Resmî Gazete 1 - Ministry of Foreign Affairs

Yorumlar

Transkript

Resmî Gazete 1 - Ministry of Foreign Affairs
Resmî Gazete
19 Şubat 2007 PAZARTESİ
Sayı : 26439
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2007/11608
30 Haziran 2005 tarihinde Atina’da imzalanan ekli “Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem
Toplantısı Protokolü”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/11/2006 tarihli ve HUMŞ/470220 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2007 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.
A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. A. ŞAHİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
B. ATALAY
Devlet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Devlet Bakanı V.
M.AYDIN
Devlet Bakanı
N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
Adalet Bakanı
A. AKSU
Milli Savunma Bakanı V.
A.AKSU
İçişleri Bakanı
K. UNAKITAN
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı
O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
TÜRK-YUNAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI
PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 4 Şubat 2000 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının V.
Maddesine uygun olarak kurulmuş olan Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu, Üçüncü Dönem Toplantısını 29–30
Haziran 2005 tarihlerinde Atina’da düzenlemiştir.
Türk Heyetine, Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Tuncer Kayalar ve Yunan Heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın
Evripidis Stylianidis başkanlık etmişlerdir.
İki Heyetin üyeleri sırayla Ek I ve Ek II’de yer almaktadır.
Açılış Seremonisinde her iki Heyetin Başkanları, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler ve politikalar ile 12–13 Mart
2003 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyonun İkinci Toplantısından bu yana, tüm ikili ekonomik
ve ticari ilişkilerdeki gelişmelerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunmuşlardır.
Her iki Heyetin Başkanları, daha güçlü ekonomik ve ticari bağlar ile iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin
artırılmasının, her iki Hükümetin izlediği temel amaçlar olduğunu belirtmişlerdir. Böylelikle, Taraflar; ikili ekonomik ve
ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için mümkün olan yol ve yöntemleri detaylı olarak tartışmışlardır.
Taraflar, ortak ticari ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaları amacıyla, temaslarını yoğunlaştırmaları için, her iki ülkenin iş
çevrelerinin teşvik edilmesine devam edilmesi ihtiyacının altını çizmişlerdir. Taraflar, bu itibarla, 30 Haziran–1 Temmuz
2005 tarihlerinde Atina’da düzenlenecek olan 8. Dönem Türk-Yunan İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Türkiye’nin Ege
Kıyıları ile Yunan Ege Adaları 6. Ekonomik Zirvesi’nin, bu tür temasların yoğunlaşmasının somut göstergesi olduğunu
vurgulamışlardır.
Karma Ekonomik Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:
I. TİCARİ İLİŞKİLER
1. Ticari İlişkilerin Genel Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler
Taraflar, İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyondan bu yana, ikili ticaretlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini
yaparak, mevcut ticaret hacminin her iki ülkenin beklentilerini ve ekonomik potansiyelini yansıtmadığına işaret etmişlerdir.
Taraflar, iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılmasının, ekonomik ilişkileri üzerinde de olumlu etkisi olacağını
teyit etmişlerdir.
Taraflar, 2 Aralık 2003 tarihinde imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden
duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve sözkonusu Anlaşmanın, iki ülkenin iş çevreleri için daha iyi bir ekonomik ortam
yaratılmasındaki öneminin altını çizmişlerdir.
Yunan Tarafı, Türkiye’ye ihraç edilen Yunan ürünlerinin çeşidinin, muhtelif nedenlerden dolayı halen sınırlı
olduğunu belirtmiştir. Taraflar, bu itibarla, karşılıklı denge ve yarar esasına dayalı ticarete konu olabilecek yeni ürünlerin
belirlenmesi ve hedeflenmesinin yanı sıra, ikili ticaretin dağılımının daha da çeşitlendirilmesi için gerekli önlemlere ihtiyaç
duyulduğu hususunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, bu itibarla, iş çevrelerinin temaslarını artırabilmesi için, uygun platformlar oluşturma yoluyla, ticari
ilişkilerin artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü çabayı göstermeye karar vermişlerdir.
1
Türk Tarafı, 22–24 Nisan 2005 tarihlerinde Yunanistan’a Ticaret Heyeti organize edilmesinin başlıca nedenlerinden
birisinin, her iki ülke iş çevreleri arasındaki doğrudan temasların artırılması olduğunu belirtmiştir.
Taraflar, bu çerçevede, iki ülkede düzenlenen fuar ve sergilere katılımın yanı sıra, ticaret heyetleri ziyaretlerinin
önemini vurgulamışlar ve bunun gibi faaliyetlerin, pazar potansiyellerine ve bu doğrultuda tüketici tercihlerine ilişkin daha
fazla bilgi edinilmesinde olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir.
Taraflar, iş çevreleri arasındaki temasların, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini
yinelemişler ve Türk-Yunan İş Konseyi faaliyetlerinin, Türkiye ve Yunanistan’ın ekonomik yapısı ve pazar potansiyellerine
ilişkin bilgi değişimini kolaylaştırdığını ve iki ülkenin iş çevreleri arasındaki farkındalığı artırdığını belirtmişlerdir.
Türk Tarafı, Akerport (Türkiye) ve Astakos (Yunanistan) Terminali yetkililerinin "Dünya Serbest Bölgeler
Konvansiyonu 2005 İzmir Uluslararası Konferansı"na katılımından duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. Taraflar, bu
çerçevede, bu alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki arzularını yinelemişlerdir.
Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Yunan Standardizasyon Teşkilatı (ELOT) arasındaki İşbirliği
Anlaşması’nın 30 Haziran 2005 tarihinde imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlar ve bu Anlaşmanın, her iki ülke
ihracatçıları için her iki pazardaki standardizasyon konularının çözümüne ve iki kuruluş arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesine yardımcı olacağına yönelik inançlarını ifade etmişlerdir.
Türk Tarafı, Türk Metroloji Enstitüsü (UME)’nin, Yunan Metroloji Enstitüsü (EIM) ile metroloji, kalibrasyon ve
kalite kontrolü alanlarında işbirliği yapmaya yönelik ilgisini belirtmiştir. Türk Tarafı, bu işbirliğinin; ikili karşılaştırmalar,
uzman değişimi, metrolojik ekipman ve araçların geliştirilmesi, metrolojide ortak araştırma projeleri, ortak toplantı ve
konferansların düzenlenmesi ile doğal gaz debi sayaçlarının kalibrasyonu (türbin, ultrasonik tip vs.) şeklinde olabileceğini
bildirmiştir.
2. İkili Ticarete ilişkin Konular
Taraflar, son yıllarda ikili ticaretteki kapsamlı gelişmeyi göz önüne alarak, ikili ticarete zarar veren konular hakkında
görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, pazarlara daha iyi giriş sağlama amacıyla, ikili ticari ilişkilerinde kalan herhangi
bir engelin bertaraf edilmesinin öneminin altını çizmişlerdir. Taraflar, bu itibarla, bu amaca yönelik çabalarına devam etmeyi
kararlaştırmışlardır.
Türk Tarafı, Yunan tarafından, Yunan pazarına olan güçlü ilgilerini hatırlatarak, Türk işadamları için vize
prosedürlerinin kolaylaştırılmasını talep etmiştir. Türk Tarafı, Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarının hiçbir
temsilcisinin oturma izni alamadığı gerçeğini anımsatarak, Yunan Tarafından buna ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılmasını
da talep etmiştir.
Yunan Tarafı, Türkiye’deki konsolosluk yetkililerinin hâlihazırda Topluluk Müktesebatı’na göre vize verme
işlemlerini kolaylaştırdıklarını ifade etmiştir. İşadamlarına oturma müsaadeleri konusunda ise Yunan Tarafı, çıkacak yasanın,
bu konu ile ilgili prosedürleri basitleştireceğini bildirmiştir.
3. Kıyı Ticareti
Taraflar, 27 Haziran 2005 tarihinde İzmir ve Midilli Valileri arasında imzalanan protokolü memnuniyetle
karşılamışlar ve Türk Tarafı, tarafların yerel taleplerini göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin Ege Kıyıları ile Yunan
Adaları’nda iki Tarafça kararlaştırılacak, özel olarak belirlenmiş bir alanda, iki ülkenin ilgili makamları tarafından
tanımlanmış günlük tüketim mallarının karşılıklı olarak tedarikine imkân sağlayan bir "Pilot Proje" oluşturulması imkânına
ilişkin özet bilgi vermiştir.
Türk Tarafı, bu çerçevede, sözkonusu projenin düzenlenmesi imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma
grubu kurulmasını teklif etmiştir.
Yunan Tarafı, Türk önerisini not etmiştir. Çalışılmasını takiben, mümkün olan en kısa süre içerisinde Yunan
pozisyonu iletilecektir.
II. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
1. Enerji
Taraflar, Türk şirketi BOTAŞ ve Yunan şirketi DEPA arasında, 2003 yılında Gaz Alım ve Satım Anlaşması’nın
imzalanması ve AB ile ortak bir finansman sözleşmesi altında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Gaz Boru Hattı
Enterkonneksiyonu (I.G.T. Projesi) inşaatı çalışmalarının icrası sonucunda gerçekleşmiş ve devam etmekte olan işbirliğinden
duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Taraflar, I.G.T. projesine yönelik tam desteklerini ve her iki ülkenin
Başbakanlarının katılımı ile 3 Temmuz 2005 tarihinde Türk-Yunan sınırında gerçekleşecek olan inşaat işlerinin açılış törenini
beklediklerini yeniden teyit etmişlerdir.
Taraflar, doğu kaynaklı gazın Avrupa Pazarlarına taşınması için, gerekli yeni altyapı ile birlikte, I.G.T. projesinin ve
her iki ülkedeki mevcut şebekelerin kullanılması konusundaki tam desteklerini de teyit etmişlerdir.
Taraflar, BOTAŞ ve DEPA arasındaki işbirliği ve yapıcı ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve aynı
yaklaşımın, I.G.T. hattının İtalya genişlemesindeki ortak çalışmaların yürütülmesinde de izlenmesini temenni etmişlerdir.
Taraflar, 400 kV’lik Filippi (Yunanistan) - Babaeski (Türkiye) iletim hattının inşası için 28 Mart 2002 tarihinde ilgili
elektrik kuruluşları (∆EH) ve (TEİAŞ) arasında Ankara’da imzalanan MOU’nun 7.2 Maddesinde belirtilen ve 7 Mart 2003
tarihinde ∆EH ve TEİAŞ tarafından İstanbul’da hazırlanan Proje İnşaat Anlaşmasının, her iki Tarafın Yönetim Kurulları
tarafından onaylanmış ve 1 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olduğunu belirtmişlerdir. İnşaat hâlihazırda başlatılmıştır ve
sözkonusu MOU’da öngörüldüğü üzere 2006 yılının sonu itibariyle tamamlanacaktır.
Taraflar, yenilenebilir enerjiye ilişkin olarak, yakın gelecekte bu tür bir işbirliğinin gelişmesine imkân sağlayacak yol
ve yöntemlerin (örneğin ticari işbirliğinin teşvik edilmesi ile araştırma ve geliştirme çalışmalarının artırılması) araştırılması
ve bilgi değişimi yapılmasına yönelik niyetlerini teyit etmişlerdir. Bu çerçevede Yunan Tarafı; çalışmalarındaki ilgili Yunan
deneyimlerini kazanmaları amacıyla, Türk uzmanların Yunan yenilenebilir enerji tesislerini ziyaret etmelerine dair teklifini
yinelemiştir.
Türk Tarafı, Yunan Tarafını, Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa’da bölgesel rekabetçi gaz ve elektrik pazarları
oluşturulmasına yönelik çabaları, 2002 yılında başlayan Atina sürecinden bu yana desteklediği hususunda bilgilendirmiştir.
2. Sanayi
2
Taraflar, sanayiinin en önemli işbirliği alanlarından birisi olduğunu belirtmişler ve sınaî işbirliğinin, müteakip sanayi
sektörlerinde ortak girişimler, teknik bilgi transferi, gruplandırma ve personel eğitimi alanlarında daha da geliştirilmesine
yönelik çalışmaları için ilgili kamu kuruluşları ve girişimci ajanslarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır: hafif sanayiinin
(tekstil ve deri sanayii, kozmetik, kâğıt ve kâğıt hamuru vs.) yanı sıra, inşaat, gıda sanayii, elektrikli makineler, bilgi
teknolojisi ürünleri, haberleşme ve işitsel ekipman, kablo ve polimeriler.
Taraflar, ayrıca, ülkelerinde gerçekleştirilecek fuar, sergi, eğitim programları hakkında düzenli olarak bilgi
değişiminde bulunmayı kararlaştırmışlardır.
Türk Tarafı, ayrıca, pancar yetiştirme ve şeker üretim teknolojileri alanlarında bilgi değişiminde bulunmaya hazır
olduğunu ifade etmiştir.
Türk Tarafı, Türkiye’nin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB)
Yunan muhatabı ile aşağıdaki alanlarda işbirliği başlatma isteğini iletmiştir:
- Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen kurumlar arasında bilgi ve tecrübe değişimi,
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere özel öncelik verilerek, Türk ve Yunan şirketleri arasındaki ticari ortaklığın teşvik
edilmesi,
- KOBİ’lere özel öncelik verilerek teknolojik açıdan gelişmiş Türk ve Yunan şirketleri arasındaki ortaklığın teşvik
edilmesi ile Türkiye ve Yunanistan’ın KOBİ’lerinin yararlanabileceği her türlü teknoloji transferi ve ortak araştırmanın teşvik
edilmesi,
- Veri tabanlarının karşılıklı olarak kullanılması.
Türk Tarafı, KOSGEB’in, KOSGEB tarafından uygulanan "Ticari İrtibat Merkezleri" modeli yoluyla teknoloji
transferi, ortak girişimler ve ticari bağlantılar oluşturulması alanlarında işbirliği başlatılması amacıyla, Yunanistan’daki
muhatabı ile bağlantı kurma isteğini ifade etmiştir.
Yunan Tarafı, bu teklifleri, değerlendirilmesi için, ilgili otorite olan Yunanistan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve
Elsanatları Kuruluşu (EOMMEX)’e iletmeyi kararlaştırmıştır.
3. Tarım ve Balıkçılık
Taraflar, tarım alanında bugüne kadar devam eden işbirliğini ve ilgili "Görev Grubu" çerçevesinde, Türk mevzuatının
Topluluk Müktesebatına uyumlaştırılmasına yönelik Yunan desteğini memnuniyetle kaydetmişledir.
Taraflar, Tarım Yürütme Komitesi İkinci Dönem Toplantısı esnasında (Ankara, 9/7/2004) kararlaştırılan faaliyetlerin
uygulanması ile ilgili olarak, aşağıdaki faaliyetlerin işbirliğinde kayda değer adımları oluşturduğu hususunda mutabık
kalmışlardır;
- Tarımsal Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji konularında çalıştay (Atina,7-9/12/2004),
- Bitki Genetik Kaynaklarının Kendi Doğal Ortamlarında Muhafazası ile ilgili olarak Yunan uzmanların eğitim
ziyareti (İzmir 20-25/2/2005),
- Su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık ile ilgili uzmanlar Çalışma Grubu (Atina, 12-13/5/2005)
Taraflar, aşağıdaki faaliyetleri teşvik etme konusundaki ilgilerini tekrar teyit etmişlerdir:
- Türk uzmanlar için; AB Ortak Tarım Politikası, O.T.P. reformu, müdahale kurumları, ödeme kurumları, tarımsal
ürünlerin pazarlama standartları ve Ortak Tarımsal Pazarlar hakkında, 2005 yılının ikinci yarısı içerisinde Türkiye’de
düzenlenecek bir eğitim semineri.
- Yunan uzmanların, 2005 yılında Türkiye’nin Güneyindeki örnek bir narenciye çiftliğini çalışmak üzere eğitim
ziyareti.
Taraflar ayrıca, "Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde Organik ve Entegre Üzüm Üretimi" ortak araştırma projesinin, diğer
Akdeniz ülkelerinin de konsorsiyuma katılması şartıyla, AB 6. Araştırma ve Geliştirme Çerçeve Programı’na sunulması için
hiçbir çabayı esirgemeyeceklerini vurgulamışlardır.
Yunan Tarafı; tecrübe, bilgi ve uzman değişimi yoluyla, müteakip alanlarda işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu
belirtmiştir: Meyve ve sebze pazarının ortak olarak düzenlenmesi, tarımsal ürün değişiminin geliştirilmesi, pirinç
yetiştiriciliği ve çeşitleri, biyolojik çeşitlilik, türlerin korunması, çölleşme konusuna karşı koyma, ulusal park ve koruma
altındaki alanların idaresi, kalite sistemlerinin (bitki üretiminde entegre idare sistemleri, yüksek kaliteli büyükbaş hayvan eti,
organik tarım) geliştirilmesi ve ortak geleneksel tarım ürünleri.
Türk Tarafı bu teklifleri memnuniyetle karşılamıştır.
Türk Tarafı, Yunan Adalarına ihraç edilen taze sebze ve meyvelerin bitki sağlığı muayenelerinin sadece
Atina’daki laboratuarlarda yapılmasının, Yunanistan’a yönelik Türk ihracatı üzerinde olumsuz yönde etkileri olduğunu
yinelemiş ve Yunan tarafının yapıcı önerilerinin memnuniyetle karşılanacağını belirtmiştir.
Yunan Tarafı, Türk önerisini not etmiş ve Topluluk Müktesebatı’na dayalı şartların, sayıca geniş bir ölçekte bitki
sağlığı laboratuarlarının çalışmasına engel olduğunu ifade etmiştir.
Türk Tarafı, iki ülke arasındaki akuakültür faaliyetlerinin, birbirlerine çok yakın bir mesafede gerçekleştiğinin ve bu
ticaret sırasındaki herhangi uygunsuz bir koşuldan canlı yavru balıkların olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, Yunanistan’a
yönelik Türk canlı yavru balık ihracatı için Rodos, Sakız, Simi ve Pire limanlarına yetki verilmesi gerektiğini belirtmiş ve
anılan Limanların isimlerinin 2001/881/EC Numaralı AB Kararının ekine ilave edilmesi konusunda Yunan Tarafının
yardımını talep etmiştir.
Yunan Tarafı Türk önerisini not etmiştir. Bu konudaki pozisyonunu daha sonraki aşamalarda iletecektir.
Türk Tarafı, Kipi sınır kapısındaki sağlık kontrollerinden sorumlu ilgili Yunan personelinin yetersiz çalışma saatleri
nedeniyle, Türk gıda ürünleri ihracatçılarının zorluklarla karşılaştıkları konusunda Yunan Tarafını bilgilendirmiştir.
Yunan Tarafı, Türk pozisyonunu not etmiş ve Kipi’de inşa edilecek olan yeni sınır istasyonunun da, bu durumu etkin
olarak çözümleyeceğine yönelik inancını belirtmiştir.
4. Kara ve Demiryolu Ulaştırma ve Altyapısı
Taraflar, ilgili Yönetim Kurulunun idaresi altında yapılmakta olan teknik işlerin ilerlemesi yoluyla, Selanik-İstanbul
Avrupa Ulaştırma Koridoru’nun (kara ve demiryolu ulaştırması için) geliştirilmesi yönündeki isteklerini teyit etmişler ve
şimdiye kadar tamamlanmış olan işler hakkında olumlu yorumlarda bulunmuşlardır.
3
Taraflar, bu itibarla, bu koridorun, AB Genişletilmiş Avrupa Ulaşım Yolları Üst Düzey Grubu çerçevesinde, TransAvrupa Ağlarının uzantısı olarak öncelikli bir eksen olması hususundaki isteklerini vurgulamışlardır.
Yunan Tarafı, Kipi/İpsala sınır istasyonundaki geçişleri kolaylaştırmak amacıyla, mevcut durumun iyileştirilmesine
yönelik isteğini ifade etmiştir. Bu kapsamda, Yunan Tarafı, kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesini önermiştir. Yunan
Tarafı, bu yaklaşım içinde, aşağıda yer alan iki kilit projeyi önermiştir:
– sonuçlandırılacak bir anlaşma çerçevesinde, Kipi/İpsala’da ikinci bir köprünün inşası,
– Kipi’de yeni bir sınır istasyonunun inşası.
Yunan Tarafı, bu projelerin birbirine bağlı olduğunu ve mümkün olan en iyi sonuçların elde edilebilmesi için
eşzamanlı yürütülmesi zorunluluğunu vurgulamıştır; Bu iki projenin yürütülmesi için AB mali kaynakları ve ulusal bütçelere
ihtiyaç duyulacaktır.
Türk Tarafı, bu önerileri memnuniyetle karşılamış ve incelenmesi için ilgili makamlara iletmeyi ve mümkün olan en
kısa sürede cevap vermeyi taahhüt etmiştir.
Taraflar, yük ve yolcu taşımacılığındaki mevcut durumun, 19 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan Türk-Yunan
Kara Ulaştırması Karma Komitesi 12. Dönem Toplantısı Protokolü ile düzenlendiğini ve buna göre Türkiye ve Yunanistan’ın
8.000’i ücretsiz olmak üzere 40.000 adet ikili ve transit geçiş belgesi mübadele edeceklerini belirtmişlerdir.
Türk Tarafı, Türk sürücülerin vize alımında karşılaştıkları engellerin devam etmekte olduğunu belirtmiş ve bu
kapsamda Yunan Tarafından, Türk sürücülere, sürücülerin hazır bulunma gerekliliği olmaksızın vize verilmesi amacıyla
gerekli adımların atılmasını talep etmiştir.
Yunan Tarafı, bir vize başvurusunda, kamyon sürücülerinin en azından ilk iki birbirini izleyen sefer için bizzat
bulunmalarını gerektiren Schengen Müktesebatını uyguladığını belirtmiştir.
Taraflar, düzenli yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak, iki ülke arasında, her bir Tarafın taşıyıcılarına tahsis edilmiş, her
ikisi de haftada altı servis yapan, (i) Atina-İstanbul ve (ii) Xanthi-Bursa isimli iki düzenli hat bulunduğunu vurgulamışlardır.
Taraflar, iki ülke arasında karayolu ile yapılan uluslararası arızi yolcu taşımacılığının, hâlihazırda, ASOR Çok Taraflı
Anlaşması’nın koşulları altında gerçekleştirildiğini vurgulamışlardır.
Taraflar, Selanik-İstanbul arasında iyileştirilmiş demiryolu hizmetinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak, 15 Haziran
2005 tarihinde her iki ülkenin devlet demiryolu şirketleri arasında işbirliği anlaşması imzalanmasını memnuniyetle
karşılamışlardır.
5. Deniz Taşımacılığı
Taraflar, Deniz Ulaştırması Anlaşması’nın ehemmiyetini ve bu sektörün, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin
güçlendirilmesi ve geliştirilmesindeki önemini kabul ederek, ilgili kuruluşlarını ve ilgili şirketlerini, birbirleriyle daha yakın
temaslar geliştirmeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
Yunan Tarafı, anılan Anlaşma çerçevesinde, ulusal muamele koşullarını hatırlatmıştır. Yunan Tarafının talebi
üzerine, Türk Tarafı, liman ücretleri konusundaki gerekli bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde Yunan Tarafına
iletmeyi kabul etmiştir.
Taraflar, iki ülke arasında yeni feri hatları kurulmasını desteklemeyi kararlaştırmışlar ve bu gibi bağlantıların sınır
ötesi işbirliğini geliştireceğini, ticaret ve turizmi teşvik edeceğini ve iki ülke halkları arasındaki kültürel ve diğer bağları
güçlendireceğini ifade etmişlerdir.
Taraflar ayrıca, Kuzey Ege Denizi’nin doğu kısmındaki feri bağlantıları için, her iki ülkede büyük bir yerel ilgi
bulunduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu itibarla Taraflar, Dedeağaç-Maronya-Semadirek-Çanakkale-Gökçeada-EnezDedeağaç’ı bağlayan feri hattına yönelik desteklerini bildirmişlerdir.
Taraflar, İzmir ve Pire arasında feri ve Ro-Ro hatları kurulması için gerekli çalışmanın tamamlanması hususunda
mutabık kalmışlardır.
Türk Tarafı, Türk gemi inşaatı sanayiinin; Yunan Tarafının her türlü gemi ve deniz araçlarının inşası, bakımı, onarımı
ve gemilerin havuzlanması taleplerini karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirtmiştir.
6. Telekomünikasyon
Yunan Tarafı, aşağıdaki alanlarda, iki ülke arasındaki başarılı işbirliğinin devam etmesi hususundaki isteğini ifade
etmiştir:
- 1961 Stockholm Anlaşmasının Tashihi çerçevesinde, Televizyon İstasyonlarının orantısal sıklığının koordinasyonu
sürecinin sağlanması ve Frekansların Dijital Planının tasarlanması.
- ITU kuralları çerçevesinde, 3. Nesil mobil telefon şebekelerinin sınır ötesi eşgüdümünün teşvik edilmesi. Bu konu
ile ilgili olarak, Türk Tarafına bir Anlaşma Taslağı sunulmuştur.
Taraflar, ayrıca, Türk TELEKOM ve OTE/OTEGlobe arasında devam eden işbirliğini memnuniyetle karşılamış ve
ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
7. Gümrükler
Taraflar, gümrükler alanındaki mevcut işbirliği düzeyini güçlendirmek ve geliştirmek için gerekli her tür adımı atma
yönündeki kararlılıklarını belirtmişler ve ticari alışverişin daha da geliştirilmesi, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ile
kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile mücadele amacıyla, ülkelerinin gümrük idareleri arasındaki işbirliğini daha da geliştirme
hususunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, Türkiye ve Yunanistan arasında 3 Haziran 2001 tarihinde yürürlüğe giren ikili Gümrük İdareleri Arasında
İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması’na dayanarak, ikili işbirliğini daha da geliştirebileceklerini ve idari yardım
taleplerine çabuk yanıt sağlayabileceklerini kaydetmişlerdir.
8. Turizm
Taraflar, turizm alanında iki ülke tarafından sağlanan ilerleme hakkında olumlu yorumda bulunmuşlardır. Taraflar
özellikle, 29 Haziran 2005 tarihinde Sisam’da ve 30 Haziran 2005 tarihinde Kuşadası’nda, ilk defa Turizm Bakanlarının
katılımıyla gerçekleştirilmekte olan 6. Türk-Yunan Turizm Forumu düzenlenmesini vurgulamışlardır.
4
Taraflar, bunun yanında, Türk-Yunan Turizm Karma Komisyonu’nun 2. Dönem Toplantısı’nın Türkiye’de
yapılmasının, turizm alanındaki ikili işbirliğine yeni bir hız kazandıracağı konusunda mutabık kalmışlardır. Bu itibarla,
Taraflar, özellikle deniz, din ve kültür turizmi alanlarında yeni işbirliği yollarını araştırmak için anlaşmışlardır.
Taraflar, mevcut çeşitli ikili mesleki eğitim faaliyetlerinin başarıyla uygulanması hakkında olumlu yorumlarda
bulunmuşlardır. Taraflar, bu çerçevede, eğitimci, turizm personeli ve öğrenci değişimi gibi bu tür projelere devam etme
hususunda mutabık kalmışlardır.
Yunan Tarafı, Türk Tarafından, iki ülke arasındaki turizmi daha da teşvik edecek olan, Yunanistan’ı 48 saatliğine
ziyaret eden Türk vatandaşlarının çıkış harcından muaf tutulması imkânını gözden geçirmesini talep etmiştir.
9. Bilim ve Teknoloji
Taraflar, 2000 yılında imzalanan ve 2001 yılında onaylanan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) ile Yunan Kalkınma Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji Genel
Sekreterliği arasında devam eden işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
Taraflar, bu itibarla, bilimsel sektörlerdeki 19 ortak teklifin, 2002 yılında Atina’da yapılan ilgili Ortak Komite
Toplantısı’nda onaylandığını belirtmişlerdir.
Taraflar, öneriler için bir sonraki çağrının önümüzdeki aylarda yayınlanacağını ve ilgili Ortak Komitenin 2. Dönem
Toplantısı’nın 2005 yılının sonunda Ankara’da yapılmasının beklendiğini ifade etmişlerdir.
10. Yatırımlar, Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Üçüncü Ülkelerle İşbirliği
Taraflar, ülkelerindeki cazip yatırım ortamı hakkında ana hatlarıyla özet bilgi vermiş ve iş çevrelerini yatırım
faaliyetlerini arttırmaya davet etmişlerdir.
Taraflar, müteahhitlik hizmetleri alanında işbirliği geliştirilmesinin öneminin altını çizmiş ve üçüncü pazarların yanı
sıra, ülkelerindeki ortak iş imkânlarını keşfetmeleri amacıyla ilgili şirketlerini daha yakın bağlantılar kurmak için teşvik etme
hususunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, bu konularda benzer görüşleri paylaşarak, birbirlerinin çeşitli bölgelerdeki deneyimlerinden ve bu bölgelere
aşinalığından yararlanmak için, müteşebbislerini, ortak girişimler kurmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
30 Haziran 2005 tarihinde Atina’da, İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
YUNANİSTAN
HÜKÜMETİ ADINA
Tuncer KAYALAR
Dış Ticaret Müsteşarı
Evripidis STYLIANIDIS
Dışişleri Bakan Yardımcısı
EK I
TÜRK HEYETİ
Tuncer KAYALAR
Tevfik MENGÜ
Oğuz ÖZGE
Yavuz MOLLASALİHOĞLU
Müjdat BALI
Süreyya SÜNER
Ahmet KURTER
Ali SAKALLIOĞLU
Ayşegül BARKÇİN
: Dış Ticaret Müsteşarı,
Heyet Başkanı
: Anlaşmalar Genel Müdürü,
Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Teknik Heyet Başkanı
: Genel Müdür,
Dışişleri Bakanlığı
: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü,
Dış Ticaret Müsteşarlığı
: Genel Müdür Danışmanı,
BOTAŞ
: Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Vekili,
Dış Ticaret Müsteşarlığı
: Genel Sekreter Yardımcısı,
Türk Standartları Enstitüsü
: Daire Başkanı,
İhracat Genel Müdürlüğü,
Dış Ticaret Müsteşarlığı
: Daire Başkanı,
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
Dış Ticaret Müsteşarlığı
EK II
YUNAN HEYETİ
Evripidis STYLIANIDIS
Leonidas CHRYSANTHOPOULOS
: Heyet Başkanı,
Dışişleri Bakan Yardımcısı
: Büyükelçi, Ekonomik İşler Müdürü,
5
Georgios ZOIS
Michael CHRISTIDES
Chryssoula KARYKOPOULOU
Dimitrios PLATIS
Ioannis METAXAS
Pericles BOUTOS
Sofia PHILIPPIDOU
Dimitrios HALEPIDIS
Panagiotis PAPANASTASSIOU
Irini LYKOU
Spyridon DAKOGLOU
Chrysoula THANASA
Marika KARAYIANNI
Panagiotis KARVELAS
Maria BRIANA
Smaragda PITENI
Nikolaos NOLİS
Chrysoula THEODORIDOU
Evangelos VARDAKAS
Evangelos VOSSOS
Panagiotis THEOFANOPOULOS
Dışişleri Bakanlığı
: Büyükelçi, Müdür, B1 Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
: Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi
Dışişleri Bakanlığı
: Büyükelçi, Müdür Yardımcısı, B1 Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
: Başmüşavir, Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın
Diplomatik Kabine Başkanı
Dışişleri Bakanlığı
: Başmüşavir, B1 Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
: Başmüşavir, A4 Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
: İkinci Kâtip,
Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın
Diplomatik Kabinesi
Dışişleri Bakanlığı
: Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Yunanistan’ın
İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomik ve Ticari
İşler Ofisi Başkanı Dışişleri Bakanlığı
: Ekonomi ve Ticaret Müşaviri
Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın
Diplomatik Kabinesi
Dışişleri Bakanlığı
: Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği Başkâtibi,
Ekonomik ve Ticari İşler Genel Müdürü’nün
Diplomatik Kabinesi
Dışişleri Bakanlığı
: Ekonomik ve Ticari İşler Üçüncü Kâtibi,
B1 Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
: Ekonomik ve Ticari İşler Ataşesi,
Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın
Diplomatik Kabinesi
Dışişleri Bakanlığı
: Danışman,
Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın
Diplomatik Kabinesi
Dışişleri Bakanlığı
: Basın Bürosu Başkanı
Dışişleri Bakanlığı
: Basın Bürosu
Dışişleri Bakanlığı
: Memur, Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Müdürlüğü Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
: Memur, Ulaştırma Genel Müdürlüğü
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı
: Memur, Tarım Politikası Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı
: Yunanistan Standardizasyon Kurumu Başkanı
: Genel Müdür
Yunanistan Standardizasyon Kurumu
: Teşvik ve Bilgi Genel Müdürü
Yunanistan Standardizasyon Kurumu
6
PROTOCOL OF THE THIRD SESSION OF THE
TURKISH - GREEK JOINT ECONOMIC COMMISSION
The Turkish - Greek Joint Economic Commission, established in accordance
with Article V of the Agreement on Economic Cooperation between the Republic
of Turkey and the Hellenic Republic, signed on February 4, 2000, held its
Third Session on June 29-30, 2005, in Athens.
The Turkish Delegation was led by H.E. Tuncer Kayalar, Undersecretary of
Foreign Trade and the Hellenic Delegation was led by H.E. Evripidis
Stylianidis, Deputy Minister for Foreign Affairs.
The members of the two Delegations are listed in Annexes I and II
respectively.
At the Opening Ceremony, the Heads of both Delegations presented a
comprehensive review of economic developments and policies in their respective
countries and improvements in the overall bilateral economic and commercial
relations, since the Second Session of the Joint Economic Commission held on
March 12-13, 2003, in Ankara.
Both Heads of Delegations stated that the development of stronger economic
and commercial ties and the promotion of investment and trade relations
between the two countries were the main objectives both Governments pursue. To
this end, both Sides discussed in detail the possible ways and means for
further development and diversification of bilateral economic and commercial
relations. Both Sides underlined the need to continue encouraging the business
communities of both countries to intensify their contacts, aiming at engaging
in joint business and investment activities. Both Sides, in this regard,
emphasized that the 8th Meeting of the Turkish - Greek Business Council Joint
Meeting and Turkish Aegean Coasts and Greek Aegean Islands 6th Economic Summit
to be realized on June 30 - July 1, 2005, in Athens was the concrete indicator
of intensification of such contacts.
The results of the deliberations of the Joint Economic Commission are
summarized as follows:
I. TRADE RELATIONS
1. Overall Assessment of Trade Relations and Future Prospects
Both Sides, carrying out an intensive review of their bilateral trade
since the 2nd Session of the Joint Economic Commission, pointed out that the
existing trade volume did not reflect the expectations and economic potential
of both countries.
Both Sides confirmed that the promotion of trade activities between the
two countries would also have a positive impact on their economic relations.
The two Sides expressed their satisfaction for entering into force of the
Agreement on Avoidance of Double Taxation of Income signed on December 2, 2003
and underlined the importance of the mentioned Agreement for creating a better
economic environment for the business communities of the two countries.
The Greek Side stated that the variety of Greek products exported to
Turkey was still limited due to various reasons. Both Sides, in this context,
agreed that necessary actions were required for further diversification in the
composition of bilateral trade, as well as identification and targeting of new
products to be subject to trade, on a mutually balanced and beneficial basis.
The two Sides, in this regard, decided to exert every effort in order to
increase and diversify trade relations, through establishing suitable
platforms for their business communities to increase contacts.
The Turkish Side stated that one of the main reasons for organizing a
Trade Mission to Greece in April 22-24, 2005 was to increase direct contacts
between the business circles of both countries.
7
Both Sides, in this context, stressed the importance of visits of trade
delegations, as well as participation in fairs and exhibitions organized in
the two countries and stated that such activities had positive impacts on
getting more knowledge of market potentialities and in line with that, the
consumer preferences.
Both Sides reiterated the importance of contacts between their business
communities in enhancing bilateral trade and economic relations and stated
that the activities of the Turkish-Greek Business Council facilitated the
exchange of information regarding the economic structure and market potentials
of Turkey and Greece and increased the awareness among the business
communities of the two countries.
The Turkish Side stated its appreciation for the participation of the
representatives of Akerport (Turkey) and Astakos (Greece) Terminals in the
"World Free Zone Convention 2005 Izmir International Conference". The two
Sides, in this context, reiterated their willingness to further develop their
collaboration in these fields.
Both Sides welcomed the signing of the Cooperation Agreement between the
Turkish Standards Institute (TSE) and the Hellenic Organization for
Standardization (ELOT), on June 30, 2005 and expressed their belief that this
Agreement would assist exporters of both countries in solving standardization
issues in both markets and improve collaboration between the two institutions.
The Turkish Side expressed the interest of the Turkish Metrology Institute
(UME) to cooperate with the Hellenic Institute of Metrology (EIM) in the
fields of metrology, calibration and quality control. The Turkish Side
informed that this cooperation could take the forms of bilateral comparisons,
exchange of experts, development of metrological equipment and instruments,
joint research projects in metrology, organization of joint meetings and
conferences, and calibration of natural gas flow meters (turbine, ultrasonic
type etc.).
2. Bilateral Trade Related Issues
Both Sides exchanged views on issues which hamper bilateral trade, taking
into consideration the overall progress of bilateral trade during the last
years. Both Sides underlined the importance of eliminating any remaining
barriers in bilateral trade relations in order to achieve better access to the
markets. The two Sides, in this respect, agreed to continue their efforts
towards this objective.
The Turkish Side requested the Greek Side to facilitate the visa
procedures for Turkish businessmen, reminding their strong interest for the
Greek market. The Turkish Side, reminding the fact that neither of the
representatives of the Turkish companies operating in Greece could get a
residence permit, also requested the Greek Side to facilitate the procedures
in this regard.
The Greek Side stated that its consular authorities in Turkey had already
been facilitating the issuing of visas according to the Acquis Communautaire.
As far as the residents' permits to businessmen is concerned, the Greek Side
informed that a forthcoming law would simplify the relevant procedures.
3. Coastal Trade
Both Sides welcomed the signing of the Protocol between the Governors of
Izmir and Lesvos, on June 27, 2005, and the Turkish Side gave brief
information regarding the possibility of establishing a "Pilot Project" at a
specifically designated area in the Aegean Coast of Turkey and the Greek
Islands to be determined by the two Sides, enabling the reciprocal procurement
of the daily consumption goods to be defined by the relevant authorities of
the two countries, taking into consideration the local demands of the either
side.
8
The Turkish Side, in this context, proposed to establish a working group
in order to evaluate the possibilities of arranging the mentioned project.
The Greek Side took note of the Turkish proposal. After studying it, the
Greek position will be conveyed as soon as possible.
II. ECONOMIC COOPERATION
1. Energy
Both Sides expressed their satisfaction for the on-going cooperation
between the Turkish company BOTAS and the Greek company DEPA, which resulted
in the signing of a Gas Sale & Purchase Agreement in 2003 and the execution of
studies for the construction of the Gas Pipeline Interconnector between Turkey
and Greece (I.G.T. project), under a common financing contract with EU. Both
Sides reconfirmed their full support to the I.G.T. project and look forward to
the inauguration of the construction works, which will take place on July 3,
2005, at the Turkish-Greek border, with the participation of the Prime
Ministers of both countries.
Both Sides confirmed also their full support for the use of the I.G.T.
project and of the existing network of both countries, together with any new
required infrastructure, to transport the gas of eastern origin to the
European Markets.
Both Sides stated their satisfaction with the cooperation and constructive
relations between BOTAŞ and DEPA and wish to follow the same approach in
conducting joint studies on the Italy extension of the I.G.T. line.
Both Sides stated that the Project Construction Agreement - mentioned in
the Article 7.2 of the MOU between their relevant electricity authorities
(()EH) and (TEIAS) signed in Ankara on March 28, 2002, for the construction of
a 400 KV Filippi (Greece)-Babaeski (Turkey) transmission line and prepared by
()EH and TEIAS in Istanbul, on March 7, 2003 - had been approved by the Boards
of Directors of both Sides and signed on May 1, 2003. Construction has already
been started and will be concluded by the end of 2006, as envisaged in the
mentioned MOU.
Both Sides, regarding the renewable energy, confirmed their intention to
exchange information and examine ways and means (e.g. to encourage business
cooperation and to promote research and development), which would allow
development of such cooperation in the near future. In this respect, the Greek
Side reiterated its proposal regarding the Turkish experts visit to Greek
renewable energy plants in order to acquire the relevant Greek expertise on
their operation.
The Turkish Side informed the Greek Side that Turkey had been supporting
the efforts for the establishment of regional competitive electricity and gas
markets in the South East Europe, since the inception of the Athens Process in
2002.
2. Industry
Both Sides pointed out that industry was one of the most important fields
of collaboration and agreed to encourage their relevant public authorities and
entrepreneurial agencies to work upon the further improvement of industrial
cooperation in the fields of joint-ventures, transfer of know-how, clustering
and personnel training in the following industrial sectors: construction, food
industry, electrical machinery, IT products, telecommunication and audio
equipment, cables and polymers, as well as light industry (textile and leather
industry, cosmetics, paper and pulp etc.).
The two Sides also decided to exchange information, on a regular basis,
about fairs, exhibitions, training programmes to be realized in their
respective countries.
The Turkish Side stated its readiness to exchange information in the
fields of beet cultivation and sugar production technologies.
9
The Turkish Side conveyed the request of the Small and Medium Industry
Development Organization (KOSGEB) of Turkey to initiate cooperation with its
Greek counterpart in the following fields:
- Exchange of information and experience between the organizations
supporting small and medium sized enterprises,
- Promoting trade partnership between Turkish and Greek companies, with a
specific priority given to Small and Medium Size Enterprises,
- Promoting partnership between Turkish and Greek technology- advanced
companies, with a specific priority given to SMEs and promoting any kind of
technology transfer and joint Research and Development projects which SMEs of
Turkey and Greece could benefit from,
- Reciprocal utilization of databases.
The Turkish Side also stated the willingness of KOSGEB to establish
contact with its counterpart in Greece in order to initiate cooperation in the
fields of technology transfer, establishing joint ventures and trade
connections through the model of "Trade Connection Centers" implemented by
KOSGEB.
The Greek Side decided to transmit these proposals to the competent
authority, the Hellenic Organization for Small and Medium Size Enterprises and
Handicraft (EOMMEX), for consideration.
3. Agriculture and Fisheries
Both Sides noted with satisfaction the ongoing cooperation achieved so far
in the field of agriculture and the Greek support towards the harmonization of
Turkish legislation to the Acquis Communautaire, in the framework of the
relevant "Task Force".
Both Sides, concerning the implementation of the actions agreed during the
2nd Session of the Agricultural Steering Committee (Ankara, 9/7/2004), agreed
that the following activities constituted considerable steps in their
cooperation;
- Workshop on Agricultural Biotechnology and Biosafety (Athens, 79/12/2004),
- Training visit of Greek experts on Situ-Conservation of Plant Genetic
resources (İzmir, 20-25/2/2005),
- Working Group of experts on fisheries and aquaculture (Athens, 1213/5/2005).
Both Sides reaffirmed their interest in promoting the following actions:
- A training seminar for Turkish experts on EU Common Agricultural Policy,
C.A.P. reform, intervention agencies, paying agencies, marketing standards of
agricultural products and Common Agricultural Markets to be realized in Turkey
within the second half of 2005.
- A training visit of Greek experts to study a model farm of citrus fruit
in South Turkey in 2005.
Both Sides also emphasized that they would spare no effort, so that the
joint research project on "Organic and Integrated Grapes Production in the
Aegean Region of Turkey" would be submitted to EU 6th Framework Programme for
Research and Development, provided that other Mediterranean countries would
join the consortium.
The Greek Side expressed its readiness to continue cooperation, through
exchange of experience, information and experts in the following fields:
Common organization of the fruit and vegetables market, improvement of
agricultural products exchange, rice cultivation and its varieties,
10
biodiversity, conservation of species, confronting the phenomenon of
desertification, management of national parks and protected areas, development
of quality systems (integrated systems of management in plant production,
bovine meat of high quality, organic agriculture) and agricultural products of
common tradition.
The Turkish Side welcomed these proposals.
The Turkish Side reiterated that the phytosanitary inspections of the
fresh fruits and vegetables exported to Greek Islands held only at the
laboratories in Athens had negative effects on Turkish exports to Greece and
stated that the constructive proposals of the Greek Side would be welcomed.
The Greek Side took note of the Turkish proposal and stated that the
requirements based on the Acquis Communautaire prevent the operations of
phytosanitary laboratories on a numerically large scale.
The Turkish Side, underlining that the aquaculture activities between the
two countries take place within close proximity to each other and the live
fries are negatively affected by any inappropriate conditions during the
trade, stated that an authorization should be given to the ports of Rhodes,
Chios, Symi and Piraeus for the Turkish exportation of live fries to Greece
and requested the assistance of the Greek Side to add the names of the
mentioned Ports in question to the Annex of the EU decision No. 2001/881/EC.
The Greek Side took note of the Turkish proposal. It will convey its
position at a later stage.
The Turkish Side informed the Greek Side that the Turkish food product
exporters had been faced with difficulties due to the insufficient working
hours of the relevant Greek staff responsible for the sanitary controls at
Kipi border gate.
The Greek Side took note of the Turkish position and stated its conviction
that the new border station to be constructed at Kipi would also effectively
deal with this situation.
4. Road and Railway Transport and Infrastructure
Both Sides confirmed their willingness to develop the European Transport
Corridor Thessaloniki - Istanbul, (for both road and railway transport), by
promoting the technical work in progress, under the supervision of the
relevant Steering Committee and they commented positively on the work
accomplished so far.
Both Sides, in this regard, stressed their willingness that this corridor
should become a priority axis, as an extension of the Trans-European Networks,
within the framework of the E.U. High Level Group "Wider Europe for
Transport".
The Greek Side, for facilitating the crossings at the Kipi/Ipsala border
point, expressed its willingness to improve the current situation. In this
respect, the Greek Side proposed that a comprehensive approach should be
adopted. The Greek Side, within this approach, proposed the following two key
projects: -the construction of a second bridge at Kipi/Ipsala within the
framework of an agreement to be concluded, -the construction of a new border
station at Kipi.
The Greek Side emphasized that these projects were interlinked and had to
be executed simultaneously, in order to achieve the best possible results;
Financial resources from the EU and the national budgets would be necessary
for the execution of these two projects.
The Turkish Side welcomed these proposals and undertook to convey them to
the relevant authorities for consideration and respond as soon as possible.
11
The two Sides stated that the current situation in freight and passenger
transport had been regulated by the Protocol of the 12th Session of the
Turkish- Greek Joint Road Transport Committee, signed in Ankara on April, 19,
2005, according to which Turkey and Greece would exchange 40.000 bilateral and
transit permits, 8.000 of which would be free of charge.
The Turkish Side stated that the impediments faced by the Turkish drivers
in obtaining visas were still being continued and in this context, requested
the Greek Side to take necessary steps for issuing the visas to Turkish
drivers without necessarily requiring their presence.
The Greek Side stated that it applies the Schengen Acquis, which requires
the presence of the truck drivers for at least the first two consecutive times
when applying for a visa.
Both Sides emphasized that, there were two regular lines between the two
countries regarding the regular passenger transport, namely (i)
Athens-Istanbul and (ii) Xanthi-Bursa, both with six services per week,
allocated to carriers of each Side. The two Sides emphasized that the
international occasional carriage of passengers by road between the two
countries was presently performed under the provisions of the ASOR
Multilateral Agreement.
Both Sides welcomed the signature of a cooperation agreement between both
countries' railway state companies on June 15, 2005, regarding the
implementation of an upgraded railway service between Thessaloniki-Istanbul.
5. Maritime Transport
Both Sides, recognizing the importance of the Agreement on Maritime
Transport and the significance of this sector in strengthening and promoting
commercial relations between the two countries, agreed to encourage their
respective organizations and relevant companies to develop closer contacts
with each other.
The Greek Side reminded the provisions for national treatment within the
framework of the mentioned Agreement. Upon request of the Greek Side, the
Turkish Side agreed to convey the necessary information to the Greek Side
about the harbour dues as soon as possible.
Both Sides agreed to support the establishment of new ferry connections
between the two countries and stated that such connections promote the cross
border cooperation, encourage trade and tourism and strengthen the cultural
and other ties between the people of both countries.
Both Sides also agreed that there was a high local interest in both
countries for ferry connections in the eastern part of the Northern Aegean
Sea. In this respect, both Sides declared their support to the ferry
connection linking
Alexandroupoli-Maronia-Samothraki-Çanakkale-Gökçeada-Enez-Alexandroupoli. Both
Sides agreed to complete the work necessary to establish ferry and Ro-Ro lines
between İzmir and Piraeus.
The Turkish Side stated that the Turkish shipbuilding industry had the
capacity to meet the demands of the Greek Side in building all kinds of ships
and maritime vehicles, repair, maintenance and docking of the ships.
6. Telecommunication
The Greek Side expressed its wish to continue the successful cooperation
between the two countries in the following fields:
- Achieving the process of coordination of the proportional frequencies of
the Television Stations, within the framework the Revision of the Stockholm
Agreement of 1961 and designing of the Digital Plan of Frequencies.
- In the framework of the ITU rules, for the promotion of cross-border
coordination of the 3rd Generation networks of mobile telephony. On this
12
topic, a Draft Agreement has been submitted to the Turkish Side.
Both Sides also welcomed the ongoing cooperation between and Turk Telekom
and OTE/OTEGlobe and decided to encourage their relevant organizations in
order to deepen their relations.
7. Customs
The two Sides stated their determination to take any necessary steps to
strengthen and promote the existing level of cooperation in the field of
customs and agreed to further enhance the collaboration between the customs
administrations of the respective countries, aiming to further develop the
trade flows, simplify the customs procedures and combating smuggling and drug
trafficking.
Both Sides noted that on the basis of the bilateral Agreement for
Cooperation and Mutual Assistance of the Customs Administrations between
Turkey and Greece, entered into force on June 3, 2001 they could further
enhance bilateral cooperation and provide prompt reply to the requests of
administrative assistance.
8. Tourism
Both Sides commented positively on the progress achieved by the two
countries in the field of tourism. The two Sides stressed in particular, the
organization of the 6th Turkish-Greek Forum on Tourism being held on June 29,
2005 in Samos and on June, 30, 2005 in Kusadası in which both Ministers of
Tourism were participating for the first time.
Both Sides, furthermore, agreed that the convening of the 2nd Session of
the Turkish-Greek Joint Commission on Tourism in Turkey would give a further
impetus to the bilateral cooperation in the field of tourism. In this respect,
both Sides agreed to explore new ways of cooperation, in particular, in the
fields of maritime, religious and cultural tourism.
Both Sides commented positively on the existing successful implementation
of the various bilateral vocational training activities. The two Sides, in
this context, agreed to continue such projects of exchanging trainers, tourism
staff and students.
The Greek Side requested the Turkish Side to examine the possibility of
the exemption of Turkish citizens visiting Greece for 48 hours from the exit
fee, which would further promote tourism between the two countries.
9. Science and Technology
Both Sides stated their appreciation for the ongoing cooperation between
the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) and the
General Secretariat for Research and Technology of the Greek Ministry of
Development within the framework of the Agreement on Cooperation in Science
and Technology, signed in 2000 and ratified in 2001.
The two Sides, in this context, stated that 19 common proposals in
scientific sectors were approved by the relevant Joint Committee meeting held
in 2002 in Athens.
Both Sides expressed that the next call for proposals would be published
within the forthcoming months and the 2nd Session of the relevant Joint
Committee was expected to take place in Ankara at the end of 2005.
10. Investments, Contracting and Consultancy Services and Cooperation in
Third Countries
Both Sides gave a brief outline on the attractive investment climate in
their respective countries and invited business communities to enhance the
investment activities.
13
Both Sides underlined the importance of promoting cooperation in the field
of construction services and agreed to encourage their relevant companies to
develop closer contacts with a view to exploring joint business opportunities
in their respective countries as well as in third markets.
The two Sides, sharing similar views on these issues, decided to encourage
their entrepreneurs to establish joint ventures in order to benefit from each
other's experiences in and familiarity with the various regions.
Done and signed on June 30, 2005 in Athens, in two originals in the
English language.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF TURKEY
Tuncer KAYALAR
Undersecretary of Foreign Trade
FOR THE GOVERNMENT OF THE
HELLENIC REPUBLIC
Evripidis STYLIANIDIS
Deputy Minister for Foreign Affairs
14
ANNEX I
TURKISH DELEGATION
Tuncer KAYALAR
: Undersecretary of Foreign
Trade,
Head of Delegation
Tevfik MENGÜ
: General Director of
Agreements,
Undersecretariat of Foreign
Trade
Head of Technical Delegation
Oğuz ÖZGE
: General Director,
Ministry of Foreign Affairs
Yavuz
: General Director of
MOLLASALİHOĞLU
Standardization in Foreign
Trade,
Undersecretariat of Foreign
Trade
Müjdat BALI
: Top Adviser to the General
Director,
BOTAŞ
Süreyya SÜNER
: Acting Deputy General
Director of European Union,
Undersecretariat of Foreign
Trade
Ahmet KURTER
: Deputy General Secretary,
Turkish Standards Institution
Ayşegül BARKÇİN
: Head of Department,
General Directorate of
Agreements,
Undersecretariat of Foreign
Trade
Ali SAKALLIOĞLU
: Head of Department,
General Directorate of
Exports,
Undersecretariat of Foreign
Trade
15
ANNEX II
Hellenic Delegation
Mr. Evripidis STYLIANIDIS
Deputy Minister for Foreign Affairs, Head of the Delegation
Ministry of Foreign Affairs
--------------------------Ambassador Leonidas CHRYSANTHOPOULOS
Director General for Economic and Commercial Affairs
Ambassador Georgios ZOIS
Director, B1 Directorate
Ambassador Michael CHRISTIDES
Ambassador of Greece in Ankara
Ambassador Chryssoula KARYKOPOULOU
Deputy Director, B1 Directorate
Mr. Dimitrios PLATIS
First Counsellor, Head of the Diplomatic Cabinet of the Deputy Minister
Mr. Ioannis METAXAS
First Counsellor, B1 Directorate
Mr. Pericles BOUTOS
First Counsellor, A4 Directorate
Mrs. Sofia PHILIPPIDOU
Second Counsellor, Diplomatic Cabinet of the Deputy Minister
Mr. Dimitrios HALEPIDIS, Counsellor for Economic and Commercial Affairs,
Head of the Office for Economicand Commercial Affairs at the Consulate General
of Greece in İstanbul
Mr. Panagiotis PAPANASTASSIOU, Counsellor for Economic and Commercial
Affairs,
Diplomatic Cabinet of the Deputy Minister
Mrs. Irini LYKOU
First Secretary for Economic and Commercial Affairs,
Cabinet of the Director General for Economic and Commercial Affairs
Mr. Spyridon DAKOGLOU
Third Secretary for Economic and Commercial Affairs, B1 Directorate
Mrs. Chrysoula THANASA
Attache for Economic and Commercial Affairs, Diplomatic Cabinet of the
Deputy Minister
Mrs. Marika KARAYIANNI
Advisor, Diplomatic Cabinet of the Deputy Minister
Mr. Panagiotis KARVELAS, Head of Press Office
Mrs. Maria BRIANA, Press Office
Ministry of Economy and Finance
------------------------------Mrs. Smaragda PITENI
Officer, Directorate for International Economic Relations
Ministry of Transport and Telecommunications
-------------------------------------------Mr. Nikolaos NOLIS
Officer, Directorate General for Transport
Ministry of Rural Development and Food
-------------------------------------Mrs. Chrysoula THEODORIDOU
Officer, Directorate for Agricultural Policy
Hellenic Organization for Standardization
----------------------------------------Mr. Evangelos VARDAKAS
President of the Hellenic Organization for Standardization
16
Mr. Evangelos VOSSOS
Manager Director
Mr. Panagiotis THEOFANOPOULOS
Director for Promotion and Information
17

Benzer belgeler

A.CARLOS SALAZAR Adam Hinds Adena M. Galis Adjar

A.CARLOS SALAZAR Adam Hinds Adena M. Galis Adjar Kathy Patrick Nick Athanasiou ELITA laios Katia Chrysaphi Nick Mamatas Eliza A. Comodromos katie clerides Nick Nicolaou Eliz Safa KAZIM ATES Nick Pittas Emine Ibrahim Kendra S. Kenyon Nick Theodoro...

Detaylı

author index volume 9, 2010

author index volume 9, 2010 Almoutaz Hashim Al-Qabandi Wafa’a Alsina Nader Lysandro Altinbas, Akif Álvarez Tomas Alves de Mattos Angelo Amante Marcelo Fabián Arab Juan Pablo Arista-Nasr Julián Arrese Marco Assimakopoulos Kons...

Detaylı

1 2016 May Sanitas Magisterium is an open access, on

1 2016 May Sanitas Magisterium is an open access, on information on the discoveries and current developments in the fields of Health Education and Administration. Authors bear responsibility for the content of their published articles. Owner Alpaslan...

Detaylı

16 8 - 79,91 - - 82,64 72,27 Ret - - 34,88 77,56 0 0 79,01 - -

16 8 - 79,91 - - 82,64 72,27 Ret - - 34,88 77,56 0 0 79,01 - - DEMI DOSTARA - 104XJ13 VANLI Osman Ata - 10125789 BAY / F / 2008 / / UGUR VANLI SAIGON 32 - 103SZ81 POPP Selini - 10100731 CHESTNUT / F / 2006 / HANN / Georgili Athina

Detaylı

Fakülte Adı Öğrenci_No Adı Soyadı Durum Beden Eğitimi ve Spor

Fakülte Adı Öğrenci_No Adı Soyadı Durum Beden Eğitimi ve Spor Şeyma Nur İklima Barbaros Can Gülşah Hümeyra Deniz Batuhan Samet Emine Şeymanur Ceyda İnci Zeynep Burcu Merve TURGUT ŞULE MERVE Şadiye AHMET RUMEYSA KAMİLE ABDULKERİM YASİN SADET CANER HİLAL KADİR ...

Detaylı