ETKİLİ YAZILI İFADE TEKNİKLERİ KAYNAKÇASI

Transkript

ETKİLİ YAZILI İFADE TEKNİKLERİ KAYNAKÇASI
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
ETK
YAZILI FADE TEKN KLER KAYNAKÇASI
(TASLAK 1)
Bülent A ao lu
22.11.2013
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
1
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
NDEK LER
ETK
YAZILI FADE TEKN KLER ....................................................................................3
ALLINTITLE: CLEAR effective writing ............................................................................................5
GOOGLE: EFFECT VE WR
NG TECHN QUES .............................................................6
GOOGLE: understandable writing .................................................................................. 132
TAPLAR: “EFFECTIVE WRITING TECHNIQUES” .................................................. 153
TÜRKÇE K TAPLAR: 156
RAPOR YAZMA TEKN KLER : 158
TEZLER : 160
AKADEM K MAKALELER: 189
ASOS NDEX
ULAKB M UVT (ULUSAL VER TABANLARI)
TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI
CUMHUR YET DÖNEM MAKALELER B BL YOGRAFYASI
T KEL MELER TÜRKÇE:
Etkili Yaz ma
NG
ZCE K
T KEL MELER:
Yaz Anlat m
Effective Writing Techniques le lgili Aramalar
Yaz m Teknikleri
Effective Speech Writing Techniques
Yaz ma Teknikleri
Effective Essay Writing Techniques
Yazili letisim
Effective Examination Writing Techniques
Yazma K lavuzu
Techniques For Writing Effective Email
Yazma Sanat
Effective Cv Writing Techniques
Yazma Teknikleri
Tips For Effective Writing
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
2
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
ETK
YAZILI FADE TEKN KLER
1. Etkili Yaz ma (E-Mail) Teknikleri - AIM Dan manl k
www.aimdanismanlik.com › ... › Ki isel Geli im ve Beceri Programlar
o
o
AMAÇ: irket içi yaz ileti imde okuyan n ihtiyaçlar ön plana alan etkin
yaz mtekniklerinin, ... AnasayfaE itim Programlar Ki isel Geli im ve Beceri
Programlar EtkiliYaz ma (E-Mail) Teknikleri ... Yoruma Kapal , Aç k ve
Net ifade kullanmak.
2.
zl ve etkili yazma teknikleri
www1.gantep.edu.tr/~boran/hizli_ve_etkili_yazma_teknikleri.php
o
o
HIZLI OKUMA ETK Ö RENME TEKN KLER . HIZLI
VE ETK YAZI ... Ancakyaz n genel ifadesi daha çok belirli bir yaz türüne uyar.
Hangi türde yaz ...
3. Hipnotik yaz m tekni i ile herkesi ikna edebilirsiniz! - Tablet Seminerler
https://tabletseminerler.com/.../hipnotik-yazim-teknigi-ile-herkesi-ikna-e...
o
o
Hipnotik yaz m tekni i ve ikna semineri, Seçil Ece Y lmaz taraf ndan Tablet ... 2004
nda e itmen olarak yaz ve sözlü ileti im, mü teri ili kileri ve ki isel
geli im ...Do ru ifadeleri kullanabilmek , özellikle de etkili yazmak kolay de il.
Etkili Yazili letisim Teknikleri - Timur Tiryaki
www.timurtiryaki.com/uploads/4/.../etkili-yazili-iletisim-timur-tiryaki.pdf
o
o
o
Timur Tiryaki Ba ar Akademisi – Etkili Yaz leti im Teknikleri – Eposta ile Verimli
leti im Tavsiyeleri – ... Mesela 10 sat r yazd ysan z, 5 sat rda ifade etmeye.
4.
HAYATINDA YAZIM TEKN KLER ve YAZI D
N ETK
...
nuriyeakman.com/node/1932
o
o
leti im türlerinden biri olan yaz ileti im, özellikle i hayat nda önem ta r. ... '
Hayat nda Yaz m Teknikleri ve Yaz Dilinin Etkili Kullan ' atölyesi, kat mc lar n
konu... duygu ve dü üncelerini k sa, öz ve etkili ifade etme pratikleri yap yorlar.
Yaz ma Teknikleri
www.fto.org.tr/DB_INT_Image/4/506/Yaz ma%20Teknikleri.ppt
o
o
o
lgi yaz da, 12-14 Mart 2005 tarihleri aras nda Motivasyon Semineri ... LKE OLARAK
TEK KAVRAMI FADE EDEN KEL MELER B RLE K YAZILIR: ... Vatanda olarak
bir kamu kurumuna “rica ederim” demek, i lemin gere ine etki edebilir.
Jigsaw I Tekni inin Yaz
Anlat m Becerisi Akademik Ba ar
www.edam.com.tr/.../a9037e261fa66cc9f415c0a81185c642n1TAM.pdf
na Etkisi
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
3
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
yazan: S MADEN - 2011 - Al nt lanma say : 1 - lgili makaleler
Anahtar Kelimeler. Yaz Anlat m, birlikli Ö renme, Jigsaw I Tekni i, Geleneksel
retim. ... ru yaz , yarat
k ve kendini ifade edebilme gibi birbirlerine s
...
5. KÜÇÜK KALEMLER PROJE - E itim Bili im A
www.eba.gov.tr/haber/1354911124
o
o
o
17 Ara 2012 - Böylelikle kendini sözlü ve yaz ifade edemeyen gençler
yeti iyor. ...Türkçeyi düzgün ve etkili kullanma becerileri geli ecektir.
renciler ... Bu da ara rma yapmay , ara rma tekniklerini çok iyi
bilmediklerinden kaynaklan yor.
6. Etkili Yaz ma ve Raporlama Teknikleri - Yordam - E itimler
www.yordamhrc.com/egitim_detay.asp?egtID=148
o
o
o
Ancak yaz ileti im, kurum içi ve kurumlar aras ileti imde çok önemli bir yer ... k sa,
öz ve etkileyici bir ekilde ifade etmek, imla kurallar , noktalama i aretleri, ...
AKT F Ö RENMEN N YAZILI ANLATIM BECER LER NE ETK
www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/hayef/article/.../14613
o
o
yazan: F Bölükba - 2012 - lgili makaleler
teknikleri; kontrol grubunda ise geleneksel
retim teknikleri uygulanm r. ... Bireyin kendisini kurallara uygun bir
biçimde yaz olarak ifade edebilme gücü ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
4
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
ALLINTITLE: CLEAR effective writing
Arama Sonuçlar
1. Ezine 401 - Writing Clearly and Effectively by Wanda Loskot
ezineuniversity.com/courses/.../401-03wl.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
E-ZINES 401: Content Developmpent and Writing. Darlene is a Visiting Professor at EZU.
Eight Steps to Writing so that People Not Only Read and Understand ...
2. Clear and Effective Legal Writing: Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt ...
www.amazon.com › ... › Research
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Clear and Effective Legal Writing [Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt, Robert P. Charrow]
on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. In its Fourth ...
1. SEO-13: How to write SEO effective Title Tags | A2Y of Passive ...
www.a2yofpassiveincome.com/.../seo-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Sharafat Hossain
6 Kas 2013 - SEO effective Title Tags - a very crucial part for SEO of any website. ... a word
file or text file like the previous picture example, where you can write down important search
terms, searches and allintitle. ... Hope it isclear to all.
2. What good content is and why it's needed from the Course Search ...
1:27
1:27
www.lynda.com/Business...why.../63006-4.html
o
5 gün önce
Writing effective title tags ... Writing Effective Web Site Content .... is looking for at the
search engines and write it downclearly and descriptively on your pages.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
5
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
GOOGLE: EFFECT VE WR
NG TECHN QUES
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
1. 10 Must Follow Tips for Effective Writing - 1stWebDesigner
www.1stwebdesigner.com/.../effective-writing-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Kas 2010 - Writing is not just about generating income, it is also an art that should be
made closer to perfection with every words. Below are some tips that I ...
2. 7 Sound Techniques for Effective Writing - Daily Writing Tips
www.dailywritingtips.com/7-sound-techniques...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Tem 2011 - The following rhetorical tools enrich writing by eliciting a primal emotional
response in readers.
3. Effective Writing | Grammar Rules
www.grammarbook.com/grammar/effwrite.asp
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Guidelines for effective writing in regard to letters, reports, memos, resumes, school
papers, or even e-mails.
4. Essay Tips: 7 Tips on Writing an Effective Essay - Fastweb
www.fastweb.com › ... › Browse Articles
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
6
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
Whether you're writing the essay for your college application, a scholarship application, or
for class, make sure to follow these seven steps.
5. 10 Writing Techniques: Anyone Can Write! - Udemy
https://www.udemy.com/.../writing-techniques/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
28 May 2013 - Follow our Top 10 writing techniques below for getting the thoughts that are
in your head onto paper, in the most effective way possible.
6. How to write an effective essay - ten top tips — University of Leicester
www2.le.ac.uk › ... › Writing resources
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Have a look at this slide show for ten top tips on how to write an effective essay. For further
practical help and in-depth advice, see our Writing essays study ...
7. Writing Skills - Communication Skills Training from MindTools.com
www.mindtools.com/.../WritingSkills.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Find out how to improve your writing skills, and learn how to avoid common mistakes. We
show ... Forming, Storming, Norming, Performing: Helping New Teams Be Effective· Cog's
Ladder: ..... Memory Improvement Techniques – Start Here!
8. What Are Effective Written Communication Techniques? - Ask.com
www.ask.com › Q&A › Business › Other
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
If you want to know what some effective written communication techniques are, they are
relatively easy to master. If you want to communicate effectively in ...
9. Effective Writing Techniques | Building Blocks
www.bblockstech.com/courses/gov/outline/ewt
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
7
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This course is designed for anyone at the ES/PM-1 to ES/PM-5 levels or equivalent who is
responsible for writing or reviewing texts. Whether you are new to ...
10.
10 tips for effective business writing
www.bdc.ca › Home › Advice centre
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Kas 2010 - Achieve your goals with clear and compelling messages.
11. [PDF]
EFFECTIVE WRITING TECHNIQUES - San Jacinto College
cpd.sanjac.edu/.../Effective%20Business%20W...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 A u 2013 - An equal opportunity institution. Follow us on: EFFECTIVE WRITING
TECHNIQUES. TECHNICAL AND E-MAIL WRITING COURSE. Class Date: ...
12.
Ten Tips for Effective Editing
pages.uoregon.edu/sschuman/tentips98.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Ten Tips for Effective Editing. Sharon Schuman. Introduction. Great writing probably
requires genius. Good writing, though, which in this age of imprecision is ...
13.
How to write like a 5th grader: 8 Effective writing techniques for ...
provientmarketing.com/.../how-to-write-like-a-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
My 5th grader often demonstrates stronger writing principles than many professionals
employ. Her recent book report illustrates 8 effective writing techniques for ...
14.
Ten Principles of Effective Writing - Grammar and Composition
grammar.about.com/.../lucastyle10.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
8
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
yazar: Richard Nordquist - 270 Google+ çevresinde
Ten Principles of Effective Writing. F.L. Lucas on Style. By Richard Nordquist. Ten
Principles of Effective Writing. "Style," by F. L. Lucas (1955). See More About.
15.
writing letters tips and cover letters tips how to write effective ...
www.businessballs.com/writing.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
How to write letters, cover letters and business reports, etc, plus free online training for sales,
management, business and more.
16.
Effective Instructional Techniques - Writing at the University of
Toronto
www.writing.utoronto.ca/.../effective-instructio...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15+ ö e - Written by Allyson Skene, UTSC. Printable PDF Version · Fair-Use ...
Instructional Activity
Demonstrate effective strategies for reading sources
Conduct in-class (or out-of-class) workshops on particular writing skills (e.g. ...
17.
Editing Tips for Effective Writing | University of Pennsylvania ...
www.sas.upenn.edu/.../editing-tips-effective-wr...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
You need to persuade the reader with a clear and effective presentation. If you cannot
persuade through your writing, then it does not matter how good your ...
18. [DOC]
Effective Writing Techniques
www.blinn.edu/.../writingroom/Effective%20...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing Techniques. BEFORE WRITING. What's the occasion/purpose? To
share; To inform; To persuade; To entertain. Who is my audience?
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
9
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
19.
Make Your Words Work: Proven Techniques for Effective WritingFor ...
www.amazon.com › ... › Encyclopedias › Art
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Make Your Words Work: Proven Techniques for Effective Writing-For Fiction and
Nonfiction [Gary Provost] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
20.
5 Tips for Writing an Effective Slogan | Inc.com
www.inc.com/.../5-tips-for-writing-an-effective...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A slogan is the most important advertisement a company can have. Follow these
fivetips and you'll have an excellent tagline in no time.
21. [PDF]
Toolkit Writing Effectively and Powerfully - Civicus
https://www.civicus.org/.../Writing%20Effectiv...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This site is rich in tips, tools and examples for effective writing. Its intention is to take you
on a writing process journey from originating ideas through writing drafts ...
22.
Tips for writing effective marketing publications - Publisher Office.com
office.microsoft.com/.../tips-for-writing-effecti...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective marketing writing communicates and elicits a response. Use these tips to write
better marketing materials, and learn more about how you can target ...
23.
Email Tips: Top 10 Strategies for Writing Effective Email | Jerz's ...
jerz.setonhill.edu › Writing › E-text
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
10
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
yazar: Dennis Jerz
Writing Effective Email: Top 10 Tips. Write a meaningful subject line. Keep the message
focused. Avoid attachments. Identify yourself clearly. Be kind — don't ...
Bu sayfay 21.11.2013 tarihinde ziyaret ettiniz.
24.
Style - The five features of effective writing - Learn NC
www.learnnc.org/lp/editions/few/684
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A writer's style is what sets his or her writing apart and makes it unique. .... One of the
most effective methods for helping students develop sentence fluency is ...
25.
6 Techniques to Write Effectively - by Dr. Nido Qubein
blog.speakersoffice.com/.../6-Techniques-to-W...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
31 Oca 2011 - Nido Qubein says the ability to communicate has a tremendous impact on the
bottom line. Learn 6 tips for effective writing.
26.
Top 10 Tips For Writing Effective Scholarship Essays Scholarship ...
www.scholarships.com/.../top-10-tips-for-writi...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Tips for Writing Effective Scholarship Essays. Read the instructions and make sure you
understand them before you start writing. Think about what you are ...
27.
Effective Exam Writing Tips - University of Alberta
www.studentsuccess.ualberta.ca/.../TipstoHelp...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Exam Writing Tips Tips to help you survive at university! Are You Prepared for
Exams? Preparing for exams involves three components: mental ...
28.
How to Measure Your Most Effective Writing Techniques ...
www.inboundwriter.com/.../how-to-measure-y...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
11
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Knowing which writing techniques, post topics and voice styles appeal to your audience will
allow you to write more effective posts.
29.
Effective Writing Tips and Guides
socialwork.rutgers.edu › ... › Writing Resources
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing Tips and Resources. The Element of Style Online version of writing
reference book, by William Strunk Junior (1918) with the principle ...
30.
George Orwell's 5 Rules for Effective Writing - Pick the Brain
www.pickthebrain.com/.../george-orwells-5-rul...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21 Mar 2007 - By following Orwell's 5 rules for effective writing, you'll
distinguish .....Nice tips. Dave Kirby. The “trunk and White” book referred to above is ...
31.
Tips for Writing Effective Grant Proposals | Richard Male and ...
richardmale.com/tips-for-writing-effective-gra...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Writing Effective Grant Proposals. Writing a successful grant proposal (one that
gets you the funds) is not a simple task. There is research and excellent ...
32.
Writing Effective Letters - Plain Language
www.plainlanguage.gov › ... › Guidance
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips & Tools ... Writing Effective Letters ... There are several different techniques that you
can use to create a professional, compassionate tone, depending on ...
33. [PDF]
Time-Saving Techniques for Effective Writing Instruction
tricampuswriting.uconn.edu/Writing%20Techn...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
12
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Time-Saving Techniques for Effective Writing Instruction. The following are all taken from
real instructors' experiences teaching Freshman English and W ...
34.
Writer's Web: Writing Effective Conclusions
writing2.richmond.edu/writing/.../conclude.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Effective Conclusions Writer's Web (printable version here) ... Here are a fewtips to
make conclusions more interesting. You may wish to check with your ...
35.
MAKE YOUR WORDS WORK: Proven Techniques for Effective
Writing
www.garyprovost.com/_i_make_your_words_...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The website honoring writers and the "Writer's Writer" -- the late Gary Provost -- through his
books, DVD writing workshops, and the 10-day intensive workshop ...
36.
What Are Effective Written Communication Techniques? | eHow
www.ehow.com › Careers & Work
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Written communication can be more effective than a spoken conversation, because you
have time to think about what you are writing. You can employ several ...
37.
Effective Business Writing Techniques - Instructional Solutions
www.instructionalsolutions.com/effective-busi...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Improve impact and save time writing business email, business reports, business letters and
memos, in this business writing course.
38.
Effective Writing Techniques - S2S Community
www.s2scommunity.com.au/.../127-writing-eff...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
13
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Many students find it difficult to reach the Distinction-High Distinction band when completing
essays or other academic works. Regardless of the time and effort ...
39.
Six Tips for Writing an Effective Teaching Statement
www.acs.org/.../six-tips-for-writing-an-effectiv...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Six Tips for Writing an Effective Teaching Statement. Melanie M. Cooper, Alumni
Distinguished Professor, Department of Chemistry, Clemson University, ...
40. [PDF]
10 Tips for Writing an Effective Success Story - Nebraska Health and ...
dhhs.ne.gov/publichealth/.../SuccessStoryTips....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Tips. 1. Write for your reader, not yourself. 2. Develop an angle. 3. Create an emotional
hook. 4. Don't back into or bury your lead. 5. Avoid wordiness and ...
41.
Tips for Effective Essay Writing - MayMay - LearnHub
learnhub.com/.../4437-tips-for-effective-essay-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Effective Essay Writing. by May L. A thesis essay is an argument on paper. You
express an opinion (your thesis) and then try to prove that it is valid.
42.
Human Relations: Tips on Writing Effective Pitches | Bulldog
Reporter
https://www.bulldogreporter.com/.../human-rel...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 Haz 2013 - By Sean Carney, Account Supervisor, Brownstein Group There's a saying in
journalism that instead of knowing everything about one thing, ...
43.
Nine Tips for Writing Effective SEO Content - MarketingProfs
www.marketingprofs.com/.../nine-tips-for-writi...
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
14
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 Eki 2012 - Writing - Content creation is a large part of what we do as marketers—
andwriting effective, well-optimized content is, well, hugely important.
44.
Letters to the Editor | Tips for Effective Writing - Reclaim
Democracy!
reclaimdemocracy.org/effective_letters_editor/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Advice on how to get create letters to the editor with maximal impact.
45.
A Winning Proposition: Tips on Effective Proposal Writing ... - ASAE
www.asaecenter.org › ... › Article Index
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Read this article to learn tips and tricks to improve the process of writing proposals as well
as tools and advice that may improve your business writing overall.
46.
9 Tips for Writing Effective Web Copy | Author Media
www.authormedia.com › Blog
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Hannah Hill - 122 Google+ çevresinde
15 Oca 2013 - What are the nine effective web writing tips we give our clients? Now you
can find out.
47.
Effective Writing & Editing | Melcrum | Smarter Internal
Communication
www.melcrum.com › Training
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
It teaches you the foundations of why effective writing is crucial and equips you with the
skills and techniques you need to craft and elevate messages to achieve ...
48.
Writing Survey Questions: Tips for effective and relevant questions.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
15
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
help.surveymonkey.com/.../Writing-Survey-Q...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Survey Questions: Tips for effective and relevant questions. The types of questions
used in a survey play a role in producing unbiased and relevant ...
49.
Writing Techniques | To make your writing effective - SlideShare
www.slideshare.net/writeawriting/writing-techn...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
7 Ara 2011 - Intruduction in any essay is the opening paragraph of eassay.It gives an idea
about the title or the focus of a piece of writing, but writing an ...
50.
Tips for Effective Resume Writing - College of Information Studies
ischool.umd.edu › ... › Career Resources
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Effective Resume Writing. An effective resume is a significant component in a
successful job search. In a competitive job market, your resume needs to ...
51.
Effective Brainstorming Techniques That Can Improve
Your Writing ...
homework.answers.com/...writing/effective-bra...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Getting started on an essay or other piece of writing can be hard work. When you feel
blocked, rather than struggling over that introductory sentence, try thinking ...
52.
Principles, theories and methods of effective communication
(written ...
www.healthknowledge.org.uk/.../effective-com...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Understanding Individuals: Principles, theories & Methods of effective communication This
section covers: Principles, theories and methods of effective ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
16
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
53.
Effective Technical Writing and Publication Techniques: A Guide
for ...
books.google.com/.../Effective_Technical_Wri...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This guide provides the reader with essential information required for accurate
technicalwriting.
54.
Achievethecore.org :: In Common: Effective Writing for All Students
www.achievethecore.org/.../in-common-effecti...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
14 Eyl 2013 - In Common: Effective Writing for All Students ... gain fluency in identifying
Common Core-aligned writing techniques at every grade level.
55.
Tips on Speech Writing - English Grammar Rules & Usage
grammar.yourdictionary.com/...tips/tips-speech...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Key Speech Writing Tips. Use easy to understand phrases - You will realize that some
phrasing styles are more effective than others – and some phrasing styles ...
56.
Copywriting 101: How to Craft Compelling Copy | Copyblogger
www.copyblogger.com/copywriting-1...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Brian Clark - 49.965 Google+ çevresinde
Learn all the best copywriting tips and techniques you'll need to start writing... Copywriting
is one of the most essential elements of effective online marketing.
57.
Top 10 Tips for More Effective Written Communication | Freedom ...
www.deliverfreedom.com/.../top-10-tips-writte...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Eki 2009 - As business becomes more complex, people have more distractions and less
time to thoroughly read documents. Therefore, the ability to ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
17
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
58.
5 tips for clear and effective writing by Mark Gwilliam
www.evancarmichael.com/.../5-tips-for-clear-a...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing is one of the most important skills that a business owner can possess. Whether you
are looking to write business letters, emails, blog postings, forum ...
59. [PPT]
Six keys to effective writing
www.csus.edu/.../Five%20keys%20to%20effec...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing Basics. Tips that can improve your writing in any medium. Five keys
to effective writing. Put the reader first; Use simple words and short ...
60. [PDF]
Guide to Effective Writing Strategies - eTutoring.org
www.etutoring.org/.../EffectiveWritingStrategi...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
www.eTutoring.org. Effective Writing Strategies. 4. Writing Tips for Students. Getting
Ready to Write: Planning Techniques. It's 2 a.m. and you're staring at a blank ...
61. [PDF]
A Short Guide to Writing Effective Test Questions - Kansas State ...
www.ksde.org/LinkClick.aspx?fileticket...t
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
General Tips About Testing . ..... information sourcebook for writing effective test
questions. ... oping and using assessment methods in their teaching, avoiding.
62.
Effective Writing Techniques that Work - Freelance Work Guide
www.freelance-work-guide.com/writing-techni...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Get free ebooks that explain the essential writing techniques for your freelance work.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
18
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
63.
5 Tips for Writing an Effective Plot Twist - Write It Sideways
writeitsideways.com/5-tips-for-writing-an-effec...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
23 Oca 2012 - Plot twists are used when telling just about any type of story, but more often
than not, they're used ineffectively. If your plot twist is too ...
64.
10 Top Tips for Effective Business Writing - Speak First
www.speak-first.com/.../ten-top-tips-for-effecti...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 top tips for effective business writing. Some key hints to help you write more accurate
and compelling business documents. Producing clear, effective and ...
65. [PDF]
Drafting Skills: Tips For More Efficient & Effective Writing - fd.org
www.fd.org/docs/select-topics.../beard.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Drafting Skills: Tips For More Efficient & Effective Writing. Or, in the words of Elmore
Leonard, "My most important piece of advice to all you would-be writers: ...
66.
17 Effective Tips on Speech Writing and Delivery - Prolific Living
www.prolificliving.com/.../17-effectiv...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Farnoosh Brock - 3.225 Google+ çevresinde
17 May 2011 - I share 17 effective tips on speech writing and preparation as I anticipate
with great excitement the Blogworld speech in May.
67.
7 Tips for Writing an Effective Instruction Manual - SitePoint
www.sitepoint.com/7-tips-for-writing-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Alyssa Gregory - 2.449 Google+ çevresinde
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
19
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
16 Mar 2010 - In your day-to-day work, you might find that there are times when you need to
provide a client with documentation that walks them through a ...
68.
15 Tips for Writing Effective Email - Think Simple Now
thinksimplenow.com/.../15-tips-for-wr...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Tina Su - 1.280 Google+ çevresinde
19 Kas 2008 - 15 Tips for Writing Effective Email. effective-email.jpg. Photo: Lucia Holm.
Have you ever needed to email someone – a stranger, asking them ...
69.
Tips and techniques for planning, designing, writing and creating ...
www.newentrepreneur.com/.../12_step_newslet...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The following ten tips can help you review the success of your current newsletter program or
set up an effective newsletter to promote your business. 1. Commit ...
70.
Effective Resume Writing & Interview Techniques Made Simple ...
www.strathfield.nsw.gov.au/.../effective-resum...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Eki 2013 - Attention jobseekers - do you need help with: • How to increase interview
opportunities by writing effective resumes • How to recognise and ...
71.
Grammar Correction in ESL/EFL Writing Classes May Not
Be Effective
iteslj.org/Techniques/Gray-WritingCorrection....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: WDGC Work - lgili makaleler
Shows that grammar correction in second language writing classes is not helpful for
students and offers practical advice on what kind of feedback writing ...
72.
8 Tips for Writing Effective Survey Questions - Constant Contact
www.constantcontact.com/...tips/ht-2007-11os....
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
20
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Once you?ve identified the main objective for your survey, the next step is to write your
questions. Use the following list as your guide through the possible ...
73.
10 Tips on Writing Effective Newsletter Articles - MyList - Simple ...
mylist.co.za/tips.../53-10-tips-on-writing-effect...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Think from an audience perspective. What do you enjoy reading? Why? Readers want to
learn something new that is important and relevant to them. Does the ...
74.
10 Tips for Writing an Effective Business Blog | Technically
Marketing
www.technicallymarketing.com/.../10-tips-for-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 Eki 2012 - What makes a good business blog? What should you keep in mind
whenwriting a business blog? How do you defend your brand in the ...
75.
10 Journaling Tips to Help You Heal, Grow and Thrive - Tiny Buddha
tinybuddha.com/.../10-journaling-tips-to-help-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
In addition, writing in a journal is an effective tool for use in the healing ... To this day I
continue to use some of his techniques as well as others I've learned.
76.
Tips for Writing an Effective Success Story - Centers for Disease ...
www.cdc.gov/.../state.../success-story-tips.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Tem 2013 - State-Based Programs. Tips for Writing an Effective Success Story. Tip 1:
Start Early. Two success stories per funding year are due by July 30 ...
77.
Writing For Websites: Tips For Effective Communication
www.website-writing.com/
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
21
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing for websites is different from other writing. Even successful offline writers
needtips when it comes to presenting information on a website, writing an ezine ...
78.
5 tips for effective web writing: Anatomy of a functional blog post
www.mulinblog.com/.../5-tips-for-effective-we...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
31 Oca 2013 - Good web writing (reading) requires special treatment of headline, summary,
subheads, sections, paragraphs, lists, etc.
79.
Effective Article Writing Techniques | Fylko
www.fylko.com/.../effective-article-writing-tec...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Anyone can write an article about any topic, but it is important to write it effectively. By
understanding article writing techniques, an article can keep your readers ...
80.
15 Tips for Writing Effective Flyers | Printaholic.com
www.printaholic.com/15-tips-for-writi...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Harold Fishman - 305 Google+ çevresinde
22 A u 2013 - ... worth the money you spent to get your flyers printed. Here are
15 tips for writing an effective flyer with content that can stand on its own.
81.
Speeches - The Writing Center
writingcenter.unc.edu › Handouts
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This handout will help you create an effective speech by establishing
the ... Othermethods include presenting shocking statistics, asking direct questions of the ...
82.
Writing Tricks, Tips and Techniques - Men with Pens
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
22
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
menwithpens.ca/category/better-writing/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
They learn new, effective writing techniques that speed up their content-creation process,
get a huge boost of confidence, and learn how to produce all sorts of ...
83.
Effective Writing Strategies, Inspiration & Motivation- Be
Productive ...
www.writersdigest.com/.../effective-wr...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Courtney Carpenter
31 Oca 2012 - Effective Writing Strategies & Motivation- Be Productive! ... by The Productive
Writer, will give you effective writing techniques to be productive.
84. [PDF]
Top 10 Tips for Writing Effective News Features - NewsUSA
about.newsusa.com/corporate/.../top_10.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
(NU) - For a feature to get guaranteed placements, it has to appeal to editors nationwide. So
how can you reach out to news professionals and encourage them.
85.
10 Tips for Effective BloggingGlobal Engineering Jobs - Talascend
www.talascend.com/.../10-tips-for-effective-bl...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 ub 2013 - What I want to do today is to help you get started in writing. We'll come on to
promotion next time. For now, I offer my ten tips for writing effective ...
86.
6 best practice tips for writing more effective emails - David Glover
davidglover.net/.../6-best-practice-tips...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: David Glover - 169 Google+ çevresinde
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
23
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
10 Haz 2013 - Writing clear, concise emails is a learnable and practiced skill. Here are some
best practice writing tips for composing clean, concise email ...
87. [PPT]
Tips for Effective Academic Writing
language.cmu.edu.tw/docs/seminar/97_1_1.ppt
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Effective Academic Writing. Dr. Theresa Jiinling Tseng. China Medical University.
Teaching Excellence Project. 1/16/2009. General Advice. Begin Early.
88. [PDF]
Style Matters: Tips and Techniques for Making Your Writing More ...
https://www.vtbar.org/.../4e%20Style%20Matte...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
27 Eyl 2013 - Palsgraf and Effective Writing Techniques. A famous example of effective
writing by a lawyer, hence easy reading, is then-. Judge Cardozo's ...
89.
Persuasive writing - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Persuasive_writing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This can be a very effective way to win over an audience! Most persuasive writing
techniques use an effective combination of all three appeals. It is the best way ...
90.
Effective methods for teaching writing « Teach Effectively!
teacheffectively.com/.../effective-methods-for-t...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Nis 2009 - Using the methods of meta-analysis, Steve Graham and Dolores Perin
examined research about alternative means for teaching written ...
91.
3 Tips on Effective Writing - AICPA Insights
blog.aicpa.org/.../tips-on-effective-writing.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
24
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
17 A u 2011 - Edward Everett could have been famous. He gave the official address back in
1863 at the dedication of the National Cemetery in Gettysburg, ...
92.
Effective Tips to Improve Writing Skills - Maypalo
maypalo.com › All
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Farhan Hussain - 201 Google+ çevresinde
27 Eki 2010 - It is no doubt that good writing is a blessing. People generally seem to be very
much interested in writing effective letters or memos or a reports ...
93.
6 Effective SEO Writing Tips for Copywriters | CopyPressed
www.copypress.com/.../6-effective-seo-writing...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Mar 2013 - As a copywriter there are certain rules that should always be followed in order
to get the best SEO with every article, press release, review and ...
94.
Writing the Effective Villain | Roleplaying Tips
www.roleplayingtips.com/...techniques/writing...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
14 Tem 2011 - by Ruth D. Kerce A lot has been written about how to develop the hero and
heroine in a story. An often overlooked, but equally important ...
95.
College Essays - Get Tips for Writing an Effective Application Essay
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/essays
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Your college application essay gives you a chance to show admission officers who you really
are beyond grades and test scores. Learn about crafting an ...
96.
Tips on Writing a Narrative Essay - Time4Writing
www.time4writing.com/writing.../narrative-ess...
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
25
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
Help your child write a narrative essay in every grade and learn tips on how to write
a ...connection to their topic, their narrative essay will be more effective.
97.
Effective Writing Skills - YouTube
10:01
10:01
www.youtube.com/watch?v=4XPUcJGABXI
o
o
16 Oca 2009 - Steven Van Hook taraf ndan yüklendi
Six simple writing tips for better business communications. ...Effective Scientific Writing -Manuscripts and Grantsby acswebinars17,792 views ...
98. [PDF]
Top Ten Tips for Effective Punctuation in Legal Writing - Georgetown ...
www.law.georgetown.edu/...writing.../writing...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The tips below are intended to help you reap the benefits of sophisticated punctuation while
avoiding common pitfalls. But remember, if a sentence presents a ...
99.
Techniques for Clear Scientific Writing and Editing - Journal of ...
www.jneurosci.org/.../publishingpointers.xhtml
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
To extend the principles of clear writing in science, here are a few editing techniquesto help
researchers write concise and effective manuscripts. Tips for ...
100.
Speech Writing — 10 Tips for More Effective Speeches | - Word
Nerds
www.wordnerds.com.au/.../10-tips-for-more-ef...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Nis 2012 - These 10 speech writing tips will help you the next time you need to write a
business or professional speech.
effective writing techniques ile ilgili reklam
1. Techniques Of Writing
writing.webcrawler.com/
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
26
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Search for Techniques Of Writing With 100's of Results at WebCrawler
1. Effective Methods for Getting Your Book Reviewed | Writing.ie
www.writing.ie/.../effective-methods-for-gettin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
If you're an author looking to sell a lot of copies of your book to a U.S. audience, you'll need
to find various methods to get the word out about it. One of the best ...
2. Writing articles. The most effective online marketing technique
www.deftcreative.co.uk/.../writing-articles-the-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
One of the most effective website promotion techniques is to write regular articles relevant
to your industry. There are many websites online that serve as article ...
3. 12 Effective Writing Techniques to Smarten Up Your Professional ...
www.writeawriting.com/.../effective-writing-te...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 May 2011 - A piece of business writing is what is handed over to potential customers and
partners before you reveal the physical form of your offering to ...
4. Module 4: Effective Writing | Open Resources for English Language ...
orelt.col.org/module/4-effective-writing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
enhance JSS students' ability to communicate effectively in writing in a variety of situations,.
promote interactive techniques of teaching effective writing across ...
5. What are effective written communication techniques? | eHow UK
www.ehow.co.uk › Family
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
27
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
You can employ several techniques to make the most of that extra time and enhance
your written pieces. If you apply these writing techniques consistently, your ...
6. 10 Tips for Writing and Delivering Effective Poll and Survey Questions
www.connectusers.com › ... › Tutorials
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Polls and surveys are an easy way to learn more about your audience and their experience
level, check whether they can recall important information you've ...
7. Tips for Writing Effective Sales Copy - Search Engine Workshops
www.searchengineworkshops.com/.../sales-cop...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Copywriting strategies for a sales-oriented Web page.
8. [PDF]
Effective Writing Instruction for All Students - Renaissance Learning ...
doc.renlearn.com/.../R004250923GJCF33.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: S Graham - 2008 - Al nt lanma say
: 3 - lgili makaleler
Effective writing practices have a proven record of success. In other words, they ...scientific
studies examining the effectiveness of specific teaching techniques.
9. The Effective Writing Series | W. W. Norton & Company
books.wwnorton.com/.../book-template.aspx?...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing: Stunning Sentences, Powerful Paragraphs, Riveting Reports ... A source
book of proven tips and techniques to make your writing clearer, ...
10.
Resume Writing - How to Write a Masterpiece of a Resume
rockportinstitute.com/resumes/
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
28
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Instead of a bunch of rules and tips, we are going to cut to the chase in this brief guide and
offer you the most basic principles of writing a highly effective resume.
11.
Effective Business Writing: Tips, Tricks and Advice WriteExpress ...
www.writeexpress.com › Samples
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips, tricks and advice for effective business writing.
12.
Guide to Effective Legal Writing | Winning Trial
Advocacy Techniques
www.trialtheater.com/.../guide-to-effective-leg...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Written in a entertaining, easy to follow style, this 8 page sample contains some
greattips for making your legal writing more effective and persuasive.
13.
Top 10 Tips for Writing Effective Direct Marketing Copy
www.wdfm.com/effectiveadcopy.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Top 10 Tips for Writing Effective Direct Marketing Copy. As DM Consultant Ruth Stevens
says, "Brand advertising copy seeks to change what you think. Direct ...
14.
Reflective Journal Writing as an Effective Technique ... Academia.edu
www.academia.edu/.../Reflective_Journal_Writ...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
"This study assessed the benefits of keeping reflective journal writing on improving
English writing skills, increasing motivation, enhancing creativity, and critical ...
15. [PDF]
Step-by-Step Tips for Writing Effective Public Comments
eli-ocean.org/gulf/.../Written-Commenting.pdf
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
29
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Step-by-Step Tips for Writing Effective. Public Comments. JULY. 2013. ENVIRONMENTAL
LAW INSTITUTE. 2000 L ST NW, STE 620 • WASHINGTON DC 20036 ...
16.
10 Easy Tips for Writing an Effective Real Estate Ad - Charlotte ...
www.charlotteobserver.com/.../tips-for-creatin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
26 A u 2010 - Write a strong opening statement about your home. Something like, "Beautiful
brick 2-story house located on a waterfront lot."
17.
Zambian Economist: 10 Tips on Writing Effectively
www.zambian-economist.com/.../10-ti...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Chola Mukanga - 136 Google+ çevresinde
29 Tem 2013 - I thought I should start with the top ten tips that has has helped to make
my writing as effective as possible. I am no expert but I have more than ...
18. [PDF]
effective strategies to improve writing of adolescents in middle and ...
carnegie.org/fileadmin/Media/.../writingnext.p...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: S Graham - 2007 - Al nt lanma say
: 2 - lgili makaleler
techniques may be effective but have not yet been studied rigorously.There is a
tremendous need for more research on and dissemination of adolescent writing ...
19.
Effective Techniques To Get You Writing - The Writers' Stimulus
thewritersstimulus.com/.../deadlines-visualizati...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21 Eyl 2013 - Deadlines and visualization are effective motivation techniques to get
you writing. A major newspaper will be printing your headline article and ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
30
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
20.
Effective Technical Writing & Publication Techniques - A Guide
for ...
www.troubador.co.uk/book_info.asp?bookid...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 A u 2009 - Effective Technical Writing & Publication Techniques - A Guide for
Technical Writers, Engineers and Technical Communicators - Dr. Joshua ...
21. [PDF]
EFFECTIVE LETTER WRITING TECHNIQUES Checklist outlines the ...
https://www.wbginvestmentclimate.org/.../the-l...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
EFFECTIVE LETTER WRITING TECHNIQUES. Checklist outlines the components of the
carefully-structured direct marketing letter, and the sig- nificance of each ...
22.
Simone's Blog - 7 Sound Techniques for Effective Writing
www.simonesblog.net/...writing-tips/.../sound-t...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
7 Sound Techniques for Effective Writing. The following rhetorical tools enrich writing by
eliciting a primal emotional response in readers: 1. Alliteration.
23.
Ten Tips for Tasks: Best Practices for Writing
Effective Procedures ...
www.writersua.com/articles/tentips/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing procedures therefore deserves time, thought, and careful analysis. Following to
these best practices throughout the process helps TCs (technical ...
24.
How to Create Effective Scenes and Chapters in ... Writing Forward
www.writingforward.com/.../how-to-create-eff...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
31
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Creating scenes and chapters. About the Author: Idrees Patel is a 13-year-old blogging
about creative writing tips at Writers' Treasure. Check out his free series, ...
25.
Effective Techniques for Getting the Reader's Sympathy
www.how-to-write-a-book-now.com/e...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Glen C Strathy
Question: What are the most effective techniques to naturally make the reader feel the
emotion that ... So it can help to know what audience you arewriting for.
26.
Answering style Q's | leavingcertenglish.net
leavingcertenglish.net/2011/.../answering-style-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Nis 2011 - Identify 4 elements of effective speech-writing & comment on their ...makes
each technique effective – this refers to both the effect the technique ...
27.
Effective Technical Writing, Interpretation and Editing Techniques
www.dacemiarc.com/.../127-technical-writing
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Tem 2013 - Participants from the different Provinces of Region-12 in workshop activities.A
three-day seminar workshop entitled “TECHNICAL ...
28.
Tips for essay writing - The University of Auckland Library
www.library.auckland.ac.nz/.../index.php?...tip...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for essay writing. The following resource provides some suggestions
for effectiveessay writing. You can also bring your essays to an SLS tutor for guidance ...
29.
Noise Techniques You Should Use To Effective Writing A Blog Flickr
www.flickr.com/photos/.../10139462893/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
32
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
7 Eki 2013 - ... With These Home Improvement Tips, Bob The Builder Will Have Nothing On
You · Noise Techniques You Should Use To Effective Writing A ...
30.
Using Articles-Effective Writing Techniques | Work + Money Yahoo ...
shine.yahoo.com/.../using-articles-effective-wri...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
23 Mar 2010 - From the blog Work + Money: Using articles as a way to boost subscribers
and sales has been a tactic used by internet marketers for some time ...
31.
Effective Email Writing Tips and Etiquette Training Toronto ...
www.brucemayhewconsulting.com/index.cfm?...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective business email writing training supports your personal and corporate brand,
Toronto strategic marketing consultant Bruce Mayhew shares smart email ...
32. [PDF]
“Starting an Effective Dissertation Writing Group”
www.grad.wisc.edu/education/.../dwgstarterkit....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
“Starting an Effective Dissertation Writing Group”. Hume Writing ... A worksheet and
handout of tips to help you more efficiently apply feedback and revise your ...
33.
Get The Most Out of Your Survey: Tips for Writing
Effective Questions ...
fluidsurveys.com/get-the-most-out-of-your-sur...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 A u 2010 - Perhaps the most important factor in carrying out a successful survey is the
quality and structure of the questions you ask. At the end of the day, ...
34.
Learning from journalism: write better using writing
tips for effective ...
www.internetevangelismday.com/writing.php
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
33
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing for the Web requires the gifts of the journalist rather than the preacher. Here are
many online resources to help us improve our writing skills.
35.
Content Writing Skills: Tips for Effective Written Content
webdesignpeeps.com/tips-for-effective-content...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Essential tips to help you improve your content writing skills. A well written content
engages your visitors.
36.
The Essentials: Ten Tips for Effective Business Writing
www.eliteediting.com/blog/post.aspx?id=73
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Ara 2011 - The Essentials: Ten Tips for Effective Business Writing. line. LATEST FROM
THE BLOG. NaNoWriMo 2013. line. Quick Tip: Lose vs. Loose. line.
37.
reference for writers - 5 Tips for Writing an Effective Plot Twist
referenceforwriters.tumblr.com/.../5-tips-for-w...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 Haz 2013 - 5 Tips for Writing an Effective Plot Twist http://writeitsideways.com/5-tips-forwriting-an-effective-plot-twist/ “ Plot twists are used when telling just ...
38.
Best Effective Writing Techniques To Smarten Up Your
Professional ...
www.selfgrowth.com › ... › Writing Tools
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn the Art of PersuasionLearning business writing, some of you, may find heavy but
enrolling yourself in online business writing courses can turn into a joyful ...
39.
Writing for Business & Pleasure: Wilbers
www.wilbers.com/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
34
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Two 30-second writing exercises (updated weekly) ... "Great presenter – funny
andeffective." ... including free monthly writing tips delivered to your inbox.
40.
10 Tips For Writing Effective Web Copy | WebProNews
www.webpronews.com/tips-for-writing-effecti...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
22 Nis 2004 - Effective online writing is not about impressing the reader with your extensive
vocabulary. It's about communicating. Use short, simple words.
41.
EWS - Department of Distance Education - U.S. Army
https://dde.carlisle.army.mil/ews/lessons.cfm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
However, these sites can provide students with effective writing techniques from multiple
perspectives (civilian, military, governmental, etc.). How EWS started.
42.
Exam writing techniques : s3 : University of Sussex
www.sussex.ac.uk/s3/?id=71
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Exam writing techniques. The best way to do well in exams is to make sure you are well
prepared and have done your revision. For help, see our advice on ...
43.
The Best and Worst Learning Techniques - Ideas - TIME.com
ideas.time.com/.../highlighting-is-a-wa...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: ANNIE Murphy Paul - 477 Google+ çevresinde
9 Oca 2013 - Lastly, summarizing, or writing down the main points contained in a
text, ... Also how effective some techniques are or not could depend on the ...
44.
How to Write Great Blog Content : @ProBlogger
www.problogger.net/how-to-write-gre...
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
35
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Darren Rowse - 150.614 Google+ çevresinde
Techniques. Make Your Writing Scannable – one of the most important tipsfor
online writing; How Long Should a Blog Post Be? – another common question ...
45.
Tips for writing more effective leads | Poynter.
www.poynter.org/.../writing.../live-chat-today-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 Eyl 2012 - Create. Inform. Engage. | Journalism training, media news & how to's.
46. [PDF]
Reflective Journal Writing as an Effective Technique in the Writing ...
scholar.najah.edu/.../reflective-journal-writing-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: M Farrah - lgili makaleler
1. Introduction. Reflective journal writing is an effective learning technique that enables
students to learn while they are writing. Students can use journals.
47.
Speechwriting 101: Writing an Effective Speech | Public Affairs
Council
pac.org/.../speechwriting-101-writing-effective...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Whether you are a communications pro or a human resources executive, the time will come
when you will need to write a speech for yourself or someone else.
48.
7 Steps to Writing More Effective Blog Posts | Homestead
www.homestead.com/.../7-steps-writing-more-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Go Back | Posted in: Website Building Tips - on June 27, 2013. Anybody can write a blog
post – yes, anybody – but writing a really good blog post is a little more ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
36
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
49.
10 Secrets to an Effective Performance Review: Examples
and tips ...
www.businessmanagementdaily.com/.../Perfor...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Secrets to an Effective Performance Review: Examples and tips on employee
performance evaluation, writing employee reviews, a sample performance ...
50.
Writing an effective CV - Robert Half
www.roberthalf.co.uk › ... › Careers Advice
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing a stand-out cover letter · Job search etiquette · Interview tips and advice · Assessing
a job offer · Effective networking ... Writing an effective CV. CVs are ...
51.
San Francisco Edit Newsletters
www.sfedit.net/newsletters.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Fourteen Steps to Writing an Effective Discussion Section · Twelve Steps
to Writingan Effective Materials and Methods · Twelve Steps to Developing Effective ...
52. [PDF]
Responding to RFPs—Writing Effective Proposals Day 2 ... - IWCAM
iwcam.org/...writing-effective...effective...writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Day 2: Effective Proposal Writing. Techniques. GEF-IWCAM Training Workshop.
Responding to RFPs - Writing Effective Proposals. Prepared and Conducted by ...
53.
9 Tips to Write Effective Google AdWords Copy | Search Engine ...
www.searchenginejournal.com/...tips...effectiv...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Oca 2009 - 9 Tips to Write Effective Google AdWords Copy ... So here are 9 tipsthat
you can consider while writing your next PPC Advertisement: 1.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
37
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
54.
5 steps to writing an effective paragraph | Survive and Thrive in
Grad ...
eebatou.wordpress.com/.../5-steps-to-a-writing-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21 Oca 2007 - We have already discussed why writing an effective title is the key to... from
Copyblogger's Ernest' Hemingway's top 5 tips for writing well:.
55.
Email Marketing Tips: Writing Effective Email Subject Lines
www.chrisg.com/email-marketing-tips...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Chris Garrett - 11.362 Google+ çevresinde
Email Marketing Tips: Writing Effective Email Subject Lines. Email Marketing Tutorial. In
the last article of this Email Marketing tutorial series we looked at email ...
56.
Quick Tips to Improve Your PR and Marketing Writing - Journalistics
blog.journalistics.com/.../improve_yo...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Jeremy Porter - 162 Google+ çevresinde
30 Mar 2009 - In the case of this blog post, I'm writing to provide some tips on
more effective writing. I'm hoping that you, the reader, finds something of value ...
57.
Ten Tips for Writing an Effective Mission Statement AllBusiness.com
www.allbusiness.com/writing.../16570069-1.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn how to write an effective, engaging, and clearly defined mission statement that
announces your company's goals to customers, clients, and investors.
58.
Effective Communication: Tips on Technical Writing - IEEE Xplore
ieeexplore.ieee.org/iel5/79/.../04490209.pdf?...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
38
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: HS Malvar - 2008 - Al nt lanma say
: 5 - lgili makaleler
reviews some basic principles and dis- cusses a few tips (dos and don'ts)
about writingtechnical papers. CONTEXT. You worked hard on your technical proj-.
59.
12 Tips for Writing More Effective Business Emails | Small
Business ...
smallbusinessbonfire.com/business-email-tips
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 ub 2012 - Emily shares 12 tips that will help you use email as a powerful small business
tool that gets results.
60.
Effective Presentations - Presentation Tips - Writing Presentations
www.communicationpowerinc.com/effective-p...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn from the presentation experts – Communication Power, Inc. – with over 20 years of
experience training people to write and deliver more effective ...
61.
Plain Words - Effective Business Writing in a Day Training
Course ...
www.plainwords.co.uk/co_effective_business_...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Plain Words, Training Course in Effective Business Writing. ... Delegates practisewriting
effective business correspondence, learning the techniques through ...
62.
Tips for Effective Humor Writing | Suite101
suite101.com/.../tips-for-effective-humor-writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
29 Eki 2013 - How to use your creative writing talents to get your audience laughing.
63. [PDF]
10 Techniques for Writing Effective Briefing Notes - Advocacy School
advocacyschool.org/.../OHCCslideshowJune17...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
39
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing. Effective. Briefing Notes. Ontario Healthy. Communities Coalition. Susan Doyle for
Advocacy School. 20 June 2013 ...
64.
Efficient Ways to Improve Student Writing
www.uww.edu/.../improve_student_writing.ph...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
View the improvement of students' writing as your responsibility. ... Techniques for
eliminating ... speaker from the composition department or student learning center to talk to
your students about effective writing and common writing problems.
65.
Five Tips for Effective Blog Writing | paulgillin.com
gillin.com/.../five-tips-for-effective-blog-writin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Ara 2009 - In a couple of recent entries (here and here), I discussed tricks for coming up
with ideas for entries for your blog. Now let's look at how to ...
66.
Writing an Effective Resume - Career Services - UC San Diego
career.ucsd.edu/.../writing-effective-resume.ht...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing an Effective Resume. Use these tips to write an effective resume that meets the
employer's needs and gets you an interview. See some sample resumes ...
67.
Writing Effective PPC Ads: Learn Techniques in ... - Sebo
Marketing
www.sebomarketing.com/pay.../writing-ppc-ad...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn more about the 5 main components of successful PPC ads.
68.
Ten Tips for Effective Internet Article Writing - A1-Optimization
www.a1-optimization.com/article-writing-tips....
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
40
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
How to write effective Internet articles for newsletters and websites.
69.
Get the edge: Writing effective funding proposals for government ...
https://charityvillage.com/Content.aspx?...Writi...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 Ara 2012 - Need a crash course in effective proposal writing techniques? Our
Proposal Writing eLearning course will help you learn how to create ...
70.
Writing Dialogue - Novel Writing Tips by Peder hill - musiktherapie.at
www.musik-therapie.at/.../Dialogue&Detail.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Dialogue and other writing tips on how to write a novel. ... Writing effective dialogue is
often what distinguishes the professional writer from the not quite. This is ...
71. [PDF]
effective interview techniques for hiring internal auditors
https://na.theiia.org/.../Effective%20Interview...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
effective interview techniques to identify candidates who possess the skills .... outlined that
because they issue a number of reports, effective writing skills are ...
72.
How to Be a Good Writer (with Writing Exercises) - wikiHow
www.wikihow.com › ... › Better Writing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Re-read books and articles that strike you as effective, and closely examine the way they
use words. 4. Meet a Writer! A writer could give you tips as well as tricks ...
73. [PDF]
A Guide to Effective Instruction in Writing, Kindergarten ... - eWorkshop
www.eworkshop.on.ca/.../Guide_Writing_%20...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
41
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A Framework for Effective Early Writing Instruction . . . . . . . . . . . 1.25 ..... a variety of
assessment and evaluation techniques, used to inform program planning and ...
74.
Effective Writing Is Achievable! Read The Following Five Tips
www.marketingusingvideo.com/effective-writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
23 May 2013 - Marketing online cannot happen efficiently without effective writingskills.
Consider the points in this post and hone them. It is not difficult!
75.
Tutorial: 21 Writing Tips for an Effective Resume
allyouneedislists.com/.../21-effective-resume-w...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Haz 2011 - Thinking about a career change or applying for your first job? Read this useful
tutorial to write an effective and successful resume.
76.
10 Tips on Writing an Effective Cover Letter - MyFirstJobSite.com
www.myfirstjobsite.com/10-tips-on-w...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Andrew Stillman
2 Kas 2011 - The cover letter is an essential element in your job application. On this article,
we discuss ten valuable tips on how you can write a more ...
77.
Tips For Effective Proofreading | University Writing Center | UALR
ualr.edu/writingcenter/.../tips-for-effective-pro...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 Kas 2009 - Proofread backwards. Begin at the end and work back through the paper
paragraph by paragraph or even line by line. This will force you to ...
78.
BBC - GCSE Bitesize: The question on comparing writing
techniques
www.bbc.co.uk › Home › English › Reading
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
42
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A secondary school revision resource for GCSE English. Top exam tips for GCSE English.
79.
5 Tips For Effective Blog Writing | Simple SEO Group
www.simpleseogroup.com › Blog
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Brendan Egan - 106 Google+ çevresinde
18 Eki 2012 - This article will focus more on tips for effective blog writing and what you
should keep in mind when writing your blog post after you've decided ...
80.
Use Case Examples -- Effective Samples and Tips GatherSpace.com
www.gatherspace.com/.../use_case_ex...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Darren Levy - 38 Google+ çevresinde
12 Haz 2013 - In some of the tips below, we'll use eBay features for example use cases.
Before we get into this blog post for writing effective use cases for ...
81.
"How to Write an Essay -- 10 Easy Steps": A Step-by-Step Guide
For ...
www1.aucegypt.edu/academic/writers/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
If you know the steps and understand what to do, writing can be easy and even fun. ...Links
to the writing steps are found on the left, and additional writing ...
82.
Writing Effective Email Copy: Tips & Techniques - Solo Ad
www.10dollarsoloads.com/writing-effective-e...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 A u 2011 - When it comes to writing effective email copy, QUALITY matters. It is one of
the major factors that determines if an email advertisement ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
43
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
83. [PDF]
Effective Resume Writing Techniques RSG Health Services has ...
www.radsciences.com/.../Effective%20Resume...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Resume Writing Techniques. RSG Health Services has recently been asked by
many technologists for our suggestions on resume writing and ...
84.
Tips for effective English writing in IELTS exam - WizIQ
www.wiziq.com/.../114538-Tips-for-effective-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This presentation gives the tips to improve the acadamic writing skills for IELTS exam. It
gives an idea to use the effective and complete words in se...
85.
Tips for Writers, Writing Effective Description is not a Sin ...
teacherwriter.net/.../tips-for-writers-writing-eff...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
30 Mar 2011 - Much of the writing advice today says to keep your writing lean, spare, and
focused on the action. Readers don't have time or patience for ...
86. [PDF]
WRITING EFFECTIVE USE CASES - Alistair Cockburn
alistair.cockburn.us/get/2465
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Effective Use Cases is a technique guide, describing the nuts and bolts of use
case writing. Although you can use the techniques on almost any project, ...
87.
Get Visual: A Technique for Improving Student Writing | Faculty
Focus
www.facultyfocus.com/.../effective.../get-visual...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
44
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
26 Kas 2012 - Improving student writing requires more than teaching about inquiry, research
strategies and drafting techniques. Adding a visual component to ...
88.
Evidence-based practices for teaching writing
education.jhu.edu/PD/.../Winter2011.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Scientific studies of writing interventions provide a more trustworthy approach for
identifying effective methods for teaching writing; they supply evidence of the ...
89.
Effective Writing | Learn Science at Scitable - Nature
www.nature.com/.../effective-writing-1381598...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing is clear, accurate, and concise. ... Effective Writing .... expression, as
may be the case for techniques such as SEM or projects such as FALCON, ...
90.
Simple and Effective Writing SEO Tips for Beginners - Guides Wikinut
guides.wikinut.com › Guides › Web › SEO
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Haz 2013 - As editor, every article, blog post and press release is written must conform
to the basic rules of SEO.
91.
Why leads ignore your emails: Five quick tips for effective writing ...
www.buyerzone.com/.../why-leads-ignore-you...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
23 Nis 2010 - Keeping this in mind, here are five tips for writing effective business
communications: 1. Get to the point - Beginning with the first sentence, your ...
92. [PPT]
SPCTRM 2006: Writing
www.stanford.edu/.../Writing_SPCTRM.ppt
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
45
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Principles of Effective Writing. "Writing is an art. But when it is writing to inform it comes
close to being a science as well." --Robert Gunning,The Technique of ...
93.
12 Tips for Better Business Writing - Lifehack.org
www.lifehack.org/.../12-tips-for-better...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Dustin Wax - 271 Google+ çevresinde
10 Eyl 2009 - A cornerstone of effective writing is describing benefits, not features. ... If
your business writing isn't up to snuff, follow the tips above and see if ...
94.
Writing effective interpretation - Scottish Natural Heritage
www.snh.gov.uk/.../writing-effective-interpreta...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
There are a number of writing techniques that will help your text relate to your
audience: ... Humour can be a very effective way of relating to and engaging your ...
95.
10 Tips for Writing Effective Marketing Emails - Acumium
blog.acumium.com/.../10-tips-for-writ...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Christopher Uschan - 149 Google+ çevresinde
19 Haz 2012 - Email is still one of the best means for communication. As social media and
marketing guru Chris Brogan indicates about email, most people ...
96.
Creative Writing Ideas & Creative Writing Tips
www.creativejuicesbooks.com/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Creative Writing Tips: Success Secrets of Great Authors: Creative writing tips show how to
improve writing skills through effective use of figurative language, ...
97.
UR
Techniques for Writing and Presenting a Scientific ... - Wageningen
applicaties.wageningenur.nl/.../Details.aspx?...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
46
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The workshop focuses on essential techniques for effective writing and presentation of
scientific information, and includes a session on the publishing process ...
98.
9 Tips for Writing Effective SEO Content - Kim Garst
kimgarst.com/tips-for-writing-effectiv...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Kim Garst - 11.749 Google+ çevresinde
26 Ara 2012 - What's your search engine optimization strategy? Whether you
are writing your latest blog post or putting together a post for Google+, you need ...
99.
Writing Skills: Tips for Writing Essays | Infoplease.com
www.infoplease.com/homework/hwessays.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Writing Essays. Since the Homework Center can't tell you what to write on, here are
some suggestions for coming up with a good topic. First, choose a ...
100.
13 simple journalist techniques for effective interviews | Matador ...
matadornetwork.com/.../13-simple-jou...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: sarah stuteville - 295 Google+ çevresinde
26 Nis 2013 - 13 simple journalist techniques for effective interviews ... The finished
product may be a piece of writing that you craft, but the material a result of ...
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
47
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Önceki12345678910Sonraki
1. Your fourth grader and writing under the Common Core Standards ...
www.greatschools.org/.../339-fourth-grade-wri...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Ara 2012 - 4th grade narrative writing. A narrative means writing a story, and this year
your child will be expected to use storytelling techniques, descriptive ...
2. 10 Tips for Effective Email
www.protrainco.com/essays/emltip.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Ten tips for effective email. ... You may be surprised to find where your message ends up
(as an example of "What Not To Do" in our writing class?). 3. Keep your ...
3. Effective Report Writing - Management Study Guide
www.managementstudyguide.com/effective-re...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The essentials of good/effective report writing are as follows-. Know your objective, i.e., be
focused. Analyze the niche audience, i.e., make an analysis of the ...
4. Effective Writing Techniques to Spice Up Your Site
www.globalwebdesignseo.co.uk/.../effective-w...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Eki 2012 - Use of Strong verbs has more impact than adverbs and adjectives. Sprinkle
your prose with powerful verbs to give your words momentum and ...
5. English 3764 - Technical Writing: Tips for Effective Memos
wiz.cath.vt.edu/tw/TechnicalWriting/.../keys.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
48
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
When writing effective memos, follow these guidelines: Include the identifying information.
Clearly state the purpose. Use headings, lists or other highlighting ...
6. Essay Writing Techniques That Are Effective and Useful - My Opera
my.opera.com/.../essay-writing-techniques-that...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Ara 2012 - There are several essay writing techniques which are guaranteed useful
and effective. Essays.mightystudents.com provides a list of writing ...
7. Writing Effective Headlines
web.ku.edu/~edit/heads.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
(For examples of the good, the bad and the ugly, go to Good headlines and Problem
headlines after you read these tips on “Writing Effective Headlines.”) ...
8. 8 Tips to Writing an Effective Business Blog | Search News Central
searchnewscentral.com/.../8-tips-to-wri...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Gabriella Sannino - 6.794 Google+ çevresinde
27 Kas 2012 - Here are eight blogging tips to help maximize your online presence,
demonstrate thought leadership in your field and drive conversation with ...
9. 3 Tips for Writing an Effective Project Management Resume » Blog ...
www.greatresumesfast.com › Home › Resumes
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
26 Tem 2013 - Are you a project manager? Or perhaps you're trying to obtain a position in
project management? Well, great news! I have some practical ...
10. [PDF]
EFFECTIVE WRITING
www.mc.edu/rotc/index.php/download.../58/
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
49
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
DA PAM 600-67, Effective Writing for Army. Leaders, provides techniques to help you
apply those principles, or components, of the. Army writing standard. 1.
11.
Effective Learning Booklets - Bradford University School of ...
www.brad.ac.uk/management/els/elsbooklets/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This identifies, describes and illustrates six key features of effective writing. ... and skills
questionnaire, plus advice on accelerated-learning techniques that ...
12. [PDF]
Developing reports - Tips for writing clearly & effectively
som.flinders.edu.au/.../Developing%20reports....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Developing reports - Tips for writing clearly &
effectively ... Workplace writing iseffective insofar as it contains information that is useful to
the reader(s). Things to ...
13.
26 Tips for Writing Great Blog Posts | Social Media Examiner
www.socialmediaexaminer.com/26-tip...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Debbie Hemley - 884 Google+ çevresinde
23 Oca 2012 - Follow these 26 tips to create optimal blog posts every time you sit
down ... Lee Odden offers a great piece of advice: “One particularlyeffective ...
14.
Writing Effective Paragraphs
www.calstatela.edu/faculty/.../paragraphs.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A poorly developed paragraph can be well-written, but it is usually ineffective
and ... Aneffective paragraph develops the main idea with enough detail to hold the
reader's ....This technique is called "old-to-new" and is one of the most important ...
15.
6 Tips For Clear and Effective Blog Writing - Blogging tips
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
50
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
www.bloggersentral.com/.../6-tips-for-clear-eff...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 ub 2012 - To make sure your blog is one that keeps readers coming back, follow these
six basic steps for clear, effective blog writing.
16.
Top 12 Tips To Writing Effective Google AdWords Select Ads
www.businessknowhow.com/.../googleadword...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Effective Google AdWords Select Ads: Using Google's pay-per-click advertising
system is a proven way to bring customers to your site. These tips will get ...
17.
Effective Technical Writing - American Management Association
www.amanet.org › ... › Seminars › Classroom
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
If writing technical information and effective memos, letters, reports, manuals, ...seminar
will show you proven technical writing approaches and techniques that ...
18.
Prewriting Strategies - NCWC: Faculty Pages
faculty.ncwc.edu/.../prewriting_strategies.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Prewriting is the first stage of the writing process and the point at which we discover ...Listed
below are some of the most common types of prewriting techniques.
19.
5 Great Tips to Effective Letter Writing - Ezine Articles
ezinearticles.com › Communications
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
30 A u 2006 - Many people might wonder the need for letter writing in a world dominated by
emails. If you wish to streamline your communication, never ...
20. [PDF]
Effective KSA Writing - National Park Service
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
51
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
www.nps.gov/.../ksa_writing_pg_jun_2006.pd...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Haz 2006 - techniques to effectively complete KSAs. ... Write Effective KSA
Responses ... Effective KSA Writing for Job Applications is for all employees ...
21.
6 Style Approaches to Effective Blog Writing [TIPS] - Sandstorm
Digital
sandstormdigital.com/.../6-style-appro...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Omar Kattan - 239 Google+ çevresinde
7 Ara 2012 - Blog and Mouse. As the era of outbound interruption marketing on the Web
draws to a close, blog writing takes its place. Company and ...
22. [PDF]
The Writing Process:Drafting, Revising, and Editing - Fountainhead ...
www.fountainheadpress.com/.../eng_writingpr...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
and how to use them to produce effective writing as well as
brainstorming techniquesthrough which you can discover an interesting topic and begin
drafting.
23.
sales letters, Sales - 7 Tips for Writing Dynamic ... Entrepreneur.com
www.entrepreneur.com/article/53856
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Does your mind go blank when you begin writing a sales letter? Do you have good ...These
seven tips can help you write more effective sales letters: 1. Be the ...
24.
How to write effective Test cases, procedures and definitions ...
www.softwaretestinghelp.com/how-to-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
52
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
yazar: Vijay S - 1.772 Google+ çevresinde
Writing effective test cases is a skill and that can be achieved by some ...Here I will share
some tips on how to write test cases, test case procedures and some ...
25.
Four tips for writing effective D&D read-aloud text « The RPG ...
rpgathenaeum.wordpress.com/.../four-tips-for-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
9 May 2009 - One of the most challenging aspects of designing a Dungeons & Dragons
adventure is writing engaging read-aloud text that describes the ...
26.
Rhetorical Analysis | University Writing Center
writingcenter.tamu.edu/...writing/rhetorical-ana...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
In writing an effective rhetorical analysis, you should discuss the goal or purpose of the
piece; the appeals, evidence, and techniques used and why; examples of ...
27.
10 tips for writing effective, attention-grabbing headlines and ... Forty
forty.co/.../10-tips-for-writing-effective-attenti...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 tips for writing effective, attention-grabbing headlines and titles. Megaphone
Announcement. Whether you work as a copywriting professional or just dabble in ...
28.
Essentials of English: A Practical Grammar & Handbook
of Effective ...
www.barnesandnoble.com/w/.../1000091138
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Kullan
oyu: 5 - 1 oy
3 Tem 2000 - ... A Practical Grammar & Handbook of Effective Writing Techniques.
1/... usage, punctuation, and effective writing of papers and resumes.
29.
How to Write an Effective Essay · engVid
www.engvid.com/how-to-write-an-effective-es...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
53
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
8 A u 2009 - A simple method for writing a good, effective essay in English. ...forming
sentence and spelling) please give me some tips to improve my wright ...
30.
comments from student evaluations - College Writing Programs
writing.berkeley.edu/courses/.../testimonials.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
"I am a more effective writing as a result of my work in this course. ... I am now able to 1)
apply writing techniques such as you attitude, active voice, positive ...
31.
Writing Tips - The Roberts Group Editorial & Design Services
www.editorialservice.com/writing.../11ways.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
WriteTips is our revised and expanded version of these tips. It's now available
in ... Clear,effective business writing is more important than ever. Thanks to the ...
32.
What Makes a Good Story? (Tips for Young Authors) - Aaron
Shepard
www.aaronshep.com/.../elements.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Aaron Shepard
Basic elements of story writing for young authors, from a popular children's
author. ... Decide about writing the story either in “first person” or in “third person.
33.
Effective Writing Center (EWC) online guide. Chapter 8: Other ...
www.umuc.edu/writingcenter/.../chapter8-08.c...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing Center (EWC) online guide. ... Steps to Writing an Argument ... e.g.,
clustering, association, journalist's questions, [see Chapter 2: Techniques to ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
54
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
34.
Effective Written Communication - Idea
www.ideafit.com › ... › October 2006
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Do you know the elements of effective written communication? .... Vogel, A. 51 Need-toKnow Writing & Marketing Tips for Fitness Pros— a free e-booklet ...
35.
Tips for writing an effective sales email - Copywrite Now
www.copywritenow.co.uk/tips-writing...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Phil Williams - 99 Google+ çevresinde
27 Kas 2012 - The basic fundamentals of writing an effective sales email,
copywriting tips for clear and direct marketing.
36. [DOC]
Tips for Writing Effective One-Page Resumes
upcp.ece.gatech.edu/.../Tips%20for%20Writin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Writing Effective One-Page Resumes. At career fairs, most companies place a
one-page limit on resumes. Because of this length constraint, you will ...
37.
The Write Approach: Techniques for Effective Business Writing ...
books.google.com › ... › Business Writing
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Olivia Stockard is a New York-based communications consultant who helps business writers
use their skills in analysis and logic to produce successful business ...
38.
Effective E-mail Writing | IWCC Training, Writing, Presentation
and ...
iwcctraining.com/effective_e-mail_writing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
55
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Ten Plus One Tips For Effective E-mail Writing. Keep your message short. If your readers
have to scroll more than two pages down to read your message, they ...
39.
7 Tips For Writing Effective Multiple Choice Questions |
ExitTicket ...
exitticket.org/7-tips-writing-effective-multiple-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
14 Eki 2013 - ExitTicket accelerates student achievement by identifying misunderstandings
for the student and teacher in the moment.
40.
Tips for writing an effective tutorial : Janko At Warp Speed
www.jankoatwarpspeed.com/tips-for-writing-a...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for writing an effective tutorial. September 22, 2009 • 25 comments • 5 minutes
read. Writing a development tutorial requires a few more considerations in ...
41.
Writing style guides, Effective business writing
www.alexcommunications.com/style_guide.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
tips for writers bölümüne geç - Identify your reader(s). Write from the reader's point of view.
Know why you are writing. Choose the proper tone. Get to the ...
42.
REPORT WRITING TECHNIQUES - SCT
sct.emu.edu.tr/.../report_writing_techniques.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
REPORT WRITING TECHNIQUES. WHAT IS A REPORT? A Report may be defined as a
document in which a given problem is examined for the purpose of ...
43.
What are the best persuasive writing techniques? Common Writing ...
community.write.com/.../1521-what-are-the-be...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
56
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
27 Nis 2012 - 4 gönderi - 4 yazar
posted in Common Writing Questions: It's been said that the best persuasive ... But what
other writing techniques are effective in persuading the ...
44.
Legal Writing in Plain English, Exercises - University of Chicago
press-pubs.uchicago.edu/garner/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips on generating thoughts, organizing them, and creating outlines; Sound advice on
expressing your ideas clearly and powerfully; Dozens of real-life writing ...
45. [PDF]
Tips & Techniques for Effective College Writing - bridgenec
bridgenec.pbworks.com/.../Tips+%26+Techniq...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips & Techniques for Effective College Writing. Lisa D'Adamo-Weinstein, Director of
Academic Support (Northeast Center). Whether you are a new student or ...
46. [DOC]
Checklist for effective narrative writing
www.edu.dudley.gov.uk/.../Checklist_for_effe...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Checklist for effective narrative writing. 1. Opening/introducing
characters ...Techniques for introducing and developing characters. Using an interesting
name.
47.
NAIT | Tips for Exam Writing and Nervousness
www.nait.ca/54477.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Be extremely well prepared for exams by reviewing daily and weekly. Use effectiveexam
preparation and writing techniques. Test yourself at regular intervals to ...
48.
6 Tips To Effective Website Copy Writing | Search Engine ...
www.techwyse.com/.../good-website-content-k...
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
57
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
19 Eyl 2008 - Good web page content are believed to be the most deciding factor in
achieving optimal organic rankings; if that is the case, it then makes ...
49.
5 Tips for Writing an Effective Complaint Letter - Woman's Day
www.womansday.com/.../5-tips-for-writing-an...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn how to write an effective consumer complaint letter that gets results at
WomansDay.com.
50.
Tips for Writing an Effective Prospecting Sales Script | Producers ...
www.producersesource.com/.../tips-for-writing...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Writing an Effective Prospecting Sales Script. » By Wendy Weiss. Many people
think they can just “wing it” or they “know what they want to say” when ...
51.
webinars that teach effective business writing conveniently and ...
lyndamcdaniel.com/webinars/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
To help you learn the writing process (and lots of creativity tips and techniques), I offer ondemand and live webinars that teach effective business writing ...
52.
6 Unique Tips on Writing Effective Web Content | VistaMedia, Inc.
www.vistamediainc.com/6-unique-tips-on-writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing effective web copy to promote your online business is not a challenging feat. In fact,
anyone armed with the right kind of information can learn and perfect ...
53.
Tips for Writing an Effective Audio Script
www.frugalmarketing.com/.../audio-script.sht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
58
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Audio scriptwriting is not a skill we're commonly taught, but whether you are creating tape
sets, audio newsletters or a recorded welcome message for your web ...
54. [PDF]
Writing Effective Proposals
www.csrees.usda.gov/.../11_rhse_health_welln...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Effective Proposals. 1. ... Summarize purpose, objectives and methods. ...expect to
happen, while methods describe how you will reach those ends.
55.
Writing to argue - Englishbiz
www.englishbiz.co.uk/mainguides/argue.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The word argument suggests an animated disagreement - but a written argument
is ....Use effective argumentative techniques - that is, use rhetorical devices.
56. [PDF]
Writing an Effective Research Proposal
www.ais.up.ac.za/health/.../researchproposal.pd...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Random number table. Computer generated. Methods that are NOT Random. Alternate
days of the week. Alternate patients. Writing an Effective Research ...
57. [PDF]
EFFECTIVE WRITING FOR TODAY'S MEDIA - World Carfree Network
www.worldcarfree.net/.../effective_writing_for...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12. Effective writing for today's media exposes that popularised this practice; and the
people who felt harmed by this technique and sued for damages in court.
58.
Techniques in technical writing - free eBooks download - GoBookee
www.gobookee.org/techniques-in-technical-wr...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
59
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
EFFECTIVE WRITING TECHNIQUES TECHNICAL AND E-MAIL WRITING COURSE
Whether you are writing a memo to your boss or an email to a co-worker, ...
59.
Revision strategies - Skills4Study.com: Study Skills
www.palgrave.com › ... › Study skills › Exams
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The purpose of revision; Revision techniques; Seven tips for revision ... The
leasteffective ways are those that involve just reading through notes over and over. The
mosteffective ... Avoid wasting time re-writing this over and over again. 3.
60.
November 2000 - Effective Written Communications
www.itstime.com/nov2000.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 Haz 2009 - spike bullet November 2000 - Effective Written Communication. Effective
Writing Tips - e-mail and business letters: Writing Effective Proposals ...
61. [PDF]
Writing with Style Basic Tips - Utah Valley University
uvu.edu/.../writing.../writing%20with%20style....
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Word choice is important to clear and effective writing. The following techniquesstrengthen
word choice: SELECT STRONG NOUNS AND VERBS. < Use strong ...
62.
Writing Winning Technical Documents - Engineering Education ...
www.eeaust.com.au/Writing-Winning-Technic...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
“Great techniques. Turns writing into a logical, effective and easy task". “Excellent course,
I can use these skills immediately and critically”. “Very informative and ...
63.
EG139 Developing an Effective Writing Style
www.eg.bucknell.edu/~cs475/F97.../style.html
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
60
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Eyl 1997 - Developing an Effective Writing Style ... structure (3) understand a few
persuasive techniques and (4) persist in revising until your writing works.
64.
Creative Writing Tips - Writing Better Fiction
www.write-better-fiction.com/creative-writing-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
It's not hard to see that a writer needs a good deal more than a few creative writing tipsto
become proficient in the craft of effective storytelling. To understand the ...
65.
Business Letter Format, How To Write A Business Letter | Xerox
www.office.xerox.com › Home › Tips
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
To make sure you are writing the most professional and effective letter possible, ...You may
want to highlight key words to make them "pop" - this technique is ...
66.
Teaching Elementary School Students to Be Effective Writers ...
www.readingrockets.org/article/56378/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Teaching Elementary School Students to Be Effective Writers. By: Steven .... Teach
students techniques for writing effectively for different purposes. Students also ...
67.
150 Resources to Help You Write Better, Faster, and More OEDB.org
oedb.org/.../150-writing-resources/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Ellyssa Kroski - 267 Google+ çevresinde
150+ ö e - Resources for Academic Writing, Journalism, Creative Fiction, ...
On Copyblogger, Brian Clark offers tips on how to improve the content ...
Joanna Penn offers up her insights on writing, publishing, and book marketing ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
61
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
68.
Tips on Writing an Effective Artist Biography - MTT - Music Think
Tank
www.musicthinktank.com/.../tips-on-writing-a...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Kas 2011 - If you're not a spectacular storyteller or wondrous wordsmith, then the task
of writing or updating your biography can seem like an arduous task.
69.
Résumé Writing - Ontario
www.tcu.gov.on.ca/eng/career/resume.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 May 2013 - Service Canada has tips on writing an effective résumé. The Quintessential
Careers website has tutorials on how to write a résumé. The Career ...
70.
Writing a good title and description - eBay
pages.ebay.com › ... › Creating effective listings
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
... or products). Search Tips ... Writing an effective title. What to avoid ... effectivetitle.
Make a clear, compelling first impression by writing a great title for your item.
71.
How to Improve Your English Writing Skills 4 Effective Written ...
hypnotherapyhypnotist.com/how-to-improve-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
27 Eki 2013 - Here are 4 effective written communication tips to help you convey your
message successfully, whether it's in a memo, an email or a business ...
72.
Ten Tips For Better Business Writing - Forbes
www.forbes.com/.../better-business-writing-lea...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 May 2010 - “Clarity is the most important characteristic of good business writing,” says
Mignon Fogarty, creator of the “Grammar Girl Quick and Dirty Tips for ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
62
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
73.
Effective Writing Skills ONLINE course, 30 September-25
October ...
www.unssc.org/.../effective-writing-skills-onlin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Week 2: Effective Document writing, part I. This session provides participants with
approaches, techniques and skills to express a simple or complex idea with ...
74.
Ten rules for writing fiction | Books | theguardian.com
www.theguardian.com › ... › Books › Fiction
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
19 ub 2010 - ... all else fails, pray. Inspire by Elmore Leonard's 10 Rules of Writing, we
asked authors for their personal… ... Tips for writers. Illustration: Andrzej ..... The greater
your vocabulary the more effective your writing. We who write in ...
75. [PDF]
HOW TO WRITE AN EFFECTIVE RESEARCH PAPER
www3.nd.edu/~pkamat/pdf/researchpaper.pdf
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
HOW TO WRITE AN EFFECTIVE ... Note good and bad writing styles in the literature.
Some are ... Divide this section into Materials & Methods, Characterization,.
76.
11 Effective Tips to Boost Article Writing Skills - ShoutMeLoud
www.shoutmeloud.com/improve-article-writin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
How to improve your Article writing skills? Here, you will be getting 11 well experienced
enough tips which leads you to become a good writer. See inside.
77.
List of 10 Effective Writing Strategies for SEO | BrandonGaille.com
brandongaille.com/list-10-effective-wr...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Brandon Gaille - 452 Google+ çevresinde
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
63
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
22 Tem 2013 - A listing of 10 tips to SEO copywriting and writing content that helps
to ... and although it might be effective, one needs to understand how to use ...
78.
Tips on Writing an Effective Cover Letter by Jimmy Sweeney
www.readabilityformulas.com/.../writing-an-ef...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing a good cover letter is the best technique to standout among the thousands of
applicants. Make it creative as much as possible without jeopardizing its ...
79.
Effective Writing Podcasts - Screencast.com
www.screencast.com/users/KUWC/.../Effective%20Writing%20Podcasts/...
o
o
29 Quick Tips to Revision In this Effective Writing Podcast, Kurtis Clements discusses
practical and easy to apply revision tips concerning sentence-level issues.
80.
Brill
The Write Approach: Techniques for Effective Business Writing |
www.brill.com › Products › Book
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Discusses how the speed of technology can cause business writers to shortcut the thinking,
planning, and editing needed for good writing.
81.
Three tips for writing an effective cover letter - TechRepublic
www.techrepublic.com/.../three-tips-for-writin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
30 Tem 2009 - Some experts think that the introductory note you include with your resume is
even more important than the resume. Here are three tips for ...
82. [PDF]
Some Effective Grant Writing Tips - Graduate School | UTSA
graduateschool.utsa.edu/.../Booklet_for_Grant...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
64
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Page 1. Some Effective Grant Writing Tips. Do Your Homework: 1. Identify funding sources
(use Internet, Funding Resource Center). Government. Foundations.
83.
7 Tips for More Effective Writing | Goins, Writer
goinswriter.com/7-tips-for-effective-w...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Jeff Goins - 6.039 Google+ çevresinde
How do you write in a way that effectively communicates your point and gets people to do
what you want them to do? Here are 7 short tips for effective writing.
84.
Effective Technical Writing and Publication Techniques: A Guide ...
books.google.com.tr/books?isbn=184876135X - Bu sayfan n çevirisini yap
Joshua Aidoo - 2009 - Technical writing
PREFACE. The clear, concise and accurate communication of technical and scientific
information is of vital importance. Poor communication can, and has, ...
85. [PDF]
Effective Audit Report Writing - apipa 2009
apipa2009.pitiviti.org/.../effective_audit_report...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
techniques, the most important idea comes first. • When using effective writing. 19. • When
using effective writing techniques, ideas must be arranged logically.
86.
Tips for Writing an Effective Paper
www.msu.edu/user/dholland/.../420%20tips.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
22 Eyl 2001 - Topics in 20th Century Continental Philosophy: "Self, Other and Community"
(PHL 420, Fall 2001). Tips for Writing an Effective Paper.
87.
Techniques for Excellent Writing | Minnesota Council on ...
blog.mcf.org/.../techniques-for-excellent-writin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
65
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
7 Mar 2013 - MCF recently hosted a program called Techniques for Excellent Writing, part
of our Effective Grantmaking Series. Presenter Stephen Wilbers ...
88.
Marketing Copy - Writing Effective Marketing Copy
www.gnc-web-creations.com/marketing-copy....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Marketing Copy - Writing Effective Marketing Copy - These six simple techniques will help
achieve our two core goals of delivering key information up front and ...
89.
9 Tips for Writing Effective SEO Content | The eTail Blog
theetailblog.com/.../9-tips-for-writing-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Kelly Hushin
10 Eyl 2013 - I'm about to shamelessly poach an article from one of my favorite sources,
MarketingProfs – but it's all good as I'm telling you all how much I ...
90.
Top 5 Tips For Writing Effective Facebook Ads: Presentation at ...
omisem.com/effective-facebook-ads/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 Nis 2013 - The invitation to present top 5 tips for writing effective Facebook ads on April
23rd for Nelly Yusupova and the community of Webgrrls ...
91.
Quick Course On Effective Website Copywriting | Smashing
Magazine
www.smashingmagazine.com/.../quick-course-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 May 2012 - Here are the six steps of effective copywriting process: ... When it's your own
business that you're writing copy for, things go much faster, ..... is not the one that uses
sophisticated persuasion and mind manipulation techniques.
92.
5 Useful Tips on Writing Effective Newsletter Articles Inspirationfeed
inspirationfeed.com/.../5-useful-tips-on-writing...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
66
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
28 A u 2012 - Newsletters are an effective way to broaden your website's reach and
connect with your customers. In order to be effective, however, ...
93.
Tips for Effective Editing - Professional Writing Services
professionalwritingservices.net/tipsforeffective...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Editing requires great attention to detail, command of the English language, and knowledge
about the appropriate style manual. These tips will help you hone ...
94. [PDF]
Scaffolding Techniques For Improving Engineering Students' Writing ...
search.asee.org/search/fetch;...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
background knowledge of students. Scaffolding has been used as an effective
technique for improving students' writing skills in K-12 courses. 15. , ESL classes.
95.
4 Tips for Writing Effective Discussion Posts BestCollegesOnline.com
www.bestcollegesonline.com/.../4-tips-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Michael Keathley - 64 Google+ çevresinde
5 Kas 2012 - Discussions are one of the most common online class activities. Typically,
students are asked to post an initial response to a prompt; then at ...
96.
6 Simple And Highly Effective Writing Tips For Avid Authors Who
Blog
shahwharton.com/.../6-simple-and-hig...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Shah Wharton - 1.337 Google+ çevresinde
30 Mar 2013 - ... follower base, the quality of writing also needs to be top notch. Here are 6
simple, yet high effective writing tips that every author can learn from.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
67
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
97.
Effective Writing Methods, Instrumentation and Structures ...
www.talkclassical.com › ... › Today's Composers
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 A u 2010 - 14 gönderi - 6 yazar
Hi, I'm a pianist and been playing for twelve years. I'm also an amateur composer and I've
been writing for ten of those years. I'm not really ...
98.
Writing effective test cases using UML and the Functional Map ...
www.tqtraining.co.za › Training Courses
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing effective test cases using UML and the Functional Map technique.
Createeffective test cases using industry standard techniques and concepts.
99.
Effective Techniques
special.edschool.virginia.edu/.../interventions.h...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Here's a place where you can find effective teaching techniques. ... the words will not wrap
to the next line and you won't see what you're writing in the window).
100.
How to write a performance review or job appraisal. - SuccessFactors
www.successfactors.com/.../writing-effective-a...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
... how to write appraisals and learn the how-to secrets and get on writing an effectivestaff
employee performance review, job appraisals and evaluation tips.
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
68
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
1. Effective Business Writing - Communication Skills Suite Online ...
www.alliancetac.com/?PAGE_ID=2615
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The ideas, techniques, and checklists in this course apply to all forms of
business ...Recognize the difference between effective and ineffective writing; List and ...
2. 7 Secrets For Writing Effective Website Content - The Wpromoter
www.wpromote.com/.../7-secrets-for-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Ryan Farrell - 128 Google+ çevresinde
9 Haz 2011 - Because the truth of the matter is, when it comes to writing effective ... to
share my 7 secret tips for writing effective Internet marketing content. 1.
3. Ten Tips for Designing Writing Assignments
www.tengrrl.com/tens/034.shtml
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Traci Gardner
12 Haz 2005 - Traci's 34th List of Ten: Ten Tips for Designing WritingAssignments Posted
to WPA-L, WCenter, NCTE-Talk, and TechRhet on 3/27/01.
4. IELTS writing tips from British Council
takeielts.britishcouncil.org/.../writing-test-advic...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Use our IELTS writing tips to practice and prepare for your real IELTS writing test.
5. [PDF]
The Art and Technique of Effective Academic Writing - Pacific School ...
www.psr.edu/.../Ritter-ConnSyllabusWriting.p...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
69
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
17 A u 2012 - 1. The Art and Technique of Effective Academic Writing. ISD-8100/IDS0001. Pacific School of Religion. Online, July 16-August 3, 2012.
6. Principles of Organization - Guide to Grammar and Writing
grammar.ccc.commnet.edu/.../organization.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
When we talk about effective writing, we often think first about elements like word ...As
Hacker herself says, these patterns are "sometimes called methods of ...
7. Top tips for writing an effective business report | AccountingWEB
www.accountingweb.co.uk/...tips-writing-effec...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
29 Eyl 2010 - Presenting financial information isn't just about getting the figures right – the
language and style you use are just as important, explains the ...
8. Writing coach & book coach Lynda McDaniel Bay Area
afcbw.com/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Now I want to share all these writing tips, tools, and tricks of the trade with you so you can
deliver memorable and effective books and blogs, articles and e-mails.
9. Writing Effective Tests: A Guide for Teachers, Education Up Close ...
www.glencoe.com/sec/teachingtoday/.../40
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Time-saving tips served daily - Always fresh and always free! ... Writing
EffectiveTests: ... Creating effective tests is an essential task for all classroom teachers.
10.
Strategies for Effective Learning - Online Education
www.onlineeducation.net/.../strategies-for-effe...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
70
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Tips for Effective Study Habits: A useful collection of studying tips and
tricks. ... EssayWriting Basics: A comprehensive guide to essay writing technique.
11.
78.01.08: Effective Methods For Teaching Paragraph Development
www.yale.edu/ynhti/.../units/.../78.01.08.x.htm...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: P Limone - lgili makaleler
This is the most tragic result of our ineffective methods of “teaching” writing. ...behavioral
objectives are the cornerstones of an effective writing program, as they ...
12.
Key Steps to an Effective Presentation - My EggClectic Interests
seggleston.com/1/business/key-steps
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Here, I will attempt to give you a few tips & techniques and a bit of support ... The central
purpose of any presentation, written, oral or visual, is communication.
13.
Shorthand Writing - Study Skills
www.studycram.com/shorthand-writing.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Some Shorthand Writing methods are more effective or efficient than others. notetaking ... The only effective Shorthand Writing is that which boosts your grades.
14.
Techniques for Developing Effective Transitions in Writing by ...
www.humanities360.com › ... › Writing Tips
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
30 Oca 2011 - When composing a piece of writing, transitions are essential to unify ideas
and provide understanding to the writer's intent. Effective transitions ...
15.
Tips on Writing A Novel - Are You Ready? - TheNextBigWriter
www.thenextbigwriter.com/writing.../writing_a...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
71
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Post your writing to a private online writing community and online writing workshop ...By
reading other writers, you start to understand what is effective and what ...
16. [PDF]
THE WRITING PROCESS: - Kamehameha Schools
www.ksbe.edu/spi/.../writingprocessreport.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
In fact, teaching through inquiry was 3.5 times more effective in improving writingquality
than free writing techniques and more than 2.5 times more effective than ...
17.
SkillPath Seminars | Business Writing and Grammar Skills Made ...
www.skillpath.com/.../Business-Writing-Gram...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The “pre-writing” technique that'll have the words flowing effortlessly! ... Gain dozens of
field-tested strategies relied on by today's most effective business writers.
18. [PDF]
Aseptic Techniques Effective Writing Equipment Qualification Failure ...
gxpsrus.com/wp-content/uploads/.../training.pd...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Review the GMP requirements for aseptic practices. • Reinforce the use of aseptic practices
in the clean room during the manufacturing process. Effective Writing.
19.
Effective business-writing training course - Emphasis
» Writing Skills
www.writing-skills.com/.../high-impact-busines...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Our ultimate aim is not just to demonstrate new techniques, but to make sure you can apply
what you learn to your own writing. After all, whether it's your ...
20.
Twelve Tips to Teach the Reading-Writing Connection |
Pennington ...
penningtonpublishing.com › Home › Reading
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
72
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Tem 2009 - Applying an organizational pattern appropriate to the writing content
andeffective writing techniques will help the reader understand the ...
21.
Inc
Techniques for Writing More Effective Online Copy - Beluga Labs
belugalab.com/.../techniques-for-writing-more-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Techniques for Writing More Effective Online Copy. Writing for an online audience isn't
easy. Writing convincing copy and using appropriate keywords improves ...
22.
Importance of Effective Writing | Tutorvista.com
www.tutorvista.com › English
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
What is Effective Writing? An effective piece of writing is not just restricted to accurate
grammar and spelling. ... Pump - Primer Techniques. Read your finished ...
23.
Writing in Education and Human Development | Lynchburg College
www.lynchburg.edu/writing.../writing-educatio...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Additional Hints for Effective Writing. Reflection Papers: What is a Reflection Paper? 5
Steps to an Effective Reflection Paper Reflection ... Back to Writing Tips ...
24.
The relationship between reading and writing
www.k12reader.com/the-relationship-between-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
One of the most effective ways to help children build specific writing skills is to ...pieces or
revise previous pieces of writing emulating the authors' techniques.
25. [PDF]
Tips for writing policy.pdf
https://wiki.qut.edu.au/.../Tips%20for%20writi...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
73
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for writing policy. All types of organisation, for profit, nonprofit or government usually
have policies to guide the way work is done in the organisation. Policy ...
26. [PDF]
4. Summarizing Techniques: The Effective Indicators of Reading ...
sv.libarts.psu.ac.th/conference5/.../004.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Summarizing Techniques: The Effective Indicators of. Reading ... Summary writing is also
one of the important academic skills for students to show their reading.
27.
Storytelling Techniques For Effective Business Communications ...
www.ishmaelscorner.com/.../clever-headline-w...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21 Haz 2013 - The grab bag returns after a month in exile. Three quick takes on the
intersection of storytelling, digital and communications. To SEO or Not ...
28.
Tips on Writing - Harvard Business Review
hbr.org/web/management-tip/tips-on-writing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Decide What You Think First. When working on a challenging task — writing a speech,
preparing an important presentation, or developing a new idea — it's ...
29.
Tips for Writing a Great Play *Writers Write -- The IWJ*
www.writerswrite.com/journal/hughes.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips For Writing a Great Play · How Can I Help My Child Become a Writer In the Age of
Nintendo and Carmen San Diego? Effective Writing For the Workplace.
30. [PDF]
Optimizing Scholarly Communication: 30 Tips for Writing Clearly
www.nataej.org/authorsGuide/30Tips.pdf
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
74
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: KL Knight - Al nt lanma say
: 10 - lgili makaleler
Attention to matters of writing style ... elements of effective scholarly communication. You
are ... manuscript; here we present the following 30 tips for clear writing.
31.
Effective Writing Courses & Training | Sydney
blacc.com.au/effective-writing
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Our Effective Writing course overviews professional writing techniques, which can be
tailored towards report writing, academic writing, CVs, emails, or marketing ...
32.
Writers Digest University | Online Writing Classes, Workshops ...
www.writersonlineworkshops.com/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
From Writer's Digest, offering interactive, instructor-led online creative writing courses in
fiction, nonfiction, poetry, and memoir writing.
33.
Three Tips For Effective Pre-Writing - The Memoir Network
thememoirnetwork.com/three-tips-effe...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Denis Ledoux
23 Eyl 2013 - Before you begin to write your memoir, there are a number of nonwriting tasks which you must do--this phase of compiling your memoir is ...
34. [PDF]
Why is it important to write well? Effective Writing: - Sjph.net.sd
www.sjph.net.sd/.../SJPH-vol4i2-p308-309.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing should have the following ... reader with tips on scientific writing; hints and
guidance regarding the research methods and techniques; and a ...
35. [PPT]
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
75
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Effective Writing at the Graduate Level: Research Paper Organization
www.sdc.uwo.ca/writing/.../General%20Writin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing at the Graduate Level: Research Paper Organization ... Writing Support
Centre ... (Title, Abstract, Introduction, Methods, Results, Discussion).
36. [PDF]
Effective Verbal and Written Communication with those from other ...
medicine.osu.edu/.../Writing_for_other_cultur...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
They used a number of traditional healing techniques, such as coin-rubbing on ...Health
care providers need to be effective in verbal and written communication ...
37.
Writing with Writers: Speech Writing - Tips from the Pros Scholastic
teacher.scholastic.com/writewit/speech/tips.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Here are their tips: Pick Your Main ... Remember that you're writing a speech, not an essay.
People will hear the ... For instance, which is more effective? A vague ...
38.
Writing Next: Effective Strategies to Improve Writing of
Adolescents ...
all4ed.org/.../writing-next-effective-strategies-t...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Next: Effective Strategies to Improve Writing of Adolescents in
Middle ...techniques that research suggests will help improve the writing abilities of the ...
39.
Writing Effective Conclusions: How to Unify Essays with a ...
mikewalter.hubpages.com/.../Writing-Effective...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
76
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
22 May 2011 - What if you could teach them a simple technique that helped solve
both... Best Ever Tips for Writing Effective, Compelling Sales Copy · Writing ...
40.
How to be a Good and Effective Writer? Tips for Writing ... Anamika S
anamikas.hubpages.com/.../How-to-be...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Anamika S
9 ub 2013 - It takes perseverance and practice to develop the skills and qualities of a good
and effective writer. Aristotle has summed up the art ofwriting ...
41.
8+ Effective Ways To Improve Your Writing Skills As A Blogger
www.bloggerdoc.com/blogger-writing-skills/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
19 May 2013 - Are you a blogger who searching for the ways to improve your writingskill?
Here are some effective tips to expand your skill in writing. Before ...
42.
Writing Effective Loglines | Gideon's Screenwriting Tips: So Now ...
gideonsway.wordpress.com/.../writing-effectiv...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Mar 2012 - Here is more advice by Christopher Lockhart, Story Analyst at William Morris
Endeavor Agency. It's a lengthy article packed with useful ...
43.
Tools and techniques for effective proposal management
and writing
govwin.com/...techniques...effective/653903
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Eyl 2012 - Would you like to make your capture and proposal jobs easier, more enjoyable,
and more rewarding? Get the tools and techniques that will ...
44.
Linda Clare's Writer's Tips: Writing Effective Flashbacks
www.lindasclare.com/.../writing-effect...
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
77
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Linda Clare
21 Nis 2011 - Writing Effective Flashbacks. Many first novels jump into flashback in the
opening chapter. The writer thinks readers will want to know as much ...
45.
Writing strategy guides - Results on ReadWriteThink ReadWriteThink
www.readwritethink.org/search/?strategy...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Results 1 - 9 of 9 - This strategy guide describes the techniques used
in effectivepersuasive writing and shares activities you can use to help students
understand ...
46.
writing effective reports - The Write Way
www.thewriteway.co.uk/report.htm
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn how to write effective reports in several easy-to-learn steps. ... use a number of easyto-learn report-writing techniques; ensure their reports are well ...
47.
How To Write A Great Report: 7 Tips To Make Your Next Report ...
biggsuccess.com/.../how-to-write-a-great-repor...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
7 Mar 2008 - With that in mind, we want to provide you with the framework
for effectivereport-writing. We'll lead you through seven tips to make your next ...
48.
Effective spelling instruction to help children and students learn
how ...
www.righttrackreading.com/howtospell.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Students on How to Study and Learn Spelling Words bölümüne geç - Base spelling
on 'writing' the sounds not on ... by using effective methods.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
78
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
49. [PDF]
1 Literature Review Effective written communication skills are an ...
www.surry.edu/.../Literature%20Review%20-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
promotion of more effective writing points to three key
components: ... teachingtechniques and reflect with colleagues on issues related to writing
practices.
50.
Tips for Effective Study - College of DuPage
www.cod.edu/people/faculty/.../study.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
... students is a lack of effective techniques for study and exam preparation. .... or projects
require quite a bit of research before you can even begin writing.
51.
What is Communication? - Verbal, Nonverbal & Written ...
www.skillsyouneed.com/.../what-is-communica...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Written Communication: letters, e-mails, books, magazines, the Internet or
via ...Effective communication involves minimising potential misunderstanding and ...
52.
Effective Online Press Release Tips - Visualscope LLC
www.visualscope.com/pressrelease.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Information and guide to writing effective online press releases. ... Using
SEOtechniques is just as important with online press releases as it is with web content ...
53. [PPT]
Goals of Effective Technical Writing
web.gccaz.edu/.../TechWritDefGoalsProcess.pp...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
79
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Effective Technical Writing: Clarity. Methods for developing ideas precisely. An expressive
essay can clarify the writer's intent through emotional, impressionistic, ...
54. [PDF]
Nine Principles of Effective Writing Instruction
www.columbia.edu/cu/.../principles_writing.pd...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Nine Principles of Effective Writing Instruction ... assignments, you can enhance your
students' ability to evaluate data and methods, to formulate hypotheses, to.
55.
Email Marketing Tips for Writing Effective Emails :
PowerHomeBiz.com
www.powerhomebiz.com/.../tips-writing-effect...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 May 2013 - From newsletters to order confirmations, email is an increasingly important
aspect of e-commerce. Here are rules and standards in writing ...
56. [PDF]
Tips for More Effective Writing - Firebelle Productions
www.firebelleproductions.com/.../WritingTips....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2002 Firebelle Productions. 1. Tips for More Effective Writing. The active voice emphasizes
the person or thing doing the action. The explosion killed one worker.
57.
Tips for Writing Effective Online Job Postings - Resources
resources.chinahot.com/.../effective-online-job...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
You should know that there isn't a better way to quickly and inexpensively find qualified
candidates than internet job posting. But before you get started, spend a ...
58.
Helping pupils to develop more effective characters in their writing
www.alanpeat.com/.../lit2900.html
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
80
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Helping pupils to develop more effective characters in their story writing. Effective ...To
achieve this, two methods can be applied. 1. The pupils are asked to ...
59.
Top 10 Tips to Gain Effective Writing Skills | TopYaps
topyaps.com/top-10-tips-to-gain-effective-writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 May 2013 - The skill of effective writing cannot be gained overnight. A lot of hard work
and patience is required. These top 10 tips will however make it ...
60.
Effective Paraphrasing - Writing Center - Walden University
writingcenter.waldenu.edu › ... › Plagiarism
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A successful paraphrase is your own explanation or interpretation of another person's ideas.
Paraphrasing in academic writing is an effective way to restate, ...
61.
Conciseness - Purdue Online Writing Lab - Purdue University
owl.english.purdue.edu/owl/resource/572/01/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
27 ub 2013 - When only the most effective words remain, writing will be far more concise
and readable. This resource contains general conciseness tips ...
62.
Writing for the web: 10 tips for an effective website - BLOG - tilt ...
tiltcommunications.com.au/.../writing-for-the-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 ub 2013 - Keeping this important piece of information in mind, the following webwriting
tips will help your company to convert website visitors into ...
63.
Impact Factory - Creative Business Writing Course
www.impactfactory.com/...writing.../open_164...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
81
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Promote writing that is easy to read, understand and act upon *
Define effectiveprofessional writing protocols * Examine techniques to overcome writer's
block
64.
Be Effective on Twitter | Social Media Today
socialmediatoday.com/.../how-write-effective-t...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
31 May 2013 - Mike McGrail give his tips for writing tweets that catch the eye, get and... In
my new blog post, I've written tips on how to write effective tweets so ...
65.
Top 3 Effective Prewriting Techniques | Custom Essay Help ...
www.customessayhelp.com/.../writing.../top-3-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 Haz 2012 - Effective writing needs time and efforts of the writer to pull the words
together. Strong writings never just happen in an instance; it.
66. [DOC]
Tips, Guidelines and Templates for Writing an Effective Press Release
www.auxpa.org/resources/.../Press%20releases....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips, Guidelines and Templates for Writing an Effective Press Release. The following
information will assist you when writing a news release for distribution ...
67.
The 5 Rules of Writing Effective Flashbacks - Write To Sell Your
Book
www.writetosellyourbook.com/.../writing-effec...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21 Oca 2011 - ... and depth to your novel. 5 Ways to an Effective Flashback ... 5 Steps to
Clutter-Free Writing
... Insider publishing & writing tips and articles.
68.
10 Tips for Effective Resume Writing - What Job Recruiters Want
www.brighthub.com › ... › Resumes / Interviews
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
82
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Nis 2012 - These ten tips for effective resume writing will make all the difference to your
job hunting experience. Whether you are entering the job market ...
69.
10 Tips for Writing Good User Stories - Roman Pichler
www.romanpichler.com/.../writing-go...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Roman Pichler
7 Eki 2010 - Writing good user stories can be hard, but these ten tips will help you tell
powerful stories.
70.
Effective Business Communication Writing | Chron.com
smallbusiness.chron.com/effective-business-co...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective business writing is as important as oral communication. writing 2 image by... in
Maximizing Business · Effective Business Communication Methods ...
71. [PDF]
FAA Writing Guidelines
www.faa.gov/...writing/order1000_36.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
31 Mar 2003 - Use effective writing techniques. There are several simple techniques to
make your writing clear and effective. This section describes the most ...
72. [PPT]
Three Phases of Effective Writing
college.cengage.com/.../three_phase.ppt
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing. The writing process - 2 ... Brainstorm with a group; Speak it; Use free
writing ... Use techniques in Chapters 4 and 5; Use 3 by 5 cards. Write one ...
73.
3 Effective Tips For Writing Better Guitar Music - ShredKnowledge
shredknowledge.com/3-effective-tips-for-writi...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
83
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 ub 2013 - By Ryan Buckner. Are you having a difficult time writing guitar music that
sounds as good as you would like it to sound? If so, you are not the ...
74.
Writing in Finance - Classweb
classweb.gmu.edu/WAC/somguide/finance.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips for Effective Writing in Finance. Content: Be sure that the financial content is correct
and complete. Have you addressed all the relevant financial issues?
75.
Wylie's Writing Tips
freewritingtips.wyliecomm.com/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
“Writing nonfiction is more like sculpture, a matter of shaping the research ..... Are you ready
to take the next step to make your communications more effective?
76.
Proposal Writing: Stages & Strategies
facstaff.gpc.edu/~ebrown/infobr3.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
PROPOSAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND WRITING TIPS. 1. .... Bloomington, Ind.,
1967) lists good suggestions for clear and effective writing plus eleven ...
77.
Effective college writing guide - College Essay Writing
college-essay-writing.com/effective-college-wr...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective College Writing: Tips and Techniques. Introduction. Writing is a major part of a
student's college life. College students get to write a lot. For this, their ...
78.
Tips For Content Writing | DupliChecker Blog
www.duplichecker.com/.../contentwritingtips.p...
o
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
84
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
18 A u 2012 - Tips for Content Writing are very important for writing the effectivewebsite
contents and in fact there are many writers which need the guidance ...
79.
8 Tips for Writing Effective Nonprofit Impact Stories | MSDS
Brand ...
ms-ds.com/.../8-tips-writing-effective-nonprofi...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
9 A u 2012 - 8 Tips for Writing Effective Nonprofit Impact Stories. You hear an awful lot
about "storytelling" in the nonprofit world these days, and with good ...
80. [PDF]
Teaching Elementary School Students to Be Effective Writers
ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/writing_pg_062612.pdf
o
o
Indeed, to become effective writers, students need daily opportunities to learn and
practice writing skills, strategies, and techniques (Recommendation 1). Writing.
81.
Zach Cutler: 8 Tips for Writing a Great Press Release - Huffington
Post
www.huffingtonpost.com/.../press-release-tips_...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Kas 2012 - While the format for a press release is basic, the content of the release should
be anything but. Follow these eight tips to write a great press ...
82.
Tips for Effective Writing - Tameri Guide for Writers
www.tameri.com › writing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 A u 2012 - These tips for writing for a broad audience are derived from various books by
writers and personal experience. Write in “plain” English: reduce ...
83.
Online Resources for More Effective Writing | How to e-mail
marketing
how-to-email-marketing.net/online-resources-f...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
85
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
8 Kas 2013 - Online Resources for More Effective Writing ... Not all audiences or writing
styles can be covered with the same writing techniques you always ...
84.
Writing Tips to Make Story Revision Easier & More Effective ...
creativeinsideout.com/.../writing-tips-to-make-s...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Haz 2012 - Revision is a task all writers must master. But it's often seen, particularly
among inexperienced writers, as something to dread. Don't dread ...
85.
Techniques in teaching writing - Ann Raimes - Google Books
books.google.com › ... › General
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
... write through pictures, readings, and discussions, and effective, motivating ways to
respond to student writing. ... Chapter Three Techniques in Using Pictures.
86. [PDF]
Writing for Success - Saylor.org
www.saylor.org/site/textbooks/Writing%20for%20Success.pdf
o
o
absorption of the material. Tips for effective writing are included in every chapter, as well.
Thought-provoking scenarios provide challenges and opportunities for ...
87.
Journalism, media and editorial training courses | Journalism.co.uk
www.journalism.co.uk/skills-learn-study/s28/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21/11/13. Minute Taking and Writing Made
Easy ... 22/11/13. Effective InterviewingTechniques .... 29/11/13. Writing for the Web Advanced Techniques.
88. [PDF]
Making Data Meaningful Part 2 - A guide to presenting ... - UNECE
www.unece.org/.../writing/MDM_Part2_Englis...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
86
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Meaningful Part 1: A guide to writing stories about numbers (issued in 2006) focused on the
use of effective writing techniques. Making Data Meaningful Part 2:.
89. [PDF]
The Six Traits of Effective Writing - EnglishCompanion.com
www.englishcompanion.com/.../sixtraitssumma...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The Six Traits of Effective Writing. IDEA DEVELOPMENT: The heart, main idea, or thesis
of a text; refers to the details, examples, or images that develop and ...
90.
Journal Keeping: How to Use Reflective Writing for Effective ...
books.google.com › ... › General
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Both writing and rereading journal entries allow the journal keeper to ... the format or
formats and techniques most appropriate for the readere(tm)s purposes.
91.
10 principles for clear writing | Writing, Clear and Simple
writingclearandsimple.com/.../10-principles-for...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 A u 2006 - For clear effective writing, follow these 10 principles from the ... and I
ordered "The Technique of Clear Writing" from amazon.com about five ...
92.
How to Write Better – 5 Quick Tips for Clear, Effective Writing :
Quips ...
theadventurouswriter.com/blogwriting...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Laurie Pawlik-Kienlen
15 Ara 2009 - is using clear and effective words and sentences. Here are several
quick tips for better writing, which will make even the dullest subjects more ...
93. [PDF]
Effective Brief Writing.pdf
subscript.bna.com/.../Effective%20Brief%20W...
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
87
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
which is to say every litigator—owes it to his or her client to be as effective a ... We will
share some practical tips for improving your brief writing. Many of these ...
94.
10 top tips on report writing - STT
www.sttcourses.co.uk/.../tabid/.../Default.aspx
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Always decide what your main aims and objectives should be in writing the report before
starting. If you are in doubt, go back and ask the person who requested ...
95.
Effective Writing for Business, College, and Life Audiobook |
William ...
www.audible.com › ... › Business › Career Skills
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Get the Audible Audio Edition of Effective Writing for Business, College, and Life ... He
shares the proven techniques he's used to get writing done to the beat of ...
96. [DOC]
Preparing effectively for examinations - Academic Skills
www.studyskills.soton.ac.uk/.../Preparing%20f...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2.2 Preparing for effective revision ... 5.1 Tips and hints for the final stages of
preparation ... You have not perfected an effective and efficient system of
revision. ...Writing out my notes again and again helped me to remember facts and ...
97.
Words to Use in Effective Legal Writing: “Although.” | Briefly Writing
brieflywriting.com/.../words-to-use-in-effective...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
7 May 2012 - Words to Use in Effective Legal Writing: “Although. ... excellent book on how
the techniques great appellate advocates use in writing their briefs, ...
98.
11 Essentials of Effective Writing, 1st ed.
books.google.com.tr/books?isbn=1285545826 - Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
88
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Ann Marie Radaskiewicz McNeely
Interest the Reader If you're going to achieve your purpose for writing, you have to ...The
next sections will explain and illustrate several effective techniques for ...
99. [PDF]
Effective Writing Booklet - Kaleen High School
www.kaleenhs.act.edu.au/__.../UCHSK_Studen...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Tem 2011 - It has a number of tips on how you ... communicate your ideas, opinions and
understandings in written form. A variety of ...... effective but source.
100.
Ten Persuasive Writing Techniques - Jeff Hendrickson Design
www.jeffhendricksondesign.com/ten-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Jeff Hendrickson
1 Eki 2007 - Ten persuasive writing techniques you can use right now in your copy. With a
short description they are: Repetition. Repeat your offer or case ...
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
1. Effective Writing - Department of Geography, Environment and Society
www.geog.umn.edu/.../effectivewriting.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing clearly communicates ideas to the readers. ... One technique to try is to
read carefully through a section you are interested in explaining, ...
2. [PDF]
Writing Effective Essays - Georgia Regents University
www.aug.edu/~wkisting/writing.pdf
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
89
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This guide describes essential elements of formal analytical writing and ...... of their
educational “comfort zone”: the familiar repertoire of skills and methods they ...
3. Teaching Writing- Approaches & Activities - Nada's ESL Island
www.nadasisland.com/writing/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
7 Ara 2001 - Education 325: "The Problems of Teaching Writing" Instructor: Dr.
Ghazi ...EFFECTIVE WRITING ... Methods of development in Essay Writing
4. The Manager's Pocket Guide to Effective Writing
books.google.com.tr/books?isbn=0874254795 - Bu sayfan n çevirisini yap
Steve Gladis - 1999 - Business & Economics
Chapter 3, Fastwriting , introduces you to four fastwriting techniques that let you ...carefully
and prepare it TO EFFECTIVE WRITING for reader comprehension.
5. Report Writing *** - Samples Help
www.specimentemplates.org/report-writing/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Report Writing skills with a free, online training course on How to
write ...introduction or background, methods, results, observations, the conclusion and ...
6. Writing: What is Good Writing? Six Traits Assessment Quality
www.ttms.org/writing.../writing_quality.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
It isn't that hard to tell whether a piece of writing is good or bad. ... Even harder than that is
analyzing the good things a writer is doing so you can learn to use his or hertechniques in
your own work. ... Organization that is logical and effective.
7. Exam Writing Tips | Creative Writing Tips for Students - Way2k.com
www.way2k.com/exam-writing-tips-students.aspx
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
90
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Exam Writing Tips – Want to do well in your Exam and Pass with Flying Colors. Here are
Important Exam Writing Tips and Guidelines which can Prove Effective.
8. [PDF]
WRITING EFFECTIVE PROJECT REPORTS - Northwestern University
users.iems.northwestern.edu/.../Writing%20Pro...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
objectives for writing an effective project report are cited, namely, ..... This section explains
how you applied techniques of Industrial Engineering and.
9. Writing Effective Lists | Explorations of Style
explorationsofstyle.com/.../writing-effective-lis...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Haz 2011 - At the most basic level, lists are important because academic writing is.... to
composition, but your technique is more sophisticated than mine!
10. [PDF]
Essays Tips - University of Colorado Boulder
www.colorado.edu/finaid/forms/essaytips.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
If you are trying to impress the committee by writing on a complicated subject
matter.... College Board “College Essay Writing Tips: Write an Effective Application ...
11. [PPT]
Writing an Effective Proposal
www.engineering.uiowa.edu/.../WriteProposal....
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Use a clear writing style; Get the correct format; Put all the bits in place; Leave ...Describe
your proposed techniques for determining if the device works, and ...
12.
Content is King: 10 Tips on Effective Writing | Tradesmen Insights
tradesmeninsights.com/.../content-is-king-10-ti...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
91
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Nis 2011 - Content is king as I've learned from mentor Michael Gass. He says it doesn't
matter how great a writer you are, if people don't read it, then ...
13.
Writing Creatively - The Guidelines - CustomPapers.com
custompapers.com/writing.../creative-write-gui...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Ideas and guidelines to writing creatively. Use your ... Guide
to Effective CreativeWriting ... One technique used in creative writing is using the
journalistic six.
14.
Top 10 Essay Writing Tips - StudentNow
www.studentnow.com/.../essayswritingtips.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Top 10 Essay Writing Tips. Free Guide to Write Better Papers Now. A StudentNow.com real
world success guide.
15.
12 Effective Speech Controls - 10000+ Speech Topics
www.speech-topics-help.com/effective...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Jim Peterson
17 Nis 2012 - Effective speech checklist with tips and practical elements forwriting a
speech on various slick calls. Once you start using this checklist, you will ...
16.
Formal Letter Writing Tips - Articles - UsingEnglish.com
www.usingenglish.com › Resources
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Help with formal and business letter writing. A summary of writing rules including outlines
for cover letters and letters of enquiry, and abbreviations used in ...
17.
How to be an Effective Report Writer - SQLTeam.com
weblogs.sqlteam.com/.../How-to-be-an-Effecti...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
92
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Nis 2007 - I am staying away from technical tips in today's post, but I hope to follow up
with more from that perspective soon. Report writing is a lot of fun ...
18.
Writing a Good Blog - For Dummies
www.dummies.com/.../writing-a-good-blog.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Blogs are known for their casual writing and unpredictable subject material, but the best
blogs ... Here are three guiding principles to writing a successful blog: .... With recipes,
entertaining & decorating tips, and more — we've got you covered!
19.
Effective Writing for Business, College, and Life
books.google.com.tr/books?isbn=1575458195 - Bu sayfan n çevirisini yap
William Stanek - 2010 - Business & Economics
Techniques. to. Better. Organize. To improve your ideas, you must think in new ways. You
must examine the ordinary through different eyes. You must look at the ...
20.
Snowflake Method - Advanced Fiction Writing
www.advancedfictionwriting.com/.../s...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Randy Ingermanson
I've published six novels and won about a dozen awards for my writing. I teach the craft
of writing ... If my methods get you rolling, I'll be happy. I'll make the best ...
21. [PDF]
Appendix g guide to business report writing - Best Entrepreneur 2005
bestentrepreneur.murdoch.edu.au/Guide_To_R...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: A THOMPSON - 2005 - lgili makaleler
report is written, a written purpose theme must exist through the report. .... charts, and
graphs to facilitate effective communication with the .... following technique: ...
22.
Effective writing - CrossKnowledge
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
93
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
www.crossknowledge.com/.../effective-writing....
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing. In many respects the written word is superior to all other means of
communication. A hand-written note congratulating a colleague will have an ...
23. [PDF]
Strategies for Effective Proposal Writing - Ontario Healthy ...
www.ohcc-ccso.ca/en/webfm_send/186
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
of our resource manual: Strategies for Effective Proposal Writing. Whether you are
nervously ... General Writing Tips for a Strong Proposal. Key Elements of a ...
24.
How To Write a Composition | Writing Tips and Techniques
www.howtodothings.com/.../a4279-how-to-wri...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The word 'composition' may mean different things in different circumstances. It could be a
personal narrative, a short work of fiction or prose, an essay, ...
25.
How to Write a CV That Works | Worklife - Jobsite
www.jobsite.co.uk/.../write-a-cv-that-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Mervyn Dinnen
25 May 2012 - ... made us the highest performer out of 7 teams” is much
moreeffective than .... in here “If you have time don't check your CV just afterwriting
26.
Exercises in Clear Legal Writing for Lawyers and Law Students by ...
sfruehwald.com/ex.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Consequently, legal writing is a fundamental skill for lawyers and law students.
Legalwriting is specialized writing; it has terminology, techniques, and forms of ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
94
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
27.
Effective Writing Tips | LinkedIn
www.linkedin.com/.../Effective-Writing-Tips-5...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 May 2012 - Effective Writing Tips. Sharon R. Director Strategic Marketing at Business
Solutions Inc. There are many benefits that are associated with ...
28.
ARCHIVED Process for clear and effective writing – Translation ...
www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb.php?lang...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
5 May 2009 - ARCHIVED Writing effectively means writing for the reader, while also taking
into consideration the ... Visit ourlanguages.gc.ca for more tips ...
29.
Effective Writing - JaffeeRevises.com
jaffeerevises.com/Effective%20Writing.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing ... If writing is effective, the reader gains a lot per unit work. ... about some
system (an organism, a process, a problem, a technique, etc).
30.
Basic Guide to Essay Writing - Kathy's Home Page
lklivingston.tripod.com/essay/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 Haz 2012 - A step-by-step guide to writing a basic essay, along with links to other essaywriting resources.
31.
7 sound techniques for effective writing | Articles | Main
www.hrcommunication.com/.../7_sound_techn...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Use alliteration, onomatopoeia and other rhetorical devices to enrich your writing.
32.
6 Effective Writing Techniques - ArticlesBase.com
www.articlesbase.com/writing.../6-effective-wri...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
95
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
28 Oca 2012 - A piece of business writing is what is handed over to potential customers and
partners before you reveal the physical form of your offering to ...
33.
Effective writing for search engines : excellent book available
kevin.lexblog.com/.../effective-writing...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Kevin O'Keefe
26 Mar 2005 - The searcher/web user ultimate target of effective writing. ...It's packed with
solid, reliable information and techniques that can help improve the ...
34.
Writing persuasive or argumentative essays
www.studygs.net/wrtstr4.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Techniques and strategies for writing persuasive or argumentative essays.
35.
SEO copywriting: Training, content writing & free tips
www.seocopywriting.com/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Heather Lloyd-Martin
Her clear speaking style, with an emphasis on both what's effective and what's realistic
in ... SEO copywriting training, tips and writing for smart online marketers.
36.
Barry Writes: Explore Effective Writing Techniques
barrywrites.blogspot.com/.../explore-e...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Barry Hamdani
29 Oca 2010 - Before I get into the exploration of writing techniques, I must ask, again,
please....please...please do not submit single space manuscripts.
37.
Effective Writing Techniques | Triple Play REALTOR®
Convention ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
96
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
www.realtorstripleplay.com/.../sight_120512/?...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Speaker: Melynn Sight. Association executives and staff members represent the industry, so
professional writing skills are essential. In this session, you'll learn a ...
38. [PDF]
Sharpening Your Legal Writing Skills - Los Angeles County Bar ...
www.lacba.org/Files/LAL/.../2006SG04.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
writing. Remember IRAC? Virtually every first- year law student learns the ... persuade and
form the basis for effective ... to tell a compelling story; a few tips will.
39.
How to Write a Book: Learning effective writing techniques for
your ...
dcmellersh.blogspot.com/.../learning-effective-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 ub 2013 - Learning effective writing techniques for your novel: The importance of
reading. By Dennis Mellersh In your efforts to learn about the process of ...
40. [PDF]
Workplace Writing Skills - SABES
www.sabes.org/.../workplace-writing-skills1.pd...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: C Polk - 2009 - lgili makaleler
Businesses and organizations rely on efficient and effective written communication. E-mail
is the most ..... What are the best methods of disciplining staff? 11.
41.
Effective Writing: Improving Scientific, Technical and Business ...
www.routledge.com/books/.../9780419146605...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective communication is vital to science, engineering and business management. This
thoroughly updated second ... Effective Writing. Improving Scientific ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
97
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
42.
Effective Writing - Minnesota Online High School
www.mnohs.org/language.../effective-writing
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing ... word choice, sentence variety, imagery and many othertechniques as
they are used in sketches, essays, stories, speeches and poems.
43.
Writing for Technical Professionals: Effective Writing Techniques ...
www.trainup.com › ... › ITIL Training
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This Writing for Technical Professionals: Effective Writing Techniques course by SkillSoft
is offered multiple times in a variety of locations and training to.
44. [PDF]
Optimising Efficiency at Work through Effective Writing - Singapore ...
www.sal.org.sg/.../LTC/Registration110505.pd...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
5 May 2011 - Learn techniques to personalise written messages. Letter WritingTechniques.
• Back to basics: Structuring a letter for effective written.
45. [PDF]
Effective writing skills workshop report 2008 - The University of the ...
www.cavehill.uwi.edu/.../susgren_2008_report...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
29 Mar 2008 - Report on “Effective Writing Skills” Workshop for NonGovernmental .....shared their difficulties in, and tips for, taking accurate minutes during ...
46.
make your words work proven techniques for effective writing for ...
www.abebooks.co.uk/...techniques...effective-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Results 1 - 10 - Make Your Words Work: Proven Techniques for Effective Writing, for
Fiction and Nonfiction by Gary Provost and a great selection of similar Used, ...
47. [PDF]
SEEDS You Choose 2010 Application: Effective Writing and Writing ...
www.as.miami.edu/.../SoloG_H_and_Noblema...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
98
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
By endorsing Dr. Swan's return, participants may choose to revisit
her techniques andmethods for developing effective writing by attending this session. As
host ...
48.
Notice - Writing A Paper Short Article - Practical Suggestion To ...
www.designshiftinc.com/news/405537
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 gün önce - Writing A Paper Short Article - Practical Suggestion To Creating
HighlyEffective Paper Articles · creative writing tips and techniques.
49.
Effective Writing Skills for Social Work Students - Sage Publications
www.sagepub.com/.../Book238640?...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
A SAGE Publications book: Social Work Research Methods, Critical Thinking,Effective
Writing Skills for Social Work StudentsPhilip Musson.
50.
The Secret to Effective Copywriting - Duct Tape Marketing
www.ducttapemarketing.com/.../secret...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: John Jantsch
12 saat önce - The Secret to Writing Copy that Will Have People Begging to Buy ... This
copywriting technique has been successful since the early days of ...
51.
Effective Writing | Select Knowledge
www.selectknowledge.com/.../effective-writing...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
It aims to help you prepare, produce and pass on written information in the most efficient
and effective way. By following the guidelines and techniques given, ...
52.
Authoring An Ebook - Effective Writing Techniques
www.home-based-internet-marketing-informat...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
99
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
27 Kas 2009 - Authoring an ebook seems like a daunting task when you look at the project in
it's entirety, but broken up into manageable steps, it becomes ...
53.
Thinking Like a Writer: A Lawyer's Guide to Effective Writing and ...
www.goodreads.com/.../6072537-thinking-like...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Kullan
oyu: 4 - 2 oy
1 Mar 2009 - Thinking Like a Writer: A Lawyer's Guide to Effective Writing and
Editing... specialized knowledge and techniques to draft clear and compelling ...
54.
7 Sound Techniques for Effective Writing | The ... - Scoop.it
www.scoop.it/.../7-sound-techniques-for-effect...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Haz 2011 - 1. Alliteration Alliteration, the pattern of two or more words within a phrase or
sentence that begin with the same sound, is an effective form of ...
55.
Effective Writing Assignments | Teaching the Reading of Literature
samplereality.com/.../effective-writing-assignm...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
26 ub 2013 - By effective writing assignments, I mean writing assignments that not... a
new teaching technique or writing assignment is not received well.
56. [DOC]
Core 110 – Effective Writing - King's College
departments.kings.edu/.../Core%20110-master...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
“Effective Writing” enjoys a long and rich history at King's College, a history ... 5.
usetechniques of drafting and editing in the writing process, such as peer ...
57.
Effective Writing Techniques - Division for Enterprise
Development ...
www.dedtraining.com/course_detail.cfm?ID...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
100
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Effective Writing Techniques MSC 525. Course Description This course is designed to
teach participants current approaches to specialized writing including ...
58.
"Four Effective Writing Strategies for Engineering Classes" by
Sharp ...
www.questia.com/.../four-effective-writing-stra...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Read the full-text online article and more details about "Four Effective
Writing ... Thesetechniques, although appropriate for writing classes, can be used by ...
59.
Making Your Resume Writing Effective, Writing Tips & Techniques
www.onebuckresume.com › Tips
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Making Your Resume Writing Effective from the writers expert blog via OneBuckResume.
Job interview stategies, helpful resume tips and information.
60.
Effective Writing Skills Workshop - The Lausanne Institute
www.lausanneinstitute.com/.../110-effective-wr...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
You'll learn to apply these rules when by writing effective documents that are ... and
emphasis techniques; Organize content appropriately; Prepare effective and ...
61.
Make Your Words Work Proven Techniques for Effective
Writing by ...
www.ebay.ca/...Techniques-Effective-Writing...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Make Your Words Work : Proven Techniques for Effective Writing by Gail Provost (2001,
Paperback). Author: Gail Provost | ISBN-10: 0595174868 | ISBN-13: ...
62.
Simple Techniques on Writing an Effective Online Article
www.saching.com/.../Simple-Techniques-on-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 Tem 2010 - The purpose of this article is to present simple techniques and steps related
to the preparation of an online article.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
101
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
63.
Effective Writing Skills | Solutions Lingua
solutionslingua.com/.../effective-writing-skills/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
9 Nis 2012 - Posts assigned to the category: Effective Writing Skills. ... Parallelism is a
writing technique that improves the overall flow and style of business ...
64.
Effective Writing And Communications with Kimberly Davies and ...
www.inoutfield.com/.../effective-writing-and-c...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Eyl 2011 - This time the topic was Effective Writing And Communications
and ...Needless to say Steve used all of these techniques during one of the most ...
65.
Federal Management Institute. Effective Business Writing
www.federalmanagementinstitute.com/.../effect...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The ideas, techniques, and checklists in this course apply to all forms of ... the four major
factors of effective writing (clarity, tone, organization, and delivery) ...
66.
Effective Writing to Reduce Lawsuit Risks - Center for America
www.centerforamerica.org/.../Writing/quiz.htm...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
FFCJ Legal Liability Toolkit: Clear and Effective Writing to Reduce Lawsuit Risks ....develop
giving strategy, policies and program evaluation technique. s.
67.
Effective Writing, Interactive Training | Pitch-Perfect
pitch-perfect.com/.../effective-writing-interacti...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
We explore why effective writing is so important, and carry out a simple exercise designed
to ... We show you the right techniques for writing powerful speeches.
68.
Effective Writing for Your Business Website - eDIY
www.ediy.co.nz/.../writing-for-business-websit...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
102
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
27 Haz 2012 - Effective writing for the web can take on many forms. There are various
ways to write for a website and different techniques that come into play.
69.
EFFECTIVE WRITING TECHNIQUES Several “Tried & True ...
www.granderie.ca/pj/node/2103
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
ENG 4U: EFFECTIVE WRITING TECHNIQUES Several “Tried & True” Techniques Author's
Purpose Use of vivid description To visualize the idea Use of ...
70.
The Joy of Effective Writing: Fiction, Essays, Poetic... Tickets ...
https://www.eventbrite.ca/event/5023120288
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Redeemer University College presents The Joy of Effective Writing: Fiction, Essays, ...And
we'll come away with a stronger grasp of writing techniques that catch ...
71.
Designing Effective Writing Assignments - Pacific Lutheran
University
www.plu.edu/writingcenter/.../Designing-Effec...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The assignment helps writers imagine a sense of purpose for writing. ... Tips for Designing a
Writing Syllabus · Designing Effective Writing Assignments ...
72.
Effective Writing Skills for Business - Find courses & training with ...
courses.independent.co.uk/.../effective-writing-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Enquire about Effective Writing Skils for Business In-House Training Course ... it simple;
Beginnings and endings; Avoiding clichés; Editing tips and techniques.
73.
Effective Writing Archives - Compelling Concepts
www.compellingconcepts.com/.../effective-writ...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
103
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
1 Kas 2013 - Posts tagged “Effective Writing” ...... To those of us who came of out Madison
Ave. agencies, trained in surgical marketing techniques, we ...
74.
How to Write a BA Thesis – Effective Writing Techniques |
Writing ...
www.writingvalley.com/.../how-to-write-a-ba-t...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Nis 2012 - How to write a BA thesis is a very common search query that students use to
search on Google or on other search engines. Students who are ...
75.
How to Write Effective Writing Prompts - Education Articles
www.edarticle.com/.../how-to-write-effective-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 Oca 2009 - Writing an effective essay prompt requires equal shares of art and
science. .... Alternative Teaching Techniques for Low Achieving Students: ...
76. [PDF]
Optimising Efficiency at Work through Effective Writing - BizNet-Global
www.biznet-global.com/.../Optimising_Efficie...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 Haz 2011 - effectively as a daily tool for effective writing. Basic Elements In Business
Writing. Letter Writing Techniques. Email Techniques. Other Forms of ...
77.
effective writing tips | Alyce Vayle Author
alycevayleauthor.com/tag/effective-writing-tips/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
26 Eyl 2013 - Posts about effective writing tips written by alycevayle.
78.
ASQ: Effective Writing for the Quality Professional
asq.org/quality-press/display-item/?item...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This book shows how to apply effective writing techniques to meet the needs of your
organization, your co-workers, and your customers. It provides you with ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
104
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
79.
Research on Effective Writing Instruction | Teaching Writing Fast
and ...
patternbasedwriting.com/...writing.../research-o...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The Research Shows Series: Effective Writing Instruction The research shows that ...small
group techniques (peer criticism, writing for real audiences within the ...
80.
How to write coherent paragraphs: Techniques for effective
writing ...
www.amazon.co.uk/...Techniques/.../B0006QG...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
How to write coherent paragraphs: Techniques for effective writing: Amazon.co.uk: Bruce
Clifford Ross-Larson: Books.
81.
3 Tools for Clearer, More Effective Writing - Blog - iomer
blog.iomer.com/.../3-Tools-for-Clearer-More-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Oca 2013 - Poynter Online: Fifty Writing Tools– A list of 50 writing tips (in
podcast... effective when applied to business emails or executive summaries.
82.
Effective Writing Skills 1/12013 - IDFR
www.idfr.gov.my › Archive
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Eki 2013 - A course entitled Effective Writing Skills was conducted at IDFR from 17
to ... They were sure they had grasped the techniques required to write ...
83.
effective writing | Summits Guide
summitsguide.wordpress.com/.../effective-writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 Kas 2013 - Posts about effective writing written by Catherine Keefe. ... remember and
practice effective writing techniques, then we'll have the power to ...
84.
Riveting Reports (The Effective Writing Series) - iTunes - Apple
https://itunes.apple.com/...effective/id4051648...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
105
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 Kas 2010 - A final chapter explains the author's techniques for editing reports of any
length. Riveting Reports (The Effective Writing Series). View In iTunes.
85.
Essentials of Effective Writing: A Practical Grammar and
Handbook ...
books.google.com/.../Essentials_of_Effective_...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Essentials of Effective Writing: A Practical Grammar and Handbook of Basic
WritingTechniques. Front Cover. Vincent Foster Hopper, Cedric Gale. Barron's ...
86.
Effective Writing for Business, College, and Life - William Stanek ...
books.google.com › ... › Business Writing
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Enter Effective Writing for Business, College & Life: the down in the trenches writing
resource you need to be successful. ... TECHNIQUES TO ORGANIZE FOR.
87.
7 Sound Techniques for Effective writing - ChristianWriters.com
christianwriters.com/index.php?/...techniques...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Tem 2011 - 3 gönderi - 3 yazar
7 Sound Techniques for Effective writing - posted in Christian Writing, Publishing and
Marketing: http://www.dailywrit...ective-writing/A friend of ...
88.
Potent Writing & Editing Services: Tips for writing effectively
www.todesignwrite.com/.../writingwell.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Regardless of what you are writing, the first step is to determine the information ... for a
while, and read it again later (waiting a day or two is even more effective).
89.
Effective Writing By Anwesh Rath - Warrior Forum
www.warriorforum.com/.../410250-effective-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
106
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
7 Tem 2011 - 8 gönderi - 3 yazar
We cover proven sales letter techniques from start to finish. No special ... YES, I Want
The Effective Writing By Anwesh Rath NOW For Only ...
90.
Essentials of English: A Practical Grammar and Handbook ... - Alibris
www.alibris.com/...Effective-Writing-Techniq...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
80 copies - Essentials of English: A Practical Grammar and Handbook of Effective Writing
Techniques by Vincent F Hooper, Benjamin W Griffith, PhD, Vincent F ...
91.
ISSUU - Effective Legal Writing For Non-Lawyers by IIR Middle East
issuu.com/iirmeconference/docs/legalwriting
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
... legal documents written by others, and how to enhance your own legal writing skills
through techniques that result in clearer and more effective writing.
92.
ELTWeekly Issue#24, Article: Developing Effective Writing Skills ...
eltweekly.com/.../eltweekly-issue24-article-dev...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 Tem 2009 - ELTWeekly Issue#24, Article: Developing Effective Writing Skills ...These are
the latest techniques of teaching all the skills which are related to ...
93.
Using Articles-Effective Writing Techniques - Website Promotion ...
goarticles.com/...Effective-Writing-Techniques...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
22 Mar 2010 - Using articles as a way to boost subscribers and sales has been a tactic used
by internet marketers for some time now and it isn't going ...
94.
Effective Business Writing | MindEdge Online
www.mindedgeonline.com/.../effective+busine...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
MindEdge's online Business Writing Course teaches you to become a more effectivewriter.
The writing tips and techniques taught in this course apply to all ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
107
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
95.
Difference between different dream recall techniques? - Dream
Views
www.dreamviews.com/.../147996-difference-b...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 gönderi - 1 yazar
hey guys, I was wondering what is the best way to recall dreams; Writing, typing or
speaking? Which technique ... Which technique is the most effective? Let me ...
96.
Simple Meditation Techniques : Finding Effective Meditations |
Your ...
kristas-virtual-art.info/extramile/?p=33504
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 saat önce - Discover effective meditations with tips from a registered hatha yoga
instru… ... Simple Meditation Techniques : Writing Meditation · Simple ...
97. [DOC]
Students will demonstrate effective writing skills
web.njcu.edu/dept/centerfortl/.../physics.doc
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Phys 240 –Digital Techniques and Applications: Reports. Phys 270/271 – Statics
and.... Students will demonstrate effective writing skills. 2. Students will ...
98.
building effective writing habits | Writing Teen Novels
writingteennovels.com/.../building-effective-wr...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Nis 2013 - Posts about building effective writing habits written by Steve Rossiter. ...The
Pomodoro Technique is great for big projects like novels.
99. [DOC]
EFFECTIVE WRITING JR/SR for 2009-10 with author John Jenkins
www.reconciliation.com/Jenkins%202011-12...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Prepare your students for Effective Writing 101. This class incorporates the same academic
and professional techniques that develop a student's critical thinking, ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
108
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
100.
5 Social Media Techniques to Grow Your Writing Community |
The ...
www.thedebutanteball.com/5-social-media-tec...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 saat önce - I've spoken quite a bit about how much I love my writing community. ...BLOG
HOPS: This is not only effective, it's a really fun way of connecting ...
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
1. Effective Writing for Business in Liverpool, Mersyd - Nov 12, 2013 9 ...
events.wytv.com.eventful.com/.../effective-writ...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 Eki 2013 - The Effective Writing for Business Workshop is a 3-hour hands-on session in
which you will learn: Useful techniques that will instantly make ...
2. Effective Writing Skills - JobsCentral Learning
learning.jobscentral.com.sg/.../effective-writing...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Use the necessary tools to shape your writing and produce effective written ... styles; Using
the right techniques to package the appearance of your writing.
3. Effective writing for engineers, managers, scientists - Henrietta J ...
books.google.com/.../Effective_writing_for_en...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing for engineers, managers, scientists, Volume 555. Front Cover. Henrietta J.
Tichy ... The technique of clear writing · Robert Gunning Snippet view ...
4. Free writing techniques Essays and Papers - 123HelpMe.com
www.123helpme.com/search.asp?...writing+tec...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
109
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Reflective Essay on Writing Techniques I Have Learned - ... I did not understand
aneffective quote sandwich at first. I did not introduce the person effectively.
5. Effective Writing - Scribd
www.scribd.com/doc/.../Effective-Writing
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
8 Mar 2013 - Effective Writing - Ebook download as Text file (.txt), PDF File (.pdf) or
read ... A guide to effective study, revision and examination techniques.
6. Effective Writing | Dr. Martin's Media Blog
https://jmc492pr.wordpress.com/.../effective-w...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 May 2010 - Posts about Effective Writing written by svibert, atourney, and ebreen10.... I
really enjoyed reading “14 Foolproof Proofreading Tips for ...
7. Storytelling as a business technique | Bdaily Business News
https://bdaily.co.uk/.../storytelling-as-a-busines...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 saat önce - Storytelling as a business technique | Creative | North East | Bdaily UK |
Business News. ... The most effective messages, whether you're preparing a team meeting
or simply writing an email, are those that are targeted and ...
8. Idea Mapping: Your Shortest Route to Fast, Effective Writing! Online ...
stage.onexcale.net/businesswritingthatcounts.../...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Idea Mapping: Your Shortest Route to Fast, Effective Writing! Online Course + 1 Year
Writing Tips - $125.00. Add to Cart. One and a Half Hours Are you wasting ...
9. free writing techniques | Very Novel
verynovel.wordpress.com/.../free-writing-techn...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
24 A u 2012 - Posts about free writing techniques written by seanomurphy. ...Effective
Writing is Effective Communication. One thing said to me often is that ...
10.
Effective Writing by Julie Schmitt on Prezi
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
110
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
prezi.com/os4nm5xwjmxx/effective-writing/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Eyl 2012 - Effective Writing ACP Semester Elective Course Description •Engage
in... •Participate in exercises to develop skills in writing techniques.
11.
Planning (Effective Writing) | a bitesize elearning course ...
www.trainingcourse.com/planning-effective-w...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
"Effective Writing" gives you a range of practical techniques for writing effectively for every
type of business document. Individual cost: Price: £29.99 More Info ...
12.
Effective Writing Skills | Training in London and Bristol |
Transmedia ...
www.transmedia.co.uk/course-details.php?...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Some writing experience is useful, but this course is for anyone who wants to build ...When
to use different journalistic techniques in written communications ...
13.
EFFECTIVE WRITING FOR PROFESSIONALS
www.midwestgeo.com/.../writing-05012013.p...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Learn to produce effective results about what you want to say and how to say it. Anyone can
write well ... Participants will learn simple writing tips to immediately ...
14.
Effective Writing and Organizational Communication (Course ...
home.comcast.net/.../Effective_Writing_and_O...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing and Organizational Communication ... This one-day seminar presents
tools and techniques for writing documents and communicating within an ...
15.
Aseptic Techniques Effective Writing Equipment Qualification
www.docstoc.com/.../Aseptic-Techniques-Effe...
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
111
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 Nis 2011 - Aseptic Techniques (1.5 hours) Course Objectives: • Review the GMP
requirements for aseptic practices • Reinforce the use of aseptic practices ...
16.
Writing Tips: 7 Sound Techniques for Effective Writing
yourwritingtips.blogspot.com/.../7-sound-techn...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
22 Eyl 2012 - 7 Sound Techniques for Effective Writing. The following rhetorical tools
enrich writing by eliciting a primal emotional response in readers: ...
17.
Traits of Effective Writing - Teacher
www.myteacherpages.com/webpages/.../traits.c...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Traits of the Effective Reader · Traits of Effective Writing ... Techniques for Reading ...The
six-traits of effective writing are the key characteristics of good writing.
18.
effective writing Archives - Fannit
https://www.fannit.com/tag/effective-writing/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing: The Solution Is Not What You Think ... In fact, a successfultechnique is
probably a popular one, and likely used by hundreds already.
19.
www.Cambodiajobs.Biz: Effective Human Resources
Management ...
www.cambodiajobs.biz/.../effective-human-res...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Course: Effective Human Resources Management in the 21st Century ... set up HR planning
include job analysis, writing JD, and develop job specification? ... procedures
and techniques for recruitment and selection to the right person for the ...
20. [PDF]
Writing an Effective Business Plan - R. Preston McAfee
www.mcafee.cc/Classes/BEM106/.../Deloitte2.p...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
112
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
information, and carefully outlining the plan before writing. ... Marketing and Sales The
business plan must describe the company's selling methods (such.
21.
Creating A Newspaper Information - Easy Tips To Creating Highly ...
kimnamsoo.com/157022
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 gün önce - news writing techniques ... news writing reporting for today's media 2. ...A
Newspaper Information - Easy Tips To Creating Highly Effective ...
22.
writing techniques literature - Data on AvaxHome
avaxsearch.com/?...writing%20techniques%20l...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Essentials of Writing Biomedical Research Papers by Mimi Zeiger ... components of the
paper, effective writing techniques, writing an effective results sections, ...
23.
Effective Writing for Government, Business, and Industry
communicationsskillscompany.com/.../effectiv...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing provides time-saving strategies and techniques for writing clear
sentences; organizing those sentences into coherent paragraphs; and ...
24.
Highly Effective Study Strategies by John Dunlosky - School ...
www.schoolleadership20.com/.../1990010:Blo...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
5 saat önce - Students need explicit instruction on the most effective methods of ...way that
facilitates practice testing – for example, writing key words on one ...
25.
Effective Writing Guide and Tips to Improve Content for SEO ...
www.binarynote.com/effective-writin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: rakesh kumar
9 Kas 2013 - 5 Effective writing guide and tips to improve your content for seo.
These tips are easy to implement but have broader impact on the search ...
26.
Effective Writing For Your Website | - IntoFocus
intofocus.com.au/effective-writing-for-your-w...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
113
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Nis 2009 - As such, the easier the style of writing the easier it is for site visitors to absorb
your words of wisdom. Some techniques for using clear and ...
27.
Effective Writing Student's Book, Jean Withrow, Book - kalahari.com
www.kalahari.com › ... › General - Education
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Shop for Effective Writing Student's Book online and with Kalahari.com, South Africa's most
trusted online shopping destination.
28.
Oxford University Press | English Language Teaching Global Blog
oupeltglobalblog.com/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
8 saat önce - Helping your students to become effective writers ... In ELT, we often talk
about teaching the four skills; reading, writing, listening, and speaking. ... of writing to be
marked and graded, we use tools and techniques to check and ...
29.
11 Essentials Of Effective Writing - Ann Marie Radaskiewicz ...
www.bokus.com/.../11-essentials-of-effective-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Prewriting for Effective Opening Paragraphs. Purposes of the Opening. State Thesis. Give
Background Information. Interest the Reader. Techniques for Writing ...
30.
PARTNER PD: Effective Writing for the Web with Zoe Grams
(EAC ...
www.bcamp.bc.ca/.../partner-pd-effective-writi...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 Eki 2013 - PARTNER PD: Effective Writing for the Web with Zoe Grams
(EAC ...Through practical exercises, open dialogue, and leading techniques, this ...
31.
Smashwords – Interview with Kent Barker
www.smashwords.com/interview/KentBarker
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
114
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
15+ ö e - Comments/questions/customer support? Click here!
What book marketing techniques have been most effective for you
Effective ...
Where did you grow up, and how did this influence your writing
32.
Effective Writing Techniques Creative Essay 2556 - AcaDemon
www.academon.com › Creative Essay
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Eyl 2003 - A look at different methods used for effective writing in public school
programs. - A look at the methods employed to teach writing in public ...
33.
Effective Business Writing (MindEdge) - ePath Learning
epathdemo.epathlearning.com/product16.html
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
You will learn how to be a better writer and how to revise your writing to make it purposeful
and effective. The ideas, techniques, and checklists in this course ...
34. [PDF]
Uses an effective writing process - Sopris Learning
www.soprislearning.com/.../ste_iowa-grades_k...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
he Step Up to Writing program provides effective, multisensory writing strategies
to ...Section 7: Story and narrative writing (Tips for revising, editing, and ...
35.
Effective writing training
www.strawberrytraining.co.uk/effective-writin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
To improve your skills as a writer you need effective writing training. ... Is the course full of
helpful tools and techniques which you can apply to your everyday ...
36.
User:UmnuwbMe - Supplement Wiki
94.136.40.103/~supplementwiki.../index.php?...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
115
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
1 saat önce - Your teacher (and your audience) will love your descriptive paragraph even
more if you include other effective writing techniques in it. wasn't ...
37.
Litigation/Legal Tips and Techniques for Writing Effective Legal ...
www.training-classes.com/.../57237_tips_and_t...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Tips and Techniques for Writing Effective Legal Briefs from Lorman Education Services in
Milwaukee WI attending Training, Certification, Self-Help and Career ...
38.
Ragan.com | Main
www.ragan.com/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing & Editing | Laura Hale Brockway ... Writing & Editing | Kristin
Piombino ...Conference alert: Get innovative PR and social media tips at Walt Disney World.
39.
Essay Writing Techniques - Custom essays
www.professays.com/.../essay-writing-techniqu...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
ProfEssays.com further shares our knowledge on effective writing with the following essay
writing techniques: Understand the essay topic thoroughly.
40.
Research and Markets: Effective Writing in Psychology: Papers ...
www.thefreelibrary.com › ... › June 27, 2012
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Free Online Library: Research and Markets: Effective Writing in Psychology:
Papers,... Highlights methods for selecting a research topic and organizing papers
41.
Effective Writing: Improving Scientific, Technical and Business ...
www.nhbs.com › ... › Editing & Writing
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
0419146601 9780419146605 Effective Writing: Improving Scientific, Technical and
Business Communication: NHBS - C Turk and J Kirkman, Chapman & Hall.
42.
Introduction to Prewriting — Part II | Guide to Effective Writing
guidetoeffectivewriting.com/prewriting-part-ii/
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
116
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 Eki 2012 - Other prewriting techniques effectively prepare the writer to launch into
thewriting process, such as: Workshopping, Freewriting, and Mapping.
43.
Make Your Words Work : Proven Techniques for Effective Writing,
for ...
www.sears.com/.../p-SP101A11537S78447701...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 Haz 2013 - Content Distributors, Inc.-Make Your Words Work :
Proven Techniques forEffective Writing, for Fiction and Nonfiction - Gary Provost ...
44. [PDF]
Effective Writing Workshop - CGWA
www.cgwa.com/.../Effective-Writing-Worksho...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
attending the one-day “Effective Writing Workshop.” Emails ... Through a variety of writing
exercises, you ... Use an on-the-spot, 60-second editing technique.
45.
Tips For Using Aperture Creatively In Portraits - ePHOTOzine
www.ephotozine.com/.../tips-for-using-apertur...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
7 saat önce - Top tips for shooting portraits creatively with Tamron lenses. ... Lens design
and aperture shape play a large part in how effective its bokeh is so do try it with your ... 5
Steps For Photographing Words Written With A Sparkler ...
46.
Resume profile for retail manager
s5.no.lbgnt.pp.ua/
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Advice on writing the best resume profile statement, with tips on what to include.Effective,
professionally written LinkedIn profile crafted to impress, be found, and ...
47.
Effective Writing Techniques, Dean L. Overman
(9780671091682 ...
www.textbooks.com/Effective-Writing-Techni...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
117
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Buy Effective Writing Techniques by Dean L. Overman. ISBN10: 0671091689; ISBN13:
9780671091682. Year Published: 1980. Publisher: Simon & Schuster ...
48.
Part I: Part I: Principles of Effective Writing - shrdocs.com
shrdocs.com/presentations/11596/index.html
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Mar 2013 - --Robert Gunning,The Technique of Clear Writing ... message: Writing to
inform is a craft, not an art. Clear, effective writing can be learned!
49.
effective writing | A Solitary Ramble
asolitaryramble.wordpress.com/.../effective-wri...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 Nis 2012 - It's still there and, as a writer, it's a really beautiful example of effective
writing techniques paired with insightful content. Even aside from ...
50.
- Creating A News Article - Easy Recommendation To ...
www.koreapanorama.com/194064
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 gün önce - Writing newspaper posts difference between radio news and tv news is
all... writing and broadcast news writing,; creative writing tips and techniques ... Easy
Recommendation To Composing Highly Effective Paper Articles.
51.
Cambridge student seeks tutor to pay £48,000 for just 16 weeks ...
www.telegraph.co.uk › Education
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 saat önce - However, now he is at Cambridge, his coping techniques are proving ...and
essay-writing, proof-reading, and managing his attention and focus. ... in lectures or
more effective filing practices for electronic documents), ...
52.
spanking vs. timeouts .... what are your methods of punishment ...
www.scarymommy.com/.../index.php...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Jill Smokler
Confessions of a Scary Mommy · Motherhood Comes Naturally ·
The WritingProcess ... Discipline Techniques. spanking ... It takes work, and planning, but it
seems to be very effective. .... Honestly I think different methods work for different kids.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
118
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
53.
English 9A: End of Unit Reflection | Jane's Blog - Share @ SIS
share.sis.org.cn/.../english-9a-end-of-unit-refle...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 saat önce - Also, I liked the literary techniques in this story especially “[t]hey did
not... commenting wasn't very effective when all of us chose one writing ...
54.
An Introduction to Regulatory Writing: Creating
an Effective Message
www.fxconferences.com/An-Introduction-to-R...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Tem 2008 - Write by applying practical tips and tricks that are known to makewriting
effective. Establish document management conventions to organize ...
55.
Effective Writing for the Quality Professional: Creating Useful
Letters ...
www.qualitycoach.net/.../effective-writing-for-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing for the Quality Professional shows how to apply effective writing
techniques to meet the needs of your organization, your co-workers, and your ...
56.
Effective Writing at the Graduate Level: Research Paper
Organization
www.slideserve.com/.../effective-writing-at-the-grad...
o
3 Nis 2012
Effective Writing at the Graduate Level: Research Paper
Organization ... techniques Figures of complicated setups Equations and statistics. 11.
57.
Displaying items by tag: Effective Writing | Soft Skills Language ...
www.softskillslanguage.com/.../Effective%20...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Telephone Techniques ... Learn how to prepare a writing task, the strategies and skills for
effective word choice, sentence ... Section 1: What is Effective Writing?
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
119
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
58.
11 Essentials of Effective Writing, Ann Marie Radaskiewicz Shop ...
www.fishpond.co.nz › ... › General
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Prewriting for Effective Opening Paragraphs. Purposes of the Opening. State Thesis. Give
Background Information. Interest the Reader. Techniques for Writing ...
59.
Experts Q&A: Is the new Army PRT system more conducive to
your ...
blogs.militarytimes.com/.../experts-qa-is-the-ne...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 saat önce - Which is more effective in the long run? ... Fitness Trainers would say — lacks
strength, speed and technique; all things the PRT focuses on. ... He is a Pose Method
Master Coach and is co-writing Army doctrine on running for ...
60.
3 Ways To Stay Calm In An Argument At Work | Life Hacker India
www.lifehacker.co.in/.../26082566.cms
o
Bu sayfan n çevirisini yap
22 saat önce - How about some handy tips to keep yourself calm in an argument so
you... the rising temperature of your blood, try this fast and super effective
technique. ...Writing is her passion and she is happy to pursue it as her career.
61.
Effective writing Presentations on authorSTREAM: Page 1
www.authorstream.com/tag/Effective+writing
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Aquire useful techniques for effective writing and learn skills that apply to all forms of
writing. Writing PowerPoint Presentation slides includes topics such as: 16 ...
62.
Composing A Newspaper Write-up - Practical Strategy To Writing ...
www.daonchem.com/xe/233398
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 gün önce - Composing A Newspaper Write-up - Practical Strategy
To Writing HighlyEffective Newspaper Articles · creative writing tips and techniques. 1.
63.
Effective Writing : A Handbook for Accountants - eCampus.com
www.ecampus.com/effective-writing.../978013...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
120
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective Writing : Handbook for Accountants .... analysis and organization of materials as
well as techniques of effective delivery, including the use of visual aids.
64.
Comparative Analysis Of Machine Learning Information
Technology ...
www.ukessays.com/.../comparative-analysis-of...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Some of these techniques that we wish to compare are described below. ... This method is
simple, effective, nonparametric architecture, requires no training time and.... You can get
your essay custom written by an expert in your subject area.
65.
11 Essentials Of Effective Writing - Abbey's Bookshop
www.abbeys.com.au/.../11-essentials-of-effecti...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Prewriting for Effective Opening Paragraphs. Purposes of the Opening. State Thesis. Give
Background Information. Interest the Reader. Techniques for Writing ...
66.
60 In 6 effective writing - US Patent Application 20080166688 ...
www.patentstorm.us/.../description.html
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Tem 2008 - [0008]Essentially, it is accepted that an effective writing is one that has
a ... 1 shows a worksheet useful in teaching the writing technique of the ...
67.
Academic Writing Style - Guidelines On Effective Writing
www.sooperarticles.com/writing...writing.../aca...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
5 Haz 2012 - Academic Writing Style - Guidelines On Effective Writing ... Content writing is
a technique that is used by every content writing agency in order ...
68.
DA PAM 600-67 Effective Writing for Army Leaders - SlashDocs
www.slashdocs.com › Business & Law
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
121
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
14 Ara 2008 - ... and outlines two editing tools and one organizational technique for use by
leaders in ... DA PAM 600-67 Effective Writing for Army Leaders.
69.
Jobs in Dublin City Centre, .Net Win Forms Engineer Role Eolas ...
www.irishjobs.ie/.../Net-Win-Forms-Engineer-...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 saat önce - Strong analytical skills for effective problem solving and have the ability to
grasp issues ... The candidate should have excellent written and verbal ... CV Tips. Think of
your CV as your brochure. You are selling your skills and ...
70.
Effective writing, fourth edition, instructor's manual
www.copyrightencyclopedia.com/effective-wri...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing methods and examples / Kenneth R. Bindseil, Imogene B.
Dickey..... example document: Effective writing techniques for business and the ...
71.
Autoresponder Madness 3.0 Review: Awesome, But Annoying |
One ...
onemorecupof-coffee.com/autorespon...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Nathaniell Brenes
18 saat önce - This is a complete course on creating an effective email marketing
campaign. ... outlines some of the exact techniques and campaigns he has used ... Most of
the course is written, but there are some accompanying videos.
72.
Effective Writing, Improving Scientific, Technical and ...
www.docin.com/p-208107539.html
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
23 May 2011 - Effective Writing Other titles from E & FN Spon Brain Train 2nd edition... A
guide to effective study, revision and examination techniques Robert ...
73.
Teaching Methods - TeacherVision.com
https://www.teachervision.com/...methods/.../5...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Discover a vast range of current articles on teaching methods, such as
cooperative ...standards for good teaching and how you can be a
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
122
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
successful, effective teacher. ....Work these new standards into your curriculum with our
reading, writing, ...
74.
Business Development Consultant (23956778) - reed.co.uk
www.reed.co.uk/jobs/business.../23956778
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 saat önce - Effective employer engagement using a variety of techniques ... now for
pricing information; Effective Business Writing Distance learning £260.
75.
crucible persuasive essay prompts
dc.me-to.in.net/f9
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Buy essay at EXPERT CUSTOM WRITING SERVICE: you can buy essay , buy ...George
Orwell uses Persuasive techniques in the speech of old major, ... The persuasive essay is
arguably the most effective way of getting higher grades.
76.
Effective Presentation Techniques,Report Writing,Business Writin
g ...
www.80-20presentationrule.com/services/c-/.../...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10+ ö e - Management Training Provides Effective Presentation ...
University of Bristol Students Union
Indian Institute of Management, Lucknow
77.
Guide to writing antithesis statement - free ebook downloads
www.mybookezzz.org/guide-to-writing-antithe...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20+ ö e - Guide to writing antithesis statement free eBook download or read ...
WRITING LITERARY ARGUMENTS - Cengage Learning.
The Gettysburg Address Teacher Resource Guide - State of Illinois.
78.
Anna Maria College | Academics: Graduate Criminal Justice
www.annamaria.edu/.../crimincal-justice-grad
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
123
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Requires case studies and other materials to demonstrate oral and written ... and
experience as they apply ethical principles in developing effective strategies
to ... Thetechniques of skeletal biology as they relate to Forensic Anthropology will ...
79.
F/T Bilingual QMHP Counselors Needed for Intensive In-Home ...
richmond.craigslist.org/hea/4205315398.html
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 saat önce - Prepares written service plan, incorporating input from clients,
involved ...Knowledge of principles and techniques of youth and family counseling; ... ability
to maintain effective working relationships with other social services ...
80.
Technique of clear writing - free eBooks download - GoBookee.org
www.gobookee.net/technique-of-clear-writing/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
effective technique, relevant descriptive details, and well- ... W.6.4 Produce clear and
coherent writing in which the development, organization, and.
81.
ETRC Newsletter December 2013 | ETRC
www.etrckyiv.com/.../etrc-newsletter-december...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 saat önce - Formal and informal writing; effective email communication;
academic ...providing you with techniques of overcoming of challenges facing the ...
82.
Booktopia - 11 Essentials Of Effective Writing by Ann Marie ...
www.booktopia.com.au/...effective-writing.../p...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
"11 Essentials of Effective Writing, International Edition" is organized around the eleven
characteristics of quality writing, which include clear subject, audience, ...
83.
Job - Process Trainer - Gurgaon - GLAN MANAGEMENT ...
jobsearch.naukri.com/job-listings-Process-Trai...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
5 saat önce - Utilize effective presentation & training skills including creative training &
learning techniques. Establish the purpose of the course. Administer ...
84.
What Kind of Innovative Ideas can be used to Improve Thinking ...
www.illumine.co.uk/.../what-kind-of-i...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
124
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Clive Lewis
6 saat önce - ... Business Writing & English Grammar · » EffectiveCommunication
with ... Tags: creative problem Solving, creative thinkingtechniques, ...
85.
UK
Oxford Guide to Effective Writing and Speaking - John Seely - Ciao
www.ciao.co.uk › ... › Lifestyle Books
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Rate Oxford Guide to Effective Writing and Speaking - John Seely and help
other ...Professional Floristry Techniques - Malcolm Ashwell, Sally Pearson.
86.
Taking a Moment to Breathe – and Think | Watershed Moments ...
snowhydro1.wordpress.com/.../taking-a-mome...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
11 saat önce - ... the roof, and my usual coping strategies have been less
thaneffective. ... More importantly, I've fallen behind in my writing – real writing, not ...
87.
5 Tips to Intensify Your Business's Digital Marketing with Simple ...
ipatter.com/.../5-tips-to-intensify-your-business...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
6 saat önce - http://digitalbloggers.com/regdon70: 5 Tips to Intensify Your Business's
Digital ... Digital Marketing Tips ... It's not writing thrilling content, creating ... internet
business promotion through effective internet marketing techniques.
88.
What Not to Do for Migraines - Monster.com
news.monster.com/.../what-not-to-do-for-migr...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
24 dakika önce - Post a Resume · Create a Cover Letter · Resume Writing Services ...."The
problem is that even if they are effective in a single attack, for many people ...Biofeedback is
a technique that people can learn to use to help change ...
89.
5 Life-Changing Ways To Start Your Day - MindBodyGreen.com
www.mindbodygreen.com/.../5-life-changing-...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
125
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
7 saat önce - An effective journaling technique should leave you feeling more clear
and... Even just writing down a few simple sentences of what you ...
90.
leaflet_lite - Writing A News Article - Useful Recommendation To ...
www.hurmedia.com/175923
o
Bu sayfan n çevirisini yap
3 gün önce - After writing your write-ups, check them out and see if you can get ... for
people on benefits: Doable technique to facilitate those with disabili, 2013-1118 ...Recommendation To Writing Highly Effective Paper Articles image ...
91.
SEO Copywriting Insights: Belinda Weaver of Copywrite Matters l ...
www.alisoncummings.com/seo-copyw...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Alison Cummings
1 gün önce - The “trick” of writing good SEO copy is to let Google know what your content
is ... tangible forms of communication can still prove much moreeffective! ... that SEO
copywriters who focus on low-grade SEO techniqueswill find ...
92.
Knowledge Management … or Managing Knowledge ...
style-matters.com/.../knowledge-management-...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Written by StyleMatters on November 21, 2013 in Content Strategy, Web ... Even worse, are
KM techniques sometimes hoarded by self-promoting professionals who ....with their target
audiences through the creation and delivery of effective, ...
93.
Effective writing and publishing scientific papers, part VI: discussion.
www.bioportfolio.com/.../Effective-writing-an...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Effective writing and publishing scientific papers, part VI: discussion. ... as well as new
clinical diagnosis and treatment techniques, is widely disseminated.
94.
How to write a valedictorian speech university
a5.n8.m5125.pp.ua/
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Read the article below to learn some tips for writing a farewell speech . ... you begin by
reading the free ebook or some guides on effective speech writing online.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
126
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
95.
Using Articles-Effective Writing Techniques | Online promotions
www.lasemed.net/.../Using-Articles-Effective-...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
9 ub 2013 - Using articles as a way to boost subscribers and sales has been a tactic used
by internet marketers for some time now and it isn't going ...
96.
Effective Writing for Business management training package by ...
www.hotfrog.co.uk/.../Effective-Writing-for-B...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 Ara 2010 - “Effective Writing for Business” is the most comprehensive ... Clarity, simplicity
and brevity are the key techniques you need to get the written ...
97.
Kobo - eBooks - Riveting Reports (The Effective Writing Series)
www.kobobooks.com/...Effective-Writing/.../p...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Riveting Reports (The Effective Writing Series). By Bruce Ross- ... entire report. A final
chapter explains the author's techniques for editing reports of any length.
98.
Books: Effective Writing: Stunning Sentences, Powerful
Paragraphs ...
www.tower.com › ... › Writing Skills
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Author: Bruce Ross-Larson (Author), Title: Effective Writing: Stunning Sentences, ... A
source book of proven tips and techniques to make your writing clearer, ...
99.
effective writing a handbook for accountants 9th - best PDFs
Search ...
www.gopdfs.com/effective-writing-a-handboo...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10+ ö e - Effective Writing: A Handbook for accounfunts. (...Whitten.
Book List FA12 Draft - Wilmington College.
A WRITING PROGRAM FOR ACCOUNTING COURSES.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
127
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
100.
clustering technique in writing - colleged.info
colleged.info/.../clustering-technique-in-writin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Are you looking for clustering technique in writing ? ... is hidden..!! Click Here to see
clustering technique in writing's more details. ... Page Link: Effective writing -
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
Önceki1234567Sonraki
Arama Sonuçlar
1. EasyBookSearch.com - Creative Writing II: A Handbook of ...
www.where.ly/book_description/0932910459
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
10+ ö e - Creative Writing II: A Handbook of Techniques for Effective Writing ...
Creative Writing II: A Handbook of Techniques for Effective Writing (Creative ...
Essentials of effective writing;: A practical grammar and handbook of basic ...
2. 11 Essentials of Effective Writing - Boomerang Books
www.boomerangbooks.com.au/...Effective-Wr...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Buy 11 Essentials of Effective Writing book by Ann Marie Radaskiewicz ... grades, improve
motivation, memory, learning and understanding, exam techniques.
3. Effective Writing Techniques - Shocking Review ! - Education - Ezine9
education.ezine9.com/effective-writing-techniq...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
128
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Bu sayfan n çevirisini yap
10 Oca 2010 - Read the next few paragraphs and you will find out why an effective
writing program is a solution you should seriously learn about. It's likely that ...
4. [net-gold] WRITING AND WRITERS: EFFECTIVE WRITING SKILLS ...
www.freelists.org/.../WRITING-AND-WRITE...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
24 ub 2010 - Orwell on Writing George Orwells 5 Rules for Effective
Writing ....SEARCH TECHNIQUES: Meet the Googles: Sources Providing Tips and ...
5. Make Your Words Work: Proven Techniques for Effective Writing, for ...
www.isbns.co.ke/search/?...Techniques...Effect...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Proven Techniques for Effective Writing, for Fiction and Nonfiction na Gary Provost
Paperback, 308 Kurasa, Kuchapishwa 2001 na Backinprint.Com ISBN-13: ...
6. Effective Writing for the Quality Professional: Creating Useful Letters ...
books.google.is/.../Effective_Writing_for_the_...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
This book shows how to apply effective writing techniques to meet the needs of your
organization, your co-workers, and your customers. it provides you with ...
7. Effective essay writing in an straightforward technique - Papakarlo
papakarlo.org/effective-essay-writing-in-an-str...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Haz 2013 - Today a day most people are trying to find a different method of the work they
do. Especially students play an important part within this kind of ...
8. indentify three approaches you will use to apply these techniques to ...
www.weegy.com/?ConversationId=FD63B0F6
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
23 May 2011 - INDENTIFY THREE APPROACHES YOU WILL USE TO APPLY
THESETECHNIQUES TO EFFECTIVE WRITING AND SPEACKING SKILLS.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
129
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
9. Techniques for effective communication writings Business ...
communication-business.blogspot.com/.../tech...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Oca 2012 - Hello dear friends here you will get The Major techniques for effective
writings or, What are the key aspects for effective writing? I guess you will ...
10.
Letter Writing Guide - Letter Writing & Sample Letters
www.letterwritingguide.com/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Letter Writing & Sample Letters. About: Letter Writing Guide contains tips, advice, and
sample letters to help you in your letter writing activities. Business Letters
11. [PDF]
Building the Foundation for Effective Writing - Teaching Reading ...
teachingreadingandwriting.com/.../Ch.-2-Ment...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Two literary techniques will be revisited many times in these lessons; they truly are the
anchors for effective writing. These techniques are: - using strong verbs.
12.
Learn techniques for impressive letter writing - iMahal
www.imahal.com/.../letters_techniques.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Employers may not read every letter received, but don't think that means you can afford to
relax about the quality of your writing in those letters. Just like the ...
13.
Creative writing techniques for novelists, scriptwriters and ...
www.storyinsight.com/techniques/.../writing.ht...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Valuable creative writing techniques for developing character and plot - for all dramatists,
novelists, screenwriters and story writers.
14.
Noise Techniques You Should Use To Effective Writing A Blog ...
buildabusinessonabudget.com/noise-techniques...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
130
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
25 Eki 2013 - Have you been enthusiastic about operating a blog? If you are looking to
create your own personal blog or increase your present blog, then this ...
15.
Effective Writing of KSAs for Job Applications | Free eBooks ...
ebookee.org/Effective-Writing-of-KSAs-for-Jo...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Ara 2008 - Download Free eBook:Effective Writing of KSAs for Job Applications ...will
provide participants with strategies and techniques to effectively ...
Size en alakal sonuçlar n gösterilmesi için yukar da görüntülenen 615
sonuca benzer baz giri ler ç kar ld .
sterseniz, aramay ç kar lan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz.
effective writing techniques ile ilgili aramalar
effective speech writing techniques
effective essay writing techniques
effective examination writing techniques
techniques for writing effective email
effective cv writing techniques
tips for effective writing
Önceki1234567
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
131
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
GOOGLE: understandable writing
lk 100 Link)
1. Wikipedia:Make technical articles understandable - Wikipedia, the ...
en.wikipedia.org/.../Wikipedia%3AMake_tech...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Write one level down bölümüne geç - [edit]. A general technique for increasing accessibility
is to consider the typical level where the topic is studied (for ...
2. Phil Simon: Is Your Writing Understandable? - Huffington Post
www.huffingtonpost.com/.../is-your-w...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Phil Simon - 868 Google+ çevresinde
10 Nis 2013 - I didn't know what I wanted to study in college. When forced to declare a major
in my sophomore year, I ambivalently chose English.
3. 5 Tips for Writing Understandable Healthcare Content | SEO Firm
www.fathomdelivers.com/5-tips-for-w...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Haley Hite
12 Eki 2012 - Stressed from the challenges of healthcare writing? Learn 5 tips for writing
understandable healthcare content from Fathom, an SEO firm, today.
4. [PDF]
Tips for Writing an Understandable Consent Document
www.research.buffalo.edu/.../tips_writing_cons...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
CYIRB: 12/2008. Tips for Writing an Understandable Consent Document. • Adult consents
should be written at an 8th grade level. • Use text fonts and font sizes ...
5. Writing Understandable Code
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
132
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
www.petesqbsite.com/.../writing_understandabl...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Writing Understandable Code. It is always a challenge to write robust, quick and optimized
code while keeping it structured enough to be readable by you and ...
6. Compiled For You: Writing Clean And Understandable Code
compiledk.blogspot.com/.../writing-clean-and-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Ara 2012 - Writing Clean And Understandable Code. This post is about all the
programming languages, wheter you are writing your code in C, C++, ...
7. Is it possible to write good and understandable code without any ...
stackoverflow.com/.../is-it-possible-to-write-go...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
24 Nis 2009 - Read Code Complete, 2nd Edition cover to cover. Perhaps twice. To give
some specifics: Making code readable; Eliminating code repetition; Doing ...
8. Writing Understandable Minutes | DEDICATED
www.legalsecretaryjournal.com/?...writing_un...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 A u 2010 - Most people do not read minutes particularly carefully. They were either at the
meeting and so only need a quick reminder of the discussions ...
9. From Illegible to Understandable: How Word Prediction and Speech ...
www.ldonline.org/article/6397/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
From Illegible to Understandable: How Word Prediction and Speech Synthesis Can ...He
had a severe learning disability in reading and writing, as well as an ...
10.
WebAIM: Writing Clearly and Simply
webaim.org › Articles
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
133
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The task of writing clearly and simply has never been either clear or simple. In fact, it can be
one of the most difficult of all writing tasks. Clear and simple writing ...
11.
Writing a Legible, Understandable, and Original Piece of ... Suite101
suite101.com/.../writing-a-legible-understanda...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
18 Ara 2010 - Steps on how to successfully work as a freelance writer in today's competitive
environment are discussed within the following article.
12.
Understandable Synonyms, Understandable Antonyms |
Thesaurus ...
thesaurus.com/browse/understandable
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Synonyms for understandable at Thesaurus.com with free online thesaurus, ...Common
words appear frequently in written and spoken language across many ...
13.
How to write understandable code? « Mind of Matt
ma.juii.net/blog/writing-understandable-code
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
4 Tem 2009 - Principle: Writing source code as a well understandable text also means to
not use excessive nesting, that is, to dissolve such sections by ...
14. [PDF]
Make Your Writing Understandable - Texas A&M University ...
agcj.tamu.edu/604/pdf/Words.pdf
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Make Your Writing Understandable. The writer's duty is to ensure that the reader
understands what is written. Thus, the writer must understand the definitions,.
15.
Highly understandable. Writing should never become a chore.
Take ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
134
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
lazanalirry.tumblr.com/.../highly-understandab...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Anonymous asked: Highly understandable. Writing should never become a chore. Take all
the time you need, I'll still be here one eager anticipation Answer: ...
16.
Writing A Quick, Easy, Understandable Letter To A Villager ...
www.neoseeker.com › ... › Animal Crossing
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
20 Kas 2005 - 15 gönderi - 12 yazar
My theory is, just use words that are in the dictionary, and make a grammatically correct
sentence. Also be sure to write words with a "nice" ...
17.
How to Write Technical Reports: Understandable ... - Google Books
books.google.com/.../How_to_Write_Technica...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
'Writing technical reports' conveys the important and necessary knowledge of writingand
presenting technical and scientific work. It answers typical questions ...
18. [PDF]
January 2002: Writing Understandable Code
www.tamk.fi/.../writing-understandable-code.p...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: DM Zokaites - 2002 - Al nt lanma say
: 6 - lgili makaleler
Writing Understandable Code. January 2002. Sure, you know that you should comment
your code, but how well do you actually do it? Here's one developer's ...
19.
Writing Understandable Code - Bluelinemedia
www.bluelinemedia.co.uk › Blog › Web Design
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Kas 2010 - Ok, so it's a bit boring, but writing understandable code is actually quite
important. Whether it#s HTML, CSS, JavaScript or PHP, the key to good ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
135
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
20.
Principle 3: Understandable | One guideline a day
www.oneguidelineaday.com/.../principle-3-un...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Information and the operation of user interface must be understandable. ... Use left-justified
text for languages that are written left to right and right-justified
21.
Do Explain How This Is Understandable - Writing.Com
www.writing.com/.../1698755-Do-Explain-Ho...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 A u 2010 - Here I am, again, without the answers, As to how one slides a sleeve.
Through the curvature of the Flammarion 'wood engraving'; I know your ...
22.
HR Boutique: How to write understandable e-mails
hrboutique.blogspot.com/.../how-to-w...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Sergey Gorbatov - 92 Google+ çevresinde
4 May 2011 - How to write understandable e-mails. Today I came across this article at
Forbes.com on how to write effective business emails:
23. [PDF]
From Illegible to Understandable - TeachingLD
www.teachingld.net/.../from_illegible_to_unde...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: CA MacArthur - 1998 - Al nt lanma say
: 30 - lgili makaleler
spelling was so poor that his writing was ... From Illegible to. Understandable. How
Word ... the teachers' at- tempts to model appropriate written language.
24.
Effects of Collaborative Revision on Children's Ability to Write ...
link.springer.com/.../10.1007%2F978-94-007-...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: P Boscolo - 2004 - Al nt lanma say
: 32 - lgili makaleler
Studies in Writing Volume 13, 2004, pp 157-170. Effects of Collaborative Revision on
Children's Ability to Write Understandable Narrative Texts. Pietro Boscolo ...
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
136
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
25.
Next Are “The Great Gatsby” Reviews Understandable The Writing ...
tracykauffman.wordpress.com/.../are-t...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Tracy Kauffman
11 May 2013 - Can anyone really be that shocked that "The Great Gatsby's" reviews are so
terrible? I remember reading this great book when I was in high ...
26.
Making information understandable | Luigi Benetton, Technical
and ...
luigibenetton.com › TechnoZen
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Ara 2012 - As a technical writer, journalist and copywriter, it matters to me that ...His
theory: make information understandable for the people who need it.
27.
Making Your Communication Clear and Understandable
blog.surveymethods.com/making-your-comm...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 A u 2011 - While good grammar, spelling, and word choice are vital parts of writing,
how understandable the content is may be equally as important.
28.
Writing understandable Letters - Animal Crossing Message
Board ...
www.gamefaqs.com/boards/.../51797589
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Eki 2009 - 5 gönderi - 3 yazar
For Animal Crossing on the GameCube, a GameFAQs message board topic titled "Writing
understandable Letters".
29.
Blog Post: Happiness: A Writing Experience | Pursuit of
Happiness ...
www.pursuit-of-happiness.org/.../happiness-a-...
o
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
137
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
24 Mar 2011 - I'm a full time web content writer. I've written instructional materials for the
Kennedy Center for the Performing Arts and for the rock band Trout ...
30.
Understanding Guideline 3.1 | Understanding WCAG 2.0
www.w3.org/TR/...WCAG20/meaning.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Guideline 3.1: Make text content readable and understandable. ... Some users experience
great difficulty in recognizing written words yet understand extremely ...
31.
How to write understandable work instructions - Elsmar Cove
elsmar.com/Forums/showthread.php?t=30611
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
29 Eki 2008 - 8 gönderi - 5 yazar
How to write understandable work instructions Documentation Control Systems,
Procedures, Forms and Templates.
32.
jobsDB Resources - Using Understandable Words in Your
Documents
www2.jobsdb.com/.../using-understandable-wo...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Using Understandable Words in Your Documents. Post on 18-Jun-13. When you
arewriting business documents, say exactly what you mean, using the simplest ...
33.
How to Write Technical Reports: Understandable ... - Amazon.com
www.amazon.com › ... › Writing › Technical
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
"Writing technical reports" conveys the important and necessary knowledge of writingand
presenting technical and scientific work. It answers typical questions ...
34.
Writing clear and understandable documents
www.madrigal.com.au/technicalwriting/docum...
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
138
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Documentation | Marketing and specialist copy-writing services.
35.
Free Writing Strategies and Guidance for Dyslexic People
www.beatingdyslexia.com/writing-strategies.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The two most important principles for clear and understandable writing are planning and
sentence structure. Break every piece of writing down to its individual ...
36.
A Simple and Effective Essay Writing Formula: TEEL - HubPages
hubpages.com/.../A-Simple-and-Effective-Essa...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
29 Oca 2013 - A great essay should be as clear and understandable as possible.
Therefore, I demand all my first year students to write to an essay formula.
37. [PDF]
An insider's guide to writing robust, understandable, maintainable ...
www.sapwiki.cl/wiki/.../Abap_top_part_1.pdf
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
An insider's guide to writing robust, understandable, maintainable, state-of-the-art ABAP
programs. Part 1 — fundamental rules and formal criteria by Andreas ...
38.
Putnam 2011/A2 and writing understandable solutions | Mental ...
holdenlee.wordpress.com/.../putnam-2011a2-a...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Eyl 2012 - In this post, I'll give the motivation and solutions to A2 from last year's Putnam
exam, and mention what strategy we can learn from it. Finally, I'll ...
39.
Writing Exercice- The Outline Made Understandable - Teri Bayus ...
theyearoftheteri.blogspot.com/.../writing-exerci...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
139
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
17 Haz 2013 - Let's build the structure of your story now that the characters are created. The
Outline part of the writing is very linear and like building a house, ...
40.
Accents are Not a Problem as Long as Your Diction
is Understandable
english.answers.com/.../accents-are-not-a-probl...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Accents are Not a Problem as Long as Your Diction is Understandable. Tweet
Reddit... There are two different types of diction in writing. They are abstract and ...
41.
be understandable - Legal Dictionary - The Free Dictionary
legal-dictionary.thefreedictionary.com/be+und...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
It would be understandable if you are beginner in the field of copy writing and hope to
establish a name. Article Writing - Is the Industry of Writing Copy in a ...
42.
Written question - Supplementary question on drafting easily ...
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference...
o
27 May 2013 - ... to question -8970/2010 on drafting easily understandable EU
texts... Lastly, in its answer, the Commission refers to the Clear Writing ...
43.
Understandable Statistics, Enhanced Edition
books.google.com.tr/books?isbn=1111788340 - Bu sayfan n çevirisini yap
Charles Henry Brase, Corrinne Pellillo Brase - Mathematics
... 28 Important Words 36 Symbols 28 Chapter Review Problems 29 Data Highlights: Group
Projects Linking Concepts: Writing Projects usmc TECHNOLOGY 32 ...
44.
How to Write Easy-to-Read Health Materials: MedlinePlus
www.nlm.nih.gov/medlineplus/etr.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 ub 2013 - People need easily understandable health information regardless
of ...Writing ETR materials for MedlinePlus is a process involving several ...
45.
On Scientists Writing Well | Watershed Moments: Thoughts from
the ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
140
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
snowhydro1.wordpress.com/.../on-scientists-wr...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
1 Eyl 2013 - A way of saying the writing is good, but the science, well… There's a
perception that if science is understandable, it must not be novel and ...
46.
Lord Chancellor decision not to regulate willwriting is understandable
www.willwriting.co.uk/lord-chancellor-decisio...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 May 2013 - Lord Chancellor decision not to regulate will-writing is understandable.
Experts in Wills, Trusts & Power of Attorney. Call FREE on 0800 952 ...
47. [PDF]
How to Write Technical Reports: Understandable ... - zenisoft.cn
www.zenisoft.cn/calibre/get/pdf/704
o
o
7 Haz 2005 - Lutz Hering · Heike Hering. How to Write Technical.
Reports.Understandable Structure, Good Design,. Convincing Presentation. 123 ...
48.
WRITING SCIENTIFIC ARTICLES (Part 1): Make each section ...
1:49
1:49
www.youtube.com/watch?v=eH1CZYxsjsA
o
7 gün önce - Postgraduate School UFS taraf ndan yüklendi
WRITING SCIENTIFIC ARTICLES (Part 1): Make each sectionunderstandable on its own.
Postgraduate School UFS·18 videos
49.
writing understandable code - Red Squirrel
redsquirrel.com/dave/.../UnderstandableCode.h...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Ara 2004 - Any fool can write code that a computer can understand. Good
programmers write code that humans can understand. --Refactoring: Improving ...
50.
Understandable writing? - C++ - Dynamisys - Dynamisys.co.uk
www.dynamisys.co.uk › ... › C++
o
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
141
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
17 Mar 2008 - My intention was to write code that is easy to understand by companion C++
programmers. However, to my surprise, not one could explain the ...
51.
How to Write Dates that Can Be Correctly Understood by an ...
www.thesitewizard.com/.../date-format-internat...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
How to Write Understandable Dates. The simplest way to write dates that can be
understood by anyone in the world is to spell out the month portion of the date.
52.
Making Legal Language Understandable: A Psycholinguistic ... Jstor
www.jstor.org/stable/1121842
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: RP Charrow - 1979 - Al nt lanma say
: 577 - lgili makaleler
legal instruments be written in language that is clear and understandable to the average
person.2 Many of these efforts have been greeted with loud ?M 1979 ...
53.
Does "more understandable" make sense? - Yahoo! Answers
answers.yahoo.com › ... › Words & Wordplay
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
26 ub 2010 - I'm writing an essay and was debating on whether "moreunderstandable"
made sense so if you could answer this, it would be a big help!
54.
Understandable smooth shit that murderers.. – The World Is Yours
rapgenius.com/.../Understandable-smooth-shit-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Understandable smooth shit that murderers move with. from Nas – The .... Thenwriting in
my book of rhymes, all the words past the margin. To hold the mic I'm ...
55. [PDF]
Making the Technical Understandable
ilta.ebiz.uapps.net/productfiles/.../ORG2.pdf
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
142
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Understandable ... Writing workshop. Team presentations. If you haven't already, please
take our poll. http://ilta.cnf.io/sessions/181. Page 3. #ORG2. Bad Writing.
56.
“Study materials must be written in a
simple, understandable style ...
www.thehindu.com/...written...understandable...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
12 Haz 2009 - Special Correspondent. Training in writing course materials essential to
ensure quality in educaiton. SIVAGA NGA: The course material writers ...
57.
Communication: Help Students Produce More Understandable ...
eric.ed.gov/?id=EJ173101
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Communication: Help Students Produce More Understandable Writing. Pearce, C. Glenn.
Business Education Forum , 32, 4, 27,29, Jan 78. |Although business ...
58.
Five Easy Ways to Make a Contract More Understandable
www.michbar.org/generalinfo/.../152.cfm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Five Easy Ways to Make a Contract More Understandable: A Lesson from the
Mackinac ... 1 Of course, writing a contract is different from writing a legal brief.
59.
Practical Suggestions for Writing Understandable, Correct
Formal ...
oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: RM Weischedel - 1980
The first half of this report is tutorial. It describes the three major classes of formal
specification languages and argues that understandability is critical for formal ...
60.
Writing and style - Web support - University of Exeter
www.exeter.ac.uk › ... › Web support
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
143
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Web pages need to be findable (searchable and navigable), readable andunderstandable.
When writing for the web we must take into account our target ...
61. [PDF]
In Search of an Understandable Consensus Algorithm - RAMCloud
https://ramcloud.stanford.edu/wiki/.../raft.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: D Ongaro - lgili makaleler
from Paxos; this makes Raft more understandable than. Paxos and also ...... server
completes writing a snapshot, it may delete all log entries up through the last ...
62.
Don't Fear Writing. Just Write. | HASTAC
www.hastac.org/.../dont-fear-writing-just-write
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
30 Oca 2012 - Writing challenges us to consider our realities from different
perspectives, .... I think your fear and feelings are completely understandable, sava.
63.
Use understandable in a Sentence With ... - Reference.com
www.reference.com/example.../understandable
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
In a similar way, good science writing rounds technical concepts to their
nearestunderstandable form. Interestingness depends radically on context, which is ...
64.
Make Your Instructions Understandable [123] | Opinion | Sound Off
joejoomla.com/.../123-make-your-instructions-...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Make Your Instructions Understandable ... Why not get some enthusiastic volunteers who
are skilled in the area of writing instructions to help you out? Give them ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
144
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
65.
Common collocations of 'understandable' - Pro Writing Aid
prowritingaid.com/.../understandable/Collocati...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Collocations of understandable - Free online collocations dictionary.
66.
Negative Words to Avoid in Writing - English Grammar Rules &
Usage
grammar.yourdictionary.com/.../negative-word...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
work, improve, complete, succeed, and use. Using the active voice in writing makes the text
concise, understandable, and strong. Here are some examples of ...
67.
Essay Info :: Essay Writing Center
essayinfo.com/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
We are here to explain you the whole process of writing in the simple
andunderstandable way. At Essay Info you will find guidelines for writing various types
of ...
68. [PDF]
Making Legal Language Understandable: - Washington State Courts
www.courts.wa.gov/programs.../Charrow.pdf
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
legal instruments be Written in language that is clear and understandable to the average
person.2 Many of these efforts have been greeted with loud.
69. [PDF]
Universal Academy PRIOR WRITTEN NOTICE Notice in ...
www.universalacademy.com/.../Prior_Written_...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
PRIOR WRITTEN NOTICE. Notice in Understandable Language. The open-enrollment
charter school must give the parent prior written notice. (provide the ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
145
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
70.
Scalable and Understandable Provisioning with Ansible and Vagrant
julien.ponge.org/.../scalable-and-understandabl...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Eki 2013 - Scalable and Understandable Provisioning with Ansible and
Vagrant ...Ansible is an automation and orchestration tool written in Python.
71.
One Secret To Writing Understandable Unit Tests | Pragmatic
Agility ...
www.pragmaticagility.com/one-secret-to-writin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 Kas 2011 - Here's a quick secret to writing understandable unit tests. Name your object
under test, the lower case letter o. As in object. As in. Foo o = new ...
72.
Summer Writing - Washington College
www.washcoll.edu/live/.../2878-summer-writin...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
14 Haz 2013 - With no classwork to get in the way, summer can be one of the best times to
get your creative writing juices simmering. Here are some books I ...
73.
Write in simple, natural language | Improve the Web
www.improvetheweb.com/write-in-simple-natu...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
9 May 2007 - Writing your material using simple language will make it easier for your
readers to understand your ideas and ... Easily understandable material.
74.
John Cage on why he wished to make English
less understandable ...
https://jacket2.org/.../john-cage-why-he-wished...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
16 Ara 2011 - Because when it's understandable, well, people control one another, and... to
real serial writing (seriality at the level of the section, anyway).
75.
understandable - Oxford Dictionaries
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
146
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
www.oxforddictionaries.com/.../understandabl...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Definition of understandable in British and World English in Oxford dictionary.
Meaning... For Oxford's best resources for writers, plus thesaurus, audio, and 1.9m ...
76.
Writing Mechanics & Grammar | Time4Writing
www.time4writing.com/writing-mechanics/
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Having strong skills in writing and grammar allows writers to get their message or story to
their readers in a clear and understandable way. It is important to know ...
77.
Making Math Understandable - Christian Homeschool Moms
christianhomeschoolmoms.com/makin...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazar: Demetria Z. - 127 Google+ çevresinde
Making Math Understandable. November 6, 2013 By Demetria Z. 1 Comment. The following
is a guest post from contributing writer, Linda Kardamis.
78.
The Understandable Madness of Economic Growth : RSA blogs
www.rsablogs.org.uk/.../losing-religion-pursuit...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
26 Mar 2012 - The Understandable Madness of Economic Growth ... I write as a relatively
privileged thirty-something with a full-time job, so perhaps it is too ...
79.
Making our poems understandable | Poetry and Poems, Short ...
poetryandshortfiction.com/.../making-our-poe...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 Haz 2013 - By Dennis Mellersh In writing our poems, one of the key attributes we should
focus on is making our ... Making our poems understandable.
80.
Communicating with Juries: How to Draft More Understandable ...
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/.../ap...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
147
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: PM Tiersma - 2005 - Al nt lanma say
: 8 - lgili makaleler
In my view, the most understandable way of presenting factors is in the form of
questions, ... Such words can be useful in legal writing; it's handy to be able to use ...
81.
Write More Understandable Java Tests with Matcher Objects and ...
www.developer.com/.../Write-More-Understan...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
30 A u 2010 - Have your Java unit test assertions gotten hard to read? Use the matcher
objects provided by the Hamcrest and fluent FEST-Assert libraries.
82.
Less critical than just understandable :: Reader comments at
Daniel ...
www.danielpipes.org/comments/211601
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
2 gün önce - Less critical than just understandable :: Reader comments at Daniel
Pipes. ... Original writing only, please. Comments are screened and in ...
83.
SAPexperts | An Insider's Guide
to Writing Robust, Understandable ...
sapexperts.wispubs.com › IT › Articles
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
15 Oca 2006 - Whether you are new to ABAP or have been using it for years, in the end you
are probably satisfied if your application code somehow just ...
84. [PDF]
Making Ballot Language Understandable to Voters - Usenix
https://www.usenix.org/events/.../laskowski.pdf
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
yazan: SJ Laskowski - Al nt lanma say
: 4 - lgili makaleler
Making Ballot Language Understandable to Voters ... writing in plain language, and on how
to present ... We can draw best practices for writing instructions.
85. [PDF]
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
148
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Samples Responses Q1 - AP Central - College Board
apcentral.collegeboard.com/.../ap12_italian_tas...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
5: STRONG performance in Interpersonal Writing ... Fully understandable, with ease and
clarity of expression; occasional errors do not impede comprehensibility.
86.
The famous Agilent S-Parameter app note and understandable
writing
www.edn.com › Blogs › Anablog
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
22 Oca 2008 - In doing research for my upcoming article about RF power amplifiers I came
across a reference to an HP (Agilent) S-parameter app note that is ...
87.
understandable - definition of understandable by Macmillan
Dictionary
www.macmillandictionary.com/.../understanda...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Define understandable. What is understandable? understandable meaning and more by
Macmillan Dictionary.
88.
soft question - Techniques for writing mathematics and math
notes ...
math.stackexchange.com/.../techniques-for-wri...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
... for writing mathematics and math notes so that it is more understandable to
the ...Without use of colors or some indention/alignment in writing, all maths, feels ...
89.
Catholicism's SHOCKING attitude toward the Bible!
www.bible.ca/cath-bible-attitude-towards.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The inspired writers declared that the things they wrote were understandable. "For
wewrite nothing to you that you do not read and understand." (2 Cor. 1:13).
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
149
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
90.
Plain Language: A Promising Strategy for Clearly Communicating ...
www.health.gov/.../literacy/.../PlainLanguage.h...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Many of the same plain-language techniques that make
the written wordunderstandable also work with verbal messages. These include avoiding
jargon and ...
91.
Technical Writing - Readable, understandable, attractive
documents
www.devonia.com/documents.htm
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
We write technical manuals, online help and provide other documentation services for
government, business and industry.
92.
Office for Human Research Protections (OHRP) | HHS.gov
www.hhs.gov/ohrp/policy/ic-non-e.html
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Where informed consent is documented in accordance with §46.117(b)(1),
the writtenconsent document should embody, in language understandable to the ...
93.
Contents: The New Testament - An Understandable Version
ncbible.org/auv/contents.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The idea is to make the Scriptures understandable. ... Besides writing articles for
numerous periodicals, Mr. Paul has authored twenty-three books and booklets, ...
94.
…Writing rule and law in plan, clear, concise understandable ...
authenticallywired.com/.../writing-rule-and-law...
o
Bu sayfan n çevirisini yap
21 saat önce - Writing rule and law in plan, clear, concise understandable language is NOT
really what government regulators and bureaucrats want as such ...
95.
Writing a Good Book for Children - Wikibooks, open books for an ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
150
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
en.wikibooks.org/.../Writing_a_Good_Book_f...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Many people may find it difficult to write books for children—this book is designed to ...Make
sure that the theme of the story is clear and understandable so the ...
96.
Understandable Technical Documentation Specialists - Viking
Waters
www.vikingwaters.com/.../documentation.htm
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
Technical Writing. Understandable Documents that Work. Most technical writing by
"techies" is gibberish to the average reader. Often poorly written and ...
97.
How to Write Technical Reports: Understandable ... - Barnes &
Noble
www.barnesandnoble.com/...write.../11121657...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
13 Eyl 2010 - Available in: Paperback. Writing technical reports conveys the important and
necessary knowledge of writing and presenting technical and ...
98.
Style Guide | The Economist
www.economist.com/styleguide/
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
The first requirement of The Economist is that it should be readily understandable. Clarity
of writing usually follows clarity of thought. So think what you want to ...
99.
Accessible and understandable information about the political ...
forum.wordreference.com/showthread.php?t...
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
28 Oca 2010 - 2 gönderi - 2 yazar
Not* an exact translation, but hopefully the French version is understandable? (Even the
English title needs some working.. part of the writing ...
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
151
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
100.
Three Quick Tips To Make Your PHP Understandable | Zend ...
devzone.zend.com/.../three-quick-tips-to-make...
o
o
o
Bu sayfan n çevirisini yap
24 Haz 2008 - Three Quick Tips To Make Your PHP Understandable. June 24 ...developers
are writing PHP to output HTML has shifted quite a bit. Let's look ...
understandable writing ile ilgili aramalar
students writing problems
quality of students writing
business education writing
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
152
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
TAPLAR: “EFFECTIVE WRITING TECHNIQUES”
KAYNAK: http://www.worldcat.org/
Calkins, L., & Heinemann (Firm : Portsmouth, N.H.). (2013). Units of study
in opinion, information, and narrative writing: A common core
workshop curriculum. Portsmouth, NH: Heinemann.
Gear, A. (2011). Writing power: Engaging thinking through writing.
Markham, Ont: Pembroke Publishers.
Gear, A. (2011). Writing power: Engaging thinking through writing.
Markham, Ont: Pembroke Publishers.
Ricardo, P. (May 28, 2010). WriteSim TCExam - An open source text
simulation environment for training novice researchers in scientific
writing. Bmc Medical Education, 10, 1.)
Shah, Jatin, Rajgor, Dimple, Vaghasia, Meenakshi, Phadtare, Amruta,
Pradhan, Shreyasee, Carvalho, Elias, & Pietrobon, Ricardo.
(2010). WriteSim TCExam - An open source text simulation
environment for training novice researchers in scientific writing.
(BioMed Central Ltd.) BioMed Central Ltd.
Shah, J., Rajgor, D., Vaghasia, M., Phadtare, A., Pradhan, S., Carvalho, E.,
& Pietrobon, R. (January 01, 2010). WriteSim TCExam--an open
source text simulation environment for training novice researchers in
scientific writing. Bmc Medical Education, 10.
Making data meaningful: Part 1. (2009). (Making data meaningful.) Geneva:
United Nations.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
153
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
New York State Bar Association., & New York State Bar Association.
(2006). Gaining an edge: Effective writing techniques. Albany, N.Y:
The Association.
UN. ECE. (2006). Making data meaningful: A guide to writing stories about
numbers. New York: UN.
Bobrow, J., Covino, W. A., & Kay, D. A. (2005). CliffsTestPrepa. ACTTM.
Hoboken: John Wiley & Sons.
Levy, S. M. (1999). Subcontractor's operations manual. New York:
McGraw-Hill.
Miner, L. E., Miner, J. T., & Griffith, J. (1998). Proposal Planning and
Writing. Portsmouth: Oryx Press Imprint.
Steck-Vaughn Company. (1997). Language power. Toronto, Ont: Gage
Learning.
Pennsylvania Bar Institute., & Pennsylvania Bar Association.
(1996). Pennsylvania Bar Association Workers' Compensation Law
Section fall section meeting: September 19-20, 1996. Harrisburg, Pa.:
Pennsylvania Bar Institute.
Ross-Larson, B. C. (1995). How to plan and draft reports: Techniques for
effective writing. Washington, DC: American Writing Institute.
O'Connor, F. H. (1990). Express yourself in written English. Lincolnwood, Ill:
National Textbook Co.
Hopper, V. F., Gale, C., Foote, R. C., & Griffith, B. W. (1990). Essentials of
English. New York: Barron's Educational Series, Inc.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
154
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Songe, G. C. L. (1988). Effective writing techniques for digest preparation.
Seattle, Wash. (P.O. Box 18586, Seattle 98118: Litigators Network.
Bell, A. H. (1988). A way with words: Effective writing techniques for the
business professional. Brentwood, N.Y: Asher-Gallant Press.
Schwartz, E., & Dun & Bradstreet Business Education Services.
(1986). Effective writing techniques. New York, NY: Dun & Bradstreet
Business Education Services.
Benton, S. K. (June 01, 1985). Techniques for the Technical
Writer. Performance and Instruction, 24, 5, 4-5.
Overman, D. L. (1980). Effective writing techniques. New York, N.Y:
Monarch Press.
McKay, S. L., & California Association of Teachers of English to Speakers
of Other Languages. (1979). A Notional Approach to Writing.
CATESOL Occasional Papers, No. 5.
AIR FORCE INST OF TECH WRIGHT-PATTERSON AFB OHIO SCHOOL
OF SYSTEMS AND LOGISTICS, Melby,Michael P., & Palcic,Paul J.
(1977). Improving the Communication Effectiveness of Civil
Engineering Management Procedures.
Melby, M. P., Palcic, P. J., & AIR FORCE INST OF TECH WRIGHTPATTERSON AFB OHIO SCHOOL OF SYSTEMS AND LOGISTICS.
(1977). Improving the Communication Effectiveness of Civil
Engineering Management Procedures. Ft. Belvoir: Defense Technical
Information Center.
Zeiger, Mimi. (n.d.). Essentials of Writing Biomedical Research Papers.
Second Edition. McGraw-Hill Publishing.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
155
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
TÜRKÇE K TAPLAR
KAYNAK: http://www.toplukatalog.gov.tr/ ETK
YAZIM / ETK
YAZMA
Linkemer, Bobbi: Etkili özgeçmi yazma teknikleri / Bobbi Linkemer ; Bobbi
Linkemer; çev. Do an ahiner. stanbul: Rota, 1993 67 s. Cep yönetim dizisi; 7
Kitab n orjinal ad :How to write an effective resume.
ahin, Sevgi: Kompozisyon güzel, etkili konu ma ve yazma sanat
ahin. stanbul nk lap 2007 523 s. 24 cm.
Sevgi
Gülhan, Tahsin: Ara rma teknikleri : bilimsel ara rma ve etkili yazma
lavuzu / Tahsin Gülhan. Bilimsel ara rma ve etkili yazma k lavuzu 1. Bsk
stanbul : Risale-i Nur Enstitüsü, 2003 174 s. : kl. ; 20 cm Risale-i Nur
Enstitüsü yay nlar ; 8 E itim serisi ; 4
Gürol, Yonca Koralp: Etkili rapor yazma teknikleri rapor sunumu ve
uygulamaya ili kin örnek olaylar / Yonca Koralp Gürol. stanbul: stanbul,
1993 x ,132 yaprak ; 30 cm. stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkçenin Do ru Kullan
leti im, Etkili Konu ma, Yazma ve Okuma
lavuzu / Yay na Haz rlayanlar : Ömer Ereno lu,Selam Otçu 1. bs. Ankara:
Genelkurmay ATASE Yay nlar , 2007 139 s.
Weiss, Donald H.: Kolay ve etkili yazma teknikleri / Donald H. Weiss ; çev.
Do an ahiner. stanbul: Rota, 1993 61 s. Rota yay nlar . Cep yönetim dizisi ;
11 Özgün ad : How to write easily and effectively.
Özdemir, Emin.: Güzel ve etkili konu ma ve yazma sanat / Emin Özdemir.
Konu ma sanat . 13. bsm. stanbul : Remzi, 2008. 230 p. ; 24 cm.
We ss, Donalt H.: Kolay ve etkili yazma teknikleri / çev. Do an ahiner. 2.
bs. stanbul: Rota, 1997. 61, [3] s. ; 18 sm. Rota Cep Yönetim Dizisi : 11
Sugarman, Joseph: Reklam yazar n el kitab : etkili reklam ve pazarlama
metni yazma teknikleri / Joseph Sugarman ; çev. Aytül Özer stanbul:
Mediacat Kitaplar , 2008 264 s. ; 27 sm.
Condrill, Jo: Ne demek istiyorsunun? : etkili ileti imin yarat
ve pratik
yollar . / Bennie Bough ; çev. Pelin Ozaner 1. Bas m stanbul: Sistem
Yay nc k, 2003 101 s.20 cm. Sistem yay nc k ; 384
Sugarman, Joseph, 1938-: Adweek copywriting handbook : the ultimate
guide to writing powerful advertising and marketing copy from one of
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
156
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
America's top copywriters. Turkish. Adweek reklam yazar n elkitab : etkili
reklam ve pazarlama metni yazma teknikleri / Joseph Sugarman ; çeviri, Aytül
Özer. Etkili reklam ve pazarlama metni yazma teknikleri. stanbul : MediaCat,
2007. 264 s. ; 27 cm.
Tükçenin do ru kullan
: (ileti im, etkili konu ma, yazma ve okuma
lavuzu) / yay. haz. S. Ömer Ereno lu; düzeltmen Selma Otçu. Ankara :
Genelkurmay Ba kanl , 2007. 139 p. Türkçenin do ru kullan
; leti im;
leti imin temel beceri unsurlar ; leti imin destek unsurlar ; Etkili ileti imin
basamaklar ;Yaz malarda dikkat edilmesi gerekenler.
Ramage, John D.: Writing arguments : a rhetoric with readings / John D.
Ramage, John C. Bean, June Johnson. 4th ed. New York : Pearson Longman,
2007. XXII, 314 s. : resim.
Vitale, Joe: Kelimelerle ikna etmenin yollar tüketicileri hipnotize eden
metin yazma teknikleri Joe Vitale, çev.; Zeynep Yaman, lke Haydaro lu.
2.bs. stanbul: MediaCat; 2009. 288s.; res.; 21cm.
Dara, Ramis: Yaz
Asa Kitabevi; 21.
anlat ma giri . / Ramis. Dara Bursa: Asa, 2000 183 s.
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
157
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
RAPOR YAZMA TEKN KLER .
KAYNAK: http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/search.aspx
Çapar, Selim: Rapor haz rlama ve sunum yöntemleri. darecinin Sesi Dergisi, (147), Eylül-Ekim 2011,
86-88.ss. Kaynakças vard r. 1. RAPOR YAZMA TEKN KLER .
Raporlama teknikleri rapor türleri ve kar la lan sorunlar. Tatil Turizmcinin Dergisi, 6 (32), 45-46.ss.
1. RAPOR YAZMA TEKN KLER .
Hayakava, S. I.: Raporlar n dili / çev. Ayhan Cemal Kaya. Türk Yurdu, 14 (82), Haziran 1994, 17-19.ss.1.
RAPOR YAZMA TEKN KLER .
Ara rma ve rapor yazma yöntemi. - [y.y.]: Türkiye
TEKN KLER .
Bankas , [t.y.]. 32 s.; 20 cm. 1. RAPOR YAZMA
Ar, A. Fikret: Büro yönetimi teknikleri / A. Fikret Ar. - Ankara: Türkiye ve Orta Do u Amme daresi
Enstitüsü, 1977. XV, 285 s.; 24 cm. - (Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü yay nlar ; no. 161)
Bibliyografya: 280-285. ss. 1. LETME YÖNET . - 2. RAPOR YAZMA TEKN KLER .
Ar, A. Fikret: Dosyalama ar iv resmi yaz ma ve rapor yazma teknikleri : Yeni mevzuata göre
geli tirilmi ve geni letilmi / A. Fikret Ar. - 2.bsk. - Ankara: Türkiye ve Orta Do u Amme daresi
Enstitüsü, 1989. XIV, 196 s.; 23 cm. - (Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü yay nlar ; no: 231)
Bibliyografya: 194-196.ss. ISBN: 975-7669-10-5 1. AR V, MEVZUAT. - 2. RAPOR YAZMA TEKN KLER . 3. YAZI MA ve DOSYALAMA TEKN KLER .
Ar, A. Fikret: Dosyalama-ar iv resmi yaz ma rapor yazma teknikleri : Yeni mevzuata göre
geli tirilmi ve geni letilmi / A. Fikret Ar. - 3.bsk. - Ankara: Türkiye ve Orta Do u Amme daresi
Enstitüsü, 1994. XIII, 170 s.; 24 cm. - (Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü yay nlar ; no. 254)
Bibliyografya: 168-170. ss. ISBN: 975-7669-34-2 1. AR V, MEVZUAT. - 2. AR VLER. - 3. RAPOR
YAZMA TEKN KLER . - 4. YAZI MA ve DOSYALAMA TEKN KLER .
stik af raporu haz rlama normu. - Ankara: E E, [t.y.]. 4 y.; 29 cm. - (Elektrik leri Etüt daresi Genel
Müdürlü ü mühendislik hizmetleri normlar norm no. 045) Bibliyografya: 4. y. 1. MÜHEND SL K
ZMETLER . - 2. RAPOR YAZMA TEKN KLER .
yi yaz , rapor yazma ve yaz ma teknikleri / haz. Atilla Hazar. - Ankara: Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl , 1986. 56 y.; 24 cm. 1. RAPOR YAZMA TEKN KLER . - 2. YAZI MA ve DOSYALAMA
TEKN KLER .
Kaya malzeme ara rma ve tan mlama normu. - Ankara: E E, [t.y.]. 6 y.; 29 cm. - (Elektrik leri Etüt
daresi Genel Müdürlü ü mühendislik hizmetleri normlar norm no. 044) Bibliyografya: 5. y. 1.
BARAJLAR. - 2. MÜHEND SL K H ZMETLER . - 3. RAPOR YAZMA TEKN KLER .
Report writing : Expository writing / derl. Zeynep Güleç ...[v.b.]. - Ankara: Middle East Technical
University, 1989. 123 s.: 4 ek; 24 cm. 1. RAPOR YAZMA TEKN KLER . I. Gökeri, pek (derl.). II. Günça ,
Filiz (derl.). III. Bener, Ay e (derl.). IV. Ata, Saime (derl.). V. Yüksel, Ay egül (derl.).
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
158
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Türk dili. - gn l. 2. bsk. - Ankara: ahin Matbaas , 1990. 232 s.; 19 cm. Bibliyografya: 231-232. ss. 1.
RAPOR YAZMA TEKN KLER . - 2. TÜRK D . - 3. TÜRK EDEB YATI.
Zeminlerde konsolidasyonlu drenajl kesme deneyi. - Ankara: E E, [t.y.]. 8 y.; 29 cm. - (Elektrik leri
Etüt daresi Genel Müdürlü ü mühendislik hizmetleri normlar norm no. 108) 1. MÜHEND SL K
ZMETLER . - 2. RAPOR YAZMA TEKN KLER .
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
159
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
TEZLER
KAYNAK: https://tez.yok.gov.tr/
TEZ ADI: YAZILI ANLATIM
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
64370
Yazar
MUSTAFA
DEM
102382 ÖZGÜR
327739
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
M. PINAR
BABANO LU
EK
Tür
Konu
The Effects of grammerfocused writing instruction on
the writing abilities of
students at the University
Gaziosmanpa a in Tokat
Yüksek
Gramer odakl yaz anlat m 1997
Lisans
dersinin Tokat
Gaziosmanpa a
Üniversitesi'ndeki
rencilerin yaz anlat m
yetenekleri üzerindeki etkileri
itim ve
retim =
Education and
Training
lkö retim 4. ve 5. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerilerinin incelenmesi ve
bilgisayar destekli yaz
anlat m
Fourth and fifth grade
students writing abilities and
the effectiveness of
computer-based writing
itim ve
retim =
Education and
Training
2000
Yüksek
Lisans
A corpus-based study on
Turkish EFL learners' written
English: The use of adverbial
connectors by Turkish
learners
2012 Doktora
Yabanc dil olarak ngilizce
renen Turk ö renenlerin
yaz anlat mlar nda derleme
dayal bir çal ma: Türk
renciler taraf ndan zarf
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
160
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
ba laçlar n kullan
317160 DEN Z KARAN
Analyse des erreurs des
productions ecrites chez les
apprenants Turcs dans
l'enseignement du FLE
suivant l'approche
communicative
Yabanc dil olarak
Frans zcan n ö retiminde
ileti imsel yakla
n
nda Türk ö rencilerin
yapt klar yaz anlat m
yanl lar n incelenmesi
319370 HARUN ATA
La Correspondance Dans La
Compréhension Et
L'expression Écrites Du
Français Langue Étrangère
Yüksek
2012
Yaz ma türlerinin yabanc
Lisans
dil olarak Frans zca yaz
anlama ve yaz anlat m
retimindeki yeri
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
retim =
Education and
Training
La compréhension et
l'expression écrites dans
l'apprentissage du français
langue étrangère (FLE) : La
poésie comme matériel
didactique
Frans zca ö retiminde yaz
anlama ve yaz anlat m :
Ders malzemesi olarak iir
itim ve
retim =
Education and
Training ;
Frans z Dili ve
Edebiyat =
French
Linguistics and
Literature
257526
249398
GÜL D DEM
GÜNDÜZTEPE
LEK ALTUNAY
itim ve
retim =
2012 Doktora
Education and
Training
2009
Yüksek
Lisans
Use of connectives in written
itim ve
discourse: A study at an ELT
retim =
department in Turkey
2009 Doktora
Education and
Yaz anlat mda ba laçlar n
Training
kullan : Türkiye?deki bir
ngilizce ö retmenli i
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
161
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
program nda yap lan çal ma
L'expression écrite dans
l'enseignement du FLE
suivant l'approche
communicative
257028 ZÜLEYHA ÇET N
leti imsel yakla ma göre
Frans zcan n yabanc dil
olarak ö retiminde yaz
anlat m
231786
229188
2009
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training ;
Frans z Dili ve
Edebiyat =
French
Linguistics and
Literature
LOKMAN
DEM RTA
itim ve
Production ecrite en fle et
retim =
analyse des erreurs face a la
Education and
langue Turque: Cas de
Training ;
l'universite de Marmara
2008 Doktora Frans z Dili ve
Frans zcada yaz anlat m
Edebiyat =
ve Türk diline ba hatalar n
French
analizi: Marmara Üniversitesi
Linguistics and
örne i
Literature
VEDA ASLIM
YET
Enseignementapprentissage de
l'expression ecrite en FLE,
environnement numérique e
travail et internet: Le cas de
l'Université Anadolu
Frans zca yabanc dilde
yaz anlat m ö retimirenimi, sanal çal ma
ortam ve internet: Anadolu
Üniversitesi'nde bir
uygulama
itim ve
retim =
Education and
Training ;
2008 Doktora Frans z Dili ve
Edebiyat =
French
Linguistics and
Literature
Les erreurs dans les
productions ecrites et leur
analyse en classe de Fle a
L'universite de Marmara
Marmara üniversitesi
Yüksek
2007
Lisans
210286 AYL N ENALP
Frans z Dili ve
Edebiyat =
French
Linguistics and
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
162
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Frans zca dil ö retimi
nda yaz anlat mlarda
hatalar ve analizleri
229090
147689
Konu
Literature
CEM LE F DEL
CAN TOKER
De la compréhension écrite
à l'expression écrite dans
l'enseignement du fle
Frans z Dili E itimi?nde
yaz anlamadan yaz
anlat ma geçis
Yüksek
Lisans
Frans z Dili ve
Edebiyat =
French
Linguistics and
Literature
LAVER AL
BAYRAKÇI
The written performance of
the Turkish advanced
university students of English
with reference to the use of
conjuncts from the
quantitative and functional
perspectives
ngiliz dili e itimi
Yüksek
bölümündeki ö rencilerin,
2004
Lisans
ba laçlar i levsel ve nicelik
aç ndan yaz anlat mda
kullanma performanslar n
ana dili ngilizce olan
rencilerin performanslar
esas al narak bilgisayar
destekli ortamda
kar la rmal analizi
ngiliz Dili ve
Edebiyat =
English
Linguistics and
Literature
The significance and the
contribution of 6+1 traits of
writing to the success of the
students in writing courses in
Yüksek
English language teaching
2004
Lisans
Yazman n 6+1 özelli inin
ngilizce ö retiminde yaz
anlat m derslerindeki ö renci
ba ar na katk ve önemi
itim ve
retim =
Education and
Training
145026 ÖZLEM YAZAR
2007
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
163
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
143988
Yazar
MEHMET
DURANLIO LU
124669 MURAT POLAT
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
The Impact of EFL students`
accurate usa of language on
experienced and
inexperienced teachers`
scoring the written
compositions
ngilizce yabanc dil
rencilerinin yaz anlat m
ka tlar ndaki do ru garmer
kullan
n, deneyimli ve
deneyimsiz ö retmenlerin
de erlendirmelerine olan
etkisi
Tür
Konu
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
A Study on developing a
writing assessment profile for
English preparatory program
of Anadolu University School
of Foreign Languages
Anadolu Üniversitesi
Yüksek
Yabanc Diller Yüksek Okulu 2003
Lisans
ngilizce haz rl k
program `nda yaz anlat m
becerilerini ölçmede
kullan lacak bir ölçe in
geli tirilmesi üzerine bir
çal ma
itim ve
retim =
Education and
Training
2001
Yüksek
Lisans
ngiliz Dili ve
Edebiyat =
English
Linguistics and
Literature
2000
Yüksek
Lisans
Frans z Dili ve
Edebiyat =
French
101640
NURETT N
ÇALI KAN
Types of Turkish ELF
student errors in writing
exams and their variation
across the proficiency levels
Yaz anlat m s navlar nda
yap lan hata türleri ve
bunlar n dil ö renim
düzeylerine göre de imi
97246
TÜL NAY DALAK
La Creativite et l`expression
eçrite dans l`enseignement
du Français language
2004
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
164
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
92190
89594
92627
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
etrangere
Yabanc dil Frans zca
retiminde yarat
k ve
yaz anlat m
Linguistics and
Literature
NEVAL
AKSOYLU
KOZANO LU
Characteristics of the EFL
teachers written feedback
and its effects on the second
drafts of the students
Yüksek
1999
Yaz anlat m derslerinde
Lisans
retmenin verdi i yaz
dönütler ve ö rencinin 2.
taslak çal mas na etkileri
itim ve
retim =
Education and
Training ; ngiliz
Dili ve Edebiyat
= English
Linguistics and
Literature
ABDURRAHMAN
MC
The Computer corpus-based
lexical and syntactic
contrastive interlanguage
analysis on the written
performance of the English
language learners at
Dilbilim =
Cukurova University with
Linguistics ;
referance to the native ...
ngiliz Dili ve
Çukurova Üniveristesi'nde
1999 Doktora Edebiyat =
ngiliz Dili E itimi
English
Bölümü'ndeki ö rencilerin
Linguistics and
sözcük ve sözdizimi
Literature
aç ndan yaz anlat m
performanslar n ana dili
ngilizce olan ö rencilerin
performanslar esas al narak
....
GEN ÖNCÜ
Using video as a pre-writing
activity in writing
Yüksek
1999
Yaz anlat mda videonun ön
Lisans
çal ma olarak kullan lmas
itim ve
retim =
Education and
Training ; ngiliz
Dili ve Edebiyat
= English
Linguistics and
Literature
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
165
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
89660
85426
89659
325330
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
GÜLEN
ONURKAN
The Reliability of the holistic
grading system for the
evaluation of essays at the
preparatory school of
Eastern Mediterranean
University in North Cyprus
Yüksek
1999
Kuzey K br s'ta Do u
Lisans
Akdeniz Üniversitesi Haz rl k
Okulu'nda yaz anlat m
de erlendirmesi için
kullan lan holistik notlama
sisteminin güvenilirli i
itim ve
retim =
Education and
Training
ERDEM ÖNGÜN
Multimedia assisted teaching
in the context of writing for
the English teacher training
programme
Yüksek
ngilizce ö retmenli i
1999
Lisans
bölümünde yaz anlat m
becerisinin geli tirilmesi için
multimedia ortam n
kullan
itim ve
retim =
Education and
Training
NESR N ORUÇ
Evaluating the reliability of
two grading systems for
writing assessment at
Anadolu University
prepoartory school
Yüksek
Anadolu Üniversitesi Haz rl k 1999
Lisans
Okulu yaz anlat m
de erlendirmesi için
kullan lan iki sistemin
güvenilirli inin
de erlendirilmesi
itim ve
retim =
Education and
Training
MEHMET NUR
KARDA
birlikli ö renme yönteminin
itim ve
f ö retmeni adaylar n
retim =
2013 Doktora
yaz anlat m becerilerine
Education and
etkisi
Training
The effect of cooperative
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
166
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
learning method on written
expression skills of
prospective primary
education teachers
lkö retim ö rencilerinin
yaz anlat mlar nda görülen
çat yanl klar ve
cümlelerin do ru
327533 EBRU SARIKAYA kurulu lar n kavrat lmas
Elementary school students'
mistakes seen in voice of
verbs and comprehension of
forming correct sentences
310989 REMZ CAN
319686
NURBAKHYT
JARBOLD
313264 HÜLYA A IN
2013
Yüksek
Lisans
Dilbilim =
Linguistics
Ortaö retim ö rencilerinin
yaz anlat mlar nda paragraf
düzeyinde ba da kl k ve
itim ve
tutarl k
retim =
2012 Doktora
Cohesion and coherent at
Education and
the level of paragrapg in the
Training
compositions of secondary
school students
Mo olistan' n Bayan-Olgii
bölgesindeki Kazak
rencilerin Türkiye Türkçesi
renirken yapt klar yaz
anlat m yanl lar n dil
bilgisi aç ndan incelenmesi
Yüksek
The evaluation point of
2012
Lisans
grammar written expression
mistakes of Kazakh
students, who is living in
Bayan-Ulgii province of
Mongolia, while learning
Turkey Turkish
lkö retim 6, 7 ve 8. s f
rencilerinin okudu unu
2012 Yüksek
itim ve
retim =
Education and
Training
itim ve
retim =
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
167
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
HAYKIR
327787 MEHMET TÜLÜ
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
anlama becerisi ile yaz
anlat m becerisi aras ndaki
ili ki
The relationship between the
skills of reading
comprehension and writing
of the 6th, 7th and the 8th
grade students
lkö retim 5. s f
rencilerinin yaz
anlat mlar ndaki aktif kelime
serveti üzerine bir ara rma
(U ak/E me örne i)
A survey that depends on
proving of active vocabulary
fortune at the written
explaining of the fifth grade
students in the primary
school (An example of the
province E me in U ak)
Tür
Lisans
2012
Yüksek
Lisans
Konu
Education and
Training
itim ve
retim =
Education and
Training
Süreç temelli yarat yazma
uygulamalar n yaz
anlat m becerisine ve
itim ve
yazmaya ili kin tutuma etkisi
retim =
315062 ÖZGE ERDO AN
2012 Doktora
The effects of process based
Education and
creative writing activities on
Training
students? writing expression
and attitude towards writing
Öz düzenleme stratejisi
geli imi ö retiminin yaz
anlat ma, yazmaya yönelik
öz düzenleme becerisine,
317793 MEHMET UYGUN kal
a ve tutuma etkisi
The effects of self regulated
strategy development on
writing expression, self
regulation of writing,
itim ve
retim =
2012 Doktora
Education and
Training
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
168
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
retention and writing attitude
Yaz anlat ma ili kin bir
eser: Ahmet Rasim'in lâveli
Hazîne-i Mekâtib Yahud
Mükemmel Mün eat adl
eserinin incelenmesi ve
metni (s. 1-195)
A piece of art about written
expression: Examination of
page 1-195 of the book of
Ahmet Rasim named as
lâveli Hazîne-i Mekâtib
Yahud Mükemmel Mün eat"
and the text
Yüksek
Lisans
Türk Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
NECLA BELKIS
296504 ÇAYIR
AL HANO LU
lkö retim 4. s f Türkçe
dersi ö retiminde çoklu zekâ
uygulamalar n ö rencilerin
okudu unu anlama ve yaz
anlat m becerileriyle ilgili
deneysel bir ara rma
An experimental study about
Yüksek
2011
the effect of multiple
Lisans
inteligence applications on
students´ apprehending what
is being read and written
expression skills in teaching
of Turkish lesson at fourth
class of primary school
itim ve
retim =
Education and
Training
KEMAL
300401
AMLIO LU
On ikinci s f ö rencilerinin
yaz anlat m bozukluklar
üzerine bir çal ma: Arde en
ilçesi örne i
Yüksek
2011
A study on written
Lisans
expression incoherency of
12th grade students:
Sampling of Arde en
itim ve
retim =
Education and
Training
311845
FATMA
ÇALI KAN
2012
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
169
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
301968
Yazar
LKER
KARAKAYA
308336 ES N YILMAZ
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
lkö retim 8. s f
rencilerinin yaz
anlat mlar ndaki aktif kelime
serveti üzerine bir ara rma:
ak/E me örne i
A survey that depends on
Yüksek
2011
proving of active vocabulary
Lisans
treasure at the written
explaining of the eighth
grade students in primary
school: An example of the
province of E me in U ak
itim ve
retim =
Education and
Training
lkö retim ikinci kademe
rencilerinin okudu unu
anlama ve yaz anlat m ile
cebirde sembolik ve sözel
gösterimleri dönü türme
becerileri aras ndaki ili ki
The relation between the
Yüksek
2011
skills of middle grade
Lisans
students? reading
comprehension and written
expression, and their skills to
translate the symbolic and
verbal representations in
algebra
itim ve
retim =
Education and
Training ;
Matematik =
Mathematics
Ankara K lcahamam ilçesi
ortaö retim 9. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerileri üzerine bir
AHMET TURGAY ara rma
290637
A research on writing
SORUKLU
abilities of 9th grade
students in Ankara
lcahamam county
secondary schools
Yüksek
2011
Lisans
286478 EGE AK
2011 Yüksek
Yarat
yazma tekniklerinin
itim ve
retim =
Education and
Training
itim ve
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
170
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
ilkö retim 5.s f
rencilerinin Türkçe
dersindeki yaz anlat m
becerileri üzerindeki etkisi
The effect of creative writing
techniques on the written
expression skills of 5th grade
students in Turkish lessons
HÜSEY N
278598
KARABU A
271221
GAR PEK
LMEZ
249066 HAL L KU ÇU
Türkçe ö retmeni
adaylar n yaz anlat m
çal malar nda noktalama
aretlerini ve yaz m
kurallar kullanabilme
düzeyleri
The levels of pre-service
turkish teachers' ability of
using punctuation and
spelling rules in writing
expression
Tür
Lisans
Yüksek
2011
Lisans
Konu
retim =
Education and
Training
itim ve
retim =
Education and
Training
lkö retim Türkçe ders
kitaplar ndaki söz varl
n
itim ve
ilkö retim dördüncü s f
retim =
rencilerinin yaz
Education and
anlat mlar na aktar
Training ; Türk
The transference of the
2010 Doktora
Dili ve Edebiyat
vocabulary in Turkish course
= Turkish
books in primary education
Language and
into the primary education
Literature
fourth grade students?
written speech
lkö retim ikinci kademe
rencilerinin dinleme,
konu ma, okuma ve yaz
anlat m becerilerinin
geli tirilmesinde Türkçe
retmeninin rolü
(Çekmeköy ilçesi örne i)
2010
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
171
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
The role of Turkish
teachers? on the
development? of verbal and
written expression skills and
reading and listening talents
of the primary school second
level students? according to
constructive approach
249251
ERGÜN
HAMZADAYI
263800 SIDDIK BAKIR
279777
BRAH M
CO KUN
Bütünle tirilmi ö renmeretme yakla
n Türkçe
retiminde okudu unu
Dilbilim =
anlama ve yaz anlat m
Linguistics ;
becerilerine etkisi
itim ve
2010 Doktora
The influence of integrated
retim =
learning -teaching approach
Education and
in Turkish language teaching
Training
on reading comprehension
and written expression skills
Ebe ve hem ire adaylar n
Türk dili dersindeki yaz
anlat m becerileri üzerine bir
de erlendirme (Atatürk
Üniversitesi Sa k Bilimleri
Fakültesi örneklemi)
An evolution on written
narration abilities of midwife
and nurse candidates in
Turkish class (Ataturk
Üniversity Faculty of Health
Sciences sampling)
2010
lkö retim 4. s f
rencilerinin okudu unu
anlama ve yaz anlat m
becerilerindeki geli imin
birbirini etkileme durumu:
Eylem ara rmas
Improving reading
itim ve
retim =
2010 Doktora
Education and
Training
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
172
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
comprehension and writing
skills of elementary school
4th graders and effects of
these skills on each other:
An action research
309482 PINAR KARASU
itme engelli ve i iten
ilkö retim ö rencilerinin
yaz anlat m etkinlik
ürünlerinin kar la
lmas
Yüksek
2010
The comparision of hearing
Lisans
impaired students and
hearing students' writing skill
products at primary school
itim ve
retim =
Education and
Training
265285 TAHS N ÖZDER
lkö retim 8. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerilerinde zarf kullan
üzerine bir ara rma
(Manisa / Turgutlu lçesi
Yüksek
2010
örne i )
Lisans
A search on use of adverb of
the students 8th grade in
their written abilities example
of Manisa/ Turgutlu
Türk Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
Türkçe ö renen Mo ol
rencilerin yaz anlat m
yanl lar n dil bilgisi
aç ndan de erlendirilmesi
Yüksek
2010
Evaluatin of written mistakes
Lisans
of Mongolian students who
learn Turkish, in terms of
grammatical rules
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
retim =
Education and
Training
lkö retim 6. s f Türkçe
ders kitaplar nda yer alan
olaya dayal türlerdeki
unsurlar n ö rencilerin yaz
anlat mlar na aktar
itim ve
retim =
Education and
Training
263810
FATMA
ALBAYRAK
311097 EL F KÖSE
2010
Yüksek
Lisans
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
173
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Ara:
Tez No
l
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Tür
Konu
The use of the elements in
event-based genres in
elementary education 6th
grade Turkish textbooks in
students? writing
261991 BERR N GENÇ
Türkçe dersinde ö renilen
yeni sözcüklerin yaz
anlat mda kullan m durumu
Use case of newly learnt
words within the context of
written expressions in
Turkish course
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Tez No
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
2010
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
Ara:
l
Tür
Konu
lkö retim 8. s f
rencilerinin yaz
anlat mlar nda görülen
kurucu yanl klar n
sezdirilmesi ve cümlelerin
do ru kurulu lar n
HAVVA
Yüksek
286766
kavrat lmas
2010
BED RHANO LU
Lisans
Getting grade primary school
students to perceive the
constitutional mistakes seen
in written expressions and to
comprehend to construch
correct sentences
itim ve
retim =
Education and
Training
Yarat yazma yakla
n
yaz anlat m becerisinin
geli imine etkisi
Yüksek
2010
The effect of creative writing
Lisans
approach to the development
of written expression skills
itim ve
retim =
Education and
Training
309020 SEMA DURAN
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
174
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
KEMAL ZEK
ZORBAZ
lkö retim okulu
rencilerinin yazma kayg
ve tutuklu unun yaz
anlat m becerileriyle ili kisi
The relationship between
middle school student?s
writing apprehension and
blocking with their written
expression skills
UZHAN
YILMAZ
6, 7, 8. s ftaki 100
renciye ait ö renci çal ma
kitab ndan hareketle
rencilerin yaz anlat m
Yüksek
becerilerinin incelenmesi
2009
Lisans
Reviewing the students
writing skills based on the
workbook which belong to
100 students in class 6, 7, 8
itim ve
retim =
Education and
Training
LAY
240589
ÇA LAYAN
lkö retim 6. s f
rencilerinin dinleyerek
anlad klar yaz anlat ma
aktarma becerilerinin
Yüksek
de erlendirilmesi
2009
Lisans
Evaluation of 6th grade
primary education students?
skill of writing what they hear
and comprehend
itim ve
retim =
Education and
Training
250262 MELTEM AKTA
Yabanc dil ö retiminde
yarat yazman n ba ar ya
ve yaz anlat ma etkisi
The effect of creative writing
on achievement and on
writing skill in foreign
language teaching
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
2009 Doktora
retim =
Education and
Training
240382 YALÇIN CAN
Afyonkarahisar li Merkez
Hoca Ahmet Yesevi
lkö retim Okulu be inci s f
rencilerinin yaz anlat m
becerileri
Writing skills of 5th class
students? in Hoca Ahmet
Yesevi Primary School, city
itim ve
retim =
Education and
Training
278202
253664
itim ve
retim =
2010 Doktora
Education and
Training
2009
Yüksek
Lisans
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
175
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
centre, Afyonkarahisar
AY E SEZ N
MANO LU
Türkçe dersi ö retim
program n amaç ve
kazan mlar aç ndan
Trabzon ili 8. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerilerinin
de erlendirilmesi
The evaluation of written
exposition skills of 8th grade
elementary school students
in Trabzon province in terms
of Turkish lesson education
programme?s purposes and
acquisitions
SMET
KALEA ASI
lkö retim 4. ve 5. s f
rencilerinin yaz anlat m
beceri düzeyleri ile Türkçe
dersi akademik ba ar lar
aras ndaki ili kinin
belirlenmesi
Determination of the
relationship between written
expression skill levels and
academic success in Turkish
lessons of elementary
education students at fourth
and fifth grades
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
238459 ERHAN Ç FTÇ
itme engelli ö renciler için
haz rlanan bilgisayar destekli
yaz anlat m becerisi
geli tirme materyalinin
tasar , uygulanmas ve
Yüksek
2009
de erlendirilmesi
Lisans
Designing, implementation
and evaluating material
developed for improving deaf
students' writing skill
itim ve
retim =
Education and
Training
254903 MEHMET GED K
Orta ö retim 9. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerileri üzerine bir
inceleme (Erzurum
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
retim =
249868
253470
2009
2009
Yüksek
2008
Lisans
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
176
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
254890
219694
örneklemi)
The evaluation of writing
abilities of secandary
education's ninth class
students ( Erzurum sample)
Education and
Training
ÖZNUR
TÖREMEN
Erzurum merkez ilçe
ilkö retim okullar ndaki 8.
f ö rencilerinin yaz
anlat m becerileri üzerine
ara rma
A research of written
expression skills of 8th
gaders in the elementary
schools of Erzurum
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
SONGÜL
ÖZDEM R
Orta ö retim seçme
nav nda ba ar olan
rencilerin yaz anlat m
becerileri üzerine bir
inceleme
An anaylses on writting skills
of successful students at
high school entrance
examination
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
204885 ÖZGÜR ÜSTÜN
206405
ZEYNEP NALAN
ALKAN
206909 HASAN BA CI
2008
Ortaö retim üçüncü s fta
Türk Dili ve Edebiyat
dersinde karikatür
kullan
n yaz anlat m
retimine etkisi
The effect of caricatures on
written expression in Turkish
language and literature
lesson for third grades in
secondary school
lkö retim be inci s f
rencilerinin yaz anlat m
hatalar
5th grade students' writing
mistakes in Turkish public
schools
Türkçe ö retmeni adaylar
yaz anlat m derslerine
2008
2007
2007
n 2007 Doktora Dilbilim =
Linguistics ;
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
177
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
yönelik tutumlar ile yazma
becerileri üzerine bir
ara rma
The attitudes of the
candidates of teacher of
turkish towards the courses
of written expression and the
research on written skills
lkö retim 8. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerilerinin söz dizimi ve
anlat m bozuklu u aç ndan
de erlendirilmesi
Determination of the written
expression skills of primary
school 8th class students
from the point of view syntax
and bad expression
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
207138 FAT H AYAZ
Ankara linde Lise Birinci
f Ö rencilerinin Yaz
Anlat m Becerilerinin ç Yap
Bak ndan Geli imi Üzerine
Bir nceleme
Yüksek
2007
A research on develop of
Lisans
narration abilities in writings
of high school's first class
students about micro
structure in ankara city
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
209027 KAD R DURU
lkö retim 5. s f
rencilerinin yaz
anlat mlar ndaki aktif kelime
servetinin belirlenmesi (U ak
/ Sivasl örne i)
Yüksek
2007
Identification of active
Lisans
vocabulary on writing
expressing of secondary
school's 5th class(example of
ak / Sivasli)
itim ve
retim =
Education and
Training
209026 YÜKSEL ÇABAZ
lkö retim 5. s f
rencilerinin yaz
207001
KAD R KAAN
BÜYÜK Z
2007
2007 Yüksek
itim ve
retim =
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
178
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
anlat mlar ndaki aktif kelime
servetinin belirlenmesi
(K rklareli/Merkez örne i)
A survey that depends on
proving of active vocabulary
treasure at the written
explainings of the fifth class
students in primary in primary
schools / a pattern of the
centrum of Kirklareli
Lisans
Education and
Training
Gediz (merkez) ilkö retim
8.s f ö rencilerinin aktif
kelime servetlerinin
tespiti(yaz anlat m) (Gediz
lçe örne i)
Yüksek
2007
Determining the tresures of
Lisans
written vocabularies of 8th
grade primary school student
in the center the province of
Gediz
itim ve
retim =
Education and
Training
214455 KENAN PEKAZ
lkö retim sekizinci s f
yaz anlat mlar ndaki ses
olaylar , noktalama, imlâ
hatalar ve anlat m
bozukluklar n
düzeltilmesinde ipucu ve geri
bildirim teknikleri
Yüksek
2007
Eighth class at primary
Lisans
school punctuation, spelling
and expression mistakes in
writting skills the effects of
clues and knowledge
transformation on the
correction mistakes
itim ve
retim =
Education and
Training
214852 DEMET KARDA
Jandarma astsubay meslek
yüksekokulu ö rencilerinin
yaz anlat mlar üzerine bir
ara rma
A search on gendormerie
nco vocational higih school
students' written exposition
itim ve
retim =
Education and
Training
211697
HÜSN YE
TÜYSÜZ
2007
Yüksek
Lisans
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
179
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Ortaö retim ikinci s f
rencilerinde görülen yaz
anlat m bozukluklar ve bu
bozukluklar n giderilmesi için
çe itli öneriler
Yüksek
218494 BURCU LASLAN
2007
The expression problems in
Lisans
grade 2 students of
secondary school and
various recommendations for
recovery of them
itim ve
retim =
Education and
Training
lkö retim 5. s f
rencilerinin yaz
anlat mlar ndaki aktif kelime
servetinin belirlenmesi (U ak
/ Banaz örne i)
Yüksek
2007
Identification of active
Lisans
vocabulary on writing
expressing of primary school
5th. class (example of U ak /
Banaz)
itim ve
retim =
Education and
Training
lkö retim sekizinci s f
rencilerinin yaz anlat m
becerilerinin
de erlendirilmesi
The evaluation of writing
abilities of primary
education`s eight class
students
itim ve
retim =
Education and
Training
239921 GÜLER HANCI
186609
ABDULKAD R
KIRBA
191343 EM NE AVCI
191030
ERCAN
KARATEKE
2006
Yüksek
Lisans
lkö retim 8. s f
rencilerinin yapt klar yaz
anlat m yanl lar n
incelenmesi (Mu la ili örne i)
Yüksek
Examining of written
2006
Lisans
expression falses having
been done by 8th class
students of primary education
(Sample of mu la)
Dilbilim =
Linguistics
Yarat draman n ilkö retim
II. kademede 6.s f
Yüksek
2006
rencilerinin yaz anlat m
Lisans
becerilerine olan etkisi
The effects of creative drama
itim ve
retim =
Education and
Training
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
180
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
on writing skills of 6th grade
primary school students
SÜLEYMAN
TÜRKAN
lkö retim 5. s f
rencilerinin yaz lar ndaki
söz dizimi ile edebi söz
diziminin (Mustafa Necati
Sepetçio lu) kar la
lmas
(U ak örne i/yaz anlat m)
Yüksek
2006
The comparison between the
Lisans
sequence of words in writings
of primary school fifth grade
students and word sequence
of literary (Mustafa Necati
Sepetçio lu)
itim ve
retim =
Education and
Training
VEDAT MART N
NCE
lkö retim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
f ö rencilerinin yaz
anlat m becerilerinin
ölçülmesi ve
Yüksek
de erlendirilmesi
2006
Lisans
Examine the writing abilitys
from students in the primary
schools leval 3, 4, 5, 6, 7 and
8 classes
itim ve
retim =
Education and
Training
ak l merkezindeki 8. s f
rencilerinin yaz
anlat mda deyimleri kullanma
HANDAN BURAK becerisi
Yüksek
187776
2006
The 8th classes students'
NALCI
Lisans
abilities of using the idioms in
their written expressions in
the centre of U ak
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
Yaz anlat m biçimlerinin
yazma becerisi edinimindeki
levleri
Yüksek
187342 SIDDIK AKBAYIR
2006
The functions of written
Lisans
expression styles in the
acquisition of the writing skills
Türk Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
189944
188358
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
181
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
187430
UR ESAN
lkö retim 8. s f
rencilerinin yaz lar ndaki
söz dizimi ile edebi söz
diziminin (Tar k Bu ra)
kar la
lmas (Bolvadin
örne i/yaz anlat m)
Yüksek
2006
Comparision of word
Lisans
arragement of primary school
eight class and literary
writings' (Tar k Bu ra) word
arragement (bolvadin
example/written expression)
Teorik gramer bilgisi ile yaz
anlat m bozuklu u aras ndaki
ili ki(ilkö retim II. kademe
ak örne i)
Relationship between
Yüksek
187157 MEHMET BAHAR
2006
theoretical grammar
Lisans
knowledge and mistakes
written statements caused by
grammary (the primary
schools II. stage of example)
187155
HALE
KARABULUT
206027 SEV M NAL
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
retim =
Education and
Training
Dilbilim =
Linguistics
lkö retim 4. s f
rencilerinin yaz lar ndaki
söz dizimi ile edebÎ söz
diziminin (Re at Nuri
Güntekin) kar la
lmas
(U ak örne i/yaz anlat m)
The Comparison between
the sequence of words in
writings of primary school
forth grade students and
words sequence of
literary(Re at Nuri Güntekin)
(U ak type/written
expression)
2006
Yabanc dil ö retimindeki
hedeflerin
gerçekle tirilmesinde
(clustering) yaz anlat m
tekni inin ö renci tutumu ve
ba ar üzerindeki etkileri
The effectiveness of
itim ve
retim =
2006 Doktora
Education and
Training
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
182
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
clustering technique on
students attitudes and on
their writing achievement
186060 CANAN ASLAN
186602
ESRA EK NC
ÇEL KPAZU
188008 AHMET KOÇAK
187974
HÜSEY N
ANILAN
MPRA M
186054 KELA A
ACHMET
Yaz nsal nitelikli çocuk
kitaplar n çocu un
okudu unu anlama ve yaz
anlat m becerilerine etkisi
Effect of literary children
books on reading
comprehension and writing
skills of children
Dilbilim =
Linguistics ;
itim ve
2006 Doktora
retim =
Education and
Training
Erzurum merkez ilçe
ilkö retim 6. s f
rencilerinin yaz anlat m
becerileri üzerine bir
Yüksek
2006
ara rma
Lisans
A study on 6th grade primary
students writing skills in
Erzurum city centre
lkö retim ö rencilerinin
yaz anlat m becerileri
üzerine bir ara rma
2005
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
Yaz anlat m becerilerinin
geli tirilmesinde kelime a
itim ve
olu turma yönteminin etkilili i
retim =
The effectiveness of
2005 Doktora
Education and
clustering method in
Training
developing written
expression skills
Yunanistan`da (Bat
Trakya`da) ikidilli e itim
veren az nl k okullar nda
Türkçe ve Yunanca ö renim
gören ö rencilerin
okudu unu anlama ve yaz
Dilbilim =
Linguistics ;
2005 Doktora
itim ve
retim =
Education and
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
183
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
anlat m becerilerinin
de erlendirilmesi
The bilingual curriculum
minority schools in western
thrace of greece during
assessing their reading
comprehension and written
expression skills
Training
160081 IRAZ TURHAN
Çince ve Türkçe`nin söz
dizimsel aç dan
kar la
lmas "Çince
renen Türk ö rencilerin ve
Türkçe ö renen Çinli
rencilerin yaz anlat m
ka tlar ndaki söz dizim
hatalar n yanl çözümleme
Yüksek
yöntemiyle saptanmas ve
2005
Lisans
de erlendirilmesi"
The comparison of Chinese
and Turkish syntax structures
"research and determination
the synax errors on the
written essays composed by
Turkish and Chinese
learners"
Do u Dilleri ve
Edebiyat =
Eastern
Linguistics and
Literature
146057 CUMHUR AH N
lkö retim II. kademe yaz
anlat m becerisinin etkin
renme yöntemleriyle
geli tirilmesi
Yüksek
2004
Improving the writing ability
Lisans
of the pupils in the secondary
classes with active learning
proccess
itim ve
retim =
Education and
Training
143978 PEL N KARASU
Kayna rmadaki i itme
engelli ö rencilerin yaz
anlat m beceri düzeylerinin
de erlendirilmesi
Assessment of writing skills
of hearing impaired students
who attend mainstream
classes
itim ve
retim =
Education and
Training
Yüksek
2004
Lisans
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
184
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
137393
130360
101959
MEHMET
TEM ZKAN
Yaz anlat m etkinli i
çerçevesinde Türkçe
retmenlerinin çal malar na
ili kin bir de erlendirme
Yüksek
An evaluation of Turkish
2003
Lisans
teachers` applications on the
written comprehension
activities in elementary
schools
itim ve
retim =
Education and
Training
NE UÇA
stanbul`da seçilen ilkö retim
okullar n alt nc s f Türkçe
derslerinde tespit edilen
yaz anlat m bozukluklar ve
öneriler
Yüksek
2003
The written exposition
Lisans
failures, determined in the
Turkish lessons of the
choosen primary schools in
stanbul and advices
itim ve
retim =
Education and
Training
KEZ BAN
TEK AN
100152 TURAN TEMUR
99635
KEMALETT N
DEN Z
Yaz anlat m geli tirmede ön
Türk Dili ve
haz rl n etkisi
Edebiyat =
The effect of preliminary
2001 Doktora Turkish
preparation on writing skills
Language and
development
Literature
lkö retim 5. s f
rencilerinin yaz anlat m
beceri düzeyleri ile okul
Yüksek
ba ar lar aras ndaki ili ki
2001
Lisans
The relationship between fifth
grade studens writing skills
level and school success
itim ve
retim =
Education and
Training
Yaz anlat m becerileri
bak ndan köy ve kent
be inci s f ö rencilerinin
durumu
The Situation of 5 th grade
students living in cities and
villages in respect of writing
composition skills
itim ve
retim =
Education and
Training ; Türk
Dili ve
Edebiyat =
Turkish
Language and
Literature
2000
Yüksek
Lisans
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
185
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
89990
AYSEL BAHÇE
Süreç yakla
uygulanan
ngilizce yaz anlat m
flar nda akran dönütü
Oral peer feedback in
process approach
implemented EFL writing
classes
1999
Yüksek
Lisans
itim ve
retim =
Education and
Training ;
ngiliz Dili ve
Edebiyat =
English
Linguistics and
Literature
20
Tarama sonucunda 108 kay t bulundu.
Tez
No
Yazar
Tez Ad (Orjinal/Çeviri)
Türkçe ö renen yabanc lar n
yaz anlat m yanl lar n
dilbilgisi aç ndan
de erlendirilmesi
The Evaluation of the
composition mistakes from the
aspect of grammar of the
foreign students learning
Turkish
Ara:
l
Tür
Konu
Yüksek
1997
Lisans
itim ve Ö retim
= Education and
Training
Avusturya ilkokullar nda 4.
fta e itim gören Türk
çocuklar n Türkçe yaz
AL TURAN anlat m becerileri üzerine bir
Yüksek
63024
1997
GÖRGÜ
ara rma
Lisans
A Research on Turkish writing
skills of Turkish 4th grade pupils
in Austrian primary schools
itim ve Ö retim
= Education and
Training ; Türk Dili
ve Edebiyat =
Turkish Language
and Literature
SERGÜL
62652
ERSOY
BEHRAM
51390
ERD KEN
Anadolu Üniversitesi ÇEM lise
düzeyindeki i itme engelli
rencilerin yaz anlat m
becerilerinin geli tirilmesinde
birli i gözlem yöntemi ile
anlat m yönteminin
itim ve Ö retim
1996 Doktora = Education and
Training
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
186
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
kar la
MURAT
41062
ÖZBAY
37344
25902
AHMED
PEHL VAN
SEDAT
SEVER
8901
BEHRAM
ERD KEN
7750
Y.
GÜRCAN
ÜLTANIR
rlmas
Ankara merkez
ortaokullar ndaki üçüncü s f
rencilerin yaz anlat m
becerileri üzerine bir ara rma
itim ve Ö retim
1995 Doktora = Education and
Training
Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti
ilkokul ö rencilerinin yaz
Yüksek
1994
anlat mlar nda görülen özellikler
Lisans
Dilbilim =
Linguistics ; E itim
ve Ö retim =
Education and
Training
Türkçe ö retiminde uygulanan
tam ö renme kuram ilkelerinin
itim ve Ö retim
rencilerin okudu unu anlama
1993 Doktora = Education and
ve yaz anlat m becerilerindeki
Training
eri iye etkisi
Eski ehir Sa rlar Okulu ve
Anadolu Üniversitesi çem'de
ortaokul s flar na devam den
13-14 ya i itme engelli
rencilerin yaz anlat m
becerilerinin belirlenmesi
Dönüt ve düzeltmenin Almanca
yaz anlat m eri isine etkisi
Yüksek
1989
Lisans
itim ve Ö retim
= Education and
Training
Yüksek
1989
Lisans
itim ve Ö retim
= Education and
Training
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIO LU,Yrd. Doç. Dr. Özay KARADA
AKADEM K MAKALELER
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
187
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
ASOS NDEX
LKÖ RET M Ö RENC LER
N YAZILI ANLATIMLARININ KONU SEÇ MLER AÇISINDAN NCELENMES
Bu makale 614 defa görüntülendi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010; 7(13):192-207
http://asosindex.com/articlesearch?command=search&author=&tite=YAZMA&keyword=&abstract=&submit=Bul (BA LIK
KISMINA YAZMA YAZILINCA 72 SONUÇ GEL YOR)
ULAKB M UVT (ULUSAL VER TABANLARI)
ANAHTAR KEL MELER: YAZMA EYLEM
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%
2CTHUK&ts=1385112437&keyword=yazma%20eylemi&s_f=5&detailed=&page=3
ra Numaras :
1/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Yazma e ilimi ölçe i'nin Türkçeye uyarlanmas
Kaynak:
Yazar Ad :
itim ve Bilim, 2010,35(155):104-117
ER , Kamil; ÜNAL, Emre
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
2/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Tarihsel tart ma ve tarihsel tart ma metni yazma
Kaynak: Ahi Evran Üniversitesi K r ehir E itim Fakültesi Dergisi, 2010,11(1):187-205
Yazar Ad : KELE , Hamza;
[Ayr nt
, Ayten
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
188
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
ra Numaras :
3/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Effects of reflective writing in mathematics methods courses on preservice teachers' perceptions
Kaynak:
itim Ara
rmalar , 2010,(40):189-206
Yazar Ad : SEZER, Renan
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
4/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: A suggested syllabus for advanced writing skills at English language
teaching departments
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi, 2010,(39):20-31
Yazar Ad : ALTAY, smail F rat
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
5/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: The relationship between readiness and reading and writing performances
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi, 2009,(36):316-326
Yazar Ad : YANGIN, Banu
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
6/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
189
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Orijinal Ba
k: Ecrire au plus pré de l'humain
Kaynak: Frankofoni, 2009,(21):365-375
Yazar Ad : LIBERT, Béatrice
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
7/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: The process of writing research articles in English and getting published:
A case study
Kaynak: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,8(2):371-384
Yazar Ad : BA ARAN, Süleyman ; SOFU, Hatice
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
8/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Yedi Farkl Çocuk Kitab
De erlendirilmesi
n Çocuk Yaz
lkelerine Uygunlu unun
Kaynak: nönü Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 2008,8(14):17-30
Yazar Ad : LÜLE, Esra
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
9/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Okuma ve Yazma Çal malar nda
Yararlan labilir?
iir Etkinliklerinden Nas l
Kaynak: Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 2008,8(1):53-66
Yazar Ad : KIBRIS, brahim
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
190
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
10/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Nazl Eray Öyküsünde Yaz , Serüven ve Yazar Beni
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(1):253-269
Yazar Ad :
URLU, Seyit Battal
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
11/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: La Mort-Naissance dans l'Oeuvre de Gerard de Nerval
Kaynak: Frankofoni, 2007,(19):397-406
Yazar Ad : SWOBODA, Tomasz
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
12/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü'nde Yaz ve Tipograf E itimi
Kaynak: Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2006,(9):80-98
Yazar Ad : SARIKAVAK, Nam k Kemal
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
13/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
191
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Orijinal Ba
k: Ses Olgusunun Denetlenebilirli i Ba lam nda Dil Becerilerinin
Geli tirilmesinde Etkili Oldu u Dü ünülen Fonolojik Yönlendiriciler:
Noktalama aretleri
Kaynak: Türklük Bilimi Ara
rmalar , 2006,(20):141-163
Yazar Ad : ONAN, Bilginer
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
14/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k:
Aç
rencilerin Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlar
ndan De erlendirilmesi
n Baz De
kenler
Kaynak: Ça da E itim Dergisi, 2006,31(333):32-39
Yazar Ad : BÖLÜKBA , Fatma
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Belge Sa la]
15/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Hiristiyanl ktan Antik Mitolojiye Gide'in Yazma Serüveni
Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur E itim Fakültesi Dergisi, 2005,6(10):50-60
Yazar Ad :
LER, Ertu rul
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
16/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Yaz nsal A rma
Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur E itim Fakültesi Dergisi, 2005,6(9):11-64
Yazar Ad : AKTULUM, Kubilay
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
192
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Belge Sa la]
17/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Güzel Sanatlar E itimi Bölümlerinde Ders çeri i Olarak Yaz ve
Tipografinin Önemi
Kaynak: Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 2005,(19):48-58
Yazar Ad : KAPTAN, Ata Yakup
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
18/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Kütüphanenin Tözü: Tarih Öncesi Dönemde Bilgi
Kaynak: Türk Kütüphanecili i, 2005,19(3):297-307
Yazar Ad : KESERO LU, Hasan S.
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
19/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Focus on Science Literacy: The Role of Writing and Speaking in the
Construction of Scientific Knowledge
Kaynak:
itim Ara
rmalar , 2004,(16):1-7
Yazar Ad : BAKER, Dale R.
[Ayr nt
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Belge Sa la]
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
193
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
ra Numaras :
20/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: A Corpus Approach to Abstracts in Academic Writing
Kaynak:
itim Ara
rmalar , 2004,(17):1-13
Yazar Ad : ALTUN, Arif; RAKICIO LU, An l
[Ayr nt
ra Numaras :
.
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Belge Sa la]
21/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: lkokuma-Yazma Ö retiminde Kuluçka Dönemi
Kaynak: Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2003,36(1-2):75-80
Yazar Ad : ÇELENK, Süleyman
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
22/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Two Different Feedback Procedures Given to Students' Writing
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi, 2003,(25):186-193
Yazar Ad : TÜMKAYA, Umman; SEFERO LU, Gölge
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
23/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Simgesel Anlam A
na Tak
ki Meslek Erbab : Gazeteci ve Antropolog
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2003,20(1):210-228
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
194
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
.c
Yazar Ad : PALA,
[Ayr nt
ra Numaras :
ebnem
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Belge Sa la]
24/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: The "trial" of the Narrator in Chaucer's the Prologue to the Legend of
Good Women
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2003,20(1):140-149
Yazar Ad : RE S, Huriye
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
25/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: lkokuma-Yazmada Bilinçlik
Kaynak: Ça da E itim Dergisi, 2003,28(295):40-47
Yazar Ad : FERAH, Aysel
[Ayr nt
ra Numaras :
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Belge Sa la]
26/26
Veri Taban Ad : Sosyal Bilimler Veri Taban
Orijinal Ba
k: Turning Students' Isolated Sentence-Based Texts Into Coherent
Compositions
Kaynak: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003,12(12):29-38
Yazar Ad : TÜM, Gülden
[Ayr nt
Kay t] [ULAKB M Katalo unda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sa la]
bu
to
k
lic
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
195
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgibin/WebObjects/Makale.woa/3/wo/n59GxPdbJyG8gBuxC3VCHw/0.3.0.11
YAPILAN ARAMA
MAKALE ADI: YAZIM
152 MAKALE NCELEND . KONUMUZLA LG
(ETK
YAZIM) MAKALE BULUNAMADI.
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgibin/WebObjects/Makale.woa/3/wo/n59GxPdbJyG8gBuxC3VCHw/10.1.3.0.5
YAPILAN ARAMA
MAKALE ADI: YAZMA
261 SONUÇ GEL YOR. BU SONUÇLAR
AÇIK; KOLAY. SONUÇ ÇIKMADI.
NDE U KEL MELERLE ARAMALAR YAPILDI: ETK ; BAS T;
CUMHUR YET DÖNEM MAKALELER B BL YOGRAFYASI
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
YAPILAN ARAMA
MAKALE ADI: YAZIM
107 Makale
Makale Ad
1928`den Bu Yana Yaz m K lavuzlar
Özel, Sevgi
1979-1980 Ö retim Y leti im Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
renci Adaylar n Türkdili Giri S navlar ndaki Anlat m ve Yaz m Sorunlar Üzerine
Bir nceleme
Alman Yaz m Reformu Kar
nda
Almancan n Yaz m Kurallar nda De
Almanya`da K sa Hikaye Yaz
Yazarlar
iklikler
Üzerine
"Ana Yaz m Klavuzu" Üstüne Ömer As m Aksoy`a Sorular [Bir Söyle i]
Kodu No
420
kun, Nevhis Cem 370 410
Eren, Hasan
430
Kekevi, Aydo an
430
830
410
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
196
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Ara
rma Raporu Yaz
encan, Hüner
000 020
Atatürk ve Yaz m
Dilaçar, Agop
410
Avrupal lar ve Türkçenin Latin Harfleriyle Yaz
Tekin, Tâlat
400
Ayk
Ceyhun, Aysel
410
Koç, Sabri
420
Bile ik Sözcüklerin Yaz m Kural
Ünlü, Mahir
410
Bile ik Sözcüklerin Yaz m Sorunlar
Kahraman, Tahir
410
Bir Yaz m Klavuzu Dolay yla
Zülfikar, Hamza
410
Bir Yaz m Kural: Türk, Türk Genci, Türkle tirmek, Türçe
Durak, Mustafa
410
Bir Yaz m Sorunu: ikâyet mi, ikayet mi?
Demiray, Kemal
410
Bunal m Yaz
Özlü, Demir
800
Uyguner, Muzaffer
810
Eren, Hasan
410
Ça da Yaz m Kuram na Giri
Jefferson, A. - D.
Robey
800 400
Çevriyaz da Yaz m Birli i Üzerine Öneriler
Ünver, smail
410 810
maz, D. A. - A.
Sirkecio lu
540 620
Akatl , Füsun
810
Bir Yaz m ve Dil
BAYDÖ`de Okuma zlencesi ve Okuma Kitab Yaz
, Temel lkeler
Savunu
Bütün Türklerin Yaz n Tarihi`nin Yaz
Cadde ve Sokak Adlar
n Yaz
Üzerine
Üzerine
Çok Bile enli-Çok Kademeli Distilasyonda Petlyuk Prensibi Uygulamas
Benzetimi ile lgili Yaz m
Deneme Yaz
n Ustas : Salâh Birsel
n Say sal
Dergimizde Baz Sözcüklerin Yaz
610 400
Dil, Dü ünce, Yaz m
Gencan, Tahir
Nejat
Dilimiz ve Yaz
za Dair
Karaboncuk, Ahmet
410
Selâmi
Dilimiz ve Yaz
za Dair
Karaboncuk, Ahmet
410
Selâmi
Dilimize ve Yaz
za Dair
Do al Yap Malzemesi ve Planlama A amalar Rapor Yaz
410 810
Karaboncuk, Ahmet
410
Selâmi
zl , Çetin
620 550
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
197
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Edebiyat Tarihi Yaz
ve Edebiyat Ele tirisi
830
Eski "Dilci"ler, Eski (ve Yeni) Yaz m Yanl lar
Eren, Hasan
410
Eski Yaz
Serto lu, Midhat
410
Pala, Cenk
330
Geleneksel Türk Müzi inde Nota Yaz
Akdo u, Onur
780
Genç Dönem Osmanl Tarih Yaz
Ursinus, Michael
956.1940
Balaban, Memduh
840
Ünal, ahin
780 920
Çotuksöken, Yusuf
410
n Men ei ve Tekâmülü
Geçmi i Yazmak, Geçmi i Anlamak: ktisat Tarihi Yaz
Günümüzün Frans z Yaz
Halk Oyunlar
nda Kar la lan Sorunlar
nda Bizans Tarihi
na Topluca Bir Bak
zda Notasyon Yaz m Sistemi
Her Zaman Gündemdeki Konu: Yaz m K lavuzlar
Hukuk, Mülkiyet, Me ruiyet, Mukayeseli Tarih Yaz
çin Bir Öneri
SMMMO Bilgi Teknolojisi Komisyonu Muhasebe Yaz
Çal malar
Kullan
çi Hareketleri Tarihinde Kavramlar - Orta Do u`da
Yaz
çiler,
Grubunun
çi Hareketleri ve Tarih
nan, Nuri
slâmo lu
Kiretmitçiler, Ercan
650
Emiro lu, Kudret
956.1320
James Ensor`un Sanat nda Yaz msal Etkiler
Jeoteknik Planlama Raporlar
Kad n Tarihi Yaz
750
lu, Erman
n Yaz
Üzerine Birkaç Hat rlatma Ortak Geçmi i Birlikte Kurmak
Kesin Proje A amas Mühendislik Jeolojisi Rapor Yaz
Livius`un "Önsöz"ünde Beliren Roma Tarih Yaz
900
Akgökçe, Necla
ekercio lu, Erdal
n Baz Temel Sorunlar
550
300956.1
550 620
Özbayo lu, Erendiz 930 870
Dosto lu, Sibel
720
Modernle me Tarihimize Farkl Yakla mlar: Halide Edip Ad var` n Biyografisinin
Yaz
çin Notlar
Durakba a, Ay e
300 810
Nota Yaz m ve Bas
Koparal, Cahit
780
Alkal n, Muzaffer
300 310
Belge, Murat
940956.1
Do ru, Halime
330 310956.1
Modern Mimarl
Nüfus
n Tarih Yaz
Üzerine
Üzerine birkaç Söz
lerimiz Düzenlenmesi ve Genel Nüfus Yaz
Obadan Kubbeye: Tarih Yaz
nda Bir Ekol
Osmanl Devletinde Toprak Yaz
Defteri Örne i
Osmanl mparatorlu u Tarih Yaz
ndan Nüfus Say
na Geçi ve Bir Nüfus Yoklama
nda Metodolojik Bir Sorun Üzerine Bir Kaç
ür,
aya
956.1320
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
198
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Gözlem ve Dü ünce
retimde Dil ve Yaz m Tutumunun Resmi Belgeleri
Gök en, Enver Naci 410
Pay Defterine Yaz n Hukuki Niteli i Sorunu. Yarg tay Onbirinci Hukuk Dairesinin Bir
Tekinalp, Ünal
Karar Üzerine Dü ünceler
340
Postmodernizm Ça nda spanyol Yaz
Ayuso, Paulino
700
Radyo Piyesleri Yaz
Körükçü, Muhtar
800
Resmile tirilen Yaz m Yanl lar
Çotuksöken, Yusuf
410
ao lu, Adalet
810
Roman Yaz
Tarih Yaz
nda Ayd nlanma Anlar
Önal, ebnem
900 060
Tekeli, lhan
900
Gürsoy, Hizkmet
Ziya
410
Yurdakök, Murat
610 410
Türkçe Yaz m K lavuzlar
Çotuksöken, Yusuf
410
Türkçe Yaz m K lavuzlar Kaynakças
Çotuksöken, Yusuf
410 010
Türkçe Yaz m Kurallar
Erçin, Melih
410
Türkçe Yaz m Kurallar
Erçin, Melih
410
Türkçe Yaz m Kurallar
Erçin, Melih
410
Türkçe Yaz m Kurallar
Erçin, Melih
410
Türkçe Yaz m ve Noktalama Sorunlar
Binyazar, Adnan
410
Türkçe Yaz m ve Noktalama Sorunlar
Binyazar, Adnan
410
Türkçenin Yaz
Zelyut, R za
410
Türkçenin Yaz msal Fonemleri
Yönel, Selçuk
410
Türkistan Tarihinin Yaz
Nölle, Wilfried
950
Tarih Yaz
ve Müzecilikte Yeni Yakla mlar
nda Kuram ve Dilin Kullan
Televizyon ve Yaz m Kurallar
Üzerine
z
p Dergilerinde Uygulanan Baz Yaz m Kurallar
Türkiyede Ba ar
ve Yeni mla Klavuzu
nda Kar la lan Zorluklar
Romanlar Yaz mad
Dü üncesinde De ilim (Bir Konu ma)
dil, A. Mümtaz
810
Ulusçu Tarih Yaz
Üzerine
Tekeli, lhan
900
Ulu çu Tarih Yaz
Üzerine
Tekeli, lhan
320
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
199
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Üniversiteye Giri S navlar ve Yaz m Sorunu
Erya ar, Süreyya
410
Yabanc Kökenli Sözcüklerde Ünsüzler ve Bu Sözcüklerde Yaz m Güçlükleri
Özgül, Mehmet
410
Yaz Devrimine De in Yaz m Sorunlar
Canpolat, Mustafa
400
Yaz m Karma as na Kimler Yol Açt ?
Çotuksöken, Yusuf
410
Yaz m K lavuzlar
Onaran, Mustafa
erif
410
Yaz m K lavuzu`ndan mla K lavuzu`na... Dilde Karga aya Yol Açan Eser
Aksoy, Ömer As m
410
Yaz m K lavuzu’nun Ele tirisi Üzerine
Öneren, Ayfer Çam 410
Yaz m Kurallar
Kamadan, Muzaffer 410
n Dü ündürdükleri
z Üzerine
Yaz m Sorunlar De erlendirme Soru turmas ve Çal malar
n Getirdikleri
Aksan, Do an N.
410
Yaz m Sorunlar Üzerine Aç klamalar
Onaran, Mustafa
erif
400
Yaz m Sorunlar na Genel Bir Bak
Çotuksöken, Yusuf
410
Yaz m ve Sözlük Sorunlar
Aksoy, Ömer As m
410
Yaz m ve Sözlük Sorunlar
Aksoy, Ömer As m
410
Yaz m Yanl lar ve Gerekli Bir Klavuz
Karaören, Sami
410
Yaz m, Önemi ve Yaz m Sorunlar
Aksan, Do an N.
400
Yaz mda ikili <<Çözüm>>
Eren, Hasan
410
Yaz mda Yabanc Dil Örnekleri
Eren, Hasan
410
Yaz
z Üstüne Notlar
Oktay, Ahmet
810
Yaz
z Üstüne Notlar
Oktay, Ahmet
810
Yaz
z ve mlam z
Rafet
370 410
Yaz
zda Yeni Bir Gerçekli in lkelerine Do ru
Canda , Ömür
810
Bolulu, Osman
810
Aksoy, Ömer As m
410
Yaz
n A r ve Özenli
çisi Muzaffer Uyguner`le Söyle i
Yaz
n Ba ca Tart ma Konular
Yaz
n Tarihi. 2
Yeni Türk Yaz nda Yaz m De
410
meleri
Ulçugür, smail
400
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
200
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
N
bu
to
k
lic
.c
Yeni Yaz m Klavuzu
Eri en, Sat
410
Yeni Yaz m Klavuzuna
Gencan, Tahir
Nejat
410
Yeni Yaz
z On Bir Ya na Girdi
360
Yüksek Ö retimde Türkçe Yaz m ve Anlat m
Yüksek Ö retimde Yaz m Ele tirisinin
levi
Zülfikar, Hamza
410
iro lu, Zehra
800
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
yap lan arama
makale ad : yazma
gelen 514 sonuç içinde u kelimelerle arama yap ld : etkili; anla
r; kolay; basit. Bir yaz bulunamad .
.d o
m
o
o
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
bu
201
w
w
w
y
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c

Benzer belgeler