gelir idaresi baskanligi

Transkript

gelir idaresi baskanligi
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Sayı
: 77058783-105[Mük.257.VUK.ÖZ.14.60]-154
Konu
: Tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finens
17/06/2015
kurumları aracılığıyla yapmak zorunda olan
mükellefin bu tahsilatları için POS cihazı kullanıp
kullanamayacağı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Başkanlığımız Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün ...
vergi kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz ve gayrimenkul acenteciliği faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, işletmeniz tarafından
kiraya verilen konutların bulunduğu belirtilerek, bankalardan temin edilen POS cihazı ile kira tahsilatının yapılması
durumunda ilgili tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. aracılığıyla
yapılmış sayılıp sayılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında gayrimenkul sermaye iradının tarifi
yapılmış, bu kapsamda binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları
tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar da gayrimenkul sermaye iradı olarak sayılmış; ikinci fıkrasında da
birinci fıkrada yazılı mallar ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticari
veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı, üçüncü fıkrasında ise tüccarlara ait olsa dahi
işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında gayrimenkul sermaye iradıyla ilgili hükümlerin
uygulanacağı belirtilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye
Bakanlığı; "Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince
düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve
esaslarını belirlemeye" yetkili kılınmış, bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile
kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından düzenlenen
belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, şirketinize ait POS cihazı ile kira tahsilatı yapılması durumunda,
tahsilatın bankacılık sistemi aracı kılınarak yapılması nedeniyle söz konusu Tebliğde belirtilen tevsik zorunluluğuna
uyulmuş olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi
icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk.

Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk. yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.  ...." 

Detaylı

kendi imalati olan tahta tablolarin bir isyeri acilarak satisi yapilmasi

kendi imalati olan tahta tablolarin bir isyeri acilarak satisi yapilmasi kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.                           ...

Detaylı

Serbest Bölgede Ücret İstisnası hakkında örnek özelgeye ulaşmak

Serbest Bölgede Ücret İstisnası hakkında örnek özelgeye ulaşmak Buna göre, serbest bölgede üretimini yaptığınız ürünlerin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak ihraç edilmemesi nedeni ile personel ücretleri ile ilgili olarak 1 Seri No.lu 3218 say...

Detaylı

tasfiyeye giren kurumlarca gecici vergi beyannamesi verilmesi hk

tasfiyeye giren kurumlarca gecici vergi beyannamesi verilmesi hk Ekim-Aralık (01.01.2009-14.10.2009) dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesinin 2010 yılı Şubat ayının 14 üncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve hesaplanan geçici ver...

Detaylı

Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma

Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma             Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 5 inci

Detaylı

Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat

Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat kısmi tevkifat uygulanacak teslimler ayrıntılı olarak açıklanmış olup aynı Tebliğin 122 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile değişik (3.3.2.) bölümünde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından...

Detaylı