temmuz-ağustos 2015 hukuk bülteni noterlik işlemlerinin elektronik

Transkript

temmuz-ağustos 2015 hukuk bülteni noterlik işlemlerinin elektronik
TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 HUKUK BÜLTENİ
NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK
“Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik”
(“Yönetmelik”) 11/07/2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup,
1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Amaç:
Yönetmelik, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına ve
paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam:
Yönetmelik, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya
huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı
“Elektronik İmza Kanun’unda” tanımlanan zaman damgası kullanılmasının zorunlu
olduğu noterlik işlemlerinin belirlenmesi, belirlenen bu işlemlerin elektronik ortamda
yapılması, işlenmesi, saklanması, ilgili ve diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda
gönderilmesi, “Noterlik Kanunu’nun” 61 inci maddesinde düzenlenen tespit işleri ile
elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işleri,
elektronik ortamdan fizikî örnek çıkarılması, yabancı memleketlerde noterlik
işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için gerekli olan teknik ve idarî şartlara ilişkin
usûl ve esasları kapsamaktadır.
Yönetmelik, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 198/A maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat
sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.
Yönetmeliğe göre aşağıdaki işlemler Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi (“TNBBS”)
üzerinde güvenli elektronik imza ile ilgililer noter huzurunda olmadan yapılabilir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Çevirme işlemleri,
Tescil işlemleri,
Tespit işlemleri,
Örnek verme işlemleri,
Defter onayları,
İmza onaysız ihtarname ve ihbarname.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Sayılanlar dışında kalan işlemlerin güvenli elektronik imza ile yapılabilmesi ancak
ilgililerin noter huzurunda bulunması şartına bağlıdır.
Ayrıca bazı özel işlemleri belirtmek gerekirse;
a) Düzenleme şeklinde yapılması gereken işlemler ile irade beyanlarının alınmasına
ilişkin işlemlerin noter huzurunda yapılması gerekir. İlgililer huzurda olmadan
güvenli elektronik imzalarını kullanarak TNBBS’ye girerek işlem hazırlıklarını
başlatabilir, ancak işlem noter huzurunda tamamlanır. Bu işlemler sırasında
işleme katılanlar ve noter, güvenli elektronik imzalarını TNBBS sistemi üzerinde
kullanırlar.
b) Düzenleme şeklinde olmayan veya irade beyanının noter huzurunda alınması
gerekmeyen işlemler TNBBS üzerinden güvenli elektronik imza ile başlatılıp, bu
şekilde tamamlanabilir. Belgenin düzenlenmesi de dâhil tüm aşamalar elektronik
ortamda yapılır. İşlem, noterlik ücretleri, vergi, harç ve diğer giderlerin tahsil
edilmesi ile tamamlanır.
c) Yukarıdaki maddelerde yazılmış olan noterlik işleminin bir belgeye dayanması
hâlinde; belge sureti, taraflar, vekilleri veya temsilcileri tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda notere gönderilebilir.
Gönderilen belgenin aslının ibrazının zorunlu olduğu hâller ile söz konusu
belgenin TNBBS üzerinden doğrulanamaması hâlinde belge aslının fizikî olarak
başvurudan sonraki üç iş günü içerisinde ve her halükârda işlem tamamlanmadan
ibrazı zorunludur. Belgenin doğrulanamaması hâlinde süre, duruma ilişkin
bildirimin ilgiliye noter tarafından SMS (Kısa mesaj servisi), KEP (Kayıtlı
elektronik posta sistemi) ya da TNBBS vasıtasıyla bildirimi gününden başlar.
Anılan sürelerin sonunda belgenin ibraz edilmemesi hâlinde başvuru iptal edilir.
Ayrıca Yönetmelikte düzenlenen başka önemli hususlar şu şekildedir:
Elektronik Belgeden Fizikî Örnek Çıkarılması:
İşleme katılanların tamamının güvenli elektronik imzası ile imzalanan bir belgenin fizikî
örneğinin çıkartılması gerektiği hâllerde belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek noter
tarafından imzalanır, mühürlenir ve ilgilisine verilir.
Elektronik Arşiv:
Elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler “Noterlik Daireleri Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine, iş sürekliliği ve bilgi güvenliğine ilişkin
uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak, yedekli ve güvenli bir şekilde
TNBBS ’de saklanır. Belgelerin saklama süreleri de aynı Yönetmelik hükümlerine göre
belge grupları esas alınarak belirlenir.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
TİCARİ İLETİŞİM
YÖNETMELİK
VE
TİCARİ
ELEKTRONİK
İLETİLER
HAKKINDA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe giren “6563
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a” (“Kanun”) dayanılarak
hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”
(“Yönetmelik”) 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Amaç ve Kapsamı:
Yönetmelik, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanabilmesi ve e-ticaretin
düzenlenmesi amacını güden Kanuna ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uyulması
gereken konuları düzenlemektedir.
Yönetmelik, mal ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak ya da işletmeyi tanıtmak veya
bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü
ticari iletişimi kapsamaktadır. Elektronik iletişim araçları ifadesi Yönetmelik
kapsamında verilen tanım uyarınca, bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri
gibi her türlü cihazdır.
Yönetmeliğin 2.maddesinin 2.fıkrasında ise Yönetmelik kapsamında yer almayacak
iletilere yer verilmiştir.
Ticari Elektronik İletide Onay:
Yönetmeliğin 5.maddesinde, hangi hallerde, ancak alıcıdan onay alınmak suretiyle ticari
elektronik ileti gönderilebileceği belirlenmiştir. Bu doğrultuda mal ve hizmetlerini
tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle
tanınırlığını artırmak amacı güden tüm ticari elektronik iletiler için önceden onay
alınması gerekmektedir. Bu onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerli olacaktır.
Bu maddeyle getirilen en önemli yenilik; kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını
artırmak amacını güden ticari elektronik iletilerin de onay kapsamına alınması olmuştur.
Bu düzenlemeyle birlikte, artık bayram mesajı, yılbaşı kutlama mesajı gibi içeriklerle
gönderilen ticari elektronik iletiler için de alıcıdan onay alınması zorunlu hale gelmiştir.
Onay gerekmeyen haller ise Yönetmeliğin 6.maddesinde sıralanmıştır. Yönetmelikte
Kanuna ek olarak iki husus düzenlenmiştir. Buna göre:

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi
güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren
iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü
durumları ile
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr

Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce
müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay
alınması zorunlu değildir.
Yönetmelikte belirtilen diğer durumlar Nisan Bültenimizde yer almaktadır.
Onayın alınma yöntemine ilişkin olarak Yönetmelik madde 7’de detaylı bir düzenleme
yapılmıştır. Bu maddeyle güdülen amaç; alıcıyı yönlendirici, zorlayıcı yöntemlerden
koruyarak iradesini net bir şekilde ortaya koymasını sağlamaktır.
Ticari Elektronik İletinin İçeriği:
Yönetmeliğin 8.maddesinde, ticari elektronik ileti içeriğine ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Ticari elektronik ileti ile ifade edilen, elektronik ortamda gerçekleştirilen ve
ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü iletidir. Maddede
özellikle, iletiyi göndereninin ve iletinin içeriğinin açık bir şekilde anlaşılabilmesi için
düzenlemeler yapılmıştır.
Bu bağlamda, ticari elektronik ileti gönderilirken tacirler için MERSİS numarası ve ticaret
unvanına, esnaflar için ad, soyad ile TC kimlik numarasına ve iletişim bilgilerine yer
verilmesi öngörülmüştür. Bunun dışında, iletinin içeriğine göre de iletinin içeriğine
ilişkin farklı zorunluluklar getirilmiştir.
Reddetme Hakkı:
Madde 9 ve 10’da Alıcının reddetme hakkı düzenlenmiştir. Buna göre, Kanuna ek olarak,
7. maddenin 6. fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret
bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılacaktır.
Ayrıca, alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olmasının, hizmet sağlayıcının
tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan
bildirimleri yapmasına engel teşkil etmeyeceği de Yönetmelikte öngörülmüştür.
Madde 11 ve 12 kapsamında sırasıyla, aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin düzenlemeler ile
kişisel verilerin korunması ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin düzenlemeler genel olarak Kanuna paraleldir.
Şikayetin Usul ve Esasları:
Şikayete ilişkin düzenlemeler madde 14 ve devamında yapılmıştır. Yönetmelikte
sırasıyla; başvuruların nerelere yapılabileceği, şikayetçinin hangi bilgilerinin gerektiği,
ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında izlenecek usul ve esaslar ile
denetime ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Geçici Maddeler:
Geçici madde 1’de kanuna ek olarak, onay verdiği kabul edilen alıcıya, Yönetmeliğin
yayımı tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik
iletide gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verileceği
öngörülmüştür.
Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihinden önce, başkaları adına ticari elektronik ileti
gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ise Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, onay almak için alıcılara ticari
elektronik ileti gönderilebileceğine yer verilmiştir.
ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET
SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
“Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcısı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında
Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 26/08/2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanmıştır.
Amaç:
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ
üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve
sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer
uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam:
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ağ üzerinde mal veya hizmet satışına
ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki bilgi verme yükümlülükleri ile elektronik ticaretle ilgili
diğer tedbirleri kapsamaktadır. Yönetmeliğin hükümleri münhasıran elektronik posta,
telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren
benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmayacaktır.
Yönetmeliğin yürürlüğünden önce kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet
sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılar Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
maddelerdeki yükümlülükleri üç ay içinde yerine getirmelidir.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
“Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 31/07/2015 tarih ve 29431
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğe göre ecza deposunun tanımında; ecza deposu, beşerî ve veteriner tababette
kullanılan tıbbî farmasötik ürünleri, immünolejik preparatları,kan ürünlerini, majistral
ve ofisinal ilâç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerini ve malzemelerini,
kozmetikleri, kozmosötikleri, sıhhî-hijyenik tıbbî madde ve malzemeleri, diagnostik
ürünleri, bir farmasötik formda hazırlanmış bitkisel ilâçları, bunlara benzer mahiyette
olan diğer preparatları ve özel amaçlı tıbbî gıdaları, bu madde ve ürünlerin sadece toptan
ticaretini yapmasına ve/veya şahsî tedavi amacıyla yurtdışından ilaç temin etmesine
Bakanlıkça izin verilen gerçek veya tüzel kişiye ait olan işyerini ifade etmektedir.
Yönetmelikte ecza deposunda:
a) Eczanelere,
b) İlaç üreticilerine,
c) Diğer ecza depolarına,
d) İlgili Kanun veya Yönetmeliğinde, bulundurulması zorunlu asgarî ilaçların
belirtildiği kurum ve kuruluşlara,
e) Yurtdışındaki alıcılara,
f) Yalnızca veteriner tababette kullanılan ilaçlar için, veteriner ilaçları satmaya
yetkili veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine,
g) Sadece aşılar için, bağışıklama hizmetinde kullanılmak ve ticari amaç taşımamak
kaydıyla, aşıların özel muayenehaneler ve özel teşhis ve tedavi merkezlerine,
h) Eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla ilaç ihraç etme yetkisi olanlara,
ürün satışı yapılacağı belirtilmiştir.
Yönetmelik uyarınca; mevzuata uygun olarak Bakanlık tarafından yetkili kılınmayan
gerçek ve tüzel kişilere ilaç dağıtımının ve perakende satış yasağı olan ürünlerin ecza
depolarınca satış ve dağıtımının yapılması yasaktır.
Ayrıca Yönetmelikte ecza depolarından perakende satışı yapılması yasaktır ifadesine yer
verilmiş olsa da; “Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan
ilaçların doğrudan doğruya şahsi kullanım için yurtdışından temini bu yasağın dışında
kalacaktır.” şeklinde bir istisnai durum belirtilmiştir.
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
22/08/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği” (“Yönetmelik”), 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı “Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve 14/3/2013 tarih ve
6446
sayılı
“Elektrik
Piyasası
Kanununa”
dayanılarak
hazırlanmıştır.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde
yürürlüğe
girecektir.
Yönetmelikle
birlikte,
11/8/2002 tarih ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası
Tarifeler Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmış olacaktır.
Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son
kaynak tarifelerine ilişkin tarife önerilerinin hazırlanma kriterlerinin tanımlanmasını ve
ilgili lisans sahibi kişilerin gelir ve/veya fiyat tavanlarının düzenlenmesine ilişkin usul
ve esasları kapsamaktadır.
Yönetmeliğe göre;
İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini;
Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını;
Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini;
Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını ifade etmektedir.
Yönetmelikte, yukarıda sözü edilen tarifelerin hazırlanmasında dikkate alınacak esaslar
belirlenmiş olmakla beraber tarifelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği
düzenlenmiştir.
Yönetmelikte ayrıca; Gelir Düzenlemesi, Tarife Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme,
Tarife Onayı, Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar başlıklarına yer
verilmiştir.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr