Yunak İlce Raporu

Transkript

Yunak İlce Raporu
YUNAK
İLÇE RAPORU
2011
ÖNSÖZ
Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak
için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir.
Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları
ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit
edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve
bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili
olarak icra edilmesi gerekmektedir.
Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve 2010-2013 bölge planını
hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması
gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır.
Diğer yandan MEVKA, “Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi
İçin Teknik Destek Alınması İşi” için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile
MEVKA tarafından yürütülen Bölge’ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve
derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır.
İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde “İlçe Odak Grup
Toplantıları” düzenlenmiş, “GZFT Analizleri” yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen
çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik
ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi
amacına hizmet etmesi sağlanmıştır.
Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan “İlçe Raporu”
dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı
oluşturmaktadır.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 1
1. DOĞAL YAPI
1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER
Konya ili Yunak ilçesi, 38°82’ Kuzey enlemi ile 31°73’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl
merkezine uzaklığı 170 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.000 metredir. İlçenin,
kuzeyinde Çeltik, güneyinde Ilgın, Kadınhanı, batısında Afyonkarahisar ili Emirdağ, Sultandağı ilçeleri
ve doğusunda Cihanbeyli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.341,1 km²’dir.
Yunak ilçesi batısındaki Bayatkolu Dağı’nın batı eteklerinde hafif eğimli bir topografya üzerinde
kurulmuştur. İlçenin güneydoğusunda Cihanbeyli Platosu, kuzeyinde ise Yukarı Sakarya Ovaları olarak
tanınan Turgut ve Eşme ovaları bulunmaktadır. İlçe topraklarından kaynayan Gökpınar deresi ilçe
sınırları dışında Sakarya Nehri’ne katılmaktadır. Ayrıca ilçedeki Küçükhasan Gölü’nün bir bölümü
Çeltik ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yunak, kuzey ve batıdan ilçeye doğru gelişmiş çok
sayıda kuru derelerle (Karataş, Bayatkolu, Mollahalil Dereleri gibi) parçalanmış durumdadır.
İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu
Alan Adı
Yunak Alan
Kullanım Türü
(Ha)
(%)
Konya Alan
Kullanım Türü
(Ha)
(%)
Türkiye Alan
Kullanım Türü
(Ha)
Tarım
188.020,00 80,31 2.247.856,60 55,08 24.294.680,8
Arazisi
Çayır-Mera 39.800,00 17,00 761.460,70 18,66 14.616.687,3
188,00
0,08 540.189,00 13,24 21.389.783,0
Orman
6.098,37
2,60 531.845,65 13,03 18.056.548,9
Diğer
234.106,37 100 4.081.351,95 100 78.357.700,0
Toplam
(%)
Yunak Alan Kullanım/
28. Orta Anadolu
Konya TR52
Türkiye
Havzası (İle
(%)
(%)
(%)
düşen) Arazi (%)
31,00
8,36
7,48
10,04
0,77
18,65
27,30
23,04
100
5,23
0,03
1,15
5,74
3,78
0,03
0,87
4,72
4,44
0,13
2,04
7,28
0,27
0,00
0,03
0,30
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 2
Yunak ilçesi toplam 234.106,37 ha kullanım alanına sahip olup, Konya kullanım alanının %5,74’ünü,
Orta Anadolu Havzası kullanım alanının %7,28’ini kaplamaktadır. İlçedeki toplam kullanım alanının
%80,31 gibi büyük bir oranı tarım arazilerine ayrılmıştır. İlçe tarım arazileri, Orta Anadolu Havzası
tarım arazilerinin %10,04’ünü, Konya tarım arazilerinin %8,36’sını oluşturmaktadır. İlçede %17
oranında çayır-mera bulunurken, orman yok denecek kadar azdır. Mera alanları küçükbaş hayvancılık
özelikle koyunculuk için uygundur.
1.2.DOĞAL KAYNAKLAR
İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar
1. Enerji Kaynakları
Potansiyel
1.1. Güneş
Var-Zayıf
1.2. Su Gücü
Yunak Gökpınar Deresi
1.3. Kömür
Yok
1.4. Doğalgaz
Yok
1.5. Rüzgar
Var
1.6. Biyokütle
Var-Yüksek
1.7. Petrol
Yok
1.8. Jeotermal Enerji
Yok
2. Biyolojik çeşitlilik
2.1. Ormanlar
188 hektar orman alanına sahiptir.
2.2. Çayır ve Mera
39.800 hektar çayır-mera alanı vardır.
Gökpınar Deresi, Sülüklü Göleti, Keşlik
2.3. Sulak Alanlar
Yaylası Göleti, Bostandere (Ufacık)
Göleti, Sazlık ve Bataklık Alanlar
2.4. Flor
2.5. Fauna
2.6. Milli Park, Tabiat Parkı
Yok
ve Diğer Hassas Alanlar
3. Toprak
Yunak hafif meyilli bir sahada
kurulmuştur ve zemini genellikle
yamaç molozlarından oluşmuştur.
Gökpınar Deresi civarında genç dere
çökellerine rastlanır.
4. Su Kaynakları
4.1. Barajlar
Yok
Sarayönü-Kadınhanı-Ilgın-Yunak
4.2. Yeraltı Su Kaynakları
Havzası (300 hm3/yıl)
4.3. Akarsular
Gökpınar deresi
Sülüklü Göleti, Keşlik Yaylası Göleti,
4.4. Göller ve Göletler
Bostandere (Ufacık) Göleti
5. Mineral Kaynaklar
Manyezit (Yumru tipi), Sepiyolit (Süs
5.1. Sanayi Madenleri
eşyası yapımına uygun ve ekonomiktir)
Demir (Yer altı sularının bünyesindeki
5.2. Metalik Madenler
demirli maddelerin karstik boşluklara
çökelmesi ile oluşan hematitdir.)
5.3. Enerji Madenleri
(Bakınız 1. Enerji Kaynakları)
5.4. Kıymetli Taşlar
Yok
(Madenler)
5.5. Diğer Mineraller
Yok
5.6. Maden Kanununa Tabi
Taş, Bazalt
Olan Doğal Malzemeler
Mevcut Çalışma
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Orman ürünleri, hayvan otlatma ve dinlenme
Hayvan otlatma
Sulama
Yok
Tarım
Yok
Sulama
Sulama
Sulama
Mermer Ocağı
Yok
Yok
Yok
Taş Ocağı, Bazalt Ocağı, Ariyet Ocağı, KumÇakıl Ocağı
*MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 3
2. DEMOGRAFİK YAPI
2.1. NÜFUS
İlçe nüfus değerleri son 3 yılda azalma göstermiştir. İlçe nüfusu 2010 yılı itibariyle 27.528 olup, bunun
%65,33’ü kırsal alanda yaşamakta iken, %34,67’si ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun
Konya nüfusuna oranı 2010 yılında %1,37 iken, 2023 yılında %0,89 olacağı tahmin edilmektedir.
İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu
Yunak İlçe Nüfusu
İlçe
İlçe
YILLAR
İlçe
Merkez
Köy
Nüfusu
Nüfus
Nüfus
9.561
19.068
28.629
2008
Konya
Toplam
Nüfus
1.969.868
Nüfus Oranları
İlçe Nüfusu/
TR52
Konya Nüfusu
Bölge
(%)
Nüfusu
1,45
2.200.013
İlçe Nüfusu/
TR52 Nüfusu
(%)
1,30
2009
9.440
18.829
28.269
1.992.675
1,42
2.224.547
1,27
2010
9.543
17.985
27.528
2.013.845
1,37
2.246.478
1,23
2020
9.464
13.533
22.996
2.311.728
0,99
2.569.126
0,90
2023
9.438
12.246
21.684
2.439.798
0,89
2.708.716
0,80
*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)
İlçe nüfusunun 2023 yılında %21 oranında azalma göstereceği varsayılmaktadır. Kırsal alandaki
nüfusun ilçe merkezindeki nüfusa göre daha fazla azalma göstereceği görülmektedir. Bu durum kırsal
alandan kent merkezine doğru göçün artarak devam edeceğini göstermektedir. Özelikle göç nedeni,
eğitim ve istihdam amaçlı olmaktadır. İlçede sosyal ve ekonomik alt yapı yetersizlikleri bulunmakta ve
ilçede çalışan kesim en yakın Akşehir ilçesine gidiş geliş yapmaktadırlar. Tarım sektörü kurak alanların
fazla olması ve girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile tercih edilen bir meslek değil geleneksel
usullerle yapılan mecburi uğraşı alanlarından biri niteliğindedir.
İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu
Yunak İlçe Nüfusu
Konya İl Nüfusu
Yaşa Göre (%)
Yaşa Göre (%)
YILLAR
0-14
15-64
65 Üstü
0-14
15-64
65 Üstü
28,10
64,46
7,44
27,46
65,55
6,99
2008
TR52 Bölge Nüfusu
Yaşa Göre (%)
0-14
15-64
65 Üstü
27,36
65,48
7,16
2009
27,53
64,64
7,82
27,18
65,67
7,15
27,06
65,62
7,32
2010
26,97
64,60
8,43
26,83
65,77
7,40
26,69
65,74
7,57
2020
27,53
64,57
7,90
27,30
65,93
6,77
27,19
65,88
6,93
2023
27,53
64,57
7,90
27,33
66,00
6,67
27,23
65,94
6,83
*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)
İlçe nüfusunun %64,60’ı çalışan nüfus olarak nitelendirilen 15-64 yaş grubundadır. Nüfusun %26,97’si
0-14 yaş grubunda, %8,43’ü ise 65 yaş üstü grubunda bulunmaktadır. Bu oranlar Türkiye ve Konya
oranları ile aynı düzeydedir. Aktif nüfusun ilçede istihdam edilmesi ilçenin sürdürülebilirliği açısından
önemlidir. Önlem alınmadığı takdirde söz konusu göç artarak devam edecektir. Şuanda bile Akşehir
nüfusunun %30’u Yunaklıklardan oluşmaktadır.
Diğer yandan yurtdışına çalışmaya giden ve ülke içinde emekli olarak geriye dönen kesim dahi evlerini
ilçe merkezinden değil Akşehir’den almakta yatırımlarını ilçeye yapmamaktadır. Akşehir nüfusunun %
30’u Yunak’lılardan oluşmaktadır.
İlçenin kendine has yapısı Akşehir ve Kulu gibi yakın merkezlerle dahi benzeşmemektedir.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 4
3. EKONOMİK YAPI
3.1. TARIM
Yunak ilçesinin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır.
Yunak İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu
İşlenen
Arazi Türü
Yunak İşlenen
Arazi
(Ha)
(%)
Konya İşlenen
Arazi
(Ha)
Tarla Arazisi 86.454,4 45,98 1.308.592,6
Nadas
100.839,5 53,63 890.283,3
Sebze
120,0
0,06
17.768,5
Meyve
606,1
0,32
21.165,3
Bağ
0,0
0,00
10.046,9
Toplam
188.020,0 100 2.247.856,6
Türkiye İşlenen
Arazi
(%)
58,22
39,61
0,79
0,94
0,45
100
(Ha)
(%)
16.438.196,6 67,33
4.249.025,5 17,40
729.415,9
2,99
2.520.252,9 10,32
477.785,6
1,96
24.414.676,5 100
Konya
İşlenen
Arazi
(%)
6,61
11,33
0,68
2,86
0,00
8,36
Yunak İşlenen Arazi/
28. Orta
TR52
Anadolu
İşlenen
Havzası (İle
Arazi
düşen) İşlenen
(%)
Arazi (%)
5,74
7,36
11,04
15,58
0,40
0,62
1,26
2,24
0,00
0,00
7,48
10,04
Türkiye
İşlenen
Arazi
(%)
0,53
2,37
0,02
0,02
0,00
0,77
*Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009),
İlçede 188.020 ha işlenen arazi bulunmakta olup, bu alan Konya işlenen alanın %8,36’sını, Orta
Anadolu Havzası işlenen alanın %10,04’ünü oluşturmaktadır. İlçedeki işlenen arazilerin %45,98’i tarla
arazisi niteliğindedir. Bu oran Konya (%58,22)ve Türkiye(%67,33) tarla arazileri oranlarından
düşüktür. Buna karşın ilçedeki nadas alanı %53,63 oranında olup, bu oran Konya (%39,61)ve Türkiye
(%17,40)nadas alanlarından oldukça yüksektir. İlçede sebzecilik ve meyvecilik faaliyetleri yok
denilecek kadar azdır. Bunun nedeni, ilçenin yüksek oranda kuru arazilere sahip olmasıdır.
Yunak Arazi Sulama Durum Tablosu
Konya
Türkiye
Yunak Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Durumu
Durumu
Durumu
Durumu
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)
(Ha)
Sulu Arazi
11.000 5,85 517.684,0 23,03 5.420.000,0
Kuru Arazi
177.020 94,15 1.730.172,5 76,97 18.874.680,8
Toplam
188.020 100 2.247.856,5 100 24.294.680,8
Konya
Arazi
(%)
(%)
22,31 2,12
77,69 10,23
100
8,36
TR52
Arazi
(%)
1,63
9,63
7,48
Yunak Arazi/
28. Orta Anadolu Türkiye
Havzası (İle
Arazi
düşen) Arazi (%)
(%)
17,06
0,20
13,64
0,94
13,80
0,77
* Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009)
*İlçe 28 Nolu Orta Anadolu Havzasında bulunmaktadır.
İlçedeki toplam işlenen arazinin %94,15 gibi büyük bir oranı kuru arazi niteliğinde iken, %5,85’i sulu
arazi niteliğindedir. İlçe kuru arazileri, Konya kuru arazilerinin %10,23’ünü kapsamaktadır. Bunun yanı
sıra ilçe sulu arazileri, Orta Anadolu Havzası sulu arazilerinin %17,06’sını oluşturmaktadır. Özellikle
sulu alanlarda tohum üretimi ve kaba yem üretimi yapılarak hayvancılık da alternatif faaliyet alanı
olarak değerlendirilebilir. Ancak, üreticilerin örgütlenme sorunu ilçede yer alan Önder Çiftçi Derneği
üyeleri aracılığı İle eğitim çalışmaları yapılarak çözülmelidir.
3.1.1.Bitkisel Üretim
İlçenin ana gelir kaynağı tarımdır. 27.528 nüfuslu ilçede 6.902 çiftçi kaydının olması da bunu
göstermektedir. İlçede ekilen ürünlerin tamamı yetişmektedir.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 5
Yunak İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu
Yunak
KONYA
TÜRKİYE
Tarla
Toplam
Toplam
Arazisi
Dekar
Dekar
Dekar
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Ürün
Ürün
Ekim
Verim
Verim
Verim
Miktarı
Miktarı
Türü
Kg/Da
Kg/Da
Kg/Da
Da
%
Da
%
Da
%
(Ton)
(Ton)
Durum
233.038 27,09 310
72.242 2.188.591 17,21 333,10 729.026,79 13.340.000 8,34 258,62
Buğdayı
Buğday
520.101 60,47 282
146.668 5.384.052 42,34 280,60 1.510.741,80 67.600.000 42,26 239,79
(Diğer)
Arpa
72.579 8,44
279
20.250 2.980.630 23,44 254,06 757.267,49 30.332.000 18,96 238,69
Şeker
7.775
0,90 5.767 44.838
752.367 5,92 5.732,84 4.313.198,73 3.291.669 2,06 5.450,76
Pancarı
Mısır
190
0,02 1.000
190
197.895 1,56 881,77 174.497,97
5.940.000 3,71 725,59
Diğer
26.428 3,07
1.213.551 9,54
39.473.771 24,67 400,38
Toplam 860.111 100
284.188 12.717.086 100
7.484.732,80 159.977.440 100
Toplam
Ürün
Miktarı
(Ton)
3.450.000
16.210.000
7.240.000
17.942.112
4.310.000
15.804.537
64.956.649
* Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009
*(Verimler 2008-2009-2010 Ortalaması)
Yunak’ta ağırlıklı olarak buğday üretimi yapılmaktadır. Toplam 860.111 da tarla arazisinin
%87,56’sında buğday üretimi yapılmaktadır. İlçede yetiştirilen buğdayın verimi, Konya ve Türkiye
buğday verimleri ile aynı düzeyde iken, arpa verimi Konya ve Türkiye arpa verimine göre fazladır.
İlçede %0,90 oranında yetiştirilen şeker pancarı verimi de Konya ve Türkiye şeker pancarı verimleri ile
aynı düzeydedir. Buna karşın %0,02 oranında yetiştirilen mısırın verimi Yunak’ta 1.000 kg/da olup,
Konya ve Türkiye mısır verimlerinin oldukça üzerindedir. İlçede şeker pancarı ve mısır gibi yüksek
getirisi olan ürünlere yoğun bir ilgi olduğu halde, su isteği fazla olan bu ürünlerin yetiştirme alanları
oldukça sınırlıdır. İlçede sulama imkânlarının artırılması durumunda bu ürünlerin ve daha çeşitli
ürünlerin üretiminde artış görülecektir. İlçede özellikle kurak alanlarda aspir, kimyon ve kanola
bitkileri alternatif ürünler olarak önerilebilir.
Yunak İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu
Yunak
KONYA
TÜRKİYE
Sebze
Toplam
Toplam
Toplam
Dekar
Dekar
Ekim Alanı Dekar
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Arazisi
Ürün
Ürün
Ürün
Verim
Verim
Verim
Ekim Türü
Miktarı
Miktarı
Miktarı
Kg/Da
Kg/Da
Da
%
Da
%
Da
% Kg/Da
(Ton)
(Ton)
(Ton)
Fasulye
0
0,00
0
0
11.535 6,49 688,89 7.946,33 373.312,38(*) 5,12 1.575
587.967
Domates
500 41,67 2.600
1.300
30.434 17,13 3.635,71 110.649,33 1.116.888,89(*) 15,31 9.000 10.052.000
Sebze
700 58,33
135.716 76,38
5.803.957,73 79,57 2.306 13.381.165
(Diğer)
Toplam
1.200 100
1.300 177.685 100
118.595,66 7.294.159,00 100
24.021.132
* Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009
** Sebze üretim alanı verisi bulunmadığından ortalama verim ile ekim alanı hesaplanmıştır
Yunak ilçesinde sebze üretimi için 1.200 da alan ayrılmış olup, bu alanın %41,67’sinde domates
yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçede yetiştirilen domatesin verimi, Konya ve Türkiye ortalama domates
verimleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülmektedir. Geriye kalan alanda ise çeşitli
sebzeler yetiştirilmektedir.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 6
Yunak İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu
Yunak
KONYA
MeyveBağ
Toplam
Toplam
Dekar
Dekar
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Arazisi
Ürün
Ürün
Verim
Verim
Ekim
Miktarı
Miktarı
Kg/Da
Da
%
Da
% Kg/Da
Türü
(Ton)
(Ton)
Elma
3.800 62,70 138
524,40
96.371 30,88 654,04 63.030,73
Kiraz
150
2,47
407
61,05
59.419 19,04 731,61 43.471,79
Meyve
2.111 34,83
55.863 17,90
(Diğer)
Bağ
0
0,00
0
0,00
100.469 32,19 409,85 41.177,12
Toplam 6.061 100
585,45
312.122 100
147.679,64
TÜRKİYE
Toplam
Ürün
Miktarı
%
(Ton)
5,51 1.575,02 2.600.000
2,24 623,31 417.905
Ekim Alanı
Da
1.650.775
670.459
Dekar
Verim
Kg/Da
22.881.295 76,32 455,32 10.418.406
4.777.856 15,94 890,57 4.255.000
29.980.385 100
17.691.311
*Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009
İlçede 6.061 da alanda meyvecilik faaliyetleri yürütülmekte olup, bunun %62,70 gibi büyük bir
oranında elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Meyve üretimi için ayrılan alanın %2,47’sinde kiraz üretimi
yapılırken, geriye kalan %34,83’ünde çeşitli meyveler yetiştirilmektedir. İlçede meyvecilik ekonomik
olarak yapılacak düzeyde değildir.
3.1.2. Hayvansal Üretim
Konya ili Yunak ilçesi TR52 bölgesi içerisinde Orta Anadolu Havzası’nda yer alan bir diğer yerleşim
yeridir. İlçe 39.800 ha çayır-mera alanı ve 188 ha orman alanı ile bölgenin çayır-mera alanı en fazla
olan ilçelerindendir. İlçenin çayır-mera alanı Konya ilinin %5,23’ü, TR52 bölgesinin %3,78’i ve Orta
Anadolu Havzası’nın ise %4,44’ünü oluşturmaktadır. İlçenin ormanlık alanı ise Konya ilinin %0,03’üne,
TR52 bölgesinin %0,03’üne ve Orta Anadolu Havzası’nın ise %0,13’üne denk gelmektedir.
Yunak Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu
Yunak
Konya
(Ha)
Çayır-Mera
Orman
39.800
188
(%)
(Ha)
99,53 761.460,7
0,47 540.189,0
Türkiye
(%)
(Ha)
(%)
Konya
(%)
58,5
41,5
14.616.687,3
21.389.783,0
40,59
59,41
5,23
0,03
Yunak/
28. Orta
TR52
Anadolu
(%)
Havzası (İle
düşen) (%)
3,78
4,44
0,03
0,13
Türkiye
Arazi
(%)
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçede yem bitkileri ekiliş alanı fazla değildir. İlçede toplam 4.433 da yem bitkileri ekilişi bulunurken
bu alanın %62,15’inde yonca,%18,25’inde silajlık mısır ve %19,60’ında ise fiğ ekilmektedir.
Yunak Yem Bitkileri Durum Tablosu
KONYA
TÜRKİYE
Yem Bitkisi Yunak
Arazisi Ekim
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Türü
Da
%
Da
%
Da
%
Yonca
2.755 62,15 189.074 51,26 5.687.603 39,13
Silajlık Mısır
809
18,25 86.392 23,42 2.844.728 19,57
Fiğ
869
19,60 67.378 18,27 4.253.699 29,26
Diğer
0
0,00
25.996 7,05
1.750.687 12,04
Toplam Yem
4.433
100 368.840 100 14.536.717
100
Bitkisi Alanı
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçenin yem bitkileri ekim alanının Konya il genelinde, TR52 bölgesi ve Orta Anadolu Havzası
içerisindeki oransal payları incelendiğinde ise; toplam yem bitkileri ekim alanının il genelindeki payı
%1,20 iken bu oran TR52 bölgesinde %0,92 ve Orta Anadolu Havzası içerisinde ise %1,15 olarak
hesaplanmıştır.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 7
0,27
0,00
Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması
Yem Bitkisi Arazisi Ekim
Türü
Konya (%)
Yonca
Silajlık Mısır
Fiğ
Diğer
Toplam Yem Bitkisi Alanı
1,46
0,94
1,29
0,00
1,20
Yunak/
28. Orta Anadolu
TR52 (%)
Havzası
(İle düşen) (%)
1,33
1,51
0,84
1,28
0,66
0,83
0,00
0,00
0,92
1,15
Türkiye
Arazi (%)
0,05
0,03
0,02
0,00
0,03
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçenin hayvan varlığı incelendiğinde; ilçenin büyük baş hayvan potansiyelinin 7.931 baş olduğu ve
bunun hepsinin sığır varlığından oluştuğu görülebilir. İlçede her ne kadar kültür ırkı sığır bulunsa da
kültür melezi sığırların sayısı da azımsanmayacak kadardır. Sığır varlığı içinde yerli sığır cinslerinin
oranı %9 civarında değişmektedir. Toplam büyükbaş hayvan varlığında 2008 yılına göre rakamsal
olarak 2010 yılında küçükte olsa bir artış görülebilir.
Yunak Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu
Yunak Hayvan Sayısı
Konya Hayvan Sayısı
Hayvan Cinsi
2008 2009 2010
2008
2009
2010
Sığır (Saf Kültür)
1.540 1.455 4.071 211.177 216.314 269.866
Sığır (Kültür Melezi) 4.035 3.805 3.159 150.924 146.263 153.175
Sığır (Yerli)
44.391 36.612 37.773
1.660 1.590
701
Manda
130
108
110
0
0
0
TOPLAM
7.235 6.850 7.931 406.622 399.297 460.924
Türkiye Hayvan Sayısı
2008
2009
2010
3.554.585 3.723.583
4.454.647 4.406.041
2.850.710 2.594.334
86.297
87.207
10.946.239 10.811.165
-
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçenin büyükbaş hayvan varlığının il, bölge ve havza genelindeki oransal dağılımı incelendiğinde ise;
ilçenin büyükbaş hayvan varlığının toplam Konya büyükbaş hayvan varlığı içerisindeki payı %1,72 iken,
bu oran TR52 bölgesi için %1,59 ve Orta Anadolu havzası için ise %2,60 olarak hesaplanmıştır.
Büyükbaş hayvan varlığının il, bölge ve havza düzeyinde yıllara göre azalma içinde olduğu
görülmektedir.
Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması
Hayvan Cinsi
Sığır (Saf Kültür)
Sığır (Kültür Melezi)
Sığır (Yerli)
Manda
TOPLAM
Yunak Büyükbaş Hayvan Sayısı /
28. Orta Anadolu
Konya (%)
TR52 (%)
Türkiye (%)
Havzası (İle düşen) (%)
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009
2010 2008 2009 2010
0,73 0,67 1,51 0,67 0,62 1,41 1,14
0,96
2,07
0,04 0,04
2,67 2,60 2,06 2,41 2,33 1,85 4,15
4,54
3,57
0,09 0,09
3,74 4,34 1,86 3,63 4,21 1,80 8,47
8,36
3,68
0,06 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1,78 1,72 1,72 1,64 1,58 1,59 2,87
2,70
2,60
0,07 0,06
-
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçenin küçükbaş hayvan varlığı incelendiğinde; ilçenin küçükbaş hayvan potansiyelinin 39.887 baş
koyun ve 1.746 baş keçiden oluştuğu görülebilir. Mevcut koyun varlığının %93,45’i yerli koyun
ırklarından oluşurken, %6,55’i merinos koyun ırkından, keçi varlığı ise kıl keçisinden oluşmaktadır.
İlçede 2008 ve 2009 yıllarında az da olsa tiftik keçisi üretimi varken 2010 yılında üretim kayıtlarına
rastlanılmamıştır. İlçede toplam küçükbaş hayvan varlığında 2008 yılına göre rakamsal olarak 2010
yılında artış meydana gelmiştir. Artışta en büyük rolü yerli koyun ırkı sayısındaki artışlar
oynamaktadır.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 8
Yunak Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu
Yunak Hayvan Sayısı
Konya Hayvan Sayısı
Hayvan Cinsi
2008 2009 2010
2008
2009
2010
Koyun (Yerli)
26.280 26.650 37.273 1.125.721 1.101.691 1.265.712
Koyun (Merinos) 1.795 1.850 2.614
76.191
69.693
83.536
Toplam Koyun
28.075 28.500 39.887 1.201.912 1.171.384 1.349.248
Kıl Keçisi
671
705
1.746
89.018
72.629
112.004
Tiftik Keçisi
345
295
0
2.806
2.932
3.504
Toplam Keçi
1.016 1.000 1.746
91.824
75.561
115.508
Türkiye Hayvan Sayısı
2008
2009
2010
22.955.941 20.721.925
1.018.650 1.027.583
23.974.591 21.749.508
5.435.393 4.981.299
158.168
146.986
5.593.561 5.128.285
-
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçe küçükbaş hayvan varlığının il, bölge ve havza içindeki payları incelendiğinde ise; ilçenin toplam
koyun varlığının Konya ilinin %2,96’sına, TR52 bölgesinin %2,46’sına ve Orta Anadolu Havzası’nın ise
%3,14’üne denk geldiği görülebilir. İlçe keçi varlığı bakımından ise Konya ilinin %1,51’ini, TR52
bölgesinin %1,10’unu ve Orta Anadolu Havzası’nın ise %2,71’ini barındırmaktadır.
Yunak Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması
Yunak Küçükbaş Hayvan Sayısı /
28. Orta Anadolu
Hayvan Cinsi
Konya (%)
TR52 (%)
Havzası (İle düşen) (%)
2008 2009 2010 2008 2009 2010
2008
2009 2010
Koyun (Yerli)
2,33 2,42 2,94 1,95 2,11 2,54
2,67
2,87
3,32
Koyun (Merinos) 2,36 2,65 3,13 1,11 1,24 1,67
1,18
1,32
1,77
Toplam Koyun
2,34 2,43 2,96 1,86 2,02 2,46
2,47
2,67
3,14
Kıl Keçisi
0,75 0,97 1,56 0,55 0,68 1,15
1,20
1,62
2,93
Tiftik Keçisi
12,30 10,06 0,00 5,37 5,02 0,00
6,44
6,08
0,00
Toplam Keçi
1,11 1,32 1,51 0,80 0,91 1,10
1,66
2,07
2,71
Türkiye (%)
2008
0,11
0,18
0,12
0,01
0,22
0,02
2009
0,13
0,18
0,13
0,01
0,20
0,02
2010
-
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçe kanatlı hayvan potansiyeli bakımından il, bölge ve havza içinde önemli bir konuma sahip değildir.
İlçenin toplam tavuk varlığı 10.000 adet olup hepsi yumurtacı ırk tavuklardır. İlçe genelinde yumurtacı
tavuk sayısında 2008 yılına göre 2010 yılında büyük bir düşüş göze çarpmaktadır. 2008 yılında 17.500
olan yumurtacı tavuk sayısı 2010 yılında 10.000 adete düşmüştür. İlçede yıllık 2.000 bin adet yumurta
üretimi yapılmaktadır.
Yunak Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu
Yunak Hayvan Sayısı
Hayvan Cinsi
2008 2009
2010
Tavuk (Broiler)
1.250
0
0
Tavuk (Yumurtacı) 17.500 10.000 10.000
Toplam Tavuk
18.750 10.000 10.000
Yumurta Sayısı
1.650 2.000 2.000
(1.000 Adet)
Toplam Yumurta
1.650 2.000 2.000
Konya Hayvan Sayısı
Türkiye Hayvan Sayısı
2008
2009
2010
2008
2009
2010
3.176.922 666.402
740.448 180.915.558 163.468.942
7.709.962 7.827.103 8.723.304 63.364.818 66.500.461
10.886.884 8.493.505 9.463.752 244.280.376 229.969.403
1.891.122 1.950.276 2.145.674
13.190.696
13.832.726
-
1.891.122 1.950.276 2.145.674
13.190.696
13.832.726
-
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
İlçenin kanatlı hayvan potansiyelinin il, bölge ve havza bazında oransal dağılım incelendiğinde ise;
ilçenin yumurtacı tavuk sayısı Konya ilinin %0,11’i, TR52 bölgesinin %0,10’u ve Orta Anadolu
Havzası’nın ise %0,19’u kadardır. Yumurta sayısı bakımından oransal dağılım incelendiğinde ise;
ilçedeki yıllık üretilen yumurta sayısı Konya ilinin %0,09’u, TR52 bölgesinin %0,08’i ve Orta Anadolu
Havzası’nın ise %0,14’ü kadar olduğu görülebilir.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 9
Yunak Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması
Yunak Kanatlı Hayvan Sayısı /
28. Orta Anadolu
Hayvan Cinsi
Konya (%)
TR52 (%)
Havzası (İle düşen) (%)
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Tavuk (Broiler)
0,04
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,71
0,00
0,00
Tavuk (Yumurtacı)
0,23
0,13
0,11
0,20
0,11
0,10
0,37
0,22
0,19
Toplam Tavuk
0,17
0,12
0,11
0,16
0,11
0,09
0,38
0,21
0,18
Yumurta Sayısı
0,09
0,10
0,09
0,08
0,09
0,08
0,14
0,17
0,14
(1.000 Adet)
Toplam Yumurta
0,09
0,10
0,09
0,08
0,09
0,08
0,14
0,17
0,14
Türkiye (%)
2008
0,00
0,03
0,01
2009
0,00
0,02
0,00
2010
-
0,01
0,01
-
0,01
0,01
-
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
Yunak Hayvancılık - Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu
Yunak Süt Üretim Miktarı Konya Süt Üretim Miktarı (Ton)
Türkiye Süt Üretim Miktarı
Hayvan Cinsi
2008
2009
2010*
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Süt (Büyükbaş)/Ton 6.406,7 6.353,5 11.114,0 478.657,5 506.813,2 756.168,0 11.286.598 11.615.756
Süt (Koyun)/Ton
1.213,1 1.227,3 1.062,0 45.151,9 45.046,1 36.478,8
746.872
734.219
Süt (Keçi)/Ton
34,3
36,6
60,3
2.571,5
2.542,5
3.708,8
209.570
192.210
Toplam Süt (Ton)
7.654,1 7.617,4 12.236,3 526.380,9 554.401,8 796.355,5 12.243.040 12.542.185
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır.
İlçede üretilen sütün il, bölge ve havza bazındaki oransal dağılımları incelendiğinde ise; ilçe süt
üretimini Konya ilinin sadece %1,54’ünü karşılarken, bu oran TR52 bölgesi için %1,38, Orta Anadolu
Havzası için ise %2,10’dur. Koyun sütü bakımından ilçenin önemli bir potansiyele sahip olduğu oransal
dağılımlardan da görülebilir. İlçe Konya ilinin %2,91’ine, TR52 bölgesinin %1,21’ine, Orta Anadolu
Havzası’nın ise %1,34’üne denk gelecek şekilde koyun sütü üretmektedir.
Yunak Hayvancılık - Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması
Hayvan Cinsi
Süt (Büyükbaş)
Süt (Koyun)
Süt (Keçi)
Toplam Süt
Konya (%)
2008
1,34
2,69
1,34
1,45
2009
1,25
2,72
1,44
1,37
2010*
1,47
2,91
1,63
1,54
2008
1,24
2,29
0,89
1,33
Yunak Süt Üretim Miktarı/
28. Orta Anadolu
TR52 (%)
Havzası (İle düşen) (%)
2009 2010 2008 2009 2010
1,16
1,40
2,04
1,90
2,22
2,36
1,21
3,04
3,10
1,34
0,79
1,04
1,75
1,67
2,31
1,26
1,38
2,15
2,03
2,10
Türkiye (%)
2008
0,06
0,16
0,02
0,06
2009
0,05
0,17
0,02
0,06
* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 10
2010
-
3.2. SANAYİ
3.2.1. MADENCİLİK
Yunak ilçesinde kapasite raporuna bağlı faaliyet gösteren 1 faaliyet bulunmasına karşın, bölgenin
mermer rezervleri bulunmaktadır.
Yunak Maden İmalat Sanayi Durum Tablosu
NACE
Rev.2Maden Sanayi Kolları
TR*
B
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
08
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil
08.12
ve kaolin çıkarımı
Mevcut Sanayi Durumu
Faaliyet
Kapasite
İstihdam
Sayısı
Kapasitedeki Pay (%)
Bölgede
İlde
(TR52)
KG
1
612.000.000
26
3,08*
2,83*
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
3.2.2. İMALAT SANAYİ
3.2.2.1.Tarıma Dayalı İmalat Sanayi
İlçede üçü yem imali olmak üzere toplam dört faaliyet gerçekleştirilmektedir. Tohumculuk firmaları
burada faaliyet göstermesi ve tarımsal üretim olmasına karşın tarıma bağlı sanayi yatırımları
gelişmemiştir.
Yunak Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu
Mevcut Sanayi Durumu
NACE
Rev.2TR*
Tarıma Dayalı Sanayi Kolları
C
10
10.71
10.91
İMALAT
Gıda ürünlerinin imalatı
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
Faaliyet
Sayısı
1
3
Kapasite
İstihdam
Kg
274.176
75.600.000
8
33
Kapasitedeki Pay
(%)
Bölgede
İlde
(TR52)
0,49*
3,78
0,28*
3,48
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
3.2.2.2.Tarıma Bağlı İmalat Sanayi
Yunak ilçesinde tarıma girdi sağlayan tarıma bağlı sanayii kollarından herhangi birine yönelik üretim
faaliyeti bulunmamaktadır.
3.2.2.3.Diğer İmalat Sanayi
Yunak ilçesinde bir adet hazır beton imali tesisi ve bunun yanında ufak çaplı tamir işlerinin yapıldığı 1
adet küçük sanayi sitesi (tamir, demir doğrama vb) bulunmaktadır.
Yunak Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu
NACE
Rev.2Diğer İmalat Sanayi Kolları
TR*
C
İMALAT
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin
23
imalatı
23.63 Hazır beton imalatı
Mevcut Sanayi Durumu
Kapasitedeki Pay (%)
Faaliyet
Bölgede
Kapasite
İstihdam
İlde
Sayısı
(TR52)
Adet
1
110.592.000
3
1,34*
1,15*
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 11
3.3.HİZMETLER
3.3.1.EĞİTİM
Yunak İlçesi 91,34’lük bir okuma yazma oranına sahiptir. Nüfusun büyük çoğunluğu ilkokul ve
ilköğretim mezunudur. Yunak ilçesinde okuma yazma bilen fakat hiçbir okula gitmeyen kesimin
nüfusa oranı % 25,23’tür. Bu durum ilçede okuma yazma seferberliği neticesinde yapılan faaliyetlerin
olumlu bir sonuç verdiğinin önemli göstergesidir.
İlçe Okur Yazar Durumu
Kişi Sayıları
Okuma Yazma Bilmeyen
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir
Okul Bitirmeyen
İlkokul Mezunu
İlköğretim Mezunu
Ortaokul veya Dengi Okul
Mezunu
Lise veya Dengi Okul Mezunu
Yüksek Okul veya Fakülte
Mezunu
Yüksek Lisans Mezunu
Doktora Mezunu
Yunak
Kişi
%
2.069 8,66
6.031 25,23
Konya
Kişi
%
94.755
5,40
352.372 20,09
TR52
Kişi
%
105.343
5,38
391.505 19,99
Türkiye
Kişi
%
3.825.644
6,04
13.448.484 21,23
8.107
4.001
816
33,91
16,74
3,41
555.893
311.078
70.465
31,70
17,74
4,02
620.491
352.166
78.145
31,68
17,98
3,99
15.709.975
10.820.045
3.127.204
24,80
17,08
4,94
2.275
574
9,52
2,40
252.205
105.782
14,38
6,03
282.273
117.068
14,41
5,98
11.374.336
4.566.049
17,95
7,21
22
9
0,09
0,04
7.970
3.091
0,45
0,18
8.543
3.236
0,44
0,17
365.791
113.862
0,58
0,18
*TÜİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
İlçede ilkokul ve ilköğretim mezunları nüfusun % 54,06’lık dilimini oluşturmaktadır. Yunak ilçesinde
nüfusun sadece %9,52’lik bir bölümü lise ve dengi okul yani ortaöğretim mezunudur. Fakat
ilköğretimden ortaöğretime geçiş süreci nüfusun %22,28’sine tekabül etmektedir. Bu durum, Yunak
ilçesinde eğitimin öneminin gün geçtikçe daha iyi kavranmakta olduğunu göstermektedir. Üniversite
eğitiminde ise sadece % 2,53’lük kısmın üniversite eğitimine devam ettiği görülmektedir.
Yunak İlçesi Eğitim Genel Durumu
Kurum
Kurumlar
Sayısı
İlköğretim
34
Ortaöğretim
6
Öğrenci
Sayısı
4250
1159
Derslik
Sayısı
199
43
Öğretmen
Sayısı
157
43
Öğretmen Başına
Düşen Öğrenci Sayısı
27,1
27,0
* Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri
İlçede 34 adet ilköğretim okulu; 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretimde 157
öğretmenle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile 27,1’dir. Orta öğretimde durum 43 öğretmen
ile 27,0’dır. Yunak ilçesinde hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde eğitimci sayısında önemli bir
açık olduğu görülmektedir. Eğitimci başına düşen öğrenci sayısı bir kriter olarak ele alındığında durum
Türkiye, Konya ve TR52 bölge ortalamasının oldukça üzerinde seyir etmektedir. İlk ve ortaöğretimde
bu negatif tablonun hem fiziki açıdan hem de eğitimci personel sayısı açısından ele alınarak ivedilikle
ülke ve bölge standartlarına ulaşmasını temin etmek gerekmektedir.
Yunak ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu
İlköğretim
Kurumlar
Öğrenci
Öğretmen Başına
Sayısı
Düşen Öğrenci Sayısı
İlçe
4.250
27,1
Konya
305.955
20,1
TR52
340.450
20,0
Türkiye
10.981.100
21,8
Öğrenci
Sayısı
1.159
124.701
140.119
4.748.610
Ortaöğretim
Öğretmen Başına
Düşen Öğrenci Sayısı
27,0
19,8
20,0
21,3
* Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 12
Yunak ilçesinde, mesleki ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde 1 adet Çıraklık Eğitim
Merkezi, 1 adet Erkek Teknik ve Meslek Lisesi ve 1 adet Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile mesleki eğitim
ve öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları
Kurum
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi
Erkek Teknik ve Meslek Lisesi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Sayısı
1
1
1
* Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri
Yunak ilçesinde meslek liselerinin eğitim formasyonlarına bakılarsa bilişim –elektronik ve muhasebe
gibi hizmet sektörlerine ağırlık verildiği görülmektedir. Bu bölümlerin yanında ilçenin rekabet
üstünlüğüne sahip olduğu tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim veren meslek liseleri veya bu
alanlarla ilgili eğitim formasyonlarının açılması ve halk eğitim merkezli kursların düzenlenmesi bu
sektörlerin rekabet avantajını sağlayacak insan kaynağına ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.
İlçede Bulunan Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitim Bölümleri
Bölüm İsimleri
Bilişim Teknolojileri Alanı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
Muhasebe ve Finansman Alanı
Sosyal Bilimler Alanı
Türkçe Matematik Alanı
* Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri
3.3.2.TURİZM
Yunak Turizm Envanteri Tablosu
Varlık Adı
Sit Alanları
Adakasım Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Birimler Yaylası Tümülüs (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Eski Cami Tepesi Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Eski Mezarlık Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Hacıbekirin Höyüğü Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
İkiztepe Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
İmamoğlu Höyüğü (II. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kale Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kale Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kale Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Karahasanın Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kışla Yaylası Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kızılkuyu Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kömürlü Höyüğü Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Mezarlık (II. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Mezarlık Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Ufakpınarlar Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Üçhöyük Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Üçkuyu Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yayla Höyüğü Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yunak İlçe Raporu, 2011
Varlık Türü
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Varlık Yeri
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Sayfa 13
Varlık Adı
Yeşiltepe Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yol Ayrımı Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yunak Yaylası Höyüğü (II. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Eski Mezarlık
Tarihi Yapılar
Merkez Camii (Yunak)
Piribeyli Beldesi Merkez Camii
Tarihi Çeşme
Yeraltı Sığınakları
Tabiat Alanları
Taşkınlar Yaylası
Yunak Yaylası
Tarihi Şahsiyetler
Yöresel Değerler
-
Varlık Türü
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Mezarlık
Varlık Yeri
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Cami
Cami
Çeşme
Sığınak
Yunak
Yunak
Yunak
Yunak
Yayla
Yayla
Yunak
Yunak
-
-
-
-
* Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı,
Sit Alanları
Kızılkuyu Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yunak-Turgut Köyü yol kavşağının güneyinde bulunmaktadır. Kazılarda Kalkolitik, İTÇ, keramik
parçalarına rastlanmıştır.
Üçkuyu Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yunak-Çeltik karayolunun 10.km’sinde bulunmaktadır. Höyüğün yarıya yakın kısmı tahrip edilmiştir.
Kazılarda Kalkolitik ve İTÇ, Son Tunç çağı keramik parçaları bulunmuştur.
Tabiat Alanları
Taşkınlar Yaylası
Kale ve şehir harabeleri bulunmaktadır.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 14
3.3.3.TİCARET
Yunak ilçesinde; Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 164 üye
bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende Ticaret (38),
Toptan Ticaret (45), Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı (29) faaliyetlerinde yoğunlaşma
görülmektedir.
Yunak Ticaret Durum Tablosu
NACE
NACE FAALİYETİ
KODU
A
TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
C
İMALAT
10 Gıda ürünlerinin imalatı
13 Tekstil ürünlerinin imalatı
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
31 Mobilya imalatı
F
İNŞAAT
41 Bina inşaatı
43 Özel inşaat faaliyetleri
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE
G
MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
H
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
I
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
55 Konaklama
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
K
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
O
KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK
84 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
P
EĞİTİM
85 Eğitim
TOPLAM
YUNAK
10
10
12
6
1
1
2
1
1
5
4
1
89
6
45
38
29
29
3
1
2
12
2
10
1
1
3
3
164
Kaynak: Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 2011
Ayrıca, Yunak ilçesinde 3 adet esnaf ve sanatkârlar odası bulunmakta, bu odalara kayıtlı toplam 981
adet esnaf ilçede faaliyet göstermektedir.
ODA İSMİ
Yunak Bakkallar Esnaf Odası
Yunak Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Yunak Şoförler ve Nakliyeciler Odası
TOPLAM
KAYITLI AKTİF ÜYE SAYISI
239
456
286
981
Kaynak: Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2011
İlçede, günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik esnaflık faaliyetleri yapılmaktadır. Alışverişe
Akşehir, Konya ve Eskişehir’e gidilmektedir.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 15
Ayrıca bölgede 500 araçlık bir tır parkı var. Bölgenin tahılını taşıma yanında başka bölgelere de nakliye
hizmeti verilmektedir.
3.4 DİĞER
İlçenin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. Ankara-Akşehir karayolu ile ilçe
Akşehir üzerinden Afyonkarahisar-Konya karayoluna kavuşmaktadır. Akşehir ilçesine 60,5 km
uzaklıkta olan ilçenin Konya şehir merkezine uzaklığı 170 km’dir. Ankara, Eskişehir ve
Afyonkarahisar’a da karayolu bağlantısı mevcut olup, en yakın havalimanına uzaklığı 190 km’dir
İlçeye bağlı (2) adet bucak, (4) adet belde ve (30) adet köy bulunmaktadır.
İlçenin bütün köy, bucak ve beldelerinde içme suyu bulunmaktadır. İlçe Merkezinde kanalizasyon
sistemi mevcut olup, diğer belediye ve köylerde kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır.
İlçe genelinde (1) Devlet Hastanesi, (3) Aile Sağlığı Merkezi, (1) Toplum Sağlığı Merkezi ve (9) Sağlık
Evi bulunmaktadır.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 16
GÜÇLÜ YANLAR
ZAYIF YANLAR
1.DOĞAL YAPI
Coğrafi anlamda merkezi konumda
İl merkezine uzak olması
olması
Orman alanlarının çok az olması
FIRSATLAR
TEHDİTLER
Toprak erozyonunun olması
Yeraltı sularının seviyesinin düşmesi
2.DEMOGRAFİK YAPI
Ailelerin çocuklarına daha iyi bir eğitim
aldırabilmeleri
amacı
ve
sanayi
alanlarının olmaması nedeni ile nüfusun
göç etmesi
Sosyal imkânların yetersiz ve sosyal
Sosyo-kültürel yapının pozitif oluşu
yaşantının zayıf olması
Dayanışma kültürünün, kabullenme ve
İnsan ilişkilerinin iyi olması
örnek alma kültürünün gelişmemiş olması
Yurt dışında çalışan vatandaşların Yurt dışında ikamet eden ve çalışan
Yunak ilçe merkezine ya da köylere vatandaşların
ilçe
ekonomisine
gelir transferi
katkılarının yetersiz olması
Halk eğitim çalışmalarının ve girişimciliğin
zayıf olması
Kadınların iş hayatına dahil olmaması
3.EKONOMİK YAPI
3.1.TARIM
Geniş tarım arazilerine sahip olunması
Tohum ekiminin yapılıyor olması
Şekerpancarı
üretimi
yönünden
Tükiye’nin büyük bir ihtiyacını
karşılıyor olması
Mısır ve patates ekimi yönünden
avantajlara sahip olması
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sulanabilir alanların azlığı
Göç nedeniyle iş gücü kaybının olması
İlçe dışında Akşehir’de yaşama eğilimi
Sulak alanların ıslah edilmesiyle yer altı Yer altı su seviyesinin düşmesi, tarım
su kaynakları iyileştirilebilme imkanı
alanlarının azalması ve kuraklık
Tohumculuk potansiyeli
Sayfa 17
GÜÇLÜ YANLAR
FIRSATLAR
TEHDİTLER
Geniş alanlarda modern tekniklerle
Tarımda sürdürülebilirlik alternatif Tarımsal yönlendirme ve ürün çeşitliliği
ürün
planlaması
yapılabilecek
ürünlerin ekiminin yaygınlaştırılması
konularında yetersiz kalınması
potansiyelin olması
Üreticilerin tarımsal yeniliklere açık
olması, yatırım yapma konusunda Geleneksel tarımın devam etmesi
cesaretli olması
Tarımsal
makineleşmenin
ileri
Geleneksel tarımın devam etmesi
derecede olması
Geniş mera alanları ve yem bitkisi
ekim
alanlarının
uygunluğu Hayvancılık ve ürün işleme altyapısının
Hayvancılığın gerileme eğiliminde olması
bakımından
hayvancılığa
elverişli eksik olması
yapının olması
3.2.SANAYİ
Tarıma dayalı sanayi yatırımlarında İlçede sanayinin gelişmemiş olması
arazi temininin kolay olması
Merkezi illere olan yakınlığı ile coğrafi
şartların uygun olması nedeniyle İl merkezine çok uzak olması, ana ulaşım
sanayi ve üretime dayalı fabrikalar için yollarına uzak olması
uygun altyapıya sahip olması
Özel sektör yatırımcısı açısından yeterli
finans kaynaklarına sahip olması
Yem, un ve süt ürünleri üretimine
yönelik tesislerin kurulabilmesi için
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi
yeterli hammadde üretiminin olması
3.3.HİZMETLER
İl merkezine çok uzak olması, ana ulaşım Ankara-Antalya karayolunun ilçeden
Coğrafi anlamda merkezi konumda
yollarına uzak olması ve yolların kötü geçmesi
olması ve birçok ile yakın olması
olması
Eğitimde fiziki alan eksiği ve kırsal
alandaki okulların eski tip olması
nedeniyle eğitime elverişli olmaması
Yunak İlçe Raporu, 2011
ZAYIF YANLAR
Sayfa 18
GÜÇLÜ YANLAR
ZAYIF YANLAR
Eğitim sektöründe öğretmen açığının
olması
Öğrencilerin büyük bir bölümünün maddi
imkansızlıklar içinde olması
Sağlık tesislerinin yetersiz olması
FIRSATLAR
TEHDİTLER
Rüzgar (Mavi Nokta) alan bir yer
olması
İl merkezine uzak bir ilçe olması
Özel sektör yatırımcısı açısından yeterli nedeniyle hizmetin geç ulaşması, düşük
finans kaynaklarına sahip olunması
nüfus potansiyeli nedeniyle yatırımların
az yapılması
Yunak İlçe Raporu, 2011
Akşehir gibi gelişmiş bir ilçeye yakın
olunması
(Sermaye
göçüne
sebep
olmaktadır)
Sayfa 19
TR52 Bölgesi 2023 Vizyon Stratejileri
Yunak İlçe Faaliyetleri
Sonuç Notları
1. İlçede tarım alanlarının en üst düzeyde kullanılmasına yönelik, arazi toplulaştırması, toprak
analizi, sulanabilir alanların arttırılması, nisbi karlılığı yüksek ürünlerin yetiştirilmesinin
sağlanması, iyi tarım uygulamaları ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tarımda
örgütlü hareket edilmesine yönelik faaliyetler desteklenmelidir.
2. Bölgede baklagiller (nohut ve mercimek) ile çavdar üretimi teşvik edilmeli bunun yanında tahıl
ekimi devam etmelidir. Bölgenin özellikle tohum yetiştiriciliği konusunda gelişimine yönelik
planlamalar yapılmalıdır.
3. Tohumculuk potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesine yönelik yatırımlar desteklenmelidir. Bu
noktada bölgedeki diğer ilçelerinde tohumculuk potansiyelleri göz önüne alınmalı ve yatırımların
bölgeye dengeli dağılımına ilişkin planlamalar yapılmalıdır.
4. Bölgede hayvancılığın gelişmesine yönelik projeler desteklenmelidir.
Yunak İlçe Raporu, 2011
Sayfa 20

Benzer belgeler

yunak ilçe raporu - Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası

yunak ilçe raporu - Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, “Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi” iç...

Detaylı