time it
was subjected to the drop test may still be used.
6.5 When filling packagings, including IBCs and large packagings, with liquids,1 sufficient ullage
(outage) shall be left to ensure that neither leakage nor permanent distortion of the packaging occurs
as a result of an expansion of the liquid caused by temperatures likely to occur during transport.
ENGİN DENİZ
Unless specific provisions are prescribed, liquids shall not completely fill a packaging at a
temperature of 55°C.
6.6
Inner packagings shall be packed in an outer packaging in such a way that, under
normal conditions of transport, they cannot break, be punctured or leak their contents into the outer
packaging. Inner packagings containing liquids shall be packaged with their closures upward and
placed within outer packagings consistent with the orientation markings prescribed in 5.2.1.7 of this
Code. Inner packagings that are liable to break or be punctured easily, such as those made of glass,
porcelain or stoneware or of certain plastics materials, etc., shall be secured in outer packagings
with suitable cushioning material. Any leakage of the contents shall not substantially impair the
protective properties of the cushioning material or of the outer packaging.
6.7
Dangerous goods shall not be packed together in the same outer packaging, or in large
packagings, with dangerous or other goods if they react dangerously with each other and cause:
.1
combustion and/or evolution of considerable heat;
.2
evolution of flammable, toxic or asphyxiant gases;
.3
the formation of corrosive substances; or
.4
the formation of unstable substances.
6.8 Liquids may only be filled into inner packagings which have an appropriate resistance to
internal pressure that may be developed under normal conditions of transport.
6.9 Liquids shall be filled only into packagings, including IBCs, which have an appropriate
resistance to the internal pressure that may develop under normal conditions of transport. As the
vapour pressure of low-boiling-point liquids is usually high, the strength of receptacles for these
liquids shall be sufficient to withstand, with an ample factor of safety, the internal pressure likely to
be generated.
7. MARKING AND LABELLING OF PACKAGES INCLUDING IBC’s
7.1 Unless provided otherwise in this Code, the Proper Shipping Name for the dangerous goods as
determined in accordance with 3.1.2 and the corresponding UN Number, preceded by the letters
"UN", shall be displayed on each package. In the case of unpackaged articles, the marking shall be
displayed on the article, on its cradle or on its handling, storage or launching device. For goods of
division 1.4, compatibility group S, the division and compatibility group letter shall also be marked
unless the label for 1.4S is displayed. A typical package marking is:
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (caprylyl chloride) UN 3265.
7.2 All package markings required by IMDG Kod5.2.1.1: .
.1 shall be readily visible and legible;
ENGİN DENİZ
.2 shall be such that this information will still be identifiable on packages surviving at least three
months' immersion in the sea. In considering suitable marking methods, account shall be taken of
the durability of the packaging materials used and the surface of the package;
.3 shall be displayed on a background of contrasting colour on the external surface of the package;
.4 not be located with other package markings that could substantially reduce their effectiveness.
7.3 The marine pollutant mark shall be as shown below. For packagings, the dimensions shall be
at least 100 mm x 100 mm, except in the case of packages of such dimensions that they can only
bear smaller marks.
Sınıf 1 - Explosives
Sınıf 2 - Gasses
ENGİN DENİZ
Sınıf 3
- Flemable Liquids
Sınıf 4 Yanabilir Katılar
Sınıf 5 Oksitleyiciler
Sınıf 6 Zehirli Maddeler
ENGİN DENİZ
Sınıf 7 Radyoaktif maddeler
Sınıf 8 Aşındırıcılar
ENGİN DENİZ
Sınıf 9 Diğer Çeşitli maddeler
12. IN CASE OF EMERGENCY, EMERGENCY PREPAREDNESS AND TO RESPONSE
Methanol product necessary for the production needs of the plants in adjacent positions in the plant
are handled by means of pipeline. Pipelines with storage tanks in the facility received product needs
proportion factory production unit is transmitted by a closed pipeline system. Transport containers
are used, there is no packaging needs.
Methanol features; In the chemical process is a widely used chemical solvent. When completely
dissolved into the sea. It is colorless. It can be distinguished by the smell of alcohol. Combustible.
Vapor in the air is a little heavier. Forms explosive mixtures with air. It creates toxic gases in case
of fire. Burning eyes and to the skin. The liquid portion is slightly floating on the surface of the
water so the water.
12.1 Any accident and chemical spill Spill Emergency Response Plan section formed with
neighboring facility at Kocaeli Gulf residents when it comes will be acting in accordance with
5.3.2.
12.2 Liquid methanol leakage If there is no fire in the place of a situation that could cause leakage
of liquid methanol GÜBRETAŞ Chemical Industry. Generated by the Corporation in accordance
with the Emergency Action Plan:
• Mission staff is not removed from the area. Leakage of people who will take the necessary
protective mask, wear gloves and other materials,
• The water hose to keep plenty of water on the leak before the water is taken and given,
• If the leak is stopped and absorbed with antistatic chemical absorbents and disposed of in
controlled manner.
• The valve must be closed if there is leakage in the area, carefully closed,
• If there is no possibility of leakage is stopped, it will continue to be given plenty of water until
methanol is finished. In this case, scuba breathing apparatus is used to enter the leak.
ENGİN DENİZ
• Leakage drain lines to reach blocked. If you get; pool chemical leak valve is closed to prevent the
sea to go. IBC filling the tank through the controlled chemical submersible pumps are disposed in
such a way.
12.3 Fire Tehlikeli yük elleçlemesi yapılan tesiste herhangi bir yangına engel olmak için tüm
taraflar bu rehberin 3.bölümünde açıklanan sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Bununla birlikte
oluşabilecek bir yangın durumunda GÜBRETAŞ Kimya San. A.Ş tarafından oluşturulan Acil
Durum Harekat Planı A-Kısmındaki talimatlara uygun müdahale yapılacaktır.
Metanol Yangını: metanol tank sahasında yangın algılama ve söndürme sistemi mevcuttur.
Herhangi bir tank yangını durumunda sistem alarm verir. Bu durumda tüm tanklara ait sprinkler
soğutma sistemi çalışır. Yanan tanka müdahale manueldir. İlgili tanka ait su ve köpük hatlarının
vanalarının açılması gerekir.
12.4 Emergency Departure of the Vessel’s Removal of hazardous cargo float the ship during the
operation, to drift to the side where the tank will act in coordination with Gemport Pilotage and
Towage station and will take action with the instructions of the Harbour Master.
12.5 Prohibition of Vehicles The port area into driveways is prohibited.
12.6 Security Plan Hazardous materials are handled and stored pitch to the ISPS Security Plan
finished in limited areas and officials are prohibited except for entry and exit.
13. GENERAL RULES REGARDING THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
This instruction in the writing, whether in this directive or not found hung on workplace bulletin
boards or place of business in various parts and Occupational Health that will be real and Safety
Rules will be read and comply with these rules.
13.1İşç Health and Safety from time to time by the Board to comply with the rules will be reported
to you in writing and verbally, and will be participating in term or periodic internal and external
training planned by employers.
13.2 to various locations for various purposes workplace;
o Security
o Health
o Prohibition
ENGİN DENİZ
o Disclosure
o Mandatory
o Stimulating
o First Aid
o Mark
o illuminated
o Voice
o symbol and so on.
Located suspended for safety and health signs must individually be read and comply with the
warnings in the plates.
• place of safety and health signs will be changed without the knowledge and consent of the
concerned responsible.
• Your Holiness personal protective equipment such as the need to work; helmets (helmet), safety
(safety) belts, gloves, boots, overalls, rubber boots, goggles so. 't use regularly. This material is
outdated, if you break or lose by informing your supervisor and the permission will be new to the
barn. Things to business need and are very necessary for their own safety at work will be done
without the guards ..
• Explosion, fire hazards and glare control, where necessary, to enter without ventilation and leak
detection. This places tool to create explosive and flammable environments, tools and equipment
shall not be used for.
• Identification of the substance will be used in accordance with the relevant regulations and the
manufacturer's instructions for use. These substances corrosive, irritant, toxic, allergic, will be
deprived of carcinogenicity and other effects
ENGİN DENİZ
GENERAL PLAN
SÜLFİRİK ASİT
FOSFORİK ASİT
AMONYUM NİTRAT
ENGİN DENİZ
EMERGENCY ESCAPE AND FIRE PLAN
ENGİN DENİZ

Benzer belgeler

aksa akrilik kimya sanayii a.ş. liman tesisi tehlikeli madde rehberi

aksa akrilik kimya sanayii a.ş. liman tesisi tehlikeli madde rehberi yüklenmesi veya boşaltılmasıyla ilgili yardımcı veya arızi amaçlar için kullanılan, gemi dışındaki tesis ve binaları da kapsamaktadır. Kıyı Tesisi İşletmecisi, rıhtımın işletmesinin günlük kontrolü...

Detaylı

Fortinet Update

Fortinet Update • UTM – Güvenlik segmentinde hızlı büyüme

Detaylı

tmr celebi 01_01_2016.doc eksiz

tmr celebi 01_01_2016.doc eksiz (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız)

Detaylı