İstatistiksel Bulguların Sunumu (APA`ya göre)

Transkript

İstatistiksel Bulguların Sunumu (APA`ya göre)
Temel İstatistik
2012
Y. Doç. Dr. İbrahim Turan
İstatististiksel Bulguların APA Stilinde Gösterilmesi1
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma:
a) Parantez içinde:
Örn: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması oldukça düşüktür (AO =
19.22, SS = 3.45). İngilizce (M = 19.22, SD = 3.45).
b) Cümle içinde: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 19.22’dir (SS = 3.45).
Yüzdelikler:
Yüzdelikler parantez içinde ve tam sayı kullanılarak ifade edilir.
Örn: Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (%49) evlidir.
İng: Nearly half (49%) of the sample was married.
p Değeri:
p değeri iki şekilde gösterilir.
a) Yöntem kısmında araştırmada kullanılan alfa seviyesini belirtip (.05 veya .01
gibi) sonrasında analiz kısmında p değerinin alfa seviyesine göre durumu
belirterek.
Örn: F (1, 24) = 44.4, p < .01.
b) p değerini tam olarak belirtmek.
Örn: t(33) = 2.10, p = .03.
-
p değeri .001’den küçük ise p < .001 şeklinde yazmak daha doğrudur.
Ki-kare (Chi-Square):
Ki-kare testinin sonuçları noktadan sonra iki basamak olacak şekilde, gruplar
arası (between groups) serbestlik derecesi, grupların örneklem toplamı (parantez
içinde) ve anlamlılık seviyesi ile birlikte verilir.
Örn: Cinsiyete bağlı olarak katılımcıların medeni halinde anlamlı bir farklılık yoktur,
X2(1, N = 90) = 0.89, p = .02.
1
(veya; X2(1, N = 90) = 0.89, p < .05.)
Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.) (2010)’a göre hazırlanmıştır
Temel İstatistik
2012
Y. Doç. Dr. İbrahim Turan
Güvenilirlik (Cronbach's Alpha):
Öğrencilerin derslerde materyal kullanımına dair tutumlarını ölçen soruların 3 alt
boyuttan oluştuğu bulunmuştur. 1., 3., 4., 6. Sorular birinci alt boyutu (α = .76), 2., 5.,
7. Sorular ikinci alt boyutu (α = .70), 8., 9. Ve 10. Sorular ise üçüncü alt boyutu (α =
.52) oluşturmaktadır.
Vatandaşlık algısını ölçmek için kullanılan soruların yüksek düzeyde güvenilirlik
katsayısına sahip olduğu bulunmuştur (5 soru; α = .86).
Fark Testleri:
1. T TESTİ: t testi sonuçları noktadan sonra iki basamak olacak şekilde grup içi
(within groups) serbestlik derecesi (parantez içinde) ve anlamlılık seviyesi ile
birlikte verilir.
Örn: Araştırmaya katılan öğrencilerin test sonuçlarının cinsiyete göre farklılık
gösterdiği ve erkek öğrencilerin daha yüksek test ortalamaya sahip olduğu, t(54)
= 5.43, p < .001, görülmüştür. (veya; t(54) = 5.43, p = .003.)
2. ANOVA:
Anova sonuçları noktadan sonra iki basamak olacak şekilde, parantez içinde
virgülle ayrılmış iki serbestlik derecesi (önce gruplar arası, sonra grup içi) ve
anlamlılık seviyesi ile birlikte verilir.
Örn: Uygulanan yeni yöntemin klasik yöntemden daha etkili olduğu
bulunmuştur, F(2, 145) = 3.24, p = .002. (veya; F(2, 145) = 3.24, p < .05.)
Korelasyon:
Korelasyon testi sonuçları noktadan sonra iki basamak olacak şekilde parantez
içinde serbestlik derecesi (n1 + n2 – grup sayısı) ve anlamlılık seviyesi ile birlikte
verilir.
Örn: İki değişken arasında güçlü bir korelasyon olduğu saptanmıştır, r(55) =
.49, p < .01. (veya; r(55) = .49, p = .01.)
Temel İstatistik
2012
Y. Doç. Dr. İbrahim Turan
Regresyon:
Regresyon testi sonuçları t veya F testi sonuçları, serbestlik dereceleri ve anlamlılık
derecesi ile birlikte verilir.
Örn: Sosyal destek değişkeni anlamlı seviyede depresyon testinin sonucunun tahmin
edilmesini sağlamaktadır, = -.34, t(225) = 6.53, p < .001. Sosyal destek aynı
zamanda önemli oranda depresyon testinin sonuçlarının varyansını
açıklamaktadır, R2 = .12, F(1, 225) = 42.64, p < .001.
 (tahmin katsayısı)
 R2Regresyon modelinin açıklama gücü)