Tosun Terzio˘glu`nun Matemati˘ge Katkıları

Transkript

Tosun Terzio˘glu`nun Matemati˘ge Katkıları
Tosun Terzioğlu’nun Matematiğe Katkıları
Aydın Aytuna
Tosun Terzioğlu’nun araştırma alanı Fonksiyonel Analiz dir. Katkıları, alanın
tümünü ilgilendiren bazı temel sonuçların yanı sıra yerel topolojik vektör uzayları ve özellikle Fréchet uzayların yapı teorisinde odaklanmıştır.
Konunun temel sonuçlarından biri olarak kabul gören, iki Banach uzayı
arasındaki kompakt linear operatörlerin karakterizasyonu [1971] hem içerik hem
de uygulanabilirlik açısından oldukça önemlidir.
Terzioğlu, doktora tezinde yerel konveks uzaylar için çapsal boyut kavramını
ayrıntılı bir şekilde incelemiş, geliştirmiş ve bu kavramın uygulamalarını araştırmıştır. Örneğin Schwartz uzaylarının bu invariant yoluyla tanımlanabileceğini
göstermiştir. Bu kapsamda G1 ve G∞ olarak adlandırdığı Köthe uzay ailelerini
tanımlamış ve bu ailelerin doğal bir dualite içinde olduklarını göstermiştir [1973
- 1976].
Kolmogorov çapları ve çapsal boyutun çeşitli versiyonları, Terzioğlu’nun
yaşam boyu araştırmalarında önemli bir yer tutar. İlerleyen yıllarda çapsal
boyuttan daha kuvvetli bir değişmez (invariant) olan m-dikdörtgensel değişmezlerini, P. A. Chalov ve V. P. Zahariuta ile beraber tanımlayıp geliştirmiştir. Bu
invariantları bazı yerel konveks tensör/direkt çarpımları ayrıştırmakta etkin bir
biçimde kullanılmıştır [1995 - 2004].
1970’lerin ikinci yarısında, A. Grothendieck tarafından 1955’de ortaya atılan
nükleer uzaylar üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran Terzioğlu, M. S. Ramanujan ile beraber nükleerlik kavramını genişleterek, ΛN (α)-nükleerlik özelliğini
tanımlamış ve stabil (yani supn α2n /αn < ∞ olan α = (αn )) dizileri için, bu
özelliğe sahip Fréchet uzaylarının, Λ∞ (α)N ’in kapalı alt uzayları ile çakıştıklarını
kanıtlamışlardır [1975].
M. Alpseymen Kocatepe ve diğer öğrencileri ile nükleer Köthe uzayları yapı
teorisine önemli katkılarda bulunan Terzioğlu, bu alanda 1980’lerde yaşanan
paradigma değişikliğinden sonra da konunun önde gelen araştırmacılarının arasında yer almıştır. Terzioğlu 1985’te D. Vogt ve okulunun geliştirdiği yapısal invariantların, Kolmogorov çaplarına, dolayısıyla çapsal boyuta olan etkilerini inceleyen teknik ancak çok ilginç bir çalışmayı hayata geçirmiştir. Bu çalışmadan
yola çıkarak A. Aytuna, J. Krone, T. Terzioğlu, Vogt okulunun DN ve Ω
özelliklerini sağlayan Fréchet uzayları için ilişkilendirilmiş kuvvet dizisi nosyonunu ortaya çıkarmışlardır [1989 - 1990]. Yürütülen bu ortak çalışmalarda,
çapsal boyutu stabil nükleer sonsuz tipli kuvvet serisi uzayları ile çakışan bu tip
nükleer Fréchet uzaylarının böylesi kuvvet serilerine izomorf tamlanabilen alt
uzaylarına sahip oldukları ispatlanmıştır. Öte yandan son yıllarda çapsal boyutları stabil nükleer sonlu-tip kuvvet serisi bir uzayı ile çakışan Fréchet uzayları
ile ilgilenmeye başlayan Terzioğlu [2013] P. Djakov ve A. Aytuna ile bu konuda
1
ortak düşünceler geliştirmişlerdir. Bu yönde elde edilen bazı sonuçlar henüz
yayın aşamasındadır.
Nükleer Fréchet uzayları yapı teorisinde, ipuçları A. Aytuna - T. Terzioğlu
[1981] kadar inen ancak Terzioğlu’nun Z. Nurlu ile olan ortak çalışmasında
[1989] gün ışığına çıkartılan bir dikotronomi, uzun solukta bir araştırma alanı
yaratmıştır. Bu dikortonomiyi ”Ya iki nükleer Fréchet uzayı arasındaki tüm
linear sürekli operatörler kompaktır (yani bir anlamda iki uzay birbirlerinden
çok farklıdır), ya da ortak (hatta tamlanabilen) alt uzayları veya bölüm uzayları
vardır” şeklinde özetleyebiliriz. Hangi şartlarda bu dikotraminin geçerli olacağı
ve bu olgunun tüm boyutlarıyla araştırılması, Terzioğlu’nun, S. Önal, V. P. Zahariuta, P. Djakov ve M. Yurdakul ile onlarca yıl süren ortak çalışmalarına konu
olmuştur [1984 - 2004].
Terzioğlu, nükleer direkt ve/veya tensör çarpım uzaylarının tamlanabilen
kapalı alt uzaylarının klasifikasyonları ve özellikle izomorfik çarpım uzayların
parçalarının hangi koşullarda izomorf olacağı problemi üzerinde 1994 yılından
başlayarak, zaman zaman, V. P. Zahariuta, P. Djakov, A. Goncharov ve P. A.
Chalov gibi matematikçilerle ortak araştırmalar yürütmüştür. 2011 yılına dek
süren bu çalışmalarda sonsuz-tipli kuvvet serileri uzayları ve duallerinin kendi
aralarındaki tensör çarpımları kapsamında kuvvetli sonuçlar elde edilmiştir.
1970’lerde A. Pelczynski, bazı olan nükleer Fréchet uzaylarının tamlanabilen
kapalı alt uzaylarının da otomatikman bir baza sahip olup olmayacağı sorusunu
gündeme getirmişti. Bu soru analizde önemli yer tutan sonsuz-tipli kuvvet serileri uzayları için bile hala açık bir sorudur.
A. Aytuna, J. Krone, T. Terzioğlu 1998 yılında sonsuz tipli nükleer kuvvet
serilerinin, stabil çapsal boyutu olan tamlanabilir kapalı alt uzaylarının bazı
olduğunu kanıtlamışlardır.
Bu sonuç, analizde tabii olarak karşımıza çıkan bazı Fréchet uzayları için baz
bulunmasında, kapsamlı ve kullanışlı bir enstrüman olma özelliğini günümüze
dek korumaktadır.
Haziran 2016
2

Benzer belgeler

C¸ALISMA SORULARI IV Ders: MAT 261 Konu: Lineer Dönüsümler

C¸ALISMA SORULARI IV Ders: MAT 261 Konu: Lineer Dönüsümler dönüşümün görüntüsünün ve çekirdeğinin bir tabanını yazınız. 5. [v1 , v2 , v3 ] ve [w1 , w2 , w3 ], sırasıyla V ve W vektör uzaylarının sıralı tabanları olsunlar. T (v1 ) = w1 + w2 + w...

Detaylı

TOBB - ETU Department of Economics IKT 262

TOBB - ETU Department of Economics IKT 262 (d) Diyelim ki bu 2-periyod devam eden bir problem olsun, yani t = 0, 1 ve petrolün tamamı son periyod çıkartılıyor, x2 = 0. Bellman denklemini (deg̃er fonksiyonlarını) yazın. V0 , V1 , V2 ve u0 ...

Detaylı

Kablosuz Gömülü Sistemler˙Için Uyarlanabilir Konum Tespit Sistemi

Kablosuz Gömülü Sistemler˙Için Uyarlanabilir Konum Tespit Sistemi Ultrasonik sinyal ile yapılan uzaklık tahmini ortamın devingenliğinden ötürü gürültüye sahiptir. Gürültülü uzaklık tahmininden hatalara karşı daha dayanıklı ve devingen uzaklık takipini...

Detaylı

Pazar Sepet Analizi için Örneklem Oluşturulması ve - CEUR

Pazar Sepet Analizi için Örneklem Oluşturulması ve - CEUR yapılmış olan müşteri segmentasyonu kümeleme olarak kabul edilmiştir. Segmentasyon sonucunda birbirine benzer müşterilerin oluşturduğu kümeler örnekleme için girdi olarak kullanılmıştı...

Detaylı

Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için s¨ur¨us

Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için s¨ur¨us Otomobiller petrol türevi yakıtların en önde gelen tüketicilerindendir. İstatistiklere göre 2011 yılında A.B.D.’de tüketilen petrolün 71%’i ulaşım sektöründe kullanılmıştır[3]. Petrolün...

Detaylı

private sector for food security

private sector for food security Andriy Vadaturskyy, Deputy General Director of Trade Noble Hammadde Ticaret A.S., Turkey Ömer Faruk Sarıcalı, General Manager Olam International Ltd Chandra Suresh Keshav, President and Global Head...

Detaylı

TBAE TÜM MAKALELER

TBAE TÜM MAKALELER Canonical bases for real representations of Clifford algebras Standing waves for a generalized Davey–Stewartson system: Revisited

Detaylı