türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler

Transkript

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAL ALIMI
KİMYEVİ MADDELER
AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.
1-İdarenin
a) Adresi
b) Tel. ve Faks No
c)
elektronik posta adresi (varsa)
: Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA
: 0312- 207 20 00 – 0312- 286 90 73
: [email protected]
2-İhale Konusu Malın
SIRA NO
STOK NO
ADI ve NİTELİĞİ
MİKTAR
BİRİM
1
61.05.0380
BIOCIDE, HEXAHYDRO-TRIETHANOL-TRIAZINE BASED LIQUID
BACTERICIDE, 5GAL/PAIL
350
DRUM
2
61.09.0291
NON FERMENTING MODIFIED STARCH (25 KG/SACK)
15000
SACK
3
61.09.0293
XCD POLYMER, HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYSACCHARIDE
BIOPOLYMER POWDER, 25KG/SACK
2500
SACK
4
61.31.0282
POTASSIUM CHLORIDE, POWDER, 99% PURITY, 1000KG/SACK
800
TON
5
61.19.0045
LUBRICANT, LOW TOXIC, WATER SOLUBLE, GLYCOL BASED, TORQUE
AND DRAG REDUSER, LIQUID, 55GAL/DRUM
500
DRUM
3-İhalenin
a) İhale Dosya Numarası : 82-13SON-48416
b)
Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA
Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı 7.kat Toplantı Salonu
4- İhale dokümanı;
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/Kardeks Müdürlüğü 7. Kat 712 No’lu odada ve ayrıca
İstanbul Satın Alma ve Gümrük Müdürlüğü Yeşilköy Mah. EGS Business Park Blokları Atatürk Cad. No:12 Kat:7 Daire:253-254
Posta Kodu:34149 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 465 72 74 -75-76-77 Faks: 0212 465 72 78 adresinde görülebilir ve şartname bedeli 30 $ veya karşılığı TL. ( TL hesabı
için Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba $ hesabı için
00158048000922784 (Iban No: TR180001500158048000922784) T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak, dosya numarası ve
şartname bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir.
(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak
zorundadırlar.)
İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, siparişin verilmesi
halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap numarası,
5.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
5.1.3.3.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip
olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
5.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı
taahhütname,
5.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,
5.1.6. Geçici teminat,
5.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5.1.8.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
5.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
5.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
5.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip
olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
5.1.12. CE Belgesi ( teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa)
5.1.15. İdari Şartname ekindeki Birim Fiyat Teklif Cetveli (EK-1) istekliler tarafından doldurularak teklif ekinde verilecektir.
(İÇ+DIŞ VE MAKAM İHALELERİNDE KALACAK)
6- Bu ihaleye tüm istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
7- Teklifler, 15.08.2013 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir.
9- İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat
mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.10.2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
10- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet
Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
İlgili Personel: Sibel YÖNTEM
Tel: 0312 207 26 57

Benzer belgeler

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler 5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetes...

Detaylı