2012 Yıllık Mali Tablolar

Transkript

2012 Yıllık Mali Tablolar
SANIFOAM SUNGER SANAYI vc TICARET A.s.
3I ARALIK 2OI2 VC 3I ARALIK
2OI
I TARiHLERi iTiBARiYLE
KONSOLfDE FINANSAL DI RUM TABLOLARI (BiLANCOLAR)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikQe- T[rk Lirasr (TL) olarak belinilmi5tir)
Diprot
BsErmsrz Denetim'den
Gegmig
Referanslarl
31,12.2012 3t.12.2011
Gegmi;
VARLIKI-AR
Diinen Varhklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatrnmlar
Ticari Alacaklar
6
11.839.157
3.043.483
9.918.860
8.189.645
5.957.740
12t.759
'7
l0
Finans Sektdrii Faaliyetlerinden Alacaklar
1''
Diper Alacaklar
Stoklar
Canh Varhklar
Diger Dainen Varhklar
(Ara Toplam)
ll
13
498.34;
4.940.38'7
275.g5;
2.'171,.201
l4
1.167.293
192.205
17.839.157
9.918.860
2t.360.618
r9.060.672
t1
2.306.4'10
l8
18.5',13.612
t9
t7.84'7
2.343.360
16.349.962
20.192
26
Satri Amacryia Elde Tutulan Duran VarLklar
Duran Varlklar
Ticari Alacaklar
l0
Finans Sekiirii Faaliyetlerinden Alacaklar
t2
Diler Alacaklar
Finansal Yatrrrmlar
Ozkaynak Y6ntemiyle Delerlenen Yatrnmlar
Canlr VarLklar
Yanrrm Arnagh Gayrirnenkuller
Maddi Duran Varhklar
Maddi Olmayan Duran Varlklar
Serefiye
Enelenmig Vergi Varlrlr
Diier Duran Varlklar
TOPLAM VARLIKLAR
ll
1
l6
t4
20
35
457.241
5.448
39.r99.115
Ili5ikeki dipnotlar finansal tablolann tamamlayrcr pargalandrr.
341
.'n0
5.448
2E.979.532
SANiFOAi\l SONGER SANAyive TiCARET A.S.
3I ARALIK 2OI2 VE 3I ARALIK
2OI
I TARiH LERi iTiBARiYLf,
KONSOLTDE FiNANSAL DIJ'RUM TABLOLARI (BiLANCOLAR)
(Tutarlar. aksi belinilmedikqe, Tiirk Lirasr (TL) olar^ak belinilmiJir)
Bngrmsrz Denetim'den
Dipnot
Gc9mi9
Referanslarr
31.12.20t2
Cegnrit
31.t2.2011
KAYNAKLAR
Krsa Vadeli Yiikiimliiliilder
Finansal Borg)ar
Diier Finansal Yiikiim liiliik ler
Ticari Borglar
Diler Borglar
Finans Sektdrii Faalivetlerinden Borglar
Devlct Tegvik ve Yardrmlarr
Drinem Karr Vcrgi YiikiimlUlii_iii
Borg Kargrhklarr
DiEer Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler
(Ara toplam)
SatrS Amacryla Elde Turulan Duran VarLklara
r8.8s4.969
8
t.940.39',7
r6.613.280
2.260.529
9
6.201.'115
5. t
It)
9.25r.t22
8.47 6.86'7
61.691
ll
3,13.365
t65.432_
12
2l
33.935
35
22-23
26
t07.620
i.0r0.690
514.82;
ui.85 4.969
16.613.280
Iliikin Yiikiimliiliikler
Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler
Finansal Borelar
Dilcr Finansal Y iikiirn liiliikler
Ticari Borqla-r
Diger Borglar
Finans Sekdrti Faal i)-'ctl eri ndcn B or gl ar
Dcvlet Tcavik vc Yaldrmlarr
Borg Kar5rLklarr
Calrianlara Saglanan Fa) datara iligkin
Kar$rhklar
Enelenmig Vergi YiikiimliiliiEii
Dilcr Uzun Vadeli Yiikijmlijliiklcr
1.245-160
80.012
t.t
65.500
|
t2.609
l.93,r.685
9
l0
ll
12
2l
22-23
32.245
24
360.684
144.706
35
6'11.869
64.095
66s.649
235.324
6ZKAYNAKLAR
t9.099.646
Ana OrtakhEa ait dzkaynaklar
6denmiq Sermaye
Serrnaye Diizelunesi Farklal
19.104.322
10.550.000
9.253.643
9.251.530
6.550.000
Kar$rl*lr IStirak
26
27
Sermaye Diizelmesi G)
Hlsse )eneor InraQ rnmlen
2'7
(6.129)
27
Deger Anr$ Fonlarr
Yabancr Para Qevtim Farklan
Kardan A.vnlan Krsrtlanmrg Yedekler
2'7
5.644.985
9.332.453
GecmiS Yrllar Kar/Zararlarl
Net Ddnem Kar/Zarafl
Azrnhk Paylarr
27
27
36
27
TOPLAM KAYNAKLAR
iliiikleki dipnorlar finansal rablolann tamamlal
9.332.453
34.930
3'1.930
(6.6s9.8s4)
(4.812.070)
(1.847.783)
(3.887)
28,979.532
207.937
(4.676\
39.199.175
rcr pargalafldrr.
SANiFoAM SiJNGER SANAYi
OI
ve
TicARET
A,S.
OCAK-3IARALIK20I2\e()I OCAK-JI ARALIK 20I I HESAP DONEI\ILER|NE AiT
KONSOLiDE KAPSAI\,ILI GELiR TABLOLAR]
(Tularlar. aksi belittilmedikce. Tiirk l-irasr (TL) olarak beliftilmiitir)
Bagrmsrz Denetim'den
Gecmis
Dipnot
GeQmis
01.01.2012- 01.01.201r-
Referansfarr 31.12.2012
sURDi)R,i]LEN FAALiYETLER
Satrt Gelirlcri
Satrslarn Maliycri (-)
28
26.028.782
28
(2t.425.6t7)
Ticari Faaliyetlerden Briit Kar/(Zarar)
Faiz, Ucret. Prim. Konrisyon vc Diger Gelirler
Faiz. Ucret. Prim. Kornisl on ve Diger Gidcrler
()
(
31.12.2011
22.090.389
18,279.089)
,1,603.165
3.8r r.300
,1.603.165
28
28
Finans Sektdri Faaliyetlerinden Briit K^rl(Zar^r)
BRIIT KAV(ZAR{R)
Pazarlama. Satr5 r'e Dalrtrrn Giderleri (-)
Gcnel Ydnctim Giderleri (-)
Aragtrrma ve Geligtirmc Gidcrleri
Diger Faaliyet Ciclirleri
DiEer Faali)et Giderleri (-)
()
29
(2.220.t 46)
3.811.300
(1.607.778)
29
(2.375.855)
(999.453)
515.677
(r 51.309)
I14.079
(1.237.737)
37r.532
80.411
29
3l
3l
FAALiYET KARI/(ZARARI)
OzkayDak Ydnteuli) Ic Degcrlcnen Yatrnrnlann
l6
Kar/Zararlalrndaki Pal1ar
Irinansal Gclirler
Finansal Gidcrler (-)
32
2.352.1
l8
| .292.8',7'7
33
(2.60r.r90)
(3.250.353)
r22.460
(r.877.06s)
si]RDTIRULEN FAALiYETLER vERGi oNcEsi
KARY(ZARARD
8,1.688
25.3r4
35
(2t.622)
(66.204)
35
t06.310
9 t
36
207.r48
(r.8s1.751)
DONEM KARI(ZARARI)
207.148
(l.8sr.7sr)
Diinem Kar Zararrorn Dairlrmr
207.r48
(
l.85r.7sr)
(
t.847.78i)
Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Celir/(Gideri)
- Diinem Vergi Gelir/(Gideri)
- Ertelenmis Vergi Gelir/(C;idcri)
.518
SIIRDURiJLEN FAALiYf, TLER DoNEM
KARI/(ZARARD
DURDURULAN FAALIYETLER
Durdurulan Faaliyctler Vergi Sonrasr Ddnem
Kanl(Zarart)
34
Azrnllk Paylafl
Ana Ortaklrk Paylarr
Hisse
Ba
na Kazang(Kayrp)
(3.968)
(7 8e)
36
36
207.937
36
0,022t
ilisi|1eki dipnotlar fi nansal tablolafln tamaft layrcr parqalandrr.
(0,393e)
SAN|FOAM SUNGER SANAYi ve TiCARET A.s.
OI OCAK - J I ARALIK 2OI2 ve OI OCAK - 3I ARALIK 20I
I HESAP DONE\,TLERiNE AiT
KONSOLiDE KAPSAMLI GELiR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikee, Tiirk Lirasr (TL) olarak belirtilmittir)
BaElmsrz Denelim'den
Gecmi$
01.01.2012- 01.01.2011Referansfarr 3l-12.2012 31.12.2011
DiDnot
Gecmis
207.14a
(l.851.751)
DiCER KAPSAMLT GELiR (vERci soNRAst)
207,148
(1.851.75t)
TOPLAM KAPSAMLI GELiR
207.r48
(1.85r.7s1)
Toplam Kapsaml Gelirin DaElllml
207.148 (r.E5l.7sl)
DdNEM KARVZARARI
36
DICER KAPSAMLI GELiR
Finansal Varlrklar Deger Artrt Fonundaki Degitim
Duran Varhklar Deler Anrq Fonundaki Deligim
2'1
27
Finansal Riskten Korutx1|a Fonundaki DegiSim
Yabancr Para Qcvrim Farklarrndaki Deii5im
Emeklilik Planlanndan Akiieryal Kazanq ve Kayrplar
Ozkaynak Yiintemiyle Delerlenen OrtaHrklarrn Diger
KapsamL Gelirlerinden Paylar
Diler Kapsarnh Gelir Kalemlerine Ili$kin Vergi
2',7
Gelir/Giderleri
35
Azrnhk Pa14an
Ana Onaklk Paylal
21
2'7
2'l
(78e)
(3.e68)
201.937 (t.841.783)
llipikteki dipnotlar fi nansal tablolann tamamla)'rcr parqalarrdlr.