Test, Ölçüm ve Sensörler

Yorumlar

Transkript

Test, Ölçüm ve Sensörler
Test, Ölçüm ve Sensörler
Özel Bölümü Sayfa : 17-26
Endüstriyel Elektrik ve Elektronik
Özel Bölümü Sayfa : 33-36
85
eri
b
a
h
n
ürü
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21016 giriniz.
Sorumlu Müdür
Sevinç Ünsal
Genel Yay›n Yönetmeni
A. Serkan Çiftçi
De¤erli Abonelerimiz,
Endüstri Dünyas› dergisinin Kas›m/Aral›k 2007 say›s›nda sizlere yine çok genifl
bir içerik sunmaktay›z. Bu say›da 85 yeni ve farkl› ürün haberine, ilgiyle
okuyaca¤›n›z› düflündü¤ümüz teknik makalelere ve birçok seçkin firman›n
tan›t›mlar›na yer verildi.
Daha önceki say›lar›m›zda oldu¤u gibi, bu say›m›zda da baz› konular özel
olarak ifllendi. Bu say›da “Test, Ölçüm ve Sensörler” ve “Endüstriyel Elektrik
ve Elektronik” konular›na özel olarak yer ay›rd›k. Her geçen gün yeni ürünlerin
ve teknolojilerin sunuldu¤u bu iki önemli sektöre yönelik birçok faydal› ürün
bilgisine bu say›da eriflebilece¤inizi düflünüyoruz.
Dergimizde yer verdi¤imiz tüm ürünler hakk›nda daha detayl› bilgi edinmek
için “H›zl› Abone Servisi”ni www.tim-info.com/edt adresini ziyaret ederek
kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti¤iniz ürünler hakk›ndaki detayl› bilgiye
k›sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf›ndan
kullan›lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen “özel abone
koduna” sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de¤ilseniz, tek yapman›z
gereken www.endustri-dunyasi.com/abonelik adresindeki formu doldurmak.
Sizlerden ald›¤›m›z geri dönüfller ›fl›¤›nda, Kas›m/Aral›k say›m›z›n da en az di¤er
say›lar kadar be¤enilece¤ine inanmaktay›z. Bu f›rsatla, dergimizin haz›rl›k
aflamas›nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimizde yer verdikleri
ilanlar ile katk›da bulunan firmalara teflekkür eder, siz de¤erli okurlar›m›za
dergimizin sayfalar›nda faydal› bir gezinti dileriz.
Reklam Pazarlama Yönetmeni
Gülhan Akbulut
‹letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu
Ayça Süer fiiflman
Pazarlama Müdürü
Philip Pera
Da¤›t›m Müdürü
Marcel Santy
Editör Ekibi
A. Serkan Çiftçi
Ayça Süer fiiflman
Piotr Gaber
Jurgen Wirtz
Avrupa Merkez Yay›n Yönetmeni
Marketta Lähde
Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Erenberk
Ücretsiz abonelik için :
www.endustri-dunyasi.com/abonelik
H›zl› Abone Servisi (SLI) için :
www.tim-info.com/edt
A. Serkan Çiftçi
Genel Yay›n Yönetmeni
YURTDIfiI SATIfi OF‹SLER‹
ALMANYA
• H+S Medienvertretung
Berlin
Detlef Heners & Anne Stoye
Tel : 030-882 2033
Fax : 030-8814941
E-mail:[email protected]
BELÇ‹KA, LÜKSEMBURG VE
D‹⁄ER ÜLKELER
• A. Serkan Çiftçi
Tel : +90 216 550 86 80
Fax : +90 216 550 86 85
E-mail:[email protected]
FRANSA
• Hagen Internationale Industriemedien • Sylvie Seurin
Düsseldorf
Paris
Werner Hagen
Tel : +33-(0)1-41 31 74 60
Tel : 0211-995040
Fax : +33-(0)1-41 31 74 51
Fax : 0211-7103958
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
‹NG‹LTERE
• David Harvett
Lansdowne Media Servides Ltd.
Tel : +44-(0)121-705 21 20
Fax : +44-(0)121-704 31 02
E-mail:[email protected]
‹SRA‹L
• Heddy Eldar
Tel : +972-(0)3-6322113
Fax : +972-(0)3-6322108
E-mail:[email protected]
• Verlagsbüro Rolf Schroer
Gammertingen
Tel : 07574-3714
Fax : 07574-4735
E-mail:[email protected]
• Jean-Claude Berthonnet
Paris
Tel : +33-(0)1-41 31 74 64
Fax : +33-(0)1-41 31 74 51
E-mail:[email protected]
‹SV‹ÇRE
• Bruno Fisch
IFF media ag
Tel : +41-(0)52-633 08 84
Fax : +41-(0)52-633 08 99
E-mail:[email protected]
AVUSTURYA
• H+S Medienvertretung
Berlin
Detlef Heners & Anne Stoye
Tel : +49-(0)30-882 2033
Fax : +49-(0)30-881 4941
E-mail:[email protected]
• A2 Developpement
Lyon
Georges Arbant & Celine Garcia
Tel : +33-(0)4-78 42 01 01
Fax : +33-(0)4-72 41 73 78
E-mail:[email protected]
‹TALYA, SLOVENYA
• Andrea Rancati
Rancati Advertising
Tel : +39-02-7030 0088
Fax : +39-02-7030 0074
E-mail:[email protected]
ABD, KANADA, Ç‹N, TAYVAN, F‹NLAND‹YA, ‹SKAND‹NAVYA
• David Lansdowne
G.AMER‹KA
• Herbert Weikes
Tel : +1-212-629 1546
Fax : +1-212-629 1542
E-mail:[email protected]
Lansdowne Media Services Ltd.
Tel : +44-(0)1442-87 77 77
Fax : +44-(0)1442-87 06 17
E-mail:[email protected]
JAPONYA
• Ichiro Suzuki
Incom Co. Ltd.
Tel : +81-(0)3-3260-7871
Fax : +81-(0)3-3260-7833
E-mail:[email protected]
Thomas Endüstriyel Medya Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.
Sad›ko¤lu Plaza 5, No. 65 34722 Kad›köy - ‹stanbul
Tel : 0216 550 86 80 Fax : 0216 550 86 85
E-mail : [email protected]
www.endustri-dunyasi.com
www.industryselect.com.tr
Genel Merkez
Thomas Industrial Media bvba
Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium
Tel : +32-3-285 33 77 Fax : +32-3-285 33 35
www.tim-europe.com
© 2007 Tüm yay›n haklar› Thomas Endüstriyel Medya
Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.’ne ait olup yaz›lar iktibas edilemez.
ISSN : 1307-3397
TASARIM VE OFSET HAZIRLIK :
Elman Bas›m ve Tan›t›m Hizm. Ltd. fiti.
Kad›köy / ‹stanbul
BASKI :
Dünya Yay›nc›l›k A.fi.
Ba¤c›lar / ‹stanbul
FX3U kompakt kontrolör, geçen 25 y›l içerisinde
tüm dünya çap›nda 6 milyon ünitenin üzerinde
sat›lan, Mitsubishi Electric'in çok baflar›l› kompakt
PLC ailesinin en üst seviye ürünüdür.
FX3U Serisi
Mitsubishi PLC
Daha h›zl›, daha iyi ve hatta daha esnek:
FX3U, önemli derecede gelifltirilen özellikleriyle, kapsaml›
geniflleme seçenekleriyle, özel ifllev ve a¤ modülleriyle endüstriyel
kontrol uygulamalar› için, hem makine mühendisli¤i sektöründe
hem de tüm di¤er endüstrilerdeki çok amaçl› çözümlerde, çok
yüksek kabiliyetli ve ekonomik otomasyon platformudur.
Benzersiz: ‹lave adaptör bus
Fonksiyonel tasar›ml› kompakt üniteler, teknolojinin ustal›¤›n›
ve yeni, kullan›c› dostu bir sistemi sunar. FX Serisindeki standart
modüllerdeki normal sistem bus hatt›na ilave olarak, Mitsubishi
Electric'in yeni nesil en yeni kontrolörü ikinci bir bus hatt›na
sahiptir: adaptör bus hatt› (the adapter bus). On ilave modüle
kadar, 4 analog fonksiyon adaptörü, 2 sayaç, 2 darbe ç›k›fl
modülü ve 2 arayüz modülü (RS-232 ya da RS-485), kontrolörün
sol taraf›na ba¤lanabilir. Özel olarak FX3U için gelifltirilmifl olan
yeni adaptör modülleri en son mikroçip teknolojisi sayesinde
çok küçüktürler. ‹lave programlama yapmaya gerek kalmadan
sisteme entegre edilebilirler ve do¤rudan adreslemeyi mümkün
k›lacak özel veri saklay›c›lara sahiptirler. Bu müflterinin zaman
kazanmas›n› sa¤lar, program ad›mlar›n› k›salt›r ve masraflar›
k›sar.
Geniflleyebilir: Ana Üniteler
Yeni serilerdeki ana üniteler, modern bir mikroifllemci ile
donat›lm›fl ve 100-240V AC ya da 24V DC uluslararas› bir
çal›flma aral›¤›na konfigüre edilmifllerdir. 16, 32, 48, 64, 80, 128
adet girifl ç›k›fl (I/O), dijital röle ve transistor ç›k›fl teknolojileri
mevcuttur. Tüm ana üniteler geniflleme modülleri ile 256 girifl
ç›k›fla kadar yükseltilebilir. Bu, çeflitli uygun a¤larla (CC-Link,
AS-Arayüzü) 384 girifl-ç›k›fla kadar yükseltilebilir.
Di¤er bir yeni özellik ise do¤rudan ünitenin ön paneline montaj
yap›labilen ya da bir kablo arac›l›¤›yla uzaktan ba¤lanabilen
görüntü modülüdür. Önemli kontrol bilgileri, fonksiyon tufluyla
izlenebilir veya de¤ifltirilebilir ve hata mesajlar› da salt metin
olarak izlenebilir.
4
KASIM-ARALIK
2007
Güçlü: Özellikler
Yeni FX3U serisinin teknolojik önemli özellikleri; genifl haf›za,
çok h›zl› komut iflleme, özellikle de pozisyonlama görevlerinde
önemli oranda geniflletilmifl programlama komut seti ve
gelifltirilmifl fonksiyonlar, modüller.
Entegre edilmifl, batarya destekli, geçici olmayan haf›zan›n 64K
program ad›m kapasitesi vard›r. Bu, karmafl›k kontrol problemleri
için bile yeterlidir ve ilave haf›za modülleri için tasarruf sa¤lar.
FX3U, her bir lojik komut bafl›na düflen 0,065 ms'lik program
döngü zaman› ile dünyan›n en h›zl› kompakt kontrolörüdür.
Asl›nda 1999 y›l›nda duyuruldu¤unda yeni standartlar belirleyen
FX2N serisinden yaklafl›k olarak % 20 daha h›zl›d›r. H›z art›fl›
analog sinyal iflleme için çok daha fazla telafuz edilmifltir: FX3U,
temel komutlar› ve uygulama komutlar›n›, bir önce duyurulan
en üst modele göre 4,5 kat daha h›zl› ifllemektedir. Yetmiflin
üzerindeki yeni komutlar programc›n›n iflini kolaylaflt›rmaktad›r.
fiimdi, toplam 209 adet, önceden programlanm›fl komut setleri,
karmafl›k kontrol ifllerinin kolay ve h›zl› programlanmas›n›
mümkün k›lar.
Mitsubishi Electric'in di¤er tüm kompakt ve modüler kontrolörleri
gibi, yeni FX3U serisi de modern Avrupa standartlar›na (IEC
61131-3) uygun GX IEC Developer paketi ile (Fonksiyon
bloklar›, Ladder diyagramlar›, Komut listesi, Ard›fl›l fonksiyon
tablolar›) ya da uygun kurulmufl GX Developer ile (Ladder
diyagramlar›, Komut listesi, Ard›fl›l fonksiyon tablolar›) Microsoft
Windows alt›nda programlan›r.
Pratik: Entegre pozisyon kontrolörü
Yeni PLC, pozisyonlama gerektiren görevlerin bile ilave bir
modül gerekmeksizin üstesinden gelebilir. Yüksek h›zl› sayaçlar
ve 100 kHz'e kadar olan darbe sinyal ç›k›fllar› gibi fonksiyonlar,
baz› yeni komutlar dahil çok say›daki pozisyon komutlar› ile
beraber tüm ana ünitelere entegre edilir. Bu üç ba¤›ms›z eksene
kadar pozisyon kontrolünü mümkün k›lar. Daha fazlas›na ihtiyac›
olan kullan›c›lar, yeni sayaçlar ve 200 kHz'e kadar darbe sinyal
ç›k›fl adaptörleri ekleyebilirler ve bu da 4 ba¤›ms›z servo ya da
ad›m motorunun kontrolüne imkan tan›r.
Güvenli yat›r›m: Uyumlu kontrolör teknolojisi
Ana üniteler, özel olarak belirlenmifl konfigürasyonlar için
kompakt ve modüler geniflleme seçenekleriyle geniflletilebilir.
FX serisinin var olan tüm modülleri, kullan›c›lar›n kontrol
teknolojilerindeki uzun dönemli yat›r›mlar›n›n korunmas›n›
sa¤layan, yeni kontrolörlerle beraber kullan›labilir. Dijital I/O
geniflleme modüllerine ilave olarak, geleneksel sistem bus hatt›
8 özel fonksiyon modülüne kadar ba¤lant› imkan›na sahiptir.
Yeniler de FX3U serisi için özel olarak gelifltirilen Eternet ve
Profibus DP a¤lar› için güçlü haberleflme modüllerinin bir
seçene¤idir. Bunlar, tüm standart ve özel a¤lar› içeren modüller
için, zaten hali haz›rda var olan ürün yelpazesini tamamlamaktad›r.
‹lave arayüzler FX3U'nun etkileyici haberleflme kabiliyetlerine
katk›da bulunmaktad›r. Seri arayüz arac›l›¤›yla ayn› anda 3 farkl›
cihaza kadar veri transferi yap›labilir. Ön panele bir seri
programlama arayüzü (RS-422) entegre edilmifltir ve bir
bilgisayar ya da HMI kontrol paneli ile haberleflmede kullan›l›r.
Barkod okuyucular, yaz›c›lar, modemler ve kontrolörler gibi
di¤er cihazlar, ya kontrolör üzerine tak›labilen (RS-232, RS422, RS-485 ve USB) ya da adaptör bus (RS-232, RS-485)
vas›tas›yla ba¤lanabilen, ayr› arayüz modülleri vas›tas›yla
ba¤lanabilirler.
Güvenilir derecede uyumlu: Otomasyon a¤lar›ndaki kontrolörler
Son nesil kontrolörlerin di¤er bir güçlü özelli¤i; modüllerinin,
fonksiyonlar›n›n ve komutlar›n›n Mitsubishi Electric ürün yelpazesi
ile uyumlulu¤udur. Bu gözle görülür flekilde verimi sa¤lar ve
Mitsubishi'nin di¤er kompakt ve modüler PLC'leriyle, frekans
inverterleriyle, servo sürücüleriyle, HMI kontrol panelleriyle ve
görsel sistemleriyle, otomasyon a¤lar›nda kullan›c› dostu çal›flmaya
olanak verir.
GTS GENEL TEKN‹K S‹STEMLER
Tel: +90 212 3201640
Fax: +90 212 3201649
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21032 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21026 giriniz.
NORDAC SK 500E/520E/530E kompakt
frekans dönüfltürücüleri, çok genifl
çeflitlilikteki temel özellikler beraberinde
gelir ve bunlar spesifik uygulamalara
kolayl›kla uyarlanabilirler.
NORDAC SK 500E/520E/530E
kompakt frekans dönüfltürücüleri, çok
genifl çeflitlilikteki temel özellikler
beraberinde gelir ve bunlar spesifik
uygulamalara kolayl›kla uyarlanabilirler.
Bunlar, özellikle ak›ll› ve ekonomik aç›dan
hesapl› sürücü çözümleri için uygundurlar.
Girifl gerilimi, ç›k›fl ak›m› ve motor s›cakl›¤›,
tümleflik bir hat filtresi ve ak›ll›ca
tasar›mlanm›fl bir fren yönetimi için
tümleflik izleme fonksiyonlar›, güvenilir
ve emniyetli bir çal›flmay› garantilemektedir.
Üniteler 0.25 ...7.5 kW performans
aral›¤›na sahiptir. Standart özellikler
aras›nda, sensörsüz ak›m vektörü
kontrolü, (ISD), PID ve süreç
denetleyicileri, ve bir fren engeli ve bir
hat filtresi yer almaktad›r. SK 500E temel
modeli, otomasyon ortamlar›yla kolay
entegrasyona imkan veren yap›land›r›labilir yedi adet kumanda girifli, iki
dijital girifl ve bir analog ç›k›fl ile
donat›lm›flt›r. Bir TTL kodlay›c› girifline,
bir CANopen ara yüzüne ve ilave
G/Ç'lara sahip SK 520E, daha da fazla
seçenek sunar. Ayr›ca SK 530E, EN
954-1 kategori 3'e (kategori 0 ve 1'in
durdurulmas›) göre emniyet fonksiyonu
ile kullan›c›lar›n 15 adede kadar
konumlar›na olanak veren tümleflik bir
POSICON konumland›rma denetimi
özelli¤ine de sahiptir.
Dönüfltürücüler, ne kadar sade veya
karmafl›k olduklar›n›n önemi olmaks›z›n,
tak-çal›flt›r teknoloji kutular› sayesinde,
münferit uygulamalara kolayl›kla
uyarlanabilir. Di¤erlerine gelince, NORD,
Profibus, CANopen, Interbus, AS
Interface ve DeviceNet fieldbus
modüllerini de sunmaktad›r. Bunlar, tek
butonla çal›flt›rma (Simplebox),
parametre-temelli çal›flt›rma
(Controlbox) ve bir manüel olmaks›z›n
sistem yap›land›rmas› (Parameterbox)
dahil, esnek çal›flt›rma ve kumanda
seçenekleri beraberinde gelir.
NORDCON PC yaz›l›m›, uzaktan kolay
yap›land›rma ve RS232/484 ara yüzü
vas›tas›yla çal›flt›rmay› olanakl› k›lmaktad›r:
NASA, bu y›l›n 3 A¤ustos'unda k›z›l gezegen
Mars'a yeni bir görev bafllatt›. Phoenix
Mission'un belli bafll› görevi, Mars üzerinde
yaflam belirtisi anlam›na gelen su izlerinin
araflt›r›lmas›d›r.
NASA, bu y›l›n 3 A¤ustos'unda k›z›l
gezegen Mars'a yeni bir görev bafllatt›.
Phoenix Mission'un belli bafll› görevi,
Mars üzerinde yaflam belirtisi anlam›na
gelen su izlerinin araflt›r›lmas›d›r. Ünite
üzerinde iki adet mikroskop, bir kaz›c›
kürek ve yedi adet maxon elektromotorlar› yer almaktad›r.
“Phoenix-Mars-Lander”›n Mars yüzeyine
beklenen var›fl›, dokuz ayl›k bir seyahat
sonras›, 2008 Mart'›d›r. Seyahat süresi
ve hedef, çok dikkatli bir flekilde gözden
geçirilmifltir. ‹lk kez bir sonda k›z›l
gezegenin kuzey yar›küresi üzerine Mars
bahar›n›n bafllang›c›nda inmifl olacakt›r.
6
KASIM-ARALIK
2007
Maxon motorlar›, 1997 tarihindeki Mars'a
ilk kez inilmesinden bu yana NASA'n›n
sürekli bir orta¤› olmufltur. “Pathfinder”
11 adet maxon motoru ile donat›lm›flt›r.
2005 Ocak ay›nda Mars'a indirilmifl olan
Çok genifl çeflitlilikte
uygulamalar için kompakt
frekans dönüfltürücüleri
Böylelikle, motor parametreleri otomatik
olarak tan›n›r ve sürüfl performans›n› en
iyi hale getirmek üzere, tüm parametreler
osilogramda görüntülenebilir.
Kompakt yap›da ve esnek: NORDAC SK 500E ve
tak-çal›flt›r tipi teknoloji kutular›
GETRIEBEBAU NORD, ALMANYA
Tel: +49 45 32 4 01 0
Fax: +49 45 32 4 01 253
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21034 giriniz.
Mission Phoenix - Mars'a
yeni bir yolculuk ve yine
Maxon motorlar› ile
her iki ”Spirit” ve ”Opportunity”
sondalar›n›n her biri, hala çal›fl›r durumda
olan 39 adet maxon motoruna sahiptir.
Keza en yeni proje olan ”Phoenix”
de maxon motorlar›nca desteklenmektedir. Sonda, k›z›l komflumuz
üzerinde gözle görülür suyu aramakla
kalmayacak fakat ayn› zamanda, bir robot
küre¤i ile suyun izlerini de kazarak
araflt›racakt›r. 2 metrenin üzerinde bir
boydaki robot kolu, ince toz katman›n›
delerek, Mars üzerindeki kal›c› buz
tabakas›n›n a盤a ç›kmas› için ifllev
görecektir. Bu, en az›ndan, Mars yüzeyinin
alt katman›nda ilkel canl› biçimlerinin
bulunup bulunamayaca¤›n›n de¤erlendirilmesi için özel bir mikroskop ile
toprak numunelerine bakmak isteyen
Neuenburg Üniversitesindeki araflt›rmac›lar›n ümit ettikleridir.
Keza, “Phoenix-Mars-Lander”
kendinden, özel rulman yataklar›na sahip
7 adet RE 025 motoruna da haizdir.
Motorlar, Sachseln'deki Maxon Motor
taraf›ndan tedarik edilmifltir. Bu motorlar,
sondaya enerji sa¤layan iki adet günefl
(pili) hücresini konumland›rmak üzere
kullan›lmaktad›r. Dünya'dan “Phoenix”e
iyi yolculuklar diliyoruz!
Yeni Mars sondas› “Phoenix-Lander”
MAXON MOTOR, ‹SV‹ÇRE
Tel: +41 41 6661500
Fax: +41 41 6661650
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21036 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21057 giriniz.
Circuit Design, Inc., yak›n zaman içerisinde, Avrupa
harmonize 863 ~ 865 MHz ses band› için,
WA-TX-03-R ve WA-RX-03-R kablosuz ses
modüllerini gelifltirmifl ve piyasaya sunmufl
bulunmaktad›r.
Çok kanall› kablosuz
ses modülleri
Düflük güçteki radio telsiz modüllerinin önde gelen tedarikçisi olan, Circuit
Design, Inc., yak›n zaman içerisinde, Avrupa harmonize 863 ~ 865 MHz ses
band› için, WA-TX-03-R ve WA-RX-03-R kablosuz ses modüllerini gelifltirmifl
ve piyasaya sunmufl bulunmaktad›r.
WA-TX-03-R / WA-RX-03-R, 863 ~ 865 MHz band› dahilindeki 15 haberleflme
frekans› kanallar›na ayarlanabilir. Ses iletimi için yeterli frekans tepkisine
ilaveten, efllik edici gürültü azaltma sistemi, 70 dB veya daha üstü bir dinamik
aral›¤› ile sesin net bir flekilde kablosuz iletimine imkân verir.
Ürün, basit bir kablosuz ses iletim ifllemi fonksiyonlar› üzerine odaklan›larak, daha yüksek mertebeli yaz›l›m gelifltirilmesinde
azami kullan›c› esnekli¤ini garantilemektedir. Modüller aras›ndaki karfl›l›kl› tan›ma ifllevi sadece RF kanallar›n› kullanmaktad›r.
Dolay›s›yla örne¤in e¤er modüller bir tan›t›c› rehber sistem içerisine yerlefltirilirse, kanal ayarlar› birbiriyle uyumlu oldu¤u sürece,
kullan›lan al›c›lar›n adedi hakk›nda bir s›n›rland›rma olmaz.
Bu ifl için tahsis edilmifl olan IC tümleflik devresini kullanan devre ö¤elerinin say›s›n›n azalt›lmas›, modül boyutlar›nda herhangi
bir art›fl olmaks›z›n yeni bir çok kanall› kapasiteli ürün ortaya koymufltur. Gömülü (yerleflik) modüller olarak bunlar, küçük
bir koruyucu muhafaza içerisinde, k›sa bir süre içerisinde, ses iletim teçhizat›n›n gelifltirilmesini olanakl› k›lacak biçimde, ses
iletimi için neredeyse tüm k›s›mlar› içermektedir.
WA-TX-03-R / WA-RX-03-R'nin özellikleri
• R&TTE ve RoHS uyumlu radyo modülleri
• Efllik edici bir gürültü azaltma sistemi sayesinde, 70 dB'nin üzerinde bir dinamik aral›k
• 50 Hz ~ 13 kHz aras›nda bir frekans tepkisi
• 125 kHz ad›mlarla 15 RF kanal›
• De¤iflken anahtarlama (squelch) hassasiyeti
• Yüksek duyarl›l›kta al›c›
• Kompakt (36 x 26 x 8 mm) ve hafiftir (13 g)
• Muhafaza içerisine yerlefltirilmifl olarak verici ve al›c› için gerekli tüm yüksek frekans devreleri ile kararl› bir çal›flmaya ulafl›l›r.
• Gelifltirilmifl bir z›rhlama verimlili¤i vas›tas›yla, harici kaynaklardan kar›flt›r›c› dalgalar›n azalt›lm›fl olumsuz etkisi
Uygulamalar
• Müzelerde ses ile rehberlik
• Kablosuz konferans sistemleri
• Kablosuz mikrofon sistemleri
• Tur rehberlik sistemleri
• Ses izleme sistemleri
WA-TX-03-R blok flemas›
CIRCUIT DESING Inc, JAPONYA
Tel: +81 263 82 1024
Fax: +81 263 82 1016
8
KASIM-ARALIK
2007
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21146 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18972 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
10
KASIM-ARALIK
2007
PLANET REDÜKTÖRLER
P‹S SU G‹DERLER‹
ABSOLUTE ENCODER
Düflük Boflluklu
Uzun Ömürlü Dayan›m
Programlanabilir
Tecnoingranaggi, Bonfiglioli'nin düflük boflluklu
planet sistem redüktör serisidir. Üstün rulman
teknolojisi sayesinde nominal operasyon
flartlar›nda 20.000 saat ve üzeri ortalama
servis ömrü verebilmektedir. Standart veya
indirgenmifl boflluk oranlar›na sahip ürünlerin,
farkl› ba¤lant› opsiyonlar› mevcuttur. Bu
sayede çeflitli endüstriyel uygulamalara ba¤lant›
kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r. Redüktörler, her türlü
montaj pozisyonunda 0-40 °C çevre s›cakl›¤›nda çal›flabilecek ISO VG220 sentetik ya¤
ile ya¤lanm›flt›r. Bu sebeple periyodik ya¤
de¤iflimi gerektirmez. IP65 koruma s›n›f›
sayesinde toza ve suya karfl› yüksek korunma
sa¤lar. Servo motor ba¤lant›lar› için özel girifl
seçenekleri mevcut redüktörler, hassasiyeti
yüksek hareket kontrolleri için en uygun
çözümleri sunmaktad›r.
WELLTECH pis su
giderlerinin tamam›
AISI 304 paslanmaz
çelik olup argon-ark
kayna¤› ile imal
edilmifltir. G›da (süt,
et, bal›k, kanatl›
hayvan vb.) iflleme
tesislerinde, ilaç ve
kimya imalat
sanayinde, hastane
ve laboratuarlarda,
atölye ve fabrika
›slak zeminlerinde,
yemekhane ve
mutfaklarda k›sacas› hijyen gerektiren tüm
alanlarda kullan›labilir. Gider ç›k›fllar› alttan
ve yandan olmak üzere iki tiptedir. Forklift,
yaya ve yük trafi¤ine uzun ömürlü dayan›m
için tasarlanm›flt›r. Temizlik kolayl›¤› ve bakteri
üretiminin engellenmesi amac›yla hijyenik
olarak tasarlanm›flt›r. Çal›flan sa¤l›¤›
düflünülerek, yüzeyler ve birleflim
noktalar›ndaki keskinlikler al›nm›flt›r. Filtre
haznesi, at›klar›n kolayca ve temas etmeden
uzaklaflt›r›lmas›na olanak sa¤layacak flekilde
dizayn edilmifltir.
Absolute enkoder
art›fla dayal› ölçme
sisteminin aksine,
sistemdeki veya
enkoderdeki güç
kayb›na müteakip
tekrar çal›flmada
kesin pozisyon bilgisi
verebilmektedir. Güç kayb›ndan sonra
sistemde herhangi bir mekanik hareket
meydana gelirse, güç geldikten sonra gerçek
mekanik pozisyona an›nda ulafla bilinir. TR
absolute enkoderler tek ve çok devirli olarak
temin edilebilir. Ürünün özellikleri: Tek devirli
çok devirli modeller, Maksimum 25 bit e
kadar çözünürlük, Farkl› ç›k›fl seçenekleri (ss›,
inkremental, paralel, analog, profibus, interbus-s,
lightbus...), Farkl› gövde ölçüleri ve
konnektörlü/kablolu ba¤lant› seçenekleri,
IP65/IP67 koruma s›n›f›. Çok kullan›lan
absolute enkoder uygulamalar›ndan örnekler:
Transfer makineleri, ‹malat makineleri, Kald›raç
robotlar, Dökümhane, A¤aç iflleri makineleri,
Hadde tezgah› ve döküm tesisleri, Ka¤›t
endüstrisi, Paketleme teknolojisi, Enerji
santralleri, Gemi flevki, Kilitler (Denizyollar›nda), Do¤rama makineleri.
BONFIGLIOLI
Tel : +90 232 3282277
Fax : +90 232 3280414
‹NOKSTEK
Tel : +90 232 3758919
Fax : +90 232 3758929
ÜN‹VERSA
Tel : +90 232 4332909
Fax : +90 232 4582900
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20902 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20922 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20896 giriniz.
HASSAS D‹SPENSÖR (AKITICI)
Z‹NC‹RL‹ V‹NÇLER
YUMUfiAK YOL VER‹C‹LER
Paradan Tasarruf Edin
125 - 5.000 kg Aras›
Ak›m Kontrollü
Pahal› s›v›lar›n ak›t›lmas›
gerekti¤inde, bu hassas
Dispensör (Ak›t›c›) size,
tasarruf edilen s›v›
miktar› temeline dayal›
olarak k›sa bir süre
içerisinde kendine yap›lan
harcamay› amorti eder.
Ferrofluid’in Audio
hoparlörlerde kullan›m›
iyi bir örnek olarak
gösterilebilir, Ferrofluid,
ses bobin aksam›n›n
manyetik bofllu¤unu
doldurmak üzere
hoparlör imalat
endüstrisinde kullan›lan
iletken türden bir ya¤lay›c›d›r. Ferrofluid,
litresi 500$ ila 1,000$ aras›nda de¤iflen bir
fiyat aral›¤›nda olan nispeten pahal› bir s›v›d›r.
Hoparlör imalatç›lar›, Fluid Metering firmas›n›n
Dispensör'lerinin hassasl›¤› temeline dayal›
olarak, bariz biçimde, 18 gün kadar k›sa bir
süre içerisinde dispensör sistemleri için
ödenen bedeli geri kazanabilmektedir. Bu
teknoloji ve nihayetindeki maliyet tasarruflar›,
pahal› ak›flkanlar›n hassas bir flekilde
ak›t›lmalar›n›n gerekti¤i her yerde tatbik
edilebilir.
Trevolution'un standart vinçlerdeki markas›
Marte, 10 metre kald›rma yüksekli¤ine dek
125 kg - 5 ton aras› kapasitelerdeki kald›rma
ihtiyaçlar›na h›zl› ve modüler çözümleri zincirli
vinçleriyle sunuyor. Farkl› çal›flma ortamlar›nda
alçak tavanlara ve pergel vinçlere de
uyarlanabilirli¤i, sabit çal›flma için üst kancal›
modelleri, tek ve çift kald›rma ve yürüme
h›z›na sahip modelleri, dayan›kl› yap›s›, güvenli
ve sessiz çal›flmas› Marte zincirli vinçlerinin
bafll›ca üstünlükleri. Yüksek dayan›kl›l›¤a sahip
zinciri zorlu korozif ortamlarda y›llarca
sorunsuz çal›flmay› sa¤lar. Afl›r› yük koruma
düzene¤i ise kapasite üzeri yük tafl›nmas›na
engel olur. Marte, standart d›fl› özel çözümler
için farkl› ürünleri de sizler için tasarlay›p
üretmektedir.
FLUID METERING, Inc., ABD
Tel : +1 516 922 6050
Fax : +1 516 624 8261
TREVOLUTION
Tel : +90 216 5910516
Fax : +90 216 5910517
V‹B OTOMASYON MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 212 3206176
Fax : +90 212 3206178
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20859 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20947 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20952 giriniz.
Sincap kafesli asenkron motorlara yol
vermede kullan›lan, direkt ya da y›ld›z-üçgen
yöntemlerinin afl›r› ak›m ve darbeli ak›m gibi
sak›ncalar› bulunmaktad›r. Bu durum fabrikalarda yüksek bak›m masraflar›, s›kl›kla
yaflanan durufllar ve imalat kayb›na sebep
olur. Bunun haricinde ani durufllara, pompa
sistemlerinde çekiç etkisi olarak adland›r›lan
bas›nç darbelerinin oluflmas›na ve konveyör
bantlar› üzerindeki malzemelerin ani kalk›fl
ve durufltan dolay› zarar görmelerine sebep
olabilir. Çözüm olarak kullan›lan Elektronik
Yumuflak Yol Vericiler, gerilimi k›yarak, kalk›fl
ve durufltaki ak›m› ve momenti azaltarak,
yumuflak kalk›fl / durufl sa¤larlar. Ak›m
kontrollü yol vericilerde esas kontrol
büyüklü¤ü ak›md›r. Böylelikle kalk›fl momenti
kontrol edilebilmekte, de¤iflken yük
durumlar›na cihaz kolayl›kla uyum sa¤layabilmektedir.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21018 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21049 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21055 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21051 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21053 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
12
KASIM-ARALIK
2007
SERVO MOTORLAR
DA‹RE TESTERELER‹
HELICAL KAPL‹NLER
Yüksek Dinamikli Uygulamalar ‹çin
H›zl› Kesim
Alüminyum ve Paslanmaz Çelik
Alt› kurulum
boyutu ile hemen
hemen bütün
otomasyon uygulamalar›nda kullan›labilme imkan›
sa¤lanm›flt›r. Yüksek ivmelenme gereksinimleri
ve en iyi dur-kalk kalitesi gerektiren yüksek
dinamikli uygulamalar için bu seri en iyi
çözümdür. Uygulama alanlar›: Paketleme
makineleri, Tekstil makineleri, Plastik
makineleri, ‹flleme makineleri, Özel makineler,
Küçük robotlar. Özelikleri:Yüksek tork
do¤rulu¤u, Yüksek h›z, Jogging etkisi nerdeyse
s›f›rlanm›flt›r, Yüksek güç yo¤unlu¤u ile
kompakt boyut, mükemmel tork-atalet
oran›ndan dolay› maksimum dinamik cevap,
düz kafes yüzeyi kolay kolay kirlenmez,
pürüzsüz, tek biçimli kafes, kal›c› m›knat›sl›
senkron servo motor, terminal kutusu veya
konektörler ile flebeke ba¤lant›s›, IP44 koruma
s›n›f›, di¤er koruma s›n›flar› iste¤e ba¤l›d›r,
IP65 havaland›rmas›z , IP54 yüzey havaland›rmal›, enkoderler: resolver 2-kutuplu,
SinCos-enkoder (opsiyonel), di¤er enkoder
tipleri de iste¤e göre kullan›labilir, bütün
motor tiplerimizde opsiyonel olarak fren
kullan›labilir.
Julia HSS-DMO5, sertlik
derecesi 500N/mm2 ve
800N/mm2 aral›¤›ndaki
çelik ve metal alafl›ml›
(%5 molibden (Mo)
içeren) malzemeleri
kesmek için yar›
otomatik ve tam
otomatik daire testere
makinelerinde kullan›l›r.
’ 200mm ye kadar
boru ve dolu malzemelerde mükemmel
kesim sonuçlar› alabilen daire
testerelerimizden (’ 160mm-’ 620mm,
kal›nl›k 1mm-6mm) faydalanabilirsiniz. Julia
HSS-Co %5 kobalt (Co) içeren ve sertlik
derecesi 800N/mm2 üzerindeki çelik ve
metal alafl›ml› malzemeleri kesmek için uygun
daire testereleridir. Maksimum performansl›
kesim adetlerine ulaflmak için kesilecek
malzeme cinsine göre sunulan 5 de¤iflik
kaplama çeflidimiz vard›r. TIN , VAPO, TICN,
TICN RED ve TIALN kaplama çeflitlerimizle
müflterilerimize sorunsuz ve kaliteli kesim
seçenekleri sunmaktay›z.
Helical ürünü W serisi kaplinler, encoder ve
takometreler gibi düflük tork gerektiren
sürücü elemanlar›ndan (alüminyum kaplinler),
k›lavuz vidalar ve pompalar gibi daha yüksek
tork gerektiren cihazlara kadar (paslanmaz
çelik) çok genifl uygulama alanlar›nda
kullan›labilir. Helical ürünü W serisi kaplinlerin
baz› özellikleri flu flekilde s›ralanabilir; Metrik
boyutlar ve metrik vidalar, 7075-T6
Alüminyum alafl›m› veya 17-4 PH korozyona
dayan›kl› çelik olarak mevcuttur, Çeneli tip
veya setuskurlu tip ba¤lant› seçenekleri
mevcuttur. Alüminyum ve paslanmaz çelik
Helical W serisi kaplinler genel amaçl› kullan›m
özelli¤ine sahiptir.
BAUMÜLLER
Tel : +90 216 5199071
Fax : +90 216 5199072
KAR-TES
Tel : +90 216 4521000
Fax : +90 216 4519556
DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 6618742
Fax : +90 212 6618726
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20841 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20926 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20824 giriniz.
KÜRESEL VANALAR
VER‹ TOPLAYICI VE AKTARICI
EMN‹YETL‹ SUSTURUCULAR
‹ki Parçal›
Yeni, Kablosuz
Uyar› Cihazl›
Ham-let'in yüksek bas›nç ve s›cakl›¤a dayan›kl›
H700 serisi iki parçal› küresel vanalar› genel
endüstride kullan›lmaktad›r. Komple 316L
kalite paslanmaz çelik veya özel siparifl halinde
pirinç olan vanalar farkl› ölçü (1/8”-1”/3-25
MM) ve ba¤lant› tiplerinde bulunmaktad›r.
Stoklar›m›zda sürekli bulunan standard
modeller ve ölçüler H700: LET-LOK ba¤lant›l›:
1/4” - 3/8” - 1/2” OD // 6,8,10,12 MM OD,
H710: NPT difli difl ba¤lant›l›: 1/4” - 3/8” 1/2” OD. Ba¤lant› tipleri: LET-LOK, Difli /
Erkek Difl (NPT, BSPT ve BSPP). Ayr›ca
iste¤e ba¤l› özel difl tipleri ve ba¤lant›
opsiyonlar› mevcuttur. S›zd›rmazl›k eleman›
olarak TFM1600 PTFE kullan›lmaktad›r. 20003000 PSIG Max. bas›nç ve 204°C Max.
s›cakl›¤a dayan›kl›d›r. ‹lave özellikleri aras›nda
kol kilit mekanizmas›, kompakt tasar›m ve
çift yönlü ak›fl say›labilir. HAM-LET'in Türkiye
temsilcisi ve da¤›t›c›s›: BORfiEN BORU'dur.
TandD firmas›ndan yeni
RTR-50 Veri Toplay›c›s›,
Pille Beslemeli Aktar›c›
Modlu bir USB Ba¤lant›l›
Baz ‹stasyondur. RTR50 baz istasyonu, tümleflik bir USB ba¤lant›
noktas› vas›tas›yla do¤rudan bir Bilgisayara
ba¤lan›r. Beraberinde
verilen yaz›l›m, programl› yüklemeler
(download), gerçek-zamanl› izleme ve eposta ile alarm bildirimi gibi istek-üzerine
fonksiyonlar› da desteklemektedir. RTR-50,
kendi ebatlar›nda ve fiyat›nda göze çarpar
bir tekrarlay›c› (aktar›c›) modu özelli¤ine
sahiptir. RTR-50, geçmiflte kalan bir konu
olan kablosuz mesafe sorunlar›n›n üstesinden
gelen, birbirine zincir biçiminde ba¤l›
tekrarlay›c› - aktar›c› olarak ifllev gören yaz›l›m
vas›tas›yla kurulabilir. RT-50, tüm TandD
RTR-5x Serisi Kablosuz Veri Kaydedicileri
ile tam uyumludur. RT-50 Sistemi, basit
tekli baz istasyon /tekli kay›t montajlar› ile
bafllat›l›r. Kullan›m çeflitlili¤i, “Çoklu Kay›t
Edici Gruplar”, “Çoklu Aktar›m Yollar›”,
“Mesafe Artt›rmak için ‹lave Röle (aktar›m)
Üniteleri” ve “ Orta Kademe Kay›t Edici
Gruplar›n ‹lavesi”ne imkân vermektedir.
BORfiEN BORU
Tel : +90 216 4663705
Fax : +90 216 4206553
TANDD CORPORATION, ABD
Tel : +1 518 699 9227
Fax : +1 413 639 9227
3-S MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 5274784
Fax : +90 216 5274788
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20820 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20945 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20812 giriniz.
SILVENT, pnömatik valflere donan›m olarak,
yeni gelifltirilmifl seri olan emniyetli susturucular› size sunuyor. Emniyetli susturucular,
patentli bir uyar› cihaz›yla donat›lm›flt›r. Sistemdeki geri bas›nç, difüzördeki fazla kirden
ötürü, çok yüksek oldu¤u zamanlarda uyar›
sinyaliyle ikaz gerçeklefltirir. Böylelikle
operatörün hem görerek hemde yükselmifl
ses seviyesi sayesinde duyarak, sistemde
oluflabilecek pahal› ve gereksiz üretim
kesintisine gerek kalmadan susturucuyu
de¤ifltirmesine imkan sa¤lar. E¤er emniyetli
susturucunun uyar› cihaz›n› daha kapsaml›
bir flekilde aktive etmek isterseniz, susturucu
de¤ifltirilece¤i zaman otomatik olarak makinay›
durduran elektronik kontrol sisteminden de
faydalanalabilirsiniz. Bu güvenli susturucular
sesin 30-35 dB(A) kadar azalmas›n› sa¤lar.
Silvent size ba¤lant› çaplar› 1/8” ile 2” aras›nda
de¤iflen güvenli susturucular sunmaktad›r.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21020 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
14
KASIM-ARALIK
2007
KON‹K D‹fiL‹L‹ REDÜKTÖR
FIELDBUS KONTROL S‹STEM‹
‹ZOLASYON ASKI P‹MLER‹
Yüksek Verim
En Karmasik Uygulamalarda
Maximum Yap›flma Mukavemeti
Polat konik diflli
(PKD) serisi
farkl› tahvil oranlar› ile on farkl›
gövde büyüklü¤ünde hizmete
sunulmaktad›r.
PKD serisi kulla-n›c›lara yap›s›nda bulunan
konik difllilerle kendisine verilen hareketin
devrini düflürerek hareketin yönünü 900
çevirip hareket aktar›m› sa¤lar. Yekpare gövde
tasar›m› PKD serisinde sa¤lam bir gövde
yap›s› sa¤layarak, diflliler aras› eksen kaç›kl›¤›na
neden olabilecek ba¤lant› eleman› (vida v.b)
içermez. Döküm gövde direk gövdeden
olabilecek montaj kolayl›¤› ile vibrasyon,
sal›n›m etkisini en aza indirir. Kullan›c› iste¤ine
göre her iki yönde de sa¤lanan ç›k›fl yaklafl›k
olarak % 96 gibi yüksek verim oran› ile
sunulmaktad›r. Zorlu çal›flma koflullar›nda
güvenli çal›flma sa¤layan PKD serisi
redüktörler her türlü endüstriyel uygulamada
kullan›labilmektedir. Bu eflsiz tasar›mda temin
etti¤imiz motorlu, W kovanl› veya IEC
adaptörlü standart ürünlerimiz; Delik milli
ve mil ç›k›fll›, Delik milli konik s›kt›rmal›, Tork
kollu, B5 veya B14 flanfll›.
FCT241, PowerPC MPC8241
ifllemcisine sahip 32Mb
Dinamik , 32 Mb Flash Eprom
ve 128Kb Statik yüksek
kapasiteli belle¤i sayesinde en
karmafl›k uygulamalar› bile hiç
zorlanmadan gerçeklefltirebilmektedir. FCT241,
4Control arayüz program› ile
Ladder, FBD ve SFC grafiksel
dilleri ve Structured Text,
AWL testual dillerini ayn› uygulamada
kullanabilmektedir. Birçok uygulama için haz›r
fonksiyon bloklar› sunmas›n›n yan› s›ra
kullan›c›n›n gerek gördü¤ü durumlarda kendi
fonksiyon bloklar›n› da oluflturabilmesine
olanak sa¤layarak programlama kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r. FCT241 ile 40 eksene kadar
gerçek zamanl› servo ve/ veya step motor
kontrolü, CAN Open BUS ile istenildi¤i kadar
Say›sal/ Analog Girifl/Ç›k›fl› kontrol edebilir,
HMI ve/veya Endüstriyel PC ile bilgi al›flverifli
sa¤lanabilir. Otomasyon uygulamalar›nda ana
kontrolcü olarak çal›flan FCT241 ile
Lineer&Dairesel Interpolasyon , Elektronik
Kam , Uçar Makas ve bilinen di¤er tüm
otomasyon uygulamalar›n› rahatl›kla
gerçeklefltirilmektedir.
AFSPIN izolasyon ask›
pimleri izolasyon malzemelerinin, düzgün
yüzeylere, herhangi bir
ilave ekipman kullanmaks›z›n, montaj› için
gelifltirilmifltir. Bas›nca
duyarl› yap›flkan köpük,
izolasyon ask› pimi ile
yap›flaca¤› yüzey aras›nda
kal›c› bir ba¤ kurar. Cam yünü, kaya yünü,
polistren, poliüretan köpük, mantar izolasyon
levhalar› v.b gibi rijit veya flexible izolasyon
malzemelerinin montaj›nda kullan›ma
uygundur. AFSPIN izolasyon ask› pimlerinin
alt sac› galvaniz, çivisi alüminyumdan
mamuldür.Alt galvaniz sac takviyelendirilmifltir.
Böylece pim üzerine gelecek yüklerin alt sac
üzerine homojen olarak da¤›l›m› gerçekleflmekte ve yap›flma mukavemetinin maksimum seviyede kalmas› sa¤lanmaktad›r.
AFSPIN izolasyon ask› pimleri hava s›zd›rmaz
plastik kovalarda ambalajlanm›flt›r.Böylece
yap›flt›r›c› bant sahip oldu¤u teknik özellikleri
kaybetmez.Çok uzun ömürlüdür.Tafl›mas›,
stoklanmas› emniyetli, kolay ve pratiktir.
AFSPIN izolasyon ask› pimlerinin çal›flma
s›cakl›¤› -10°C / +80°C aral›¤›ndad›r. ‹deal
yap›flman›n sa¤lanabilmesi için yap›flma yüzeyi
s›cakl›¤›n›n 10°C'›n üzerinde olmas›
gerekmektedir.
POLAT GROUP REDUKTOR
Tel : +90 256 2310473
Fax : +90 256 2310478
SANPA OTOMASYON
Tel : +90 216 3133113
Fax : +90 216 3133112
AFS BORU
Tel : +90 312 3954860
Fax : +90 312 3954868
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20883 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20885 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20828 giriniz.
GAZ BRÜLÖRLER‹
UAS AKROBAT EGZOZ KOLLARI
ANYBUS-X SER‹ SUNUCU
Tafl›nabilir, Hi-Tech
Rayl› Kanal
A¤ Geçidi
WLD-TEC Gmbh , YEN‹ Fuego PRO
Laboratuar Brülörünü tan›tmaktad›r. Fuego
PRO, klasik Bunzen beklerine modern bir
alternatif sunar. Modern tasar›m›na ek
olarak, bu brülör herhangi di¤er beklerde
mevcut olmayan Emniyet Özellikleri ve
Tafl›nabilirlik sa¤lamaktad›r. Safety Control
System (SCS= Emniyet Kumanda Sistemi),
olas› tehlikeleri sürekli biçimde analiz eden
ve e¤er gerekiyorsa, gaz temininin kesilmesi
gibi emniyet önlemlerini de bafllatan
teknolojik-anlamda sanat eserinin tan›t›m›n›
yapmaktad›r. Fuego PRO, do¤al gaz›n mevcut
olmad›¤› herhangi bir yerde veya Sahadaki
‹flletimler için idealdir. Gerek propan gerekse
bütan tüpleri ile birlikte kullan›m için
tasarlanm›fl olup, elektrikli kumanda sistemi
flarj edilebilir pillerle çal›flmaktad›r. Fuego
PRO Brülör, Dokunmas›z IR (K›z›l-Ötesi)
Sensör ile tamamlanm›fl olarak tedarik edilir.
Bir ayak pedal›, rüzgarl›k ya da patojenik
sprey koruyucusu dahil iste¤e ba¤l› bir dizi
aksesuarlar› da mevcuttur.
Ünveren, çal›flma
ortamlar›nda bulunan Toz-DumanKoku ve benzeri
sa¤l›¤a zararl›
maddelerin
çal›flanlara zarar
vermeden, noktasal
olarak emilerek temizlenmesini sa¤layan
ünitelerin imalat çeflitlerine bir yenisini ekledi.
Genellikle kaynak duman›, koku, egzoz gaz›,
toz gibi zararl› maddelerin ç›k›fl noktalar›ndan
emilmesini sa¤layan UAS Akrobat Egzoz
Kollar› bu güne kadar mobil filtre cihazlar›m›z
üzerine tak›l›yor veya sabit bir noktaya monte
edilerek kullan›l›yordu. “Rayl› Kanal UAS
Akrobat Egzoz Kollar›” kullan›m çeflitlili¤ini
artt›rmak amac› ile Ünveren taraf›ndan
gelifltirilmifltir. UAS Akrobat Kollar rayl›
s›zd›rmaz kanal üzerinde ileri-geri do¤rusal
olarak hareket edebilmektedir. Ayr›ca
Akrobat Kollar 360° dönebilmekte ve baflka
bir deste¤e ihtiyaç duymadan istenilen her
noktaya ulaflabilmektedir. Ünveren Hava
Sistemleri Rayl› Kanal Akrobat Egzoz Kollar›
ile müflterilerine istenmeyen maddelerin
noktasal vakumunun sa¤lanmas› yönünde
çok büyük avantaj sa¤layan yeni bir seçenek
sunmaktad›r.
Ethernet a¤› üzerinden bir ayg›t›n seri portu
ile sanal seri porta veri gönderen ve/veya
bu porttan veri alan PC tabanl› bir uygulama
aras›nda veri gönderir. PC için ürünle birlikte
gelen özel yaz›l›m sürücüsü arac›l›¤›yla uzaktan
kumandal› bir seri port gibi kullan›l›r. Normal
seri COM-portlar› üzerindeki ayg›tlara eriflmek
üzere tasarlanm›fl PC uygulamalar› herhangi
bir yaz›l›m de¤iflikli¤ine gerek kalmaks›z›n
uzaktan seri sunucuya ulaflabilir. Seri sunucu
ve sürücü ile birlikte LAN/internet a¤› uzun
bir ''sanal'' seri kablo olarak görülebilir. Seri
port, seri/IP COM portu yönlendirici
(redirector) yaz›l›m› kullan›larak, yaz›l›m veya
iletiflim nesnelerini de¤ifltirmeye ihtiyac›
duyulmadan uzaktan bir COM portunu
benzetmek (emule etmek) üzere kurulabilir
ve Windows iflletim sistemine sahip hemen
hemen tüm PC'ler ile kullan›labilir.
WLD-TEC Gmbh, ALMANYA
Tel : +49 551 793789
Fax : +49 551 793707
ÜNVEREN
Tel : +90 322 3522885
Fax : +90 322 3594692
EM‹KON OTOMASYON
Tel : 90 216 4208347
Fax : 90 216 4208348
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20954 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20950 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20853 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18995 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
16
KASIM-ARALIK
2007
fiIRINGA POMPA
RF DATA MODEM
V‹DALI KOMPRESÖRLER
Düzgün Ak›fll›, Yeni, Ekonomik
Yüksek Ç›k›fl Güçlü
De¤iflken H›z Sürücülü
KD Scientific, kendi fiyat aral›¤›ndaki herhangi
di¤er ak›tma / çekme pompas›ndan daha
geliflmifl özelliklerle daha düzgün ak›fl sunan,
KDS 210 fi›r›nga Pompas›n› tan›t›yor. ‹nfüzyon
(Boflaltma), Çekme, Çekme sonras› Boflaltma
ve Boflaltma sonras› Çekmeden oluflan befl
çal›flma modu mevcuttur. KDS 210, infusion
(boflaltma) ve çekme için birbirinden ba¤›ms›z
ak›fl h›z› ve hacim ayarlar›na art› bofllatma ve
çekmenin her ikisi için de birbirinden ba¤›ms›z
ak›fl h›z› ve hacim ayarlar›na sahiptir
KDS 210 , herbiri 10 μl ila 140 ml olan iki
fl›r›ngay› tutmaktad›r. Üniteler, 100 pompaya
kadar birbirleriyle “zincirleme Ba¤l›" bilgisayar
ba¤lant›s› için kendinden RS-232C ara yüzüne
sahiptir
SATELLINE 3AS
Epic Satel'in en
yüksek ç›k›fl güçlü
radyo modemidir.
10 W' l›k yüksek
verici gücü ve
diversite fonksiyonu gerçeklefltirebilen iki al›c›
ihtiva eder. Güçlü
vericisi nedeniyle kapsama alan› öncekilerden
çok daha iyidir. Bu yüzden istasyonlar
aras›ndaki mesafe çok uzun tutulabilir.
Modem, diversite al›c›s› ile iki farkl› noktadan
al›nan sinyallerden en iyisini seçer. Böylece
yans›ma ve feyding yaratan alanlarda
ba¤lant›n›n güvenilirli¤i art›r›lm›fl olur. Bu yeni
özellikler, Satelline 3AS ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
iki modem aras›ndaki mesafeyi iki kat›ndan
da uza¤a ç›karmaktad›r. Yine bu model de
3AS modelinde oldu¤u gibi RS232 ve RS485
arayüzleri, repeater özelli¤i, TCP/IP protokolü
deste¤i, transparent ve protokol ba¤›ms›z
olma özelli¤i gibi özellikler yine SATELLINE
3AS Epic modelinde de aynen vard›r. Half
duplekstir. 25 kHz ile 12.5 kHz kanal aral›¤›nda
max 19.2 kbps h›z›nda çal›flabilir.
Bu kompresörler
bas›nçl› hava
üretiminde %35'e
varan enerji tasarrufu sa¤lar. Birçok
üretim arac› kullan›ld›klar› saat, gün veya
zaman dilimlerine
ba¤l› olarak farkl› miktarda bas›nçl› hava ile
çal›fl›rlar. Standart kompresörler bu farkl›laflan
hava ihtiyac›n› tam olarak uyum sa¤layamazlar.
Atlas Copco, kapasitesini gerekli hava
miktar›na tam olarak uyarlayan, de¤iken h›z
sürücülü ve ya¤ enjekteli vidal› kompresör
olan GA-VSD modelini gelifltiren ilk firmad›r.
GA-VSD modelinde bir kompresör ana
motorun h›z›n›, entegre edilmifl frekans
de¤ifltiricisi yard›m›yla ayarlayarak gerekli olan
hava miktar›n› tam olarak yakalayabilmektedir.
Bu GA-VSD modelinin belirgin özelli¤idir.
Hava ihtiyac› azald›¤›nda GA-VSD modeli
hacimsel debiyi düflürerek kullan›lan elektrik
gücünü düflürür. Buna ek olarak GA-VSD
kompresörlerinde boflta çal›flma tamamen
ortadan kald›r›larak enerji tasarrufu
sa¤lanmaktad›r. VSD kompresörlerinde bas›nç
0.1 bar seviyesinde sabitlenmifltir; dolay›s›yla
enerji tasarrufu sa¤lanarak üretim istikrarl›
hale getirilmifltir.
KD SCIENTIFIC, ABD
Tel : +1 508 429 6809
Fax : +1 508 893 0160
B‹LKO
Tel : +90 212 3201383
Fax : +90 212 3201386
ATLAS COPCO
Tel : +90 216 5810581
Fax : +90 216 5810582
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20899 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20843 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20835 giriniz.
EKSANTR‹K PRES
KAUÇUK KOMPANSATÖRLER
KANALSIZ BUHAR KAPAKLARI
1000 Ton Kapasiteli
Döner Flanfll›
Tafl›nabilir
Sac flekillendirmede kullan›lan en önemli
araçlardan birisi olan presler, ülkemizde, daha
çok düflük ve orta kapasiteli olarak imal
edilmektedir. Bu güne kadar özellikle mekanik
presler 800 ton' a kadar imal edilebilmifltir.
Coskunöz Grubu Türkiye'de bir ilki daha
gerçeklefltirerek 1000 (bin) ton kapasiteli,
dakikada 100 vurufl yapabilen, çevre
ekipmanlar› ile birlikte otomatik ve tam
otomasyon çal›flan bir eksantrik presi
tasarlama, imal etme ve devreye alma
baflar›s›n› göstermifltir. Pres projesi, Pres,
Prese entegre makas, kal›p set up süresini
minimize eden mobil tabla grubu, sac sürme
motorize yükseklik ayar› ve kal›p çabuk
ba¤lant› elemanlar›ndan oluflmaktad›r. Pres
kontrol sistemi, birden fazla kal›p bilgileri
girme ve ba¤lanan kal›ba göre otomatik setup
imkan› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca Pres çok
noktadan izlemeli ya¤lama sistemine sahiptir.
Flanfll› Kauçuk Kompansatörlerin baz›
özellikleri flu flekilde s›ralanabilir: Flanfl Normu:
TS ISO 7005, Flanfl: PN 10/16, Maksimum
‹flletme Bas›nc›: 16bar, Vida Diflleri: TS61,
DIN 2999, ‹flletme S›cakl›¤› EPDM: -30C /
+130C, NBR: -10C / +100C, Viton: -25C
/ +180C. Flanfll› kauçuk kompansatörlerin
montaj yönü: Yatay, dikey ve e¤ik hatlarda
kullan›l›r. Bu kompansatörlerde uzun süreli
verimli çal›flma için yatay monte flekli önerilir.
Flanfll› Kauçuk Kompansatörlerin ak›fl yönü
her iki yöndendir. Bu kompensatörlerin
kullan›m alanlar›: Su, S›cak Su, Deniz Suyu,
Ya¤lar, Alkali Ak›flkanlar fleklinde s›ralanabilir.
Flanfll› Kauçuk Kompansatörler döner flanfll›d›r.
Montajda ilave conta gerektirmez. Bu
kompensatörler gaz hatlar›nda kullan›lmamal›d›r.
Model EDU, S›n›f Demonstrasyonlar› ve
Endüstriyel E¤itim için mükemmeldir. Gerekli
tüm parçalar mevcuttur ve her yönden
görülebilirlik sa¤lanmaktad›r. EDU, bir
laboratuardan di¤erine kolayca tafl›nabilir.
Kanals›z Tasar›m›, kolay montaja olanak verir
ve taban›, kolayl›kla tafl›nabilmesi aç›s›ndan
genifl bir a¤›r ifl görmeye müsait tekerlekler
üzerine yerlefltirilmifltir. Yüksekli¤i 77.5 inç
olup, standart bir kap›dan rahatl›kla geçirilebilir.
Çok-Katmanl› EDU Filtresi, normal olarak
tipik bir kimya müfredat›nda bulunabilecek
kimyasal maddeler için % 99.9 filtreleme
yapabildi¤i birbirinden ba¤›ms›z olarak test
edilmifltir. Bu üniteler, OSHA, ANSI, BSI ve
AFNOR Emniyet Standartlar›n› aflmaktad›rlar.
COfiKUNÖZ
Tel : +90 224 2800100
Fax : +90 224 2431146
FABER VANA
Tel : +90 212 4862000
Fax : +90 212 4854840
AIR SCIENCE, ‹NG‹LTERE
Tel : +44 1704 833338
Fax : +44 1704 833500
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20908 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20962 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20833 giriniz.
Test, Ölçüm ve Sensörler
Kendi kendini izleme (self-diyagnoz)
özelliklerine sahip endüstriyel nem ölçüm
transmiterleri: testo 6651 ve testo 6681
Nem ölçüm
transmiterleri:
testo 6651 ve testo 6681
Ak›ll› ölçüm transmiterleri
Yeni jenerasyon testo 6651 ve testo 6681 serisi endüstriyel nem ölçüm transmiterleri
özellikle endüstrideki ihtiyaçlar için gelifltirilmifltir: Yüksek hassasiyet, h›zl› montaj ve kolay
bak›m. Böylece pek çok yenili¤i de beraberinde getirmifltir: Ölçüm transmiterinin kendi
kendini izleme özelli¤i ile kesintisiz sistem performans› sa¤layan erken uyar› verme özelli¤i,
ve tüm durum ve hata raporlar›n›n dahili kay›t özelli¤i. Ayr›ca kolay kullan›ml› P2A yaz›l›m›
ile rahatl›kla ve kolayca ayarlama ve analiz yap›labilir.
Kritik iklim koflullar›n›n izlenmesi
testo 6651 ve testo 6681 kritik iklimlendirme ve kurutma proseslerini kontrol etmek
ve izlemek için tasarlanm›flt›r. Gerekli ölçümler, ileri teknoloji ile gelifltirilmifl, çok hassas
ve uzun süre kararl› testo nem sensörü ile gerçekleflmektedir.
Nem ölçümündeki benzersiz mükemmel teknolojisi ile testo, çok yüksek hassasiyet
gerektiren özel uygulamalar (yüksek nem, H2O2 içinde nem, çi¤leflme) için bile çözümler
sunar.
Profibus-DP arayüzü
testo 6681, tüm ölçüm de¤erlerini ve raporlar› Profibus
fabrika otomasyonuna do¤rudan entegre edebilmek için
opsiyonel Profibus-DP arayüzü sunan tek nem ölçüm
transmiteridir.
Son teknoloji ile gelifltirilmifl yeni nesil de¤ifltirilebilir
problar
Yeni konsept kalibre edilebilir ve de¤ifltirilebilir problar
üzerine kurulmufltur. Testo'nun nem ölçümündeki üstünlü¤ü,
yüksek nem içeren ve korozif ortamlar gibi özel uygulamalar
için tasarlanm›fl problar ile bir kez daha kan›tlanm›flt›r.
Bir bak›flta transmiterlerin özel avantajlar›:
• ‹ki model serisi: Standart ve özel ölçüm transmiteri
• Kalibre edilebilir, de¤ifltirilebilir problar
• Yüksek nemli ortamlar için özel çözümler sunan alternatif prob
seçenekleri
• Erken uyar› raporlar›
• Esnek ayarlama konsepti, örne¤in: sahada testo portatif cihazlar ile
ayarlama
• Tüm cihaz ayarlar›n›, hatalar› ve ayarlama ifllemlerini izlemek için
dahili kay›t haf›zas›
• Opsiyonel Profibus arayüzü
TESTO
Tel : +90 212 2170155
Fax : +90 212 2170221
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21040 giriniz.
17
KASIM-ARALIK
2007
Test, Ölçüm ve Sensörler
18
KASIM-ARALIK
2007
SAYISAL KONTROL C‹HAZI
CE TEST C‹HAZI
‹LETKENL‹K ÖLÇÜM C‹HAZLARI
IEC 668 Normlar›na Uygun
Tüm CE Testleri
Çeflitli Proseslerde Kullan›labilir
‹letkenlik ölçümü
laboratuarlarda
distile su üretiminden endüstride
kazan suyu kontrolüne kadar
elektrik iletkenli¤inin önem tafl›d›¤› çok çeflitli proseslerde kullan›lmaktad›r. ‹letkenlik ölçümü için s›v›n›n elektrik
ak›m› ölçülür ve Ohm Kanununa göre elektrot
hücresinin sabiti de dikkate al›narak hesaplan›r.
‹letkenlik kontrolü, ilaç sektörü için gelifltirilen
USP 28 standard› ile birlikte giderek artan
bir oranda laboratuarlarda kullan›lmaya
bafllam›flt›r. Inolab serisi laboratuar tipi cihazlar
yukar›da belirtilen standartlara sahiptir. 3xx
serisi cihazlar ile arazi flartlar›nda ölçüm
yap›labildi¤i gibi laboratuarda da
kullan›labilmektedir. WTW firmas› standart
2 hücreli elektrotlar›n yaratt›¤› s›k›nt›lar›
çözmek için 4 hücreli TetraCon serisi iletkenlik
elektrotlar›n› kullanmaktad›r. Yeni gelifltirilen
tuflsuz, dokunmatik ekranl› Vario Cond
modeli ile kullan›c›lar›n cep tipi iletkenlik
ihtiyac› karfl›lanmaktad›r.
E-48 Serisi kontrol cihazlar›; aç›k/kapal› ve
PID kontrol formlar›nda, 48 x 48 mm
ebatlar›nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler
kullan›larak tasar›mlanm›fl, IEC 668 normlar›na
uygun endüstriyel cihazlard›r. E-48 Serisi
kontrol cihazlar›nda yer alan 4'er digitlik ayr›
iki göstergede, set edilen de¤er ve ölçülen
de¤er -1999'dan 9999'a kadar izlenilebilir,
üniversal girifller (T/C, R/T, mV, mA) 16 bit
çözünürlükte programlanabilir. Endüstrinin
her alan›nda, s›cakl›k, bas›nç, seviye, h›z, ak›m,
gerilim, direnç ve di¤er fiziksel birimlerin
ölçüm ve kontrolünde; Plastik, Demir Çelik,
Kimya, Metalurji, Petro-Kimya, Rafineriler,G›da,
Çimento, Seramik, Cam ve di¤er sanayi
dallar›nda kullan›lmaktad›r.
Supernova Plus test cihaz›, tüm CE testlerini
tek bir cihazda ve tek soket üzerinden pratik
bir flekilde yapmak üzere tasarlanm›flt›r. Bu
test cihaz› fonksiyonelli¤i ve fl›k görüntüsüyle
göz dolduruyor. Supernova Plus test cihaz›n›n
üzerinde standart olarak sunulan ba¤lant›
portlar› sayesinde kaydedilen veriyi bilgisayara
aktarabilir veya cihaz üzerindeki paralel porta
ba¤l› bir yaz›c›dan direkt ç›kt› alabilirsiniz.
Entegre Q klavye ve 5000 adet test haf›zas›
sayesinde bilgisayar kullanma gereksinimi en
aza indirgenmifltir.
EL‹MKO ELEKTRON‹K
Tel : +90 312 2126450
Fax : +90 312 2124143
PETEK TEKNOLOJ‹
Tel : +90 216 5504512
Fax : +90 216 5504514
DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹
Tel : +90 216 5445000
Fax : +90 216 5445048
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20974 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20980 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20968 giriniz.
LAZER HAREKET SENSORÜ
A⁄IRLIK ‹ND‹KATÖRÜ
DATA LOGGER
Do¤rusal ve Dairesel Hareket Kontrolü
Dayan›kl› ve Küçük
Veri kay›t uygulamalar›n›z için
Hareketin alg›lanmas› standart sensörlerle
mümkün olmad›¤›ndan fabrika
otomasyonunda kullan›lan sensörler
konusundaki tecrübesinin katk›lar›yla Di-Soric
GMBH , OBS 60 serisi Lazer Hareket
Sensörlerini gelifltirdi ve geçti¤imiz aylarda
kullan›ma sundu. Bu ürünle temass›z olarak
hareket kontrolü mümkün olmaktad›r.
Beslemesi yap›lan ürünlerin herhangi bir
sebepten dolay› durmas› makinalar ve nihai
üründe problemlere yol açabilmektedir. Lazer
hareket sensörü sayesinde 1 m /s 'ye kadar
yüksek h›zlarda ve yine oldukça düflük h›zlarda
do¤rusal veya dairesel hareketin var olup
olmad›¤› kontrol edilebilmektedir. Metalik
olan veya olmayan ayr›ca parlak yüzey gibi
zor yüzeylere sahip olan ürünlerde dahi
problemsiz olarak çal›flabilmektedir. Yüksek
koruma s›n›f› IP67 sayesinde ortam
flartlar›ndan etkilenmemektedir.
Dayan›kl› ve sa¤lam kutusuyla Smart-P küçük
ve basit bir a¤›rl›k göstergesidir. Özellikle
a¤›rl›k ölçerek limit de¤erlerin kontrol edildi¤i
cihaz ve makinelerde kullan›lmak üzere
gelifltirilmifltir. Asansör ve vinç gibi
makinelerde afl›r› yüklemeyi elektronik olarak
alg›lay›p kontrol etmede güvenilir ve
ekonomik bir çözümdür. Ürünün özellikleri
flu flekilde s›ralanabilir. Darbelere dayan›kl›
plastik kutu, 4 dijit k›rm›z› LED a¤›rl›k
göstergesi, Toz ve su geçirmez membran
kapl› taktil tufl tak›m›, Dara, s›f›rlama ve
fonksiyon tufllar›, Tüm ölçme aral›¤›nda
s›f›rlama, Yük hücresi ç›k›fl›na uygun kazanç
ayar›, RS232 / RS485 seri ç›k›fl, Dahili 3 röle
ç›k›fl›, Analog ç›k›fl 4-20 mA, Analog ç›k›fl 05V
DataTaker DT85, çevresel veri toplama ve
kay›t uygulamalar› için çok yönlü bir çözüm
sunmaktad›r. Dayan›kl› yap›s› ve özenli tasar›m›
sayesinde d›fl etkilerden en az seviyede
etkilenir. Birçok farkl› sensör için analog girifl
deste¤i ve dijital ak›ll› sensörler için dijital
iletiflim kanallar›n› bünyesinde bar›nd›r›r.
Ayr›ca dahili FTP ve Web Server deste¤i
sayesinde sistem uzaktan ayarlanabilir
kaydedilen veriler al›nabilir. Ölçüm
istasyonunuzu Datataker'a emanet edin ve
istasyonun yerini unutun. Ba¤lanabilirlik
yetenekleri sayesinde kaydedilen verilere
uzaktan eriflecek gerekli ayarlamalar› uzaktan
yapabileceksiniz. Birçok farkl› sensör girifli
sayesinde sahadan toplaman›z gereken tüm
sinyali tek sistem üzerinden dönüfltürücüler
olmadan toplay›n. Dahili bataryas› sayesinde
enerji kesintilerinden etkilenmeyin.
ARI ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 3204334
Fax : +90 212 2100201
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 5851818
Fax : +90 216 5851819
MARMATEK
Tel : +90 216 4421090
Fax : +90 216 3522075
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20966 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20978 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21152 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19912 giriniz.
Test, Ölçüm ve Sensörler
20
KASIM-ARALIK
2007
LAZER ÖLÇME SENSÖRÜ
BASINÇ TRANSM‹TTER‹
ARAÇ ALGILAMA SENSÖRÜ
Ölçeklenebilir, Yüksek Hassasiyetli
Karakök Alma Özellikli
Kablolu veya Konnektörlü
Ak›ll› ZS-HL sensörü sizin gereksinimlerinize
uygun ölçekleme sa¤layarak siyah lastik ile
cam ve ayna yüzeyler aras›nda yer alan bütün
yüzeyler için mükemmel dinamik alg›lama
aral›¤› sa¤lar. ZS-HL ZS-L'nin gelifltirilmifl
modelidir, daha uzun ölçme mesafeleri için
uygulanabilir ve sensör kafalar› ve aksesuarlar›
ile uyumludur. Ürünün baz› özellikleri flu
flekilde s›ralanabilir: Her türlü yüzeyler için
yüksek çözünürlük ve dinamik alg›lama aral›¤›,
Azami 9 sensör için modüler ve ölçeklenebilir
platform konsepti, Kullan›m›, montaj› ve
bak›m› her düzeydeki kullan›c› için kolay, 110
μs seviyesinde h›zl› tepki, Multitasking özelli¤i
bir kontrolörde en fazla 4 ölçüm aletine
kadar yönetir.
Hava ve agresif
olmayan gazlarda
bas›nç, fark bas›nç
ve vakum transmitterleri konusunda üretim zenginli¤ine sahip
Halstrup Walcher
firmas›n›n ölçme
aral›¤› 0..100
Pa'dan 0..20 kPa'a kadar kullan›labilen
karekök alma prensipli bas›nç transmitteri;
fark bas›nc›, pozitif veya negatif bas›nc›
ölçmek için dizayn edilmifl bir elektropnömatik sinyal dönüfltürücüdür. Ç›k›fl
sinyallerini kapal› bir devre vas›tas›yla karekök
al›nm›fl sinyallere dönüfltürür. Bu kolayl›k
sayesinde P82-R tipi cihazlar hava ak›fl› ölçümü
için de idealdir. Transmitterin anahtar parças›
bir berilyum bronz diyafram içeren bas›nç
ölçüm filtre haznesidir. Diyafram›n her
taraf›ndaki bas›nç farklar› diyafram› sapmalara
maruz b›rak›r. Bu sapmalar temass›z indüktif
bir alg›lama vas›tas›yla kaydedilir. Transmitter
bu nedenle sürtünmeli ve mekanik afl›nd›r›c›
parçalar içermez.
Banner'›n üretimi olan M-GAGE™ Q7M
Serisi araç alg›lama sensörü düz, küçük
gövdelidir. Sensör ve amfisi kendi üzerindedir.
Yüzeye monte edilebilir, kald›r›ma, yola
gömülerek ya da küçük bir kanal aç›larak
montaj› yap›labilir. Dar ve düz tasar›ml› bu
sensörün ölçüleri sadece 77.0 x 19.0 x 7.5
mm'dir. Epoksi kapl› alüminyum ve
termoplastik polyester gövdesi sayesinde
rutubete dirençlidir. LED durum göstergeye
sahip bu sensörlerin kablolu veya konnektörlü
versiyonlar› mevcuttur. Araçlar hareketsiz
halde iken genifl metal nesnelerin (araba,
kamyon, tramvay vs.) varl›¤›n› alg›lamak için
güvenilirdir. Zemine veya yeralt›na 3/8 inçlik
bir kanal aç›larak monte edilebilir. Harici bir
kontrolör gerektirmez, ç›k›fl devresi
üzerindedir. Uygulaman›zda amfi veya zaman
rölesi ihtiyac›n›z varsa PLC 'ye ba¤layarak
bunlar›n yerine kullanabilir.
OMRON ELEKTRONICS
Tel : +90 216 4740040
Fax : +90 216 4740047
ÇA⁄DAfi OTOMASYON
Tel : +90 322 3598185
Fax : +90 322 3593639
DACEL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 212 2107646
Fax : +90 212 2205045
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20879 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20845 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20910 giriniz.
ELEKTRON‹K BASINÇ SENSÖRLER‹
TES‹SAT TEST C‹HAZI
‹VMEÖLÇER
Kompakt Gövde
Tek Elle Test imkan›
Ekonomik, Genel Maksatl›
Bas›nç transmitterleri
ve elektronik bas›nç
sensörü Nautilus
XMLG kompakt
gövdesi
ve
güvenilirli¤iyle
tart›flmas›z avantajlar
sunar. Bas›nç
transmitteri ve
elektronik bas›nç sensörleri ayn› kompakt
gövde tasar›m›na sahiptir ve bu gövdesindeki
yo¤un teknolojisiyle makinan›za mükemmel
integrasyon sa¤lar. Bas›nç transmitteri ve
elektronik bas›nç sensörleri, uygulamalar›n
güçlü ihtiyaçlar›na göre yüksek mekanik
performans (seramik teknolojisi), mükemmel
EMC karakteristileri ve güvenli operasyonlar
gerçeklefltirebilecek flekilde üretilmifltir (Tüm
parçalar› paslanmaz gövde içindedir). Bas›nç
Transmitterleri: Analog output, 4 - 20 mA
ya da 0 - 10 V. Ölçülebilir bas›nç aral›¤› -1
- 600 bar (-14.5 - 8700 psi). Elektronik
Bas›nç Sensörleri: Solid-state NC PNP ya da
NPN dijital output. Bas›nç aral›¤› -1 - 600
bar (-14.5 to 8700 psi).
Seaward firmasinin ürünü olan Powertest
1557 geliflmifl bir tesisat test cihaz› ile asagidaki
ölçüm ve testler yapilabilmektedir: ‹zolasyon
direnci ölçümü, Prizden toprak direnci
ölçümü, Çevrim empedans› (Zloop) ölçümü,
Hat empedans› (Zline) ölçümü, RCD (kaçak
ak›m rölesi) testi, Otomatik RCD testi, Gerilim
ölçümü. Powertest 1557 ile opsiyonel olarak
sunulan yaz›l›m sayesinde detayl› raporlama
yapilabilmektedir. Kablosuz probu sayesinde
tek elle test imkan› mevcuttur. Powertest
1557 geliflmifl tesisat test cihaz›nda prizden
test için ilave fifl probu mevcuttur.
Ekonomik genel maksatl› lineer ivmeölçer
ve titreflim sensörleri sayesinde sistem
dinami¤i, tafl›t dinami¤i, genel titreflim seviyesi
ölçümlerini do¤ru ve hassas olarak
yapabilirsiniz. Dahili elektronik ile yükseltilmifl
ç›k›fl sayesinde, ortamdaki elektromanyetik
gürültünün oluflturmas› muhtemel hatalardan
korunmufl olursunuz. 1 ve 3 eksenli ±4, ±10,
±25 g ölçüm aral›klar›na sahip MEMS tabanl›
sensörler sayesinde hassa ölçümler
gerçeklefltirebilirsiniz. ‹vmeölçerlerimiz
otomotiv test, enstrümantasyon ve makine
izlenmesi uygulama alanlar›nda genifl kullan›m
yeri bulmaktad›r. Sensörün boyutlar›, kütlesi,
hassasiyeti ve do¤rulu¤u dikkate al›n›rsa test
uygulamalar› için biçilmifl kaftan oldu¤u gözden
kaçmayacakt›r.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tel : +90 216 4688888
Fax : +90 216 4688787
PETEK TEKNOLOJ‹
Tel : +90 216 5504512
Fax : +90 216 5504514
MARMATEK
Tel : +90 216 4421090
Fax : +90 216 3522075
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21165 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21169 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21167 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21022 giriniz.
ENDÜKT‹F SENSÖRLER
Yüksek Sicaklik ve Bas›nca Dayan›kl›
Hidrolik silindirlerde konum kontrolü için kullan›lan Balluff
BHS Serisi, 500 bar yüksek bas›nc›n yan›nda art›k 120˚C ortam
s›cakl›¤›nda da çal›flma yetene¤ine sahiptir. Balluff, M8, M12
ve M18 gibi farkl› gövde yap›lar›na sahip ürünlerin yan›nda 10
bar'dan 500 bar bas›nca kadar genifl ürün yelpazesi ile hidrolik
silindirlerde konum kontrolü için güvenilir ve esnek çözümler
sunar. Yüksek bas›nca dayan›kl› endüktif yaklafl›m sensörlerinin
alg›lama yüzeyi, silindir içindeki yüksek bas›nc›n etkisi alt›ndad›r.
Balluff alg›lama yüzeyini afl›r› dirençli yapmak için özel bir
üretim tekni¤i gelifltirmifltir. Bobinler duromer içine gizlenmifltir.
Orta dirençli gövde malzemesi ve özel contalar sayesinde, 10
bardan 500 bara kadar yüksek bas›nca dayan›m sa¤lamaktad›r.
Ürün özellikleri; M8, M12 ve M18 gövde yap›lar›, Paslanmaz
çelik gövde ve seramik alg›lama yüzeyi, 10 bardan 500 bar
bas›nca kadar genifl ürün yelpazesi, -25…+120˚C aral›¤›nda
çal›flma s›cakl›¤›, Patlay›c› ortamlar için NAMUR modeller,
10…30V DC besleme gerilimine sahip PNP-NPN NO ve
NC kontak yap›lar›, IP68 koruma s›n›f›, M12 konnektörlü yâda
kablolu modeller.
BALLUFF SENSÖR OTOMASYON
Tel : +90 212 3200411
Fax : +90 212 3200416
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20839 giriniz.
D‹J‹TAL AKIfi ÖLÇER SER‹S‹
Tek Ekran, 4 Farkl› Ak›fl Ölçer
Endüstriyel Titreüim Sensörleri
4-20 mA Çıkıülı Transmitterler
Trip Alarm ve Gösterge Modülleri
IP68 ve ATEX Sertifikalı Ürünler
Endüstriyel Test Ölçüm ve Otomasyon Ltd. fiti.
Yal› Mh. Fevzi Çakmak Cad. No.11/3 34844 Maltepe - ‹stanbul
Tel : 0216 442 10 90
Fax : 0216 352 20 75
E-mail : [email protected] / www.marmatek.com
: www.tim-info.com/edt adresinde 21012 giriniz.
SMC den yepyeni bir dijital
ak›fl ölçer serisi PF2*200.
Dünyada makine üreticilerinin
yaflad›¤› iki ana probleme SMC
den yeni bir çözüm getirilmifltir.
Problemleri, ürün kaliteleri
yükseltilirken üretim maliyetlerinin de artmas› ve makine
boyutlar›n›n de¤iflmeleri olarak
s›ralayabiliriz. SMC bu problemleri bilerek ak›fl ölçer ürün
grubuna, tek bir ekran
kullanarak 4 farkl› ak›fl ölçerin
kullan›lmas›na olanak sa¤layan yeni PF2*200 serilerini eklemifltir.
Bu ürünleri su, hava, saf su ve baz› kimyasallarda kullanmak
mümkündür. Tek bir ekran kullan›larak alandan % 76 ya varan
tasarruf elde edilmektedir. Ayn› zamanda ürün maliyetlerinde
ve montaj sürelerinde de ciddi tasarruflar elde edilmektedir.
Ürünün önyüzü için koruma s›n›f› IP65, ana gövde için IP40
d›r.PF2*200 serisi birçok fonksiyonu bünyesinde
bulundurmaktad›r. En yüksek ve en düflük de¤erleri haf›zada
tutar, tufl kilidi fonksiyonu ve bir kontak ç›k›fl› mevcuttur. Ak›fl
ölçerlerde anl›k geçifl debisi görülebildi¤i gibi, toplam ak›fl da
görülebilir. Ürünün kablo ile ba¤lant›s› kolayca yap›labilir veya
ürün içersinden ç›kan konektör ile kolay bir flekilde ürünün
kablo ba¤lant›s› sa¤lanabilir.
ENTEK PNÖMAT‹K
Tel : +90 212 4440762
Fax : +90 212 2211519
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20992 giriniz.
Test, Ölçüm ve Sensörler
TEMASSIZ EMN‹YET fiALTER‹
ANAL‹ZÖR-GÜÇ KAL‹TES‹
A⁄AÇ NEM‹ ÖLÇÜM C‹HAZI
Kodlu kilitleme prensibi
Opsiyonel Flicker Sensörlü
Yeni Nesil Mikrokontrolörlü
PSENcode Pilz'in
emniyet uygulamalar› için gelifltirdi¤i temass›z,
kodlamal› emniyet
flalterleridir.
PSENcode kullan›larak manipülasyona karfl› en yüksek düzeyde korumaya
ulafl›labilir. Emniyet ayg›t›ndan gelecek bir
etkinlefltirme, ancak e¤er harekete geçirici
eleman flalterin tepki verme aral›¤› içerisinde
ise ve harekete geçirici (aktüatör) üzerindeki
kod numaras› flalterinki ile uyufltu¤u sürece
(anahtar kilit prensibi) tetiklenir. Temass›z
emniyet flalterleri, y›pranmas›z olduklar›ndan,
özellikle zor ortam koflullar› için uygundurlar.
Ayr›ca PSENcode flalterleri de, transponder
(gönderici-al›c›) teknolojisi temeline (manyetik
olmayan hareket prensibi) dayand›klar›ndan,
özellikle metal iflleme tesisi ve makineleri
üzerinde kullan›m için uygundurlar. Bu ürün
sayesinde hem güvenli hem de ekonomik
kap› emniyeti ve pozisyon denetimi sa¤lan›r.
Sensörlerin kompakt yap› flekli ve sa¤lam
muhafazas› sayesinde, yerden tasarruf, basit
kurulum ve uzun kullan›m ömrü gibi avantajlar
elde edilir.
63. harmoni¤e kadar ölçen
klamp tipi Japon Kyoritsu
6310 Model Güç Kalitesi
Analizörü, anl›k/entegrasyon/demand de¤erlerinin basit ölçümleri,
dalga biçimi ve vektörlerin
denetlenmesi, voltaj ve
ak›m›n harmonik bileflenlerinin ölçülüp analiz
edilmesi ve güç kayna¤› voltaj›ndaki
dalgalanmalar›n ölçülmesi için kullan›labilir.
Ekran› büyük ve renklidir. Data, iç belle¤e
veya bir CF kart›na kaydedilebilir ve bir USB
kablosu veya CF Kart okuyucusuyla PC'ye
aktar›labilir. KEW6310, voltaj› (RMS), ak›m›
(RMS) ölçer ve aktif/reaktif/görünür gücü,
güç faktörünü, frekans›, nötr ak›m ve
aktif/reaktif/görünür elektrik enerjisini hesaplar.
(RMS). Data, manuel ifllemle veya önceden
belirlenen zaman ve tarihle kaydedilebilir.
Ekran datas›, Print Screen fonksiyonu
kullan›larak kaydedilebilir. IEC 61010-1 CAT.III
600V/ CATII.1000V uluslar aras› güvenlik
standartlar›na uyacak flekilde tasarlanm›flt›r.
E-AR-20 serisi a¤aç nemi ölçüm cihaz› yeni
nesil mikrokontrolör kullan›larak
tasar›mlanm›fl, 96x96 mm ebatlar›nda IEC
668 normlar›na uygun, kolay programlanabilir
bir cihazd›r. A¤aç iflleri, sunta üretimi, a¤aç
iflleme, kaplama gibi sanayi dallar›nda
kullan›lmaktad›r. E-AR-20 serisi a¤aç nemi
ölçüm cihaz›nda yer alan iki ayr› göstergede,
nem de¤eri ve s›cakl›k de¤eri ayn› anda
izlenebilir. Çakma tip nem probu ile birlikte
kullan›lan cihazda ayn› zamanda nem de¤erine
ait bir adet analog ç›k›fl bulunmaktad›r.
Cihazda s›cakl›k düzeltmesi için Pt-100 girifli
mevcuttur. RS485 ModBus iletiflim özelli¤i
opsiyonel olarak verilmekte olup standart
bir software yard›m›yla datalar›n izlenmesi
ve saklanmas› sa¤lanmaktad›r.
PILZ, TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5452910
Fax : +90 216 5452913
SANPA ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 2490983
Fax : +90 212 2495615
EL‹MKO ELEKTRON‹K
Tel : +90 312 2126450
Fax : +90 312 2124143
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20881 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20937 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20972 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21014 giriniz.
Test, Ölçüm ve Sensörler
SEV‹YE ÖLÇÜM C‹HAZI
PFT YÜK HÜCRES‹
GÜVENL‹K RÖLELER‹ (ANFILERI)
Hidrostatik
Korozyona Dayan›kl›
Genifl Yelpaze
VEGABAR 60 serisi
bas›nç transmiteri bas›nç
ve seviye ölçüm uygulamalar› için gelifltirilmifltir.
Evrensel kullan›m kullan›c›ya uygun gövde yap›s›,
dayan›kl›l›k ve yüksek
do¤ruluk ile karakterize
edilebilir. Ürün yelpazesi
zorlu ortam flartlar›na uygun kompakt VEGABAR
74 ve 75 transmiterleri
ile tamamlanm›flt›r. Denetlenmifl ve çok yönlü
teknolojiye sahip süspansiyon bas›nç
transmiteri VEGAWELL 72 tüm Standard
ölçümler için uygulama aral›klar›n›
tamamlamaktad›r. VEGABAR 60 ve 70
serilerinin kalbi safir seramik CERTEC®
ölçüm hücresi, VEGA taraf›ndan gelifltirilmifltir.
Yüksek s›cakl›¤a sahip ve/veya afl›nd›r›c›
ürünler için, yine VEGA taraf›ndan gelifltirilmifl
olan metal METEC® ölçüm hücresi de 60
serisi transmiterleri için mevcuttur. Avantajlar›:
yüksek do¤rulu¤a sahip ölçüm sistemi, 250
C'ye kadar s›cakl›¤a dayan›m, hijyenik
uygulamalar için uygun versyonlar.
Uygulamalar: S›v›larda seviye ölçümü.
PFT, özel uygulamalar için gelifltirilmifl rulo
tipi yük hücresidir. Sarma sistemlerde bulunan
rulonun miline tak›larak merdane üzerine
gelen yükü alg›lar. Alafl›m çeli¤inden gövdesi
korozyona dayan›kl› özel boya ile kaplanm›fl
olan PFT yük hücreleri, EN60529
standartlar›na göre IP55 s›n›f›nda toza ve
suya karfl› tam korumal›d›r. PFT yük hücresi,
içine yerlefltirilen rulman ile kolayl›kla monte
edilir. Ruloya sar›lan malzemenin gerginli¤ini
alg›lamak ve ayarlamakta kullan›l›r. PFT yük
hücresi yan yüklere dayan›kl›d›r. Maksimum
kapasite 100 kg, Toplam hata % 0,5 dir.
Düzeltilmifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤› -10......+40
C'dir.
Fabrikalardaki insan
sa¤l›¤› ve iflçi
güvenli¤inin çok
önemli oldu¤u günümüzde güvenlik
cihazlar› vazgeçilmez parçalar
olarak hayat›m›za
girmektedir. Mekanik güvenlik anahtarlar›, çift el
butonlar, acil stop
butonlar›, güvenlik
hal›lar› ve optik
güvenlik cihazlar›
fabrikalar›n olmazsa olmazlar›d›r. ‹flte bütün
bu cihazlar›n ba¤lanabilmesi, güvenlik
flartlar›n›n sa¤lanabilmesi amac›yla gelifltirilen
güvenlik röleleri (anfileri) genifl bir yelpaze
ile sizlere sunulmaktad›r. ‹ster tek isterse çift
kanall› modeller ile farkl› kontak say›lar›na
sahip modeller (2A+1K ; 3A+1K; 6A+4K
vb.) kullan›m yerinize göre Sick firmas›n›n
güvenlikteki 40 seneyi aflk›n tecrübesiyle
size sunulmaktad›r.
DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹
Tel : 90 216 5445000
Fax : 90 216 5445048
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 5851818
Fax : +90 216 5851819
SICK TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5877400
Fax : +90 216 5877474
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20970 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20976 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20887 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19001 giriniz.
Test, Ölçüm ve Sensörler
ÖLÇÜM S‹STEM‹
VEKTÖR NETWORK ANAL‹ZÖR
Endüstride Hassas Ölçümler
Spektrum Analiz ‹mkan›
Testo 454 ölçüm sistemi kompakt,
portatif bir ölçüm cihaz›n›n sundu¤u
kolayl›klar›n yan›nda pek çok ölçümü
bir arada yapan ve endüstriyel ölçüm
sisteminin tüm avantajlar›na sahip
bir sistemdir. Üretim ve ürün
gelifltirme aflamalar›nda, depolama
sahalar›nda, HVAC endüstrisinde,
so¤utma ve havaland›rma
sistemlerinde ve uygun klimatize
ortam gerektiren proseslerde; k›saca,
de¤iflik noktalarda birçok
parametrenin ayn› anda ölçülmesinin gerekti¤i her yerde kolay ve
güvenilir ölçümler yapman›z› sa¤lar. Bafll›ca özellikleri: Entegre yaz›c›
ünitesi, 250,000 ölçüm sonucu (1 MB) haf›za ve RS-232 bilgisayar
ç›k›fl›, Arkadan ayd›nlatmal› grafik LCD ekran, 6 ayr› ölçüm sonucunu
ayn› anda ekranda gösterebilme, Tüm verilerin toplanmas›, ölçüm
ve analizör ünitesinin kontrolü, Dahili fark bas›nç sensörü (40/200
hPa), Dahili kütle ak›fl h›z› ve çi¤lenme noktas› s›cakl›¤› hesab›, Ölçüm
de¤erlerinin (ölçüm süresi, s›cakl›¤› v.b.) programlanabilme özelli¤i,
De¤iflik problarla kullan›ma imkan sa¤layan prob giriflleri, °C, m/sn,
m3/sa, %RH, îP, Pa, hPa, CO, rpm, ak›m ve gerilim gibi önemli tüm
parametreler ölçülebilir, Seçilen prob girifllerine iste¤e ba¤l› olarak
veri kay›t cihazlar› eklenebilir. Prob girifllerinin say›s› kullan›c› taraf›ndan
belirlenir. Kullan›c›n›n tan›mlayabilece¤i 4 ayr› fonksiyon tuflu ile kolay
ve yönlendirmeli çal›flma menüsü, Opsiyonel dokunmatik ekran ve
özel kalemi ile çal›flabilme, Opsiyonel barkod okuyucu kalemi ile
çal›flabilme
Kablolar ve antenler komünikasyon sisteminin en hayati parças›d›r
ve maalesef zaman içinde korozyonla, suyun verdi¤i hasarla y›pran›rlar;
efl fazl› kablolar bu sorunlardan daha fazla etkilenirler. Anritsu VNA
Master FDR tekni¤i kullanarak geri dönüfl kay›p, VSWR, kablo kay›p,
DTF ve Smith-Chart 1-port ölçümleri ve kablo kay›p, faz ve grup
gecikme 2-port ölçümlerini yapabilmektedir. VNA Master openshort-load kalibrasyon sonras›nda vektör düzeltme ile ölçümlerdeki
do¤rulu¤u, tekrarlanabilirli¤i ve kaliteyi sa¤lar. Kablolar ve antenlere
ek olarak komünikasyon sistemleri daha geliflmifl verici al›c› ve sinyal
ay›rma bileflenleri içerir. ‹flte bu bileflenlerin karmafl›kl›¤›n› artt›rd›¤›
sistemlerdeki sorunlar› belirlemede spektrum analizör ideal çözümdür.
Anritsu VNA Master (MS2034A/36A) genifl frekans kapsam›, yüksek
dynamic range ve kusursuz faz gürültü performans› ile spektrum
analizi imkan› da sunmaktad›r. VNA Master spektrum analiziyle
beraber alan fliddeti, kaplanan bantgeniflli¤i, kanal gücü ve C/I oran›na
ek olarak dahili AM/FM/SSB demodülatörü ile enterferans sinyallerin
belirlenmesini kolaylaflt›r›r. Cihaz Power Monitor, Vektör Voltmetre,
Enterferans Analizör, Kanal Taray›c›, GPS Al›c› ve Spektogram
opsiyonlar›n› sunmaktad›r.
TESTO
Tel : +90 212 2170155
Fax : +90 212 2170221
GATE ELEKTRON‹K
Tel : +90 312 2570737
Fax : +90 312 2572300
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20894 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20861 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18985 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19943 giriniz.
25
KASIM-ARALIK
2007
Test, Ölçüm ve Sensörler
UN‹VERSAL PRESET SAYICI
AKIfi ÖLÇÜM S‹STEM‹
GAZ DEDEKTÖRÜ
Kullan›c› Dostu
Buhar, Su, Hava
Kiflisel Ölçüm Uygulamalar› ‹çin
Universal Preset Say›c›
CODIX 923/924 puls,
zaman ve frekans
de¤erlerinin kontrol,
ölçme ve görüntülenmesi için kullan›l›r.
Standart kontrol
fonksiyonlar› ve birçok
sayma mod ve fonksiyonlar› sayesinde sadece set de¤erleri
ayarlanarak kullanmaya bafllanabilir. Ürünün
kullan›m› kolayd›r ve , direkt gösterim yapar.
Preset say›c›, toplay›c› veya toplam say›c›
olarak kullan›labilir. Belirli preset veya ard›s›ra
preset de¤erlerinin direkt girilebilme seçene¤i
mevcuttur. Pekçok lojik fonksiyonlar ve
önceden konfigüre edilmifl, farkl› uygulamalar
için seçilebilir çal›flma modu (örne¤in
pozisyonlama ve toplam say›c›) sayesinde
say›c›y› PLC'ye gerçek bir alternatif yapar ve
sayma gösteriminin de avantaj› elde edilir.
Cihaz›n gerek donan›m› gerekse yaz›l›m›
OEM uygulamalar› için de geniflletilebilir
flekilde tasarlanm›flt›r. Yaz›l›m, OEM
uygulamalar› için spesifik olarak tasarlanabilir.
Donan›m eklemesi ile: 10 Girifle kadar, 6
Optoküplör ç›k›fl›na kadar ve 4 röle ç›k›fl›na
kadar geniflletilebilir.
Buhar, hava, gaz
gibi ak›flkanlar›n
ölçümü maliyet
analizi için gereklidir. Orifis plakal›
GSD Conforma
Ak›fl Ölçüm
Sistemi ile buhar,
su, hava, alkol, do¤algaz gibi ak›flkanlar› hassas
olarak ölçer ve iflletmenizde varolan
otomasyon / otomatik kontrol sistemine
ba¤lanabilme özelli¤i ile ölçüm ve
kontrollerinizi % 100 kontrol alt›nda tutars›n›z.
Buhar, hava, su ve di¤er ak›flkanlar›n ölçümü
için ISO 5167=DIN1952'ye göre haz›rlanm›fl
Orifis Tak›m›, AISI 316 (DIN1,4435) orifis
plakas›, karbon çelik flanfllar ve iç contas› ile
montaja haz›r durumdad›r. Orifis plakas›n›n
her iki yüzü polisajl› olup, tafl›ma flanfllar› Cd
kapl›d›r. Tüm ölçüler ISO 5167 taraf›ndan
belirlenen tolerans s›n›r› içindedir. Orifis
tak›m›, bilgisayar hesaplamalar› ve uygunluk
sertifikas› ve gerekli tüm aksesuarlar› ile
komple bir çözüm olarak sunulmaktad›r. Ak›fl
ölçüm sisteminin parçalar› flunlard›r: Kesme
Vanalar›, 3 Yollu Manifold, FOXBORO Fark
Bas›nç Transmitteri, Kondens Kab› (Buhar
ölçümü için), GSD Subtila Ak›fl Bilgisayar›.
Dräger X-am 5000 özellikle
kiflisel ölçüm uygulamalar› için
gelifltirilmifl yeni nesil gaz
detektörüdür. 5 farkl› gaz
alg›layabilen bu gaz detektörü,
oksijen ve CO, H2S, CO2,
Cl2, HCN, NH3, NO2, PH3
ve SO2 gaz konsantrasyonlar›na ek olarak, yan›c›
gaz ve buharlar› da güvenilir
bir biçimde ölçebilmektedir.
Katalitik EX (patlay›c›)
sensörün farkl› özel kalibrasyon imkan›, spesifik
patlay›c› gaz ve buharlar›n
daha hassas biçimde alg›lanmas›n›
sa¤lamaktad›r. Dayan›kl› XXS sensör
teknolojisi ile donat›lm›fl olan Dräger X-am
5000, maksimum güvenlik ve oldukça düflük
iflletim maliyeti sunmaktad›r. Geliflmifl
özelliklere sahip olmas›na karfl›n, cep telefonu
ölçülerindeki boyutu ve hafifli¤i ile Dräger
X-am 5000, oldukça pratik ve kullan›c›lar
taraf›ndan rahatl›kla tafl›nabilen bir cihazd›r.
Dräger X-am 5000 sa¤lamd›r: IP 67 su ve
toz geçirmez olan cihaz suya düflürüldükten
sonra bile tamamen ifllevsel ve kullan›ma
haz›rd›r.
ERUZ ELEKTR‹K
Tel : +90 212 2936036
Fax : +90 212 2445156
GSD
Tel : +90 216 4584848
Fax : +90 216 3995374
DRAEGER SAFETY
Tel : +90 312 4910666
Fax : +90 312 4901314
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20986 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20863 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20956 giriniz.
ÇOK AMAÇLI ÇEV‹R‹C‹LER
D‹NAM‹K TORK SENSÖRÜ
ELEKTR‹KSEL GÜVENL‹K TEST C‹HAZI
Tüm Standart Sensörlerle Uyumlu
Tork Ölçmenin Kolay Yolu
Tek Tufl Kolayl›¤›
Dinamik tork sensörü sayesinde döner milli
makinelerde aktar›lan mekanik gücü, mekanik
zorlanmalar›, sistemin verimini tespit
edebilirsiniz. Sensörün f›rças›z telemetri tabanl›
ölçüm sistemi sayesinde yüksek devirlerde
ölçüm yapabilirsiniz. Yüksek do¤ruluk ve
çözünürlük, dijital ve analog ç›k›fl seçenekleri,
genifl ölçüm aral›¤›, %200 güvenli afl›r›
yüklenme gibi özellikleri sayesinde tork
ölçmenin kolay yolunu keflfedeceksiniz.
Sensörün dijital ç›k›fl› ve gelifltirme
kütüphanelerini kullanarak kendi otonom
test sisteminizi tasarlayabilir veya ürün ile
birlikte gelen yaz›l›m› kullanabilirsiniz.
Primetest 100 fonksiyonel, çok kullan›fll› bir
test cihaz› olmas›n›n yan› s›ra kompleks bir
test cihaz›n›n yapm›fl oldu¤u testleri tek tufl
kolayl›¤› ile gerçeklefltirebilmektedir. Class I
ve Class II s›n›f› cihazlar›n testlerini tek tuflla
gerçeklefltirerek, haf›zas›ndaki limit de¤erlere
göre k›yaslay›p, “geçti” ve “kald›” fleklinde
sonuç vermektedir. Primetest 100 elektriksel
güvenlik test cihaz› ile gerçeklefltirilebilen
testler flu flekilde s›ralanabilir: Toprak hatt›
süreklili¤i, ‹zolasyon direnci, Eflde¤er kaçak
ak›m, Faz-toprak gerilimi, Faz-nötr gerilimi,
Nötr-toprak gerilimi.
MARMATEK
Tel : +90 216 4421090
Fax : +90 216 3522075
PETEK TEKNOLOJ‹
Tel : + 90 216 5504512
Fax : + 90 216 5504514
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21148 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20982 giriniz.
Makinalar›n›z›n
devreye al›nmas›nda veya
bak›mlarda acil
olarak bir sensöre
ihtiyac›n›z oldu¤unda istenilen
özelliklerdeki
sensörün bulunmas› malesef ço¤unlukla mümkün
olmamaktad›r. Bu durumda size vakit ve ifl
kayb› olarak geri dönmektedir. Fabrika
otomasyonunda kullan›lan sensörler
konusundaki tecrübesinin katk›lar›yla
Di-Soric GMBH, Çok Amaçl› Çeviricileri
gelifltirmifl ve yaflanan bu sorunlara h›zl›
çözümler sunabilmifltir. Çok Amaçl› Çeviriciler:
NPN / PNP çevirimi, PNP / NPN çevirimi,
1ms -150 ms Sinyal uzat›lmas›, 0-1 veya
1-0 Sinyal çevirimi ve Analog Dijital Ç›k›fl
çevirimi gibi fonksiyonlar sa¤lamaktad›r. Çok
amaçl› çeviriciler M8 veya M12 konnektörlü
yada aç›k kablo olarak temin edilebilmektedir.
Dolay›s›yla sensörünüzün konnektürü ile
kontrol devrenize giden difli konnektör aras›na
direk olarak monte edilebilmektedir, ekstra
bir kablolama zaman›na ihiyaç duymadan
h›zl› bir flekilde probleminizi çözebilirsiniz.
Ayr›ca yüksek s›cakl›klara dayan›ml› ve tüm
standart sensörlerle kullan›labilmektedir.
ARI ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 3204334
Fax : +90 212 2100201
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20964 giriniz.
26
KASIM-ARALIK
2007
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21157giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
ELEKTR‹KL‹ S‹L‹ND‹RLER
Hassas Hareket Kontrolü ‹çin
Dünya lideri SMC taraf›ndan
sunulan LX serisi elektrikli
silindirler ile Avrupa makine
imalatç›lar›n›n arad›¤› etkileyici
maliyet avantajlar› sa¤layan, CE
belgeli, hassas kontrole imkân
veren ciddi ihtiyaçlar› karfl›layabilirsiniz. Üç farkl› modeli ile
piyasaya sürülen bu silindirler;
düflük profil tablal› LXF, milden yatakl› LXP ve kayar yatakl›
tablal› rijit modeli LXS ile farkl› ihtiyaçlara da çözüm bulmaktad›r.
Dahili bulunan 2 veya 5 faz step motor seçene¤i bu yüksek
performans ve güçlü hareket veren LX serisi ile yatayda 10
kg l›k yükle 200mm/sn h›za ç›k›labilir. Yüksek do¤rusall›k ile
birlikte sadece +/- 0.03 ve +/- 0.05mm aras›nda tekrarlama
hassasiyeti bu modelin sahip oldu¤u farklardan sadece birisidir.
Tüm LX modelleri di¤er elektrikli silindirleri de sürebilen
LC6D sürücüleri taraf›ndan kontrol edilebilmektedir. 25200mm stoklarda üretilebilen, CE belgeli ve bak›m dokümanlar›
di¤er dünya dillerinde SMC taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu
elektrikli silindir ve sürücüler k›sa süreli mükemmel seçimlerde,
düzgün ve hassas kontrolün arand›¤› taleplere cevap verecektir.
ENTEK PNÖMAT‹K
Tel : +90 212 4440762
Fax : +90 212 2211519
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21002 giriniz.
ELEKTR‹K MOTORU
Marin Tip
Marin tip elektrik motorlar›n›n,
standart üretim motorlara nazaran
a¤›r deniz flartlar›nda çal›flacak
özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. Bu yüzden 112 gövde ve
üzeri motorlar›n gövde, ön ve arka
kapaklar›, flanfllar, klemens kutular›,
klemens kutu kapaklar› pik döküm
ve bunlar›n ba¤lant› civatalar› ve vidalar› da paslanmaz
malzemeden üretilmektedir.Ayr›ca marin motorlar deniz
suyunun etkilerini karfl›layabilecek özel boya ile boyanmaktad›rlar.
Standart olarak sarg›lara termistör (PTC) tak›larak motorun
izolasyon direncinin üzeri bir s›cakl›¤a ç›k›fl› önlenir. Ortam
flartlar›ndan oluflan nemlerin giderilmesine yönelik ›s›t›c›
uygulamalar› iste¤e ba¤l› olarak uygulanabilmektedir. Çal›flma
s›n›flar›n›n S2...S6 oldu¤u durumlarda motorlar›n so¤utma
sistemleri farkl›laflabilece¤i için fan ve fan muhafazas›z
üretilebilmektedirler.Yüksek ›s›l dayan›ma sahip H s›n›f› izolasyon
emaye bobin telleri kullan›lmaktad›r. Plastik rakor yerine ortam
flartlar›na uzun süreli dayan›m sa¤lamas› aç›s›ndan bronz
rakorlar tercih edilmifltir.Encoder uygulamalar›nda motor arka
kapaklar› ve milleri montaja uygun üretilmekte ve kullan›c›lar›n
kolay montaj edebilmeleri kolaylaflt›r›lm›flt›r. Standart olarak
yükseltilmifl koruma s›n›f› IP56 olarak üretilen motorlar daha
yüksek koruma s›n›flar›nda da üretilebilmektedirler.
ABANA MOTORSAN
Tel : +90 212 2669370
Fax : +90 212 2669375
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20815 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19019 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
ENDÜSTR‹YEL ETHERNET SW‹TCH
2 Adet GB ve 24 Adet Fast Ethernet Ba¤lant›s›
MOXA EtherDevice™ EDS-726 Serisi, 2 adet GB ve 24
adede kadar Fast Ethernet ba¤lant›s› yapman›za olanak
tan›yan modüler tasar›m› ile Network planlaman›za esneklik
ve kolayl›k getirir. Bak›r ya da fiber optik konnektörlü üç çeflit
1-port Gigabit modülleri ve yine bak›r veya fiber optik SC/ST
konnektörlü sekiz çeflit 4-port Fast Ethernet modül seçenekleri
ile EDS-726 her tür endüstriyel uygulama talebinize karfl›l›k
verir. Özellikleri aras›nda herhangi bir aç›dan görüntüyü uygun
hale getirebilecek e¤imli LED ekran›, back-up oluflturmak
için tak›l›p ç›kar›labilen bir Compact Flash kart ile kesintisiz ve
geliflmifl bir network yönetimi de yer al›r. EDS-726 daha fazla
esneklik, güvenilirlik ve uygulama-merkezli fonksiyonlar› sayesinde
her türlü zorlu endüstriyel uygulama ihtiyaçlar›n›z› karfl›layacak
flekilde tasarlanm›flt›r. Ethernet a¤ ba¤lant›lar› için ekonomik
bir çözüm sunmas›n›n yan›nda yerleflik ak›ll› uyar› ifllevleri
sayesinde, sistem bak›m› yapanlar için de kolayl›k sa¤larlar.
GSL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 312 4733540
Fax : +90 312 4733544
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20865 giriniz.
SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜ
Kolay Kullan›m Ve Mükemmel Performans
Rockwell Automation ve Samsung firmalar›n›n özellikle makine
üreticileri için gelifltirdikleri OEMAX CSD3+ Dijital Servo
sürücüleri kolay kullan›m› ve mükemmel performans› ile pek
çok tek eksen hareket kontrol uygulamalas›nda kullan›lmaktad›r.
Kompakt yap›s› ve üstün performans› nedeniyle makine
üreticilerinin be¤enisini kazanan CSD3+ Servo motor ve
sürücülerinin özellikleri flu flekildedir; Kolay kullan›m, Servo
sürücü yaz›l›m› ile kolay ve h›zl› devreye alma, Auto tuning
özelli¤i ile otomatik olarak kazanç parametrelerinin ayarlanmas›,
Kendi üzerindeki operatör paneli üzerinden tüm parametrelerin
ayarlanabilmesi ve ar›za teflhis imkan›, Tamam› sökülebilen
konnektörler ve kompakt boyut sayesinde h›zl› montaj imkan›.
Entegre özellikler: Puls + Yön çal›flma modunda Max 900
kHz ile çal›flma özelli¤i, 7 farkl› kontrol modunda çal›flabilme,
Sürücü üzerindeki dinamik frenleme direnci ile ekstra donan›m
ihtiyac› olmadan h›zl› durufl uygulamalar›nda yüksek performans,
H›z kontrol çevrimi band geniflli¤i 550 Hz, Seri , Mutlak ve
art›msal encoder seçenekleri.
MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON
Tel : +90 212 6719480
Fax : +90 212 6719487
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20871 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18966 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
HASSAS LAZER KESME TEZGAHI
Lineer Motorlu
Lasermak lineer motorlu hassas lazer kesme tezgah›n›n
özellikleri flu flekilde s›ralanabilir; Yüksek ivme (4G), Yüksek
h›z (200m/dak), Hassas (0,1 mm), Direct drive dinamik
eksenler, Düflük enerji ve gaz tüketimi, Yüksek güvenirlikli ve
güçlü lazer rezanator, CNC operatör panel, Uzaktan eriflim
ve servis, Yüksek güvenlik, Lazer ›fl›n koruyucu camlar, Kolay
aç›lan güvenlikli kaporta, Otomatik oransal valf ve özel borulama
sistemi, Hassas yüksek-düflük bas›nç gaz sistemi, Otomatik
kontrollü senkron emifl sistemi, Kolay de¤ifltirilebilir 5-7.5, 3.75
inch 10 inch kapasitif sensör ve güvenlik otomasyonlu kesici
kafa, Özel kurutulmufl ve flartland›r›lm›fl hava sistemi, Uzun
ömürlü paslanmaz ve filtreli so¤utucu sistem, Özel ›fl›n yolu
sistemi, Lantek Expert CAD-CAM yaz›l›m›, Film burning,
Lazermak otomatik teknoloji tablolar›, Her malzeme ve kal›nl›k
için 3 ayr› kesim teknolojisi, Otomatik edge power kontrol
start up parametreleri, Ofis makina aras› network ba¤lant›s›,
Otomatik yükleme boflaltma mekik tabla, Restart Retrace
özelli¤i, 3 noktadan referans sensörü ve program›, Piersing
sensörü, Hurda ve sac toplama konveyörü.
ERMAKSAN MAK‹NA
Tel : +90 224 2671900
Fax : +90 224 2671440
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20857 giriniz.
ENDÜSTR‹YEL GÜÇ S‹STEMLER‹ ANAL‹Z‹
ETAP 6.0 Sürümü
ETAP 6.0 Sürümü 2007 y›l› sonunda ç›k›yor. OPERATION
TECHNOLOGY, Inc, 1986'da kurulmufl ve ayn› y›l ETAP
(Electrical Transient Analysis Program) program›n› kullan›ma
sunmufltur. ETAP, 1991'de ABD'deki nükleer santraller için
kullan›m onay› alm›flt›r. fiu anda, ABD'deki nükleer enerji
santrallerinin %67'sinde ETAP kullan›lmaktad›r. Nükleer
santrallerin istedi¤i kat› yaz›l›m kalitesi standartlar›na titizlikle
uyulmaktad›r. ETAP'›n dünya çap›nda 30.000'den fazla lisans›
vard›r. IEC ve ANSI'nin standardizasyon komitelerinde aktif
olarak yer al›nmaktad›r. ETAP kütüphanesinde, geçerlili¤i
onaylanm›fl ve do¤rulanm›fl, üretici verilerine tamamiyle uygun
100.000'den fazla cihaz vard›r. Sürekli güncellenen kütüphaneye
istendi¤inde yeni cihazlar eklenebilmektedir. ETAP'›n gerçekzamanl› çal›flan versiyonuyla, sahadan al›nan bilgilerle, o anki
duruma göre, sistem analizleri ve what-if senaryolar›
yap›labilmektedir. Ak›ll› yük atma sisteminde, yük atma
konfigürasyonu dinamik olarak güncellenmekte, k›sa devre
an›nda ya da limitler d›fl›na ç›k›lmas› durumunda, o andaki
de¤erlere göre en uygun yük atma, en fazla 90 milisaniyede,
gerçeklefltirilmektedir.
EN-KO ELEKTRON‹K
Tel : +90 232 3767806
Fax : +90 232 3767792
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20990 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18945 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
PROSES KONTROL S‹STEM‹
GE Fanuc Automation yeni bir 盤›r bafllatacak proses kontrol
sistemlerini piyasaya sundu: Proficy® Process Systems. GE
Fanuc'un kalitesini ispatlam›fl, ödüllü kontrol teknolojilerine
dayanmakta olan Proficy Process Systems, kullan›c›lara daha
yüksek kalite ve dayan›kl›l›k, daha fazla rand›man, performans
ve verimlilik ile daha düflük maliyeti sa¤layan kapsaml› bir
entegre sistemdir. Proficy Process Systems'›n temelinde,
geleneksel DCS ve PLC/HMI sistemlerinin s›n›rlamalar›ndan
ba¤›ms›z ancak bu sistemlerin avantajlar›n› sunan güncel bir
donan›m ve yaz›l›m altyap›s› bulunmaktad›r. GE Fanuc'un çok
genifl kullan›m özelliklerine sahip PACSystems kontrolörleri
proses, dijital ve hareket kontrol uygulamalar›na yönelik
kontrol sistemlerinde kullan›c›lara benzersiz bir esneklik
kazand›r›r. GE Fanuc'un güçlü Proficy yaz›l›m teknolojileri, tüm
üretim ve izleme zincirinde sa¤lad›¤› geliflmifl izlenebilirlik, analiz
ve ERP sistemleri ile entegrasyon olanaklar› sa¤lar. Batch ve
kapsaml› üretim yönetim paketi ile birlikte sunulan ödüllü
HMI/SCADA ve Historian teknolojileri kullan›c›lar›n proses
otomasyonu ile bilgi aras›ndaki bofllu¤u kapatmalar›n› sa¤l›yor.
STOKS
Tel : +90 216 4417009
Fax : +90 216 4591290
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20943 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19013 giriniz.
Kapsaml› Entegre Sistem
QUICK PIPE
OBO Bettermann “s›va üstü” statik boru uygulamalar› için
gelifltirdi¤i “Quick Pipe” ürünü ile boruda kablolama ifline yeni
bir anlay›fl getirmifl ve boruda bir devrim yapm›flt›r. “Quick
Pipe” IP44 koruma seviyesi ile harici ortamlarda da kullan›labilen
bir boru olmakla birlikte kapakl› özel tasar›m› sayesinde kablo
kanallar› gibi de kullan›labilir. Boyuna aç›l›r kapan›r kapak盤›
sayesinde kablolamay› yaparken k›lavuz kullanmay› gerektirmez.
Montaj› çok kolayd›r: Boru aç›kken kablolar› yerlefltirin, “Quick
Pipe”› kroflenin içinde çevirin ve montaj tamam! Kapak
kendili¤inden kapan›r. Hem uygulamada büyük bir zaman ve
iflçilik tasarrufu sa¤lar hem de birçok ince kanal›n sa¤layamad›¤›
IP 44 standard›nda estetik görünümlü bir uygulama yapma
imkan› verir. Sonradan yap›lacak ilave uygulamalar için büyük
bir kolayl›k sa¤lar. “Alman Design Plus” ödüllü ve VDE ve CE
sertifikal›d›r. 4 farkl› metrik ölçü seçene¤i (M16, M20, M25,
M32) mevcuttur. Estetik görüntüsü, aç›k gri ve beyaz renk
olanaklar› ve aksesuar seçenekleri ile tüm beklentilerinizi
karfl›lar.
OBO BETTERMANN
Tel : +90 216 4294650
Fax : +90 216 4294664
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20931 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21028 giriniz.
K›lavuz Kullanmay› Gerektirmez
ÜRÜN HABERLER‹
H‹DROL‹K MOTORLAR
Düflük Devirli, Yüksek Torklu
Düflük devirli yüksek torklu
hidrolik motorlar performans›
kadar,basit ve küçük boyutlar›
ile de tan›nmakta ve be¤enilmektedir. Bu hidrolik motorlar›n iletim hacimleri 50 cc.den
400 cc. ye kadard›r ve tüm
düflük devir uygulamalar›na
elverifllidir. ‹ki civata ba¤lant›l›
SAE B ba¤lant› flanfl›, h›zl›
de¤iflim ve kolay montaj imkan›
sa¤lamaktad›r. Yüksek bas›nca
dayan›kl› flaft keçesi ve gövde
içerisine yerlefltirilmifl çekvalf,
diflar› boflaltma hatt› olmaks›z›n
motordaki 75 bara kadar
yüksek iç bas›nca karfl› koyma
imkan› tan›maktad›r. Motorlar havan›n korozyonuna karfl› gri
astar boyal› olarak sat›lmaktad›r. Buradaki teknik özelliklere
ba¤l› olarak, hidrolik motorlar özellikle belirtilen uygulamalar
için uygundur. Sabit Makina Uygulamalar›: Plastik ve lastik
enjeksiyon makineleri, a¤aç iflleme makineleri, sac iflleme
tezgahlar›, maden makineleri, konveyörler, g›da iflleme
makineleri. Mobil Uygulamalar: Tar›m makineleri, kald›rma
makineleri, yerüstü ve yeralt› ifl makineleri, beton mikserleri,
yol süpürme makineleri, a¤ toplama makine ve ekipmanlar›,
mobil a¤aç iflleme makineleri.
HATTAT OTOMOT‹V PAZARLAMA
Tel : +90 282 7581040
Fax : +90 282 7581068
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20920 giriniz.
ROBOT‹K BOYAMA MAK‹NASI
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21159 giriniz.
PLC Kontrol Sistemli
Parçan›n ebad›na ve özelli¤ine uygun olarak dizayn edilen
robotik boyama makinas›; tafl›y›c› diskler üzerindeki aparatlara
dizilmifl olan parçan›n robot önünde step kontrollü olarak
durmas› ve robotun parçay› görerek hareketi neticesinde disk
üzerindeki parçalar›n kendi ekseni etraf›nda dönmesi ile boyama
ifllemi yap›lmaktad›r. Parça yap›s› göz önüne al›narak robot
h›z› ve aparat dönüfl yönleri ayarlanabilir. Plc kontrol sistemine
sahip olan makine, operatör panelinden ayarlar ve konveyörün,
aparat diskinin ve robotun hareket kabiliyetleri de¤ifltirilebilir.
Parça çeflitlili¤ine göre plc'de uygulanan programlar haf›zada
saklanabilir. Yafl boya kabini superdeli yada kuru filtreli olarak
yap›labilir. Su perdeli yafl boya kabinlerinde, kabin gövdesi
paslanmaz sacdan yap›lmakta, parça üzerine tutunamayan
boya partekülleri su perdesi ve fan vas›tas› ile ortamdan
uzaklaflt›r›lmaktad›r. Boya uygulamas› yap›lan parçalar daha
sonra kurutma f›r›n›ndan geçirilerek kurutulur. Kurutulan
parçalar daha sonra yükleme bölgesine yak›n boflaltma
bölümüne gelerek boflalt›l›r.
ELS‹SAN MAK‹NE
Tel : +90 224 3841065
Fax : +90 224 3841068
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20914 giriniz.
Endüstriyel elektrik & elektronik
WAGO raya monte edilebilir busbar sistemi
ekranlaman›n en do¤ru noktada olmas›n›
sa¤lamak için gelifltirilmifltir.
WAGO Ekranlama
ve ekranlama tafl›y›c›
modülleri
Ekranlama modülleri s›kça montaj
ray›n›n ba¤lant› noktas›na ve çevresine
monte edilir. Bu yüzden WAGO raya
monte edilebilir busbar sistemi
ekranlaman›n en do¤ru noktada
olmas›n› sa¤lamak için gelifltirilmifltir.
Bu ekranlaman›n h›zl› ve kolay
yap›lmas›n› da sa¤lar.
Standard busbar (10 x 3mm ve 18 x 3mm) montaj ray›na tak›lan klemensler ile birlikte
kullan›labilir. Bir üst versiyonu WAGO-I/O-SYSTEM modülleri ile birlikte kullan›labilir.
Yeni yayl› ba¤lant›l› WAGO 791 Serisi ekranlama klemensleri kullan›lan kablonun kesitinden
ve kullan›c›dan ba¤›ms›z olarak kaliteli bir ba¤lant› sa¤lar. Sistem tüm kablo kesitlerine cevap
verebilecek kabiliyete (1.5 - 6.5mm, 5 - 11mm, 10 - 17mm, 16 - 24mm) sahiptir. S›kma
birimi her hangi bir alet kullanmadan tak›labilir ve ç›kar›labilir.Daha da önemlisi örgü
ekranlama ve bara aras›ndaki temas, s›kma yay›n›n hareketi ile otomatik olarak ba¤lan›r.
S›kma ünitesi 10 x 3mm ve 18 x 3mm busbar ile kullan›labilir.
WAGO ekranlama ba¤lant› sistemi s›k›flt›rma birimi kablonun ekranlamas›z bölümüne çok yaklaflt›r›labilece¤inden oldukça
etkindir.
Ek olarak, yay parças› örgüde herhangi bir deformasyon olmas› durumunda iyi elektrik ba¤lant›s› ve dengeleme sa¤layan s›kma
yata¤›n›n parças›d›r. Sistem ayr›ca k›smi bir burkulmaz fleklinde hareket eder.
WAGO ekranlama ürünleri 0-8 mm, 7 - 16mm, 6 - 24mm, 22 - 40 mm aral›klar›nda mevcuttur. Negatif ekranlama bast›rmas›
ekteki grafikten de görülece¤i flekilde son derece etkin bir çözüm sunar. Makine ve proses uygulamalar›nda pek çok gürültü
probleminin çözümü olarak WAGO ekranlama klemensleri.
WAGO ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 4721133
Fax : +90 216 4729910
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21038 giriniz.
33
KASIM-ARALIK
2007
Endüstriyel elektrik & elektronik
ASTRONOM‹K RÖLE
KABLOLAR
STAT‹K ELEM‹NATÖRLER
Avrupa Standartlar›nda
Halojensiz, Alev ‹letmeyen
Bar Tip
Hes Kablo'nun üretimi olan 300/500V anma
gerilimli halojensiz, alev iletmeyen, çok damarl›,
bak›r iletkenli kablolar VDE 0250
standartlar›na sahiptirler. Bu kablolar›n
maksimum çal›flma s›cakl›¤› 70°C olup,
maksimum k›sa devre s›cakl›¤› 160°C (max.
5 sn.).'dir. Bu kablolar oteller, okullar, yüksek
binalar, hastaneler, bilgi ifllem merkezleri ve
insanlar›n yo¤un olarak bulundu¤u ifl
merkezleri ile yang›na hassas bölgelerde
kullan›l›r. Kablolar›n yap›s› flu flekildedir: 1 Bir
veya çok telli bak›r iletken, 2 HFFR izole, 3
HFFR Dolgu, 4 HFFR d›fl k›l›f.
Fraser IONSTROM Serisi yüksek
performansl› bar tip statik eleminatörler,
birçok sektörde problem oluflturan yüksek
statik gerilimleri güvenli, kolay ve h›zl› bir
flekilde nötrilize etmek için tasarlanm›fl
ürünlerdir. Avantajlar›; En geliflmifl ve en son
anti-statik teknoloji, elektrodlara
dokundu¤unuzda çarp›lmay› engelleyen
güvenlik devresi, 1 m den fazla etki alan›,
Frekans, polarite ve güç kontrol imkan›, Slot
tip kolay montaj, De¤ifltirilebilir antistatik
elektrodlar, 10 m ye kadar seri ba¤lant›
imkan›, Bir kontrol ünitesi ile 4 bar
besleyebilme. Fraser Ionstrom serisi pulse
dc statik eleminatörler; otomotiv, ilaç, ambalaj,
plastik, matbaa, paketleme, elektronik ve
di¤er bir çok sektörde statik problemlerinize
çözüm oluflturacakt›r.
BOPA ELEKTR‹K
Tel : +90 262 5823109
Fax : +90 262 5823069
HES KABLO
Tel : +90 352 4422540
Fax : +90 352 4422550
S‹MTEKNO
Tel : +90 212 5376274
Fax : +90 212 5376276
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20904 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20867 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20941 giriniz.
KES‹NT‹S‹Z GÜÇ KAYNAKLARI
OTOMAT‹K TRANSFER PANEL‹
SÜZME SAYAÇLAR
IGBT Do¤rultuculu
Jeneratör Transfer Paneli
Hem Sayaç Hem Analizör
Astronomik röle
üretimine bafllayan
Bopa Elektrik,
yaklafl›k 2 y›l süren
Ar-Ge çal›flmalar›
sonucunda, gerçek
anlamda güneflin
do¤ufl ve bat›fl›n›
hesaplayan algoritma ile çal›flan astronomik röle imalat›na
bafllad›. Astronomik Röle tamam›yla Avrupa
standartlar›nda üretilmekte, elektronik
ürünlerdeki tüm kompanentler ROSS uyumlu
olarak kullan›lmaktad›r. Astronomik Röle ile
yap›lan ayd›nlatmalarda fotosel röleden
dolay› meydana gelen elektrik kay›plar› s›f›ra
indirilmifltir. Astronomik Rölede güneflin
do¤ufl bat›fl süreleri üzerinde yap›labilen
gecikme ayarlamalar› ile daha geç veya daha
erken devreye girmesi sa¤lanabilmektedir.
Cihaz, flifreli olmas› sebebiyle yetkin olmayan
kiflilerin kullan›m olana¤›n›n ortadan
kald›rmaktad›r.
Enel, yeni nesil
teknolojisi IGBT
do¤rultuculu kesintisiz
güç kaynaklar›yla
s›n›rlar› zorluyor! 0.99
olan girifl güç
faktörüyle elektrik
faturalar›n›z›n bedeli
düflerken, kompanzasyon panosu
zorunlulu¤u da ortadan kalk›yor. %5 den
düflük girifl ak›m
harmonik seviyesi ile
giriflten sinüsoidal
ak›m çekilirken, filtre
kullan›m ihtiyac›na da son veriyor. Trafosuz
üretilen düflük hacimli kompakt yap›daki
cihazlar % 94'lere ulaflan verimleriyle enerji
tasarrufunu da destekliyor. %100 yerli üretim
Enel IGBT do¤rultuculu güç kaynaklar›,
bilgisayarlar ve serverlar, t›bbi cihazlar, kontrol
ve otomasyon sistemleri, CNC tak›m
tezgahlar›, haberleflme sistemleri, güvenlik
ve alarm sistemleri ve daha pek çok
uygulamada güvenilir ve kesintisiz enerji için
kullan›lmaktad›r.
34
KASIM-ARALIK
2007
EN-KO Elektronik, jeneratör kontrol
cihazlar›na bir yenisini ekliyor. Jeneratör
üreticilerinin ihtiyaç duydu¤u maliyet düflürücü
seçeneklerden biri olan otomatik transfer
birimleri Kas›m 2007'de üretime geçecek.
EN-KO'nun deneyimli mühendisleri
taraf›ndan tasarlanm›fl mikroifllemci temelli
cihaz, yükü flebeke veya jeneratöre transfer
etmek için kullan›l›r. Bunun için cihaz, 3 fazda,
flebeke ve jeneratörün gerilim ve frekans
de¤erlerine bakar. Gerekti¤i durumlarda
jeneratöre “remote start” sinyali de yollayarak
jeneratörün çal›flmas›n› sa¤lar. ATS1.0 modeli
ekonomik uygulamalar için yedek girifl ve
ç›k›fllar› olan ATS1.1 ise PLC benzeri
çal›flmalar› destekleyebilecek flekilde
tasarlanm›flt›r. ATS1.0'da 29, ATS1.1'de 39
adet parametre ön panelde bulunan butonlar
ve say›sal gösterge arac›l›¤› ile kolayl›kla
ayarlanabilmektedir.
ENEL ENERGY
Tel : +90 216 4844050
Fax : +90 216 4844051
EN-KO ELEKTRON‹K
Tel : +90 232 3767806
Fax : +90 232 3767792
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20916 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20996 giriniz.
Seri haberleflme sayesinde uzaktan okumaya
izin veren iki tarifeli sayaç standard›na uygun
olarak aktif, reaktif ölçüm yapabilen ray tipi
süzme sayaçt›r. Beslemesi ölçüm için kullan›lan
girifllerle ayn› oldu¤undan harici bir beslemeye
gerek kalmamaktad›r. Birbirlerine seri olarak
ba¤lanm›fl NPM50 serisi süzme sayaçlar›
üzerinde enerji izleme yaz›l›m› olan bir
merkezi istasyon taraf›ndan sürekli olarak
izlenerek, enerji maliyet hesab› yap›labilir ve
otomatik faturaland›rma sistemi kurabilir.
NPM50 serisi süzme sayaçlar› birbirleriyle
ve enerji faturalama merkeziyle RS485 ve
Puls ile haberleflebilir.
AKT‹F MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 3279320
Fax : +90 216 3279321
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20875 giriniz.
Endüstriyel elektrik & elektronik
ELEKTRON‹K AfiIRI AKIM RÖLES‹
TERM‹K MANYET‹K fiALTER ( MCCB )
Eksiksiz Tesis ve Motor Korumas›
Termik ve Manyetik Koruma
Yeni elektronik afl›r› ak›m rölesi
Sirius 3RB2, 0,1 A'dan 630 A'ya
kadar aral›ks›z bir tesis ve motor
güvenli¤i sa¤lar. Buna karfl›n standart
termik rölelere göre varyasyon
çeflitlili¤i % 90 azalt›lm›flt›r. Termik
ayar sahas› 1:4 oran›nda
belirlenmifltir. Ayr›ca 3RB20/3RB21
elektronik termik röle, ›s›nmaya
karfl› son derece güvenli olarak
tasarlanm›flt›r. Elektronik afl›r› ak›m
rölesi 3RB20, normal yol alma s›n›f› CLASS 10 ve a¤›r yol alma s›n›f›
CLASS 20 s›n›flar›na uygundur. 3RB21 elektronik termik rölede ise
açma s›n›flar› CLASS 5, 10, 20 ve 30 olarak cihaz›n üstünden seçilebilir.
Ayr›ca, toprak kaça¤› alg›lamas› da mevcuttur. Bu sayede elektrik
tüketen cihazlar ve tesisler, izolasyon ve neme karfl› daha da duyarl›
olurlar. Ayar sahalar› 1:10 oran›nda belirlenmifl 3RB22 elektronik
afl›r› ak›m röleleri de (monostabil yard›mc› kontaklar›yla) ve 3RB23
(bistabil yard›mc› kontaklar›yla) kullan›c›lar›n ve tesislerinin daha
kapsaml› güvenli¤ini sa¤larlar. Motor ak›m›na ba¤l› bir ak›m alg›lama
modülü ve motor ak›m›ndan ba¤›ms›z bir de¤erlendirme modülü
bu cihazlarda bulunmaktad›r. De¤erlendirme modülüne PTC alg›lay›c›
ba¤lanabilir ve böylece ›s› do¤rudan motor sarg›s›nda ölçülebilir.
Motor güvenli¤i tam olarak bu sayede sa¤lanm›fl olur. Ba¤lant›
klemensleri cihazlar›n boyutuna da ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Vidal›
ba¤lant› seçene¤i ile vidas›z ba¤lant› tekni¤i olan “Cage Clamp “
ba¤lant› tekni¤i müflterilerimizin kullan›m›na sunulmufltur.
Termik Manyetik fialterler,
üzerlerinde termik ve manyetik
koruma özelli¤i bulunduran alçak
gerilim devre kesicileridir. Devre
kesiciler, normal devre flartlar›nda
devrenin ak›m›n› açma ve
kapamaya, k›sa devre ve afl›r›
yüklenme gibi normal olmayan
devre flartlar›nda devrenin ak›m›n›
otomatik olarak kesmeye yarayan
mekanik açma kapama
düzenekleridir. fialterlerde Termik
Koruma : Termik koruma, bi-metal
ad› verilen s›cakl›k karfl›s›nda uzama
katsay›lar› farkl› iki metalin
preslenmesi ile oluflur.Uzama
katsay›s› fazla olan metal, uzama katsay›s› az olan metale do¤ru
bükülür, bu prensipten yararlan›larak klasik tip flalterler imal edilirler.
fialterlerde Manyetik Koruma : Devreden geçen afl›r› ak›m sonucu
manyetik mekanizman›n bulundu¤u yerde afl›r› ak›mdan dolay›
manyetik alan oluflur. Manyetik alan›n oluflturdu¤u manyetik ak›
mekanizmay› harekete geçirerek flalteri açt›r›r ve sistemi devre d›fl›
b›rak›r, böylelikle sistem açm›fl olur. fialterlerde manyetik koruma
ifllevi sa¤ el prensibinden yararlan›larak oluflturulur.
SIEMENS
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20889 giriniz.
S‹GMA ELEKTR‹K
Tel : +90 216 4297201
Fax : +90 216 4844101
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20939 giriniz.
KONTROL C‹HAZI
Programlanabilir Kontrol Cihaz›
Sinüzoidal Filtre Plus++
ISO-9001 ve CE belgesi sahibi GEFRAN'›n 600 Serisi Kontrol
Cihazlar›, Elsim taraf›ndan pazarlanmaya ve projelerinde
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Cihaz›n özellikleri; Seçilebilir ve
programlanabilir girifl; Termokupl, PT100, RTD, NTCCGA,
Seçilebilir ve programlanabilir digital, Is›tma/so¤utma fonksiyonu
ve fan kontrolü, Programlanabilir alarm ç›k›fl›, Seçilebilir ve
programlanabilir analog girifl ve ç›k›fllar (0, 10 V, 4-20 mA),
Ak›m trafosu girifli, Self-tuning, Auto-tuning, Soft-start,
Manuel/Otomatik çal›flma, ModBUS RTU haberleflme
protokolü, Windows arayüzlü program› ile bilgisayar üzerinden
programlanabilme fleklinde s›ralanabilir. Ürünün uygulama
alanlar›; Ekstruder Hatlar›, Plastik Enjeksiyon, Paketleme
makinalar›, F›r›nlar, Kauçuk Hatlar›, ‹klimlendirme Sistemleri,
Seramik Kurutma Hatlar›, Boyama Tesisleri.
REO Sinüzoidal Filtre Plus++, sadece motora giden hat
besleme kablolar› üzerinde de¤il ayn› zamanda topraklama
iletkenleri üzerindeki interferans›n (kar›flt›r›c› sinyalleri)
bast›r›lmas›na da imkân verir. REO Sinüzoidal filtre Plus++
ayn› zamanda, DC-link'e giren tafl›y›c› ak›mlar› da
destekleyerek besler böylece bunlara mekanik aksamda
herhangi bir hasara yol açmazlar.
REO Sinüzoidal filtre Plus++, emniyetli bir sürekli mekanik
(hareket) gücü ve güvenilirli¤in gerekli oldu¤u her çeflit
uygulamada kullan›labilir.
ELS‹M ELEKTROTEKN‹K
Tel : +90 212 2827580
Fax: +90 212 2827581
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20851 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19365 giriniz.
35
KASIM-ARALIK
2007
Endüstriyel elektrik & elektronik
19 INCH DUVAR T‹P‹ KAB‹NET
TAMGAWA-RESOLVER'LER
PROFIBUS CAN KABLOLAR
Çelik Sac Malzemeden
F›rças›z Çözücü
40 Metrelik Uzakl›klarda 1Mbit/s
Duvar tipi kabinetler 19 inch standartlar›nda
cihazlar›n ba¤lanabilece¤i sa¤lam, estetik ve
tüm ihtiyaçlar› karfl›layabilecek flekilde imal
edilir. Ön kap› 135 derece aç›labilen 4 mm
temperli, rodajli fume cam, sökülebilir ve
kilitlenebilir yan kapaklar, 10 inch ve 19 inch
seçenekleri ve sökülebilir arka kapak cihaz›n
özellikleri aras›ndad›r. Yan kapaklar sökülebilir
ve aç›labilir olup t›rnakl› sürgü kilit geçmesi
ile birlikte ayr›ca anahtarla kitlenebilir. RAL
9005 ve RAL 7035 renk seçenekleri
mevcuttur. Çelik sac malzemeden imal bu
kabinetler istenildi¤inde havaland›rma fan›
baglant›s› ile sunulur.
Smartsyn, yeni tipte
f›rças›z resolverler
yeni ad›d›r. Çözücü
olarak kendi do¤al
karakteristikleri
vard›r. Örne¤in
bak›m istemeyen
f›rças›z bir tasar›m,
gürültüye, titreflime,
flok ve yüksek
s›cakl›¤a dayan›kl›d›r.
Çözücü, AC
voltaj›n› flaft›n aç›l› pozisyonuna göre ç›karan
rotatif bir transformatördür. Farkl› sarma
tiplerinde BRX ve BRT olmak üzere iki tip
çözücü vard›r. BRX çözücü, rotor sarg›ya
AC voltaj›yla tahrik edilir ve statör sarg›lar›n›n
sinüs ve kosinüs voltajlar›n› dönme aç›s›yla
e do¤ru orant›l› olarak ç›kar›r. BRT çözücü,
statör sarg›ya giden sinüs ve kosinüs
voltajlar›yla tahrik edilir ve e ile orant›l› olarak
bir sinüs voltaj faz-de¤iflimli rotor sarg›s›ndan
ç›kar›r. Uygulama alanlar›; F›rças›z motorlar›n
komütasyonu, Servo sistemlerinin geri
besleme sensörü, Robotlar, Makine aletleri,
Havac›l›k ve uzay sanayi servo sistemleri,
Sert çevre koflullar›n›n oldu¤u di¤er ortamlar
GÜNKO INDUSTRIAL
Tel : +90 216 5950652
Fax : +90 216 5950784
SIMEKS
Tel : +90 212 2205358
Fax : +90 212 2203424
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20918 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20892 giriniz.
OTOMAT‹K JENERATÖR KONTROL PANEL‹
RS232 Ba¤lant›l› Yeni Ürün
EN-KO Elektronik, kendi
tasar›m› olan ve jeneratör
üreticileri taraf›ndan
be¤enilmekte olan AMF4.0
ürününe RS232 ba¤lant›s›n›
ekledi. AMF4.0E jeneratör
kontrol ünitesi, jeneratörün
otomatik
olarak
çal›flt›r›labilmesi için
gereken tüm fonksiyonlar›
sunan mikroifllemci
kontrollü bir üründür. Kullan›c›n›n iste¤ine ba¤l› olarak otomatik,
manüel veya test modlar›nda çal›flabilmektedir. Cihaz bir
jeneratör panosunda bulunan göstergeleri üzerinde toplayarak
pano maliyetini düflürür ve analog göstergeler yerine bilgileri
say›sal olarak sunar. Cihaz üzerindeki göstergelerde, 3 faz
flebeke ve jeneratör voltajlar›, 3 faz jeneratör ak›m›, jeneratör
ve flebeke frekanslar›, akü voltaj›, motor çal›flma saati, analog
motor ya¤ bas›nç ve hararet ölçümleri say›sal olarak
verilmektedir. AMF4.0'dan farkl› olarak AMF4.0E'de bulunan
RS232 ba¤lant›s› sayesinde bir PC ile cihaz›n tüm parametre
ayarlar›n›n yap›lmas› ve jeneratör çal›flma de¤erlerinin
izlenebilirli¤i sa¤lanm›flt›r. Güç ölçümü gibi baflka yeniliklerin
de bulundu¤u ürünün üretimine Ocak 2008'de bafllanacakt›r.
EN-KO ELEKTRON‹K
Tel : +90 232 3767806
Fax : +90 232 3767792
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20994 giriniz.
36
KASIM-ARALIK
2007
ENDÜSTR‹ GÜNDEM‹
WEM 2007 (Elektrik, Ayd›nlatma, Elektronik,
Makine) fuarlar›n›n ikincisi 15-18 Kas›m tarihlerinde,
18,000 m2 alanda, ‹stanbul Fuar Merkezinde 9-1011. hollerde düzenleniyor.
A' dan Z' ye Elektrik, Elektronik, Ayd›nlatma
sektörlerini bünyesinde bulunduran WEM
2007 (Elektrik, Ayd›nlatma, Elektronik, Makine)
fuarlar›n›n ikincisi 15-18 Kas›m tarihlerinde,
18,000 m2 alanda, ‹stanbul Fuar Merkezinde
9-10-11. hollerde düzenleniyor. Birincisi geçen
y›l düzenlenerek 32 ülkeden ve Türkiye'nin
51 ilinden 27.000 civar›nda nitelikli ziyaretçi
çeken WEM fuarlar› 12.000 m2'lik bir alanda
yap›lm›flt›. Bu y›l ise 413 yerli ve yabanc›
kat›l›mc› firma ile gerçekleflecek olan bu fuarda
ziyaretçi say›s›n›n 103.000 'i aflmas› bekleniyor.
Fuar› ziyaret edecek olan yabanc› ziyaretçilerin
tesbitleri ise fuar öncesi yap›lan 4 y›ll›k yo¤un
bir çal›flma ile ülkelerinde yap›larak, tüm
masraflar› Ad›m Fuarc›l›k taraf›ndan karfl›lanm›fl.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19661 giriniz.
“Tüm sektörümüzü WEM Fuar› çat›s› alt›nda
uzun soluklu yürüyüfle davet ediyoruz.
Yan›m›zdan ayr›lmamaya devam edin. Hem
Wem 2007 2. Elektrik
Elektronik Ayd›nlatma
ve Makine Fuar›
siz kazançl› ç›kacaks›n›z, hem ülkemiz hem de
gelece¤imiz kazançl› ve karl› ç›kacakt›r.“
slogan›yla yola ç›kan ve fuar› ziyaret edenlerin
sektörle ilgili olmas› konusunda titizlik gösteren
Ad›m Fuarc›l›k bu y›l da fuar alan›na
kendili¤inden gelen ziyaretçilerden sektörle
ilgili olup olmad›klar› konusunda kartvizit
talep edilerek fuar alan›na al›yor.
‹hracata f›rsatlar›n›n do¤du¤u WEM 2007
fuarlar›nda 26 Türk firmas› da yepyeni ürünlerinin ilk tan›t›mlar›n› yap›yor.
Ifl›l ›fl›l standlar›n yer ald›¤› WEM fuarlar› bu
sene fuar aç›l›fl gününde terörü protesto
etmek amac›yla tüm fuar alanlar›n›n flalterlerini
indirip ard›ndan bafllayan ‹stiklal Marfl› ile
yeniden ayd›nl›¤a kavuflturarak, vatan millet
sevgisi olduça bu karanl›klar›n Türkiye için
geçici oldu¤u mesaj›n› veriyor.
Thomas Endüstriyel Medya olarak Ad›m
Fuarc›l›¤a verdi¤i tüm de¤erli hizmetlerinden
ötürü teflekkür ederiz.
Sevinç Ünsal
Sorumlu Müdür
ÜRÜN HABERLER‹
Ç‹FT EL EMN‹YET VALF‹
DC FIRÇASIZ MOTORLAR
Operatörün Güvenli¤i ‹çin
Sensörlü
Makine ve tak›m imalatç›lar› iflçi
güvenli¤ini sa¤lanmak için
kulland›klar› pnömatik devrelerde
maksimum güvenlik tedbirleri
aramaktad›rlar. Dünyan›n pnömatik
devi SMC'nin mühendisleri yeni
gelifltirdikleri çift el emniyet valf
serisi VR51 ile bu soruna da çözüm
bulmufllard›r. Preslerde dahil olmak
üzere tüm pnömatik sistemlerde
güvenli¤i sa¤lamak için dizayn
edilmifl olan VR51 serisi, basit olarak
iki girifl ve bir ç›k›fl içermektedir. Bu da ifllem yapabilmek için operatörün
iki elini birden kullanmas›n› ve bu sayede ellerini tehlikeli bölgelerden
uzak tutmas›n› sa¤lamaktad›r. VR51 serisinde ç›k›fl alabilmek için iki
elin de en geç 0.5 sn. gecikmeyle iki butona basm›fl olmas›
gerekmektedir. Ayr›ca ç›k›fl sadece bu butonlara bas›l› oldu¤u sürece
al›nabilmektedir. E¤er sinyallerden biri k›sa bir süreli¤ine de olsa
kesilirse, valf otomatik olarak kapan›r ve tekrar aç›labilmesi için iki
sinyalin de tekrar sa¤lanmas› gerekir. Ba¤lant› kolayl›¤› sa¤lamas› için
SMC'nin ø6 mm. çap›ndaki otomatik rakorlar› valfin üzerinde dahili
olarak gelmektedir. VR51 serisi EC normlar›n› desteklemektedir.
Ayr›ca Avrupa EN574 güvelik koflullar›n› da sa¤lamaktad›r.
Baldor'un BSM25 ve BSM33 serisi
Hall sensörlü f›rças›z DC motorlar›,
makina tasar›mc›lar› için f›rças›z
teknolojinin faydalar›n› sa¤lamakla
birlikte sessiz çal›flma, daha küçük
boyut, tam bak›ms›z uzun kullan›m
ömrü sunmaktad›r. Baldor f›rças›z
DC motorun kalite ve güvenirlili¤i
dünya çap›ndaki say›s›z uygulamalarda kendini kan›tlam›flt›r. BSM25
ve BSM33 serileri 0.25HP'den 3HP gücüne kadar olup 320V DC
bara geriliminde 1800RPM'lik h›z sa¤lamaktad›r. Bu motorlar zorlu
çevre flartlar›na karfl› toleransl› ve uygulamadaki yüksek h›z
gereksinimlerine cevap verebilecek performansa sahiptirler. Baldor
f›rças›z motorlar rotor üzerinde sürekli m›knat›slara ve stator üzerinde
sarg›lara sahiptir. Stator bobinleri rotoru çevreleyecek flekilde
yerlefltirilmifltir. Elektronik komütasyon tekni¤i ile bobinler uygun
zamanlama ile enerjilendirildi¤inde rotor dönmeye bafllar. Özellikleri:
Sürekli a¤›r yük koflullarda çal›flabilme, Yüksek enerji kapasiteli Neodim
m›knat›slar, Yüksek ak›mlara ve gerilim atlamalar›na karfl› izolasyon,
Hall sensör geri besleme - uzun ömür ve uygulamada dayan›kl›l›k,
Tamamen kapal› havaland›rmas›z muhafaza, 0-40°C aras› çal›flma
s›cakl›¤›, UL/CE/cUL.
ENTEK PNÖMAT‹K
Tel : +90 212 4440762
Fax : +90 212 2211519
M‹KROHOST S‹STEM
Tel : +90 212 8869778
Fax : +90 212 8869769
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20998 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20877 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19215 giriniz.
38
KASIM-ARALIK
2007
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18951 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
SU BANYOLARI
HIZ KONTROL C‹HAZI
Tam Dijital Göstergeli
Üç Fazl› ‹ndüksiyon Motor Sürücüsü
Lab Companion flirketinin YEN‹
Su Banyolar› Ürün çeflitlili¤i,
100° C'ye kadar bir s›cakl›k, ±
0.1° C'ye kadar hassasiyet ve
tam Dijital Göstergeleriyle PID
Mikro ‹fllemci Kontrollerini
sunmaktad›r ‹lave özellikler ise,
Gecikmeli Çal›flt›rma ve
Durdurmal› Programlanabilir
Zaman ayar›, S›cakl›k için üç
adet bellek ayar›, daha iyi bir
s›cakl›k efl da¤›l›m› için Patentli
“Uyarma Sistemini”, Tahliye Valf›n› ve dahas›n› içermektedir. Lab
Companion ürün çeflitlili¤i, 3.5 litreden 20 litre kapasiteye var›ncaya
dek pek çok modeli sunmakta olup, her bir odac›k için, ayr› ayr›
s›cakl›k denetleyicili ‹kili Banyo Modellerini içermektedir. Banyo
odac›klar›, suyun ya da silikonlu ak›flkanlar›n kullan›m›na izin veren
Paslanmaz Çelikten yap›lm›flt›r. Emniyet özellikleri, Afl›r›-S›cakl›k
S›n›rlay›c›lar›n› ve Alarm göstergelerini içermektedir. Muhtelif
aksesuarlar ise, fleffaf Gable Örtülerini, Yass› SUS Örtülerini, AçmaHalkal› Kapaklar›, test tüpü raflar›n›, Yayl› Tel Raflar› ve Yar›-Rafl›
Ayarlay›c›lar› içermektedir.
Müflterileri için verimlili¤i artt›rmay› hedef
alan WEG,birçok yenili¤i birarada
bulunduran, üç fazl› indüksiyon motor
kontrolünde, son teknoloji ürünü, CFW11
i piyasaya sürdü. IGBT lerin tamamen
korunmas›n› sa¤layan, ›s› yayan kanallar›n
ve iç hava s›cakl›¤›n›n görüntülenmesine
olanak veren ak›ll› ›s›l yönetim sistemi CFW
11 in özelliklerini anlat›rken sadece bir
bafllang›ç. Kullan›m›na en büyük kolayl›k
tan›yan di¤er bir özellik ise, tak çal›flt›r
teknolojisi ile çal›flmas›. Cihaz, kullan›lan
opsiyon ve aksesuarlar› otomatik olarak
tan›r ve yap›land›r›r. Bu sayede manuel yap›land›rmaya gerek kalmadan
kolay ve güvenli bir kurulum sa¤lar. USB ba¤lant›s› ile SUPERDRIVE
program› kullan›larak sürücü yaz›l›m› bir bilgisayar yard›m›yla kolayl›kla
güncellefltirilebilir. DC bara indüktörleri sayesinde, harmonikleri IEC
61000-3-12 standart›na göre filtrelemesini sa¤layarak, ayr›ca hat
reaktörü kullan›m›na gerek duyulmaz. Tüm bunalar›n yan› s›ra standart
üretimdeki dahili haf›za kart› kullan›c›ya PLC 'ye gerek kalmadan
fonksiyonlar› gerçeklefltirmesine olanak tan›r. Normal ve a¤›r flart
oranlar› optimal olarak tüm yük çeflitlerine uyum sa¤lar.
JEIO TECH, ABD
Tel : +1 847 298 6613
Fax : +1 847 699 8487
DAL ELEKTR‹K
Tel : +90 212 4515605
Fax : +90 212 4515635
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20924 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20847 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18959 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21071 giriniz.
39
KASIM-ARALIK
2007
ÜRÜN HABERLER‹
ELASTOMER SÜRGÜLÜ VANA
MODÜLER PANO T‹P‹ SÜRÜCÜ
WRAS ‹çme Suyu Onayl›
45-1000 Kw Güçleri Aras›
Do¤ufl Vana, içme suyu flebekelerinde
kullan›lmaya en uygun çözümü
gelifltirdi: WRAS ‹çme Suyu Onayl›
Elastomer Yatakl› Sürgülü Vana. Bu
ürünü standart sürgülü vanalardan
ay›ran en önemli özelli¤i, klapeye
vulkanize edilmifl kauçuk yata¤a sahip
olmas›d›r. Bu sayede klapedeki metal
yüzeyin d›fl ortam ile temas› kesilir
ve korozyon sorunu ortadan kalkar.
Üründe klape oturma yata¤›
bulunmad›¤› için metal yatakl› sürgülü
vanalarda oluflan pislik birikmesi ve
tam kapanmama gibi sorunlar önlenir ve tam s›zd›rmazl›k
sa¤lan›r. ‹ngiltere'deki özel laboratuarlardaki testler sonucunda
bu ürünün içme suyuna uygun oldu¤u, ürünün herhangi bir
koku veya partikül salg›lamad›¤› onaylanm›flt›r. Ayn› zamanda
insan sa¤l›¤›na zararl› bir madde içermedi¤i ve bakteri oluflumuna
yol açacak bir koflul yaratmad›¤› kan›tlanm›flt›r. WRAS onay›na
ilaven ürün, içme suyu onayl› epoksi boya ile kaplanmaktad›r.
Do¤ufl Vana, Elastomer Vanalar› Ø40 - 350 mm boyutlar›nda
müflterilerine sunmaktad›r.
Daha çok yüksek güçlerde kullan›lmaya yönelik
üretilen Powerdrive sürücü; do¤rultucu, IGBT
ve so¤utma modüllerinin modüler bir flase üzerine
ya da standart bir panonun içine yerlefltirilmesi
fleklinde dizayn edilmifltir. Sürücü, ön panel
üzerindeki dokunmatik kullan›c› ara yüzü ile ya
da PowerSoft isimli yaz›l›mla bilgisayar yard›m›
ile programlan›r. PowerSoft kolay programlama
yapmas› için kullan›c›ya uygu-lamalara yönelik
haz›r makro avantajlar› sunar ve seçilen
uygulamaya göre programlanmas› gereken
parametreleri kullan›c›ya bildirir. Powerdrive
sürücü sahip oldu¤u kontrol modlar›yla: asenkron
motorlar›, servo motorlar› ve senkron motorlar›
de¤iflik geri besleme elemanlar›na sahip olsalar
bile sürebilme kapasitesine sahiptir. Sürücünün
en önemli özelli¤i sahip oldu¤u diagnostic menü
yard›m› ile tüm parçalar›n› kendi kendine test
edebilmesidir. Bu test düflük gerilim seviyelerinde
yap›ld›¤› için, sürücünün herhangi bir modülünün test s›ras›nda
ar›zalanmas›na imkan yoktur. Bu özellik sayesinde sürücü,
herhangi bir teknik problem oldu¤unda kendi ekspertizini
kendi yapabilir.
DO⁄Ufi VANA
Tel : +90 232 4332356
Fax : +90 232 4580896
LEROY SOMER, TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5773107
Fax : +90 216 5750038
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20849 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20929 giriniz.
UZAKTAN PLC BAKIMI VE ALARMI
Kompakt Programlanabilir Endüstriyel Yönlendirici
eWON2001, “ programlanabilir endüstriyel
yönlendiriciler (PIR) “ olarak bilinen
Ethernet/‹nternet a¤ geçitlerinin (MODBUS
TCP / MODBUS RTU, XIP / UNITE,
Ethernet IP / DF1, FINS TCP / FINS Hostlink,
ISO TCP / PPI-MPI, VCOM / ASCII, …)
tamam›na yak›n›n kompakt bir versiyonudur.
Web sayfas› yard›m› ile kolayca konfigürasyonu yap›labilir. Internet Explorer, FTP
client, SNMP Manager, Mail Recipient…gibi
yayg›n olarak bulunan yaz›l›mlar›n
kullan›lmas›na imkan verir. Teleservis özelli¤i
kullan›larak PSTN, ISDN ya da GSM/GPRS
ile internet üzerinden veya birebir olarak
uzaktan PLC ve di¤er cihazlar›n›za eriflim
ve bak›m mümkündür. Bu özellik ile
programlama portu veya Ethernet
soketinden PLC veya cihaz›n›z›n uygulamas›n›
uzaktan izleyebilir ve standart web
browserlar kullanarak online olarak
müdahalede bulunabilirsiniz. Sisteminizdeki
sorunlara müdahale etmeniz için SMS,
e-posta uyar›s›, SNMP gibi bir çok alarm
gönderme özelliklerine sahiptir .
EM‹KON OTOMASYON
Tel : +90 216 4642584
Fax : +90 216 4642586
40
KASIM-ARALIK
2007
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21155 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
D‹fiL‹ KAUÇUK KOMPANSATÖRLER USB RS-485 ÇEV‹R‹C‹
Kolay ve H›zl› Data Haberleflmesi
Çift ve Döner Tip Borulu
Diflli Kauçuk Kompansatörlerin özellikleri flu
flekilde s›ralan›r. Maksimum iflletme bas›nc›:
PN10, ‹flletme s›cakl›¤›: EPDM: -30C / +130C,
NBR: -10C / +100C, Viton: -25C / +180C.
Kompansatörlerin montaj yönü: Yatay, yukar›
do¤ru ak›fl olan dikey ve e¤ik hatlarda
kullan›l›r.Uzun süreli verimli çal›flma için yatay
monte flekli önerilir. Ak›fl Yönü her iki
yöndendir. Diflli Kauçuk Kompansatörlerin
kullan›m alanlar›: su, s›cak su, deniz suyu,
ya¤lar, alkali ak›flkanlar fleklinde s›ralanabilir.
Bu kompensatörler çift borulu, döner tip
boruludur. Gaz hatlar›nda kullan›lmamal›d›r.
VFD-USB01 kullan›fll› RS-485--USB çevirici
olup, harici güç kayna¤› kullan›lmas›na ve
herhangi özel bir ayar yap›lmas›na ihtiyaç
duymaz. 75~115.2 kbps genifl baud h›zlar›n›
destekler, otomatik data yönü de¤iflimi sa¤lar.
Bununla beraber RJ-45 konnektörü sayesinde
kullan›c›ya kolay RS-485 ba¤lant›s› sa¤lar.
Küçük boyutu, plug & play ve hot swap
özelli¤i ile PC'den DELTA EMBU ürünlerine
ve USB/RS-485 çevrimi gerektiren tüm
uygulamalarda kolayca ba¤lanabilir. Harici
güç kayna¤› gerektirmez, 3000V DC izolasyon
voltaj›, RJ-45(8 pin) konektör, USB V2.0
özelliklerine tamamen uyumludur, RS-485
Half-Duplex iletiflimi destekler.
FABER VANA
Tel : +90 212 4862000
Fax : +90 212 4854840
F.A.S.T FABR‹KA AYGITLARI
Tel : +90 216 5749434
Fax : +90 216 5741660
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20960 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20988 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19516 giriniz.
OPTO-ELECTRON‹K ENKODERLER
Osicoder
Yeni Telemecanique Osicoder enkoderler,
Telemecanique PLC ve h›z kontrol cihazlar›
ile bir sinerji içinde haberleflme a¤lar›na aç›kt›r.
Ayn› zamanda kolay parametrelendirilebilme
özelli¤i sayesinde çözünürlük seçilmesi ve
ayarlanmas› son derece kolayd›r. Ayr›ca
artt›r›lm›fl performanslar› ve dayan›kl› yap›lar›
gözard› edilemez özellikleri aras›ndad›r.
CANopen ve PROFIBUS-DP endüstriyel
haberleflme a¤lar›na aç›kt›r ve Sycon yaz›l›m›yla
konfigüre edilebilir. Dip switchler sayesinde
parametrelendirilebilme özelli¤i ile çözünürlük
seçimi yapmak son derece kolayd›r. (1'den
16'ya kadar çarpan seçilebilir). Sayma,
pozisyon kontrolü ve h›z ile ilgili bütün bilgiler
Osicoser enkoderler ile sa¤lanabilir.
Paketleme makinalar›, kesme makinalar›,
robotlar, krenler , tafl›ma sistemleri, bask›
makinalar›, sürekli prosesler ve konveyör
sistemlerinde çok genifl uygulamar› vard›r.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tel : +90 216 4688888
Fax : +90 216 4688787
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 21150 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18939 giriniz.
41
KASIM-ARALIK
2007
Bu say›da yer alan
Firmalar
2A Mühendislik
2M Kablo
3-S Mühendislik
Abana Motorsan
AFS Boru
Air Science
Ajan Elektronik
Aktif Mühendislik
Ar Matbaac›l›k
Ar› Endüstri
Ascon
Atlas Copco
Balluff
Baumüller
Bileflim
Bilko
Bonfiglioli
Bopa Elektrik
Borflen Boru
Circuit Design
Coflkunöz
Ça¤dafl Otomasyon
Ça¤r› Endüstri
Dacel Mühendislik
Dal Elektrik Motorlar›
Do¤ufl Vana
Dönüflüm Endüstri
Draeger Safety
Durko Endüstri Ürünleri
Elettrotec
Elimko
Elsim Elektroteknik
Elsisan Makina
Emikon Otomasyon
Enel Energy
En-Ko Elektronik
Entek Pnömatik
Erba Makina
Ermaksan Makina
Eruz Elektrik
Esit Elektronik
Exposium
F.A.S.T
Faber Vana
Fluid Metering
Gate Elektronik
Getriebabau Nord
GSD
GSL Mühendislik
GTS
Günko Industrial
Hattat Otomotiv
Hes Kablo
INAT
‹nokstek
Jeio Tech
Kar-Tes
KD Scientific
Leroy Somer
Limöz Remot
Market Elektrik Otomasyon
Marmatek
Maxon Motor
Mikrohost Sistem
Moeller
Obo Bettermann
Omron Electronics
Petek Teknoloji
Phoenix Contact
Pilz Türkiye
Polat Grup Redüktör
Raytek
REO
Sanpa Elektronik
Sanpa Otomasyon
Schneider Electric
SICK Türkiye
Siemens
Sigma Elektrik
Simeks
Simtekno
SMS Tork
Stoks
Tampar Makina
Tandd Corporation
Tempa Pano
Testo
Trevolution
Ünal Kardefl
Üniversa
Ünveren
Vib Otomasyon
Wago Elektronik
WLD-TEC
42
EK‹M 2007
37
36
12
28, 41
14
16
11
34
38
18, 26
15
16
22
12
27
16
10
34
12, 39
8, 39
16
20
29
20
30, 39
40
12, 41
23, 26
18, 21, 24
24
18, 23
35
32
14, 40
34
30, 34, 36
22, 28, 38
13
30
26
9, 18, 24
32
41
16, 41
10
25
6
26
29
4
36
32
34
31
10
39
12
16
40
38
29
18, 20, 22, 26
6
38
44
31
20
18, 20, 26
2
19, 23
14
25
35
23
14
20, 41
24
35
35
36
34
25
31
28
12
43
5, 17, 25
10
7
10
14
10
33
14
Yurt içi / d›fl›
Fuar Takvimi
KASIM 2007
MART 2008
EF 2007
22 - 25 Kas›m
‹stanbul, CNR
Lasys
4 - 6 Mart
Stuttgart, Almanya
www.messe-stuttgart.de
Maintec
11 - 14 Mart
Birmingham, ‹ngiltere
www.maintec.co.uk
SPS/IPC/DRIVES
27 - 29 Kas›m
Nuremberg, Almanya
www.mesago.de
ARALIK 2007
SEMICON
5 - 7 Aral›k
Chiba, Japonya
www.events.semi.org
Int'l Technical Exhibition on Image
Technology and Equipment
5 - 7 Aral›k
Yokohama, Japonya
www.seiki-tsushin.com/ite
Manufacturing/Machine Tool
5 - 8 Aral›k
Jakarta, Endonezya
www.allworldexhibitions.com
Eleco 2007
5 - 9 Aral›k
Bursa, Tüyap
www.elecoconf.org
Plast Euroasia
5 - 9 Aral›k
‹stanbul, Tüyap
www.plasteurasia.com
Euroasia Elektrix
11 - 14 Aral›k
‹zmir, Kültürpark
fiUBAT 2008
WIN 1
7 - 10 fiubat
Istanbul, Tüyap
www.win-fair.com
EasyFairs Antriebstechnik
13 - 14 fiubat
Dortmund, Almanya
www.easyfairs.com
MTEC
13 - 14 fiubat
Birmingham, ‹ngiltere
www.cancom.com
Machine Building
13 - 14 fiubat
Birmingham, ‹ngiltere
www.machinebuilding.co.uk
Machine Vision, IPOT
13 - 14 fiubat
Birmingham, ‹ngiltere
www.ipot.com
BI-MU
21 - 24 fiubat
Bari, Italya
www.bimu-mediterranea.it
Intertool/ITU
26 - 29 fiubat
Kiev, Ukrayna
www.msi-fairs.com
WIN 2
28 fiubat - 2 Mart
Istanbul, Tüyap
www.win-fair.com
PTA-North West
11 - 14 Mart
St-Petersburg, Rusya
www.pta-expo.ru
Automatisierungstreff
12 - 14 Mart
Böblingen, Almanya
www.sindelfinger-automatisierungestreff.de
N‹SAN 2008
Industrie
31 Mart - 4 Nisan
Paris, Fransa
www.industrie-expo.com
WIRE
31 Mart - 4 Nisan
Düsseldorf, Almanya
www.messe-duesseldorf.de
Motek
31 Mart - 4 Nisan
Paris, Fransa
www.industrie-expo.com
RTS Embedded Systems
1 - 3 Nisan
Paris, Fransa
www.birp.com
Automaticon
1 - 4 Nisan
Varflova, Polonya
www.automaticon.pl
Analytica
1 - 4 Nisan
Münih. Almanya
www.analytica-world.com
MECSPE
3 - 5 Nisan
Parma, ‹talya
www.prhelp.it
Motek
3 - 5 Nisan
Parma, ‹talya
www.senaf.it
easyFairs Euromaintenance
8 - 10 Nisan
Brüksel, Belçika
www.easyfairs.com
SUBCON‹ST
10 - 13 Nisan
‹stanbul, CNR
www.subconist.com
Endüstri Eletex
10 - 13 Nisan
Kayseri
JEC Composites
13 Nisan
Paris, Fransa
www.jeccomposites.com
Hannover Messe
21 - 25 Nisan
Hannover, Almanya
www.hannovermesse.de
Control
22 - 25 Nisan
Stutgart, Almanya
www.schall-messen.de
Interpack
24 - 30 Nisan
Düseldorf, Almanya
www.interpack.com
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18991 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21024 giriniz.

Benzer belgeler