Sunu Planı El ve Parmak Yaralanmaları El ve Parmak Yaralanmaları

Yorumlar

Transkript

Sunu Planı El ve Parmak Yaralanmaları El ve Parmak Yaralanmaları
27.09.2012
El - El Bileğ
Bileği,
Ön kol ve Dirsek
Yaralanmalarına Yaklașım
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dr. Murat BERBEROĞLU
12.06.2012
El ve Parmak Yaralanmaları - Anatomi
El ve Parmak Yaralanmaları
 Anatomi
 Klinik özellikler , öykü ,el muayenesi, grafi
 Tendon yaralanmaları
 Dislokasyon ve kırıklar
 Yüksek basınç injeksiyon yaralanması
 Algoritimler
El Bilek Yaralanmaları
 Anatomi
 Klinik özellikler, grafi
 Ligament yaralanmaları
 Karpal fraktürler
 Distal radius ve ulna fraktürleri
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları
 Anatomi ve değerlendirme ilkeleri
 Dirsek çıkıkları ve kırıkları
 Önkol kırıkları
Kaynakça
El ve Parmak Yaralanmaları - Anatomi

27 kemikten olușur

14 falanks, 5 metakarpal, 8 karpal

DİP, PİP, MCP, CMC eklemler

2. ve 3. CMC eklem sabit

Fleksör retinaculum; karpal tünel

Median sinir ve fleksör tendonlar

Birçok
ligament
Sunu Planı
tarafından
eklemlerin stabilizasyonu sağlanır.
El ve Parmak Yaralanmaları - Anatomi
El ve Parmak Yaralanmaları - Anatomi

7 interosseal kas mevcut

3 ü palmar yerleșimli addüksüyon
yaptırır, 4
ü
dorsal
yerleșimli
abdüksüyon yaptırır

Ekstansör; orta falanksa santral
dal, distalin bazisine lateral bantlar

Fleksör; süperfisial orta falanksa;
profundus
süperfisiali
geçerek
distalin bazisine yapıșır.

Fleksörler sinovial kılıflı

Bașparmağın tek, fleksör pollicis
longus
1
27.09.2012
El ve Parmak Yaralanmaları - Anatomi
El ve Parmak Yaralanmaları - Anatomi

Radial sinir (C5-T1) sadece duyu

Ulnar sinir (C7 –T1) duyu +
lumbrikal (2), interosseal , adduktor
pollicis, fleksör pollicis longusun
derin bașı

Median sinir
(C5-T1) duyu +
abdüktör pollicis brevis ve fleksör
pollicis brevisin yüzeyel bașı

İki nokta diskriminasyonu rutin
bakılmalı

Digital sinirlerin volar ve dorsal
dalları var.
El ve Parmak Yaralanmaları –Klinik Özellikler
El ve Parmak Yaralanmaları – Sinir Muayenesi


Hayatı tehdit edebilecek yaralanmalar öncelikli değerlendirilmeli

Kanama kontrolü sonrasında ayrıntılı öykü alınmalı

Genel el muayenesi yapılmalı; sinir ve tendon muayenesi

Anestezi ișleminin ardından direk yara bakısı yapılmalı

Motor ve duyu muayenesi sağlam elle karșılaștırılarak yapılmalı

Ezilme, yanık, kimyasal madde, injeksiyon yaralanması sorgulanmalı
Median sinir;
- Bașparmak distal falanksın
dirence karșı fleksiyonu
- Dirence karșı oppozisyon
- Bașparmak abdüksiyonu

Ulnar sinir;
- 1. interosseal kasın palpasyonu
- 5. falanks abdüksüyonu
- Froment testi; addüktör pollicis

Radial sinir;
- Parmakların ve el bileğinin
ekstansiyonu
- Dirence karșı otostop hareketi
El ve Parmak Yaralanmaları – Sinir Muayenesi

Duyu muayenesi için iki nokta diskriminasyonuna bakılmalı

Normal diyebilmek için < 6mm olmalı sıklıkla <2mm

Her iki el karșılaștırılmalı

Her parmakta iki – dört kez yapılmalı
El ve Parmak Yaralanmaları –Tendon Muayenesi

% 80 oranında tanımlanan his, kabul edilebilirdir.

His < % 80 ise sinir yaralanmasını düșün
Tendon
yaralanması
olmasına
rağmen
normal hareketler yapılabilir

Hareket esnasında olușan derin ağrı parsiyel
kesiyi akla getirmeli


Muayene bilateral ve tüm eklemlerin dirence
karșı sınanması ile olur

EDC
kesisinde
direnç
uygulanmaksızın
hareketler tam olabilir.

FDP ; parmak ekstansiyonda iken DİP

FDS ; MCP eklem ekstansiyonda iken PIP
eklemin fleksiyonu
eklemin fleksiyonu
2
27.09.2012
El ve Parmak Yaralanmaları–
Yaralanmaları– Anestezi ve Yara Bakısı
El ve Parmak Yaralanmaları – Grafi,
Grafi, Konsültasyon

PA , lateral ve gerektiği taktirde oblik grafiler çekilmeli

Parsiyel tendon kesileri ve eklem içi yaralanmaları saptamak için

Tendon kesileri ve sinir kesileri uzmana yönlendirilmeli

Duyu ve ROM muayenesi tamamlandıktan sonra yapılmalı

Acil konsültasyon veya izlem bazı durumlarda yerel olanaklara göre

Kanamayı azaltma için turnike uygulaması yapılabilir.
belirlenir
Turnike materyali uzunluğunun % 150 sinden fazla gerilmemeli

İzlem yapılacaksa yara kapatılarak immobilizasyon yapılmalı
Uygulanan turnike 20 dk dan daha uzun bırakılmamalı

Çoğu ortopedist 3 – 5 gün sonra onarımı tercih ediyor.

Kontamine yaralar normal salinle irrige edilmeli

< % 20 tendon kesileri cerrahi olarak onarılmaz ancak izlem için

Antibiyoterapi ve gerektiği taktirde tetanoz toksoidi unutulmamalı


El ve Parmak Yaralanmaları – Grafi
Grafi,, Konsültasyon
uzmana yönlendirilmeli
El ve Parmak Yaralanmaları – Grafi,
Grafi, Konsültasyon
Acil Konsültasyon Endikasyonlar;

Vasküler yaralanma;; iskemi bulgularının varlığı veya kontrolsüz
Geç Konsültasyon Endikasyonları;
hemoraji



Redükte edilemeyen çıkıklar – kırıklı çıkıklar
Büyük kirli yaralar
Ciddi ezilme yaralanmaları

Acilde tedavi edilemeyen Fleksör/Ekstansör tendon kesileri

Kapalı FDP rüptürü

Proksimal – orta falanks seviyesine kadar olan sinir yaralanmaları
Kapalı kırıklar

Açık fraktürler


Kompartman sendromu

Çıkıklar

Yüksek basınçlı injeksiyon yaralanmaları

Ligamantöz yaralanmalara bağlı olușan instabilite

El – Parmak amputasyonları
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları
Fleksör Tendon;

Zone I : FDP ile FDS insersiyosu
arasındaki bölgedir, prognoz kötü

Zone II : FDP ve FDS in birlikte
seyrettiği alan; sık görülür, cerrahi

Zone III : Karpal
p tünel ile fleksör kılıf
arasında kalan alan; prognoz iyi

Zone IV : Karpal tünel bölgesi; cerrahi
olarak eksplore edilmeli

Zone
V : Karpal tünele kadar olan
proksimal
tendonlar; birçok
önemli
yapıyı içerdiği için uzman tarafından
onarılmalı. Fraktür varlığı,
kanlanma,
onarım zamanı prognozu belirler.
3
27.09.2012
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları
Ekstansör Tendon;

Zone I : DİP düzeyi,“mallet finger “ adını alır.
- Tip I sadece tendon rüptürü,
- Tip II küçük avülsüyon fraktürü,
- Tip III eklem yüzeyinin > % 25 ininin etkilenmesi.

Tip I-II de 6-10 hafta hiperekstansiyonda immobilizasyon

Tip III tedavi cerrahi

Kronik mallet finger sonrasında “kuğu boynu deformitesi” gelișir
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları

Zone II : sıklıkla laserasyonla olușur tedavi Zone I gibidir

Zone III : PİP düzeyi, santral tendon etkilenir, “ boutonniere
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları
deformitesi “ adını alır.
- Tip III yaralanmalarda konservatif tedavi de yapılabilir
- Kapalı yaralanmalarda 5 – 6 hafta PİP hiperekstansiyon
immobilizasyonu ve uzman takibi

Zone IV : bulgular Zone III yaralanma gibidir.
- Eklem etkilenmediği için ,tendon bu düzeyde geniș ve
yassı olduğu için tedavi daha kolay
El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Yaralanmaları

El ve Parmak YaralanmalarıYaralanmaları-Tendon Onarımı
Zone V : MCP düzeyi, sıklıkla insan ısırığıyla olușur. Eklem kapsülü açılmıșsa
cerrahi yıkama ve İ.V.Antibioterapi uygulanmalı
- Temiz yaralar matris sütürle kapatılmalı

Zone VI : el sırtı, tendonlar yüzeyel olduğu için kolay yaralanır

Zone VII : el bilek, ekstansör retinakulum nedeniyle onarım zor.

Zone VIII : distal ön kol, cerrahi eksplorasyon gerekir.
- < % 25 cerrahi onarım gerektirmez
- % 25 – 50 primer sütür
- > % 50 uzman onarımı gerektirir

Zone VI-VII-VIII yaralanmaları sıklıkla cerrahi tedavi ve onarım sonrası atelleme
gerektirir
4
27.09.2012
El ve Parmak Yaralanmaları - Dislokasyonlar

El ve Parmak Yaralanmaları - Dislokasyonlar
DİP ; sıklıkla dorsale, digital blok sonrası
redükte
edilmeli,
redükte
olmuyorsa,


Bașparmak İPE : sıklıkla açık çıkıklardır

Bașparmak MCP : sıklıkla dorsale doğru

Bașparmak MCP Ulnar Kollateral
ve volar yüzeyedir, 3 hft atel
tuzaklanma - fraktür akla gelmeli
PİP ; sıklıkla dorsale ve ulnar tarafa olur.
Redüksüyon
sonrası
tendon
olur, radial blokajla redükte edilir
muayenesi
yapılmalı ve 3 hft immobilazasyon

Ligament Rüptürü : “ skier thumb”,
kıskaç hareketinde kuvvat kaybı olan, duyu
MCP ; sıklıkla dorsale olur volar plate
defisiti olan veya direnç sonrası > 40
yırtığı eșlik eder, redüksüyon sonrası eklem
derece radial açılanması olan hastalar
fleksiyonda iken atelleme yapılır,

konsülte edilmeli
CMC : yüksek enerjili travmalarla olușur ve

Bennet fraktürü eșlik eder ve redüksiyon
bölgesel anestezi ile redükte edilebilir, volar
sonrasıda
El ve Parmak Yaralanmaları - Fraktürler
- CMC eklem dislokasyonu sıklıkla
Proksimal ve orta falanks :
stabil ve ayrılmamıș kırıklar body
taping ile tedavi edilebilir.
dereceden daha fazla açılanmalar fonksiyon
kaybina neden olur, konsülte edilmeli

nadir sıklıkla basis kırığı görülür
müdahaleyi
gerektirir.
yaralanabilir.

Rolando Fraktürleri
- CMC eklemde subluksasyon ve
dislokasyonun eșlik ettiği parçalı fraktür.
-Birinci metakarp basisin dislokasyon
cihaz
kontrol
edilirken
veya
Yüksek basınç ve kimyasal etkiye yanıt olarak
gelișen ödem nedeniyle dolașım bozulur.

Sıklıkla gres yağı, boya, boya inceltici, su,
mazot, hidrolik sıvısı
Diğer
ğ
İntra-artiküler fraktürler : Bennet ve
Sıklıkla
temizlenirken gelișir.

hallerde 4 hft bașparmak istirahat ateli

Basis ; sıklıkla karpal kırıklar eșlik eder, 4-5.
bazis kırıklarında ulnar sinirin motor dalı
spiral
kırıklar ve > 20 derece açılanmalar
cerrahi
Gövde : rotasyon deformiteleri ve kısalık
daha sık görülür, sıklıkla cerrahi gerekir.

mobil olduğu için gövde kırıkları oldukça
fraktürler:
Boyun : 2-3. parmakta 15, 4-5. parmakta 40
El ve Parmak Yaralanmaları – İnjeksiyon Yaralanmaları
Birinci metacarp fraktürleri : oldukça
Ekstra-artiküler
Baș : sıklıkla ligaman yaralanması eșlik eder,
uzman tarafından değerlendirilmeli

- Shaft transvers kırıkları,
spiral kırıklar, ve intraartiküler
kırıklar internal fiksasyon gerektirir
El ve Parmak Yaralanmaları - Fraktürler
Metakarplar ( II – V) : baș, boyun, gövde
eșlik eder ve ilk değerlendirmede atlanır.
- İnstabil kapalı kırıklar
dirsekten DİPe kadar atellenmeli,,
bilek 30 derece ekstansiyon MCP
90 derece fleksiyon

ateli
ve basis kıaıkları olmak üzere sınıflandırılır.
Distal falanks : yumușak doku
yaralanması gibi tedavi edilir ve
koruyucu atelleme yapılır


Bașparmak
El ve Parmak Yaralanmaları - Fraktürler


instabildir.
uygulanmalı, cerrahi tedavi bir seçenek
çıkıklar konsülte edilmeli

Bașparmak CMC : oldukça nadir, sıklıkla
sıklıkla fraktür eșlik eder, dorsal çıkıklar

Özellikle yağ bazlı boyalar amputasyona kadar

En kısa zamanda cerrahi dekompresyon ve
götürebilecek iskemiye neden olur
debridman yapılmalı

İmmobilizasyon,
elevasyon,
antibiyoterapi,
tetanoz toksoidi, analjezi ve acil ortopedi
konsültasyonu gerekir.
olmaksızın parçalı fraktürü
5
27.09.2012
El ve Parmak Yaralanmaları - Algoritimler
El ve Parmak Yaralanmaları - Algoritimler
El ve Parmak Yaralanmaları - Algoritimler
El ve Parmak Yaralanmaları - Algoritimler
El ve Parmak Yaralanmaları - Algoritimler
El Bilek Yaralanmaları - Anatomi

Karpal kemiklerle radius eklem yapar ( skafoid,
lunat)

Üçgen
fibrokartilaj
kompleks
ulnanın
eklem
yapmasını önler ve radioulnar eklemin temel
stabilizatörüdür

Karpal eklemler iki sıra halinde bulunur, proksimal
sıra hareketlidir
h k lidi ve skafoid
k f id stabilizasyonu
bili
i i
için
dayanakdır

Hareketler midkarpal ve radiokarpal eklemlerle
yapılır

Poirier aralığı; volar yüzde bulunan ekstrinsik
arklar arasındaki boșluktur, perilunat ve lunat
dislokasyon

İntrinsik bağlar temel stabilizatörlerdir
6
27.09.2012
El Bilek Yaralanmaları – Klinik Özellikler

Yaralanma mekanizması iyi bilinmeli

Her iki bilek karșılaștırılmalı, ROM, simetri
bakılmalı

Enfiye çukuru; skafoid yaralanması

Lister çıkıntısı ; skafolunat yaralanma veya
lunat fraktür

El bileği fleksiyonda iken palpe edilen çıkıntıda
duyarlılık; lunat veya triquetrolunat yaralanma

Ulnar çıkıntı duyarlılığı, ulnar çıkıntı veya

Bilek ulnar deviasyondayken aksiyel yüklenme
üçgen fibrokartilaj yaralanması
ile ağrı varlığı üçgen fibrokartilaj yaralanması

Supinasyon ve pronasyonda ağrı, radioulnar
El Bilek Yaralanmaları - Grafi

PA grafide:
- radius ve ulna distal eklem
seviyesinde üst üste binmez
- 3. metakarp aksı radius uzun
aksına paraleldir.
- birbirine
mevcut Gilula
pparalel
3
ark
- tüm karpal kemikler arasında
1 – 2 mm aralık
- skafoid uzun yapıdadır ve
palmar fleksiyon konumundadır
- fraktür veya ligament
yaralanmalarında palmar rotasyon
nedeniyle boyu daha kısa görülür
- skafoid yağ yastıkcığı – distal
radial styloidde
eklem yaralanması
El Bilek Yaralanmaları - Grafi
El Bilek Yaralanmaları - Grafi

Radial styloid radioulnar eklemden 8-18
mm daha uzundur ve 13 - 30 derecelik
ulnar açılanma yapar

Radioulnar bitișik kısımlar eșit, eklem
yüzeyleri düzgün olmalı, radius lunatumun
enaz yarısıyla eklem yapmalı

Lateral grafi :
- radial styloid, ulna ve radius aynı hat
üzerinde bulunmalı,
- üç C bulgusu
- capitolunat açı < 10 – 20 derece
- skafolunat açı 30 – 60 derece
- radial volar tilt 10 – 15 derece
El Bilek Yaralanmaları – Ba
Bağ
ğ Yaralanmaları
Skafolunat bağ yaralanması

Elin en sık yaralanan ligamenti

El
dorsalinde
Lister
tüberkülünde
duyarlılık saptanır
El Bilek Yaralanmaları – Ba
Bağ
ğ Yaralanmaları
Perilunat / lunat Dislokasyon

Elde ödem, ağrı, duyarlılık mevcuttur

Tanıda anahtar nokta grafidir

Lateral grafide 3 c görüntüsü kaybolur,
“spilled teacup”

SSkafolunat
a o u at eeklem
e aaralığı
a ğ > 3 mm

“ kortical ring sign “ artmıș palmar tilt

“ dorsal intercalated segment instability“

Lunatum üçgen șeklinde görülür

Acil servis tedavisi radial gutter atel ve

Acil ortopedi konsültasyonu
ortopedi konsültasyonu

Kapalı redüksiyon ve uzun kol atel
Kapalı-açık redüksiyon, açık onarım,

Dejeneratif


perkutan fiksasyon
AP grafide lunatum ve kapitatum üst
üste biner
artrit,
mal-nonunion,
avasküler nekroz, median sinir basısı
7
27.09.2012
El Bilek Yaralanmaları - Skafoideum Kırığ
Kırığı
El Bilek Yaralanmaları - Karpal Kırıklar

En sık kırılan karpal kemik, açık el
üzerine düșme

Enfiye
çukuru,
supinasyonpronasyon ve aksiyel yüklenmede
duyarlılık

Grafide boyutları değerlendirilmeli,
yağ yastıkcığı aranmalı

Ek yaralanmalar eșlik edebilir altın
standart MRI

Proksimal parçada avasküler nekroz

Oblik, > 1 mm deplase, rotasyon,
parçalanma varsa unstabil

% 10 vakada ilk grafilerde kırık
atlanır, süpha varsa baș parmak
destekli atel

Dorsifleksiyon ve radial deviasyon
El Bilek Yaralanmaları - Lunatum Kırığ
Kırığı
El Bilek Yaralanmaları -Triquetrum Kırı
Kırığ
ğı


2. sırada yer alır avülsüyon kırığıdır

El dorsalinde distal ulnar çıkıntı
üzerinde duyarlılık mevcuttur

En iyi lateral grafide veya oblik
grafide görünür.

Non union olabilir ancak avasküler
nekroz bildirilmemiș.
bildirilmemiș

Semptomatik hastalar 1-2 hafta el
bilek istirahat ateli

Asemptomatik
mobilizasyon


hastalar
parmağa aksiyel yüklenmede ağrı

uzmana
Sıklıkla baș parmağa olan travmalarla
olușur ve intraartikülerdir.


El Bilek Yaralanmaları - Pisiforme Kırığ
Kırığı


Stabil kırıklarda bașparmak destekli
atel

Triquetrumun volar yüzeyinde hipotenar
çıkıntı üzerinde bulunur.

Bu bölgenin palpasyonunda ağrı varsa
süphelenilmeli

Hamatın kancasıyla birlikte ulnar arter ve
sinirin içinden geçtiği guyon kanalının
kemik kısmını olușturur
film
Major komplikasyonu nonunion
Fleksör karpi ulnaris içinde bulunan bir
sesamoid kemiktir

20 derece pronasyonda çekilen oblik

Șüphe varsa bașparmak destekli
atel yap
Muayenede
y
bașș pparmak hareketleri
ağrılıdır ve sıkma zayıflamıștır
Yan grafide radius, lunat ve kapitat
aynı düzlemde olmalı

yapan bir kemik

Proksimal parçada avasküler nekroz
gelișebilir. ( kienböck hastalığı)

Eyer șeklinde ve 1. metakarpla eklem
Bilek fleksiyonunda orta kısımda
olușan çukurlukta duyarlılık, 3 .
erken
El Bilek Yaralanmaları -Trapezium Kırığ
Kırığı

sıklıkla diğerlerine eșlik eder

Unstable kırık, perilunat/lunat
dislokasyon varlığında internal
fiksasyon
Gövde
kırıkları
yönlendirilmeli
Tek bașına oldukça nadir görülür

Karpal tünel filmi veya parsiyel supinasyon

12 yașından önce kemikleșmez

İstirahat ateli veya sıkı bandaj, prognozu
mükemmel
Ayrıșma >1mm ise cerrahi yapılmalı
8
27.09.2012
El Bilek Yaralanmaları - Kapitatum Kırı
Kırığ
ğı
El Bilek Yaralanmaları - Hamatum Kırığ
Kırığı


Hipotenar bölgede yumușak doku
palpe edilir

Bașarısız golf vurușu

Karpal tünel grafisi veya AP grafi,
baș,
boyun
ve
gövde

Sıklıkla skafoid kırıklarıyla birlikte görülür ve

Lunat/perilunat dislokasyon eșlik ederse ark
okült kırıklarda BT
kırığı denir
Guyon kanalına dikkat

Stabil kırıklarda istirahat ateli veya

sıkı bandaj

uzun,
kısımlarından olușur
skafokapitat sendrom adını alır


İnce
Proksimal parçada avasküler nekroz riski
vardır

3. metakarpın proksimalinde ödem ve
gelișir ve parça çıkarılır

Boyun kırıkları en iyi lateral grafide görülür
Kanal etkilenmișse veya instabilse

Stabilse atelle ancak sıklıkla cerrahi gerekir
duyarlılık
Ayrıșma varsa sıklıkla non union
cerrahi yapılmalı
Distal Önkol Kırıkları – Colles Kırığ
Kırığı

Distal Önkol Kırıkları - Smith Kırı
Kırığ
ğı
Avuç içi düșme nedeniyle dorsale angüle,
dorsale ve proksimale deplase distal radial
metafiz kırığı

Sıklıkla radioulnar veya radiokarpal ekleme

uzanır ( die –punch )

Sıklıkla
ulnar
styloid
açılanması ,
kırığı;
üçgen
fibrokartilaj kompleks yaralanması gelișir

Ters Colles; distal radiusun volar yüze


> 20 derece açılanma, belirgin ayrıșma,
eklem içine uzanma, > 1cm kısalma varsa
B h küreği
Bahçe
kü ği deformitesi
d f
i i
Lateral grafi açılanmayı ve ayrıșmayı
daha net gösterir

Diğer özellikler Colles kırığı ile aynı
instabil ; cerrahi

Stabil kırıklarda kapalı redüksüyon ve sugar
tong atel
Distal Önkol Kırıkları – Barton Kırı
Kırığ
ğı

Distal Önkol Kırıkları – Radial Çıkıntı Kırığ
Kırığı
Distal radius kenarının dorsal veya
volar açılı intraartiküler kırığıdır



Sıklıkla lunat dislokasyon eșlik

Major carpal ligamanlar buraya
eder
Sıklıkla kırıklı çıkık șeklindedir
Ligaman
yaralanması
nedeniyle
tutunur
radiokarpal instabiliteye neden olur


Lateral grafide eklem içine uzanım ve

En iyi PA grafide görülür
karpal subluksayon daha net görülür

Deplase kırıklar cerrahi gerektirir
İnstabil kırıklarda sugar

<
tong atel
yapılmalı

> % 50 radiokarpal eklem yüzeyi veya
subluksasyon varlığında cerrahi yapılır
3
mm
lik
deplasmana
skafolunat yaralanma eșlik eder

Hafif fleksiyon, ulnar deviasyonda
kısa kol atel
9
27.09.2012
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Anatomi ve De
Değ
ğerlendirme

Epikondüller
yüzeyine
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Anatomi ve De
Değ
ğerlendirme
eklem
katılmazlar
el
bilek, parmak fleksörlerinin,


ayrıca el sırtının duyusunu alır.
Kapitellum, radius bașı ile

pivot eklem olușturur

Brakial arter biceps kasının
medialinde,
medial
ulnar
Radial siniri değerlendiren en basit test;
dirence
Troklea ve olekranon tek
karșı
el
ve
parmakların
ekstansiyonudur.
akslı bir eklem olușturur.

Radial sinir lateral epikondülden seyreder, ön
kol ve parmak ekstansörlerini inerve eder
ekstansörlerinin origosudur.

Radial sinir duyusu 1. ve 2. parmak arasında
bulunan dorsal web üzerinden değerlendirilir
sinir
epikondülün
arkasında yer alır.
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Anatomi ve De
Değ
ğerlendirme

Median sinir elbilek ve parmak fleksiyon
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Anatomi ve De
Değ
ğerlendirme

grup kasları inerve eder ve elin volar yüz
duyusunu alır.

duyusu

El intrinsik kaslarını inerve eder

2.parmağın dirence karșı abdüksiyonu
Baș parmak ve ișaret parmağıyla “OK”
ișareti yapmak, dirence karșı bașparmağın
5. ve 4. parmağın ulnar kısmının
abdüksüyonu ve ișaret parmağı volar yüzde
ve
iki nokta diskriminasyonu
diskriminasyonu ile test edilir
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Anatomi ve De
Değ
ğerlendirme
5.
parmakta
iki
nokta
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Dirsek Çıkıkları

“ terrible triad” radius bașı ve coroid
kırığı ile olan dirsek çıkığı

%90 posterolateral yerleșimli

Öncelikle
nörovasküler
yapıların
korunmasına ve değerlendirilmesine
dikkat edilmeli

Muayene
redüksüyon
sonrasında
tekrarlanmalı

Nörovasküler
kapsül
yaralanma,
yaralanması,
eklem
irredüktable
çıkıklar, açık çıkıklar, kırıklı çıkılar
konsülte edilmeli
10
27.09.2012
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Dirsek Kırıkları
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Dirsek Kırıkları

Suprakondüler kırıklar
Distal humerus, proksimal ulna ve

radius kırıkları

içi düșme ile olușur
Distal humerus; kondüler yapılar ve
eklem yüzeyleri,

Ulna; koronoid çıkıntı ve olekranon

Radius; radius bașı


Dirsek çıkıklarıyla karıștırılmamalı

Deplase kırıklar redükte edilmeli ve
acil ortopedi görüșü alınmalı

Açık
redüksüyon
vasküler
“Fat pad sign” ; posterior her zaman ,
yaralanma
endikasyonları;
ve
redükte
edilemeyen çıkıklar
anterior “yelken “ șeklini aldığında

Dirsek tam ekstansiyonda iken avuç

Deplase kırığı olaan hastalar yada
patolojik
belirgin yumușak doku șișliği olan
Yaralanmanın tek bulgusu olabilir
hastalar nörovasküler fonksiyon takibi
için yatırılmalı
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Dirsek Kırıkları
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Dirsek Kırıkları
İnterkondüler kırıklar


Erișkinlerde daha sık görülür
Ciddi yumușak doku yaralanmalarıyla
birlikte görülür

Genç
hastalarda
anatomik
redüksüyon tedaviyi belirler

Yașlı hastalarda eklem yüzey uyumu

Kapalı girișimle bașarılı olunamazsa
tedaviyi belirler
tedavi cerrahi
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Önkol Kırıkları
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Dirsek Kırıkları
Radius ve Ulna kırıkları
Radius Bașı kırıkları:

Dirseğin ensık kırıklarından

Çevre kemik ve yumușak
yaralanması sık eșlik eder

Dirsek lateralinde supinasyon ve
pronasyonda
d ağrı
ğ vardır,
d palpasyonda
l
d
radius bașında duyarlılık

Radiokapitelar çizgi ve fat pad sign
varlığı acil serviste tanı koyduran
bulgulardır

Deplase veya ROM kısıtlı ise genelde
cerrahi tedavi gerekir

Hareket kısıtlılığı olmayan nondeplase
kırıklarda RİCE 1 hft içinde ortopedi
görmeli

Sıklıkla deplase ve parçalı kırıklardır

Dikkatli bir nörovasküler muayene
yapılmalı

Dirsek ve el bileğinin grafileride
çekilmeli –ek yaralanma olasılığı

T
ğ
k ğ dıșındaki
d d ki
Torus
ve yaș ağaç
kırığı
kırıklar cerrahi tedavi edilir

Kompartman sendromu ve Wolkman
iskemik kontraktürü gelișebilir

Pasif parmak hareketleriyle
fiziksel bulgularla orantısız
kompartmanın erken bulguları

Radial nabzın yokluğu geç bulgu varlığı
dıșlatmaz

İlk 8 saatte fasyatomi
doku
ağrı,
ağrı
11
27.09.2012
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Önkol Kırıkları
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Önkol Kırıkları
Monteggia Kırığı

Ulnanın
proksimal
üçte
birinin
kırığı ve radius bașının çıkığı

Radius bașı çıkığı kolayca atlanabilir;
kronik ağrı, kısıtlı ROM, radius
bașının eksizyonu

Kural olarak ulna fraktürünün bașı
radius çıkığının yönünü gösterir

Sıklıkla açık redüksüyon gerektirir
Önkol ve Dirsek Yaralanmaları–
Yaralanmaları–Önkol Kırıkları
Kaynakça
Proksimal Radius Kırığı

Radius proksimal üçte ikilik kısmın
izole kırıkları nadirdir.

Deplase ise cerrahi tedavi aksi
halde alçı ile immobilizasyon

Kompartman sendromu açısından
dikkatli olunmalı
Galeazzi Kırığı

Radius distal üçte birinin kırığı ve
radioulnar eklem çıkığı

Açık redüksiyon ve
fiksasyon ile düzeltilir

Nörovasküler yaralanma açısından
dikkatli olunmalı
- Tintinalli’s 7th Edition
- Emergency Medicine Practice ,
“Diagnosis and Management of Hand İnjuries İn The ED” ,
February 2005 Volume 7 Number 2
internal
Teșekkürler!....
12

Benzer belgeler