Fransa Şatolar Tur Programı

Yorumlar

Transkript

Fransa Şatolar Tur Programı
FransaŞatolar
LoireVadisiveChernehrikıyılarınakurulmuşsurlarveasmaköprülerileçevriliOrtaçağşatolarınıgezerken,Loire
vadisininünlüüzümbağlarınıziyaretediyoruz.
Tarih:26-10-2016-30-10-2016
Şehirler:Paris,Tours
Otel:4*
Ulaşım:TürkHavaYollarıTarifeliSeferiile
Ücret:1.290EURO
TekKişilikOdaFarkı:425EURO
TurKonsepti:Tümekstraturlardahil
YemekDurumu:3öğleve1akşamyemeğidahil
TurProgramı
1.Gün
26/10/2016
İstanbul-Paris-Langeais-Tours
Turumuz,kişiyeözelaraçveşoförünüzünsizievinizdenalıphavalimanınatransferiilebaşlıyor.SabihaHavalimanıDış
HatlarGidişTerminali’ndeaçılacakolanGazellaTurizmkontuarındabuluşuyor,check-in,pasaportvebagaj
işlemlerininardındanTürkHavaYollarıtarifeliseferiileParis’euçuyoruz.Varışımızaistinaden,havalimanındabizleri
bekleyenözelaracımızileLoireVadisi’nehareketediyoruz.UNESCODünyaMirasıListesi’ndeyeralanLangeais
Şatosu’nugeziyoruz.YüzyılSavaşlarısırasındabirdönemİngilizlerinelindebulunanbuortaçağşatosugezimizin
ardından,ufakbirortaçağkasabasıolanLangeaiskasabasındakısabiryürüyüşturugerçekleştiriyoruz.Gezinin
sonundaTours'dakiotelimizehareketediyoruz.Akşamyemeğivekonaklamaotelimizde.
2.Gün
27/10/2016
Tours-ChenonceauŞatosu-AmboiseŞatosu-ClosLuce-Tours
KahvaltınınardındankısabiryolculuksonrasıChenonceauŞatosu’naulaşıyoruz.LoireVadisişatolarındanolan,Cher
Nehrikenarındavekemerlenehrinüzerindeköprügibiyerolanbumasalsışatoyugeziyoruz.Yılda800.000ziyaretçi
ileFransa’nınençokziyaretedilenşatosuolup,şatonuntarihindebayanlartarafındanyönetilmesindendolayı
‘’ChaeteaudesDames’’yaniBayanlarŞatosuolarakadlandırılmaktadır.Gezimizinardındanöğleyemeğimizialıyoruz.
BirsonrakidurağımızAmboise’deyeralanAmboiseŞatosu.ŞatogezimizinardındanClosLuce’yehareketediyoruz.
1516yılındaFransaKralıFrancistarafındanAmboise’edavetedilenLeanardodaVinciiçinşatonunhemenyanında
yeralanbumalikaneonakraltarafındanhediyeedilmiştir.LeonardodaVinci’ninmezarı,malikanedeyeralanşapelin
içindedir.Gezilerimizsonrasındaotelimizehareketediyoruz.Konaklamaotelimizde.
3.Gün
28/10/2016
Tours-VillandryŞatosu-VouvrayBağları-Tours
KahvaltınınardındanLoireVadisi’nebahçeleriileünsalmışolanVillandryŞatosu’nugeziyoruz.Öğleyemeğimizi
turumuzunardındanalıyoruz.DahasonraLoirevadisininünlüüzümbağlarınıziyaretetmeküzerehareket
ediyoruz.Gezilerimizsonrasındaotelimizehareketediyoruz.Konaklamaotelimizde.
4.Gün
29/10/2016
Tours-ChambordŞatosu-Paris
KahvaltınınardındanChambordŞatosu’nadoğruhareketediyoruz.BuşatoKral1.Francoisetarafından1519yılında
avköşküolarakyaptırılmış,bölgeninenbüyükşatosudur.Şatonun100’eyakınpenceresibulunmaktadır.Avrupa’nın
enbüyükparklarındanbirinesahiptir.Öğleyemeğimiziturumuzesnasındaalıyoruz.GezimizsonrasındaParis’teki
otelimizehareketediyoruz.Konaklamaotelimizde.
5.Gün
30/10/2016
Paris-İstanbul
KahvaltınınardındançıkışişlemlerimizitamamladıktansonraParisşehirturuiçinotelimizdenhareketediyoruz.
PanoramikşehirturumuzdaEiffelKulesi,ünlüalışverişcaddesiRivoliveChampsElysees,LouvreMüzesi,Zafer
MeydanıveNapolyon’unmezarıgörülecekyerlerarasındadır.Turumuzunardındanhavalimanınatransferoluyoruz.
TürkHavaYollarıtarifeliseferiileİstanbul’ahareketediyoruz.SabihaGökçenHavalimanı'navarışımızınardından,
turumuzkişiyeözelaraçveşoförünüzünsizievlerinizetransferiilesonbuluyor.
Hizmetler
FiyataDahilOlanHizmetler:
-TürkHavaYollarıileİstanbul–Paris–İstanbularasıekonomisınıfuçakbiletivebubileteilişkinhavalimanıvergileri.
-Tours'ta3gece4*oteldeoda-kahvaltıkonaklama
-Paris’te1gece4*oteldeoda–kahvaltıkonaklama
-Programdabelirtilen3öğleve1akşamyemeği
-Ücretsizkişiyeözeleviniz–alan–eviniztransferideolmaküzereprogramdabelirtilentümtransferler
-Özelaraçlarileprogramdabelirtilentümgeziler
-Tümmüzeveörenyerigirişücretleri
-GazellaTurizmprofesyonelTürkçerehberlikhizmetleri
-Yurtdışıçıkışharcı
-Seyahatsigortası
FiyataDahilOlmayanHizmetler:
-Programdabelirtilmeyenyemekler
-Programdabelirtilenyemeklersırasındaalınacakiçecekler
-Fazlabagajücretleri
-Kişiselharcamalar
TurunArtıları
+LoireVadisiveCherNehrikıyılarınakurulmuşsurlarveasmaköprülerileçevriliOrtaçağşatolarınınbüyüsünde
kaybolacağımızbiryolculuğaçıkıyoruz.
+Fransa'nınençokziyaretedilenşatolarındanolanvetarihtekadınlartarafındanyönetilmişolmasısebebiyle
"KadınlarŞatosu"olarakdaadlandırılanChenonceauŞatosu'nuziyaretediyoruz.
+EtkileyicimimarisivefakatençokdabahçeleriileünsalmışolanLoireVadisi'ninengüzelbahçelerineevsahipliği
yapanVillandryŞatosu'nugeziyoruz.
+VadininengüzelüzümbağlarınınbulunduğuVouvraybölgesindekibağlarıziyaretedecekveyerellezzetlerintadına
bakmaşansıeldeedeceğiz.
+Bölgeninenbüyükşatosuolanve1.Francoise'yaavköşküolarakhizmetvermişolanChambordŞatosu'nuziyaret
edeceğiz.
+LoireVadisi'ndekibüyüleyicigezimizinyanısıra,Fransa'nınvedeyimyerindeyseAvrupa'nınbüyüleyicibaşkenti
Paris'igezerekşehrinenönemlisimgelerindenolanEiffelKulesi,LouvreMüzesi,ChampsElyseesCaddesigibi
noktalarınıgöreceğiz.
UlusMah.ÖztopuzCad.No:16GirişKatBeşiktaş-İstanbul
02122331598 02122343471 [email protected]
GAZELLATURİZM,gerekligördüğüdurumlardailanettiğiveyakayıt
aldığıturlarıyeterlikatılımsağlanamazisegezibaşlangıcından15
günönceiptaledebilirveyakısmengezikapsamındakiotel
isimlerini,ulaşımaraçlarıilebunlarınhareketyerlerini,programda
belirtilmişvegezilecekyerolarakgösterilmişyerlerinziyaret
sıralarınıdeğiştirebilir.Fiyatlarilanınyayınlandığıgüngeçerlidir.
Ödemelerödemeyapılacakgününmerkezbankasısatışefektif
kurubazalınarakyapılmaktadır.*Ücretsizeviniz–alan–eviniz
transferiyurtdışıkültürturlarındageçerliolup,İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Antalya,Bodrum,Trabzon,Samsun,Gaziantepve
Kayseriiçingeçerlidir.Belirtilenhavalimanlarına40kmmesafeye
kadargeçerlidir.

Benzer belgeler