BALYA MAKINA§I

Transkript

BALYA MAKINA§I
BALYA MAKINA§I
YMİ 4320 S
(z irı_,i)
TANITIM, BAKIM ve KULLANMA KILAWZU
i*ı,,rı,çı
rinırı
ÇOKCANLAR MAKİr+a TaŞıMACILIK
SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Yeni Sanayi Sitesi l2. Sokak No:1 l 5 l00,
Burdur TÜRKİYE
Tel: 0 24S252 85 10 Fax 0 248 252 85
1
l
MODEL TIP:
MAKİNA SERİ NO:
SATIŞ TARİHİ:
AKSBSUARLAR:
SATICI KAŞESI
NOT:
ıvıÜşrnni isİuı vE ADREs:
Değerli miişterimiz;
Öncelikle
ÇOKCANLAR
markasrnı tercih ettinıziçin teşekkiir edet'ız,
ile ilgili bakım ve
Bu kılavuz çSKCANLAR markalı Haşbaylı ve Haşbaysız2 iplri balya makinalan
kullanrm bilgilerini kapsamaktadır.
toPlam kalite
üriinlerimiz çOKCANLAR MAKİNA TAşIMACILIK sAN. vE TİC. LTD. ŞTİ.'nın verimle ve
ilkelerine uygun olarak üretilmiştir. Bu kalite anlayışı içerisinde Balya Makinasının Yiiksek
dikkatlice okuYunuz,
ekonomik çalıştırmak için kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzun tamammı
yapılan iŞlemlerin neticesinden
Bu kılavuzda beli*ilen bilgiler haricinde, tavsiye ve talimatlara aykrrr olarak
işlemi yapan sorunlu olacaktır.
dikkatle okuYunuz,
Makinemizi kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzun tamamıru mutlaka
Makinenin kullanım ömrü
10
yıl'dır,
Makinenin garanti süresi
2
yıl olup makinenin tamir süresi 20 iş günüdür,
okuYunuz,
Makinemizi kullanmaya başlamadan 6nce bu lçlavuzun tamamını mutlaka dikkatle
Yeni Sanayi Sitesi 12. SokakNo:l 15100,
Burdur
TÜRKİYE
Tel:0 248252 85 10 Fax: 024825285I1-
BALYA MAKINASI
TANITIM YE TEKN
i« Öznııİxınn
benzeri mamülleri yerden toparlayıp'
Tarlada biçilerek namlu haline getirilmiş ot, yonc4 buğday, arpa ve
dikdörtgen Prizması Şeklinde balYa
sıkıştırılarak ip ile bağlayan bir makinadır. En yaygın ve kullaruşlı olanı
yapanıdır. Bu sayede nakliye, depolama ve kullanma çok kolay olur.
yardımıYla alınır. Sessiz ve hızlı
Makinanın çalışması için gerekli olan güç, traktör kuyruk milinden şaft
sistemi yardımı ile kolayca aŞağı ve yukanya
çalışır awtapikap kısmmda çift etkili hidrolik piston kaldırma
hareket ettirilerek yerdeki büttin otları balya ya dahil eder.
Makinamız Yiiksek
Traktör güç gereksinimini, en asgariye indirecek şekilde ve kalitede iiretilmiŞtirgeniŞ ParÇa ağı ile ÇiftÇime kalite
performans, kaliteli üretim, yaygıflservis olanakları, kalifiye elemanlan ve
ve hizmetin en iyisini sunmaktadır.
TANITIM Ve TEKNİK ÖZELLİKLER
uzunluk (çolışmo konumundo)
Uzunluk ( yol konumundo)
6enislik
yükseklik
6140mm
sol teker ebodı
soğ teker ebodı
t0.0/75-|5,3 10pr
6.5-t6
40-50hp
6üc oereksinimi
5330mın
2.650mm
1.810mm
169Okq
Aöırlık
2 ipli
17o0-1900
Boölomo sistemi
İs verimi (bolyo/qün)
TAş1MA VE sEvKİyAT EsNAsINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
kanca tarafindan uYgun
Eğer makine bir vinç aracılrğı ile kaldrılacaksa fabrikanın konumlandırdığı
Bu iŞlem tehlike arz ettiğirıden
boşluğa iyg* bir vinç veya yeterli kapasiteli kre_yn ile_ kaldırılmalıdır.
tanıtım Plakasınrn üzerinde
egiiiın'ıi ," ioruml, p".ror"ı tarafından ğerçekleştirilmelidir. Makinenin kütlesi
yaz/ııdır.
KCrN ALTINDA DURMAYİNIZ,
EZiLEBILİnsNİz.
Yolda Taşıma
Devlet karayollarında hareket ederken Trafık ışık ve işaretlerine uyunuz,
koyurııız,
Traktör ile taşıma esnasrnda tiim ekipmanlar için gerekli işaret ve koruma engellerini
olmak uzere Yol tutuŞu üzerinde
Traktör ile taşıma anında yükiin ağırlığının yön ve fren kapasitesi başta
doğrudan etkisi olduğu unutulmamalıdr
Viğ dönüşlerinde merkezkaç kuwetinin Traktöriin yfülü veya ytiksüz olma durumuna göre değiŞkenlik
göstereceğini dikkate aln.
ediniz ,
Traktör ile taşıma anında yan kol zincirlerinin aya/lı olduğuna dikkat
ekipman taşrma konumuna getirilmelidir,
çalışma alanından başka bir yere götiirülürken
eder,
İmalatçı Firma, talep edilmesi halinde işaret ebatlan tablosunu temin
gizleyebilir,
Traktöre takılan ekipmanlar lşıklandırma ve güvenlik etiketlerini
sonuÇlar doğurur.
Bu durum Karayolları kurallarına aykırı ve güvenlik açrsındarı sakınçalr
edilmelidir,
monte
yerlere
görünemediği durumlarda yardımcıişaret ve ışıklar uygun
4
IŞaret ve rŞrklarrn
MAKİNENiİŞ VİONrAJI VE KULLANIMA HAZIRLAIIMASI
MAKİNENİN ryroışraır
Makine kullanıma alınmadan önce, makine temizlenmeli ve dişli ve zincirler yağlanmalı hidrolik
yağı kontrol edilerek uygun bir ortamda mııhafaza edilmelidir.
Makineye ilk hareketi verirken traktöriın devrini çok düştik tutunuz. Makine ilk hareketi
iŞlemine baŞlaYacağı
kavrandıktan soffa tam hızına (540 l/min' i aşmayınız) çıkartınız. Makine toplama
zamaflgidiş luzını, müsulün ve tarlanın durumuna göre ayarlayınız.
.
yolu üzerinden ipler bağlanmalıdır,
çalışmaya başlamadan önce makinanrn üzerinde bulunan ip
iplerin İ_ı,İtg-k r.u"t" duyurrucak mukavemette olmasr istenir. İpin gerginliği iP sıkıŞtırma mengenesinin
altında bulunan koldan ayarlanır.
MAKİNENİN
çüvşxı,i çALIşTIRILMAsI
hareket iletim
Makine kullanıma alınmadan önce, makinada yağlanmasr gereken noktalar Yağlanır ve
makine
taktirde
Aksi
sistemi iizerinde bulunan koruma muhafaza|anrrn y"İirrd" olmasrna dikkat edilmelidir.
ve ikaz iŞaretlerine
yüksek risk ihtiva edebilir. Kullanma kılavuzunda ve makina üzerinde bulunan uYan
dikkat edilmelidir.
EMNiYETLİ KULLANMA TALİMATI
1.
Ayarlama yaparken makineyi mutlaka durdurunuz,
2.
takınız.
Makineyi traktöre monte ederken, traktörün ön ağırlıklarını dengeyi sağlaYacak kadar
3.
Makineye hareket verilmeden önce makineyi yere paralel konuma getiriıiz.
4. Makineyi çalıştırmak için yere paralel konuma
getirirken traktör
ile
makine arasrnda kimse
bulunmamalıdır.
5.
Makine çalışırken uzakta durunuz.
BAKIM TALİMATI
Günlük bakrm
a.
Makine iizerinde bulunan paletlere sıkışmış otlar mutlaka temizlenmelidir-
b. Makine mutlaka yağlanmalıdır.
c. Makine bağlantı kolları ve civatalar kontrol edilmelidir.
yıtlık balıım
a.
Harman Sezonu sonunda makinenin genel temizliğini yapınız.
b.
parÇalar varsa yenisi ile
Makinenin bütiın parçalarını kontrol ediniz. Hasarlı, aşlnmlş veya kullanı|amaz
değiştiriniz.
c.
Makineyi temizledikten sonra kapalı bir yerde mııhafazaediniz.
. Balya
makinesi üzerindeki
ve
kullanma kılavuzundaki tehlike
sinyallerine iyice dikkat ediniz
.
Balya makinası üzerindeki Tehlike etiketleri kaza|arın önlenmesi için kısa
uyarıda bulunur
. kullanma kılavuzunda belirtilen güven|ik uyarılarına ve kazadan korunma
talimatlarına titizlikle uyunuz
.Her ne şekiıde olursa olsun hareketli parçalara dokunmaktan kaçınınız
.Hiç
bir zaman insan ya da hayvan rnakine ve ekipmanl Üzerinde taşlnmaz
osürücü ehıiyeti olmayan, tecrübesiz veya zaylf sağlık durumu olan kişiledn
ekipman takılı traktör kullanması kesinlikle yasaktır
.
Traktörü ve ekipmanı çalıştırmadan önce tüm aksamların
ve
güvenlik
aletlerinin kui|anılır durumda oiduklarını kontrol ediniz,
.
Makine ve ekipmanı çalıştırmadan önce etrafta çocuk, hayvan ve insan
olmadığından emin olunuz.
.
Uygun giysiler giyiniz Bol giysilerden ve makineye takılacak, uzantılı ve
dönebilecek parça§ı o|an elbiselerden kaçıninız
.Çalıştırmayabaşlamadanöncekendinizekontrolaletleri'koruyucu
melbusat ve fonksiyonlarını alıştırma yaparak üzerinizde pratik kazandırın
. Tüm aksarnlar tam olarak çalışıyor ve her şeyin yolunda olduğundan emin
olduğunuzda çalışmaya başlayınız
.fu'lakinenin hareket atanı içerisinde kesinlikle bulunmayınız
ısabit veya hareketli korunıa kapakları olmadan
makinenin kullanılmasl
kesinlikle yasaktır.
. Balya makinesini traktörden ay|rmadan önce denge ayaklarının takılı traktör el
var
freni çekili ve motorun susturulmuş. kontak anahtarının çıkartllmış makinede
olan eşya malzeme araç ve gereçlerin boşaltılmış olduğundan emin olunuz
ıTraktör motoru çalışırken asla sürücü koltuğundan ayrilmayınız,
ıEkipmanı tıaş!atmadan önce, denge ayarlnln harman makinesi altından
allndığını kontrol ediniz makinenin doğru şekilde takıldığını ve ayariandlğını
kontrol ediniz
TEHLİKE OLUŞTURACAK
HAREKETLER
MUHTEMEL TEHLiKELER VE uYARl ETiKETLERi
İnsan sağiiğı rnaıı".ız halşn canlı}şr ve çevr*ye geleh
ilerekli uyar, vğ ıkae ,şrreiieri kui|anma kılaı
nürke§in
çosteı"ılı,nıştıı Bu ıkae Vö uyart levhaıarİns
ilakıneyı ve ili/arı ievnaiarıı"ıı temiz tutunuz ve
yğnıley]nıi
. Her LıIr Tarıımı dükkarlice okuyuni;z yç ıylC€ o ı
ı ÇaiıştırmaCan şırcg talimat kilavı;zıinu dikkatlı
c Bakıma ai!-nadan önce ınat(in*niı,] trakioflı
iav*zuna başvı-ırıınuz.
taü-,ilİ çe bai,iıın yri
durdurduktan ve tekrar ç*lıştırilmarna§ından
kı
. Makınç çüİlşirken
mü<jahale şdıı'tz.
ı Mşkine ıle aranızda güver,ılı rlıe§afeyi Kğrüyun
. Duşrıe tenlııresı M6kıne; ,'g'ırl$ Çi|(r
n
ı
ı
ı
ı
c
.
ı
ı
ı
ı
e
Ça]!ŞüaYir,ı!Z
naı,ekğtii parçaiardar
msklnö ı|* aranıedş
karşi
Çaıpma-Tehlıkşsıne
Makıne Kaidırma noktaşıni dengelernecien ka
ğzıtıne lehllkesinş k€rşl
ile biİ"iiktğ!
,/ği,inde üiC
Yağ dolum v* brşsitmş Tapasınlıı
kr:nlrşl
oimadigını
Yağ Drena3 Tapasının açık
koıttrol
öflçt)
lıeı
Yağ sevıyesirıı
çaiişıırnıadğiı
yağianıa yerlerınin yağlanınış alciı-ığundan en
Makıııönlrl iraktöl çexj§inİİ takliğn ot1* dğ{]
yuksek çiııaşıııa tİakİOrden dene çıkan yer
dikkğt ediniz
Arazıdç §eyır ha'ınd* ıken zeının m*yi!iı ıse dı
Haşat işlemı tamamlandığı zarnşn ha;nede t
asla tlrktöİden yı;ksek Üaz vermayırljz
Makıneye ılk harekşiı verırkeı yüksğk Aaz v€
yar,aş gerekı, deuııe gecın
rnaküneyi çeiışiirmrçian cnc* k*yıs ka§nak ü
kçnirçl ediniz
ı Makıneyi fıutlcka dörruş ükti
j;
çğllşt jrmğYln
c Çaiışııa ortanıındaki
jyar|ayiı,ıız
Vonünde
!,üzEar yönullıj tespil
Rıızgirııı tçzu ıızerınize
c Mükınş kuııılçm
çetirine,
sıraşinda tekşrierir: altırıı
indiııneyinia Mümkün otduğu k8dar
o
((
ruffi
i"j
tgk
taraftnş nıevı!iı *lar;*k k"ırıılı
duz olmas,ı, sagiayını
denges,nın
İüakınenın
fi]§kif]enın Oü
c,lü
ffiffi ffiffi
ffiffi ruffi
ffiffi ruffi
ffiffi ruffi
C€
çoKcANLAR@
EC-Declaration of lncorporation
AT Üretici Beyanı
COK(,ANLAR MAKiNA TAşINIACILlK
SA\. vE Ti(,. LTD. ŞTİ.
Yeni Sanayi Sitesi l2..Sokak No:l 15100,
Ttl:0
Burdur TURKIYE
2,18 252 85 10
Fax: 0 248 252 85
we declare that all our deviçe
Aşağıdaki üriin için beyan ediyoıazAgricultuıal Machinery - BalIing Machine
'l'arım Makiıaları - Balya Makinıısı
comply with the tbllowing provisions applying to:
aşağıctaki direhiflerin ıenıel gereklerini karşıladığnı:
2006142lAT
2006142lAT
Safe§
of Machinery
MakineEmniyetYönetmeliği
Apptied harmonized staı,ıdards of particular:
L,ygulanan özel ulamlaşırılmış standarılar
:
12100-1:2007
12100-2:2006
EN 1050:1997
EN 349: 1995
EN 953 : 1998
EN ISO
EN tSO
EN l2l00-1:2003
EN 12100-2:2003
EN 1050:1996
EN 349:1993
EN 953:1996
particulaı
Applied national technical standards and specification in
İygıılanan
öze
l ulusal stanılart ve şdriıame ler"
7
ll
TS EN 704:2002
By altering the device without approval the declaratioı would invalidate,
onoyr*o-oü*rodor, cihaz ueiıide degişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir
İJ"
iİ"orpo.uteo into otheı machinery arıd must not be Put into service until the relevant
We herby declare that our products desc"ribed a6ove is-iiltenJe;
whit the essential requirements of Council Directive2006142lAT SafetY of Machinery
conformiğ
machinery into which is to be incorporated has been declared in
2006/42/AT
Beyanımızda safuce ürünürniızün mİntajı yapıldığı ve/veya birlikte laıllanıldığı makinelerin
geÇerlidir.
dıürumlarda
yörıefuıeliğ
edildiği
geıirdiği
tespit
yerine
gerİklerİni
ıeıııet
M'İkıne Emniyet
BURDUR, 25.07.20|l
HamitÇOKCAN
Genel Müdür
General Manager
/
GARANTi
şınrr,anr
1_)
Garanti süresirmalın teslim tarihinden itibaren başlar ve",2""yıldır,
2_)
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamr Firmamızın garanti kapsamındadır,
Malın garanti süresi içerisinde arrzalanmasr durumünda, tamirde geÇen §üre garanti süresine
servis
eklenir. Malrn tamir süresi en fazla...30.....iş günüdür. Bu süre, mala iliŞkin arlzaııın
temsilciliği,
acentası,
baYii,
istasyonuna, §ervis istasyonunun olmaması durumunda, malrn sattcısı,
Malın anzasınrn
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarİhinden itibaren baŞlar.
tamamlanıncaya
tamiri
malın
giın içerisind'e giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithaıatçı
faor", benzer ğzeliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanrmına tahsis etmek zorundadır.
3_)
15
Malın garantı süresi içerisinde gerek maizeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolaYı
herhangi bir ad altrnda
arruaıanması halinde, ışçİııı< ma§rafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır,
4_)
5_)
Tüketicİnin onarım hakhnı kullanmasrna rağmen maltn;
_Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bçlirlenen garantı süresi içinde kalmak kaydıyla, bir
meYdana
içerisinde; aynı arxıının iÜden fazla tekrarlanmasr veya farklı arızalann dörtten fazla
olması
fazla
altıdan
toplamrnın
geımesi r*y, b"ıi"ıenen garanti süresi içerisinde farklı arrualarrn
unşurlarınm yanı §ıra, bu arüzaıann maldan yararlanamamayr sürekli kılmasr,
yıl
...-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
_Firmanrn servi§ istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halİnde sıraYla §atlcıst, baYii,
raporla arızanın
acentesı temsilciliği ithalatçısı veya İmalatçı_üreticisinden birısinin düzenleyeceği
değiŞtirilnesini,
ücretsiz
malrn
tüketici
tamirini mümkünİuıunmadıgınİn belirlenmesl, durumlarında
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirımi talep edebilir.
6_)
ırwa|ar
Malın kullanmı lıulavuzunda yer alan hususlara aylırr kullanılmasından kaYnaklanın
garanti kapsamr dışrndadrr.
Tüketicinin ve
Garanti Betgesi ile iğili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakantığ
Rekabetİn Korunmasr Genel Müdürtüğü,ne başvurabilir.
7_)
yE TKİLİ SERvİ sr,nni l,ılia
ivrııçr
FiRlvıA
ÇOKCANLAR vrırİNa TAŞIMACILIK
SAN. VE TİC. LTD. şTİ.
Yeni Sanayi Sitesi 12. SokakNo:l 15100,
Burdur TURKİYE
Tel: 0 248 252 85 10 Fax: 0 248 252 85 |I
9