Report 07-2016

Yorumlar

Transkript

Report 07-2016
Kendi ??ini Kurmak ?steyen Gençler…
Posted on January 01,1970 by Ebru Uyar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? I??k: “Kendi i?ini kurmak
isteyen gençlerimize 50 bin lira hibe ve istemesi halinde 100 bin lira da faizsiz kredi verece?iz”dedi. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan? Fikri I??k, kendi i?ini kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe ve istemeleri halinde 100 bin lira da faizsiz
kredi verilece?ini bildirdi. I??k, söz konusu uygulaman?n 17 Aral?k itibar?yla ba?lad???na i?aret ederek, genç giri?imcileri
Küçük ve Orta Ölçekli ??letmeleri Geli?tirme ve Destekleme ?daresi Ba?kanl??? (KOSGEB) arac?l???yla uygulanan
programa ba?vurmaya davet etti. I??k, gerek Bakanl?k bünyesinde gerekse de KOSGEB’de hayata geçirdikleri proje ve
programlarla gençleri, kad?nlar? ve tüm giri?imcileri desteklediklerini söyledi. ?htiyaç görülen her alanda desteklerin
artarak devam etti?ini vurgulayan I??k, revize edilen Giri?imcilik Destek Program? ile yeni giri?imcilere verilen deste?in
hibe k?sm?n?n 30 bin liradan 50 bin liraya, sabit yat?r?m deste?i ad? alt?ndaki faizsiz kredi deste?inin ise 70 bin liradan
100 bin liraya ç?kar?ld???na dikkati çekti. I??k, 17 Aral?k’tan itibaren projesi onaylan?p kurullara girmeye hak kazanan
tüm giri?imcilerin söz konusu desteklerden yararlanabilece?ine i?aret ederek, “AK Parti olarak seçim öncesinde ne
vadettiysek, hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Kendi i?ini kurmak isteyen gençlerimize 50 bin lira hibe ve istemesi halinde
100 bin lira da faizsiz kredi verece?iz. Uygulama 17 Aral?k itibar?yla ba?lad?. Genç giri?imcilerimizi KOSGEB
arac?l???yla uygulad???m?z programa ba?vurmaya davet ediyorum” diye konu?tu. Program?n detaylar? Giri?imcilik
Destek Program?’n?n ayr?nt?lar?na ili?kin de bilgi veren I??k, 50 bin liral?k hibenin 2 bin liras?n?n “i?letme kurulu?
deste?i”, 18 bin liras?n?n “kurulu? dönemi makine, teçhizat, ofis donan?m ve yaz?l?m deste?i”, 30 bin liras?n?n da
“i?letme giderleri deste?i”nden olu?tu?unu anlatt?. I??k, bu destekten yararlanmak isteyen giri?imci adaylar?n?n öncelikle
24 saati atölye çal??malar?ndan olu?an ve toplamda 70 saat olan uygulamal? giri?imcilik e?itimlerini ba?ar?yla
tamamlayarak, giri?imcilik sertifikas?n? almas? gerekti?ini söyledi. Öte yandan söz konusu sertifikay? alanlar?n d???nda
KOSGEB’in “Genç Giri?imci Geli?tirme Program?” tamamlayanlar ile “Küçük Ölçekli ??letme Kurma Dan??manl???
Deste?i (KÖ?DD) Program?”n? bitirerek, e?itime veya programa kat?ld???n? belgeleyen ve i?letmesini kuran giri?imciler
ve ?? Geli?tirme Merkezlerinde (??GEM) yer alan giri?imcilerin de destekten faydalanabilece?ini belirten I??k,
“Giri?imcilerimizi her alanda desteklemeye devam edece?iz. ?artlar? uyan her giri?imcimizin söz konusu programlara
ba?vurmalar?n? bekliyoruz” dedi. Fikri I??k, desteklerin yan? s?ra, ba?ar?l? giri?imcileri ödüllendirdiklerini de belirterek,
her y?l gerçekle?tirdikleri “KOB? ve Giri?imcilik Ödül Töreni”nin dördüncüsünün, bu y?l 24 Aral?k Per?embe günü
düzenlenece?ini sözlerine ekledi. Kaynak : http://www.alomaliye.com/2015/12/21/kendi-isini-kurmak-isteyen-genclere-50bin-lira-hibe-ve-100-bin-lira-da-faizsiz-kredi/ Haz?rlayan : Ebru UYAR
Posted in:Ekonomi | Tagged:Genç Giri?im,Kendi I?ini Kurmak | With 0 comments

Benzer belgeler