MASTERTOP® 100

Transkript

MASTERTOP® 100
MASTERTOP® 100
Kuvars Agregal› Yüzey Sertlefltirici
Tan›m›
MASTERTOP® 100, çimento esasl›, kuvars agregal›,
orta ve a¤›r yük alt›nda çal›flacak taze perdahlanm›fl
döfleme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek
uygulanan, kullan›ma haz›r yüzey sertlefltirme
malzemesidir.
Kullan›m Yerleri
‹ç ve d›fl mekanlarda,
Endüstriyel tesislerin döflemelerinde,
Hangarlar ve mekanik atölyelerde,
Garajlar ve otoparklarda,
Depolarda, yükleme ve boflaltma alanlar›nda,
lastik tekerlekli araç trafi¤i olan zeminlerde kullan›l›r.
Avantajlar›
Yeni perdahlanm›fl döfleme betonu üzerine kolay
uygulan›r.
‹çindeki modifiye polimerler sayesinde, uyguland›¤›
döfleme betonunun suyunu bünyesine alarak,
perdahlaman›n ard›ndan beton ile monolitik bir
yap› oluflturur.
Uygulanm›fl yüzey, normal beton yüzeye göre
afl›nmaya 2 - 4 kat daha dayan›kl›d›r.
Özel granülometrik dane boyutuna sahip kuvars
agrega içerir.
Donma - çözünme döngüsüne dayan›kl›d›r.
Donmay› engelleyici tuzlardan kaynaklanan
pullanma etkisine dayan›kl›d›r.
Uygulama Prosedürü
Yüzey sertlefltirici uygulanacak beton veya flap
dizayn›, ortam yüklerine ve zemin flartlar›na göre
projelendirilmelidir. Yüzey sertlefltirici uygulamas›,
projelendirilen beton veya flap›n afl›nma, tozuma,
darbe dayan›mlar›n› betonun üst k›sm›nda art›rmak
amaçl›d›r ve betonun bas›nç, çekme ve e¤ilme
dayan›mlar› üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatal›
projelendirme ve uygulama ile servis yükleri alt›nda,
flap betonunda oluflabilecek çatlaklar, yüzey
sertlefltirici
üzerine
aynen
yans›yacakt›r.
MASTERTOP® 100 yüzey sertlefltiricileri afla¤›da
belirtilen durumlara göre projelendirilerek
uygulanmal›d›r.
1. Topra¤a oturan beton veya flap üzerine,
2. Tafl›y›c› BA döflemeye oturan,
a. Yüzer flap üzerine
b. Monolitik flap üzerine
Yüzey Haz›rl›¤›
Mevcut beton üzerine flap betonu dökülerek
MASTERTOP® 100 zemin sertlefltirici
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Bas›nç Dayan›m› (28 gün)
Afl›nma Dayan›m› (Böhme Metodu ile)
Afl›nma Dayan›m› (Capon Metodu ile)
Modifiye polimer, kuvars agrega ve özel çimento içerir.
Naturel - k›rm›z› - yeflil
75 - 80 N/mm2
6,8 cm3/ 50 mm2
67 mm3 (100 çevrimde)
‹stenilmesi durumunda standart renklerin d›fl›nda üretim yap›lmas› mümkündür.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
MASTERTOP® 100
uygulanacaksa, beton yüzeyi temizlendikten sonra,
proje ihtiyaçlar›na göre yüzer veya monolitik flap
uygulamas› seçilmelidir. Yüzey, gerekli yerlerde
çeflitli yöntemler ile pürüzlendirilerek, çimento flerbeti
kald›r›lmal›d›r. Mevcut beton yüzeyi, uygulama
bafllamadan en az bir gün önce suya doyurulmal›
ve yüzeyde serbest su kalmas› engellenmelidir.
Uygulama, doygun beton yüzey üzerine yap›lmal›d›r.
Uygulamaya bafllamadan önce projeye göre
planlama yap›larak, anolar kare fleklinde teflkil edilmeli,
çatlak kontrol derzleri belirlenmeli ve flap dökümü
bu esaslara göre yap›lmal›d›r. E¤er anolar teflkil
edilirken kutu profiller kullan›lacaksa, sabitlemede
kullan›lan harç, flap dökülürken sökülmelidir.
fiap betonu dökülürken, mevcut duvar ve kolonlardan,
yaklafl›k 1 cm kal›nl›¤›nda ekstrüde plakalar kullan›larak
ayr›lmal› ve flap betonunun çal›flmas›na izin verecek
bir boflluk yarat›lmal›d›r. Bu sayede flap›n çatlamadan
serbestçe genleflip büzülmesine imkan verilir.
Uygulaman›n tamamlanmas›ndan sonra b›rak›lan
boflluklar Sonolastic® SL1, Sonomeric® 1 ve
Masterflex® serisi uygun mastikler ile doldurulmal›d›r.
engel olamay›p, yük alt›nda anonun çatlamas›na
sebep olacakt›r. Tek kat donat› kullan›lacak ise,
donat›n›n beton kal›nl›¤›n›n ortas›na döflenmesi
sa¤lanmal›d›r.
Donat›
Demir donat› ano s›n›rlar› d›fl›na tafl›r›lmamal›d›r.
Demir donat› has›r çelik ile çözülecek ise, has›r
çelikler birbirlerinin üzerine bindirilerek döflenmelidir.
Yük alt›ndaki betonarme döflemede meydana
gelecek flekil ve yer de¤ifltirmelerin, betonda çatlak
oluflturmadan kontrol edilebilmesi için so¤uk ve
çatlak kontrol derzleri teflkil edilmelidir. Bu derzlerdeki
hareketlerin, sadece yatayda ve istenilen yönde
oluflmas› için, donat›s› döflenen anodan d›flar›ya
derz donat›lar› ç›kart›lmal› ve bu donat›lar teflkil
edilen anonun demirlerine ba¤lanmal›d›r. Derz
donat›lar›n›n ano d›fl›nda kalan k›s›mlar›na plastik
boru veya hortum geçirilerek di¤er ano teflkil edilmeli
ve di¤er anonun betonu bu flekilde dökülmelidir.
Bu uygulama anolar›n hareketi s›ras›nda, so¤uk
derzlerin düfley ve boyuna hareketleri engelleyecektir.
fiap betonunun kenarlar›n›n düzgün ç›kmas› için
ano kal›plar› her uygulamadan önce temizlenmeli
ve YKS -Yapol® kal›p ay›r›c› kullan›lmal›d›r. fiap
betonu dökülürken kullan›lan ano kal›plar›, dizayn
edilen flap yüksekli¤inde olmal›d›r. Kullan›lacak kal›plar›n,
lamba z›vanal› bir yap›ya sahip olmas›, yük alt›ndaki
betonun so¤uk derz kesitlerinden çökerek ayr›lmas›n›
engelleyecektir. Anolar aras›nda geçifl demirleri
kullan›lmas›, flap betonunun boyuna hareket etmesini
engelleyece¤inden, kullan›lacak mastik üzerine kesme
kuvvetleri oluflturmayacak ve bu durum mastik
ömrünü uzatacakt›r.
Yüzer flap uygulamalar›nda eski beton üzerine
polietilen örtüler serilerek, dökülecek flap betonunun
eski betona yap›flmas› engellenmelidir.
Pas Pay›
Beton Dökümü
Projesine göre kullan›lacak çelik donat›, pas pay›
kullan›larak yerine yerlefltirilmelidir. Donat›lar›n mevcut
döfleme üzerine pas pay› kullan›lmadan serilmesi
durumunda, donat›n›n flap betonu ile herhangi bir
aderans› olmayaca¤›ndan, beton çekme gerilmelerine
Projesine uygun olarak, belirlenen anolara göre
kal›plar yerlefltirilmelidir. Beton dökümüne geçilmeden,
MASTERTOP® 100 torbalar›, projede öngörülen
sarfiyatlara uygun olacak flekilde ano kenarlar›na
dizilmelidir.
Astar
Monolitik flap uygulamalar›nda eski ve yeni beton
aras›nda aderans› sa¤lamak için, beton döküm
ifllemine geçilmeden önce, pürüzlendirilmifl eski
beton yüzeyine epoksi esasl› yap›flt›r›c› (Concresive®
1420) ya da P.C.C.(Polymer Cement Concrete)
aderans art›r›c› astar Binder® 5 uygulanmal›d›r.
MASTERTOP® 100
MASTERTOP® 100 uygulanacak flaplar›n, kal›nl›¤›
7 cm’nin üzerinde, su/çimento oran› 0,45’in üstünde
ve beton s›n›f› en az C25 olmal›d›r. Anolar aras›na
beton dökümü yap›l›rken vibrasyonlu mastar
kullan›larak beton s›k›flt›rmal›d›r. Beton yüzeyine
su ç›kmadan önce kontrol mastar› ve tahta mala
kullan›larak gerekli düzeltmeler yap›lmal›d›r. Beton
yüzeyine ç›kan su, uzun kollu tahta bir mastar ile
süpürülerek al›nmal›d›r.
Yüzey Sertlefltirici Uygulamas›
Uygulama yap›lacak anoda kullan›lacak miktarda
yüzey sertlefltirici kenara dizilmelidir. Uygulama
afla¤›da aç›kland›¤› flekilde yap›lmal›d›r.
Serpme uygulamas›ndan önce ano kenarlar›nda
derz boyunca, yaklafl›k 5 x 5 cm üçgen kesitli
beton, mala ile al›nmal›d›r. Al›nan beton yerine çok
az su ile harç haline getirilmifl MASTERTOP® 100
mala ile uygulanmal›d›r. Bu ifllem derz kenarlar›n›n
yük alt›nda k›r›lmas›n› engelleyecektir. Yüzey
sertlefltirici, içindeki agregalar›n ayr›flmamas› için,
uygulan›rken uzak mesafelere serpilmemelidir.
Serpme ifllemine, ortam ve hava koflullar›na göre,
beton üzerine ç›k›ld›¤›nda, 0,5 - 1,5 cm derinli¤inde
ayak izi kalacak kadar sertlefltikten sonra geçilmelidir.
Malzeme, ano üzerine öbek olarak dökülmemeli,
mümkün oldu¤unca homojen olarak serpilmeli ve
çekpas ile düzeltilmelidir. E¤er malzeme öbek öbek
ano yüzeyine dökülüp çekpas ile yay›l›rsa ilk dökülen
malzemenin daha kal›n kald›¤› yerde, fazla malzeme
kaz›narak yüzeyden temizlenmelidir. ‹lk aflamada,
toplam sarfiyat›n 2/3’lük k›sm› beton yüzeyine serpilip,
çekpas ile yay›lmal› veya makina yard›m›yla yay›lmal›d›r.
Yay›lan malzemenin betonun suyunu alarak
nemlenmesi (renk de¤ifltirmesi) beklenmeli ve yüzey
sertlefltiricinin, yeteri kadar disk perdah› (helikopter
tepsi perdah›) yap›larak, betonla bütünleflmesi
sa¤lanmal›d›r. Daha sonra kalan malzeme birinci
uygulamada oldu¤u gibi beton yüzeyine yay›lmal›
ve ayn› ifllemler tekrarlanmal›d›r.
Disk perdah› yap›l›rken daha önce dökülen anonun
üzerine taflan yüzey malzemesi sürekli olarak bir
spatula ile temizlenmelidir. Aksi taktirde, iki ano
aras›nda kot fark› ve kötü derz görüntüsü ortaya
ç›kabilir.
Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir.
‹nce perdah b›çak ile yap›lan perdaht›r. B›çak perdah›
istenilen parlakl›k elde edilinceye kadar yap›lmal›d›r.
Yüzey sertlefltirici uygulamas› bittikten sonra rötre
çatlaklar›n›n engellenmesi ve tozumazl›¤›n sa¤lanmas›
için, yüzeye kür malzemesi (Masterkure®)
uygulanmal›d›r. Böylece MASTERTOP® 100’den
beklenen maksimum performans sa¤lanm›fl olur.
Kür uygulamas› yaz›n ve k›fl›n muhakkak yap›lmal›d›r.
Uygun kür malzemeleri için BASF - YKS teknik
servisine dan›fl›lmal›d›r.
Beton yeteri kadar sertlefltikten sonra, anolar›n
birleflim yerleri en az 4 mm genifllikte kesilerek,
derzler oluflturulmal›d›r. Oluflturulan derzler, derzlerden
kaynaklanan k›r›lma ve tozuma gibi olumsuzluklar›n
engellenmesi için Sonolastic® SL1, Sonomeric®
1 ve Masterflex® serisi uygun mastikler ile
doldurulmal›d›r.
Yüzey sertlefltirici uygulamas›, uygulanacak betonun
kalitesi ve tipine, hava ve ortam koflullar›na göre
de¤iflen zamanlamalar ile yap›l›r. S›cak havalarda
uygulama h›z› artar, so¤uk havalarda uygulama
h›z› düfler. Uygulama yap›l›rken betonun priz
aflamalar›na dikkat edilmelidir.
Sarfiyat
Kullan›m amac› ve trafik yüküne ba¤l› olarak
4 - 8 kg/m2. Aç›k renk uygulamalar›nda 7 kg/m2'den
az kullan›lmamal›d›r.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulama yap›l›rken ortam ve zemin s›cakl›¤›
+5°C’nin alt›nda ve +35°C’nin üzerinde
olmamal›d›r.
MASTERTOP® 100
Yüzey sertlefltirici uygulamalar› uzman
uygulamac›lar taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Yüzey sertlefltiriciler sadece uygulanacak yüzeyin
afl›nma ve darbe dayan›mlar›n› art›rma amaçl›d›r,
uygulanacak betonun mekanik dayan›mlar›na
(e¤ilme, çekme ve bas›nç) hiçbir etkisi yoktur.
Bu nedenle uygulanacak beton, üzerini etkileyecek
mekanik yüklere göre dizayn edilmelidir.
MASTERTOP® 100 uygulanacak flaplar›n kal›nl›¤›
7 cm’nin üzerinde, su/çimento oran› 0,45’in
üstünde ve beton s›n›f› en az C25 olmal›d›r.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. MASTERTOP® 100 sertlefltikten
sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.
Ambalaj
25 kg'l›k polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa süreli
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmal›
ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat yap›lmal›d›r.
Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste
konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar uygun depolama
koflullar›nda saklanarak 1 hafta içinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl
edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze
temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda
acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik formda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik form yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006

Benzer belgeler

MASTERTOP® 200

MASTERTOP® 200 uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

MASTERTOP® 300 T

MASTERTOP® 300 T afl›nma ve darbe dayan›mlar›n› art›rma amaçl›d›r, uygulanacak betonun mekanik dayan›mlar›na (e¤ilme, çekme ve bas›nç) hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle uygulanacak beton, üzerini etkileyecek mekanik ...

Detaylı