Sprung in eine „neue Zeit“ 2 Yeni Çağ`ın Başlangıcı 2

Transkript

Sprung in eine „neue Zeit“ 2 Yeni Çağ`ın Başlangıcı 2
Sprung in eine „neue Zeit“ 2
Yeni Çağ‘ın Başlangıcı 2
15. yüzyıldan itibaren birçok düşünür, yaptıkları gözlem ve deneylerle dünyada olup
bitenleri ve tabiatı daha iyi anlamaya başladılar. Bu bilim insanlarının söyledikleri şeyler,
Avrupa’da kilisenin asırlardır anlattıklarıyla çelişiyordu.
Orta Çağ’da insanlar, kilisenin de etkisiyle dünyanın evrenin merkezinde olduğuna, hatta
güneşin dünyanın etrafında döndüğüne inanıyorlardı. Daha Antik Çağ’da matematikçiler,
dünyanın değil de güneşin merkezde olduğunu, yaptıkları hesaplarla söylemişlerdi. Yeni
Çağ’da dünyanın güneşin etrafında döndüğünü dile getiren ise ünlü Alman gök bilimci
(astronom) Nikolaus Kopernikus (Kopernik olarak tanınır) olmuştur. Katolik kilisesi, bu
fikre karşı çıkmıştır. Çünkü Đncil’de dünyanın ve insanın yaratılışını anlatan bölümler,
Kopernik’in söylediklerine uymamaktadır. Orta Çağ’da insanlar, dünyanın bir daireye
benzediğini
ve
çok
merak
edip
daha
uzaklara gittiklerinde
dünyanın
sonuna
gelebileceklerini ve buradan da cehenneme düşeceklerine inanırlardı. Özellikler din
adamları, insanların merak edip araştırma yapmasına onay vermemişlerdir. Onlara göre
fazla meraklı olmak, kendilerinin var oluşları için tehlike teşkil ediyordu.
Alman matematikçi Kepler ve
Đtalyan gök bilimci Galileo, Kopernik’in dünya ile ilgili
hesaplarını daha da geliştirmişlerdir. Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü
söylediği
için
Katolik
kilisesi
tarafından
mahkemeye
çıkarılmış
(engizisyon mahkemesi)
ve yargılanmıştır. Dünya
güneşin
etrafında
dönüyor
görüşünü
ısrarla
savunmaya
devam
ederse,
öldürüleceği
kendisine
bildirilmiştir.
Bunun
üzerine Galileo: “Her ne
kadar
dünya
etrafında
güneşin
dönmüyor
desek de, o yine de dönüyor” demiştir.
12
Suchrätsel
Sözcük Bulmacası
In diesem Suchrätsel sind 10 türkische Wörter zum Thema „die Neuzeit“ versteckt. Finde
diese Wörter (waagerecht und senkrecht) und trage sie in die Liste auf der linken Seite
des Suchrätsels ein.
Aşağıdaki bulmacada Yeni Çağ ile ilgili on önemli sözcük saklıdır. Bunları bul (Sağdan
sola ve yukarıdan aşağıya). Aradığın kelimelerin Almancaları da aşağıdadır. Türkçe
sözcükleri bulduktan sonra, karşılarına yaz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
C
D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
V
J
Ç
C
E
P
S
A
A
T
İ
G
N
Y
I
L
I
Ğ
İ
M
P
U
S
U
L
A
H
Ü
L
M
Ğ
Ğ
F
L
M
Z
Ü
U
J
I
İ
İ
I
S
F
Z
N
Ü
B
A
R
U
T
D
I
P
C
A
Z
Ç
Ö
A
U
I
F
G
E
H
O
C
G
I
C
C
O
P
L
U
G
I
G
Ö
Z
L
E
M
L
T
A
M
M
I
N
Z
K
N
Ö
Ü
S
O
C
U
B
S
I
T
T
F
E
N
G
İ
Z
İ
S
Y
O
N
R
R
B
Ü
P
S
Z
J
E
K
S
K
P
I
H
O
O
A
E
C
D
V
G
D
U
L
N
Ç
G
Ü
N
S
A
B
B
U
L
U
Ş
L
A
R
J
Ü
C
O
K
A
I
F
Ü
P
J
Ğ
M
G
A
U
Z
Ö
T
K
Ğ
D
M
B
A
C
D
Ç
V
K
I
Y
E
M
O
T
E
L
E
S
K
O
P
A
V
S
S
H
İ
P
Ö
B
İ
Z
K
F
H
N
İ
I
F
Ü
İ
K
Z
Die Wörter bedeuten auf Türkisch: Almanca sözcüklerin Türkçeleri:
1) Inquisition (kirchliches Gericht):
__________________________
2) Astronomie:
__________________________
3) Mikroskop:
__________________________
4) Taschenuhr
__________________________
5) Erfindungen:
__________________________
6) Fernrohr:
__________________________
7) Beobachtung:
__________________________
8) Kompass:
__________________________
9) Buchdruck:
__________________________
10) Schießpulver:
__________________________
13
Was ist das? Bu nedir?
Bitte lies die folgenden kurzen Texte, und errate darauf, um welche Erfindungen sich
handeln!
Aşağıdaki kısa metinlerde sözü geçen buluşlar hangileridir, tahmin et ve altına yaz!
Denizcilerin açık denizde
İnsanların daha fazla ve de
Gözle görünmeyen mikro
yönlerini bulmaya yarayan bir
ucuza kitap okumasını
canlıları görmeye yarayan bir
alettir. Mıknatıslaştırılmış
kolaylaştıran bir buluştur.
alettir. Canlıları yüzlerce defa
iğnesi her zaman kuzeyi
Gutenberg buluşuyla ilk İncili
büyüterek bize gösterir.
gösterir.
basmıştır.
Almancası: ____________
Almancası: ____________
Almancası: ____________
Türkçesi: ____________
Türkçesi: ____________
Türkçesi: ____________
Çinlilerin buldukları bu siyah
Gökyüzünü ve yıldızları görmek
Zamanı bize en doğru şekilde
renkli toz, savaşlarda gülle ve
için kullanılan bir alettir. Galileo
gösteren alettir. Nürnbergli
topları daha uzağa atmak için
bu alet sayesinde dünyanın
Peter Henlein tarafından ilk
kullanılmıştır. Patlayıcı özelliği
güneş etrafında döndüğünü
olarak yapılmıştır.
vardır.
keşfetmiştir.
Almancası: ____________
Almancası: ____________
Almancası: ____________
Türkçesi: ____________
Türkçesi: ____________
Türkçesi: _____________
14
Entdeckung der neuen Welten
Yeni Dünyaların Keşfi
Osmanlıların 1453 yılında Đstanbul’u feth etmeleri, Avrupalılar için hem bir yıkım hem de yeni
yerlerin keşfedilmesi için bir vesile oldu. Çin ve Hindistan gibi ülkelerden ipek ve baharatlar,
Đstanbul üzerinden Avrupa’ya getiriliyordu. Đstanbul’un Tüklerin eline geçmesi bu ticareti
engelledi. Avrupalılar, Hindistan ve Çin’e ulaşabilmek için yeni deniz yolları aramaya koyuldular.
Bu zorunluluk beraberinde birçok coğrafi keşfi de getirdi.
Coğrafi keşiflerin kısa kronolojisi şöyledir:
1487 yılında Bartolemo Diaz, Ümit Burnu’nu (Afrika kıtasının güneydeki en uç noktası)
geçerek Hint Okyanusu’na ulaştı.
1492 yılında Kristof Kolumbus, dünyanın yuvarlak olduğunu tahmin ederek, çıktığı
yolculuğunda batıya gittiğinde Hindistan’a ulaşacağını biliyordu. Yolculuğunun üçüncü
ayında ulaştığı yerin Asya olduğunu düşünerek öldü. Aslında ulaştığı yer; Amerika
kıtasıydı.
1498 yılında Vasco da Gama, Ümit Burnu’nu (Afrika kıtasının güneydeki en uç noktası)
geçerek Batı Hindistan’a vardı.
1519-1522 yılları arasında Ferdinand Magellan, batı yönünden başlayarak, Güney
Amerika’nın altından dolaşarak Pasifik Okyanusu üzerinden Filipinler’e ulaştı. Burada
yerli halkla çıkan bir anlaşmazlık sonucu öldürüldü. Sadece kurtulan birkaç tayfası tekrar
Portekiz’e dönmeyi başardı. Bu yolculukla ilk kez dünya bir baştan diğer başa geçilmiş
oldu. Böylelikle dünyamızın yuvarlak olduğu böylece kanıtlanmış oldu.
15