Formatına Uygun Tez Yazım Kılavuzu

Transkript

Formatına Uygun Tez Yazım Kılavuzu
APA
Formatına Uygun
Tez Yazım Kılavuzu
İÇİNDEKİLER
Önsöz ........................................................................................................................iii
Kapak ....................................................................................................................... iv
Yan Kapak ................................................................................................................ v
Başlık Sayfası ........................................................................................................... vi
Başlık Sayfası Örneği ............................................................................................. vii
Onay Sayfası ..........................................................................................................viii
İntihal Sayfası .......................................................................................................... ix
Özet ............................................................................................................................ x
İthaf Sayfası ............................................................................................................xii
Teşekkür Sayfası ...................................................................................................xiii
İçerik ....................................................................................................................... xiv
Tablo Listesi ............................................................................................................ xv
Şekil Listesi ............................................................................................................ xvi
Bölüm 1: Giriş........................................................................................................... 1
Bölüm 2: Literatür Taraması .................................................................................. 2
Bölüm 3: Araştırma Yöntemleri ............................................................................. 3
Bölüm 4: Sonuçlar .................................................................................................... 4
Bölüm 5: Tartışma ................................................................................................... 5
Kaynakça................................................................................................................... 6
Ek A ........................................................................................................................... 7
Ek B ........................................................................................................................... 8
Ek C ........................................................................................................................... 9
Ek D ......................................................................................................................... 10
ÖNSÖZ
Bu kitapçık, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Yazım Merkezi (Writing
Center) okutmanları tarafından hazırlanmıştır. Kitapçığın hazırlanış
amacı, Sosyal Bilimler alanında tez yazmakta olan ve tezlerinde APA
akademik yazım kurallarını uygulamaları beklenen öğrencilere yol
göstermektir. Bu amaca uygun olarak bu kitapçığın içeriği, American
Psychological Association’ın 6. baskısını yayınladığı Yayım Kılavuzu baz
alınarak oluşturulmuştur.
Kitapçık, tüm format ve bölümleriyle bir tez usulünde yazılmıştır. Bu
sebeple, A4 kağıdı üzerinde oluşturulmuş tezin tüm bölümlerindeki
format, başlıklar, koyu renk başlıklar, noktalama ve imla işaretleri, alt-üstyan boşluklar bölümlere göre tek tek incelenmelidir. Yazarların
okuyucuya ek notları, tezin standart karakter büyüklüğü olan 12 puntodan
daha büyük fontlar kullanılarak yazılmıştır
Bu kitapçığın yazarları, tüm okuyucularına verimli ve keyifli bir tez
yazım süreci diler.
Ece SEVGİ
Sermin GÜLERER
Hakan ŞENTÜRK
Kap
ak
Sayf
ası
[TEZİN BAŞLIĞI]
[ADINIZ, SOYADINIZ]
[MEZUNİYET AYI], [YILI]
[YIL]
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
[ÜNİVERSİTENİN ADI]
Yan kapak örneği
A.R.DEMİRDÖVEN
[ADINIZIN BAŞ HARFİ]. [SOYADINIZ]
Yan Kapak
(SPINE)
2015
[TEZİNİZİN BAŞLIĞI]
[AD VE SOYADINIZ]
[HAK KAZANACAĞINIZ DERECE: Örneğin BA /BSC /MA/ MD
Başlık Sayfası
/PH.D.] TEZİ
[TEZ YAZDIĞINIZ BÖLÜMÜN ADI]
[Üniversitenin Adı]
[Mezun Olacağınız Ay], [Yıl]
BİR SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİSİ GÖZÜNDEN APA İLE TEZ
YAZIM SÜRECİ:
BİR VAKA ANALİZİ
ALİ RIZA DEMİRDÖVEN
Örnek Başlık Sayfası
PH.D. TEZİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MAYIS, 2015
[Bölümün Adı] Onayı
FAKÜLTENİZDEN
EDİNİNİZ
[Onaylayanın Unvan ve Ad/Soyadı]
Onay Sayfası
Bu tezin Yüksek Lisans / Doktora derecesi için gereken tüm şartları
sağladığını tasdik ederim.
Anabilim Dalı Başkanı
[Unvan ve Ad/Soyadı]
Okuduğumuz ve savunmasını dinlediğimiz bu tezin bir Yüksek Lisans /
Doktora derecesi için gereken tüm kapsam ve kalite şartlarını sağladığını
beyan ederiz.
[Unvan Ad ve Soyadı]
Ortak Danışman
[Unvan Ad ve Soyadı]
Danışman
Jüri Üyeleri (İlk isim jüri başkanına, ikinci isim danışmana aittir).
[Jüri başkanının ünvan ad ve soyadı][Kurum]
[Danışmanın ünvan ad ve soyadı] [Kurum]
[ Jüri üyesi ünvan ad ve soyadı]
[Kurum]
[ Jüri üyesi ünvan ad ve soyadı]
[Kurum]
[ Jüri üyesi ünvan ad ve soyadı]
[Kurum]
Yüksek lisans tezi olarak sunduğum, bu çalışmayı, bilimsel ahlak ve
geleneklere aykırı düşecek bir yol ve yardıma başvurmaksızın yazdığımı,
İntihal Sayfası
yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu ve bu eserleri her
kullanışımda alıntı yaparak yararlandığımı belirtir; bunu onurumla doğrularım.
Enstitü tarafından belli bir zamana bağlı olmaksızın, tezimle ilgili yaptığım bu
beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve
hukuki sonuçlara katlanacağımı bildiririm.
.... / .... / ……
Ad-Soyadı
İmza
ÖZET
2,54 cm
Özet Bölümü paragraf başı ile başlar, ancak devamında başka bir paragraf
yapılmaz. Bölüm tek sayfaya yazılmalı ve şu sorulara cevap vermelidir: a) tezde
savunulan araştırma sorusu ve yapılan araştırmanın önemi; b) araştırma amacının
tanımlanması ve teorik bir zemine oturtulması; c) araştırma sorularının özeti; d)
araştırmada ve sonuçların incelenmesinde kullanılan metod ve yöntemlerin özeti ile; e)
temel sonuçların kısa bir analizi; f) yapılan araştırmanın önemi ve alana katkısı.
3,81 cm
Anahtar kelimeler: Araştırmanızı özetleyen birkaç anahtar kelime ekleyin.
Çift satır aralığı,
Times New Roman,
12 punto, Metin
sola yaslanmış
Yeditepe University Writing Center
School of Foreign Languages
: writingcenter.yeditepe.edu.tr
YUWritingCenter
[email protected] Fine Arts Building Room 405
Yeditepe University Writing Center
2,54 cm
0 216 578 00 00 – 1894*
http://yuwritingcenter.wikispaces.com/
2,54 cm
ii
Tez, farklı bir dilde oluşturulduysa, bu
sayfaya özetin Türkçe versiyonu
eklenir.
iii
Buraya opsiyonel bir ithaf sayfası eklenebilir.
Yazının sağa hizalı olduğuna dikkat ediniz.
Karım Ayşe’ye.
iv
TEŞEKKÜR SAYFASI
Bu sayfa opsiyonel olmakla birlikte size tezinizin yazım
sürecinde akademik destek veren kişi ve kurumlara
teşekkür etme fırsatı verir.
v
İÇİNDEKİLER
Onay .......................................................................................................................... viii
İntihal sayfası .............................................................................................................. ix
Özet ...............................................................................................................................x
Teşekkürler ............................................................................................................... xiii
İçerik ......................................................................................................................... xiv
Tablolar Listesi ...........................................................................................................xv
Şekiller Listesi .......................................................................................................... xvi
1. GİRİŞ ................................................................................................................1
1.1. Önbilgi……………………………………………………………………1
2. LİTERATÜR TARAMASI ..............................................................................2
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ........................................................................3
3.1 Katılımcılar .................................................................................................3
3.1.1. Katılımcılar hakkında bilgi ..................................................................3
3.1.2. Katılımcıların seçimi ............................................................................3
4. SONUÇLAR .....................................................................................................4
5. TARTIŞMA ......................................................................................................5
KAYNAKLAR .............................................................................................................6
Ek A ..............................................................................................................................8
Ek B ..............................................................................................................................9
Ek C ............................................................................................................................10
Ek D ............................................................................................................................11
vi
TABLOLAR LİSTESİ
…..
Tablo 1
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 2
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 3
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 4
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 5
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 6
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 7
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
Tablo 8
Tablo Başlığı
Sayfa Numarası
vii
ŞEKİLLER LİSTESİ
….
Şekil 1
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 2
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 3
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 4
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 5
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 6
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 7
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
Şekil 8
Şekil Başlığı
Sayfa Numarası
1
1. GİRİŞ
1.1. Önbilgi
Yazınıza buradan başlayınız. Bu bölümde araştırma konusu ile ilgili detaylı bir
önbilgi verilir ve teorik zemin açıklanır. Bundan dolayı sıklıkla literatüre başvurulur..
APA Stili, orijinal kaynaklardan alıntılama yapmak için birçok yöntem önerir. Yazarın,
orijinal metnin anlamını koruyarak kendi cümleleriyle ifade etmesi (Paraphrasing)
bunlardan biridir. Diğer iki yöntem ise özetleme ve direkt alıntılamadır. Aşağıdaki
paragrafta Blok Alıntılama örneği gösterilmiştir.
Bu bir blok alıntılama örneğidir. Bu alıntılama yöntemine, orijinal metin olduğu
gibi kullanıldığında ve alıntılanan bölüm 40 kelimeyi geçtiğinde başvurulur. 40
kelimeden az olan alıntılar, ayrı bir paragraf olarak gösterilmez, metnin içine
yerleştirilirler. Her iki direkt alıntılama yöntemi de parantezde belirtilmiş
bilgilerle bitmelidir (Yazarın soyadı, yıl, sayfa numarası).
Blok alıntının akademik çalışmalarda sıklıkla görülmesi tercih edilen bir yöntem
olmadığını belirtmek gerekir. Bunun yerine orijinal metnin özetlenmesi 1veya yazarın
kendi anlayışıyla ifade edilmesi yöntemleri tercih edilir.
Bu bir dipnot (Footnote) örneğidir. Metne
ilave edilen tasvir, yazarın diğer eserleri
gibi ek bilgiler dipnotlarda belirtilebilir.
Dipnotlar New Roman, 10 fontu ile
yazılır. APA stilinde dipnotlarda kaynakça
belirtilmez. Kaynaklar ile ilgili bilgiler,
kaynakça sayfasında bulunmalıdır.
1
Özetleme: Bir metnin ana maddelerini sıralama.
2
2. LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde ilgili literatür taraması yapılır ve geçmiş zaman kullanılarak rapor
edilir. Tez çalışmasının mevcut çalışmalara olan benzerlik ve farklılıkları tartışılır.
Araştırmalar nicel ise geliştirilmiş hipotezler listelenir. Seçilen araştırma metodunun
sonuca erişmedeki uygunluğu tartışılır.
1. Metin içerisindeki listelemeler bu formatta yapılır.
2. Listelenen maddelerin sıralaması önemli değilse, numara yerine aşağıdaki gibi
madde imli liste kullanılır.

Bu bir madde imli liste örneğidir..

Maddeler paragraf başı uzunluğunda metine doğru girintilidir.
3
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Araştırma yönteminizi burada tartışın. Bu bölüm şu konularda bilgi içerir:
3.1. Katılımcılar
1. Seviye
başlık
( katılımcıların seçimi, profili, örnekleme prosedürleri).
Bu APA Stilinde 2. Seviye Başlık örneğidir. Metin içeriye girmiş bir paragrafla takip eder.
Burada eğer bir alt başlık varsa bu da aşağıdaki gibi 3. Seviye Başlık şeklindedir:
2.
Sev
iye
baş
lık
3.1.1.Katılımcılar Hakkında Bilgi
3.1.2. Katılımcıların Seçimi
3.2. Araştırma Tasarımı
3.3. Bulgular
3.
Seviye
başlık
(Sürecin tasviri ve yöntemi).
(Veri analizinde kullanılan istatiksel ve nitel yöntemler).
2. Seviye ve 3. Seviye başlıklar arasındaki
farka dikkat ediniz.
2. Seviye Başlık Sola Yaslıdır Büyük ve
Küçük Harf İçerir;
3. seviye başlık içe girintilidir ve
sadece küçük harf içerir.
(Başlık Seviyelerinin Listesi için Ek A’ya
bakınız).
4
4. SONUÇLAR
Sonuçlarınızı burada gösterin.
Tablo
Numarası
Bu, APA formatında bir tablo örneğidir (Bakınız Tablo 1). Tablo numaraları sıralı
olmalı.
Tablo 1
Doğru Biçimi Gösteren Örnek bir Tablo
A Kolonu
B Kolonu
C Kolonu
D Kolonu
Satır 1
Satır 2
Satır 3
Satır 4
Not. “Attitudes Toward Dissertation Editors,” by W. Student, 2008, Journal of Academic
Optimism, 98, s. 11’den alıntıdır. İzin alınarak basılmıştır.
5
Bu, APA formatında tanımlanmış bir şekil örneğidir. Tanım, şeklin altında yer
alır. Tablolardaki gibi, şekle de hemen şekilden önce metnin içinde numarasıyla atıfta
bulunulur (bakınız Şekil 4.1).
Örneklem
4th Class
3rd Class
2nd Class
1st Class
Şekil 4 .Bu örnek bir şekil alt yazısıdır. Burada, şekil ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır. İlgili
kaynakça da burada belirtilir.
6
5. TARTIŞMA
Özetinizi, sonuçlarınızı ve önerilerinizi bu bölümde yazın.
7
KAYNAKÇA
Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255 (5044), 556-559. (Tek Yazarlı Dergi
Makalesi Örneği)
Bentley, M., Peerenboom, C. A., Hodge, F. W., Passano, E. B., Warren, H. C., & Washburn, M. F.
(1929). Instructions in regard to preparation of manuscript. Psychological Bulletin, 26(2),
57. (Birden Fazla Yazarlı Dergi Makalesi Örneği)
Jones, J. M., Anderson, J. W., & Tukey, R. H. (2000). Using the metabolism of PAHs in a human
cell line to characterize environmental samples. Environmental toxicology and
pharmacology, 8(2), 119-126. doi:10.1016/S1382-6689(00)00033-8 (DOI Numarası Olan
Çevrimiçi Süreli Yayın Makalesi Örneği)
Jones, L. V., & Tukey, J. W. (2000). A sensible formulation of the significance test. Psychological
methods, 5(4), 411. http://psycnet.apa.org/journals/met/5/4/411/ adresinden erişildi. (DOI
numarası olmayan Çevrimiçi Süreli Yayın Makalesi Örneği)
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: Merriam Webster.
(Bilinmeyen Yazarlı Yayın Örneği)
Murray, C. J., & Lopez, A. D. (1996). Global burden of disease. Cambridge, MA: Harvard
University Press. (Kitaplar İçin Temel Format)
National Lesbian and Gay Journalists Association. (2005). Stylebook supplement on lesbian, gay,
bisexual and transgender terminology.
http://www.nlgja.org/files/NLGJAStylebook0712.pdf adresinden erişildi. (Bir Kurumun
Yayınının Örneği)
Perrett, G. (1990). The language testing interview: A reappraisal. In J. H. de Jong and D. K.
Stevenson (eds.), Individualizing the assessment of language abilities (pp. 225-38).
Philadelphia, Multilingual Matters. (Düzenlenmiş bir Kitapta Makale ya da Bölüm
Örneği)
Petosa, P. S. (1994). Use of social cognitive theory to explain exercise behavior among adults.
Yayınlanmış Tez: The Ohio State University, School of Education, Columbus, OH; 1993
Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 54(8-B),
4103. (Yayınlanmış Tez Örneği)
Pilkington, A., & Majumdar, A. (2014). EMQs for the MRCOG Part 2. Cambridge University
Press. http://www.ebooks.com/1754968/emqs-for-the-mrcog-part-2/pilkington-andreamajumdar-amitabha/ adresinden erişildi. (Elektronik Kitap Örneği)
U.S. Copyright Office. (1981). Circular R1: Copyright basics (Publication No.341 – 279/106).
Washington, DC: Devlet Basım Ofisi. (Devlet Dökümanı Örneği)
8
Waddell, J. (1998). Sibling relationship as a moderating factor for children who have witnessed
family violence. (Yaynlanmamış Tez). York University, Canada. (Yayınlanmamış Tez
Örneği)
Zombie. (n.d.). Cambridge Online Dictionary’de.
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/zombie adresinden erişildi. (Çevrimiçi
Ansiklopedi ve Sözlük Örneği)




Kaynakça hakkında daha fazla:
Kaynakları alfabetik sıraya dizmek altın kuraldır.
Girintilere itina gösterin.
Eğik yazı, Büyük harf – küçük harfe ve noktalamaya dikkat edin.
Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition, Bölüm 7,
Kaynakça girişleri hakkında bir çok örnek bulundurmaktadır. Kaynakça hakkında daha
fazla bilgi için APA internet sitesini ziyaret edin.
(http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx).
9
Ekleri buraya yazın. Eklerinizi Ek A, Ek B .. gibi
isimlendirin.
EK A: APA Formatında Başlıkların Dereceleri
Başlığın Derecesi
Formatı
Ortalanmış, Kalın, Büyük Harf ve
Küçük Harf Kullanılan Başlık
1
2
Sola Yaslı, Kalın, Büyük Harf ve
Küçük Harf Kullanılan Başlık
3
Girintili, kalın, küçük harf kullanılan,
nokta ile biten, paragraf başlığı.
4
Girintili, kalın, yana yatık, küçük harf
kullanılan nokta ile biten, paragraf
başlığı.
5
Girintili, yana yatık, küçük harf kullanılan,
nokta ile biten, paragraf başlığı.
.
10
Ek B: Örnek Semboller Listesi / Kısaltmalar

CI -- confidence interval

d – sample effect size (Cohen)

g -- effect size (Hedges)

LR -- likelihood ratio

M – mean
o
adj M – least squares means, aka “adjusted means,” from ANCOV

Mdn -- median

N -- total sample size

n -- subsample size

OR – odds ratio

rs -- Spearman rho

s – sample standard deviation [denominator sqrt(n – 1)]

S2 – sample variance with denominator n

s2 – sample variance with denominator sqrt(n – 1)

SD -- standard deviation

SEM -- standard error of the mean

SEM -- structural equation modeling (no italics)

V – Cramer’s phi

 -- Cohen’s d (parameter) or the noncentrality parameter

 -- phi coefficient
11
Ek C: APA Formatında Metin İçi Alıntılar
İlk Alıntı
Ardından
Gelen Alıntılar
İlk Alıntı,
Parantez içi Format
Ardından Gelen
Alıntılar, Parantez
içi Format
Bir Yazar
Field (2005)
Field (2005)
(Field, 2005)
(Field, 2005)
İki Yazar
Gass ve Varonis
(1984)
Gass ve
Varonis (1984)
(Gass & Varonis, 1984)
(Gass & Varonis,
1984)
Üç Yazar
Munro, Derwing, ve
Sato (2006)
Munro ve ark.
(2006)
(Munro, Derwing, &
Sato, 2006)
(Munro ve ark., 2006)
Dört Yazar
Tremblay, Richer,
Lachance, ve Cote
(2010)
Tremblay ve
ark. (2010)
(Tremblay, Richer,
Lachance, & Cote,
2010)
(Tremblay ve ark.,
2010)
Beş Yazar
Hay, Elias, FieldingBarnsley, Homel, ve
Freiberg (2007)
Hay ve ark.
(2007)
(Hay, Elias, FieldingBarnsley, Homel, &
Freiberg, 2007)
(Hay ve ark., 2007)
Norris-Shortle
ve ark. (2006)
(Norris-Shortle ve ark.,
2006)
(Norris-Shortle ve
ark., 2006)
Altı ya da Norris-Shortle ve ark.
(2006)
daha fazla
Yazar
12
Ek D: Özgeçmiş
İsteğe bağlı ancak yararlı bir sayfa.

Benzer belgeler