Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu
37.1.18
Sayfa: 1/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
· 1.1 Ürün tanılayıcı
· Ticari adı: GC6A
· Mal numarası: 32220-3055-4
· 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Yapışgan madde
· 1.3 Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
· Üretici / Teslimatı yapan:
Alfa Laval Lund AB
Box 74
SE-221 00 Lund
Sweden
+46 46 36 65 00
[email protected]
· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: [email protected]
· 1.4 Acil durum Telefon numarası: 112
2: Tehlikelerin Tanitimi
· 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
· Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma
Xn; Sağlığa zararlıdır
R48/20/21/22-68/20/21/22-63: Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde
sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Zararlı: Solunduğunda, cilt ile
temasında, ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası
riski. Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
Xi; Tahriş edicidir
R36/38:
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
F; Kolay tutuşabilir
R11:
Kolay alevlenir.
· İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma
Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.
· Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve
firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmiştir.
· 2.2 Etiket elemanları (içeriği)
· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/o ülkenin ulusal kanunlarına göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
· Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:
Xn Sağlığa zararlıdır
F Kolay tutuşabilir
· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:
toluen
(Devamı sayfa 2 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 2/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
fenol
(Sayfa 1 'nın devamı)
· Riziko uyarıları:
11
Kolay alevlenir.
36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
48/20/21/22 Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde sağlığa ciddi hasar
tehlikesi.
68/20/21/22 Zararlı: Solunduğunda, cilt ile temasında, ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan
etki olası riski.
63
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
· Güvenlik uyarıları:
3
Serin yerde muhafaza edin.
9
Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
· 2.3 Diğer tehlikeler
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
3: Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
· 3.2 Karışımlar
· Tarifi:
9003-35-4 Phenol formaldehyde
Polyvinylbutyral
%10-25
%10-25
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
CAS: 64-17-5
etanol
%25-50
EINECS: 200-578-6 F R11
Flam. Liq. 2, H225
CAS: 108-88-3
toluen
%10-25
EINECS: 203-625-9 Xn R48/20-63-65; Xi R38; F R11
R67
Repr. Cat. 3
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 108-95-2
fenol
%≤ 2,5
EINECS: 203-632-7 T R23/24/25; C R34; Xn R48/20/21/22-68
Muta. Cat. 3
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Muta.
2, H341; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314
CAS: 67-56-1
metanol
%≤ 2,5
EINECS: 200-659-6 T R23/24/25-39/23/24/25; F R11
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 3, H331; STOT SE 1, H370
· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
TR
(Devamı sayfa 3 'da)
37.1.18
Sayfa: 3/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
(Sayfa 2 'nın devamı)
4: İlk Yardım Önlemleri
· 4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı
· Genel uyarılar:
Derhal doktora başvurunuz.
Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.
· Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
· Cilde temas ettikten sonra:
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
· Gözlere temas ettikten sonra:
Derhal doktor çağrınız.
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin
devam etmesi halinde doktora başvurunuz.
· Yuttuktan sonra:
Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
· 4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri
Baş ağrısı
Sersemlik hali
Oryantasyon bozukluğu
· 4.3 Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5: Yangınla Mücadele Önlemleri
· 5.1 Söndürme ortamı
· Elverişli söndürücü maddeler:
Köpük
Söndürme tozu
Karbon diyoksit
· Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Uygulanamaz.
· 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Yanıcı sıvı ve buhar. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun.
· 5.3 Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat:
Komple koruyucu elbise giyiniz.
Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.
Buharların/Tozların/Aerosol gazlarının etkin olduğu yerlerde nefes koruyucu kullanınız.
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
Buharı teneffüs etmeyiniz.
Sıvı bölümlerini sıvı bağlayıcı malzemeyle eminiz.
Sadece ateş almayan aletler kullanın.
· 6.2 Çevresel önlemler:
Kirli yıkama suyunu toplayıp tasfiyesini sağlayınız.
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 4/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız.
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.
Kaza yerini itinalı bir şekilde temizleyiniz; bunu için elverişli olan şunlardır:
Sıcak su ve temizlik maddesi
· 6.3 Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri:
Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız.
· 6.4 Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
(Sayfa 3 'nın devamı)
7: Elleçleme ve Depolama
· 7.1 Güvenli elleçleme önlemleri
Yere yakın kesimde de havalandırmanın iyi olmasını sağlayınız (buharlar havadan daha ağırdır).
İyi kapatılmış kapların içinde serin ve kuru muhafaza ediniz.
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.
Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.
Buharı teneffüs etmeyiniz.
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
İletken tabanlı ayakkabı giyiniz.
Patlamaya karşı korunmuş cihazlar/armatürler ve kıvılcım oluşturmayan aletler kullanınız.
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
Kolay alevlenir.
· 7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Yalnız orjinal ambalajında muhafaza ediniz.
· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.
· 7.3 Spesifik son kullanım(lar) Yapışgan madde
8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
(Devamı sayfa 5 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 5/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
(Sayfa 4 'nın devamı)
· 8.1 Kontrol parametreleri
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
64-17-5 etanol
PEL (USA) Uzun zaman değeri: 1900 mg/m³, 1000 ppm
REL (USA) Uzun zaman değeri: 1900 mg/m³, 1000 ppm
TLV (USA) Kısa zaman değeri: 1880 mg/m³, 1000 ppm
108-88-3 toluen
PEL (USA) Kısa zaman değeri: C 300; 500* ppm
Uzun zaman değeri: 200 ppm
*10-min peak per 8-hr shift
REL (USA) Kısa zaman değeri: 560 mg/m³, 150 ppm
Uzun zaman değeri: 375 mg/m³, 100 ppm
TLV (USA) Uzun zaman değeri: 75 mg/m³, 20 ppm
BEI
108-95-2 fenol
IOELV (EU) Kısa zaman değeri: 16 mg/m³, 4 ppm
Uzun zaman değeri: 8 mg/m³, 2 ppm
Haut
PEL (USA) Uzun zaman değeri: 19 mg/m³, 5 ppm
Skin
REL (USA) Kısa zaman değeri: C60* mg/m³, C 15,6* ppm
Uzun zaman değeri: 19 mg/m³, 5 ppm
*15-min; Skin
TLV (USA) Uzun zaman değeri: 19 mg/m³, 5 ppm
Skin; BEI
67-56-1 metanol
IOELV (EU) Uzun zaman değeri: 260 mg/m³, 200 ppm
Skin
PEL (USA) Uzun zaman değeri: 260 mg/m³, 200 ppm
REL (USA) Kısa zaman değeri: 325 mg/m³, 250 ppm
Uzun zaman değeri: 260 mg/m³, 200 ppm
Skin
TLV (USA) Kısa zaman değeri: 328 mg/m³, 250 ppm
Uzun zaman değeri: 262 mg/m³, 200 ppm
Skin; BEI
· DNEL-değerleri
108-88-3 Toluene: Hazard via inhalation route: Long time exposure: 192 mg/m³; Acute/short term
exposure: 384 mg/m³.
108-95-2 Phenol: Hazard via inhalation route: Long time exposure: 8 mg/m³, Acute/short time
exposure: 16 mg/m³.
67-56-1 Methanol: Hazard via inhalation route: Long time exposure: 260 mg/m³, Acute/short time
exposure: 260 mg/m³.
64-17-5 Ethanol: Hazard via inhalation route: Long time exposure: 950 mg/m³, Acute/short time
exposure: No-threshold effect and/or no dose-response information available.
· PNEC-değerleri
64-17-5 Ethanol: Aqua (freshwater): 0.96 mg/L, Assessment factor: 10, Extrapolation method:
Assessment factor.
(Devamı sayfa 6 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 6/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
(Sayfa 5 'nın devamı)
108-88-3 Toluene: Aqua (freshwater): 0.68 mg/L, Assessment factor: 1, Extrapolation method:
Statistical extrapolation.
108-95-2 Phenol: Aqua (freshwater): 0.0077 mg/L, Assessment factor: 10, Extrapolation method:
Assessment factor.
67-56-1 Methanol: Aqua (freshwater): 154 mg/L, Assessment factor: 100, Extrapolation method:
Assessment factor.
· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
· 8.2 Maruz kalma kontrolü
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey
çekmeyiniz.
İş yerinde bir yıkanma olanağı sağlanmalıdır.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
· Nefes koruyucu önlemler:
Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun
bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan
nefes koruyucu cihaz kullanınız.
· Elleri koruyucu:
Koruma eldivenlerin her kullanımdan önce sağlam olup olmadıkları, kullanıma uygun olup
olmadıkları kontrol edilmelidir.
Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı
olmalıdır.
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve
bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.
· Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de
dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok
m alzem enin bir leşim inden m eydana geldiği için eldivenlerin dayanık lılığı önc eden
hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.
Flor kauçuk (Viton)
Nitril kauçuk
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
· Gözleri koruyucu:
Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük
· Vücut koruyucu: Koruyucu elbise kullanınız
· Çevre ekspozisyonunun sınırlandırılması ve kontrol edilmesi
Kirli yıkama suyunu toplayıp tasfiyesini sağlayınız.
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız.
(Devamı sayfa 7 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 7/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.
Kaza yerini itinalı bir şekilde temizleyiniz; bunu için elverişli olan şunlardır:
Sıcak su ve temizlik maddesi
(Sayfa 6 'nın devamı)
9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler
· Genel bilgiler
· Görünüş:
Biçim:
Sıvı şekilde
Renk:
Sarı-kahve rengi
· Koku:
Fenol gibi
· Koku eşik değeri:
Belirli değil.
· pH - değeri:
Belirli değil.
· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Belirlenmemiştir.
· Alev alma ısısı:
7 °C
· Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.
· Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
· Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama
tehlikesi olan Buhar/Hava karışımlarının oluşması
mümkündür.
· Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Belirli değil.
Belirli değil.
· Buhar basıncı:
Belirli değil.
· Yoğunluk:
· Nisbi yoğunluk
· Buhar yoğunluğu
· Buharlaşma hızı
Belirlenmemiştir.
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Karıştırılamaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir.
· Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Belirli değil.
· Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Belirli değil.
Belirli değil.
· Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
%68,0
(Devamı sayfa 8 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 8/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
(Sayfa 7 'nın devamı)
· 9.2 Diğer bilgiler
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10: Kararlılık ve Tepkime
· 10.1 Reaktivite
· 10.2 Kimyasal stabilite (kararlılık)
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:
Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz.
· 10.3 Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
· 10.4 Kaçınılacak durumlar
Alkaliklerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Asitlerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
· 10.5 Uyumsuz malzemeler: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri:
Aldehitler
Hidrokarbür
Karbon monoksit ve karbon diyoksit
Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir.
11: Toksikoloji Bilgisi
· 11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
· Akut toksisite:
64-17-5 etanol
Ağızdan LD50
7060 mg/kg (rat)
Nefesle LC50/4 h 20000 mg/l (rat)
108-88-3 toluen
Ağızdan LD50
5000 mg/kg (rat)
Ciltten LD50
12124 mg/kg (rabbit)
Nefesle LC50/4 h 5320 mg/l (mouse)
108-95-2 fenol
Ağızdan LD50
317 mg/kg (rat)
Ciltten LD50
850 mg/kg (rabbit)
67-56-1 metanol
Ağızdan LD50
5628 mg/kg (rat)
Ciltten LD50
15800 mg/kg (rabbit)
· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır.
· gözde: Tahriş edici tesiri vardır.
· Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
· Ek toksikolojik uyarılar:
Konsantre buharların teneffüs edilmesi ve ağızdan alınması narkoza benzer durumlar ve baş ağrısı,
baş dönmesi v.s. yaratır.
Ürün, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son
geçerli metnine göre aşağıda belirtilen tehlikelere haizdir:
(Devamı sayfa 9 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 9/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
Tahriş edicidir
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
· Tekrar eden alımlarda zehirlilik
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
(Sayfa 8 'nın devamı)
12: Ekoloji Bilgisi
· 12.1 Toksisite
· Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.2 Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.3 Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Diğer ökolojik uyarılar:
· Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 2 (): suyu tehdit edicidir
Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder.
· 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
· 12.6 Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
13: Bertaraf Etme Bilgileri
· 13.1 Atık arıtma yöntemleri
· Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
· Atık listesi
08 00 00 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR,
MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK
VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR
08 04 00 Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK)
Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu
macunları
20 00 00 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR
VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)
20 01 00 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye:
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar bulaşan maddenin kendisi gibi tasfiye edilmelidir.
TR
(Devamı sayfa 10 'da)
37.1.18
Sayfa: 10/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
(Sayfa 9 'nın devamı)
*
14: Taşimacilik Bilgisi
· 14.1 BM - numarası
· ADR, IMDG, IATA
UN1133
· 14.2 UN uygun sevkiyat adı
· ADR
· IMDG, IATA
1133 ADHESIVES, containing flammable liquid
ADHESIVES, containing flammable liquid
· 14.3 taşıma tehlike sınıfları
· ADR
· sınıfı
· Tehlike pusulası
3 Tutuşabilir sıvı maddeler
3
· IMDG, IATA
· Class
· Label
3 Flammable liquids.
3
· 14.4 Ambalaj gurubu
· ADR, IMDG, IATA
II
· 14.5 Çevre tehlikeleri:
· Marine pollutant:
Hayır
· 14.6 Kullanıcı için özel önlemler
· EMS - numarası:
Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler
F-E,S-D
· 14.7 MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre
dökme halde nakliyat
Uygulanamaz.
*
15: Mevzuat Bilgisi
· 15.1 Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı
EU Regulation (EC) no.1907/2006 (REACH)
EU regulation (EC) no 1272/2008 (CLP)
EC DIRECTIVE 2008/98/EC (waste)
· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
*
16: Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil
etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
SORUMLULUK SINIRLAMASI
Bu belge, sadece ürünle ilişkili olduğunu bildiğimiz risklerle ilgili kılavuz olarak kullanılmak amacıyla
hazırlanmıştır. Ürünle veya ürüne çok yakın çalışan herkes uygun eğitim almalıdır. Ürüne temas
eden kişiler, ürünü taşıma, saklama ve kullanmayla ilgili koşullar veya yöntemlere ilişkin kendi
(Devamı sayfa 11 'da)
TR
37.1.18
Sayfa: 11/11
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: GC6A
(Sayfa 10 'nın devamı)
muhakemesini kullanabilecek durumda olmalıdır. Alfa Laval, bu belgedeki hatalar veya
eksikliklerden doğan herhangi bir tür tazminat talebi, kayıp veya hasardan veya Alfa Laval'ın ağır
ihmalkar bir şekilde davrandığı kanıtlanmadığı sürece ürünün kullanılması, taşınması, saklanması
veya imhasından sorumlu tutulamaz. Bireysel durum için Alfa Laval ile kararlaştırılan ve yazılı olarak
belirtilenin ötesinde Alfa Laval, hem bu belgede sağlanan bilgiler hem bilgilerin atıfta bulunduğu
ürün açısından pazarlanabilirlik veya uygunluk açısından açık garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak koşuluyla herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya herhangi bir yükümlülük
üstlenmemektedir.
· Önemli terkipleri
H225
Çok alevlenir sıvı ve buhar.
H301
Yutulması halinde toksiktir.
H304
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H311
Cilt ile teması halinde toksiktir.
H314
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315
Cilt tahrişine yol açar.
H331
Solunması halinde toksiktir.
H336
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H341
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
H361d
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H370
Organlarda hasara yol açar.
H373
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
R11
Kolay alevlenir.
R23/24/25
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R34
Yanıklara neden olur.
R38
Cildi tahriş eder.
R39/23/24/25 Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün Olmayan
çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R48/20
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/20/21/22 Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde sağlığa ciddi hasar
tehlikesi.
R63
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
R65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R68
Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: MACC -Materials & Chemistry Centre
· * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR

Benzer belgeler

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Yere yakın kesimde de havalandırmanın iyi olmasını sağlayınız (buharlar havadan daha ağırdır). Cilt ile temasından sakının. Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır. Buharı teneffüs etmeyiniz. Çalış...

Detaylı

~ ~

~ ~ · 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir. · 6.2 Çevresel önlemler: Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. · 6.3 Toplama ve ...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu 25068-38-6 Epoxy resin system, Bisphenol-A and epichlorhydrin, reaction product, MW<700: Hazard via inhalation route: Long time exposure: 12.25 mg/m³; Acute/short term exposure: 12.25 mg/m³. Repeat...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sulandırırken daima önce suyu hazırlayıp, sonra ürünü içine karıştırınız. Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu · 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Yeterli havalandırma sağlayınız. Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız. Buharların/Tozların/Aerosol gazlarının etkin olduğu ye...

Detaylı