Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
FIRAT UNIVERSITESi HASTANESI
D0NER SERMAyE ISLETME BiRiMi
ELAZI6
TEKLiF iSTEME FORMU
lstem No
raEp Eden Blflm
17412015
:23656: 15/6163
:RADYOLOJI GENEL
__Flrat lJ n lversltes I H astan€sl lhtiyacr malzeme/hizmet satrn aftnacaktrr. Fiyat tekli, agadrda b6lirtilen tarih
ve saatte D6ner Sermaye Sattn alma Birimine bizzat, taks veya posta lle tesllml'ni rica ederlni. l_ Malzeme/hizmet tesliminin ka9 gilnde yaprlacaornrn belirtihe si zorunludur Belirtilmemesi durumunc,a sipariS taihinden itibaren
!e!!m (Bindebi
lliresi 10 giin olarak kabul edileceklir. T€slimatla gecrkme durumunda gecrken her gitn igin tatuia trirannrn lxov triiifl
0,001
) oranrnda gecikme cezas hesaplanarak rahakkur Uze nden tesitecektf
2' Teklif opsiyonu en az 20 g'1! ohalr ve Unin markasr, belirtilecek ve leklif fiyallafl KDV harig veritecektir Beirtihemesi
duru.jnunda xov dahil kabul
_edilecehrr Aync€ idarenin ongordiioil gartlar drgrnd;, frrma tarafrndin odeme gunu vb. ta[pii;
teklillerinde behrtseler dahi, dikkate atlnmayacahrr
3_ Mal leslim haslane ambairna veve rdsrenin gdstereceOi yere teslim edileceKir. Testimal yerine kadar tom giderler sat|crya
aittir
4- Trbb malzeme haricindek Ur!nlerdeTSE markastaranan matzemeler TsE beloetiotacaktI
5_
meklubunda silint ve kazrnt yaprtm"yacaktr. son teHif ve;ne tanh ve searnden sonra geten tekhfler
-Teklii.
deo€rlendiilmeyec€k
olup, encak idare gerek g6rdil6u tahdirde bu s0reyi uzatabitir.
6_ Fima alaceklannr sadece banka ve finans kurumlanna harcama yelkihsinin (Ba$hekimlik MakamD izni ite devr ve temlik
yapsbilir. (3.9ahrslar ve frm6lera temhk znr verjlmemektedir.)Temtik 6ricesiuyguntuk iazrsr atrnacaktrr.
7_ Trbbi malzeme, ila9 ve kit almlaftnda Saglrk BakanhOrnrn TITUBB kei'dr gerdken oruntedn kayth otrnasr hahnde atrm
yaprlacaktrr. Urunun imalalg veya rlhalatgrsr olmadrgr
_durumlarda ilgili saticrnrn bayi otduouna dair iITUBB kay( ve bitdiri;i
aranacakllr Teklif mekhJbunda UBB kodu ve aynca firman'n
hlK d; kaydr olacskirr. usE kodu gereken Urliiterin kodunu;
belirtilmemesi ile KIK kaydr ohayan frmalann teklifi deoedendirmeye alnmayacaxtrr. Sosyat ciiventii Kurumu negatf tistesinde
bulunan trbbi malzemeler alnmayacak, al'nsa dahi negatif hstodan qrkmaarkca fatura'bedeti bdermevecekttr_ Kth kavdrnrn
yeprlmamasr ve kaydh g0ncellenmemesr malzeme.trndrktan sonra matzemenrri negatit tisteye dutresi grbi matzeme kainaktr
kuruma ail SGK kesinti tutarlan ve kurum zararlannrn temsmr ilgrh firma tarafrndan kai$rtanacaitr
8. saghk Uygulama Tebliginde yeralan lrbbi malzemeler qin sur kodu, TebliOde yer almayan matzeme otmasr durumunda bu
du.um leklif meKubunda belirtilecektir
押彎謂認]鶏 1邸認::rT:‖ 硝:3縞器
勇
需ぎ
薔ifrttξ 鼎£
f円 略
辮 誕il記li鴻捕さ
ま.釧 mam.は a
temlnat.mektubu verll.cek yada nakit『
026 nden
(Fatu;a
%3
b.de
ii-zertnden KoV
YaprlacaKrr.
i;;ici 6;iiiAa
k";i,iii;t
'12- Sjpari$ soorast teslimiyaptlan mal/hizmet allmlaflntn dd€meye esas evraklanntn
tanzimine mutoakip Saymanttk
kayt anna
-
alrndEr tarihten itibaren 75. giinde ijdeneceklir Satrnalma bidmjnin siparigne mdtakip testimat yapr tacaidrr
ψ
.
し■
Son Teslim Ta“
PROF DR
KOMIsY
h&Saat:
25_11、 931ゞ
mALZEMttHlzMET LiSTESI
Srre N lralzgme Kodu
Uυ りUZ3′
Z
Acrklama Miktafl Blrimi
Malz€mg Clnal
00
DYNAMiC X― RAY HFE‐ 501
D]JITAL RONTGEN CIHAZ[NIN
_出珊
刊
ⅢAYT
“
BAKIM
Blrlm
Fiyah
KDV oranr%
NOT:TEKNIK sARTNAME EKTEDIR
Adres: F fat un verstesI Hastanesi DOner Semaye s eme MOo。
Tol:
0424 203 35 55
luoし
Fax: 04242339040
HAZAR V D
〕3060437404
EPOSTA dsemave3aunalmaan,at edu
Sayla l
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI RADYOLOJI ANABILIM
DALINDA BULUNUN DIJITAL RONTGEN CIHAZININ BAKM VE
ONARIM HiZMETLERisARTNAMESi
!鼈
脚 瞭織爵
紺
a,中
an yah cihazlnン
da dOaメ
A‐
I鵠鵠兜
「蹄器
Hk b7ak:mlin yapJmam、 idi
lc ttlllan
DIJITAL RONTCEN CIHAZI:
l DYNAMIc x_RAY HFc‐
501 DI」 ITAL
RONTGEN CIHAZI
PttDDE η (Bttun onaml Hizmeucmln surcsi)
SOzle,mcdn taranarca in2alalllnaslndan sOnra ba,lar ve l(Bill yll Sonra
sona crer
hIIADDE■
(T″ 狙 arln sonlmluluklan):
a)TeklifVcren flnna;b」 cminl ve onarlminl
鶏計
臨辮:脚胤 馳
I
mckanlk aksallllarln y」 allmaslm vc l
kalibrasyonlannl antamlalacttlr Ccrek
h■ laluclya Faal haldc teslllll cdcccttr
b)Teklif vercn ttma Onlcメ d baklll ve
溜 謬 撃11棚lif「鑑 郡
°晏
狙
ぬ嘲mm pa"“硼 血枷Ⅵem銘
撫
igw弔 君
鮮
総
躍
鮒
:翼
cdccck
ya Filnaya slpari,vcrcrek tcmini
yol,ln,gideccn
dtti,mcsinh yttn bi tanhte k"lnl■
llaz
Onccdcn bildlrcccktir
c五
К
°
飾 [脚LI翻
C)TCklif vcren inn■ bu pcnyodik bttm vc
Kullalllcnln sozlu veya y,7nl talimatl ile(
Vc onarlmllll yapacakur Hizrnctlc● コ za
くcccktir
dhazln lamiH pluna gldcmcz Ancak in
22malllnda icabct etmemcsi halinde Kullan
harcanlayl flmallln faturasindan tahsil cder
g) Cihazlarrn hatal kullanunlanndan dtiirii meydana gelebilecek
anzalarda
firmayl
sorumlu tutamaz.
Kullamcr,
h) Kl llanici, cihazla4da oluttabilccck hcr turl●
anOnllalligi dcrllal fl.11.aya bildirccck ve
f11lJanin rahat,all,m¨ lnl sttl呼 iCl blr Ortalll tcmin cdccckdr Filllla;baklm onalm
csnasinda mcydana gctidigi arlzadan sOrumlu olacaktir
i)1回 Cyc
girccck fl..1la sllrckH k」 lammdan dolayl ylpranacak vcya muhtcmel dcこ ittesi
gcrckebnccょ par9alara iliskln malzcme listcsi vc tahmifu flyauarinl gostcren listclcini
tcklif vcrcccklei hcr grtlp i9in dl,“ 〔
naki bclgclcrc cklcycccklcrdir
j)Clllaz kJlal ml progralnlan vc yazlllll Hsandarl,inlla taranlldaln ocrct●
MAIpDE“ (Fi↓ .1`allin Tckl■
AItyaplsl)
d“ n
騎
電
《
灘
剛 器
ぶ硼#:I器 :Ы
:Ъ
z yapacaktr
ttr,TCttk"smd眺 u昴 面
“
n vc scⅣ is hlamcdcHnin listcsini eklcmc■ dlr
ルIttDDE“ ccferans Li● csi)
11出 n腎拙
vc onanm h獅 oi
1獄
鶉
塩l誂船甜』
『訛L∬蹴 亀
胤ilξ 譜尉
veHldlζ ,kurtm vc kurub゛ arln faks vc tclcfon num7aralan be‖
iLndiar
“
MADDE -6 (J),usmazlrk):
Bu stizlelme hiikiimleri ile dogabilecek
gitztimilnde tarallar ELAZId Mahkem;leri
krlacaklardrr.
her tiirlii
Pro■ Dr
Teknisyen
uyusmazlddann
;f. i.ru O*r.f.rinin y.*ifi
Ambilim Da11

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. yapsbilir. (3.9ahrslar ve frm6lera temhk znr verjlmemektedir.)Temtik 6ricesiuyguntuk iazrsr atrnacaktrr. 7_ Trbbi malzeme, ila9 ve kit almlaftnda Saglrk BakanhOrnrn TITUBB kei'dr gerdken oruntedn k...

Detaylı

‖縄母 i離l曙111ギ勝ξ蜜キ躍駆町贈脩犠邸棚稲

‖縄母 i離l曙111ギ勝ξ蜜キ躍駆町贈脩犠邸棚稲 yapsbilir. (3.9ahrslar ve frm6lera temhk znr verjlmemektedir.)Temtik 6ricesiuyguntuk iazrsr atrnacaktrr. 7_ Trbbi malzeme, ila9 ve kit almlaftnda Saglrk BakanhOrnrn TITUBB kei'dr gerdken oruntedn k...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. TEKLiF iSTEME FORMU lstem No raEp Eden Blflm

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. meklubunda silint ve kazrnt yaprtm"yacaktr. son teHif ve;ne tanh ve searnden sonra geten tekhfler -Teklii. deo€rlendiilmeyec€k olup, encak idare gerek g6rdil6u tahdirde bu s0reyi uzatabitir. 6_ Fim...

Detaylı