TURKİYE B SERİSİ NR : 06/01

Yorumlar

Transkript

TURKİYE B SERİSİ NR : 06/01
DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hava Enformasyon Müdürlüğü
06330 Etiler - ANKARA
AIC
B SERİSİ
NR : 06/01
04 EKİM 2001
TURKİYE
AIS
PHONE : 90 (312) 2126120/2285
FAX : 90 (312) 2220976
TELEX 44083 DHMI-TR AFTN LTAAYEYX Comm NOTOF ANKARA
GİRİŞ
FL 290 ile FL 410 (Dahil) arasında RVSM (Azaltılmış Dikey Ayırma Miniması) olarak bilinen
1000 FT’lik (300 m) bir dikey ayırma Miniması Avrupa (EUR) RVSM hava sahasında 24 Ocak
2002’ de yürürlüğe girecektir.
Avrupa RVSM hava sahasının Avrupa / Kuzey Atlantik RVSM geçiş bölümünü (Interface)
tanımlayan bir harita ve Avrupa RVSM programına katılan ülkelerin bir listesi Annex A ‘da
verilmiştir.
Avrupa RVSM yönetiminden, ICAO Avrupa bölgesi çalışmaları çerçevesinde EUROCONTROL
Avrupa Hava Trafik Yönetimi Programı ( EATMP) sorumludur. EUROCONTROL RVSM
programı, Avrupa RVSM hava sahasında RVSM ‘i yürürlüğe koymak için gerekli çalışmaları
yürütmektedir.
Avrupa RVSM ‘ inin yürürlüğe girmesiyle FL 290 ile FL 410 arasında 6 ilave seyir seviyesinin
kullanılmasına başlanacaktır. Bu ilave seyir seviyeleri sayesinde Hava Sahası kapasitesi
genişleyecek, yakıtın daha etkin bir biçimde kullanılması sağlanmış olacak ve Avrupa RVSM
hava sahasında Hava Trafik Kontrolünden sorumlu ünitelere daha esnek bir çalışma ortamı
sağlanmış olacaktır. Avrupa RVSM hava sahasında uçuş direktiflerine ( Yönüne) uygun seyir
seviyeleri, ICAO
yayını
“Annex 2 - HAVA KURALLARI, Uluslararası Sivil Havacılık
Antlaşmasında belirtildiği gibi, Ek- B’ de anlatılmaktadır.
ICAO dökümanı “ Doc 7030 Avrupa Bölgesel Ek Usulleri – Dördüncü Basım ( DOC 7030 / 4 –
EUR )’ da yayınlanmış olan Avrupa RVSM gereklilikleri aşağıdaki hususları açıklamaktadır:
- Avrupa RVSM Hava sahasındaki Tatbikat sahası;
- Uygunluk amaçları
- Uçuş planlama gereklilikleri;
- ATC izinleri ;
- Dikey ayırma miniması;
- Tatbikat sahası ve Avrupa RVSM intikal hava sahası için özel usuller ;
- Avrupa / Kuzey Atlantik RVSM arayüzü ( sınırı );
- Hava Trafik Kontrol Üniteleri arasındaki bilgisayar destekli koordinasyona ilişkin
operasyonel usuller ;
- Uçuş esnasındaki beklenmedik olaylara ilişkin özel usüller;
- Kontrolör / Pilot Radyo – telefon terminolojisi:
Bu konuda daha detaylı bilgi Türkiye AIP ‘sinde, özelliklede 23 AĞUSTOS 1999 tarihli AIC No:
B14 / 99, 20 NİSAN 2000 tarihli AIC No: B03/00 30 KASIM 2000 tarihli AIC No: B 06 / 00 ve 4
EKİM 2001 tarihli AIC No:21/01 de bulunabilir.
Türkiye Avrupa RVSM programına katılmaktadır. Böylelikle, 24 Ocak 2002’ den itibaren Avrupa
RVSM gereklilikleri, ICAO DOC 7030 / 4 - EUR ve bu AIC’de açıklandığı gibi Ankara ve İstanbul
FIR’ larında yürürlüğe girecektir.
Ankara İstanbul FIR’larındaki ATS yolları ve ilgili uçuş seviye tahsisleri ve RVSM giriş / çıkış
noktaları 1 KASIM 2001 tarihinde SUP 22 / 01 ile Türkiye AIP ‘sinde yayınlanacaktır. Bu AIC de
kullanılan terim ve ibarelerin tanım ve açıklamaları Ek-C’ de bulunabilir.
1
AMAÇ
Bu AIC’nin amacı ;
* 24 Ocak 2002’den itibaren uygulanacak olan Avrupa RVSM’ine ilişkin zorunlu uçuş planlama
gerekliliklerinin ilgililere duyurulmasını;
*24 Ocak 2002’ den itibaren Avrupa RVSM Hava Sahasında ATC ve Hava Aracı işleticileri
tarafından uygulanacak olan dikey ayırma miniması uçuş planında doldurulduğu gibi
Havaaracının RVSM onay statüsüne dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Sonuç itibariyle
işleticilerin, bu sirkülerin Annex D, E, F ve G ‘sinde belirtildiği gibi Avrupa RVSM Uçuş
Planlama gerekliliklerine harfiyen uymaları büyük önem arzetmektedir.
*4 Ekim 2001 ile 23 Ocak 2002 tarihleri arasında yapılacak Avrupa RVSM uçuş planlama
değerlendirilmesinin ilgililere duyurulmasını ;
*4 Ekim 2001’den itibaren doldurulmuş bir uçuş planı Avrupa RVSM uçuş planlama
gerekliliklerine uygun olmadığından EUROCONTROL Merkezi Akış Yönetim Ünitesi (CFMU) –
IFPS tarafından Hava Aracı İşleticileri Uçuş Plan orijinatörlerine, çekilecek olan output mesaj
tipleri konusunda detaylı bilgi sağlamaktır .
*Avrupa RVSM Uçuş Planlama Gerekliliklerinin bir sonucu olarak, EUROCONTROL CFMU
IFPS tarafından 4 Ekim 2001 ‘ den itibaren 23 Ocak 2002’ye kadar ve 24 Ocak 2002’den
itibaren devamlı olarak çekilecek olan output mesajları bu AIC’nin Annex H’sinde
anlatılmıştır.
Avrupa RVSM uygulamasına ilişkin diğer bilgi kaynakları:
EUROCONTROL EUR RVSM
Website : http : // www.eur-rvsm .com
EUROCONTROL RVSM (Proğram Destek Ofisi) Programme support offfce
Tel :+32 2 729 4628
Fax :+ 32 2 729 4629
Email: [email protected]
EUOROCONTROL AMN ( Kullanıcı Destek Birimi)
user Support cell
Tel: + 32 2 729 4781
Fax: + 32 2 729 4634
Email : [email protected]
EURCONTROL: CFMU( Merkezi Akış Yönetim Ünitesi)
Website : http : //www.cfmu.eurocontrol.be/urb/rvsm.htm
( EUR RVSM giriş / çıkış noktaları )
AVRUPA RVSM GEREKLİLİKLERİ - GENEL
24 Ocak 2002’
uyulacaktır:
den itibaren Avrupa RVSM hava sahasında aşağıdaki hususlara
1. EUR RVSM hava sahası içindeki ve üzerindeki uçuşlar Aletle Uçuş Kurallarına (IFR) göre
yapılacaktır.
2. EUR RVSM intikal hava sahasında yapılan uçuşlar ve Kuzey Atlantik Bölgesine / Bölgesinden
uçan RVSM onaysız hava araçlarının transit uçuşları amacına yönelik olarak düzenlenmiş hava
sahası içindeki uçuşlar müstesna olmak üzere;
2
EUR RVSM hava sahası içinde uçmaları için sadece RVSM
onayı olmayan Devlet havaaraçlarına ATC izni verilecektir.
3. Sivil havaaraçlarının kol
verilmeyecektir.
onaylı hava- araçları ile RVSM
uçuşlarında EUR RVSM hava sahasına girebilmeleri için ATC izni
4. İşleticiler, bir uçuşun havaaracı veya uçuş mürettebatı değişikliğinden dolayı RVSM onayı
durumunda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği EUROCONTROL CFMU IFPS ’e bir
değişiklik mesajı formunda (CHG) veya iptal (CNL) mesajı formunda uygun bir biçimde
bildireceklerdir.
5. Sürekli uçuş planı (RPL) dolduran tüm işleticiler Q Maddesine, ICAO uçuş plan (FPL)
formunun 10. Maddesine uygun olarak tüm teçhizat ve kapasite bilgilerini gireceklerdir.
24 Ocak 2002’de EUR RVSM ’ nin yürürlüğe girmesine yönelik hazırlık aşamasında işleticiler
RPL’ lerinin EUR RVSM uçuş planlama gerekliliklerine göre hazırlanmış olduğunu kontrol
edecekler.
NOT: RPL doldurma işlemleriyle alakalı Yeni Listelerin (NLST) ve Düzeltilmiş Listelerinin ( RLST)
EUROCONTROL CFMU IFPS ve CFMU IFPS Bölgesi dışında kalan EUR RVSM havasahası
dahilinde tüm ATS üniteleri tarafından işlemlerinin yapılabilmesini teminen, zamanında koordine
edilmesi gerekir.
6. Ayrıca işleticiler ; CFMU IFPS Bölgesi dışında kalan FIR / UIR(lardan) EUR RVSM
havasahası içerisine uçacak olan havaaraçlarına ilişkin uçuş planlarını bu havaaraçlara hava
trafik hizmeti verecek olan tüm diğer ilgili ATS ünitelerine de çekilmesini sağlayacaklardır. Bu
havaaraçlarına ilişkin uçuş planları, bu AIC ‘de anlatılmış olan EUR RVSM için uçuş planlama
gereklilikleri uyarınca doldurulacaktır. Ayrıca işleticiler; bir havaaracı veya uçuş mürettebatı
değişikliğine bağlı olarak bir uçuşun RVSM onay statüsünde ortaya çıkabilecek herhangi bir
değişikliğin CFMU IFPS Bölgesi dışında kalan tüm uygun ATS ünitelerine; bir değişiklik mesajı
(CHG) formunda veya bir iptal mesajı (CNL) formunda çekilmesini de sağlayacaklardır.
NOT - 1 : IFPS Bölgesi dahilinde dağıtılan uçuş plan verileriyle, bölge dışına dağıtımı yapılanlar
arasında operasyonal uyumluluğun temini açısından, IFPS yeniden adresleme (Re – addressing)
fonksiyonunun kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. IFPS Re – addressing Fonksiyonuna
ilişkin detaylar “CFMU website” sindeki ( www.cfmu.eurocontrol.int) IFPS Kullanıcı Kılavuzunda
bulunabilir.
NOT- 2 : EUR RVSM havasahası CFMU IFPS Bölgesiyle çakışmamaktadır. Dolayısıyla, tam bir
IFPS kontrolü ve uçuş plan dağıtımı CFMU IFPS Bölgesi dışında kalan ülkelerin FIR / UIR
‘larında uygulanmayacaktır. Ancak, RVSM giriş / çıkış koşulları ve EUR RVSM havasahasına
nüfuzu ( etkisi) tüm EUR RVSM havasahası için kontrol edilecektir.
(Avrupa RVSM’sine ilişkin uçuş planlama gereklilikleri için Annex - D,E,F ve G ‘ ye
başvurunuz.)
RVSM İÇİN EUROCONTROL CFMU IFPS’ TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
EUROCONTROL CFMU, Avrupa RVSM Programıyla koordinasyon halinde, Avrupa RVSM ‘ye
ilişkin uçuş planlama gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için EUROCONTROL CFMU IFPS
bazında değişiklikleri tedricen aşama aşama hayata geçirmiştir.
Aşama 1; 30 Kasım 2000’de Havaaracı işleticilerine, planlanan Avrupa RVSM havasahası
dahilindeki RVSM onaylı uçuşlar için ICAO uçuş plan formunun 10. Maddesine W harfini girmeleri
doğrultusunda yapılan bildiriyi müteakiben başladı. Bundan amaçlanan, Avrupa Bölgesinde GAT
statüsünde uçan RVSM onaylı sivil ve Devlet uçuşlarının sayısına dair verileri toplamaya devam
etmektir. Bu verilerin analizi EUROCONTROL RVSM Programına havaaraçlarının techiz
olunmuşluk ve buna yönelmişlik oranları ve projelendirilmiş uçuşların tahmini, Avrupa RVSM
havasahasındaki havaaraçlarının sayısı ve ayrıca 24 Ocak 2002’den itibaren FL 290’ın altında
uçmaları gerekecek olan RVSM onaysız havaaraçlarının etkileri konusunda bilgi sağlamaktadır.
3
Bu veriler ayrıca, RVSM Programı tarafından Ülke yetkilileriyle koordinasyon halinde, ICAO uçuş
plan formunun 10. Maddesine W harfini giren işleticilerin Avrupa RVSM onay gerekliliklerine tam
olarak uymalarının sağlanmasında kullanılmaktadır.
NOT 1 : RVSM onaylı uçuşlara ilişkin veri toplama işlemleri, Mayıs 2000’de başlamış olan
Yükseklik – muhafaza izleme Programından bağımsız olarak yapılmaktadır. Teknik Güvenlik
Hedef Seviyesinin (TLS -Target Level of Safety)
sağlanması için gerekli olan yürürlükteki
güvenlik tayininin bir parçası olarak, RVSM onaylı havaaraçlarının halihazırda Avrupa RVSM
yükseklik – izleme programına katılmaları gerekmektedir. İzleme gerekliliklerine ilişkin daha
detaylı bilgi için 20 NİSAN 2000 tarihli B 03 / 00 ve 30 KASIM 2000 tarihli B06/00 no’lu Türkiye
AIC’lerine veya EUROCONTROL Havasahası Yönetimi ve Seyrüsefer Ünitesi (AMN) Kullanıcı
Yardım Birimine başvurunuz.
NOT 2 : Birleşik Havacılık Otoritesi Geçici Kılavuzu 6 no’lu Bilgi notunda tam RVSM onayının
nasıl elde edilebileceği konusunda bilgi mevcuttur. Ayrıca, RVSM Minimum Havaaracı Sistem
Performans Özelliklerine (MASPS) uygunluk, hakkında bilgi ve uçuşa elverişlilikte devamlılığa ve
uçuş mürettebatına ilişkin prosedürlere de ulaşılabilir.
Aşama 2: 19 Nisan 2001’de, Avrupa RVSM’si uçuş planlama gerekliliklerine uygunluk için
CFMU IFPS’de yapılan değişiklikleri müteakiben başladı. O tarihten itibaren, Avrupa RVSM
havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında uçmak isteyen RVSM onaysız bir sivil uçuş için
uçuş planı dolduran her havaracı işleticisi ve/veya mesaj orijinatörüne CFMU IFPS tarafından
operasyonel cevabi Mesaj (ORM-Operational Reply Message) içinde bir uyarı mesajı
gönderilmeye başlandı. Bir Onay (ACK=Acknowledgement) mesajının COMMENT (Yorum)
bölümündeki uyarı, eğer 24 Ocak 2002’den sonra doldurulmuşsa mesaj orijinatörüne bu uçuş
planının Avrupa RVSM uçuş planlama gerekliliklerine uygun olmadığını belirtir.
Aşama 3: 4 Ekim 2001’de başlar ve 23 Ocak 2002’ye kadar devam eder. Bu zaman diliminde,
CFMU
IFPS, ORM’lerin COMMENT (yorum) bölümüne, Avrupa RVSM uçuş planlama
gerekliliklerine uygun olmayan uçuş planları için mümkün olduğunca ek uyarılar koyacaktır. Esas
itibarıyle bu, 24 Ocak 2002’den itibaren yayınlanacak CFMU IFPS output mesajlarının bir benzeri
olacaktır.
Aşama 4: 24 Ocak 2002’de Avrupa RVSM’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacaktır. 24
Ocak 2002’den itibaren, Avrupa RVSM uçuş planlama gerekliliklerine uygun olmayan bir
uçuş planını, CFMU IFPS geçersiz sayabilecektir. Uygun olmayan planlar için ORM’lerin
REJECT (REJ – Reddetme) Bölümüne ve ICAO uçuş plan formunun 18. maddesine
ERROR(hata) mesajları girilecektir.
4
Aşağıdaki tablo, Avrupa RVSM uçuş planlama gerekliliklerine uyumu teminen
EUROCONTROL CFMU IFPS’te yapılan 4 aşamalı değişiklikleri özetlemektedir:
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 4
TANIM
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
Avrupa RVSM havasahasındaki RVSM onaylı
uçuşların sayısının belirlenmesi.
Avrupa RVSM havasahasına girmeyi planlayan
RVSM onaysız sivil uçuşlar için CFMU IFPS
tarafından ORM’lerde bir uyarı mesajının
yayınlanması
Avrupa RVSM uçuş planlama gerekliliklerini
karşılamadığı
halde,
Avrupa
RVSM
havasahasına girmeyi planlayan uçuşlar için,
CFMU IFPS tarafından ORM’lere uyarı
mesajlarının koyulması
Avrupa RVSM gerekliliklerini karşılamayan uçuş
planları geçersiz sayılabilecektir. CFMU IFPS
REJECT mesajlarına ERROR (hata) mesajları
girilecektir.
30 Kasım
2000
23 Ocak
2002
19 Nisan
2001
3 Ekim
2001
4 Ekim
2001
23 Ocak
2002
24 Ocak
2002’den itibaren
(Avrupa RVSM uçuş planlama gerekliliklerinin bir sonucu olarak 4 Ekim 2001’den
itibaren çıkarılacak olan EUROCONTROL CFMU IFPS output mesajları için Annex H’ye
başvurunuz.)
5
Annex A – Avrupa RVSM Havasahası Planı
Avrupa RVSM Programına Katılan Ülkeler
Albania
Austria
Belarus*
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Federal Republic of Yugoslavia
Finland
The Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Morocco
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Kingdom
* Belarus is not participating in the European RVSM Programme but is expected to implement RVSM on 24 January
2002, subject to approval by ICAO.
6
Annex B – Avrupa RVSM Havasahasında Uygulanacak Seyir Seviyeleri
ICAO Annex 2, Appendix 3 a), uyarınca , Avrupa RVSM havasahasında uygulanacak olan Seyir Seviyeleri aşağıda
gösterilmiştir.
CRUISING LEVELS APPROPRIATE TO DIRECTION OF FLIGHT EUROPEAN REGION
(FL 280 TO FL 430)
Track* from
180 degrees to 359 degrees
Track* from
000 degrees to 179 degrees
FL 430
(outside RVSM airspace)
FL 410
FL 400
FL 390
FL 380
FL 370
FL 360
FL 350
FL 340
FL 330
FL 320
FL 310
FL 300
FL 290
FL 280
(outside RVSM airspace)
* Bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarına dayalı olarak, predominant (ağırlıklı biçimde
kullanılacak- hakim-baskın) trafik yönlerinin düzenlenmesi için 090 ile 269, 270 ile 089
arasındaki derecelerin önerilmesi ve bununla lişkilendirilecek uygun geçiş usullerinin
belirtilmesi durumu dışında.
7
Annex C – Tanımlamalar ve Açıklamalar
Avrupa ( EUR) RVSM havasahası:
RVSM, aşağıda sayılan FIR’lar / UIR’larda FL 290 ile FL 410
havasahasında uygulanacaktır:
( dahil) arasında kalan
Amsterdam, Ankara, Athinai, Barcelona, Beograd, Berlin, Bodø, Bratislava, Bremen, Brest,
Brindisi, Bruxelles, Bucuresti, Budapest, Düsseldorf, France, Frankfurt, Hannover, Istanbul,
Kaliningrad, Kishinau, København, Lisboa, Ljubljana, London, Madrid, Malmö, Malta, Milano,
Minsk*, München, Nicosia, Oslo, Praha, Rhein, Riga, Roma, Rovaniemi, Sarajevo, Scottish,
Shannon, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm, Sundsvall, Switzerland, Tallinn, Tampere, Tirana,
Trondheim, Varna, Vilnius, Warszawa, Wien, Zagreb.
* Minsk’in 24 Ocak 2002’de RVSM’yi yürürlüğe koyması beklenmekte olup ICAO onayına tabidir.
RVSM aynı zamanda aşağıda belirtilen FIR’lar / UIR’larda da FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
kalan havasahasında kısmen yada tamamen uygulanacaktır:
Canaries (ICAO AFI Bölgesi), Casablanca, Lvov, Odesa, Simferopol, Tunis.
EUR RVSM Geçiş Havasahası:
Avrupa RVSM havasahası içinde 1000 FT’lik ( 300 m) bir dikey ayırma miniması uygulaması ve
ilgili diğer geçiş işlemleri aşağıda sayılan FIR’ların / UIR’ların tümünde yada bazı bölümlerinde
uygulanacaktır:
Ankara, Atinai, Barselona, Bodo, Canaries (ICAO AFI Bölgesi ), Kazablanka, Fransa, Kishinan,
Lvov, Madrid, Malta, Minsk, Nicosia, Odesa, Riga, Rovarziemi, Simferopol, Tallinn, Tampere,
Tunis.
EUR / Kuzey Atlantik (NAT) Geçiş Bölümü(Interface):
Avrupa RVSM İntikal geçiş havasahasına ek olarak aşağıda belirtilen FIR’lardan sorumlu olan
Ülke yetkilileri Kuzey Atlantik Bölgesi’ne giriş – çıkış yapan RVSM onaysız havaaraçlarının intikali
(geçiş) amacıyla kendi FIR’larında belirlenmiş bir havasahası oluşturabilirler:
Bodo(Domestic / Dahili), Brost, Lisboa, Londra, Madrid, Scottish, Shannon, Stavanger,
Trondheim.
Genel Hava Trafik (GAT):
ICAO kuralları ve mevzuatına ve / veya ulusal sivil havacılık usul ve yasalarına göre icra edilen
tüm uçuşlar.
Entegre Uçuş Plan İşleme Sistemi( IFPS) Bölgesi :
EUROCONTROL Merkezi Akış idare Ünitesi (CFMU) Entegre Uçuş Plan İşleme Sistemi(IFPS) in
hedefi, IFPS Bölgesi( IFPZ) alarak da bilinen, katılımcı Ülkelerin oluşturduğu bölgede IFR / GAT
uçuş plan bilgilerinin alınmasını, ilk işlenişini ve dağıtımını daha rasyonel bir hale getirmektir.
EUROCONTROL CFMU IFPS Bölgesi aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere EUR RVSM
havasahası dahilindeki FIR / UIR’ları kapsamaktadır:
Casablanca, Kaliningrad, Lvov, Minsk, Odesa, Riga, Srajevo, Simferopol, Tallinn, Tunus, Vilnius.
8
Azaltılmış Dikey Ayırma Miniması (RVSM):
Bölgesel hava seyrüsefer antlaşmalarına dayalı ve bu antlaşmalarda belirtilen koşullar uyarınca
FL 290 ile FL 410(dahil) arasında uygulanan 1000 FT’lik (300 m) bir dikey ayırma minimasıdır.
RVSM Onayı:
İşleticinin bağlı bulunduğu yada havaaracının kayıtlı olduğu ülke yetkililerince düzenlenen
onaydır. Böyle bir RVSM onayı alabilmek için işleticiler bağlı oldukları ülkenin yetkililerine
aşağıda belirtilen hususları yerine getirdiklerini kanıtlayacaklardır:
1. RVSM onayı istenen havaaracının, RVSM Minimum Havaaracı Sistemleri Performans
özellikleri ( MASPS) kriterleri uyarınca, RVSM uçuşları için gereken dikey seyrüsefer
performans kapasitesine sahip olduğunu;
2. Uçuşa elverişlilikte süreklilik ( bakım ve onarım ) uygulamaları ve programları bağlamında
gereken prosedürleri oluşturduklarını;
3. EUR RVSM havasahasındaki uçuşlara ilişkin uçuş mürettebatı prosedürlerini oluşturduklarını.
RVSM Onaylı Havaaracı:
EUR RVSM Havasahasında RVSM uçuşları için ülke onayı almış havaaracıdır.
RVSM Giriş Noktası:
Bir havaracının EUR RVSM havasahasına girişi esnasında veya girişinden hemen önce yada
sonra katettiği veya katetmek üzere olduğu ilk rapor noktası olup, normal olarak RVSM onaylı
havaaraçları arasındaki 1000 FT’lik (300 m ) dikey ayırma minimasının uygulandığı ilk referans
noktasıdır.
RVSM Çıkış Noktası:
Bir havaracının EUR RVSM havasahasından çıkışı esnasında veya çıkışından hemen önce yada
sonra katettiği veya katetmek üzere olduğu ilk rapor noktası olup, normal olarak RVSM onaylı
havaaraçları arasındaki 1000 FT ‘lik (300 m )
dikey ayırma minimasının uygulandığı son
referans noktasındır.
Devlet Havaaracı:
EUR RVSM amaçları doğrultusunda, sadece askeri havaaraçları, gümrük ve polis hizmetlerinde
kullanılan havaaraçları; Devlet havaaraçları olarak nitelendirilmektedir.
9
Annex D – RVSM Onaylı Sivil Havaaraçlarına ilişkin Uçuş Planlama
Gereklilikleri
24 Ocak 2002’den itibaren, Avrupa RVSM havasahasında uçuş yapmak isteyen RVSM onaylı
sivil havaaraç işleticileri aşağıda belirtilen uçuş planlama gerekliliklerine uyacaklardır:
1. RVSM onaylı sivil havaaraç işleticileri, talep edilen uçuş seviyesi ne olursa olsun ICAO uçuş
plan formunun 10. Maddesine W harfi girmek suretiyle onay statülerini belirteceklerdir.
Not : ICAO uçuş plan formunun 10. Maddesine W harfinin girilmesi ve/veya RVSM ile ilgili
başkaca bilgilerin girilmiş olması, bu durum bir ülke tarafından O Ülkenin kendi havasahasındaki
uçuşlar için açık bir şekilde yayınlanmadıkça, 24 Ocak 2002’
de yürürlüğe girecek seyir
seviyelerinin o tarihten önce pilot tarafından uçuş planına alınmış veya talep edilmiş olabileceği
anlamına gelmemektedir.
2. Sürekli uçuş planı (RPL) dolduran RVSM onaylı sivil havaaracı işleticileri de talep edilen uçuş
seviyesi ne olursa olsun, RPL’nin Q Maddesinde EQPT / elementine (veya IFPS RPL formatının
4.satırına) W harfi koyacaklardır. Q Maddesinde Belirtildiği gibi, sürekli uçuş planına göre bir
mürettebat veya havaaracı değişikliği varsa, bu RVSM onay statüsünün değişmesine neden
olacağından işletici tarafından bir değişiklik (CHG) mesajı gönderilecektir.
Not : Herhalükarda ; uçuş planında yada RPL’deki herhangi bir değişikliği bildirmek amacıyla
gönderilmiş olan bir CHG mesajı O planın reddedilmesi edilmesi sonucunu doğuruyorsa bu
değişiklik ( CHG ) mesajı da CFMU IFPS tarafından kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla işleticilerin,
yeniden geçerli bir uçuş planı doldurmaları için gereken tüm değişiklikleri belirtmeleri gerekir.
3. EUR RVSM havasahasında uçmak isteyen RVSM onaylı sivil havaaraç işleticileri ICAO uçuş
plan formunun 15. maddesine aşağıdaki bilgileri gireceklerdir:
a ) EUR RVSM havasahasına giriş noktasının yatay limitleri ile yolun RVSM giriş noktasından
hemen sonra başlayan bölümü için talep edilen uçuş seviyesini;
b ) EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının yatay limitleri ile yolun RVSM çıkış noktasından
hemen sonra başlayan bölümü için talep edilen uçuş seviyesini gireceklerdir.
Aşağıdaki tablo
göstermektedir.
RVSM onaylı sivil
RVSM Onaylı Sivil Havaaraçlar
RVSM
Onaylı
sivil
havaaracı
İşleticileri
Sürekli uçuş planı dolduran RVSM
onaylı sivil havaaracı işleticileri ;
havaaraçlarına ilişkin uçuş planlama gerekliliklerini
Avrupa RVSM için uçuş planlama Gereklilikleri
Talep edilen uçuş seviyesi ne olursa olsun ICAO uçuş plan formunun
10.Maddesine W harfini giriniz.
Talep edilen uçuş seviyesi ne olursa olsun RPL’nin Q Maddesindeki
EQPT/elementine (veya IFPS RPL formatının 4. satırına) W harfini
giriniz.
Q Maddesinde belirtildiği gibi Sürekli Uçuş planına göre bir mürettebat
veya havaaracı değişikliği varsa, bu RVSM onay statüsünün
değişmesine neden olacağından; İşletici tarafından bir değişiklik (CHG)
mesajı çekilecektir.
Not : Herhalükarda,
uçuş planında yada RPL’deki her hangi bir
değişikliği bildirmek amacıyla gönderilmiş olan bir CHG mesajı, o planın
reddedilmesi sonucunu doğuruyorsa bu CHG mesajı da CFMU IFPS
tarafından kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, yeniden geçerli bir uçuş
planı doldurmak için gereken tüm değişikliklerin belirtilmesi esas alınır.
EUR RVSM havasahasında uçmak ICAO uçuş plan (FPL) formunun 15. Maddesine aşağıdaki bilgileri
isteyen
RVSM
onaylı
sivil giriniz:
havaraçlarının işleticileri ;
*EUR RVSM havasahasına giriş noktasının yatay limitlerini ve yolun
RVSM giriş noktasından hemen sonra başlayan bölümü için talep
edilen uçuş seviyesini ;
* EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının yatay limitleri ve
yolun RVSM çıkış noktasından hemen sonra başlayan bölümü için
talep edilen uçuş seviyesini.
10
Annex E–RVSM Onaysız Sivil Havaaraçlarına ilişkin Uçuş Planlama
Gereklilikleri
24 Ocak 2002’den itibaren RVSM onaysız sivil havaaracı işleticileri aşağıda sayılan
planlama gerekliliklerine tabi olacaklardır :
uçuş
1.
Avrupa RVSM geçiş ( intikal) havasahasındaki uçuşlar ve Kuzey Atlantik Bölgesine giriş –
çıkış yapan RVSM onaysız havaaraçlarının geçişi için düzenlenmiş olan Avrupa / Kuzey Atlantik
geçiş bölgesindeki havasahası dahilindeki uçuşlar dışında RVSM onaysız sivil havaaracı
işleticileri Avrupa RVSM havasahası dışında uçacak şekilde uçuş planlayacaklardır.
2.
EUR RVSM havasahasının yatay limitleri dışında kalan bir meydandan kalkıp, EUR
RVSM havasahasının yatay limitleri dahilinde kalan bir meydana uçmak isteyen RVSM onaysız
sivil havaaracı işleticileri aşağıdaki bilgileri ICAO uçuş plan (FPL) formunun 15. maddesine
gireceklerdir:
a. EUR RVSM havasahasına giriş noktasının yatay limitlerini veya
b. Giriş noktasından hemen sonra başlayan yol bölümü için FL 290’ın altında bir uçuş
seviyesi talebini ,
3.
Her ikisi de EUR RVSM havasahanın yatay limitleri dahilinde kalan bir meydandan
diğerine uçmak isteyen RVSM onaysız sivil havaaracı işleticileri, ICAO uçuş plan formunun
15.maddesine FL290’ın altında bir uçuş seviyesi talebine gireceklerdir.
4.
EUR RVSM havasahasının yatay limitler dahilinde kalan bir meydandan, EUR RVSM
havasahasınn yatay limitleri dışında kalan bir meydana uçmak isteyen RVSM onaysız sivil
havaaracı işleticileri aşağıdaki bilgileri ICAO uçuş plan formunun 15.maddesine gireceklerdir.
a. Yolun EUR RVSM havasahasının yatay limitleri dahilinde
kalan bölümü için FL
290’ın altında bir uçuş seviyesi talebini; ve
b. EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının yatay limitleri ve yolun çıkış noktasından
hemen sonra başlayan bölümü için uçuş seviyesi talebini gireceklerdir.
5. Her ikisi de EUR RVSM havasahasının yatay limitlerinin dışında kalan
bir meydandan
diğerine, bir bölümü EUR RVSM havasahasının yatay limitleri dahilinde kalan bir yoldan uçmak
isteyen RVSM onaysız sivil havaaracı işleticileri; ICAO uçuş plan (FPL) formunun 15.maddesine
aşağıdaki bilgileri gireceklerdir.
a. EUR RVSM havasahasına giriş noktasının yatay limitlerini ve
yolun giriş
noktasından hemen sonra başlayan bölümü için FL 290’ın altında veya FL410’un üzerinde bir
uçuş seviyesi talebini; ve
b. EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının yatay limitlerini ve yolun
çıkış
noktasından hemen sonra başlayan bölümü için uçuş seviye talebini gireceklerdir.
11
Aşağıdaki tablo RVSM onaysız sivil havaaraçlarına ilişkin uçuş planlama gerekliliklerini
göstermektedir.
RVSM
ONAYSIZ SİVİL HAVAARAÇLARINA İLİŞKİN UÇUŞ PLANLAMA
GEREKLİLİKLERİ
Avrupa
RVSM
Avrupa
RVSM
havasahasının
havasahasının
yatay
limitleri
yatay
limitleri dışındaki varış meydanı
dahilindeki varış meydanı
ICAO uçuş plan formunun
ICAO uçuş plan formunun 15.
Avrupa
15.Maddesine FL 290’ın altında maddesine aşağıdakileri giriniz:
RVSM
bir uçuş seviyesi giriniz.
havasahasının
• Yolun EUR RVSM
yatay
limitleri
havasahasının yatay limitleri
dahilindeki kalkış
dahilinde kalan bölümü için FL
meydanı
290’ın altında bir uçuş seviyesi
talebi.
• EUR
RVSM
havasahasından çıkış noktasının
yatay limitleri ve yolun, çıkış
noktasından
hemen
sonra
başlayan bölümü için uçuş
seviyesi talebi.
ICAO Uçuş Plan formunun
ICAO
uçuş
plan
Avrupa
formunun
15.Maddesine 15.Maddesine aşağıdakileri giriniz:
RVSM
aşağdakileri giriniz:
havasahanının
• EUR
RVSM
yatay
limitleri
havasahasına giriş noktasına
• EUR
RVSM
dışındaki
kalkış
yatay limitleri ve yolun, giriş
havasahasına
giriş
meydanı
noktasından
hemen
sonra
noktasının yatay limitleri;
başlayan
FL
290’ın
altında
veya
• Yolun,
giriş
FL 410’ un üzerinden bir uçuş
noktasından hemen sonra
seviyesi talebi;
başlayan
bölümü
için
• EUR
RVSM
FL 290’ın altında bir uçuş
havasahasından çıkış noktaseviyesi talebini.
sının yatay limitleri ve yolun,
çıkış noktasından hemen sonra
başlayan bölümü için uçuş
seviyesi talebi.
12
Annex F – RVSM Onaylı Devlet Havaaraçları için Uçuş Planlama
Gereklilikleri
24 Ocak 2002’den itibaren Avrupa RVSM havasahası içinde uçmak isteyen RVSM onaylı Devlet
Havaaracı işleticileri aşağıda belirtilen uçuş planlama gerekliliklerine uyacaklardır.
1.
Askeri uçuşlarda olduğu gibi, gümrük ve polis havaaraçlarının işleticileri de ICAO uçuş
plan formunun 8. maddesine M harfi koyacaklardır.
2.
RVSM onaylı Devlet Havaaracı İşleticileri, talep edilen uçuş seviyesi ne olursa olsun,
ICAO uçuş plan formunun 10.maddesine W harfi koymak suretiyle onay statüsünü belirteceklerdir
ancak RVSM onay statüleri ne olursa olsun bu işlemi kol uçuşu düzenleyen Devlet havaaracı
işleticileri, yapmayacaklardır.
3.
EUR RVSM havasahasında GAT uçuşu yapmak isteyen Devlet havaaracının RVSM onay
statüsü ne olursa olsun, ICAO uçuş plan formunun 18. maddesine STS / NONRVSM ibaresini
koyacaklardır.
4.
EUR RVSM havasahasında uçmak isteyen RVSM onaylı Devlet hava aracı işleticileri,
ICAO uçuş plan formunun 15. maddesine aşağıdaki bilgileri koyacaklardır:
a. EUR RVSM havasahasına giriş noktasının yatay limitleri ve yolun, RVSM giriş
noktasından hemen sonra başlayan bölümü için uçuş seviye talebini;
b. EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının yatay limitleri ve yolun, RVSM çıkış
noktasından hemen sonra başlayan bölümü için uçuş seviye talebini
koyacaklardır
Aşağıdaki tablo RVSM onaylı Devlet havaaraçlarına
göstermektedir:
RVSM Onaylı Devlet Havaaraçları
ilişkin uçuş planlama gerekliliklerini
Avrupa
RVSM
Gereklilikleri
Askeri uçuşlara ek olarak, gümrük ve polis
havaaracı işleticileri.
RVSM
onaylı
Devlet
havaaracı
işleticileri(Devlet
havaaraçlarının
kol
uçuşları hariç olmak üzere)
Devlet havaaraçları için kol uçuşu
düzünleyen işleticiler.
Uçuş
Planlama
ICAO uçuş plan formunun 8.maddesine M harfi
koyacaktır.
ICAO Uçuş Plan formunun 10.maddesine, talep
edilen uçuş seviyesi ne olursa olsun, W harfi
koymayınız
Havaaracının RVSM onay statüsü ne olursa
olsun, ICAO uçuş plan formunun 10.maddesine
W harfi koymayınız
EUR RVSM havasahasında GAT uçuşu Havaaracının RVSM onay statüsü ne olursa
yapmak isteyen Devlet havaaracı kol uçuşu olsun, ICAO uçuş plan formunun 18.maddesine
düzenleyicileri.
STS / NONRVSM ibaresini koyunuz.
EUR RVSM havasahasında uçmak isteyen ICAO uçuş plan formunun 15.maddesine
RVSM onaylı Devlet havaaracı işleticileri.
aşağıdaki bilgileri giriniz.
• EUR RVSM havasahasına giriş noktasının
yatay limitleri ve yolun, RVSM giriş
noktasından hemen sonra başlayan bölümü
için uçuş seviye talebi;
• EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının
yatay limitleri ve yolun, RVSM çıkış
noktasından hemen sonra başlayan bölümü
için uçuş seviye talebi.
13
Annex G - RVSM Onaysız Devlet Havaaraçları için Uçuş Planlama
Gereklilikleri
24 Ocak 2002’den itibaren, Avrupa RVSM havasahasında uçmak isteyen RVSM onaysız Devlet
havaaraçlarının işleticileri aşağıda belirtilen uçuş planlama gerekliliklerine uyacaklardır:
1.
Askeri uçuşlara ek olarak, gümrük veya polis havaaraçlarının işleticileri de ICAO uçuş
plan formunun 8.maddesine M harfi koyacaklardır.
NOT: RVSM onaysız Devlet havaaraçlarının işleticileri ICAO uçuş plan formunun 10. maddesine
W harfini koymayacaklardır.
2.
FL 290 veya üzerinde bir uçuş seviyesi talep eden RVSM onaysız Devlet havaaracı
işleticileri ICAO uçuş plan formunun 18.maddesine STS / NONRVSM ibaresini gireceklerdir.
3.
Havaaracının RVSM onay statüsü ne olursa olsun, Devlet havaaraçlarından kol uçuşu
düzenleyen işleticiler ICAO Uçuş Plan Formunun 10. maddesine W harfi koymayacaklardır.
Devlet havaaraçları için kol uçuşu düzenleyen işleticiler EUR RVSM havasahasında GAT uçuşu
yapmak isterlerse ICAO uçuş plan formunun 18.maddesine STS / NONRVSM ibaresini
koyacaklardır.
4.
EUR RVSM havasahasında uçmak isteyen RVSM onaysız Devlet havaaracı işleticileri
ICAO uçuş plan formunun 15.maddesine aşağıdaki bilgileri gireceklerdir:
a – EUR RVSM havasahasında giriş noktasının yatay limitleri ve yolun, RVSM giriş
noktasından hemen sonra başlayan bölümü için talep edilen uçuş seviyesi;
b - EUR RVSM havasahasından çıkış noktasının yatay limitleri ve yolun, RVSM çıkış
noktasından hemen sonra başlayan bölümü için talep edilen uçuş seviyesi.
Aşağıdaki tablo RVSM Onaysız Devlet
gerekliliklerini göstermektedir:
RVSM Onaysız Devlet Havaaraçları
havaaraçlarına ilişkin uçuş planlama
Avrupa
RVSM
Gereklilikleri
Uçuş
Planlama
Askeri uçuşlara ek olarak, gümrük ve polis ICAO uçuş plan formunın 8. maddesine M
havaaracı işleticileri.
harfi koyunuz.
NOT: RVSM Onaysız Devlet havaaracı işleticileri ICAO uçuş plan formunun 10.maddesine W
harfi koymayacaklardır.
FL 290 veya üzerinde bir uçuş seviyesi talep ICAO uçuş plan formunun
eden RVSM onaysız Devlet havaaracı 18. maddesine STS/NONRVSM ibaresini
işleticileri.
giriniz.
Devlet havaaraçlarına kol uçuşu düzenleyen Havaaracının RVSM onay statüsü ne olursa
işleticiler.
olsun, ICAO uçuş plan formunun 10.
maddesine W harfi koymayınız.
Devlet havaaraçları için kol uçuşu düzenleyen ICAO uçuş plan formunun
18.
işleticilerin EUR RVSM havasahasında GAT maddesine STS/NONRVSM ibaresini giriniz.
uçuşu yapmak istemeleri halinde.
EUR RVSM havasahasında uçmak isteyen ICAO uçuş plan formunun
RVSM Onaysız Devlet havaaracı işleticileri.
15. maddesine aşağıdaki bilgileri giriniz:
• EUR
RVSM
havasahasına
giriş
noktasının yatay limitleri ve yolun, RVSM
giriş noktasından hemen sonra başlayan
bölümü için talep edilen uçuş seviyesini;
• EUR RVSM havasahasından
çıkış
noktasının yatay limitleri ve yolun, RVSM
çıkış noktasından hemen sonra başlayan
bölümü için talep edilen uçuş seviyesini.
14
Annex H – RVSM’e İlişkin EUROCONTROL CFMU IFPS Çıkışlı Mesajlar
Aşağıdaki tablo, 4 Ekim 2001 ile 23 Ocak 2002 (Aşama 3) tarihleri arasında ve 24 Ocak 2002’den itibaren
(Aşama 4) Avrupa RVSM uçuş planlama gerekliliklerinde ortaya çıkabilecek muhtemel aksaklıkları
gidermek için çekilecek olan EUROCONTROL CFMU IFPS output mesajlarını göstermektedir.
EUR RVSM
HAVASAHASINDAKİ
UÇUŞLARA İLİŞKİN
SUNULAN UÇUŞ PLANI
(FPL)
EUR RVSM Havasahasında
FL 290 ile FL 410 (dahil)
arasında bir uçuş seviyesi
talep eden RVSM onaysız sivil
havaaracı.
EUR RVSM Havasahasında
FL 290 ile FL 410 (dahil)
arasında bir uçuş seviyesi
talep eden ve madde 18’e
STS/NONRVSM ifadesini
koymuş olan RVSM onaysız
sivil havaaracı.
FL 290 ve üzeri bir uçuş
seviyesi talep eden ve madde
18’de STS/NONRVSM ifadesi
olmayan Devlet uçağı.
IFPS "COMMENT"
("ACK"Operasyonel Cevabi
Mesajlar)
AŞAMA 3
(4 Ekim 2001-23 Ocak 2002)
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN
UÇUŞ PLANI
REDDEDİLEBİLİR
AŞAMA 4
(24 Ocak 2002’den itibaren)
EUR RVSM HAVASAHASINDA
RVSM ONAYSIZ UÇUŞ
EUR RVSM
HAVASAHASINDA RVSM
ONAYSIZ UÇUŞ
(EUR RVSM geçiş havasahasındaki
uçuşlar hariç, RVSM onaysız sivil
havaaraçları EUR RVSM
havasahası dışında uçmak için
uçuş planı doldurmalıdır)
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN
UÇUŞ PLANI
REDDEDİLEBİLİR
EUR RVSM HAVASAHASINDAKİ
RVSM ONAYSIZ SİVİL
UÇAKLARDAN STS/NONRVSM
BEKLENMEZ
EUR RVSM
HAVASAHASINDAKİ RVSM
ONAYSIZ SİVİL
UÇAKLARDAN
STS/NONRVSM
BEKLENMEZ
(RVSM onaysız sivil havaaraçlarına
EUR RVSM havasahasında
uçmalarına izin verilmez ve bu
yüzden ATS ünitelerine Special
Handling (STS), RVSM onaysız sivil
havaaraçları için uygun değildir)
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN
UÇUŞ PLANI
REDDEDİLEBİLİR
STS/NONRVSM, RVSM ONAYSIZ
DEVLET UÇUŞU İÇİN İSTENİR
STS/NONRVSM, RVSM
ONAYSIZ DEVLET UÇAĞI
İÇİN İSTENİR
EUR RVSM Havasahasında
FL 290 ile FL 410 (dahil)
arasında bir uçuş seviyesi
talep eden bir Devlet uçağının
kol uçuşu ve madde 10’a no W
dışında bir ifade ve madde
18’e STS/NONRVSM
yazılması.
IFPS "ERROR"
("REJ" Operasyonel Cevabi
Mesajlar)
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN
UÇUŞ PLANI
REDDEDİLEBİLİR
EUR RVSM
HAVASAHASINDAKİ
DEVLET KOL UÇUŞLARI
İÇİN BÖLÜM 10 VE/VEYA 18
HATALIDIR
15
(EUR RVSM havasahasında
bulunan RVSM onaysız Devlet
havaaraçları ATS ünitelerine özel
bir işlem yapılmasının nedenini
bildirmek için madde 18’e
STS/NONRVSM ifadesini
eklemeleri gerekmektedir)
EUR RVSM HAVASAHASINDAKİ
DEVLET KOL UÇUŞU İÇİN
BÖLÜM 10 VE/VEYA 18
HATALIDIR
(kol uçuşundaki RVSM kapasitesi
ne
olursa
olsun
Devlet
havaaraçlarının kol uçuşları RVSM
onaylı
olarak
mütalaa
edilmeyecektir)
Annex H – RVSM’e İlişkin EUROCONTROL CFMU IFPS Çıkışlı Mesajlar
EUR RVSM HAVASAHASINDAKİ
UÇUŞLARA İLİŞKİN SUNULAN
UÇUŞ PLANI (FPL)
IFPS "COMMENT"
("ACK"Operasyonel Cevabi
Mesajlar)
AŞAMA 3
(4 Ekim 2001-23 Ocak 2002)
EUR RVSM Havasahasında
FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden ve
Kalkış ve/veya Varış Havaalanı
EUR RVSM havasahasının
dışında olan ve EUR RVSM
havasahasına giriş/çıkış
durumlarını belirtmeyen RVSM
onaylı havaaraçları.
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN UÇUŞ
PLANI REDDEDİLEBİLİR
EUR RVSM Havasahasında
FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden ve
Kalkış ve/veya Varış Havaalanı
EUR RVSM havasahasının
dışında olan, EUR RVSM
havasahasına giriş/çıkış
durumlarını belirten fakat geçersiz
bir Uçuş Seviyesi talep eden
RVSM onaylı havaaraçları.
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN UÇUŞ
PLANI REDDEDİLEBİLİR
EUR RVSM HAVASAHASI
GİRİŞ/ÇIKIŞINDA MEVCUT FL
TAHSİS ŞEMASINA AYKIRI
GEÇERSİZ RFL (TALEP
EDİLEN UÇUŞ SEVİYESİ)
EUR RVSM havasahasında veya
üzerinde yolun bir VFR bölümünü
belirten havaaracı.
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN UÇUŞ
PLANI REDDEDİLEBİLİR
Sivil havaaracının EUR RVSM
Havasahasında FL 290 ile FL 410
(dahil) arasında bir uçuş seviyesi
talepli kol uçuşu.
Madde 10’a W, madde 18’e de
STS/NONRVSM ifadesini yazan
ve EUR RVSM Havasahasında
FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden bir
havaaracı.
EUR RVSM HAVASAHASININ
GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUMUNUN
GEÇERSİZLİĞİ
EUR RVSM HAVASAHASINDA
VEYA ÜZERİNDE VFR UÇUŞA
İZİN VERİLMEZ
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN UÇUŞ
PLANI REDDEDİLEBİLİR
EUR RVSM HAVASAHASINDA
SİVİL KOL UÇUŞA İZİN
VERİLMEZ
23/01/2002 TARİHİNDEN
SONRA DOLDURULAN UÇUŞ
PLANI REDDEDİLEBİLİR
EUR RVSM HAVASAHASINDA
RVSM ONAYLI UÇUŞTAN
STS/NONRVSM BEKLENMEZ
16
IFPS "ERROR"
("REJ" Operasyonel Cevabi Mesajlar)
AŞAMA 4
(24 Ocak 2002’den itibaren)
EUR RVSM HAVASAHASININ
GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUMUNUN
GEÇERSİZLİĞİ
(ilgili ülkenin AIP’sinde belirtildiği gibi
EUR RVSM havasahasında planlanan
uçuşlar için doldurulan uçuş planının 15.
maddesine aşağıdakiler belirtirmelidir:
•
EUR RVSM havasahasına giriş
noktasının yatay limitleri ve,
•
EUR RVSM havasahasına çıkış
noktasının yatay limitleri)
EUR RVSM HAVASAHASI
GİRİŞ/ÇIKIŞINDA MEVCUT FL TAHSİS
ŞEMASINA AYKIRI GEÇERSİZ RFL
(TALEP EDİLEN UÇUŞ SEVİYESİ)
(ilgili ülkenin AIP’sinde belirtildiği gibi
EUR RVSM havasahasında planlanan
uçuşlar için doldurulan uçuş planının 15.
maddesine aşağıdakiler belirtirmelidir:
• yolun, RVSM giriş noktasından
hemen sonra başlayan bölümü için talep
edilen uçuş seviyesi; ve
• yolun, RVSM çıkış noktasından
hemen sonra başlayan bölümü için talep
edilen uçuş seviyesi)
EUR RVSM HAVASAHASINDA VEYA
ÜZERİNDE VFR UÇUŞA İZİN
VERİLMEZ
(EUR RVSM havasahasında veya
üzerinde IFR’a uygun olması)
EUR RVSM HAVASAHASINDA SİVİL
KOL UÇUŞA İZİN VERİLMEZ
(EUR RVSM havasahasında sivil
havaaraçlarının kol uçuşuna izin
verilmez)
EUR RVSM HAVASAHASINDA RVSM
ONAYLI UÇUŞTAN STS/NONRVSM
BEKLENMEZ
(RVSM onaylı uçuşlar için ATS
ünitelerine özel bir işlem yapılması
gerekmez)
Annex H - RVSM’e İlişkin EUROCONTROL CFMU IFPS Çıkışlı Mesajlar
EUR RVSM HAVASAHASINDAKİ UÇUŞLARA İLİŞKİN
SUNULAN UÇUŞ PLANI (FPL)
Kalkış meydanı, CFMU IFPS Bölgesinin dışında bulunmaktadır.
IFPS "WARNING"
MESAJLARI
AŞAMA 4
(24 Ocak 2002’den itibaren)
Bazı durumlarda IFPS, uçuş
planının kabul edilmesi için
zorlayabilir. Bu gibi
durumlarda, aşağıdaki ifade
ACKNOWLEDGEMENT (ACK)
mesajının COMMENT
bölümüne yazılmalıdır:
BU UÇUŞ PLANI EUR RVSM
GEREKLİLİKLERİNE
UYMAMAKTADIR
Kalkış meydanının CFMU IFPS Bölgesinin dışında olması
durumunda uçuş planı, aşağıdaki durumlarda orijinatörle işbirliği
yaparak düzeltilemez:
ATS ünitelerine dağıtılan uçuş
planı (FPL) mesajının 18.
maddesine aşağıdaki IFP/
göstergesi konulacaktır:
•
EUR RVSM Havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden RVSM onaysız sivil havaaraçları.
IFP/NONRVSM
•
EUR RVSM Havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden ve madde 18’e STS/NONRVSM ifadesini
yazmış olan RVSM onaysız sivil havaaraçları.
Ve
•
EUR RVSM Havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden ve madde 18’e STS/NONRVSM ifadesini
yazmamış olan RVSM onaysız Devlet havaaracı.
17
ACK mesajının COMMENT
(yorum) bölümüne ise:
BU UÇUŞ PLANI EUR RVSM
GEREKLİLİKLERİNE
UYMAMAKTADIR
yazılmalıdır.
Annex H - RVSM’e İlişkin EUROCONTROL CFMU IFPS Çıkışlı Mesajlar
EUR RVSM HAVASAHASINDAKİ UÇUŞLARA İLİŞKİN
SUNULAN UÇUŞ PLANI (FPL)
Kalkış meydanının CFMU IFPS Bölgesinin dışında olması
durumunda uçuş planı, aşağıdaki durumlarda orijinatörle işbirliği
yaparak düzeltilemez:
•
EUR RVSM Havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden ve madde 18’de STS/RVSM ve madde
10’da no W ifadesinden başka bir kombinasyon belirten bir Devlet
aracının kol uçuşu.
•
EUR RVSM Havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden, kalkış ve/veya varış havaalanı EUR
RVSM havasahasının dışında olan ve EUR RVSM havasahasına
giriş/çıkış durumlarını bildirmeyen RVSM onaylı havaaraçları.
•
EUR RVSM Havasahasında FL 290 ile FL 410 (dahil) arasında
bir uçuş seviyesi talep eden, kalkış ve/veya varış havaalanı EUR
RVSM havasahasının dışında olan ve EUR RVSM havasahasına
giriş/çıkış durumlarını belirten fakat geçersiz bir uçuş seviyesi talep
eden RVSM onaylı havaaraçları.
IFPS "WARNING"
MESAJLARI
AŞAMA 4
(24 Ocak 2002’den itibaren)
ATS ünitelerine dağıtılan uçuş
planı (FPL) mesajının 18.
maddesine aşağıdaki IFP/
göstergesi konulacaktır:
IFP/RVSMVIOLATION
ve
ACK mesajının COMMENT
(yorum) bölümüne ise:
BU UÇUŞ PLANI EUR RVSM
GEREKLİLİKLERİNE
UYMAMAKTADIR
yazılmalıdır
EUR RVSM havasahasında veya üzerinde yolun bir VFR
bölümünü belirten havaaracı.
•
EUR RVSM havasahasında FL 290 ile FL410 (dahil) arasında bir
uçuş seviyesi talep eden sivil havaaracının kol uçuşu.
•
• Madde 10’a W, madde 18’e STS/NONRVSM ifadelerini ekleyen
ve EUR RVSM havasahasında FL 290 ve FL 410 (dahil) arasında bir
uçuş seviyesi talep eden havaaraçları.
Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı meydana gelmektedir:
• EUR RVSM havasahasına girmek için ATC Uçuş Plan Teklif
Mesajı’ndan (AFP) oluşturulan ATC Uçuş Planı (APL) madde 10
bilgilerinin bilinmediği durumlar.
• EUR RVSM havasahasına girmek için Havada Doldurulan Uçuş
Planı (AFIL) madde 10 bilgilerinin bilinmediği durumlar.
ATS ünitelerine dağıtılan
output ATC uçuş planı (APL)
veya Havada doldurulan uçuş
planı (AFIL) mesajındaki
madde 18’e aşağıdaki IFP/
ifade:
IFP/RVSMUNKNOWN
ve
Note: Gerekli olduğu durumlarda, ATS ünitelerince önerilen ATC
Uçuş Planı Teklif Mesajı (AFP) ve Havada Doldurulan Uçuş
Planında (AFIL) madde 8, madde 10 ve madde 18’in bilgileri
bulunmalıdır.
18
ACK mesajının COMMENT
bölümüne ise:
BU UÇUŞ PLANI EUR RVSM
GEREKLİLİKLERİNE
UYMAMAKTADIR
yazılmalıdır

Benzer belgeler