Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve

Transkript

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve
Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda
Cihaz ve Maske Seçimi
Mod ve Ayarlar
Dr.Kürșat Uzun
Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD
Yoğun Bakım Bilim Dalı
SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL
Side/Antalya-Toraks 2011
Solunum yetmezliğinde
NIV ~ IMV
Doğru seçim, Uygun hasta ve Zamanlama
Side/Antalya-Toraks 2011
NIV Bașarı
Hastanın toleransı
 Maske seçimi
 Ventilatör
 Ventilatör ayarları

Side/Antalya-Toraks 2011
Ventilatör Seçimi-1





Maske kadar önemli
değil
Klinisyenin seçimi
Hastanın ihtiyacı
Teknik özellikleri
Basit, tașınabilir

Akut


BIPAP ve YB ventilatörü
Kronik


Side/Antalya-Toraks 2011
CPAP
BIPAP


Basınç
Volüm
Ventilatör Seçimi-2


Farklı modların varlığı
İzlem kalitesi




Kaçak
Asenkroni
Kaçak kompanzasyon
mekanizması
Performans

Hafif-orta șiddetli
hastalar


BIPAP cihazları
Ağır hastalar

Șiddetli hipoksemi ve
hiperkapni

Side/Antalya-Toraks 2011
YB ventilatörleri
Ventilatör Çeșitleri
Transpulmoner P(PL):
PA-Ppl ;
alveolar
havalanmadan
sorumludur.
 Tüm MV modları PL’ı
artırmaya çalıșır.
 Negatif; Ppl’ını azaltır
 Pozitif; PA’ı artırır

Side/Antalya-Toraks 2011
Non-invaziv ventilasyon



Yoğun bakım ventilatörleri
Volüm kontrollü ventilatörler
Bilevel cihazlar
Side/Antalya-Toraks 2011
Pozitif havayolu basıncı
Side/Antalya-Toraks 2011
Yoğun bakım ventilatörleri






Yoğun bakımda
Akut durumlarda
NIV’a uyarlanabilir
Hava kaçağı
Yenileri NIV mod
 Hava kaçağı kompanzasyon
 İnspirasyon zamanını
Geniș mod seçeneği
Side/Antalya-Toraks 2011
Ventilatörler
Değişkenler
Yoğun bakım ventilatörleri
+++
Bilevel cihazlar
Kaçak toleransı
+
++
Farklı modlar
++
+
Alarmlar
++
+
Monitörizasyon
++
+
Oksijen blendir
++
+
İnspiratuar basınç
Side/Antalya-Toraks 2011
++
DOSTLUK VE KARDEŞLİKTE AKARSU GİBİ OL
Side/Antalya-Toraks 2011
Volüm kontrollü ventilasyon
Basınç kontrollü ventilasyon
Side/Antalya-Toraks 2011
Volüm kontrollü ventilasyon
Yoğun bakım ventilatörleri
 Ev tipi ventilatörler

Side/Antalya-Toraks 2011
Volüm Kontrollü Ventilasyon

SS






Hastanın spontan
solunumunda
Yüksek maske içi basınç


VT
Gastrik gerginlik
Kaçak

8-10 mL/kg

Tetikleme
Akım
Ti
Basınç değișken
Monitorizasyon




Side/Antalya-Toraks 2011
Uyumsuzluk
Deri nekrozu
Șiddetli basınç
Basınç Kontrollü Ventilasyon



PCV
PSV
CPAP
Side/Antalya-Toraks 2011
Basınç sınırlı ventilatörler



Kaçak durumunda
ayarlanan basınç
korunur
Hasta ve ventilatör
uyumu iyidir
PSV ve PEEP
uygulanması hastanın
solunum iș yükünü
azaltır




Pinsp
SS
Ti
Akım siklus


%25 azalma
Kaçak olduğunda

Side/Antalya-Toraks 2011
İnspirasyon uzar
Volüm kontrollü ventilasyon/PSV
Solunum iș yükünü azaltmada, solunum șeklini ve
gaz alıșverișini düzeltmede aynı etki
 Klinik sonuçlar aynı
 ACV daha iyi kas istirahatı sağlıyor
 PSV daha konforlu
 PSV daha iyi kaçak kompazasyonu
 Her iki cihaz benzer tolerans gösterir

Side/Antalya-Toraks 2011
HATALARI ÖRTMEDE GECE GİBİ OL
Side/Antalya-Toraks 2011
Pozitif Bilevel (BIPAP)
Hasta tetikleme,
basınç sınırlı,
akım veya zaman siklus
Side/Antalya-Toraks 2011
BIPAP

BIPAP S;






Spontan mod,
Hastalar kendi VT ve
solunum sıklığını belirler,
Tetiklenmiș ventilasyonu
sağlar,
Backup rate ayarı yoktur
Apne olanlarda uygun
değildir
BIPAP S/T


Spontan ve time mod
Backup rate ayarı


Solunum süresi


Min zorunlu VE
İnspirasyon zaman ayarı
Uykuda hipoventilasyon


Side/Antalya-Toraks 2011
Obezite hipoventilasyon
Nöromuskuler hastalık
Side/Antalya-Toraks 2011
Bi-level pozitif havayolu basıncı
BIPAP
Solunumları hasta tetikler
 IPAP ve EPAP uygularlar
 IPAP-EPAP: PS
 Tek solunum devresine üfleyen cihazlardır
 Devre üzerindeki eksalasyon portunda sabit
bir kaçak ile
 Eksalasyon valvi yoktur

Side/Antalya-Toraks 2011
BIPAP

Basınç ayarları


Hastanın toleransına
Verilen volüme





6mL/kg
Solunum sayısına göre
titre edilir
Aksesuar kasların
kullanımı
Kaçak




Oksijen


Maske veya devre
üzerinden
Merkezi sistem
İnspirasyon sonu
tanıması gecikir
İnspirasyon uzamasına
neden olur
Ventilatör-hasta
uyumsuzluğu
Çözüm:



Side/Antalya-Toraks 2011
Basıncı azaltmak
Ekspiratuar akım
hassasiyeti >%30-40
Ti kısaltmak ~1 sn
Akut NIV
Düșük basınç
8-10 cmH2O
EPAP
IPAP
Yüksek basınç
20-25 cmH2O
Side/Antalya-Toraks 2011
• 3-4
cmH2O
PEEP



Oksijenasyonu düzeltir
Hipoksemik SY akciğer
volümlerini artırır
PEEPi ‘i dengeler

KOAH da PEEP



<5 cmH2O
PEEPi nadiren bu değeri așar
Yüksek PEEP




Hava kaçağı
Autocycling
Asenkroni
Hipoksemik SY de

Side/Antalya-Toraks 2011
Oksijenasyona göre
Am J Respir Crit Care Med Vol 172. pp 1112–1118, 2005
Side/Antalya-Toraks 2011
Backup rate




KOAH da kullanımı ???
Kronik durumlarda
nöromuskuler
hastalarda
12-24 arasında
Genelde spontan
solunumun biraz altında
(2/3)
Side/Antalya-Toraks 2011
Rise time

Hedeflenen basınca
ulașma zamanı



0.05-0.9 sn
Hasta konforunu artırır
KOAH


inspirasyon
Kısa rise time 0.05-0.1sn
Nöromuskuler

Yavaș rise time, 0.3-0.4
Side/Antalya-Toraks 2011
ekspirasyon
Rampa zamanı




Ayarlanan IPAP
basıncına ulașma zamanı
EPAP değerinden IPAP
değerine
Her solukta 0.5, 1, 2 ve
3 cmH2O artma
Rampa zamanı

5-45 dk
Side/Antalya-Toraks 2011
Side/Antalya-Toraks 2011
Tetikleme

Hasta tetikleme
Basınç (-1cmH2O)
 Akım (1-5 l/dk)


Kaçak


Autocycling
Akım tetikleme

%15 solunum iș yükünü azalttığı
Side/Antalya-Toraks 2011
ÖFKEDE ÖLÜ GİBİ OL
Side/Antalya-Toraks 2011
Devamlı pozitif havayolu basıncı
(CPAP)
Aktif olarak inspirasyonu desteklemediği için gerçek bir mod değildir
Spontan soluyan bir hastaya tüm solunum siklusu boyunca pozitif basınç
uygulanması
Side/Antalya-Toraks 2011
CPAP

Havayollarının açık kalmasını
sağlar
 Alveoler kollapsı önler
 FRC düzeltir
 Sağdan sola akciğer șantı
azaltır
 Oksijenasyonu artırır
 Solunum iș yükünü
azaltır



Sol ventrikül transmural
basıncı azaltarak
 Afterload’u azaltır
 CO’u artırır
 Akciğer ödeminde
PEEPi’in karșısında yük
 İnspirasyonun
kolaylașması
 WOB azaltır
Genelde 5-12.5 cmH2O
Side/Antalya-Toraks 2011
N Engl J Med 2008;359:142-51.
Side/Antalya-Toraks 2011
Akut Kardiojenik Akciğer Ödemi
CPAP/BIPAP
Respir Care 2009;54(2):186-95
Side/Antalya-Toraks 2011
ET oranı
Respir Care 2009;54(2):186-95
Side/Antalya-Toraks 2011
Ölüm
Respir Care 2009;54(2):186-95
Side/Antalya-Toraks 2011
CPAP ve Akciğer ödemi

Ventilatör pompa yetersizliği ve yorgunluk

PaCO2
↑↑↑
ET riski
 CPAP etkili değilse
 BIPAP

Side/Antalya-Toraks 2011
Orantılı destek ventilasyonu
Proportional Asisst Ventilation (PAV)






Uyumu düzeltmek için
Volüm, basınç ve solunum sayısı
ayarları yok
Tüm kontrol hastada
Ventilatör
 Solunum eforunun direnç ve
elastik bileșenlerine yardım
eder.
Hastanın olușturduğu akım ve
volüme göre ventilatör ayarlanan
destek ile bu eforu artırır.
Klinik tecrübe
Side/Antalya-Toraks 2011
PAV

Hasta-ventilatör
uyumsuzluğu




FA ve VA

Așırı yardım
Yetersiz yardım

Ventilatör

Akım (FA, cm H2O/L/s)


1-2 cm H2O.L-1.s-1
Volüm (VA, cm H2O/L)


2-5 cm H2O.L-1
Kaçak gözleninceye kadar
2 cm H2O.L-1 artırılır
Side/Antalya-Toraks 2011
% 0-100 düzeyinde destek
ayarlanır.
% 5 artırılır
Side/Antalya-Toraks 2011
Side/Antalya-Toraks 2011
TEVAZUDA TOPRAK GİBİ OL
Side/Antalya-Toraks 2011
NIMV
MASKELER
Side/Antalya-Toraks 2011
Maske anatomisi
Alın ve burun
temas yeri
Bağlama
noktaları
O2
Devre
Ekspirasyon
valvi
Akım ve basınç sensörü
Side/Antalya-Toraks 2011
Side/Antalya-Toraks 2011
Nazal maske
Dezavantaj
Avantaj








Klostrofobi az
Yüksek uyumlu hastalar
Konușma, yeme-içme
Öksüre bilme
Kusmanın etkisi az
Asfiksi riski az
Gastrik distansiyon az
Kronik SY’de



Kaçak (ağız açık ise)
Burun kökünde hasar
Burun tıkanıklığı
Side/Antalya-Toraks 2011
Oronazal maske
Avantaj




Dezavantaj
Akut Solunum Yetmezliği
Kaçak az
Daha az kooperasyon
Konfor için ayarlanabilir




Kusma, aspirasyon
Klostrofobi
Konușma ve öksürük
zorluğu
Burun kökünde hasar
Side/Antalya-Toraks 2011
Total Yüz maskesi
Avantaj





Dezavantaj
Kaçak daha az
Daha az kooperasyon
Hasta toleransı daha iyi
Kolay uygulama
Ölü boșluk



Kusma, aspirasyon
Klostrofobi
Konușma zorluğu
Side/Antalya-Toraks 2011
Helmet
Avantaj
 Kaçak daha az
 Daha az kooperasyon
 Burun hasarı yok
 Hipoksemik SY
Dezavantaj
 Rebreathing
 Kusma
 Gürültülü
 PSV ile asenkroni
 Hasta-ventilatör
uyumsuzluğu
 Bağlarından dolayı
konforsuzluk
Side/Antalya-Toraks 2011
Sonuç
Side/Antalya-Toraks 2011
HER NE OLURSAN OL
YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL
Side/Antalya-Toraks 2011
TEŞEKKÜRLER
Side/Antalya-Toraks 2011

Benzer belgeler

MEKANİK VENTİLATÖR MODLAR

MEKANİK VENTİLATÖR MODLAR Mide Trakeal harabiyet Oksijen toksisitesi Sedasyon Plansız ekstübasyon

Detaylı