1 ercıyes ünġversġtesġ güzel sanatlar fakültesġ heykel bölümü

Yorumlar

Transkript

1 ercıyes ünġversġtesġ güzel sanatlar fakültesġ heykel bölümü
ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
HEYKEL BÖLÜMÜ
I.
GENEL BĠLGĠLER
Dersin Kodu ve Adı
HEY306.3 SEÇMELİ ATÖLYE IV. AHŞAP
KREDĠ
3
Yılı / Dönemi
3 BAHAR
Bölümü
HEYKEL
ECTS KREDĠSĠ
4
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Ayla KOÇER
ĠletiĢim Adresi:
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, Kayseri, 38039, TÜRKİYE.
Tel: + 90 352 4374901(30 Hat) / 34107 e-posta: [email protected]
Web:
II.
DERSLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
DERSĠN ĠÇERĠĞĠ: Ahşabın özellikleri, dili ve olanakları göz önünde bulundurularak özgün projelerin
gerçekleştirilmesidir.
DERSĠN TĠPĠ VE SEVĠYESĠ:
Zorunlu
Seçmeli:
Esas
İlgili Yan Dal
Başlangıç
Orta:
İleri:
Uzmanlık:
DERSĠN AMACI: Organik bir malzeme olan ahşabın geleneksel yontu tekniğinde rölyef ya da üç
boyutlu bir çalışmanın ahşaba aktarılması ve ahşabın korunmasına yönelik özel teknik bilgiler
verilir.
DERSĠN YÖNTEMĠ:
Tanınmış sanatçıların ahşap heykel çalışmalarının kitaplardan veya slayt ile örnekleri gösterilir.
Öğrencilerden birkaç proje çizmeleri istenir. Bunlardan biri kesinleştirilir.
Ahşaba aktarılmak istenen projenin önce 30cm-50cm yüksekliğinde alçı eskizi çalışılır.
Ölçüler ağaç kütlesine taşınır. Büyük fazlalıklar testere ile atılır. İskarpela, keski törpü gibi aletlerle
projenin aynısı çıkarılır. Bu çalışmalar sırasında işlem görmekte olan ağaç işkence ile bir masaya
sıkıştırılır. Böylece ağacın sabit kalması sağlanır. Geri dönüşümü olmayan bir malzeme ile çalışıldığı
için ölçü taşıma sırasında titizlik gösterilmelidir. İstenilen forma ulaşıldıktan sonra projenin gerektirdiği
yerlerde yüzey zımparalanarak pürüzsüzleştirilir. Kesici ve aşındırıcı aletlerle ilgili işlem bitince yine
proje gerektiriyorsa boyanır. Ağacın kendi rengini koruması tercih edildiğinde ise hazır kimyasal mat
cila yada elde hazırlanacak ahşap koruyucu herhangi bir malzeme çalışmanın yüzeyine sürülür.
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ METERYAL VE MALZEMELER:
Projenin gerektirdiği ebatlarda istenilen türde ağaç.
Projenin ¼ veya ½ büyüklüğünde alçı eskiz çalışması için alçı, su, kalıp ayırıcı, keten elyaf.
İskarpela, törpü, zımpara, testere, çekiç-tokmak.
Değişik boyutlarda işkence.
Boya, cila ,
DERS ĠÇĠN GEREKLĠ KAYNAKLAR:
- Sanat Kitapları,
- Sanat dergileri,
- Heykel Sanatı, Mehmet Yılmaz, İmge Kitabevi, 1999,
- Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, Hüseyin Gezer, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 1984.
- Modern ve Soyut Heykelin Doğuşu 1900-1950, Bilge Umar,2000
- Ender Güzay, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005
- Kusgun Acar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004
- Şadi Çalık, Siren Çalık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004
- Saim Bugay, Cengiz Bektaş, 2005.
ÖLÇÜT, DEĞERLENDĠRME VE KRĠTERLER:
Devam: % 80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Derse Katılım Yolları:
Konular:
Ölçümlemede Dikkate Alınacak Oranlar:
Kriterler:
Yaratıcılıkta özgünlük, algılama, gösterilen tekniklerin uygulamaya dökülebilme kapasıtesi, malzeme
1
ve teknik hakimiyet,
VĠZE %40
FĠNAL % 60
Sınav Ģekli: ( )Test ; ( )Yazılı ; ( ) Sözlü ; ( X )Uygulamalı ; ( )Yazılı-Sözlü ;
( )Yazılı – Uygulamalı
( )Yazılı Sözlü Uygulamalı
ÖNKOġULLAR: Bu dersin ön koşulu Yoktur
Dersten beklentiler; Malzeme ve teknik hakimiyetin kazanılması, form ve doku arayışlarında
özgün ve bitmiş çalışmanın ortaya konulabilmesi,
Öğrencilerden Beklentiler: Derse devamlılık, İşlenen konular hakkında araştırma yapmaları,
tekniğin ve malzemenin uygun şekilde kullanılması, atölye kurallarına uyma duyarlılığı,
GENEL HATLARIYLA DERS KONULARI
Hafta Konuları:
1-Ahşap heykel örneklerinin slaytlarının gösterilmesi. Kaynaklarda belirtilen kitap ve dergilerin
incelenmesi.
2-Vize Sınavına yönelik konu belirlenmesi ve birkaç proje çizimi. Çizimlerden bir tanesinin çalışma
için netleştirilmesi.
3-Projenin eskizinin kil ile hazırlanarak kalıbının alınması ve dökümünün yapılması.
4-Projenin ahşaba uygulanma çalışmalarının başlaması. Ölçüler titizlikle taşınır. Büyük fazlalıklar
testere ile atılır.
5-Model ile öğrencilerin yaptıkları çalışmada karşılaştırmalar yapılır. Eleştiriler doğrultusunda çalışma
devam eder
6- Çalışmanın tamamlanması, son rötüşler yapılarak çalışma değerlendirmeye hazır hale getirilir.
7- Vize sınavı yapılır.
8- Final Sınavına yönelik konu belirlenir ve proje çizimi yapılır.
9- -Projenin eskizinin kil ile hazırlanarak kalıbının alınması ve dökümünün yapılması.
10- Projenin ahşaba uygulanma çalışmalarının başlaması. Ölçüler titizlikle taşınır. Büyük fazlalıklar
testere ile atılır.
11-Model ile öğrencilerin yaptıkları çalışmada karşılaştırmalar yapılır. Eleştiriler doğrultusunda
çalışma devam eder
12- Eleştiriler doğrultusunda çalışma devam eder.
13- Eleştiriler doğrultusunda çalışma devam eder.
14- Çalışmanın tamamlanması, son rötüşler yapılarak çalışma değerlendirmeye hazır hale getirilir.
Genel değerlendirme yapılır.
Ek Bilgi:
GörüĢme Saatleri:
Çarşamba günleri 13.00-15.00 arası
Dersin Dili:
Türkçe
2