McAfee Wireless Protection

Transkript

McAfee Wireless Protection
Veri Sayfası | Tüketici Güvenlik Çözümleri
McAfee® Wireless Protection
Korsanların Kablosuz Ağınıza Saldırmalarını Engeller
Virüsten koruma ve güvenlik duvarý
programlarý, kablosuz aðýnýzý kablosuz
korsanlardan ve istismarcýlardan
koruyamaz; bu, kimlik hýrsýzlýðýna ve yeri
doldurulamaz belgelerin kaybolmasýna
neden olabilir.
McAfee Wireless Protection, korsanların kablosuz ağınıza
saldırmalarını ve bağlanmalarını, işlemlerinizi dinlemelerini
veya havadayken kişisel bilgilerinizi çalmalarını engeller.
Tam koruma, kablosuz davetsiz misafirlerin veri
çalmalarýný, Evil Twin gibi saldýrýlar baþlatmalarýný,
istenmeyen programlar yüklemelerini veya kimliðinizi
kullanarak telif hakký korumalý içeriði yasa dýþý yollarla
yüklemelerini engeller.
Að Çakýþmalarýný Ortadan Kaldýrýr
McAfee Wireless Protection, kablosuz að kurmayý
kolaylaþtýrýr ve ek güvenlik özellikleri saðlar.
Kiþisel Bilgilerinizi Þifreler
Güvenilen bilgisayarlar için kolay eriþim, arkadaþlarýnýza
ve ailenize kolaylýkla að eriþim izni verebileceðiniz ya da
USB sürücü veya CD/DVD üzerinden eriþim izni
verebileceðiniz anlamýna gelir.
McAfee Wireless Protection, hassas verileriniz için güçlü WiFi® þifreleme saðlayarak, kimliðinizi ve mali bilgilerinizi
güvence altýna alýr.
Aðýnýzdaki güvenlik zayýflýklarýný izler; böylece að
güvenliðiyle ilgili sorunlarý tek bir merkezi að haritasýndan
kolayca düzeltebilirsiniz.
Ev aðýnýzdaki bilgisayarlar arasýnda güvenli þekilde
dosyalar ve yazýcýlar paylaþýn.
Akýllý uyarýlar, korumalý kablosuz aðýnýza baðlanmaya
çalýþan bilgisayarlarý anýnda size bildirir veya korunmayan
bir kablosuz aðda oturum açtýðýnýzda sizi uyarýr.
Tek Týklatmalý Arabirimle Güvenliði Kolaylaþtýrýr
Yeni McAfee® SecurityCenter güvenliði kolaylaþtýrýr. Tek
týklatmayla korunma durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.
Ayrýca, güncelleþtirmeleri denetleyebilir ve olasý güvenlik
sorunlarýný düzeltebilirsiniz.
®
McAfee SiteAdvisor
Otomatik olarak yapýlandýrýlan güçlü kablosuz þifreleme,
yalnýzca güvenilir arkadaþlarýnýzýn ve ailenizin kablosuz
aðýnýza eriþmesini saðlar. Otomatik olarak üretilen uzun
þifreleme anahtarlarý, kablosuz olarak dolaþan kiþisel
bilgilerinizi ve iþlemlerinizi de korur.
Zamanlanan þifreleme anahtarý yönlendirme, en azimli
davetsiz misafirleri bile engeller. Gerektiði zaman, aský modu
belirli uygulamalarýn kolayca barýndýrýlabilmesinin saðlamak
için, zamanlanan anahtar yönlendirmeyi geçici olarak
ertelemenize izin verir.
TM
ile Güvenli Arama
Kablosuz korumanın yanı sıra, McAfee SiteAdvisor’ın Web
güvenlik derecelendirmeleri, çevrimiçi ortamda dolaşır, arama
ve alışveriş yaparken sizi reklam yazılımlardan, casus
yazılımlardan, spam ve çevrimiçi aldatmacalardan uzak tutar.
Veri Sayfası | Tüketici Güvenlik Çözümleri
McAfee – Her Zaman Açýk, Her Zaman Korumada
Yeni ve Gelişmiş Özellikler
Programý yüklediðinizde, McAfee’nin patentli Security as a
Service (SaS™) teknolojisi tarafýndan size sunulan en güncel
veri güvenlik yazýlýmýna abone olursunuz.
Æ Yeni! Güvenlik duvarı tümleşmesi.
Her Zaman Yükseltir, Her Zaman Kendini
Güncelleþtirir
Tehditlere karþý günlük koruma ve güncelleþtirmeler,
McAfee’nin birinci sýnýf araþtýrma merkezi McAfee® Avert®
Labs tarafýndan 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. Ücretsiz
yazýlým yükseltmeleri ve geliþtirmeleri, aboneliðiniz etkin
olduðu sürece size saðlanýr.
Kullanýþlý, Sürekli Koruma
McAfee, McAfee korumanýzý güncel tutmak için deðiþik
yenileme seçenekleri sunar.
Gerçek Kiþiler, Gerçek Yardým
Uzman ekiplerimize Internet sohbeti ve e-posta aracýlýðýyla 7
gün 24 saat eriþebilirsiniz. www.mcafeehelp.com adresine gidin.
Æ Yeni! McAfee® Network Manager, ağınızda güvenlik
açıkları olan bilgisayarları izler; böylece ağ güvenlik
sorunlarını kolayca belirleyebilirsiniz.
Æ Yeni! McAfee® EasyNetwork, ev aðýnýzdaki güvenilen
bilgisayarlar arasýnda otomatik yazýcý ve dosya
paylaþýmý saðlar.
Æ Gelişmiş! Kablosuz şifreleme.
Æ Gelişmiş! Tüm kablosuz ağ açıklarına karşı tam koruma.
Æ Gelişmiş! Otomatik kablosuz güvenlik anahtarý yönlendirme.
Æ Yeni! Güvenilen bilgisayarlar için kolay erişim.
Æ Gelişmiş! Akıllı uyarılar.
Æ Gelişmiş! Kablosuz ağ olaylarının günlükleri.
Æ Gelişmiş! Askı modu.
Æ Yeni! McAfee SiteAdvisor™, kapsamlý spam, reklam
yazýlým ve çevrimiçi aldatmaca güvenlik testlerine
dayanarak, sitelere ve arama motoru sonuçlarýna güvenlik
derecelendirmeleri ekler.
Sistem Gereksinimleri
300 MHz veya daha yüksek Pentium uyumlu iþlemcili ve 256 MB
veya daha yüksek RAM’e sahip Microsoft® Windows 2000, Windows
XP bilgisayar
75 MB sabit disk alaný
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha ileri bir sürüm
Kablosuz
Standart kablosuz að baðdaþtýrýcýsý
Standart kablosuz yönlendirici veya eriþim noktasý (sýk kullanýlan
Linksys®, NETGEAR®, D-Link®, Buffalo®, Belkin®, TRENDnet®
ve diðer modeller dahil)
Güncelleþtirme için Internet eriþimi gereklidir
McAfee, Inc. 3965 Freedom Circle, Santa Clara, CA 95054 888.847.8766 www.mcafee.com
McAfee ve/veya burada yer alan diðer iþaretler, ABD’de ve/veya diðer ülkelerde McAfee, Inc.’ye ve/veya yan kuruluþlarına ait tescilli ticari markalar veya ticari
markalardır. Güvenlikle baðlantılı olarak McAfee Red, McAfee markalı ürünlerden farklıdır. Bu belgede yer alan diðer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar
yalnızca ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2006 McAfee, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Benzer belgeler

McAfee® Internet Security Suite SiteAdvisor™ ile Birlikte

McAfee® Internet Security Suite SiteAdvisor™ ile Birlikte çıktığında, aboneliğiniz boyunca bunları ücretsiz olarak otomatik bir biçimde edinerek her zaman en güncel korumaya sahip olduğunuzdan emin olursunuz.

Detaylı

McAfee® Total Protection SiteAdvisor™ Plus ile Birlikte

McAfee® Total Protection SiteAdvisor™ Plus ile Birlikte markalardır. Güvenlikle baðlantılı olarak McAfee Red, McAfee markalı ürünlerden farklıdır. Bu belgede yer alan diðer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar yalnızca ilgili sahiplerinin mülkiye...

Detaylı