güzel konuşma yarışması

Yorumlar

Transkript

güzel konuşma yarışması
, '>
:
:,"A
N.
i>.. . . . \
J'
")
(
,,:l'!y:;
,1(;"-',",Iii
.
,
"
',~I
',,,
I
T.c.
KE~IOREN
KAYMAKAMLIGI
Ilye Milli Egitil11 Miidiirliigu
I
SaYI :811657911310/3813511
12112/2013
Konu: Guzel Konu;;ma Yan;;l11aSl
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
KE~IOREN
..
.
2013-2014 Egitim-Ogretil11 ytlll1da, Ilyel11iz Ortaogretim Kurul111an arasll1da egitsel ve
kiiltiirel etkinliklcri artmnak, okullar ve ogre.neiler arasmda kayna;;ma ve dayalll;;maYI
giiy1endinnek al11aelyla, Milli Egitim. Bakanhgl Ilkogretil11 ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal
Etkinlikler Yonetl11eligi kapsal111l1da Ilyemize bagh Ortaogretil11 Okullan 10. 11. ve 12. Sllllf
ogreneileri arasmda "Giizel Konu/il11a Yan:;l11ast" diizenlenl11esi planlanmaktadlr.
Ekli ;;at1namede be1i11ilen esaslar dogrultusunda ha~eket edilmesi kaydl ile soz konusu
yan;;l11anm dllzenlenmesi Mudiirliiglllniizee uygun goriilmektedir.
Makamlanlllzea da uygun gorulmcsi halindc olurlanl1lza arz cdcrim.
Hiiscyin YURTOGLU
Ilyc Milli Egitil11 !\t'li'ldiirii
OLUR
12112/2013
Salih BI~AK
Pursaklar Kaymakanll
Keyioren Kaymakam V.
EKLER:
Ek-l: ~at1name
Ek-2: Yan;;mada Kullallliaeak Ozli.i Sozlcr
------
Bli beige, 5070 saydl Elektronik imza Kallllnllnlln 5 inci Illaddesi geregince giivcnli clektronik illlza ile il11zalannll~llr
Evrak Icyidi http://eYraksorgll.mcb.gov.lr adresinden 895b-30dO·30d4-820b-8718 kodll ile yapdabilir.
Ctlm\nH"lye~ Cal\. ~avll\, ~ok. No: 1Kat:} Ke~io\'enJANKARA
AynntIil bilgi ir;in: S.13.KAYA$
Eleklronik Ag: www.llleb.gOY.lr
e-posla: kecioren06(£i!meb ,gOY. II'
TeI:(0312)361 19 \0(1257)
Faks: (0 312) 3611900
KE<;ioREN iL<;E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
2013-2014 EGiTiM-OGRETiM YILI ORTAOGRETiM KURUMLARINDA YAPILACAK
OLAN GUZEL KONUSMA YARISMASI SARTNAMESi
AMA<;: il~emiz ortaogretim okullan arasmda egitsel ve kiiltiirel etkinlikleri artmnak, okullar ve
ogrenciJer arasmda kayna~111a ve dayalll~mayl gU~lendirI11ek amaclyla Giizel Konll~ma yal"l~ll1asl
citizen lenm i~tir.
KATILACAK OKULLAR: Ke~ioren il~e Milli Egitim MiidUrliigiine bagh 4 egitim bti\gesindeki
Him oJ1aogretim kurumlan
YARISMA SARTLARI
I.Her okul
yal"l~I1laya
2.YarI~maya
okulllllda yapllan
se~l11elerde
birinciligi alan ogrenci ile katllacaktIr.
0I1aogretim okullannm 10.11.12. sII1lfogrencileri katIlacaktlr.
3.Eleme yan~I11alarlllda gorev alacak jUri iiyeleri, her egitim bolgesinin ic;inde yer alan okliliann
edebiyat ogretmellierinden olu~acaktll·.
4.Jiiri iiyeleri kelldi okllilanna pllan veremeyeceklerdir.
5.Giizel
Konll~ma yan~ll1aSI,
haZlrlIklt ve hazlrltkslz
konll~ma
olmak iizere iki
a~amada
yapIlacaktir.
6.0kllllann degerlendinneleri bll baglamda ayn ayn yapIlacaktlr.
7.YarI~l1laya
konu~ll1a
her okuldan sadece bi.. ogrenci katlhr. Kattlan ogrenci hem hazlrlIkII hem de hazlrllkslz
bollim lerine devaI11 eder.
8.2011-2012 Egitim Ogretim ydll1da yan~manll1 Hazlrhk II konll~l11a boliimUnde ~aJ1nall1e ekinde
gonderilen oziu sozlerdell bir tanesi sec;ilerek kullal1l1acaktIr. Hazlrllkslz kOnll~ll1a konulan ise ogrenci
tarafllldan yan~ma esnaslllda kura ~ekilerek 5 dakika once ogrenilecektir. Ogrenci siiresi doldllktan
sonra sahneye C;lkacak ve 3 dakikaltk SUnllI11Ul111 yapacaktlr.
9.Hazlrlrkh konll~ma yan~I11asll1da ogrenciye 5 dakika verilir. Ogrenci bu sUre i~il1de hic;bir materyal
kullanmadan SUl1l1I1lUl1l1 yapar. Sinevizyon, slayt ve kostiim degerlendirme dl~ldlr.
I O.Hazlrhklt konll~ma ve hazll'slzllk
bolgelerine gore yapJlacaktIr.
konll~ma
bollimlerinde ogrencilerin sahneye
Il.JUri her iki boliimde de puanllli ayn ayn veriI'. BolOm plianian toplanarak birinci
c;lkl~
slmsl egitim
se~ilir.
12.ilyemizde daha onceki ylliarda di.izenlenen Giizel konu~ma yan~masllla katdan ogrenciler btl
yal'l~l11aya kattlamazlar.
13.Egitim bolgelerinde yapllacak ilk tur se~melerinde dereceye giren ogrencilere okul aile birliklerinin
katkdan ile hediye ahnacaktlr. Aynca ilk Oc; dereceye giren okullara plaket takdim edilecektir.
14.Elemeler egitim bolgelerilldeki uygun salonlarda seyircili olarak ger~ekle~tirilecektir. Egitim Bolge
finallerinin sOllllc;lan ye il4Ye finaline kahlacak ilk iki de.'eceye girmi~ ogrenci isimleri 07 Mart
2014 tarihine kadar ilye Milli Egitim Miidi.irliigUlle bildirilecektir.
lS.ih;e finali 27 Mart 2014 tarihinde daha sonra bildirilecek olan salonda ger~ekle~tirilecektir.
Yapllacak olan finale kat lima hakkl elde eden okllllar yarl~mayl izlemeye 25 ogrenci ile gelecektir.
16.Bolge finalleri ile ilye finalinde jiiri iiyeleri
a~agldaki
klstaslan goz oniinde blliundllracaktir.
TELEFFUZ-TONLAMA:
20
ARTiKULASYON
20
JEST-MiMiK
20
SAHNE RAHATLIGI
10
KONUYA HAKiMiYET VE PLAN:
15
05
SELAMLAMA
ZAMAN I VERiMLi KULLANMA :
10
Egitim Bolge Okullan ve Koordinator Okullar
1.Egitim Bolgesi Bolge Okullan: ( Kalaba Anadolu Lisesi, Kalaba Lisesi,ineirii Teknik ve
EML, Yamanttirk Tiearet Meslek Lisesi, Bekir Gokdag Anadolu Lisesi, Rauf Denkta~
Anadolu Lisesi, ineirli Anadolu Lisesi, Abdullah Mlir~ide Ozilnenek Anadolu Lisesi, J7 ethiye
Kemal Mumeu Anadolll Lisesi, Farabi Anadolll Lisesi)
l.Bolge yarl~maslDl Abdullah Mur~ide Ozunenek Anadolu Lisesi organize edecektir.
2.Egitim BOigesi Bolge Okullara: Hatiee Hikmet Ogultlirk KIZ Teknik ve Klz Meslek Lisesi,
Etlik Klz Teknik ve Klz Meslek Lisesi, Kalaba Klz Teknik ve Klz Meslek Lisesi, Ozel TUrk
Yurdu Lisesi, Ozel OneU Lisesi, Oze! Meltem Lisesi, Esel1epe Klz Teknik ve Klz Meslek
Lisesi, Ke9iOren Klz Teknik ve KIZ Meslek Lisesi)
2.Bolge
Yarl~maSml
Kalaba Anadolu Lisesi organize cdecektir.
3.Egitim BOigesi Bolge Okullart: Ke9ioren Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi, iMKB
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi, Ke9ioren Saghk Meslek Lisesi, Aktepe Anadolu Lisesi,
Ke9ioren Anadolu Lisesi, Aydmhkevler Tiearet Meslek ve ileti~im Meslek Lisesi, Gen9
Osman Anadolu Lisesi, Bagilim Anadolu imam Hatip ve imam Hatip Lisesi, Aydmhkevler
Anadolu Lisesi, Ayvah Anadolu imam Hatip Lisesi
3.BOIge
Yan~masml
Aydmhkevler Anadolu Lisesi organize edecektir.
4.Egitim BOigesi BOige Okullara: Fatih Sultan Mehmet Anadolu imam Hatip ve imam Hatip
Lisesi, Ke9ioren imam Hatip Lisesi, Samanyolu Cemal Sa~maz Lisesi ve Fen Lisesi, Ozel
Ceceli Lisesi ve Anadolu Lisesi, Kanuni Endilstri Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi, Etlik
Anadolu Lisesi, <;:agn Lisesi
4.Bolge yara~masml Etlik Anadolu Lisesi organize edecektir.
iL(:E FiNALi: 27 Mart 2014
Not: KoordinatOr Okullar tarafmdan yapllacak olan bOige yara~malarmda: LEgitim
Bolgesi 2. Egitim Bolgesiyle. 3. Egitim BOigesi 4. Egitim Bolgesiyle kar~lhkh olarak Juri
Uyeleri belirleyecektir.
YARISMADA KULLANILACAK OZLU SOZLER
1) Mutlllluk, her ~eyden once vUcut saglJgllldadlL Curtis
2) Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin,
kar~ll1dakinin
anlayabilecegi kadardlr. Mevlana
3) Ne kadar hazill bir ~agda ya~lyoruz, bir onyarglyl oliadan kaldmllak atomu
gii~.
par~alamaktan
daha
Albert Einstein
4) Ne kadar ya~adlgl111lz degil, nasd
5) Ne kadar yiikselirsen,
lI~mayl
ya~adlgll11lz
onemlidir. Bailey
bilmeyenlere 0 kadar kii~iik goriiniirsiin Nietzche
6) Okuma ruhu yiiceltir. Voltaire
7) (')grenmek, akll1tlya kar~1 yOzmek gibidir ilerleyemediginiz taktirde gerilersiniz. (.:in siizii
8) Ogretmek, iki defa ogrenmek demektir. J.Joured
9) OgUt vennek kolay, ornek olmak zordur. La Rochefaucallld
10) Payla~!Ian bir sevin~ iki kat olur, payla~llan bir aCI yanya iner. (.:ir;ero
11) Pe~lerinden gidecek cesaretiniz varsa; biiti.in ruyalar geryek olabilir. Walt Disney
12) RUyalan
geryekle~tirmenin
en klsa yolu uyanmaktlr. Emerson
13) Sanatm vazifesi, tabiatl kopya etmek degil, tabiatl ifade etmektir. Balzac
14) Sava~1I1 iyisi, ban~m kotiisii yoktur. Benjamin Franklin
15) Siz kendinize inanm,
ba~kalan
da size inanacaktlr. Montaigne
16) Sorumlulugunu ta~lyacagll1 fikrin adaml 01. A.Hamdi TanjJlIlar
17) Soz yuva gibidir, mana
ku~
gibi, cisim lrmak gibidir ruh aklp giden su gibidir. Mevlana
18) Bizi bilen bilir, bilmeyende kendisi gibi bilir!
Mel,lana
19) Kiismek ve danlmak iyin bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek iyin yareler araYIl1.
20) Kalp deniz, dil kIYldll·. Denizde ne varsa klYlya
0
vurur.
21) Kohne fikirler paslanl1ll~ yivilere benzer; sokiip atmak yok zordur.
C. $ahabellill
22) Karga ne kada\" adllli
degi~tirse
de, sesindell tanum.. 23) J-lil(bir ~ey kelldi kendinill Ilcdeni olamaz, ~iinkii nedenin kendisi olll~andan oncedir Farabi
24) Erdelllierin en bUyligti ilimdir. 25) Aletlerin en faydalJsl kalemdir. Bir ~i~e miirekkep bir kiilye altllldan haYIl·hdll·. ibl/-i SillCl
26) Hiy killlse gOllnek istemeyen kadar kar degildir.
ibn-i Sina
27)
YlImll~ak
huylu isem kim
demi~
lIysal kOYllnllm; kesilir belki ama gekmeye gelmez boynum.
MeiIlI1el Ak((
28) Eski
ba~ka, eskimi~ ba~kadll'
Nice eskiler vardll' ki, hi!,: eskimez
Peyami Safa
29) Irak yerin haberini kervan getirir.
Ka~garh .Mallllllll
30) Menfaat sanda\yeye benzel',
yiikseltir. {Cenop Sahahellin} ba~1I1da ta~ll'san
seni kUyOltiir, ayagul1n altl11a ahrsan 31) Dil pek keskin klhytir, kan akltmadan adam 6ldiiriir. 31) insan, ne soyledigin bilmeli; fakat her bildigini s6ylememelidir. Nalfllk Kelllct/
33)
Konu~ma,
insanm a1\1 1111 kullanma sanatldlr.
E/laflm
34) Yerinde soz soylemesini bilell, oziir dilemek zorunda kalmaz.
Fatitl SUI((//li'1el1met
35) Dii$lillllledell
Licl1tenherg
konll~mak,
ni$an almadan
ale~
elmeye benzer.
Komisyon Ba~kanI
ilhan ERANIL
~ube MUdUrU
Nur ~AHiN
ilc;e Komisyon Oyesi
Seda yOKSELiR
ilye Komisyon Oyesi
Lale AVCIDIRLAR
iJye Komisyon Oyesi
Aydll1 GE<;ER
ilye Komisyon Uyesi
Sezen <;AM
i1 ye Ar-Ge Komisyon Oyesi

Benzer belgeler

MEZiTLi KA YMAKAMLIGI il~e Milli Egitim Miidiirliigii EKLER

MEZiTLi KA YMAKAMLIGI il~e Milli Egitim Miidiirliigii EKLER Makamlanlllzea da uygun gorulmcsi halindc olurlanl1lza arz cdcrim.

Detaylı