Matrixyl 3000

Transkript

Matrixyl 3000
{d
'/t
t
J
-1
-_*t
(
HolWd
YrIdElqnnln
SrmTURffi'D
"S0lution
Amerikan
From
firmasrnrn
Science"
piiriizsiizle$tirici
kompleksi
Peptique
ile
bakrm
genglik
yrldrzlannrn
Hollywood
srrnartrk
geldi.
Tiirkiye'ye
KullondrkcoArtonEtkive
Foimulosyon
Sineriik
Amerika'da geligtirilmig hiqbir allerjen
koku ve renk maddesi iqermeyenya[srz for-
Prpriqr
mtiltiyle krngrkhklarr azaltmak ve geng kalmak amacryla i.iretilmig i.irtin, dort ana peptide kombinasyonu ile elastikiyet kaybr, sonra-
PepriquE'
dan olugmuq lekelerin, yara izlerinin giderilmesineyardrmcroluyor ve ttim cilt tiplerinde
kullanrlabiliyor.
Etkinligi
ayn ayn kanrtlanmrg etken
M0,77662.01375"RX
Extra-Strength
tl-PeptideTreatmen
maddeler cilt hiicrelerini uyararak daha fazla kollajen iiretmesini safhyor. Bu sayedepi.iriizsiizlegen ve krnqrkhklan ortadan kalkan
cilt, canh ve genq bir gori.intim kazanryor.
Dort peptide ve tiztim qekirde$i ozi.intinverdigi enerjiyle Hollywood yrldrzlann bile bagrnr dondiiren bu tiri.in, cilde gerginlik kazandrrrp yeniden yaprlanmaslnl ve daha geng bir
gori.iniime kavugmasrnrsa$ryor. Botoks gibi
. PhysiciansStren0th Active PeptidoMolecule
.0dorless
. Polent Anti'0xidant Fortr
. lrritant Free
. Non.Phot0sensitiveForn
. Grcaseloss
. P h y t o n u t r i s nI nt h d n c s d
DesignedTo Help Reduc
FineLines& Wrinkles
Maximum
Strength
ffi
Peplide Concentrato
ama yan etkisi ve aclsl olmadan krngrklan ve
gizgileri gideriyor, kahverengi yaghhk lekele-
digi bir iirtin. Akneli ciltlerden en kuru ciltlere kadar kullanrlabilen ve 4 hafta siiren gtin-
Di.izenli kullanrm sonrasl goriintiqtntizti
en az 10 yrl onceye gotiirece[ini belirten
zrn ttim yiiz gevresine uygulanabiliyor. Uzun
li.ik uygulama neticesindefark edilir sonuglar
almanrzr sa$layan Peptique, kolayca gtin rgrlrna grkabileceliniz sorunsuz bir formiile sa-
si.iren bilimsel aragtrrmalar sonucu geliqtiri-
hip. Saygrn eczanelerden kolayhkla temin
Amerikan Solution from Science firmasmm
len, igerilinde bulunan Matrixyl 3000 adlr
sahibi Bill Heid, e$inin bu kremi kullandrk-
Peptide kangrmrnrn etkinli[i Paris'te di.izen-
edilebilen, allerjen madde igermeyen, renksiz ve kokusuz bir iirtin olan Peptique, fondo-
tan sonra estetik ameliyata ihtiyacr kalmadr-
lenen Di.inya Dermatoloji Kongresi'nde ka-
ten, giineg kremi, tonik ya da nemlendirici-
lrnr ve a$rrh kozmetik enjeksiyonlardan kurtuldu$unu soyliiyor.
nrtlanan iirtin, cildi geren kremlerden daha
giiqlti yaprsrrunyanr srra baSka higbir anti-
lerle birlikte rahathkla kullanrlabiliyor.
rini agryor.
Bagka hiqbir anti-aging tirtini.inde olma-
aging kreminde bulunmayan Vo 6,6 oranln-
yan 6,6 orarunda Peptide sahip tirtinti kul-
daki zengin ve konsantre peptide iqerifini
lanmaya baqladr$rnrzandan itibaren neden
belgeleyen sertifikalara sahip yeni nesil bir
Amerika'run en iyi kozmetik srlanna sahip
Yashhklekeleri ve gizgileriningozle goanti-aging kremi.
rtiltir derecede azalmasmayardrmcr olan
Dort qesitpeptide igeren tiri.in,cilde ytkPeptique;srkrlaqtran,yenidenyaprlandrran sek oranda nem kazandrrryor,elastikiyetkayve krrrgrkhklarrgiderengok ozel formtili.iyle brnr onltiyor, genglik hormonunabenzer etyaglanma
siireciniyavaglatrp,
her zamangeng kisiyle yaglanma belirtilerini azaltrrken kollajen tiretimini arttrnyor. Ayrrca avokado,
kalmaruzrsa$ayacakgok ozel bir tiriin. Ince
gizgilerin,yara izlerininve cilt lekeleriningitiztim gekirde[i ve jojoba yagr ile A,C,D,E viderilmesindemucizevietkisi olan Peptique, taminleri de igeren Peptique,bu zengin ozelboyun,yanak,ahn,dekolteaynmryapmaksr- likleriyle dermatologlann hassasiyetleoner-
oldulunu anlayacakstntz.Nova Kozmetik'in
bilinqli ttiketiciler igin etkili, kahcr ve salhkh
gozi.imlertiretebilmek adrna Amerika'dan it-
YosnzdonDohoGenc
Gcirunmenin
EnProfik
Yolu
hal ettigi Peptique'i dtizenli olarak kullanmaya bagladrktan sonra siz de Hollywood yrldtzlarrrun vazgeqemedi[i Amerika'run kozmetik
d
6
z
mucizesinin farkrna varacak ve hayatmzda
;
yepyeni bir sayfa agacak olan Peptique ile
her zaman geng kalacaksrnrz!
co
f
o