Dejeneratif Spondilolisteziste Cerrahi Tedavi

Transkript

Dejeneratif Spondilolisteziste Cerrahi Tedavi
Tiirk Noro§iriirji
Dergisi
8: 21 - 25, 1998
Naderi:
Dejeneratif Spondilolisteziste
Dejeneratif
Spondilolisteziste
Cerrahi
Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment of Degenerative Spondylolisthesis
SAiD NADERi, SERDAR OZGEN, SELiM YAL(IN, OSMAN GDvEN, NECMETTiN
PAMiR
Marmara Universitesi TIP Fakiiltesi Noro§iriirji Anabilim Dah ve Marmara Universitesi Norolojik Bilimler Enstitiisii
(SN, SO, NP), Marmara Universitesi TIP Fakiiltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dah (SY, OG), istanbul
Ozet: Omurgada segmenter patolojik hareketliligin onemli
nedenlerinden biri lumbosakral spondilolistezistir. Bu
yazlda, dejeneratif spondilolistezis nedeniyle ameliyat
edilen 21 olgu sunulmaktadu.
Yapllan incelemeler
sonunda 18 olguda eyre 1, 3 olguda da eyre
spondilolistezis belirlenmi§tir. Olgularm % 61.9'unda
spondilolistezisin L4-5 seviyesinde oldugu, % 14.3 olguda
L3-4'te, % 9.5 olguda LS-Sl'de ve % 14.3 olguda ise <;ift
segmentte oldugu belirlenmi§tir. Olgulann % 85.7'sinde
dekompresyon
yapllml§hr.
Aynca tiim olgularda
transpedikiiler tespit ile sabitle§tirme ve posterolateral
fuzyon yapllml§hr. Ortalama izlem siiresi 14.4 aydlr.
Radyolojik incelemeler ortalama kayma yiizdesinin
ameliyat somaSI donemde istatistiksel olarak anlamh bir
duzeyde azaldlgml ortaya koymaktadlr. Ameliyat somaSI
donemde olgulann % 52.3'iinun mukemmel, % 42.8'inin
iyi, % 4.7'sinin ise orta durumda oldugu belirlenmi§tir.
Ortalama 14.4 ayhk takibi izleyerek % 90.4 oramnda
fiizyon saptanml§hr.
Transpedikiiler
tespit
ve
posterolateral
fiizyonun
dejeneratif
lumbosakral
spondilolistezisin cerrahi tedavisinde etkin ve giivenilir
bir yontem oldugu, omurgada yiiksek oranda fiizyon
sagladlgl sonucuna vanlml§hr.
Anahtar Sozciikler: Dejeneratif spondilolistezis, fiizyon,
transpedikiiler tespit
Abstract: One of the most important causes of spinal
segmental instability is lumbosacral spondylolisthesis.
Twenty one consecutive patients with degenerative
spondylolisthesis
who had surgical treatment are
presented. Radiologic examination demonstrated grade
spondylolisthesis
in 85.75 %, and grade
spondylolisthesis
in 14.7 %
of
the patients.
Spondylolisthesis was detected at L4-5 segment in 61.9
%, at L3-4 in 14.3 %, at L5-S1 in 9.5%, and in multiple
segments in 14.3 % of the patients. A decompressive
laminectomy was performed in 85.7 % of patients, and
transpedicular fixation and posterolateral fusion was
performed in all. A comparison of pre- and postoperative
radiological investigations revealed a significant decrease
in percent-slip (p<0.05). Postoperative clinical assessment
showed an excellent clinical outcome in 52.3 %, a good
outcome in 42.8 %, and a fair outcome in 4.7 % of the
patients. A 90.4 % fusion rate was achieved after a 14.4
months of mean follow-up period. On the basis of our
clinical and radiological results it can be concluded that
internal fixation and posterolateral fusion are effective and
safe methods in the treatment of degenerative lumbosacral
spondylolisthesis, providing high spinal fusion rate.
Key Words: Degenerative lumbosacral spondylolisthesis,
fusion, transpedicular fixation
GtRt~
n6rolojik bulgulan azaltmak veya ortadan kaldlrmak
ve ya~am niteligini yiikseltmektir
(6,7,10,15).
Literatiirde spondilolistezisin cerrahi tedavisi i<;in
degi~ik ventral ve dorsal fiizyon ve instriimentasyon
yontemleri bildirilmi~tir. Omurgada instriimentasyon
fiizyon oramm arthrdlgt gibi, istendiginde listezisin
diizeltilmesini
de saglayabilmektedir
(1-6,8-
II
Omurgada segmenter patolojik hareketliliginin
onemli
nedenlerinden
biri
lumbosakral
spondilolistezistir. Bu durum klinikte kendini bel agnsl,
bacak agnsl ve n6rojenik klodikasyon ile g6sterir. Bu
olgularda cerrahi tedavinin amaCI agnyI gidermek,
I
II
21
Turk
Noro§irurji
Dergisi
8: 21 - 25, 1998
11,13,14,16,17).Bu <;ah~madasoniki senede dejeneratif
spondilolistezis
nedeniyle transpedikiiler tespit
uygulanan olgular gozden ge<;iri1ereksonu<;larliteratfu
l~lgl altmda tarh~llrm~tlf.
HAST ALAR VE YONTEM
1987-1996ylllan arasmda Marmara Universitesi
TIP Fakiiltesi Noro~iriirji Anabilim Dah ve Marmara
Universitesi Norolojik Bilimler Enstitiisii'nde 54 olgu
spondilolistezis nedeniyle ameliyat edilmi~tir. Bu
<;ah~maya 1995 ve 1996 ylllarmda dejeneratif
spondilolistezis nedeniyle ameliyat edilen 21 olgu
dahil edilmi~tir. Olgulann hepsinde oncelikle
konservatif tedavi uygulanml~, konservatif tedavinin
yetersiz kalmasl ve klinikoradyolojik bulgularm
miispet olmasl nedeniyle ameliyat endikasyonu
konmu~tur.
Olgularm ameliyat oncesi ve ameliyat somaSI
klinik degerlendirmeleri
Tablo I'de gosterilen
Kaneda ol<;egine gore yapllml~hr (8).
Segmenter patolojik hareketlilik, statik ve
dinamik diiz filmlerde Nachemson ol<;iitiine gore
belirlenmi~tir (15). Turn olgularda hiperfleksiyon ve
hiperekstansiyon durumundaki filmlerde hareketli
segment belirlenmi~tir.
Tiim olgularda aynca
ameliyat once si ve ameliyat somaSI donemde kayma
yiizdesi, kayma a<;ISIve lomber lordoz Fujiya ve
ark.'nm yontemi kullamlarak hesaplanml~hr (4).
Naderi:
Dejeneratif
Spondilolisteziste
Cerrahi
eklemleri a<;llml~hr. Bu i~lemin amaCl bir yandan
pedikiil vidaslmn giri~noktasl olan superior artikiiler
<;1k1nhile transvers <;1k1ntmmkesi~tigi noktap ortaya
koymak, diger yandan da enstriimentasyon
safhasmdan soma faset eklemlerini kemik yongalan
ile doldurarak fiizyon oramm arhrmakhr. Tiim
pedikiil vidalarmm giri~ yerleri tespit edildikten
soma standart dekompresif laminektomi ve gerekli
goriilen olgularda aynca diskektomi yapllml~hr.
Dekompresyonu
izleyerek
pedikiil
vidalan
yerle~tirilmi~, <;ubuklar ve transvers baglanhlar
yerlerine tespit edilmi~tir. Daha soma sahadaki
kemik yapllar dekortike edilerek fuzyon arzulanan
yerlere iliak <;lkmhdan ve laminektomi ile elde edilen
malzemeden saglanan greftler, dekortike edilmi~
alanlara (ozellikle transvers <;lkmhlann iizerine)
yer le~tirilmi~tir.
Tiim olgularda 12 hafta siire ile yan sertlikte
lumbosakral ortez kullamlml~hr. Ameliyat somaSI
1.5,3,6 ve 12. aylarda hastalar kontrollere <;agnlml~,
ameliyat somaSI diiz grafilerde kayma yiizdesi,
kayma a<;ISIve lomber lordoz a<;ISIol<;iilmii~, dort
yonlii lumbosakral grafiler ve dinamik grafilerde
fiizyonun varhgl ara~tmlml~hr. 'Tarn fiizyon' bu
<;ah~mada transvers <;lkmhler arasmda kemiksel
kopriilerin varhgl ve dinamik filmlerde hareket
olmamasl olarak tammlanml~hr.
Ameliyat oncesi ve ameliyat somas I radyolojik
ol<;iimlerin degerlendirilmesinde
student t test'i
kullamlml~hr.
Olgularm tumiinde transpedikiiler tespit ile
sabitle~tirme yapllml~, otogreft kemik kullamlarak
fiizyon saglanml~hr. Aynca lomber dar kanal, disk
hernisi,
veya
listezis
sonucu
geli~en
psodoherniasyona
bagh kok baslsmm oldugu
durumlarda laminektomi yapllml~hr.
Olgularm 18'i (% 85.7) kadm, ii<;ii (% 14.3)
erkekti. Hastalann ya~l 49-76 arasmda olup ya~
ortalamasl 59.4'tiir.
. Ameliyat teknigi: Olgularm tiimiinde stand art
lomber a<;lh~ile posterior omurgada elemanlar her
iki tarafta transvers
<;lkmhlara kadar ortaya
konmu~tur. Daha soma en ust seviyedeki faset
eklemleri hari<;fiizyona dahil edilecek olan tiim faset
Ameliyat
once si degerlendirmeye
gore
ba~langl<;ba~vuru yakmmasl olgulann 20'sinde (%
95.2) bacak agnsl, 19'unda (% 90.4) bel agnsl ve
17'sinde
(% 80.9) norojenik
intermittant
klodikasyondur.
SONU<;LAR
Tablo 1: Klinik Durum Degerlendirmesi Saptama Ol<;iitleri (8)
klsmi
<
m
Puan
IK100diizenli
100-500
>500
m
slk
hafif
GYFK
orta
tarn
Analjezik
Bel
Bacak
Agnsl
kullamml
Agnsl
yok
dayamlmaz
~iddetli
<;ah~amaz
<;K
hafif
veya
yokyok
dayamlmaz
yok
dayamlabilir
hafif
veya
Degerlendirme: 12-11puan miikemmel; 10-8puan iyi; 7-6puan orta; 5-0puan koti.i.
iK: intermittant klodikasyon, <;K:<;ah~makapasitesi, GYFK: giinliik ya~amsal faaliyetlerin klsltlanmasl.
22
Turk Noro§iriirji
Dergisi
8: 21 - 25, 1998
Olgulann
ameliyat
oncesi
norolojik
muayenelerinde 8 olguda (% 38) motor bulgular, 5
olguda (% 23.8) duyu bulgulan ve 3 olguda da (%
14.3)refleks degi~ikligi saptanml~tIr.
Spondilolistezis 13 olguda (% 61.9) L4-5, u<;
olguda (% 14.3) L3-4, iki olguda (% 9.5) da L5-S1'de
gori.ilmu~ti.ir.0<;olguda ise (% 14.3) spondilolistezis
<;iftarahkta goriilmii~hir. Olgulann u<;unun daha
once dejeneratif lomber dar kanal nedeniyle ameliyat
edilmi~ oldugu,
daha once var olan hafif
listezislerinin dekompresif laminektomi ile artI~
gosterdigi belirlendi. Radyolojik incelemeler aynca
spondilolistezis'in
18 olguda (% 85.7) eyre I, u<;
ortaya
olguda ise (% 14.7) eyre 11 oldugunu
koyrnu~tur.
Turn olgularda ameliyat oncesi donemde duz
statik ve dinamik lumbosakral grafi ve lomber MR
incelemesi yapllml~tIr. Yedi olguda da (% 33.3) ek
olarak lomber BT, iki olguda miyelografi yapllml~hr.
Naderi:
Dejeneratif
Spondilolisteziste
Cerrahi
Ameliyat oncesi klinik degerlendirmeye gore
olgularm lO'u (% 47.6) kotu, Il'i ise (% 52.3) orta
durumda iken, son kontrol muayenesi olgulann
Il'inin (% 52.3) mukemmel, 9'unun ise (% 42.8) iyi
durumda, bir olgunun ise (% 4.7) orta durumda
oldugunu
ortaya koymu~tur.
Hi<; bir olguda
kotule~me gozlenmemi~tir.
Ameliyat
oncesi
degerlendirmede norojenik klodikasyonu olan 17
olgudan 15'inin (% 88.2) ameliyat somaSl izlemde
norojenik klodikasyonunun ge<;tigi belirlenmi~tir.
Ameliyat oncesi degerlendirmede bel agnsl olan 19
olgudan 14'unun (% 73.6) bu yakmmasmm ameliyat
somaSl donemde ge<;tigi belirlenmi~tir. Aynca
ameliyat oncesi donemde 20 olgunun bacak agnsl
oldugu, bu yakmmamn 18 olguda (% 90) tarn amen
ge<;tigi saptanml~tIr. Son norolojik degerlendirme
motor bulgulann 7 olguda (% 87.5) tamamen, bir
olguda ise (% 12.5) kIsmen iyile~tigini,
duyu
bulgularmm ise 5 olgunun u<;unde kayboldugunu
ortaya koymu~tur.
Olgularm 18'inde (% 85.7) dekompresyon
e~liginde, 3 olguda ise dekompresyon yapllmakslzm,
tUrnolgularda transpedikiiler tespit ile sabit1e~tirme
yapllml~tIr ($ekil 1). Olgulanmlzda 2-6 omurgaya
tespit yapllml~tIr (ortalama 3.17 segment).
Turn olgular izleme almml~tIr. izlem suresi
8-25aydu (ortalama 14.4 ay).
$ekill: L4-LSspondilolistezisi olan bir olgunun a) ameliyat oncesi MR incelemesinde L4-L5'de listezis ve dar kanal
gorUlmektedir,b) olgunun ameliyat SOij.raSI
yan grafisi.
23
Turk
Noro§irurji
Dergisi
8: 21 - 25, 1998
Radyolojik degerlendirme fiizyon oramnm %
90.4 oldugunu ortaya koymu~tur. izlem siiresi 8 ay
olan iki olguda dinamik grafiIerde hareketIi segment
goriilmemesine kar~m heniiz tarn fiizyon geIi~medigi
gozlenmi~tir (% 9.6).
Tablo 11'de de gosteriIdigi gibi olgularm
radyolojik
incelemelerinde
ortalama kayma
yiizdesinin ameliyat oncesi % 17.835±7.872 oldugu,
ameliyat
sonraSl donemde
ise bu degerin
% 14.402±8.857 oldugu belirIenmi~tir. Ameliyat
oncesi ve ameIiyat somaSl ortalama kayma yiizdesi
arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh oldugu
saptanml~hr
(p< 0.05). Ortalama kayma a<;ISI
ameIiyat once si 10.421±5.124° iken ameIiyat somaSl
donemde 7.578±3.610° olmu~tur. Ortalama lomber
lordoz derecesi de ameliyat oncesi donemde
37.052±11.735° iken ameliyat somaSl donemde
34.21O±10.163° olarak hesaplanml~hr. Kayma a<;ISI
ve lomber lordozdaki ameIiyat somaSl degi~ikIiklerin
istatistiksel olarak anlamh olmadlgl belirlenmi~tir
(p>0.05).
Tablo II: Kayma Yiizdesi, Lomber Lordoz ve Kayma
A<;lsmm Ortalama Degerleri ve Stand art
Sapmalan
%%
14.402±8.857
7.578±3.610°
17.835±7.872
34.210±1O.163°
10.421±5.124°
37.052±11.735°
Ameliyat
oncesi Ameliyat somas 1
desi
Dort olguda (% 19) kompIikasyon goriilmii~rur.
Tlbbi komplikasyon goriilen iki olgudan birinde akut
tiibUler nekroz digerinde ise pnomoni geli~mi~, her
iki olgu da iyiIe~mi~tir. Aynca iki olguda da birer
vidamn yanh~ yere konumlandmlml~
oldugu
gozlenmi~ ancak cerrahi giri~ime gereksinim
duyulmaml~hr. Dizimizde norolojik komplikasyon
geli~memi~tir .
TARTI$MA
SpondiIolistezisin tedavisinde; 1) hbbi tedavi,
2) dekompresyon
+ posterolateral
fiizyon, 3)
dekompresyon + posterolateral fiizyon + posterior
instriimentasyon,
4) dekompresyon
+ anterior
instriimentasyon ve 5) 360 derecelik bile~ik anteriorposterior instriimentasyon
olmak iizere degi~ik
teda vi se<;enekleribiIdiriImi~tir (1-6,8,12-14).Mevcut
cerrahi teknikler arasmda omurgada fiizyon oramm
arthrmak i<;in transpedikUler tespit yaygm olarak
kuIlamlmaktadu (2,6,16,17).
24
Naderi:
Dejeneratif
Spondilolisteziste
Cerrahi
Bu <;ah~mada sunulan ve spondiIolistezis
nedeniyle ameIiyat edilen 21 olguda fiizyon oranmm
ortalama 14.4 ayhk siirede % 90.4 oldugu
saptanml~hr. Kaneda klinik durum skalasma gore
olgularm ameliyat somaSl donemde % 42.8 iyi, ve %
52.3 miikemmel durumda olduklan belirlenmi~tir.
YaYlmlarda ameliyat somaSl klinik ba~anh sonu<;
oram ortalama % 93 olarak bildiriImi~tir (10).
Lomber dejeneratif dar kanalm e~lik ettigi
spondiIolistezisli olgularda kimi yazarIar internal
tespitin gereksiz oldugunu bildirmi~lerdir. Bununla
birlikte, 4 mm' den fazla listezisin oldugu, hareketli
segmentin oldugu ve osteofitlerin e~lik etmedigi
olgularda internal tespitin yapllmasl gerektigi'
biIdirilmektedir (3,6,11,13).Bu serideki rum olgularm
dinamik grafilerinde
hareketli segment tespit
ediIdiginden internal tespit ve posterolateral fiizyon
uygulanml~hr.
Bazl yazarlar laminektomi uygulanan olgularda
transvers <;lkmh arasmda otojen kemik grefti
kuIlammmm tek ba~ma ba~anh fiizyon sagladlgml
biIdirmi~lerdir
(5,13). Ancak son <;ah~malar
instriimentasyonun fiizyona katklsml a<;lkbir ~ekiIde
ortaya koymu~tur (1,10,17). Bu <;ah~mada tiim
olgularda transpedikiiler
tespite ek olarak iliak
<;lkmhdan ahnan otojen greft ile transvers <;lkmhlar
arasma greft uygulamasl yapllml~hr.
Zdeblick,
dejeneratif
veya
istmik
spondiIolistezis nedeniyle enstriimentasyonsuz, yan
sertlikte ve sert enstriimentasyon
uyguladlgl 56
olguda fiizyon oranlanm kar~lla~tuml~, en iyi
sonucun sert enstriimentasyonun
uygulandlgl
olgularda elde edildigini biIdirmi~tir (17). BridweIl
ve ark., 44 olguda dekompresif laminektomiyi
izleyerek fiizyonsuz, posterolateral
fiizyon ve
transpedikUler tespitin fiizyon oramna katklSlm
kar~lla~hrml~, enstriimetasyon uygulanan grupta %
87 fiizyon oranma kar~lhk, enstriimentasyon
uygulanmayan
grupta
% 30 fiizyon oram
bildirmi~lerdir (1).internal tespit ve greftIeme teknigi
ile Fujiya ve ark. %97.5'lik
fiizyon oram
bildirmi~lerdir. Mardjetko ve ark. spondilolistezisli
olgulara
ili~kin bir metaanalizde
lomber
instriimentasyonun
fiizyon oramm istatistiksel
olarak anlamh bir ~ekilde arthrdlgml saptaml~lardu
(10). Transpedikiiler
tespit iIe <;engel-<;ubuk
sistemlerinin kar~lla~hrmasl ise bu iki sistem arasmda
istatistiksel
bir fark bulunmadlgml
ortaya
koymu~tur. Ancak <;engel-<;ubuk sistemlerinin
genellikle
laminektomi
ge<;irenlerde
kullamlamamasl,
aynca
<;engel-<;ubuk
Turk Ni:iro§iriirji
Dergisi
8: 21 - 25, 1998
kullamlanlarda distraksiyon geregi ve bunun sonucu
lordoz azalmasl,
~engel-~ubuk
sistemlerinin
sakmCaSl olarak kabul edilmii?tir (2,6,10). Bu dizide
ameliyat somaSl donemde
olgulanmlzda
lomber
lordoz normal slmrlarda kalmli?hr. Aynca ~engel~ubuk sistemleri
genellikle
daha uzun bir yapl
olui?turduklan
gibi ozellikle dar kanal varhgmda
kanah daha da daraltabilmektedirler.
Transpedikiiler
tespitte yap 1 genellikle ~engel-~ubuk sistemlerine
gore daha klsadlr (2,6,10,16).
Transpedikliler
tespit ile sabitlei?tirmenin
onemli bir yaran, gerektiginde
listetik segmentin
redliksiyonuna
olanak tammasldu.
YaYlmlarda
kabul goren genel kam, eyre I ve 11spondilolisteziste
redliksiyonun
gereksiz oldugudur
(2,9). Bu dizide
rediiksiyon i~in ozel bir teknik kullamlmam1i?hr.
Bununla birlikte faset eklemlerinin a~llmasl ile daha
da hareketlenen hareketli segmente 'yerinde biikiicii'
(in situ bender) kullamlarak normallordoz
verilmeye
Gahi?llmli?hr. Bunun sonucunda
ameliyat somaSl
filmlerde hem ortalama kayma yiizdesinde (p<O.OS)
hem de ortalama kayma a~lsmda (p>O.OS) diizelme
belirlenmii?tir. Bu da diii?iik evreli spondilolistezis
olgularmda
ozel bir rediiksiyon
manevrasmm
gereksiz oldugunu ortaya koymaktadlr.
Enstriimentasyonu
izleyerek fiizyonun 3. ayda
bai?ladlgl, 6-12 aylarda tamamlandlgl
bilinmektedir.
Onikinci aydan soma gelii?en fiizyon gecikmii?
fuzyondur. Bu seride iki olgu d1i?mda tiim olgularda
tarn fiizyon belirlenmii?tir. izlem siiresinin uzamaSl
ile fiizyon orammn son durumu
hakkmda
daha
ayrmhh bilgi edinilebilecektir.
Transpedikiiler
tespit ile sabitlei?tirmenin
fuzyon oramm arthrdlgl, fiizyona tabi tutulan seviye
sapsml azalthgl, rehabilitasyon
siiresini klsalthgl ve
i~levsel sonucu iyilei?tirdigi sonucuna vanlmli?hr.
Yazl~ma Adresi: Dr. Sait Naderi
Marmara Universitesi
Norolojik Bilimler Enstitiisii
PK 53, 81532 Maltepe lstanbul
Telefon ve faks: (216) 305 7961
KAYNAKLAR
1. Bridwell KH, Sedgewick TA, O'Brien MF, Lenke LG,
Baldus C: The role of fusion and instrumentation in
the treatment of degenerative spondylolisthesis with
spinal fusion. J Spinal Disord 6: 461-472, 1993
2. Floman Y, Margulies JY, Rand N, Neuwirth MG:
Lumbosacral spondylolisthesis. Margulies JY (Ed):
Lumbosacral and Spinopelvic Fixation, Philadelphia:
Naderi:
Dejeneratif
Spondilolisteziste
Cerrahi
Lippincott-Raven Publishers, 1996: 51-71 iGinde
3. Fox MW, Onofrio BM, Hanssen AD: Clinical outcomes
and radiological instability following decompressive
lumbar laminectomy for degenerative spinal stenosis:
a comparison of patients undergoing concomittant
arthrodesis versus decompression alone. J Neurosurg
85: 793-802, 1996
4. Fujiya M, Saita M, Kaneda K, Abumi K: Clinical study
on stability of combined distraction and compression
rod instrumentation with posterolateral fusion for
unstable degenerative
spondylolisthesis.
Spine
15:1216-1222, 1990
5. Herkowitz HN, Kurz LT: Degenerative
lumbar
spondylolisthesis with spinal fusion: A prospective
study comparing decompression and intertransvers
process arthrodesis. J Bone Joint Surg Am 73: 802-808,'
1991
6. Herkowitz HN: Spine update. Degenerative lumbar
spondylolisthesis. Spine 20: 1084-1090, 1995
7. Jinkins JR, Matthes JC, Sener RN, Venkatappan S,
Rauch R: Spondylolysis,
spondylolysthesis,
and
associated nerve root entrapment in the lumbosacral
spine: MR evaluation. AJR 159: 799-803, 1992
8. Kaneda K, Kazama H, Satoh S, Fujiya M: Follow-up
study of medial facetectomies and posterolateral fusion
with instrumentation
in unstable degenerative
spondilolisthesis. Clin Orthop 203: 159-167, 1986
9. Lee T: Reduction
and stabilization
without
laminectomy
for
unstable
degenerative
spondylolisthesis: A preliminary report. Neurosurgery
35: 1072-1076, 1994
10. Mardjetko SM, Connoly PI, Shott S: Degenerative
lumbar spondylolisthesis. A meta-analysis of literature
1970-1993. Spine 19: 2256S-2265S, 1994
11. Markwalder TM: Surgical management of neurogenic
claudication in 100 patients with lumbar spinal stenosis
due to degenerative spondylolisthesis. Acta Neurochir
120: 136-142, 1993
12. Matsunaga S, Sakou T, Morizono Y, Masuda A,
Demirtas AM: Natural history of degenerative
spondylolisthesis: Pathogenesis and natural course of
the slippage. Spine 15: 1204-1210, 1990
13. McCormick PC: Lumbar stenosis decompression with
fusion (no instrumentation). Techniques Neurosurg 2:
223-227, 1996
14. McGuire RA, Amundson GM: The use of primary
internal fixation in spondylolisthesis. Spine 18: 16621672, 1993
15. Nachemson A: The role of spine fusion: Question 8How do you define instability? How is this diagnosis,
and what surgical treatment policy do you follow?
Spine 6: 306-307, 1981
16. Soini J, Laine T, Pohjolainen T, Hurri H, Alaranta H:
Spondylodesis augmented by transpedicular fixation
in the treatment of olisthetic and degenerative
conditions of the lumbar spine. Clin Orthop 297:111116, 1993
17. Zdeblick T: A prospective randomized study of lumbar
fusion. Spine 18: 983-989, 1993
25

Benzer belgeler

Kullanıma Kılavuzu

Kullanıma Kılavuzu Tedavinin tekrannm gerekli oldugu durumlarda kontraendikasyon kayd1 yoktur. Hamilelik durumlannda ilacm uygulanmasma hekim karar vermelidir.

Detaylı

vALiLiGiNE

vALiLiGiNE 11. Bu yan~mayl Mill'i Egitim Bakanllgl adma Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurlugu yurUtecektir; Turkiye Oil ve Edebiyat Oernegi adlna Egitim ve KLiltOr i~lerinden sorumlu Genel Ba~kan Yardimcisl Nevz...

Detaylı

PDF

PDF rafts, and heavy duty conveyer belts, where the textile component provides tensile stength and dimensional stability, and wherein the rubber component provides a flexible impervious matrix. Only in...

Detaylı

MUGLA VALiLiGi Sayl :B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99

MUGLA VALiLiGi Sayl :B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99 Sayl : B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99- ~ Konu : Tescil Edilecek Sertifikalar

Detaylı

1828

1828 vidalar sagitalde 20 derece transverse'de ( 52 derece +/- 10 derece hareket kabiliyetine sahip olmalan gerekmektedir. Multiaxial vidalann boyun yaps' roda sagital planda+/- 10 derece aplanmasma izi...

Detaylı

SPRiNTER VE ATLAYICILARIN HAMSTRING

SPRiNTER VE ATLAYICILARIN HAMSTRING The purpose of this study was to evaluate and try to improve the low HIQ ratios of eleven elite male sprinters and jumpers at the preparatory season. Cybex f/-340 isokinetic dynamometer was used fo...

Detaylı

TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ilE

TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ilE Akit Taraflar, canh hayvanlar, hayvan OrOn ve rnaddeleri, hayvan yemleri, veterinerlikte kuHamlan biyolojik maddelerin ithalat, ihracat ve transitleri ile ilgili veteriner saghk sartlan i<;in ortak...

Detaylı

SISS - University of Pennsylvania

SISS - University of Pennsylvania Phrygian period are scattered over the surrounding countryside. One of the them, the 'Midas Tumulus', stands out in the landscape (fig. 1; color ill. 1). No textual evidence proves that the Midas T...

Detaylı

Uzak lateral

Uzak lateral bagh kok baslsmm oldugu durumlarda laminektomi yapllml~hr.

Detaylı