kapak OK.fh11

Transkript

kapak OK.fh11
Endüstriyel Elektrik & Elektronik
METAL BÖLMEL‹ MODÜLER HÜCRELER
STAT‹K TRANSFER SWITCH
KES‹NT‹S‹Z GÜÇ KAYNAKLARI
EMC Serisi
Yüksek Verim
Haberleflme Kart› Opsiyonlu
Her bölümün di¤er bölümden metal ile
ayr›ld›¤› vakumlu anahtarlama ünitelerine
sahip modüler hücrelerdir. Metal Bölmeli
Modüler Hücreler; indirici trafo merkezleri,
su pompa istasyonlar›, enerji kesintisine
tahammülü olmayan hastaneler, havaalanlar›
vb., endüstriyel tesisler, enerji üretim
santralleri, organize sanayi bölgesi da¤›t›m
merkezlerinde kullan›l›r. Sistemin Avantajlar›
flunlard›r: Projelerde yap›lacak de¤iflikliklerde
s›n›rs›z çözüm imkan› sunmas›, Kesicilerin
özel araba üzerine dizayn› ile çok h›zl› flekilde
kesici de¤iflimi yap›labilmesi, Kilitleme
düzenekleri sayesinde güvenilir manevra, ‹ç
arka dayan›m› akredite laboratuvarlarda
kan›tlanm›fl metal muhafaza, Yüksek k›sa
devre ak›m›na dayan›m. EMC serisi Modüler
Hücrenin Bölümleri flunlard›r: Bara bölmesi,
Anahtarlama bölmesi, Alçak gerilim bölmesi,
Kablo ba¤lant› bölmesi.
Inform Elektronik'in sundu¤u Statik Transfer
Switch'in öne ç›kan baz› özellikleri flunlard›r:
Ba¤›ms›z kaynaklar aras›nda kesintisiz geçifl,
Senkron / Asenkron transfer mode, Öncelikli
kaynak seçebilme, Otomatik ve manuel
transfer, RS 232 portu ile veri izlenimi, Yük
alt›nda kesintisiz ar›zal› modül de¤ifltirebilme,
Mikroifllemci kontrolü ile h›zl› diagnostic
cevap, Dahili (2 adet) Manuel By-pass, Çok
kolay bak›m imkan›, % 1 den küçük ak›m
distorsiyonu, Yüksek verim. Cihaz üzerinden
tan›mlanacak öncelikli kaynak da meydana
gelen -set de¤erleri d›fl›ndaki- afl›r›
düflük/yüksek gerilimlerde 5ms den k›sa
sürede ikinci kayna¤a geçifl olana¤› ve
ölçüleriyle kolay montaj imkan› sa¤lar. Her
iki kaynaktada meydana gelecek ar›zalarda
otomatik ve manuel by-pass seçenekleri
bulunur. Plug-in yap›s›yla cihaz by-pass ta
iken ar›zal› devresi kesintisiz de¤ifltirilebilir.
Güç elektroni¤i alan›nda faliyet gösteren
firmam›z kesintisiz güç kaynaklar›, voltaj
regülatörleri, DC güç kaynaklar› ve elektronik
kompanzasyon sistemleri ile hizmet
vermektedir. Bu ürünlerimiz AR-GE
departman›m›z›n gelifltirmifl oldu¤u
haberleflme opsiyonu sayesinde geliflen
teknolojiye uyum sa¤lam›flt›r. Haberleflme
kart›m›z ile ek bir donan›ma (SNMP modulü
v.b.) ihtiyaç duymadan PC vas›tas›yla a¤
üzerinden ve uzak noktadan ürün takibi
mümkündür. Kullan›c›n›n alm›fl oldu¤u ürünü
sürekli kontrol alt›nda tutabilece¤i ekonomik
bir çözümdür. Güç kaynaklar›nda kullan›lan
haberleflme kart› ba¤l› bulunan serverlar›
otomatik kapatma özelli¤iyle korur. Kritik
yükleri koruyan bu ürünlerin uzaktan
kontrolü için ekonomik bir çözüm olmas›n›n
yan›nda, üretici olarak ürünlerimize h›zl› ve
do¤ru müdahaleler yapmam›z› kolaylaflt›r›r.
EL‹MSAN
Tel : +90 262 3752360
Fax : +90 262 3752322
INFORM ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 6225800
Fax : +90 216 6219235
GESS/OES ORTADO⁄U ELEKTRON‹K
Tel : +90 312 2567755
Fax : +90 312 2561939
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30625 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30631 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30655 giriniz.
GERÇEK RMS AKIM DÖNÜfiTÜRÜCÜ
OBO T-SER‹S‹ BUATLAR
MID BELGEL‹ SAYAÇ
Eko-Seri: CT35-VC & CT35-VCD
Halojensiz Polipropilenden
Türkiye'de Bir ‹lk
CT35-VC, 85-320VAC
/100-300VDC aral›¤›nda besleme gerilimi
olan, 0-1A ve 0-5A
Ak›m trafolar›na
uyumlu, 0-5VDC, 010VDC, 0-20mA ve
4-20mA ç›k›fl sinyali
verebilecek flekilde
siparifl edilebilen ‹zoleli
Gerçek RMS Ak›m
Dönüfltürücüdür.
CT35-VCD ise, 2028VDC aral›¤›nda besleme gerilimi olan,
0-1A ve 0-5A Ak›m trafolar›na uyumlu, 05VDC, 0-10VDC, 0-20mA ve 4-20mA ç›k›fl
sinyali verebilecek flekilde siparifl edilebilen
Gerçek RMS Ak›m Dönüfltürücüdür.
Dönüfltürücülerin üzerinde 2ad. durum ledi
bulunmaktad›r. Bunlar rölenin çal›flt›¤› anlam›na
gelen ON ledi ve hata durumunu gösteren
ERROR ledleridir. Kullan›c› istemifl oldu¤u
girifl ve ç›k›fl sinyal aral›klar›ndaki ürünü siparifl
edebilmektedir. Bu sayede sistemlere, kolay
adaptasyon olana¤› sa¤lan›r. Yüksek dönüflüm
hassasiyetine sahiptir. Genifl çal›flma gerilimi
aral›¤›na sahip olmas› sayesinde, besleme
geriliminde oluflabilecek sorunlar› ölçüm
hassasiyetine yans›tmaz.
OBO T-Serisi tüm buatlar 650°C yanmazl›k
testlerinden baflar›yla geçmifltir, 960°C aleve
dayan›kl› alternatif de mevcuttur. Halojensiz
polipropilenden üretilen T-Serisi; flor, klor
ve brom içermez. Buata tespit edilmifl tutucu
sayesinde, kapaklar kaybolmaz. T-Serisi, IP
55'ten IP 66'ya kadar koruma s›n›f›na sahiptir.
Geçifl contalar› sayesinde kablo ya da
rakorlar›n montaj› çok kolayd›r. Standart
grinin (RAL 7035) yan›s›ra, fildifli (RAL 1015),
saf beyaz (RAL 9010) ve k›rm›z› kapakl› aç›k
gri renk alternatiflerine sahip buatlar, DIN
EN 60670 standart›na uygun olarak VDE
onayl›d›r. Pratik özellikleri, boyut çeflitlili¤i ve
klemensli alternatifiyle T-Serisi buatlar her
ihtiyaca cevap vermektedir.
Türkiye'nin ve
dünyan›n önde
gelen sayaç üreticisi
Elektromed, bir ilke
daha imza atarak,
Türkiye'nin ilk MID
-Measuring Instruments Directive
kapsam›nda belgelendirilmifl sayaçlar›n› piyasaya sundu.
Bu belgeyle
Türkiye'de üretilen
ve AB ülkelerinde
serbest dolafl›m
hakk›na sahip ilk sayaç unvan›n› kazanan
Elektromed EC1 ve EC0 sayaçlar›, yüksek
kalite ve ölçüm hassasiyeti ile öne ç›k›yor.
Yürüttü¤ü Ar- Ge çal›flmalar› ile tüketicilerine
her zaman daha iyisini sunmay› amaçlayan
Elektromed, MID belgesi ile üretim
tesislerinde var olan test ve kalibrasyon
süreçlerini de gelifltirdi. Tüketicinin yarar›n›
gözeterek üreticinin en üstün kalite ve
kontrolde üretim yapmas›n› sa¤layan MID
standartlar› gere¤ince, Elektromed'in EC0
ve EC1 sayaçlar› çevre flartlar›na dayan›m›,
ölçüm hassasiyeti ve ürünün insan sa¤l›¤› ile
dost olma özelliklerini maksimuma tafl›d›.
KLEMSAN OTOMASYON
Tel : +90 212 2225200
Fax : +90 212 2226655
OBO BETTERMANN TÜRK‹YE
Tel : +90 216 4294650
Fax : +90 216 4294664
ELEKTROMED
Tel : +90 216 5228400
Fax : +90 216 5228409
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30640 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30304 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30685 giriniz.
32
ARALIK 2009