ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ RETUNSEE

Transkript

ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ RETUNSEE
REGIONAL ENERGY TRADE UNIONS
NETWORK of SOUTH EASTERN EUROPE
ATHENS OFFICE :
Address: 18 SONIEROU STREET, 10438 ATHENS, GREECE Tel:(0030210) 5236118,
5244218 Fax:(0030210) 5233581, Email [email protected]
BELGRADE OFFICE:
Address: Carice Milice 2, V floor, 11000 BELGRADE, R. SERBIA Tel: (0038111)
2024876, Fax: (0038111) 2620694, Email [email protected]
Website www.retun-see.com
Güney Doğu Avrupa Bölgesi Enerji Sendikaları Ağı - RETUN-SEE 14 Mart 2013
gününü “Kıbrıslı emekçilerin mücadelesi bizim de mücadelemizdir” sloganıyla
Kıbrıslı emekçilerle Dayanışma ve Eylem Günü olarak belirlemiştir.
Güney Doğu Avrupa Bölgesi Enerji Sendikaları Ağı - RETUN-SEE üyesi örgütler
Kıbrıslı emekçilerle Dayanışma çerçevesinde aşağıdaki kararı onaylamışlardır:
KARAR
Bugün tüm dünyada çalışanlar derin ve uzayan bir küresel ekonomik krizin sonuçlarıyla
karşı karşıya bulunmakta ve giderek daha çok sayıda emekçi işsizliğe, yoksulluğa ve
sosyal olarak marjinelleşmeye sürüklenmektedir. Dünyamızın pek çok yerinde
milyonlarca insan açlığı, hastalıkları ve temel ürünlerin eksikliğini yaşamaktadır.
Aynı esnada sermaye ve uluslararası mekanizmalar – neoliberal politikaların sözcüleri,
Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası ekonomik krizi bahane
ederek, çalışanların uzun yıllar boyunca verdikleri mücadelelerle kazandıkları hakları yok
etme hedefiyle işçi sınıfına ve sendikal harekete karşı saldırılarını yoğunlaştırmaktadırlar.
Sözde serbest rekabet adına, temel özelliği kamu servetinin çok uluslu şirketler ve
tekeller tarafından sömürülmesi ve özelleştirmeler olan neoliberal reçeteleri tek yol
olarak dayatmaktadırlar.
Avrupa’da neoliberal güçlerin öne çıkardıkları politikalar krizin önüne geçilmesine değil,
tam aksine daha büyük çıkmazlara yol açmakta ve aynı zamanda ülkelerin ekonomilerine
yoğun müdahaleler yaşanmaktadır. Bu neoliberal anlayışın sonuçlarını Yunanistan,
Portekiz, İtalya, Kıbrıs ve diğer ülkelerin çalışanları bugün memorandumlarla ve
Troyka’nın kararlarıyla yaşamaktadırlar.
Çalışanların ekonomik ve sosyal kazanımları aleyhine saldırılarını yoğunlaştırmak için
AB’nin egemen çevrelerinin krizi kullanma yoluna gittiklerini Avrupa’da yaşanan
gelişmeler en katı bir biçimde ortaya koymaktadır.
1
Güney Doğu Avrupa Bölgesi Enerji Sendikaları Ağı Avrupa Birliği’nde ve tüm dünyada
çalışanlarla birlikte hareket eden, işçi karşıtı politikalara ve çalışma ilişkilerinin
düzensizleştirilmesine karşı direnen Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk çalışanların mücadelelerini
desteklemektedir.
İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun aldığı tek yanlı kararlarla toplu sözleşmelerin
ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan çalışma saatlerinin uygulanmamasına yönelik olarak
ortaya koyduğu çabaları kınamaktadır. Sanayi İlişkileri Tüzüğü’ne ve Kıbrıs’ta çalışma
yaşamında var olan uygulamalara saygı gösterilmesini, iş anlaşmazlıklarının üzerinde
anlaşmaya varılan ve ortak kabul gören düzenlemeler aracılığıyla çözümlenmesini talep
etmektedir.
Çalışanlar açısından bugünkü zor koşullarda dayanışmanın ortaya koyulması ve eylemin
koordinasyonu işçi sınıfının gücünü daha da arttıracaktır. Kıbrıslı emekçiler bugün
yaşadıkları zor dönemde tek başlarına değildirler, Güney Doğu Avrupa Bölgesi Enerji
Sendikaları Ağı’nın tam desteğine ve dayanışmasına sahiptirler.
Ayrıca Güney Doğu Avrupa Bölgesi Enerji Sendikaları Ağı işçi sınıfının değerleri olan
birlik ve dayanışma temelinde Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk çalışanların ortak mücadelelerini
ve eylem birliğini selamlamaktadır.
Kıbrıs’ta devam etmekte olan bölünmeyi kabul edilemez gördüğünü ve bu durumun
Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk çalışanların çıkarlarına ters olduğunu ifade etmektedir.
Kıbrıs sorunun çözümü ve ülkelerinin yeniden birleşmesi için; barış, sosyal adalet ve
refah için verdikleri mücadelede tam desteğini ve dayanışmasını dile getirmektedir.
BM’nin ilgili kararlarında yer aldığı şekilde iki toplumun siyasi eşitliğin olacağı; tek
egemenlikli, tek vatandaşlıklı, tek uluslararası kimlikli bir devlet çerçevesinde, iki bölgeli
iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması
gereksinimini özellikle vurgulamaktadır.
Çözüm BM kararlarına ve oylamalarına uygun, iki toplum arasındaki yüksek düzey
anlaşmaları çerçevesinde olmalı ve Avrupa ilke ve değerlerini dayanak almalıdır.
Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki hidrokarbon yatakları Kıbrıs sorununun
çözümüne katkıda bulunabilir ve yeniden birleşme için güçlü bir motivasyonu teşkil
edebilirler.
2