Bilinçli Avcılık Arkada lar su dünyasının bir parçası olan balıklar

Transkript

Bilinçli Avcılık Arkada lar su dünyasının bir parçası olan balıklar
Bilinçli Avcılık
Arkada lar su dünyasının bir parçası olan balıklar hakkında yeni arkada larımıza bazı bilgiler aktarmak
istiyorum..Bu bilgiler bilimsel yazılardan ö renilmi eylerdir..
Buradaki amacım pratik oltacılık yanında hedef balık hakkında ya amsal bilgileride edinmeniz. Bu sayede av
konusu canlıyı daha mantıklı bir ekilde takip etmek,bulmak,tanımak,avlamak (vs.) ve bu i ten daha bir fazla
zevk almak.
ss
ak
1-uç durumlu örnek.. Leuciscus alt ve üzt çene e it uzunluktadır
.e
u
*** Balıklarda beslenme ekli ve agız yapıları o türün bilinmesi gereken bir özelli dir.
Balıklarda 3 tip agız yapısı vardır
ww
w.
u
2-Üst durumlu a ız... örnek Chalcalburnus.. alt çene üste nazaran daha ileridedir.
3-Alt durumlu agız. Örnek Vimba.. ust çene alttan daha uzundur..
Davranı açısındande bazı maddeler sıralıyabiliriz..
1-Predatörler.. Turna –Lüfer gibi
2-Brütörler ...mercan ve algler ile ve zemin organizmaları ile beslenenler
3-Suspansivorlar.. suyu süzerek içindeki besinleri alırlar
4-Limivorlar .. besini emerek alan türler..
bu son tür den olanlar genelde dip balıklarıdır .. dipte e elenir besini bulur çamurla beraber alır yemi ayırır
gerisini atar..bunda tat alma organları devreye girer.
.e
u
-Bu anlamda hedef balıklarımızn fizikiyapısı / neyle beslendikleri / nasıl beslendikleri / ne yedikleri /nezaman
yedikleri / gibi konuları avcının bilmesi gerekir..Oltanın i nesnin nerede durması gerekti id önemlidir..
*** Balıklarda ya am döngüsü
Sularda 3 tip ya am tarzı vardır:
1-Anadromus balıklar beslenmesi ya amı genelde denizde geçer sadece üreme zamanı tatlısuya girer
ak
2-Katadromus balıklar .. beslenme ya am tatlı sudadır üremek için denize çıkar..
ww
w.
u
ss
3-Stationer balık lar... tüm ya antıları aynı ortamda geçer...
-Bu anlamda hedef balıgın ne zaman nerede olma ihtimali oldugu bilinir bir akarsuda yılan balıgı yok ise yada
hiç denecek az ise önce bu hayvanın üreme dönemimidir onu bilmek gerekir.
*** Balıklarda renk
Balıklarda renk ya am biçimleri ve ortamları ile baglantılıdır ve çe itlilik gösterir.. pelajik tabir edilen gezgin
türlerde sırt mavi-mor-siyah çizgili karnı beyaz olur..gümü gibi parlar.
Dip balıklarında renkler daha koyu olur. Ancak istisnai olaylarda vardır mesela tekir balıgı gibi alacalı renklere
olanlar veya geli me döneminde renk de i tiren balıklarda vardır..
-Bu anlamda hedef balık canlı yem ile besleniyorsa.. nerde ve hangi seviyede ya adıgı ve o bölgelerde bulunan
ve bu hayvana av konusu olan pelajik türler nelerdir? Buna göre sahte yem seçilmeli..
*** Balıklarda his organları
Balıklarda ki his organları ba ta ve yanal çizgide bulunur. Pullar üzerindeki çok küçük delikler sayesinde
etraftaki olayları algılar predatör balıkların avında kullanılan sahte balıklar vs hareket esnasında ses/titre im
yayarlar buda balıgın dikkatini çeker Bazı yem türlerinin içinde metal bilye vardır ki ses faktörünü arttırması
için..
Bunlar sayesinde birde görme / koku alma / i itme. yetene ini eklersek avlarını bulmada birden fazla eyin
i levi oldugunu anlarız..
.e
u
Görü açıları önde ve yukarıda farklıdır . ancak sıg ve temiz sularda kıyıdan avcının görüntü vermesi balıgı
huylandırır..av zorla ır..
w.
u
ss
ak
Belirgin biçimdeki lateral çizgi
ww
-Bu anlamda av balıgının ya adıgı ortamada onun pe indeyken yerin durumuna göre ses/görüntü ye kar ı
duyarlı olur ve kıyıdaki her türlü gürültü onu tedirgin eder.
Yalancı yemlerdeki hareket su içinde titre ime neden olur ve onun dikketini çeker..
***Sedenter ve Migratör balıklar
Sedenter türler bir yere baglı olarak o bölgeden ayrılmadan ya ayan balıklardır..
.e
u
ak
ss
ww
w.
u
Migratörler ise sabit olmayıp devamlı hareket halinde olan türlerdir..
-Bu durumda hedef balıgımızın ne tür bir ya amı oldugunu bilmemiz gerekir..
***Balık Göçleri çevresel faktörler
Balıklar da bir canlı türü oldugu için ya adıkları ortamdaki de i ikliklerden etkilenirler..
Mevsimsel etkilerki su sıcaklıgı de i imi – sudaki kimyasal de i iklik olması hali – hayvanın ürkmesi ve
bulundugu yeri terketmesi – gibi birtakım etkenler balıgı göçe veya yer de i tirmeye zorlar..
.e
u
-Bu anlamda her ne kadar suyun içinde ne olup bitti ini göremesekte bir müddet önce balık ttugumuz yerde bu
gün neden balık yok ? sorusuna da bir cevapta budur..Hedef balıgımızın ya antısı için geçerli olan su ortamları
hakkında önceden bilgi edinmemiz gerekir..
Aynı bölgedeki bir akarsu ile durgun suyun ısısı farklı olabilir ve her ikisindede aynı balık oldugunu var
sayarsak birinde yapılan avcılık digerinde yapılmayabilir..ısı farkı nedeni ile..veya bir ba ka neden ile..
*** Balıklarda beslenme konusu
ak
Balıklarda di er canlılar gibi beslenme dürtüsü ile gezinir avını arar ve ya amını devam ettirir ancak türlere
güre bu beslenme alı kanlıgı ya adıgı yöreye ve zamana göre de i ebilir..
-Bu anlamda hedef balıgımızın bulundugu ortamda ne ile beslendi i(deney ve gözlem ile ö renilir) Günün
hangi saatlerinde yemlenme iste i fazladır gibi konularıda ö renmek gerekir..
Her av dönü ü ü enmeden tutlan balıgın midesine bakmakta fayda vardır..
ss
***Ya am ortamı oksijen
Gölerde yapı itibari ve ortam itibari ile çe itlilik vardır .. Özellikle yaz aylarında Sıg ve geni göllerde erimi
oksijen miktarı azdır..
w.
u
Dar ama derin göllerde tam tersi daha fazladır...Oksijeni az olan bölgelerden fazla olan bölgelere do ru balıklar
geçi yapar..bu durum balıgım beslenme isteminide etkiler.
-Bu durumlarda göllerdeki avcılıkta mevsimsel olayların sudaki etkilerini ara tırp ö renmek gerekir.ve o gölün
genel anlamda yapısınıda ara tırmakta fayda vardır
*** Yer altı suları
ww
Ülkemiz bilindi i üzre deprem ku agındadır bu yüzden bir çok yöremizde yer altı suları vardır bu suların
çıktıktan sonra göllere karı tıgı veya denizin içinde çıktıgı bölgeler canlılık açısından daha farklı özellikler
gösterir..daha zengindir..
-Bu tip yerleri tesbit etmek son derece faydalı sonuçlar verir
.e
u
ak
*** Dip faunası ve eko sistemi
w.
u
ss
Gerek denizlerde gerekse göllerde dip ya am mikro ya am ve ne kadar zengin ise o rada o kadar çok tür geli ir
yani suların ya am zenginli i avcılıgımızı kolayla tırır..
ww
-Avcı arkada nternet aleminden bu tür konular hakkında ara tırma yaptıgı takdirde akademik yazılara
ula abilir.
Bunlar ve daha da aklımıza gelebilecek hususları göz önüne alarak avcılık yapmak çok daha bilinçli ve verimli
olacaktır inancındayım..
Kolay gelsin.