33 25-t27t

Yorumlar

Transkript

33 25-t27t
s.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
GEISTER
KOD
07-06s3
24-0135
25-2057
24-aL43
22-O2LO
24-9020
24-9025
2L-7222
2t-7203
30-2335
30-2330
4t-5652
41-5553
41-5654
41-56ss
20-0321
20-0320
20-0323
20-o623
20-0613
20-0319
10-0116
10-0107
2s-LO7l
25-0104
10-0108
30-0380
30-0381
30-0386
10-2018
10-2016
25-0233
25-t27t
22"O'',37
22-0280
22-O282
24-0362
25-1153
22-L242
22-0237
4l 07-0531
42 25-2650
43 10'2018
44 30-0480
45 77-9098
46
47
AESCULAP
KOD
EAOg7R
BM069R
F8934R
BM242R
F8464R
BM8O8R
BM8O9R
8N114
BNlO4
BV621
BV626
FEO1lK
FEO21K
FEO12K
FEO22K
FB365R,
FB364R,
F8367R,
BHO18R
Sldntr,,'a
FB363R
FB4O5R.
FB412R
BH111R
BJ1.04R
FB418R
8T633R.
8T622R
8T621R.
BDO53R
BDO52R
BJO86R
BH199R
FB457R
FB471R
FB472R
BM036R
BH647R
FB526R
F8449R.
EA146R
BJO6OR
BDO53R
BTO3OR
25-O061
JG523R
BF432R
25-L2LL
BH167R,
MALZEME
ADET
Allis Atraum. Tissue Seizinq Fcps 25cm
Mayo-Hegar Needle Holder 30cm TC (N)
Babcock Tissue Graspinq Forceps 24cm
Mayo-Hegar Needle Holder !9cm, 2.7mm
DeBakey Aortic Exclus Clamp S-cvd. 19cm
Deschamps Ligature Carrier M riqht blunt
Deschamps Ligature Carrier M left blunt
Ball Point Probe 2,0mm 14.5cm
Ball Point Probe 1.0mm 16.0cm
Balfour Retractor 250mm 100x35 mm blades
Balfour Retractor 160mm
lvhrlLer Vessel Clamp 38mm 509r,
Mrlller Vessel Clamp 38mm 80qr.
MLiller Vessel Clamp 38mm 50qr.
Mtiller Vessel Clamp 38mnr BOqr,
leqakey-Diethrich Bulldoq 46mm 14mm anq.
DeBakey-Diethrich Bulldog 51mm 14mm str
DeBakey-Diethrich Bulldoq 51mm 20mm anq
Johns-Hopkins Bulldog Clarnp cvd, 63mni
Johns-Hopkins Bulldog Clamp str. 63mm
DeBakey-Diethrich Bulldog 44mm 10mm anq
DeBakey Tissue Forceps 30,0cm 2.Omm
DeBakey Tissue Forceps 19,5cm 1,5mm
Halstead-Mosquito Clamp 12,5cm curved
Gemini (DeBakev-Mixter) Diss Fcps 23cm
30
AD
DeBakey Tissue Forceps 24.}cm l..5mm
3C)
AD
lr
IJ
AD
15
AD
1) AD
JU
Mikulicz Abdominal Retractor 26crn 155x50
Mikulicz Abdominal Retractor 26crn 120x50
Mikulicz Abdominal Retractor 26crn 85x35
Dressing Forceps 30.Ocm
Dressing Forceps 25.Ocm
Overholt-Geissendoerfer Diss Fcp 27cm #3
Adson Haemostat Fcps 19cm curved
Glover Coarctation Clamp ancled 26cm
DeBakey Aortic Aneurysm Clamp cvd.24cm
DeBakey Aortic Aneurysm Clamp cvd.27cm
DeBakey Needle Holder 23cm TC (F) 1.5mm
Ochsner Haemostat Fcps 1x2t" 20cm cvd,
DeBakey-Pean Haemo Clanrp 20crn str,
DeBakey-Bainbridqe Vasc Clamp 18.5cm cvd
Doyen Intestinal Clamp cvd. 23cm
Lahey Gall Duct Clamp 22.5cm
Dressinq Forceps 30.Ocm
Roux Retractor Set
Solution Bowl 120x70mm 0"41
Backhaus Towel Clamo 11cnr
Crile-Rankin Haemostat Fcps 16cm cvd.
AD
B
AD
10
AD
4
AD
10
An
10
AD
6
AD
6
AD
B
AD
B
AD
8
AD
B
AD
B
AD
B
AD
10
AD
4
4
AD
B
AD
AD
25
AD
20
AD
50
AD
10
AD
10
AD
10
AD
30
30
60
60
15
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
JU
AD
100 AD
10
AD
10
AD
30
AD
30
AD
10
AD
10
AD
15
AD
BO
AD
100 AD
TijrktVe Yuks
OP.Dr'Tah,
Gaistioentclol
Ceirahl On
l'1q1,
|'11 lpc
l!q, il
sas EAH
GIQ
elr ahisi ve
U
J zrnan
I
1-1
rtl08-1 030ii4
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7L
72
73
74
75
76
77
78
79
10-2012
26-620L
26-6203
26-6202
30-0025
29-0134.RS
24-0228
40-8910
03-4575
03-4577
25-1010
10-0316
26-4LO4
26-4LO6
26-4L24
25-LOZI,
25-1011
25-OL20
25-1361
25-O100
10-0317
26-4302
2L-OO7L
21-0081
03-4555
41-5605
20-0322
20-0351
24-0353
24-OLzL
10-0097
10-6336
BDO51R
BC606R
2
AD
30
20
20
AD
FB395R.
Dressinq Forceps 20.Ocm
Metzenbaum Diss Scissors l8cm curved
Metzenbaum Diss Scissors 23cm curved
Metzenbaum Diss Scissors 20cm curved
Kocher-Lanqenbeck Retractor 21,5cm 55x11
Cooley Rib Spreader L
Castrovieio NH 22cm w/ratch str TC (M)
Cottle Mallet 18,5cm 30mrr 340or.
Titanium NH 20.5cm 0,4mm str w/catch
Titanium NH 23,5cm 0,4mrn str w/catch
Micro-Mosquito Clamp 1Ocm straiqht
Titanium DeBakev Tiss Fcos 19.5cm 1.0mm
Diethrich-Heqemann Scrs. lBcm 60o
Diethrich-Heqemann Scrs. lBcm 90o
Potts-Smith Vasc. Scissors l8cm 60o ano
Micro-Halstead-Mosquito Clamp 12,5cm cvd
Micro-Mosquito Clamp l0crn curved
Baby Dissectinq Forceps cvd. 14cm
Baby-Mixter Diss Fcps 14cnr stronq curve
Gemini (DeBakey-Mixter) Diss Fcps 14cm
Titanium DeBakey Tiss Fcps 24.}cm 1.Omm
Micro-Heqemann Scissors lBcm 45o
Memory Vessel Dilators 14cm 1,0mm
Memory Vessel Dilators 20cm 1.0mm
Titanium NH 18cm 0.4mm str w/catch
Biemer Approximator 9"0mm ooeninq 5mm
DeBakey-Diethrich Bulldoq 57mm 20mm str
DeBakey Bulldoq Clamp straiqht 9cm
Microvascular NH 23cm TC (M)
Wire Twister l8cm delicate TC (N) 3mm
Micro-DeBakey-Diethrich Tiss Fcps 19.5cm
FB599R
Fairqrip" ultra Micro Tvinq Forceps
4
AD
BC615R
BC607R
BT361R
FB85OR
BMOO5R
FLO38R
FM259T
FM26OT
BHlO4R
FM338T
BCs33R
BC534R
BC652R
BH109R
BH1O5R
BJOOSR
BJO11R
BJlOOR
FM339T
BC516R
MB246R
MB257R
FM258T
FD561R
F8366R
F8422R
BMO27R
MD455R
EK ALET
s.N.
1
GEISTER
KOD
AESCULAP
KOD
22-0325
30
30
30
AD
AD
AD
JU
AD
20
AD
3
AD
6
AD
2
AD
B
AD
6
AD
30
AD
6
AD
6
AD
o
AD
10
AD
10
AD
10
AD
R
AD
B
AD
B
AD
6
AD
3
AD
4
4
4
4
4
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
1
MALZEME
ADET
Calne Liver Transplant Clamp 28cm
2
AD
EK ALET LISTESI 2
s.N.
1
GEISTER
KOD
AESCULAP
KOD
EA3O6R
MALZEME
ADET
10 IAD
I
rJiklye
Yl,il<
Op Llr I
,-.la!il :,!l'lIe
C.,''f:iit\
D,, ,,/rl !i.s
Glil
el'lalllsl vri
llalrl
ll
-7
I
i,,-
l03uii,
EK ALET LiSTESi 3
S.N
I
)
3
4
f,
6
I
8
GI]ISTER
KOD
AESCULAP
KOD
POl03R
PO219R
PL432R
PM713R
PO232R
P0213R
PO001R
PO030R
MALZEME
Endoskopik Klemp
Endoskopik Klemp
DriEiim itici
Endoskopik Klemp
Atravmatik Tutma Forsepsi
Endoskopik Klemp
Endoskopik Makas
Endoskopik Makas
ADET
I
AD
1
AD
1
AD
I
I
AD
I
AD
1
AD
I
AD
I
AD
1
CERRAH| ALET SETLER| TEKN|K
$ARTNAMES|
6zellirlrn;
7- Cerrahi
ten ima
t veya ttbbi nedenler ile ramamr veya
'cerrahi
trir krsm
a difier
ialetlerin ,, teknir $artnameye
,'
cevap
runludu
klifi deferlendirme drgr kalacaktrr.
2- [Vlalzemelerin polisajl <lrizgi.in ve prirrizsilz o
3- cerrahi aletler tavan lambast ve mikroskop r5r8r altrnda
G ErvEL
45678-
TEKNiK
gozti alacak gekilde parlayan
malzemeden yaprlmrg olmamalrdrr.
clerrahi aletlerin fonksiyonlarr gerefi bulunmasr
gerekenlerin dr5rnda keskin kenar
bulunmamalrdrr.
cerrahialetlerin bacaklartna kuvvet uygulandrgrnda
ortaya grkan bi.ikulme direncine ve kuvvet
azaldtfirnda bacaklartn ilk pozisyona d6nmesini
saglayan "elastikiyaprya,, sahip olmalldrr.
Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu geneleri
sabit ve diizgrin hareket etmelidir.
Kilit mekanizmasrnda bacaklarr yumugak
kilitlenip tota"y ayrrtan aletler olmalrdrr.
biiktilnre direnci ytiksek gcivde, fonksiyoner
ue ve ergonomik
:ilTl;""e,
9-
sapr otan atetter
cerrahi nrakaslar tutukluk yapmadan rahatga
agrlrp kapanabilmeli ve tam kapatrldrklarrnda
elemanlarrnrn
ug krsrmlarr bir noktada birlegmelidir.
10-
:il:tfliffi:slartn
ve penslerin mafsallarrnda bostuk butunmamatr,
yatpatama ve taskatasma
11- Cerrahi makaslann mafsallarr yumugak
hareket etmeli
ve ne gok
srkr ne de gok gevqek
olmalrdrr.
12- Pernsetlerin sabit eklemlerinde en
ufak bir yalpa bulunmama h, aptz dilleri ve
trrtrllarr aralrk
btrakrlmadan birbirine gegmelidir. Dig
ve trrtrllarrn aralrklarr temiz olmalrdrr.
13- Pensetlerin kollarr birer yay gibi esnek olmalrdrr.
14- Portegulen tutukluk yapmadan rahatga
agllrp kapanabilmeli ve tam kapatrldlklaflnda
a$rzlarr
birbirine aralrkslz oturrnalrdrr.
15- Pensler tutukluk yapmadan rahatga
agrlrp kapanabilmeli ve tam kapatrldrklarrnda
elemanlartntn a$tzlart birbirlerine kargrlrklr gelmeli
ve aralrk kalmayacak Sekilde oturmalrdrr.
16- cerrahi Aletlerin [izerinde tiretici fabrikanrn
adr , aretin katalog nLrmarasr ve cE igareti
ile
paslanmaz gelikten olanlar iizerinde
de " stainless " ibaresi silinmeyecek gekildel lazer
daflama ycintemi ile yazllr olacakttr. Film
baskr (elektro stamp) yontemi ile basrlan yazr
ve
ibareler zamanla silinebildif i ve deformasyona
ugradrklanrndan kabul edilmeyeceklerdir.
17- cerrahi Aletler korozyon testi agtsrndan
kaynatma ve 134 derecede buharh otoklavda
sterilizasyona dayanrklr olacaktrr . Ayrrca
listeler igerisinde yer alan siyah renkli malzemeler
ameliyat esnastnda
parlamayt tamamen engelleyen aletlerin
,
kullanrm 6mrtinLi ve
performanstnl artttran, ytizey sertlegtirilmesi
,ygriun,"nig olan aletlerdir. Bu cjzellikteki
aletlerde ytlzey sertle5tirilmesi ve siyahlagtrrma
igremi iiarnyrr altiminyum nitrit veya
ceramic coated tekniklerinden biri ile yaprlmrg
olabilecektir. Kurum diledi[i takdirde, ihale
sonrasl bu ttir iirtlnler igin birinci avantajlr
tekliften bagrayarak firmalardan srrasr ile bu
cjze ik le ri n i be lge le n d i rm e le ri n i
isteye b lece ktir.
rs- istekliler bir veya birden fazla sete teklif verebilecekreri
gibi setlerin tamamr'a da teklif
verebilirler' Ancak set biitiinliiftiniin korunmasr
ve aletlerde standardizasyonun safilanmasr
igin teklif verecekleri set veya setlerin igerisindeki
tr.im [irtinrerin tanramrna tekrif verrnereri
zorunludur' Teklif edilen cerrahi aletlerlle
konteynrr ve aparailan aynr marka olmalrdrr.
istekli
ait katalog numarararrnr " teknik
$artnameye cevap ,, merninde yazmak
::ffi:rllinlerine
||
i
tt-
g1it"l"jfl:lj:T:11y:i'|"'
:?"'J"l:,:^i;:,:9r-l:T:.ratarr
cerrah.i Aletler teknik $artname ve tistesinde
yazrtr evsarr
kes.in.evsaf betirtemek asrsrnd.,,,
nr.,,,.n,,
ffi,'iJ;;
:"?;T;
;;;;;'"; ;;; i:il;il,:';l
-tiirkiv
Oo
Lrksek ll
Tahsllr
/
gdrecek gekilde veya dengi difer
marka
hassas r:errahi operasyonlarda kullanrlaca
onem arz etmektedir. Dolayrsryla teklif
ed
olmasr ve a$rz yaprlarrndaki milimetrik
tizellikle + / -Smm tolera nslt uzu n lukla rda
ki a
fark aletin ana iglevini goren efii
gibi iglevsel cjzelliklerinde isteni
klsrmlarrnda farkllllk bulunmasr
oldufiuna veya reddine ilgili kullanrcr hekim gorUgi
20- istekli firmarar ihare uhdererinde
karmasr durumunda tesrim edecek
iri{ini
arttrrmar< amacr ire iriaremizin muayene
ve kabur igremreri srrasrnd
z beg
personere ikigun si.ire ire kuilanrm
oncesive sonrasr bakrm hakkrnda
21- ihale uhdesinde kalan firma ya
da firmalar hastanemiz<Je bulunan cerrahi Alet
rakip
otomasyonu sistemine enteSrasyon igin,
el aletlerinin iizerine hastanemiz tarafrndan
kodu
az 2x2mm bovutlartndaki fiber tazer data
matrix
markarama
isremini
;::H:H|j:-:;
22-
lstekli firmalar ihale uhdelerinde
kalmasr durumunda teslim edecekreri
Lirtinrerden
idaremizin muayene ve kabul iSlemleri
srrasrnda belirleyece$i 2 adet cerrahialetirs j.40
EN
lso 650ti-1 standartlarlna uygun olarak TSE den
,i,nr,g cerrahi sertlik cilgrirn testine
gtrnderecek tjcreti firma taraftndan
kargrlanacaktrr. olgrim sonucunda
firmalarrn teklifi red
edilecektir.
uygunsuz oran
l
TEI(I\IiK HUSUSLARDA VER|LMESi
ZORUNLU OLAN BELGELER
24- Teklif
edilen cerrahi aletlerin
$artnameye uyumlulufiu ve isteniren ozeilikreri tagryrp
tagrrnadr$r
istr-'klilerin teklif dosyasl igerisinde
verecekleri rireticinin detaylr riri.in ev.saflarrnr
gor;teren
orijinal katalogundaki bilgiler ile de teyit
edilecektir. Verilecek olan kataloglarda
teklif edilen
katalog numaralartnrn hangi sayfada oldugunu
gdsteren numeral
indeks bulunmalrdrr.
lhaleye verilecek orijinal katalogda teklif
edilen rirunrin birebir ug yaprsr, uzunluk,
ebat ve
metal cizellikleri gibi detayll cizelliklerinin
bulunmasr teklif edilen {.irrintin teyidi
agrsrndan
zorunludur' cD ortamtnda verilecek
kataloglar ararna motorrarrnrn olmamasr,
format veva
r ug yapllarrnrn birebir cilgtilerde gdrtinmemesi
, Aksi halde firmanrn vermig oldugu teklifin
alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir krsrm
un teyidi igin agafrda i.irrin gruplarrndan
alet
olarak teklir dosyasr ile ayrr bir kutuda
ijl:::ffilt'niteslim
,,,."'J"r:'.llL"i'.1'."1iH:i"l"J:H:.:;,:1,:l;
etmeven, eksik va da hatah veren istektiterin
tektifteri degertendirme
Her seti tenrsiren numune verirmesi istenen
aretrer agalrdaki gibidir
drsr
:
NUMUNE I-iSrCSi
I
1
2
3
1
1
Dl
AD
AD
AD
Tlir-krye Ylksek
Op Dr Talrsin D
,astroe trtc
Ce
Dit-r
ii7-=
cil
'r:lh Onl
i:n,l-es i'li;:l
i
I
E/-\r
l
rQ
..rh si ve
4
5
1
AD
6
7
1
AD
8
9
10
11
t2
13
L4
1
AD
1
AD
1
AD
1
AD
1
AD
AD
1
___.._r
___
y,vlr rr rLr | | tJJ TLU5 ly.5cm
Fl( Al ET I ia-F^+
_-_:--__::==_:_=:L r_ r-arl r-
1
AD
1
AD
1
AD
1
AD
1
AD
Transn;;;;;;
1
Calne Liver
1
layrKlemp_--_--
25- Numuneler sdzle5me esnaslnda
firmalara iade edirecektir. Numunerer
eile, gozre, gerekirse
mikroskop altrnda ve ameliyatlarda
kullanrlarak incerenecek ve otokravda
test edirecektir.
Aletlerde aItzlartn birbirine tam
olarak temas etmemesi, saprarrndaki
erastik yaprnrn
bulunmarnasl' kilitlenebilen tiptekilerin
zor agrrrp zor kapanmasr, ekrem yerrerinde
serasyonlu agrzlarda gapak
ve
bulunmast, kesici aIrzdakilerin agrz
krsrnr kapatrldrfrnda clokuyu
travmatizr-' edecek gekilde yaptlartn
bulunmasr, dlizgiin kesmemesi,
koparrcr afrzdakilerin
kopartlan bolgede pargalanmalara
sebep olmasr, .g,l f.r,iinin aynrsrnr puruizsuz
bir gekilde
koparmanrasr gibi durumlardan
herhangi birinin t.rpit Loit.esi
durumunda
isteklinin
teklifi
defierlendirme drSt kalacaktrl istekliler
verecekleri numuneleri agaf;rcla belirtilen
'
tasniflemeye
gdre i5aretleyerek ve isimle
direrek " numune teslim tutanagr ,,
adr altrnda listesiyle beraber
teklif dosyasr igerisinde vereceklerdir.
25- istekliler teklif ettikleri cerrahi
aletlere
ait bu sartname ve ekindeki ihtiyag listesine
gcire
teknik $artnameye cevap " baghklr
belgeyi teklif dosyasr igerisinde
;:J.T:::'flXi,rilfi'rliekteknik 5artnamenin her bir maddesine veriren ."uup, ihtiyae
tiin katalog numarasl, isteklinin
teklif ettipimarka,
haztrlayacaklart
"
ad
be
red edifecektir. Bu befgede ,
rlrrjnijn
aglklamast yer alacakttr' (irrne$i
atalt veren firmalartn tek,lifleri
a5afirda gdsterilmigtir). Bu
fil:i1flil:,',"f[jn::Trerin
^
bu be|genin her bir
',aou,i',1"T;il":::*I?'lJ:ligili
Uriin aglklamasl
tt-
iirtinrerde ise itharatsr rirmanrn rsE
Hizmet yeri
Jlil,,iii;:';:lii#",.:::,j:Till_1:l.l"l
Yeterlik Belgesi teklif dosyasl ,YUr
igerisinde
rJil rutj verilecekti
veI ilecgKur.
28- Teklif edilecek Uri.inlerin yetkili
satlctst oldu{unu g cistererr, ithal
Uri.inlerde ithalatgr ve siatrcr
s,t,c,li'",un,n u",ni,,'r,uol';iff:,il';T,l#,1:1:
ililru;"*11,,:',:1..1::^jT1::rl,u"
teklif edilen rr^jnrere ait internet grktrrarr
irrrrg
l"rvr., ,i. o,'ri,,""t""ri,1"],?r1;l
/
EAH
rQ
(.larstr
.etrteroloji
ENDOSKOPIK EL ALETLE]RI TEKNIK $ARTNAMESI
PO103R : END(fSKOPIK Kn EMP : Overhold model 10rnm A gapnda, ug krsmr
90o agr1,
toplam urzunlufu 310mm, sap krsmr ergonomik, $aft krsmr-:OO" ddnebilen ve koter
bafl antrsrna elverigli olmahdrr.(KISA)
Po219R: ENDOSKOPIK KLEMP : overhold model 10mm a gapnda" ug krsmr
inge 90o
agilr, toplam uzrunlu$u 370mm, sap krsmr ergonomik, gaft krsmr j60".d,irrrbilen ve koter
ba[lantrsrna elverigli olmalrdrr. (UZ[IN)
PL432R: luctivt irici : 5mm a gapnda, ug krsmr dtisiim itmeye elverigli, tgplam
uzunlu[u 310mm, sap krsmr ergonomik olmahdrr.
PM713R: ENDC)SKOPIK KLEMP: Crafoord model 5mm a gapmda, ug krsmr elri toplam
,
uzunlulu 310rnrn, sap ktsmr ergonomik, $aft krsmr 360" donlbilen v-e koter baglurt,urrru
elverigli olmahdrr.
Po232R: ATRAVMATIK TUTMA FORSEBSI: CRoCE/OLMI model 5mm A gapmda,
ug
krsmt atravmatik fenesterli, toplam uzunlulu 310mm, sap krsmr ergonomik, gaftkrsmr
3606
ddnebilen ve koter ba[lantrsrna elverigli olmahdr.
Po213R: ENDOSKOPIK KLEMP :Crile model 5mm a gapmda, ug krsmr kavisli, t.plam
uzunlulu 370nann, sap ktsmr ergonomik, $aft krsmr 360" dOnebilen ve koter ballantrsma
elverigli olmahdu,
PO001R: ENDOSKOPIK MAKAS: Hook makas: 5mm
A gaprnda, uq krsmr hook geklinde,
toplam uzunlufu 310mm, sap ktsmr ergonomik, $aft krsmr 360" dcinebilen ve kotei
baflantrsrna elver:i gli olmahdrr.
Po030R: ENDOSKOPIK I\4AKAS: Metzenbaum model 5mm a gapnda, ug krsmr trrtrkl
sola efri uglu karbit pargah, toplam uzunlu[u 310mm, sap krsmr .tgonomii, gaft krsmr
360.
ddnebilen ve koter baflantrsrna elverigli olmahdrr.
Tiirkive Yi'\ksex
G
4
,l
OP.Dr'Tahsttr
e lr te ro lo jl
astro
berrahi o
Dip Uznr l-es Nc

Benzer belgeler

3. Cihazm dis. yuzeylerini olusturan rnalzeme paslanmaya karst

3. Cihazm dis. yuzeylerini olusturan rnalzeme paslanmaya karst 7. Kaynama kazaronda buharla eksilen suyun takviyesi i?in kazan otornatik besleme tinitesi olacaktir. 8. Suyun kaynatifrnasmda [email protected] isiticdar paslanmaz mateemeden yapilmi§ olacaktir. 9. Kayna...

Detaylı

TliK PARQALI MERDIVEN SINGLE STRAIGHT LADDER

TliK PARQALI MERDIVEN SINGLE STRAIGHT LADDER reach higher places with their practical.light and safe design.

Detaylı

28.10.2014 CERRAHI ALET TEKNiK $ARTNAMESI 01.Cerrahi

28.10.2014 CERRAHI ALET TEKNiK $ARTNAMESI 01.Cerrahi mikroskopla, elle incelenecek veya ameliyatta kullanilarak test edilecektir. Aletlerde agtzlarin birbirine tam olarak temas etmemesi, saplanndaki elestik yapinin bulunmamasi , kilitlenebilen tiptek...

Detaylı

6zeluir

6zeluir 4 adet ses kontrol tugu (Speaker/handsfree, ses

Detaylı

l漁躍wiミ:‖ i滞螺謝キ - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

l漁躍wiミ:‖ i滞螺謝キ - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama baron -expandabre (baronra agrran) 6zellikte olmahdtr. Kateteri maksimum 6F ve 7F introducer ile galrgmahdrr. Mikro ve makro erementrerden orugan benzersii runJu,n yapisi sayesinde srrrekri radyar ...

Detaylı