ocak 2015 arge bülteni indirmek için tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

ocak 2015 arge bülteni indirmek için tıklayınız.
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Strateji Geliştirme Şubesi)
BÜLTEN 40
Ocak 2015
1
İÇİNDEKİLER
1-Giriş ………………………………………………………………
2
ARGE Çalışma Komisyonu………………………………………………….
2
ARGE Proje Oluşturma Kurulu………………………………………………
2
2- Stratejik Planlama Çalışmaları
2015-2019 Stratejik Planlama Durum Analizi çalışmaları ……………………..
3
3- İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu Hizmet Envanteri, Toplam Kalite Yönetimi,
Mebnet, Performans Yönetimi Ve Benzeri Çalışmalar
Çalışma Takviminin Hazırlanması………………………………………………
İş Takviminin Hazırlanması……………………………………………………..
4
4
4- Yerel Projeler
TEOG Değerlendirmesi…………………………………………………………
“Engelli Dostu Okul ” Projesi………………………………………………
“ Güvenli Okul,Güvenli Eğitim,Güvenli Yarınlar” Projesi……………
“Kurum Okul Kardeşliği” Projesi ………………………………………
“Yarın Sizdeyiz” Projesi
………………………………………
“Kırşehir Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu…………
“Ahi Baba Ahiliği Anlatıyor” Projesi……………………………………
5
5
6
6
7
7
7
5- Avrupa Birliği Ulusal Ajans Projeleri
8
6-Tübitak Projeleri …………………………………………………
15
“Bu Benim Eserim” Ortaokul Proje Başvuru Sayıları
TÜBİTAK-Ortaöğretim Proje Başvuru Sayıları
7-İletişim Bilgileri ……………………………………………………
16
2
1-GİRİŞ
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE bölümü valilik makamından alınan
03.11.2004 tarih ve 15063 sayılı onayları ile kurulmuştur.
Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ilk kurulan ARGE Bölümü olmuştur.
Bakanlığımızın 2008 yılında çıkardığı genelge ile tüm illerde hatta ilçelerde kurulmaya başlanmıştır.
Bölümümüz, Bakanlığımızın 26.09.2008 tarih ve 4942 nolu (2008/68) genelgesi doğrultusunda
düzenlenmiş ve şu an itibari ile Şube Müdürü Hayrettin Şahin yönetiminde 5 öğretmen 4 genel idare
hizmetler sınıfında olmak üzere toplam 9 personelden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra TEFBİS ile
ilgili 1, Bu benim Eserim ve TÜBİTAK ile ilgili 1 olmak üzere 2 öğretmen de haftanın 2 günü
görevlendirme ile çalışmaktadır.
Başlangıçta sadece eğitim-öğretim alanında araştırma yapmak, projeler geliştirmek ve
uygulamak ve AB projeleri amacıyla kurulan bölümümüz zamanla çalışma alanını genişletmiştir.
Birimimizde TEFBİS, Okul Aile Birliği, Bu Benim Eserim, TUBİTAK, TKY, Stratejik
Planlama, İstatistik, Yerel, Ulusal ve Uluslar arası proje faaliyetleri yer almaktadır.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullandığı komisyon ve kurullar ile
yapılan çalışmalardan bir örnek aşağıdaki gibidir;
ARGE Çalışma Komisyonu
Eğitimde kalitenin artırılması, öğrenci başarısının yükseltilmesi, eğitim sorunlarına çözüm
bulunması ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması,
alınacak kararlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla üniversiteden öğretim
üyesi, eğitim denetçileri başkanı, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan çalışma komisyonu
oluşturulmuştur.
ARGE Proje Oluşturma Kurulu
ARGE Müdür yardımcısı başkanlığında; üniversiteden öğretim üyesi, her eğitim kademesinden
2 şer okul müdürü, 1 eğitim denetimcisi, rehber öğretmen… vb. kişilerden oluşturulan komisyon,
eğitim projeleri hazırlanmasında ve uygulanmasında doğrudan görev almaktadırlar.
2- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OKUL/KURUM
STRATEJİK PLANLARI
Müdürlüğümüze ait 2010-2014 stratejik planı profesyonel bir şekilde hazırlanmıştır. Bunun
yanı sıra okul/kurumlara ait stratejik planlar bakanlığın yayınladığı takvime uygun zamanında
okullara yaptırılmaktadır. Tüm okulların yönetici ve sorumlu öğretmenine Stratejik Plan hazırlama
eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler sırasında okullara verilmek üzere hazırlanan “ Okul Stratejik Plan
Kalıbı” Bakanlık yöneticileri tarafından beğenilerek tüm Türkiye'ye sabit kalıp olarak sunulmuştur.
2010-2014 stratejik planı hazırlanmasından önce tüm ilçelerde ki tüm okul ve kurumlara
stratejik plan hazırlama eğitimleri verilmiştir. Yapılan planın uygulanması ile ilgili performans planı
ile ilgili uygulamalar her yıl düzenli olarak çıkarılmış ve ilgililere sunulmuştur.
2015-2019 stratejik plan çalışmalarına bakanlığın ilgili yönetmeliği çerçevesinde başlanılmıştır.
Bu kapsamda ilk olarak il genelindeki tüm okul ve kurumlara stratejik planlama eğitimi
planlanmıştır. Eğitimler 5 grup halinde il merkezinde ve ilçelerde yapılmıştır.
3
1.Grupta: 12-13-14 Mart 2014 tarihlerinde kaman ilçesindeki tüm okul ve kurumlardan seçilen
99 idareci ve öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmiştir.
2.Grupta: 19-20-21 mart 2014 tarihlerinde il merkezindeki liselerden ve Akçakent, Boztepe ve
Akpınar ilçelerinden seçilen 99 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
3.Grupta: 26-27-28 Mart 2014 tarihlerinde il merkezinden anaokulları,ilkokullar ve
ortaokullardan seçilen 70 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
4. Grupta: 02-03-04 Mart 2014 tarihlerinde Mucur ilçesindeki tüm okul ve kurumlardan 23
idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
5. Grupta: 09-10-11 Mart 2014 tarihlerinde Çiçekdağı ilçesindeki tüm okul ve kurumlardan 23
idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
Bu eğitimlerde müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından hazırlanan stratejik plan hazırlama
modülü stratejik plan hazırlama ekiplerine tanıtılmış ve hazırlayacakları plan için rehberlik
yapılmıştır.
Okul ve kurumların eğitimleri tamamlandıktan sonra il milli eğitim müdürlüğünün stratejik
planının hazırlanması amacı ile stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan hazırlama ekibi
oluşturulmuştur. ARGE birimi tarafından üst kurula 2015-2019 plan dönemi hakkında bilgilendirme
yapılmıştır. Daha sonra ise stratejik plan hazırlama ekibi üyeleri olan müdürlüğümüzün birim
şeflerine stratejik planlama hazırlama eğitimi verilmiştir. Şeflere kendi birimleri ile ilgili iş ve
sorumlulukları hatırlatılarak plana aktif katılımları sağlanmıştır. ARGE biriminin rehberliğinde ve
birim şeflerinin katkıları ile müdürlüğümüzün durum analizi çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda
GZFT analizini için ilimizdeki tüm müdür ve müdür yardımcılarına online anket uygulanmış ve
sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca ARGE birimi tarafından oluşturulan komisyon tarafından dış
paydaşlarla mülakatlar yapılmış ve müdürlüğümüzün GZFT analizi çalışması kapsamında görüşleri
alınmıştır. Müdürlüğümüzün durum analiz çalışmaları tamamlanmış ve bakanlığımızın planına göre
geleceğe yönelim kısmı tamamlanacaktır.
3- İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, KAMU HİZMET ENVANTERİ, TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ, MEBNET, PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR
ÇALIŞMA TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI
İl çalışma takvimi ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili okul ve kurum
temsilcisi yöneticiler ile birlikte hazırlanarak okul ve kurumların kullanımına sunulur. Yapılan
çalışma okul ve kurumların kullanımına sunulmak üzere web sayfasından yayınlanır ve okul
kurumlarımıza resmi olarak gönderilir.
İŞ TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI
İş takvimi ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili okul ve kurum temsilcisi
yöneticiler ile birlikte hazırlanarak okul ve kurumların kullanımına sunulur. Yapılan çalışma okul ve
kurumların kullanımına sunulmak üzere web sayfasından yayınlanır ve okul kurumlarımıza resmi
olarak gönderilir.
4
4- YEREL PROJELER
“TEOG DEĞERLENDİRMESİ”
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1. TEOG sınavının açıklanmasını takiben tüm okullarımızdan
TEOG sonuçları istenmiş ve birimimiz tarafından derlenmiştir. Yapılan değerlendirmede bir önceki
eğitim öğretim yılı ile karşılaştırmalar yapılmış, ne kadar bir gelişme olduğu ortaya konulmuştur.
Genel değerlendirmenin yanı sıra ders bazında da değerlendirmeler yapılmış ve okullarla
paylaşılmıştır. Yapılan değerlendirme kamuoyu ile paylaşılmayıp sadece okul müdürleri ve İl Milli
Eğitim Müdürü ve idarecilerle paylaşılmıştır.
“ENGELLİ DOSTU OKUL”
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ENGELLİ DOSTU OKUL” adlı proje
ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES) 2014 programına uygun olarak farkındalık
eğitimlerine yönelik projeler kapsamında hazırlanmıştır.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı bir saha çalışmasında okul ve kurumlarımızın
yönetici bazında iyi niyetli olarak engelliler ile ilgili çalışmalar yaptıkları ancak hukuki açıdan bilgi
eksikliklerinin olduğu ve engelli psikolojisi konusunda akademik açıdan yetersiz oldukları
anlaşılmıştır.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 221 okul 21 kurumda bulunan 450 yöneticiden her
kurum ve okul için okul idaresince belirlenen 150 müdür yardımcısına verilecek “engelli psikolojisi
ve engelli hakları” eğitimi alarak “engelli dostu yönetici” olacaklardır. Bu yöneticiler okullarda konu
ile ilgili personele ve öğrencilere bilgilendirme toplantıları yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
olan tüm personel ve öğrenciler engelliler konusunda farkındalık oluşturulacaktır. Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarımız Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde bulunan ilgili
komisyon tarafından fiziki açıdan incelenerek ilgili mevzuat uyarınca eksiği bulunmayan
okul/kurumlarımız “engelli dostu okul” haline getirilecektir.
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde engelliler ile ilgili tüm konularda hizmet verecek
ve müdürlüğümüze bağlı bir engelli personelin çalıştırılacağı “Engelli Hakları Danışma Birimi”
kurulacaktır.
Bu kapsamda Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 242 okul ve kurumda bulunan yaklaşık
40.000 öğrenci, 30.000 veli ve 4185 personel engelli psikolojisi ve engelli hakları, hakkında bilgi
sahibi olma, engelliler ile ilgili hak savunuculuğu yapma potansiyeline kavuşacaktır.
Proje kapsamında görünürlüğün artırılması ve toplumsal bilgilendirme ile ilgili engelli
psikolojisi ve engelli Hakları kitapçığı hazırlanarak müdürlüğümüz bünyesinde ki tüm okul/kuruma,
Kırşehir’de bulunan tüm resmi ve özel kurumlara, 81 il valiliğine, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne,
81 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde dağıtımı yapılacaktır.
5
Ayrıca müdürlüğümüz Engelliler Destek programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün
2,Kaman Belediyesi 1 Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğünün 1, İl Halk Sağlığı müdürlüğünün 1
olmak üzere 5 projeye de ortak olarak katkı sunacaktır.
“GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ EĞİTİM, GÜVENLİ YARINLAR”
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile uygulamaya
konan “GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ EĞİTİM, GÜVENLİ YARINLAR” projesi kapsamında
eğitime taraf olan bütün kurumların desteği ile il merkezindeki ve ilçelerdeki velileri, okul
idarecilerini, öğretmen ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla eğitim verilmeye başlanmıştır.
Kırşehir merkezde ve ilçelerde toplam 170 okul müdürü ve rehber öğretmen projenin gereği
olarak yapılacak olan eğitimlerle ilgili bilgilendirilmiş, Çocuk polisi mevzuatı ve Çocuk Şube
Müdürlüğünün iş ve işlemleri tanıtılmış eğitim kitapçığı ve broşürler dağıtılmıştır.
30.12.2014 tarihlerinde Hayriye Kımçak Anadolu Lisesinde 120 öğrenciye Çocuk polisi
mevzuatı ve Çocuk Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri tanıtılmış, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Aile
Ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü’nün desteği ile madde bağımlılığı, internet bağımlılığı ve cinsel
istismar konularında eğitim verilmiştir.
12.01.2015 ile 16.01.2015 tarihleri arasında il merkezimizde bulunan toplam 7 anaokulunda
toplam 910 öğrenciye temel trafik kuralları konusunda, 61 yönetici ve öğretmene Çocuk Şube
Müdürlüğü mevzuatı, bireysel güvenlik kuralları ve çocuk istismarı konularında eğitim verilmiş,
17.01.2015 ve 18.01.2015 tarihinde Defne Kılıç özlü Anaokulu velilerine yönelik 51 velimize Polis
evinde Çocuk Şube Müdürlüğü mevzuatı, bireysel güvenlik kuralları ve çocuk istismarı konularında
eğitim verilmiştir.
KOK: “ KURUM OKUL KARDEŞLİĞİ” PROJESİ
Şehrimizde bulunan tüm okullar birbirleri ile ve kuruluş amaçları dikkate alınarak da uygun
kurumlar ile eşleştirilmiş ve bir protokol çerçevesinde sosyal imkânların paylaşılması sağlanmıştır.
Bu proje ile kurumların, okulları tanımaları, okulların ise kurumların çeşitli imkânlarından
yararlanmaları hedeflenmiştir. Kurumların okullarımıza sıcak ilgisi nedeniyle proje başarıyla
uygulanmaktadır.
6
“YARIN SİZDEYİZ” PROJESİ
Bu eğitim-öğretimle ilgili yoğun süreçte eğitim-öğretimin paydaşlarından olan aile ve okulun
sürekli bir iletişim halinde olması ve birbirlerini denetleyerek var olan ya da olması muhtemel
sorunlara çözüm bulması gerekmektedir. İş ve okul hayatının yoğun mesaisi nedeni ile bazen kopma
noktasına gelen bu iletişimi “Yarın Sizdeyiz” projesi ile bir program dâhilinde yeniden inşa etmek
istiyoruz.
“Yarın Sizdeyiz” projesi ile aile ile okul arasındaki köprüyü sağlamlaştırarak oluşturulacak
yeni yol ile aileler ve sosyal yaşantılar konusunda elde etmekte zorlandığımız bazı bilgileri birinci
elden temin etmek istiyoruz. Ayrıca sistemin ayaklarından olan ilçe ve il milli eğitim
müdürlüklerimiz de projenin bir parçası olacaktır ve belirlenecek bir program dahilinde il ve ilçe
milli eğitim müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz de okulları ve aileleri ziyaret ederek fikir
alışverişinde bulunacaklardır.
“KIRŞEHİR EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM VE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU”
PROJESİ
Yapılacak bir organizasyonla eğitimin taraflarına söz hakkı verilmesi planlanmaktadır. Genel
olarak, akademik camia, yerel yönetimler, diğer devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitimde
yer alan özel sektör temsilcileri, eğitim çalışanları, eğitim çalışanları sendikaları, veliler, öğrenciler,
okul aile birlikleri ve öğretmenler Kırşehir’de eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili fikirlerini dile
getireceklerdir.
Bu sempozyum ile eğitim öğretim ile ilgili bir çok engeli aşmış Türkiye için örnek il olan
“Eğitimde Marka Kent Kırşehir” için yapılabilecek katkıların sunulduğu bir bilgi şöleni yapılırken
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planının en geniş tabanda değerlendirmesi
yapılacaktır.
“AHİ BABA AHİLİĞİ ÖĞRETİYOR!” PROJESİ
Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan ve
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Kırşehir’de ahiliğin ve ahilik değerlerinin
tanıtılması ve geliştirilmesini hedefleyen “Ahi Baba Ahiliği Öğretiyor” isimli proje İçişleri Bakanlığı
tarafından kabul edilmiştir.
Birlikte yapılan faaliyetlerle Ahiliğin tüm halkımız tarafından özümsenmesi amaçlanmaktadır.
7
5-AVRUPA BİRLİĞİ ULUSAL AJANS PROJELERİ
Eylül 2004 yılında çalışmalarına başladı. Haziran 2014 dönemine kadar toplam 300 projenin
kabul edilerek, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında aktif olarak görev almıştır. 1525 Öğretmen ve
öğrenci Yurtdışında eğitim faaliyetlerine katılmıştır.
2004-2014 yılları arası toplam 3.207.782 Euro bütçe sağlamıştır.
Gençlik Projelerinde Türkiye 12 . İç Anadolu’da ise 2. si
T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim Programları ve gençlik
Programları Başkanlığı (Euro Desk) tarafından yayınlanan Raporda 2003-2010 yılları arasında Kabul
edilen projelere bakıldığında İlimiz Türkiye’de 12..İÇ Anadolu’da Ankara’dan sonra 2. olmuştur.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Bilgi Ağı diye geçen sistemin Türkiye’deki ilk 17
temsilcisinden birisidir. (www.eurodesk40.com)
2004 YILINDAN BU YANA 289 PROJE ARGE BİRİMİ TARAFINDAN YAZILMIŞ,
YADA YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. BU PROJELERİN 64 TANESİ BİRİMİMİZ TARAFINDAN
DOĞRUDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR.
2013 ‘te REKOR…
2013 yılı ilk 8 aylık dönemde, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Türk Ulusal Ajansı
tarafından toplam 18 projesi kabul edilmiştir. 2013-2015 dönemini kapsayacak 2 yıllık çalışma
kapsamında ilimize 432 öğretmen ve öğrenci gelecektir. Yine ilimizden 543 öğretmen ve öğrenci
Avrupa’da çeşitli ülkelere giderek çalışma ziyaretleri yapacaktır.
Toplam bütçesi 968,543 Euro olan projelerde Ülkemizin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde
Okullarda öğrenciler tarafından uygulamaya konulan ve öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve
yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve okul yönetimine katkı sağlayan, üye ülkeler arasında kültürel ve
sosyal yakınlaşmayı teşvik edecek ve bu uygulamaların eğitim çevreleri tarafından paylaşılmasını
sağlayacaktır.
Kaman Kız Teknik ve Meslek Lisesi – 87,407 Euro
Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – 49,532 Euro
Kaman Mesleki Eğitim Merkezi – 60,792 Euro
Kaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi – 66,318 Eur
Kırşehir D.M.M. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – 80,060 Euro
Kırşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi – 166,440 Euro
TOPLAM 303 öğretmen ve öğrenci hareketliliği sağlanacaktır.
8
HALEN SÜRMEKTE OLAN PROJELERİMİZ
S.N.
PROJE ADI
PROJE TÜRÜ
PROJE SÜRESİ
KATILIMCI
ÜLKE
PROJE AMACI
1
Feeling Younger
Getting Older
Grundtvig Öğrenme
Ortaklıkları
2 yıl (2012 2014)
24 hareketlilik
15 AB ortağı
2
CORVET
Leonardo Öğrenme
Ortaklıkları
2 Yıl (2011 2013)
24 Hareketlilik
Mesleki Yönlendirmede Yeni
İngiltere, İtalya,
Yaklaşımlar ve Kariyer
Almanya
Basamakları
4 Ay
3
Further Rights
4
Valeria PLUS
5
Gençlik 1.3 Demokrasi
30 Yabancı
Ocak – Mayıs Misafir edilecek
2013
LDV Yenilik Transferi
2 yıl (2012 2014)
IVET - VENTURE LDV Yenilik Transferi
2 yıl (2013 2015)
8 Hareketlilik
10
Hareketlilik
Slovakya,
Malta, İtalya,
İspanya
Yaşlıların Yaygın Eğitime
Katkılarının Artırılması
Gençler ve Demokrasi Eğitimi
Eğitim ve Öğretim arasındaki
Polonya, İtalya ilişkiler ve öğrenci
değerlendirmeleri
Almanya
Avusturya
Romanya
Mesleki Eğitimde yeni
yaklaşımlar
9
PROJELER YARARLANICI PROFİLİ
SIRA
ADI
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9
18
22
10
15
23
14
1
ORTAK OLUNAN GENÇLİK PROJELERİ
2
EV SAHİPLİĞİ YAPILAN GENÇLİK PROJELERİ
2
4
12
10
2
2
4
5
3
HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
6
7
1
5
2
12
11
13
4
COMENIUS OKUL PROJELERİ
5
5
3
3
1
3
18
3
5
LDV MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİ
3
3
2
2
1
1
1
6
ARION ÇALIŞMA ZİYARETİ
2
1
1
7
GRUNDTVİG YETİŞKİN EĞİTİMİ PROJELERİ
1
1
3
3
8
COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIK
9
TOPLAM PROJE SAYISI
16
29
38
42
19
34
60
39
10
YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI
95
139
118
50
12
56
78
31
11
YARARLANAN ÖĞRETMEN SAYISI
101
108
137
82
87
80
64
32
1
1
10
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
PROJELER ŞU ŞEKİLDEDİR
ARGE
PROJE
TÜRÜ
EYLEM 1.1
PROJE ADI
HEALTHY BODY HEALTHY MIND
24-29 EYLÜL 2006
FEN LİSESİ, ARGE
EYLEM 5
HOW TO MAKE YOUTH ACTIVE IN NGOS
11- 16 KASIM 2008
ARGE
EYLEM 3.1
COME CLOSER
25-31 MAYIS 2009
ARGE
EYLEM 4,3
DIFFERENT WAVES, DIFFERENT WAYS
27 MART - 1 NİSAN 2009
ARGE
EYLEM 1.3
YOUTH INFORMATION GARDEN
08-15 TEMMUZ 2009
ARGE
EYLEM 3.1
UNDER THE ROOF OF HUMAN RIGHTS
07 - 14 EKİM 2009
ARGE
EYLEM 1.1
EUROPEAN YOUTH RANGER
04 - 08 ARALIK 2009
ARGE
EYLEM 1.1
EUROMED YOUTH ONLINE NETWORK
06 - 07 ŞUBAT 2010
ARGE
EYLEM 1.2
NO MORE VIOLENCE AGAINST WOMEN
01 - 09 TEMMUZ 2010
ARGE
EYLEM 1.1
MADRIZ EXCHANGE
04-08 EKİM 2010
ARGE
EYLEM 4.3
EVS
30 EKİM-08 KASIM 2010
ARGE
EYLEM 1.1
ABANTOS
03-08 EKİM 2010
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
GÖNÜLLÜ HİZMETİ
19-24 KASIM 2010
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION
27-30 OCAK 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
HEALTHY APPETITE
31 TEMMUZ - 9 AĞUSTOS 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
YARLEKU
15 - 24 TEMMUZ 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.1
THE PLANET OF LITTLE PRINCE
16-19 MAYIS 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.2
PUZZLE OF DIVERSITY
28-31 MAYIS 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.6
OVERCOMING INTOLERANCE
19-26 MART 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
CHOICES
21-28 ŞUBAT 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.1
HEALTHY APPETITE
11-17 TEMMUZ 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.1
DO DEMOCRACY
05-11 kasım 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eylem 1,3
yout mtion for a resolution against violence
1-3 aralık 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
gençlik 1,2
puzzele of diversity
22-27 kasım 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
4E
28 şubat -01 mart 2012
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.6
overcomingreligious
21-25-ocak 2012
KIRŞEHİR ANADOLU
ÖĞRETMEN LİSESİ, ARGE
EYLEM 4.3
ICT ant youth
29 ocak 10 şubat 2012
PROF. DR. İLHAN KILIÇÖZLÜ
FEN LİSESİ, ARGE
EYLEM 4.3
volunteering as a social coomitment
TARİH
02-12 TEMMUZ 2006
KURUM ADI
11
Mar.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 3,1
DEMOKRASİ
Mar.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1,1
SPOR PROJESİ
Nis.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4,3
GENÇLİK DAYANIŞMA
Nis.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4,3
DEMOKRASİ
Tem.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eylem 1,1
çevre projesi
Haz.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eylem 4,3
saha ve end change
2005
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,
ARGE
EYLEM 1.1
MEDENİYETLER BEŞİĞİ ANADOLU
2005
KIRŞEHİR LİSESİ
EYLEM 1.2
ÜNİVERSİTELERİMİZ
2006
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ARGE
EYLEM 1.2
GEÇMİŞTEN GELECEĞE
2006
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ARGE
EYLEM 1.2
YÜKSELEN GENÇLİK
2007
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK
VAKFİ ARGE
EYLEM 4.3
DİYALOG
2008
ARGE
EYLEM 3.1
HAYDİ KÜLTÜRDEN BAHSEDELİM
2008
ARGE
EYLEM 1.2
MANEVİ EVLAT
2008
ARGE
EYLEM 1.2
YAŞAYAN ORMANLAR
2008
ARGE
EYLEM 1.2
ENGELSİZ UÇUŞ
2008
ARGE/ ÖZEL ÖĞRETİM
EYLEM 1.2
HAGRET
2008
ADLİ YARGI İLK DERECE
MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU ARGE
EYLEM 1.2
SUÇLU DA OLSA O BİR ÇOCUK
2008
KIZILAY KIRŞEHİR ŞUBE
BAŞKANLIĞI ARGE
EYLEM 1.1
LETS COOK
2008
KIRŞEHİR VALİLİĞİ ARGE
EYLEM 3.1
TRACECA ÜZERİNDE KÜLTÜRLERİMİZİ
SUNALIM
2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 3.1
RELIGIOUS TOLERANCE
2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.6
OVERCOMING RELIGIOUS INTOLERANCE
2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 5.1
ISLAMAPHOPIA
2011
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 3.1
YOUNG STEPS
2012
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 5,1
TOLERANCE FIGHTERS
2012
REHBERLİK ARAŞTIRMA
MERKEZİ ARGE
EYLEM 5,1
İŞSİZLİK
2012
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 5,1
YER YÜZÜNÜ KORU
2013
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eylem 1.3
Gençlik ve Demokrasi
12
2013
İZCİ DERNEĞİ
Eylem 5.1
Katılımcı Demokrasi
2011-2012
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
LDV
KARİYER DANIŞMANLIĞI
2011-2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
LDV
corvet
2009-2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
COMENIUS REGIO
The Method of Working the Language Skills
Throughout the School Life
2010-2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
17-20 ocak 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
31 mart 04 nisan 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
10-13/05/2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
2012
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012-1-IT2-GRU0637127 3
Feeling younger by getting older
2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-1-IT2-GRU0651744 4
Internet Technology for Disadvantaged
People
2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-1-HU1-GRU0610300 6
To Eat or Not to Eat
2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-1-IT2-GRU0651942 2
Open Government In Europe
2013
KIRŞEHİR VALİLİĞİ ARGE
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURULAN PROJELER ŞU ŞEKİLDEDİR
Be European Parliament Part
TARAFINDAN
1.KİRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Erasmus+The Project COATKnowledge
Alliances-Sector Skills Alliances
2.KİRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
RedeRefined European Discussion
EnvironmentLDV ERASMUS
Erasmus+ - Ka 2 - Strategic Partnership
For Adult Education Creative Urban
Sharing In Europe
ToolsLDV ERASMUS
Promoting İnnovative Approaches İn
Career Planning LDV ERASMUS
3.AKÇAKENT İLÇE MEM
4.AKÇAKENT İLÇE MEM
5.KIRSEHIR RAM
6.YUKSEKOVA TİCARET MESLEK
LİSESİ
( KIRSEHIR MEM ORTAK)
Marketing For Everyone
7.KIRSEHIR SAGLIK MESLEK
Care Ldv Erasmus
2014
YILINDA
UniversityPADERBORN, DE
University Of West Scotland Uk
Youth Europe Service (Italy)
Akçakent Ilçe M.E.M.
Kirsehir Ram
Yuksekova Ticaret Meslek Lisesi
Ldv Erasmus
Kırsehır Saglık Meslek Lısesi
13
LISESİ
8. 19 MAYIS UNİV.KIRSEHIR
MEM ORTAK
9.KIRSEHIR MEM
10.KISDER – KIRŞEHİR MEM.
ORTAK
11.YAĞMUROĞLU DERNEĞI –
KIRŞEHIR MEM ORTAK
12.KIRSEHIR AOL
13.KIRSEHIR IL MILLI EGITIM
MUDURLUGU
14. KIRSEHIR MERKEZ IMKB 75.
YIL ANADOLU SAGLIK MESLEK
LISESI
15.AKCAKENT HALK EGITIM
MERKEZI
16.KIRSEHIR REHBERLIK VE
ARASTIRMA MERKEZI
17.80.YIL ANAOKULU
18.AKCAKENT HALK EGITIM
MERKEZI
19.BEYTUSSEBAP MEZRA COK
PROGRAMLI LISESI(KIRSEHIR
MEB)
20.YUKSEKOVA MESLEKI EGITIM
MERKEZI(KIRSEHIR MEB)
Art Teraphy
Paw-Erasmus Grundtvıg
Team Spırıt- Erasmus Grundtvıg
We Can Do Better Tomorrow- Erasmus
Grundtvıg
Active
Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesinde
Adaptasyon Sorunları Ve Aşma
Yöntemleri
Hasta Ve Hasta Aileleri Ile İlişkide
İletişim Yöntemleri Diş Protez
Üretiminde Son Gelişmeler
Kırsehır Meb
Kısder
Yağmuroğlu Derneği
Kirsehir A.Ö.L.
Bbz Augsburg Ggmbh
Berufsschule Für Chemie, Grafik
Und Gestaltende Berufe
Bbz Augsburg Ggmbh
Learning Path For Disabled
Innovative System Improving Teachers
Intercultural Skills
Bbz Augsburg Ggmbh
El Sanatlari, Tekstil, Konfeksiyonda
Bilgisayar Destekli Modelleme
Bbz Augsburg Ggmbh
Guiding Best Practice For Vet Students Bbz Augsburg Ggmbh
Teknolojik Yenilikler Işiğinda Yeni
Birleştirme Uygulamalari
Bbz Augsburg Ggmbh
PROJELER SONUCUNDA;
Ülkemizi, ilimizi tanıttık, Gençlerimizin dil becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunduk
ilimizin tanıtımına katkıda bulunduk.
Avrupa Birliği projeleri kapsamında, okullarımızı, idareci, öğretmen ve öğrencileri proje
hazırlamaya, üretmeye ürettiklerini paylaşmaya, ekip çalışmaları yapmaya, kendilerini ifade etmeye
teşvik ettik.
Okullarda yönetim, sosyal kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını teşvik ederek
ülkenin geleceğini yönlendirecek bilim, sanat ve kültürel alanlarda özgün ve farklı düşünceler
ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesine katkıda bulunduk.
Şuana kadar yaklaşık 1750 kişi ilimizi projeler kapsamında ziyaret etti.
14
6-TÜBİTAK PROJELERİ
Bu bölümde TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirmeler yapılır.
“BU BENİM ESERİM” ORTAOKUL PROJE BAŞVURU SAYILARI
KIRŞEHİR
20052006
2006- 2007- 2008- 20092007 2008 2009 2010
0
199
171
146
421
20102011
20112012
20122013
20132014
216
246
174
73
Not: 2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren BBE Proje çalışmasında kalitenin
artırılması için öğrenci ve danışman öğretmenlerde proje sayısında sınırlandırma getirilmesi,
proje başvuru sayısını düşük görünmektedir. Ancak proje sayısının azalmış görünmesine
rağmen danışmanlık yapan öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı artmıştır. 73 projeden Bölge
Değerlendirme kuruluna 34 proje seçilmiştir.
TÜBİTAK-ORTAÖĞRETİM PROJE BAŞVURU SAYILARI
KIRŞEHİR
2011-2012
2012-2013
2013-2014
23 Proje başvurusu
yapılmış, Kayseri
Bölge Sergisine 2
Proje gitmiştir.
33 proje başvurusu yapılmış , 8 75 Proje başvurusu
Proje Bölge Sergisine seçilmiş yapılmış, 12 proje bölge
ve 3 proje Ankara Finale davet sergisinde sergilenmeye
edilmiştir.
değer bulunmuştur.
15
7-İLETİŞİM BİLGİLERİ
SIRA
Adı SOYADI
Unvanı
Cep Telefonu
e-posta
Bulunduğu
Ekip
Ekipteki
Görevi
Hayrettin ŞAHİN
Şube Müdürü
0 506
5336082
[email protected]
AR-GE Yöneticisi
1
Mehmet Gürhan LADİKLİ
Öğretmen
0 505
5063040
[email protected]
ASKE
Ekip
Sorumlusu
2
Yasin DOĞANER
Öğretmen
0
505
5410836
[email protected]
ASKE
Ekip Üyesi
3
Yener İŞÇİMEN
Öğretmen
0
505
4325539
[email protected]
ASKE
4
Ali ERDEM
Öğretmen
0 554
3842770
[email protected]
PE
5
Dede Yunus ŞENBAY
Öğretmen
0 505
7798019
[email protected]
PE
Ekip Üyesi
Ekip
Sorumlusu
Ekip Üyesi
6
Sevim AKGÜL
Şef
0 505
7557964
[email protected]
7
Nesrin TEKİNARSLAN
VHKİ
0 542
8217579
[email protected]
8
Mevlidiye EKİN
VHKİ
0 544
8380501
[email protected]
9
Durdu ÇALAR
VHKİ
0 507
3049961
16

Benzer belgeler

proje listesi ve kurumlar için tıklayınız.

proje listesi ve kurumlar için tıklayınız. LEONARDO DA VINCI IVT (Temel Mesleki Eğitim Almakta

Detaylı