ÇOKCANLAR - cokcanlar

Transkript

ÇOKCANLAR - cokcanlar
SAPTOPLAMA VE SAMAN YAPMA MAKINASI
"MODEL:
kullanma kılavuzu
MARI(A: ÇOKCANLAR
ünurici rlnnıa
ÇOKCANLAR
Tarım Makinalarr San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeni Sanayi Sitesi 12, Sok. No:l
MERKEZ/ BU RDUR/TÜnx i yp
www.cokçanlar.coın
MODEL TIPİ
MAKİNA SPRİ NO:
SATIş TARİrrİ:
AKSESUARLAR:
NOT:
ıvıÜşrnRi İsİıvı vE ADREsı
SATICI KAŞESI
Değerli müşterimiz;
Öncelikle
markasını tercih ettiniz için teşekkü ederiz,
ç6KCANLAR
Bu kılavuz
kodlu Sap Toplama ve
markalı M6DELİ
ilgili bakım ve kullanım bilgilerini kapsamaktadır,
ç9KCANLAR
Saman Yaprna Makinası ile
Üriınlerimiz ç9KCANLAR TARIM MAKİNALARI SAN. Vf, TİC. LTD.
anlayışl
şTı.,nın toplam kaıite ilkelerine uygrın olarak üretilmiştir. Bu kalite
içerisinde sap toplama ve saman yapma makina§ının yüksek verimle ve ekonomik
dikkatlice
çul,ştrr-ut İçin kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzun tamamrnı
okuyunuz.
Bu kılavuzda belirtilen bilgiler haricinde, tavsiye ve talimatlara aykırı olarak yaPılan
işlemlerin neticesinden işlemi yapan sonımlu olacaktır,
Makinamızı kullanmaya başlamadan önce bu krlavuzun tamamrnr mutlaka dikkatle
okuyunuz.
gu tılavuzda belirtilen bilgiler haricinde, tavsiye ve talimatlara aykırı olarak YaPılan
işlemlerin neticesinden işlemi yapan sorunlu olacaktrr,
Makinemizi kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzun tamamını mutlaka dikkatle
okuyunuz,
yrl'dır-
Makinenin kullanım ömrü
10
Makinenin garanti süresi
yıl olup makinenin tamir süresi 30 iş günüdür.
2
Makinemizi kullanmaya başlamadan önce bu krlavuzun tamamını mutlaka
dikkatle okuyunue
Yeni Sanayi Sitesi 12. Sok. No:1
MERKEZ/ BURDUWTÜRKİYE
191 1 +90 25285 l0 Fax :+9025285
ll
Saptoplama ve Saman Yapma Makinası
TANITIM VE TEKN
ir
ÖzF,rıİrr,rn
sap Toplama ve saman yapma Makinası biçer döverin tarlada
bir dizi tralinde bıraktığı sapları toplayarak samaır haline getiren ve
yükleme römorkuna dolduran konbine bir makinadır. Makine bulunan
göre iki konum içinde
çeki oku yolda seyir ve tarlada çalışma şartına
hazırlanmıştır,
Genel özellikler
340 cm. Ok dahil
2,80 cm
250 cm
1,750 kg
10,0/75-15,3
Jzunluk
j€nişlik
1ükseklik
\ğırlık
-astik Ebadı
9anzuman
Fnzıman Yağ ve Miktarı
ianzıman Dişli Şekli
:
;
5lt. 140 Numara
Ayna Mahruti Helis
4
MAKiNA iı,n iı,ciı,i rpıvrnı giı,çiı,şn
ÇOKÇANLAR Tar. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafindan üretilen
Sap Topiama ve Saman Yapma Makinası, traktöre çekilir tipte
bağlanan bir toprak işleme ekipmanıdır.
sap Toplama ve saman yapma Makinası iizerinde, ana şase ve
çeki oku düzeni, şanzlman, toplayıcı düzeni, yedirici düzeni, batörkontrabatör düzeni, aspiratör düzeni, toplayıcı hidrolik düzeni ve
kanal milli şaft düzeni bulunmaktadır.
Makine tizerinde konumlanan sap toplayıcı tabla, çalışma
esnasında ayar kolaylığı sağlaması açısından hidrolik pistonla
bağlanmış oirrp, tablanın saplara olan aşağı ve yukan mesafesi
tratttırtın- nioroılt sisteminde bulunan kumanda koluyla yapmak
mümkündür.
Makine iizerinde bulunan batör mili, sağ ve sol uçundan oynak
bilyalı rulmanlar ve iki adet rulman yatağı ile yataklandınlmıştır.
Rjmanlar mafsalı tipe sahip olup germe manşonu ile mile tespit
edilmiştir.
Rulmanın batör miline sıkdık ayaniln kullanıcı tarafindan
yapılması sa}ıncahdır. Bunun mutlaka yetkili servis
elemanlantarafindanyapılmasınısağ|ayınız-Germe
maşonu kendiliğinden gevşemez. Ancak rulmanrn yenisi ile
değiştirmek için mutlaka yetkili servise başvurunuz.
Makine üzerinde konumlanan saman üfleme borusu iki parçadan
meydana gelmiştir. Bu iki paıça mafsalh olup mafsal mili ile
birİeştirilmiştir. İ}orıınun mafsallı yapılmasırun sebebi makine engebli
bir arazide çalışırken saman üfiİrme borusunun, römork saman giriş
penceresinin alt ve üst kenarlanna değerek eğilmesini ve krnlmasrnı
engellemek içindir. Ayrıca makine dönüşlerde kendi etrafinda
dönebilme kabiliyetine sahiptir.
Makine İızerinde konum_lan diğer bir organ şanzımandır. Şanzıman
traktör kuyruk milinden zirü şaft düzeneği ile alınan dairesel hareketi,
ayna dişli ve karşılığı olan mahruti dişli, kayış kasnak vasıta ile
makinanın ttim organlanna iletmektedir.
Makine ile saplann biçilmesinde nem oranr yaklaşık olarak % 25
olmaktadır. Makinarun bu nem oranrnda çalışma kapasitesinin
düşeceği ve istenilen saman elde edilemeyeceği gibi, makine gereksiz
zorlanmalara marvz kalacaktır. Bu sebepten dolayı saplar biçildikten 3
ila 4 giın sonıa işe başlamak( bu siire zarfinda saplarda bulunan nem
oranı azalacaktır) makinanrn kapasitesini artırdığı gibi makinanın
zor|arımadan çal ı şmasını sağlayac aktır.
TAŞIMA VE SEVKİYAT ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUsLAR
o
Makine ilgili nakliye araçlarma yiiklenirken; sürtünme ve sert
daıbelere karşı korunmalıdır.
ı Nakliye
afaclna yüklenen makinelerin nakliyesi srrasında
gerekli tespit ve
çalpma ve sürttinmelere karşı korunmasr için
o
sabitleme malzemeleri kullanılmalıdır.
Makinayl bir yerden başka bir yere traktörle naklederken yolda
azami20 Km/h siiratle seyrediniz.
MAIdNENİN PİONIAJI VE KULLANIMA HAZIRLANMASI
MAKİNENİN lvroNıı..rr
Makinanın traktöre montajı ve kullanılacağr yere götiirülmesi
için yapılacak çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
6
Makinenin çeki oku traktörün çeki okuna pemo pimi ile
bağlanır ve yaylı pim ile emniyete alrrur.
Çeki oku ayağı askıya a|ınız ve yaylı pimi takarak emniyete
a|ınız.
Sap toplama tablasıru kalkabileceği en son durumda her iki yan
tarafinda bulunan tespit zincirleri vasıtasr ile tespit ediniz
saman üfleme borusu çıklş ağzınr makinanrn öniinü gösterecek
yönde çevirerek, pim ile tespitleriniz.
Makine yol durumuna çekerken, sağ tekerin yolun dışına
taşmaması için çeki oku tertibatrrun ayannr yapffilz.
Ttim bu işlemler bittikten soffa makinenin çeki okunu sol yan
tarafındaki gergi kolu ile şase'ye bağ|ayıruzve iyice gerdiriniz.
MAKİNENİN çÜvnNLİ ÇALIŞTIRILMASI
a
a
Makinarun çeki oku ayağıru yere paralel konuma alrruz ve
yaylı pim ile emniyete a|ınız.
Zira şaftı; uçlanndan traktör kuyruk miline ve makinaya
irtibatlandırıruz. Emniyet pimlerinin yerine oturmuş olmasrna
dikkat ediniz.
Toplayıcı hidrolik hortumunu hidrolik çıkış musluğuna takınız.
Makine çeki oku perno pimini çalışma pozisyonuna getiriniz
ve emniyet pimini takınız.
Çeki okunun sol yan tarafinda bulunan gergi kolunu bir ucunu
ise, şase iizerideki yerine takınızve iyice sıkrnız.
saman üfiırme borusunu makinanın arkasından çekilecek olan
römork Saman giriş penceresi içerisine geçirdikten sonra
römorku makine arkasındaki çeki okuna perno pimi ile
irtibatlandırınız.
Çeki pozisyonundan çahşma pozisyonuna çevirmek
için sökülen saman borusu tespit pimini çalışma anında
tekrar yerine takmayıruz.
.
Makine önceden tespit edilmiş olan çalışacağı tarlaya
işlemler
çekildikten tarlanrn en sağından ve yukarda sayılan
yerine getirildikten soffa çalışmaya başlayınız.
EMNİYETI,İ
1. Makinayı ve traktörü
rur,ılNMA TALİMATI
aya/rama, temizleme
ve yağlama yaparken
durdurunuz.
2.
Makineyi bir yerden başka bir yere naklederken yolda azaırıi 20
Km/h hızla seyrediniz.
3. Kimseyi
makinanın iDerine bindirmeyiniz. Traktöre siirücüden
başkası binemez.
4.
Her hangi bir amaç için (bakım, onarlm, kontrol vs.,.) traktörü
durdurunuz.
5. Yangın
tehlikelerine karşr, traktöriinü tçmiz tutunuz, Yangın
söndüreceğini sürekli yarıınızda taşıyıruz.
6. Tüm
sürgülerin, bağlantılann, cıvata somun
emniyette olup olmadıklarrnr kontrol ediniz.
7.
ve
beıvet|erinin
Makineyi çalıştırmak için yere paralel konuma getirirken tfaktör ile
makine arasrnda kimse bulunmamalıdır.
8.
Makine çahşırken ıızaktadurunuz.
g. Her
çahşma öncesi makinanın çalışma güvenliğini sağlayınız.
Toplama, parçalarrıa, aspiratör ve diğer aktarma organlarında
yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz-
şaft açlsrrun 20" üstündeki krrılmalara
sebep
10.
Dönüşlerde,
11.
Makine dewini kazandıktan soffa sapa giriniz.
12.
Makinayı zor|ayacak yüksek saman yığınlanna kısa aralıklarla
olabilecek keskin dönüşler yapmayl.n|z.
yanm debraj yaparak yavaş bir şekilde girin\z,
BAKIM TALIMATI
a.
Günlük bakrm
Aspiratör diizeni, rulman ve yatakları, kayış
ve
zinçir
mekanizmaları kontrol edilmelidir.
sonunda makine boşta yaklaşık olarak 5 dk
çalıştİnlarak içinde bulunan malzemelerin dışanya çıkması
sağlanmalıdır.
b. Her çalışma
a.
Haftahk bakrm
Makine iizerinde konumlandrnlan şanzrmailn en az haftada bir
kere kontrolü yapılmalıdır. Şayet şanzuman yağında ekilme var
ise tamamlanmah yağ değiştirme periyodu gelmiş ise şanzıman
yağı mutlaka değiştirilmelidir.
Not: Şanzıman yağı, 140 numara ince yağdır. Max, doldurma
seviyesinde 5,5 lt yağ almaktadır.
yıllık balım
a.
Toprak işleme sezonu sonunda makinenin genel temizliğini
ywrruz.
b.
Makinenin büttın parçalannı kontrol ediniz. Hasarlr, aşlnmlş
veya kullanılamaz parçalat varsa yenisi ile değiştiriniz-
c.
Makineyi temizledikten Soffa kapalı bir yerde mııhafaza
ediniz.
10
§[IiJ"itiflri aATAI.ARI
I{{tE: ldaıkin*Ieıiı §ruc triündil
ffiilşıı
ıE tırısiye dilm ş*ilde *gİlmıtuş
g€ffi*§m*trdif_
1- Çatışnı a*rasmda §ıağded dıs ütı{**tıettr ihıg ( 1ıitc§ yşkffr} k' hilgi hif İffilĞ_ taş
Tr ağaç ş§ gihi çisimlerınıtciıgıia bığln§y§tğfth§oa ua§rverĞhiiir-
?- ld3tinryi ynı *ıııroırüffi
tıblruın
eru
biçffiE
eruinr şuiriıtm
h*EJı
ın diİlkıbİtrğ idifirf;ğıiz
gtimr§iffi rĞdffi olıbilif§irıiu-
3- il{aftine berjıtiteı&ı ğıİı yrr§ee dffİıdğ İ1lllffirlıı§e t*çat kolş ırc
killffi§ııE şçdm olabitir_
:l- Rutnso!şda ve tnırçtaıda öıdtiklt kııışıkhı grğ
5_.
Taşıı tr,eziıerdr
ü;
iisıt
hipc yryıtı*tn bilİffi btçiklİf
ppı}ıüeo bışk
yıbrak
v§
ırc
parna}lar
mştrıgın
yığ ftuiluıtıe
İİr
ptrmİ}ığ, ğıafuiıif_
ffi§ııft oluşabiltd salrzlryı
Euirkuck gxtbc*kdiı
Vğ
ÇffiırlıŞüŞY'
?- IııİehİışbetirtikaiklemghıflıEİnyıııtaıiü*eıısiııİ*ıuılanıhıhdg-At§itaİktifdğ
şace, bıçak
$
Iİa*at
vt hşllaıda hıIına olahilir-
Чıawda uakine otmaİiğini kffiroİ ffi*dil üıfue* gEfd(l!ıdkiEÜ[_
Lİdakineyağkrotmvkeyışıxnn},ağıırmıgnıi§reürdnİeĞilrc*idir-§ukıyışlaı
gğgig rhre§rıe oro göekriheiidir
11
ffiffi
ffiW ffiffi
ruffi ffiffi
ffiffi ffiffi
ruffi ruffi
((
GARANTİ
şınrıanr
Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar
ve...2....yıldır.
1-)
2_)
Malın bütün parçaları dahil olmak İızere tamamı Firmamızın
garanti kapsamındadrr.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanmasr durumunda,
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en
fazla...30.....İş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arljzanln servis
3-)
istasyonuna, servis İstasyonunun olmaması durumunda, malrn
satrcisı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı§r veya imılatçrsıüreticisinden birisine bİldirim tarihinden itibarçn başlar. Malın
arıza§ııın 15 gün İçerisinde giderilememesi hılinde imalatçıüretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanrncaya kadar, benzer
özeltiklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadrr.
Matın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçililq
gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçılik
hasrafr, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4-)
5_)
Tüketicinin onarrm haklırnı kullanmasına rağmen malın;
-Tüketicİye teslim edildİği tarihten itibaren, belirlenen garantİ
süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynr arrza[ın
ikiden fazla tekrarlanmasr veya farklr arrzaların dörtten fazla
meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı
arzalarrn toplamının altıdan fazla olması unsurlarınrn yanr §rra,
bu arızalann maldan yararlınamamayı sürekli kılması,
...-Tımiri için gereken azaml süresinin aşrlması,
13
_Firmanrn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut
olmaması haıinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği
ithalatçısı veya imalıtçr-üreticisinden birisinin diizenleyeceği
raporla nnzanın tamirini mümkün bulunmadığrnın belirlenmesi,
durumlannda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesİni, bedel iadesi
veya ıyıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Malın kullanma lıılavuzunda yer alan hususlara aylan
kullanılmasından kaynaklan aı arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
6-)
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetİn Korunması Geneİ
Müdürlüğü' ne başvurabilir.
7_)
YETKİıİ snnvİsıpnİMib
iırııçı r,iRMA
çoKcAı{ıAR TARIM MAIINALARı
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTI.
Yeni Sanayi Sitçsi 12. Sok. No:1
MERKEZ/ BURDU R/TÜRKIYE
Tel : +90 Z52 85 10 Fax : +90 252 85
I4
10

Benzer belgeler

Kullanma Kılavuzu

Kullanma Kılavuzu Değerli müşterimiz;

Detaylı

BALYA MAKINA§I

BALYA MAKINA§I Malın garanti süresi içerisinde arrzalanmasr durumünda, tamirde geÇen §üre garanti süresine servis eklenir. Malrn tamir süresi en fazla...30.....iş günüdür. Bu süre, mala iliŞkin arlzaııın temsilci...

Detaylı