Beştepe`liler Almanya gezisinden döndü

Transkript

Beştepe`liler Almanya gezisinden döndü
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
Beþtepe'liler Almanya gezisinden döndü
Onaylayan Sevim Iþýk
Tuesday, 24 February 2015
Almanya'daki eðitimlerini tamamlayan Polatlý Beþtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri, öðretmen ve proje koordina
Musa Tokmak, proje eðitimini baþarýlý bir þekilde tamamlayýp geldiklerini ifade ettiler. Projelerini sunduktan sonra yedek
projeler kapsamýna ardýndan da asil listeye düþtüðünü ifade eden Proje Koordinatörü Musa Tokmak Almanya gezisi ve aldýklarý
programý hakkýnda basýn açýklamasýnda bulundu.
Konu ile ilgili basýna açýklama yapan Proje Koordinatör Öðretmeni Musa Tokmak “Polatlý Beþtepe Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olarak geçen yýl proje teklifimiz olmuþtu. Hayat Boyu Öðrenme adýnda, bu projemiz yedek projeler kapsamýnda öncelikli
olarak deðerlendirildi. Daha sonra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nýn hip hop projesi var, ulusal ajansa maddi destek
veriyor. O kapsamda projemiz asil listeye düþtü. Toplamda Türkiye’den 300’e yakýn yedek proje vardý. Bizimkisi 120nci sýradayd
Asil listeye düþtükten sonra aradan geçen zaman arasýnda 25 Ocak ve 8 Þubat’ta Almanya’da projemizi gerçekleþtirdik.
Projemizin konusu okulumuzun 10, 11, 12nci sýnýf, çocuk geliþimi bölümü öðretmenleri artý öðrencileri toplamda 40 öðrenci ile 4
öðrencisi, 5 tane de bu öðrencilere refakat eden deðiþik branþlardan öðretmenler ile toplamda 49 kiþi ile iki hafta süre ile biz
Almanya’ya gittik. Çocuk geliþimi öðrencileri ve Öðretmenleri montessori adýnda bir eðitim sistemi var, bu eðitim sisteminde dah
yaparak. Daha çok gerçek malzeme, gerçek malzeme dediðimiz her hangi bir ütü yaptýracaksan, yemek yaptýracaksan
oyuncaklar ile deðil de kendi malzemeleri ile bir uygulama ile olan bir sistem. Bu sistem üstüne biz staj, yerinde gözlem adý
altýnda bir ziyaretlerimiz oldu.” dedi.
Avrupa'daki çocuklar bir yetiþkin gibi
Daha sonra Okul Müdürü Devlet Kuþ bir konuþma yaptý. Kuþ konuþmasýnda “Proje gerçekten çok kapsamlý ve bana göre cesa
isteyen bir proje yani orada 40 tane öðrenci ile Avrupa’ya gitmek ve orada 2 hafta staj yaptýrmak güzel bir proje,
arkadaþlarýmýzýn desteði ve katkýlarý ile biz karar verdik gitmeye. Gittiðimizde bütün tepkiler, orada ki misafirperverlik bize göre
farklý, yani bizde ki gereksiz müdahale orada yok, insanlarý iyi hissettirmek için yaptýðýmýz þeyleri yapmýyorlar. Yani siz yetiþk
olduðunuz için onlar çocuklarýna da yetiþkin gibi yetiþtiriyorlar. Orada çocuk sayýsý az olmasýna raðmen çok doðal davranýyorla
biz çocuklarýmýzý el ele tutuþturup þuradan þuraya götürüyoruz 40 defa izin alýyoruz. Ancak orada böyle bir durum yok. Bizde þ
durum var, Aile üzerinde þu olacaksýn bir baský oluyor. Ama orada çocuk artýk belli bir yaþa geldiðinde, kendileri belirliyorlar ken
mesleklerini. Hepimizin geleceði çocuk üzerinde olduðu için, çocuklarýmýzý doðal ortamda yaþatmayý öðrendiðimiz zaman onlar
ve daha baþarýlý bir yetiþtirme olur. Orada çocuk çocuk gibi deðil, büyümüþ bir yetiþkin gibi gözüküyor. “ dedi
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 03:48