Küme Proje Yönetimi v2.0

Transkript

Küme Proje Yönetimi v2.0
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I
2010 Faaliyet Raporu
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I
2010 Faaliyet Raporu
SAVUNMA SANAY‹‹
MÜSTEfiARLI⁄I
2010
FAAL‹YET RAPORU
Özgürlük ve
ba¤ımsızlık benim
karakterimdir.
4
5
6
7
I. Genel Bilgiler
A. Misyon ve Vizyon
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C. ‹dareye ‹liflkin Bilgiler
9
9
10
12
II. Amaç ve Hedefler
A. Stratejik Amaçlar
B. Temel Politika ve Öncelikler
21
21
23
III. Faaliyetlere ‹liflkin Bilgiler
A. Mali Bilgiler
B. Faaliyet Bilgileri
C. Proje Yönetimi
D. 2010 Yılı Performans Sonuçları
31
31
33
43
71
IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin De¤erlendirmesi
79
V. Öneri ve Tedbirler
83
‹Ç‹NDEK‹LER
Tablo ve fiekiller
K›saltmalar
Bakan’›n Sunuflu
Önsöz
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
fiEK‹LLER TABLOLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2010 Yılı Hükümet Programı kapsamında SSM Faaliyetleri
SSM Tedarik Yaklaflımı
Özel Bütçe Uygulama Sonuçları
Yönetim Sistemi Dokümanları
SK/O Sözleflmeleri
Tedarik Faaliyetlerinin Etkinlefltirilmesine ‹liflkin Performans Göstergeleri
Sanayi ve Teknoloji Yönetiminin Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri
Uluslararası ‹flbirli¤inin Gelifltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri
Kurumsal Yapının Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri
27
28
31
34
35
74
75
76
77
3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem
MSB Teflkilatı
SSM Teflkilat Yapısı
SSM Personelinin Yıllar ‹tibarı ‹le Da¤ılımı
SSM Personelinin Unvanlara Göre Da¤ılımı
Personelin E¤itim Durumu
IX. Kalkınma Planı - SSM Stratejik Plan ‹liflkisi
Tedarik Yaklaflımlarının Dönemsel Geliflimi
SSDF Gelir-Gider Durumu
Adet Baz›nda Proje Modellerinin Da¤ılımı
Sözleflme Bedeli Bazında Proje Modeli Da¤ılımı
TSK ‹htiyaçlarının Yurtiçinden Karflılanma Oranı
5 Yıllık Birikimli Verilerle Türkiye’nin ‹hracat-‹thalat Sıralaması
Türk Savunma Sanayii Firmalarının Toplam Dolaysız Cirosu
Türk Savunma Sanayiinin ‹hracat Performansı
Türk Savunma Sanayii Firmalarının Gerçeklefltirdikleri Ar-Ge Harcamaları
Sözleflmesi ‹mzalanmıfl Projelerin Toplam Bedeli
Tedarik Projelerinde Süreler
Yayımlanan TÇD ve ‹mzalanan Sözleflme Sayısı
10
11
13
16
16
16
25
29
32
43
43
71
71
72
72
72
73
73
73
Arafltırma ve Gelifltirme
NATO Kalite Güvence Yayınları (Allied Quality Assurance Publications)
Bilgi ‹stek Dokümanı
Ulusal Silahlanma Yöneticileri Konferansı
Devlet Malı Malzeme / Devlet Malı Teçhizat
Devlet Kalite Güvencesi
Evrak-Doküman-Arfliv ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi
Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası
Entegre Lojistik Destek
Elektromanyetik Uyumluluk
‹nsansız Hava Aracı
‹leri Teknoloji ve Endüstri Parkı
Müflterek Taarruz Uça¤ı
Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler
Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri
Denizaltı Savunma Harbi Keflif ve Karakol Gemisi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Mutabakat Muhtırası
Milli Savunma Bakanlı¤ı
Mükemmeliyet A¤ları
NATO ‹kmal ve Bakım Teflkilatı
Kuzey Atlantik Antlaflması Örgütü
On Yıllık Temin / Tedarik Programı
Proje Tanımlama Dokümanı
Savunma Sanayii ‹malatçıları Derne¤i
Stratejik Hedef Planı
Stokholm Uluslararası Barıfl Arafltırmaları Enstitüsü
Sanayi Katılımı ve Offset
Savunma Sanayii Destekleme Fonu
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı
NATO Standardizasyon Antlaflmaları
Teklife Ça¤rı Dosyası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arafltırma Kurumu
TSK Modernizasyon ‹htiyaçlarının Yurtiçinden Karflılanma Oranı
KISALTMALAR
Ar-Ge
AQAP
B‹D
CNAD
DEMAM/DEMAT
DKG
EDASYS
EHTES
ELD
EMI/EMC
‹HA
‹TEP
JSF
KOB‹
MEBS
M‹LGEM
MKEK
MOU
MSB
MÜKNET
NAMSA
NATO
OYTEP
PTD
SASAD
SHP
SIPRI
SK/O
SSDF
SS‹K
SSM
STANAG
TÇD
TOBB
TSK
TÜB‹TAK
Y‹KO
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
BAKAN’IN SUNUfiU
Savunma projelerindeki temel
önceli¤imiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
modern teçhizat ihtiyaçlarını ülke
sanayimiz eliyle karflılamaktır.
2003 yılı verileriyle %25 olarak tespit
edilen TSK modernizasyon ihtiyaçlarının
yurtiçinden karflılanma oranını, 2010
yılında %50’ye çıkarma hedefini SSM
2007-2011 Stratejik Planı aracılı¤ıyla
kamuoyu ile paylaflmıfltık. Geçti¤imiz yıl,
bu hedefin gerçekleflme durumunu
görmek ve ilerledi¤imiz yolun
do¤rulu¤unu tespit etmek açısından kritik
önem taflımaktaydı. 2010 yılı verileri
gösterdi ki; savunma sanayimiz tespit
edilen hedeflere uygun bir geliflim
sergilemektedir.
2010 yılı verileriyle TSK ihtiyaçlarının
yurtiçinden karflılanma oranı, hedefi bir
miktar aflarak, %52,1’e; dolaysız sektör
cirosu 2,73 milyar dolara; toplam
savunma ve havacılık ihracatı 853,5 milyon
dolara; Ar-Ge harcamaları ise 666 milyon
dolara yükselmifltir.
Yurtiçi tasarım ve üretime verdi¤imiz
önceli¤in somut sonuçlarını almaya
bafllamıfl bulunuyoruz. Sanayimiz bu yıl
içeriside seyyar yüzücü hücum köprüsü,
insansız hava aracı gibi zorluk derecesi
yüksek tasarım projelerinde ürünler
ortaya çıkarmaya bafllamıfl; zırhlı araç ve
karakol botu örneklerinde oldu¤u gibi,
yüksek hacimli ihracat projelerine imza
atmaya bafllamıfltır.
Sıklıkla dile getirdi¤im üzere, savunma
sanayimizin ihracat baflarılarını sürdürmesi
ve kendi gelifltirdi¤i ve kullanıcıya
sundu¤u özgün sistemlerin lojistik
deste¤ini sa¤laması büyük önem
taflımaktadır. Bundan sonraki dönemde
yakalanan geliflim ivmesinin
sürdürülebilmesi için sanayide ve
“
“
Sa¤lıklı bir savunma sanayii yapısından söz edebilmemiz
için; arafltırma kuruluflları ve KOB‹’ler ile desteklenen,
tasarım kabiliyetini haiz platform üreticileri ve altsistem
gelifltiricilerinin varlı¤ı esastır.
teknolojide derinleflme; tabana yayılma
ihtiyacı dikkat çekmektedir. Sa¤lıklı bir
savunma sanayii yapısından söz
edebilmemiz için; arafltırma kuruluflları
ve KOB‹’ler ile desteklenen, tasarım
kabiliyetini haiz platform üreticileri ve
altsistem gelifltiricilerinin varlı¤ı esastır.
Bütün bu de¤erlendirmelerin paralelinde
ve veriler ıflı¤ında, Savunma Sanayii
Müsteflarlı¤ı 2012-2016 dönemi için yeni
Stratejik Planı’nı da hazırlamıfltır.
Planlamada oldu¤u gibi ortaya koydu¤u
hedefleri uygulamaya aktarmadaki
kararlılı¤ı ile de örnek olan Savunma
Sanayii Müsteflarlı¤ı’nı, bu yolda birlikte
yo¤un mesai gerçeklefltiren Silahlı
Kuvvetlerimizin güzide çalıflanlarını ve
savunma sanayimizi elde edilen sonuçlar
için kutluyor; baflarılarının devamlılı¤ını
diliyorum.
M. Vecdi GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı
ÖNSÖZ
“
“
Savunma sistemleri tedari¤inde yaflanan yurtiçi
kaynaklara yönelmenin ve sanayileflmenin benzeri bir
dönüflümün de önümüzdeki dönemde lojistik alanında
yaflanması beklenmektedir.
Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı’nın 25.
kurulufl yıl dönümünü kutladı¤ımız 2010
yılı içerisinde gerçeklefltirilen çalıflmaları
derledi¤imiz yıllık faaliyet raporumuzu
hazırlamıfl bulunmaktayız. Bu yıl da son
dönemde oldu¤u üzere, gerek iç
süreçlerimizde gerekse sektör
performansında olumlu sonuçlar
alındı¤ını memnuniyetle görmekteyiz.
Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon
ihtiyaçlarının yurtiçinden karflılanma oranı
her geçen yıl artıfl sergilemekte; hem
teknolojik açıdan dıfla ba¤ımlılı¤ımız,
hem de ekonomik açıdan kayıplarımız
azalmaktadır.
Savunma sanayimizin son yıllarda
göstermifl oldu¤u performansın
sürdürülebilirli¤i için bundan sonraki
dönemde daha hassas analizlere ihtiyaç
duyulacaktır. Bu itibarla, savunma sanayii
firmalarımızın bilanço ve gelir-gider
tabloları incelenerek 25 önde gelen
savunma sanayii firması tespit edilmifltir.
Bu veriler ve analizler ıflı¤ında; sanayinin
SSM Stratejik Planı çerçevesinde
yönlendirilmesini teminen, belirlenen
kategorilerinde “Sektör Ödülleri” ilk kez
olarak 2010 yılında verilmifltir. Her yıl aynı
kriterler çerçevesinde yeniden
belirlenecek olan 25 savunma sanayi
kuruluflunun verileri esas alınarak
savunma sanayinin performansı ölçülecek
ve geliflmeler önceki yıllarla mukayese
edilebilecektir.
Tedarik sisteminin iyilefltirilmesi, bütün
paydaflları kapsayacak flekilde iflbirli¤inin
gelifltirilmesi ve mevcut yapının yarının
ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek bir
organizasyona dönüfltürülmesi
amaçlarıyla çalıflmalar yürütülmüfltür. Bu
itibarla, tedarik ve proje yönetim
süreçlerinin zeminini oluflturan Proje
Yönetim Yönergesi, paydaflların da
katılımıyla yeniden oluflturulmufl ve
onaylanarak yürürlü¤e alınmıfltır. Di¤er
taraftan, savunma sanayiine iliflkin olarak
hedef birli¤inin sa¤lanması amacıyla,
kullanıcı ve sanayi temsilcileri ile
Müsteflarlık üst yönetimini bir araya
getiren ve stratejik seviyede konuların
gündeme alındı¤ı periyodik vizyon
paylaflım toplantılarına devam edilmifltir.
TSK envanterindeki savunma
sistemlerinin bakım, onarım ve idamesi
için de önemli miktarlarda kaynak
ayrılmaktadır. Savunma sistemleri
tedari¤inde yaflanan yurtiçi kaynaklara
yönelmenin ve sanayileflmenin benzeri
bir dönüflümün de önümüzdeki
dönemde lojistik alanında yaflanması
beklenmektedir. Kendini her geçen gün
biraz daha gelifltiren platform üretici
firmalarımızın, yaratacakları uzmanlaflmıfl
tedarik zincirleri ile maliyet etkin lojistik
çözümler sunabilecek bir altyapının
oluflturulması önem taflımaktadır. Bu
çerçevede, Müsteflarlı¤ımızda lojistik
faaliyetlere yönelik bilgi altyapısının
oluflturulması için çalıflmalar bafllatılmıfltır.
2007-2011 planlama döneminin son yılına
girerken, yeni dönem stratejik planımızın
hazırlık çalıflmalarını da tamamlamıfl
bulunuyoruz. ‹lk dönemden edindi¤imiz
birikimin üzerine koyarak ve oldukça
katılımcı bir süreç ile hazırladı¤ımız bu
stratejik planımız; sanayide ve teknolojide
derinleflme, program yönetimine geçifl,
stratejiler ile kaynak iliflkisinin kurulması
gibi oldukça zorlu ve fark yaratmasını
bekledi¤imiz hedefler içermektedir.
Giderek artan sorumlulu¤umuzun
bilincinde olarak çalıflmalarımızı titizlikle
sürdürmekteyiz.
Saygılarımla,
Murad BAYAR
Savunma Sanayii Müstefları
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
I.GENEL
B‹LG‹LER
A. M‹SYON VE
V‹ZYON
Misyon
Vizyon
‹lke ve De¤erler
Ülkemizin savunma ve
güvenli¤ine yönelik TSK ve
kamu kurumlarının sistem
ihtiyaçlarını karflılamak,
savunma sanayiinin
gelifltirilmesine yönelik strateji
ve yöntemleri belirlemek ve
uygulamak
Ülkemizin stratejik savunma
ve güvenlik ihtiyaçlarına
teknolojik geliflmeler
do¤rultusunda özgün yurtiçi
çözümler sunan, uluslararası
pazara entegre ve rekabetçi
bir savunma sanayiine yön
veren uzman tedarik kurumu
olmak
Uzman
Liyakati Esas Alan
fieffaf
Güvenilir
Yenilikçi
Nesnel
Paydafl Odaklı
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
09
B. YETK‹ GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la “Savunma Sanayii Gelifltirme ve Destekleme
‹daresi Baflkanlı¤ı” kurulmufl, daha sonra
Baflkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıfltır.
3238 sayılı Kanun, tamamıyla yeni bir savunma sanayii anlayıflının yanı sıra, son
derece esnek ve hızlı iflleyen bir sistem
getirmifltir. Tedarik ve savunma sanayiinin
gelifltirilmesi görevlerinin birlefltirilmesini
öngören geliflmifl ülke örneklerine benzer
bu sistemin befl temel mekanizmasını;
Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon
Kurulu, Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K), SSM, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ve Denetleme Kurulu
oluflturmaktadır.
Savunma Sanayii Yüksek
Koordinasyon Kurulu
Savunma Sanayii Yüksek
Koordinasyon Kurulu
Baflbakan’ın baflkanlı¤ında 13 üyenin
ifltirakiyle yılda en az iki kez toplanması
öngörülen Kurulun görevleri;
• Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan
genel strateji do¤rultusunda, planlama
ve koordinasyonun sa¤lanmasını takip
etmek, düzenleyici direktifler vermek ve
• Genelkurmay Baflkanlı¤ınca hazırlanan
Stratejik Hedef Planına (SHP) uygun
olarak SSDF ile tedariki öngörülen silah
sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik
fleklini tespit etmektir.
Ancak günümüze kadar, sözkonusu
kurulun toplanması pratikte mümkün
olamamıfltır.
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluflturulan ve sistemin asıl karar mekanizması
olan SS‹K’in üyeleri; Baflbakan, Genelkurmay Baflkanı ve Milli Savunma Bakanı
’dır. ‹cra Komitesi’nin bafllıca görevlerini;
• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Stratejik
Hedef Planına (SHP) göre temini gerekli
olan modern silah, araç ve gereçlerin
üretimi, yurt içinden gere¤i halinde yurt
dıflından tedariki hususunda karar almak,
• Sa¤lanacak modern silah, araç ve
gereçlerin arafltırılması, gelifltirilmesi,
prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparifller ile di¤er mali ve ekonomik
teflviklerin tespiti istikametinde SSM’ye
talimat vermek,
• SSDF’nin kullanım esaslarını tespit
etmek,
fleklinde özetlemek mümkündür.
Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi
KARAR
YÜRÜTME
Denetleme
Kurulu
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›
Savunma Sanayii
Destekleme Fonu
fiekil 1 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem
“
10
Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi’nin üyeleri Baflbakan,
Genel Kurmay Baflkanı ve
Milli Savunma Bakanı’dır.
“
Milli Savunma Bakan›
MSB Müsteflarl›¤›
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(‹dari)
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Kurumsal Yönetim Hizmetleri)
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Teknoloji ve Koordinasyon)
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Sanayi Hizmetleri)
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Tedarik ve ‹nflaat)
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Savunma Hizmetleri)
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Adli ‹fller)
fiekil 2 MSB Teflkilat›
Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı
3238 sayılı Kanun ile oluflturulan sistemin
yürütme mekanizması, Milli Savunma
Bakanlı¤ı’na ba¤lı, tüzel kiflili¤i haiz, özel
bütçeli bir kurulufl olan SSM’dir.
3238 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Müsteflarlı¤a tevdi edilen görevler afla¤ıda
sıralanmıfltır.
• ‹cra Komitesi’nin aldı¤ı kararları uygulamak,
• Proje bazında yıllar itibariyle verilecek
olan alımların programlarını siparifl sözleflmesine ba¤lamak,
• Mevcut milli sanayii, savunma sanayii
ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre
etmek, yeni teflebbüsleri teflvik ve bu
entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji
katkısı imkanlarını arafltırmak, teflebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet
katılımını planlamak,
• Fon kaynaklarını dikkate alarak alım
programlarını ve finansman modellerini
belirlemek,
• ‹htiyaç duyulan modern silah, araç ve
gereçlerin özel veya kamu kurulufllarında
imalatını planlamak,
• Gerekti¤inde özel, kamu veya karma
nitelikli yeni yatırımları dıfla açık olmak
kaydıyla desteklemek,
• Modern silah, araç ve gereçleri arafltır-
mak, gelifltirmek, prototiplerin imalini
sa¤lamak, avans vermek, uzun vadeli
siparifller ve di¤er mali ve ekonomik
teflvikleri tespit etmek,
• ‹flin özelli¤ine göre yıllar içinde
yapılacak alımın flartlarını, MSB tarafından
belirlenecek flartname ve standartları
dikkate alarak teknik ve mali konuları
kapsayan kontratları yapmak,
• Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve
offset ticareti konularını koordine etmek,
• Fondan kredi vermek veya yurt içinden
ve yurt dıflından kredi almak ve gerekti¤inde yerli ve yabancı sermayeli flirketler
kurmak ve ifltirak etmek,
• Üretilen malın sözleflme muhteviyatına
uyup uymadı¤ını, kalite kontrolleri ile
sözleflme flartlarının yerine getirilip
getirilmedi¤ini takip etmek ve
• Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum
ve kurulufllar nezdinde çözümlenmesini
temin etmek.
Bu çerçevede, SSM tarafından gerçeklefltirilen görevlerin ana eksenini, TSK’nın
modernizasyonuna yönelik projelerin
yürütülmesi ile sanayileflme faaliyetleri
teflkil etmektedir.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu
3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile TSK
’nın modernizasyonunun sa¤lanması ve
Türkiye’de modern savunma sanayiinin
kurulması için gerekli kayna¤ın, genel
bütçe dıflında devamlı ve istikrarlı bir
flekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ve
Müsteflarlık emrinde Savunma Sanayii
Destekleme Fonu (SSDF) kurulmufltur.
SSDF’den yapılan harcamalar, SS‹K
kararları do¤rultusunda; sanayinin teflviki,
kredi, sermaye ifltiraki ve proje bedellerinden oluflmaktadır. Her ne kadar, SSM
sorumlulu¤unda yürütülen projelerin
finansmanın esas itibariyle SSDF’den
karflılanması amaçlanmıflsa da 3238 sayılı
Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler için yurt dıflından devlet
destekli kredi temini imkanı da getirilmifltir.
Savunma Sanayii Denetleme
Kurulu
Savunma Sanayii Denetleme Kurulu,
Müsteflarlık ve Fon’un her türlü ifllemini
denetlemek üzere Baflbakanlık, Milli Savunma Bakanlı¤ı ve Maliye Bakanlı¤ı’nca
iki yıllı¤ına görevlendirilen birer temsilciden oluflmaktadır.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
11
C. ‹DAREYE
‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı faaliyetlerini halen Nasuh Akar Mahallesi,
Ziyabey Caddesi, 1407.Sokak No: 4
Balgat/ANKARA adresinde bulunan ve
12
Kasım 2006 itibariyle kiralanan binasında
sürdürmektedir. Ayrıca Kurumun, Ankara’da 28 adet personel lojmanı mevcuttur.
Teflkilat Yapısı
Özel Kalem Müdürlü¤ü
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Kurumsal Yönetim Hizmetleri)
MÜSTEfiAR
Hukuk Müflavirli¤i
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Savunma Hizmetleri)
fiekil 2 MSB Teflkilat›
Personel ve E¤itim
Daire Baflkanl›¤›
Sanayileflme
Daire Baflkanl›¤›
Kara Araçlar›
Daire Baflkanl›¤›
‹dari ve Mali ‹fller
Daire Baflkanl›¤›
Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi
Daire Baflkanl›¤›
Deniz Araçlar›
Daire Baflkanl›¤›
Strateji Gelifltirme
Daire Baflkanl›¤›
Kalite - Test ve
Sertifikasyon
Daire Baflkanl›¤›
Hava Araçlar›
Daire Baflkanl›¤›
Uluslararas› ‹flbirli¤i
Daire Baflkanl›¤›
Muhabere Elektronik ve
Bilgi Sistemleri (MEBS)
Daire Baflkanl›¤›
Elektronik Harp ve
Alg›lay›c›lar
Daire Baflkanl›¤›
Roket-Füze ve Mühimmat
Daire Baflkanl›¤›
fiekil 3 SSM teflkilat yap›s›
DENETLEME KURULU
Müsteflar Yard›mc›l›¤›
(Sanayi Hizmetleri)
Tedarik Yönetimi
Daire Baflkanl›¤›
SSM; kendine tevdi edilmifl bulunan
görevleri Müsteflar’a ba¤lı Kurumsal
Yönetim Hizmetleri, Savunma Hizmetleri
ve Sanayi Hizmetleri Müsteflar Yardımcılıkları ile bunlara ba¤lı 14 Daire Baflkanlı¤ı
ve Hukuk Müflavirli¤i vasıtasıyla ihtisas
birimleri ve proje yönetimine dayalı bir
organizasyonel yapı içerisinde yerine
getirmektedir.
‹ç Denetim
Bu yapı içerisinde, Müsteflarlı¤ın kurumsal
yapısının gelifltirilmesine yönelik hizmetler
Personel ve E¤itim, Strateji Gelifltirme,
Tedarik Yönetimi ve ‹dari ve Mali ‹fller Daire
Baflkanlı¤ı tarafından yürütülmektedir. TSK
ve di¤er güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını
karflılamaya yönelik tedarik faaliyetleri Kara
Araçları, Hava Araçları, Deniz Araçları, Elektronik Harp, Muhabere, Elektronik ve Bilgi
Sistemleri ve Roket-Füze ve Mühimmat
Daire Baflkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Sanayileflme faaliyetleri ise
Sanayileflme, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi,
Uluslararası ‹flbirli¤i ve Kalite-Test ve
Sertifikasyon Daire Baflkanlıkları tarafından
gerçeklefltirilmektedir.
Hizmet binası Ankara’da olan SSM’nin taflra
teflkilatı bulunmamaktadır.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müsteflarlı¤ımız biliflim altyapısı de¤iflen
ihtiyaçlar çerçevesinde gelifltirilmekte olup
tüm kurum çalıflanlarının kiflisel bilgisayarı,
e-posta adresi ve internet eriflimi mevcuttur. Portal yazılımı üzerinden kurum içinde
bir bilgi paylaflım platformu oluflturulmufltur. Bunlara ilaveten e-Dönüflüm
Türkiye Projesi kapsamında e-Savunma
Sanayii Projesi bafllatılmıfl olup halihazırda
kurum içi tüm yazıflma ve onaylar elektronik
imza ile ka¤ıtsız ortamda gerçeklefltirilmektedir. ‹fl akıfl/süreç yönetimi ve
kurumsal kaynak yönetim sistemlerinin
kurulmasına yönelik faaliyetler halen devam
etmektedir.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
13
fierife Genço¤lu
Dr. O¤uz Hamflio¤lu
‹smail Tohumcu
Murad Bayar
Hukuk Müflaviri
Daire Baflkanı
(Strateji Gelifltirme)
Müsteflar Yardımcısı
(Sanayi Hizmetleri)
Müsteflar
Levent fienel
Serhat Baflarano¤lu
Daire Baflkanı
(Kara Araçları)
Daire Baflkanı
(Roket Füze ve Mühimmat)
Köksal Liman
Daire Baflkanı
(Helikopter)
Berrin Erkilet
Daire Baflkanı
(Personel ve E¤itim)
* Müsteflar Yardımcısı Ömer ‹nak, Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire
Baflkanı Mete Arslan, Kalite ve Test Sertifikasyon Daire Baflkanı Doç. Dr. Elife Ünal
Nisan 2011’de gerçeklefltirilen foto¤raf çekimine katılamamıfltır.
Zübeyde Ça¤layan
Serdar Demirel
Sedat Güldo¤an
Yakup Tafldelen
Daire Baflkanı
(Ar-Ge ve Tek. Yönetimi)
Daire Baflkanı
(Deniz Araçları)
Daire Baflkanı
(Sanayileflme)
Daire Baflkanı
(Uçak)
Faruk Özlü
Müsteflar Yardımcısı
(Kurumsal Yönetim Hizmetleri)
Lütfi Varo¤lu
Daire Baflkanı
(Uluslararası ‹flbirli¤i)
Vildan Özen
Daire Baflkanı
(Tedarik Yönetimi)
Demet Yakıflır
Daire Baflkanı
(‹dari Mali ‹fller)
‹nsan Kaynakları
Sunulan Hizmetler
SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8.
maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
Müsteflarlı¤a ayrıca, 3238 sayılı Kanunun
8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılı
Kanun ve di¤er kanunların sözleflmeli
personel çalıfltırılmasına dair hükümlerine
ba¤lı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas
gerektiren konularda “Sözleflmeli Personel” çalıfltırabilme imkanı verilmifltir.
Bununla birlikte, 3238 sayılı Kanun, di¤er
kamu kurum ve kuruluflları personelinin
de maaflsız izinli ve sözleflmeli olarak
SSM’de çalıfltırılabilmesine imkan sa¤lamaktadır.
SSM tarafından yürütülen faaliyetlerin
ana amacı, ülkemizde modern bir savunma sanayii altyapısının oluflturulması ve
TSK’nın modernizasyon ihtiyaçlarının
karflılanmasıdır. Bu çerçevede, SSM tarafından sunulan hizmetleri özetle; savunma
sistemleri tedariki ve tedarik yönetimi,
savunma sanayiinin yönlendirilmesi, teknoloji yönetimi, sanayi katılımı ve offset
faaliyetlerinin yürütülmesi, uluslararası
iflbirli¤i, ihracatın koordinasyonu ile kalite,
test ve sertifikasyon hizmetleri olarak sıralamak mümkündür.
Bu esaslar çerçevesinde, 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle SSM’de istihdam edilen
personel mevcudu, 292’i kadrolu ve 69
kadrosuz sözleflmeli personel olmak
üzere toplam 361 kiflidir. Kadrolu ve
kadrosuz personelin yıllar itibariyle
sayılarına iliflkin bilgi grafikte gösterilmektedir.
292
295
269
27 249
83
83
85
85
87
87
90
69
73
61
Söz konusu hizmetlere iliflkin bilgiler,
Müsteflar Yardımcılıkları ve ba¤lı Daire
Baflkanlıkları bazında afla¤ıda özetlenmifltir.
161
162
167
170
172
179
180
49
177
5 158
11 165
7 167
14 170
43
162
156
35
70
123
108
32 90
16 92
78
66
5 55
69
Kadrosuz Personel
Kadrolu Personel
350
300
250
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
200
150
100
50
0
Personel Say›s›
fiekil 4 SSM Personelinin Yıllar ‹tibarı ile Da¤ılımı
Proje Uzmanları 291
Uzman 157
Yönetici 37
Di¤er 5
Uzman
Yard›mc›s› 65
657'ye Tabi
Personel 28
Sözleflmeli Personel 69
Personel Say›s›
250
200
150
45
140
100
50
0
1
10
Ortaokul
E¤itim Durumu
fiekil 5 SSM Personelinin Unvanlara Göre Da¤ılımı
16
Kad›n Personel
Erkek Personel
71
Lise
1
79
6
Ön
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
4
4
Doktora
fiekil 6 SSM Personelinin E¤itim Durumu
Y›llar
Müsteflar Kurumsal Yönetim
Hizmetleri Yardımcılı¤ı
Personel ve E¤itim Dairesi Baflkanlı¤ı
‹nsan kaynakları planlaması, ifle alma,
e¤itim ve gelifltirme, uygun kurum kültürü
oluflturma, kariyer planlama, bafları
de¤erlendirme ve ödüllendirme süreçlerinin tümünü kapsayan ‹nsan Kaynakları
Yönetimi faaliyetlerini yürütmek Dairenin
bafllıca görevlerini teflkil etmektedir. Bu
çerçevede, insan kaynaklarını gelifltirmek
için oryantasyon, e¤itim ve kariyer planlarını di¤er birimlerle koordine ederek
hazırlamak ve uygulamak, bafları de¤erleme ve ödüllendirme sistemini oluflturmak
ve hayata geçirilmesi için gerekli çalıflmaları yapmak, personel özlük ifllemlerini
yürütmek, personel veri tabanını güncellemek ve istatistikleri tutmak, personel
ödemelerini ve ödemelerle ilgili raporlamaları yapmak; personel maliyetlerini
izlemek, sosyal faaliyetler ve organizasyonlar düzenlemek vb. faaliyetler yürütülmektedir.
‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanlı¤ı
Ana faaliyetlerin aksamadan yerine
getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç,
gereç, kırtasiye ve her türlü sarf malzemelerinin temin edilmesi, korunması ve
hizmete sunulmasını sa¤lamak, Musteflarlı¤ın güvenlik, ulafltırma ve temizlik
hizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak yerine getirmek, lojmanlarının kontrolü, bakım ve onarımları ile tahsis
ifllemlerini yapmak, daire tabipli¤i ile ilgili
faaliyetleri koordine etmek ve Müsteflarlı¤ın kullanımında bulunan her türlü
makine, araç ve gerecin bakım ve idamesini sa¤lamak gibi destek hizmetleri ‹dari
ve Mali ‹fller Daire Baflkanlı¤ı tarafından
yerine getirilmektedir.
Strateji Gelifltirme Daire Baflkanlı¤ı
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 60. maddesi ve 5436 sayılı
Kanunun 15. maddesi uyarınca 2006
yılında kurulmufltur. Daire bünyesinde,
stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri gelifltirme ve malî
hizmetler fonksiyonları çerçevesindeki
görevler yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda, Müsteflarlı¤ın stratejilerini
ve politikalarını gelifltirmek; amaç ve
hedeflerini belirlemek; kurumun faaliyet
sonuçlarını periyodik olarak gözden
geçirmek, de¤erlendirmek ve gerekli
tedbirleri önermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek, performans programını,
bütçe ve ayrıntılı finansman programını
hazırlamak ve ön mali kontrol faaliyetlerini
gerçeklefltirmek Strateji Gelifltirme Daire
Baflkanlı¤ı’nın bafllıca görevleri arasında
yer almaktadır.
Tedarik Yönetimi Daire Baflkanlı¤ı
Daire Baflkanlı¤ının görevi Müsteflarlı¤ın
yönetim ve iflleyiflinin gelifltirilmesi ve
savunma sanayii ve ihtiyaç sahibi makamlar nezdinde etkinli¤inin artırılmasıdır. Bu
amaçla; dünyada benzeri alanlarda uygulanmakta olan yönetim modellerini
arafltırarak, analizini yapmak, Müsteflarlı¤ın tüm birimlerine, görevlerini yazılı ve
onaylanmıfl dokümanlarla, maliyet etkin
modellerle, daha hızlı ve hatasız süreçlerle
yapabilmeleri için destek sa¤lamak, kurum içerisinde bilgi paylaflımını kolaylafltırmak, kurumsal hafızanın saklanması ve
eriflilmesi için ortam hazırlamak, endüstriyel iliflkileri düzenlemek amacıyla
savunma sanayiinin ve ihtiyaç sahibi
makamların Müsteflarlıkla ilgili süreçlerine
katılım sa¤lamak gerçeklefltirilen temel
faaliyetlerdir.
2010 yılı içerisinde gerçeklefltirilen faaliyetlerde; tedarik yönetim sistemlerinin
ve kullanılan araçların sürekli iyilefltirilmesi, bütün paydaflları kapsayacak
flekilde ortak eflgüdüm ve iflbirli¤inin
gelifltirilmesi ve mevcut yapının yarının
ihtiyaçlarına özgün çözümler üretebilen
bir organizasyona dönüfltürülmesi
hedefleri esas alınmıfltır.
Müsteflar Sanayi Hizmetleri
Yardımcılı¤ı
Sanayileflme Daire Baflkanlı¤ı
Sanayileflme Daire Baflkanlı¤ı, SSM
tarafından yürütülmekte olan projeler
çerçevesinde gerçeklefltirilen sanayi
katılımı/offset (SK/O) faaliyetlerinin
koordine edilmesini, bu konuda meydana
gelen geliflmeleri dikkate alarak yeni
politikalar oluflturulmasını, imzalanmıfl
SK/O sözleflmelerinin takip edilmesini,
SK/O düzenlemeleriyle ilgili olarak teklife
ça¤rı dosyalarında ve sözleflmelerde yer
alacak bölümlerin hazırlanmasını, sözleflmelerin imzalanmasını ve yürütülmesini
sa¤lamaktadır.
Ayrıca, sektör stratejileri ve yan sanayi
entegrasyon prosedürünün koordinasyonu ve takibi yapılmaktadır. Küçük ve orta
ölçekli firmalar ile sanayi kuruluflları arasında karflılıklı ifl birli¤i ve ifl paylaflımının
sa¤lanması için savunma sanayii alanında,
sempozyum, seminer veya toplantılar
organize edilmesi ve aktif olarak desteklenmesi görevleri de gerçeklefltirilmektedir.
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire
Baflkanlı¤ı
Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı 3238 Sayılı
kurulufl kanunuyla kendisine verilen
arafltırma-gelifltirme görev ve sorumlulu¤u çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri
’nin ihtiyaçlarının karflılanmasına yönelik
teknoloji yönetim planlamasının yapılması; bu do¤rultuda tedarik projelerinin
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
17
gereksinim duydu¤u alt sistem/bileflen/
teknoloji alt yapısı yol haritasının oluflturulması ve belirlenen öncelikli Ar-Ge
projelerinin tanımlanması, desteklenmesi
ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçeklefltirmektedir.
Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire
Baflkanlı¤ı
Tedarik faaliyetleri kapsamında, ürüne
ve sisteme yönelik kalite, sanayi güvenli¤i,
kalifikasyon ve sertifikasyon ile ilgili strateji
ve politikaları oluflturmak, bu faaliyetleri
yürütmek, ilgili konularda ulusal ve
uluslararası organizasyonlara katılım
sa¤lamak ve SSM’yi bu organizasyonlarda
temsil etmek görevleri KTS Daire
Baflkanlı¤ı tarafından gerçeklefltirilmektedir. Projelere yönelik kalite, test,
sertifikasyon faaliyetleri projelerin konsept safhasından bafllayarak ürünlerin
ihtiyaç makamına teslim edilmesine kadar
olan süreç içerisinde yürütülmektedir.
Bu ba¤lamda, Yüklenici/Alt Yüklenici
tesislerinde açılan SSM Ofislerinde Kalite
Güvence Temsilcisi görevlendirilerek
ürün gelifltirme faaliyetleri takip
edilmekte, kontrolleri yapılmakta ve kabul
ifllemleri yürütülmektedir; Ayrıca, çok
uluslu projelerde ulusal firmaların kalite
esaslarına uygunlu¤unu sa¤lamak ve bu
do¤rultuda yönlendirmek, hava araçları
projeleri çerçevesinde uluslararası kabul
görmüfl standartlara göre uçufla
uygunlu¤unu denetlemek, yüklenici
firmaların kalite ve sanayi güvenli¤i
sistemlerine uygunlu¤unu periyodik
olarak denetlemek ve uygun bulunanlara
uyumluluk sertifikası vermek, yürütülen
projeleri sanayi güvenli¤i ve imzalanan
sözleflmeye uygunluk bakımından kontrol
ve takip etmek KTS Daire Baflkanlı¤ının
önemli görevleri arasında yer almaktadır.
18
Uluslararası ‹flbirli¤i Daire Baflkanlı¤ı
Daire, yürütülmekte olan proje faaliyetleri
ile savunma sanayiinin gelifltirilmesine
yönelik di¤er tüm faaliyetler esnasında
ihtiyaç duyulan uluslararası savunma
sanayii iflbirli¤i imkanlarını arafltırmak ve
dıfl politika hedefleri ile uyumlu bir flekilde
hayata geçirmek görevlerini üstlenmifltir.
Türk savunma sanayinin uluslararası
alanda ihracat ve iflbirli¤i potansiyelini
yakalayabilmesini amaçlayan Daire
Baflkanlı¤ı; ulusal ve uluslararası platformlarda Müsteflarlı¤ı temsil etmektedir.
Müsteflar Savunma Hizmetleri
Yardımcılı¤ı
Kara Araçları Daire Baflkanlı¤ı
Kara Araçları Daire Baflkanlı¤ı; ülkemizin
savunma ve güvenli¤ine yönelik TSK ve
kamu kurulufllarının kara konufllu sistem
ihtiyaçlarını öncelikle yerli sanayide
mevcut yeteneklerin azami ölçüde
kullanılması ve/veya gelifltirilmesi,
yurtiçinden tedariki mümkün olmayan
sistemlerin ise en yüksek yerli katkı düzeyi
ve mümkünse teknoloji transferi yoluyla
ülkemiz savunma sanayii altyapısına
kazandırılması suretiyle zamanında ve
maliyet etkin bir flekilde karflılama
görevini yerine getirir. Bu görevlerin yanı
sıra ulusal savunma sanayii altyapısının
güçlendirilmesi amacıyla tedarik faaliyetlerinde her türlü planlama, koordinasyon,
yönlendirme, yürütme ve denetim
faaliyetlerini yerine getirme ve yerli sanayii
organize etme görevlerini de bünyesinde
bulunan; Araç ve Özel Projeler Grubu,
Tank ve Paletli Araçlar Grubu olmak üzere
iki proje grubu ile yerine getirmektedir.
karflılamak ve ulusal savunma sanayii
altyapısının güçlendirilmesi amacıyla
tedarik faaliyetlerinde her türlü planlama,
koordinasyon, yönlendirme, yürütme ve
denetim faaliyetlerini yerine getirmek ve
yerli sanayiyi organize etmektir.
Daire Baflkanlı¤ı, mevcut gemi infla ve
yan sanayinin; ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek flekilde gelifltirilmesi ve ihracat potansiyeline sahip,
yüksek teknoloji ürünü denizaltı, bot,
muharip ve yardımcı sınıf gemileri yurt
içi tasarım yoluyla infla edebilecek düzeye
ulaflabilmesine yönelik çalıflmalar da
yürütmektedir. Bu çerçevede, Deniz
Araçları Daire Baflkanlı¤ı; Amfibi Gemi,
Bot, Harp Gemisi ve Destek Gemisi
olmak üzere dört grup bünyesinde proje
yürütmektedir.
Hava Araçları Daire Baflkanlı¤ı
Deniz Araçları Daire Baflkanlı¤ı
TSK ve di¤er kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karflılamaya yönelik olarak SSM
tarafından yürütülmekte olan tüm
havacılık projeleri, Hava Araçları Daire
Baflkanlı¤ı’nın sorumlulu¤unda bulunmaktadır. Daire bünyesinde;
• uçak, helikopter ve insansız hava aracı
gibi hava platformlarının tedarik ve
modernizasyonu,
• hava araçları için bakım-onarım altyapısı
kurulmasına yönelik projeler hayata
geçirilmektedir. Bu projelerde, yurtiçi
gelifltirme, konsorsiyum yoluyla gelifltirme, ortak üretim, do¤rudan alım gibi
yöntemler kullanılmakta ve her bir
projede, kullanıcı ihtiyaçlarının maliyetetkinlik çerçevesinde karflılanması
hedefinin yanı sıra, ulusal havacılık
sanayiinin teknolojik altyapısının gelifltirilmesi ve yeteneklerinin artırılması da
amaçlanmaktadır.
Temel görevi, ülkemizin güvenli¤ine
iliflkin deniz platformu ihtiyaçlarını,
zamanında ve maliyet etkin bir flekilde
Hava Araçları Daire Baflkanlı¤ı’nda;
Helikopter, ‹nsansız Hava Aracı, Modernizasyon/Entegrasyon ve Uçak olmak üzere
dört grup bünyesinde proje yürütülmektedir.
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri
(MEBS) Daire Baflkanlı¤ı
TSK’nın modernizasyonunun sa¤lanabilmesi amacıyla, yerli sanayi imkan ve
kabiliyetlerinden azami ölçüde yararlanmak suretiyle, kullanıcı ihtiyaçlarına ve
endüstriyel hedeflere uygun olarak
komuta kontrol, atıfl kontrol, muhabere,
uydu, a¤ destekli yetenek, simülatör vb.
sistem ya da yazılım projeleri MEBS Daire
Baflkanlı¤ı tarafından yürütülmektedir.
Bu çerçevede Daire’de; Komuta Kontrol
Haberleflme (C3), Uydu Radar ve ‹stihbarat ve Uygulama Yazılımı ve Simülatörler
olmak üzere üç grupta proje yürütülmektedir.
Elektronik Harp ve Algılayıcılar Daire
Baflkanlı¤ı
Ülkemizin savunma ve güvenli¤ine yönelik olarak, TSK ve di¤er kamu kurulufllarının elektronik harp ve algılayıcılar
alanındaki ihtiyaçlarının azami yurt içi
imkân ve kabiliyetler kullanılarak
karflılanması amacıyla tedarik projeleri
Daire Baflkanlı¤ı tarafından yürütmektedir. Elektronik harbin ana unsurlarını
oluflturan elektronik destek, elektronik
taarruz, kendini koruma ve e¤itim
alanlarındaki ihtiyaçların karflılanması
amacıyla Türkiye’de tasarım, gelifltirme,
üretim, bakım ve idame altyapısının
oluflturulması yönünde çalıflmalar Daire
Baflkanlı¤ı görevlerinin ana unsurlarını
oluflturmaktadır.
Bu çerçevede; Elektronik Harp ve Algılayıcılar Daire Baflkanlı¤ı bünyesinde
Helikopter Elektronik Harp, Kara Konufllu
ve Deniz Elektronik Harp, Muharip Uçak
Elektronik Harp ve El Yapımı Patlayıcılar
olmak üzere dört grupta proje yürütülmektedir.
Roket-Füze ve Mühimmat Daire
Baflkanlı¤ı
TSK’nın roket, füze, mühimmat ve silah
ihtiyaçlarını, kullanıcının performans ve
takvim beklentilerini dikkate alarak
öncelikle yurt içi gelifltirme yoluyla karflılamak temel hedefi do¤rultusunda; ilgili
firma, kurum ve kuruluflları teknolojik
geliflmeler do¤rultusunda yurt içi çözümler sunabilen, uluslararası ifl birli¤ine açık
ve rekabetçi bir yapıya kavuflturmak
amacıyla gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
Bu çerçevede, Roket-Füze ve Mühimmat
Daire Baflkanlı¤ı bünyesinde, Hava
Savunma, Güdümlü Füze, Silah ve Mühimmat olmak üzere üç grup tarafından
proje yürütülmektedir.
Hukuk Müflavirli¤i
Müflavirlik, Müsteflarlık ile ilgili mevzuat
çalıflmalarını yürütmek, di¤er kurumlardan gelen mevzuat taslaklarına ve
birimlerce talep edilen hususlara iliflkin
hukuki görüfl bildirmek, yürütülen
projelerin bafllangıç safhasından itibaren
her türlü konuda hukuki destek sa¤lamak,
Adli ve ‹dari Yargı Davalarının yanısıra
Uluslararası Tahkim Davalarını Müsteflarlık
adına takip etmek ve üçüncü taraflara
karflı ilgili mercilerde Müsteflarlı¤ı temsil
etmek ve her türlü avukatlık hizmetlerini
yerine getirmek, icra ifllemlerinin takip
edilmesi ve alacakların hukuki yollardan
tahsilinin sa¤lanması için gerekli ifllemleri
yapmak görevlerini yerine getirmektedir.
Özel Kalem Müdürlü¤ü
Müstefların faaliyet programının hazırlanması ve takibi ile yurtdıflı ve yurtiçi ziyaret
programlarının koordinesi, Müsteflarlıkta
yapılacak tören ve protokol hizmetlerinin
gerçeklefltirilmesi, SS‹K Toplantıları baflta
olmak üzere Müsteflarlıkta düzenlenen
ve Sn. Müstefların katıldı¤ı toplantıların
tertip ve düzeninin sa¤lanması, Bilgi
Edinme Kanunu kapsamındaki faaliyetler
gibi görevler, Özel Kalem Müdürlü¤ü
sorumlulu¤unda yürütülmektedir.
‹ç Denetim Birimi
Müsteflarlık yönetiminin çalıflmalarına
de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esaslarına göre yönetilip yönetilmedi¤ini
de¤erlendirmek; bu amaçla ba¤ımsız,
nesnel denetim yapmak ve önerilerde
bulunmak görevlerini üstlenir.
‹ç denetim faaliyetlerine esas teflkil
edecek düzenlemeler kapsamında SSM
iç denetim yönergesi çıkarılmıfl, 2008 2010 yıllarını kapsayan iç denetim planı
çerçevesinde oluflturulan 2010 yılı iç
denetim programı gere¤ince kurumumuzda iç denetime yönelik ilk uygulamalar yapılmıfl ve iç denetim raporu
hazırlanmıfltır.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
19
Denetim ve ‹ç Kontrol Sistemi
Denetim
Standartlarına Uyum Eylem Planı” (Eylem
Planı), Müsteflarlı¤ımızın tüm birimlerine
gönderilmifltir.
revize edilmifl olan Yönerge, 26 A¤ustos
2010 tarih ve 2010/08 sayılı Genelge ile
yayımlanarak yürürlü¤e girmifltir.
3238 sayılı Kanunun 17. maddesi gere¤i;
SSM ve Savunma Sanayii Destekleme
Fonu’nun her türlü ifl ve ifllemleri
Baflbakanlık, Milli Savunma Bakanlı¤ı ve
Maliye Bakanlı¤ı tarafından atanan üç
denetçiden oluflan ba¤ımsız bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.
Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanunun
yürürlü¤e girmesiyle birlikte, 2006 yılından itibaren Müsteflarlı¤ın ve Savunma
Sanayii Destekleme Fonunun dıfl denetimi Kanunun öngördü¤ü flekilde Sayıfltay
Baflkanlı¤ı tarafından; iç denetimi ise ‹ç
Denetçi tarafından yapılmaktadır.
Maliye Bakanlı¤ı tarafından kamu idarelerine gönderilmifl olan “Kamu ‹ç Kontrol
Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi”
gere¤ince; Eylem Planı’nda öngörülen
faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleflme
sonuçlarının, idarelerin strateji gelifltirme
birimleri tarafından en az altı ayda bir
olmak üzere düzenli olarak izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve eylem planı formatında
Üst Yöneticiye raporlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, Müsteflarlı¤ımız ilk
altı aylık (30 Haziran 2009-31 Aralık 2009)
ve ikinci altı aylık (01 Ocak 2010-30
Haziran 2010) dönemlerine ait gerçekleflme sonuçları Üst Yöneticiye sunulmufltur.
Kamu ‹ç Kontrol Standartları Uyum Eylem
Planı Rehberi kapsamında, iç kontrol
sistemine iliflkin olarak yürürlü¤e konulan
düzenlemeler 18.10.2010 tarihi itibariyle
Maliye Bakanlı¤ı’na bildirilmifltir.
‹ç Kontrol
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu ile 26 Aralık 2007 tarih ve 26738
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu
‹ç Kontrol Standartları Tebli¤i gere¤ince,
hazırlanmıfl ve 30 Haziran 2009 tarihinde
Maliye Bakanlı¤ına iletilmifl olan “Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı Kamu ‹ç Kontrol
20
Strateji Gelifltirme Daire Baflkanlı¤ı ve
Harcama Birimlerince yürütülecek ön
mali kontrol faaliyetleri ile ödemelerin
gerçeklefltirilmesine iliflkin usul ve esasları
belirlemek amacıyla yayımlanmıfl olan
“Ödemelerin Gerçeklefltirilmesi ve Ön
Mali Kontrol ‹fllemleri Yönergesi” kamu
mevzuatındaki de¤ifliklikler de göz
önünde tutularak güncellenmifl olup,
18 fiubat 2006 tarih 26084 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Strateji Gelifltirme
Birimlerinin Çalıflma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in iç kontrol birimlerine vermifl oldu¤u, amaçlar ve sonuçlar
arasındaki farklılı¤ın giderilmesine yönelik
çalıflmalar yapılması ve 31 Aralık 2005
tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanan ‹ç Kontrol ve Ön
Mali Kontrole ‹liflkin Usul ve Esaslar ile
ön mali kontrol sonucunda uygun görüfl
verilmedi¤i halde harcama yetkilileri
tarafından gerçeklefltirilen ifllemlerin mali
hizmetler birimince kayıtlarının tutularak
Üst Yöneticiye bildirilmesi görevlerine
istinaden hazırlanan ve 01 fiubat 200931 Ocak 2010 dönemini kapsayan “Üçüncü Uyuflmazlık Raporu” Üst Yöneticiye
sunulmufltur.
II. AMAÇ VE
HEDEFLER
A. STRATEJ‹K
AMAÇLAR
SSM 2007-2011 Stratejik Planı iki buçuk
yıllık uygulamalar gözönüne alınarak ve
ulaflılan sonuçlar de¤erlendirilerek “Kamu
‹darelerinde Stratejik Planlamaya ‹liflkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
kapsamında güncellenmifltir. Sözkonusu
güncelleme çalıflması kapsamında
“Stratejik Amaçlar” mevcut halleriyle
korunmufl; bunlara iliflkin hedeflerin günün ihtiyaçları çerçevesinde yeniden
düzenlenmesi yoluna gidilmifltir. Güncelleme çalıflmaları sonucunda oluflan yeni
hedefler ve performans hedefleri afla¤ıda
özetlenmifltir.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
21
Stratejik Amaç
1
Kullanıcı ihtiyaçlarına ve
endüstriyel hedeflere uygun
olarak tedarik faaliyetlerini
etkinlefltirmek
Hedef 1.1
Tedarik faaliyetlerini
etkinlefltirmek amacıyla proje
yönetim süreçleri
iyilefltirilecektir.
Performans Hedefi 2011 yılına
kadar PTD, TÇD ve
Sözleflmelerde yapılan de¤ifliklik
sayısının takibine yönelik bir
sistem oluflturulacaktır.
Hedef 1.2
Kullanıcı memnuniyetinin
sa¤lanması çerçevesinde
Müsteflarlı¤ın proje yönetim
süreleri kısaltılacaktır.
Performans Hedefi 2011 yılına
kadar ortalama PTD (ihtiyacın
SSM’ye bildirilmesi)- Sözleflme
‹mzası süreci %10 kısaltılacaktır.
Hedef 1.3
Sözleflme Yönetimi içerisinde
yer alan kalite, test ve
sertifikasyon faaliyetleri
performans, zaman ve maliyet
açısından etkinlefltirilecektir.
Performans Hedefi ‹nceleme
ve de¤erlendirme faaliyeti
gerçeklefltirilen tüm Ana
Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna
kadar Proje Kalite Uyum
Sertifikası ve Sanayi Güvenli¤i
Uyum Sertifikası verilmesi
sa¤lanacaktır.
Hedef 1.4
Proje yönetiminde kurumsal
stratejiler ile uyumlu hareket
edilecektir.
Performans Hedefi Sektörel
Strateji ve ‹hracat Stratejisi
dokümanlarına %80 uyum
sa¤lanacaktır.
22
Stratejik Amaç
2
Stratejik Amaç
3
Savunma sanayiini özgün yurt
içi çözümler sunabilecek ve
uluslararası alanda rekabet
edebilecek flekilde
yapılandırmak
Uluslararası iflbirli¤ini
gözeten çok taraflı sanayi,
savunma ve güvenlik
projelerine aktif katılım
sa¤lamak
Hedef 2.1
Hedef 3.1
TSK’nın sistem ihtiyaçlarının
yurtiçi karflılanma oranı (Y‹KO)
artırılacaktır.
Performans Hedefi 2010 yılı
için % 50 Y‹KO sa¤lanacaktır.
Sektörde uzmanlaflmanın teflviki
ve firmalarımızın uluslararası
tedarik zincirlerinde yer alması
adına stratejik iflbirlikleri
gelifltirilecektir.
Performans Hedefi Sanayi
networkleri kapsamında 2011
yılına kadar en az 3
MoU/Stratejik ‹flbirli¤i anlaflması
imzalanacaktır.
Hedef 2.2
Sektörde sürdürülebilirli¤in
sa¤lanması ve verimlili¤in
artırılmasına yönelik faaliyetler
gerçeklefltirilecektir.
Performans Hedefi 2011 yılında
sektörde kifli baflı 250.000$ ciro
ortalamasına ulaflılacaktır.
Hedef 2.3
Savunma sanayiinde KOB‹ ve
yan sanayi entegrasyonu
gelifltirilecektir.
Performans Hedefi
Sözleflmeler kapsamında yerli
yan sanayiye en az %20 ifl payı
verilecektir.
Hedef 2.4
Ar-Ge Yol Haritası ve
MÜKNET’lerin etkin olarak
çalıflması sa¤lanacaktır.
Performans Hedefi Ar-Ge ve
MÜKNET’ler için her yıl düzenli
kaynak ayrılması sa¤lanacaktır.
Hedef 3.2
NATO savunma projelerinde
Türk savunma sanayii payının
artırılmasına yönelik faaliyetler
gerçeklefltirilecektir.
Performans Hedefi 2011 yılına
kadar NATO Ajansları ihaleleri
kapsamında, inflaat faaliyetleri
hariç olmak üzere
kazanım/harcama dengesi 1’in
üzerine çıkarılacaktır.
Hedef 3.3
Savunma ve havacılık ihracatının
artırılması teflvik edilecek ve
desteklenecektir.
Performans Hedefi 2011 yılında
1 milyar $ savunma&havacılık
cirosu gerçeklefltirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal yapıyı
etkinlefltirmek
4
Hedef 4.1
Yüksek nitelikli personelin ifle
alınması, üretkenlik ortamının
gerektirdi¤i altyapı ve
e¤itimlerin sa¤lanması ile
yetiflmifl personelin elde
tutulması amaçlarına yönelik
olarak Stratejik ‹nsan Kaynakları
yaklaflımı uygulanacaktır.
Performans Hedefi
Personelin%80’inin konusuyla
(hizmet alanı) igili 30 saat e¤itim
alması sa¤lanacaktır.
Hedef 4.2
Müsteflarlıkta veriler ve
hedeflerle yönetim anlayıflı ve
stratejik yönetim sistemati¤i
kurumsallafltırılacaktır.
Performans Hedefi Stratejik
Plan (Uygulama Stratejisi) karne
notu her yıl en az 80 olacaktır.
Hedef 4.3
Müsteflarlıkta üretilen bilginin
yönetimi, paylaflımı, güvenli¤i
etkinlefltirilecektir.
Performans Hedefi 2011 yılına
kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi
oluflturulacaktır.
B. TEMEL POL‹T‹KA
VE ÖNCEL‹KLER
Dokuzuncu Kalkınma Planı
IX. Kalkınma Planında (2007-2013)
“Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,
bilgi toplumuna dönüflen ve AB’ye üyelik
için uyum sürecini tamamlamıfl bir Türkiye” olarak belirlenen vizyona ulaflmak
için stratejik amaçlar ve hedefler belirlen-
mifltir. Temel ilkeler ise, düzenleme ve
denetleme ifllevlerinin güçlendirilmesi
ve politikalar oluflturulurken kaynak kıstı
göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılması olarak tespit edilmifltir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın ekonomik
ve sosyal geliflme eksenleri arasında yer
alan
• rekabet gücünün artırılması,
• kamu hizmetlerinde kalite ve etkinli¤in
artırılması
bafllıkları Müsteflarlı¤ımız Stratejik Planı
’nda da yerini almıfltır. Bu çerçevede bahse konu bafllıklar ile ilgili olarak gelifltirilen
stratejiler izleyen paragraflarda sunulmufltur.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
23
2007
2013
9. KALKINMA
PLANI STRATEJ‹S‹
‹stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaflan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi
toplumuna dönüflen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlam›fl bir Türkiye
V‹ZYON
EKONOM‹K VE SOSYAL GEL‹fiME EKSENLER‹
Rekabet Gücünün Art›r›lmas›
‹stihdam›n Art›r›lmas›
Befleri Geliflme ve Sosyal
Dayan›flman›n Güçlendirilmesi
Bölgesel Geliflmenin
Sa¤lanmas›
Kamu Hizmetlerinde Kalite ve
Etkinli¤in Art›r›lmas›
1 Makroekonomik ‹stikrar›n
Kal›c› Hale Getirilmesi
1 ‹flgücü Piyasas›n›n Gelifltirilmesi
1 E¤itim Sisteminin
Gelifltirilmesi
1 Bölgesel Geliflme
Politikas›n›n Merkezi Düzeyde
Etkinlefltirilmesi
1 Kurumlar Aras› Yetki ve
Sorumluluklar›n
Rasyonellefltirilmesi
2 ‹fl Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi
2 E¤itimin ‹flgücü Talebine
Duyarl›l›¤›n›n Art›r›lmas›
2 Sa¤l›k Sisteminin
Etkinlefltirilmesi
2 Yerel Dinamiklere ve ‹çsel
Potansiyele Dayal› Geliflmenin
Sa¤lanmas›
2 Politika Oluflturma ve
Uygulama Kapasitesinin
Art›r›lmas›
3 Ekonomide Kay›td›fl›l›¤›n
Azalt›lmas›
3 Aktif ‹flgücü Politikalar›n›n
Gelifltirilmesi
3 Gelir Da¤›l›m›n›n
‹yilefltirilmesi, Sosyal ‹çerme
ve Yoksullukla Mücadele
3 Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Art›r›lmas›
3 Kamu Kesiminde ‹nsan
Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi
4 Finansal Sistemin
Gelifltirilmesi
4 Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinli¤inin Art›r›lmas›
4 K›rsal Kesimde Kalk›nman›n
Sa¤lanmas›
4 e-devlet Uygulamalar›n›n
Yayg›nlaflt›r›lmas› ve
Etkinlefltirilmesi
5 Enerji ve Ulaflt›rma
Altyap›s›n›n Gelifltirilmesi
5 Kültürün Korunmas›,
Gelifltirilmesi ve Toplumsal
Diyalo¤un Güçlendirilmesi
6 Çevrenin Korunmas› ve
Kentsel Altyap›n›n Gelifltirilmesi
5 Adelet Sisteminin
‹yilefltirilmesi
6 Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinlefltirilmesi
7 Ar-Ge ve Yenilikçili¤in
Gelifltirilmesi
8 Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojilerinin
Yayg›nlaflt›r›lmas›
9 Tar›msal Yap›n›n
Etkinlefltirilmesi
fiekil 7 IX. Kalkınma Planı Stratejisi SSM Stratejik Plan ‹liflkisi
10 Sanayi ve Hizmetlerde
Yüksek Katma De¤erli Üretim
Yap›s›na Geçiflin Sa¤lanmas›
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
25
Rekabet Gücünün Artırılması
Rekabet gücünün artırılması stratejik
amacının altında yer alan “‹fl Ortamının
‹yilefltirilmesi” hedefinde, baflta KOB‹’ler
olmak üzere iflletmelerde kurumsal
yönetiflimin gelifltirilmesi ve KOB‹’lerin
uygun koflullarda çeflitlendirilmifl finansman imkanlarına erifliminin kolaylafltırılması öngörülmektedir. Ulusal savunma
sanayiinin gelifltirilmesi görevini yerine
getirmekle yükümlü olan Müsteflarlı¤ımız;
savunma ihtiyaçlarının yurtiçi imkanlarla
karflılanma oranını 2010 yılına kadar
%50’ye çıkarmayı hedeflemifltir. Bu hedef
istikametinde, savunma projeleri kapsamında minimum %50 sanayi katılımı ve
offset yükümlülü¤ü getirmenin yanı sıra,
KOB‹’lere ifl payı verilmesi zorunlulu¤una
da teklife ça¤rı dosyalarında yer verilmektedir.
Aynı stratejik amaç altında yer alan “ArGe ve Yenilikçili¤in Gelifltirilmesi” hedefi
kapsamında; sanayi ve hizmet sektöründe
yüksek katma de¤erli üretim yapısına
geçiflin sa¤lanması hedeflenmektedir.
Sektörün rekabet gücünü artırmak ve
dünya savunma pazarından daha fazla
pay alabilmelerini sa¤lamak üzere, yüksek
katma de¤erli mal üretiminin artırılması
ve firmaların özgün tasarım ve marka
yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve
kurumsallaflmıfl bir yapıya dönüflmesi için
yönlendirilmesi ve desteklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca ileri teknoloji ürünlerinin yurt içinde üretimini gerçeklefltirmek
üzere Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi
ve Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli
hasıla içindeki payı ve bu payın içinde
özel sektörün a¤ırlı¤ını artırmaya yönelik
tedbirler alınması öngörülmüfltür. Bu
kapsamda; Müsteflarlı¤ımızın yürüttü¤ü
projelerde özgün gelifltirmeye dayalı
proje modellerine ve Ar-Ge faaliyetlerine
öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Ana
26
sistem projesi ile iliflkilendirilebilecek
Teknoloji Kazanımı projelerini gerçeklefltirmek üzere, ana sistem projeleri kapsamında Teknoloji Kazanım yükümlülü¤ü
gerçeklefltirilmesi takip edilmektedir.
Ayrıca; savunma sanayiinin özgün yurtiçi
çözümler sunacak ve uluslararası alanda
rekabet edecek flekilde gelifltirilmesine
yönelik faaliyetlere yıllık programlarda
yer verilmektedir.
Kamu Hizmetlerinde Kalite ve
Etkinli¤in Artırılması
Bu stratejik amaç altında yer alan “Politika
Oluflturma ve Uygulama Kapasitesinin
Artırılması” hedefi ile kamu idarelerinde
politika oluflturma, maliyetlendirme, uygulama, izleme ve de¤erlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması amaçlanmıfltır.
Kuruldu¤u günden bu yana de¤iflime ve
geliflime açık bir yapısı olan Müsteflarlı¤ımız, yürüttü¤ü çalıflmaların planlı
ve sonuç odaklı olarak sürdürülebilmesini
teminen stratejik yönetim yaklaflımını
fırsat olarak de¤erlendirmifl ve 2007–2011
dönemini kapsayacak flekilde stratejik
planlarını hazırlayan pilot ve öncü kurulufllardan birisi olmufltur. Stratejik yönetim
yaklaflımının baflarılı olabilmesi için ölçme,
izleme ve de¤erlendirme süreçlerinin
oluflturulması gere¤inden hareketle,
Müsteflarlı¤ımız faaliyetlerini ve performans programı kapsamında belirlenen
performans göstergelerinin izlenmesi için
bilgi teknolojisi imkanlarının azami olarak
kullanıldı¤ı bir bilgi sistemi kurulması
çalıflmaları; “e-Devlet Uygulamalarının
Yaygınlafltırılması ve Etkinlefltirilmesi”
hedefine yönelik olarak bafllatılan eSavunma Sanayii projesi kapsamında
yürütülecektir.
“Kamu Kesiminde ‹nsan Kaynaklarının
Gelifltirilmesi” hedefine yönelik olarak,
Müsteflarlı¤ımızda geleneksel personel
yönetimi yaklaflımı terk edilerek, arzulanan vizyona ulaflılmasını ve kurumsal
yapının etkinlefltirilmesini teminen, 2010
yılı süresince ifle alım ve oryantasyon,
performans yönetimi, yetkinlik gelifltirme,
çalıflanların geliflimi ve e¤itim konuları,
stratejik insan kaynaklarını temel alan bir
perspektif ile ele alınmıfltır.
2010 yılında Uzman Yardımcısı alımı için
bir kez sınav açılmıfltır. Yapılan sınav neticesinde, Müsteflarlı¤ımıza 3 yeni Uzman
Yardımcısı personel istihdamı gerçeklefltirilmifltir. ‹fle yeni giren personel için
düzenlenen ve kurumun iç ve dıfl paydafllarının tanıtımı, memuriyet ve çalıflma
hayatı ile ilgili temel bilgilendirmeler ve
yetkinlik arttırıcı kiflisel geliflime yönelik
e¤itimlerin yanı sıra, Müsteflarlı¤ın yakın
çalıflma orta¤ı olan kurumlara ziyaretleri
içeren oryantasyon programı ile hem
kurum kültürüne hem de memuriyet hayatlarına adaptasyonları hedeflenmifltir.
Müsteflarlık personeline yönelik olarak
2010 yılı e¤itim ihtiyaçları da, önceki
yıllarda oldu¤u gibi, bir plan dahilinde
karflılanmıfltır. Mesleki e¤itimler, kiflisel
geliflim e¤itimleri ve yöneticilere yönelik
e¤itimlerden oluflan e¤itim planı, tüm
birimlerin ihtiyaçlarının yanı sıra Müsteflarlı¤ımız görev tanımları da dikkate
alınarak oluflturulmufltur.
Ayrıca; Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek
Katma De¤erli Üretim Yapısına Geçiflin
Sa¤lanması hedefi ve Politika Oluflturma
ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
kapsamında Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ının kuruluflunu düzenleyen yeni bir
kanun tasarısı hazırlanmıfltır. Kanun
tasarısı hakkında ilgili kurumlardan
görüfller alınmıfltır. Görüfller do¤rultusunda gözden geçirme çalıflmaları
tamamlanmıfltır.
2010 Yılı Hükümet Programı
2010 Yılı Hükümet Programı kapsamında,
Müsteflarlı¤ımız sorumlulu¤unda yürütülmesi öngörülen faaliyetlere ve bunların
gerçekleflme durumlarına iliflkin bilgiler
afla¤ıda verilmektedir:
Eksen
Tedbir No
Tedbir
Yapılacak ‹fllem ve Açıklama
Gerçekleflmeler
Savunma Sanayii
Müsteflarlı¤ının
kuruluflunu
düzenleyen yeni
bir kanun tasarısı
hazırlanacaktır.
3238 sayılı Kanunun yerine Kanun tasarısı hakkında ilgili kurumlardan
yeni bir Kanun tasarısı görüfller alınmıfltır. Görüfller do¤rultusunda
hazırlanarak TBMM’ye sevk gözden geçirme çalıflmaları tamamlanmıfl
olup, tasarının 2011 yılı içerisinde
edilecektir.
Savunma sanayiine
yönelik KOB‹
Danıflma Merkezi
oluflturulacaktır.
Savunma sistem projelerinde ana Sözkonusu hedef çerçevesinde OST‹M’de
ve alt yüklenicilerin KOB‹ KOB‹ Danıflmanlı¤ı Merkezi (KDM) kurulmufl
olup, KDM Çalıflma Esasları Dokümanı
yeteneklerinden etkin flekilde
hazırlıklarına bafllanmıfltır.
yararlanabilmesi için KOB‹
danıflma merkezi oluflturulacaktır.
135
Savunma
sanayiinde çevreye
iliflkin deney
yeteneklerini
içeren bilgi havuzu
oluflturulacaktır.
Savunma sanayiinde çevreye
iliflkin deney yetenekleri bilgi
havuzu oluflturularak,
sözleflmelerdeki tüm ihtiyaçlara
cevap veren, belgelendirilmifl bir
altyapıya kavuflturulacaktır.
Deney olanaklarının sektör
tarafından kullanımına iliflkin
çalıflma yapılacaktır.
136
Savunma sanayii
strateji ve
politikalarını
izleme ve
de¤erlendirme
sistemi
oluflturulacaktır.
133
Sanayi ve
Hizmetlerde
Yüksek Katma
De¤erli Üretim
Yap›s›na Geçiflin
134
Sa¤lanmas›
Baflbakanlık’a gönderilmesi öngörülmektedir.
Savunma sanayi çevresel test kabiliyetleri
arafltırılarak envanteri çıkarılmıfltır. TÜB‹TAK
UME’nin gerçeklefltirdi¤i benzer faaliyetler
dikkate alınarak TUSAfi yerleflkesinde hava
platformlarının girebilece¤i EMI/EMC
laboratuvarı kurulmasına iliflkin teknik
ihtiyaçlar ve alt yapıya yönelik teknik bir rapor
hazırlanmıfltır.
SSM Stratejik Planı 3 aylık Gerçekleflme
Savunma sistem ihtiyaçlarının yurt
toplantıları ile takip edilmektedir. Ayrıca,
içinden karflılanma oranı
artırılacaktır. Bu maksatla tamamlayıcı nitelikteki strateji belgelerinin
hazırlanan Savunma Sanayii projelerde uygulamaya aktarılmasına yönelik
olarak Proje Yönetim Planları
Stratejisi, Alt Sektör Stratejileri ile
oluflturulmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu
Savunma Ar-Ge Yol Haritası ve
aracılı¤ıyla gerçekleflmeler kamuoyu ile
Teknoloji Kazanım Planı
paylaflılmaktadır.
uygulamaya konulacak ve bunların
takibi yapılacaktır.
Tablo 1 2010 Yılı Hükümet Programı kapsamında SSM Faaliyetleri
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
27
SSM Tedarik Yaklaflımı
Müsteflarlı¤ımız tarafından ulusal savunma sanayii altyapısının güçlendirilmesi
ve TSK’nın modernizasyon ihtiyaçlarının
karflılanması hedefleri do¤rultusunda
hayata geçirilen projelerde yurt içi
tasarım, üretim ve teknoloji kazanımı gibi
hususlara önem verilmektedir. TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karflılanma oranını
artırmak amacıyla, tedarik yaklaflımının
temelini oluflturan unsurlar afla¤ıdadır:
YAKLAfiIM
Yurtiçi Gelifltirme
HEDEF
Öncelikle yurt içi gelifltirme modellerinin uygulanması ve savunma sanayii
ürün portföyünün zenginlefltirilmesi,
Küçük ve orta boy iflletmelere (KOB‹) verilen ifl payının, sözleflme ile
teminat altına alınması,
Yan sanayide, ana sistem üreticileri tarafından kalifiye edilmifl tafleron
sayısının artırılması için “Yan Sanayii Bütünlefltirme Esasları” oluflturulması,
“Teknoloji Kazanım Planı” kapsamında öncelikli alt sistem, bileflen ve
teknoloji gelifltirmeyi içeren Ar-Ge projelerinin ve bu projelerin yürütülmesi
için mükemmeliyet a¤larından faydalanılması
Ortak Gelifltirme ve Konsorsiyum
Yurtdıflından Hazır Alım
Tablo 2 SSM Tedarik Yaklafl›m›
28
Ulusal pazar için gelifltirmenin maliyet etkin olmadı¤ı durumlarda ortak
gelifltirme veya konsorsiyumlara ortak olma, tasarım ve risk orta¤ı olma
potansiyelinin gelifltirilmesi.
Yukarıdaki önceliklerin sa¤lanamaması durumunda Yurtdıflından Hazır
Alım yoluna gitme ve bu tür projelerde ortak imalat ve offset yoluyla
ulusal sanayimize ifl imkanları yaratılması.
1990 1990 2000 2000
Haz›r Al›m
• Bafllang›ç E¤itim Uça¤›
• Genel Maksat Helikopteri
• IR Jammer Tedari¤i
Ortak
Üretim
• Meltem Deniz Keflif Uça¤›
• Couger Helikopteri
• Z›rhl› Muharebe Arac›
• May›n Avlama Gemisi
Tasar›m ve
‹hracat
• Hürkufl E¤itim Uça¤›
• Milgem Korveti
• ‹HA Sistemleri
• Altay Tank›
fiekil 8 Tedarik Yaklaflımlarının Dönemsel Geliflimi
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
29
III. FAAL‹YETLERE
‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
A. MAL‹
B‹LG‹LER
Kodu
Aç›klama
Kesinleflen
Bütçe Ödene¤i
Ödenek
Ekleme
Harcama
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Personel Giderleri
SGK’ya Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al›m Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
15.172.000
1.455.000
9.900.000
0
525.000
2.200.000
0
0
0
2010
1.837.700 15.959.606
203.700 1.552.616
3.942.150 11.490.311
0
0
86.200
577.750
635.000 2.311.696
0
0
0
0
0
0
Genel Toplam
29.252.000
6.704.050 31.891.979
Kesinleflen
Bütçe Tahmini
Bütçe Ödene¤i
2011
2012
2013
18.177.000 19.680.000 21.173.000
1.766.000 1.909.000
2.037.000
10.474.000 11.029.000 11.558.000
0
0
0
552.000
577.000
605.000
1.045.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.014.000 33.195.000
35.373.000
SSM 2010 Mali Yılı Özel Bütçesi’
nin (‹dari Bütçesi) uygulama
sonuçları ve açıklamalar afla¤ıda
sunulmufltur.
Özel Bütçe Uygulama
Sonuçları
Müsteflarlık 2010 yılında tahsis
29.252.000 TL’lik bafllangıç ödene¤ine 6.704.050 TL’lik ödenek
ekleme ifllemi yapılmıfl, bunun
31.891.979 TL’si harcanmıfltır.
Gider türleri itibariyle harcamaların da¤ılımı yandaki tabloda
sunulmufltur.
TL
Tablo 3 Özel Bütçe Uygulama Sonuçları
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
31
Savunma Sanayii Destekleme
Fonu Gelir-Gider Durumu
2010 yılı mal ve hizmet alım giderleri
tertibinde yer alan ödenek, araç kiralama,
hizmet binası kiralama, personel servis
hizmeti kiralama iflleri baflta olmak üzere
elektrik, su, temizlik malzemesi ile yolluklar ve e¤itim hizmetlerinin tedariki amacıyla kullanılmıfltır.
2008-2010 yıllarında sözleflmeye ba¤lanan büyük tutarlı projelerin ödemelerinin
bafllaması nedeniyle giderler yönünden
önceki yıllara göre bir artıfl e¤ilimi söz
konusudur. Grafikte görülen rakamlara
di¤er kurum/kurulufl bütçelerinden
aktarılan kaynakla karflılanan proje
giderleri ile Hazine Müsteflarlı¤ı tarafından sa¤lanan dıfl finansman kredi
giderleri dahil de¤ildir.
3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile,
TSK’nın modernizasyonunun sa¤lanması
ve Türkiye’de modern savunma sanayiinin
kurulması için gerekli kayna¤ın, genel
bütçe dıflında devamlı ve istikrarlı bir
flekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ve Müsteflarlık emrinde SSDF kurulmufltur. SSDF
kaynakları, Baflbakan, Genelkurmay
Baflkanı ve Milli Savunma Bakanı’ndan
teflekkül olan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve savunma sanayiinin gelifltirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Cari transferler tertibinde yer alan ödenek
ise, memurların ö¤le yeme¤ine yardım
gideri ile ilgili mevzuat gere¤i sosyal
güvenlik kurumuna ödenen yönetim
giderlerine katılım payından ibarettir.
Sermaye Giderleri tertibinde “Kurumsal
Kaynak Yönetimi Yatırım Projesi”
kapsamındaki mamul mal alımları ve gayri
maddi hak alımları bulunmaktadır.
Di¤er taraftan, Fon hesaplarına girifl
yapan kaynak açısından son yıllarda
görülen düflmenin nedeni, Fon gelirlerinin azalması de¤il, tahakkuk etmifl Fon
alacaklarının Hazine tarafından aktarılmamıfl olmasıdır. Mevcut nakit kaynaklar
kullanılarak nakit yönetimi açısından
etkinlik sa¤lanmıfltır. Halihazırda Fonun
Hazine nezdinde tahakkuk etmifl
aktarılmayı bekleyen yaklaflık 4 Milyar
ABD Doları kadar kayna¤ı vardır.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun
gelirlerin da¤ılımı ile Fondan yapılan
harcamaları gösteren gider da¤ılımı özet
olarak afla¤ıda verilmektedir:
fiekil 9 SSDF Gelir-Gider Durumu (milyon $)
32
138
1832
2010
1461
2009
587
1670
1889
1194
1256
2007
2008
1044
1134
2006
1237
929
2005
983
1199
2004
2003
981
1322
1464
1083
2002
845
589
2001
2000
1092
1306
Gelir
Gider
B. FAAL‹YET
B‹LG‹LER‹
2010 yılı içerisinde gerçeklefltirilen
faaliyetlere iliflkin bilgiler Stratejik Planda
yer alan dört stratejik amaç altında ve
belirlenen hedefler çerçevesinde gruplandırılarak afla¤ıda özetlenmektedir:
Kullanıcı ihtiyaçlarına ve
endüstriyel hedeflere uygun
olarak tedarik faaliyetlerinin
etkinlefltirilmesi
Tedarik Süreci ‹yilefltirme Faaliyetleri
Tedarik yönetim sistemlerinin ve kullanılan araçların sürekli iyilefltirilmesi, bütün
paydaflları kapsayacak flekilde eflgüdüm
ve iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve mevcut
yapının yarının ihtiyaçlarına özgün çözüm-
ler üretebilen bir organizasyona dönüfltürülmesi hedefleri esas alınmıfltır.
Bu hedefler do¤rultusunda, afla¤ıdaki
ana faaliyet alanlarında çalıflmalar
gerçeklefltirilmifltir;
• Yönetim Sistem Dokümanlarının oluflturulmasına yönelik olarak Müsteflarlık ‹ç
Düzenleyici Dokümanlarının (Kanun,
Bakanlar Kurulu Kararı, Yönergeler,
Rehber ve Standart Dokümanlar) hazırlanması/güncellenmesi ve bu dokumanların Kurum içinde paylaflılması ve
uygulamalarda standardizasyon amacıyla
tüm personele e¤itimler verilmifltir,
• Standart Sözleflme iyilefltirme
çalıflmaları,
• e-Savunma Sanayii Projesi,
• Biliflim sistemi alt yapı çalıflmaları,
• Tedarik Lojisti¤i ve Entegre Lojistik
Destek,
• NATO-AC-327 Ömür Devri Yönetim
Grubu faaliyetleri,
• Mühendislik ve Danıflmanlık Hizmetleri
tedariki,
• Yapılabilirlik (Fizibilite) Etüdleri,
Yönetim Sistem Dokümanları
Paydafllarla uyum ve kurum içi uygulamalarda standardizasyon sa¤lamak amacıyla;
2009 yılında hazırlanan afla¤ıdaki
dokümanlar 2010 yılı içinde uygulamaya
alınmıfl ve uygulamada alınan geri
beslemelerle güncelleme süreci bafllatılmıfltır.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
33
Standart Sözleflme Faaliyetleri
Standart Sözleflme revizyon faaliyetleri
kapsamında farklı alt sektörlerden Ana
Yüklenici konumundaki 11 firma ile MartHaziran döneminde toplantılar gerçeklefltirilmifltir. Aynı dönemde Kurum içi koordinasyon da sa¤lanmıfl olup, çalıflmalar
son aflamasına getirilmifltir. Yurt içi Gelifltirme Projelerinde özgün olarak üretilecek sistemlerdeki risklerin yükleniciler
ile paylaflılması, maliyetlerin etkin bir
flekilde takip edilebilmesi, maliyet
veritabanı oluflturulabilmesi amaçları
do¤rultusunda, hazırlanan Maliyet Artı
Yurt ‹çi Gelifltirme Standart Sözleflmesi
Özgür (Görev Bilgisayarı) projesi için
uygulanmaya bafllamıfltır.
Müsteflarlı¤ımız tarafından yürütülen
projelerde taslak sözleflmelerin hazırlanması ve sözleflmelerin yürütülmesi
sırasında ihtiyaç duyulan de¤ifliklik
taleplerinin de¤erlendirilmesi faaliyetlerine devam edilmifl, bu kapsamda 13
adet taslak sözleflme ve 72 adet sözleflme
de¤ifliklik talebi cevaplandırılmıfltır.
Tedarik Lojisti¤i ve Entegre
Lojistik Destek
13 Kasım 2009 tarihinde, TSK, TSKGV,
SASAD, arafltırma kurumları, ünivesiteler
ve savunma sanayii firmalarının katılımı
ile Müsteflarlı¤ımız tarafından düzenlenmifl olan 1. Tedarik Lojisti¤i Kurultayı’nın
sonuçları ve kurultayı müteakip yapılan
koordinasyon toplantıları çerçevesinde;
• Yurt içi gelifltirme projeleri ile TSK
envanterine kazandırılacak savunma
sistemlerinde, tedarik ve kullanım
dönemlerini bir bütün halinde ele alan
ömür devri yönetimine geçifl sa¤lanması,
• Entegre Lojistik Destek konseptinin
belirli bir disiplin içinde yaygınlafltırılması
ve uygulanması amacıyla, ihtiyaç sahibi
makamlar, tedarik makamları ve yükleniciler arasında bilgi paylaflımını sa¤lamak
üzere Savunma Sanayii ELD Platformu
’nun oluflturulması,
• Sözleflmelerimizde garanti dönemindeki bakım onarımların yükleniciler
tarafından yapılabilmesini sa¤layacak
düzenlemelerin yer alması,
• Yüklenicilerin savunma sistemlerinin
kullanım dönemindeki performansından
ve lojistik deste¤inin sa¤lanmasından
sorumlu olaca¤ı “Performansa Dayalı
Lojistik” modelleri gelifltirilmesi ve bu
modellerin sistemlerin idame-iflletmebakım konseptine ba¤lı olarak uygulanabilirli¤inin ortaya konulması,
• Ömür devri yönetimi içinde milli firmalarımıza daha fazla ifl imkanı sunularak,
savunma sistemlerinin tedari¤inde ve
lojistik deste¤inin sa¤lanmasında milli
ekonomi açısından yatırım maliyetlerinin
azaltılması, savunma sistemlerinin performans etkinli¤inin arttırılması, savunma
sektörüne lojistik destek sa¤lama kabiliyeti kazandırılması ve sektörün kendisini
idame ettirebilece¤i ve gelifltirebilece¤i
bir alan açılması
için ihtiyaç duyulan fikri alt yapı çalıflmaları
gerçeklefltirilmifltir. Bu amaçla, geliflmifl
ülkelerdeki uygulamalar incelenmifl,
muhtelif ortamlarda brifingler verilmifl ve
bildiriler sunulmufltur. Yapılan hazırlık
çalıflmalarını müteakip, 2012-2016 döneminde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
• SSM Teflkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Tasarısı
• ‹ç Düzenleyici Dokümanları Hazırlama
Yönergesi
• Teklif De¤erlendirme Yönergesi
• Standart Sözleflme Yönergesi
• Fon Yönetimi Yönergesi
• Güvenlik ‹fllemleri Yönergesi
• Biliflim Güvenli¤i ve Yönetimi Yönergesi
• Uluslararası Fuarlara Katılım Yönergesi
• SK/O Yönergesi
• Proje Kodlama Yönergesi
• Savunma Sanayii Destek Kredisi Yönergesi
• Rehber B‹D
• Rehber Fizibilite
• ‹hale ‹lan Formatı
• Rehber PYP
• Görev Tanımları
• 4734 3.b) kapsamında güncellenen
Bakanlar Kurulu Kararı
• Proje Yönetim Yönergesi
• SS‹K Toplantı Yönergesi
• Ürün ve Hizmet Kabul ‹fllemleri Yönergesi
• Arfliv Yönergesi
• Son Kullanıcı Belgesi Yönergesi
• Dosyalama Yönergesi
• Yapılabilirlik Etüdü Yönergesi
• SSM Ofisi Yönergesi
• Resmi Yazı Hazırlama Yönergesi
• Kimlik Kartı Yönergesi
• Tez Hazırlama Yönergesi
• Rehber TÇD
• Rehber Berat
• PYP Sunum Formatı
• SSM Sunum Formatı
Tablo 4 Yönetim Sistemi Dökümanlar›
34
NATO-AC-327 Ömür Devri
Yönetimi Grubu faaliyetleri
NATO AC/327 Ömür Devri Yönetimi
Grubu, CNAD (Ulusal Silahlanma
Yöneticileri Konferansı)’na ba¤lı olarak
faaliyet göstermektedir. NATO AC/327
Ömür Devri Yönetimi Grubunun sorumluluk alanı, NATO’nun ömür devri, kalite
ve karflılıklı kullanılabilirlik konularındaki
ihtiyaçlarının karflılanabilmesi için sistemlerin tedari¤i, kullanımı, desteklenmesi
ve elden çıkarılmasına iliflkin NATO politikalarının, yöntemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanmasıdır.
• Tedarik Yönetimi Daire Baflkanlı¤ınca
katılım sa¤lanan “WG/1 NATO Program
Süreçleri Çalıflma Grubu” tarafından 2010
yılı içinde;
• “Çok Uluslu Savunma Sistemi Projelerinde Entegre Lojistik Destek Rehberi
(ALP-10)” dokümanı güncellenmifltir.
ALP-10 dokümanının 2011 yılı içinde
onaylanarak, yayınlanması beklenmektedir.
• Çok Uluslu Savunma Sistemi Projelerinde Entegre Lojistik Destek Rehberi
(ALP-10) dokümanının daha iyi anlaflılabilmesi ve daha kolay uygulanabilmesi
için detaylı bir sunum hazırlanmıfltır. Söz
konusu sunumun 2011 yılı içinde yayınlanması planlanmaktadır.
• “PAPS - Safhalı Silahlanma Programlama Sistemi (AAP-20)” dokümanı
hazırlanmıfltır. Söz konusu doküman
NATO bünyesinde kullanıma girmifl
bulunmaktadır.
• “NATO Sistem Ömür Devri Safhaları
ve Süreçleri (AAP-48)” dokümanının
güncellenmesi çalıflmalarına devam
edilmifltir.
• AAP-48 dokümanında yer alan genel
prosedürlerin ve teknik süreçlerin
yazılması çalıflmalarına devam edilmifltir.
Savunma sanayiinin özgün yurt
içi çözümler sunabilecek ve
uluslararası alanda rekabet
edebilecek flekilde
yapılandırılması
2009 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/O
Yükümlülü¤ü
9,60 Milyar ABD Doları
Sanayileflme Yönetimi Faaliyetleri
2010 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/O
Yükümlülü¤ü
13,26 Milyar ABD Doları
Müsteflarlı¤ımız, ulusal savunma sanayiinin gelifltirilmesi amacıyla uluslararası
alanda ortaya çıkan de¤iflim ve teknolojik
geliflmeler paralelinde sektöre rehberlik
etme görevinin bilinciyle proje faaliyetlerini sanayileflmeye yönelik birimlerin
proje gruplarına aktif katılımı ile yürütmektedir. Böylece bir taraftan TSK’nın
ihtiyaç duydu¤u modern savunma teçhizatı tedarik edilirken di¤er taraftan
ülkemiz savunma sanayiinin gelifltirilmesi
mümkün olmaktadır.
Sanayi Katılımı / Offset (SK/O)
Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet
güçlerinin artırılması ve teknolojik iflbirli¤i,
yatırım ve Ar-Ge imkanları sa¤lanması
amacıyla sanayi katılımı/offset faaliyetleri
planlanmakta ve gerçeklefltirilmektedir.
2009 yılında de¤ifltirilen “Sanayi
Katılımı/Offset De¤erlendirme Formülü”
ile KOB‹’lere ve yerli tasarıma verilen
önem artırılmıfltır.
2010 Yılı ‹çerisinde Alınan SK/O
Yükümlülü¤ü
3,66 Milyar ABD Doları
2009 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/O
Gerçekleflmesi
4,61 Milyar ABD Doları
2010 Yılı ‹çerisinde Gerçekleflen SK/O
Miktarı
686 Milyon ABD Doları
Sanayi Katılımı
30 Milyon ABD Doları
‹hracat
514 Milyon ABD Doları
Teknolojik ‹flbirli¤i
142 Milyon ABD Doları
2010 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/O
Gerçekleflmesi
5,30 Milyar ABD Doları
2010 Yılı Sonu ‹tibariyle Kalan SK/O
Yükümlülü¤ü
7,97 Milyar ABD Doları
Sanayi Katılımı
2,09 Milyar ABD Doları
‹hracat
5,09 Milyar ABD Doları
Teknolojik ‹flbirli¤i
793 Milyon ABD Doları
‹mzalanan Toplam SK/O Sözleflmesi Sayısı
134
Tamamlanan Sözleflme Sayısı
41
Devam Eden Sözleflme Sayısı
93
De¤erlendirmesi / Müzakeresi Süren Sözleflme Sayısı
13
Tablo 5 SK/O Sözleflmeleri
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
35
Savunma Sanayiinin
Yönlendirilmesi
2010 yılında gerçeklefltirilen bafllıca
etkinlikler afla¤ıdadır:
• 07 Ocak 2010; FNSS tarafından düzenlenen “Çözüm Ortakları Konferansı”na
katılım,
• 12-14 Ocak 2010; Stockholm/ ‹sveç’te
gerçeklefltirilen “Avrupa Savunma Sanayinde Faaliyet Gösteren KOB‹’lerin Güçlendirilmesi” konulu konferansa katılım,
• 14 Ocak 2010; SSM-ASO ‹flbirli¤i
çerçevesinde Sincan 1. Organize Sanayi
Bölgesine ziyaret,
• 16 Ocak 2010; Ostim Savunma Yan
Sanayi Kümesi Genel Kurul toplantısına
katılım,
• 11 fiubat 2010; Türkiye-‹ngiltere
Endüstri Gününe katılım,
• 17-19 fiubat 2010; Türk Hava Yolları
Genel Müdürlü¤ü’ne ziyaret, offsete
iliflkin bilgilendirme,
• 25-26 fiubat 2010; Sinerjitürk Savunma
2010 etkinli¤ine kurumsal katılım,
• 9-11 Mart 2010; THY Teknik Malzeme
sergisine katılım,
• 18 Mart 2010; OST‹M OSB’de, SASAD
Yan Sanayi Danıflma Kurulu toplantısına
katılım,
• 23 Mart 2010; TOBB Savunma Sanayii
Sektör Meclisi toplantısına katılım,
• 13 Nisan 2010; SASAD Yan Sanayi
Danıflma Kurulu (KOB‹DAK) toplantısına
katılım,
• 14 Nisan 2010; Denizcilik Kümelenmesi
ile ilgili olarak AD‹K, SEDEF, RMK
MARINE, YONCA ONUK, ÇEL‹K TEKNE,
DESAN Denizcilik Ana Yüklenici firmaları
ile ön toplantı,
• 16 Nisan 2010; TOBB Savunma Sanayi
Meclis Toplantısına katılım,
• 06-07 Mayıs 2010; Konya’da gerçeklefltirilen Otomotiv Kümelenmesi Sempozyumuna katılım,
• 17 Mayıs 2010; OTOKAR Yan Sanayi
Buluflması Konferansına katılım,
• 1-4 Haziran 2010; Hollanda Offset
Konferansına katılım,
36
• 15-17 Haziran 2010; Brunssum-Hollanda
’da NAPMA Endüstriyel Fayda Tavsiye
Grubu toplantısına katılım,
• 21 Haziran 2010; Sn. Müstefların
baflkanlı¤ında bir heyet ile Bakanlar Kurulu’nda Kamu Alımlarında Offset Uygulamasına iliflkin sunum,
• 23 Haziran 2010; Savunma Teknolojileri
Konferansına katılım, “inovasyon”
oturumunda “Tersine Beyin Göçü” konulu sunum,
• 24 Haziran 2010; Gebze’de düzenlenen
SSM-TAYSAD ‹flbirli¤i Gününe katılım,
• 6-8 Ekim 2010; ‹zmir’de gerçeklefltirilen
2. Küresel Havacılık ve Offset Konferansı
’na katılım,
• 15 Ekim 2010; Baflbakanlık ‹dareyi
Gelifltirme Baflkanlı¤ı’nda kamu alımlarında offset uygulamalarına iliflkin Dıfl Ticaret
Müsteflarlı¤ı’nın katılımı ile toplantı,
• 26 Kasım 2010; Simülatör Çalıfltayı’na
katılım,
• 1 Aralık 2010; TEI’ye ziyaret,
• 6 Aralık 2010; Dıfl Ticaret Müsteflarlı¤ı’nda Demir-Çelik Sektörü Çalıfltayına
katılım,
• Altay Projesi kapsamında tedariki
öngörülen Hidrolik Serbest Dövme Presi
Tesisi Projesi’nde de¤erlendirme çalıflmaları.
Savunma Sanayii 25 Çalıflması
Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlı
bir yükselifl trendi yakalamıfl ve dikkat
çeken bir performans sergilemifltir.
Sözkonusu performansın sürdürülebilirli¤i
için bundan sonraki dönemde daha
hassas analizlere ve tespitlere ihtiyaç
olaca¤ı de¤erlendirilmektedir. Bu itibarla,
savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ve SASAD üyesi olan 45 firmamızdan
son 5 yıla ait veriler ile onaylı bilançolar
talep edilmifl; 41 firmadan veri toplanmıfltır. Alınan veriler çerçevesinde yapılan
analizlerin yanı sıra, iki kriter esas alınarak
TÜRK‹YE’N‹N ÖNDE GELEN 25 SAVUNMA SANAY‹ KURULUfiU (Savunma
Sanayii 25) tespit edilmifltir:
1 “Ciroları içerisinde savunma ve havacılık
payı” %20’nin üzerinde olan firmalar
savunma sanayiinin karakteristi¤ini tespit
ederken daha sa¤lıklı sonuçlar verecektir.
2 Firmalar “üretimden savunma ve
havacılık satıflları” esas alınarak büyükten
küçü¤e sıralanmıfl ve ilk 25 firma listeye
alınmıfltır.
Her yıl aynı kriter çerçevesinde yeniden
belirlenecek olan 25 savunma sanayi
kuruluflunun verilerine dayanarak savunma sanayinin performansı ölçülecek ve
geliflmeler önceki yıllarla mukayese
edilebilecektir.
Bu veriler ve analizler ıflı¤ında; sanayinin
SSM stratejik planında öne çıkarılan
hedefler çerçevesinde yönlendirilmesi
ve teflvik edilmesini teminen, afla¤ıda
belirlenen ödül kategorilerinde plaket
verilmesi öngörülmüfltür. “Sektör
Ödülleri” ilk kez olarak bu yıl 2009 verileri
çerçevesinde verilmifltir.
Kategori 1 - Verimlilik
Firmaların ülke ekonomisi için yarattı¤ı
de¤eri en iyi ölçen gösterge “iflgücü
verimlili¤i” olarak de¤erlendirilmektedir.
“Yaratılan Net Katma De¤erin ‹stihdama
Oranı” olarak formüle edilen iflgücü
verimlili¤i, kifli baflına yaratılan net katma
de¤erdir. Bu çerçevede, iflgücü verimlili¤i
açısından savunma sanayiinin en baflarılı
firması FNSS olmufltur.
Kategori 2 – Net ‹hracat
‹hracat, ekonomik anlamda taflıdı¤ı
de¤erin yanı sıra, savunma sanayimizin
elde etti¤i kazanımları ve yetkinliklerini
sürdürebilmesi için de önemli bir araç
olarak de¤erlendirilmektedir. “‹hracatithalat” farkı olarak tanımlanan “net
ihracat”, cari dengeyi destekleyici bir
rolü de bünyesinde barındırmaktadır.
Net ihracat açısından savunma sanayiinin
en baflarılı firması TAI olmufltur.
Kategori 3 - Yan Sanayi Kullanımı
Belirli bir olgunluk düzeyine ulafltı¤ı
de¤erlendirilen savunma sanayimizin,
bundan sonraki dönemde en fazla
gündemini meflgul edecek konuların
baflında sürdürülebilirlik ve verimlilik yer
alacaktır. Bu itibarla, ana yüklenici
firmalarımızın nitelikli bir yan sanayi
tarafından desteklenmesi ve sektörde
derinlik yaratılması büyük önem taflımaktadır. Yan sanayi kullanımı açısından 2009
yılı birincisi HAVELSAN firması olmufltur.
Kategori 4 - Teknoloji-‹novasyon
Önümüzdeki yıllarda ödül kategorilerine
“teknoloji ve inovasyon” alanının ilave
edilmesi öngörülmektedir. Oluflturulmaya çalıflılan tasarım kültürü ve ortamı
için bu alanda verilecek her türlü teflvi¤in
büyük önem taflıdı¤ını de¤erlendirmektedir. Bu çerçevede 2011 yılından
itibaren, sektör temsilcilerinin de
katılımıyla oluflturulacak jüri eliyle
“teknoloji-inovasyon” ödülü verilmesi
öngörülmüfltür.
Teknoloji Yönetimi Faaliyetleri
2010 Yılı Hükümet Programında yer alan
Müsteflarlı¤ımız faaliyetleri arasında
“Savunma sistem ihtiyaçlarının yurt
içinden karflılanma oranı artırılacaktır. Bu
maksatla hazırlanan Savunma Sanayii
Stratejisi, Alt Sektör Stratejileri ile
Savunma Ar-Ge Yol Haritası ve Teknoloji
Kazanım Planı uygulamaya konulacak ve
bunların takibi yapılacaktır.” ifadesi yer
almaktadır.
Bu kapsamda, 4734 sayılı Kamu ‹hale
Kanunu 3.b) istisnası 2009 yılında
güncellenmifl olup Ar-Ge projeleri
Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden
Müsteflarlı¤ın teklifi ve Savunma Sanayii
‹cra Komitesi kararı ile de bafllatılabilecektir.
Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda
rekabet edebilecek flekilde yapılandırmak
hedefinin ve TSK ihtiyaçlarına çözüm
üretecek ürün odaklı bir yaklaflımın
benimsendi¤i AR-GE ve Teknoloji
Yönetimi çalıflmalarında afla¤ıda belirtilen
üç ana kriter göz önünde bulundurulmaktadır:
• Ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyum
• ‹leriye dönük teknoloji altyapısını
oluflturma hedefi
• Sanayi, üniversite, arafltırma enstitüleri
ve KOB‹’ler arasında iflbirli¤i içermesi
Bu çerçevede halihazırda sözleflmeye
ba¤lanmıfl 35 adet ve sözleflme hazırlık
aflamasında olan 40 adet olmak üzere
toplam 75 Ar-Ge projesine iliflkin çalıflmalar devam etmektedir.
Ayrıca 2010 yılı içerisinde,
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları
do¤rultusunda yurt içi gelifltirme yoluyla
tedariki planlanan silah sistemlerinin/
platformlarının ihtiyaç duydu¤u teknolojik
altyapının kazanılması amacıyla oluflturulan Savunma Ar-Ge Yol Haritası güncelleme çalıflmaları tamamlanmıfltır.
2009-2010 yılları Savunma Ar-Ge Yol
Haritası projelerinin tamamı sözleflmeye
ba¤lanmıfltır.
Buna ilaveten 2011-2012 yılları için
Genelkurmay Baflkanlı¤ı ile koordineli
olarak belirlenen alt sistem/bileflen/
teknoloji projelerini gerçeklefltirmek
üzere, belirlenen projeler için bafllatma
kararı alınmıfltır.
• SSM Proje Daireleri ve TEI koordinasyonunda “Turbojet Motor Gelifltirilmesi” konusunda Teknoloji Kazanım
Yol Haritasının hazırlanması çalıflmaları
gerçeklefltirilmifltir.
• Türk Silahlı Kuvvetlerini ileri teknoloji
ürünlerle modernize etmek üzere ihtiyaç
duyulan kritik alt sistem/bileflen/teknolojilerin azami ölçüde yurt içinden karflılanması ve dıfla ba¤ımlılı¤ın azaltılması
amacıyla, savunma sanayinin ihtiyaç
duydu¤u teknolojik tabanın oluflturulmasını hedefleyen Teknoloji Yönetim
Strateji Dokümanı nihai hale getirilmifltir.
• Teknoloji Kazanım Yükümlülü¤ü Yönergesi Eylül 2010 itibariyle yürürlü¤e girmifl
olup, Teknoloji Kazanım Projeleri bu
yönergeye göre takip edilmeye bafllanmıfltır.
• AB Çerçeve Programlarına katılım sa¤lanmasına yönelik olarak takip ve teflvik
çalıflmalarına devam edilmifltir. Bu
kapsamda;
• 23 Kasım 2010 tarihinde ASD, REA
ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin
konuflmacı olarak katıldı¤ı “Güvenlik
Arafltırma ve Teknolojileri konusunda
Avrupa Teflvikleri” konulu bir Bilgi Günü
düzenlenmifltir.
• 7 Aralık 2010 tarihinde European
Organization for Security (EOS) /(Avrupa
Güvenlik Organizasyonu) yetkilileri ile
güvenlik alanında faaliyet gösteren Savunma Sanayii firmalarımızı bir araya
getirip, olası iflbirli¤i konularını görüflmek
ve EOS’u sanayimizin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla
bir etkinlik düzenlenmifltir.
• Avrupa Havacılık, Uzay ve Savunma
Sanayi Teflkilatı (ASD) toplantılarına
katılım sa¤lanmıfltır.
• Yeni Fikirler Yeni ‹fller (YFY‹) Yarıflması
Savunma Sanayii Özel Ödülü verilmifltir.
• Mükemmeliyet A¤ları konusunda bilgi
paylaflımını artırmaya yönelik olarak SSM
Ar-Ge Portali oluflturma çalıflmalarına
bafllanmıfltır.
• ‹lgi alanlarında düzenlenen Kongre,
Seminer ve Konferanslara katılım sa¤lanmıfltır.
• Ortak Çalıflma Grupları Faaliyetleri
(Gnkur. Bflk.lı¤ı, MSB ve SSM ‹flbirli¤i)
gerçeklefltirilmifltir.
• NATO RTO Panellerine katılım sa¤lanmıfltır.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
37
Kalite-Test ve Sertifikasyon
Faaliyetleri
Endüstriyel Kalite
Savunma Sanayiinde faaliyet gösteren
firmaların kalite ve konfigürasyon yönetim
sistemlerinin ulusal/uluslararası standartlara uygun bir flekilde yapılandırılması ve
bu sistemlerin etkin bir flekilde uygulanması; Müsteflarlı¤ımızca yürütülen
projelerde yer alan firmaların Kalite ve
Konfigürasyon Yönetim Sistemleri ve
Sanayi Güvenli¤i uygulamalarının Müsteflarlı¤ımız gereksinimleriyle uyumlu olup
olmadı¤ının tespit edilmesi için “Firma
‹nceleme ve De¤erlendirme” faaliyetleri
gerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda
2010 yılında; Adik, Yonca-Onuk, RMK
Marine, Dearsan, Otokar, Roketsan
firmalarında inceleme ve de¤erlendirme
faaliyetleri gerçeklefltirilmifl, RMK Marine
firmasına Proje Kalite Uyumluluk ve
Sanayi Güvenli¤i Uyumluluk Sertifikaları
verilmifltir. Di¤er firmalar için takip
faaliyetleri görevli Kalite Güvence Temsilcileri aracılı¤ıyla sürdürülmektedir.
Uluslararası kalite faaliyetleri
NATO AC/327 Ömür Devri Yönetimi
Grubu bünyesinde faaliyet gösteren
Kalite Çalıflma (Working Group 2) grubu
ve bu grup altında faaliyet gösteren
faaliyet grubu toplantılarına katılım
sa¤lanmıfltır. Bu kapsamda Kalite Güvence Yol Haritasının Belirlenmesi ve Konfigürasyon Yönetimi Faaliyet Gruplarına
katılım sa¤lanmıfltır. Kalite Güvencesi Yol
Haritasının Belirlenmesi Faaliyet Grubu
çalıflmalarında belirlenmifl olan yeni
Faaliyet Gruplarından: AQAP 2110
(Tasarım, Gelifltirme ve Üretim için NATO
Kalite Güvence Gerekleri) dokümanından
yola çıkılarak AQAP-2310 (Karmaflık
Sistemler için Kalite Yönetim Sistemi
38
Gerekleri) dokümanının oluflturulması ve
AQAP 160 (Yazılım için Ömür Devri
Boyunca Birlefltirilmifl NATO Kalite
Gereksinimleri) yerine Sözleflme Tipi bir
Yazılım AQAP’ının ve Rehberinin Gelifltirilmesi faaliyetlerine katılım sa¤lanaca¤ı
planlanmıfltır.
Devlet Kalite Güvencesi (DKG) faaliyetleri
Müsteflarlı¤ımızca OTO Melara S.p.A. ile
yürütülmekte olan 76 mm Bafl Top
Tedariki Projesi kapsamında söz konusu
firmaya atanmak üzere ‹talya Hükümeti
’ne DKG talebinde bulunulmufltur.
Müsteflarlı¤ımızca ASELSAN ve HAVELSAN ‹fl Ortaklı¤ı ile yürütülmekte olan
M‹LGEM Savafl Sistemleri Projesi 2. Gemi
kapsamında ASELSAN’ın alt yüklenicisi
olarak görev yapan RAMSYS firmasına
atanmak üzere Almanya Hükümeti’ne
DKG talebinde bulunulmufltur.
Sertifikasyon
SSM’de uluslararası standartlarda Uçufla
Elverifllilik Sertifikasyon alt yapısının
oluflturulması ve savunma sanayi kurulufllarında, ürün kabulü için uluslararası standartlarda tasarım ve üretim alt yapısının
oluflturulması amacı ile çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda,
• “Uçufla Elverifllilik Sertifikasyonu”na ait
standart sözleflme maddeleri, ilgili ilave
tanımlar ve bu kapsamda etkilenen
“Madde 17. Test, Muayene ve Kabuller”
maddesine yapılan ilaveler, Standart
Sözleflmede yapılacak revizyonda yer
almak üzere Tedarik Daire Baflkanlı¤ı’na
iletilmifltir.
• UE Sertifikasyon faaliyetlerinin sevk ve
idaresi ile ilgili toplam 71 adet süreç,
talimat ve form’un de¤erlendirme ve
onay çalıflmalarına bafllanmıfltır.
• “STANAG 4671: ‹nsansız Hava Araçları
Uçufla Elverifllilik Gereksinimleri” ve “‹HA
Emniyet Disiplini” konusunda 30 Mart
2010 tarihinde, Savunma Sanayi Müsteflarlı¤ı Konferans Salonunda bilgilendirme
amacı ile bir Sempozyum ve Çalıfltay
gerçeklefltirilmifltir.
• ERC‹YES, ARI, ATAK, JSF, HÜRKUfi,
HAVA SOJ, TAKT‹K IHA Gelifltirme,
Genel Maksat Helikopteri ve ÖZGÜR
projelerinde program ve organizasyona
yönelik faaliyetler sürdürülmüfl olup,
Projelere ait Sertifikasyon Stratejileri, Sertifikasyon Planları hazırlama çalıflmalarına
devam edilmifltir.
• Proje Panellerinde görevli TSK personeline, uzmanlık alanlarında birifing ve
e¤itimler verilmifltir (Örn: 7-8 Nisan 2010,
JSF PROJES‹ SERT‹F‹KASYON STRATEJ‹S‹ ve GENEL SERT‹F‹KASYON E⁄‹T‹M‹)
• Savunma Sanayii Firmalarını sertifikasyon süreçleri konusunda bilgilendirmek amacı ile 7 Mayıs 2010 tarihinde,
“UÇUfi ‹ZN‹ VE UÇUfi TESTLER‹ SÜREC‹”
Bilgilendirme Çalıfltayı gerçeklefltirilmifltir.
• Savunma Sanayii Firmalarını ve Türk
Silahlı Kuvvetleri temsilcilerini sistem
emniyeti konusunda bilgilendirmek
amacı ile 12 Kasım 2010 tarihinde,
“S‹STEM EMN‹YET‹ ve ORGAN‹ZASYON
ONAYLARI SEMPOZYUMU” gerçeklefltirilmifltir.
• Uçufla Elverifllilik Sertifikasyonu konusunda, NATO Airworthiness Working
Group (AWWG) gibi uluslararası çalıflmalar takip edilmifltir.
• Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi
Kuruluflu ve Kanun Tasla¤ı çalıflmalarına
destek verilmifltir.
Uluslararası iflbirli¤ini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve
güvenlik projelerine aktif katılım sa¤lamak
Uluslararası ‹flbirli¤i Faaliyetleri
Savunma fuarları, ihracat ziyaretleri ve endüstri günleri
ÜLKE
‹NG‹LTERE
AB
F‹NLAND‹YA
ÜRDÜN
KATAR
AÇIKLAMA
TAR‹H
UKTI DSO (Londra) Sempozyumunda Sn. Müstefların Sunuflu
AB Bilgi Günü (SSM)
Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayii Toplantısı
SOFEX 2010 Fuarı (SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım)
DIMDEX 2010 DOHA 2nci Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı
(SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım)
MALEZYA
DSA 2010 Kuala Lumpur/Malezya (SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım)
PAK‹STAN
UIDB baflkanlı¤ında firmalarla yapılan ‹hracat Ziyareti
fi‹L‹
FIDAE 2010 Havacılık Fuarı (SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım)
‹NG‹LTERE
Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarına Müstefların Katılımı
‹NG‹LTERE
Türkiye-‹ngiltere Savunma Sanayi Endüstri Günleri (Ankara)
AZERBAYCAN Azerbaycan Serhat Koflunları Komutanı’nın ziyaretinde gündeme
gelen savunma sanayi iflbirli¤i konularının çalıflıılması amacıyla
UIDB baflkanlı¤ında yapılan bir dizi ziyaret.
AZERBAYCAN Sayın Cumhurbaflkanının Ziyaretine Efllik (Müsteflar ve UIDB)
KAZAK‹STAN Sn. Cumhurbaflkanımızın Kazakhistan Defence Expo 2010 Fuarı
Ziyaretine efllik (Sanayi Hiz. Müst Yrd.).
KAZAK‹STAN Ortak Yatırım fiirketi kuruluflu amacıyla Kazakistan Engineering firmasına
UIDB baflkanlı¤ında yapılan ziyaret.
LÜBNAN
Genelkurmay Baflkanı Korgeneral Jean Kahwagi davetlisi olarak UIDB
baflkanlı¤ında Lübnan’a yapılan ziyaret.
SUR‹YE
Ordu Tedarik Bürosu’nun davetlisi olarak UIDB baflkanlı¤ında firmalarla
yapılan ‹hracat Ziyareti.
KATAR
Katar Genelkurmay Bflk.’na yapılan ziyaret
ABD
Türk Amerikan ‹fl Konseyi Toplantısı (Washington DC)
ABD
SSM Ofisinin Ön Açılıflı ve ABD firmalarıyla görüflmeler yapmak üzere
UIDB baflkanlı¤ında ziyaret
BELÇ‹KA
Defense Exports Konferansında UIDB tarafından ‹hracat Çalıflmaları
hakkında yapılan sunum
03 Kasım 2010
23 Kasım 2010
27 Nisan 2010
10-13 Mayıs 2010
29-31 Mart 2010
19-23 Nisan 2010
15-19 Mart 2010
22-26 Mart 2010
19-21 Temmuz 2010
11-12 fiubat 2010
23-26 Haziran
14-15 ve 25-26 Temmuz
16-17 A¤ustos 2010
23-29 Mayıs 2010
18-23 Aralık 2010
14-15 Mayıs 2010
16-18 Mayıs 2010
25-26 Haziran 2010
10-13 Ekim 2010
2-6 A¤ustos 2010
3-5 Ekim 2010
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
39
Müsteflarlı¤a yapılan ziyaretler
ÜLKE
AÇIKLAMA
BAE
AFCEA International Baflkan Yardımcısı
(E)Korg. John A. Dubai’nın Ziyareti
Suriye Tedarik ve Endüstri Genel Müdürü Tümg. Dr. ‹brahim Daoud
Daoud’un Ziyareti
Pakistan Savunma Bakan Yrdc. (E) Korg. Syed Athar Ali’nin Ziyareti
‹srail Savunma Bakanlı¤ı Sibat Direktörü Tümg. Udi Shani’nin Ziyareti
Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın Ziyareti
T.C. Lima Büyükelçisi Güner Erpul ve T.C. Kolombiya Büyükelçisi
Cemil Karaman’ın Ziyareti
Kore Deniz Kuvvetleri Komutanı Daewoo Internatıonal
Carporation-Hanjin Heavy Ziyareti
Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Uluslararası ‹flbirli¤i
Merkezi (DLR) Müdürü Dr. Cornelia Riess’in Ziyareti
Genel Müdürü Antonios Chatzidakis’in Ziyareti
Azerbaycan ÜDADT Heyeti Baflkanı
Tümg. Çimgiz MEMMEDOV’un Ziyareti
Senegal Genelkurmay Baflkanı Korg. Abdoulaye FALL’ın Ziyareti
NATO Savunma Yatırımları Genel Sekreter Yardımcısı
Peter Flory’nin Ziyareti
Mısır Savunma Bakan Yardımcısı
Tümgeneral Tallal Mohamad Abboud’un Ziyareti
Pakistan Savunma Bakanlı¤ı Tedarik Direktörü
Tümgeneral Kingriwi’nin Ziyareti
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Air Chief
Marshal Rao Qamar Suleman’ın Ziyareti
ÇHC Donatım Baflkanı Org. Chi Wanchun ve
Beraberindeki Heyetin Ziyareti
Azerbaycan Devlet Serhat Hizmetleri Komutanı
Tümg. Elçin Quliyev’in Ziyareti
Umman Kara Kuvvetleri Komutanı Tümg. Said Bin
Nassir Bin Süleiman Al-SALMI’nın Ziyareti
Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı
Edgard Alain Mebe Ngo’o’ Nun Ziyareti
‹talya Genelkurmay Baflkanı Orgeneral Vincenzo Camporini’nin Ziyareti
Uruguay Kara Kuvvetleri Komutanı
General Jorge W. ROSALES’in Ziyareti
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Vladimir S. VYSOTSKIY’nin Ziyareti
Irak Savunma Bakanı Abdülkader Mohammed
Jassim Al-Mafraji’nin Ziyareti
Suriye Cumhurbaflkanı 1nci Yardımcısı Hasan Türkmani’nin Ziyareti
Suudi Arabistan Özel Kuvvetler Komutanı
Tümg. Fahed Bin Turqi Bin Abdulaziz’in Ziyareti
‹talya Savunma Bakan Yardımcısı Guıdo Crosetto’nun Ziyareti
Kongo Savunma Bakanı Charles Mwando Nsimba’nın Ziyareti
Nijerya Savunma Bakanı Prens Adetokunbo Kayode’nin Ziyareti
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı
Korg. Mohammad Hassan’ın Ziyareti
Letonya Savunma Bakanlı¤ı Müstefları Janis Sarts’ın Ziyareti
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı
Korgeneral Sefer AB‹YEV Ziyareti.
SUR‹YE
PAK‹STAN
‹SRA‹L
ABD
L‹MAKOLOMB‹YA
KORE
ALMANYA
NAMSA
AZERBAYCAN
SENEGAL
NATO
MISIR
PAK‹STAN
PAK‹STAN
ÇHC
AZERBAYCAN
UMMAN
KAMERUN
‹TALYA
URUGUAY
RUSYA
IRAK
SUR‹YE
S. ARAB‹STAN
‹TALYA
KONGO
N‹JERYA
PAK‹STAN
LETONYA
AZERBAYCAN
40
TAR‹H
12 Ocak 2010
12 Ocak 2010
13 Ocak 2010
12 Ocak 2010
08 fiubat 2010
09 fiubat 2010
15-19 fiubat 2010
22 fiubat 2010
19 fiubat 2010
22 fiubat 2010
23 fiubat 2010
16 Mart 2010
23 Mart 2010
24 Mart 2010
16 Haziran 2010
17 Haziran 2010
18 Haziran 2010
28 Haziran 2010
30 Haziran 2010
08 Temmuz 2010
5 Temmuz 2010
20 Temmuz 2010
28 Eylül 2010
28 Eylül 2010
25 Ekim 2010
11 Kasım 2010
23 Kasım 2010
24 Kasım 2010
25 Kasım 2010
21 Aralık 2010
01-04 Kasım 2010
Avrupa Birli¤i Müzakereleri
03 Ekim 2005 tarihinde bafllayan
müzakere sürecinde Müsteflarlı¤ımızın
katılım sa¤ladı¤ı fasıllar olan Kamu
Alımları, ‹flletmeler ve Sanayii Politikaları,
Mali Hizmetler, Dıfl ‹liflkiler, Sermayenin
Serbest Dolaflımı, Dıfl, Güvenlik ve Savunma Politikaları fasılları çerçevesinde
faaliyetler sürecin baflından itibaren
Avrupa Birli¤i Çalıflma Grubu bünyesinde
gerçeklefltirilmektedir. Bugün gelinen
nokta itibariyle yavafllayan müzakere
sürecinin bundan sonraki safhasında
‹flletmeler ve Sanayi Politikası faslının
Müsteflarlı¤ımızı ilgilendirebilecek fasıl
olarak öne çıkaca¤ı de¤erlendirilmektedir.
Kurumsal yapıyı etkinlefltirmek
Stratejik ‹nsan Kaynakları Uygulamaları
2010 yılında, Müsteflarlı¤ımızda kurumsal
hedeflere uygun olarak nitelikli insan
gücünün ifle alınması, oryantasyonu, çalıflanların geliflimi ve e¤itim konuları, performans yönetimi, özlük ifllemlerinin
yürütülmesi, takdir konuları, stratejik insan
kaynaklarını temel alan bir perspektif ile
ele alınmıfl ve uygulamaya geçirilmifltir.
• 2010 yılında Uzman Yardımcısı alımı
için 1 sınav açılmıfltır. Yapılan sınavlar
neticesinde, Müsteflarlı¤ımıza 3 Uzman
Yardımcısı ile yeni personel istihdamı
gerçeklefltirilmifltir.
• Müsteflarlık personeline yönelik olarak
2010 yılı e¤itim ihtiyaçları da, önceki
yıllarda oldu¤u gibi, bir plan dahilinde
karflılanmıfltır. Güçlü ve de¤iflime yön
veren insan kayna¤ına sahip olunması
amacıyla; Kurum çalıflanlarının yetkinliklerini gelifltirmek, Kurum çalıflanlarının
performansının artmasını sa¤lamak ve
Kurum çalıflanlarının mesleki bilgilerini
arttırmak hedeflenmifltir.
SSM 2010 E¤itim Planı hedefleri
do¤rultusunda;
• Mesleki Geliflim E¤itimleri (yurtiçi ve
yurtdıflında icra edilen konferans, seminer
ve e¤itimler)
• Kiflisel Geliflim E¤itimleri
• Uzman Yardımcısı ve Proje Mühendisi/
Bilgi Yönetimi Uzmanı/KTS Uzmanı ve
Sözleflmeli Personel için 3 yıllık e¤itim
• Uzmanlık Gelifltirme E¤itimleri,
• Orta Kademe Yönetici E¤itimleri,
• Üst Yönetici E¤itimleri,
• Müsteflarlı¤ımız Yönergelerini içeren
SSM Yönetim Sistemi Dokümanları
E¤itimi,
• Yurtdıflı Yüksek Lisans
• NATO Koleji Kıdemliler Kursu’na katılım
gerçeklefltirilmifltir.
• Stratejik insan kaynakları yönetiminin
önemli adımlarından biri olarak, 2008
yılında ilk uygulaması bafllatılan “360
Derece Performans De¤erlendirme
Sistemi” 2010 yılında da uygulanmıfltır.
Sistem, ilk iki senelik uygulamada tespit
edilen geliflim alanlarına yönelik olarak
yeniden revize edilmifltir. Bu kapsamda,
hazırlanan performans de¤erlendirme
sisteminde, Müsteflarlı¤ımız çalıflanları
için önemli olan yetkinlikler ölçülmüfltür.
• Müsteflarlı¤ımızda üniversite ö¤rencilerine yönelik olarak, ilki 2009 yılında
gerçeklefltirilen “Tanıtım ve Ö¤renci
Bilgilendirme Programı” 26-30 Temmuz
2010 tarihleri arasında düzenlenmifltir.
Toplam 62 ö¤rencinin katıldı¤ı bu
programda, Müsteflarlı¤ın görev ve
faaliyetlerinin yanısıra bugüne kadar
hayata geçirilen projelerden bafları
hikayelerine de yer verilmifltir.
• Kamuoyunda kurumun bilinirli¤ini artırmak ve tercih edilen bir kurum olmak
amacıyla, 2010 yılında da daha önceki
yıllarda oldu¤u gibi, üniversitelerin kariyer
günlerine katılım sa¤lanmıfltır. Bu kapsamda, Bilkent Üniversitesi, Baflkent
Üniversitesi, ‹TÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,
TOBB Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi’nde gerek stand açılarak, gerekse
sunumlar yapılarak, Müsteflarlı¤ımız
ülkemizin önde gelen üniversitelerindeki
ö¤rencilere tanıtılmıfltır.
• Müsteflarlı¤ımızın kuruluflunun 25. yılı
münasebetiyle, Müsteflarlı¤ımzın 25 yıllık
serüvenini anlatan “SSM 25 Yaflında”
konulu SSM Projeleri maket sergisi, CER
Modern’de açılmıfl ve bilahare Resim
Heykel Müzesinde halka sunulmufltur.
• Kurum kültürünün oluflturulması ve
gelifltirilmesine yönelik olarak olufl-turulan
sosyal komiteler 2010 yılında da çeflitli
etkinliklere imza atmıfltır. Kültürel
Faaliyetler Komitesi, Spor Faaliyetleri
Komitesi ve Çalıflma Ortamını ‹yilefltirme
Komitesi tarafından yıl içerisinde tiyatro,
sinema, konser, gezi, tavla, satranç,
bowling turnuvaları gibi birçok sosyal
etkinlik hayata geçirilmifltir. Spor Faaliyetleri Komitesi tarafından 25. yıl kapsamında sektör temsilcilerinin de yer aldı¤ı
ortak turnuvalar gerçeklefltirilmifltir.
• Müsteflarlı¤ımız tarafından Milli E¤itim
Bakanlı¤ı’nın “E¤itime % 100 Destek”
Kampanyası kapsamında bir sosyal
sorumluluk projesi olarak 30 Nisan 2010
tarihinde düzenlenen Kermesten elde
edilen gelirlerle Ankara ili Akyurt ilçesi
Cücük Köyü ‹lkö¤retim Okulu ile Mamak
ilçesi Köflklüdere ‹lkö¤retim Okulu’nun
bakım ve onarımı gerçeklefltirilmifltir.
• TEMA Vakfı ve Çevre ve Orman Bakanlı¤ı A¤açlandırma ve Erozyon Kontrolü
Genel Müdürlü¤ü ile koordineli olarak
Kuzey Çevreyolu Hatıra Ormanı sahasında düzenlenen Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı Çalıflanları Hatıra A¤açlandırması
’nın gerçekleflmeleri takip edilmifltir.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
41
Bilgi ve Süreç Yönetimi
e-Savunma Sanayii Projesi
• Müsteflarlık ifl süreçlerini elektronik
ortama geçirerek faaliyetlere etkinlik ve
hız kazandırmak,
• Kurum verilerini toplamak, düzenlemek
ve kayıt altına almak;
• Verileri yararlı bilgi haline getirerek
bunlara do¤ru zamanlarda, do¤ru kimselerin ulaflabilmesini sa¤lamak,
• ‹fl süreçleri standardizasyon düzeyini
ve izlenebilirli¤i arttırmak,
hedeflerine hizmet eden bir bilgi yönetim
sistemi oluflturmak amacıyla; EvrakDoküman-Arfliv ve Süreç Yönetim Sistemi
Projesi’nde (EDASYS) kurum evrak akıflının elektronik imzalı olarak tamamen
elektronik ortamda gerçeklefltirilmesi
sa¤lanmıfltır. Aynı zamanda ifl akıfllarının
otomasyonuna yönelik analiz çalıflmaları
yürütülmüfl paydafl portallerinin de kurgulandı¤ı Proje Yönetim Bilgi Sistemi
tedarik modeli belirleme çalıflmaları
yapılmıfltır.
Biliflim sistemi alt yapı çalıflmaları
Gizli gizlilik dereceli verilerin ifllenmesi
ve depolanması amacıyla, ‹nternetten
tamamen yalıtılmıfl, yüksek güvenlik
önlemleri alınmıfl güvenli yerel alan a¤ı
uygulamaya alınmıfltır. BTK ve TÜB‹TAK
koordinasyonunda düzenlenen Ulusal
Bilgi Güvenli¤i Tatbikatı öncesinde alt
yapı hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
WEB sitesi ve Portal güncelleme çalıflmaları yapılmıfltır. Donanım ve a¤ altyapısında gerekli iyilefltirmeler yapılmıfl ve
birimlerin ihtiyaç duydukları di¤er
donanım ve yazılımlar tedarik edilmifltir.
Savunma Sanayii Gündemi Dergisi
Sektörümüze iliflkin görüfl ve de¤erlendir-
42
meleri ortak bir platformda paydafllarımız
ile paylaflmak amacıyla yayımlanan
Savunma Sanayii Gündemi Dergisi;
• Modelleme Simülasyon
• ‹nsansız Araçlar
• Savunma Sektörünün 25 Yılı
temaları olmak üzere 3 sayı olarak
yayımlanmıfltır.
Di¤er Hizmet ve Faaliyetler
Mevcut mevzuat hükümleri ve SSM Görev
Tanımları Dokümanı do¤rultusunda, ‹dari
ve Mali ‹fller Daire Baflkanlı¤ı tarafından
Müsteflarlı¤ın ana faaliyetlerini herhangi
bir aksaklı¤a mahal vermeden, zamanında ve en iyi flekilde yerine getirebilmesini
teminen ihtiyaç duyulan destek hizmetleri
kapsamında gerçeklefltirdi¤i faaliyetler
afla¤ıda özetlenmifltir:
• Danıflma ve Ziyaretçi Yönlendirme Personeli, Temizlik, Özel Güvenlik, Personel
Ö¤le Yeme¤i, Personel Servis, Sürücülü
Binek Araç ihaleleri gerçeklefltirilmifltir.
• Elektronik Güvenlik Sistemlerinin bakım-onarım sözleflmesi imzalanmıfltır.
• Savunma Sanayi Gündemi Dergisi
ihalesi yapılarak tedarik edilmifltir.
• Müsteflarlı¤ımız 5188 sayılı “Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”
çerçevesinde 15 Özel Güvenlik Personeli
ile güvenlik sa¤lanmıfltır.
• Temizlik hizmetleri 40 personel tarafından yürütülmüfltür.
• Ulafltırma hizmetleri; envanterimizde
bulunan 1 adet araca ilave olarak, ihale
yoluyla kiralanan 14 adet özel firma araçla
ile yerine getirilmifltir. Bu hizmetler 15
floför ile yürütülmüfltür.
• Personelin mesaiye gidifl-geliflleri ihale
yoluyla kiralanan araçlarla sa¤lamıfl,
toplam 21 güzergâhta yüklenici firma
tarafından bu hizmet yürütülmüfltür.
• Müsteflarlı¤ımız personelinin ö¤le
yeme¤i özel bir firma tarafından karflılanmıfltır.
• Yeni hizmet binasının yaptırılmasına
yönelik olarak bafllatılan proje kapsamında Yüklenici Firma ile Sözleflme imzalanarak inflaat faaliyetlerine bafllanılmıfltır. 31
Aralık 2010 tarihi itibarıyla inflaatta gerçekleflme yaklaflık % 35’tir.
• Kurum lojmanlarının kontrolü bakım ve
onarımları ile tahsis sırasına göre çalıflanlara da¤ıtılması “Kamu Konutları Yönetmeli¤i” çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir.
• Kullanımımızda bulunan jeneratör,
klimalar, asansör, kalorifer sistemi, yangın
algılama sistemleri için ilgili firmalarla
bakım ve tamir sözleflmeleri yapılmıfltır.
• Müsteflarlı¤ımız kullanımında bulunan
di¤er makine ve araç gereçlerin bakım
ve idamesi hizmetleri temin edilmifltir.
• Müsteflarlı¤ımız personelinin tedavi
hizmetleri Daire Tabibi vasıtası ile yerine
getirilmifltir.
• Çalıflanların ihtiyaç duydu¤u kırtasiye,
araç, gereç ve malzemelerin temini ile
ilgili satın alma hizmetleri Kamu ‹hale
Kanunu çerçevesinde piyasadan veya
Devlet Malzeme Ofisi’nden temin
edilmifltir.
• ‹stanbul Pendik Kurtköy bölgesinde
bulunan taflınmaz üzerindeki yatırımlar
ile Müsteflarlı¤ın ‹SG Konsorsiyumu ile
imzalamıfl oldu¤u havaalanı iflletme ve
yatırımları sözleflmelerinde yer alan
taahhütlerin yerine getirilmesi takip
edilmifltir.
• Sabiha Gökçen Havalimanı’nda II.Pist
inflasına yönelik olarak Teknik fizibilite
çalıflması tamamlanmıfl ve Pistin Projelendirme çalıflmalarına bafllanılmıfltır. II. Pist
için gerekli ilave arazi için kamulafltırma
faaliyetleri TOK‹ ile koordineli olarak
sürdürülmüfltür.
• Projeler kapsamında firma, kurum ve
kurulufllarda bulunan Devlet Malı Teçhizat
(DEMAT) ve Devlet Malı Malzeme (DEMAM) listeleri güncellenmifltir.
• Mülkiyeti Müsteflarlı¤a ait tüm taflınmazların envanteri çıkartılmıfltır.
• Teknopark Projesi kapsamında yürütülen çalıflmalara destek sa¤lanmıfltır.
C. PROJE
YÖNET‹M‹
Haz›r Al›m %14
Müsteflarlı¤ımızca yürütülen projelerin
bafllangıç noktasını Kuvvet Komutanlıkları’nın Genelkurmay Baflkanlı¤ı’na intikal
ettirdi¤i harekât ihtiyaçları oluflturmaktadır. Genelkurmay tarafından On Yıllık
Temin/Tedarik Programına (OYTEP) dâhil
edilen bir proje;
“büyük ölçüde yatırımı gerektirmesi,
müflterek ihtiyaç olması, mevcut yurt içi
imkân, kabiliyet ve yatırımların kullanımına
imkân tanıması, SSM tarafından tedarik
edilmifl önceki yıllara ait bir projenin
devamı niteli¤inde veya benzer nitelikler
taflıması ve milli yazılım gelifltirilmesi
gerektirmesi” durumlarından biri mevcut
ise SSM’ye devredilmektedir. Projeler
özetle afla¤ıda verilen süreçler izlenerek
yürütülmektedir:
PTD-TÇD Süreci: Genelkurmay Baflkanlı¤ı
tarafından Proje Talep yazısının Müsteflarlı¤ımıza gönderilmesi ile bafllar ve TÇD
’nin yayımlanması ile sona erer.
Sürecin ilk adımı olarak Proje Beratı hazırlanır ve projeyi yürütecek olan Daire
Baflkanlı¤ı, Genelkurmay Baflkanlı¤ı ve
ilgili Kuvvet Komutanlı¤ı temsilcilerinin
yer aldı¤ı “Proje Grubu” oluflturulur.
Proje Grubu tarafından Proje Yönetim
Planı hazırlanır ve üst yönetim onayı alındıktan sonra, projenin bafllatılmasına
yönelik SS‹K kararı ile Müsteflarlık, tedarik
sürecinin sorumlulu¤unu almak üzere
yetkilendirilir. SS‹K bafllangıç kararı
sonrasında Proje Grubu TÇD hazırlık
çalıflmalarına bafllar.
TÇD’lerde yer alan bölümler afla¤ıda
verilmifltir:
Bölüm I: ‹dari ve Ticari fiartlar
Bölüm II: Taslak Sözleflme ve ekleri
• Teknik ‹stekler Dokümanı
• ‹fl Tanımı
• Sanayi Katılımı ve Offset
• Teknoloji Kazanımı Yükümlülü¤ü
2010 Aralık sonu itibarı ile SSM tarafından
yürütülen projelerin modellerine göre
da¤ılımı yanda verilmektedir.
SSM tarafından yürütülen ve sözleflmesi
imzalanmıfl 126 adet tedarik projesinin
toplam 38.097.036.621 TL olan sözleflme
bedelinin proje modellerine göre da¤ılımı yanda verilmektedir.
SSM tarafından yürütülen ve sözleflmeye
ba¤lanmıfl 35 adet Ar-Ge projesinin
yaklaflık sözleflme bedeli tutarı
376.916.055 TL’dir. Bu çerçevede, SSM
tarafından yürütülen toplam 269 projeden
sözleflmeye ba¤lanmıfl 161 projenin
yaklaflık sözleflme bedeli tutarı
38.473.952.676 TL’dir.
Müsteflarlı¤ımız bünyesinde yürütülen
projelere iliflkin detaylı bilgiler izleyen
bölümde tablolafltırılmıfltır:
Ortak Üretim %14
Yurtiçi Gelifltirme %42
Konsorsiyum %1
Ar-Ge %29
fiekil 10 Adet Baz›nda
Proje Modellerinin Da¤ılımı
Ar-Ge %1
Konsorsiyum %8
Yurtd›fl›ndan Al›m %14
Yurtiçi Gelifltirme %24
Otak Üretim %53
fiekil 11 Sözleflme Bedeli Bazında
Proje Modeli Da¤ılımı
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
43
AR-GE
PROJELER‹
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
44
Proje Kodu-Adı
A.07.10 MODS‹M-SAMMOS-1 (Satıhta Konufllu Aktif Hava Savunma Harekatı’nın Modellenmesi ve Simülasyonu)
A.07.11 MODS‹M-MGKMOS (Müflterek Görev Kuvveti Harekatının Modellenmesi ve Simülasyonu)
A.07. 13MODS‹M JTLS (Joint Theatre Level Simulation) Yazılımına ‹liflkin “Yazılım Bakım-Onarım-Hizmet ve Sürüm Yenileme Sözleflmesi”
A.10 A400M Teknik Güvenlik Çalıflma Grubu (A400M-TGÇG)
A.14 M‹LGEM TB-SH 05 Sualtı Telefonu Üretim ve Entegrasyonu
A.15 M‹LGEM Milli Sonar Deniz Birimleri Üretim ve Entegrasyonu
A.17 M‹LGEM Elektromanyetik Uyumluluk ve Etkileflimin Azaltılması
A.18 M‹LGEM Degaussing (D/G) Sistemi Üretimi ve Entegrasyonu
A.20 Radar Video Plot Çıkartma Sistemi Tasarım ve Üretimi
A.21.01 Fiber Optik Kablo Denetim Sistemi
A.21.03 Milli PAP (ROV) Cihazı Gelifltirilmesi
A.21.06 Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (TKKBS) Gelifltirilmesi
A.21.08 Milli Sonoboy Gelifltirilmesi ve Üretilmesi
A.21.09 Deniz Harp Oyunu Simülasyonu Altyapısı (DEHOS)
A.21.10 SAR Teknolojileri Gelifltirilmesi
A.21.16 Görüntü Analizi ve Otomatik Hedef Tanıma
A.21.24 Tümü Elektrikli Gemi (TEG)
A.21.25 Güdümlü Mermi Bafllıklı Simülatörlerin (RF/IR) Gelifltirilmesi
A.21.26 Kara Araçlarının Modellenmesi ve Simülasyonu (KAMS)
A.22 Kaska Entegre Kumanda Sistemi (AVCI)
Yakıt Pilleri Gelifltirilmesi Projesi
Fiber Lazerlerin Gelifltirilmesi Projesi
Milli AUV Cihazı Projesi
SS‹K Kararları Tarih ve Numaraları
17 .07. 1998, 98/8
17 .07. 1998, 98/8
17 .07. 1998, 98/8
25.01.1992-92/1
22.06.2005-281
14 .05. 2004-247
14 .05. 2004-247/22 .06. 2005-281
22.06.2005-281
14.05.2004-256
22.06.2005-284
22.06.2005-284
22.06.2005 -284
22.06.2005-284
22.06.2005 -284
22.06.2005 -284
22.06.2005- 284/06.01.2010-509
22.06.2005- 284
30.03.2007-362/06.01.2010-509
30.03.2007-362
12.12.2006 -350
18.12.2008-452
18.12.2008-452
06.01.2010 -506
Ana Yüklenici
Proje Kayna¤ı
Proje Aflaması
METEKSAN S‹STEM-C2TECH
ODTÜ-HAVELSAN
ROLANDS&ASSOCIATES CORP.
TÜB‹TAK-UEKAE
TÜB‹TAK-MAM
TÜB‹TAK-MAM
TÜB‹TAK-UEKAE
TÜB‹TAK-MAM Enerji Enstitüsü
ESDAfi
TÜB‹TAK-UEKAE
TÜB‹TAK-MAM- EE
STM
TÜB‹TAK MAM BTE
Meteksan Savunma
ASELSAN, SDT
HAVELSAN, ASELSAN, SDT
ASELSAN
TR TEKNOLOJ‹ ve VESTEL SAVUNMA SAN. A.fi.
METEKSAN SAVUNMA SAN. A.fi.
GATE ELEKTRON‹K A.fi.
SSDF
SSDF
Milli Bütçe
SSDF
SSDF
SSDF
SSDF
SSDF
SSDF
TÜB‹TAK
TÜB‹TAK
TÜB‹TAK
TÜB‹TAK
TÜB‹TAK
TÜB‹TAK
SSDF
TÜB‹TAK
SSDF + Milli Bütçe
TÜB‹TAK
SSDF
SSDF
SSDF
SSDF
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat.
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Prototip Dönemi
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Prototip Dönemi
Prototip Dönemi
Prototip Dönemi
Tasarım Dönemi
Model Belirleme
Sözleflme Görüflmeleri
Model Belirleme
Üretim ve Teslimat
Tasarım Dönemi
Tasarım Dönemi
Tasarım Dönemi
2010 Geliflmeleri
Nihai Kabul Testleri öncesi hazırlık çalıflmaları yapılmıfltır.
Test faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
Bakım onarım faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
16.Dönem Proje çalıflmalarına devam edilmifltir.
SAT M‹LGEM ana takvimine uygun olarak gerçeklefltirilecektir.
Teknik Veri Paketi ve Üretim Veri Paketi’ne iliflkin nihai görüfller oluflturulmufltur.
12. dönem proje çalıflmalarına devam edilmifltir.
SAT M‹LGEM ana takvimine uygun olarak gerçeklefltirilecektir.
Nihai Kabul Testleri Hazırlık çalıflmaları tamamlanmıfltır.
Saha Kabul Testleri gerçeklefltirilmifltir.
Fabrika Kabul Testi (FAT) bafları ile tamamlanmıfltır.
Ön Kabul Testleri tamamlanmıfltır. Platform entegrasyonu çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Test faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
Prototip kurulumu gerçeklefltirilmifltir. Faz I testleri ve kurulumu gerçeklefltirilmifltir.
Mühendislik prototip uçufl testleri bafllamıfltır.
Proje Sözleflmesi 18.06.2010 tarihinde imzalanmıfltır.
Kaynak beklenmektedir.
Kaynak de¤iflikli¤i yapılmıfltır.
Kaynak beklenmektedir.
Kritik tasarım safhası bafları ile tamamlanmıfl olup; prototip gelifltirme faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
A-1: FAT testlerine hazırlık aflamasındadır. A-2: Kritik tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Proje Ön Tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Proje Ön Tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
45
HAVA ARAÇLARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler
46
Sıra No
Proje Kodu-Adı
01
02
03
H.02 S-70A Blackhawk Helikopteri Depo Seviyesi Bakımı (DSB(S))
H.03 A400M Ulafltırma Uça¤ı
H.04 AS 532 Cougar Helikopteri Depo Seviyesi Bakım/Onarım Kabiliyetinin Kazandırılması
04
05
H.06 S-70B Sea Hawk Deniz Helikopteri Tedariki
H.07 Taarruz Taktik Keflif Helikopteri (ATAK)
06
H.08 Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol (HIK) Sistemi
07
H.09 F5 Modernizasyonu
08
H.11 Sahil Güvenlik Helikopteri (SGH)
09
10
11
12
H.12 Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Keflif Karakol Uçakları Platform Tedariki (MELTEM-1)
H.14.01 Özgün T‹HA (MALE) Gelifltirme
H.14.02 2.Paket T‹HA (MALE) Do¤rudan Alım
H.14.04 Mini ‹HA
13
14
15
H-14 Taktik ‹HA (Acil / Hazır)
H-14 Taktik ‹HA (Katapult/Paraflüt) Gelifltirme Projesi
H.15 Müflterek Taarruz Uça¤ı (JSF)
16
17
18
19
20
H.22 Deniz Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uça¤ı (MELTEM-3)
H.23 Temel E¤itim Uça¤ı (TEU)
H.28 S-70B Sea Hawk Deniz Helikopteri Tedariki (II. Paket)
H.30 Türk Bafllangıç ve Temel E¤itim Uça¤ı Gelifltirme
H.32 Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Uçakları Görev
Ekipmanları Tedarik ve Platform Birlefltirme (MELTEM-2)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
H.33 C-130E/B Aviyonik Modernizasyonu (ERC‹YES)
H.35 Özel Kuvvetler UH-60 Modernizasyonu (YARASA)
H.37 Yük Helikopteri Tedariki
H.38 T-38 Tekamül E¤itim Uça¤ı Aviyonik Modernizasyonu
H.39 ‹lave F-16 Tedariki (Peace ONYX IV)
H.41 Jandarma Helikopter Modernizasyonu
H.42 Komuta Kontrol Uça¤ı
H.43 Kara Kuvvetleri Komutanlı¤ı E¤itim Uça¤ı
H.44 Dikey Rüzgar Tüneli
H.45 Mi–17 Helikopterleri Depo Seviyesi Bakımı (Mi–17 DSB)
31
H.47 F-16 Modernizasyon Seri Montaj
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
SS‹K Kararları Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
21.09.1992 92/8
28.02.1993-55 - 20.07.2001-196
17 .04. 2002-214
Yurtdıflından Hazır Alım
Konsorsiyum
Ortak Üretim
188 adet tamirlik ünitenin bakım/onarım kabiliyeti
10 adet
Kabiliyetin bütünüyle kazanılması
21.06.1995 / 95/4 - 24.08.1998 - 98/13
14.05.2004/245 - 30.06.2006/309 - 12.12.2006/331
30.03.2007/352 - 16.06.2010/523 - 15.12.2010/550
17.05.2002-218
Yurtdıflından Hazır Alım
Ortak Üretim
8 adet
50 + 41 Opsiyon
Ortak Üretim
7.10.1996-96/3 - 31 .12.1997-97/16
Ortak Üretim
15.11.1997-97/11-A - 08 .10.1999-99/28
24 .11.2004-255 - 18 .05.2006-308
27.01.1998-98/19
14.05.2004/243
14.05.2004/243
30.06.2006-310 - 04.12.2008-451
Yurtdıflından Hazır Alım
22.01.2008-403
14.05.2004-243 - 06.01.2010-495
12 .12.2006-331
Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
Konsorsiyum
4 adet Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol (H‹K)
Uça¤ı ve 1 adet Yer Destek Sistemi
Toplam 48 adet F/NF-5 A/B uça¤ı
modernize edilecektir
15 (birinci paket 5 + ikinci paket 4 +
üçüncü paket 5 + dördüncü paket 1)
9 adet
1 Sistem (3 Uçak)
3 Sistem (10 Uçak)
19 Sistem (76 Hava Aracı) (Teslimatı
tamamlanan) 18 Sistem (72 Hava Aracı)
1 Sistem (3 Hava Aracı)
1 Sistem (6 Hava Aracı)
‹lk Planlama 100 (CTOL)
27 .11.2001-2001/10 - 19 .01.2005-262
19 .01. 2005-260 - 20 .06.2007-366
22.06.2005-280
19 .01. 2005-260
27.01.1998-98/19 - 27.11.2001-2001/10
Yurtdıflından Hazır Alım
Ortak Üretim
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
Ortak Üretim
01 .07. 1999-99/19 - 21 .12.2001- 2001/14 - 17 .02 2006 -295
07.10.1996-96/3 - 21.07.2000-2000/22 - 08.05.2002-216
22.06.2006-317 - 01.07.2009-474
30 .06 2006-318
12 .12. 2006-332
12 .12. 2006 - 333
12 .12. 2006-344 - 30 .10.2008-427
12 .12. 2006-343 - 09.04.2008-405
12 .12. 2006-336
05.12.2007-390 - 01.07.2009-466
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
Ortak Üretim
Yurt içi Gelifltirme
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurtdıflından Hazır Alım
10 adet
40 (+15 Opsiyon)
17 Helikopter + (5 Helras Sonarı Opsiyon)
4 adet prototip ve Teknik Veri Paketi
6 Adet Deniz Karakol, 3 Adet Sahil Güvenlik
Uça¤ı Görev Ekipmanı ve Yer Sistemleri ile
Meltem-3 platformu için 10 set Görev Ekipmanı tedariki
13 Adet C-130E/B Uça¤ı
4 adet
6 adet (KKK.lı¤ı) 4 adet opsiyon (ÖzKK.lı¤ı)
55 adet (+14 adet opsiyon)
30 Adet
26 adet S-70 ve 13 adet AB205
2 adet
46 adet
1 adet
18 (14+4)
09 .04.2008 - 421 - 01.07.2009 - 465 (firma seçimi)
Yurt ‹çi Gelifltirme
166 adet (97 Adet Blok 40, 69 Adet Blok 50)
Ortak Üretim
Yurt ‹çi Gelifltirme
Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
Ana Yüklenici
Sikorsky Ops. Int., Inc.
AMSL (Airbus Military Konsorsiyumu)
GATE (Aviyonik), EUROCOPTER (Yapısal) ,
TURBOMECA (Motor)
Sözleflme Bedeli Proje Aflaması
2010 Geliflmeleri
Garanti
Tasarım Dönemi
Üretim ve Teslimat
Sikorsky
TUSAfi
37.440.992 $
1.490.000.000
Yapısal: 14.800.000
Aviyonik: 27.900.000
Motor: 11.000.000
317.402.797 $
3.247.274.306 $
BOEING (sistem)
1.516.000.000 $
Üretim ve Teslimat
IAI-Elbit-Singapore Technologies Aerospace
konsorsiyumu-1.H‹BM.Komutanlı¤ı
AgustaWestland
130.000.000 $
Garanti
162.500.000 $
Üretim ve Teslimat
Toplam 9 adet helikopter teslimatı tamamlanmıfltır.
EADS-CASA
TUSAfi
TUSAfi
Kalekalıp Baykar Makina
Garanti
Tasarım Dönemi
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Aeronautics/‹srail
Vestel Savunma
Lockheed Martin
147.000.000 $
104.500.000 $
182.973.667 $
4.419.721 $
246.110$- 4.187.103 $
15.500.000 $
24.000.000 $ (Faydalı Yük, Veri Link Sistemi, IFF hariç)
10.700.000.000 $
Alenia Aeronautica
KAI
Sikorsky Int. Ops., Inc.
TUSAfi
Thales Systémes / Aéroportés (TAS)
218.682.313 $
357.000.000 $
557.269.757 $
92.000.000 $
390.000.000 $
Tasarım Dönemi
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Tasarım Dönemi
Üretim ve Teslimat
Garanti takibatına ve kredi geri ödemelerine devam edilmifltir.
Yer ve uçufl testleri bafllamıfltır.
Sistemlere iliflkin kabul faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
‹lave alt sistem ve yedek parça tedarikine iliflkin Sözleflme De¤iflikli¤i imzalanmıfl, bu kapsamda Öz.K.K.lı¤ı teslimatları tamamlanmıfltır.
Jn.Gn.K.lı¤ı teslimatları ise bafllatılmıfltır. Ayrıca, Jn.Gn.K.lı¤ı için tedarik edilecek 4 sistem için Sözleflme De¤iflikli¤i imzalanmıfltır.
Aerostar B için 1. grup kabulleri gerçeklefltirilmifltir.
Sözleflme imzalanmıfltır.
SDD ve PSFD Evreleri devam etmektedir. 2010 yılı içerisinde ABD tarafından programın kapsamlı bir teknik de¤erlendirmesi
(TBR) gerçeklefltirilmifltir. Uçak test faaliyetlerinden kaynaklı olarak ötelenme mevcuttur.
Kritik Tasarım Gözden Geçirme açık ifllem maddelerinin takibatına devam edilmifltir.
5 adet uça¤ın teslimatı gerçekleflmifl, di¤er uçakların üretim ve montajı devam etmifltir.
‹lk 5 helikopter envantere alınmıfltır. Cezaların bir kısmı karflılı¤ında 1 adet daha helikopter alınması sözleflmeye ba¤lanmıfltır.
Üretim ve montaj faaliyetleri devam etmifltir. Test Hazırlık Evresi içerisinde yer ve uçufl testleri için planlama çalıflmaları yürütülmüfltür.
Standstill Anlaflması imzalanmıfltır. Sözleflme De¤iflikli¤i No.7 ve No.10 görüflmeleri gerçeklefltirilmifltir.
TUSAfi
TUSAfi
ABD Kara Kuvvetleri
TUSAfi-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.fi.
Lockheed Martin
ASELSAN
Gulfstream
Cessna
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.fi.
Oboronprom
119.950.000 $
94.400.000 $
982.000.000 $ (Mevcut LOA-14 hel.)
84.276.800 $
1.720.000.000 $
37.120.790 $
115.000.000 $
36.000.000 $
4.983.769 $
42.167.657 $
Prototip Dönemi
Üretim ve Teslimat
Yürürlük
Üretim ve Teslimat
Tasarım Dönemi
Tasarım Dönemi
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Garanti
Sözleflme yürürlük
TUSAfi
135.000.000 $
Sözleflme Yürürlük
Garanti
Tasarım Dönemi
Garanti Süreci
Üretim ve Teslimat
Tasarım Dönemi
Malzeme/E¤itim/Teknik yayın teslimatları ve yedek parça siparifl hesabı tamamlanmıfltır.
4 adet test uça¤ı test uçufllarına devam edilmifltir. Sözleflme De¤iflikli¤i metni üzerinde taraflar mutabık kalmıfltır.
Aviyonik DSB: Sözleflme de¤iflikli¤i çalıflmaları yapılmıfltır. Yapısal DSB: Teslimatlar devam etmifltir.
Motor DSB: Adım 1 ve Adım 2 kabiliyet kazanımı tamamlanmıfl, Adım 3A e¤itimleri alınmıfltır. Daha detay onarımı içeren Adım
3B için çalıflmalara bafllanmıfltır. Yedek Parça ve Destek cihazları kabulleri büyük ölçüde tamamlanmıfltır.
Yedek parça kabul faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
9 adet EDH (erken duhûl helikopteri) tedarikine yönelik Sözleflme imzalanmıfltır. Kritik tasarım gözden geçirme tamamlanmıfltır.
P3 prototip helikopterinin nihai montajı AW’de, P4 prototip helikopterinin nihai montajı ise TUSAfi’ta bafllamıfltır.
Boeing Firması ile teknik konulardaki müzakereler tamamlanmıfl Teknik Ana Hat MOA
imzalanmıfltır. Ana proje Test Faaliyetlerine bafllanmıfltır. EDT sistemi tasarım do¤rulama testleri tamamlanmıfltır.
Garanti kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yüklenici firmalara gerekli bildirimler yapılmıfltır.
Gelifltirme, yazılım ve sertifikasyon faaliyetleri devam etmifltir. Gelifltirme Uçufllarının 3 Faz fleklinde gerçeklefltirilmesi kararlafltırılmıfltır.
4ncü helikopterin geçici teslimatı yapılmıfltır.
LOA, KKK.lı¤ı ihtiyacı 6 helikopter için 7 Eylül 2010 tarihinde imzalanmıfltır.
Birinci prototip uça¤ın ilk uçufl testleri gerçeklefltirilmifltir.
TUSAfi’ta montaj ifllemleri devam etmifltir.
Kritik Tasarım Süreci tamamlanmıfltır. Aselsan’a teslim edilen S-70 ve AB-205 helikopterleri üzerinde entegrasyon çalıflmalarına devam edilmifltir.
Her 2 uça¤ın teslimatı tamamlanmıfltır. Garanti kapsamındaki faaliyetler yürütülmüfltür.
Uçak teslimatları tamamlanmıfltır.
Garanti kapsamındaki faaliyetler yürütülmüfltür.
Sözleflme imzalanarak yürürlü¤e girmifl; JGK envanterindeki 5 helikopter depo seviyesi bakım yapılması amacıyla Rusya’ya
sevkedilmifl, halihazırda Rusya’da bulunan 4 helikoptere iliflkin yenileme/depo seviyesi bakım/onarım ifllemleri bafllamıfltır.
H‹BM Personeli E¤itimleri tamamlanmıfltır. DEMAM kapsamında Grup A-Grup B kitlerinin teslimatı devam etmifltir.
47
HAVA ARAÇLARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra Proje Kodu / Adı
1
H-14 Taktik ‹HA (Pist)
2
3
Milli Görev Bilgisayarı Gelifltirme
(ÖZGÜR) Projesi
H.27 Genel Maksat Helikopteri
4
H.46 S–92 Helikopteri
5
6
Jet E¤itim Uça¤ı ve Muharip Uçak
(FX-TX) Kavramsal Tasarım Projesi
Hedef Uçak Projesi
7
Orta Sınıf Ulafltırma Uça¤ı Projesi
8
Hafif Sınıf Özgün Helikopter
9
Bafllangıç E¤itim Uça¤ı
(BEU) Tedariki Projesi
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
Proje Aflaması
14.05.2004-243
06.01.2010-494
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 Sistem (12 Hava Aracı)
+ 1 Sistem (6 Hava Aracı)
Opsiyon
1 adet
Teklif De¤erlendirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
05 .12. 2007-389
Ortak Üretim
01 .11. 2007-371
29 .11. 2007-372
15.12.2010
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt içi Gelifltirme
06.01.2010-517Yurtdıflından Hazır Hizmet Alımı
15.01.2010-544
Yurt içi Gelifltirme
15.06.2010-532
Sözleflme Öncesi
K.K.K. : 20 Adet Teklif De¤erlendirme
Hv. K.K. : 6 Adet
Dz. K.K. : 6 Adet
O.G.M. : 20 Adet
GES K. : 2 Adet
J. Gn. K. : 30 Adet
Ö.K.K. : 11 Adet
EGM. : 20 Adet
3 Adet Sözleflme Görüflmeleri
-
Kavramsal Tasarım
Sözleflme Görüflmeleri
Yurtdıflından Hazır Alım
6 Sözleflme Görüflmeleri
15.06.2010 / 533
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yapılabilirlik Etüdü
15.12.2010-566
-
B‹D Hazırlı¤ı
2010 Geliflmeleri
Fiili uçufllu gösterim faaliyeti ve teklif
de¤erlendirme çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Firma seçimi yapılmıfltır.
Teklif de¤erlendirme süreci tamamlanmıfl
sonuçlar SS‹K’e sunulmufltur. SS‹K Kararı
çerçevesinde tekliflerin iyilefltirilmesi
çalıflmalarına devam edilmifltir.
Fiyat müzakerelerine devam edilmifltir.
SS‹K Kararı alınmıfltır.
Dz.K.K.lı¤ı ihtiyacı için SS‹K Kararı alınmıfltır.
TÇD yayımlanmıfltır. Hv.K.K.lı¤ı için SS‹K
Kararı alınmıfltır. Hv.K.K.lı¤ı ve Dz.K.K.lı¤ı
ihtiyaçlarının birlefltirilmesine yönelik SS‹K
kararı alınmıfltır. TÇD hazırlık faaliyetleri
yürütülmüfltür.
Amerikan hükümetinin üçüncü tarafa
transfer izninin yayınlanması beklenmektedir.
Projenin bafllatılmasına yönelik SS‹K Kararı
alınmıfl, Yapılabilirlik Etüdü çalıflmalarına
bafllanmıfltır.
SS‹K Kararı alınmıfltır. Proje Müsteflarlı¤a
intikal etmifltir.
49
KARA ARAÇLARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler
Sıra Proje Kodu / Adı
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
14.05.2004-242
30.03.2007-353
20.06.2007-367
20.09.2007-370
Yurt ‹çi Gelifltirme
02 K.04 Altay Projesi için Zırh Sistemi Gelifltirilmesi ve Balistik Koruma Merkezi Kurulması
20.09.2007
Yurt ‹çi Gelifltirme
03 K.04Altay Projesi için 120 mm 55 cal. Ana Silah Sistemi Prototipi Üretimi
20.06.2007
Teknoloji Transferi
Yoluyla Yurt ‹çi Üretim
02.06. 2000-00/18
Yurt ‹çi Gelifltirme
- 1 Adet MTR (Hareket Kabiliyeti Testi Ön Prototipi)
- 1 Adet FTR (Atıfl Testi Ön Prototipi)
- 1 Adet BH&T (Balistik Gövde ve Kule Prototipi)
- 2 Adet Türk Ana Muharebe Tankı Prototipi
- Teknik Veri Paketi
Zırh Sistemi Prototipi
Balistik Koruma Merkezi
Teknik Veri Paketi
Teknik Veri Paketi
Üretim Veri Paketi
1 Adet Referans silah
3 Adet Ana Silah Prototipi (FTR, PV1, PV2 için)
171 Adet
05 K.06 M60 A1 Tank Modernizasyonu
02.06.2000-00/19 24.12.2001-01/18 15.03.2002-210
06 K.16 Nükleer Biyolojik Kimyasal (NBC) Koruyucu Elbise Takımı
12.05. 2003-231/12.12. 2006-337
Ortak Üretim
Yurt ‹çi Gelifltirme
07 K.17 Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
08 K.18 Tank Atıfl Alanları Elektronik Hedef Sistemi/Kaynarca
09 K.19 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane
12.12.2006-338
22.06.2005-283
22.06.2005-270 /05.12.2007-381
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Ortak Üretim
14.05.2004-242
30.03.2007-359
18.12.2008-428
30.03.2007-359
18.12.2008-428
30.03.2007-359
18.12.2008-428
30.03.2007-359
18.12.2008-428
05.12.2007-399
18.12.2008-429
05.12.2007-401
01.07.2009-472
09.04.2008-422
06.01.2010-500
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
01 K.04 Altay Projesi
04 K.05 Leopard 1 A1/A1A4 ‹yilefltirme
10 K.26 Tank Atıfl Kontrol Sistemi
11 K.28-01 TTA Mayına Karflı Korumalı Araç
12 K.28-02 TTA 3/4 Ton Komuta Kontrol ve Personel Aracı
13 K.28-03 TTA 2 1/2 Ton Yük ve Personel Aracı
14 K.28-04 TTA 5-10 Ton Yük Araçları
15 K.29 Amfibi Zırhlı Muharebe ‹stihkam ‹fl Makinası (AZM‹M)
16 K.31 Tank Taflıyıcı Araç ve Römorku (TTAR)
17 K.32 KBRN Mobil Arazi Laboratuvarı
50
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Ortak Üretim
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
170 Adet
161,102 adet NBC Koruyucu Elbise Takımı
(NBC Koruyucu Elbise, Bot Kılıfı ve Eldiven)
4 Set (600m) (kullanım) + 50 m (e¤itim)
2 set Tank Atıfl Kontrol Sistemi
1 adet 30 yataklı Seyyar
Cerrahi Hastane ve Mobil ‹lk Yardım ‹stasyonu
2 set Tank Atıfl Kontrol Sistemi
468 Adet
861 (413 adet ton Komuta
Kontrol Aracı, 448 adet ton Yük-Personel Aracı)
706 Adet
Yurt ‹çi Gelifltirme
403 adet 10 ton Yük Aracı)
685 adet (282 adet 5 ton Yük Aracı,
12 Adet
Ortak Üretim
45 adet tank taflıyıcı araç ve römorku
Ortak Üretim
1 Adet
Ana Yüklenici
Sözleflme Bedeli
Proje Aflaması
Otokar
494.000.000 $
Aflama II (Detaylı Tasarım)
devam etmektedir.
ROKETSAN
135.000.000
Detaylı Tasarım
MKE
28.100.000
MKE tarafından FTR için Ana
Silah Ptototipi üretilmesi
ASELSAN
2010 Geliflmeleri
Aflama I (Kavramsal Tasarım) tamamlanmıfltır.
BKM nin açılıflı gerçeklefltirilmifltir. Kavramsal Tasarım tamamlanmıfltır.
Teknik Destek Sa¤layıcı ROTEM firması tarafından Teknik Veri Paketi ve Üretim Veri Paketi Teslim edilmifltir.
Garanti Dönemi
Garanti süreci faaliyetleri devam etmifltir.
IMI
ÇAN Ortak Giriflimi
160.000.000 $+ek sözleflme
bedeli 3.275.000 $
687.500.000 $
48.747.507
Garanti Dönemi
Prototip Dönemi
Teslimatlar tamamlanmıfltır. Garanti süreci faaliyetleri bafllamıfltır.
Kalifikasyon Testlerine devam edilmifltir.
FNSS Savunma Sistemleri A.fi.
ASELSAN
GAMA
130.272.113 $
7.400.000
17.221.705
Prototip Dönemi
Garanti Dönemi
Garanti Dönemi
Alt Sistem Kalifikasyon Testleri tamamlanmıfltır. Sistem Kalifikasyon Testleri hazırlıklarına devam edilmifltir.
Garanti süreci faaliyetleri devam etmifltir.
Sistem Nihai Kabulü yapılmıfl, TSK Sa¤lık Komutanlı¤ı’na teslim edilmifltir.
ASELSAN
BMC Sanayi ve Ticaret A.fi.
22.000.000 $
115.650.066
OTOKAR Otobüs Karoseri A.fi.
34.730.944
Prototip Entegrasyonu ve
Performans Test Dönemi
Seri Üretim Dönemi
Garanti Dönemi
BMC Sanayi ve Ticaret A.fi.
62.837.767
Seri Üretim Dönemi
Seri Üretim Dönemi çalıflmaları devam etmifltir. 284 adet (7 parti) aracın kabulü gerçeklefltirilmifltir.
BMC Sanayi ve Ticaret A.fi.
100.269.891
Seri Üretim Dönemi
Seri Üretim Dönemi çalıflmaları devam etmifltir. 344 adet (6 parti) aracın kabulü gerçeklefltirilmifltir.
FNSS
HEMA ENDÜSTR‹ A.fi.
INDRA Sistemas S.A.
30.161.400 $
17.600.000
3.925.000 $
Tasarım ve
Gelifltirme Dönemi
Gelifltirme Dönemi
Tasarım/Uyarlama Dönemi
Prototip üretim faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
Pilot Üretim Dönemi tamamlanmıfl olup, Seri Üretim Dönemine geçilmifltir.
Teslimatlar tamamlanmıfltır.
Ön tasarım faaliyetleri tamamlanmıfltır. Detaylı tasarım çalıflmaları bafllatılmıfltır.
2010 yılı içerisinde Prototip sistemin Kalifikasyon Testlerine bafllanmıfltır.
Ön Tasarım onaylanmıfl olup, Kritik Tasarım Gözden Geçirme çalıflmaları devam etmektedir.
51
KARA ARAÇLARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra Proje Kodu/Adı
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
Proje Aflaması
1
K. Araca Monte Multi-Spektral Sis Cihazı
01.07.2009-488
Belirlenmemifl
19 Adet
TÇD Hazırlık
2
K.25 Özel Maksatlı Taktik
Tekerlekli Zırhlı Araç
30.06.2006-324
Yurt ‹çi Gelifltirme
336 Adet
Teklif De¤erlendirme
3
K.27 Silah Taflıyıcı Araç
12.12.2006-346
Yurt ‹çi Gelifltirme
1075 Adet
‹ptal Edilmifltir.
4
K.33 Mayın Temizleme Sistemleri
18.12.2008-455
Yurt ‹çi Gelifltirme
50 Adet
TÇD Hazırlama
2010 Geliflmeleri
TÇD hazırlıkları tamamlanmıfl olup,
Gnkur.Bflk.lı¤ından bütçe için teyit
beklenmektedir.
Teklif de¤erlendirme çalıflmaları tamamlanmıfl
olup, KKK nın ihtiyaç analizi nedeniyle
çalıflmalar durdurulmufltur.
Teklif de¤erlendirme çalıflmaları
tamamlanmıfltır. Ancak; ihtiyaçta meydana
gelen de¤ifliklik sebebiyle proje iptal edilmifltir.
TÇD hazırlama çalıflmaları yapılmıfltır.
53
DEN‹Z ARAÇLARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler
Sıra Proje Kodu / Adı
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
8.04.1999 - 8
30.11.1995/6
22.06.2005 - 275
19.01.2005 - 269
Ortak Üretim
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Modernizasyon
05 D.02.07. Süratli Müdahale Devriye Botu
06 D.02.08 25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu
07 D.04 Denizaltı Savunma Harbi ve Keflif Karakol Gemisi (M‹LGEM)
17.02.2006- 304
05.12.2007 - 382
Bu bilgi alt proje bafllıkları
altında mevcuttur.
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
6 adet mayın avlama gemisi, 1 adet sahil simülatörü
22 adet 90 Tonluk Sahil Güvenlik Botu
2 adet SAT Botu
4 adet SAR-35 Botu’nun ana
tahrik sisteminin modernize edilmesi
2 adet
17 adet
2 adet
08 D.04.01-M‹LGEM Projesi Prototip Gemi Klaslama Hizmeti Tedariki
14.05.2004 - 247
22 .06.2005 - 281
14.05.2004 - 247
22.06.2005 - 281
17.11.2006 - 328
09.04.2008 - 407
14.05.2004 - 247
22.06.2005 - 281
17.02.2006 - 303
09.04.2008 - 407
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet
Ortak Üretim
2 adet
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 gemi için bir kısım dizayn hizmeti ile platform
infla donatım malzeme ve hizmetlerinin tedariki
01
02
03
04
D.01 Mayın Avlama Gemisi
D.03 90 Tonluk Sahil Güvenlik Botu
D.12 Sualtı Taarruz Timleri Harekatı için ‹ntikal Botları (SAT)
D.07 SAR-35 Botu
09 D.04.03- M‹LGEM Projesi Prototip Gemi ve ‹kinci Gemi Ana Tahrik Sistemi Tedariki
10 D.04.04-M‹LGEM Projesi Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri
Platform ‹nfla Donatım Malzeme ve Hizmetleri Tedariki
54
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
11 D.05 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri
14.05.2004 - 249
30.06.2006 - 314
Ortak Üretim
4 adet
12 D.08 Yeni Tip Karakol Botu
13 D.08 Yeni Tip Denizaltı
19.01.2005 - 266
22.06.2005 - 271
12.12.2006 - 348
22.07.2008 - 426
Yurt ‹çi Gelifltirme
Ortak Üretim
16 adet Yeni Tip Karakol Botu
6 adet
14 D.15 Süratli Amfibi Gemi (LCT)
30.06.2006 - 326
18.12.2008 - 438
Yurt ‹çi Gelifltirme
8 adet
Ana Yüklenici
Abeking & Rasmussen-Fr. Lürssen Werft
Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı
Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı
‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla San. A.fi.
Sözleflme Bedeli
Proje Aflaması
625.000.000 $
Üretim ve Teslimat
157.000.000 $
Teslimatlar tamamlandı.
8.666.000
Garanti süresi devam ediyor.
18.525.000 Modernizasyonlar tamamlandı
Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı
Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı
Bu bilgi alt proje bafllıkları
altında mevcuttur.
5.000.000
49.989.146
Bu bilgi alt proje bafllıklar
altında mevcuttur.
Teslimatlar tamamlandı.
Üretim ve Teslimat
Prototip Dönemi
Türk Loydu Vakfı ‹ktisadi ‹flletmesi
228.000 $
Üretim ve Teslimat
MTU Motor Türbin San. ve Tic. A.fi.
2010 Geliflmeleri
6. Gemi’nin kesin kabulüne yönelik çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir.
20, 21 ve 22. Botların Kesin Kabulü gerçeklefltirilmifltir.
SAT-1 ve SAT-2 Botu’nun Geçici Kabulü gerçeklefltirilmifltir.
TCSG-71 Botu’nun Kesin Kabulü gerçeklefltirilmifltir.
Yunus-1 Botu’nun Kesin Kabulü gerçeklefltirilmifltir.
Sözleflme görüflmeleri gerçeklefltirilmifl ve Sözleflme imzalanmıfltır.
2 Kasım 2010 tarihinde Prototip Gemi (HEYBEL‹ADA)’nın seyir testlerine bafllanmıfltır.
Platform sistemlerine yönelik ilk seyir testlerinin bafları ile tamamlanmasını
müteakip gemi kuru havuza alınarak silah ve elektronik sistemlerin entegrasyonuna bafllanmıfltır.
‹kinci Gemi (BÜYÜKADA)’nın blok infla ve donatım faaliyetleri devam etmifltir.
Resim ve doküman onaylarında tamamlanma aflamasına gelinmifltir.
62.686.000
Üretim ve Teslimat
Prototip Gemi (HEYBEL‹ADA) Ana Tahrik Sistemi Liman Kabul ve Seyir Kabul testleri bafları ile tamamlanmıfltır.
‹kinci Gemi (BÜYÜKADA) Ana Tahrik Sistemi üretimi ve Fabrika Kabul Testleri tamamlanmıfltır. Alt
sistemlerin ‹stanbul Tersanesi’ne sevkiyatları büyük oranda gerçekleflmifltir.
127.800.000 $
Üretim ve Teslimat
RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve
Deniz Taflımacılı¤ı ‹flletmesi A.fi.
352.500.000
Üretim ve Teslimat
DEARSAN Gemi ‹nflaat Sanayi A.fi.
HDW-MFI Ortak Giriflimi
402.000.000
2.060.000.000
Üretim ve Teslimat
Sözleflme Yürürlük
AD‹K A.fi.-Fultrans Denizcilik A.fi.Fultrans Gemi ‹nfla A.fi. Ortak Giriflimi
99.750.478,01
Üretim ve Teslimat
Prototip Gemi (HEYBEL‹ADA) malzeme ve hizmet tedariki büyük oranda tamamlanmıfl olup, Fabrika Kabul
ve Liman Kabul Testlerine devam edilmifltir. ‹kinci Gemi (BÜYÜKADA) malzeme ve hizmet tedarikine
devam edilmifl olup, bir kısım sistemlerin Fabrika Kabul Testleri gerçeklefltirilmifltir. Prototip Gemi
(HEYBEL‹ADA) için imzalanan 40 kadar alt sözleflme ‹kinci Gemi (BÜYÜKADA)’yı da içerecek flekilde
revize edilmifltir.
9 Haziran 2010 tarihinde birinci gemi, 17 Aralık 2010 tarihinde ikinci gemi denize indirilmifltir. Üçüncü
geminin gövde inflaatı tamamlanarak donatım faaliyetlerine devam edilmifl, dördüncü geminin ise
blok infla faaliyetlerine devam edilmifltir. Birinci geminin Liman Kabul Testlerine bafllanmıfltır.
Tuzla (P-1200) Botu’nun Geçici Kabulü gerçeklefltirilmifltir.
Sözleflme yürürlük ön flartlarından Kredi Anlaflmalarının imzalanması aflaması dıflında tüm flartlar yerine
getirilmifl olup, yıl boyunca Hazine Müsteflarlı¤ı ve Bankalar arasında geçen anlaflma görüflmeleri
konusunda koordinasyon sa¤lanmıfltır. 31.12.2010 tarihinde bahse konu anlaflmalar imzalanmıfl olup,
Bakanlar Kurulu onay süreci bafllamıfltır.
1. Gemi 2.10.2010, 2. Gemi 15.Aralık 2010 tarihinde denize indirilmifltir. 3.,4. Gemilerin inflalarına devam
edilmekte olup, 5. ve 6.,7, ve 8. geminin sac kesimine yıl sonunda bafllanmıfltır. Bütün Fabrika
kabul Testleri (FAT) lar tamamlanmıfltır. HAT Yönergeleri onaylanmaya bafllanmıfltır.
STM Savunma Teknolojileri
Mühendislik ve Ticaret A.fi.
55
DEN‹Z ARAÇLARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra Proje Kodu/Adı
01
D.11 Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi
02
03
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli Tedarik Miktarı
Proje Aflaması
22.06 2005 - 274
15.06.2010 - 527
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet
Sözleflme Görüflmeleri
D.13 Acil Müdahale ve Dalıfl E¤itim Botu
D.14 Kurtarma ve Yedekleme Gemisi
22.06.2005 - 276
30 .06. 2006 - 325
15.06.2010 - 528
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 adet
2 adet
TÇD Hazırlık
Sözleflme Görüflmeleri
04
D.11.01 Sismik Arafltırma Gemisi Tedariki
18.12.2008 - 442
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 Adet
Teklif De¤erlendirme
05
06
D.17 Yelkenli Okul Gemisi
D.18 TF 2000
05.12.2007 - 396
05.12.2007 - 398
Belirlenmemifl
Belirlenmemifl
2 adet
4 adet
TÇD Hazırlık
Fizibilite Çalıflması
07
08
D.19 Denizde ‹kmal Muharebe Destek Gemisi 05.12.2007 - 397
D.16 Amfibi Gemi (LST)
12.12.2006 - 347
06.01.2010 - 497
D.10 Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)
22.06.2005 - 273
Belirlenmemifl
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet
2 adet
PYP Hazırlama
Sözleflme Görüflmeleri
1 adet
Teklif Bekleme
09
10
Yüzer Birlikler Sistem Cihaz Donanım
Modifikasyonu ve Yenilefltirme Projesi
15.12.2010 - 561
Modernizasyon
5 adet
PYP Hazırlama
11
600 sınıfı Sahil Güvenlik Botları
15.12.2010 - 560
Yurt ‹çi Gelifltirme
8 adet
PYP Hazırlama
12
13
14
Mayın Tarama Gemisi Projesi
Liman Kıyı Romörkörü Projesi
Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC)
-
Belirlenmemifl
Belirlenmemifl
Belirlenmemifl
6 adet
3 adet
1 adet
Fizibilite Çalıflması
Fizibilite Çalıflması
Fizibilite Çalıflması
15
Türk Tipi Hücumbot
-
Belirlenmemifl
-
Fizibilite Çalıflması
2010 Geliflmeleri
Teklif de¤erlendirme çalıflmaları
tamamlanmıfl ve 15 Haziran 2010 tarihli
SS‹K Kararına istinaden ‹stanbul Denizcilik
Gemi ‹nfla Sanayi ve Tic. A.fi. ile
sözleflme görüflmelerine bafllanmıfltır.
TÇD hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Teklif de¤erlendirme çalıflmaları tamamlanmıfl ve
15 Haziran 2010 tarihli SS‹K Kararına istinaden
‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi ve Tic. A.fi. ile
sözleflme görüflmelerine bafllanmıfltır.
Teklife Ça¤rı Dosyası 28 Mayıs 2010 tarihinde
Yüklenici Adaylarına iletilmifl ve teklifler 03 Aralık 2010
tarihinde sunulmufltur.
TÇD Hazırlık Çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Fizibilite çalıflmaları kapsamında yurt dıflında hâlihazırda
kullanılmakta veya üretilmekte olan eflde¤er ürün ve
sistemler incelenmifl, 15 Ocak 2010 tarihinde 7 adet
kritik sisteme yönelik Bilgi ‹stek Dokümanı yayımlanarak
Dünya üzerindeki uygulamalar hakkında bilgi toplanmıfl,
4000-7000 Grubu Silah ve Elektronik sistemlere yönelik
olarak yurt içinde faaliyet gösteren firmalarla bilgi paylaflımı
gerçeklefltirilerek, bu firmalardan proje kapsamında
üretim/gelifltirme yapabilecekleri sistemlerin bilgileri
toplanmıfltır. Tüm bu bilgiler tek bir Fizibilite Dokümanı
altında birlefltirilerek sonuç ve öneri raporu ile birlikte
Genelkurmay Baflkanlı¤ı ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlı¤ı görüfllerine arz edilmifltir.
PYP Hazırlık Çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
22 Nisan 2010 tarihinde bafllayan Sözleflme
Görüflmeleri devam etmektedir.
22 fiubat 2010 tarihinde TÇD yayınlanmıfl olup;
Teklif verme süresi 16 Mayıs 2011 tarihinde sonlanacaktır.
Proje kapsamında PTD gelmifl ve 15 Aralık 2010 tarihli
SS‹K Kararı ile; ‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi ve
Tic. A.fi. tarafından Yüzer Birlikler Sistem Cihaz Donanım
Modifikasyonu ve Yenilefltirmesinin gerçeklefltirilmesi
kararı alınmıfltır.
Proje kapsamında PTD gelmifl ve 15 Aralık 2010 tarihli
SS‹K Kararı ile; 600 sınıfı Sahil Güvenlik Botlarının tedarik
edilmesine iliflkin çalıflmaların yürütülmesi kararı alınmıfltır.
Fizibilite Çalıflmaları devam etmifltir.
Fizibilite Çalıflmaları devam etmifltir.
Fizibilite Çalıflmaları tamamlanarak Üst Yönetime
arz edilmifltir.
Fizibilite Çalıflmaları devam etmifltir.
57
MEBS PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler
Sıra Proje Kodu / Adı
01 E.01.02 Radar Network
02 E.02.05 MEFORS Yazılım Destek ve Bakım-‹dame
03 E.07 Uzun Ufuk Yer Sistemleri (IMSS)
04
05
06
07
08
09
E.20 TSK X-BAND Uydu Haberleflme Sistemleri (X-BAND)
E.32 TSK Bilgi Sistemi (TBS)
E.36 Gemi Entegre Savafl ‹dare Sistemi (GENES‹S)
E.36-1 Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemi (OTOHETTS)
E.36-2 Çok Amaçlı Veri Link ‹letiflim Sistemi (ÇAVL‹S)
E.37 Su Üstü ve Su Altı Tespit Sistemi (AKSAZ)
10 E.38 Askeri Sa¤lık Sistemi Otomasyonu (ASOS)
11 E.39 GÖKTÜRK
12 E.45.02 Hedefleme Podu Tedariki
13 E.47.01 L‹NK-16 Terminal Tedariki
05.07.1989-89/4
28.02.1993-93/2
23.5.1997-97/4
7.11.2003-236
01.09.1999-99/23
28 .02. 1993-93/2
24.11.2004-256
24 .11. 2004-256
24 .11. 2004-256
19.01.2005-268
05.12.2007-374
09.12.2004-257
15.12.2010-556
22.06.2005-277
22 .06. 2005-282
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
E.48 EO/IR Taktik Keflif Sensörü ve SAR Sensörü Tedarik ve Entegrasyonu
17 .02.2006-290
E.50 Milli Deniz Top Atıfl Kontrol Sistemi (76 mm TAKS)
22.06.2005-270/285
E.52 M‹LGEM Savafl Sistemi Tedariki
22.06.2005-281
E.53 TSK Çok Bantlı Sayısal Müflterek Telsiz
12.12.2006-339 / 18.12.2008/444 / 06.01.2010/510
Ortak Üretim
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
30.06.2006-319-320 / 18.12.2008-431 / 06.01.2010 / 511
19.01.2005-264
E.59 Temel E¤itim Uça¤ı Simülatörü (TES‹M)
19.01.2005-260
E.62 Mesaj ve Evrak Da¤ıtım Sistemi (MEDAS2)
30.03.2007-361
E.65 TKRS Radar Sistemi Anten Yayın Elemanları (RLS) Modifikasyonu
05.12.2007-377
E.66 Ay Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme
05.12.2007-391 / 09.04.2008-418 / 05.12.2010-546
E.67 F-16 E¤itim Simülatörü Tedariki
09 .04.2008-419 / 18 .12. 2008-443
E.70 Yeni Ana Silah Sistemlerine Ait Bilgi Sistemlerinin HVBS ile Bütünleflmesi
18.12.2008-459
E.71 Üç Boyutlu Arama Radarı
18.12.2008-457
E.74 T-38 Tekamül E¤itim Uça¤ı Simülatörü (ARIS‹M)
19.01.2005-260 / 21.04.2009-463
29. TSK Akıllı Kart Projesi
30. Hazır Alım Seyrüsefer Ve Hedefleme Podları Tedarik Projesi
4.12.2003/238
PO-IV Projesi kapsamında tedarik edilecektir
Tedarik Miktarı
1 adet Radar A¤ı
Bakım-idame faaliyetleri
4 adet Radar, 3 adet R-ESM
(Radar-Elektronik Destek Teçhizatı) ve Haberleflme Sistemleri
Ortak Üretim1 ASKM, 1 YSKM, 1 Sabit, 16 (7+9) Gemi, 19 Araç ve 32 Sırt
Yurt ‹çi Gelifltirme97 adet modül yazılımı ve TSK kurumsal veri tabanını oluflturmak
Yurt ‹çi Gelifltirme8 adet G-Sınıfı firkateyn için Savafl ‹dare Sistemi Modernizasyonu
Yurt ‹çi Gelifltirme
8 gemi için Otomatik Hedef Takip Sistemi
Yurt ‹çi Gelifltirme8 gemi için Link 11-Link 16 sistem modernizasyonu (4 gemi opsiyon)
Ortak Üretim
Aksaz ve Foça’da konufllu 2 adet sistem
Yurt ‹çi Gelifltirme
20 E.58 Helikopter Simülatörleri (HELS‹M)
58
Proje Modeli
05 .12. 2007-375
19 E.57 Yangın-Yarasavunma E¤itim Simülatörleri
21
22
23
24
25
26.
27.
28.
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
17.02.2006-291 Yurtdıflından Hazır Alım (FMS)
14 E.47.02 Link-16 Birlikte Çalıflabilirlik Projesi
15
16
17
18
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Yurt ‹çi Gelifltirme
17 Askeri sa¤lık teflkilinin otomasyonu ve
bunların entegrasyonunu sa¤layacak yazılımın gelifltirilmesi
1 adet
4 adet Prototip ASELPOD
165 adet Link-16 Terminal tedariki,
A¤ Yönetim Sisteminin gelifltirilmesi
Link 16 Kabiliyetine Haiz Platformlar ‹çin için birlikte
çalıflabilirli¤in sa¤lanması ve Danıflmanlık Hizmeti
4 adet EO/IR Sensörü, 2 adet SAR Sensörü
3 adet prototip TAKS
1 adet prototip
11 Prototip kapsamında 1.604 adet telsiz
1 Adet Yangın Simülatörü,1 Adet Yarasavunma Simülatörü,
1 Adet Helikopter Yangın Simülatörü
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 adet blackhawk, 1 adet seahawk tam görev;
1 adet blackhawk 1 seahawk kısmi görev simülatörü
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet sistem
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet sistem
Ortak Üretim
14 adet
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 Denizaltı
Ortak Üretim
1 adet sistem
Yurt ‹çi Gelifltirme
Bilgi sistemleri bütünlefltirme
Ortak Üretim
8 adet G Sınıfı Fırkateyn
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 adet T-38 Tekamül E¤itim Uça¤ı
Operasyonel ve Aletli Uçufl E¤itim Simulatörü
Yurt ‹çi Gelifltirme
Geçifl Kontrol Sistemi, ‹flletme Yönetimi Sistemi,
Park Yönetim Sistemi Yazılımları ve 2 adet kart basma makinesi
FMS
30 Adet Seyrüsefer, 30 Adet Sniper Hedefleme podu
Ana Yüklenici
Sözleflme Bedeli
Proje Aflaması
2010 Geliflmeleri
AYESAfi
STM
TNNL (Hollanda)
2.893.350 $
570.000 $
64.000.000 $
Garanti
Proje kapandı
Garanti
ASELSAN
KOÇ S‹STEM
HAVELSAN
AYESAfi
M‹LSOFT
ASELSAN
164.324.840 $
6.000.000 $
101.241.941 $
5.707.000 $
23.000.000 $
55.100.000
Garanti
Garanti
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Üretim ve Teslimat
Tasarım Dönemi
TEPE Teknolojik Servisler
7.000.000 $
Garanti
Tele Spazio S.p.A
ASELSAN
261.500.000
51.550.000 $
Tasarım Dönemi
Prototip Üretim Test Dönemi
ViaSAT ve SSC-A
26.925.904 $
Teslimat
STM
19.950.000 $
Tasarım Dönemi
Laboratuarların ortamlarının kurulumu gerçeklefltirilmifltir. Doküman üretimi ve e¤itimlere devam edilmifltir.
ASELSAN
ASELSAN
ASELSAN-HAVELSAN ‹fl Ortaklı¤ı
ASELSAN
165.000.000 $
7.300.000 $
87.957.742
77.734.503 $
SRR ve PDR onaylanmıfltır. CDR toplantıları yapılmıfltır. Bakım binası onay ifllemleri tamamlanmıfltır.
Proje tamamlanmıfltır.
M‹LGEM 1nci Gemisi HAT ve SAT Testleri yapılmaktadır. 2nci Gemi ile ilgili faaliyetler devam etmektedir.
PR1 ve PR2’ye ait 937 Telsizin teslimatı yapılmıfl, di¤er prototiplerin tasarım faaliyetleri devam etmifltir.
METEKSAN A.fi.
18.287.471 $
Tasarım Dönemi
Proje tamamlanmıfltır.
Üretim ve Teslimat
Üretim/Teslimat
Prototip Dönemi
Sözleflme Yürürlük
HAVELSAN
89.803.000 $
Üretim ve Teslimat
HELS‹M DzKK.lı¤ı simülatörü açılıfl töreni gerçeklefltirildi
HAVELSAN
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.fi.
HTR A.fi.
STM
HAVELSAN
HAVELSAN
ASELSAN
HAVELSAN
33.935.845 $
6.049.053 $
3.990.000
33.443.853
105.000.000 $
7.950.000 $
85.000.000
21.179.735 $
Sözleflme Yürürlük
Garanti
Tasarım Dönemi
Sözleflme Yürürlük
Sözleflme Yürürlük
Üretim teslimat
Tasarım Dönemi
Sözleflme Yürürlük
SRR / PDR / CDR safhaları tamamlanmıfltır.
Proje tamamlanmıfltır.
PDR gerçeklefltirilmifltir.
Sözleflme imzalanmıfltır.
SRR / PDR safhaları tamamlanmıfltır
Sözleflme ve Ek Sözleflme 1 imzalandı.
Kritik Tasarım-1 toplantısı gerçeklefltirlmifltir.
SRR / PDR safhaları tamamlanmıfltır
GATE
17.017.017,17 TL
Sözleflme Yürürlük
Sözleflme imzalanmıfltır.
FMS
125.600.000 $
Üretim Entegrasyon
Erken entegrasyon kapsamında ilk podların entegrasyonu tamamlanmıfltır. Müteakip podların üretimine
devam edilmifltir.
6. Altı Aylık ve son kabuller tamamlanmıfltır.
Mevzi kabulleri tamamlanmıfltır.
Mevzi kabulleri tamamlanmıfltır.
Ek Sözleflme 5 imzalandı
5nci ve 6ncı Gemi kabulü gerçeklefltirilmifltir.
5nci ve 6ncı gemilerde kullanılan OTOHETTS Sisteminin kabulü yapılmıfltır.
Sürüm-2 yazılım gelifltirme faaliyetleri tamamlanmıfltır.
Her iki üste inflaat faaliyetleri devam etmektedir. Donanım klasifikasyon testleri sürmektedir.
ASOS yazılımını 25 Askeri hastaneye daha yaygınlafltırılmasına yönelik SS‹K kararı alınmıfltır.
Kesin Kabul ifllemleri tamamlanmıfltır.
SRR toplantısı gerçeklefltirilmifltir.
Prototip üretim ve test faaliyetleri bafllamıfltır. Yer Titreflim Testleri tamamlanmıfltır. Sistem Entegrasyon
faaliyetleri için alt yapı ve ekipman tedari¤ine devam edilmifltir.
LOA imzalanmıfl ve teslimatlara devam edilmifltir.
Sözleflme De¤iflikli¤ine yönelik SS‹K Kararı alındı
59
MEBS PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra Proje Kodu/Adı
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
Proje Aflaması
2010 Geliflmeleri
Yurt ‹çi Gelifltirme
Bir adet sabit bir adet mobil
Kontrol ‹hbar Merkezinin kurulumu
ve Gelifltirme Ortamının tedariki
Yurt ‹çi Gelifltirme SGK Deniz Gözetleme Sistemi
Model Belirleme
Teklif Talep edilmesi
(1. AfiAMA)
Model Belirleme
Daha önceki SS‹K kararları iptal edilmifltir.
Proje yeni bir isim ve SS‹K kararıyla yeniden
bafllatılmıfltır.
TÇD hazırlanıp yayınlanmaya hazır hale
getirildi (1. AfiAMA ‹Ç‹N)
TÜRKSAT A.fi. ile T4A protokolü imzalanmıfltır.
01
E.51 TKRS Modernizasyonu
15.12.2010-559
02
E.54 Sahil Gözetleme Radar Sistemi
12.12.2006-340
03
E.55 Türk Silahlı Kuvvetleri Uydu
Muhabere Sistemi
E.60 Denizaltı Dalıfl Simülatörü
E.64 Yavuz Sınıfı Fırkateyn Yarı
Ömür Modernizasyonu
E.68 Hava Savunma Telsiz A¤ı
(Telsiz Network)
E.70.02 Barıfl Kartalı Sistemlerinin
HVBS ile Bütünleflmesi (HvBS-BU-ENT)
E.72 TSK Taktik Data Link Harekat
Merkezi Kurulumu Projesi
E.75 ATAK Helikopter Simülatörü
12.12.2006-341
Ortak Üretim
30.03.2007-360
05.12.2007-392
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
UHF, X, EHF Bandlarda
çalıflan Uydu Aktarıcıları
1 adet simülatör
4 adet Yavuz Sınıfı Fırkateyn
09.04.2008-420
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet telsiz a¤ı kurulumu
TÇD Hazırlık
TÇD hazırlanmıfltır.
Model belirleme çalıflmaları
gerçeklefltirilmifltir.
PTD revizyonu çalıflmaları devam etmifltir.
18.12.2008-459
Yurt ‹çi Gelifltirme
Bilgi sistemleri bütünlefltirme
TÇD Hazırlık
SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.
18.12.2008-456
Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet harekat merkezi kurulumu
TÇD Hazırlık
PTD revizyonu çalıflmaları devam etmifltir.
15.06.2010-534
Yurt ‹çi Gelifltirme
TÇD Hazırlık
SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.
15.06.2010-529
Yurt ‹çi Gelifltirme
ATAK Helikopteri
E¤itim simülatörü
Yangın E¤itim Simülatörü
TÇD Hazırlık
SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.
15.12.2010-558
06.01.2010-515
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
Atıfl E¤itim Simülatörü
27.207 adet Zırhlı Araç
Mürettebatı Kompozit Bafllı¤ı,
11,204 adet iç bafllık tedariki
1+3
TÇD Hazırlık
TÇD Hazırlık
SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.
TÇD çalıflmaları sürdürülmüfltür.
04
05
06
07
08
09
10
11
12
E.76 Orman Yangınları ile
Mücadele E¤itim Simülatörü
E.77 Atıfl E¤itim Simülatörü
Zırhlı Araç Mürettebatı Kompozit
Bafllık Projesi
TÇD Hazırlık
Model Belirleme
13
A¤ Destekli ve Çok Sensörlü Sualtı Keflif
Sistemi (AHTOPOT) Projesi
06.01.2010-516
Yurt ‹çi Gelifltirme
PTD Revizyon
14
15.12.2010-548
Yurtiçi Gelifltirme
15
Muharebe Sahası Tanıma
Tanıtma Sistemi Projesi
Gece Görüfl Dürbünü Tüp Projesi
15.06.2010-535
Lisans altında üretim
10.000 adet Tüp
TÇD Hazırlık
16.
Deniz Taktik Telsiz A¤ı (DETTA) Projesi
22.06.2005-284
30.03.2007-362
Yurtiçi Gelifltirme
1 adet sistem
SS‹K 1
2 adet prototip Sözleflme Görüflmeleri
B‹D yayımlanmıfltır. B‹D incelemesi
tamamlanmıfltır. Alınan bilgiler neticesinde
PTD revizyon çalıflmalarına bafllanmıfltır.
Sözleflme görüflmeleri devam etmifltir.
TÇD Hazırlık çalıflmalarına devam edilmifltir.
Yabancı tüp üreticileriyle görüflmeler yapılmıfl,
tesisleri incelenmifltir.
PTD revizyonu beklenmektedir.
61
ELEKTRON‹K HARP VE ALGILAYICILARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler
Sıra Proje Kodu / Adı
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
07.10.1996/96-3
08.10.1997/97-8 24.12.2001/01-17
08.10.1997-97/8 /04.12.2001-2001/11/
30.03.2007-365 05.12.2007-384
08.10.1997-97/8 10.12.2001 2001/13
Yurt ‹çi Gelifltirme
305 adet Füze ‹kaz Sistemi
Yurt ‹çi Gelifltirme
340 adet Sistem, 77.150 adet mühimmat
Yurt ‹çi Gelifltirme
04.04.2002-212/17.02.2006-300
Ortak Üretim
05 EH.06.01 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (EHTES) B2 Tedarik
06 EH.06.01 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (EHTES) K2 Tedarik
17.02.2006-299
22.07.2008-425
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurtdıflından Hazır Alım
217 adet LWR ve 217 adet SCPU sistemleri
217 adet RWR, 143 adet RFJ,
Radar ‹kaz Alıcısı (RWR) ve Radar Karıfltırıcısı’ndan
(RF Jammer) oluflan 60 adet elektronik harp sistemi
1 adet
1 adet
07 EH.06.01 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (EHTES) K1-K3 Tedarik
08 EH.06.03 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (Entegrasyon)
22.07.2008-425
17.02.2006-299
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
1’er adet
-
09 EH.07.01 Kara Konufllu Uzaktan ED/ET Kabiliyeti Kazanımı
10 EH.08 Radar Elektronik Destek Ve Elektronik Taarruz Sistemleri
(RADAR ED/ET)
11 EH.09 HF Kestirme (DF) Dinleme Sistemi (M‹LKED-4A)
06.03.2000-2000/09/05.12.2007/379
25.12.1998-98/29/01.09.1999-99/24
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 (bir) adet prototip sistem
2 adet Radar ED ve 1 adet Radar ET
25.12.1998-98/29/01.09.1999-99/24
Yurt ‹çi Gelifltirme
2 adet M‹LKED-4A Mobil HF D/K Sistemi
12 EH.09.01 V/UHF Karıfltırma Sistemi
13 EH.11 Müflterek Elektronik Harp Simülasyon Sistemi (MEHS‹M) Tedariki
25.12.1998-98/29/01.09.1999-99/24
03.10.2003-234
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet prototip
1 adet simülasyon sistemi
14 EH.13 LR-100 Elektronik Harp Programlama ve Simülasyon
19 01. 2005-265/17.02.2006-302/01.07.2009-483
Merkezi (EHPSM)
15 EH.14 Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezi
08.10.1997-97/8/09.04.2008/409
Mühendislik Hizmet Alımı Projesi (HEWS-HEHDEM)
16 EH.16.01 Sayısal Hesaplamalı Elektronik Taarruz Teknikleri (SAHET)
22.06.2005-284
17 EH.16.02 Elektronik Destek Sistemleri Elektronik Harp Veritabanlarının Birlefltirilmesi
22.06.2005-284
18 EH.16.03 AN/ALQ-178(V)3 EH Sistemi Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı
22.06.2005-284
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
LR-100 Elektronik Destek Ölçüm (ESM) sistemi için
Elektronik Harp Programlama ve Simülasyon Sistemi
-
AR-GE
AR-GE
AR-GE
1 Adet Kavram Gösterim Sistemi
1 adet
01 EH.01 HEWS Füze ‹kaz Sistemleri (MWS-TU)
02 EH.02 Karflı Tedbir Atma Sistemi/Mühimmat
03 EH.03 RWR, RF JAMMER, LWR ve SCPU Tedariki ve Entegrasyonu
04 EH.04 ‹kinci Paket F-16 Elektronik Harp Sistemleri (SPEWS-II)
62
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Ana Yüklenici
ASELSAN
Sözleflme Bedeli
Proje Aflaması
193.526.200
Üretim ve Teslimat
Sistem teslimatları (yedekler hariç) tamamlanmıfltır. Sistem entegrasyonları devam etmektedir.
Üretim ve Teslimat
PC SIM teslimatı yapılmıfltır. Mühimmatların pilot üretimleri yapılmıfltır. Sistem teslimatları ve entegrasyonları
devam etmektedir.
Sistem Tasarım çalıflmaları ve birinci grup helikopterler için entegrasyon tasarım çalıflmaları tamamlanmıfltır.
LRU Do¤rulama ve Çevre Testleri devam etmektedir.
Do¤rulama Testleri (LVT) tamamlanan ilk 3 prototipin kabulü gerçeklefltirilmifltir.
ASELSAN 101.694.992 $/34.689.000 TL
ASELSAN
482.981.877 $
Tasarım Dönemi
ASELSAN
228.330.000 $
Prototip Test ve
Seri Üretim Dönemi
Garanti
Sistem Garanti
HITL Takvim Yürürlü¤ü
Takvim Yürürlü¤ü
B2 ve IHAWK Garanti
K2 Tasarım
Tasarım Dönemi
Garanti
OERLIKONCONTRAVES S.p.A.
OST Ltd.
9.900.000
18.980.000
IRMAX
HAVELSAN
45.922.116
3.659.126
2010 Geliflmeleri
Garanti dönemi faaliyetleri devam etmifltir.
HITL Opsiyonu imzalanmıfltır.
ASELSAN
21.250.000
ASELSAN
M‹LSOFT
14.800.000 $
10.800.000
M‹LSOFT
17.780.000
Üretim ve Teslimat
TÜB‹TAK-B‹LGEM
36.688.096 TL
Sözleflme Yürürlük
Sözleflme yürürlük aflaması devam etmifltir.
B2 ve IHAWK entegrasyonu garanti dönemi faaliyetleri ile K2 entegrasyonu tasarım faaliyetleri devam
etmifltir.
SGÖD Dokümanı onaylanmıfltır. 3 Aralık 2010 tarihinde 1.Evre tamamlanmıfltır.
Sistemlerin arızalı oldukları dönemler dikkate alınarak garanti süresi uzatılacaktır. Seri üretim sözleflmesine
iliflkin K.K.K.lı¤ı görüflleri beklenmektedir.
Sistemlerin Geçici Kabul’ü yapılmıfl ve Birlik Denemeleri gerçeklefltirilmifltir. Garanti Süresi Mayıs 2013
tarihinde sona erecektir. ‹lave kabiliyetler için Kabul Muayene ve Test faaliyetleri gerçeklefltirilecektir.
Sistem Gerekleri Gözden Geçirme Toplantısı gerçeklefltirilmifltir.
Bakım Onarım Destek Sözleflmesi ihalesi sonuçlanıncaya kadar idamesinin sa¤lanması ve farkın SSM’ye
firma tarafından geri ödenmesi hususlarını ihtiva eden Protokol imzalanarak yürürlü¤e girmifltir.
EHPSM Sistemi Geçici Kabulü gerçeklefltirilmifltir. Yeni Nesil LR-100(LOT II)ye yönelik çalıflmalar devam
etmifltir.
Sözleflme imzalanmıfltır.
TÜB‹TAK UEKAE
TÜB‹TAK-UEKAE
TÜB‹TAK–UEKAE
6.771.957 TL
3.584.467 TL
1.969.792 TL
Tasarım Dönemi
Üretim ve Teslimat
Garanti
Tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Geçici kabule yönelik çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir.
Garanti süreci devam etmifltir.
ASELSAN
ASELSAN
82.158.614 TL/15.034.330 $
26.000.000 $
Garanti
Tasarım Dönemi
Tamamlandı
63
ELEKTRON‹K HARP VE ALGILAYICILARI PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra Proje Kodu/Adı
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
Proje Aflaması
06.03.2000/170
01.07.2009/481
15.06.2010/530
EH.10 Genelkurmay Radar Karıfltırma
01.07.2009-486
Aldatma Simülatörü ve Muhabere Karıfltırma
Aldatma Simülatörü Tedariki
Yurt içi gelifltirme
Hazır alım (platform)
4 adet Hava
Platformunda Uzaktan
ED/ET Sistemi
1 (bir) adet radar ve 1 (bir)
adet muhabere aldatma ve
karıfltırma simülatörü
TÇD Hazırlık
TÇD Hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
TÇD Hazırlık
EH.14 Helikopter Elektronik Harp
08.10.1997-97/8
Destek Merkezinin Kurulması ve Teknik 09.04.2008/408
Destek Hizmeti Tedariki (HEWS-HEHDEM)
EH.16.05 Do¤rudan Dizi Genifl Spektrumlu 22.06.2005-284
Elektromanyetik Sinyallerin Tespiti ve
Karıfltırılması Projesi (DDGS)
EH.16.06 Sahte Hedef EH Teçhizat
30.03.2007-362
Yurt ‹çi Gelifltirme
TÇD hazırlık çalıflmalarına bafllanmıfltır.
TÜB‹TAK B‹LGEM ile Teknik Hizmet
Protokol’ü imzalanması amacıyla çalıflmalar
yürütülmüfltür.
Sözleflme imzalanmıfltır.
EH.07.02 Hava Konufllu Uzaktan
ED/ET Teçhizatı
EH. Yavuz Sınıfı Fırkateyni Milli
05.12.2007-392
Elektronik Harp Suiti
06.01.2010-508 (Revizyon)
EH. GÜRZ projesi
30.03.2007-362
Seri Üretim Radar Elektronik Destek Ve Elektronik
Taarruz Sistemleri (RADAR ED/ET)
Yakından Karıfltırma Projesi (‹HA Platformu)
HF Karıfltırma Sistemleri Tedari¤i
EH.ALTAY Tankı Aktif Koruma Sistemi
15.12.2010-563
(AKKOR) Projesi
EH.AN/ALQ-178(V)3 P/R EH Sistemi
22.06.2005-284
Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı
EH.F-16 Elektronik Harp Kendini
30.03.2007-362
Koruma Podu Projesi (EH PODU)
EH.Kızıl Ötesi (IR) Tabanlı Füze ‹kaz Sistemi
Gelifltirilmesi Projesi
EH.Enstürmante Edilmifl IR Güdümlü
Silah Gelifltirilmesi Projesi
Yurt ‹çi Gelifltirme
AR-GE
Hizmet Sözleflmesi Sözleflme Görüflmeleri
2010 Geliflmeleri
-
P‹TD Hazırlık
‹lk aflamada 1 (bir) adet
sistem gelifltirilmesi
planlanmaktadır.
Yurt ‹çi Gelifltirme
4 (dört) adet Milli EH süiti
1 (bir) adet Mühendislik Prototipi
AR-GE
2 (iki) adet prototip
Fizibilite Çalıflması
10. SAVTEK ÇG toplantısı do¤rultusunda
DDGS Projesi’nin TÜKA kaynaklı TSK projesi
olarak devam edilmesi kararı alınmıfltır.
P‹TD Dokümanı nihai hale getirilmifltir.
TÇD Hazırlık
TÇD Hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.
Fizibilite Çalıflması
Yurt ‹çi Gelifltirme
-
SAVTEK ÇG toplantısı kararları çerçevesinde
proje Müsteflarlı¤ımıza devredilmifltir.
Fizibilite Çalıflması
‹lk aflamada Merkezi Yönetim
Alt Sistemi gelifltirilmesi,
üretimi ve entegrasyonu
1 adet
PTD Beklenmektedir
Bafllangıç
TÇD
AR-GE
Prototip
Yurt ‹çi Gelifltirme
AR-GE
TÜB‹TAK–UEKAE
AR-GE ‹lk aflamada 1 (bir) adet Prototip Teklif De¤erlendirme
sistem gelifltirilmesi planlanmaktadır.
AR-GE
Fizibilite Çalıflması
AR-GE
-
Fizibilite Çalıflması
TÇD yayımı gerçeklefltirilmifltir. Teklif
bekleme aflaması devam etmektedir.
P‹TD çalıflmaları ve teklif alınmasına yönelik
faaliyetler yürütülmüfltür.
ASELSAN A.fi. teklifi alınmıfltır.
P‹TD çalıflmaları yürütülmüfltür.
P‹TD çalıflmaları yürütülmüfltür.
65
ROKET, FÜZE VE MÜH‹MMAT PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler
Sıra Proje Kodu / Adı
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
01 R.02 Uzun Menzilli Tanksavar Füze
07.11.2003-237
Yurt ‹çi Gelifltirme
Seri üretim dönemi öncesinde belirlenecektir.
02 R.03 Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
07.11.2003-237
Yurt ‹çi Gelifltirme
Seri üretim dönemi öncesinde belirlenecektir.
30.06.2006-323/09.04. 2008-410
07.10.1996-4/07.10.2002-225
17.02.2006-287/15.06.2010-524
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
80 adet silah, 860 adet mühimmat
158 adet KMS Sistemi (70 adet Atılgan, 88 adet Zıpkın)
45 adet Çekili, 45 adet Kunda¤ı Motorlu (Otonom) Sistem
06 R.08 Kunda¤ı Motorlu Namlulu Alçak ‹rtifa Hava Savunma Silah 17.02.2006-289/09.04.2008-413/01.07.2009-469
Sistemi (KMNA‹HSSS)
07 R.15 Penguin MK2 Mod7 G/M
05.12.2007-383/09.04.2008-411
Yurt ‹çi Gelifltirme
42 adet Silah Sistemi, 14 adet Komuta Kontrol Sistemi
Yurtdıflından Hazır Alım
03 R.04 Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
04 R.05 Kaideye Monteli Stinger (KMS)
05 R.06 Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi
66
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
08 R.17 Modern Piyade Tüfe¤i
05.12.2007-394/18.12.2008-436
Yurt ‹çi Gelifltirme
16 adet ilave G/M, 24 adet G/M
için depo seviyesi bakım hizmeti
191.471 adet
09 R.18 Modern Makineli Tüfek
10 R.19 40 mm Çift Namlulu Bafl Top Tedariki
11 R.20 Havadan Taflınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs
05.12.2007-395/15.06.2010-526
22.01.2008-402
09.04.2008-416/01.07.2009-470
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
5042 adet
4 adet
106 adet
12 R.24 76 mm Bafl Top Tedariki
13 R.23 35 mm Oerlikon Atefl ‹dare Cihazı Modernizasyonu ve Tedariki
09.04.2008-407
09.04.2008-414/01.07.2009-469
Yurtdıflından Hazır Alım
Yurt ‹çi Gelifltirme
1 adet
57 adet
14 R.25 35 mm Oerlikon Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki
15 R.26 Sahil Güvenlik Botları Silah ve Silah Sistemleri Modernizasyonu (STAMP)
18.12.2008-460/06.01.2010-498
18.12.2008-461/01.07.2009-471
Yurt ‹çi Gelifltirme
Yurt ‹çi Gelifltirme
118 adet 35mm çekili topun modernizasyonu
21 adet
Ana Yüklenici
Sözleflme Bedeli
Proje Aflaması
ROKETSAN
76.688.476
(Gelifltirme Dönemi)
43.448.750 TL
+ 42.210.119
99.982.515 $
283.109.710 $
54.095.500
(Çekili A‹HSFS Tasarım
Dönemi Sözleflmesi)
120.326.449
Prototip Dönemi
(Gelifltirme Dönemi)
Prototip Dönemi
(Gelifltirme Dönemi)
Üretim ve Teslimat/Garanti
Üretim ve Teslimat/Garanti
Tasarım Dönemi (Çekili
A‹HSFS) Sözleflme
Müzakeresi (A‹HSFS)
Tasarım ve
Gelifltirme Dönemi
Üretim ve Teslimat
ROKETSAN
Rosoboronexport/Rusya Federasyonu
ASELSAN
ROKETSAN (Çekili A‹HSFS Tasarım
Dönemi Sözleflmesi)
ASELSAN
Kongsberg Defence & Aerospace
AS/Norveç
MKEK
283.394.343 NOK
9.639.970 $+8.972.416 $
Tasarım ve
(opsiyon bedeli)
Gelifltirme Dönemi
MKEK 19.798.326 TL + 2.952.233 $ Tasarım ve Gelifltirme Dönemi
Oto Melara/‹talya
15.200.000
Üretim ve Teslimat/Garanti
MKEK 35.288.606 $+13.450.208 $
Tasarım ve
(Opsiyon bedeli)
Gelifltirme Dönemi
Oto Melara/‹talya
5.880.000
Üretim ve Teslimat
ASELSAN (KMNA‹HSSS Projesi Tasarım
Tasarım ve
ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi
Gelifltirme Dönemi
Bedeli içerisinde yer almaktadır.)
ASELSAN 71.354.693 TL+10.586.401 Tasarım ve Gelifltirme Dönemi
ASELSAN
9.500.000
Üretim ve Teslimat
2010 Geliflmeleri
Alt Sistem Gelifltirme ve Test Aflaması faaliyetlerine devam edilmifltir.
Tasarım Dönemi baflarıyla tamamlanmıfl ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.
Silah ve mühimmat teslimatları tamamlanmıfltır.
22 adet Zıpkın Sistemi teslim edilmifltir.
Aselsan A.fi. ile A‹HSFS Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesine iliflkin müzakereye bafllanılmıfltır.
Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.
Üretim faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
Ön Tasarım Aflaması baflarıyla tamamlanmıfl, Kritik Tasarım Aflaması çalıflmalarına devam edilmifltir.
Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.
2 adet Bafl Top teslim edilmifltir.
Kavramsal Tasarım Aflaması baflarıyla tamamlanmıfl, Sistem Tasarım Aflaması ve Ön Tasarım
Aflaması faaliyetlerine devam edilmifltir.
Üretim faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır. (KMNA‹HSSS Projesi Tasarım ve Gelifltirme
Dönemi Sözleflmesi kapsamında ele alınmıfltır.)
Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.
1 adet STAMP Sistemi teslim edilmifltir.
67
ROKET, FÜZE VE MÜH‹MMAT PROJELER‹
Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
Sıra Proje Kodu/Adı
01
02
03
4.
Tek Er Tarafından Kullanılan Orta
Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı
R.09 Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi
R.10 Orta ‹rtifa Hava Savunma
Füze Sistemi
R.16 Otomatik Bomba Atar
SS‹K Kararları
Tarih ve Numaraları
Proje Modeli
Tedarik Miktarı
Proje Aflaması
06.01.2010-518
Yurt ‹çi Gelifltirme
TÇD Hazırlık
30.06.2006-321
Yurtdıflından Hazır Alım
Seri üretim dönemi
öncesinde belirlenecektir.
4 batarya
30.06.2006-322
06.01.2010-504
15.06.2010-525
05.12.2007-393
06.01.2010-519
Yurtiçi Gelifltirme
1 adet Tabur Karargahı
+ 3 adet Batarya
Sözleflme Müzakeresi
Yurt ‹çi Gelifltirme
545 Adet
-
Teklif De¤erlendirme
2010 Geliflmeleri
Yapılabilirlik Etüdü hazırlanmıfltır.
Teklif De¤erlendirme çalıflmalarına devam
edilmifltir.
Aselsan A.fi. ile O‹HSFS Tasarım ve
Gelifltirme Dönemi Sözleflmesine iliflkin
müzakereye bafllanılmıfltır.
‹ptal edilmifltir.
69
‹leri Teknoloji Endüstri Parkı ve
Havaalanı Projesi
Mühendislik ve Ticaret A.fi. (STM) ortaklı¤ında 4 Mart 2010 tarihinde kurulmufltur.
Sabiha Gökçen Havaalanı 2010 yılında;
7.665.021 iç hat, 3.933.005 dıfl hat olmak
üzere toplam 11.598.026 yolcuyu a¤ırlamıfltır. Havaalanı, bu trafik rakamları ile
Türkiye havalimanları arasında iç hatlarda
ikinci, dıfl hatlarda ise üçüncü sıraya
yükselmifltir. Havaalanı ve Teknopark
birimlerine iliflkin Master Plan çalıflması
Sivil Havacılık Genel Müdürlü¤ü tarafından onaylanmıfltır. Master Plan öngörüleri
do¤rultusunda II. pistin inflasına yönelik
olarak, teknik fizibilite çalıflması tamamlanmıfl olup, pistin projelendirilmesine
bafllanılmıfltır. Havaalanı’nın mevcut hava
tarafı kapasitesinin artırılması amacıyla,
hava tarafı çevre yolu inflası tamamlanmıfl
olup, ilave apron, hızlı çıkıfl taksi yolları
ve küçük uçak hangarı projelendirme
çalıflmalarına bafllanmıfltır.
Teknopark ‹stanbul’da yer alması düflünülen hedef endüstriler:
THY Teknik-Pratt Whitney ortaklı¤ında
kurulan Türk Motor Merkezi (TEC) Ocak
2010 tarihinde faaliyete geçmifltir. 2010
yılı Mart ayında THY Teknik tarafından
Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi’nin
inflaatına bafllanılmıfltır.
TEKNOPARK ‹STANBUL
8 Ekim 1987 tarih ve 87/6 sayılı ve 3 Mayıs
1999 tarih ve 99/10 sayılı Savunma Sanayii
‹cra Komitesi Kararları ile temelleri atılan
Teknopark ‹stanbul, ‹leri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi (‹TEP)’nin en önemli
bileflenidir.
Teknopark ‹stanbul Yönetici fiirketi, 4691
sayılı Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
kanunu kapsamında, Savunma Sanayii
Müsteflarlı¤ı (SSM), ‹stanbul Ticaret Odası
(‹TO), ‹stanbul Ticaret Üniversitesi (‹T‹CÜ),
Havaalanı ‹flletme ve Havacılık Endüstrileri
A.fi. (HEAfi) ve Savunma Teknolojileri
70
• Uzay ve Havacılık teknolojileri
• Gemi ‹nflaat ve Denizcilik Teknolojileri
• Savunma Teknolojileri
• Elektronik
• Telekomünikasyon
• Aviyonik
• Deniz Elektroni¤i
• Mikro-ifllemciler
• Nano ve Mikro Malzemeler
• Otomasyon ve Robot Teknolojileri
• Enerji
• Bio-Teknoloji
• Otomotiv Teknolojileri
‹lk katılımcılarını 2011 yılı içinde kabul
etmeye bafllayacak olan Teknopark
‹stanbul’un, ileriye dönük hedeflerinin
baflında, 25 yıllık bir geliflme süresi sonunda yaklaflık 720.000 m kapalı alanda
toplam 900’ün üzerinde firma ile 18.000
’den fazla uzman Ar-Ge ve nitelikli personelin çalıflması yer almaktadır. Bu süreç
içinde ileri teknoloji alanında en az %10’u
üretime dayanan 10 milyar ABD Doları
de¤erinde yerel katkı yaratılması amaçlanmaktadır.
2010 yılı içerisinde,
• Teknopark ‹stanbul A. fi. Savunma
Sanayii Müsteflarlı¤ı (SSM), ‹stanbul
Ticaret Odası (‹TO), ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi (‹T‹CÜ), Havaalanı ‹flletme ve
Havacılık Endüstrileri A.fi. (HEAfi) ve
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve
Ticaret A.fi. (STM) ortaklı¤ında 4 Mayıs
2010 tarihi itibariyle faaliyete bafllamıfltır.
• Teknopark ‹stanbul’un altyapı ve
üstyapısının oluflturulması çalıflmalarına
bafllanmıfltır. Bu kapsamda, Teknopark
‹stanbul alanının altyapısının kurulmasına
yönelik çalıflmalar için Kamu ‹hale Mevzuatı ile ihale hazırlıkları yapılmıfltır.
• ‹lk Ar-Ge ve ‹dari Binası için Mimari
Projesi Yarıflması düzenlenmifl, mimari
proje seçilmifltir. Seçilen binanın uygulama projeleri hazırlanmıfltır.
• Ekolojik, yeflil, enerji verimli teknopark
oluflturulması amacıyla Teknopark ‹stanbul alanının ekolojik olarak de¤erlendirilmesi amacıyla çalıflmalar yapılmıfltır.
Bu çerçevede, Teknopark ‹stanbul
alanının, ekolojik, yeflil, enerji verimli
teknopark oluflturulması amacıyla yerleflim planları hazırlanmıfltır.
• www.teknoparkistanbul.com internet
sayfası yayına bafllamıfl olup online firma
baflvuruları alınmıfltır.
• 12 Kasım 2010 tarihinde Genel Müdür
Turgut fiENOL göreve bafllamıfltır.
• Organizasyon yapısı oluflturulmaya
bafllanmıfl, 2010 sonu itibariyle 5 personel
göreve bafllamıfltır.
• Teknopark ‹stanbul Dünya Teknoparklar
Birli¤i (IASP)’ne üye olmufltur.
• Teknopark ‹stanbul, Güney Kore
Daedeok Innopolis’de 23-26 Mayıs
tarihlerinde gerçeklefltirilen 27. Dünya
Teknoparklar Birli¤i konferansına katılmıfltır.
• 7-8 Aralık 2010 tarihlerinde ‹stanbul
Sanayi Odası’nın düzenledi¤i 9. Sanayi
Kongresi ve ‹novasyon sergisinde Teknopark ‹stanbul tanıtılmıfltır.
• Teknopark ‹stanbul Türkiye Teknoloji
Gelifltirme Bölgeleri Derne¤i üyesi
olmufltur.
D. 2010 YILI
PERFORMANS SONUÇLARI
SSM 2010 yılı faaliyetlerinin, Performans
Programı kapsamında belirlenen performans
göstergelerine iliflkin gerçekleflmeler afla¤ıda
verilmifltir:
%52.1
Dıfla ba¤ımlılık ve Silahlı
Kuvvetlerimizin caydırıcılı¤ına iliflkin
göstergeler
%45.7
%25
40
%44.2
%36.7
50
%41.6
60
30
fiekil 12 TSK ‹htiyaçlarının
Yurtiçinden Karflılanma Oranı
20
2000-2004
0
5
10
15
20
25
30
35
6.
27.
2001-2005
2002-2006
2003-2007
2004-2008
9.
9.
9.
8.
22.
21.
24.
29.
‹hracat s›ralamas›
2010
2009
2008
2007
2003
0
2006
10
2005-2009
11.
21.
fiekil 13 5 Yıllık Birikimli Verilerle
Türkiye’nin ‹hracat-‹thalat
Sıralaması
(Kaynak: SIPRI)
‹thalat s›ralamas›
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
71
Türk savunma sanayiinin rekabet
gücüne yönelik göstergeler
1.500
1.720
1.337
2.000
1.591
2.319
2.317
2.500
1.301
fiekil 14 Türk Savunma
Sanayii Firmalarının Toplam
Dolaysız Cirosu
2.010
3.000
2.733
milyon$
1.000
72
634
2010
670
2009
666
Toplam Ar-GE harcamas›
2009
143
2010
206
505
510
228
2008
90
2006
120
79
2005
Özkaynaktan Ar-GE
2007
64
2004
58
2003
0
345
400
200
576
Savunma d›fl› havac›l›k sanayi ihracat›
600
fiekil 16 Türk Savunma Sanayii
Firmalarının Gerçeklefltirdikleri
Ar-Ge Harcamaları
(Kaynak: SASAD)
2008
420
2007
352
2006
2005
2004
2003
Savunma ürünleri ihracat›
2010 toplam S&H ihracat›
853.5 milyon $
2010
219
2009
162
2008
337
fiekil 15 Türk Savunma Sanayiinin
‹hracat Performansı
(Kaynak: SASAD ve SSM Anketi)
196
331
135
195
208
2007
2006
2005
2004
0
2003
500
Tedarik faaliyetlerine yönelik
göstergeler
10.221
2006
23.266
17.445
9.687
7.957
2004
2005
7.448
5.448
15.000
2003
20.000
10.000
18.923
25.000
24.462
milyon$
fiekil 17 Sözleflmesi ‹mzalanmıfl
Projelerin Toplam Bedeli
2010
2009
2008
2007
0
2002
5.000
821
Gün
300
497
506
fiekil 18 Tedarik Projelerinde
Süreler
298
400
278
227
319
500
292
413
600
365
700
491
577
800
200
2010
2009
2008
Ortalama TÇD sözleflme süresi
Yay›mlanan TÇD say›s›
10
11
16
15
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
10
fiekil 19 Yayımlanan TÇD ve
‹mzalanan Sözleflme Sayısı
6
8
11
16
20
16
18
21
20
25
30
26
Ortalama PTD-TÇD süresi
2007
2005
0
2006
100
‹mzalanan sözleflme say›s›
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
73
STRATEJ‹K AMAÇ 2 Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve
uluslararası alanda rekabet edebilecek flekilde yapılandırmak
Gösterge
Savunma sanayi firmalarının
dolaysız cirosu (SASAD anketi)
TSK ihtiyaçlarının yurt içi
imkanlarla karflılanma oranı
Savunma ürünleri ihracat
tutarı (SASAD anketi)
Savunma harici havacılık
sanayii ürünleri ihracatı
Savunma harici havacılık
sanayii ihracatında offsetin payı
Toplam “savunma ve
havacılık” ihracatı
Toplam savunma ihracatında
offsetin payı
Bugüne kadar alınan offset
taahhüdü
Bugüne kadar gerçekleflen
offset
Bugüne kadar taahhüdü alınmıfl
offset yükümlülüklerinde gerçekleflme
Halen taahhüdü alınmıfl
offset yükümlülükleri (backlog)
Sözleflmeye ba¤lanan
Ar-Ge proje sayısı
Sözleflmeye ba¤lanan
Ar-Ge projelerinin tutarı
Fuarlar için harcanan tutar
Uçufla elverifllilik sertifikasyon
çalıflması yürütülen proje sayısı
Kalite güvence temsilcisi
görevlendirilen firma sayısı
Firmaların uluslararası
Ar-Ge projelerine katılım
baflvurusu
Ölçü Birimi
2006
2007
2008
2009
2010
Milyar $
1,720
2,010
2,317
2,319
2,733
Oran
%37
% 41,7
% 44,2
% 45,7
%52,1
Milyon $
352,0
420,0
576,3
670
633,5
Milyon $
134,9
195,4
207,6
162
219,3
Oran
94,7%
93,8%
60,7%
% 58,4
% 59,3
Milyon $
486,9
615,4
783,9
832
853,5
Oran
%37
%45
%38,8
% 41,3
% 60,2
Milyar $
-
-
8,2
12,4
13,26
Milyar $
-
-
3,95
4,49
5,3
Oran
% 108
% 112
% 112
% 113
VY
Milyar $
-
-
4,2
7,9
7,97
Adet
7
9
0
5
3
TL
31.527.412
134.670.304
0
30.508.463
29.692.573
Milyon $
Adet
1,78
3
2,68
4
2,90
5
2,56
6
2.8
5
Adet
10
20
22
30
28
Adet
VY
14
13
25
VY
Tablo 7 Sanayi ve Teknoloji Yönetiminin Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
75
STRATEJ‹K AMAÇ 3 Uluslararası iflbirli¤ini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve
güvenlik projelerine aktif katılım sa¤lamak
Gösterge
‹htiyaçların efllefltirilmesi sonucu katılım
için resmi giriflimde bulunulan uluslararası projeler
‹cra komitesi kararı alınmıfl
uluslararası iflbirli¤i projeleri
NATO savunma ihalelerine
iliflkin yapılan e¤itim-toplantı
NATO savunma ihalelerine
yerli firmaların verdi¤i teklif
NATO savunma ihalelerini
kazanan yerli firma sayısı
NATO savunma ihaleleri
kapsamında alınan ifl tutarı
Ölçü Birimi
2006
2007
2008
2009
2010
Adet
1
6
4
2
1
Adet
2
1
1
-
-
Saat
32
50
128
72
Adet
112
212
VY
3 CNAD
toplantısı,
4 adet firma
bilgilendirme
aktivitesi
VY
16
Adet
61
36
VY
VY
1
Milyon $
31
19
VY
VY
27
Tablo 8 Uluslararası ‹flbirli¤inin Gelifltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri
76
STRATEJ‹K AMAÇ 4
Kurumsal yapıyı etkinlefltirmek
Gösterge
Ölçü Birimi
2006
2007
2008
2009
2010
Toplam alınan e¤itim
Saat
1.933
11.645
5525
E¤itim için harcanan tutar
Kifli baflına düflen e¤itim süresi
Çalıflan baflına biliflim
altyapısı maliyeti
Kurum lehine sonuçlanan
dava sayısı
Kuruma yeni açılan dava sayısı
SSM personeli tarafından
yazılan makale sayısı
Elektronik ‹mza ile
Üretilen Evrak Sayısı
TL
Saat
TL
70.118
VY
4.000
236.868
42
4.537
6702
(e¤itim)
534
(konferans)
272.558
23
2.500
795.884
15
4174
9216
(e¤itim)
1050
(konferans)
467.593
28
4388
Adet
10
12
11
1
8
Adet
Adet
5
VY
4
25
3
18
5
13
5
10
Adet
-
-
1.269
1.510
21.048
Tablo 9 Kurumsal Yapının Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
77
IV.KURUMSAL
KAB‹L‹YET VE
KAPAS‹TEN‹N
DE⁄ERLEND‹RMES‹
Kurumsal yetkinli¤i de¤erlendirmenin en
sa¤lıklı yönteminin sonuç bazlı yaklaflım
oldu¤undan hareketle, Müsteflarlı¤ımızın
çıktıları afla¤ıda rakamsal veriler ile desteklenmek suretiyle özetlenmifltir:
• Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon
ihtiyaçlarının yurtiçinden karflılanma oranı
(Y‹KO) 2010 yılı itibarıyle %52,1’e ulaflmıfltır. Sözkonusu gösterge hem teknolojik
açıdan dıfla ba¤ımlılı¤ı, hem de ekonomik
açıdan kaybımızı göstermesi açısından
önem taflımaktadır.
• Dolaysız sektör cirosu bir önceki yıla
kıyasla %17,8 artıflla 2,73 milyar ABD Doları olarak gerçekleflmifltir. Keza firmalarımız arasındaki iflbirli¤ini ölçen dolaylı
sektör cirosu da bir önceki yılın %27 üze-
rinde bir performans göstererek 755
milyon ABD Doları olarak gerçekleflmifltir.
• Sektörün sürdürülebilirli¤i açısından
kritik önem taflıyan savunma ürünleri ihracatı ise küçük bir düflüfl göstererek 634
milyon $ olmufltur. Bu rakama, savunma
sektörünün bir yan ürünü olarak ortaya
çıkan savunma dıflı havacılık sanayiinin
209 milyon $’lık ihracat performansı da
dahil edildi¤inde toplam “savunma ve
havacılık ihracatı” 853,5 milyon dolar ile
bir önceki yılın üzerine çıkabilmifltir.
• Özellikle 2004 yılından itibaren Müsteflarlı¤ımızın ifl yükü sürekli bir artıfl göstermektedir. 2010 yılına gelindi¤inde yürürlükteki proje sayımız 269’a, yönetti¤imiz
bütçe (sözleflmeye ba¤lanmıfl proje bedelleri toplamı) 38 milyar TL’ye ulaflmıfltır.
• 2010 yılı içerisinde Müsteflarlı¤ımızca
7 adet ve yaklaflık 62 milyon TL bedelli
Ar-Ge projesi imzalanmıfltır. Bununla birlikte standart sözleflme formatlarında
yapılan de¤ifliklik ile projelere kısıtlı da
olsa bir Ar-Ge yükümlü¤ü ilave edilmifltir.
Di¤er taraftan firmalarımızın özkaynaklarıyla gerçeklefltirdikleri Ar-Ge yatırımları
143 milyon $; dıfl finansman dahil gerçeklefltirdikleri toplam Ar-Ge harcamaları
666 milyon $ olarak gerçekleflmifltir.
• 2010 yılı içerisinde gerçekleflen offset
miktarı 686 milyon $ olmufltur. 2010 yıl
sonu itibarı ile halen 7,97 milyar $ tutarında bir SK/O yükümlülü¤ü bulunmakta ve
savunma firmalarımızın gelecekte
üstlenebilecekleri bir iflyükü oluflturmaktadır.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
79
• Yıl içerisinde toplamda 9216 saat e¤itim
ve 1050 saat konferans katılımı gerçekleflmifl; personel baflına ortalama 28 saat
e¤itim alınmıfl; bu alana harcanan toplam
tutar 467.593 TL olarak gerçekleflmifltir.
• Projelerin tasarım sürecinin, üretim
faaliyetlerinin, test ve kabul ifllemlerinin
yüklenici tesislerinde ve sürekli takip
edilmesi amacıyla, savunma firmalarında
kalite güvence temsilcisi bulundurulmaktadır. Bu çerçevede halen 28 yüklenici
firma tesisinde 43 personel görev yapmaktadır.
• ‹lk kez 2008 yılında pilot uygulaması
gerçeklefltirilen 360 derece performans
de¤erlendirme sistemi iyilefltirilerek 2010
yılında da uygulanmıfltır.
• Sektör performansının bilimsel yaklaflımlarla takibine yönelik hazırlık çalıflmaları tamamlanmıfl; ilk kez olarak 2010
yılında Savunma Sanayii 25 Analiz Çalıflması gerçeklefltirilmifltir. Bu çalıflma çer-
çevesinde veri toplama sistemati¤i
oluflturulmufl, firmaların mali analizleri
gerçeklefltirilmifltir. Analizler neticesinde,
SSM Stratejik Planında öne çıkarılan
konular esas alınarak ödül kategorileri
belirlenmifl ve firmalarımıza plaket verilmifltir.
• Savunma Sanayii Gündemi Dergisi 2010
yılında “Modelleme-Simülasyon”,
“‹nsansız Araçlar” ve “Savunma Sektörünün 25 Yılı” temaları ile üç sayı olarak
yayımlanmıfltır.
• Müsteflarlı¤ımızda üniversite ö¤rencilerine yönelik olarak, ilki 2009 yılında
gerçeklefltirilen “Tanıtım ve Ö¤renci
Bilgilendirme Programı” 26-30 Temmuz
2010 tarihleri arasında düzenlenmifl; 62
ö¤renci katılım sa¤lamıfltır.
• Kamuoyunda kurumun bilinirli¤ini
artırmak ve tercih edilen bir kurum olmak
amacıyla, 2010 yılında Bilkent Üniversitesi,
Baflkent Üniversitesi, ‹TÜ, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, TOBB Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi’nde stand açılarak ve sunumlar
yapılarak ö¤rencilerle paylaflım sa¤lanmıfltır.
• Müsteflarlı¤ımız tarafından Milli E¤itim
Bakanlı¤ı’nın “E¤itime % 100 Destek”
Kampanyası kapsamında bir sosyal
sorumluluk projesi olarak, 30 Nisan 2010
tarihinde düzenlenen Kermesten elde
edilen gelirlerle Ankara ili Akyurt ilçesi
Cücük Köyü ‹lkö¤retim Okulu ile Mamak
ilçesi Köflklüdere ‹lkö¤retim Okulu’nun
bakım ve onarımı gerçeklefltirilmifltir. Aynı
okul ö¤rencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaret
edilmifltir.
Di¤er taraftan Müsteflarlı¤ın güçlü ve
gelifltirmeye açık yönlerine iliflkin de¤erlendirmelerimiz afla¤ıda özetlenmifltir:
Üstünlükler
Geliflmeye Açık Yönler
• Savunma sistemleri tedariki ve proje
• Yürütülen projeler ve gerçeklefltirilen
yönetimi konusunda Müsteflarlı¤ın 25
faaliyetler dikkate alındı¤ında hizmetlerin
yıllık tecrübesi ve uzmanlaflmanın
sınırlı sayıda personel ile
sa¤lanması
gerçeklefltirilmesi
• 3238 sayılı Savunma Sanayii Hakkında
Kanun ile kurulan etkin tedarik
mekanizması
• Sürekli bir finansman kayna¤ı olarak
Savunma Sanayii Destekleme Fonu
• Geliflmeye açık yönetim anlayıflı ve üst
yönetici liderli¤i
• Yürütülen projelerin ülke savunması ile
TSK’nın modernleflmesine ve
• Proje gruplarında mali-finansman
yönetim kültürü eksikli¤i
• Proje gruplarında iflyükü paylaflımı
sistemati¤i eksikli¤i
• ‹hracat ve Ar-Ge’nin teflviki için düzenli
kaynak yaratılamaması
• Mükemmeliyet a¤larının ve Ar-Ge
konseptinin uygulamaya aktarılamayıflı
caydırıcılı¤ına sa¤ladı¤ı katkı
• Savunma Sanayi Destekleme Fonunun
• Strateji gelifltirme kapasitesinin
kullanımına iliflkin planlama eksikli¤i
güçlenmesi; yazılı hedeflerle ve
• Kurumiçi birimler arasında iletiflim
performans göstergelerine dayalı stratejik
problemleri
yönetim yaklaflımının uygulanması
• Üst yönetici liderli¤ine duyulan ihtiyacın
sürmesi
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
81
V. ÖNER‹ VE
TEDB‹RLER
SSM, stratejik yönetim yaklaflımına geçifl
konusunda gerekli organizasyonel düzenlemelerini gerçeklefltirmifl, tespit etti¤i
amaç ve hedeflere iliflkin gerçekleflmelerin takibi amacıyla ihtiyaç duyulan altyapıyı oluflturmufltur. Stratejik yönetim sürecinde geride kalan 4 yılın sonunda, üst
yönetici liderli¤ine ba¤ımlılı¤ın büyük
oranda devam etti¤i; bununla birlikte
stratejik yönetim kültürünün yerleflmeye
baflladı¤ı de¤erlendirilmektdir.
Artan ifl yüküne paralel olarak personel
sayısında yıllar içerisinde arzu edilen
artıflın sa¤lanamaması sebebiyle bugün
gelinen noktada, yaklaflık maliyeti 25
milyar dolara ulaflan proje portföyü, son
dönemdeki personel artıflına ra¤men,
hala sınırlı sayıda personel ile yürütülmektedir. Bu çerçevede, nitelikli personel
sayısının artırılması amacıyla düzenli
olarak personel alımını sa¤layacak önlemlerin alınması elzemdir.
Kurumun gelece¤inin inflası adına nitelikli
personelin ifle alınması, bu kiflilerin gerekli
donanıma kavuflturulması, üretkenliklerinin sa¤lanması ve elde tutulması için
gerekli stratejik insan kaynakları yönetimi
çabalarının sürdürülmesi ve bunun bilimsel temellere dayandırılması büyük önem
taflımaktadır. 2007 yılından itibaren
gerçeklefltirilen uzman yardımcısı istihdamında hedeflenen niteliklerde personelin
ifla alımı sa¤lanmıfl olmakla birlikte, bunların önemli bir bölümü henüz üç yılını doldurmadan iflten ayrılmıfl, di¤er kamu
kurumlarında göreve bafllamıfltır. Bu durumun, SSM’nin sa¤ladı¤ı özlük hakları
ile iliflkisi oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
3238 sayılı Kanun, ülkemizde özel sektör
ve teknoloji katkısını da sa¤layarak bir
savunma sanayii kurulmasını hedeflemifl
ve bu görevi Müsteflarlı¤ımıza tevdi etmifltir. Söz konusu Kanun, savunma sanayiimizin kurulufl dönemine yönelik olarak
vizyoner ve günümüzde dahi geçerli olan
hükümler getirmifltir. Bununla birlikte,
TSK ihtiyaçlarının daha iyi karflılanabilmesi
ve bugün tasarım ve ihracat yapabilecek
yetene¤i haiz savunma sanayimizin geliflmifllik seviyesine uygun olarak yeniden
kaleme alınması hem sektör hem de Silahlı Kuvvetlerimiz açısından kritik de¤er
taflımaktadır.
Söz konusu de¤erlendirmeler ıflı¤ında,
3238 sayılı Kanun’un içeri¤inin güncellenmesine ve çalıflanların özlük haklarının
benzeri seviyedeki kurumlar ile eflit hale
getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu
83
‹Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI
MAL‹ H‹ZMETLER B‹R‹M YÖNET‹C‹S‹N‹N
BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak
yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve do¤ru oldu¤unu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için
bütçe ile tahsis edilmifl kaynakların,
planlanmıfl amaçlar do¤rultusunda ve
iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldı¤ını ve iç kontrol sisteminin,
ifllemlerin yasallık ve düzenlili¤ine iliflkin
yeterli güvenceyi sa¤ladı¤ını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip
oldu¤um bilgi ve de¤erlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıfltay raporları gibi bilgim
dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı’nda,
faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol
mevzuatı ile di¤er mevzuata uygun
olarak yürütüldü¤ünü, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
bir flekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin iflletildi¤ini,
izlendi¤ini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düflünce ve önerilerimin
zamanında üst yöneticiye
raporlandı¤ını beyan ederim.
Müsteflarlı¤ımızın 2010 yılı Faaliyet
Raporunun “III/A- Mali Bilgiler”
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve do¤ru oldu¤unu teyit ederim.
Burada raporlanmayan, Müsteflarlı¤ın
menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadı¤ını
beyan ederim.
Ankara
07/03/2011
Ankara
07/03/2011
Murad BAYAR
Müsteflar
Dr. O¤uz HAMfi‹O⁄LU
Strateji Gelifltirme Daire Baflkanı
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I
2010 Faaliyet Raporu
www.ssm.gov.tr

Benzer belgeler