özel mersin doğa okulları resim yarışması

Transkript

özel mersin doğa okulları resim yarışması
ÖZEL MERSĠN DOĞA OKULLARI 7. ULUSLARARASI AHMET YEġĠL RESĠM YARIġMASI
ġARTNAMESĠ
GĠRĠġ : Okulumuz. 1987 yılından bu yana Türk Milli Eğitiminin hedef ve ilkeleri doğrultusunda çağdaĢ,
özgüveni yüksek, ezberden uzak, soran-sorgulayan, doğaya saygılı ülkesine ve dünyaya karĢı sorumlu
bireyler yetiĢtirmektedir. 26 yıldır geliĢtirdiği eğitim- öğretim programlarıyla; bilimsel, sportif, kültürel
ve sanatsal etkinlikleriyle nitelikli Öğrenciler yetiĢtirme sorumluluğunu yerine getiren okulumuz 12
yıldır yerel ve ulusal boyutta sürdürdüğü Geleneksel Ahmet YeĢil Resim YarıĢmasına 2006-2007 eğitimöğretim yılında uluslar arası boyutu da eklemiĢtir.
AMAÇ : 1) Türk ve Dünya Çocukları arasında resim dili oluĢturmak,
2) Okullar arasında kültürel etkileĢime katkıda bulunmak
3) Mersin’i kültürü, sanatı, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtmak
06- 13 yaĢlan arasındaki tüm dünya çocuklarını bu yarıĢmaya katılmaya davet ediyoruz.
KATILACAK ÜLKELER : Tüm Dünya Ülkeleri DÜZENLEME KURULU
Hamza ġĠMġEK Kasım
ATEġ Ġbrahim BELCĠ
Çiğdem SERDAR Çimen
AKAN Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ Beyza
ÖNER BELCĠ Tülay
EROĞLü
YÜRÜTME KURULU
Çimen AKAN Arzu
TĠMAÇ Ġbrahim
TOKASLAN Halime
ÖNCÜ Ahmet YEġĠL Ġrem
DOLUNAY Mine NANE
Nurten ÖZTÜRK
Özel Mersin Doğa Koleji Kurucusu
Özel Mersin Doğa Anadolu Lisesi Müdürü
Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumlan Müdürü
Özel Mersin Doğa Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
özel Mersin Doğa Ġlkokulu Müdür Yardımcısı
Özel Mersin Doğa Ortaokulu Müdür Yardımcısı
Resim Öğretmeni
Resim Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Edebivat Öğretmeni
Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumlan Müdür Yardımcısı
Özel Mersin Doğa Ortaokulu Müdür yardımcısı
Resim Öğretmeni
Resim Öğretmeni
Ressam
Özel Mersin Doğa Okulları Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu Özel
Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumlan Aile Birliği Üyesi Özel
mersin Doğa Koleji Aile Birliği Üyesi
JURI ÜYELERĠ
* Ahmet YEġĠL
* Doç.Cebrail ÖTGÜN
( Ressam )
( Gazi Üniversitesi GSF. Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
* Yrd.Doç.Veli MERT
( Mersin Ünv. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
* Yrd.Doç.Orçun ÇADIRCI (Mersin Ünv. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
* Zehra GÜRLER
(Mersin Nevit Kodallı And. Güzel Snt.ve Spor Lis. Resim Öğrt.)
)
KATĠLIM ġARTLARI
1) YarıĢma Uluslararası nitelikte olup, (05-07) - (08-10) - (11-13) yaĢ grupları arasında 3
kategoride yapılacaktır.
2) Mersin ilindeki öğrenciler 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Mersin Doğa Koleji Bahçesi’nde
yapılacak olan 13. Yerel Ahmet YeĢil Resim YarıĢmasına katılabilir.
3) Resimler için;
Boyut
Konu
Teknik
Malzeme
: 35-50 cm boyutunda resim kağıdı
: Serbest
: Serbest
: Serbest
olacaktır.
4) YarıĢmacıların
resim kağıtlarının arkasına aĢağıdaki formu doldurarak yapıĢtırması
gerekmektedir. (Ġsimsiz Eserler değerlendirilmeyecektir.)
i YaĢ Grubu ve Doğum Tarihi :
Öğrencinin Adı Soyadı
Okulu { Adres-Ġlçe-Îl-Ülke ) :
Ev Adresi
Telefon (ev/ okul)
| Faks ( ev/okul)
Ülke Adı
5) YarıĢmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir.
6) YarıĢmaya katılan eserler iade edilmeyecek, okulumuzun çeĢitli etkinliklerinde sergilenecektir.
7) 5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarıĢmaya gönderilen tüm eserlerin, her türlü
kullanım hakları bedelsiz olarak yarıĢmayı düzenleyen Özel Mersin Doğa Koleji'ne ait
olacaktır. Eserlerin baĢkasına ait, aiıntı veya kopya olmaması gerekir. YarıĢmaya katılan her
öğrencinin velisi bu Ģartları kabul etmiĢ sayılır.
ı
ÖDÜLLER:
(11-13) YAġ GRUBU
(08-10) YAġ GRUBU
(05-07)YAġ GRUBU
1. Vestel ONYX Tablet PG
W1F1VP10
2. Fotoğraf Makinesi
3. i-Pod
1 .Vestel ONYX Tablet PC
WiFi VP70 2. Fotoğraf
Makinesi
3.1-Pod
1. Vestel ONYX Tablet PC
WiFi VP70
2. Fotoğraf Makinesi
3.1-Pod
YARIġMA TAKVĠMĠ:
1) 22 Mayıs 2014 saat 17:ÖÖ’ye kadar kurumumuza ulaĢan eserler değerlendirmeye
alınacaktır.
2) 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü okulumuz bahçesinde yapılacak oian Yerel Ahmet YeĢil
Resim YarıĢması sonrasında Yerel Ahmet YeĢil YarıĢmasının eserleri ayrı, Uluslar arası
Ahmet YeĢil YarıĢmasının eserleri ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.
3) 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü yarıĢmada dereceye giren öğrencilerin isimleri internet
sitemizde açıklanacaktır.
4) YarıĢmada dereceye giren adaylar ödüllerini 06 Haziran 2014 Cuma günü saat 19:30’da
Mersin Kültür Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde alacaklardır,
5) YurtdıĢmdan törene Ģahsen katılamayacak adayların ödüllerini Türkiye’de bulunan
konsolosluk aracılığıyla, Mersin dıĢından katılan adayların ödüllerini ise Ģahsen almaları
gerekmektedir.
6) Ödül törenine yurtdıĢmdan ve yurtiçinden ödül almak için katılacak olan öğrencilerin
Mersin’de tam pansiyon konaklama ücretleri Mersin Doğa Koleji tarafından karĢılanacak
olup, ulaĢım bedelleri katılımcıya aittir.( Yurtiçi katılım konaklama I gece, yurtdıĢı
konaklama 2 gece)
MÜRACAAT ADRESĠ : Öze! Mersin Doğa Koleji
Gökçebelen Mah. 33195 Sk. Kapı No :1
Yen iĢehir/Mersin/TÜRKĠYE
Tel: 090 (324) 473 2421 (4Hat) Fax : 090 (324) 473 24 25 \v\v w. mer s
indo tıak o i ei i. com [email protected] ahmetvesi i 3
[email protected] .com
vvww. a h m e tve s i 1. c o m
ĠLETĠġĠM:
Bevza ÖNER BELCĠ
Telefon
:
Faks
:
E-mail
:
Çimen AKAN
Telephone
Fax
E-mail
090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat) ( Dahili 134 )
090 (324) 473 24 25
[email protected]
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat) (
: 090 (324)473 24 25
: [email protected]
Dahili 117)
Çiğdem SERDAR
Telefon
: 090 (324) 473 24 21 (4 Hat) ( Dahili 138 )
Faks
: 090(324)473 24 25
E-mail j : [email protected]
'S « 'S „ _ -,
§ I« Ç l''l _
_59B
'S 5 « § Í
S 5 'S, *g>
's5feA «TCUi
, «J - If
e- ¿ñb*Zs
/A
!&' ^ W
-, ^
_¡ ?“
°»;
5X
ü
i ■/
doga
PRIVATE MERSĠN DOGA COLLEGE 7 th INTERNATIONAL AHMET YEġĠL PAINTING
COMPETITION TERMS of REFERENCE
$ 0 w U INTRODUCTION: Our school has been raising modem, self-confident individuals who are far from
J;
taboos, questioning, respectful to the nature, to our country and to the world in line with the aims and
princ iples of Turkish National Education. With the education and schooling programmes that have been
improved for 26 years; having the responsibility of raising qualified students through scientific,
sporting, cultural and artistic activities our school took Traditional Ahmet Yesil Painting Competition
that has been held for 12 years on a local and national level to an international level in 2006-2007 year
of study.
AIM :
1) To create a painting language among Turkish and World children.
2) To contribute to the cultural interaction among schools.
3) To introduce Mersin with its culture, art, history' and natural beauties.
We invite all the world children aged between 06-13 to invite this competition.
ELIGIBLE COUNTRIES: All countries
REG I LATORY BOARD
Haraza ġĠMġEK Kasım
ATEġ Ġbrahim BELCĠ
Çiğdem SERDAR
Çimen AKAN Arzu
TĠM AÇ Ġbrahim
TOKASLAN Halime
ÖNCÜ Beyza ÖNER
BELCĠ Tülay EROĞLU
Private Mersin Doga
Private Mersin Doga
Private Mersin Doga
Private Mersin Doga
Private Mersin Doga
Private Mersin Doga
Painting Teacher
Painting Teacher
English Teacher
Literature Teacher
College Founder
Anatolian High School Principal
Primary&Secondary School Principal
Anatolian High School Deputy Manager
Primary' School Deputy Manager
Secondary School' Deputy Manager
EXECUTIVE COMMITTEE
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim
TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Ahmet YEġĠL
Ġrem
DOLUNAY
Mine
NurtenNANE
ÖZTURK
: Private Mersin Doga Primary School Deputy Manager : Private
Mersin Doga Secondary School Deputy Manager : Painting
Teacher : Resim Öğretmeni : Painter
: Private Mersin Doga Schools Public Relations Speacialist :
Private Mersin Doga Primary ¿¿Secondary Schools Parent Teacher Assocîaton
: Private Mersin Doğa College Parent-Teacher Association
Member
MEMBERS OF THE JURY
* Ahmet YEġĠL
(Painter)
* Prof. Cebrail ÖTGÜN
(Gazi University Fine Arts Faculty, Painting
Department, Academic Member)
(Mersin University, Fine Arts Faculty, Painting
Department, Academic Member)
(Mersin University, Fine Arts Faculty, Painting
Department, Academic Member)
(MersiriNevit Kodalh Anatolian Fine Arts and Sports
Highschool Painting Teacher)
* Assist. Prof. Veli MERT
* Assist. Prof Orçun ÇADIRCI
* Zehra GÜRLER
CONDITIONS OF ACCESSION
1) The competition is international and will be held in age groups (05 -07) - (08-10) - (11-13) in 3
categories.
2) Students who accommodate in Mersin may attend the 13th Local Ahmet YeĢil Painting
Competition which will take place in Mersin Doga College's garden.
3) For the paintings:
Size
: 35-50 cms drawing paper
Subject
: Free
Technique
: Free
Materials
: Free
4) Competitors are supposed to fill in the form below and stick it behind the drawing paper. (
Nameless works will not be evaluated )
5) Each student can attend the competition with one work.
6) The paintings that attend the competition will not be given back and may be exhibited in
different activities in our school.
7) Prescribed by law ail the 5846, for every work no matter it receives an award, or not. all rights
will be reserved by Mersin Doga College. The Works must not belong to somebody else,
copied or fake. Each parent must accept these terms of contract.
Age Group and Date of Birth:
Student’s name and surname :
School ( Address-Town-City-Country ):
Home Address :
E-mail ( Student-School) :
Telephone (Home/School) :
Fax ( Home / School )
Country Name
AWARDS :
(05-07) AGE GROUP (08-10) AGE GROUP
1. Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP 10
2. Camera
3. 1-Pod
1 .Vestel ONYX Tablet PC
WiFi VP70
2. Camera
3. I-Pod
(11-13) AGE GROUP
1. Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP70
2. Camera
3. I-Pod
COMPETITION SCHEDULE :
1.
Productions which arrive to our school until 22 May, 2ÜĠ4, 5 p.ni will be
evaluated.
2.
After the painting competition that will take place in the garden of our school on 24 May 2014,
Saturday the works of the local Ahmet YeĢil Painting Competition and the works of International
Ahmet YeĢil Painting Competition will be evaluated in two distinct categories.
The name of the winning students will be announced on our website on 26 May,2014, Monday.
The competitors who come out will be awarded in an award ceremony that will take place in Mersin
Cultural Center on 06 June 2014, Friday
The competitors who will not be able to attend to the ceremony personally can take their awards
through the consulate in Turkey, and the competitors who attend from another city in Turkey must
take their awards personally.
The accomodation charges of the students who attend the award ceremony from other cities or other
countries will be paid by Mersin Doga College as full pension. (Participants within Turkey I night,
paricipants out of Turkey 2 nights) However the transportation charges belongs to the participant.
3.
4.
5.
6.
APPLICATION ADDRESS : Private Mersin Doga College
Gökçebelen Mah. 33195 Sk. Kapı No :1
Y enĠĢehir/Mersin/TÜRKÎ YE
Tel : 090 (324) 473 24 21 (4 Lines) Fax : 090 (324) 47324 25
www.mersindogakoleii-.com [email protected]în
[email protected] w vwv.ah m etves i 1 .com
COMMUNICATION :
Beyza ONER BELCÍ
Telephone
Fax
E-mail
090 (324) 473 24 21 ( 4 Lines) ( Interior 134 ) 090
(324) 473 24 25 [email protected]
Çimen AKAN
090 (324) 473 24 21 ( 4 Lines ) (Interior 1 1 7 )
090 (324) 473 24 25
[email protected]!.com
Telephone
Fax
E-mail
Çiğdem SERDAR
Telephone
Faks
E-mail
:
:
:
090 (324) 473 24 21 (4 Lines ) (Interior 138 )
090 (324) 473 24 25
[email protected]
)

Benzer belgeler

S5 100 Ah. Uyum Tablosu

S5 100 Ah. Uyum Tablosu Sprinter CDI C_Serisi (W202) 200 D, 200 CDI, 280, 36 AMG, 43 AMG C-Serisi (W203) 180, 200 CDI, 180/200/230 Kompressor, 220CDI, 240, 270CDI, 320 CDI, 350 CLK-Serisi (W208/209) 200 Kompressor, 200 CG...

Detaylı

insan hakları brs

insan hakları brs İnsan haklarına saygı temeli üzerinde duran resmi bir politika

Detaylı

private sector for food security

private sector for food security Natige, Kazakhstan Yerlan Ahimov, General Director Sholpan Moldakhmetova, Adviser on Public-Private Partnerships Nibulon, Ukraine Oleksiy Vadaturskyy, Chief Executive Officer Andriy Vadaturskyy, De...

Detaylı