T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar

Transkript

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLÂNI (2010–2014)
"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır
veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
3
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî
bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak
üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş
olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl
ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
4
SUNUŞ
Eğitim öğretimin en yüksek seviyelerini hedefleyen Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
çalışmalarında hedeflenen alternatiflere zemin hazırlayarak çocukları ve gençleri insan merkezli
eğitim anlayışı ile hayata hazırlama gayreti içinde olacaktır. Bireyler tarafından paylaşılan ortak
değer ve inançların hâkim olduğu anlayışı tesis etme çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir.
Bilginin toplanması, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve yeni bilgi üretimine yönelik
her alanda bilgi ve iletişim teknolojisinde değişimlerin yaşandığı yeni bir dönemin içerisinde
yaşıyoruz. Bu dönemin özelliği, toplumsal hayatımızdaki genel değişikliklere paralel olarak
eğitim anlayışında da bazı değişimleri zorunlu kılmasıdır. Eğitim amaçlarında, eğitim
kurumlarının yapı ve işlevlerinde, eğitim programlarının içeriklerinde köklü yenilikler ve bir dizi
dönüşümleri planlamak, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Atatürk, “Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki
kurtuluşu ancak bu surette olur.” sözleri ile eğitime verdiği önemi belirtmiştir. Mamak İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimin tüm alanlarındaki gelişmeleri takip etmek,
çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi insan, iyi meslek adamı ve iyi vatandaş olarak yetişmelerinin
yanında, çevreleriyle ve dünya ile rekabet edebilme becerisini kazanmaları için çaba sarf
etmekteyiz. Çünkü çağımızda bireysel, toplumsal ve evrensel gelişimin temel boyutunu eğitim
oluşturmaktadır. İşte bu anlayışla Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürmektedir.
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planını yapan ekibimize teşekkür
ediyorum.
KADİR KILIÇ
MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
5
GİRİŞ
Yönetimin en önemli öğelerinden biri olan planlama, okul ve kurumların ilerleyecekleri
yol haritalarını belirlemek için oldukça önemlidir. Yapılan planlama ile önümüzdeki beş yılda
ilçemizdeki tüm okul ve kurumları, bunlar aracılığı ile hizmet verdiğimiz tüm öğretmenlerimize,
öğrencilerimize, velilerimize azami derecede fayda sağlanması ön planda tutulmuştur.
Her kurumun olduğu gibi bizim de zayıf ve güçlü yönlerimiz bulunmaktadır. Amacımız
zayıf yönlerimizi iyileştirmek için hangi güçlü yönümüzü kullanmalı, hangi fırsatlarımızı
değerlendirmeli ve bizi tehdit edebilecek unsurlardan nasıl korunmalıyız sorularının cevaplarını
içeren stratejiler geliştirmektir.
Hızla gelişen dünyamızda yönetim, klasik yönetim anlayışından modern yönetim
anlayışına doğru gitmektedir. Yapılması planlanan çalışmaların nasıl, ne zaman, kim tarafından
ve neden yapılacağı gibi tüm soruların cevaplandırılması sayesinde kaynak israfının önlenmesi
amaç edinilmektedir.
Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK; “En önemli ve verimli vazifelerimiz millî
eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lâzımdır. Bir milletin gerçek
kurtuluşu ancak bu suretle olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek
düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence, bu programın iki esaslı
noktası vardır:
a-Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uygun olması,
b- Çağın gereklerine uymasıdır.” sözüyle eğitimde milli eğitime başarılı olmanın gerekliliğini
ve önemini vurgulamıştır.
Planlamada ilçemizin amacı, eğitim çalışmalarını 2010-2014 yılları arasında olabilecek en
iyi noktaya taşımaktır.
Beş yıl sonunda plânlanan hedeflere ulaşılmış olması dileğiyle…
Stratejik Plân Hazırlama Ekibi
©Bu plânın bütün hakları saklıdır. Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
6
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
SUNUŞ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1.1. Yasal Çerçeve
1.2. Stratejik Planlama Çalışmaları
İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
Tarihsel Gelişim
2.1.
Yasal Yükümlülükler
2.2.
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
2.3.
Paydaş Analizi
2.4.
2.4.1. Paydaş Analizi
2.4.2. Paydaş Önceliklendirme Matrisi
5
6
9
10
10
12
13
14
18
18
18
19
Kurum İçi Analiz
2.5.1. Kurum İçinde Oluşturulan Birimler
2.5.2. Örgütsel Yapı
2.5.3. İnsan Kaynakları
2.5.4. Teknolojik Düzey
2.5.5. Malî Kaynaklar
2.5.6. İstatistikî Veriler
Çevre Analizi
2.6.1. PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik,
Ekolojik, Etik) Analizi
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
20
20
22
23
24
25
26
29
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
2.7.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
Misyon, Vizyon, Temel Değerler
3.1.
Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve
3.2.
Stratejiler
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
3.3.
3.4.
Eylem Plânları
34
35
36
37
2.5.
2.6.
29
33
57
58
EKLER
EK 1. ÖZET MAALİYET TABLOSU
7
Kurum Adı
Kurum Türü
Kurum Kodu
Kurum Statüsü
Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Okul sayısı
Kurumun hizmete Giriş Tarihi
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / Faks
Kurum Web Adresi
Mail Adresi
Kurum Adresi
Kurum Müdürü
Kurum Şube Müdürleri
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
122043
Kamu
Yönetici
:9
Öğretmen
: 4106
Hizmetli
: 141
Memur
: 92
İlköğretim Okulu
97 Bağımsız anaokulu
Eğitim Uygulama İş
Genel Lise
9
Okulu
Rehberlik Araştırma
Anadolu Lisesi
8
Merkezleri
Meslek Lisesi
12 Halk Eğitim Merkezi
Bilim Sanat Merkezi
1
1984
4
1
1
1
0312 319 18 23/ 0312 319 42 38
http://mamak.meb.gov.tr/
[email protected]
Mahalle
: Şafaktepe
Posta Kodu : 06340
İlçe
: MAMAK
İli
: ANKARA
Kadir KILIÇ
0505 501 72 92
Süleyman DURLANIK
0505 501 72 93
Mahmut ÖZTURANLI
0505 501 72 97
Dursun KARAKUŞ
0505 501 72 96
Hamdi SARI
0505 248 33 85
Saniye YURTSEVER
Şemsettin DÜRMÜŞ
İbrahim BİTER
Şerafettin DELİALİOĞLU
8
Birinci Bölüm
1. Stratejik
Plânlama Süreci
9
1.1. YASAL ÇERÇEVE
A. AMAÇ
Ankara Valiliği Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel
Kanunu’nda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel
ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak,
yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş
göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak
katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmaktır.
B. KAPSAM
Bu plan Ankara Valiliği Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2010 – 2014 yılları arasında
yürüteceği faaliyetleri kapsar.
C. DAYANAK
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan TKY Uygulama Yönergesi
Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama
Projesi
10 / 12 / 2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. md.
D. TEMEL İLKELER
Plânlama, Stratejik Plânlama Ekibi tarafından yürütülür.
Plânlama sürecine Ankara Valiliği Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan tüm yönetici ve
çalışanların katılım ve katkısı sağlanır.
İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili hizmetiçi eğitim düzenlenir.
Plânlama, Ankara Valiliği Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm faaliyetlerini kapsar.
Plânlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar ve bu amaçlara
yönelik ölçülebilir hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler, bütçeleme,
faaliyetleri izleme-değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm
süreçlerini kapsar.
1.2. STRATEJİK PLÂNLAMA ÇALIŞMALARI
HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
STRATEJİK
PLANLAMA
EKİBİNİN SEÇİMİ
NİSAN 2010
MAYIS 2010
MAYIS 2010
HAZİRAN-EYLÜL
2010
EYLÜL-EKİM
2010
KASIM
ARALIK
Stratejik plan hazırlığı için çalışmalar 2010 yılı mart ayında başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar
ilçe personeline yaygınlaştırılarak, görüş ve önerilerinin alınması hedeflenmiştir.
Stratejik planlama ekibine katılan ve aşağıda isimleri bulunan, öğretmenlerimiz il milli eğitim
müdürlüğünde eğitime alınmışlardır. Kurum çalışanları tarafından mevcut durum analizi
yapılmış, mayıs ayında kurumumuz GZFT analizini oluşturmuştur.
Stratejik planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Şub Müdürü Hamdi SARI gönüllü
olmuştur. Filiz ŞAHİNER planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için gönüllü olmuştur.
İlçemiz okullarında görev yapmakta olan ve TKY yönetimi ilçe değerlendiricisi olan beş
yönetici planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklif edilmiştir.
Ekip görevlendirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim almıştır. Yapılan eğitimlerden
sonra planlama faaliyetleri aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Takvimin
hazırlanmasında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesinin 2010-14 sayılı genelgesi dikkate
alınmıştır.
Ekibin eğitimi
Kurum mevcut durumları analizinin yapılması
Misyon vizyon ve temel değerlerin belirlenmesi
Stratejik amaç ve hedeflerin tespiti
Faaliyet proje ve eylem planlarının hazırlanması
Maliyetlendirme
Planlara son şeklini verme ve onay işlemleri
10
MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLÂN HAZIRLAMA EKİBİ
UNVANI
ADI-SOYADI
İLETİŞİM
Şube Müdürü
Hamdi SARI –Mamak ilçe M.E. M.
0505 248 33 85
Öğretmen
Ender ÇİFTÇİ-Mamak İ.Ö. O.
0532 400 85 29
Öğretmen
Ayhan GÜZEL- Abidinpaşa EML
0505 757 14 33
Öğretmen
Zeki DAĞLI- Cebeci KTML
0505 947 80 88
Öğretmen
Ahmet KARADEMİR-Yunus Emre TML
0505 663 08 14
Öğretmen
Ömer DAĞDELEN-Ayşe –Zeki Sayan İÖO
0505 795 92 76
Şef
Filiz ŞAHİNER- Mamak ilçe M.E. M.
0312 319 18 23
11
İKİNCİ BÖLÜM
2. MEVCUT DURUM
ANALİZİ
12
2.1. TARİHSEL GELİŞİM
MAMAK TARİHİ
Başkent Ankara’mızın doğusunda yer alan ilçemiz, gerçekte 600 bine yaklaşan, ancak
resmi olarak 430.606 nüfusu ile orta büyüklükteki anakent ilçelerimizdendir. Bu nüfusu ile
Mamak, ülkemizin birçok kentini geride bırakmasına rağmen 2000’li yıllara kadar geçen süre
içerisinde, gerekli olan gelişmeyi fazla gösterememiştir.
Mamak ilçesi, 1983 yılına kadar Çankaya ilçesinin bir semti olarak konumlanmış,
29.11.1983 tarih ve 2963 Sayılı Kanunla Çankaya ilçesinden ayrılarak, Ankara’nın merkez
ilçelerinden biri haline gelmiştir.
Ankara İl Merkezi’ne 7 km. uzaklığı olan ilçemiz, güneyinde Çankaya, kuzeybatısında
Altındağ, doğusunda ise Elmadağ ve Hasanoğlan İlçeleri ile sınırlıdır. 62 mahallesi bulunan ve
16.126 hektarlık bir alana sahip olan ilçemiz, bugün artık modern hayattaki yerini yavaş yavaş
almaya başlamıştır.
Mamak’ın tarihi, Ankara’nın tarihinden ayrı olarak düşünülemez. Ankara’nın da ne zaman
kurulduğuna dair de kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarihsel buluntulara göre Mamak’ı
incelediğimizde şu bilgilere ulaşmaktayız.
Kutludüğün, Ortaköy, Gökçeyurt ve Kızılcaköy ve çevrelerinde Romalılar Dönemi’ ne ait
bazı tarihî eserler bulunmuştur.
Avram Galanti, Ankara’nın (bununla beraber Mamak) ve Anadolu’nun önemli ticaret
yollarının geçtiği yerdir. Zaman içerisinde bu yollar büyüyüp gelişmiştir. Doğu’ ya giden yollar,
Taviyon’a giden yolar olup bu yollar Mamak’ tan geçmektedir. Bu yollara ait mesafe taşları
Ortaköy civarında bulunmuştur. Bu yollar ve bulunan mesafe taşları Romalılar Dönemi’ne aittir.
Çünkü, Roma Yolları Ancyra (Ankara)’dan geçmekte idi. Bu nedenle diyebiliriz ki; Mamak,
Ankara’nın Doğu Kapısı’ dır.
Mamak’ın tarihi, Ankara’nın kuruluş tarihi olarak anımsanabilir. Son zamanlarda bölgede
yapılan araştırmalar ve bu araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular ve izler, kentimizin,
insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.
Aslında nereden bakılırsa bakılsın Mamak ilçesinin hangi tarihte ve ne zaman
kurulduğunun saptanması kolay değildir. Ancak önemli olan çok eski bir geçmişe sahip
olmasıdır. Bu bölgede yaşamış insanları, oturdukları yere verdikleri adlardan, tarihe geçmiş ilk
adın çok az değişerek ya da hiç değişmeyerek günümüze kadar uzanmış olması da son derece
önemlidir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1983 yılında kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır
13
2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yasal Yükümlülük (Görevler)
Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su)
Milli Eğitim Temel Kanunu
24.06.1973-14574 R.G.
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
27.5.1992/21240 RG En son değişiklik:
13.06.2010-27610 S.R.G:
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliği
18.01.1995/22175 R.G
MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Yasal yükümlülük (Görevleri)
Dayanak
Şube/Bölüm adı: İlçe Milli Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliği
Müdürü (Yönetim)
1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri
yapmak,
2. Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların
ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,
3. Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili
makamlara teklifte bulunmak,
4. Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak,
5. Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve
doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,
6. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin
zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,
7. Bakanlıkça ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini
sağlamak.
Personel Bölümü
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliği
1. Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi
defteri ve formlarını tutmak, bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlığı ile koordinasyonu
sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili
makamlara bildirmek,
2. Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin taltif edilmelerini
sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,
3. Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dâhilinde bulunan
cezaları vermek,
4. Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler,
dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,
5. "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini zamanında
yürütmek,
6. Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst
makamlarla koordinasyonu sağlamak.
7. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi
dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak.
8. İhtiyaç hâlinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İl Makamına teklif etmek ve alınacak onay
doğrultusunda işlem yapmak,
9. Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli tedbirleri
almak.
14
Eğitim Öğretim Hizmetleri Bölümü
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve
kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,
2. Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda
yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden
korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,
3. Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışma lar ile yakından
ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
4. Eğitim ve Öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak için
gerekli tedbirleri almak,
5. Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan
korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek,
6. Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve
öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için
gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek,
7. Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,
8. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın problemler hakkında
yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,
9. Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek,
düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,
10. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin
kurulu hizmetlerini yürütmek,
11.Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak ve
öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânını sağlamak amacıyla
karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer ilgili işlemleri yürütmek,
12. Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk, oyunları ve benzeri
amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek,
13. Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak ve
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak,
14. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,
15. Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait araç-gereç,
ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
16. Millî ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının
değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,
17. Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan
öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek,
18. Gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak,
19. Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim merkezlerinin
açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması için
gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin
belirlenmesine yönelik
işleri yapmak,
20. Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına
katılmak, ilgililerle devamlı işbirliği yapmak,
21. Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan bina,
tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından
yararlanmak,
22. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na ve bu Kanun’a göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri
yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak,
23. Örgün eğitim sistemine girememiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş
vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti
15
yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,
24. Vatandaşların genel, mesleki ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim
kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette kurs ve seminerler
düzenlemek,
25. Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi,
sağlık personelinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak, okul ve kurumlarda toplum ve insan
sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek,
27. Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin
zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
28. Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak,
29. Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek,
30. Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımından
geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
31. Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının artırılması için
tedbirler almak,
32. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirler almak,
33. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, kurum ve birimler
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
34. Özel eğitim okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
35. Anaokulundan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve
verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,
36. Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve laboratuvar araç ve
gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve
dağıtımını sağlamak,
37. Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile ilgili tedbirler
almak,
38. Okul müzelerinin kuruluşu, donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak,
39. Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların ve rdikleri diploma ve belgeleri incelemek,
onaylamak, bunlara ait evrakı arşivlemek,
40. Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulmasını, zenginleştirilmesini, öğretmen ve öğrencilerin faydalanmasını
sağlamak,
41. Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim
programlarının uygulanması için tedbirler almak,
42. Okul-aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
43. Mecburi öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma-yazma bilmeyenlerin yetiştirici ve tamamlayıcı
sınıflara ve kurslara devamlarını sağlamak,
44. Okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticilerinin belirlenen esaslara göre düzenledikleri sınav
günlerine ve komisyonlarına ilişkin programları inceleyip onaylamak, gerekenleri İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne göndermek,
45. İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıf veya dersi okutan öğretmenlerin zaman zaman toplanarak
program değerlendirmesi ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmalarını sağlamak,
46.Her öğretim yılı başında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi okulların
mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için okullar arasında dengeli
öğrenci dağılımını sağlamak, böylece okullara alabileceklerinden fazla öğrenci kayıt olmasına engel olmak
ve ilçede sistem dışında öğrenci bıraktırmamak,
47.Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek, örnek
çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek,
Bütçe-Yatırım Hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
16
1. İlçe sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın diğer
imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dahilinde dengeli olarak faydalanmasını
sağlamak,
2. Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
3. Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin
sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
4. Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve
sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,
5. Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve zamanında
ilgili makama iletmek, Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek,
6. Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak,
7. Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak,
8. Genel ve özel idare bütçesinden verilen ödeneğin ve sarf edilen miktarın bu iş için
ayrılan defterlere işlenmesini ve harcamaların kontrolünü sağlamak.
9. Avans olarak alınan ödeneklerin usulüne uygun sarf edilmesini, alınan avansın zamanında
kapatılmasını ve bu hususlar için bir defter tutulmasını sağlamak.
Araştırma-Plânlama-İstatistik
Hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün şubeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
2. Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artış ı ve ilgisini tespit etmek,
bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak,
3. Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları
hazırlamak ve geliştirmek,
4.Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak ve
takip etmek,
5. İlçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve değerlendirmek,
6. Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibariyle dengeli bir şekilde dağılımını sağlam ak için gerekli
araştırmayı yapmak,
Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama yapmak.
Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
1. Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlan belli bir plân içinde denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve
aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,
2. Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak,
3. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya
uygulanmasını sağlamak.
4. İlçede teftiş, soruşturma ve rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli işleri
yapmak,
5. İnceleme ve soruşturma için gerektiğinde il milli eğitim müdürlüğünden talepte bulunmak.
Sivil Savunma Hizmetleri
Sabotajlara karşı korunma yönetmeliği
Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları
düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,
Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini
temin etmek.
17
2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLERİ
Özlük Bölümü
Atama Bölümü
İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme
Bölümü
Kültür Bölümü
Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
Program Geliştirme Bölümü
Hizmet içi Eğitim Bölümü
Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
Okul Öncesi Eğitim Bölümü
Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
Okul içi Beden Eğitimi Spor Bölümü
Öğretmene Hizmet ve Sosyal îşler Bölümü
Burslar ve Yurtlar Bölümü
Özel Öğretim Kurumları Bölümü
Sağlık İşleri Bölümü
Yaygın Eğitim Bölümü
Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü
Araştırma, Plânlama ve İstatistik Bölümü
Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümü
Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
Arşiv ve İdari Bölümü
Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü
Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Eğitim
Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim
Personel
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Personel, Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Planlama
Yatırım
Yatırım
Bilgi toplama
Savunma
Yayın ve bilgi paylaşımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Veli
Personel
Personel
Personel
Yönetici
Çalışan
Hizmet Matrisi
Öğretmen
Faaliyet Alanı
Öğrenci
Bölüm
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.4. PAYDAŞ ANALİZİ
2.4.1.Paydaş Analizi
PAYDAŞLAR
İÇ
PAYDAŞLAR
Çalışanlar,
Birimler
Millî Eğitim Bakanlığı
Valilik
Kaymakamlık
Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Okullar ve Bağlı Kurumlar
Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar
Öğrenciler ve Veliler
DIŞ PAYDAŞLAR
Temel Ortak
X
X
X
Stratejik Ortak
YARARLANICI
Tedarikçi
Hedef Kitle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
Üniversite
Özel İdare
Mamak Belediyesi
Güvenlik Güçleri (Emniyet,
Jandarma)
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sağlık Müdürlüğü
X
Kültür Müdürlüğü
X
X
Hayırseverler
X
Sivil Toplum Örgütleri
X
Medya
X
İşveren kuruluşlar
X
Muhtarlıklar
X
X
X
X
Turizm uygulama otelleri
X
X
Sanayi ve Ticaret Odaları
X
Önceliği
Neden
Paydaş?
Yararlan
ıcı
(Müşteri
)
Paydaş
İç
Paydaş
Dış
Paydaş
2.4.2. Paydaş Önceliklendirme Matrisi
Millî Eğitim Bakanlığı
Valilik


Bağlı olduğumuz merkezi idare
Bağlı bulunduğuz üst kurum
1
1
Kaymakamlık

Bağlı bulunduğuz üst kurum
1
Çalışanlarımız
1
Birlikte çalıma gerekliliği ve ortak
stratejiler nedeniyle
Hizmet götürülen kesim
müşterilerin bir bölümü
Hizmet götürülenler.
Hizmet götürülenler
Mezunları istihdam eden kuruluş
Kaynak sağlayan kuruluş
Amaç ve hedeflere ulaşmada
yararlanılacak kurum
Okul ve kurumların güvenliği
2
Tedarikçi
İhtiyaç sahibi öğrencilerin koruma
ve gözetim hizmetleri
2
2
Milli Eğitim Müdürlüğü
Çalışanları
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Okullar ve Bağlı Kurumlar

Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar
Öğrenciler ve Veliler
Üniversite
Özel İdare
Mamak Belediyesi

0
Güvenlik Güçleri (Emniyet,
Jandarma)
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
0









0
1
1
1
3
2
2
2
19
Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Sağlık Müdürlüğü
2

Amaç ve hedefler ulaşmada ortak
hareket edilebilecek kurum
Sağlıklı çalışan ve öğrenciler
Kültür Müdürlüğü

Ortak faaliyetler
3
Hayırseverler

3
Sivil Toplum Örgütleri

İhtiyaçların giderilmesinde ortak
hareket edilebilir.
Mezunların istidamı ve
Medya

Toplumun bilgilendirilmesi ve
kurumun tanıtımı
Eğitim öğretim çağına gelen
öğrencilerin takibi
Mezunların istihdamı için
işbirliği yapılabilir
4
Muhtarlıklar
Sanayi ve Ticaret Odaları
0


3
3
3
5
2.5. KURUM İÇİ ANALİZ
2.5.1.Kurum içinde oluşturulan birimler
S. N. BÖLÜMLER
1. Eğitim Müfettişleri Başkanlığı ve İnceleme Soruşturma
Değerlendirme Bölümü
2. Hukuk Mevzuat Bölümü
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Yatırım ve Tesisler Bölümü
Eğitime %100 Destek Bölümü
Emlak Kamulaştırma Bölümü
Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Bölümü
Taşımalı Eğitim Bölümü
Sağlık İşleri Bölümü
Program Geliştirme Bölümü
Yönetici Atama Bölümü
Kültür Bölümü ve Denklik İşlemleri Bölümü
Özlük (Terfi-Kadro) Bölümü
Özlük (Ön İşlem) Bölümü
Şef Atamaları, Norm Kadro Bölümü
Özel Öğretim Kurumları Bölümü
Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
Hizmetiçi Eğitim Bölümü
Branş Öğr. Anadolu Lis. Öğ. ve Sınıf Atama Bölümü
Yurtlar Burslar Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenleri Atama Bölümü
Muhasebe Bölümü (Genel/Özel Bütçe-Mutemetlik)
Personel Bölümü
Arşiv ve İdare, Sicil Bölümü
Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
Taşıtlar ve Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım Bölümü
Yaygın Eğitim Bölümü
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞEF
Şerafettin
Delialioğlu
Şerafettin
Delialioğlu
Süleyman Durlanık
Süleyman Durlanık
Süleyman Durlanık
Mahmut Özturanlı
Mahmut Özturanlı
Hamdi Sarı
Mahmut Özturanlı
Dursun Karakuş
Şemsettin Dürmüş
Saniye Yurtsever
Saniye Yurtsever
Dursun Karakuş
Saniye Yurtsever
Saniye Yurtsever
Saniye Yurtsever
Dursun Karakuş
Süleyman Durlanık
Dursun Karakuş
Hamdi Sarı
Dursun Karakuş
İbrahim Biter
Süleyman Durlanık
Süleyman Durlanık
Şemsettin Dürmüş
Ülkü Bayrak
Ülkü Bayrak
Menduh Akboğa
Menduh Akboğa
Menduh Akboğa
Filiz Şahiner
Filiz Şahiner
İlhan Bilgen
Filiz Şahiner
Cemile Uygun
Ayfer Türk
Selda Adaş
Selda Adaş
Cemile Uygun
Selda Adaş
Süleyman Başpınar
Selda Adaş
Cemile Uygun
Menduh Akboğa
Cemile Uygun
İlhan Bilgen
Cemile Uygun
Perihan Yobaş
Menduh Akboğa
Menduh Akboğa
Ayfer Türk
20
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Türkiye Okuyor Projesi Bölümü
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
İstatistik Bölümü
Strateji Geliştirme Bölümü (AR-GE, Projeler Koord.)
Türk Cumhuriyetleri Öğrenci İşleri Bölümü
Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve Protokol Bölümü
İzcilik ve Öğrenci Kampları Bölümü
Okul Öncesi Eğitim Bölümü
Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü
Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü
İşletmeler Bölümü
Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
Sokakta Yaşayan Çocuklara Hizmet Bölümü
Hizmet Standartları Belirleme ve Geliştirme Bölümü
Pasaport İle İlgili İş ve İşlemler
Elektronik Haberleşme Mebbis Bölümü
Şemsettin Dürmüş
Şemsettin Dürmüş
Mahmut Özturanlı
Mahmut Özturanlı
Mahmut Özturanlı
Şemsettin Dürmüş
Şemsettin Dürmüş
Şemsettin Dürmüş
Mahmut Özturanlı
Hamdi Sarı
Saniye Yurtsever
Süleyman Durlanık
Şemsettin Dürmüş
Saniye Yurtsever
Mahmut Özturanlı
Saniye Yurtsever
İbrahim Biter
Ayfer Türk
Ayfer Türk
Filiz Şahiner
Filiz Şahiner
Filiz Şahiner
Ayfer Türk
Ayfer Türk
Ayfer Türk
Filiz Şahiner
İlhan Bilgen
Süleyman Başpınar
Menduh Akboğa
Ayfer Türk
Süleyman Başpınar
Filiz Şahiner
Selda Adaş
Perihan Yobaş
21
5.2. Örgütsel Yapı
Kadir KILIÇ
İlçe Milli Eğitim
Müdürü
Süleyman
DURLANIK
Şube Müdürü
Hamdi SARI
Şube Müdürü
Saniye
YURTSEVEN
Şube Müdürü
Dursun
KARAKUŞ
Şube Müdürü
Mahmut
ÖZTURANLI
Şube Müdürü
Şemsettin
DÜRMÜŞ
Şube Müdürü
İbrahim BİTER
Şube Müdürü
Yatırım ve Tesisler
Bölümü
Sağlık İşleri
Bölümü
Özlük (TerfiKadro) Bölümü
Yönetici Atama
Bölümü
Eğitim Öğretim
Öğrenci İşleri Bl.
Kültür Bölümü ve
Denklik İşlemleri
Bölümü
Arşiv ve İdare, Sicil
Bölümü
Eğitime %100
Destek Bölümü
Muhasebe Bölümü
(Genel/Özel BütçeMutemetlik)
Özlük (Ön İşlem)
Bölümü
Şef Atamaları,
Norm Kadro
Bölümü
Taşımalı Eğitim
Bölümü
Yaygın Eğitim
Bölümü
Elektronik
Haberleşme,
Mebbis Bölümü
Emlak
Kamulaştırma
Bölümü
Öğretmene Hizmet
ve Sosyal İşler
Bölümü
Özel Öğretim
Kurumları Bölümü
Branş
Öğretmenleri, A L
Ö ve Sınıf A.Bl.
Program Geliştirme
Bölümü
Türkiye Okuyor
Projesi Bölümü
Yurtlar Burslar
Bölümü
Özel Eğitim ve
Rehberlik Bölümü
Okul Öncesi
Öğretmenleri
Atama Bölümü
İstatistik Bölümü
Çıraklık, Mesleki
ve Teknik Eğitim
Bölümü
Eğitim Araçları ve
Donatım Bölümü
Hizmetiçi Eğitim
Bölümü
Personel Bölümü
Strateji Geliştirme
Bölümü (AR-GE,
Projeler K.)
Okul İçi Beden
Eğitimi Spor ve
Protokol Bölümü
Taşıtlar ve Ücretsiz
Ders Kitabı
Dağıtım Bölümü
Sivil Savunma
Hizmetleri Bölümü
Türk
Cumhuriyetleri
Öğrenci İşleri Bl.
İzcilik ve Öğrenci
Kampları Bölümü
Eğitim Müfettişleri
Başkanlığı ve
İnceleme S. D.Bl.
İşletmeler Bölümü
Sokakta Yaşayan
Çocuklara Hizmet
Bölümü
Bilgisayar ve Sınav
Hizmetleri Bölümü
Okul Öncesi Eğitim
Bölümü
Hukuk Mevzuat
Bölümü
Pasaport İle İlgili İş
ve İşlemler
Hizmet Standartları
Belirleme ve
Geliştirme Bl.
Basın ve Halkla
İlişkiler Bölümü
Şerafettin
DELİALİOĞLU
Şube Müdürü
2.5.3. İnsan Kaynakları
a. 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı
1
2
3
Görevi
Müdür
Şube müdürü
Şef
Erkek
1
7
6
Kadın
0
1
11
Toplam
1
8
17
b. Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu
Eğitim Düzeyi
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
2010 Yılı İtibariyle
Kişi Sayısı
%
5
19
19
69
3
12
c. Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı
Yaş Düzeyleri
20-30
30-40
40-50
50 yaş ve üzeri
2010 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı
1
10
11
4
%
3
39
42
16
d. İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler
Hizmet Süreleri
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 yaş ve üzeri
2010 Yılı İtibariyle
Kişi Sayısı
14
14
2
5
4
7
%
31
31
4
11
8
15
e. Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyon oranı
Yıl İçerisinde Kurumdan
Ayrılan Yönetici Sayısı
2007
2008
2009
TOPLAM
2
2
-
Yıl İçerisinde Kurumda Göreve
Başlayan Yönetici Sayısı
2007
2008
2009
6
12
f. İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları
Adı ve Soyadı
Kadir KILIÇ
Hamdi SARI
Dursun KARAKUŞ
Süleyman DURLANIK
Mahmut ÖZTURANLI
Saniye YURTSEVEN
Şemsettin DÜRMÜŞ
İbrahim BİTER
Şerafettin DELİALİOĞLU
Görevi
Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Katıldığı Eğitim Yönetimi Semineri Sayısı
5
14
7
1
2
4
5
3
3
g. Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler
g.1. 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı
S.No
1
2
3
4
g.2.
Görevi
Memur
Hizmetli
Sözleşmeli İşçi
Sigortalı İşçi
Erkek
16
15
4
16
Kadın
8
2
1
8
Toplam
24
17
5
24
Çalışanların Görev Dağılımı
Çalışanın Unvanı
İlçe milli eğitim müdürü
Şube müdürü
Şef
Memur
Hizmetli
Görevleri
Yönetim ve organizasyon
Bölümle ilgili iş ve işlemlerin organizasyonu ve iş
dağılımı
Bölümle ilgili iş ve işlemlerin takibi ve yürütülmesi
Kendisine verilen görevleri zamanında yerinde
getirmek
Sorumluluk alanındaki yerlerin bakım ve temizlik
işlerini yürütmek
2.5.4.Teknolojik Düzey
a. Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı
Araç-Gereçler
Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Tepegöz
Projeksiyon
2009
2010
50
17
1
1
50
20
1
1
- 24 -
2011
İhtiyaç
Televizyon
İnternet bağlantısı
Fen Laboratuvarı
Bilgisayar Lab.
Faks
Video
DVD Player
Fotograf makinası
Kamera
Okul/kurumun
İnternet
sitesi
Personel/e-mail
adresi
oranı
Diğer araç-gereçler
5
2
1
-
5
3
1
-
-
-
-
-
b. Kurumun Fiziki Altyapısı
Fiziki Mekân
Var
Adedi
İhtiyaç
İlçe Milli Müdürü Odası
X
1
-
Sekreterlik
OoOOdasıOdası
Şube Müdürü
Sığınak
Arşiv
Memur Odaları
Evrak Odası
Fotokopi Odası
Sistem Odası
Yemekhane
Toplantı Salonu
Tuvalet
Kalorifer Dairesi
Şoför Odası
Danışma
X
X
1
7
1
-
Yok
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
8
1
1
1
1
1
3
1
1
-
Açıklama
2.5.5.Mali Kaynaklar
a. Okul/Kurum Kaynak Tablosu
Kaynaklar
Genel Bütçe
Özel İdare
Kira Gelirleri
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
2009
2.777.907,50
-
2010
…………
- 25 -
2011
…………….
-
2012
……………
-
2013
……………..
-
Dış Kaynak/Projeler
TOPLAM
2.777.907,50 -
-
-
-
HARCANAN
ÖDENEK
DURUMU
2010 YILINA DEVİR
(TENKİS EDİLEN ÖDENEK)
DURUMU
b. Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu
HARCAMA KALEMİ
2009 YILINDA
GÖNDERİLEN
ÖDENEK DURUMU
44.06.00.00.09.6.0.8.03.2.3.01.(115.
01.1.001/420 Yakacak Gideri)
1.299.020,00 TL
1.299.000,17 TL
19,83 TL
44.06.00.00.09.6.0.5.03.2.3.01.(115.
01.1.001/420 Yakacak Gideri)
140.000,00 TL
140.000,00 TL
0,00 TL
44.06.00.00.09.6.0.8.03.2.3.03.(115.
01.1.001/440 Elektrik Gideri)
779.200,00 TL
732.953,96 TL
46.246,04 TL
44.06.00.00.09.6.0.5.03.2.3.03(115.0
1.1.001/440 Elektrik Gideri)
35.200,00 TL
35.163,19 TL
36,81 TL
44.06.00.00.09.6.0.8.03.2.2.01.(115.
01.1.001/440 Su Gideri)
301.600,00 TL
301.592,77 TL
7,23 TL
44.06.00.00.09.6.0.5.03.2.2.01.(115.
01.1.001/440 Su Gideri)
41.600,00 TL
41.595,57 TL
4,43 TL
44.06.01.32.09.6.0.8.03.5.3.02.(115.
01.1.001/330 Taşıma Gideri)
44.06.01.32.09.6.0.5.03.5.9.9.0
(Hizmet Alımı)
44.06.01.32.09.6.8.03.08.1.02
(Malzeme Alımı)
44.06.01.33.09.2.2.5.8.8.06.5.7.01
(Küçük Onarım)
61.898,00 TL
61.758,37 TL
139,63 TL
45.139,50 TL
44.869,50 TL
270,00 TL
39.000,00 TL
29.984,98 TL
9.015,02 TL
Yok
Yok
Yok
44.0.6.01.32.09.6.0.8.03.5.4.01 (İlan
Gideri)
Yok
4.046,22 TL
Ödenek Üzeri Harcama
44.06.01.32.09.6.8.03.5.2.02 (ADSL
Gideri)
35.250,00 TL
35.247,75 TL
2,25 TL
TOPLAM
2.777.907,50 TL
2.762.212,48
TL
51.695,02 TL
2.5.6. İstatistikî Veriler
a. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu Yıllara göre
YIL
ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ
İLÇE
İL
TÜRKİYE
Öğretmen
başına düşen
öğrenci
sayısı
Öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı
Toplam
öğretmen sayısı
Kız
Erkek
Toplam
öğrenci
sayısı
Öğretmen
başına düşen
öğrenci
sayısı
2009-2010
4013
44426
46209
90635
23
-
-
2010-2011
44106
45043
46994
92037
22
-
-
Öğrenci sayısı
- 26 -
b. Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler
Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı
Ön Lisans Programlarına Yerleşen Öğrenci sayısı
Lisans Programlarına Yerleşen Öğrenci Sayısı
Lisans ve Ön Lisans Programına Yerleşen Öğrenci Sayısı
Genel Başarı Oranı ( % )
2008-2009
3621
120
1017
1137
31
2009-2010
Kesin veri yok.
Kesin veri yok.
Kesin veri yok.
Kesin veri yok.
Kesin veri yok.
c. Kurum Sayısı
KURUM TÜRÜ
KURUM TÜRÜ
SAYIS
I
4
96
12
BAĞIMSIZ ANAOKULU SAYISI
İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL LİSE
SAYISI
ANADOLU LİSESİ
5
BİLİM VE SANAT MERKEZİ
İŞ OKULU VE MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZİ
SAĞLIK MESLEK LİSESİ
TİCARET LİSESİ VE TİCARET
MESLEK LİSESİ
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
1
MESLEK LİSESİ VE EML
KIZ MESLEK LİSESİ VE KML
ÇOK PROĞRAMLI LİSE
İMAM HATİP LİSESİ VE İMAM
HATİP LİSESİ
HALK EĞİTİM MERKEZİ
2
PRATİK KIZ SANAT OKULU
1
1
HASTANE İLKÖĞRETİM OKULU
1
1
4
3
1
1
1
TOPLAM
135
1
Şube Müdürü
Şef
Sayman
Memur
Daktilograf
Veri Hazırlama ve K.İ.
Şoför
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Hizmetli
Hemşire
Kaloriferci
Bekçi
Usta öğretici
1
8
17
3
41
1
50
2
1
12
1
141
2
4
1
- 27 -
0
TOPLAM
İlçe Milli Eğitim
Müdürü
d. Personel Sayısı
286
Öğretim Yılı
Okul Öncesi Öğretmeni
Norm Kadro
Mevcut
Mevcut
Mevcut
25
23
271
239
0
17
Mevcut
Branş Öğretmeni
Norm Kadro
Mevcut
2007-2008
154
130
1179
1135
2332
2222
2008-2009
161
130
1252
1256
2602
2219
2009-2010
225
146
1358
1330
3022
2537
2010-2011
234
146
1355
1326
3300
2634
f. İlçemiz Okul Binalarında Isınma Durumu
Sobalı Okul Sayısı (Köy İlköğretim Okulları)
Kömür İle Isınan Okul Sayısı
Kalorifer Yakıtı İle Isınan Okul Sayısı(Fuel-Oil)
Doğalgaz İle Isınan Okul Sayısı
- 28 -
Vekaleten
Müdür
Yardımcısı
Mevcut
4
Sınıf Öğretmeni
Norm Kadro
Vekaleten
Müdür
Başyardımcısı
Norm
Müdür
Yardımcısı
Mevcut
2
Müdür
Başyardımcısı
1
Norm
134
Müdür Yetkili
Öğretmen
Kurucu Müdür
Mevcut
71
Mevcut
Müdür Vekili
Mevcut
131
Okul Müdürü
Mevcut
4035
Norm
Mevcut
4889
657 4/B Sözleşmeli Öğretmen
Norm
Kadrolu
Öğretmen Sayısı
e. Norm Kadro ve Mevcutlar
3
12
20
100
2.6. ÇEVRE ANALİZİ
2.6.1. PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
POLİTİK VE YASAL ETMENLER
Ülkemiz gerek tarihi, gerek kültürel yönden köklü geçmişi olan bir ülkedir. Cumhuriyet
yönetim şekliyle yönetilen, eşitlikçi, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlıdır. Dili
Türkçedir. Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Başkenti Ankara’dır.
Türkiye Asya ve Avrupa arasında hızla kalkınmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler
ve NATO üyesidir. Avrupa Birliğine aday üye durumundadır.
Mamak, Başkent Ankara’nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Sosyo-ekonomik
durumu gelişmekte olan bir ilçesidir. İlçemiz insanları Anayasamız’da belirlenen ilkelere
bağlıdır. Eğitim ve öğretime önem vermekte, Türkiye’de TKY benimsemiş dereceler elde
etmiştir.
EKONOMİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ

EKONOMİK DURUM
Halkımızın bir kısmı Ankara’da memur ve işçi olarak çalışmakta veya çeşitli (tesisat, sitelerde
marangoz, şoför, inşaat işçisi, bakkal, market vb.) işlerle meşgul olmaktadır. Küçük bir kısmı da çiftçilik
yapmakta olup, hayvancılık küçük çapta aile hayvancılığı şeklindedir.
İlçemiz dâhilinde MKE FİŞEKSAN Genel Müdürlüğü ELSA İşletmesi, KAPSÜLSAN Kapsül ve AvFişek Sanayi Tic. A.Ş.Genel müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bulunmaktadır.
Ordumuz ve sivil halkın Gaz Maskesi ihtiyacını karşılayan ve elektrik sayaçları üretimi yapan ELSA’
da 9 memur, 44 sözleşmeli ve 147 daimi işçi görev yapmaktadır.
Ana üretim konusu patlayıcı maddeler olan KAPSÜLSAN Kapsül ve Av-Fişek Sanayi Ticaret
A.Ş.Genel Müdürlüğünde; 32 İdari, 26 Teknik, 1 Sağlık, 33 Koruma, 10 İtfaiye Personeli, 3 Yardımcı Personel,
218 işçi,4 geçici işçi, 32 yüklenici işçi olmak üzere toplam 359 kişi görev yapmaktadır.
KOSGEB Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karışlanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide değişimi
ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 12.04.1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile
kurulmuştur.
Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü’nün amacı, ülke düzeyinde yeni ve başarılı küçük işletmelerin
kurulmasını, desteklenmesini sağlayarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesini gerçekleştirmek,
girişimciliği engelleyen hukuki ve idari çerçeveyi belirleyerek düzeltilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını
yapmak ve hükümet nezdinde gündeme gelmesini sağlamak, girişimciliği geliştirici araç ve destek
mekanizmalarını oluşturmaktır.
- 29 -
Bölgesel Kalkınma Enstitüsü’nün amacı, Ülkemizde coğrafi olarak kaynakların farklı dağılımı
ekonomik dokuda oluşan farklılıkların en aza indirilmesi, işletmelerin bölgesel / sektörel bazda ulusal ve
uluslararası faaliyetlerinin arttırılması ve kalkınmanın bölgelere dengeli yansıtılması yönünde programların
geliştirilmesidir.
1 adet Kutludüğün Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. Bu kooperatifin 306 ortağı bulunup, 39.536 TL
sermayeye sahiptir.
1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kaynaklı 100 aile ile baş süt sığırcığı Projesi yapılmış ve
uygulama süresi 7 yıl olan bu proje tamamlanmıştır. 2005 yılında ise Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi
konularından olan Ortaklar Mülkiyetinde, 40 ailex2 baş Süt Sığırcılığı projesi uygulamaya konulmuştur.
EKOLOJİK VE DOĞAL ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ

SOSYAL-KÜLTÜREL VE TARİHSEL DURUM
Mamak, Çankaya ilçesine bağlı Kayaş, Araplar, Karaağaç, Üreğil, İmrahor köylerinden oluşan kırsal
bir yerleşme yeri iken, zamanla bu köyler gelişerek birer mahalle halini almıştır. 29.11.1983 tarih ve 2963
Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile merkez ilçelerden birisi olmuştur.
Kelime anlamı olarak Mamak, askeri ve sivil yerleşim alanı olarak geçmekte ise de, ilçemizde yaşamış
olan Ahi Mamak adından da geldiği söylenmektedir.
Ankara’nın en yeşil ilçelerinden olan Mamak, turizm açısından, Hüseyin Gazi Türbesi, Bayındır
Barajı, Elmadağ Kayak Merkezi ile ayrı bir özelliğe sahiptir.
İlçenin yüzölçümü 308 km2dir. Denizden yüksekliği ise 899 m.dir.
Kara iklimi hüküm sürmektedir. Kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar kurak ve sıcaktır.
İlçenin yıllık yağış ortalaması 360 – 420 mm civarındadır. Toplam yağışın % 33’ü İlkbahar, % 15’i
Yaz, % 19’u Sonbahar, % 33’ü ise Kış mevsimine düşmektedir. Nispi nem ortalaması % 63’tür.
Hudutlarımız içerisinde Hatip Çayı ve Bayındır Barajı bulunmakta olup; tabii afetlerden korunmak için
İncesu Sel Kapanı, Gökçeyurt Sel Kapanı, Üreğil Sel Kapanı ve Kusunlar Sel Kapanı bulunmaktadır.
Mamak ilçesi; doğusunda ve güneyinde Elmadağ ilçesi, batıda Çankaya ilçesi ve kuzeyde Altındağ
ilçesi ile çevrilmiş bulunmaktadır.
İlçe merkezinde 66 mahalle bulunmaktadır. Mahalleler genellikle geniş bir alana yayılmış imarsız
gecekondulardan oluşmuştur.
İlçemizdeki konutların çoğunluğunu gecekondular oluşturmakta, bu binaların çoğunluğu da briket
yığma yapılardan meydana gelmektedir.
Bunun yanı sıra İlçemizde plan ve projelere uygun binalar yapılmaktadır.
İlçemizde sosyal hayat göçlerin daha çok köylerden olması nedeniyle eski köy gelenekleri saygı sevgi
çerçevesinde devam etmekte olup, hayat standardı maddi imkânsızlıklar nedeniyle oldukça düşüktür.
Halkımızın bir kısmı Ankara’da memur ve işçi olarak çalışmakta veya çeşitli (Tesisat, Sitelerde
marangoz, Şoför, İnşaat İşçisi, Bakkal, Market vb.) işlerle meşgul olmaktadır. Küçük bir kısmı da çiftçilik
yapmakta olup, hayvancılık küçük çapta aile hayvancılığı şeklindedir.

COĞRAFİ KONUM
İlçenin yüzölçümü 308 km2 dir. Denizden yüksekliği ise 899 metredir.
Kara iklimi hüküm sürmektedir. Kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar kurak ve sıcaktır.
İlçenin yıllık yağış ortalaması 360 – 420 mm. civarındadır. Toplam yağısın %33’ü İlkbahar, %15’i
Yaz, %19’u Sonbahar, %33’ü ise Kış mevsimine düşmektedir. Nispi nem ortalaması %63’tür.
- 30 -

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI
Ulaşım:
İlçemiz sınırları içerisinden geçen Samsun Karayolu, nakliyecilikte önemli yer tutmaktadır. Alt Yapı
hizmetleri hızla gelişmektedir.
Barajlar:
Mamak ilçesi sınırlarında, Bayındır akarsuyu üzerine yapılmış olup 1966’da işletmeye açılmıştır. %
87,5 içme suyu, % 12,5 taşkın koruma amaçlıdır. Ankara şehir merkezine 12 km uzaklıktadır.
Baraj Gölü Özelikleri:
Drenaj Alanı
: 70 km3
Maksimum Su Kotu
: 986.52 m
Maksimum Su Hacmi
: 6.371.000 m3
Minimum Su Kotu : 972.000 m
Minimum Su Hacmi
: 374.000 m3
Aktif Hacmi
: 5.997.000 m3
Maksimum Göl Alanı
: 0.70 km2
Minimum Göl Alanı
: 0.17 km2

İDARÎ YAPI
İlçe merkezinde 66 mahalle bulunmaktadır. Mahalleler genellikle geniş bir alana yayılmış imarsız
gecekondulardan oluşmuştur.

EĞİTİM
Okullarımız
İlçemizde; 97 İlköğretim Okulunda 1618 derslik 67891 öğrenci, 28 lise ve dengi okulda 621 derslik ile
22915 öğrenci, 3 İş Okulu 47 Öğrenci, 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İlköğretim Okulunda
hasta sayısı etken olup, 7 ile 30 arasında değişen öğrenci sayısı mevcuttur.
Bünyesinde anasınıfı bulunan 86 ilköğretim okulu ile uygulamalı ana sınıfı bulunan 3 KML, 1 Halk Eğitim
Merkezi, 1 Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 4 Anaokulu, 1 Pratik Kız Sanat Okulu, İlçemize bağlı tüm
okullarımızdaki öğrenci sayısı (özel öğretim hariç-özel okullar) 96451 olup 2265 derslik mevcuttur.
İlçemizde; Norm Kadro sayısı:4889, Mevcut Öğretmen Sayısı:4106, İhtiyaç Öğretmen sayısı:783’tir.
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 Müdür, 8 Şube Müdür, 17 Şef, 2 Memur, 20 Veri Hazırlama
ve Kontrol İşletmeni, 4 Sözleşmeli Personel, 12 Hizmetli, 2 Şoför, 2 Gece Bekçisi olmak üzere toplam 68
personel görev yapmaktadır.
Ayrıca değişik branşlardaki 3 kadrolu, 29 ücretli, 22 sözleşmeli, 8 gönüllü olmak üzere toplam 62 usta
öğretici görev yapmaktadır. Beş okulumuz hem kömürle hem de fuel-oil ile ısınmaktadır.

KÜLTÜR
MAMAK KÜLTÜR VE SANAT EVİ
İlçemiz Mamak Kültür ve Sanat Evi 1994 yılında açılmıştır, 30 Kasım 2005 tarihinden
itibaren, Cebeci Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:167 Mamak Kültür Merkezi adresindeki yeni
hizmet binasına taşınmıştır. Kutludüğün Halk Kütüphanesi bağlı şube olarak hizmet vermektedir.
Mamak Kültür ve Sanat Evinde 10413 kitap mevcuttur bunlardan 5105’i roman, hikaye, şiir,
deneme kitaplarından oluşmaktadır, 2005 yılı içerisinde toplam 10783 kişi faydalanmıştır, 2749
kitap ise ödünç verilmiştir, 675 kayıtlı üye sayısı vardır.
- 31 -
KUTLUDÜĞÜN HALK KÜTÜPHANESİ
İlçemiz Kutludüğün İlk Kademe Belediyesinde tam teşkilatlanmış 1 adet halk ve çocuk
kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede 2866 adet kitap bulunmakta 2005 yılı içerisinde
okuyucu sayısı 4703, 107 kayıtlı üye sayısı bulunmaktadır.

TEKNOLOJİK DURUM
Bilgi Teknoloji Sınıfı Durumu
Öğretim Yılı
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Derslikler
Bilgisayar
Teknoloji Sınıfı
19
73
129
Bilgisayar
derslik Sayısı
19
76
97
Toplam
38
149
226
Yararlananlar
Öğrenci
Öğretmen
Sayısı
Sayısı
7055
632
42718
2273
94651
3921
İlçemizde Bulunan Diğer Teknolojik Donanımlar
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Tepegöz
Projeksiyon
Akıllı Tahta
Fotokopi
makinesi
Baskı makinesi
Sayısı
2408
747
233
424
23
Sıra No
8
9
10
11
12
191
13
Ekipman Adı
Sayısı
Tarayıcı
164
ADSL Bağlantısı
129
Televizyon
VCD/ DVD Oynatıcı
Slayt Makinesi
Kamera
-
İlçemizdeki okul ve kurumlarımız bilgi teknolojileri ile donatılmaktadır.
ETİK VE AHLAKSAL DEĞİŞKENLER
Genel ahlâk deyimi, belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük çoğunluğunca
benimsenmiş bulunan ahlâk kurallarıyla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam
taşımaktadır. Ahlâk kuralı ise, toplum düzeninin sağlanması için insanların uymakla yükümlü
olduğu kurallardır.
Etik, pratik felsefenin bir konusu olup, doğruyu, yanlışı, iyiyi ya da kötüyü tanımlamaya
çalışan bir felsefe dalıdır. Pratiktir; çünkü insanların ne şekilde davranmaları gerektiğiyle ilgili
somut ve kanıtsal bilgiler sunar. İyi davranış, kötü davranış nedir? İyi veya kötü nedir? Bu sorular
her ne kadar kulağa teorik gelse de sık sık karar vermek zorunda kaldığımız durumlarla
karşılaştığımız da bir gerçektir. Mesela, yolda bulduğumuz bir cüzdan bizde kalabilir mi, yoksa
karakola mı bırakmalıyız? İzin almadan arkadaşımızın kalemini kullanabilir miyiz şeklinde
- 32 -
günlük yaşantımızda kafamızı kurcalayan birçok soruyla uğraşırız ki işte bunlar etik'in konusunu
teşkil eder.
Bu anlamda Mamak, etik ve ahlaki değerlere ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a önem veren, tüm
çalışanlarını etik eğitimi sağlayan bir ilçemizdir.
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
 MEB 2010-2014 Stratejik Planı
 İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları
 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
- 33 -
2.7. GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
 Merkez İlçe olması,
 Ulaşımın kolay olması,
 Bütün okul türlerinin ilçemizde
bulunması,
 İlçe MEM yönetim kadrosunun yeterli
olması,
 İlçe MEM’de iletişimin her yönden
yeterli olması,
 Eğitim-Öğretim ve Yönetim kadrosunun
yeterliliği,
 Yeni Yönetim Yaklaşımlarına açık
olunması,
 Meslek lisesi sayısının çok olması,
 Öğretmen kadrosunda akademik yönden
kendini geliştirmiş öğretmenlerin olması,
 İlçe MEM’nün maddi imkânlarının,
okulların acil ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde iyi olması,
 İlçemizde Rehberlik Araştırma
Merkezinin olması.
1. Merkeze yakın okulların fiziki kapasitesinin
yetersizliği,
2. Okullarımızın sınıf mevcutlarının standartların
üzerinde olması,
3. Takdir, Tanıma ve Ödüllendirme sisteminin
olmaması,
4. İlçe MEM’e bağlı okul ve kurumlarda yeterli
sayıda Yardımcı Hizmetler ve Genel İdare
Hizmetleri ile kütüphane personelinin olmaması,
5. Öğrencilerin akademik başarılarının düşük
olması,
6. Sivil toplum örgütleriyle yeterli düzeyde iletişim
ve işbirliğinin sağlanamaması,
7. Yapım-Onarımla ilgili planlamaların
zamanlamasının eğitim-öğretimi olumsuz
etkilemesi.
8. Merkezdeki okullara yönelik öğretmen
sirkülâsyonunun fazla olması.
9. Spor salonu bulunmayan okulların olması,
10. Okul ve kurumlardaki teknolojik donanım ve
ekipmanın yetersizliği,
11. Ödeneklerin yetersizliği,
12. Maddi kaynakların etkili ve verimli
kullanılamaması,
13. Avrupa Birliği ve Yerel Projelerden yeterli
düzeyde faydalanılmaması,
14. Okulların ortak kullanımına açık bir sportoplantı ve gösteri alanlarının olmaması,
15. Çalışanların ve öğrencilerin günlük temel
ihtiyaçlarını (Yeme, içme,eğlenme,dinlenme vb.)
karşılayabilecekleri yerlerin olmaması,
16. Çalışanların motivasyonlarını artırıcı ve
kaynaştırıcı etkinliklerin olmaması,
17. Okulların çoğunluğunun ikili eğitim vermesi,
18. Mamak bölgesinde etkili rehberliğin
yapılamaması,
19. Okul ve kurumlardaki toplum hizmeti
uygulamalarının yetersizliği
TEHDİTLER
FIRSATLAR
 Bazı sosyal, sportif ve kültürel alanlarda
örneklik edebilecek grup ve kişilerin
olması
 Mamak bölgesinde okulları destekleyecek
kurum ve kuruluşların olması
 Merkez teşkilata yakın olması
 Sivil toplum örgütlerinin merkezlerinin
Ankara’da bulunması
 Mamak İlçesinin sosyoekonomik seviyesinin
düşük olması
 Mamak İlçesinin sürekli göç alan bir bölge
olması
 Internet salonlarının ve kahvehanelerin okullara
çok yakın ve kontrolsüz olması
 Mamak bölgesinde istihdam sağlayıcı işyerlerinin
olmaması
- 34 -
Üçüncü Bölüm
3.Geleceğe
Yönelim
- 35 -
3.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER
MİSYONUMUZ
 Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Genel İlkeleri doğrultusunda,
paylaşımcı, işbirliğine dayalı, yeniliğe açık bir yönetim anlayışı içerisinde
verimliliği artırmak


















VİZYONUMUZ
 Mamak Eğitimde Başarıya Koşuyor
TEMEL DEĞERLERİMİZ
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na bağlı kalmak
Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk Milliyetçiliği temel değerlerimizi oluşturur.
Milletimizin daima en iyiyi hak ettiğine inanıyoruz.
Gerek kurum içi gerek kurum dışı çalışmalarda eşitlik ilkesini dikkate alırız.
Hoşgörüye, saygıya ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.
Biz birbirimizle değil, kendimizle yarışarak hep daha iyiye ve güzele ulaşmayı
hedefleriz.
Ekip çalışmasıyla başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.
Eleştirilerimizi çözüm önerileriyle sunarız.
Performansı ön planda tutarız.
Başarı için kaynakları etkili kullanırız.
Aldığımız görevi sorumluluk duygusu ile yerine getiririz.
Eğitim öğretim ve yönetimde sürekli gelişmeyi sağlarız.
Sürekli eğitimi sağlarız.
Toplumun düşünce ve ahlaki temizliğine katkıda bulunuruz.
İnsanı değerleri ön planda tutarız.
Karar alma sürecinde katılımcılığı önemseriz.
Fırsat buldukça ödül veririz, mecbur kalmadıkça ceza vermeyiz.
Milli değerlere sahip çıkar, evrensel değerlere önem veririz.
- 36 -
3.2.TEMALAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, FAALİYET/PROJELER VE STRATEJİLER
Tema Başlıkları A
Tema Başlıkları B
1. Eğitim-Öğretim
2. Rehberlik
3. Eğitime Destek Hizmetleri
1.Eğitim Ortamları
2.İnsan Kaynakları
3.Araştırma ve Geliştirme
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
1.1-Okul Öncesi Eğitimi
yaygınlaştırmak
1-EĞİTİM ÖĞRETİM
1.2-Akademik başarıyı
artırmak
1.3-Öğrencilerimizin sosyal
ve sportif yönlerini
geliştirmek
1.4- Yaşam boyu öğrenme
ilkesinden hareketle yaygın
eğitim alanlarını günün,
çağın ve bölgenin
koşullarına göre
çeşitlendirerek katılımı
artırmak
1.5-Mesleki ve teknik
eğitimi güçlendirmek
STRATEJİK HEDEFLER
1.1.1. Okul öncesi eğitime katılan öğrenci sayısı %32 dir. Bu oranı
her yıl %5 artırmak.
1.2.1. Ortaöğretim Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin
ön lisans ve lisans programlarına yerleşme oranını her yıl %2
artırmak
1.2.2. İlköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin Fen
veya Anadolu Liselerine yerleşme oranlarını her yıl % 2 artırmak
1.3.1.-İlçemiz öğrencilerinin katılabileceği ilköğretim, ortaöğretim
seviyelerinde ayrı ayrı olmak üzere, her yıl en az bir adet olmak
üzere ödüllü Kompazisyon, şiir, şiir okuma, resim yarışmaları
düzenlemek.
1.3.2-İlçemiz öğrencilerinin her yıl katılabilceği çeşitli spor dalında
en az bir ödüllü spor yarışması düzenlemek.
1.3.3-İlçemiz öğrencilerinin tamamının her yıl katılabileceği bir
müzik tiyatro, resim şenliği düzenlemek.
1.4.1-İlçemiz insanının yaygın eğitim kapsamında açılan
kurslardan daha fazla yararlanmasını sağlamak için yılda bir defa
tanıtım yapmak
SORUMLU BİRİM
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Kültür
Kültür
Kültür
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
1.4.2-İlçemizde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen 1000
vatandaşımıza okuma yazma öğretmek.
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
1.5.1-2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ortaöğretimdeki
öğrencilerin % 40’ı meslekî ve teknik eğitim öğrencisidir.
2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılı’nda meslekî ve teknik eğitime
devam eden öğrenci oranını % 42’ye; plânlı dönem sonunda ise
% 50’ye çıkarmak
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
- 38 -
2.REHBERLİK
TEMA
3.EĞİTİME DESTEK
HİZMETLERİ
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
2.1-Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetlerini
ihtiyaçları karşılar
düzeye çıkarmak
STRATEJİK HEDEFLER
SORUMLU BİRİM
2.1.1.Özel sınıflarda eğitim görmesi gereken öğrencilerimizin her yıl %2 daha
fazlasına özel sınıfta eğitim vermek
Özel Eğitim
2.2-Risk altında olup
eğitim-öğretim dışında 2.2.1.Zorunlu eğitim çağında ve risk altına bulunan tüm gençlerimizi
kalan ve zorunlu
eğitim ve öğretime kazandırmak.
eğitim kapsamındaki
gençleri eğitimöğretime
kazandırmak
STRATEJİK AMAÇ
3.1-Avrupa Birliği ve
yerel proje sayısını
artırmak
STRATEJİK HEDEFLER
3.1.1-2009–2010 Eğitim Öğretim Yılında başvuru yapılan proje sayısı
8’dir.Kurum sayısına göre katılım oranı % 6’dır. Her yıl bu oranı %3 artırarak
planlı dönem sonunda %21 e çıkarmak
- 39 -
Özel Eğitim
SORUMLU BİRİM
Projeler ve
Koordinasyon
4-EĞİTİM
ORTAMLARI
TEMA
STRATEJİK HEDEFLER
SORUMLU BİRİM
3.1-Mamak bölgesindeki
tüm okullarda 30 kişilik
sınıflarda tekli eğitime
geçmek
3.1.1-2010–2011 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar her yıl 80 derslik
yaparak planlı dönem sonunda 3318 dersliğe ulaşmak.
Yatırım ve Donatım
Yatırım ve Donatım
3.1.2- Mamak bölgesindeki tüm okulların onarım ihtiyacı öncelik
sırasına göre her yıl on okul için karşılamak. Planlı dönem sonunda 50
okulumuzun onarım ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK AMAÇ
5.1.Okul ve kurumlardaki
yönetici, öğretmen, hizmetli
ve büro elemanı sayısını
normları karşılayacak
düzeye çıkarmak
5.2. Hizmetiçi eğitimden
yararlanan personel
sayısını artırmak
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
6.ARAŞTIRM
A
GELİŞTİRME
5.İNSAN
KAYNAKLARI
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
6.1. Geçerli ve güvenilir
veriler elde etmek ve bu
bilgileri sürekli
güncellemek
STRATEJİK HEDEFLER
SORUMLU BİRİM
5.1.1. İlçemiz ve ilçemize bağlı kurum ve kuruluşlardaki yönetici ve
öğretmen sayısını normları karşılayacak düze çıkararak, büro elemanı ve
hizmetli ihtiyacını yerel imkânlarla karşılamak
Personel
5.2.1 Kurum personelimizin kişi başı yıllık aldığı ortalama hizmet içi
eğitim 308 saattir. Bu süre har yıl 5 saat artırılacaktır.
Hizmetiçi Eğitim
STRATEJİK HEDEFLER
SORUMLU BİRİM
6.1.1. İlçemiz eğitim öğretim istatistiklerini geçerli güvenilir ve işlevsel
veriler halinde toplamak. Bu verileri değerlendirmek, ilgili kurum ve
kuruluşların kullanımına sunmak üzere güncellemek.
- 40 -
İstatistik
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
Türü
1.1-Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak
STRATEJİK AMAÇ
Stratejik Hedef 1.1.1. Okul öncesi
eğitime katılan öğrenci sayısı %32 dir.
Bu oranı her yıl %5 artırmak.
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar PH1 PH2
PH3
PH4
2
3
5
5
%32
%34
%36
%38
50
55
60
2014
5
%40
65
İlk
Yıl
Girdi
20
09
-
2010
2011
2012
2013
2014
3
5
7
7
7
35
55
40
60
45
65
50
70
Sonuç Sonuç 32
Kalite STRATEJİLER
İlçemizin GZFT analizinde de olan sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle okul öncesi
eğitime katılamayan çocuklarımızın, okul öncesi eğitime alınmaları için çaba sarf
edilecek. Okul öncesi eğitimin yararlarını anlatan broşürler hazırlanacak, seminerler
düzenlenecek, şenlikler yapılacak, genel ve yerel basınla iletişim kurulacak, STK’larla,
resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.
FAALİYET VE PROJELER
1.
2.
3.
4.
Sonraki Yıl Hedefleri
Performans Göstergeleri
PG1-Veli bilgilendirme
sayısı
PG2-Ana sınıfı kontenjanı
PG3- Okullaşma oranı (%)
PG4- Memnuniyet sonuçları
2010
2011
2012
2013
Önceki
Yıllar
Ana sınıfı derslik sayısını artırmak
Eğitim Kültür Bölümünce öğrenci ve velilerin katılacağı geniş kapsamlı şenlikler düzenlemek
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından tanıtıcı broşürler hazırlatıp velilere dağıtmak
Okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci velilerine yönelik memnuniyet anketleri yapmak
Tahmini bütçe: 220.000,00 TL
- 41 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
STRATEJİK
AMAÇ
1.2Akademik
başarıyı
artırmak
Stratejik Hedef 1.2.1.
Ortaöğretim Okullarımızda
öğrenim gören
öğrencilerimizin ön lisans ve
lisans programlarına yerleşme
oranını her yıl %2 artırmak
Performans Hedefleri(1
yıllık)
Yıllar PH1 PH2
PH 3
%3
%28
2010 1
2011
2012
2013
2
2
2
%4
%5
%6
%29
%30
%31
2014
2
%7
%32
Performans
Göstergeleri
Türü
PG1-Deneme
sınavı sayısı
PG2-Ön lisansa
yerleşme oranı (%)
PG3- Lisansa
yerleşme oranı (%)
Önceki Yıllar
İlk Yıl
Sonraki Yıl Hedefleri
Girdi
2009
0
2010
1
2011
2
2012
2
2013
2
2014
2
Sonuç
3
3
5
7
9
11
Sonuç
28
28
30
32
34
36
STRATEJİLER
Öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına yönlendirici faaliyetler yapılacak.
FAALİYET VE PROJELER
1. Okul-Kurum işbirliğiyle Üniversite sınavlarına hazırlık kursları açılmasına yardımcı olmak
2. Ödüllü deneme sınavları yapmak
3. Okul Rehberlik Servisi işbirliği ile üniversiteleri tanıtıcı geziler düzenlenmesini teşvik etmek
Tahmini bütçe: 100.000,00 TL
- 42 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
Performans
Türü
Önceki
Göstergeleri
STRATEJİK
AMAÇ
1.2.Akademik
Stratejik Hedef 1.2.2.
İlköğretim okullarında öğrenim
gören öğrencilerimizin Fen veya
Anadolu Liselerine yerleşme
oranlarını her yıl % 2 artırmak
başarıyı artırmak
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar
PH1 PH2 PH 3
2010
-
-
2011
2012
1
2
1
1
%29
%30
2013
2014
3
4
1
1
%31
%32
PG1-Açılan kurs
sayısı
PG2-Deneme
sınavı sayısı
Fen veya Anadolu
liselerine Yerleşme
oranı (%)
İlk Yıl
Sonraki yıl hedefleri
yıllar
Sonuç
Girdi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
2
3
4
5
-
-
2
2
2
2
-
28
30
32
34
36
Sonuç
STRATEJİLER
%28
Öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına yönlendirici faaliyetler yapılacak.
FAALİYET VE PROJELER
1. Okul-Kurum işbirliğiyle SBS sınavlarına hazırlık kursları açılmasına yardımcı olmak
2. Ödüllü deneme sınavları yapmak
3. Okul rehberlik servisi işbirliği ile Fen ve Anadolu Liselerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenmesini teşvik etmek
Tahmini bütçe: 100.000,00 TL
- 43 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
STRATEJİK
AMAÇ
1.3-
Stratejik Hedef 1.3.1. İlçemiz
öğrencilerinin katılabileceği
ilköğretim, ortaöğretim
seviyelerinde ayrı ayrı olmak
üzere, her yıl en az bir adet
olmak üzere ödüllü
kompazisyon, şiir, şiir okuma,
resim yarışmaları düzenlemek
Öğrencilerimizin
sosyal ve sportif
yönlerini
geliştirmek
Performans
Göstergeleri
Önceki yıllar
İlk Yıl
Sonraki yıl hedefleri
Türü
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PG1.Faaliyet
sayısı
Sonuç
---
3
4
5
5
5
PG2.Ödül
töreni sayısı
Sonuç
---
3
4
5
5
5
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar
PH1
PH2
2010
STRATEJİLER
2011
2
2
Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak ve teşvik edilecek. Ödüllendirme
2012
3
3
yapılacak. Böylece moral ve motivasyon artırılacak. Eğitimden verim alınmasına
2013
2014
4
4
4
4
katkı sağlamak
FAALİYET VE PROJELER
1. Okullar arası çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmek ve sayısını artırmak
2. Kültürel ve sosyal faaliyetlerde başarılı öğrencilere ödül töreni düzenlemek
Tahmini bütçe: 220.000,00 TL
- 44 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
Performans
STRATEJİK
AMAÇ
1.3Öğrencilerimizi
n sosyal ve
sportif yönlerini
geliştirmek
Stratejik Hedef 1.3.3. İlçemiz
öğrencilerinin her yıl katılabilceği çeşitli
spor dalında en az bir ödüllü spor
yarışması düzenlemek
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar PH1 PH2
PH3
PH4
30
76
-90
2010
33
85
53
99
2011
36
89
58
108
2012
39
93
63
117
2013
42
99
65
126
2014
Türü
Önceki yıllar İlk
Göstergeleri
PG1.Yapılacak
ödüllü spor
yarışması sayısı
PG2. Katılımcı
okul sayısı
PG3.Memnuniye
t sonuçları(%)
PG4. Ödül sayısı
Sonraki yıl hedefleri
Yıl
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Girdi
25
30
35
40
45
50
Girdi
76
90
94
98
101
105
Kalite
---
---
55
60
65
70
Sonuç
75
90
105
120
135
150
STRATEJİLER
Sportif faaliyetleri artırmak ve teşvik etmek
FAALİYET VE PROJELER
İlçemiz öğrencilerinin her yıl katılabilceği çeşitli spor dallarında en az bir ödüllü spor yarışması düzenlemesini
sağlamak
2. Memnuniyet anketi yapmak.
Tahmini bütçe:100.00,00 TL
1.
- 45 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
Performans
STRATEJİK
AMAÇ
1.4-Yaşam
boyu öğrenme
ilkesinden
hareketle
yaygın eğitim
alanlarını
günün, çağın
ve bölgenin
koşullarına
göre
çeşitlendirerek
katılımı
artırmak
Stratejik Hedef 1.4.1. İlçemiz
insanının yaygın eğitim
kapsamında açılan kurslardan daha
fazla yararlanmasını sağlamak için
yılda bir defa tanıtım yapmak
131
1600
---
2011
133
1650
55
2012
137
1750
60
2013
2014
138
141
1850
1950
65
70
Önceki yıllar
İlk Yıl
Sonraki yıl hedefleri
Göstergeleri
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PG1. Kurs sayısı
Girdi
--
131
135
140
145
150
PG2. Kursiyer
sayısı
PG3.Memnuniyet
sonuçları(%)
Girdi
--
1600
1700
1800
1900
2000
Kalite
---
---
60
65
70
75
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar
PH1
PH2
PH3
2010
Türü
STRATEJİLER
Okul/kurumlar ile işbirliği yaparak yaşam boyu öğrenme bilincinin oluşturulması için
çeşitli yaygın eğitim kurs ve faaliyetlerin artırılmasını desteklemek
FAALİYET VE PROJELER
1. Okul/kurumlarının işbirliği ile yaşam boyu öğrenme kapsamında talepler doğrultusunda yaygın eğitim kurs ve
faaliyetleri artırmak
2. Broşürler hazırlatarak tanıtım yapmak
3. Kurs sayısı ve katılan kursiyer sayısını artırarak memnuniyeti anketi yapmak
Tahmini bütçe: 250.000,00 TL
- 46 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
Performans
STRATEJİK
AMAÇ
1.4-Yaşam boyu
öğrenme
ilkesinden
hareketle yaygın
eğitim alanlarını
günün, çağın ve
bölgenin
koşullarına göre
çeşitlendirerek
katılımı artırmak
Türü
Önceki yıllar
İlk Yıl
Sonraki yıl hedefleri
Göstergeleri
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Stratejik Hedef 1.4.2. İlçemizde
yaşayan ve okuma yazma
PG1. Okuma
Sonuç
500
600
700
800
900
1000
bilmeyen 1000 vatandaşımıza
yazma
okuma yazma öğretmek
öğretilecek
vatandaş sayısı
PG2.memnuniyet Kalite
----55
65
75
80
sonuçları (%)
Performans Hedefleri (1 yıllık)
Yıllar PH1
PH2
STRATEJİLER
600
--2010
İlçemizde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen 1000 vatandaşımıza okuma yazma
650
55
2011
öğretmek için Halk Eğitim ve okullarımıza destek verilecek. Halkımızın okuma ve
750
60
2012
yazma oranının yükseltilmesi yoluyla sosyal sorumluluğumuzun gereği yerine
850
70
2013
getirilmiş olacaktır.
950
80
2014
FAALİYET VE PROJELER
1. İlçemizde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen 1000 vatandaşımıza okuma yazma öğretmek için Halk Eğitim ve
okullarımıza destek vermek
2. Memnuniyet anketi yapmak
Tahmini bütçe:100.00,00 TL
- 47 -
1.TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM
Performans
STRATEJİK
AMAÇ
1.5-Mesleki ve
teknik eğitimi
güçlendirmek
Stratejik Hedef 1.5.1. 2009–
2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
ortaöğretimdeki öğrencilerin %
40’ı meslekî ve teknik eğitim
öğrencisidir. 2010–2011 EğitimÖğretim Yılı’nda meslekî ve
teknik eğitime devam eden
öğrenci oranını % 42’ye; plânlı
dönem sonunda ise % 50’ye
çıkarmak
Performans Hedefleri (1yıllık)
Yıllar
PH1
PH2
%40
68.880
2010
2011
%41
69.100
2012
%44
70.100
2013
2014
%47
%48
71.100
72.100
Türü
Önceki yıllar
İlk Yıl
Sonraki yıl hedefleri
Sonuç
2009
38
2010
40
2011
42
2012
45
2013
48
2014
50
Girdi
67.880
68.880
69.880
70.880
71.880
72.880
Göstergeleri
PG1. Mesleki
eğitime
devam eden
öğrenci oranı
(%)
PG2.Bilgilen
dirilecek
öğrenci sayısı
STRATEJİLER
İlköğretim okullarında ve ortaöğretim okullarının dokuzuncu sınıflarında meslekî ve
teknik eğitimin etkin tanıtımı ve yönlendirmesi yapılması sağlanacak.
Meslekî ve teknik eğitim okullarının kontenjanlarının artırılması sağlanacak. İl
düzeyinde gerçekleştirilen fuarlarda stant açacak ilçemizdeki meslekî ve teknik
okullarımıza destek verilecek.
FAALİYET VE PROJELER
1. Mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı gerekli broşürlerin hazırlatıp dağıtmak
2. İlköğretim okulları işbirliği ile meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı fuar ve sergilere öğrencilerin katılımının
sağlanmasını organize etmek.
Tahmini bütçe:40.000,00 TL
- 48 -
2.TEMA: REHBERLİK
STRATEJİK
AMAÇ
2.1-Özel
Eğitim
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetlerini
ihtiyaçları
karşılar düzeye
çıkarmak
2.1.1.Özel sınıflarda eğitim
görmesi gereken
öğrencilerimizin her yıl %2
daha fazlasına özel sınıfta
eğitim vermek
Performans Göstergeleri
PG1.Özel öğretime ihtiyaç
duyan öğrencilerin
okullaşma oranı (%)
Türü
Sonuç
Önceki yıllar
İlk Yıl
Sonraki Yıl Hedefleri
2009 2010
2011
2012
60
70
-----
50
2013 2014
80
90
Performans Hedefleri (1 yıllık)
Yıllar
PH1
STRATEJİLER
2010
2011
2012
%50
%55
%60
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır.
%65
2013
%70
2014
FAALİYET VE PROJELER
1. Özel öğretime ihtiyaç duyan ilköğretim-ortaöğretim düzeyindeki öğrenci sayısını her yılın haziran ayı sonuna kadar
belirlemek
2. Özel öğretime ihtiyaç duyan öğrencilerden kaynaştırma eğitimi ile normal öğrenciler arasında eğitim ve öğretim
görebilecek olanları her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirlemek
3. Özel öğretime ihtiyaç duyan öğrencilerden özel sınıflarda eğitim öğretime ihtiyaç duyanları her yıl temmuz ayı sonuna
kadar belirlemek
4. Özel öğretime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ulaşımlarını sağlamak
5. Okullara ulaşmayacak kadar engelli öğrenciler için evde eğitim planlamak ve uygulamak.
Tahmini bütçe:40.000,00 TL
- 49 -
2. TEMA: REHBERLİK
Performans
STRATEJİK
AMAÇ
2.2-Özel Eğitim
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetlerini
ihtiyaçları
karşılar düzeye
çıkarmak
Stratejik Hedef 2.2.1.
Zorunlu eğitim çağında ve risk
altına bulunan tüm gençlerimizi
eğitim ve öğretime
kazandırmak.
Türü
Göstergeleri
PG1 Risk altındaki
öğrencilerin
okullaşma oranı (%)
PG2
Önceki
İlk Yıl
Sonraki yıl hedefleri
yıllar
Sonuç
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar
PH1
STRATEJİLER
%100
2010
Tüm öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır.
%100
2011
%100
2012
%100
2013
%100
2014
FAALİYET VE PROJELER
1.Zorunlu eğitim çağında ve risk altında olan ve eğitim öğretine katılmayan tüm öğrencileri tespit etmek.
2.Tespit edilen öğrencileri eğitim öğretime kazandırmak.
Tahmini bütçe:40.000,00 TL
- 50 -
3.TEMA: EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
STRATEJİK
AMAÇ
3.1.1-2009–2010 Eğitim Öğretim Yılında
başvuru yapılan proje sayısı 8’dir.Kurum
sayısına göre katılım oranı % 6’dır. Her yıl
bu oranı %3 artırarak planlı dönem
sonunda %21’e çıkarmak
3.1- Avupa
birliği ve yerel
proje sayısını
artırmak
Performans Hedefleri (1 yıllık)
Yıllar
PH1 PH2 PH 3
PH4
%6
3
2010
%9
5
1
50
2011
%12
6
2
55
2012
%15
7
3
60
2013
%18
8
3
65
2014
Performans
Göstergeleri
PG1.Projelere
müracaat eden
okul oranı
PG2.Onaylanan
proje sayısı
PG3. Proje
hazırlama
semineri sayısı
PG4.Seminer etki
değerlendirme
sonuçları
2009
2010
İlk
Yıl
2011
Sonuç
%6
%6
%9
%12
%15
%18
Sonuç
3
3
5
6
7
8
Sonuç
-
-
1
2
3
3
50
55
60
65
Türü
Önceki Yıllar
Kalite
Sonraki Yıl
Hedefleri
2012 2013
2014
STRATEJİLER
İlçemiz okullarının yerel kaynaklarının yetersizliğini aşmak için Avrupa
birliği fonları ile DPT vs. imkânlar olabildiğince kullanılmaya çalışılmalıdır.
FAALİYET VE PROJELER
1. Ulusal Ajans proje hazırlama semineri düzenlemek
2. Ulusal veya yerel proje hazırlayan okulları ve projelerini tanıtacak faaliyetler düzenlemek
Tahmini Bütçe:1.000.000,00 TL
- 51 -
4.TEMA:EĞİTİM ORTAMLARI
STRATEJİK
AMAÇ
4.1.Mamak
bölgesindeki
tüm okullarda
derslik başına
düşen öğrenci
sayısını 30
civarında
tutmak
4.1.1. 2010–2011 Eğitim
Öğretim Yılı sonunda ve diğer
yıllarda her yıl 80 derslik
yaparak planlı dönem sonunda
3318 dersliğe ulaşmak
Performans
Göstergeleri
PG1-İlk ve
ortaöğretim öğrenci
sayısı
PG2-İlçemizdeki
derslik sayısı
PG3- Derslik başına
düşen öğrenci sayısı
PG4-Yeni yapılan
dersliklerle ilgili veli
memnuniyeti
sonuçları
Türü
Önceki Yıllar
2009
2010
İlk
Yıl
2011
Sonraki Yıl Hedefleri
2012
2013
2014
Sonuç 90.635 92.037 94.000 96.000 98.000 99.000
Sonuç
2.918
2.998
3.078
3.158
3.238
3.318
Sonuç
31
30
30
30
30
30
Kalite
----
----
50
55
60
65
STRATEJİLER
Performans Hedefleri(1
yıllık)
Yıllar
PH1
PH2 PH 3
2010
92.037
3
31
2011 94.000
5
30
2012 96.000
6
30
2013 98.000
7
30
2014 99.000
8
30
PH4
-Ek derslik yapmak için genel ve özel bütçenin yanı sıra sivil toplum
50 örgütleriyle, yerel yönetimlerle ve hayırsever vatandaşlarla işbirliği
55 yapılmalı.
60
65
FAALİYET VE PROJELER
1. Problemsiz okul arsalarının temini için belediyeyle işbirliği yapılması
2. Hangi bölgede hangi tür okula ve kaç dersliğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi
3. Hayırsever vatandaşların tespiti yapılarak periyodik aralıklarla ziyarete gidilerek yatırım konusunda teşvik
edilmesi
Tahmini Bütçe: Birinci yıl için planlanan 104 derslik yapımı için tahmini maliyet 2.300.000,00 TL
- 52 -
4.TEMA:EĞİTİM ORTAMLARI
STRATEJİ
K AMAÇ
4.1-Mamak
bölgesindeki
tüm
okullarda
derslik
başına
düşen
öğrenci
sayısını 30
civarında
tutmak
4.1.2- Mamak bölgesindeki tüm
okulların onarım ihtiyacı öncelik
sırasına göre her yıl on okul için
karşılamak. Planlı dönem sonunda 50
okulumuzun onarım ihtiyaçlarını
gidermek
Performans Göstergeleri
Türü
PG1.Küçük onarıma ihtiyaç
duyan okul sayısı
PG2.Büyük onarıma ihtiyaç
duyan okul sayısı
PG3.Genel bütçe
kaynaklarından onarılan okul
sayısı
PG4.Hayırsever kişi, kurum vs.
tarafından yapılan onarım sayısı
Sonuç
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar
PH1
PH2
PH 3
Önceki
Yıllar
2009 2010
İlk
Yıl
2011
Sonraki Yıl
Hedefleri
2012 2013 2014
Sonuç
Sonuç
Sonuç
STRATEJİLER
PH4
Yaşlanan okullarımızın onarım ihtiyaçları olmaktadır. Onarımı zamanında
yapılmayan binalarda bulunan dersliklerin kullanılamama ihtimalinin önüne
geçilecektir. Binalarımız ve dersliklerimiz her an eğitim ve öğretime hazır bulunacak
ve standartları yüksek olacaktır. Onarımlar yaz tatilinde tamamlanacak ve eğitim
öğretim aksatılmayacaktır. Onarımlar için hayırsever vatandaşlar ile kurum ve
2014
kuruluşların katkısı sağlanacaktır.
FAALİYET VE PROJELER
1. Büyük ve küçük onarım ihtiyacı olan okulların fizibilite çalışmalarının yapılması
2. Hayırsever vatandaşların onarımlar konusunda katkılarının sağlanması ziyaretler yapılması
3. Onarımların aciliyetine göre üst makama bildirilmesi
2010
2011
2012
2013
Tahmini Bütçe: 3.900.000,00 TL
- 53 -
5.TEMA:İNSAN KAYNAKLARI
Performans Göstergeleri
STRATEJİ
K AMAÇ
5.1.Okul ve
kurumlarda
ki yönetici,
öğretmen,
hizmetli ve
büro
elemanı
sayısını
normları
karşılayacak
düzeye
çıkarmak
5.1.1. İlçemiz ve ilçemize bağlı kurum ve
kuruluşlardaki yönetici ve öğretmen sayısını
normları karşılayacak düze çıkararak, büro
elemanı ve hizmetli ihtiyacını yerel imkânlarla
karşılamak
PG1.İstihdam edilen kadrolu
hizmetlilerin ihtiyaca oranı
PG2.İstihdam edilen kadrolu büro
elemanı ihtiyaca oranı
PG3. Okulların kendi kaynaklarıyla
istihdam ettikleri hizmetlilerin
ihtiyaca oranı.
PG4.Okulun kendi kaynaklarıyla
istihdam edilen büro elemanı
ihtiyaca oranı
PG5.Diğer imkânlarla istihdam
edilen hizmetlilerin ihtiyaca oranı
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
1.
2.
3.
4.
PH1
PH2
PH 3
PH4
Türü
Önceki
Yıllar
2009 2010
Sonuç
%58
%52
Sonuç
%50
%54
Sonuç
%60
%63
Sonuç
%20
%25
Sonuç
-
-
İlk
Yıl
2011
Sonraki Yıl
Hedefleri
2012 2013 2014
STRATEJİLER
PH5
Kadrolu branş öğretmenlerinin aylık karşılığı ve zorunlu ek ders görevlerini doldurmalarını
sağlanacaktır. Öğretmen ihtiyacı için ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılacak. İlçemizde
oturmakta olan emekli öğretmenlerin desteği alınacak. Okullarımızın hizmetli memur
ihtiyacının karşılanması için yerel imkânlar kullanılacaktır.
FAALİYET VE PROJELER
Bağlı kurum ve kuruluşlardaki çeşitli branşlardaki öğretmen ihtiyacımız 783’dur. Öncelikle maaş karşılığını dolduramayan branş
öğretmenlerine görevlendirme yapılacak. Buna rağmen dolmayan branşlardaki ihtiyaçları için ders ücreti karşılığı görevlendirme
yapılacak.
Hizmetli ve memur ihtiyacının karşılanması için okulların okul aile birlikleri kaynaklarının öncelikle kullanılması teşvik edilecektir.
Okul aile birliği kaynakları iyi olmayan okullarımızın hizmetli memur ihtiyaçlarının karşılanması için özel idare ve diğer kurumlarla
işbirliği yapılacaktır.
Kadrolu ve sözleşmeli memur ve hizmetlilerin ilçemize atanabilmesi için üst makamlarla işbirliği yapmak.
Tahmini Bütçe: Yılık 5.724.982TL (Bir kişi ayda 120 saat üzerinden yılda norm kadro açığı 783 kişi yerine 9 ay süreyle ücretli
personel istihdam edildiği ve birim saat ücretinin 6.77 TL olduğu varsayılarak hesaplanmıştır).
- 54 -
5.TEMA:İNSAN KAYNAKLARI
STRATEJİK
AMAÇ
5.2.1. Kurum personelimizin kişi
başı yıllık aldığı ortalama hizmet içi
eğitim 308 saattir. Bu süre har yıl 5
saat artırılacaktır.
5.2. Hizmet içi
eğitimden
yararlanan
personel sayısını
artırmak
Performans Hedefleri(1 yıllık)
Yıllar PH1 PH2 PH 3 PH4
308
2010
311
50
3
7
2011
315
55
5
9
2012
318
60
7
11
2013
321
65
9
13
2014
Performans
Göstergeleri
PG1.Yıllık kişi balı
ortalama hizmet içi
saati
PG2.Yapılan
faaliyetlerin etki
analizi ortalaması
PG3.Merkezi H.İ.E.
katılan personel sayısı
PG4.Mahalli H.İ.E
katılan personel sayısı
Türü
Önceki
Yıllar
2009 2010
İlk
Yıl
2011
Sonraki Yıl
Hedefleri
2012 2013 2014
Sonuç
---
308
313
318
323
328
Kalite
---
---
50
55
60
65
Sonuç
---
--
3
5
7
9
Sonuç
---
---
7
9
11
13
STRATEJİLER
Yerel ve merkezi hizmet içi faaliyetleri ile kurum yönetici ve
personelimizin bilgilerini güncel tutulacaktır.
İlçe genelinde hizmet içi faaliyetlerinin yapılabilir hâle getirilecektir.
FAALİYET VE PROJELER
1. Kurum personeline uygulanacak eğitim ihtiyacı anketi geliştirmek ve uygulamak
2. Hizmet içi bölümü ve Yatırım donatım bölümünün işbirliğiyle, hizmetçi eğitim faaliyetlerine uygun bir
binanın araştırılarak ilgili birime tahsis ederek düzenlemek
3. İlçe hizmet içi eğitim planını hazırlamak
4. Seminerlere akademisyenlerin katılımı için üniversitelerle işbirliği yapmak
5. Yapılan faaliyetleri etki değerlendirme anketi değerlendirmek ve sonuçlarını arşivlemek
6. İlçemiz personelinin mahalli ve merkezi hizmet içi faaliyetlerine katılımını teşvik etmek
Tahmini bütçe: 35000,00 TL
- 55 -
6.TEMA: ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
STRATEJİK
AMAÇ
6.1.1. İlçemiz eğitim öğretim
istatistiklerini geçerli güvenilir ve
işlevsel veriler halinde toplamak. Bu
verileri değerlendirmek, ilgili kurum
ve kuruluşların kullanımına sunmak
üzere güncellemek
6.1.Özdeğerlen
dirme yapmak
Performans
Göstergeleri
PG1.TKY kurum
yarışmasına katılmak
Performans Hedefleri (1 yıllık)
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
PH1
1
1
1
1
PH2
-
PH3
-
PH4
-
Önceki yıllar
Türü
2009 2010
Sonuç
-
-
İlk Yıl
Sonraki yıl
hedefleri
2011 2012 2013
1
1
1
1
STRATEJİLER
İlçemiz okulları ve öğrenci sayısı ve yapılan faaliyetlerle ilgili güncel verileri
toplayarak değerlendirilirse doğru planlamalar yapılabilecektir.
Elde veriler ilçemiz okul ve kurumlarına paylaştırılarak, ilçemize bağlı kurum
ve okullarımızın, öz değerlendirmelerini doğru yapmalarına imkân
sağlanacaktır.
FAALİYET VE PĞROJELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2014
Okul kurumlarının ayrı ayrı fiziki imkânları istatistiğini yapmak
İlçemiz insan kaynakları verilerini yılda iki kez toplamak
İlçemiz ilköğretim okulları, SBS ve OKS verilerini toplamak ve derlemek
İlçemiz Anadolu liseleri LGS ve YGS istatistiğini derlemek.
İlçemiz Liseleri LGS ve YGS istatistiğini derlemek.
Toplam kalite yönetimi okul ve kurum yarışmalarına katılabilmek için gerekli sayısal verileri derlemek
Rehberlik hizmetleri istatistiğini derlemek
Paydaş memnuniyet anketlerini geliştirmek ve her yıl nisan mayıs aylarında uygulamak
- 56 -
3.3. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
Stratejik planın izlenip gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşağıdaki yöntem ve tekniklerle
yapılacaktır:
1. Performans Değerlendirme Yöntemi
2. Kayıtlar ve Dokümanların İncelenmesi
3. Memnuniyet Anketleri
4. Görüşme Formları vb.
NOT: Stratejik Planımız üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, gelişen ve değişen şartlara
göre yenilenecektir.
3.4. EYLEM PLÂNLARI
NOT: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLGİLİ
BİRİMLERİNCE YAPILACAK.
- 58 -
EK 1.
TEMA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
ÖZET MAALİYET TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.TEMA TOPLAMI
2.1
2.2
2.TEMA TOPLAMI
3.1
3.TEMA TOPLAMI
4.1
4.1
4.TEMA TOPLAMI
5.1
5.2
5.TEMA TOPLAMI
6.1
6.2
6.TEMA TOPLAMI
STRATEJİK
HEDEF
1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.5.1
2011
2012
2013
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
2.2.1
3.3.1
4.1.1
4.1.2
5.1.1
5.2.1
6.1.1
6.2.1
PLANLAMA TOPLAMI
ÖNEMLİ NOT: BU TABLO (ÖZET MAALİYET TABLOSU)
STRATEJİK PLANDA YER ALACAK ANCAK İNTERNETTE
YAYINLANMAYACAKTIR.
- 59 -

Benzer belgeler