satna

Transkript

satna
GUIDELINE
मधय पदेश शासन
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Irrigated Un irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 1-MAHATMA GANDHI WARD
1
BLAK OFFICE SE
GADAULI TALAB TARAF
JANE WALI ROAD PAR
6200
12400
6200
13200
12200
10200
9200
22900
20900
20900
0
0
10000000
5000000
6200
12400
2
PADAKKA TIRAHA SE
NAGAR PANCHAYAT
SEEMA TAK ROAD PAR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
15000000
7500000
6000
12000
3
PADAKKA TIRAHE SE
NAGAR PANCHAYAT
SEEMA TAK ROAD SE
DOOR
3800
7600
3800
10800
9800
7800
6800
18100
16100
16100
0
0
10000000
5000000
3800
7600
4
PURSHUTTAM GUPTA KE
MAKAN KE BAGAL SE
ANDAR C.C.ROAD PAR
6200
12400
6200
13200
12200
10200
9200
22900
20900
20900
0
0
10000000
5000000
6200
12400
5
RAMCHANDRA
TAMRAKAR KE MAKAN
SE PADAKKA TIRAHE
TAJK ROAD SE PAR
[ROAD SE DACHHIN
TARAF]
10500
21000
10500
17500
16500
14500
13500
31500
29500
29500
0
0
10890000
5445000
10500
21000
6
SATNA ROAD SE ASHOK
TRIPATHI KE KHET KI OR
JANE WALE MARG PAR
6200
12400
6200
13200
12200
10200
9200
22900
20900
20900
0
0
10000000
5000000
6200
12400
7
SHAHEED BABA KI
MAJAAR SE NAGAR
PANCHAYAT KI SEEMA
TAK ROAD PAR
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
20000000
10000000
5500
11000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 1 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
8
9
10
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
SHAHEED BABA KI
MAJAAR SE NAGAR
PANCHAYAT KI SEEMA
TAK ROAD SE DOOR
SHAHEED BABA KI
MAJAAR SE SATNA
CHAURAHA AVAM
SATNA CHAURAHA SE
PADAKKA TIRAHA TAK
ROAD SE DOOR
SHAHEED BABA KI
MAJAAR SE SATNA
CHAURAHA TAK AVAM
SATNA CHAURAHA SE
RAMCHANDRA
TAMRAKAR KE MAKAN
TAK ROAD PAR
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
3700
7400
3700
10700
9700
7700
6700
17900
15900
15900
0
0
10000000
5000000
3700
7400
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
14000
28000
14000
21000
20000
18000
17000
38500
36500
36500
0
0
20000000
10000000
14000
28000
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 10-NARSINGH WARD
11
AJAD CHAUK SE
RAMNAGAR ROAD PAR
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
0
0
10000000
5000000
6500
13000
12
AJAD CHAUK SE
RAMNAGAR ROAD SE
DOOR
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
10000000
5000000
3300
6600
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 11-BHAGAT SINGH WARD
13
AJAD CHAUK SE GADHI
TAK ROAD PAR
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
10000000
5000000
3500
7000
14
AJAD CHAUK SE GADHI
TAK ROAD SE DOOR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
8000000
4000000
2500
5000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 2 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 12-RAJEEV GANDHI WARD
15
AZAD CHAUK SE BAULI
TAK HOTE HUE
RAMNAGAR ROAD KI OR
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
0
0
10000000
5000000
6500
13000
16
AZAD CHAUK SE
RAMNAGAR ROAD PAR
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
0
0
10000000
5000000
6500
13000
7600
15200
7600
14600
13600
11600
10600
25700
23700
23700
0
0
12000000
6000000
7600
15200
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
0
0
10000000
5000000
6500
13000
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
17
18
19
RAMNAGAR ROAD PAR
BUS STAND TIRAHA SE
WARD -10 KI SEEMA
TAK
RAMNAGAR ROAD SE
MASJID HOTE HUE
ANDAR JANE WALI
ROAD PAR
WARD KA SHESH BHAG
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 13-GAURI SHANKAR WARD
20
AJAD CHAUK GADHI TAK
ROAD PAR
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
10000000
5000000
3500
7000
21
AJAD CHAUK GADHI TAK
ROAD SE DOOR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
10000000
5000000
2500
5000
22
BAULI SE BADAGAR
MANDIR TAK ROAD PAR
6600
13200
6600
13600
12600
10600
9600
23700
21700
21700
0
0
10000000
5000000
6600
13200
23
BAULI SE BADAGAR
MANDIR TAK ROAD SE
ANDAR [WALI OR]
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
24
BAULI SE RAM NAGAR
ROAD PAR
6600
13200
6600
13600
12600
10600
9600
23700
21700
21700
0
0
10000000
5000000
6600
13200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 3 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 14-BAJRRANG WARD
25
MOHM.SABIR KI DUKAN
SE NAGAR PALIKA
OFFICE TAK ROAD PAR
15900
31800
15900
22900
21900
19900
18900
42300
40300
40300
0
0
20000000
10000000
15900
31800
26
NAYA BUS STAND
TIRAHA SE PETROL
PUMP TAK ROAD PAR
15900
31800
15900
22900
21900
19900
18900
42300
40300
40300
0
0
20000000
10000000
15900
31800
27
PETROL PUMP SE SATNA
CHAURAHA TAK ROAD
PAR
15900
31800
15900
22900
21900
19900
18900
42300
40300
40300
0
0
20000000
10000000
15900
31800
28
SATNA CHAURAHA SE
BADAGAR MANDIR TAK
ROAD PAR
15900
31800
15900
22900
21900
19900
18900
42300
40300
40300
0
0
20000000
10000000
15900
31800
29
WARD KA SHESH BHAG
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
0
0
10000000
5000000
7000
14000
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 15-SIVAJI WARD
30
SATNA CHAURAHA SE
GADHI MODH TAK ROAD
PAR
14000
28000
14000
21000
20000
18000
17000
38500
36500
36500
0
0
20000000
10000000
14000
28000
31
SATNA CHAURAHA SE
HAKIM KE MAKAN TAK
ROAD PAR
15000
30000
15000
22000
21000
19000
18000
40500
38500
38500
0
0
20000000
10000000
15000
30000
32
SATNA ROAD SE SHIV
MANDIR HOTE HUE
ANDAR JANE WALI
ROAD PAR
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
0
0
10000000
5000000
7000
14000
33
WARD KA SHESH BHAG
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 4 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 2-INDIRA GANDHI WARD
34
PADAKKA TIRAHA SE
NAGAR PANCHAYAT TAK
ROAD SE DOOR
3700
7400
3700
10700
9700
7700
6700
17900
15900
15900
0
0
10000000
5000000
3700
7400
35
PADAKKA TIRAHE SE
NAGAR PANCHAYAT
SEEMA TAK ROAD PAR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
15000000
7500000
6000
12000
36
PETROL PUMP SE TALAB
TARAF JANE WALI ROAD
PAR
6200
12400
6200
13200
12200
10200
9200
22900
20900
20900
0
0
10000000
5000000
6200
12400
10500
21000
10500
17500
16500
14500
13500
31500
29500
29500
0
0
15000000
7500000
10500
21000
6200
12400
6200
13200
12200
10200
9200
22900
20900
20900
0
0
10000000
5000000
6200
12400
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
15000
30000
15000
22000
21000
19000
18000
40500
38500
38500
0
0
20000000
10000000
15000
30000
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
10000000
5000000
5500
11000
37
38
39
40
41
RAM CHANDRA
TAMRAKAR KE MAKAN
SE PADAKKA TIRAHA
TAK ROAD PAR
SATNA ROAD SE
SHISHU SHIKSHA
SADAN KI OR JANE WALI
C.C. ROAD PAR
SATNA TIRAHA SE RAM
KRIPAL TAMRAKAR KE
MAKAN AVAM SATNA
TIRAHA SE PADAKKA
TIRAHA TAK ROAD SE
DOOR
SATNA TIRAHE SE
RAMKRISHNA PAL
TAMRAKAR KE MAKAN
TAK AVAM SATNA
TIRAHA SE
RAMCHANDRA
TAMRAKAR KE SAMNE
TAK ROAD PAR
SATNA TIRAHE SE
SARASWATI SCHOOL KI
JANE WALE MARG PAR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 5 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 3-JAWAHAR LAL NEHRU WARD
42
ABHAY AKSHAM SE I.T.I
TIRAHA TAK ROAD PAR
12000
24000
12000
19000
18000
16000
15000
34500
32500
32500
0
0
16000000
8000000
12000
24000
43
ABHAY AKSHAM SE
JHINNA NALA TAK ROAD
SE DOOR
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
8000000
4000000
3500
7000
44
I.T.I TIRAHA SE JHINNA
NALA TAK ROAD PAR
8000
16000
8000
15000
14000
12000
11000
26500
24500
24500
0
0
16000000
8000000
8000
16000
45
PADAKKA ROAD [ROAD
PAR]
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
0
0
8000000
4000000
4000
8000
46
PRADEEP TRIPATHI KE
BAGAL SE JANE WALI
ROAD PAR
6200
12400
6200
13200
12200
10200
9200
22900
20900
20900
0
0
10000000
5000000
6200
12400
47
RAMKRIPAL TAMRAKAR
KE MAKAN SE ABHAY
AKSHAM TAK ROAD SE
DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
48
RAMKRIPAL TAMRAKAR
KE MAKAN SE ABHAY
AKSHAM TAK ROAD PAR
14000
28000
14000
21000
20000
18000
17000
38500
36500
36500
0
0
20000000
10000000
14000
28000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 6 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 4-SUBHAS CHANDRA BOSE WARD
49
B.S.N.L OFFICE SE I.T.I
TIRAHA TAK ROAD PAR
12000
24000
12000
19000
18000
16000
15000
34500
32500
32500
0
0
16000000
8000000
12000
24000
50
B.S.N.L. OFFICE SE
JHINNA NALA TAK
ROADSE DOOR
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
8000000
4000000
3500
7000
14000
28000
14000
21000
20000
18000
17000
38500
36500
36500
0
0
20000000
10000000
14000
28000
4800
9600
4800
11800
10800
8800
7800
20100
18100
18100
0
0
10000000
5000000
4800
9600
51
52
HIGHER SECONDRY
SCHOOL SE B.S.N.L
OFFICE TAK AVAM
HIGHER SECONDRY
SCHOOL SE THANE TAK
ROAD PAR
HIGHER SECONDRY
SCHOOL SE B.S.N.L
OFFICE TAK AVAM
HIGHER SECONDRY
SCHOOL SE THANE TAK
ROAD SE DOOR
53
I.T.I. TIRAHA SE JHINNA
NALA TAK ROAD PAR
7800
15600
7800
14800
13800
11800
10800
26100
24100
24100
0
0
16000000
8000000
7800
15600
54
SHASHTRI COLONY
B.S.N.L KE PEECHHE
TAK
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
10000000
5000000
4400
8800
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 5-BHEEM RAO AMBEDKAR WARD
55
NAYA BUS STAND
TIRAHA SE LALLU SONI
KE MAKAN TAK ROAD
PAR
7800
15600
7800
14800
13800
11800
10800
26100
24100
24100
0
0
12000000
6000000
7800
15600
56
THANE SE LALLU SONI
KE MAKAN TAK ROAD
SE DOOR
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
10000000
5000000
3500
7000
57
THANE SE NAYA BUS
STAND TIRAHA TAK
ROAD PAR
14000
28000
14000
21000
20000
18000
17000
38500
36500
36500
0
0
15000000
7500000
14000
28000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 7 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 6-LAL BAHADUR SHASTRI WARD
58
LALLU SONI KE MAKAN
SE SUA MOD TAK ROAD
PAR
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
0
0
12000000
6000000
6500
13000
59
LALLU SONI KE MAKAN
SE SUA MOD TAK ROAD
SE DOOR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
10000000
5000000
3200
6400
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 7-DR.RAJENDRA PRASAD
60
SUA MOD SE NAGAR
PANCHAYAT SEEMA TAK
ROAD SE DOOR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
8000000
4000000
2500
5000
61
SUA MOD SE NAGAR
PANCHAYAT SEEMA TAK
ROAD PAR
4500
9000
4500
11500
10500
8500
7500
19500
17500
17500
0
0
10000000
5000000
4500
9000
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 8-MAHARANA PRATAP WARD
62
SUA MOD SE NAGAR
PANCHAYAT SEEMA TAK
AVAM SUA ROAD PAR
3900
7800
3900
10900
9900
7900
6900
18300
16300
16300
0
0
10000000
5000000
3900
7800
63
SUA MOD SE NAGAR
PANCHAYAT SEEMA TAK
AVAM SUA ROAD SE
DOOR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
8000000
4000000
2500
5000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 8 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT AMARPATAN Ward/Patwari Halka: 9-SANJAY WARD
64
65
NURSINGH MANDIR SE
URMIL PANDIT KE GHAR
TAK JANE WALI ROAD
PAR
RAM DEVALAY SCHOOL
SE GAUTMAN MOHALLA
KI OR JANE WALI ROAD
PAR
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
0
0
10000000
5000000
4000
8000
4800
9600
4800
11800
10800
8800
7800
20100
18100
18100
0
0
10000000
5000000
4800
9600
66
RAMNAGAR ROAD PAR
4800
9600
4800
11800
10800
8800
7800
20100
18100
18100
0
0
12000000
6000000
4800
9600
67
WARD KA SHESH BHAG
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
10000000
5000000
2500
5000
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
68
KORIGAWAN -NH75
ROAD PAR
1300
2600
1300
7300
6300
4800
4300
11600
10100
10100
0
0
7800000
3900000
1300
2600
69
KORIGAWAN ROAD SE
DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
70
BAIRPAR NH-75 ROAD
PAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
7800000
3900000
1200
2400
71
KOTHAR NH-75 ROAD
PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
10100
8600
8600
0
0
7800000
3900000
1100
2200
72
ROAD SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1540000
770000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 9 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
73
PAIPKHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
74
PANDIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
75
BADAHARI KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
76
BADAHARI LILJI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
77
KESHAURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
78
MADHA
5500
1100
5500
11500
10500
9000
8500
10100
9100
9100
0
0
1360000
680000
5500
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
79
JHIRIYA BAJPEIN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
80
JHIRIYA KOPARIHAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
81
JHIRIYA KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 10 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1650000
825000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
82
PGARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
83
KHUTHA REWA ROAD
PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
10200
10200
10200
0
0
7800000
3900000
1100
2200
84
KHUTHA REWA ROAD
SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1560000
780000
550
1100
85
ROAD SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
86
SAHIJANA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
10100
8600
8600
0
0
6600000
3300000
1100
2200
87
SHAH ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
6600000
3300000
1100
2200
0
1100000
550000
550
1100
0
1340000
670000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
88
MAHUDAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
89
KAKALPUR
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 11 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
90
BARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1280000
640000
550
1100
91
DEO
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1280000
640000
550
1100
92
DHATUA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1280000
640000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
93
BARDAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1686000
843000
550
1100
94
KARAHI LAMI- NH-75
ROAD PAR
1300
2600
1300
7300
6300
4800
4300
11600
10100
10100
0
0
7800000
3900000
1300
2600
95
KARAHI LAMI- NH-75
ROAD SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
96
RIMAAR- NH-75 ROAD
PAR
3000
6000
3000
9000
8000
6500
6000
15000
14000
14000
0
0
7800000
3900000
3000
6000
97
RIMAAR- NH-75 ROAD
SE DOOR
1000
2000
1000
7000
6000
4500
4000
11000
9500
9500
0
0
2600000
1300000
1000
2000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 12 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
98
AHIRGAWN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1760000
880000
550
1100
99
KIRHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1760000
880000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
100
OODHKI REWA ROAD
PAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
7800000
3900000
1200
2400
101
OODHKI REWA ROAD SE
DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1430000
715000
550
1100
102
UMARI URFH SHIVRAJI
REWA ROAD PAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
7800000
3900000
1200
2400
103
UMARI URFH SHIVRAJI
REWA ROAD SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
3200000
1600000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 13 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
104
BAIRAGAL
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
105
KOTRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
106
KOTRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
107
PAL
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
108
PAL REWA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
6600000
3300000
1100
2200
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
109
BACHHRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
110
HARDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
111
HARDI BACHHRA REWA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
6600000
3300000
1100
2200
112
KULLUHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
113
MAUHARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 14 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
114
BARI REWA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
7800000
3900000
1100
2200
115
ROAD SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
3200000
1600000
550
1100
116
SARBAKA REWA ROAD
PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
10100
8600
8600
0
0
7800000
3900000
1100
2200
117
SEMRI REWA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
10100
8600
8600
0
0
7800000
3900000
1100
2200
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
118
KAKRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
119
KAKRA, KARHI REWA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
7800000
3900000
1100
2200
120
KARHI JAMUNIHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
0
1440000
720000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
121
MAUHAT
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 15 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
122
BENDURA KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
123
BENDURA KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
124
BENDURA UNMU
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
125
PADAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
126
RAIKWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
127
RAIKWAR, PADHA REWA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
7800000
3900000
1100
2200
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
128
PARASWAHI REWA
ROAD PAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
7800000
3900000
1200
2400
129
REWA ROAD SE DOOR
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
9100
9100
0
0
2600000
1300000
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 16 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
130
AERA ROAD PAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
4800000
2400000
1200
2400
131
AERA ROAD SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1450000
725000
550
1100
132
PADRIYA KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
3200000
1600000
550
1100
133
PADRIYA KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
3200000
1600000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 17 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
134
BARREH AKATHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2200000
1100000
550
1100
135
BARREH BADA
1000
2000
1000
7000
6000
4500
4000
11000
9500
9500
0
0
1450000
725000
1000
2000
136
BARREH BIHARIRAM
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1450000
725000
550
1100
137
BARREH CHAUHAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2200000
1100000
550
1100
138
BARREH GURUDAYAL
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2200000
1100000
550
1100
139
BARREH JOKHURAM
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1450000
725000
550
1100
140
BARREH MANIRAM
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1450000
725000
550
1100
141
BARREH PATILA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2200000
1100000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 18 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
142
JARMOHRA SATNA
AMARPATAN ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
6600000
3300000
1100
2200
143
KASEI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
144
MAUHARIYA DEVARTH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
145
MAUHARIYA HANUMAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
146
MAUHARIYA
JAGANNATH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
147
MAUHARIYA LALAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
148
MAUHARIYA LALU
BAGEECHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
149
MAUHARIYA
MADHURIYAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
150 MAUHARIYA RAMGOPAL
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
151 MAUHARIYA RAMVISHAL
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2400000
1200000
550
1100
152
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
ROAD SE DOOR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 19 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
4200000
2100000
850
1700
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
153
SUA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
154
BARTONA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
3000000
1500000
550
1100
155
KHARMSEDA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
3000000
1500000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
156
ITMA KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
157
JUDMANIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
158
KIRHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
159
PTOUR PAHAD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
160
CHORKHADI
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 20 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1100000
550000
550
1100
0
1320000
660000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
161
DINAPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
162
OBRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
163
BAKAINA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1780000
890000
550
1100
164
KINGRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1496000
748000
550
1100
165
MADHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1780000
890000
550
1100
166
VEERDATT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1780000
890000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
167
BAJWAHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
168
NOUGAWN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1240000
620000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 21 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1100000
550000
550
1100
0
1360000
680000
550
1100
0
1500000
750000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
169
KUMHARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 44
170
DEVRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
171
BHEESHAMPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
172
CHAIEN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
173
PATHRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
0
1320000
660000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
174
GORA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 22 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1140000
570000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
175
DHOURHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 49
176
DHAMNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1600000
800000
550
1100
177
KARIYA PATER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1600000
800000
550
1100
178
LOKHRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
179
MAJHGAWON
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1350000
675000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 23 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
180
KALLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
181
KARRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
182
SAHRUWA NO1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
183
SAHRUWA NO2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
184
SILPARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 50
185
GHUISA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1232000
616000
550
1100
186
JUDMANIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1452000
726000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 24 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
187
DHATUAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
188
ITMA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
189
KHARHIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
190
AEDAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
191
KHADGADA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
192
PONDI KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
193
PONDI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 25 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
194
BARAKHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
195
BIGOUDEE
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
196
TURKI GOSAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
197
TURKI MANMOHAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 54
198
BACHRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
199
SANNEHI BADA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
200
SANNEHI BODHALI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
201
SANNEHI SINGTI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 26 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
202
DITOURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
203
KAROUDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 56
204
BHADWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
205
JAGHATHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
206
TEDWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 27 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 58
207
GUJRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1200000
600000
550
1100
208
KHAJURI KOTHAR 79
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1560000
780000
550
1100
209
KHAJURI RAMADHEEN
80
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1560000
780000
550
1100
210
KHAJURI SUKHNANDAN
18
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1560000
780000
550
1100
211
NAKTI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1560000
780000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
212
BELA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1280000
640000
550
1100
213
MUKUNDPUR JUNGLE
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
214
TEUDHARI
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 28 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 60
215
KPURHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
216
MAOHNI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
217
PERSIA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1350000
675000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 61
218
AMIN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1728000
864000
550
1100
219
GADA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1060000
530000
550
1100
0
1900000
950000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 62
220
DHOBHUT
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 29 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 63
221
ANANDGARH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1380000
690000
550
1100
222
LALITPUR NO-1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1220000
610000
550
1100
223
NIMHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1050000
525000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 64
224
LALITPUR NO-2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1220000
610000
550
1100
225
PADRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1220000
610000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 65
226
KOTER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
227
SHUKULGAWON
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 30 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 66
228
JAMUNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1440000
720000
550
1100
229
KASTRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
230
SINDHOULI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 67
231
AZMAYIN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1452000
726000
550
1100
232
MADHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
0
1120000
560000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 69
233
BHADRA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 31 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
234
RUGWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1090000
545000
550
1100
235
TEUDHARI NO1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
236
TEUDHARI NO2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 70
237
BICHIYA KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1460000
730000
550
1100
238
BICHIYA KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1460000
730000
550
1100
239
KOKAHANSAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
980000
490000
550
1100
240
KUSAMHUT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1460000
730000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 32 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 71
241
BIDHUEE KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1440000
720000
550
1100
242
BIDHUEE KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1440000
720000
550
1100
243
SEMARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1440000
720000
550
1100
0
1360000
680000
550
1100
0
1650000
825000
550
1100
0
1800000
900000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 72
244
DHAHEE
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 73
245
MUGRAJ
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 74
246
KATHA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
Page 33 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 75
247
DOMA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1400000
700000
550
1100
248
NAUSA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1400000
700000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 76
249
AMJHER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
980000
490000
550
1100
250
BADHRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
251
DHOUSDA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
980000
490000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 77
252
BHOGAM
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
253
JAMUNIHA BANDH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
254
PAPRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 34 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
255
BIRSINGHPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
256
BIRSINGHPUR REWA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
10200
10200
0
0
7800000
3900000
1100
2200
257
PUTRIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
258
SAMOGAR KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
990000
495000
550
1100
259
SAMOGAR UNMUKT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
990000
495000
550
1100
260
SEMARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
261
SEMARIYA REWA ROAD
PAR
1000
2000
1000
7000
6000
4500
4000
11000
10000
10000
0
0
7800000
3900000
1000
2000
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
262
BAHELIYA BHAT NH-75
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
10100
8600
8600
0
0
7800000
3900000
1100
2200
263
BAHELIYA BHAT ROAD
SE DOOR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
2600000
1300000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 35 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
264
BELA NH-7 PAR(VISIST
GAWON)
4200
8400
4200
11200
10200
8200
7200
18900
16900
16900
0
0
11000000
5500000
4200
8400
265
BELA ROAD SE DOOR
1900
3800
1900
8900
7900
5900
4900
12900
11400
11400
0
0
2900000
1450000
1900
3800
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
266
KEMAR ROAD PAR
3800
7600
3800
10800
9800
7800
6800
18300
16300
16300
0
0
11000000
5500000
3800
7600
267
ROAD SE DOOR
1900
3800
1900
8900
7900
5900
4900
12800
11300
11300
0
0
2200000
1100000
1900
3800
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
268
MAUHARI KATARA NH75 PAR VI.GRA.
1200
2400
1200
8200
7200
5200
4200
12900
10900
10900
0
0
7800000
3900000
1200
2400
269
ROAD SE DOOR
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
10100
9100
9100
0
0
3200000
1600000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
270
LALPUR NH7 (VISHIST
GAWN)
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
16200
14200
14200
0
0
7800000
3900000
2700
5400
271
REWA ROAD SE DOOR
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
12600
11100
11100
0
0
2600000
1300000
1800
3600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 36 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
272
BARREH BADA NH7
(VISHIST GAWN)
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
13000
11500
11500
0
0
7800000
3900000
2000
4000
273
BARREH BADA ROAD SE
DOOR
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
11000
9500
9500
0
0
1450000
725000
1000
2000
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
274
GADOULI SATNA
AMARPATAN ROAD PAR
(VISHIST GAWN)
3800
7600
3800
10800
9800
7800
6800
18100
16100
16100
0
0
7800000
3900000
3800
7600
275
ROAD SE DOOR
1600
3200
1600
8600
7600
5600
4600
12400
11900
11900
0
0
4600000
2300000
1600
3200
0
1740000
870000
550
1100
0
1220000
610000
550
1100
0
1960000
980000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 57
276 JHINNA (VISHIST GAWN)
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
277
MUKUNDPUR (VISHIST
GAWN)
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
11600
9600
9600
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 68
278
TALA (VISHIST GAWN)
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
7550
6550
4550
3550
12500
10500
10500
0
Page 37 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1580000
790000
550
1100
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 72
279
RAMGADH (VISHIST
GAWN)
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
10100
9100
9100
0
Tehsil: AMARPATAN
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
280 RUHIYA ROAD SE DOOR
281
RUHIYA NH-7(VISIST
GAWON)
1100
2200
1100
8100
7100
5100
4100
12700
10700
10700
0
0
1770000
885000
1100
2200
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
7800000
3900000
3500
7000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 38 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 1-ZAQIR HUSAIN WARD
282
BAMHANET
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
283
SAMARIYA JAITWARA
ROAD MAHUTA HARSET
ROAD SE FAREST DIPO
KOTAR BIRSINGHPUR
ROAD TAK
5900
11800
5900
12900
11900
9900
8900
22300
20300
20300
12900
18800
1800000
900000
5900
11800
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 10-LAXMI WARD
284
BIRSINGHPUR MUKHYA
ROAD PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1800000
900000
4300
8600
285
WARD KA SESH BHAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 11-AMBEDKAR WARD
286
BIRSINGHPUR MUKHYA
ROAD PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1800000
900000
4300
8600
287
WARD KA SESH BHAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 12-VIVEKANAND WARD
288
BIRSINGHPUR MUKHYA
ROAD PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1800000
900000
4300
8600
289
WARD KA SESH BHAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 39 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 13-MAHARANA PRATAP WARD
JAITWARA-BIRSINGHPUR
ROAD BADRI PRASAD
290
LOHAR KE MAKAN SE
SHIV PRASAD SEN KE
MAKAN TAK
5400
10800
5400
12400
11400
9400
8400
21300
19300
19300
12400
17800
1490000
745000
5400
10800
291
SABHAPUR-MUKHYA
ROAD PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
2700000
1350000
4300
8600
292
WARD KA SESH BHAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1836000
918000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 14-DURGAWTI WARD
293
AEJHE-MUKHYA ROAD
PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
2700000
1350000
4300
8600
294
WARD KA SESH BHAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1836000
918000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 40 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 15-RAVIDAS WARD
295
BAMHAUR
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1800000
900000
2300
4600
296
GARLAGA
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1800000
900000
2300
4600
297
MAJHIYAR
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1800000
900000
2300
4600
298
MASMASEE KHEDA
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1800000
900000
2300
4600
299
MAU
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
93100
11600
1800000
900000
2300
4600
300
MUKHYA ROAD PAR
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2700000
1350000
2300
4600
301
PADRIYAN
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
93100
11600
1800000
900000
2300
4600
302
PADUHAR
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1800000
900000
2300
4600
303
PARSAUDHA KHURDA
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1800000
900000
2300
4600
304
SABHAPUR AVAM
AEJHEE MUKHYA ROAD
PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
2700000
1350000
4300
8600
305
WARD KA SESH BHAG
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
8800
10600
1800000
900000
1800
3600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 41 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 2-SUBHAS WARD
306
BIRSINGHPUR SE
KARIGOHI MARGA
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1800000
900000
4300
8600
307
HARSED ROAD SE
SHARDA GRAMEED
BANK TAK
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1490000
745000
4300
8600
308
KATRA MOHALLA
HARIJAN
BASTI/JAMUNHAI BASTI
2400
4800
2400
9400
8400
6400
5400
15300
13300
13300
9400
11800
1490000
745000
2400
4800
309
WARD KA SESH BHAG
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
8800
10600
1490000
745000
1800
3600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 3-SARDAR PATEL WARD
310
KATRA MOHALLA
BIRSINGHPUR BASTI
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
311
SHARDA GRAMEED
BANK SE CHUNHAI MAS
AKHADA SE NAGAR
PANCHAYAT BHAVAN
TAK BIRSINGHPUR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1490000
745000
4300
8600
312
WARD KA SESH BHAG
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
8800
10600
1490000
745000
1800
3600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 42 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 4-AZAD WARD
313
ALLAHABAD BANK SE
HOTA HUE SHANKAR JI
MANDIR KE PASHCHIM
BHAG SE RADHE KE
MAKAN TAK
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
1490000
745000
7000
14000
314
HARIJAN BASTI
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
315
WARD KA SESH BHAG
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
8800
10600
1490000
745000
1800
3600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 5-TILAK WARD
316
KORIYAN
MOHALLA/BRAMHAN
MOHALLA BIRSINGHPUR
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
317
WARD KA SESH BHAG
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
8800
10600
1490000
745000
1800
3600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 6-SANJAY WARD
HEERALAL GUPTA KE
MAKAN SE SALMAN KE
318
MAKAN TAK,GALLA
MANDI PARISAR
BIRSINGHPUR ROAD
SALMAN KE MAKAN SE
MUSALMAN,
319
KORIYAN,DHIKRAM
AVAM CHHIPIYA
MOHALLA BIRSINGHPUR
320
WARD KA SESH BHAG
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
1800000
900000
7000
14000
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
8800
10600
1490000
745000
1800
3600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 43 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 7-RAJENDRA PRSAD WARD
BAKKO KE MAKAN SE
HOTE HUE
RAGHUVANSH PRASHAD
321
PANDIT KE MAKAN SE
ISHWARDEEN
CHAURASIYA KE MAKAN
TAK
322
WARD KA SESH BHAGBIRSINGHPUR
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
1490000
745000
7000
14000
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 8-JANKI WARD
PRATHMIK PATHSHALA
BIRSINGHPUR SE HOTE
HUE GALLA MANDI SE
DR.SHUKLA KE MAKAN
SE PURSHUTTAM
AGRAWAL KE MAKAN
323
TAK MUKHYA BAJAR KA
UTTRI BHAG AVAM
AGRWAL KE MAKAN SE
BUS STAND HOTE HUE
FOOLCHANDRA SONI KE
MAKAN TAK
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
1490000
745000
7000
14000
324
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
1490000
745000
3000
6000
WARD KA SESH BHAG
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT BIRSINGHPUR Ward/Patwari Halka: 9-SIVAJI WARD
325
BIRSINGHPUR MUKHYA
ROAD PAR
4300
8600
4300
11300
10300
8300
7300
19100
17100
17100
11300
15600
1800000
900000
4300
8600
326
WARD KA SESH BHAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
1490000
745000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 44 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 1-MAHATMA GANDHI WARD
327
AMILPUR KHOTHI
JAITWARA ROAD
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
2600000
1300000
4000
8000
328
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2054000
1027000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 10-SUBHAS CHANDRA BOSE WARD
329
THANA SE BIRSINGHPUR
ROAD
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
12500
18000
4300000
2150000
5500
11000
330
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3560000
1780000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 11-VIVEKANAND WARD
331
BIRSINGHPUR-JAITWARA
ROAD
8000
16000
8000
15000
14000
12000
11000
26500
24500
24500
15000
23000
4300000
2150000
8000
16000
332
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3560000
1780000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 45 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 12-BHAGAT SINGH WARD
333
BIRSINGHPUR-JAITWARA
ROAD
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
4300000
2150000
7000
14000
334
JAITWARA-SANT TOLA
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
12500
18000
3560000
1780000
5500
11000
335
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3560000
1780000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 13-RANI LAXMI BAI WARD
336
KORIYAN TOLA
3600
7200
3600
10600
9600
7600
6600
17700
15700
15700
10600
14200
3200000
1600000
3600
7200
337
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3100000
1550000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 14-RANA PRATAP WARD
338
BHITARI-MUKHYA ROAD
PAR
3600
7200
3600
10600
9600
7600
6600
17700
15700
15700
10600
14200
2600000
1300000
3600
7200
339
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2150000
1075000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 46 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 15-SARDAR PATEL WARD
340
BARATOLA: MUKHYA
ROAD PAR
3600
7200
3600
10600
9600
7600
6600
17700
15700
15700
10600
14200
2600000
1300000
3600
7200
341
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2150000
1075000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 2-AZAD WARD
342
AMILPUR KHOTHI
JAITWARA ROAD
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
2600000
1300000
4000
8000
343
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2150000
1075000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 3-NEHRU WARD
344
CHILLA-SATNA
JAITWARA ROAD
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
2600000
1300000
4000
8000
345
WARD KA SESH BAAG
3350
6700
3350
10350
9350
7350
6350
17200
15200
15200
10350
13700
2150000
1075000
3350
6700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 47 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 4-AMBEDKAR WARD
346
CHILLA-KOLKADIYA
ROAD
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
2600000
1300000
4000
8000
347
JAITWARA-SATNAJAITWARA ROAD
4700
9400
4700
11700
10700
8700
7700
19900
17900
17900
11700
16400
2600000
1300000
4700
9400
348
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2150000
1075000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 5-DEENDAYAL WARD
349
DEHUT KOLKADIYA
ROAD
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
2600000
1300000
4000
8000
350
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
2150000
1075000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 6-SANJAY WARD
351
SHERGANG-JAITWARASHERGANG MARG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
4300000
2150000
4000
8000
352
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3560000
1780000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 48 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 7-PRIYADARSHANI WARD
353
JAITWARA-STATE BANK
MARG
8000
16000
8000
15000
14000
12000
11000
26500
24500
24500
15000
23000
4300000
2150000
8000
16000
354
WARD KA SESH BAAG
2350
4700
2350
9350
8350
6350
5350
15200
13200
13200
9350
11700
3560000
1780000
2350
4700
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 8-MALWEEYA WARD
355
JAITWARA-STATE BANK
MARG
8000
16000
8000
15000
14000
12000
11000
26500
24500
24500
15000
23000
4300000
2150000
8000
16000
356
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3560000
1780000
2300
4600
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT JAITWARA Ward/Patwari Halka: 9-TILAK WARD
357
BIRSINGHPUR-JAITWARA
ROAD
8000
16000
8000
15000
14000
12000
11000
26500
24500
24500
15000
23000
4300000
2150000
8000
16000
358
KULKADIYA ROAD
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
4300000
2150000
7000
14000
359
WARD KA SESH BAAG
2300
4600
2300
9300
8300
6300
5300
15100
13100
13100
9300
11600
3560000
1780000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 49 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
360
NAYA GAWM
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1630000
815000
690
1380
361
RAIYA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1630000
815000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
362
LAKHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1560000
780000
690
1380
363
TELNI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1640000
820000
690
1380
730000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
364
BAMHAURAI
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
Page 50 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
365
GADRI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
366
KUBRI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
367
KUMHRAULA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
368
MAJHGAWN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
369
AKAUNA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
370
MAJRA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
371
MEHUTI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
372
MEHUTI368,369,370,371,372
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 51 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
373
BAMURAHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
374
BERHANA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1500000
750000
690
1380
375
MALMAU
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1500000
750000
690
1380
376
SEMRA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1500000
750000
690
1380
377
SIRSAHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1500000
750000
690
1380
750000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
378
BANDHAI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1500000
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
379
BELHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1430000
715000
690
1380
380
SALLAIYA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
381
SUJAWALKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 52 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
382
BADKHER
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1660000
830000
690
1380
383
KARAUDI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1660000
830000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
384
MACHKHADA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1660000
830000
690
1380
385
SONVARSHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1570000
785000
690
1380
1660000
830000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
386
PIPRITOLA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
387
GORSARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1560000
780000
690
1380
388
MARVA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1560000
780000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 53 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
389
BAIDAN TOLA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1660000
830000
690
1380
390
BIHARIYA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1430000
715000
690
1380
391
KUCHMAILA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
392
PAGARKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1430000
715000
690
1380
730000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
393
PAGARKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
394
BADERAKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
395
BADERAKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
396
MANJAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 54 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
397
KARKAL
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
398
KHANCH
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1650000
825000
690
1380
399
MAHUAPAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1700000
850000
690
1380
400
MAUHADA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
401
PARSAUJAKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
402
REOHAM
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1700000
850000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
403
BARA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
404
SUJAWALKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 55 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
405
DOMHAI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
406
NAGAURA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1700000
850000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
407
DUNAV
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
408
PATNAKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
409
TIGHRA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 56 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
410
HARDUAKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
411
HINAUTA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
412
JHIRIYAVEERAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
413
MAUHAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
414
RAGAULI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
415
RASDA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1460000
730000
690
1380
1661000
830500
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
416
KHUTHA
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
Page 57 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
417
GUDHWA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
418
JHONTA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
419
PADAINIA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
420
BAIRHANA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
421
PIRHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
422
DEVARAWAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
423
GODGAWNA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
424
HALIYAKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 58 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
425
AGRA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
426
AILGAI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
427
BARHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
428
BELHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1046000
523000
690
1380
429
HALAVAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
430
MAGHGAWN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
431
MAJHIYAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1490000
745000
690
1380
432
SEMARHAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1046000
523000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 59 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
433
BHATHDADI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1100000
550000
690
1380
434
KADAILAKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1100000
550000
690
1380
435
SEMHANKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1100000
550000
690
1380
436
SUKWAAH
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1100000
550000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 60 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
437
ANDHRAKHEH
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
438
BASHARA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
439
BHATHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
440
BIJHARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
441
DEVGAWN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
442
JAMUWANI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
443
KHADWARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
444
KUSHIYARA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
445
PACHAUHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 61 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
446
BARAO
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
447
KUDARHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
448
MATIYAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
449
MAUHARIYA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 62 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
450
BADHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
451
BATHARA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
452
CHHAPAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
453
KADRAUHI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
454
KALDIYA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
455
PANTI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
456
PRATAPPUR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 63 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
457
BADKAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
458
JHALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
459
OMMANI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
460
TEKAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
461
HARDI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
462
SIRWARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 64 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
463
CHUNDAI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
464
KHADAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
465
PACHAUR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
466
SIJHARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
467
SWATA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
468
BITMA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
469
VIJAYPUR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
980000
490000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 65 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
470
BAHERA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
471
BARDIYA KALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
472
BARDIYA KHYRD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
473
BARDIYA MISHRA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
474
HALIYA KHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
475
HALIYA MAHESH
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
476 KARAUDI KALA KOTHAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
477
KARAUDIKALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
478
KARAUDIKHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
479
PATHRAOUDA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
480
PIPARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 66 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
481
SADEE
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
482
HARIHARPUR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
483
NAKEHALLI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
484
AREHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
485
RIMARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 44
486
PADRUHAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
487
RAJHOKHER
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 67 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
488
PATNA KALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
489
SEMRA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1320000
660000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
490
KHADAURA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
491
KHADORI KHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
492
KHADOURI KALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
493
MISHRAGAWON
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
494
NAGBER KOTHAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
495
NAGBER UNMOOLAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1330000
665000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 68 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
496
KITHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
497
PACHLI KALA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
498
PACHLI KHURD
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
499
UJJANI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1300000
650000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
500
GADRIHAN
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1380000
690000
690
1380
501
KALWALIA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1380000
690000
690
1380
502
SIKROUDA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1380000
690000
690
1380
503
TIKURI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1380000
690000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 69 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
504
AMILIA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
505
ATRAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
506
DUDWAR
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1661000
830500
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
507
KITHA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1650000
825000
690
1380
508
NAUWASTA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1650000
825000
690
1380
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
509
AKAUNA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1400000
700000
690
1380
510
JHARI
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1400000
700000
690
1380
511
JHARIYUKDA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1400000
700000
690
1380
512
KONIA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1400000
700000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 70 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: BIRSINGHPUR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
513
GALBAL
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1400000
700000
690
1380
514
PARSADIYA
690
1380
690
6690
5690
4190
3690
10380
8880
8880
6690
7380
1400000
700000
690
1380
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 71 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 1-SARDAR PATEL WARD
515
SARDAR PATEL WARD
ROAD PAR
2100
4200
2100
9100
8100
6100
5100
14700
12700
12700
0
0
9504000
4752000
2100
4200
516
SARDAR PATEL WARD
ROAD SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 10-KASTURBA WARD
517
KASTURBA WARD ROAD
PAR
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
0
0
9504000
4752000
2700
5400
518
KASTURBA WARD ROAD
SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 11-SWAMI VIVEKANAND WARD
519
SWAMI VIVEKANAND
WARD ROAD PAR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
9504000
4752000
2600
5200
520
SWAMI VIVEKANAND
WARD ROAD SE DOOR
1400
2800
1400
8400
7400
5400
4400
13300
11300
11300
0
0
3630000
1815000
1400
2800
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 12-MOTILAL NEHRU WARD
521
MOTILAL NEHRU WARD
ROAD PAR
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
9504000
4752000
3300
6600
522
MOTILAL NEHRU WARD
ROAD SE DOOR
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
3630000
1815000
1850
3700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 72 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 13-SARDAR BHAGAT SINGH WARD
523
SARDAR BHAGAT SINGH
WARD ROAD PAR
2900
5800
2900
9900
8900
6900
5900
16300
14300
14300
0
0
9504000
4752000
2900
5800
524
SARDAR BHAGAT SINGH
WARD ROAD SE DOOR
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
3630000
1815000
1850
3700
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 14-DR.AMBEDKAR WARD
525
DR.AMBEDKAR WARD
ROAD PAR
2800
5600
2800
9800
8800
6800
5800
16100
14100
14100
0
0
9504000
4752000
2800
5600
526
DR.AMBEDKAR WARD
ROAD SE DOOR
1750
3500
1750
8750
7750
5750
4750
14000
12000
12000
0
0
3630000
1815000
1750
3500
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 15-LAL BAHADUR SHASTRI WARD
527
LAL BAHADUR SHASTRI
WARD ROAD PAR
2800
5600
2800
9800
8800
6800
5800
16100
14100
14100
0
0
9504000
4752000
2800
5600
528
LAL BAHADUR SHASTRI
WARD ROAD SE DOOR
1750
3500
1750
8750
7750
5750
4750
14000
12000
12000
0
0
3630000
1815000
1750
3500
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 2-INDIRA GANDHI WARD
529
INDIRA WARD ROAD
PAR
2200
4400
2200
9200
8200
6200
5200
14900
12900
12900
0
0
9504000
4752000
2200
4400
530
INDIRA WARD ROAD SE
DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 73 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 3-SANT RAIDAS WARD
531
SANT RAIDAS WARD
ROAD PAR
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
0
0
9504000
4752000
2700
5400
532
SANT RAIDAS WARD
ROAD SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 4-SANT BINOBA WARD
533
SANT BINOBA WARD
ROAD PAR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
9504000
4752000
2600
5200
534
SANT BINOBA WARD
ROAD SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 5-AJAD CHANDRASHEKHAR WARD
535
AJAD
CHANDRASHEKHAR
WARD ROAD PAR
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
0
0
9504000
4752000
2700
5400
536
AJAD
CHANDRASHEKHAR
WARD ROAD SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 6-MAHATMA GANDHI WARD
537
MAHATMA GANDHI
WARD ROAD PAR
2400
4800
2400
9400
8400
6400
5400
15300
13300
13300
0
0
9504000
4752000
2400
4800
538
MAHATMA GANDHI
WARD ROAD SE DOOR
1400
2800
1400
8400
7400
5400
4400
13300
11300
11300
0
0
3630000
1815000
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 74 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 7-JAWAHAR LAL NEHRU WARD
539
JAWAHAR LAL NEHRU
WARD ROAD PAR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
9504000
4752000
2600
5200
540
JAWAHAR LAL NEHRU
WARD ROAD SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 8-SUBHASH CHANDRA BOS WARD
541
SUBHASH CHANDRA
BOS WARD ROAD PAR
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
0
0
9504000
4752000
2700
5400
542
SUBHASH CHANDRA
BOS WARD ROAD SE
DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
3630000
1815000
1500
3000
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTAR Ward/Patwari Halka: 9-SHIVAJI WARD
543
SHIVAJI WARD ROAD
PAR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
9504000
4752000
2600
5200
544
SHIVAJI WARD ROAD SE
DOOR
1400
2800
1400
8400
7400
5400
4400
13300
11300
11300
0
0
3630000
1815000
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 75 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
545
CHUND KALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
546
CHUND KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
547
KATHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
548
GADHWA KALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
549
GAJIGAWNA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1392000
696000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
550
ATARHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
551
GADHWA KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
552
KHOHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
553
REHUTA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 76 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
554
ITAUR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1230000
615000
700
1400
555
KICHWARIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
556
MADHAVPUR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
557
RAJARWAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
558
RAJARWAR TUKDA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
559
DEVRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
560
LAKHANWAH
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 77 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
561
ADHERWAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
562
BHATIGAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
563
GHORKATI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
564
BACHORA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
565
GHORCOT
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
566
NIMHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
567
PATNA KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 78 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
568
KARHI KALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
569
KARHI KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
570
KARHI TUKDA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
571
UDKA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
1368000
684000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
572
BIHRA
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Page 79 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
573
BUDA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
574
FARHAD-251
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1156000
578000
700
1400
575
FARHAD-252
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1156000
578000
700
1400
576
FARHAD-253
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1156000
578000
700
1400
577
GAHIRE
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
578
MOHANIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
579
SEMRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1156000
578000
700
1400
580
SUDAMAPUR-444
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
581
SUDAMAPUR-445
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 80 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
582
CHITGARH
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
583
KARKOTI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
584
SONVERSA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
585
DEVRA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
586
MAHDEWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1230000
615000
700
1400
587
SEMRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1180000
590000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
588
LOULACH
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
589
TIKURI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 81 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
590
BHATIGAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1852000
926000
700
1400
591
KHAMHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1852000
926000
700
1400
592
MAGARWAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1292000
646000
700
1400
593
TONDI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1852000
926000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
594
PIPRACHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
595
THATHOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
596
BARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
597
DEVRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
598
GOLHATA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1486000
743000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 82 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1994000
997000
700
1400
1994000
997000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
599
BAKIYA BELLO
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
600
BAKIYA TIWARIYAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
601
BHALWAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1568000
784000
700
1400
602
KANDWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
603
VANPARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
604
MADHI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
605
SONVERSA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 83 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
606
BAMHAURI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
607
GADAULI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1156000
578000
700
1400
608
TIHAI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1156000
578000
700
1400
609
UMARI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1282000
641000
700
1400
2080000
1040000
950
1900
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
610
BATI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
611
FHEFIR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1852000
926000
950
1900
612
MAJIYAR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1944000
972000
950
1900
613
RAMNAGAR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
2488200
1244100
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 84 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1698000
849000
700
1400
1853200
926600
950
1900
1853200
926600
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
614
RAGHUNATHPUR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
615
BELA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
616
CHIBOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
617
GHATVELWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
618
KITHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
619
MAJHIYAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
2376000
1188000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 85 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
620
MAHIDAL KALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1394000
697000
700
1400
621
MAHIDAL KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1354000
677000
700
1400
1424000
712000
700
1400
2850000
1425000
950
1900
1368000
684000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
622
GANGAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
623
DEVMAU DALDAL
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
624
ABER
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Page 86 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
625
AKAUNA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
626
MAINPURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
627
TIKURI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1368000
684000
700
1400
1442000
721000
700
1400
1442000
721000
700
1400
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
628
KHAMHARIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
629
GORAIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
Tehsil: KOTAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
630
BARDADEEH
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
631
KORGAWNA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
632
TEDHGAWNA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 87 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 1-SHARDA DEVI WARD
633
UNIT 2 ARKANDI GRAM
KA SHES KSHTRA
4600
9200
4600
12600
11600
9600
8100
21200
19200
19200
0
0
7560000
3780000
4600
9200
634
UNIT 3 KOLHAI BASTI
SAHIT
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
2000000
1000000
4500
9000
635
UNIT NO.01 DEVI JI
ROAD PULGHATA KE
BAD ( ARKANDI DHAM)
11500
23000
11500
19500
18500
16500
15000
35000
33000
33000
0
0
7560000
3780000
11500
23000
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 10-DR.RAJENDRA PRASAD
636
UNIT 01 GULAB CHAND
GUPTA KI CHKKI SE
GOPAL SINGH KE
MAKAN HOTE HUE
KALLU MAHARAJ KE
MAKAN TK
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
637
UNIT 04 UTTAR DRWAJA
SE DAKHSIN KI OR
MANGLIYA KI CHKKI TK
3800
7600
3800
11800
10800
8800
7300
19600
17600
17600
0
0
12000000
6000000
3800
7600
638
UNIT 2 PREM CHAND
PANDEY KE MAKAN SE
GULAB CHAND GUPTA
KI CHAKKI TK
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
639
UNIT 3 SAHAR PANAH
BOUNDRY WALL
GADRIYAN MOHALL
3800
7600
3800
11800
10800
8800
7300
19600
17600
17600
0
0
12000000
6000000
3800
7600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 88 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 11-SHEETLA WARD
640
641
642
UNIT 01 KHUDKHUD
DAS KE MANDIR SE
RANGLAL KE MAKAN TK
UNIT 02BINEKA YALAB
KE POORVI UTTARI MED
SE KHUDKHUD DAS KE
MANDIR TK
UNIT 3 UTTAR DRWAJA
SE PURV KI OR BINEKA
TALAB K UTTAR DEEN
MOHMMAD KE MAKAN
TK GHUSIYAN MOHALLA
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
3800
7600
3800
11800
10800
8800
7300
19600
17600
17600
0
0
12000000
6000000
3800
7600
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 12-SUBHAS CHANDRA BOSE WARD
643
UNIT 01 PURV DRWAJA
KE DAKSHIN SAHAR
PNAH K ANDAR DKSHIN
DRWAJA TK
4200
8400
4200
12200
11200
9200
7700
20400
18400
18400
0
0
12000000
6000000
4200
8400
644
UNIT 2 YAASHIN TELAR
K MAKAN SE PURVI
DRWAJA TK
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 89 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 13-RAJEEV GANDHI WARD
GANGA SONI K MAKAN
SE UTTAR KI OR CHHOTI
MASJID KE AGE SAHAR
PNAH BOUNDRY KE
645
BAHAR SDARPAHIYA
TALAB KA KSHETRA
GYAN BIHAR VIDYALAY
KSHETRA UTTAR
DRWAJA TK
UNIT 01 SATNA NAKA
SE SARDA TAKIJ TK
646
LALA JI KA BAGICHA
SAHIT
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
647
UNIT 02 SARDA TAKIJ SE
GANGA SONI KE MAKAN
TK
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
648
UNIT 4 UTTAR DRWAJA
SE SAMSAN BOUNDRY
KA POOVI BHAG BABA
TALAB KA KSHETRA
SATNA NAKA TK
5200
10400
5200
13200
12200
10200
8700
22400
20400
20400
0
0
12000000
6000000
5200
10400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 90 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 14-MAHATMA GANDHI WARD
UNIT 01 PAWAN
CHOUPDA KE MAKAN SE
DR. O.P ROY KE MAKAN
HOTE HUE NAGAR
649
PALIKA KI DUKANE
AVAM JANPD KARYALY
HOTE HUE KADAMBRI
HOTEL AKRATI HOTEL
TK NH 7 PR 20 ME. TK
UNIT 02 DR. AWADHIYA
KE MAKAN SE AGE
650
DAKSHIN OR GRAM
HARDUA KI SIMA TK NH
07 PR 20 ME. TK
UNIT 05 DR. AWADHIYA
KE MAKAN SE HARDUA
651
GRAM KI SEEMA TK
PICHHE KA SAMPOORN
KSHETRA
10900
21800
10900
18900
17900
15900
14400
33800
31800
31800
0
0
12000000
6000000
10900
21800
10900
21800
10900
18900
17900
15900
14400
33800
31800
31800
0
0
12000000
6000000
10900
21800
7600
15200
7600
15600
14600
12600
11100
27200
25200
25200
0
0
12000000
6000000
7600
15200
652
UNIT 3 ISKE BAD 20 ME.
SE 150 ME. TK
7200
14400
7200
15200
14200
12200
10700
26400
24400
24400
0
0
12000000
6000000
7200
14400
653
UNIT 4 PAWAN
CHOUPADA KE MAKAN
SE DAKSHN KI OR
SARAY MOHLLA AVAM
CHOUDA COLONI KA
SAMPURN KSHETRA
8400
16800
8400
16400
15400
13400
11900
28800
26800
26800
0
0
12000000
6000000
8400
16800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 91 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 15-CHANDRASEKHAR WARD
654
AKRTI HOTEL KE BAD SE
DR. AWADHIYA KE
MAKAN TAK NH 7 PAR
21800
43600
21800
29800
28800
26800
25300
55600
53600
53600
0
0
12000000
6000000
21800
43600
655
BOS COLONI MAIHAR
VIKSIT AWASIYA
CHETRA
7600
15200
7600
15600
14600
12600
11100
27200
25200
25200
0
0
12000000
6000000
7600
15200
7200
14400
7200
15200
14200
12200
10700
26400
24400
24400
0
0
12000000
6000000
7200
14400
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
21800
43600
21800
29800
28800
26800
25300
55600
53600
53600
0
0
12000000
6000000
21800
43600
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
BOS COLONY MAIHAR
KA WO CHETRA JHA PAR
656
VIKAS PRARAMBH HO
RAHA HAI AUR NAI
PLOTTING HO RAHI HAI
MOHAN SINGH KE
BHATTA BORA KAMPNI
657 RAILWAY COLONY RAY
LIME COMPANY SRI
KRISNA STONE LIME
RAMBABU KA BHTTA
NATHU SARAF KE
MAKAN SE RELVE
STESAN TAK DONO OR
OR NATTHU SARAF KE
MAKAN SUBHODH
658
CHOPDA COMLEX
GOLAB LOJ AGRAWAL
DHARMSALA HOTE
HUYE MOHAN SINGH KE
MAKAN TAK NH7 PAR
659
RAMBABU KE BHATTA
SE HARDUA KI SIMA TK
NH7 BYEPASS CHETRA
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 92 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 16-GURUNANAK WARD
UNIT 01 SINDHI KALONI
KA VYAVSAYIK KA
KSHETRA STATION
ROAD NANAK RAM
660
SINDHI KI DUKAN SE
UTTR KI OR BEO
KARYALY HOTE HUE
NH07 PR RAILWAY LINE
TK
UNIT 03 SHESH 100 ME.
KE BAD AVAM
661
KACHAHARI KE
PEECHHE KA BHAG
SAHIT
UNIT 2 OVER BRIJ KE
NICHE RAILWAY LANI SE
NH 7 PR BK PANDAY
VAKIL K MAKAN TJ NH 7
662
SE OVR BRIJ KE
DAKSHIN KI OR
ANNAPURNA COMPLEX
HOTE HUE KACHHARI
KE SAMNE
21800
43600
21800
29800
28800
26800
25300
55600
53600
53600
0
0
12000000
6000000
21800
43600
9100
18200
9100
17100
16100
14100
12600
30200
28200
28200
0
0
12000000
6000000
9100
18200
14150
28300
14150
22150
21150
19150
17650
40300
38300
38300
0
0
12000000
6000000
14150
28300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 93 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 17-LAL BAHADUR SHASTRI WARD
663
664
665
666
UNIT 01 OVER BRIJ
RAILWAY PHATAK SE
NATTHU AGRAWAL KE
MAKAN SE CHANDI DEVI
MANDIR ROAD
VEVEKANND VIDYALY
GHANTAGHAR SATNA
ROAD CHUDI WALE KE
MAKAN TK
UNIT 04 JULAHAN TOLA
AWASIY KSHETRA AVAM
RAILAWY LINE KA
PASCHMI BHAG OVER
BRIJ PHATK SE RAILAWY
PULIYA TK
UNIT 2 GHANTA GHAR
SE BALDEV AGREWAL
KE MAKAN TK KALI
MATA KE MANDIR SE
TAMERAN MOHLLA SE
SATANA ROAD
CJANDNIL ATITHI GRAH
KE AS -PAS KSHETRA
SAMPOORN KATRA
BAJAR SAHIT
UNIT 3 SATNA ROAD
KOTWALI KE SAMNE KA
MARG PR MEERA BAI
AGRAWAL DHARM SALA
HOTE HUE AMBIKA
SCHOOL TK
14150
28300
14150
22150
21150
19150
17650
40300
38300
38300
0
0
12000000
6000000
14150
28300
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
12000000
6000000
4750
9500
14150
28300
14150
22150
21150
19150
17650
40300
38300
38300
0
0
12000000
6000000
14150
28300
13650
27300
13650
21650
20650
18650
17150
39300
37300
37300
0
0
12000000
6000000
13650
27300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 94 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 18-DR.AMBEDKAR WARD
UNIT NO 01 SATNA
ROAD SOSAYTI SE MPEB
KARYALYE HOTE HOYE
MANGLBHWAN TAK
UNIT NO 02 ASHOK
UPADYAY KE MAKAN SE
668
RELWE POLYA TAK
RELWE LINE KA
PASCHIMI BHAG
UNIT NO 03 MANGAL
BHAWAN SE DR.
SIRWASTWO KE MAKAN
DEVI SINGH KE MAKAN
669
SANKAR RAVIKAR KE
MAKAN HOTE HOYE
ASHOK UPADHYAY KE
MAKAN TAK
667
670
UNIT NO 04 GARWADHA
TALAB KA UTTRI BHAG
OR DACHHNI BHAG
6550
13100
6550
14550
13550
11550
10050
25100
23100
23100
0
0
12000000
6000000
6550
13100
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
12000000
6000000
4750
9500
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
12000000
6000000
4750
9500
5700
11400
5700
13700
12700
10700
9200
23400
21400
21400
0
0
12000000
6000000
5700
11400
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 19-RADHA KRISHNAN WARD
671
672
673
UNIT N. 1 NH 7 KA
UTTRI BHAAG RAILWAY
PHATAK AUR OVER
BRIDGE SE REWA
NAAKA TAK 20 METER
TAK VYAWSAAYIK
KSHETRA
UNIT NO 03 SIVAM
NAGER VIVEK NAGER
DEVDHRA KACHOLHA
KA SAMPURN CHETRA
UNIT NO. 02 RELWE
LAIN KE PURVI BHAG
DEV DHRATAL TAK NH
07 SANDRSN COMPNY
SE TRAMLINE KE AAGE
MAIHAR SA SAMPURN
VIKSHIT CHETRA
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 95 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 2-MADAN MOHAN MALWEEYA WARD
674
675
676
UNIT 01 MAIHAR
AVDHIYA DHARM SALA
KE BAD UDAY PUR
GRAM KA VIKSIT
KSHETRA JHA PLATING
HO RAHI HAI
UNIT 3 UDAYPUR GRAM
KA AVIKSIT KSHTRA
KRASHI BHOOMI KE
BOOKHAND (ABADI
RAHIT)
UNIT NO.2 UDAYPUR
GRAM KA ABADI
KSHETRA
4700
9400
4700
12700
11700
9700
8200
21400
19400
19400
0
0
6000000
3000000
4700
9400
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
4000000
2000000
4500
9000
4700
9400
4700
12700
11700
9700
8200
21400
19400
19400
0
0
6000000
3000000
4700
9400
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 20-INDIRA GANDHI WARD
677
678
679
680
UNIT NO 01 SATNA
ROAD PAR STYBHAN KE
MAKAN SE UTTR KI OR
SATNA CHUNGI NAKA
TAK
UNIT NO 02 SATNA
ROAD PA NAHR PARKAR
UMRI PAILA SEEMA TAK
LACHMI SONI KE MAKAN
KE PAHLE TAK SJ
BUOSAIK CHETRA
UNIT NO 03 NAHAR SE
PORV ME CHORASIYA
OR SHYAMBAI SINGH KI
ARAJI RELWE LINE TAK
GHORPURA KA CHETRA
UNIT NO 04 RELWAY
LINE SE POORV ME
GHURPURA KA AVIKSHIT
CHETRA
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
5000
10000
5000
13000
12000
10000
8500
22000
20000
20000
0
0
6300000
3150000
5000
10000
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
6300000
3150000
4750
9500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 96 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 21- SWAMI NILKANTH WARD
UNIT NO 01 BABA
TALAB KE PAS LAKSHMI
SONI KE MAKAN SE
SATNA ROADE KE
681
POORVI PASCHIMI BHAG
BADI MAI MANDIR HOTE
HOYE NILKANTH ASRAM
TAK 2O METER TAK
UNIT NO 03 OILA BELA
KHAS NILKANTH ASRAM
SE UTTAR ME LILGI
682 NADI POLYA TAK SATNA
ROAD DONO TARAF 20
MITAR TAK VYAWSAAYIK
CHETRA
683
UNIT NO 04 OILA KAHS
KA KSHESH KHSETRA
UNIT NO 05 RAILWAY
LINE KE PORV ME
UMRIPAILA GAO OR
SAMPURAN KSHETRA
UNIT NO02 UMRIPAILA
KA BHAG PASCHIM KA
BHAG LILGI NADI TAK
BALLABH NAGAR
DACHID ME BADI
NAHAR SE SATSWTI
NAGAR OR KEWAKRAM
INDASPRAG NARES
685
BHAYE JE BOMI SE UTTR
KI OR OILA ASRAM KI
BONDRI TAK SATNKA
RODE SE PASCHIM
GADIWDAR PANDY KI
BHUMI BHOLA PRSAD
AGRWAL KI BHOMI LILGI
NADI KE KINARE TAK
684
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
5250000
2625000
4500
9000
4400
8800
4400
12400
11400
9400
7900
20800
18800
18800
0
0
5250000
2625000
4400
8800
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
9450000
4725000
4250
8500
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
9450000
4725000
4750
9500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 97 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 22-BHAGAT SINGH
686
687
688
689
690
691
692
UNIT NO 01 REWA
CHNGINAKA SE NH7 KA
UTTRI OR DACHUDI
BHAG DONO TARAF
KATIYA 20 MITAR TAK
TRPTI DHABA TAK
UNIT NO 02 REWA
CHUNGI NAKA SE NH 7
KA UTTRI OR DAKCHINI
BHAG DONO TARAF
KATIYA 20 MITAR KE
BAD 100 MITAR TAK
UNIT NO 03 BARF FATRI
HARNAMPUR PULIYA SE
GOPALBAG MANDIR KE
SAMNE SARLA NAGAR
ROAD KA PORVI BHAG
20 MITAR TAK
UNIT NO 04 BARF
FACTORY HARNAMPUR
POLYA SE GOPALBAG
MANDIR KE SAMNE
SARLA NAGAR ROAD KA
PURVI BHAG 20MITAR
SE 100 MITAR TAK
UNIT NO 05 BARF
FACTROY HARNAMPUR
PULIYA SE GOPAL BAG
MNDIR KE SAMNE
SARLA NAGAR ROAD KA
PURVI BHAG 20 MITAR
SE 100 MITAR KE BAAD
SESH KRSHI BHOMI
AVIKSHIT BHUKHND
UNIT NO 06 REWA
CHUNGI NAKA SE N.H. 7
KA UTTRI OR DACCHINI
BHAG DONO TARF
TIGHRA 20 MITAR SE
100 MITAR TAK
UNIT NO 07 REWA
CHUNGI NAKA SE N.H. 7
KA UTTRI MI DACCHINI
BHAG DONO TARAF
TIGHRA 20 MITAR SE
100 MITAR TAK
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
7350000
3675000
5450
10900
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
7350000
3675000
4750
9500
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
7350000
3675000
5450
10900
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
7350000
3675000
4750
9500
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
7350000
3675000
4250
8500
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
7350000
3675000
5450
10900
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
7350000
3675000
4750
9500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 98 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
693
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
UNIT NO 08 WARD KE
100 MITAR KE BAD
SESH KRSI BHOMI KI
AVIKSIT BHOKHAND
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
7350000
3675000
4250
8500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 99 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 23-TAMAS WARD
694
695
696
697
698
699
UNIT NO 01 TRPTI
DHABA KE AGE TAMAS
NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA UTTRI BHAG
20 MITAR TAK
PARSOKHA
UNIT NO 02 TRPTI
DHABA KE AGE TAMAS
NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA UTTRI BHAG
20 MITAR KE BAD 100
TAK PARSOKHA
UNIT NO 03 TRAPTI
DHABA KE AGE TAMAS
NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA UTTRI BHAG
20 MITAR KE BAD 100
TAK PARSOKHA KE BAD
SESH KRSHI BHUMI SE
AVIKSIT BHUKHAND
UNIT NO 04 TRAPTI
DHABA KE AGE TAMAS
NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA UTTRI BHAG
20 MITAR TAK
LAKHNPUR
UNIT NO 05 TRAPTI
DHABA KE AGE TAMAS
NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA UTTRI BHAG
UPROKT KE 100 MITAR
TAK LAKHNPUR
UNIT NO 06 LAKHNPUR
KE ANYA AVIKSIT KRSHI
BHOMI KE BHOKHAND
UNIT NO 07 TRPTI
DHABA KE AGE TAMAS
700 NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA DACHIDI BHAG
20 MITAR TAK
LKHAWAR
UNIT NO 08 TRPTI
DHABA KE AGE TAMAS
701 NADI TAK BADI PUL TAK
N H 7 KA DACHIDI BHAG
UPROKT KE 100 MITAR
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
4200000
2100000
5450
10900
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
4200000
2100000
4500
9000
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
4200000
2100000
4500
9000
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
3360000
1680000
5450
10900
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
3360000
1680000
4750
9500
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
3360000
1680000
4250
8500
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
5250000
2625000
5450
10900
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
5250000
2625000
4500
9000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 100 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
5250000
2625000
4250
8500
TAK LAKHWAR
UNIT NO 09 LAKHWAR K
100 MITAR KE BAD
702
RAILWAY LINE TAK KI
AVIKSIT KRSI BOEMI KE
BHUKHAND
703
UNIT NO 10 AMILYA
KHURD KA VIKSIT OR
AVIKSIT CHETR
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
4320000
2160000
4750
9500
704
UNIT NO 11 AMILYA
KHURD KA KRSHI
CHETR KE AVIKSIT
BHUKHAND
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
4200000
2100000
4750
9500
705
UNIT NO 12 GIRGITA KA
VIKSIT OR AWASIY
KSHETRA
4750
9500
4750
12750
11750
9750
8250
21500
19500
19500
0
0
12000000
6000000
4750
9500
706
UNIT NO 13 GIRGITA
KRSHI BHUMI KA
AVIKSIT CHETRA KE
BHUKHAND
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
6300000
3150000
4250
8500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 101 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 24- GOPALBAG WARD
707
UNIT NO 01 KACHRI KE
SAMNE SE HIRAKUNJ
DHRMSALA JANE WALI
RODE SE BARF FACTORI
PULYA TAK 20 MITAR
TAK MAIHAR CHETR
UNIT NO 02 KACHRI KE
SAMNE SE HIRAKUNJ
DHARMSALA JANE WALI
RODE SE BARF
FACTORY PULYA TAK 20
MITAR PASCHAT
RAILWAY STATION KA
PORVI BHAG MAIHAR
UNIT NO 03 BARF
FACTORY PULIYA SE
GOPALBAG MANDIR TAK
DHANWAHI ROAD KA
DAKCHINI BHAG 20
MITAR TAK
UNIT NO 04 GOPALBAG
MANDIR SE UDHOG
VBAHAG KI BHUMI TAK
DHANWAHI ROAD KE
DONO TARAF 20 MITAR
TAK
14170
28340
14170
22170
21170
19170
17670
40340
38340
38340
0
0
12000000
6000000
14170
28340
11050
22100
11050
19050
18050
16050
14550
34100
32100
32100
0
0
12000000
6000000
11050
22100
11050
22100
11050
19050
18050
16050
14550
34100
32100
32100
0
0
12000000
6000000
11050
22100
5450
10900
5450
13450
12450
10450
8950
22900
20900
20900
0
0
12000000
6000000
5450
10900
UNIT NO 05
HARNAMPUR GRAM KI
VIKSIT ARAJI CHETRA
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
10500000
5250000
4500
9000
UNIT NO 06
HARNAMPUR KA
712
SAMPURN AVIKSIT
KRSHI BAHUMULY
CHETRA KE BHUKHAND
4250
8500
4250
12250
11250
9250
7750
20500
18500
18500
0
0
10500000
5250000
4250
8500
708
709
710
711
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 102 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 3-GOLAMATH WARD
713
714
715
716
UNIT 01 PULGHATA SE
BUS STAND TAK
UNIT 02 DEVI JI ROAD
SE GOLA MATH LAL
KOTHI AUR KILA SAHIT
KILA CHOUK SE VISHNU
SAGAR TAK
UNIT 04 AVDHIYA
DHARMSALA KE AAGE
ROAD SE HAT KR BADA
AKHADA KE PEECHHE
MAIHAR KA SHESH
KSHTRA KOLAN BASTI
SAHIT
UNIT NO 3 MANPUR
ROAD NAHAR TAK
11500
23000
11500
19500
18500
16500
15000
35000
33000
33000
0
0
12000000
6000000
11500
23000
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
4500
9000
4500
12500
11500
9500
8000
21000
19000
19000
0
0
12000000
6000000
4500
9000
4000
8000
4000
12000
11000
9000
7500
20000
18000
18000
0
0
12000000
6000000
4000
8000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 103 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 4-SARDAR VALLABH BHAI WARD
717
NH07 PAR ROAD SE 20
ME. TAK AMADA NALA
TAK
10800
21600
10800
18800
17800
15800
14300
33600
31600
31600
0
0
6300000
3150000
10800
21600
8000
16000
8000
16000
15000
13000
11500
28000
26000
26000
0
0
6300000
3150000
8000
16000
8000
16000
8000
16000
15000
13000
11500
28000
26000
26000
0
0
6300000
3150000
8000
16000
10800
21600
10800
18800
17800
15800
14300
33600
31600
31600
0
0
6300000
3150000
10800
21600
4300
8600
4300
12300
11300
9300
7800
20600
18600
18600
0
0
6300000
3150000
4300
8600
7200
14400
7200
15200
14200
12200
10700
26400
24400
24400
0
0
6300000
3150000
7200
14400
6400
12800
6400
14400
13400
11400
9900
24800
22800
22800
0
0
6300000
3150000
6400
12800
6800
13600
6800
14800
13800
11800
10300
25600
23600
23600
0
0
6300000
3150000
6800
13600
UNIT 5 SHESH KE BAD
ANHYA KRASHI BHOOMI
KE AVIKSIT BOOKHAND
6000
12000
6000
14000
13000
11000
9500
24000
22000
22000
0
0
6300000
3150000
6000
12000
UNIT 8 RADHIKA GAIS
AGENCY SE AGE AMADA
726
NALA TAK NH 7 SE 20
ME. KE BAD GRAM
HARGDUWA KALAN KE
3800
7600
3800
11800
10800
8800
7300
19600
17600
17600
0
0
6300000
3150000
3800
7600
718
719
720
721
722
UNIT 02 RADHIKA GAIS
AGENCY KE AAGE
AMADA NALA TAK NH 7
PAR 20 ME. KE BAD 150
ME. TAK GRAM
PTEHARA KI AARAZI
UNIT 03 150 ME. KE
BAD MAHARSHI
VIDYALAY AUR PREM
CHAND PANDEY KE ASPAS GRAM PTEHAR
MARG TAK GRAM
PATEHRA KA KSHETRA
UNIT 06 RADHIKA GAIS
AGENCY SE AGE AMDA
NALA TAK NH 7 SE 20
ME. TAK GRAM HARDUA
KALAN KE BHUKHAND
UNIT 07 GRAM HADUWA
KALAN KE BY-PAS SE
LAGE BHUKHAND 20
ME. TAK
UNIT 10 AMADA GRAM
KA AWASHIY VIKSIT
KSHETRA
UNIT 11 AMAD GRAM KE
KRASHI BHUMI KE
AVIKSIT KSHETRA
BHUKHAND
UNIT 4 SHESH KE 150
ME. KE BAD ANYA
724
AWASHI VIKSHIT
KSHETRA
723
725
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 104 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
10800
21600
10800
18800
17800
15800
14300
33600
31600
31600
0
0
6300000
3150000
10800
21600
SHESH BHUKHAND
727
UNIT NO 01 MAIHAR
SEEMA ;SE RADHIKA
GAIS AGENCY
TAKPATEHARA GRAM
NH 07 SE 20 MEETER
TAK
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 5-BABA ALLAUDEEN WARD
728
729
730
731
UNIT 01 NAGAR PALIKA
SE ALAUDDIN TIRAHA
HOTE HUE JAIL ROAD
JAIN PETROL PUMP SE
HOTE HUE SARDA
KALONI TAK NH 07
AVAM DEVI JI RAOD PAR
20 ME. TAK
UNIT 03 SAXENA
COLONI, SARDA
KALONI, SARDAPURI
COLONI , B.T.I. KA
KSHETRA AVAM
RAMESH PRAJAPATI KE
BHUKHAND AVAM DR.
MOITRA KI AARAZI AUR
BABA ALAUDDIN KI
ARAJI KE BHUKHAND
UNIT 2 NAGAR PALIKA
SE ALAUDDIN TIRAHA
HOTE HUE JAIL ROAD
JAIN PETROL PUMP SE
HOTE HUE SARDA
KALONI TAK NH 07
AVAM DEVI JI RAOD PAR
SHESH 20 ME. SE 100
ME. TAK
UNIT 4 SARDA COLONI
SE JAIN PETROL PUMP
NH 7 SE 100 ME. KE
BAD
10800
21600
10800
18800
17800
15800
14300
33600
31600
31600
0
0
12000000
6000000
10800
21600
8400
16800
8400
16400
15400
13400
11900
28800
26800
26800
0
0
12000000
6000000
8400
16800
8650
17300
8650
16650
15650
13650
12150
29300
27300
27300
0
0
12000000
6000000
8650
17300
7200
14400
7200
15200
14200
12200
10700
26400
24400
24400
0
0
12000000
6000000
7200
14400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 105 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 6-CHANDI DEVI WARD
UNIT 01 PURAB DRWAJA
SE KOTWALI HOTE HUE
GHANTA GHAR SANJAY
MARKET, PURANI
NAGAR
PANCHAYAT,SAXENA
COMPLEX , CHANDI
732
DEVI MANDIR SE NH 7
CHOURAHA SE KATNI
ROAD , JAIL ROAD ,
ALAUDDIN TIRAHA
GHANTA GHAR COUK
TAK DEVI JI ROAD PR
DONO OR 20 ME. TAK
UNIT 04 BARGAD
KSHETRA PILI KOTHI KA
PICHHWADA AUR
733
UTKRAST VIDYALY KA
PICHHWADA AVAM
ANYA KSHETRA
UNIT 2 NH7 ANGREGI
SARAB DUKAN KE
BAGAL KI GALI GURU
734
NANAK VIDYALAY KA
KSHETRA PURANI
NAGAR PALIKA TAK
735
UNIT NO 3 SABJI MANDI
ROAD KE DONO TRAF
VYAVSAYIK KSHETRA
10900
21800
10900
18900
17900
15900
14400
33800
31800
31800
0
0
12000000
6000000
10900
21800
8000
16000
8000
16000
15000
13000
11500
28000
26000
26000
0
0
12000000
6000000
8000
16000
10900
21800
10900
18900
17900
15900
14400
33800
31800
31800
0
0
12000000
6000000
10900
21800
10900
21800
10900
18900
17900
15900
14400
33800
31800
31800
0
0
12000000
6000000
10900
21800
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 7-JAWAHAR LAL NEHRU WARD
736
UNIT 01 SDOP BBANLA
SE RAKESH GUPTA
GUPTA KE MAKAN TAK
UNIT 2 RANLAL
CHOURAHA SE SDOP
BANGLA, RANGLAL
CHOURAHA SE KILA TK
737
ASRAF ALI KE MAKAN SE
RANGLAL COURAHA TK
LOHIYA GET SE
MAHAKAL VIDYALY
12000
24000
12000
20000
19000
17000
15500
36000
34000
34000
0
0
12000000
6000000
12000
24000
4350
8700
4350
12350
11350
9350
7850
20700
18700
18700
0
0
12000000
6000000
4350
8700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 106 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
12000000
6000000
3800
7600
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 8-ABDUL KALAM AZAD WARD
SANTOSH TIWARI VAKIL
KE MAKAN SE AVDH
BIHARI PANDEY ,P.P.
738
PANDEY, KAMALKANT
SASTRI AUR MNAKSOOD
ALI KE MAKAN SE KILE
KE SAMNE TAK
3800
7600
3800
11800
10800
8800
7300
19600
17600
17600
0
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NAGAR PALIKA MAIHAR Ward/Patwari Halka: 9-MAHARANA PRATAP WARD
739
UNIT 01 GRAM MANPUR,
SANSHANGHAT,
KABRISTAN,KE AS-PAS
KA AVASIY KSHETRA
3600
7200
3600
11600
10600
8600
7100
19200
17200
17200
0
0
12000000
6000000
3600
7200
740
UNIT 02 MAIHAR NAGAR
KI BASORAN, HARIJAN,
BASTI
3600
7200
3600
11600
10600
8600
7100
19200
17200
17200
0
0
12000000
6000000
3600
7200
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
741
JHUKEHI
1700
3400
1700
7700
6700
5200
4700
12400
10900
10900
0
0
2000000
1000000
1700
3400
742
KEMTALAY
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1240000
620000
950
1900
743
LEDARI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
850000
425000
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 107 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
744
DHANEDI KHURD
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
940000
470000
750
1500
745
URDANI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
960000
480000
750
1500
0
1050000
525000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 100
746
GORAIYA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
99450
8445
8445
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 101
747
GHOTARI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
950000
475000
850
1700
748
GODIN
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
950000
475000
850
1700
749
MOHARWA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
2310000
1155000
1050
2100
750
PATEHARA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1100000
550000
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 108 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 102
751
BAMHANI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1050000
525000
850
1700
752
CHAUPDA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1050000
525000
950
1900
753
KOTHI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1050000
525000
850
1700
754
SAGMANIYA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1050000
525000
850
1700
0
2770000
1385000
1150
2300
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 103
755
BHADANPUR U.P.
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 104
756
PIPRA BARBAND
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1470000
735000
950
1900
757
UMRAUD
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
2626000
1313000
950
1900
0
2770000
1385000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 105
758
BHADANPUR D.P.
1050
2100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Page 109 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 106
759
DEVRI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1050000
525000
850
1700
760
PIPERHUT
1250
2500
1250
7250
6250
4750
4250
10260
8760
8760
0
0
2626000
1313000
1250
2500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 107
761
BAROUH
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
0
1470000
735000
1150
2300
762
SADERA
1250
2500
1250
7250
6250
4750
4250
10260
8760
8760
0
0
2000000
1000000
1250
2500
763
SHREE NAGAR
1250
2500
1250
7250
6250
4750
4250
10260
8760
8760
0
0
1680000
840000
1250
2500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 108
764
BHATEBARA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
970000
485000
750
1500
765
DHANEDI KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
970000
485000
850
1700
766
NAUGAWON COP
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
970000
485000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 110 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 109
767
BANDHI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
1240000
620000
750
1500
768
GHORWAI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1100000
550000
850
1700
0
1050000
525000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
769
PALA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 110
770
AZMAYIN
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
0
1770000
885000
1150
2300
771
BHADAI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
1470000
735000
750
1500
0
1770000
885000
1150
2300
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 111
772
SALIYYA
1150
2300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
Page 111 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 112
773
BHAREWA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
740000
370000
850
1700
774
BIHRA KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
970000
485000
850
1700
775
TEEKER KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
840000
420000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 113
776
BARA KALA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9630
8130
8130
0
0
970000
485000
750
1500
777
CHATKAULA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
820000
410000
850
1700
778
KAKRA
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
0
1470000
735000
1150
2300
779
KUBRI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
9630
8130
8130
0
0
970000
485000
650
1300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 112 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 114
780
BADERA
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
0
1470000
735000
1150
2300
781
GUGWAR
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
760000
380000
750
1500
782
MAJHIYAR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
740000
370000
950
1900
783
PERSRAEMPUR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
910000
455000
950
1900
0
1260000
630000
950
2300
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 115
784
LATAGAWON
950
2300
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 116
785
BAZERIA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
710000
355000
850
1700
786
DHARAMPURA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
740000
370000
750
1500
787
MAND
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
710000
355000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 113 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1070000
535000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 117
788
AMILIA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 118
789
AMATARA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1140000
570000
850
1700
790
VISHNUPUR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
99450
8445
8445
0
0
1050000
525000
950
1900
0
1050000
525000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 119
791
KUDWA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
792
GUMEHI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
930000
465000
850
1700
793
ROHANIYA KHURD
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1470000
735000
950
1900
0
1050000
525000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 120
794
MAJHGAWON
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Page 114 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1180000
590000
1050
2100
0
950000
475000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 121
795
DHANWAHI
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 122
796
KOYLARI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
797
BORI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
830000
415000
850
1700
798
NAYAGAWN
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
930000
465000
750
1500
799
SUHAULA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
930000
465000
950
1900
800
TISKILI KHURD
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
980000
490000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 115 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
801
DHANWAHI KHURD
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
940000
470000
950
1900
802
DOGAR GAWNA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
860000
430000
850
1700
803
TIGHRA KHURD
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
940000
470000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
804
KUTHILGAWNA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
980000
490000
750
1500
805
TISKILI KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
900000
450000
850
1700
0
1600000
800000
1600
3200
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
806
AMDARA
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
807
MOHANIYA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
770000
385000
850
1700
808
NAUGAWNA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
830000
415000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 116 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
809
KHERWASANI
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
0
1150000
575000
1150
2300
810
YADUVEER NAGAR
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
0
1150000
575000
1150
2300
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
811
BAIHAR
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
760000
380000
650
1300
812
BUDHAGAR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
900000
450000
850
1700
813
DUDI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1000000
500000
750
1500
814
SEMRA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
990000
445000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
815
KHAMHERIYA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
970000
485000
750
1500
816
PALOUHA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1220000
610000
950
1900
817
PRAYGANJ
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1220000
610000
1050
2100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 117 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1470000
735000
950
1900
0
1470000
735000
1400
2800
0
1040000
520000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
818
RAIGAWNA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
819
GHUNWARA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
820
MATWARA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
821
MAHEDAR
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
0
1280000
640000
1150
2300
822
PARASWARA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1270000
635000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 118 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
823
AAMADADI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
940000
470000
850
1700
824
BELHA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1030000
515000
750
1500
825
GORAIYA KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
950000
475000
850
1700
826
PANSOKHRA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
940000
470000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
827
KUSEDI
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
1470000
735000
1100
2200
828
LOHI
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
1870000
935000
1100
2200
829
SONVERSA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
930000
465000
850
1700
0
1870000
935000
1400
2800
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
830
BHARAULI
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
Page 119 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
831
BHAMRAHA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
890000
445000
850
1700
832
DHAVRAI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1700000
850000
850
1700
833
MANAURA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1050000
525000
850
1700
834
ROHANIYA KALA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1120000
560000
950
1900
0
2500000
1250000
1400
2800
0
2700000
1350000
1400
2800
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
835
ITAHRA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
836
BHAISAPUR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
837
KARAUDIYA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1010000
505000
950
1900
838
NAINIYA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
990000
495000
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 120 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
2880000
1440000
1400
2800
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
839
KHERWA KALA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
840
BERMA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
0
2730000
1365000
1400
2800
841
KUDRA VEERAN
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1150000
575000
750
1500
0
1370000
685000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
842
KANHWARA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
843
ITMA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
0
0
1680000
840000
1400
2800
844
MANI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1100000
550000
750
1500
845
ROOPGANG
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1050000
525000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 121 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1130000
565000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
846
LUDHAUTI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
847
GODHAI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
990000
495000
750
1500
848
HINAUTA KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1030000
515000
850
1700
849
SANNAI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
940000
470000
850
1700
0
1050000
525000
850
1700
0
2310000
1155000
1500
3000
0
1160000
580000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
850
KHAIRA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
851
DHATURA
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
852
NAKTARA
1050
2100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Page 122 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
853
AMUA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
830000
415000
850
1700
854
JAMUNIYA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
970000
485000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
855
DADI
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
4200000
2100000
1600
3200
856
SAHILARA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1140000
570000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
857
BADI KHOL
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
920000
460000
850
1700
858
KALYANPUR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1520000
760000
850
1700
859
VEERA
2300
4600
2300
8300
7300
5800
5300
11300
9800
9800
0
0
920000
460000
2300
4600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 123 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
860
BARHI
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1370000
685000
1050
2100
861
BELA NADIPAR
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1370000
685000
1050
2100
862
BELA RALLPAR
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1370000
685000
1050
2100
863
GAHBARA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
900000
450000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
864
DOLNI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1370000
685000
850
1700
865
PIPRA KALA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1040000
520000
950
1900
866
TAMHA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
890000
445000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 124 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
867
DARSHANPUR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
800000
400000
850
1700
868
SABHAGANJ
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1370000
685000
1050
2100
869
SALAIYAKAP
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
990000
495000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
870
BUDHA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1114000
557000
750
1500
871
KARAIYA BEJURIYA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1200000
600000
650
1300
872
KUSIYARI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1114000
557000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
873
GORAIYA KHURD
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
9600
8100
8100
0
0
1030000
615000
600
1200
874
KUTAI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1320000
660000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 125 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1360000
680000
1250
2500
0
1302000
651000
1050
2100
0
2310000
1155000
1150
2300
0
1334000
667000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
875
DELHA
1250
2500
1250
7250
6250
4750
4250
11500
10000
10000
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 56
876
HARDASAPUR
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 57
877
BELDARA
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 58
878
MANTOLA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
879
DHANWAHI KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1092000
546000
850
1700
880
PATIYA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1660000
830000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 126 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1890000
945000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
881
PATHARHATA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 60
882
MAJHIYAR
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
990000
495000
750
1500
883
SILAUTI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1160000
580000
750
1500
884
TILAURA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
2416000
1230000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 61
885
ATARHARA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1134000
567000
750
1500
886
NARAURA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1134000
567000
850
1700
0
1184000
592000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 62
887
PAHADI
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
Page 127 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 63
888
BANSIPUR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1160000
580000
850
1700
889
MAU
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
1030000
515000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 64
890
AMILIYA KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1770000
885000
850
1700
891
BALRAMPUR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
970000
485000
850
1700
892
BASADI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
900000
450000
750
1500
0
890000
445000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 65
893
MAGRAURA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 66
894
DEVRA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
890000
445000
950
1900
895
TANAJA BANSIPUR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
970000
485000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 128 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 67
896
AAMATOLA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1260000
630000
850
1700
897
BARETHI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1280000
640000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 68
898
BHATIGAWNA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1010000
505000
850
1700
899
JARMOHRA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1260000
630000
950
1900
900
PIPARWAH
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
0
1130000
565000
1150
2300
901
UFARI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
950000
475000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 69
902
KANIYARI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
950000
475000
750
1500
903
KANSA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
900000
450000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 129 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
904
GUGAD
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
930000
465000
650
1300
905
GUGDI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
930000
465000
750
1500
906
HARDUAASANI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
860000
435000
650
1300
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 70
907
GOVARI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
990000
495000
750
1500
908
MANTOLWA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1090000
545000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 71
909
KARSARA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1070000
535000
850
1700
910
KARTAHA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1140000
570000
850
1700
0
1580000
790000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 72
911
KARUA
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
Page 130 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 73
912
BHEDA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1470000
735000
1050
2100
913
KHODHRA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1260000
630000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 74
914
BATHIYA
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
0
1890000
945000
1150
2300
915
TAMORIYA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1140000
570000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 75
916
CHAPNA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1100000
550000
850
1700
917
GOBARIYA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
0
1240000
620000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 76
918
KARAUDI DUBAY
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1110000
555000
850
1700
919
KARAUDI UPADHAYA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1110000
555000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 131 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1010000
505000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 77
920
JAMTAL
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
10900
9400
9400
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 78
921
KANCHANPUR
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
11300
9800
9800
0
0
1460000
730000
1150
2300
922
KARAUDI JAHLA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1010000
505000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 79
923
DUBEHI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
740000
370000
850
1700
924
JHINNA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
950000
475000
750
1500
925
KATIYA KHURD
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1180000
590000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
926
PAKARIYA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1470000
735000
1050
2100
927
SEKARI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
860000
430000
750
1500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 132 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1320000
660000
1050
2100
0
1470000
735000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 80
928
RIGRA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 81
929 NADAN SHARDAPRASAD
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 82
930
BARAHIYA
1150
2300
1150
7150
6150
4650
4150
10155
8655
8655
0
0
1890000
945000
1150
2300
931
REUNSA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1580000
790000
950
1900
932
SIRMILI
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
2310000
1155000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 83
933
JURWA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
2350000
1175000
850
1700
934
UMARI FIFARI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1370000
685000
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 133 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 84
935
JURA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
11100
9600
9600
0
0
1010000
505000
850
1700
936
KHARAUDHI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
1010000
505000
750
1500
937
MUDIYA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1010000
505000
1050
2100
0
1450000
725000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 85
938
NADAN SHIVPRASAD
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 86
939
BUDHERUA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1130000
565000
850
1700
940
JARUA NAKHAR
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1200000
600000
850
1700
941
MUDI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1000000
500000
850
1700
0
1680000
840000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 87
942
JARIYARI
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
Page 134 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 88
943
KARAUDI KOP NADAN
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1030000
515000
850
1700
944
NARWAR KALA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1010000
505000
850
1700
0
1010000
505000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 89
945
KARAIYA DEVRI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
946
GADHWA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
900000
450000
850
1700
947
VINAIKA
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
0
0
860000
430000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 90
948
AAMADADI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1240000
620000
950
1900
949
HINAUTA GAJGAUNA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1240000
620000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 135 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1260000
630000
850
1700
0
1260000
630000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 91
950
TINDUHATA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 92
951
MADAI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 93
952
BARA KHURD
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
970000
485000
850
1700
953
BIHRA KHURD
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
900000
450000
850
1700
954
BODA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
800000
400000
850
1700
955
TIKAR KHURD
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
950000
475000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 136 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 94
956
BANDARIYA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
780000
390000
850
1700
957
BARKULA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
1010000
505000
850
1700
958
HINAUTA KHURD
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
950000
475000
950
1900
959
JOWA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
970000
485000
850
1700
0
860000
430000
850
1700
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 95
960
MAUDAHA
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
Page 137 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 96
961
BADARI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
890000
445000
850
1700
962
BAHILI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
890000
445000
750
1500
963
NAUGAWNA KOP
SARANG
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
9630
8130
8130
0
0
950000
475000
650
1300
964
SARANG
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
860000
430000
850
1700
965
SUKWARI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
9735
8235
8235
0
0
890000
445000
750
1500
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 97
966
KRISDAPUR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1050000
525000
950
1900
967
RIWARA
1050
2100
1050
7050
6050
4550
4050
11100
9600
9600
0
0
1260000
630000
1050
2100
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 98
968
JHJHBARI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1050000
525000
950
1900
969
RUJHAUDI
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
9840
8340
8340
0
0
720000
360000
850
1700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 138 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 99
970
JUDWANI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
990000
495000
950
1900
971
PACHAUHA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
9945
8445
8445
0
0
1050000
525000
950
1900
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
972
GANESHPUR (VISIST
GAWON)
973 PONDI (VISIST GAWON)
4000
8000
4000
12000
11000
9000
7500
16000
14000
14000
0
0
4200000
2100000
4000
8000
4000
8000
4000
12000
11000
9000
7500
16000
14000
14000
0
0
4200000
2100000
4000
8000
0
3780000
1890000
2600
5200
0
6300000
3150000
3360
6720
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
974
JEET NAGAR (VISIST
GAWON)
2600
5200
2600
10600
9600
7600
6100
17200
15200
15200
0
Tehsil: MAIHAR
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
975
SONWARI (VISIST
GAWON)
3360
6720
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
3360
11360
10360
8360
6860
18720
16720
16720
0
Page 139 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 1-KAMADGIRI WARD
976
BY PASS ROAD
6600
13200
6600
13600
12600
10600
9600
23700
21700
21700
13600
20200
6000000
3000000
6600
13200
977
CHITRA MARG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
978
KAMTA-KAMAGGIRI
PARIKRMA PEELI KOTHI
KAMADGIRI ROAD
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
10000000
5000000
7500
15000
979
WARD SESH BAAG
KAMTA
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 10-ANUSUIYA WARD
980
RAMGHAT,HANUMAN
DHARA,SATGURU SEWA
SANGH MUKYA MARG
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
10000000
5000000
6500
13000
981
TULSI MARG
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
6000000
3000000
6500
13000
982
WARD KA SESH BAAG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 140 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 11-MAHATMA GANDHI WARD
983
JANKI KUND ISFATIK
SILA VISWA VIDYALAY
MUKHYA MARG
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
10000000
5000000
7500
15000
VIDYUT POWER HOUSE
984 SE VANVASI RAM MANDI
TAK
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
6000000
3000000
6500
13000
985
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
WARD KA SESH BAAG
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 12-BHAGAT SINGH WARD
986
BY PASS ROAD
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
6000000
3000000
6500
13000
987
NAGAR PALIKA SEEMA
SE VIDYUT POWER
HOUSE TAK
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
12500
18000
6000000
3000000
5500
11000
988
RAJJOULA,PADHA,ANUS
UIYA MUKYA MARG
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
10000000
5000000
7500
15000
989
TULSI MARG
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
12500
18000
6000000
3000000
5500
11000
990
WARD KA SESH BAAG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 141 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 13-SIVAJI WARD
991
PATHRA KUMHARAN
YADAV PURUWA
MUKHYA MARRG
3400
6800
3400
10400
9400
7400
6400
17300
15300
15300
10400
13800
6000000
3000000
3400
6800
992
WARD KA SESH BAAG
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
9700
12400
5000000
2500000
2700
5400
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 14-PASUPATI NATH WARD
993
CHOUBEYPUR,KAKRAD,
KHARAHA MUKHYA
MARG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
6000000
3000000
4000
8000
994
WARD KA SESH BAAG
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
9700
12400
5000000
2500000
2700
5400
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 15-GODAVARI WARD
995
CHOUBEYPUR,INDIRA
COLONY,THARPAHAD,G
ODAWARI MUKHYA
MARG
3400
6800
3400
10400
9400
7400
6400
17300
15300
15300
10400
13800
6000000
3000000
3400
6800
996
WARD KA SESH BAAG
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
9700
12400
5000000
2500000
2700
5400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 142 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 2-AMBEDKAR WARD
997
BY PASS ROAD
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
6000000
3000000
6500
13000
998
KAMTA
BAZAR,KAMADGIRI
PARIKRIMA,BIHARI
MARG(MUKYA MARG)
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
10000000
5000000
7500
15000
999
WARD SESH BAAG
KAMTA
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 3-DURGAWATI WARD
1000
BY PASS ROAD
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
6000000
3000000
6500
13000
1001
KAMTA ,AKSHAY
WAT,KAMADGIRI
MARG,PURANI LANKA
MUKYA MARG
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
10000000
5000000
7500
15000
1002
WARD SESH BAAG
KAMTA
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 143 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 4-MANDAKNI WARD
1003
BY PASS ROAD
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
13500
20000
6000000
3000000
6500
13000
1004
CHITRA MARG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
10000000
5000000
7500
15000
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
KAMADGIRI,PURANI
1005 LANKA,LODHANTIKURA
MUKHYA MARG
1006
WARD SESH BAAG
KAMTA
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 5-RAGHAV WARD
1007
NAYAGAW,CHEERPURW
A,KEVTARA LOSRIHA
MUKHYA MARG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
10000000
5000000
4000
8000
1008
WARD KA SESH BAAG
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
9700
12400
5000000
2500000
2700
5400
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 6-RAVIDAS WARD
1009
NAYAGAW BAZAR
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
14000
21000
6000000
3000000
7000
14000
1010
WARD SESH BAAG
NAYAGAW
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
9700
12400
5000000
2500000
2700
5400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 144 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 7-VAIDEHEE WARD
1011
NAYAGAW HARIZAN
BASTI,HANUMAN
DHARA, POKHERWAR
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
6000000
3000000
4000
8000
1012
WARD SESH BAAG
NAYAGAW
2700
5400
2700
9700
8700
6700
5700
15900
13900
13900
9700
12400
5000000
2500000
2700
5400
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 8-SABRI WARD
TATA HOSPITAL
1013 MOHKAMGARH MUKHYA
MARG
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
7000000
3500000
7500
15000
1014
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
WARD KA SESH BAAG
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT CHITRAKOOT Ward/Patwari Halka: 9-VIVEKANAND WARD
1015
AROMDHAM SE
RAMGHAT TAK
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
14500
22000
6000000
3000000
7500
15000
1016
BHARATGHAT,
RAMDHAM PRAMOD
VAN,BUS STAND
MUKHYA MARG
8500
17000
8500
15500
14500
12500
11500
27500
25500
25500
15500
24000
10000000
5000000
8500
17000
1017
RAMGHAT TIRAHA SE
NALA WALA MAD
PAISUNNI TAK
8500
17000
8500
15500
14500
12500
11500
27500
25500
25500
15500
24000
10000000
5000000
8500
17000
1018
WARD KA SESH BAAG
4000
8000
4000
11000
10000
8000
7000
18500
16500
16500
11000
15000
5000000
2500000
4000
8000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 145 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
1019
BHIAMAU
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6580
7080
700000
350000
540
1080
1020
KHERWA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
700000
350000
540
1080
1021
PATHRACHOUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
700000
350000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
1022
BANSAKAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
486000
243000
540
1080
1023
BEEHARPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
490000
245000
540
1080
1024
GOPALPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1025
GOPALSAGAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
490000
245000
540
1080
1026
KATHWARIYA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
490000
245000
540
1080
1027
NAKARHAI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1028
PAHRUA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
490000
245000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 146 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
1029
BANHARI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1030
BARHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1031
BHATHWA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1032
BHATIYA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1033
KISUNPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1034
MAJHGAWA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1035
RAMPURGARGI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
1036
KALHAURA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1037
MUDKHOHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 147 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
1038
BIRGADA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1039
CHHIPLAHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1040
MAHTAIN
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1041
SARSI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
1042
BIGDARA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1043
PUTRICHUA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
1044
TELAICHUVA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1045
TIKRI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 148 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
1046
ARJUN PUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1047
NOVI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1048
SOKHE
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
1049 BARAUNDHA ROAD PAR
1050
BARAUNDHA ROAD SE
HATKAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1720000
860000
550
1100
490
980
490
6490
5490
3990
3490
9980
8480
8480
6490
6980
980000
490000
490
980
724000
362000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
1051
SHAHPUR ROAD KE
ANDAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
1052
MARA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1053
NAKAILA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 149 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
1054
HEERA PUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1055
JIRWAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1056
KARAULA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1057
MADULIHAI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1058
MOHNI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1059
RAJA PUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1060
SINGHPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
1061
CHUA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1062
KATHAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 150 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
1063
GORSIHAI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1064
SAHIJNHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1065
SANDA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1066
SINGHPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
1067
BRAMHI PUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
700000
350000
540
1080
1068
DOLHAI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
700000
350000
540
1080
1069
VISHAL PUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
700000
350000
540
1080
700000
350000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
1070
PADRI
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
Page 151 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
1071
BRADAH
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
1072
HARDI KOTHAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
1073
HARJIJAHEER
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
1074
JHARI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
1075
MALGAUSA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
1076
ACHAMAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
1077
JHARI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
630000
315000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 152 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
1078
KHADRA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1079
MALGAUSA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1080
PADI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1081
PADWANIAKOTHAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1082
PIPRAHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1083
RAMNAGAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
1084
KHADHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
670000
335000
540
1080
1085
LALAPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7040
670000
335000
540
1080
600000
300000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
1086
SEJWAR
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
Page 153 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
800000
400000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
1087
TEDHIPATWANIA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
1088
PALDEV
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
800000
400000
540
1080
1089
PAUSRAHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
800000
400000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
1090
KANDER
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1091
MARAJNAGAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
1092
BRIJPURA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
744000
372000
540
1080
1093
THARPAHAD
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
620000
310000
540
1080
1094
UDAYPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
680000
340000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 154 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
750000
375000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
1095
KOTARIYA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
1096
JUDEHIE-SATNA
CHITRAKOOT ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
7100
8200
790000
395000
1100
2200
1097
JUDEHIE-SESH GAW
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
540000
270000
550
1100
1098
KUDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
532000
266000
550
1100
1099
PINDRA-SATNA
CHITRAKOOT ROAD PAR
2200
4400
2200
8200
7200
5700
5200
13400
11900
11900
8200
10400
1694000
847000
2200
4400
1100
PINDRA-SESH GAW
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1064000
532000
550
1100
1101
ROJHIYAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
514000
257000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 155 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
1102
CHITOURIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
638000
319000
550
1100
1103
GAHIRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
638000
319000
550
1100
1104
RAMPURWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
626000
313000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
1105
DEVLAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
620000
310000
550
1100
1106
KANPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
620000
310000
550
1100
1107
ROHANIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
620000
310000
550
1100
1108
UMARIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
620000
310000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
1109
PATNAKALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
626000
313000
550
1100
1110
PATNAKHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
626000
313000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 156 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
1111
BADBADA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
594000
297000
550
1100
1112
BARHATHAKALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7500
634000
317000
550
1100
1113
BARHATHAKHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
634000
317000
550
1100
1114
DIGHRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
620000
310000
550
1100
1115
PACHEET
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
634000
317000
550
1100
1116
TAGI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
594000
297000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 157 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
1117
BAKOT
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1118
BARDER
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1119
JAMAL
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1120
KHOHI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
1121
PUJERIA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
650000
325000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 158 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
1122
AMDARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
858000
429000
550
1100
1123
ATHVARHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
1124
CHAKAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
858000
429000
550
1100
1125
KACHURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
1126
LALPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
1127
MYAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
1128
NAOUGAWON
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
916000
458000
550
1100
1129
PATIHUT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
1130
SAHPURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
858000
429000
550
1100
1131
UMRDARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 159 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
1132
GOHANI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
638000
319000
550
1100
1133
PATGAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
594000
297000
550
1100
1134
TURRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
638000
319000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
1135
KAILASHPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
1136
KUBER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
594000
297000
550
1100
1137
PANGHATI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
638000
319000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 160 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
1138
AMHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
530000
265000
550
1100
1139
BHARGAWON
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
530000
265000
550
1100
1140
DALAILA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
530000
265000
550
1100
1141
KOLDARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
530000
265000
550
1100
1142
MOTVA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
530000
265000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 161 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 44
1143
CHANDAINEE
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
539000
269500
550
1100
1144
HIRAUDI-CHITRKOOT
ROAD PAR
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
860000
430000
1500
3000
1145
HIROUI-SESH GAW
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
580000
290000
550
1100
1146
KATHOUTA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
539000
269500
550
1100
1147
MAHURANIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
539000
269500
550
1100
1148
PAREWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
616000
308000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
1149
CHITHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
1150
CHOUREHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 162 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
1151
DEGARHUT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
1152
KARAHIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
1153
KHODRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
1154
TANGI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
1155
VINCHIAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
682000
341000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 163 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
1156
BAKA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
1157
BARUA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
1158
LEDRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
1159
LOTNI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
1160
PIPRAVAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
1161
TIKRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
810000
405000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
1162
KARIGOHI
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
Page 164 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 49
1163
BARIAMRAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
910000
455000
550
1100
1164
BARUEE
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
880000
440000
550
1100
1165
DEORA
550
11000
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
910000
455000
550
11000
1166
LOHRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
910000
455000
550
1100
1167
SONVARSHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
810000
405000
550
1100
560000
280000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
1168
NARDAHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 50
1169
AMIRITI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
924000
462000
550
1100
1170
SARBHANGA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
882000
441000
550
1100
1171
SIDDHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 165 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
1172
DHANIHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
714000
357000
550
1100
1173
MARWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
668000
334000
550
1100
1174
MUJHWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
710000
355000
550
1100
1175
SELHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
710000
355000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
1176
BARHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
892000
446000
550
1100
1177
NAOUGAWAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
670000
335000
550
1100
1178
SARAY
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
714000
357000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 166 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
1179
KAGAKHUIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1260000
630000
550
1100
1180
KATHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
634000
317000
550
1100
1181
LEDRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1182
SELAORA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1260000
630000
550
1100
1183
SENDURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1184
TAMAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1260000
630000
550
1100
1185
UDLI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1260000
630000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 167 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 54
1186
GHAMRIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1187
GHATNIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1150000
575000
550
1100
1188
JARIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1150000
575000
550
1100
1189
JHAKHOURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1190
KADAILAKALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1150000
575000
550
1100
1191
PAHDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 168 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
1192
AMUA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1030000
515000
550
1100
1193
CHATHARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1194
HARDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1195
HARSED
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1196
JHALNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1030000
515000
550
1100
1197
KULKHAT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1198
MAHAPAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1199
MUGARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1030000
515000
550
1100
1200
MUKAT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1030000
515000
550
1100
1201
NADOUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
1202
PIPERHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 169 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1203
RASOIA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1030000
515000
550
1100
1204
VEERPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
860000
430000
550
1100
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
1205
DADIYA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1206
RAMPUR KALA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1207
RAMPUR KHURD
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
1208
RANIPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
560000
280000
540
1080
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
1209
BIGDARI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
590000
295000
540
1080
1210
PATHAR KACHHAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
500000
250000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 170 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
1211
BARHA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1212
JAWARIN
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1213
KAIROT
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1214
KUTHILAPAHAD
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1215
KUTIMAN
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
1216
MUDIADEV
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
440000
220000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 171 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
1217
BALBHADRAPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1218
BHAMVAR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1219
JHALI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1220
KAUHARI
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1221
KOTHVEERAN
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
280000
540
1080
1222
LALITPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1223
PATTLIYA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1224
SALIKPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1225
SARAIYAN
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1226
SEHALACHMANPUR
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
1227
TAPAKANA
540
1080
540
6540
5540
4040
3540
10080
8580
8580
6540
7080
496000
248000
540
1080
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 172 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: MAJHGAWAN Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
1228
MAJHGAWON MUKHYA
MARG PAR(VISIST)
5400
10800
5400
12400
11400
9400
8400
21300
19300
19300
12400
17800
3400000
1700000
5400
10800
1229
MAJHGAWON MUKHYA
MARG SE BAHAR
(VISIST)
1700
3400
1700
8700
7700
5700
4700
13900
11900
11900
8700
10400
1064000
532000
1700
3400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 173 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 1-MAHATMA GANDHI WARD
GUJAN BATIKA SE
1230 NAGAUD SEEMANT TAK
ROAD PAR
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
12000000
12000000
5500
11000
GUJAN BATIKA SE
1231 NAGAUD SEEMANT TAK
ROAD SE DOOR
3080
6160
3080
10080
9080
7080
6080
16660
14660
14660
0
0
12000000
12000000
3080
6160
1232
SINGHPUR CHAUK SE
GUJAN BATIKA TAK
ROAD DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
1233
SINGHPUR CHAUK SE
GUJAN BATIKA TAK
ROAD PAR
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
12000000
12000000
7700
15400
SINGHPUR CHAUK SE
YAADVENDRA SINGH KE
1234
MAKAN TAK ROAD SE
DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
SINGHPUR CHAUK SE
1235 YAADVENDRA SINGH KE
MAKAN TAK ROAD PAR
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
12000000
12000000
7700
15400
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 10-LAL BAHADUR SHASTRI WARD
1236
1237
1238
GANDHI CHAUK SE
CHATAI MOHALLA
KACHHIYAN,NAUAAN
KAJIHAUSE KA
PACHHIMEE AVAM
UTTRI BHAG ROAD SE
DOOR
GANDHI CHAUK SE
CHATAI MOHALLA
KACHHIYAN,NAUAAN
KAJIHAUSE KA
PACHHIMEE AVAM
UTTRI BHAG ROAD SE
PAR
GANDHI CHAUK SE
PURANI KOTWALI TAK
ROAD PAR
3080
6160
3080
10080
9080
7080
6080
16660
14660
14660
0
0
12000000
12000000
3080
6160
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
12000000
12000000
5500
11000
11000
22000
11000
18000
17000
15000
14000
32500
30500
30500
0
0
12000000
12000000
11000
22000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 174 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 11-MUKERJI WARD
1239
GANDHI CHAUK SE
PURANI KOTWALI TAK
ROAD PAR
11000
22000
11000
18000
17000
15000
14000
32500
30500
30500
0
0
12000000
12000000
11000
22000
1240
GANDHI CHAUK SE
PURANI KOTWALI TAK
ROAD SE DOOR
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
8800
17600
8800
15800
14800
12800
11800
28100
26100
26100
0
0
12000000
12000000
8800
17600
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
GANDHI CHAUK SE
UDAY CHAUK
1241
,SANTOSHI MATA
MANDIR ROAD PAR
GANDHI CHAUK SE
UDAY CHAUK
1242
,SANTOSHI MATA
MANDIR ROAD SE DOOR
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 12-SUBHAS CHANDRA BOSE WARD
GOPAL TOLA KOTHI KA
CHHETRA ,KAJI
HAUSE ,MOTILAL
1243
KUMHAR KE PURVI
BHAG AVAM TIHARE KA
PURVI GOPAL MANDIR
TAK ROAD PAR
GOPAL TOLA KOTHI KA
CHHETRA ,KAJI
HAUSE ,MOTILAL
1244
KUMHAR KE PURVI
BHAG AVAM TIHARE KA
PURVI GOPAL MANDIR
TAK ROAD SE DOOR
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
12000000
12000000
2750
5500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 175 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 13-MAULANA AZAD WARD
DADDU SAGAR NALA SE
MANSURI MOHALLA TAK
KRISHNA SAHU KE
1245
MAKAN KA PURVI AVAM
BEHNAAN MOHALLA
ROAD PAR
DADDU SAGAR NALA SE
MANSURI MOHALLA TAK
KRISHNA SAHU KE
1246
MAKAN KA PURVI AVAM
BEHNAAN MOHALLA
ROAD SE DOOR
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
12000000
12000000
2750
5500
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 14-SIVAJI WARD
JAGMOHAN KE MAKAN
SE SEEMA KA DACHHINI
BHAG AHIRAN PILI GHAT
1247
DHOBIYAAN MOHALLA
TAK KA CHHETRA ROAD
PAR
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
JAGMOHAN KE MAKAN
SE SEEMA KA DACHHINI
BHAG AHIRAN PILI GHAT
1248
DHOBIYAAN MOHALLA
TAK KA CHHETRA ROAD
SE DOOR
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
12000000
12000000
2750
5500
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
12000000
12000000
2750
5500
1249
1250
SAMSHAAN GHAAT SE
BIHARI JI MANDIR TAK
JAGMOHAN KE MAKAN
YA WARD NO.KI ROAD
PAR
SAMSHAANGHAAT SE
BIHARI JI MANDIR TAK
JAGMOHAN KE MAKAN
YA WARD NO.KI ROAD
SE DOOR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 176 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 15-AMBEDKAR WARD
CHAMDAURA AVAM
1251 CHHIPHATI KA CHHETRA
ROAD PAR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
CHAMDAURA AVAM
1252 CHHIPHATI KA CHHETRA
ROAD SE DOOR
2200
4400
2200
9200
8200
6200
5200
14900
12900
12900
0
0
12000000
12000000
2200
4400
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 2-MAHARANI LAXMIBAI WARD
BLOCK KALONI SE PURV
1253 KI AOR JANE WALI ROAD
ME PULICE KALONI TAK
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
0
0
12000000
12000000
3000
6000
1254
P.W.D. OFFICE SE BARA
PATHAR KI SEEMA TAK
ROAD PAR
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
0
0
12000000
12000000
7500
15000
1255
P.W.D. OFFICE SE BARA
PATHAR KI SEEMA TAK
ROAD SE DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
1256
SINGHPUR CHAUK
KACHHARI MOD TAK
ROAD SE PAR
14850
29700
14850
21850
20850
18850
17850
40200
38200
38200
0
0
12000000
12000000
14850
29700
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
12000000
12000000
5500
11000
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
0
0
12000000
12000000
7500
15000
YAADVENDRA SINGH KE
MAKAAN SE GRAAM
1257 BARA PATHAR KI SEEMA
TAK ROAD SE DOOR
DAKSHIN DISHA ME
YAADVENDRA SINGH KE
MAKAAN SE GRAAM
1258 BARA PATHAR KI SEEMA
TAK ROAD SE DOOR
UATTRI DISHA ME
YAADVENDRA SINGH KE
MAKAAN SE GRAAM
1259
BARA PATHAR KI SEEMA
TAK ROAD SE PAR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 177 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 3-SWAMI VIVEKANAND WARD
1260
BUS STAND SE ASPATAL
CHAUK TAK ROAD PAR
11000
22000
11000
18000
17000
15000
14000
32500
30500
30500
0
0
12000000
12000000
11000
22000
1261
BUS STAND SE ASPATAL
CHAUK TAK ROAD SE
DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
1262
P.W.D. OFFICE SE BUS
STAND TAK ROAD PAR
8800
17600
8800
15800
14800
12800
11800
28100
26100
26100
0
0
12000000
12000000
8800
17600
1263
P.W.D. OFFICE SE BUS
STAND TAK ROAD SE
DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 4-INDIRA GANDHI WARD
1264
ASPTAL CHAUK SE
SHAMSHAN GHAT TAK
ROAD PAR
6500
13000
6500
13500
12500
10500
9500
23500
21500
21500
0
0
12000000
12000000
6500
13000
1265
ASPTAL CHAUK SE
SHAMSHAN GHAT TAK
ROAD SE DOOR
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
12000000
12000000
3300
6600
1266
SHAMSHAN GHAT SE
SEEMANT TAK ROAD
PAR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
2200
4400
2200
9200
8200
6200
5200
14900
12900
12900
0
0
12000000
12000000
2200
4400
SHAMSHAN GHAT SE
1267 SEEMANT TAK ROAD SE
DOOR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 178 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 5-CHANDRASHEKHAR WARD
1268
1269
SANTOSHI MATA
MANDIR SE KILE KA
PASHCHIME BHAG
ROAD DOOR
SANTOSHI MATA
MANDIR SE KILE KA
PASHCHIME BHAG
ROAD PAR
2200
4400
2200
9200
8200
6200
5200
14900
12900
12900
0
0
12000000
12000000
2200
4400
3850
7700
3850
10850
9850
7850
6850
18200
16200
16200
0
0
12000000
12000000
3850
7700
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 6-JAWAHAR LAL WARD
1270
1271
1272
1273
POST OFFICE AVAM
ASPTAL CHAUK SE
PRIMARY SCHOOL KI
UTTRI DISHA AVAM
PURANI GALLA MANDI
KE BEECH KA CHHETRA
ROAD PAR
POST OFFICE AVAM
ASPTAL CHAUK SE
PRIMARY SCHOOL KI
UTTRI DISHA AVAM
PURANI GALLA MANDI
KE BEECH KA CHHETRA
ROAD SE DOOR
SANTOSHI MATA
MANDIR SE UDAY
CHAUK POST OFFICE
CHAUK AVAM ASPTAL
CHAUK TAK ROAD SE
DOOR
SANTOSHI MATA
MANDIR SE UDAY
CHAUK POST OFFICE
CHAUK AVAM ASPTAL
CHAUK TAK ROAD SE
PAR
10500
21000
10500
17500
16500
14500
13500
31500
29500
29500
0
0
12000000
12000000
10500
21000
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
8800
17600
8800
15800
14800
12800
11800
28100
26100
26100
0
0
12000000
12000000
8800
17600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 179 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 7-SHYAMA PRASAD MUKHERJI WARD
POST OFFICE CHAUK
DHARMSHALA SINGH
PUR CHAUK SE BUS
1274
STAND CHAUK SE
PURANI GALLA MANDI
TAK .ROAD PAR
POST OFFICE CHAUK
DHARMSHALA SINGH
PUR CHAUK SE BUS
1275
STAND CHAUK SE
PURANI GALLA MANDI
TAK ROAD SE HATKAR
14850
29700
14850
21850
20850
18850
17850
40200
38200
38200
0
0
12000000
12000000
14850
29700
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 8-DEENDAYAL UPADHYAY WARD
SINGHPUR CHAUK SE
RAMLAKHAN SHASTRI
KE MAKAN TAK AVAM
POST OFFICE CHAUK
1276
UDAY CHAUK JAWAHAR
CHAUK TATHA GANDHI
CHAUK KA CHHETRA
ROAD PAR
SINGHPUR CHAUK SE
RAMLAKHAN SHASTRI
KE MAKAN TAK AVAM
POST OFFICE CHAUK
1277
UDAY CHAUK JAWAHAR
CHAUK TATHA GANDHI
CHAUK KA CHHETRA
ROAD SE DOOR
14850
29700
14850
21850
20850
18850
17850
40200
38200
38200
0
0
12000000
12000000
14850
29700
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
12000000
12000000
5500
11000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 180 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT NAGOD Ward/Patwari Halka: 9-SARDAR BHAGAT SINGH WARD
1278
ASHWANI MASTER KE
MAKAN SE PEEPAL
TIRAHAWALI ROAD
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
12000000
12000000
5500
11000
BUS DEVAN ROAD SE
1279 SEMAMANT TAK NH-75
ROAD PAR
8500
17000
8500
15500
14500
12500
11500
27500
25500
25500
0
0
12000000
12000000
8500
17000
BUS DEVAN ROAD SE
1280 SEMAMANT TAK NH-75
ROAD SE DOOR
3850
7700
3850
10850
9850
7850
6850
18200
16200
16200
0
0
12000000
12000000
3850
7700
1281
GUNJANWATIKA SE
SEMANT TAK ROAD PAR
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
12000000
12000000
5500
11000
1282
GUNJANWATIKA SE
SEMANT TAK ROAD SE
DOOR
3080
6160
3080
10080
9080
7080
6080
16660
14660
14660
0
0
12000000
12000000
3080
6160
1283
SINGHPUR CHAUK SE
BUSDEVAN ROAD NH-75
ROAD KE DONO AUR
ROAD SE DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
14850
29700
14850
21850
20850
18850
17850
40200
38200
38200
0
0
12000000
12000000
14850
29700
SINGHPUR CHAUK SE
1284 BUSDEVAN ROAD NH-75
ROAD PAR DONO AUR
1285
SINGHPUR CHAUK SE
GUNJANWATIKA TAK
ROAD PAR
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
12000000
12000000
7700
15400
1286
SINGHPUR CHAUK SE
GUNJANWATIKA TAK
ROAD SE DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
12000000
12000000
4400
8800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 181 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
1287
MADAEE
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
990000
495000
600
1200
1288
MOTWA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
900000
450000
600
1200
1289
TEDUNI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
900000
450000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
1290
BARKACHI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1276000
638000
600
1200
1291
CHITAUNDHA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1276000
638000
600
1200
1292
KOTA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1034000
517000
600
1200
0
1210000
605000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
1293
DEORI
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
Page 182 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
1294
AAMA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1089000
544500
600
1200
1295
KANDEHLI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1089000
544500
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
1296
MARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1089000
544500
550
1100
1297
NONGARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1089000
544500
550
1100
1298
URDNAKALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1089000
544500
550
1100
0
1100000
550000
550
1100
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
1299
PANGRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
1300
ROAND
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
Page 183 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
1301
CHAMAR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
924000
462000
500
1000
1302
GODA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
924000
462000
500
1000
1303
MAHTAIN
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1056000
528000
500
1000
1304
USRAR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
924000
462000
500
1000
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
1305
CHAUPADA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1045000
522500
500
1000
1306
DUDUWA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1045000
522500
500
1000
1307
JHARSI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1045000
522500
500
1000
1308
MEDHKANI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1045000
522500
500
1000
1309
PAHADIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1045000
522500
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 184 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
SINGHPUR- ROAD KE
ANDAR
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
0
0
1474000
737000
1500
3000
1311 SINGHPUR- ROAD PAR
2200
4400
2200
8200
7200
5700
5200
13400
11900
11900
0
0
3300000
3300000
2200
4400
1310
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
1312
BHAIHAI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1012000
506000
500
1000
1313
JAMUNIHAI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
902000
451000
500
1000
1314
JHIRIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1012000
506000
500
1000
1315
PURUSHUTTAMPUR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
1012000
506000
500
1000
0
990000
495000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
1316
KALPA
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
Page 185 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
1317
BADKHERA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1045000
522500
550
1100
1318
CHAKRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1045000
522500
550
1100
1319
CHITAUDHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1045000
522500
550
1100
1320
KHAMARIYA KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1045000
522500
550
1100
1321
PANAS
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
0
0
1045000
522500
550
1100
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
1322
BELGAHNA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1210000
605000
600
1200
1323
PURWA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1210000
605000
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 186 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
1324
CHAKARGOHAN
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1210000
605000
600
1200
1325
CHAKARGOHAN SINGH
PUR ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
1326
MAJHIYARI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1078000
539000
650
1300
1327
SUJAWAL
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1078000
539000
650
1300
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
1328
BELA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1078000
539000
600
1200
1329
HINAUTI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1078000
539000
600
1200
1330
KARAHIYA KALA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1210000
605000
650
1300
1331
KARAHIYAKALA SINGH
PUR ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
1332
KARAHIYAKHURD
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1210000
605000
650
1300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 187 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
1333
KATKON KALA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1166000
583000
650
1300
1334
KATKON KHURD
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1166000
583000
650
1300
1335
KATKON KHURD
SINGHPUR ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
1336 KATKONKALA ROAD PAR
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
1337
BEOHARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1166000
583000
660
1320
1338
GINJARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1166000
583000
660
1320
1339
GINJARA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
1340
NARHARPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1166000
583000
660
1320
1341
NARHARPUR SINGHPUR
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 188 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
1342
KACHNAR
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1166000
583000
650
1300
1343
TIKURI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1166000
583000
650
1300
0
1496000
748000
650
1300
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
1344
VASUDHA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
1345
BIRAHULI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1100000
550000
600
1200
1346
UMARHAT
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1100000
550000
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 189 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
1347
KHAMHARIYA KALA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1155000
577500
650
1300
1348
MAHKONA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1155000
577500
650
1300
1349
RAJARWARA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1155000
577500
650
1300
1350
SAPTIDUBEY
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1155000
577500
650
1300
1351
SAPTIMAPHI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1155000
577500
650
1300
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
1352
DWARI KALA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1012000
506000
600
1200
1353
DWARI KHURD
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1056000
528000
600
1200
1354
ITMA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1056000
528000
600
1200
1355
PITHOURA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1012000
506000
600
1200
1356
RARA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1056000
528000
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 190 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1243000
621500
650
1300
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
1357
HILAUDHA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
1358
DAMHA
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1650000
825000
850
1700
1359
DAMHA SATNA ROAD
PAR
2420
4840
2420
8420
7420
5920
5420
13840
12340
12340
0
0
8000000
8000000
2420
4840
1360
KOLAD
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1650000
825000
850
1700
1361
MADHIKHURD
850
1700
850
6850
5850
4350
3850
10700
9200
9200
0
0
1650000
825000
850
1700
1362
MADHIKHURD SATNA
ROAD PAR
2420
4840
2420
8420
7420
5920
5420
13840
12340
12340
0
0
8000000
8000000
2420
4840
0
1265000
632500
650
1300
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
1363
NAUVASTA
650
1300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
Page 191 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
1364
CHHIDA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1210000
605000
650
1300
1365
KHAMHARIYA KHURD
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1210000
605000
650
1300
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
1366
BACHWAI
BAMHAUR - JAISHWAL
KE KRASHAR SE AANGE
1367
CHHINDA BARHA TIRHA
KA UATTRI KSHETRA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1210000
605000
600
1200
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
2761000
1380500
600
1200
1368
BAMHAUR-SATNA ROAD
PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
10000000
10000000
3500
7000
1369
BAMHAUR-SATNA ROAD
SE ANDAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
6193000
3096500
1760
3520
1370
BARHA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1210000
605000
600
1200
1371
HARDUA MAJHOL ROAD
PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
10000000
10000000
3500
7000
1372
HARDUA MAJHOL ROAD
SE DOOR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
1980000
990000
1200
2400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 192 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
1373
SITPURA-SATNA ROAD
PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
8250000
8250000
3500
7000
1374
SITPURA-SESH GAWN
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
2761000
1380500
1760
3520
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
1375
GHORAHATI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1122000
561000
600
1200
1376
ITAMA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1122000
561000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
1377
AMHA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1250000
625000
650
1300
1378
LALPUR-SATNA ROAD
PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
10000000
10000000
3500
7000
1379
LALPUR-SATNA ROAD
SE ANDAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
1716000
858000
1760
3520
1380
PADARIYA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1250000
625000
650
1300
1381
PATNA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
0
0
1250000
625000
650
1300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 193 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
1382
BHITARI
605
1210
605
6605
5605
4105
3605
10210
8710
8710
0
0
1155000
577500
605
1210
1383
MAUHARI-SATNA ROAD
PAR
2420
4840
2420
8420
7420
5920
5420
13840
12340
12340
0
0
7500000
7500000
2420
4840
1384
MAUHARI-SATNA ROAD
SE ANDAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
1650000
825000
1100
2200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
1385
AKAUNA KHURD-SATNA
ROAD PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
7500000
7500000
3500
7000
1386
AKONA KHURD ROAD
SE ANDAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
1540000
770000
1200
2400
1387
RERUA KALA SATNA
ROAD PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
7500000
7500000
3500
7000
1388
RERUA KALA- ROAD SE
ANDAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
1540000
770000
1200
2400
0
1089000
544500
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
1389
SHIVRAJPUR
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Page 194 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
1390
BARKONIA KOTHAR
900
1800
900
6900
5900
4400
3900
10800
9300
9300
0
0
1485000
742500
900
1800
1391
BARKONIA MAPHI
900
1800
900
6900
5900
4400
3900
10800
9300
9300
0
0
1485000
742500
900
1800
1392
RERUAA KHURD-
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
1749000
874500
1600
3200
1393
RERUAA KHURD-SATNA
ROAD PAR
3300
6600
3300
9300
8300
6800
6300
15600
14100
14100
0
0
7500000
7500000
3300
6600
1394
SALAIYA KOTHAR
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
1749000
874500
1600
3200
1395
SALAIYA KOTHAR
SATNA ROAD PAR
3300
6600
3300
9300
8300
6800
6300
15600
14100
14100
0
0
7500000
7500000
3300
6600
1396
SALAIYA UNMULAN
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
1749000
874500
1600
3200
1397
SALAIYA UNMULAN
SATNA ROAD PAR
3300
6600
3300
9300
8300
6800
6300
15600
14100
14100
0
0
7500000
7500000
3300
6600
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
1398
PATWARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1375000
687500
660
1320
1399
PATWARA-UCHEHRA
ROAD PAR
1320
2640
1320
7320
6320
4820
4320
11640
10140
10140
0
0
2750000
2750000
1320
2640
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 195 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
1400
BARAJ
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
1401
MAHDEI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
1402
PIPRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
1403
TILOURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
1404
GANGWARIYA PANNA
ROAD PAR
1650
3300
1650
7650
6650
5150
4650
12300
10800
10800
0
0
5500000
5500000
1650
3300
1405
GANGWARIYA ROAD SE
DOOR
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1386000
693000
770
1540
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 196 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
1406
BADHAV UWARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1265000
632500
660
1320
1407
ETOURA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1265000
632500
660
1320
1408
ETOURA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1265000
632500
660
1320
1409
GAJNA BADHAV
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1265000
632500
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
1410
KHAKHRAUNDHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1411
LALCHAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1412
ROHANIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1413
SATNA PATTI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1414 SATNAPATTI CHHINDA
1415
SATNAPATTI
RAGHUNATH
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 197 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1320000
660000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 49
1416
AMILIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
1417 BANDHA URF NAVASTA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
935000
467500
600
1200
1418
DURGAPUR
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
935000
467500
600
1200
1419
KADHMANU
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
935000
467500
600
1200
1420
MORA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1050000
525000
600
1200
1421
TEDHI KUDIYA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
935000
467500
600
1200
1422
URDNAKHURD
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1050000
525000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 50
1423
AKAUNA SATHIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1507000
753500
660
1320
1424
AKAUNA SATHIYA
SINGHPUR ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
3300000
3300000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 198 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
1425
BARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
1426
BARKACHHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
1427
DHAURAHARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1155000
577500
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
1428
KHAIRUA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1287000
643500
660
1320
1429
MAJHGAWN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1287000
643500
660
1320
0
1287000
643500
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
1430
SEMARWARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 54
1431
BABUPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1432
PAKAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 199 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
1433
HADHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1434
PARASWARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 56
1435
BHAAD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1436
KARAHIYA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1437
KARAHIYAKALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1438
MURLI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1439
NAUNIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1440
NONIA PANNA ROAD
PAR
1320
2640
1320
7320
6320
4820
4320
11640
10140
10140
0
0
4000000
4000000
1320
2640
1441
SHUKULGAWNA
VEERAN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 200 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 57
1442
ATRAURA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1342000
671000
660
1320
1443
ATRAURA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1342000
671000
660
1320
1444
ATROURKALA PANNA
ROAD PAR
1320
2640
1320
7320
6320
4820
4320
11640
10140
10140
0
0
4000000
4000000
1320
2640
1445
ATROURKALA-KHURD
PANNA ROAD PAR
1320
2640
1320
7320
6320
4820
4320
11640
10140
10140
0
0
4000000
4000000
1320
2640
1446
HARDUA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1342000
671000
660
1320
1447
HARDUWA KALA PANNA
ROAD PAR
1320
2640
1320
7320
6320
4820
4320
11640
10140
10140
0
0
4000000
4000000
1320
2640
1448
ITMA BAGHELAN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1342000
671000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 58
1449
BADOHRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1450
UJNEHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 201 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
1451
KHAMREHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1452
MADHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1453
TIGHRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1454
VASTARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
0
1474000
737000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
1455
BHAJIKHERA
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
Page 202 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 60
1456
AMSIL
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1457
BUDHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1458
ITMAUWARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1459
LALCHAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1460
SAHJANI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 203 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 61
1461
ATROURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
1462
KHAJE
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
1463
PHATEHPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
1464
TILGAWON
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
1465
VELHAI KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
1466
VELHAI KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 62
1467
ETOURA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1468
PAWAIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
0
1100000
550000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 63
1469
SEMRI
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Page 204 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 64
1470
ATERBHED
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1471
UMRI BRIJNANDAN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1023000
511500
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 65
1472
BAMURHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1012000
506000
660
1320
1473
HINOUTA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1012000
506000
660
1320
1474
KATHBARIA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1265000
632500
660
1320
1475
KATHBARIA-JASSO
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2500000
2500000
1100
2200
1476
MADI KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1012000
506000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 66
1477
JASSO
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
1848000
924000
1200
2400
1478
JASSO-ROAD PAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
2640000
2640000
1760
3520
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 205 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 67
1479
BHITARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1480
ETOURA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1481
GADRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1482
KALAWAL JERPATHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1078000
539000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 206 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 68
1483
BADERA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
1484
BHAGDA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
1485
BHAIRHA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
1486
BHAIRHA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
1487
GARLAGI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
1488
JOGIA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
1489
PASI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 207 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 69
1490
DUDHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1089000
544500
660
1320
1491
JAMUNATOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1089000
544500
660
1320
1492
UMARHAI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1089000
544500
660
1320
1493
UMRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1089000
544500
660
1320
0
1050000
525000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
1494
BANDI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 70
1495
DATUNAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1496
GUNJAHIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
990000
495000
660
1320
1497
MAHUAKHERA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1498
NAIGAWAN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 208 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1100000
550000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 71
1499
RICHHUL
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 72
1500
DUREHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1501
MADAI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 73
1502
BAHERWA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1078000
539000
660
1320
1503
KAPURI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1078000
539000
660
1320
1504
MAJHRA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1078000
539000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 209 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 74
1505
GADRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1506
KARTAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1078000
539000
660
1320
1507
MAJHRA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1078000
539000
660
1320
1508
RUNEHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1509
SEMRI KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 75
1510
LOHADAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1511
RAIKRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1512
SEMRI BIHARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1513
SEMRI KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1122000
561000
660
1320
1514
SIJAHATI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1276000
638000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 210 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1342000
671000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 76
1515
AMKUI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 77
1516
BHAGDA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1517
MADAN POKHRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1518
MAJHGAWN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1519
UMARIHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
0
1200000
600000
660
1320
0
1200000
600000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 78
1520
JHINGODAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 79
1521
KOTA
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Page 211 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
1522
BILOUNDHA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1050000
525000
600
1200
1523
GUDHA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1050000
525000
600
1200
1524
KHAMARIA KALA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1050000
525000
600
1200
1525
MAHDEWA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1050000
525000
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 212 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 80
1526
BARHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1527
CHAPA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1528
GAURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1529
KARAHIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1530
KHADRAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1531
KONI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1532
PATNA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1533
SAKARHAT
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 81
1534
BAMURAHIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1535
REUSA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 213 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 82
1536
KODAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1537
UMRI CHOUBEY
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
0
1100000
550000
660
1320
0
1100000
550000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 83
1538
CHUNHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 84
1539
SURDAHA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 85
1540
JADAUPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1034000
517000
660
1320
1541
JAITPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1034000
517000
660
1320
1542
RADHEPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1034000
517000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 214 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1100000
550000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 86
1543
SURDAHA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 87
1544
CHANDKNUA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1545
DHAMNAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1546
KONI PANDAWALI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1547
RAJAPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1548
RUMPURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1549
UMRICHHOTI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 215 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 88
1550
DUBAHIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1551
MADATOLA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1552
MADATOLA JASO ROAD
PAR
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
3100000
3100000
1600
3200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 89
1553
SHAHPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1438800
719400
660
1320
1554
SHAHPUR BASTI KA
SAMPURN UATTRI
BHAAG
1800
3600
1800
7800
6800
5300
4800
12600
11100
11100
0
0
4000000
4000000
1800
3600
1555
SHAHPUR JASO ROAD
PAR
1650
3300
1650
7650
6650
5150
4650
12300
10800
10800
0
0
3300000
3300000
1650
3300
1556
SHUKULGAWNA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1438800
719400
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 216 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
1557
JAITWARA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1254000
627000
600
1200
1558
KOL
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1254000
627000
600
1200
1559
PIPRI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1254000
627000
600
1200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 90
1560
CHANDKUIYA
1561 CHANDKUIYA ROAD PAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2750000
2750000
1100
2200
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 91
1562
MAHENDRA PUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1563
URDAN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 217 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 92
1564
AMKUI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1565
GHATEHKHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1566
GUNHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
1567
MUGHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 93
1568
FURTAAL KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1569
FURTAAL KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1570
GHATEHKALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1571
MAJHGAWNKHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
0
1309000
654500
770
1540
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 94
1572
RAHIKWARA
770
1540
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
Page 218 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
COLLAGE KE AANGE
1573 MODE SE AANGE ROAD
PAR
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
8140000
8140000
2420
4840
COLLAGE KE AANGE
1574 MODE SE AANGE ROAD
SE DOOR
880
1760
880
7880
6880
4880
3880
12260
10260
10260
0
0
6000000
6000000
880
1760
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
6000000
6000000
2420
4840
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
8140000
8140000
4950
9900
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
6000000
6000000
2420
4840
ESKE PASHCHAAT SAI
NAGAR AVAM USKE AAS
1575
PAAS KI PLATING ROAD
SE HAT KAR
GADA KOTHAR NAGOD
SEEMA SE NAGOD
1576
SATNA MARG PAR
SHISHU MANDIR KE
AANGE TAK ROAD PAR
GADA KOTHAR NAGOD
SEEMA SE NAGOD
SATNA MARG PAR
1577
SHISHU MANDIR KE
AANGE TAK ROAD SE
DOOR
1578
UNCHERA MOD SE
COLLAGE KE AANGE
MOD TAK ROAD PAR
3850
7700
3850
10850
9850
7850
6850
18200
16200
16200
0
0
8800000
8800000
3850
7700
1579
UNCHERA MOD SE
COLLAGE KE AANGE
MOD TAK ROAD SE
DOOR
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
6000000
6000000
2420
4840
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 219 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
ESKE PASHCHAAT SAI
NAGAR AVAM USKE AAS
PAAS KI PLATING ROAD
SE HAT KAR
KACHLOHA NAGOD
SEEMA SE NAGOD
1581
SATNA MARG PAR
SHISHU MANDIR KE
AANGE TAK ROAD PAR
1580
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
6000000
6000000
2420
4840
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
12000000
12000000
4950
9900
1582
KACHLOHA KA SHESH
SAMPURN KSHETRA
800
1600
800
7800
6800
4800
3800
12100
10100
10100
0
0
3000000
1500000
800
1600
1583
KACHLOHA NAGOD
SEEMA SE NAGOD
SATNA MARG PAR
SHISHU MANDIR KE
AANGE TAK ROAD SE
DOOR
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
6000000
6000000
2420
4840
1584
UNCHERA MOD SE
COLLAGE KE AANGE
MOD TAK ROAD PAR
3850
7700
3850
10850
9850
7850
6850
18200
16200
16200
0
0
12000000
12000000
3850
7700
1585
UNCHERA MOD SE
COLLAGE KE AANGE
MOD TAK ROAD SE
DOOR
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
6000000
6000000
2420
4840
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 220 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
1586
ANUSHUCHIT JANJATI
TOLA KE AANGE ROAD
PAR
1980
3960
1980
8980
7980
5980
4980
14460
12460
12460
0
0
6000000
6000000
1980
3960
1587
ANUSHUCHIT JANJATI
TOLA KE AANGE ROAD
SE DOOR PANSCHMI
BHAAG
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
3000000
1500000
1000
2000
1588
BADKHER
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
1589
BHULNI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
700
1400
700
7700
6700
4700
3700
11900
9900
9900
0
0
1800000
900000
700
1400
BIKRA KA SHESH GRAM
BASTI KE BAAD KA
1590 PURVI KSHETRA AVAM
BAULI SE AANGE ROAD
SE HATKAR
1591
BIKRA SATNA PANNA
ROAD PAR
8800
17600
8800
15800
14800
12800
11800
28100
26100
26100
0
0
12000000
12000000
8800
17600
1592
BIKRA SATNA PANNA
ROAD PAR TAK ROAD
SE DOOR
3850
7700
3850
10850
9850
7850
6850
18200
16200
16200
0
0
2000000
1000000
3850
7700
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
8000000
8000000
3300
6600
1320
2640
1320
8320
7320
5320
4320
13140
11140
11140
0
0
1815000
907500
1320
2640
700
1400
700
7700
6700
4700
3700
11900
9900
9900
0
0
1800000
900000
700
1400
1980
3960
1980
8980
7980
5980
4980
14460
12460
12460
0
0
6000000
6000000
1980
3960
1593
1594
1595
1596
KHAIRA - SADWA
SEEMANT SE KHIRA
SEEMANT TAK ROAD
PAR
KHAIRA- SADWA
SEEMANT SE KHIRA
SEEMANT TAK ROAD SE
DOOR
KHIRA KA SHESH GRAM
BASTI KE BAAD KA
PURVI KSHETRA AVAM
BAULI SE AANGE ROAD
SE HATKAR
SADWA NAGOD
SEEMANT SE SADWA
SEEMANT TAK ROAD SE
DOOR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 221 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
SADWA NAGOD
SEEMANT SE SADWA
1597
SEEMANT TAK ROAD
PAR
SATNA PANNA ROAD
NAGOD BERIER SE
VIKRA GIJARA MARG
1598
PAR ANUSOOCHIT
JANJATI TOLA TAK ROAD
KE BAD
SATNA PANNA ROAD
NAGOD BERIER SE
VIKRA GIJARA MARG
1599
PAR ANUSOOCHIT
JANJATI TOLA TAK ROAD
PAR
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
3850
7700
3850
10850
9850
7850
6850
18200
16200
16200
0
0
8000000
8000000
3850
7700
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
2000000
1000000
2750
5500
4950
9900
4950
11950
10950
8950
7950
20400
18400
18400
0
0
6050000
6050000
4950
9900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 222 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: NAGOD
Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
1600
1601
BARA PATTHAR
NAGAUD SEEMA SE
RANITALAB TAK ROAD
PAR
BARA PATTHAR
NAGAUD SEEMA SE
RANITALAB TAK ROAD
SE DOOR
8800
17600
8800
15800
14800
12800
11800
28100
26100
26100
0
0
12000000
12000000
8800
17600
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
2420000
1210000
3500
7000
1602
BARA PATTHAR RANI
TALAB SE GAGWARIYA
SEEMA TAK ROAD PAR
3630
7260
3630
10630
9630
7630
6630
17760
15760
15760
0
0
8000000
8000000
3630
7260
1603
BARA PATTHAR RANI
TALAB SE GAGWARIYA
SEEMA TAK ROAD SE
DOOR
1980
3960
1980
8980
7980
5980
4980
14460
12460
12460
0
0
2420000
1210000
1980
3960
1604
ITMA PAR NAGOD
SEEMA SE SHAPUR
SEEMA TAK ROAD PAR
2200
4400
2200
9200
8200
6200
5200
14900
12900
12900
0
0
8000000
8000000
2200
4400
1605
ITMA PAR NAGOD
SEEMA SE SHAPUR
SEEMA TAK ROAD SE
DOOR
1100
2200
1100
8100
7100
5100
4100
12700
10700
10700
0
0
6500000
3250000
1100
2200
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
0
0
3960000
3960000
3000
6000
2420
4840
2420
9420
8420
6420
5420
15340
13340
13340
0
0
2420000
1210000
2420
4840
1980
3960
1980
8980
7980
5980
4980
14460
12460
12460
0
0
2420000
1210000
1980
3960
KRISHI UPAJMANDI
1606 NAGOD K PEECHE BARA
PATHER MOUJE ME
NAGOD PANNA ROAD
SE BABUPUR JANE WALI
ROAD ME MUKTIDHAM
TAK ROAD PAR
NAGOD PANNA ROAD
SE BABUPUR JANE WALI
1608
ROAD ME MUKTIDHAM
TAK ROAD SE HATKAR
1607
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 223 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 1-AMBEDKAR WARD
1609
BASTI K ANDAR
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
9500000
9500000
3800
7600
1610
F.C.I. GODAM SE
BHARAT GAS GODAM
ROAD PAR
4300
8600
4300
13300
12300
10300
8300
22100
20100
20100
13300
17600
11000000
11000000
4300
8600
1611
KARHI ROAD VITS TAK
PAKKE MARG PAR
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
11000000
11000000
4800
9600
1612
PANNA ROAD NAGAR
NIGAM SEEMA SE
VIRATNAGAR COLONY
TIRAHE TAK NH
37500
75000
37500
46500
45500
43500
41500
88500
86500
86500
46500
84000
19500000
19500000
37500
75000
1613 VIRAT NAGAR COLONY
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
10000000
10000000
10500
21000
1614
VITS SE NALA TAK
ROAD PAR
4200
8400
4200
13200
12200
10200
8200
21900
19900
19900
13200
17400
10000000
10000000
4200
8400
1615
WARD KA SESH BAAG
3200
6400
3200
12200
11200
9200
7200
19900
17900
17900
12200
15400
9000000
9000000
3200
6400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 224 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 10-ACHARYA NARENDRA DE WARD
1616
BAMURHA BASTI K
ANDAR/ BAHAR
2700
5400
2700
11700
10700
8700
6700
18900
16900
16900
11700
14400
10000000
10000000
2700
5400
1617
BARDADEEH BASTI K
BAHAR
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
10000000
10000000
3800
7600
1618
BARDADEEH/MARUTI
NAGAR BASTI K ANDAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
11000000
11000000
6400
12800
1619
GHOOAND HOUSING
BOARD
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
11000000
11000000
6500
13000
1620
GHOORDANG BASTI K
ANDAR
5500
11000
5500
14500
13500
11500
9500
24500
22500
22500
14500
20000
11000000
11000000
5500
11000
1621
KOLGAWON BASTI K
ANDAR/ BAHAR
7500
15000
7500
16500
15500
13500
11500
28500
26500
26500
16500
24000
11000000
11000000
7500
15000
1622
MAHUA BATI SE PAHLE
RAILWAY PHATAK TAK
5500
11000
5500
14500
13500
11500
9500
24500
22500
22500
14500
20000
11000000
11000000
5500
11000
1623
SESH WARD
GHOORDANG
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
10000000
10000000
3800
7600
1624 SHUKLA BASTI K ANDAR
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
10000000
10000000
3800
7600
1625 SHUKLA BASTI K BAHAR
3200
6400
3200
12200
11200
9200
7200
19900
17900
17900
12200
15400
9500000
9500000
3200
6400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 225 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 11-MAHAVEER WARD
1626
BASTI KE ANDAR
3700
7400
3700
12700
11700
9700
7700
20900
18900
18900
12700
16400
8000000
8000000
3700
7400
1627
BIRLA CEMENT
FACTORY SE POORVA
NAKA TAK SEMARIYA
ROAD
14000
28000
14000
23000
22000
20000
18000
41500
39500
39500
23000
37000
30000000
30000000
14000
28000
1628
POORVA NAKA SE
BADKHAR NALA TAK
SEMARIYA ROAD
7000
14000
7000
16000
15000
13000
11000
27500
25500
25500
16000
23000
15000000
15000000
7000
14000
26500
53000
26500
35500
34500
32500
30500
66500
64500
64500
35500
62500
35000000
35000000
26500
53000
3200
6400
3200
12200
11200
9200
7200
19900
17900
17900
12200
15400
6000000
6000000
3200
6400
SANTOSHI MATA
MANDIR SE BIRLA
1629
CEMENT FACTORY TAK
SEMARIYA ROAD
1630
WARD KA SESH BAAG
BADKHAR
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 12-ABDUL KALAM AZAD WARD
1631
BASTI KE ANDAR
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
8000000
8000000
3800
7600
1632
BIRLA FACTORY GATE
SE PURVA NAKA TAK
SEMARIYA ROAD
14000
28000
14000
23000
22000
20000
18000
41500
39500
39500
23000
37000
30000000
30000000
14000
28000
1633
POORVA NAKA SE
BADKHAR NALA TAK
SEMARIYA ROAD
7000
14000
7000
16000
15000
13000
11000
27500
25500
25500
16000
23000
15000000
15000000
7000
14000
26500
53000
26500
35500
34500
32500
30500
66500
64500
64500
35500
62000
35000000
35000000
26500
53000
3200
6400
3200
12200
11200
9200
7200
19900
17900
17900
12200
15400
6000000
6000000
3200
6400
SANTOSHI MATA
MANDIR SE BIRLA
1634
CEMENT FACTORY TAK
SEMARIYA ROAD
1635
WARD KA SESH BAAG
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 226 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 13-RAVISHANKAR SHUKLA WARD
1636
BANDHAVGARH
HOUSING BOARD
COLONY
17000
34000
17000
26000
25000
23000
21000
47500
45500
45500
26000
43000
12500000
12500000
17000
34000
1637
BASTI KE ANDAR
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
10000000
10000000
6500
13000
RAJEEV GANDHI
PRATIMA SE SEMARIYA
1638
ROAD BIRLA FACTORY K
UTTTARI GATE TAK
26500
53000
26500
35500
34500
32500
30500
66500
64500
64500
35500
62000
35000000
35000000
26500
53000
SIDHARTH NAGAR
DURGA MANDIR SE
1639
SEMARIYA ROAD RAJEEV
GANDHI PRATIMA TAK
54000
108000
54000
63000
62000
60000
58000
121500
119500
119500
63000
117000
35000000
35000000
54000
108000
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
9500000
9500000
5400
10800
1640
WARD KA SESH BAAG
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 14-LAL BAHADUR SHASTRI WARD
1641
BASTI KE ANDAR
7500
15000
7500
16500
15500
13500
11500
28500
26500
26500
16500
24000
10000000
10000000
7500
15000
1642
BASTI KE BAHAR
6000
12000
6000
15000
14000
12000
10000
25500
23500
23500
15000
21000
9500000
9500000
6000
12000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 15-ACHARY BINOBA BHAVE WARD
1643
BASTI KE ANDAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
10000000
10000000
6400
12800
1644
WARD KA SESH BAAG
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
9500000
9500000
3800
7600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 227 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 16-SAHEED PADMDHAR WARD
1645
BASTI KE ANDAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
8000000
8000000
6400
12800
1646
REWA ROAD TUMUS
NADI SE WARD NO.16
KE SEEMA TAK(MOGIA
FARM HOUSE K PAS
MANDIR TAK)
11500
23000
11500
20500
19500
17500
15500
36500
34500
34500
20500
32000
12500000
12500000
11500
23000
1647
WARD KA SESH BAAG
KRIPALPUR
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
6000000
6000000
3800
7600
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 17-JAGJEEVAN RAM WARD
1648
AMBEDKAR SCHOOL SE
REWA ROADMOGIA
FARM HOUSE TAK
14000
28000
14000
23000
22000
20000
18000
41500
39500
39500
23000
27000
14000000
14000000
14000
28000
1649
BASTI KE ANDAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
8000000
8000000
6400
12800
1650
BY PAS KRIPALPUR
9500
19000
9500
18500
17500
15500
13500
32500
30500
30500
18500
28000
11000000
11000000
9500
19000
1651
REWA ROAD GAHIRA
NALA SE AMBEDKAR
SCHOOL TAK
23000
46000
23000
32000
31000
29000
27000
59500
57500
57500
32000
55000
16000000
16000000
23000
46000
1652
WARD KA SESH BHAG
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
6000000
6000000
3800
7600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 228 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 18-SANJAY GANDHI WARD
1653
BASTI KE ANDAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
8000000
8000000
6400
12800
1654
NAI BASTI HANUMAN
NAGAR KRIPALPUR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
10000000
10000000
6400
12800
1655
REWA ROAD SE JAIL
PARISAR TAK
9200
18400
9200
18200
17200
15200
13200
31900
29900
29900
18200
27400
12500000
12500000
9200
18400
1656
TRANSPORT NAGAR JAIL
ROAD
9200
18400
9200
18200
17200
15200
13200
31900
29900
29900
18200
27400
12500000
12500000
9200
18400
1657
WARD KA SESH
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
6000000
6000000
3800
7600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 229 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 19-LALA LAJPAT RAI WARD
1658
AYODOGIK CHETRE
8500
17000
8500
17500
16500
14500
12500
30500
28500
28500
17500
26000
12500000
12500000
8500
17000
1659
BASTI KE ANDAR
8000
16000
8000
17000
16000
14000
12000
29500
27500
27500
17000
25000
8000000
8000000
8000
16000
1660
GAHIRANALA REWA
ROAD SE SEETA RAM
PETROL PAMP TAK
53000
106000
53000
62000
61000
59000
57000
119500
117500
117500
62000
115000
20000000
20000000
53000
106000
1661
HAUSING BOARD
COLONY
BANDHAOGADH
18000
36000
18000
27000
26000
24000
22000
49500
47500
47500
27000
45000
12500000
12500000
18000
36000
1662
SINDHI CAMPUS
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
12500000
12500000
10500
21000
1663
WARD KA SESH BHAG
6000
12000
6000
15000
14000
12000
10000
25500
23500
23500
15000
21000
6000000
6000000
6000
12000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 230 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 2-ARJUN WARD
1664
BASTI KE ANDAR
AMAUDHA KLA
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
9500000
9500000
3800
7600
26500
53000
26500
35500
34500
32500
30500
66500
64500
64500
35500
62000
12000000
12000000
26500
53000
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
11000000
11000000
6400
12800
KALYAN PETROL PUMP
1667 SE VAISALI COLONY TAK
ROAD
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
11000000
11000000
6400
12800
PANNA ROAD
VIRATNAGAR TIRAHE SE
1668
CHITRAKOOT TIRAHA
TAK
86000
172000
86000
95000
94000
92000
90000
185500
183500
183500
95000
181000
20000000
20000000
86000
172000
CHITRAKOOT ROAD
1665 TIRAHA SE MANDAKINE
BIHAR CHAURHA TAK
1666
ESCORT K SMNE SE
AMKUI HOUSE TAK
1669
UMRI BASTI K BAHAR
4300
8600
4300
13300
12300
10300
8300
22100
20100
20100
13300
17600
10000000
10000000
4300
8600
1670
UMRI BASTI K ANDAR
5100
10200
5100
14100
13100
11100
9100
23700
21700
21700
14100
19200
11000000
11000000
5100
10200
1671
VAISALI COLONY
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
10000000
10000000
6400
12800
1672
VIRAT NAGAR COLONY
MANDAKINE VIHAR
HOUSING BOARD UMRI
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
10000000
10000000
10500
21000
1673
WARD KA SESH BAAG
AMOUDHA KALA
3200
6400
3200
12200
11200
9200
7200
19900
17900
17900
12200
15400
9000000
9000000
3200
6400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 231 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 20-SARDAR PATEL WARD
1674
BASTI KE ANDAR
8200
16400
8200
17200
16200
14200
12200
29900
27900
27900
17200
25400
8000000
8000000
8200
16400
1675
GAHIRANALA SE SEETA
RAM PETROL PAMP TAK
53000
106000
53000
62000
61000
59000
57000
119500
117500
117500
62000
115000
20000000
20000000
53000
106000
1676
SACHHM HIGHT FLAT
21000
42000
21000
30000
29000
27000
25000
55500
53500
53500
30000
51000
12500000
12500000
21000
42000
1677
SEETA RAM PETROL
PAMP SE SEMARIYA
CHOUK NH-75 REWA
ROAD
75000
150000
75000
84000
83000
81000
79000
163500
161500
161500
84000
159000
25000000
25000000
75000
150000
1678
SINDHI CAMPUS
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
12500000
12500000
10500
21000
1679
WARD KA SESH BHAG
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
6000000
6000000
6500
13000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 232 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 21-SANT KAWAR RAM WARD
1680
CHADAKYAPURI
COLONY
18000
36000
18000
27000
26000
24000
22000
49500
47500
47500
27000
45000
12500000
12500000
18000
36000
1681
SAMARIYA CHAUK SE
SEETA RAM PETROL
PAMP TAK
75000
150000
75000
84000
83000
81000
79000
163500
161500
161500
84000
159000
25000000
25000000
75000
150000
95000
190000
95000
104000
103000
101000
99000
203500
201500
201500
104000
199000
35000000
35000000
95000
190000
64000
128000
64000
73000
72000
70000
68000
141500
139500
139500
73000
137000
35000000
35000000
64000
128000
1682
1683
SAMARIYA MARG
SAMARIYA CHAUK SE
DURGA MANDIR
TAK(DIPO)
SEMARIYA ROAD DIPO
DURGA MANDIR SE
SIDHARTH NAGAR
DURGA MANDIR TAK
1684
SINDHI CAMPUS
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
12500000
12500000
10500
21000
1685
WARD KA SESH
KOLGAWA
8100
16200
8100
17100
16100
14100
12100
29700
27700
27700
17100
25200
11000000
11000000
8100
16200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 233 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 22-SIVAJI WARD
1686
BASTI KE ANDAR
KOLGAWON
6700
13400
6700
15700
14700
12700
10700
26900
24900
24900
15700
22400
11000000
11000000
6700
13400
1687
BASTI KE ANDAR
SONAURA CHEK
UTTAILE
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
11000000
11000000
5400
10800
1688
BASTI KE BAHAR
SONAURA CHEK
UTTAILE
4300
8600
4300
13300
12300
10300
8300
22100
20100
20100
13300
17600
7500000
7500000
4300
8600
BY PASMARG SONAURA
CHEK
1689
UTTAILE,MEHROTRA
COLONY
9500
19000
9500
18500
17500
15500
13500
32500
30500
30500
18500
28000
11000000
11000000
9500
19000
SEETA RAM PETROL
1690 PAMP SE GAHIRA NALA
TAK
53000
106000
53000
62000
61000
59000
57000
119500
117500
117500
62000
115000
20000000
20000000
53000
106000
1691
SEETA RAM PETROL
PAMP SE SAMARIYA
CHAUK TAK
75000
150000
75000
84000
83000
81000
79000
163500
161500
161500
84000
159000
25000000
25000000
75000
150000
1692
UTTAILE HOUSING
BOARD COLONY
8100
16200
8100
17100
16100
14100
12100
29700
27700
27700
17100
25200
12500000
12500000
8100
16200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 234 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 23-RAJEEV GANDHI WARD
SAMARIYA CHAUK SE
1693 NALA KHERMAI SCHOOL
CHOURAHA TAK
1694
SEETA RAM PETROL
PAMP SE SAMARIYA
CHAUK REWA ROAD
TAK
SNGRAM
1695 COLONY,KRISHNANAGA
R
1696
WARD KA SESH BHAG
53000
106000
53000
62000
61000
59000
57000
119500
117500
117500
62000
115000
22500000
22500000
53000
106000
75000
150000
75000
84000
83000
81000
79000
163500
161500
161500
84000
159000
20000000
20000000
75000
150000
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
12500000
12500000
10500
21000
7500
15000
7500
16500
15500
13500
11500
28500
26500
26500
16500
24000
9500000
9500000
7500
15000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 24-ASHOK WARD
1697 BASTI KE ANDAR/BAHAR
9500
19000
9500
18500
17500
15500
13500
32500
30500
30500
18500
28000
11000000
11000000
9500
19000
1698
JEEVAN JYOTI COLONY
BADRINAGAR OM
TOWER
17000
34000
17000
26000
25000
23000
21000
47500
45500
45500
26000
43000
12500000
12500000
17000
34000
1699
SEMARIYA CHOWK SE
SAGUN SAARI TAK
REWA ROAD
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
1700
SEMARIYA CHOWK SE
SARASWATI SCHOOL
CHOURAHA
54000
108000
54000
63000
62000
60000
58000
121500
119500
119500
63000
117000
35000000
35000000
54000
108000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 235 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 25-TULSI RAM THAPA WARD
1701
AYUSHMAN HOSPITAL
ROAD
38000
76000
38000
47000
46000
44000
42000
89500
87500
87500
47000
85000
20000000
20000000
38000
76000
1702
CIRCUIT HOUSE SE
GUPTA TYRE TIRAHA
HOTE HUYE HOSPITAL
CHORAHA MOD TAK
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
1703
HOSPITAL CHORAHA
KHERMAI ROAD
CHOURA TAK
70000
140000
70000
79000
78000
76000
74000
153500
151500
151500
79000
149000
35000000
35000000
70000
140000
1704
KHERMAI ROAD
38000
76000
38000
47000
46000
44000
42000
89500
87500
87500
47000
85000
35000000
35000000
38000
76000
1705
PUSPRAJ COLONY
17500
35000
17500
26500
25500
23500
21500
48500
46500
46500
26500
44000
11000000
11000000
17500
35000
1706
REWA ROAD CIRCUIT
HOUSE SAGUN SAARI
TAK
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
1707
WARD KA SESH BAAG
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
10000000
10000000
10500
21000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 236 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 26-NETAJI SUBHAS WARD
AYUSHMAN HOSPITAL
ROAD SE KHERMAI
ROAD KO MILANE WALA
MARG
CIRCUIT HOUSE SE
(OWER BRIDGE K
1709 NEECHE SE HOTE HUYE)
PREM NURSING HOME
TAK
1708
32000
64000
32000
41000
40000
38000
36000
77500
75500
75500
41000
73000
20000000
20000000
32000
64000
64000
128000
64000
73000
72000
70000
68000
141500
139500
139500
73000
137000
35000000
35000000
64000
128000
HOSPITAL MOD TIRAHA
SE KHERMAI ROAD TAK
70000
140000
70000
79000
78000
76000
74000
153500
151500
151500
79000
149000
35000000
35000000
70000
140000
OWER BRIDGE SE
1711 HOSPITAL ROAD (GUPTA
TYRE HOTE)
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
PREM NURSING HOME
1712 HOSPITAL MOD TIRAHA
TAK
92000
184000
92000
101000
100000
98000
96000
197500
195500
195500
101000
193000
20000000
20000000
92000
184000
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
35500
32500
32500
19500
30000
10000000
10000000
10500
21000
1710
1713
WARD K BHEETAR
PAKKE MARG AVAM
WARD KA SESH BAG
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 237 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 27-SWAMI VIVEKANAND WARD
1714
CIVIL LINE CHOUK SE
KHOOTHI NALA
TAK(GALI NO. 13 TAK)
27000
54000
27000
36000
35000
33000
31000
67500
65500
65500
36000
63000
30000000
30000000
27000
54000
1715
CIVIL LINE CHOUK SE
VIRAT NAGAR MOD K
SAMNE TAK
86000
172000
86000
95000
94000
92000
90000
185500
183500
183500
95000
181000
30000000
30000000
86000
172000
13000
26000
13000
22000
21000
19000
17000
39500
37500
37500
22000
35000
12500000
12500000
13000
26000
PRABHAT VIHAR
1716 COLONY,GANGA VIHAR
COLONY
1717
RAJENDRA NAGAR,KI
SAMAST GALIYAN
13000
26000
13000
22000
21000
19000
17000
39500
37500
37500
22000
35000
12500000
12500000
13000
26000
1718
RAJENDRA NAGAR,RAM
VIHAR,NISAT COLONY
13000
26000
13000
22000
21000
19000
17000
39500
37500
37500
22000
35000
12500000
12500000
13000
26000
1719
WARD KA SESH BAAG
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
10000000
10000000
6500
13000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 28-PURUSHOTTAM DAS TANDON WARD
1720
CITY HOMES COLONY
9600
19200
9600
18600
17600
15600
13600
32700
30700
30700
18600
28200
12500000
12500000
9600
19200
1721
JAWAHAR NAGAR KI
SAMAST GALIYA
9000
18000
9000
18000
17000
15000
13000
31500
29500
29500
18000
27000
12500000
12500000
9000
18000
1722
KHOOTHI NALA SE
DHAWARI TIRAHA TAK
21500
43000
21500
30500
29500
27500
25500
56500
54500
54500
30500
52000
20000000
20000000
21500
43000
1723
WARD KA SESH BAAG
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
10000000
10000000
6500
13000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 238 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 29-RAFI AHMED KIDWAI WARD
1724
JAWAHAR NAGAR KI
SAMAST GALIYA
9000
18000
9000
18000
17000
15000
13000
31500
29500
29500
18000
27000
12500000
12500000
9000
18000
1725
MATRI HONES/MATRI
UNNATI PARK
9500
19000
9500
18500
17500
15500
13500
32500
30500
30500
18500
28000
12500000
12500000
9500
19000
1726
WARD KA SESH BAAG
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
10000000
10000000
5400
10800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 239 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 3-CHATRASAL WARD
1727
BAGHA SESH WARD
3700
7400
3700
12700
11700
9700
7700
20900
18900
18900
12700
16400
9500000
9500000
3700
7400
1728
BASTI K ANDAR
(BAGHA)
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
10000000
10000000
4800
9600
1729
CHITRKOOT TIRAHA SE
MANDAKINI VIHAR
CHOURAHA TAK
26500
53000
26500
35500
34500
32500
30500
66500
64500
64500
35500
62000
12000000
12000000
26500
53000
14500
29000
14500
23500
22500
20500
18500
42500
40500
40500
23500
38000
11000000
11000000
14500
29000
21500
43000
21500
30500
29500
27500
25500
56500
54500
54500
30500
52000
12000000
12000000
21500
43000
J.P CEMENT
CHITRAKOOT ROAD ME
1730
NAGAR NIGAM SEEMA
TAK
MANDAKINI VIHAR
CHOURAHA CHITRKOOT
1731
MARG J.P CEMENT
MARG TAK
1732
MANDAKINI VIHAR
HOUSING BOARD
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
10000000
10000000
10500
21000
1733
SANTNAGAR, BAGHA
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
10000000
10000000
4800
9600
1734
SERVO DIPO K SAMNE
SE POORVA MARG
INDIAN OIL DIPO TAK
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
11000000
11000000
4800
9600
1735
UMRI BASTI K BAHAR
4200
8400
4200
13200
12200
10200
8200
21900
19900
19900
13200
17400
10000000
10000000
4200
8400
1736
UMRI BASTI K ANDAR
5100
10200
5100
14100
13100
11100
9100
23700
21700
21700
14100
19200
11000000
11000000
5100
10200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 240 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 30-DR.RAM MANOHAR LOHIYA WARD
1737
AKASH GANGA
NAGAR,GAYTRI
NAGAR,CHOUHAN
NAGAR,ARJUN
NAGAR,I.P.SINGH
COLONY,MAIN
9000
18000
9000
18000
17000
15000
13000
31500
29500
29500
18000
27000
12500000
12500000
9000
18000
1738
BAASTI K ANDAR
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
10000000
10000000
5400
10800
1739
BASTI KA SESH BAAG
4000
8000
4000
13000
12000
10000
8000
21500
19500
19500
13000
17000
8000000
8000000
4000
8000
9000
18000
9000
18000
17000
15000
13000
31500
29500
29500
18000
27000
12500000
12500000
9000
18000
38000
76000
38000
47000
46000
44000
42000
89500
87500
87500
47000
85000
19500000
19500000
38000
76000
PATERI MOD SE
CRISTUKULA SCHOOL
TAK AWAM
JAWAHARNAGAR ROAD
VIRAT NAGAR MOD K
SAMNE SE NAGAR
1741
NIGAM SEEMA TAK
PANNA ROAD
1740
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 31-DR.RAJENRA PRASAD WARD
1742
BAASTI K ANDAR
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
10000000
10000000
5400
10800
1743
DHAWARI CHOURAHA
SE KOTWALI CHOUK
TAK
27000
54000
27000
36000
35000
33000
31000
67500
65500
65500
36000
63000
25000000
25000000
27000
54000
1744
SESH WARD
4300
8600
4300
13300
12300
10300
8300
22100
20100
20100
13300
17600
9500000
9500000
4300
8600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 241 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 32-RADHA KRISHNAN WARD
1745
BAASTI K ANDAR
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
10000000
10000000
5400
10800
1746
BASTI K BAHAR WARD
KA SESH BAAG
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
9500000
9500000
3800
7600
1747
HANUMAN MANDIR SE
MAHDEWA PUL TAK
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
12500000
12500000
5400
10800
SAI BABA MANDIR SE
1748 NARENDRA TRIPATHI K
GHAR TAK
9800
19600
9800
18800
17800
15800
13800
33100
31100
31100
18800
28600
15000000
15000000
9800
19600
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 33-SARDAR BHAGAT SINGH WARD
1749
BASTI K ANDAR WARD
KA SESH BAAG
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
10000000
10000000
6500
13000
1750
BASTI K BAHAR WARD
KA SESH BAAG
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
9500000
9500000
3800
7600
1751
DHAWRI GALI NO.1 SE 5
ROAD PAR
9800
19600
9800
18800
17800
15800
13800
33100
31100
31100
18800
28600
12500000
12500000
9800
19600
1752
GANGA BHAWANI
NAGAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
10000000
10000000
6400
12800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 242 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 34-INDIRA GANDHI WARD
1753
BAASTI K ANDAR
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
10000000
10000000
6500
13000
1754
PREM NAGAR,GREEN
LAND,PREM VIHAR
10800
21600
10800
19800
18800
16800
14800
35100
33100
33100
19800
30600
12500000
12500000
10800
21600
1755
RAILWAY UNDER
BRIDGE SE PREM
NAGAR JANE WALA
MARG POWER HOUSE
TAK
14000
28000
14000
23000
22000
20000
18000
41500
39500
39500
23000
37000
25000000
25000000
14000
28000
1756
WARD KA SESH BAAG
4400
8800
4400
13400
12400
10400
8400
22300
20300
20300
13400
17800
9500000
9500000
4400
8800
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 35-DR.RANMAT SINGH WARD
1757
BAASTI K ANDAR
9300
18600
9300
18300
17300
15300
13300
32100
30100
30100
18300
27600
10000000
10000000
9300
18600
1758
BASTI K BAHAR SESH
BAAG
6000
12000
6000
15000
14000
12000
10000
25500
23500
23500
15000
21000
9500000
9500000
6000
12000
1759
KOTWALI CHOUK SE
PETROL PUMP
TAK(MAIHAR ROAD)
43500
87000
43500
52500
51500
49500
47500
100500
98500
98500
52500
96000
20000000
20000000
43500
87000
1760
MUKTI DHAM SE SATNA
NADI TAK(MAIHAR
ROAD)
13000
26000
13000
22000
21000
19000
17000
39500
37500
37500
22000
35000
12500000
12500000
13000
26000
1761
PETROL PUMP SE MUKTI
DHAM TAK(MAIHAR
ROAD)
18500
37000
18500
27500
26500
24500
22500
50500
48500
48500
27500
46000
12500000
12500000
18500
37000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 243 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 36-CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
1762
BAASTI K
ANDAR/BAHAR
9800
19600
9800
18800
17800
15800
13800
33100
31100
31100
18800
28600
10000000
10000000
9800
19600
1763
KOTWALI CHOUK SE
DHAWARI TIRAHA TAK
28000
56000
28000
37000
36000
34000
32000
69500
67500
67500
37000
65000
20000000
20000000
28000
56000
1764
KOTWALI CHOUK SE
PETROL PUMP
TAK(MAIHAR ROAD)
43500
87000
43500
52500
51500
49500
47500
100500
98500
98500
52500
96000
20000000
20000000
43500
87000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 37-JAI NARAYAN WARD
1765
BAASTI K ANDAR
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
10000000
10000000
5400
10800
1766
BY PAS ROAD
9600
19200
9600
18600
17600
15600
13600
32700
30700
30700
18600
28200
11000000
11000000
9600
19200
1767
DALI BABA
ROAD,LAKHAN
CHOURAHA
8500
17000
8500
17500
16500
14500
12500
30500
28500
28500
17500
26000
11000000
11000000
8500
17000
1768
MUKTI DHAM SE SATNA
NADI TAK(MAIHAR
ROAD)
13000
26000
13000
22000
21000
19000
17000
39500
37500
37500
22000
35000
12500000
12500000
13000
26000
1769
PETROL PUMP SE MUKTI
DHAM TAK(MAIHAR
ROAD)
18500
37000
18500
27500
26500
24500
22500
50500
48500
48500
27500
46000
12500000
12500000
18500
37000
1770
SESH WARD
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
7500000
7500000
3800
7600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 244 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 38-VEERSAWARKER WARD
1771
BAASTI K
ANDAR/BAHAR
6600
13200
6600
15600
14600
12600
10600
26700
24700
24700
15600
22200
10000000
10000000
6600
13200
1772
DALI BABA TIRAHA SE
GAUSALA CHOUK TAK
44000
88000
44000
53000
52000
50000
48000
101500
99500
99500
53000
97000
12500000
12500000
44000
88000
1773
MAHAVEER
COLONY,TULSI
NAGAR,PUNJABI
COLONY
8500
17000
8500
17500
16500
14500
12500
30500
28500
28500
17500
26000
10000000
10000000
8500
17000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 39-MAHATMA GANDHI WARD
1774
GAUSALA CHOUK SE
CHANDNI TAKEEZ TAK
54000
108000
54000
63000
62000
60000
58000
121500
119500
119500
63000
117000
20000000
20000000
54000
108000
1775
GAUSALA CHOUK SE
KOTWALI CHOURAHA
42500
85000
42500
51500
50500
48500
46500
98500
96500
96500
51500
94000
20000000
20000000
42500
85000
1776
JAI STUMBH CHOUK SE
JAWAHAR CHOUK TAK
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
25000000
25000000
96000
192000
1777
JAWAHAR CHOURAHA
SE BHAISAKHANA
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
25000000
25000000
96000
192000
1778
WARD KA SESH BAAG
33000
66000
33000
42000
41000
39000
37000
79500
77500
77500
42000
75000
9500000
9500000
33000
66000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 245 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 4- LOKMANYA TILAK WARD
1779
BAGHA SESH WARD
3700
7400
3700
12700
11700
9700
7700
20900
18900
18900
12700
16400
9500000
9500000
3700
7400
1780
BARDADEEH BASTI K
ANDAR
8000
16000
8000
17000
16000
14000
12000
29500
27500
27500
17000
25000
11000000
11000000
8000
16000
1781
BARDADEEH SESH
WARD
4300
8600
4300
13300
12300
10300
8300
22100
20100
20100
13300
17600
9500000
9500000
4300
8600
1782
BASTI K ANDAR
(BAGHA)
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
10000000
10000000
4800
9600
CHITRAKOOT ROAD J.P
1783 ROAD SE NAGAR NIGAM
SEEMA TAK
14500
29000
14500
23500
22500
20500
18500
42500
40500
40500
23500
38000
11000000
11000000
14500
29000
1784
CHITRKOOT TIRAHA SE
MANDAKINI VIHAR
CHOURAHA TAK
26500
53000
26500
35500
34500
32500
30500
66500
64500
64500
35500
62000
12000000
12000000
26500
53000
1785
INDIAN OIL ROAD
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
11000000
11000000
4800
9600
1786
J.P ROAD BAGHA
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
23100
21100
13800
18600
11000000
11000000
4800
9600
1787
KOTHI TIRAHA SE
RILWAY PHATAK TAK
DIWARSON ROAD
12500
25000
12500
21500
20500
18500
16500
38500
36500
36500
21500
34000
12000000
12000000
12500
25000
MANDAKINI VIHAR
CHOURAHA
1788
CHITRAKOOT MARG J.P
TAK
21500
43000
21500
30500
29500
27500
25500
56500
54500
54500
23500
52000
12000000
12000000
21500
43000
1789
12500
25000
12500
21500
20500
18500
16500
38500
36500
36500
21500
34000
12000000
12000000
12500
25000
MASTER PLAN
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 246 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1790
PURANIK TOLA,
BARDADEEH,MATEHNA
8000
16000
8000
17000
16000
14000
12000
29500
27500
27500
17000
25000
11000000
11000000
8000
16000
53500
107000
53500
62500
61500
59500
57500
120500
118500
118500
62500
116000
27500000
27500000
53500
107000
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
10000000
10000000
4800
9600
REWA ROAD
1791 CHITRKOOT TIRAHA SE
OWEHER BRIDGE
1792
SANTNAGAR, BAGHA
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 40-VISWAS RAO PENTAR WARD
CHOUK BAZAR SE
SHYAMA PRASAD
1793
MUKHERJI MARG(BIHARI
CHOUK)
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
25000000
25000000
96000
192000
1794
JAI STUMBH CHOUK SE
BAZAR TAK
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
25000000
25000000
96000
192000
1795
SESH WARD (MUKHYA
BAZAR SE BAHAR)
54000
108000
54000
63000
62000
60000
58000
121500
119500
119500
63000
117000
17500000
17500000
54000
108000
1796
WARD K ANDAR
(MUKHYA MARG)
85000
170000
85000
94000
93000
91000
89000
183500
181500
181500
94000
179000
20000000
20000000
85000
170000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 247 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 41-MAHARANA PRATAP WARD
1797
BIHARI CHOURAHA SE
GANDHI CHOURAHA
TAK
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
1798
CHOUK BAZAR SE
BIHARI CHOUK SE JAI
STUMBH CHOUK
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
1799
CHOUK BAZAR SE
RUPALI HOTE HUYE
HANUMAN CHOUK TAK
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
1800
HOSPITAL CHORAHA SE
(STATION ROAD SE)
KHERMAI NALA TAK
70000
140000
70000
79000
78000
76000
74000
153500
151500
151500
79000
149000
35000000
35000000
70000
140000
1801
JAI STUMBH CHOUK SE
HOSPITAL MAD TIRAHA
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
1802
JAWAHAR CHOUK LALTA
CHOUK
108000
216000
108000
117000
116000
114000
112000
229500
227500
227500
117000
225000
25000000
25000000
108000
216000
LAKKHU PAN WALE
1803 CHOURAHA SE SHASTRI
CHORAHA TAK
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
108000
216000
108000
117000
116000
114000
112000
229500
227500
227500
117000
225000
25000000
25000000
108000
216000
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
1804
LALTA CHOUK SE
PHOOLCHANDRA
CHOUK TAK
PANNI LAL CHOUK SE
PURANA POWER HOUSE
CHOURAHA,JAI STUMBH
1805
CHOUK SE STATION
ROAD(HOSPITAL
TIRAHA)
1806
RAJ HOMES,GIO LIFE
22000
44000
22000
31000
30000
28000
26000
57500
55500
55500
31000
53000
17500000
17500000
22000
44000
1807
SESH WARD (MUKHYA
BAZAR K ANDAR)
86000
172000
86000
95000
94000
92000
90000
185500
183500
183500
95000
181000
20000000
20000000
86000
172000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 248 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1808
SESH WARD (MUKHYA
BAZAR KO CHODKAR)
54000
108000
54000
63000
62000
60000
58000
121500
119500
119500
63000
117000
17500000
17500000
54000
108000
1809
SUBHAS CHOUK SE JAI
STUMBH CHOUK
130000
260000
130000
139000
138000
136000
134000
273500
271500
271500
139000
269000
35000000
35000000
130000
260000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 42-MAHARANI LAXMIBAI WARD
1810
BASTI K ANDAR
8000
16000
8000
17000
16000
14000
12000
29500
27500
27500
17000
25000
10000000
10000000
8000
16000
1811
JAWAN SINGH
COLONY,PARAS
COLONY
8500
17000
8500
17500
16500
14500
12500
30500
28500
28500
17500
26000
10000000
10000000
8500
17000
1812
KHERMAI NALA SE
SEMARIYA CHOUK
SCHOOL CHOUK TAK
54000
108000
54000
63000
62000
60000
58000
121500
119500
119500
63000
117000
35000000
35000000
54000
108000
1813
WARD KA SESH BAAG
6500
13000
6500
15500
14500
12500
10500
26500
24500
24500
15500
22000
9500000
9500000
6500
13000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 249 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 43-THAKKAR WAPA WARD
1814
BASTI K ANDAR
6800
13600
6800
15800
14800
12800
10800
27100
25100
25100
15800
22600
10000000
10000000
6800
13600
1815
BY PAS (PATHKAR
NAKA) SE LAKHAN
CHOURA TAK
9600
19200
9600
18600
17600
15600
13600
32700
30700
30700
18600
28200
11000000
11000000
9600
19200
1816
GOPAL COLONY,PARAS
COLONY,SANGHARSH
COLONY
8500
17000
8500
17500
16500
14500
12500
30500
28500
28500
17500
26000
10000000
10000000
8500
17000
1817
LAKHAN CHOUK SE
KOLGAWON NALA TAK
TIKURIYA TOLA
12500
25000
12500
21500
20500
18500
16500
38500
36500
36500
21500
34000
12500000
12500000
12500
25000
1818
WARD KA SESH BAAG
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
9500000
9500000
5400
10800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 250 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 44-JAWAHAR LAL NEHRU WARD
1819
BASTI K ANDAR
7500
15000
7500
16500
15500
13500
11500
28500
26500
26500
16500
24000
10000000
10000000
7500
15000
1820
BASTI K BAHAR WARD
SESH BAAG
5400
10800
5400
14400
13400
11400
9400
24300
22300
22300
14400
19800
9500000
9500000
5400
10800
1821
KOLGAWON NAKA SE
KANDHI GALI TAK K
12500
25000
12500
21500
20500
18500
16500
38500
36500
36500
21500
34000
12500000
12500000
12500
25000
1822
KOLGAWON NALI SE
LAKHAN CHOUK TAK
12500
25000
12500
21500
20500
18500
16500
38500
36500
36500
21500
34000
12500000
12500000
12500
25000
1823
LAKHAN CHOUK SE DALI
BABA MARG TAK
10800
21600
10800
19800
18800
16800
14800
35100
33100
33100
19800
30600
11000000
11000000
10800
21600
1824
SHIVPURAM COLONY
6700
13400
6700
15700
14700
12700
10700
26900
24900
24900
15700
22400
10000000
10000000
6700
13400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 251 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 45-MALWEEYA WARD
1825
BASTI K ANDAR
6800
13600
6800
15800
14800
12800
10800
27100
25100
25100
15800
22600
10000000
10000000
6800
13600
1826
BASTI K BAHAR WARD
SESH BAAG
4800
9600
4800
13800
12800
10800
8800
23100
21100
21100
13800
18600
8000000
8000000
4800
9600
1827
BY PAS NAKA SE
LAKHAN CHOUK TAK
10500
21000
10500
19500
18500
16500
14500
34500
32500
32500
19500
30000
11000000
11000000
10500
21000
1828
BY PASS ROAD
9600
19200
9600
18600
17600
15600
13600
32700
30700
30700
18800
28200
11000000
11000000
9600
19200
1829
DELOURA MARG
6800
13600
6800
15800
14800
12800
10800
27100
25100
25100
15800
22600
11000000
11000000
6800
13600
1830
LAKHAN CHOUK SE DALI
BABA MARG TAK
9600
19200
9600
18600
17600
15600
13600
32700
30700
30700
18600
28200
11000000
11000000
9600
19200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 252 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 5-POORNANAND WARD
1831
BASTI K ANDAR
8000
16000
8000
17000
16000
14000
12000
29500
27500
27500
17000
25000
11000000
11000000
8000
16000
1832
RAILWAY PHATAK SE
OWEHER BRIDGE TAK
21000
42000
21000
30000
29000
27000
25000
55500
53500
53500
30000
51000
12000000
12000000
21000
42000
26000
52000
26000
35000
34000
32000
30000
65500
63500
63500
35000
61000
12000000
12000000
26000
52000
26000
52000
26000
35000
34000
32000
30000
65500
63500
63500
35000
61000
12000000
12000000
26000
52000
6300
12600
6300
15300
14300
12300
10300
26100
24100
24100
15300
21600
9500000
9500000
6300
12600
RAILWAY PHATAK SE
JHANKAR TAKEEZ HOTE
1833
HUYE CIRCIT HOUSE
CHOURAHA TAK
RAILWAY PHATAK SE
SWAMI CHOURAHA
1834
HOTE HUYE OWEHER
BRIDGE TAK
1835
WARD KA SESH BAAG
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 6-SAROJNI NAYDU WARD
1836 BASTI K ANDAR/BAHAR
10000
20000
10000
19000
18000
16000
14000
33500
31500
31500
19000
29000
11000000
11000000
10000
20000
1837
RAILWAY PHATAK SE
JHANKAR TAKEEZ HOTE
HUYE CIRCIT HOUSE
CHOURAHA TAK
26000
52000
26000
35000
34000
32000
30000
65500
63500
63500
35000
61000
12000000
12000000
26000
52000
1838
REWA ROAD CIRCUIT
HOUSE CHOWK SE
PRATAP HOTEL TAK
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
1839
VINDHYA CHAMBER SE
BARDADEEH CHOEK
TAK
13000
26000
13000
22000
21000
19000
17000
39500
37500
37500
22000
35000
12000000
12000000
13000
26000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 253 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 7-BRINDAVAN WARD
1840
ADARSH NAGAR
COLONY
17000
34000
17000
26000
25000
23000
21000
47500
45500
45500
26000
43000
12500000
12500000
17000
34000
1841 BASTI K ANDAR/BAHAR
10000
20000
10000
19000
18000
16000
14000
35500
31500
31500
19000
29000
10000000
10000000
10000
20000
BHARHUTNAGAR,
DOCTOR COLONY,BANK
1842
COLONY,HOUSING
COLONY,GHANSHYAM
VIHAR COLONY
17000
34000
17000
26000
25000
23000
21000
47500
45500
45500
26000
43000
12500000
12500000
17000
34000
1843
PRATAP HOTEL SE
SEMARIYA CHOWK
REWA ROAD
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
1844
SEMARIYA CHOWK DIPO
DURGA MANDIR TAK
96000
192000
96000
105000
104000
102000
100000
205500
203500
203500
105000
201000
35000000
35000000
96000
192000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 8-RABINDRANATH TAGORE WARD
1845 BASTI K ANDAR/BAHAR
8000
16000
8000
17000
16000
14000
12000
29500
27500
27500
17000
25000
10000000
10000000
8000
16000
1846
HOUSING BOARD
COLONY
14000
28000
14000
23000
22000
20000
18000
41500
39500
39500
23000
37000
12500000
12500000
14000
28000
1847
SEMARIYA ROAD DIPO
DURGA MANDIR SE
SIDHARTH NAGAR
DURGA MANDIR TAK
64000
128000
64000
73000
72000
70000
68000
141500
139500
139500
73000
137000
35000000
35000000
64000
128000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 254 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR NIGAM SATNA Ward/Patwari Halka: 9-SIDHARTH WARD
BASTI K ANDAR
1848 KOLGAWON/BARDADEE
H
7500
15000
7500
16500
15500
13500
11500
28500
26500
26500
16500
24000
11000000
11000000
7500
15000
1849
GHOORAND HOUSING
BOARD SANTOSHI
NAGAR
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
11000000
11000000
6400
12800
1850
KOLGAWON/BARDADEE
H SESH BAAG
6400
12800
6400
15400
14400
12400
10400
26300
24300
24300
15400
21800
10000000
10000000
6400
12800
1851
SEMARIYA ROAD
SIDHARTH NAGAR
DURGA MANDIR SE
RAJEEV GANDHI
PRATIMA TAK
52000
104000
52000
61000
60000
58000
56000
117500
115500
115500
61000
113000
35000000
35000000
52000
104000
1852 SHUKLA BASTI K ANDAR
3700
7400
3700
12700
11700
9700
7700
20900
18900
18900
12700
16400
10000000
10000000
3700
7400
1853 SHUKLA BASTI K BAHAR
3200
6400
3200
12200
11200
9200
7200
19900
17900
17900
12200
15400
9500000
9500000
3200
6400
8500
17000
8500
17500
16500
14500
12500
30500
28500
28500
17500
26000
11000000
11000000
8500
17000
1854
SIDHARTH NAGAR
BASTI K ANDAR
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 1-SHARDA PURI WARD
1855
SHARDAPURI MUKHYA
ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
2440000
1220000
3000
6000
1856
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2090000
1045000
1850
3700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 255 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 10-NARENDRA SINGH WARD
1857
KOTHI-BAGHELAN TOLA
MUKHYA ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1858
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 11-NEHRU WARD
1859
KOTHI BEDLAN
MOHALLA-MUKHYA
ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1860
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 12-VIVEKANAND WARD
1861
KUMHRAN TOLA
MUKHYA ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1862
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 256 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 13-TILAK WARD
1863
ROYANI
4900
9800
4900
11900
10900
8900
7900
20300
18300
18300
11900
16800
3170000
1585000
4900
9800
1864
SATNA KOTHI MARGA
4900
9800
4900
11900
10900
8900
7900
20300
18300
18300
11900
16800
3170000
1585000
4900
9800
1865
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2126000
1063000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 14-AAJAD WARD
1866
BUS STAND KA
CHHETRA
4900
9800
4900
11900
10900
8900
7900
20300
18300
18300
11900
16800
4200000
2100000
4900
9800
1867
KOTHI SATNA MUKHYA
MARGA
4900
9800
4900
11900
10900
8900
7900
20300
18300
18300
11900
16800
4200000
2100000
4900
9800
1868
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 15-BHAGAT SINGH WARD
1869
CHITRAKOOT KOTHI
MARGA
4900
9800
4900
11900
10900
8900
7900
20300
18300
18300
11900
16800
4200000
2100000
4900
9800
1870
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 257 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 2-SWAMI VIVEKANAND WARD
1871
KOTHI -KATRA-MUKHYA
ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1872
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 3-AMBEDKAR WARD
1873
KOTHI-RADRIYAN AVAM
HARIJAN BASTI
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1874
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2400000
1200000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 4-RAM KARAN WARD
1875
KOTHI AHIRAN TOLAMUKHYA ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1876
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2400000
1200000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 5-SHAM SHAH WARD
1877
KOTHI-BELRAN
MOHALLA-MUKHYA
ROAD PAR
3700
7400
3700
10700
9700
7700
6700
17900
15900
15900
10700
14400
4200000
2100000
3700
7400
1878
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 258 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 6-MAHESWAR WARD
1879
KOTHI-GARGAN TOLA
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1880
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 7-SITA RAMAN WARD
1881
KOTHI-PATHKAN TOLA
MUKHYA ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1882
WARD KA SESH BAAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 8-KRISHAN SUDAMA WARD
1883
KOTHI-KILA ROAD
MUKHYA ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1884
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT KOTHI Ward/Patwari Halka: 9-GANDHI WARD
1885
KOTHI-KILA ROAD
MUKHYA ROAD PAR
3000
6000
3000
10000
9000
7000
6000
16500
14500
14500
10000
13000
4200000
2100000
3000
6000
1886
WARD KA SESH BHAG
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
8850
10700
2440000
1220000
1850
3700
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 259 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
670000
660
1320
830000
1600
3200
1665000
800
1600
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 1
1887
KHANGADH
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1340000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 10
1888
RAIGAWN
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
7600
9200
1660000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 100
1889
SAKERIYA
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
3330000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 101
1890
BHATPURWA
1000
2000
1000
7000
6000
4500
4000
11000
9500
9500
7000
8000
3320000
1660000
1000
2000
1891
KHAMARIAPYASIYAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
3296000
1648000
700
1400
1892
KHAMARIATIWARIAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
3296000
1648000
700
1400
1893
SARBAHNA
1300
2600
1300
7300
6300
4800
4300
11600
10100
10100
7300
8600
3320000
1660000
1300
2600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 260 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 102
1894
ATERHARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2944000
1472000
700
1400
1895
JAMODI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2944000
1472000
700
1400
1896
KHAJURHARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1524000
762000
700
1400
1472000
700
1400
1648000
1000
2000
580000
550
1100
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 103
1897
MOHANNA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2944000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 104
1898
BADERA
1000
2000
1000
7000
6000
4500
4000
11000
9500
9500
7000
8000
3296000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 11
1899
DHAURHARA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1160000
Page 261 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 12
1900
BANDHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1420000
710000
660
1320
1901
GARLAGI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1420000
710000
660
1320
1902
REHUTA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1076000
538000
550
1100
640000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 13
1903
SEMARIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1280000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 14
1904
KHADAURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
1905
PAIKAURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
1906
PAIKAURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 262 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 15
1907
KHADAURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
1908
NAUKHADKALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
1909
NAUKHADKHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 16
1910
DEURIKALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1270000
635000
550
1100
1911
DEURIKHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1270000
635000
550
1100
1912
MANAKWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1270000
635000
550
1100
1913
UJARAUNDHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1270000
635000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 263 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 17
1914
BAULIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1160000
580000
550
1100
1915
MAJHGAWN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1160000
580000
550
1100
1916
MAJHIYAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1160000
580000
550
1100
1917
NARAYANPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1210000
605000
550
1100
1918
NIPANIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 18
1919
JIRWARKALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1452000
726000
660
1320
1920
JIRWARKHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1518000
759000
550
1100
1921
KALHAI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1166000
583000
660
1320
1922
KALHARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1490000
745000
550
1100
1923
SHAHPURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1331000
665500
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 264 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 19
1924
BHADIWARANTOLA
KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1250000
625000
550
1100
1925
BHATGANWA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1500000
750000
770
1540
1926
DHANKHERKALA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1300000
650000
770
1540
1927
SHIVPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1240000
620000
660
1320
670000
770
1540
1025000
660
1320
1400000
2200
4400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 2
1928
KARSARA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1340000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 20
1929
DHAUNHARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
2050000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 21
1930
SATDHAR
2200
4400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
2200
8200
7200
5700
5200
13400
11900
11900
8200
10400
2800000
Page 265 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
790000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 28
1931
AHIR GAWON
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1580000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 29
1932
BADKHER
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1150000
575000
660
1320
1933
KHOOJHA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1090000
545000
770
1540
1934
KUDIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1150000
575000
660
1320
1935
TUMIN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1150000
575000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 3
1936
BARAH
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
13320
8820
8820
6660
7320
1340000
670000
660
1320
1937
BHAMWAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1340000
670000
660
1320
1938
GARLAGA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
13320
8820
8820
6660
7320
1056000
528000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 266 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1250000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 30
1939
BHUMKAHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
2500000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 31
1940
DHANKHERKALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1250000
625000
660
1320
1941
MAJHGAWON
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1160000
580000
660
1320
1942
MUDHA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1240000
620000
660
1320
1943
MUDHAKALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1250000
625000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 32
1944
DELOURI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1160000
580000
770
1540
1945
KORIGAWON
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1160000
580000
770
1540
1946
PATA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1160000
580000
770
1540
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 267 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
615000
770
1540
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 33
1947
DELOURA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1230000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 34
1948
MAHDEI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1160000
580000
770
1540
1949
NAGAR PAWAIYA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1100000
550000
770
1540
1950
NAKTI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1160000
580000
770
1540
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 35
1951
GULUA-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
7400
8800
3750000
1875000
1400
2800
1952
GULUA-SESH GAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2050000
1025000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 36
1953
PAWAIYA-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1954 PAWAIYA-SESH GAWON
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
7400
8800
3750000
1875000
1400
2800
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2050000
1025000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 268 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 37
1955
DEHUTA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1350000
675000
700
1400
1956
GHADRUA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
1957
SEMRI KALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1350000
675000
700
1400
1958
SEMRI KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1160000
580000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 38
1959
PANGARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
1960
RAIPUR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
680000
700
1400
670000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 39
1961
BARHNA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 4
1962
CHORWARI
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1340000
Page 269 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 40
1963
JHALI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
1964
KOLPATA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1340000
670000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 41
1965
GORIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
1966
JHANDA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1550000
775000
700
1400
1967
RUMPURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
725000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 42
1968
DIDOUNDH
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1450000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 43
1969
BAIRGALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
1970
MOUHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1450000
725000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 270 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 44
1971
AVDENDRA SAGAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1360000
680000
700
1400
1972
LOKHRIHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1450000
725000
700
1400
1973
NAINA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1450000
725000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 45
1974
MANKAHRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1450000
725000
700
1400
1975
SAGMA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1450000
725000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 271 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 46
1976
BONE-BONE LAND
(GRAM GULAI ME
SITHIT)
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
7100
8200
2980000
1490000
1100
2200
1977
GULAI-SESH GAWON
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1900000
950000
800
1600
1978
GULUA-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
2100
4200
2100
8100
7100
5600
5100
13200
11700
11700
8100
10200
3600000
1800000
2100
4200
1979
KHAMHA
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1360000
680000
800
1600
1980
PODI
2100
4200
2100
8100
7100
5600
5100
13200
11700
11700
8100
10200
3600000
1800000
2100
4200
1981
PODI-SESH GAWON
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1900000
950000
800
1600
585000
710
1420
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 47
1982
RANEHI
710
1420
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
710
6710
5710
4210
3710
10420
8920
8920
6710
7420
1170000
Page 272 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 49
1983
BADOUR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2060000
1030000
700
1400
1984
KHATOULA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1636000
818000
700
1400
1985
RUMPURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1636000
818000
700
1400
1986
UDAYSAGAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2060000
1030000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 5
1987
JAMUNHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1132000
566000
550
1100
1988
TEEKAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1210000
605000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 273 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 50
1989
KAMLO
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1100000
550000
700
1400
1990
MOUHARIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1010000
505000
700
1400
1991
NAYAGAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1100000
550000
700
1400
1992
SAGRA-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
7400
8800
1460000
730000
1400
2800
1993
SAGRA-SESH GAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
744000
372000
700
1400
1994
SHIVSAGAR-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
7400
8800
2508000
1254000
1400
2800
1995
SHIVSAGAR-SESH
GAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1090000
545000
700
1400
1996
UPKA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
920000
460000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 274 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 51
1997
KANCHANPUR-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
7400
8800
1890000
945000
1400
2800
1998
KANCHANPUR-SESH
GAWON
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1206000
603000
700
1400
1999
SONOUR-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
10300
10300
7400
8800
1736000
868000
1400
2800
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1092000
546000
700
1400
2000 SONOUR-SESH GAWON
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 52
2001
BAMHARAULA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1160000
580000
700
1400
2002
MAJHTOLWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1160000
580000
700
1400
2003
PATAREE
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1160000
580000
700
1400
630000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 53
2004
BHAINSBAR
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1260000
Page 275 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 54
2005
KHOKHLI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1190000
595000
700
1400
2006
MARWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1260000
630000
700
1400
2007
NACHNOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1380000
690000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 55
2008
GHUGHUWAR
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1250000
625000
650
1300
2009
MOTISAGAR
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1190000
595000
650
1300
2010
NADNA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1190000
595000
650
1300
2011
SUSUWAR
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1190000
595000
650
1300
1725000
650
1300
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 56
2012
JAITWARA
650
1300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
3450000
Page 276 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
655000
650
1300
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 57
2013
HATIYA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1310000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 58
2014
ITMA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1250000
625000
650
1300
2015
LOUDHAI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1160000
580000
650
1300
2016
PURWA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
880
6650
7300
1160000
580000
650
1300
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 59
2017
KATHWARIA KALA
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1166000
583000
650
1300
2018
KATHWARIA VRATT
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1166000
583000
650
1300
2019
MADNI
650
1300
650
6650
5650
4150
3650
10300
8800
8800
6650
7300
1890000
945000
650
1300
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 277 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 6
2020
HADKHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1204000
602000
550
1100
2021
HAMEERPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1130000
565000
550
1100
2022
MAHUTA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1130000
565000
550
1100
2023
RUMPURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1130000
565000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 278 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 60
2024
BARAKALA AWM
KHURD-SATNACHITRAKOOT MARG PAR
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
7600
9200
2504000
1252000
1600
3200
2025
BARAKALA AWM
KHURD-SESH GAWON
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1244000
622000
770
1540
2026
BARIHA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1200000
600000
770
1540
2027
CHANPURWA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1570000
785000
660
1320
2028
CHIRHULI-142
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1200000
600000
770
1540
2029
CHIRHULI-143
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1200000
600000
770
1540
2030
CHOURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1570000
785000
660
1320
2031
CHOURA KHURD
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1250000
625000
770
1540
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 279 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 62
2032
BAMHOURI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
2033
BARREH
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1160000
580000
660
1320
2034
KACHEE BAAG
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
2035
KHARI KOTHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
2036
KHARI TUKDA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
6600
7200
1034000
517000
600
1200
2037
KOOCHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1160000
580000
660
1320
2038
KUSIYARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
2039
MAJHGAWON
DHURANDHAR
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
6600
7200
1034000
517000
600
1200
2040
MAJHGAWON SURKI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
6600
7200
1034000
517000
600
1200
2041
PATA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1160000
580000
660
1320
2042
RIWAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1160000
580000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 280 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2043
THAGRA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
6600
7200
1034000
517000
600
1200
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 63
2044
GAIDHUWA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1160000
580000
660
1320
2045
HATI
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
6750
7500
1220000
610000
750
1500
2046
SALAIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1036000
518000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 64
2047
BENIPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
2048
DEVRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1166000
583000
660
1320
2049
GAURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
2050 MATEEMA-340,341,344
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
6770
7540
1250000
625000
770
1540
2051
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1080000
540000
660
1320
MEDNIPUR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 281 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 65
2052
KHAMARIA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1324000
662000
660
1320
2053
TURRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1324000
662000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 66
2054
AKOUNA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1490000
745000
660
1320
2055
BOULIHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1328000
664000
660
1320
2056
PASI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1370000
685000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 67
2057
DAGDEEHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1386000
693000
660
1320
2058
DAGDEEHATUKAD-1 SE
2
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1386000
693000
660
1320
625000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 68
2059
KOTHRA
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1250000
Page 282 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 69
2060
BARA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1170000
585000
660
1320
2061
MAJHGAWON
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1250000
625000
660
1320
2062
POINDHA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1250000
625000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 7
2063
HINOUTA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1134000
567000
550
1100
2064
KHOOCHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1134000
567000
550
1100
2065
ODHKI KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1134000
567000
550
1100
2066
ODHKI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1134000
567000
550
1100
2067
PADRAUT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1134000
567000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 283 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 70
2068
GAURA-131,132
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
9800
9800
7400
8800
1240000
620000
1400
2800
2069
KARSARA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
11800
9800
9800
7400
8800
1240000
620000
1400
2800
2070
NIRANJANPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1170000
585000
660
1320
768000
750
1500
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 73
2071
HADBADPUR
750
1500
750
6750
5750
4250
3750
10500
9000
9000
6750
7500
1536000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 8
2072
GADRA KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1210000
605000
550
1100
2073
GADRA PAWAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1110000
555000
550
1100
2074
MASNAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1400000
700000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 284 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 89
2075
BARI KALA
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
2990000
1495000
1500
3000
2076
POINDHA KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1750000
875000
700
1400
2077
PUAINEE
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
2400000
1200000
1500
3000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 9
2078
BARHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1130000
565000
550
1100
2079
ETAURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
8600
8600
6550
7100
1096000
548000
550
1100
2080
ITMA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
6660
7320
1424000
712000
660
1320
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 90
2081
BARAJ
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
3000000
1500000
1500
3000
2082
NEMEE
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
3000000
1500000
1500
3000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 285 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1500000
1500
3000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 91
2083
BARI KHURD
1500
3000
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
3000000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 92
2084
ITMA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1744000
872000
700
1400
2085
KUAA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1744000
872000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 93
2086
SEMRA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1410000
705000
700
1400
2087
SOHAS
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1524000
762000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 286 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 94
2088
BAMHOURI KALA
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1630000
815000
800
1600
2089
PAWAIYA KOTHAR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1404000
702000
800
1600
2090
RAGOULEE
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
2030000
1015000
700
1400
2091
SOHAS UNMOOLAN
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1404000
702000
800
1600
1485000
1500
3000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 95
2092
RAMTHAN
1500
3000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1500
7500
6500
5000
4500
12000
10500
10500
7500
9000
2970000
Page 287 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 96
2093
CHIPIYADADHEE
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1630000
815000
700
1400
2094
DHARAMPURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1630000
815000
700
1400
2095
LILOUREE
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
1740000
870000
800
1600
2096
LOHRA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1630000
815000
700
1400
2097
MAJHIYAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
1630000
815000
700
1400
2098
PATOURA
1300
2600
1300
7300
6300
4800
4300
11600
10100
10100
7300
8600
2970000
1485000
1300
2600
1145000
800
1600
1635000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 97
2099
PHUTOUNDHI
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
10600
9100
9100
6800
7600
2290000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUMBER 98
2100
PHUTOUNDHA
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
10400
8900
8900
6700
7400
3270000
Page 288 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2180000
1090000
700
1400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 103
2101
MAND(VISIST)
700
1400
700
9700
8700
6700
4700
14900
12900
12900
9700
10400
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 104
2102
CHEK MURAR (VISIST)
700
1400
700
9700
8700
6700
4700
14900
12900
12900
9700
10400
1650000
825000
700
1400
2103
KORHAI
700
1400
700
9700
8700
6700
4700
14900
12900
12900
9700
10400
1650000
825000
700
1400
2104
MATEHANA(VISIST)
820
1640
820
9820
8820
6820
4820
15140
13140
13140
9820
10640
2180000
1090000
820
1640
2105
NEMEE (VISIST)
1500
3000
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
2944000
1472000
1500
3000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 20
2106
BACHBAI(VISHIST)
2107 KHAIRA (VISIST GAWN)
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
2780000
1390000
1100
2200
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
2780000
1390000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 289 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 21
2108
BABUPUR
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
2370000
1185000
1100
2200
2109
CHAKBANDI (VISIST)
3300
6600
3300
12300
11300
9300
7300
20100
18100
18100
12300
15600
6860000
3430000
3300
6600
2110
CHILLA PATA (VISIST)
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
2370000
1185000
1100
2200
2111
DEVRA (VISIST)
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
3330000
1665000
1100
2200
2112
ETOURA (VISIST)
3300
6600
3300
12300
11300
9300
7300
20100
18100
18100
12300
15600
6860000
3430000
3300
6600
2113
LAMTARA (VISIST)
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
3330000
1665000
1100
2200
2114
LOTUS CITY
6550
13100
6550
15550
14550
12550
10550
26600
24600
24600
15550
22100
13200000
6600000
6550
13100
2115 MAJHBONGWA (VISIST)
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
3310000
1655000
1100
2200
2116
RAMNA
1100
2200
1100
10100
9100
7100
5100
15700
13700
13700
10100
11200
2370000
1185000
1100
2200
2117
SAHARA CITY
6550
13100
6550
15550
14550
12550
10550
26600
24600
24600
15550
22100
13200000
6600000
6550
13100
2118
SARISTAL (VISIST)
3300
6600
3300
12300
11300
9300
7300
20100
18100
18100
12300
15600
6860000
3430000
3300
6600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 290 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2119
SHERGANG (VISIST
GAWN) BASTI K ANDAR
4400
8800
4400
13400
12400
10400
8400
22300
20300
20300
13400
17800
12500000
6250000
4400
8800
2120
SHERGANG (VISIST
GAWN) BASTI K BAHAR
3800
7600
3800
12800
11800
9800
7800
21100
19100
19100
12800
16600
11000000
5500000
3800
7600
2780000
3250
6500
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 22
2121
SOHAWAL (VISIST
GAWN)
3250
6500
3250
12250
11250
9250
7250
20000
18000
18000
12250
15500
5560000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 23
2122
BAGHEDI (VISIST
GAWN)
3250
6500
3250
12250
11250
9250
7250
20000
18000
18000
12250
15500
3600000
1800000
3250
6500
2123
CHAKBANDI PEPTECH
CITY (VISIST GAWN)
8750
17500
8750
17750
16750
14750
12750
31000
29000
29000
17750
26500
0
0
8750
17500
2124
SOHOULLA (VISIST
GAWN)
3250
6500
3250
12250
11250
9250
7250
20000
18000
18000
12250
15500
5560000
2780000
3250
6500
2125
SOHOULLA CITY PLAZA
(VISIST GAWN)
8750
17500
8750
17750
16750
14750
12750
31000
29000
29000
17750
26500
0
0
8750
17500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 291 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 26
2126
AMOUDHA KHURD
(VISIST GAWN)
3500
7000
3500
12500
11500
9500
7500
20500
18500
18500
12500
16000
12700000
6350000
3500
7000
2200
4400
2200
11200
10200
8200
6200
17900
15900
15900
11200
13400
10800000
5400000
2200
4400
2700
5400
2700
11700
10700
8700
6700
18900
16900
16900
11700
14400
10800000
5400000
2700
5400
2700
5400
2700
11700
10700
8700
6700
18900
16900
16900
11700
14400
10800000
5400000
2700
5400
4400
8800
4400
13400
12400
10400
8400
22300
20300
20300
13400
17800
13800000
6900000
4400
8800
MAJHGAWON SATNA2131 CHIRAKOOT MARG PAR
(VISIST GAWN)
4400
8800
4400
13400
12400
10400
8400
22300
20300
20300
13400
17800
13800000
6900000
4400
8800
MAJHGAWON-SESH
GAWON (VISIST GAWN)
1300
2600
1300
10300
9300
7300
5300
16100
14100
14100
10300
11600
10000000
5000000
1300
2600
2127 BHAND (VISIST GAWN)
2128
KARHI HARMALLA
(VISIST GAWN)
2129 KHAIRA (VISIST GAWN)
2130
2132
MAJHGAWON (VISIST
GAWN) (MORDIA KE
PLOTING)
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 292 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 27
2133 GAURA (VISIST GAWN)
1900
3800
1900
10900
9900
7900
5900
17300
15300
15300
10900
12800
5200000
2600000
1900
3800
2134 GIDURI (VISIST GAWN)
3300
6600
3300
12300
11300
9300
7300
20100
18100
18100
12300
15600
6580000
3290000
3300
6600
2135
KARHI KOTHAR (VISIST
GAWN)
3300
6600
3300
12300
11300
9300
7300
20100
18100
18100
12300
15600
6580000
3290000
3300
6600
2136
KARHI PAWAI (VISIST
GAWN)
1900
3800
1900
10900
9900
7900
5900
17300
15300
15300
10900
12800
5200000
2600000
1900
3800
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 61
2137
RAMPUR CHOURASISATNA-CHITRAKOOT
MARG PAR
2600
5200
2600
11600
10600
8600
6600
15700
13700
13700
9600
12200
12530000
6265000
2600
5200
2138
RAMPUR CHOURASISESH GAWON VISIST
GAWON)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
13300
11300
11300
8400
9800
2040000
1020000
1400
2800
2139
SANI SIGNAPUR
2150
4300
2150
11150
10150
8150
6150
13300
11800
11800
11150
13300
10000000
5000000
2150
4300
2140
SIDHIVINAYAK(MUKHYA
MARG SE HATKAR)
2150
4300
2150
11150
10150
8150
6150
13300
11800
11800
11150
13300
10000000
5000000
2150
4300
620000
1400
2800
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 70
2141
BHARJUNA KHURD
(VISIST)
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
1240000
Page 293 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 71
2142 BHARJUNAKALA (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2480000
1240000
1400
2800
2143
SAHA (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2480000
1240000
1400
2800
2144
UMRI (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2480000
1240000
1400
2800
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 72
2145
LALPUR (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
1270000
635000
1400
2800
2146
SHIVPURWA (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2350000
1175000
1400
2800
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 73
2147
SAGMA (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2750000
1375000
1400
2800
2148
TIKURI KALA (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2350000
1175000
1400
2800
2149 TIKURI KHURD (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2350000
1175000
1400
2800
2150 TIKURI KOTHAR (VISIST)
1400
2800
1400
10400
9400
7400
5400
16300
14300
14300
10400
11800
2350000
1175000
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 294 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 79
2151
BELHATA
2500
5000
2500
11500
10500
8500
6500
18500
16500
16500
11500
14000
4090000
2045000
2500
5000
2152
SONVERSA (VISIST
GAWON)
2500
5000
2500
11500
10500
8500
6500
18500
16500
16500
11500
14000
4090000
2045000
2500
5000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 80
2153
BAIREHA
2500
5000
2500
11500
10500
8500
6500
18500
16500
16500
11500
14000
4090000
2045000
2500
5000
2154
KATIYA
2500
5000
2500
11500
10500
8500
6500
18500
16500
16500
11500
14000
4090000
2045000
2500
5000
2155
SEJHATA
2500
5000
2500
11500
10500
8500
6500
18500
16500
16500
11500
14000
4090000
2045000
2500
5000
2156
SONOURA (VISIST
GAWON)
2500
5000
2500
11500
10500
8500
6500
18500
16500
16500
11500
14000
4090000
2045000
2500
5000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 81
MADHAVGARH MUKHYA
MARG PAR (VISIST
GAWON)
4300
8600
4300
13300
12300
10300
8300
22100
20100
20100
13300
17600
5450000
2725000
4300
8600
MADHAVGARH MUKHYA
2158 MARG SE BAHAR (VISIST
GAWON)
2100
4200
2100
11100
10100
8100
6100
17700
15700
15700
11100
13200
3780000
1890000
2100
4200
2157
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 295 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 85
2159
KAIMA KOTHAR (VISIST
GAWON)
1500
3000
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
2070000
1035000
1500
3000
2160
KAIMA UNMOOLAN
1500
3000
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
2070000
1035000
1500
3000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 86
2161
BADIA KALA
1600
3200
1600
10600
9600
7600
5600
16700
14700
14700
10600
12200
2990000
1495000
1600
3200
2162
BADIA KHURD
1600
3200
1600
10600
9600
7600
5600
16700
14700
14700
10600
12200
2990000
1495000
1600
3200
950000
1500
3000
950000
1600
3200
1645000
1500
3000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 87
2163
BELA (VISIST)
1500
3000
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
1900000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 88
2164
NAINA (VISIST)
1600
3200
1600
10600
9600
7600
5600
16700
14700
14700
10600
12200
1900000
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 98
2165
BABUPUR(VISIST)
1500
3000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
3290000
Page 296 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAGHURAJNAGAR Sub-Area : PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALKA NUM 99
2166
BIRHAHULLI
1500
3000
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
3990000
1995000
1500
3000
2167
LOHRA(VISIST)
1500
3000
1500
10500
9500
7500
5500
16500
14500
14500
10500
12000
3990000
1995000
1500
3000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 297 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 1-MAHATMA GANDHI WARD
PETORLEPUMP SE
AMARPATAN ROEAD
2168 PAR NAGAR PANCHAYAT
KI SEEMA TAK ROED
PAR
RAMNAGAR
AMARPATAN ROED ME
2169
PURANI BASTI SE
NAGAR PANCHAYAT
SEEMA TAK
2170
WARD KA SHESH BHAG
ROED SE DOOR
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
2400000
1200000
1000
2000
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
2400000
1200000
1000
2000
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
11600
9600
9600
0
0
1600000
800000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 10-MAHARATHA PRATAP WARD
2171
JHAGRHA ROED PAR
2172 WARD KA SHESH BHAG
700
1400
700
7700
6700
4700
3700
11900
9900
9900
0
0
1600000
800000
700
1400
500
1000
500
7500
6500
4500
3500
11500
9500
9500
0
0
1000000
500000
500
1000
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 11-SARDARVALLABH BHAI WARD
2173
PANI KI TANKI SE
MASMASI ROED PAR
700
1400
700
7700
6700
4700
3700
11900
9900
9900
0
0
1600000
800000
700
1400
2174
WARD KA SESH BAAG
500
1000
500
7500
6500
4500
3500
11500
9500
9500
0
0
1000000
500000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 298 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 12-BHAGAT SINGH WARD
MASMASI CHURAHA SE
BAMAHNAADI ROED
DURGA HOTEL TAK
ROED PAR
MASMASI CHURAHA SE
KANYASCHOOL
2176
CHURAHA TAK ROED
PAR
2175
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
STATE BANK CHURAHA
SE VIVEKANAND
SCHOOL TAK ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
TEHSEEL CHURAHA SE
VIVEKANAND SCHOOL
2178
KE AAGE CHURAHA TAK
ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
2179 WARD KA SHESH BHAG
1100
2200
1100
8100
7100
5100
4100
12700
10700
10700
0
0
2000000
1000000
1100
2200
2177
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 13-SIVAJI WARD
2180
MASMASI ROED
TEHSEEL CHURAHA SE
PODIYA TAK ROED
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
2400000
1200000
1500
3000
2181
STATE BANK SE
VIVEKANAND SCHOOL
KE AAGE SADAK KE
DAKSHNI ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
2400000
1200000
2000
4000
2182
WARD KA SESH BAAG
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
1400000
700000
1000
2000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 299 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 14-BAJRANG WARD
2183
STATE BANK CHURAHA
SE RAMNAGAR ROED
PATHAK MAKAAN TAK
ROED PAR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
3000000
1500000
2500
5000
2184
WARD KA SESH BAAG
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
2000000
1000000
1000
2000
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 15-CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
RAMNAGAR ROED
PATHAK KE MAKAAN SE
2185
NAGAR PANCHAYAT
SEEMA TAK ROED PAR
DONO OOR
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
3000000
1500000
1000
2000
2186
RAMNAGAR ROED SE
BAMHNAADI BASTI
ROED PAR
600
1200
600
7600
6600
4600
3600
11700
9700
9700
0
0
2400000
1200000
600
1200
2187
WARD KA SESH BAAG
500
1000
500
7500
6500
4500
3500
11500
9500
9500
0
0
2000000
1000000
500
1000
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 2-INDIRA GANDHI WARD
2188
PETROLPUMP SE THANE
TAK RAMNAGAR ROED
PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
2189
PURANI BASTI SE JIGNA
ROED POWER HOUSE
TAK ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
2190
WARD KA SESH BAAG
1100
2200
1100
8100
7100
5100
4100
12700
10700
10700
0
0
1600000
800000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 300 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 3-JAWAHAR LAL NEHRU WARD
2191
JIGNA ROED SE TURKI
ROED PAR DONO OOR
1200
2400
1200
8200
7200
5200
4200
12900
10900
10900
0
0
2000000
1000000
1200
2400
2192
RAMNAGAR SE JIGNA
ROED GALLA MANDI
TAK ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
2193
WARD KA SESH BHAG
ROED SE DOOR
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
1600000
800000
1000
2000
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 4-SUBHASCHADRA WARD
2194
BHITARI KARUDICHA
JIGNA ROED PAR
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
1600000
800000
1000
2000
2195
ROED SE ANDAR WARD
KA SHESH BHAG
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
11600
9600
9600
0
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 5-BHEEMRAO AMBEDKAR WARD
2196
ITI SE HOSPITAL ROED
PAR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
2400000
1200000
1500
3000
2197
RAMNAGAR JIGNA ROED
PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
3000000
1500000
2000
4000
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
2000000
1000000
1000
2000
2198 WARD KA SHESH BHAG
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 301 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 6-LALBAHADUR SHASTRI WARD
JIGNA ROED SE MASHJID
ROED ME ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
2400000
1200000
2000
4000
THAN CHURAHA SE
2200 PURANA RAMNAGAR ME
ROED PAR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
3000000
1500000
2500
5000
THANA CHURAHA SE
JIGNA ROED ME ROED
PAR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
3000000
1500000
2500
5000
2202 WARD KA SHESH BHAG
1100
2200
1100
8100
7100
5100
4100
12700
10700
10700
0
0
2000000
1000000
1100
2200
2199
2201
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 7-SHYAMMUBRJI WARD
2203
PURANA RAMNAGAR
HOSPITAL ROED ME
SIVIL ASPATAL TAK
ROED PAR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
3000000
1500000
2500
5000
2204
SATNA CAMP SE
MADEENA MASHJID
ROED PAR
2000
4000
2000
9000
8000
6000
5000
14500
12500
12500
0
0
2400000
1200000
2000
4000
1100
2200
1100
8100
7100
5100
4100
12700
10700
10700
0
0
2000000
1000000
1100
2200
2205 WARD KA SHESH BHAG
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 302 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 8-DEENDAYAL UPADHYAY WARD
2206
TANKI CHURAHA SE
AMARPATAN ROED
ROED THANA TAK ROED
PAR
2500
5000
2500
9500
8500
6500
5500
15500
13500
13500
0
0
3000000
1500000
2500
5000
2207
TANKI CHURAHA SE
MASMASI ROED PAR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
2400000
1200000
1500
3000
2208
WARD KA SESH BAAG
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
2000000
1000000
1000
2000
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMNAGAR Ward/Patwari Halka: 9-RAJENDRA PRASAD WARD
2209
BHAGRHA ROED PAR
WARD 10 KI SEEMA TAK
1000
2000
1000
8000
7000
5000
4000
12500
10500
10500
0
0
2000000
1000000
1000
2000
2210
RAMNAGAR SE
MASMASI ROED PAR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
2400000
1200000
1500
3000
550
1100
550
7550
6550
4550
3550
11600
9600
9600
0
0
1300000
650000
550
1100
2211 WARD KA SHESH BHAG
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 303 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
2212
BADA ITMA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1122000
561000
550
1100
2213
KAROUDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2214
KOLHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2215
MANNI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2216
RAMPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 304 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
2217
BADRAUKH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
870000
435000
550
1100
2218
HAHUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
920000
460000
550
1100
2219
JAJNAGARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
920000
460000
550
1100
2220
JHUSI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
870000
435000
550
1100
2221
KEDARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
870000
435000
550
1100
2222
MANKAHARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
870000
435000
550
1100
2223
RAMCHUA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
920000
460000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
2224
DEURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
918000
459000
550
1100
2225
PATNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
918000
459000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 305 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
2226
BANDARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
2227
BAULIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2228
DHODH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
2229
GORSARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
2230
GORSARI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
2231
KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
2232
RATWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 306 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
2233
AMUAA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2234
HARDUA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2235
KITAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2236
MADWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
930000
465000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
2237
BADAIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
930000
465000
550
1100
2238
CHANDWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
930000
465000
550
1100
2239
PALI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
1020000
510000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
2240
MIRGAUTI
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 307 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
2241
CHAMAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2242
DADHICH TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2243
GADEEHA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2244
PATEHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2245
PATEHARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
2246
SEMARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
960000
480000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
2247
BANNEH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2248
PURAINA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 308 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
2249
DEURI KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2250
DEVRI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2251
GUDHWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1060000
530000
550
1100
2252
RAJHAUDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2253
SANGA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1060000
530000
550
1100
1020000
510000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
2254
KHARA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 309 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
2255
CHHIRAHA'
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2256
MASMASI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2257
MASMASI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2258
RASA DEVRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
1100000
550000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
2259
HARDUA JAGEER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
2260
BHEDARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1400000
700000
550
1100
2261
CHITAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1060000
530000
550
1100
2262
GAILHARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1060000
530000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 310 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
2263
BARDAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
946000
473000
550
1100
2264
DEWRA MOLHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1040000
520000
550
1100
2265
SENDURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
946000
473000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
2266
HINAUTA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
2267
JHIRIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
2268
KUMHARWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2269
MOHAUSA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2270
MUNGAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
2271
SOHAULA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 311 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
2272
BADARBORA NO.1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2273
BADKHORA NO.2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2274
BAGDARI NO.1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2275
BAGDARI NO.2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2276
BAGDARI NO.3
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2277
KOGIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2278
KOLDIHA NO. 2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2279
KOLDIHA NO.1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2280
KOLDIHA NO.3
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2281
SONADI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 312 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
2282
GIDHAILA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2283
GIDHAILA PAHAD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2284
GIDHAILI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 313 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
2285
AMJHORI DACHID
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2286
AMJHORI KITHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2287
AMJHORI KOLHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2288
BELA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2289
DALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2290
HINAUTA KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2291
HINAUTA UNMUKT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2292
KARAHIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2293
KARRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1072000
536000
550
1100
2294
KHAJURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2295
KOHERA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 314 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2296
MAUHARI KATRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2297
MOHRAWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1072000
536000
550
1100
2298
PADRIYA KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2299
PODIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
2300
GANGASAGAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1140000
570000
550
1100
2301
PIPARI DACHID
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2302
PIPARI KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2303
PIPARI UTTAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2304
PIPRI VERAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
1020000
510000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
2305
SULKHAMA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 315 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
2306
CHAMROUHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2307
DADHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2308
GAJAS
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1072000
536000
550
1100
2309
ITMA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2310
KALLA KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2311
KALLA KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2312
KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2313
RAMNAGAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2314
RAMSAGAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2315
SEMRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 316 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
2316
BAIKONA NO.1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2317
BAIKONA NO.2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2318
BAROULI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2319
DHIHIYA KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2320
DHIHIYA KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2321
DHOLBAJA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2322
GEROHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2323
GUDHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 317 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
2324
BARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2325
CHIRHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2326
DEVRAJNAGAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2327
GADHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2328
ITWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2329
MADKADA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2330
PADVI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2331
SINGHPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2332
TILOKWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 318 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
2333
AMJHORI RAMAHEEN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2334
AMJHORI UTTER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2335
DAGA GALBAL
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2336
DAGA JAGDEESH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2337
DAGA KAMLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2338
DAGA KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2339
DAGA RAMESHWER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2340
DAGA VASUDEV
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2341
GULWAR GUJARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 319 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
2342
BELA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2343
GOUHANI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1188000
594000
550
1100
2344
GOVINDPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1164000
582000
550
1100
2345
GULWAR KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
2346
AHRI HATWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2347
ARAZI HATWA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2348
HATWA KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2349
MAJHGWON
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2350
NARAYANPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1072000
536000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 320 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
2351
AMILIA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2352
PADMI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1020000
510000
550
1100
2353
SAHIPURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 321 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
2354
BIMHOURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2355
JARMANI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2356
KHOMRAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2357
KHUJURA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2358
KUDI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2359
MALADABER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2360
NOWGAWON NO.1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2361
NOWGAWON NO.2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2362
NOWGAWON NO.3
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2363
NOWGAWON NO.4
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 322 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
2364
SAGOUNI KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1264000
632000
550
1100
2365
SAGOUNI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1264000
632000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
2366
DATOUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
950000
475000
550
1100
2367
NADO
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
950000
475000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
2368
BHITRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1264000
632000
550
1100
2369
JOBA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1264000
632000
550
1100
2370
PAGRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1264000
632000
550
1100
1320000
660000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
2371
CHIRHAI
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 323 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
2372
GIGNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1320000
660000
550
1100
2373
HINOUTA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
2374
JHEEPA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2375
KOTHAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
990000
495000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
2376
ARGUT
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
2377
RANICOP
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 44
2378
BIJURI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
930000
465000
550
1100
2379
KHODRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
968000
484000
550
1100
2380
THADGATIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
930000
465000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 324 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
2381
BIHARGANJ
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2382
DENGRAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2383
JUDMANI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
935000
467500
550
1100
2384
MATHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
1282000
641000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
2385
HINOUTI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
2386
BARHA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2387
MANKEESER
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2388
SUHILA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2389
TENDUHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 325 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
2390
BELHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2391
KARHIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
2392
SUHILI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
1078000
539000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 49
2393
BHAMRAHA
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 326 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
2394
AMILIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2395
BHAMARHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2396
DUARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2397
KHARAHNI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2398
KOLGADH
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2399
KUDRA VEERAN
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2400
KUDRI KALA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2401
KUDRI KHURD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2402
MAIRTOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
2403
TATEHARA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1100000
550000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 327 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 50
2404
BARGAHI TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
2405
DEVDAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
2406
CHOUDRAN TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
2407
MARYADPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
2408
SONVERSA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
2409
DEVDAHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
2410
JATTDHA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
2411
KOLAN TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1078000
539000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 328 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
2412
BARSAJHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2413
DABRAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2414
JHINNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2415
KHAMHERIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2416
KUSMAHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2417
PATHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2418
SEMRIHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
2419
UNCHEHRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 329 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 54
2420
BELA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2421
BERTONA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2422
LADBA NO-1
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2423
LADBA NO-2
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2424
RIMAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
2425
SARIYA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1160000
580000
550
1100
2426
VAISVAREN TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1000000
500000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
2427
KAITHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1260000
630000
550
1100
2428
KHAIRHAI PAHAD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
926000
463000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 330 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 56
2429
BASI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2430
HARIYARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
982000
491000
550
1100
2431
JAROUHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2432
PAIPKHARA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 331 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 57
2433
BARHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
982000
491000
550
1100
2434
BHITRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
936000
468000
550
1100
2435
BIJRAHA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
936000
468000
550
1100
2436
DAGNIHA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
982000
491000
550
1100
2437
DOGRAHA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
936000
468000
550
1100
2438
GOHDA TOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
982000
491000
550
1100
2439
KANDWARI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
936000
468000
550
1100
2440
LABAD NO.3
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
936000
468000
550
1100
2441
MURTIHAI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
982000
491000
550
1100
2442
SAILHAI PAHAD
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
936000
468000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 332 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 58
2443
KHAIRHANI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1068000
534000
550
1100
2444
KUBRI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1068000
534000
550
1100
2445
MAJHTOLA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1068000
534000
550
1100
2446
ROJHOUHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1068000
534000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
2447
BHUDA BAUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
2448
KUA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1070000
535000
550
1100
1064000
532000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
2449
HARRAI
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 333 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
2450
BABUPUR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
2451
BELHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
2452
GODHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1064000
532000
550
1100
2453
KUCHLEVA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
2454
MOHNI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
1120000
560000
550
1100
1122000
561000
550
1100
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
2455
BADWAR
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
Page 334 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMNAGAR Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
2456
ARJUN DEVRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2457
BARHA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2458
DATWAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2459
DEVRA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2460
DHANWAHI
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
2461
MAJHIYAR
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
924000
462000
550
1100
2462
TEGNA
550
1100
550
6550
5550
4050
3550
10100
9100
9100
0
0
880000
440000
550
1100
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 335 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 1-JAWAHAR LAL NEHRU WARD
2463
CHORMARI ROAD PAR
KARHI
4250
8500
4250
11250
10250
8250
7250
19000
17000
17000
0
0
7920000
3960000
4250
8500
2464
KARHI HANUMAN GANG
SATNA REWA AVAM
AHIRGAAO ROAD PAR
5350
10700
5350
12350
11350
9350
8350
21200
19200
19200
0
0
15840000
7920000
5350
10700
2465
SATNA REWA
CHORMARI ROAD KE
ANDAR PAR
2400
4800
2400
9400
8400
6400
5400
15300
13300
13300
0
0
1832000
916000
2400
4800
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 10-VEER SHIVAJI WARD
2466
LOHRAN BRAMHAN
TOLA ROAD KE
PASHCHIMI MOD PAR
1950
3900
1950
8950
7950
5950
4950
14400
12400
12400
0
0
4000000
2000000
1950
3900
2467
LOHRAN BRAMHAN
TOLA ROAD KE
PASHCHIMI MOD SE
DOOR
1750
3500
1750
8750
7750
5750
4750
14000
12000
12000
0
0
1832000
916000
1750
3500
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 11-SARDAR BHAGAT WARD
2468
BAKULI TOLA AVAM
ITMA ROAD PAR
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
4000000
2000000
1850
3700
2469
BAKULI TOLA AVAM
ITMA ROAD SE DOOR
1400
2800
1400
8400
7400
5400
4400
13300
11300
11300
0
0
1832000
916000
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 336 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 12-DR.BHEEMRAO AMBEDKAR WARD
BRAMHAN TOLA KE
PURV
KOLAN,BASURAN,KUMH
RAN,CHAMRAN TOLA
BRAMHAN TOLA KE
PURV
2471
KOLAN,BASURAN,KUMH
RAN,CHAMRAN TOLA
2470
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
4000000
2000000
1850
3700
1400
2800
1400
8400
7400
5400
4400
13300
11300
11300
0
0
1832000
916000
1400
2800
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 13-SWAMI V.WARD
2472
BRAMHAN BASTI KE
PURV ROAD PAR
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
7920000
3960000
3300
6600
2473
BRAMHAN BASTI KE
PURV ROAD SE DOOR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
1832000
916000
2600
5200
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 14-CHANDRASHEKHAR WARD
2474
CHHIPIYAN TOLA
,THAKURAN BASTI
ROAD PAR
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
7920000
3960000
3300
6600
2475
CHHIPIYAN TOLA
,THAKURAN BASTI
ROAD SE DOOR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
1832000
916000
2600
5200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 337 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 15-MALIK MOHEMAD JAYSI WARD
BAJAR ROAD AVAM
2476 SATNA REWA ROAD SE
DOOR
2400
4800
2400
9400
8400
6400
5400
15300
13300
13300
0
0
1832000
916000
2400
4800
BAJAR ROAD SE PURV
ROAD PAR
6400
12800
6400
13400
12400
10400
9400
23300
21300
21300
0
0
15840000
7920000
6400
12800
5400
10800
5400
12400
11400
9400
8400
21300
19300
19300
0
0
15840000
7920000
5400
10800
2477
2478 SATNA REWA ROAD PAR
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 2-SANT TULSI DAS WARD
2479
KARHI PANDITAN SE
BHATAN ROAD SE
DOOR
1950
3900
1950
8950
7950
5950
4950
14400
12400
12400
0
0
1832000
916000
1950
3900
2480
KARHI PANDITAN SE
REWA ROAD PAR
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
15840000
7920000
3300
6600
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 3-SANT KABEER DAS WARD
2481
KARHI NAI BASTI AVAM
SAGAUNI ROAD SE
PURV ROAD PAR
1950
3900
1950
8950
7950
5950
4950
14400
12400
12400
0
0
4000000
2000000
1950
3900
2482
KARHI NAI BASTI AVAM
SAGAUNI ROAD SE
PURV ROAD SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
1832000
916000
1500
3000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 338 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 4-MAHARANI LAXMIBAI WARD
2483
GRAM SAGAUNI ROAD
PAR
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
4000000
2000000
1850
3700
2484
GRAM SAGAUNI ROAD
SE DOOR
1500
3000
1500
8500
7500
5500
4500
13500
11500
11500
0
0
1832000
916000
1500
3000
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 5-DR.RAJENDRA PRASAD
GRAM NEMUA
BRAMHAN BASTI AVAM
2485
SCHOOL KE PAAS ROAD
SE DOOR
GRAM NEMUA
BRAMHAN BASTI AVAM
2486
SCHOOL KE PAAS ROAD
PAR
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
1832000
916000
1850
3700
1950
3900
1950
8950
7950
5950
4950
14400
12400
12400
0
0
4000000
2000000
1950
3900
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 6-RANI DURGAVATI WARD
2487
AMARPATAN MOD SE
NAGAR PANCHAYAT
SEEMA TAK ROAD PAR
ROAD KE DONO OR
REWA SATNA ROAD PAR
2488 BAN SAGAR COLONY SE
AMARPATAN MOD TAK
2489
SATNA REWA ROAD SE
ANDAR SHESH BHAG
3600
7200
3600
10600
9600
7600
6600
17700
15700
15700
0
0
7920000
3960000
3600
7200
3950
7900
3950
10950
9950
7950
6950
18400
16400
16400
0
0
15840000
7920000
3950
7900
3500
7000
3500
10500
9500
7500
6500
17500
15500
15500
0
0
1832000
916000
3500
7000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 339 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 7-SARDAR PATEL WARD
2490
KURMIHA TOLA ROAD
PAR
1850
3700
1850
8850
7850
5850
4850
14200
12200
12200
0
0
4000000
2000000
1850
3700
2491
KURMIHA TOLA ROAD
SE DOOR
1400
2800
1400
8400
7400
5400
4400
13300
11300
11300
0
0
1832000
916000
1400
2800
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 8-MAHATMA GANDHI WARD
BAJAR ROAD AVAM
2492 SATNA REWA ROAD SE
DOOR
2600
5200
2600
9600
8600
6600
5600
15700
13700
13700
0
0
1832000
916000
2600
5200
2493
BAJAR ROAD SE
PASHCHIM MOD PAR
6400
12800
6400
13400
12400
10400
9400
23300
21300
21300
0
0
15840000
7920000
6400
12800
2494
SATNA REWA ROD ME
ROAD PAR
5500
11000
5500
12500
11500
9500
8500
21500
19500
19500
0
0
15840000
7920000
5500
11000
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT RAMPUR BAGHELAN Ward/Patwari Halka: 9-LAL BAHADUR WARD
2495
LOHRAAN MOHALLA SE
UTTAR KI OR BHATAN
MOHALLA ROAD PAR
2400
4800
2400
9400
8400
6400
5400
15300
13300
13300
0
0
4000000
2000000
2400
4800
2496
LOHRAAN MOHALLA SE
UTTAR KI OR BHATAN
MOHALLA ROAD SE
DOOR
1800
3600
1800
8800
7800
5800
4800
14100
12100
12100
0
0
1832000
916000
1800
3600
0
2488000
1244000
950
1900
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
2497
GHGHUCHINAI
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
Page 340 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
2020000
1010000
950
1900
0
1496000
748000
950
1900
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
2498
DEVRA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
2499
JHAND
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
2500
JAMUNA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
2470000
1235000
950
1900
2501
PATERHAI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
2470000
1235000
950
1900
0
2592000
1296000
1750
3500
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
2502
BARIHA
1750
3500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1750
7750
6750
5250
4750
13300
11800
11800
0
Page 341 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
2503
JHANJHER
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
0
2592000
1296000
1200
2400
2504
MEDI
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
0
2376000
1188000
1200
2400
2505
MUGWARI
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
0
1900000
950000
1200
2400
2506
SIJAHATA
2100
4200
2100
8100
7100
5600
5100
14000
12500
12500
0
0
4028000
2014000
2100
4200
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
2507
BADIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1568000
784000
700
1400
2508
BAMHOURI
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12700
10700
10700
0
0
1924000
962000
1200
2400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
2509
KHARI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
11000
9500
9500
0
0
1544000
772000
600
1200
2510
KOLHADI
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
11000
9500
9500
0
0
1544000
772000
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 342 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
4028000
2014000
1700
3400
0
1814000
907000
1700
3400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
2511
BAGHAI
1700
3400
1700
7700
6700
5200
4700
13200
11700
11700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
2512
TAPA
1700
3400
1700
7700
6700
5200
4700
13200
11700
11700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
2513
CHOOLHI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1852000
926000
950
1900
2514
MAJHIYAR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1544000
772000
950
1900
2515
MALGAWON
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1544000
772000
950
1900
2516
PATER
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1604000
902000
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 343 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
2517
BANDHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1198000
599000
700
1400
2518
JHOOSI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1198000
599000
700
1400
2519
JHOOSI VEERAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
2520
JAMUNIYA-158
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2521
JAMUNIYA-159
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2522
KARHI KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2523
KHATKHARI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2524
NAINA KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2525
NAINA VRIT
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 344 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1444000
722000
800
1600
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
2526
KRISHNAGARH
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
2527
BAIZNAHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2528
SELHANA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2529
TIKURI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
2530
LILHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
1120
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
2531
NEMUA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
0
1210000
605000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
2532
GUDHARU
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Page 345 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1282000
641000
700
14010
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
2533
PADKHURI
700
14010
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
2534
BADOURA-277 SATNA
REWA ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9979200
4989600
1400
2800
2535
BADOURA-277 SATNA
REWA ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1424000
712000
800
1600
2536
BADOURA-278 SATNA
REWA ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9978000
4989000
1400
2800
2537
BADOURA-278 SATNA
REWA ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1424000
712000
800
1600
2538
SHANKARPUR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1270000
635000
800
1600
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
2539
MAHURACH KAIDELLA
SATNA REWA ROAD PAR
MAHURACH KAIDELLA
2540 SATNA REWA ROAD SE
DOOR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9978000
4989000
1400
2800
1000
2000
1000
7000
6000
4500
4000
11800
10300
10300
0
0
1544000
772000
1000
2000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 346 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
0
1554000
777000
1200
2400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
2541
KARMAU
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
2542
ATERHARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1210000
605000
700
1400
2543
BADIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1126000
563000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
2544
DADIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1210000
605000
700
1400
2545
KOLHWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1354000
677000
700
1400
2546
RICHARI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1250000
625000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
2547
DELOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
2548
MATHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1140000
570000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 347 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
2549
NARINGHPUR SATNA
REWA ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9979200
4989600
1400
2800
2550
NARINGHPUR SATNA
REWA ROAD SE DOOR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1544000
772000
950
1900
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
2551
HINOUTA
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
0
1662000
831000
1200
2400
2552
MANKAHRI
2000
4000
2000
8000
7000
5500
5000
13800
12300
12300
0
0
3930000
1965000
2000
4000
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
2553
BADRAKHA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1716000
858000
950
1900
2554
HINOUTI
2100
4200
2100
8100
7100
5600
5100
14000
12500
12500
0
0
4028000
2014000
2100
4200
2555
PITHOUPUR
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1496000
748000
950
1900
0
1604000
802000
950
1900
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
2556
SATRI
950
1900
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
Page 348 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
2557
SAJJANPUR SATNA
REWA ROAD PAR
3800
7600
3800
9800
8800
7300
6800
17400
15900
15900
0
0
14256000
7128000
3800
7600
2558
SAJJANPUR SATNA
REWA ROAD SE DOOR
2050
4100
2050
8050
7050
5550
5050
13900
12400
12400
0
0
2138000
1069000
2050
4100
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
2559
GADA SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9330000
4665000
1400
2800
2560
GADA SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1544000
772000
800
1600
2561
GANESHA SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9330000
4665000
1400
2800
2562
GANESHA SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1444000
722000
800
1600
2563
LOHRA SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9330000
4665000
1400
2800
2564
LOHRA SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1444000
722000
800
1600
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 349 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
2565
SEMRA SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
15810000
7905000
1400
2800
2566
SEMRA SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1424000
712000
800
1600
2567
SINDOLEE SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9330000
4665000
1400
2800
2568
SINDOLEE SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1544000
772000
800
1600
0
2228000
1114000
1200
2400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
2569
JANARDENPUR
1200
2400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
Page 350 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
2570
BARBASA SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9330000
4665000
1400
2800
2571
BARBASA SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1424000
712000
800
1600
2572
GHINOUCHEE
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1112000
556000
800
1600
2573
MAROUHA SATNA REWA
ROAD PAR
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
9330000
4665000
1400
2800
2574
MAROUHA SATNA REWA
ROAD SE DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1424000
712000
800
1600
2575
SATNA REWA ROAD SE
DOOR
800
1600
800
6800
5800
4300
3800
11400
9900
9900
0
0
1424000
712000
800
1600
2576
TIKURIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 351 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
2577
BARHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
2578
BARI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
2579
ETOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
2580
GAURI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2581
KHAGAURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2582
MAJHIYAR KALA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
2583
GAHILOKHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
2584
MAJHIYAR KHURD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1150000
575000
700
1400
2585
PURWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1150000
575000
700
1400
2586
VEERNAI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1150000
575000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 352 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
2587
AMILIA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
2588
BAGDEWARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
2589
LAKHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
2590
SARAY
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1140000
570000
700
1400
0
1144000
572000
700
1400
0
1424000
712000
700
1400
0
1424000
712000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 44
2591
CHAKDAHI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
2592
GAUHARI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
2593
ITMA NADITEER
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Page 353 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
2594
BELHATI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1069200
534600
700
1400
2595
BIHRA NO-2
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
2596
KHALEHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2597
KUDIYA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1250000
625000
700
1400
2598
MADWAJHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
0
0
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
2599
AKOUNEE
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1044000
522000
700
1400
2600
KAPERWAH BHAIP
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1044000
522000
700
1400
2601
KAPERWAH KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2602
LEDRA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 354 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 49
2603
KHERIYA KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2604
KHERIYA PAIPKHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1230000
615000
700
1400
0
1814000
907000
950
1900
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
2605
CHORMARI
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 50
2606
MAHEWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
2607
SNOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
0
1094000
547000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
2608
CHAKERA
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Page 355 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
2609
DUDHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
2610
RAMPUR MUDWAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
2611
UMRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
0
1198000
599000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
2612
KHARWAHI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 54
2613
CHORHATA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1400000
700000
700
1400
2614
ITMA NAVEEN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 356 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
2615
LAKHA CHAKNAI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1112000
556000
700
1400
2616
LAKHA PAIPKHARA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
2617
RAJHA MAJRA LAKHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 56
2618
BEEDA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1068000
534000
700
1400
2619
SEMRA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
996000
498000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 57
2620
DEVRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1140000
570000
700
1400
2621
ITMA KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1140000
570000
700
1400
2622
MAGHIYAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1140000
570000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 357 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 58
2623
ASRAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1300000
650000
700
1400
2624
BHADARI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
97002
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
2625
DUARI KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
2626
DUARI UNMOOLAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
2627
OVEREE
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1266000
633000
700
1400
2628
SHIVPURWA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
2629
DEGURHUT
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
2850000
1425000
1400
2800
2630
UMARIHA
1400
2800
1400
7400
6400
4900
4400
12600
11100
11100
0
0
2470000
1235000
1400
2800
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 358 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 60
2631
CHOURA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1212000
606000
700
1400
2632 KONIA DHARAMPURAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
2633
KONIA KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
2634
KONIA MOHANDAS
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1056000
528000
700
1400
2635
KONIA PURANIK
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1094000
547000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 61
2636
CHOURHA
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
2637
KHUKHUDA KOTHAR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
2638 KHUKHUDA UNMOOLAN
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
2639
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1026000
513000
700
1400
RAJAKAKS
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 359 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 62
2640
KHOKHAM
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1080000
540000
700
1400
2641
SIRGO PAHAD
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1060000
530000
700
1400
2642
TALA TALRI
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1400000
700000
700
1400
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
2643
SAGOUNI FACTORY KE
PASS
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
0
2494000
1247000
1200
2400
2644
SAGOUNI FACTORY SE
DOOR
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
2008000
1004000
700
1400
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
0
2494000
1247000
1200
2400
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
2008000
1004000
700
1400
0
1520000
760000
1200
2400
2645 TIVNI FACTORY KE PASS
2646
TIVNI FACTORY SE
DOOR
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
2647
TURKI
1200
2400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
1200
7200
6200
4700
4200
12200
10700
10700
0
Page 360 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: RAMPUR BAGHELAN
Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
2648
KATIGA
950
1900
950
6950
5950
4450
3950
11700
10200
10200
0
0
1544000
772000
950
1900
2649
KHOOND
700
1400
700
6700
5700
4200
3700
11200
9700
9700
0
0
1424000
712000
700
1400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 361 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 1-RAMMANOHAR LOHIYA WARD
2650
BAULI SE RAILWAY
STATION TAK ROAD PAR
BAULI SE RAILWAY
2651 STATION TAK ROAD SE
DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
11000000
11000000
4400
8800
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
5500000
2750000
2750
5500
2652
SATNA- UCHEHARA
MARG SE DACHHINI
BHAG ROAD PAR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
11000000
11000000
4400
8800
2653
SATNA- UCHEHARA
MARG SE DACHHINI
BHAG ROAD SE DOOR
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
5500000
2750000
2750
5500
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 10-SUBHAS WARD
SAMLIYA CHAURAHA SE
URMALIYA JI KE MAKAN
2654
TAK KA BHAG ROAD
PAR
SAMLIYA CHAURAHA SE
URMALIYA JI KE MAKAN
2655
TAK KA BHAG ROAD SE
DOOR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 11-MUKERJI WARD
GADHI TOLA GARG KI
CHAKKI SE URMALIYA JI
2656 KE CHAKKI TAK AVAM
GADHI SE NURSING
AKHADA TAK ROAD PAR
GADHI TOLA GARG KI
CHAKKI SE URMALIYA JI
2657 KE CHAKKI TAK AVAM
GADHI SE NURSING
AKHADA TAK ROAD SE
DOOR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 362 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 12-RADHA KRISHNAN WARD
URMALIYA JI KE CHAKKI
SE NURSING AKHADA
TAK KA DACHHINI BHAG
AVAM URMALIYA KE
MAKAN SE
2658 RAMDEVALAY ROAD KA
PASHCHIMI BHAG
TATHA RAMDEVALAY SE
NURSING AKHADA TAK
KA UTTARI DADACHHINI
BHAG ROAD PAR
URMALIYA JI KE CHAKKI
SE NURSING AKHADA
TAK KA DACHHINI BHAG
AVAM URMALIYA KE
MAKAN SE
2659 RAMDEVALAY ROAD KA
PASHCHIMI BHAG
TATHA RAMDEVALAY SE
NURSING AKHADA TAK
KA UTTARI DADACHHINI
BHAG ROAD SE DOOR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 13-ABDUL KALAM AZAD WARD
RAMDEVALAY SE
KHERMAI SE TIRAHA
2660
TAK MAIN ROAD KA
UTTARI DACHHINI BHAG
ROAD PAR
RAMDEVALAY SE
KHERMAI SE TIRAHA
2661
TAK MAIN ROAD KA
UTTARI DACHHINI BHAG
ROAD SE DOOR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 363 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 14-AMBEDKAR WARD
2662
JANTA ROLING MIL SE
MAIHAR ROAD NAKA
TAK ROAD PAR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
2663
JANTA ROLING MIL SE
MAIHAR ROAD NAKA
TAK ROAD SE DOOR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
2664
KHERMAI TIRAHA SE
JANTA ROLING MIL KA
DACHHINI BHAG PAR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
2665
KHERMAI TIRAHA SE
JANTA ROLING MIL KA
DACHHINI BHAG SE
DOOR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 15- LAXMIBAI WARD
MAIN ROAD BLAK SE
MAIHAR NAKA TAK KA
PURVI BHAG MAIHAR
NAKA SE NAI ROAD
2666
HOTE HUE RAJU
TAMRAKAR KE MAKAN
TAK [PURVI AVAM
PASHCHIMI BHAG ROAD
SE DOOR
MAIN ROAD BLAK SE
MAIHAR NAKA TAK KA
PURVI BHAG MAIHAR
NAKA SE NAI ROAD
2667
HOTE HUE RAJU
TAMRAKAR KE MAKAN
TAK [PURVI AVAM
PASHCHIMI BHAG ]
ROAD PAR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
6600
13200
6600
13600
12600
10600
9600
23700
21700
21700
0
0
11000000
11000000
6600
13200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 364 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 2-VISHNU BARAH WARD
2668
MAIHAR NAI ROAD SE
BARAAH TIRAHA TAK
ROAD PAR
7500
15000
7500
14500
13500
11500
10500
25500
23500
23500
0
0
11000000
11000000
7500
15000
2669
MAIHAR NAI ROAD SE
BARAAH TIRAHA TAK
ROAD SE DOOR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
11000000
11000000
7700
15400
3300
6600
3300
10300
9300
7300
6300
17100
15100
15100
0
0
5500000
2750000
3300
6600
MAIN ROAD NADEE SE
BUS STAND KA PURVI2670
DACHHINI BHAG ROAD
PAR
MAIN ROAD NADEE SE
BUS STAND KA PURVI2671
DACHHINI BHAG ROAD
SE DOOR
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 3-SANT RAIDAS WARD
MAIN ROAD BARAAH
TIRAHA SE MAJAAR TAK
2672
KA UTTARI BHAG ROAD
PAR
MAIN ROAD BARAAH
TIRAHA SE MAJAAR TAK
2673
KA UTTARI BHAG ROAD
SE DOOR
6600
13200
6600
13600
12600
10600
9600
23700
21700
21700
0
0
11000000
11000000
6600
13200
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 4-JANKI RAMAN WARD
2674
MAJAAR SE BAJPEI KE
MAKAN TAK ROAD PAR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
2675
MAJAAR SE BAJPEI KE
MAKAN TAK ROAD SE
DOOR
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
5500000
2750000
2750
5500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 365 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 5-SANJAY WARD
2676
LOHARI MANDIR SE
BLAK TAK KA UTTARI
BHAG MAIN ROAD TAK
ROAD PAR
LOHARI MANDIR SE
BLAK TAK KA UTTARI
BHAG MAIN ROAD TAK
ROAD SE DOOR
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
11000000
11000000
7700
15400
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
MAIN ROAD ASPTAL SE
2678 GULLABBO KI ATARI TAK
ROAD PAR
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
11000000
11000000
7700
15400
MAIN ROAD ASPTAL SE
2679 GULLABBO KI ATARI TAK
ROAD SE DOOR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
2677
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 6-DEENDAYAL WARD
BLAK CHAURAHA SE
2680 PARASMANIA ROAD TAK
ROAD PAR
6000
12000
6000
13000
12000
10000
9000
22500
20500
20500
0
0
11000000
11000000
6000
12000
BLAK CHAURAHA SE
2681 PARASMANIA ROAD TAK
ROAD SE DOOR
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
7700
15400
7700
14700
13700
11700
10700
25900
23900
23900
0
0
11000000
11000000
7700
15400
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
2682
2683
MAIN ROAD LOHARI
MANDIR SE BLAK TAK
KA DACHHINI BHAG
ROAD PAR
MAIN ROAD LOHARI
MANDIR SE BLAK TAK
KA DACHHINI BHAG
ROAD SE DOOR
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 366 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 7-MEERABAI WARD
GULLABBO KI ATARI SE
SAMALIYA CHAURAHA
KA DACHHINI BHAG
ROAD PAR
GULLABBO KI ATARI SE
SAMALIYA CHAURAHA
2685
KA DACHHINI BHAG
ROAD SE DOOR
2684
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
0
0
11000000
11000000
7000
14000
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 8-NEHRU WARD
BAJPEI JI KE MAKAN SE
SAMLIYA CHAURAHA KA
2686
UTTRI BHAG MAIN
ROAD-ROAD PAR
BAJPEI JI KE MAKAN SE
SAMLIYA CHAURAHA KA
2687
UTTRI BHAG MAIN
ROAD-ROAD SE DOOR
7000
14000
7000
14000
13000
11000
10000
24500
22500
22500
0
0
11000000
11000000
7000
14000
3200
6400
3200
10200
9200
7200
6200
16900
14900
14900
0
0
5500000
2750000
3200
6400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NAGAR PANCHAYAT UNCHAHARA Ward/Patwari Halka: 9-MAHATMA GANDHI WARD
SAMLIYA CHAURAHA SE
TULSI DAS GARG KE
2688
MAKAN TAK KA
PASHCHIMI AVAM UTTRI
BHAG ROAD PAR
SAMLIYA CHAURAHA SE
TULSI DAS GARG KE
2689
MAKAN TAK KA
PASHCHIMI AVAM UTTRI
BHAG ROAD SE DOOR
4400
8800
4400
11400
10400
8400
7400
19300
17300
17300
0
0
11000000
11000000
4400
8800
2750
5500
2750
9750
8750
6750
5750
16000
14000
14000
0
0
5500000
2750000
2750
5500
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 367 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 1
2690
CHAUTARIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2691
HARDUAKHURD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2692
HARDUAKLA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2693
KENPURA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2694
KUREHI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2695
MAHARAJ
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2696
MAJHGAWA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2697
NAGJHIR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2698
PITHAURA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2699
PURAINA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2700
SUKHSENA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 368 of402
PLOT (SQM)
S.No
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2701
ULEECHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2702
ULEECHI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 10
2703
BANJHIR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2704
DEVGUNA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2705
KADIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2706
KALAWAL PATHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2707
SHIVRAMPUR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
750000
375000
600
1200
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 11
2708
GUDHA
600
1200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
Page 369 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 12
2709
AMILIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2710
BICHAVA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2711
JAMUNIYAKHURD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2712
KULHARIYAKALA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2713
LOVEJHIR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2714
PANNA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2715
PANNI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
2716
SUARGUDHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
680000
340000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 370 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 13
2717
JHANJHI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2718
KALHARIYAKHURD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2719
KORDARA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2720
KOTRAHIKALA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2721
KOTRAHIKHURD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 371 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 14
2722
AMGAR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2723
BHUMRA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2724
DHAUKHAN
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2725
GUNJHIR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2726
KHAMHARIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2727
MOHANNA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2728
TATIYAJHIR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2729
TIGHRA PATHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 372 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 15
2730
BHURUHARA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2731
GADRI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2732
KARIMATI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2733
KONIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2734
MADFAI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2735
SAKHAUHAKALA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2736
SAKHAUHAKHURD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 16
2737
JHIRIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2738
MAHRAJPUR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2739
PIPRA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 373 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 17
2740
BASAURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
2741
SYAMNAGAR
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1815000
907500
770
1540
2742
SYAMNAGAR
UNCHEHARA ROAD PAR
1200
2400
1200
7200
6200
4700
4200
11400
9900
9900
0
0
2640000
2640000
1200
2400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 18
2743
BAIRAGLA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2744
PATHRAUNDHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2745
PATHRAUNDHA
UNCHEHARA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2640000
2640000
1100
2200
2746
SEMARI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1800000
900000
770
1540
2747
SEMARI , UNCHEHARA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2640000
2640000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 374 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 19
2748
BARETHIYA KOTHAR
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1815000
907500
770
1540
2749
BARETHIYA KOTHAR
SATNA ROAD PAR
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
7500000
7500000
1600
3200
2750
BARETHIYA KOTHAR
SATNA ROAD SE BAHAR
1600
3200
1600
7600
6600
5100
4600
12200
10700
10700
0
0
7500000
7500000
1600
3200
2751
BARETHIYA UBARI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1800000
900000
770
1540
2752
PATAUDA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1800000
900000
770
1540
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 375 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 2
2753
BADGADE
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2754
DEORI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2755
GADHWA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2756
ITMA SANI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2757
JAMUNIYAKALA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2758
KALAHRA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2759
KATARIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2760
KHAKHRA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2761
PAHADI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 376 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 20
2762
ATARHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2200000
1100000
660
1320
2763
BHITARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2200000
1100000
660
1320
2764
KHAIRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2200000
1100000
660
1320
2765
TURKAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2200000
1100000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 21
2766
JAKHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1474000
737000
660
1320
2767
KONI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1474000
737000
660
1320
2768
LAKHMAD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1474000
737000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 22
2769
AMDARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2770
MAJHOKHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 377 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 23
2771
KOLGADHI
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
1452000
726000
1100
2200
2772
KOLGADHI UNCHEHARA
ROAD PAR
1800
3600
1800
7800
6800
5300
4800
12600
11100
11100
0
0
3300000
3300000
1800
3600
2773
KOLHUWA
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
1232000
616000
990
1980
1232000
616000
990
1980
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 24
2774
MANIKPUR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 25
2775
AMILIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
2776
LALPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
2777
LALPUR UNCHEHARA
ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
2640000
2640000
990
1980
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 378 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 26
2778
BANSAVARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1056000
528000
660
1320
2779
IMARTI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1056000
528000
660
1320
2780
NANDAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
2781
NANDAHA UNCHEHARA
ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
2200000
2200000
990
1980
2782
PANGARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
2783
PANGARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1056000
528000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 27
2784
PIPROKHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2785
SEMARIHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2786
TURRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 379 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 28
2787
BHARRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1815000
907500
660
1320
2788
BHARRI SATNA ROAD
PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
3000000
3000000
990
1980
2789
CHAKHAT
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1815000
907500
660
1320
2790
CHAKHATA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1815000
907500
660
1320
2791
DADHIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1815000
907500
660
1320
2792
DADHIYA SATNA ROAD
PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
3000000
3000000
990
1980
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 29
2793
ATARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1815000
907500
660
1320
2794
ATARA UNCHEHARA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
3000000
3000000
1100
2200
2795
DUDHA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1452000
726000
770
1540
2796
DUDHA UNCHEHARA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
3000000
3000000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 380 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 3
2797
DABRA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2798
DADI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2799
DHAUSAD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2800
KANDHARI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2801
LADBAD
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2802
MAGARDAHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2803
PIPARIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 30
2804
DUDAHI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1452000
726000
770
1540
2805
PONDI
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1452000
726000
770
1540
2806
PONDI UNCHEHARA
ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
3025000
3025000
1100
2200
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 381 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 31
2807
ATARBEDIYAKHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2808
ATARBEDIYAKHURD
UNCHEHARA ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
2640000
2640000
990
1980
2809
PITHAURABAD
UNCHEHARA ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
2640000
2640000
990
1980
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 32
2810
DHAURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2811
PITHAURABAD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2812
VEERPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 33
2813
PATAURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1980000
990000
660
1320
2814
PATAURA ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
5500000
5500000
1210
2420
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 382 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 34
2815
JIGANHAT
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2400000
1200000
1100
2200
2816
JIGANHAT ROAD PAR
2200
4400
2200
8200
7200
5700
5200
13400
11900
11900
0
0
7700000
7700000
2200
4400
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 35
2817
LOHRAURA
2818 LOHRAURA ROAD PAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1400000
700000
660
1320
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
4840000
4840000
1100
2200
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 36
2819
BANDHI MAUHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1980000
990000
660
1320
2820
BANDHI MAUHAR
MAIHAR ROAD PAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
7000000
7000000
1760
3520
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 383 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 37
2821
CHAUTHAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2822
HARDUA KOTHAR
MAIHAR ROAD PAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
7260000
7260000
1760
3520
2823
HARDUA KOTHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2090000
1045000
660
1320
2824
HARDUA UBARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2090000
1045000
660
1320
2825
HARDUA UBARI MAIHAR
ROAD PAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
7260000
7260000
1760
3520
2826
MAHDEI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2090000
1045000
660
1320
2827
MAHDEI AMARPATAN
ROAD PAR
1760
3520
1760
7760
6760
5260
4760
12520
11020
11020
0
0
8000000
8000000
1760
3520
2828
TIGHRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2090000
1045000
660
1320
2829
UMARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 384 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 38
2830
BADKHERA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2420000
1210000
660
1320
2831
BADKHERA AMARPATAN
ROAD PAR
1320
2640
1320
7320
6320
4820
4320
11640
10140
10140
0
0
3960000
3960000
1320
2640
2832
GHOTI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1980000
990000
660
1320
2833
SONVARSHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
2420000
1210000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 39
2834
BHATANWARA ROAD SE
DOOR
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1496000
748000
770
1540
2835
BHATANWARA
AMARPATN ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
6050000
6050000
1210
2420
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 385 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 4
2836
ALAMPUR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2837
LAHANGI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2838
MALHAN
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2839
RECHHI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 40
2840
PATERI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
2841
SEMARI DUBEY
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
2842
SEMARI KURM
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 386 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 41
2843
DINPURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2844
KATHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2845
KATHA AMARPATN
ROAD PAR
880
1760
880
6880
5880
4380
3880
10760
9260
9260
0
0
3960000
3960000
880
1760
2846
SAHIJANA UBARI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 42
2847
ATARHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2848
BABUPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2849
BABUPUR AMARPATN
ROAD PAR
880
1760
880
6880
5880
4380
3880
10760
9260
9260
0
0
3960000
3960000
880
1760
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 43
2850
BADKHURA SATNA
AMARPATAN ROAD PAR
880
1760
880
6880
5880
4380
3880
10760
9260
9260
0
0
3960000
3960000
880
1760
2851
BADKHURA SATNA
AMARPATAN ROAD SE
DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 387 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 44
2852
BATAIYA KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2853
BHARHUT
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2854
DADRI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 45
2855
MATRI PATAURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2856
SAHIJANA KOTHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 46
2857
LAGARGAWAN SATNA
MAIHAR ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
5500000
5500000
1100
2200
2858
LAGARGAWAN SATNA
ROAD SE DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1342000
671000
660
1320
2859
MATRI BERMENDRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 388 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 47
2860
GUDUAA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2861
GUDUAA MAIHAR ROAD
PAR
880
1760
880
6880
5880
4380
3880
10760
9260
9260
0
0
3960000
3960000
880
1760
2862
KOLGAWNA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 48
2863
GOBRAO KHURD SATNA
MAIHAR ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5280000
5280000
990
1980
2864
GOBRAO KHURD SATNA
MAIHAR ROAD SE DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 49
2865
ATARBEDIYA KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1870000
935000
660
1320
2866
DHANEH
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1265000
632500
600
1200
2867
ITMA KALA
600
1200
600
6600
5600
4100
3600
10200
8700
8700
0
0
1265000
632500
600
1200
2868
MADHAU
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1870000
935000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 389 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 5
2869
BARRE
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2870
BEEJAWAH
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2871
TUSGAWNA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 50
2872
BHARHATA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2873
BHARHATA SATNA
AMARPATAN ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5280000
5280000
990
1980
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 390 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 51
2874
KUDHARI KALA SATNA
MAIHAR ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5280000
5280000
990
1980
2875
KUDHARI KALA SATNA
MAIHAR ROAD SE DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1650000
825000
660
1320
2876
KUDHARI KHURD SATNA
MAIHAR ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5280000
5280000
990
1980
2877
KUDHARI KHURD SATNA
MAIHAR ROAD SE DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1650000
825000
660
1320
2878
NOWGAWON -SATNA
MAIHAR ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5280000
5280000
990
1980
2879
NOWGAWON-SATNA
MAIHAR ROAD SE DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1650000
825000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 52
2880
AKHA MAIHAR ROAD SE
DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1518000
759000
660
1320
2881
AKHA-MAIHAR ROAD
PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5500000
5500000
990
1980
2882
AKHI -MAIHAR ROAD SE
DOOR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1518000
759000
660
1320
2883 AKHI MAIHAR ROAD PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5500000
5500000
990
1980
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 391 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 53
2884
DEWAR MAIHAR ROAD
PAR
990
1980
990
6990
5990
4490
3990
10980
9480
9480
0
0
5280000
5280000
990
1980
2885
DEWAR-MAIHAR ROAD
SE DOOR
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1980000
990000
770
1540
2886
MAINHA
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1980000
990000
770
1540
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 54
2887
KHAOURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
2888
KONIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
2889
PONDI GARADA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1320000
660000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 55
2890
BARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2891
GADOULLI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2892
SONKACHER
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 392 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1496000
748000
660
1320
1496000
748000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 56
2893
KARHI KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 57
2894
KARHI KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 58
2895
BAGHA KACHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
2896
KATIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
2897
PAPRENGA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
2898
URDANA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
2899
URDANI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1100000
550000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 393 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 59
2900
BHANDAR TALAI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1705000
852500
660
1320
2901
BHANDAR
TALAI,MAIHAR ROAD
PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
10000000
10000000
1210
2420
2902
PIPRI KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1705000
852500
660
1320
2903
PIPRI KALA MAIHAR
ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
10000000
10000000
1210
2420
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 6
2904
KARIJHIR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2905
KUMHI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2906
KUTMI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2907
PANIHAI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2908
PATIHAT
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 394 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 60
2909
BIHTA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1430000
715000
660
1320
2910
BIHTA-UNCHEHARA
ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
5500000
5500000
1210
2420
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 61
2911
GOBRAW KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2912
GOBRAW KALAUNCHEHARA ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
5280000
5280000
1210
2420
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 62
2913
BANDRAHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2914
KANDHALI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 395 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 63
2915
BIJHARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
2916
GORAIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
2917
KHOOJHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2918
PALHENPUR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1540000
770000
660
1320
2919
PALHENPURUNCHEHARA ROAD PAR
1100
2200
1100
7100
6100
4600
4100
11200
9700
9700
0
0
2442000
2442000
1100
2200
2920
SOHRIHA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
2921
TITHI DANDI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1050000
525000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 396 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 65
2922
DHANIYA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2923
DWARI MUGAHANI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2924
ITHA KHOKHRA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2925
KHOH
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2926
MAJHGAWN
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2927
MUGAHANI KALA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2928
MUGAHANI KHURD
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2929
SOUTA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 397 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 66
2930
JHURKHULU
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2931
KORWARA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1200000
600000
660
1320
2932
KORWARA-MAIHAR
ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
6000000
6000000
1210
2420
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 67
2933
KOTHI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2934
RAGAULI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2935
RAMPURWA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 68
2936
ECHOUL CHETALIPURAM
2000
4000
2000
8000
7000
5500
5000
13000
11500
11500
0
0
6800000
6800000
2000
4000
2937
ECHOUL-SATNA MAIHAR
ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
6270000
6270000
1210
2420
2938
ECHOUL-SATNA MAIHAR
ROAD SE DOOR
770
1540
770
6770
5770
4270
3770
10540
9040
9040
0
0
1430000
715000
770
1540
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 398 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 69
2939
DHAMNAHAI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2940
DHAMNAHAI SATNAMAIHAR ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
6270000
6270000
1210
2420
2941
KATHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2942
KULPURA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2943
MACHKAPA-SATNAMAIHAR ROAD PAR
3500
7000
3500
9500
8500
7000
6500
16000
14500
14500
0
0
6270000
6270000
3500
7000
2944
MACHKAPA-SATNAMAIHAR ROAD SE DOOR
1980
3960
1980
7980
6980
5480
4980
12960
11460
11460
0
0
1430000
715000
1980
3960
2945
MAJHKAPA
1980
3960
1980
7980
6980
5480
4980
12960
11460
11460
0
0
1430000
715000
1980
3960
2946
RAGLA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2947
RAGLA-SATNA-MAIHAR
ROAD PAR
1210
2420
1210
7210
6210
4710
4210
11420
9920
9920
0
0
6270000
6270000
1210
2420
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 399 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 7
2948
AMDARI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2949
BASHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2950
DOGARIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2951
GADHAUT
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2952
KARAUDI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2953
KORDARI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2954
RAR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 70
2955
CHAUTHAR
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2956
NARHATI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 400 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 71
2957
BELHATI
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2958
KUSHLE
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
2959
PATHARHATA
660
1320
660
6660
5660
4160
3660
10320
8820
8820
0
0
1210000
605000
660
1320
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 8
2960
BADHAV UWARI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2961
BERME
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2962
JHAKHAUR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2963
MAJHGAWA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2964
RAMPUR PATHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2965
URAI CHUVA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 401 of402
PLOT (SQM)
S.No
(1)
Mohalla/Colony/
Society/Road/Village
(2)
BUILDING COMMERCIAL
(SQM)
BUILDING RESIDENTIAL (SQM)
BUILDING MULTI (SQM)
Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)
Sub Clause Sub Clause
wise
wise
Residential Commercial
Residential
Commercial
Industrial
RCC
RBC
Tin shade
Kaccha
kabelu
Shop
Office
Godown
Residential
Commercial
Irrigated
Un
irrigated
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Tehsil: UNCHAHARA Sub-Area : NON-PLANNING AREA Ward/Patwari Halka: PATWARI HALK NO 9
2966
BHARAULE
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2967
DOBHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2968
KACHIBARI
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2969
KHAMHA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2970
PANNA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2971
PARASMANIYA
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
2972
TEKAR
500
1000
500
6500
5500
4000
3500
10000
8500
8500
0
0
670000
335000
500
1000
Financial Year: 2015-2016 Name of District: SATNA
Page 402 of402

Benzer belgeler

8688_y11_et 91.03KB 2015-09-27 09:20:22

8688_y11_et 91.03KB 2015-09-27 09:20:22 This selection makes up one set text and should be studied as a whole. In the examination, candidates must answer no more than one question on this selection.

Detaylı

o level literature in english syllabus 2010

o level literature in english syllabus 2010 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

Detaylı

Industrial Area ‐ Mandideep

Industrial Area ‐ Mandideep Industrial Area ‐ Mandideep   Industrial  Name of Village  Area  with area  Mandideep  Khanpura  (Distt.‐  Raisen)  Satlapur  M.P.   Priparia Lorka 

Detaylı

LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT ORGANIZATION CHART

LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT ORGANIZATION CHART Motor Transport Division Dir Trans Tagawa

Detaylı

tikamgarh

tikamgarh Tehsil: BALDEOGARH Sub-Area : NAGAR PANCHAYT BALDEOGARH Ward/Patwari Halka: 011 LAL BAHADUR SHASHTRI WARD

Detaylı

des raj s/o balwant singh village - dilwan dealer

des raj s/o balwant singh village - dilwan dealer CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK LUDAN CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SONA NUPA CHACK SON...

Detaylı

slides - CompMusic - Universitat Pompeu Fabra

slides - CompMusic - Universitat Pompeu Fabra compmusic so Re cia inf l a orc ct e ivi ty

Detaylı