Motorsuz treyler transmikser harç karıştırıcının ÖTV`ye tabi olup

Transkript

Motorsuz treyler transmikser harç karıştırıcının ÖTV`ye tabi olup
Motorsuz treyler transmikser harç karıştırıcının ÖTV'ye tabi olup olmadığı
hk.
Sayı: B.07.4.DEF.0.05.10.00-135[1/2015-01]-28
Tarih: 06/08/2015
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı
: 65771276-135[1/2015-01]-28
Konu
: Motorsuz treyler transmikser harç
06/08/2015
karıştırıcının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizce, motorsuz, tır çekici ile çekilen 2 adet beton karıştırıcı
treyler transmikser alımı yaptığınızı, söz konusu beton karıştırıcıların özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı
hususunda tereddüde düştüğünüzü belirtilerek, konu hakkında Defterdarlığımızdan özelge talep edilmektedir.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan
kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (1/2)
maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; (2/1-b)
maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak
üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç
ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil
ettirilmesini ifade ettiği; (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları
satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye
Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu hükme bağlanmıştır.
Ayrıca bir eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.)
numarası kapsamında işlem göreceğinin belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak yayımlanan 10 ve 11 Seri No.lu
Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife) uyarınca GTİP tespitine yönelik olarak yükümlülerin bilgi taleplerinin Bağlayıcı
Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgi Talebi şeklinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre, esas itibariyle römork, treyler (dorse), kasa, damper,
transmikser gibi üst yapılar tek başlarına ÖTV'nin konusuna girmemekte olup, ancak bunlarla mücehhez
motorlu taşıtlar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldıkları tarife pozisyonuna bağlı olarak ÖTV'ye tabi
bulunmaktadır.
Bununla birlikte, özelge talep formunuzda belirtilen "tır çekici ile çekilen motorsuz treyler transmikser"in
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldığı tarife pozisyonunun ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
nezdinde tespit ettirilmesini müteakiben, söz konusu malın Kanuna ekli (II) sayılı listede belirtilen mallar
arasında olması halinde ÖTV'ye tabi olacağı açıktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

Şişme Bot ve Dıştan Takma Motorun ÖTV`ye Tabi Olup Olmadığı hk.

Şişme Bot ve Dıştan Takma Motorun ÖTV`ye Tabi Olup Olmadığı hk. hususunda görüşüne başvurulan … Gümrükleri Başmüdürlüğü … Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce, söz konusu motorlu botun 8407.21.91.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılması gerektiği yönünde görüş bi...

Detaylı