marshall soğuk yol çġzgġ boyası

Transkript

marshall soğuk yol çġzgġ boyası
MARSHALL
SOĞUK YOL ÇĠZGĠ BOYASI
ÜRÜNÜN PAZARA SUNUMU
Ambalaj ---------------------------------- 25 KG.
Renkler ----------------------------------- Beyaz ,sarı
KULLANIM ALANLARI
---------------------------------------------- Yoğun taĢıt trafiğine maruz kalan her türlü bitümlü yüzey ,asfalt ve beton yollar,
kaldırımlar ,kaldırım taĢları ve otoparkları iĢaretleme amacı ile kullanılan soğuk yol
çizgi boyasıdır..
ÖZELLİKLERİ
---------------------------------------------- Modifiye alkid reçine içeren ,yüksek kalitede ,sentetik ,hızlı kuruyan , dayanıklı ve
uzun ömürlü ,kimyasal ve fiziksel direnci yüksek ,bitüm kusması yapmayan soğuk
yol çizgi boyasıdır.
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm --------------------------------- Pürüzsüz, akıcı sıvı
Kimyasal yapısı ------------------------ Modifiye alkid reçine
Kuruma süresi -------------------------- 15 dakika (tekerlek kuruması) Ref: ASTM D711-89/BS6044, TS4320
---------------------------------------------- 30-45 dakika (dip kuruma) Ref: BSEN 29117 1992, TS4320
Önerilen uygulama katı -------------- 1 kat
Kalıcı madde (ağırlıkça) ------------- % 75 ±2 Ref: TS EN12802 EK A
Yoğunluk --------------------------------- 1,5 gr/cm³(beyaz) , 1,6 gr/cm³ (beyaz)
Viskozite --------------------------------- 80-95 KU Ref: ASTM D562
Ġncelticisi --------------------------------- Yol Çizgi Tiner
YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır .Yüzeyler uygulama öncesinde
yağ ve pisliklerden arındırılmıĢ olmalıdır.
UYGULAMA
Önerilen uygulama araçları --------- Her türlü soğuk yol çizgi boyası uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka
toz, kir ,mıcır vb malzemelerden arındırılmalıdır.Uygulama yüzeylerinde eski
boya kalıntıları uzaklaĢtırmalıdır.Yol çizgilerinin iĢaretlenmesi
uygulamalarında mümkün olduğunca gevĢek zemin, aĢınmıĢ agregalı
yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır.Uygulamaya baĢlanmadan önce
ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıĢtırılmalıdır.Uygulama yeri
Ģablonlar ile belirlenmeli ve Ģablonların içine Marshall Yol Çizgi Boyası
uygulanmalıdır.Marshall Yol Çizgi Boyası’nın uygulandığı yerler en az 1
saat kullanıma kapatılmalıdır.Ġnceltilmeden kullanılabilir.Gerekli hallerde 10
kısım Marshall Yol Çizgi Boyası 1 kısım Marshall Tiner Yol Çizgi ile
inceltilebilir.Ġdeal yüzey performansı için, ürüne cam kürecik ilave edilmeli
ve mutlaka uygulama airless sistemlerle yapılmalıdır.
Ġnceltme oranı--------------------------- Arzu edildiği takdirde inceltmeye uygundur.
Uygulamada dikkat edilecek hususlar
---------------------------------------------- • Kullanmadan önce ürün ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar
karıĢtırılmalıdır.
---------------------------------------------- • Uygulama yüzeyleri kuru ve temiz olmalıdır.
UYGULAMA ARAÇLARININ TEMĠZLĠĞĠ
---------------------------------------------- Uygulama araçları kullanımdan hemen sonra toluen ile temizlenmelidir.
DEPOLAMA KOġULLARI
---------------------------------------------- Direkt güneĢ ıĢığı almayan, korunmalı ortamlarda ,orijinal ambalajında ağzı
açılmaması koĢulu ile depolanabilir.
UYARILAR
Tehlike sınıfı ve sembolü:
Xn: Zararlı F:Kolay Alevlenebilir
RİSK UYARILARI
R11 Kolay alevlenir.
R38 Cildi tahriş eder.
R48/20 Zararlı: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar
tehlikesi.
R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza
edin.
S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda
muhafaza edin.
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.-Sigara içmeyin.
S23 Buharını solumayın.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.
S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S33 Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
İçerik: 2-bütanon oksim içerir. Allerjik reaksiyonlara sebep
olabilir.
DİĞER UYARILAR
---------------------------------------Talep edildiğinde detaylı bilgi için güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu lıthıum carbonate

güvenlik bilgi formu lıthıum carbonate Atık, kontrola tabi atık gibi muamele görmelidir. Yerel Atık Bertaraf Etme Yetkililerinin gösterdiği bir şekilde ruhsatlı atık bertaraf etme yerinde bertaraf edilir. BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ

Detaylı

birim fiyat tarifleri

birim fiyat tarifleri YÜKLENİCİ’ nin, inşaat, mekanik ve elektrik işleri ile ilgili yapacağı her türlü imalatlara ait birim fiyatlara nakliye, her türlü iskele, çalışma sehpaları, derinlik zammı, alet ve edevat giderler...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. İnsan ve çevreye riskleri önlemek için kullanım kılavuzuna uyulmalıdır. Deri, göz ve giysi tema...

Detaylı