Çalışma Hayatı İstatistikleri 2014

Yorumlar

Transkript

Çalışma Hayatı İstatistikleri 2014
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
General Directorate of Labour
LABOUR STATISTICS
Mayıs 2015 - Ankara
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
LABOUR STATISTICS
Çalışma Genel Müdürlüğü
General Directorate of Labour
TODAİE
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ 2014
LABOUR STATISTICS 2014
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre her hakkı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından
izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Ministry of Labour and Social Security reserves all the rights of this publication.
Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under
Law No: 5846
Yayının içeriğine ilişkin sorularınız için
For questions on the content of the publication
Tel: +90 (312) 296 64 95 - 296 65 10
Internet
http://www.csgb.gov.tr
E-mail
[email protected]
Bu yayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından
Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanmıştır.
This book is prepared by the Ministry of Labour and Social Security,
General Directorate of Labour with
in the framework of Ofcial Statistics Programme.
ISSN: 1301-2908
ISBN: 978-975-455-229-4
Genel Yayın No: 18
General Publication Number: 18
Mayıs - 2015
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Republic Of Turkey Ministry of Labour and Social Security
İnönü Bulvarı No:42 06520 Emek - ANKARA / TÜRKİYE
İnönü Avenue No:42 06520 Emek - ANKARA / TURKEY
ÖNSÖZ
FOREWORD
Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Minister of Labour and Social Security
Günümüz bilgi çağında toplumların ekonomik ve
sosyal yapılarının geliştirilmesinde ve bu alanda
geleceğe dönük gerçekçi hedeflerin belirlenmesinde doğru, güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir istatistiklere ihtiyaç duyulmaktadır.
In today’s information age, accurate, reliable, consistent and comparable statistics are needed in
improving the economic and social structures of
the societies and determining realistic goals in this
field for the future.
Bir ülkede ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve
ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve hedeflerin başarısı güncel ve güvenilir istatistikler ile
sağlanabilir. Bu bağlamda çalışma hayatında barış
ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekçi ve etkin politikaların oluşturulması için
güncel ve güvenilir istatistiklerin üretilmesi gerekmektedir.
Specification and achievement of social and economic development goals in a country at national
and international level can be realized only by upto—date and reliable statistics. İn order to develop
realistic and effective policies aiming at maintaining and strengthening peace and stability in the
labour life, generation of up-to-date and reliable
statistics is required.
Bu nedenle Çalışma Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan “Çalışma Hayatı İstatistikleri” kitabı
ile çalışma hayatına ilişkin istatistiklerin tek elden
ve sağlıklı bir şekilde kullanıcı ve araştırıcılara ulaştırılması hedeflenmektedir.
Therefore,it is aimed at delivering to the users and
researchers the statistics regarding working life in
an exclusive and sound way through the publication entitled “Labour Statistics” that has been published by our Directorate General of Labour .
Yayınımız, kullanıcıların çalışma hayatına ilişkin
ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyduğu istatistikler ile çeşitlendirilmekte ve değişen iş koşulları dikkate alınarak geliştirilmektedir. 2009-2012
yılları arasında gerçekleştirilen “Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde Çalışma Hayatı
İstatistikleri Bilgi Sistemi (ÇİBS) oluşturulmuştur.
Ayrıca, www.cibs.gov.tr web sitesinde kullanıcıların
hizmetine sunulmaktadır.
Our publication is being diversified with the statistics about work life needed by the users at national
and international levels and improved by taking
the changing conditions of work into consideration. Carried out between the years 2009-2012 “the
Ministry of Labour and Social Security Statistical
Capacity Strengthening Project” within the framework of Working Life Statistics Information System
(CIBS) was created. On the other hand this statistics is accessible on the official page of www.cibs.
gov.tr.
Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğünce hazırlanan
ve bakanlık birimlerimizin verilerinden oluşan Çalışma Hayatı İstatistikleri kitabının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Thanks to all my colleagues for their contributions
to the book of labour statistics, which is prepared
by the General Directorate of Labour and formed
by the data of ministry units
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
İŞ TEFTİŞLERİ
Labour Relations
Labour Inspections
09-65
91-117
05
67-90
ÖNSÖZ
KAMU GÖREVLİLERİ
Foreword
Civil Servants
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
2015 ÖZET İSTATİSTİKLERİ
147-162
175-187
Summary Statistics by 2015
Occupational Health and Safety
119-146
163-173
YABANCILARIN
ÇALIŞMA İZİNLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
VE SÖZLEŞMELER
Work Permits of Foreigners
International Conventions and Agreements
Çalışma İlişkileri
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Grafik
Graph
1.29 Yıllık ortalama kıdem tazminatı tavanı değişim oranı, 2008-2014
60
1.29 The average annual change of severance
pay ceiling, 2008-2013
1.30 Sonuçlandırılan işçi şikayet başvurularının şikayet konularına göre dağılımı, 2014
64
1.30 Distribution of concluded investigation
of worker applications according to
complaint issues, 2014
Tablo
Table
1.1 Sektörlere göre yapılan yetki tespitleri,
2008-2014
17
1.1 Determinations of competence issued by
sector, 2008-2014
1.2 Sektörlere göre verilen yetki belgeleri,
2008-2014
18
1.2 Certificates of competency given by years
and sector, 2008-2014
1.3 Sektörlere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2008-2014
19
1.3 Collective agreements signed by sector,
2008-2014
1.4 İş yeri büyüklüklerine göre bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, 2008-2014
20
1.4 Collective agreements concluded by work
place size, 2008-2014
1.5 Aylara göre bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, 2014
21
1.5 Collective agreements concluded by
months, 2014
1.6 İşkollarına göre bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, 2014
22
1.6 Collective agreements concluded by
economic activity, 2014
1.7 İllere göre bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, 2014
24
1.7 Collective agreements concluded by
province, 2014
1.8 Arabuluculuk çalışmaları, 2008-2014
26
1.8 The Studies of the mediations, 20082014
1.9 Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, 2013-2014
27
1.9 Collective agreements concluded by The
Supreme Arbitration Board, 2013-2014
1.10 Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, 2008-2014
28
1.10 Collective agreements concluded by the
Supreme Arbitration Board, 2008-2014
1.11 Grev ve lokavt uygulamaları, 2008-2014
29
1.11 Strikes and lockouts,2008-2014
1.12 İşkollarına göre grev uygulamaları, 2014
30
1.12 Strikes by economic activity, 2014
1.13 İşkollarına göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
31
1.13 Workers and members of trades unions
by economic activity, January 2014
1.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve
sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
32
1.14 Workers and members of trades unions
by economic activity and trade union,
January 2014
1.15 İşkollarına göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014
37
1.15 Workers and members of trades unions by
economic activity, July 2014
1.16 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve
sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014
38
1.16 Workers and members of trades unions
by economic activity and trade union, July
2014
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
10
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Contents
İçindekiler
Explanation
Açıklama
Graph
Tablo
11
1.17 Cinsiyete göre sendika üye sayısı, 2014
44
1.17 Member of union by sex, 2014
1.18 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı,
Ocak 2014
45
1.18 Member of union by province and sex,
January 2014
1.19 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı,
Temmuz 2014
48
1.19 Member of union by province and sex,
July 2014
1.20 İşçi ve İşveren Sendikalarının İşkollarına
göre dağılımı, 2013-2014
51
1.20 Trades Unions by economic activity,
2013-2014
1.21 İşkolları ve cinsiyete göre işçi sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar,
2014
51
1.21 Distribution of the officials in charge at the
mondatory bodies of the workers’ trade
unions by sectors and sex, 2014
1.22 İşkolları ve cinsiyete göre işveren sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar,
2014
53
1.22 Distribution of the officials in charge at
the mondatory bodies of the employers’
associations by sectors and Sex, 2014
1.23 Cinsiyete göre işçi ve işveren konfederasyonlarının zorunlu organlarında görev
alanlar, 2014
1.24 Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler,
2008-2014
54
1.23 Officials appointed to the statutory
organs of workers’ and employers’
confederations by Sex, 2014
55
1.24 Daily and monthly minumum wages by
years, 2008-2014
1.25 Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler,
2008-2014
56
1.25 Daily and monthly minumum wages by
years, 2008-2014
1.26 Yıllara göre ortalama net, brüt asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti,
2008-2014
57
1.26 Net and gross minimum wage by years
and the cost of minimum wage to the
employer, 2008-2014
1.27 Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.01.2014-30.06.2014)
58
1.27 Minimum wage net calculation and
its cost to the employer (01.01.201430.06.2014)
1.28 Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2014-31.12.2014)
59
1.28 Minimum wage net calculation and
its cost to the employer (01.07.201431.12.2014)
1.29 Kıdem tazminatı tavan miktarı, 20082014
60
1.29 The amount of severance pay ceiling,
2008-2014
1.30 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları, 2014
61
1.30 Distribution of worker complaints
applications according to complaint
issues concluded by Provincial Director of
Labour İŞKUR, 2014
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Açıklama
Explanation
İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek
kişilere denir. (4857 İş Kanunu/ mad. 2)
Worker: Any person working under a contract of
employment in any job for wages.
Üye işçi: Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihde taraf sendikaya üye olanlardır.
Member worker: Date of signing the collective
agreement process is the number of members of
the union signed a collective agreement.
Yetki Tespiti: Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan
işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan
işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde
kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya
yetkilidir. Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi
sendikası Bakanlığa başvurarak yetkili olduğunun
tespitini ister. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren de Bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini isteyebilir. Bakanlık,
kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla bir işçi
sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısını,
o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak
işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene altı iş günü içinde bildirir.
Determination of Competency: The worker’s trade
union representing at least three percent of the
workers engaged in a given branch of activity and
more than half of the workers employed in the first
place and forty percent of the workers in the entreprisse to be covered by the collective labour agreement shall be authorised to conclude a collective
labour agreement covering the workplace or entreprise in question. The workers’ union wishing
to conclude the collective agreement shall make
application to the Ministry with a request to have
its competence verified.An employers’ union or an
employer not belonging to any union may make an
application to the Ministry requesting the Ministry
to determine the competent workers’ trade union.
Upon determining that the workers’ trade union
is competent according to its records, the Ministry shall communicate the application, within six
working days, together with the number of workers employed and the number of union members
in the workplace or entreprise concerned, to other
workers’ trade unions constituted in the same
branch of activity and to the employers’ union or
the employers not belonging to such unions who
shall be a party to the agreement.
Yetki Belgesi: Kendilerine gönderilen yetki tespit
yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya
sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinin bu şartları taşıdığı yolundaki itirazını, nedenlerini de göstererek yazının
kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı
iş günü içinde mahkemeye yapabilir. Tespit yazısına süresi içinde itiraz edilmemişse sürenin
bitimini takip eden altı iş günü içinde; yapılan
itiraz reddedilmişse ya da kendisine yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen sendikanın itirazı
sonucunda yetki şartlarına sahip olduğunu tespit eden kesinleşmiş mahkeme kararının tebliğ
edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde; ilgili sendikaya, Bakanlıkça bir yetki belgesi verilir.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Certificate of Competency: Any workers’ or employers’ trade union or an employer not belonging
to such a union who receives the communicationmay apply to the competent court within six working days after the receipt of such communication,
disputing the competence of either one or both of
the parties or claiming that they themselves have
the required majority. The Ministry shall issue a
certificate of competence to the union concerned
within six working days after the expiry of the time
limit allowed for an appeal if no objection has
been made, or within six working days of receiving notice of the decision that determines that the
union has competence as a result of the union’s
objection or if the court rejects the objection.
12
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
13
Açıklama
Explanation
Toplu İş Sözleşmesi: Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine
ilişkin hükümleri içerir. Toplu iş sözleşmesi, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin
uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların
çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir. Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri
hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı
ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir. Çerçeve
sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az bir,
en çok üç yıl için yapılır. Bir toplu iş sözleşmesi
aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
Collective Agreement: A collective labour agreement shall contain provisions on the conclusion, contents and expirationy of a contract of employment.
Collective labour agreements may also contain
other stipulations as to the mutual rights and obligations of the parties, application and supervision
of the agreement and the means to be resorted
for the settlement of disputes. A Framework agreement shall apply to members of workers’ and employers’ confederations which are parties to this
agreement and may cover the arrangements concerning vocational training, health and safety at
work, social responsibility and employment policies. A Framework agreement shall be concluded,
upon the invitation of one of the parties and the
acceptance of other, for no less than one year and
no more than three years. A duration of one year
minimum and three years maximum. A collective
labour agreement may cover one or more workplaces within the same branch of activity. A collective labour agreement shall be done in written.
Arabuluculuk: Toplu görüşme için kararlaştırılan
ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya geldiği
hâlde görüşmeye başlamazsa, toplu görüşmeye
başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya
taraflar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu
görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş günü içinde
görevli makama bildirir. Uyuşmazlık yazısını alan
görevli makam altı iş günü içinde taraflardan en
az birinin katılımı ile veya katılım olmazsa resen,
resmî listede bir arabulucu görevlendirir. Tarafların resmî arabulucu listesindeki bir arabulucu ismi
üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde, belirlenen
kişi görevli makam tarafından o uyuşmazlıkta arabulucu olarak görevlendirilir. Arabulucu, tarafların
anlaşmaya varması için her türlü çabayı harcar ve
ilgililere önerilerde bulunur. Arabulucunun görevi
kendisine yapılacak bildirimden itibaren on beş
gün sürer. Bu süre tarafların anlaşması ile en çok
altı iş günü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir.
The Mediation: If either of the parties fails to appear at the first meeting fixed determined for the
collective bargaining or, even if present at the
meeting, fails to attend the meetings after the
commencement of the bargaining or, if the parties
record in a report that they have failed to come to
an agreement or if the period for collective bargaining terminates without any agreement, one
of the parties shall inform the situation to the
competent authority in writtening within six working days. Otherwise, competence of the workers’
trade union shall be voidUpon receiving the dispute in a report on disagreement, the competent
authority shall assign a mediator from an official
list within six working days with the participation
of at least one party or if both parties fail to attend, directly itself. On the condition that the parties agree on a mediator whose name is among
the official mediators list, the determined person
shall be assigned by the commissioned authority
as the mediator for the mentioned dispute. The
mediator shall make every effort to bring about
a settlement between the parties and make proposals to the interested parties.The term of dutytenure of the mediator shall be 15 days starting
from the notification made to him. This termperiod
may be extended for a maximum of six working
days with the consent of the parties; the competent authority shall be informed accordingly.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Açıklama
Explanation
Yüksek Hakem Kurulu: Yüksek Hakem Kurulu,
Yargıtayın bu Kanundan doğan uyuşmazlıklara
bakmakla görevli dairelerinin başkanlarından
en kıdemli olanının başkanlığında; Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya
işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı
bulunmayan ve siyasi parti organlarında görevli
olmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş
hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye, Üniversitelerin iş
ve sosyal güvenlik hukuku anabilim dalı öğretim
üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü,
işçi sendikaları konfederasyonlarından kendisine
mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek iki üye, işverenler adına en çok
işveren mensubu olan işveren sendikaları konfederasyonunca biri kamu işverenlerinden olmak
üzere seçilecek iki üyeden, oluşur. Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlığı dosya üzerinde inceler.
Gerekli görüldüğü durumlarda taraflar ve ilgililerden uyuşmazlıkla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
isteyebilir. Taraflar ve diğer bütün ilgililer, Yüksek
Hakem Kurulunun istediği bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Yüksek Hakem Kurulu, görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp dinler veya
bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister.
The Supreme Arbiration Board: The Arbitration
Higher Board of ArbitrationCouncil shall consist of
the following, under the chairmanship of the most
senior head of the departments of the Supreme
Court,Court of Cassation responsible for the disputes stemming from this law ; a member to be selected by the Council of Ministers among persons
having knowledge and experience in economics,
management, social policy or labour law, who shall
not have any ties in any way with workers’ orand
employers’ organisations and or any function in
the organs of the political parties and shall be outside the ministries, a member to be selected by
the CouncilBoard of Higher Education among the
teaching staff of labour law and social security law
departments of the universities, The Director General of Labour of the Ministry of Labour and Social
Security shall be composed of: Two members to
be elected by the workers’ confederation having
the largest number of members, on behalf of the
employers, two members to be elected by the employers’ confederation having the largest number
of members, one of whom is from the public employers. The Higher Board of Arbitration shall examine the dispute on the basis of the documents.
the relevant documents on each case. The Board
may request any kind of information and document related to the dispute from the parties and
all those concerned, when necessary. The parties
and all those concerned shall be obliged to submit any document or information that the Board
requests. The Board shall also call upon and hear
those persons whose opinion it seeks, or shall
request them to submit their opinions in written.
Grev: İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre
önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında
anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
bırakmalarına grev denir. Toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde,
işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma
şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve
kanuni grev denir. Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır.
Strike: The expression “strike” means any concerted cessation by workers of their work with
the object of halting the activities of a given establishment or of paralysing such activities to a
considerable extent, or any abandonment by
workers of their work in accordance with a decision taken to that effect by an organisation. Lawful strike means any strike called by workers in
accordance with this law with the object of safeguarding or improving their economic and social
position and working conditions, in the event of a
dispute during negotiations to conclude a collective labour agreement. Unlawful strike means any
strike called without fulfilling the conditions for a
lawful strike.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
14
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
15
Açıklama
Explanation
Lokavt: İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına
neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği
karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir.Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması hâlinde bu
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta
kanuni lokavt denir. Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışıdır.
Lockout: Lock-out means any action taken by an
employer or his representative, either upon his
own initiative or in accordance with a decision
taken by an organisation, to collectively suspend
workers from work in a manner that completely
stops the activities in the workplace. Lawful lockout means any lock-out ordered in accordance
with this law where there is a dispute in the course
of negotitations for a collective labour agreement
and a decision to call a strike has been taken by
the workers’ trade union.
Grev ve Lokavt Kararları: Grev kararı, 50 nci
maddenin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış
gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş
günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev
kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin
karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer. Uyuşmazlığın tarafı
olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden
itibaren altmış gün içinde lokavt kararı alabilir
ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı
tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.
Decision to Call a Strike and Lockout: A decision
to call a strike may be taken in sixty days following the notification date of the report on the dispute referred to in the fifth paragraph of Article
50 and put into practice with in this period, and
the date of the strike shall be communicated to
the counter-party six working days beforehand. If
a decision to call a strike is not taken or its implementation date is not communicated to the counter-party within the mentioned period, authority to
conclude a collective labour agreement shall end.
The employers’ union, or the employer not member to any union, may take a lock-out decision
within sixty working days of the date on which the
decision to call a strike is communicated to him
and shall put into practice within this period and
the date of the lock-out shall be communicated to
the other party six working days beforehand.
Greve Katılan İşçi Sayısı: Grev uygulamasına fiilen
katılan işçi sayısını verir.
Number of Workers Involved (In a strike) : It gives
the number of workers involved in a strike by stopping work.
Greve Katılan İşyeri Sayısı: Greve giden işyeri veya
işletmeye bağlı tüm işyerlerinin sayısını verir.
Number of Work-places: It gives the number of
work-places belonging to the main establishments
or enterprises.
Grev Sayısı: Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden işyerlerinin sayısını verir.
Number of Strikes: It gives the number of establishments on which the strike was practised, after
the event of a dispute during collective bargaining.
Grev ve Lokavt Yasağı: Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke
suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve
dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Millî
Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen
Prohibition of Strikes and Lockouts: It shall not be
lawful to call a strike or order a lock-out in the following works: Life or property-saving, funeral and
mortuary, production, refining and distribution of
city water, electricity, natural gas and petroleum
as well as petrochemical works, production of
which starts from naphtha or natural gas; banking services; in workplaces operated directly by
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Açıklama
Explanation
itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve
hastanelerde grev ve lokavt yapılamaz. Bakanlar
Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa
olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli
gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir.
Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam edilir.
Ministry of National Defence, General Command
of Gendarmerie and Coast Guard Command, fire
fighting and urban public transportation services
carried out by public institutions and in hospitals.
Where the life of the community is paralysed by
natural disaster, the Council of Ministers may prohibit strikes and lock-outs in the workplaces located in such areas as may be necessary, provided
that it will be effective for as long as the situation
continues. The strike and lock-out shall be implemented within sixty days after the prohibition is
lifted, provided that the opposite party is informed
six working days beforehand.
Grev Oylamasında Grevin Reddi: Grev kararının
işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan
işçilerin en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu
görevli makama yazılı başvurusu üzerine, görevli
makamca talebin yapılmasından başlayarak altı iş
günü içinde grev oylaması yapılır. Oylamaya ilişkin
itirazlar, oylama gününden başlayarak üç iş günü
içinde mahkemeye yapılır. İtiraz, mahkemece üç iş
günü içinde kesin olarak karara bağlanır.
Rejection of Strike in Strike Ballot: If one fourth
of the workers employed in that workplace on
the date of announcement of a decision to call
a strike within six working days following its announcement apply in writing to the competent
authority that the relevant work place is affiliated
to, vote regarding the strike shall be taken within
six working days following this application.Objections regarding this vote shall be made to the local
court having jurisdiction in labour matters within
three working days starting from day of the voting.
The court shall take a final decision regarding the
objection within three working days.
Grev ve Lokavt Ertelemesi: Genel sağlığı veya millî
güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu
uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile
erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar. Erteleme kararının yürürlüğe girmesi
üzerine, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre
belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak
uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir. Erteleme
süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş
günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Suspension of Strikes and Lockout: A lawful strike
or lock-out that has been called, ordered or commenced may be suspended by the Council of Ministers for 60 days with a decree if it is prejudicial
to public health or national security. The suspension shall come into force on the date of publication of the decree. After a suspension decree has
entered into force, a mediator designated according to seventh paragraph of Article 50 shall make
every effort for the settlement of the dispute during the suspension period. During the suspension
period, the parties may also agree to refer the dispute to a private arbitrator. If an agreement is not
reached before the expiry date of the suspension
period, the High Board of Arbitration settles the
dispute upon the application of the either parties
within six working days.
Grev ve Lokavtın Başlaması: Grev ve lokavt
kararı,uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden
itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre
içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre
içerisinde, grev ve lokavt kararının alınmaması
Commencement of a Strike or Lockout: A decision to call a strike and lock-out may be taken in
sixty days following notification date of the report
and put into practice within this period, and the
date of the strike shall be communicated to the
counter-party six working days beforehand. If a
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
16
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
Açıklama
Explanation
veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi
düşer. Grev ve lokavt kararları, kararı alan tarafça işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir.
decision to call a strike is not taken or its implementation date is not communicated to the counter-party within the mentioned period, authority to
conclude a collective labour agreement shall end.
The decision to call a strike and lock-out shall immediately be announced in the workplace or the
workplaces by the party who has taken the said
decision.
Katılım Oranı: Greve katılan işçi sayısının toplam
işçi sayısına olan oranıdır.
Participation Rate: Indicates the ratio of number
of workers involved in a strike to the number of
total workers employed in the establishment.
Kaybolan İşgünü Sayısı: Greve katılan işçi sayısının işgünü sayısıyla çarpımı ile bulunur. Hesaplamada ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta
tatili günü (Kamu işyerlerinde cumartesi günleri
de tatil olarak alınmaktadır) dışında kalan günler
işgünü olarak kabul edilmektedir.
Number of Work-days not Worked: Means the
amount of time not worked calculated by multiplying the number of workers involved with the number of work-days. In calculation; the work-days
deemed to be are the days excluding national and
public holidays and Sundays (Saturdays in public
sector).
Sendika: İşçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Trade union: The associations of workers and employers which are established to protect and improve joint economical and social rights and benefits of their members in labour affairs.
17
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.1 Sektörlere göre yapılan yetki tespitleri
Determinations of competence issued by sector
Yıl
Year
Sektör
Sector
Kamu / Public
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tespit sayısı
Number of
determinations
İşyeri sayısı
Number of workplace
İşçi sayısı
Number of worker
1.789
11.374
291.970
910
3.286
311.853
Toplam / Total
2.699
14.660
603.823
Kamu / Public
1.675
6.785
182.492
812
5.131
235.553
Toplam / Total
2.487
11.916
418.045
Kamu / Public
1.178
2.665
103.114
704
3.273
280.991
Toplam / Total
1.882
5.938
384.105
Kamu / Public
1.668
11.571
239.148
804
5.965
240.511
Toplam / Total
2.472
17.536
479.659
Kamu / Public
1.421
5.697
111.410
910
4.151
412.742
Toplam / Total
2.331
9.848
524.152
Kamu / Public
2.110
16.034
270.253
868
5.486
267.549
Toplam / Total
2.978
21.520
537.802
Kamu / Public
1.021
4.340
87.026
Özel / Private
1.013
9.250
453.233
Toplam / Total
2.034
13.590
540.259
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Not:2011,2012,2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012, 2013 data has been revised retrospectively.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
18
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.2 Sektörlere göre verilen yetki belgeleri
Certificates of competency given by years and sector
Yıl
Year
2008
2009
2010
19
2011
2012
2013
2014
Sektör
Sector
Tespit sayısı
Number of
determinations
İşyeri sayısı
Number of workplace
İşçi sayısı
Number of worker
Kamu / Public
1.681
3.262
117.683
Özel / Private
1.796
6.274
302.047
Toplam / Total
3.477
9.536
419.730
Kamu / Public
1.801
12.272
344.217
801
4.898
222.327
Toplam / Total
2.602
17.170
566.544
Kamu / Public
1.068
2.381
83.824
701
3.318
285.658
Toplam / Total
1.769
5.699
369.482
Kamu / Public
1.628
11.098
229.027
791
5.743
244.591
Toplam / Total
2.419
16.841
473.618
Kamu / Public
1.105
3.952
109.866
728
3.226
350.840
Toplam / Total
1.833
7.178
460.706
Kamu / Public
2.334
16.019
269.416
984
4.637
319.769
Toplam / Total
3.318
20.656
589.185
Kamu / Public
1.162
5.897
102.907
882
8.182
418.347
2.044
14.079
521.254
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Toplam / Total
Not: 2011, 2012, 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note: 2011, 2012, 2013 data has been revised retrospectively.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.3 Sektörlere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri Collective agreements signed by sector
Yıl
Year
Sektör
Sector
Kamu / Public
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sözleşme sayısı
Number of
agreement
İşyeri sayısı
Number of workplace
İşçi sayısı
Number of worker
1.190
3.328
107.258
514
6.295
155.528
Toplam / Total
1.704
9.623
262.786
Kamu / Public
1.417
8.912
288.531
578
2.632
216.265
Toplam / Total
1.995
11.544
504.796
Kamu / Public
1.219
4.528
166.294
443
4.505
172.377
Toplam / Total
1.662
9.033
338.671
Kamu / Public
1.315
8.521
195.110
820
7.667
308.684
Toplam / Total
2.135
16.188
503.794
Kamu / Public
1.172
5.134
99.995
331
1.531
127.677
Toplam / Total
1.503
6.665
227.672
Kamu / Public
1.812
12.154
227.394
832
5.151
433.392
Toplam / Total
2.644
17.305
660.786
Kamu / Public
1.161
6.476
102.297
516
5.964
261.910
1.677
12.440
364.207
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Toplam / Total
Not: 2011, 2012, 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note: 2011, 2012, 2013 data has been revised retrospectively.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
20
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.4 İşyeri büyüklüklerine göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri
Collective agreements signed by workplace size
Yıl
Year
Sektör
Sector
Kamu / Public
1-10 11-25 26-50 51-100 101-250 251-500 501-750 751-999 1000+ Toplam
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Person Person Person Person Person Person Person Person Person Person
404
316
184
114
90
47
12
10
13
1.190
126
65
65
53
86
62
13
14
30
514
Toplam / Total
530
381
249
167
176
109
25
24
43
1.704
Kamu / Public
462
379
217
118
106
69
26
10
30
1.417
130
56
63
52
118
74
32
14
39
578
Toplam / Total
592
435
280
170
224
143
58
24
69
1.995
Kamu / Public
446
310
162
98
112
55
10
11
15
1.219
75
43
45
52
100
62
29
9
28
443
Toplam / Total
521
353
207
150
212
117
39
20
43
1.662
Kamu / Public
495
364
172
104
100
46
7
6
21
1.315
185
97
78
87
137
116
47
20
53
820
Toplam / Total
680
461
250
191
237
162
54
26
74
2.135
Kamu / Public
376
294
154
93
136
87
13
11
8
1.172
35
40
31
36
73
58
25
10
23
331
Toplam / Total
411
334
185
129
209
145
38
21
31
1.503
Kamu / Public
900
454
170
97
101
48
10
6
26
1.812
202
92
58
89
158
108
41
25
59
832
Toplam / Total 1.102
546
228
186
259
156
51
31
85
2.644
Kamu / Public
465
310
137
89
106
32
8
4
10
1.161
39
57
50
68
120
78
43
18
43
516
504
367
187
157
226
110
51
22
53
1.677
2008 Özel / Private
2009 Özel / Private
2010 Özel / Private
21
İşyeri büyüklüğü
Workplace size
2011 Özel / Private
2012 Özel / Private
2013 Özel / Private
2014 Özel / Private
Toplam / Total
Not: 2011, 2012, 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note: 2011, 2012, 2013 data has been revised retrospectively.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.5 Aylara göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2014
Collective agreements signed by months, 2014 Ay
Month
Ocak
January
Şubat
February
Mart
March
Nisan
April
Mayıs
May
Haziran
June
Temmuz
July
Ağustos
August
Eylül
September
Ekim
October
Kasım
November
Aralık
December
Toplam
Total
Sektör / Sector
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
Kamu / Public
Özel / Private
Toplam / Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Sözleşme
sayısı
Number of
agreement
İşyeri sayısı
Number of
workplace
İşçi sayısı
Number of
worker
Üye işçi sayısı
Number of
member
162
50
212
175
66
241
224
41
265
201
53
254
72
65
137
70
37
107
52
43
95
47
32
79
45
27
72
36
19
55
39
36
75
38
47
85
500
377
877
852
294
1.146
839
97
936
1.007
127
1.134
393
1.960
2.353
231
244
475
1.175
113
1.288
287
255
542
255
227
482
155
47
202
206
245
451
576
1.978
2.554
8.066
46.451
54.517
7.787
19.911
27.698
10.025
22.465
32.490
16.224
22.759
38.983
6.011
25.254
31.265
2.603
14.967
17.570
27.613
33.301
60.914
6.199
15.541
21.740
8.199
8.999
17.198
1.608
7.096
8.704
3.116
12.073
15.189
4.846
33.093
37.939
6.049
34.267
40.316
6.310
14.379
20.689
8.085
14.718
22.803
14.006
15.766
29.772
5.147
18.083
23.230
2.319
9.280
11.599
22.619
29.569
52.188
5.067
8.088
13.155
7.682
6.544
14.226
1.301
4.767
6.068
2.696
8.364
11.060
2.813
22.098
24.911
1.161
6.476
102.297
84.094
516
5.964
261.910
185.923
1.677
12.440
364.207
270.017
22
1
2
0
1
0
0
Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
Hunting and fisheries agriculture and forestry
Gıda sanayi
Food industry
Madencilik ve taş ocakları
Mining and stone quarries
Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
Dokuma, hazır giyim ve deri
Textile, ready-made clothing and leather
Ağaç ve kâğıt
Wood and paper
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1
2
3
4
5
6
0
0
Basın, yayın ve gazetecilik
Printed and published materials and journalism
Banka, finans ve sigorta
Banking, finance and insurance
Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
Çimento, toprak ve cam
Cement, clay and glass
8
9
10
11
0
17
0
İletişim
Communication
7
14
50
10
5
1
16
44
44
15
53
2
Özel
Private
14
67
10
5
1
16
44
45
15
55
3
Toplam
Total
0
1.037
0
0
0
0
0
1
0
6
985
41
3.772
50
12
25
31
139
87
96
187
4
Özel
Private
41
4.809
50
12
25
31
139
88
96
193
989
Toplam
Total
İşyeri sayısı
Number of workplace
Kamu
Public
23
Kamu
Public
İşkolu
Economic activity
Toplu iş sözleşme sayısı
Number of col ective
agreement
1.6 İşkollarına göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2014
Collective agreements signed by economic activity, 2014
0
5.561
0
0
0
0
0
24
0
421
25.077
Kamu
Public
11.187
28.750
47.585
672
632
5.381
40.103
13.223
7.015
20.624
338
Özel
Private
11.187
34.311
47.585
672
632
5.381
40.103
13.247
7.015
21.045
25.415
Toplam
Total
İşçi sayısı
Number of worker
0
3.502
0
0
0
0
0
15
0
393
20.507
Kamu
Public
7.508
20.930
38.476
442
591
2.938
27.328
9.082
4.588
13.840
233
Özel
Private
7.508
24.432
38.476
442
591
2.938
27.328
9.097
4.588
14.233
20.740
Toplam
Total
Üye işçi sayısı
Number of member
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
3
1
1
4
1.061
1.161
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve
antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse
and storage
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Konaklama ve eğlence işleri
Accommodation and entertainment
Savunma ve güvenlik
Defence and security
Genel işler
General affairs
Toplam / Total
13
14
15
16
17
18
19
20
0
22
48
0
Kamu
Public
Metal
Metal
İşkolu
Economic activity
516
54
16
25
7
24
9
25
4
98
Özel
Private
1.677
1.115
16
47
11
25
10
73
7
98
Toplam
Total
Toplu iş sözleşme sayısı
Number of col ective
agreement
12
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1.6 İşkollarına göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2014 (devam)
Collective agreements signed by economic activity, 2014 (continued)
151
25
246
75
58
19
83
409
454
5.964
5
49
4
1
134
22
0
4.232
6.476
Özel
Private
0
Kamu
Public
68.848
0
504
250
15
369
688
540
0
Kamu
Public
10.611
3.338
6.870
2.256
2.409
13.761
8.309
3.866
34.980
Özel
Private
79.459
3.338
7.374
2.506
2.424
14.130
8.997
4.406
34.980
Toplam
Total
İşçi sayısı
Number of worker
12.440 102.297 261.910 364.207
4.686
409
105
153
59
79
295
30
151
Toplam
Total
İşyeri sayısı
Number of workplace
84.094
57.771
0
388
225
9
279
602
403
0
Kamu
Public
185.923
7.766
2.118
4.611
1.427
1.389
11.062
4.998
2.502
24.094
Özel
Private
270.017
65.537
2.118
4.999
1.652
1.398
11.341
5.600
2.905
24.094
Toplam
Total
Üye işçi sayısı
Number of member
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
24
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.7 İllere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2014
Collective agreements signed by province, 2014 İl
Province
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Sözleşme sayısı
Number of
agreement
33
13
38
7
19
90
39
9
32
30
9
9
3
6
11
44
19
10
7
19
20
13
12
14
16
10
14
18
8
5
54
22
38
163
73
10
7
27
16
1
İşyeri sayısı
Number of
work place
118
32
87
42
64
4.336
195
39
196
153
35
43
8
28
40
176
47
35
30
116
88
36
45
49
68
16
78
110
59
16
130
93
125
2.675
413
33
23
141
45
2
İşçi sayısı
Number of worker
5.852
825
622
452
753
52.253
5.856
310
3.414
3.625
2.349
77
85
689
179
14.777
816
547
265
1.438
1.918
1.161
197
154
885
1.353
3.088
730
95
284
1.937
1.169
4.350
133.424
17.523
266
280
6.903
7.957
1
Üye işçi sayısı
Number of
member
4.270
508
482
352
567
41.040
4.079
242
2.361
2.476
1.187
64
81
483
142
10.132
711
384
168
1.036
1.557
839
139
131
752
832
1.509
530
61
222
1.510
908
3.261
100.704
13.119
198
264
4.396
5.564
1
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.7 İllere göre imzalanan toplu iş sözleşmeleri, 2014 (devam)
Collective agreements concluded by province, 2014 (continued) İl
Province
41
Kocaeli
42
Konya
43
Kütahya
44
Malatya
45
Manisa
46
Kahramanmaraş
47
Mardin
48
Muğla
49
Muş
50
Nevşehir
51
Niğde
52
Ordu
53
Rize
54
Sakarya
55
Samsun
56
Siirt
57
Sinop
58
Sivas
59
Tekirdağ
60
Tokat
61
Trabzon
62
Tunceli
63
Şanlıurfa
64
Uşak
65
Van
66
Yozgat
67
Zonguldak
68
Aksaray
69
Bayburt
70
Karaman
71
Kırıkkale
72
Batman
73
Şırnak
74
Bartın
75
Ardahan
76
Iğdır
77
Yalova
78
Karabük
79
Kilis
80
Osmaniye
81
Düzce
Gruba Bağlı Tisler (*)
Toplam/Total
Sözleşme sayısı
Number of
agreement
62
58
30
31
33
20
10
14
11
12
21
31
12
18
10
9
7
27
21
25
31
11
15
10
12
24
22
7
2
6
10
7
11
11
4
8
9
5
1
8
10
3
1.677
İşyeri sayısı
Number of
work place
151
190
87
80
75
57
48
43
18
23
94
55
48
62
76
31
50
145
42
49
80
45
64
27
169
84
37
10
17
26
32
83
28
30
12
27
27
10
4
37
44
58
12.440
İşçi sayısı
Number of worker
Üye işçi sayısı
Number of member
20.479
865
811
756
2.119
1.142
1.077
982
405
444
1.412
1.971
279
2.251
1.572
1.439
398
1.140
4.897
728
1.399
219
1.314
331
1.273
439
6.994
73
200
280
428
1.208
527
677
57
197
423
3.947
10
337
1.130
18.718
364.207
14.061
768
649
599
1.700
830
644
878
370
388
1.042
1.469
190
1.483
1.217
773
338
796
3.324
600
962
179
1.061
291
807
351
5.907
68
84
214
368
852
487
442
40
168
386
3.460
9
204
825
13.471
270.017
(*)İl bilgisi bilinmemektedir. Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılır. (6356/34)
(*)City information is not known. Group collective bargaining is held between a labor union and an employer’s association,
on agreement of the parties, in a way to cover the work places and establishments on the same industry which belong to
more than one employer (6356/34)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
26
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.8 Arabuluculuk çalışmaları The studies of the official mediations
Yıl
Year
Arabuluculuk sonuçları
Result of
mediations
Arabuluculuk
sayısı
Number of
mediations
Kapsadığı
uyuşmazlık
sayısı
Number of
comprised
İşyeri sayısı
Number of
oworkplace
İşçi sayısı
Number of
worker
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
146
146
1.137
31.121
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
375
1.531
2.326
239.551
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
158
158
776
29.436
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
427
427
7.039
264.225
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
115
300
536
100.333
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
300
359
1.815
149.610
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
125
125
789
19.127
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
290
341
3.770
196.245
72
72
1.374
14.845
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
178
178
1.458
75.312
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
139
139
5.858
77.941
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
490
737
5.437
431.338
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
138
138
1.206
36.402
Uyuşmazlık ile sonuçlanan
Disagreement
335
508
5.843
273.228
2008
2009
2010
27
2011
Anlaşma ile sonuçlanan
Concluded with a settlement
2012
2013
2014
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.9 Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri, 2013-2014
Collective agreements concluded by The Supreme Arbitration Board 2013-2014
Toplu iş
sözleşme sayısı
Number of
collective
agreements
Toplu iş
sözleşme sayısı
Number of
collective
agreements
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Kamu / Public
74
74
876
269
25.958
2.595
Grev oylamasında
grevin reddi
Rejection of strike in
strike ballot
Özel / Private
33
30
224
432
12.535
7.099
Grev ve lokavt
ertelemesi
Suspension
of strike and lockout
Toplam / Total
107
104
1.100
701
38.493
9.694
Kamu / Public
83
46
333
154
2.163
981
Özel / Private
8
8
9
176
578
2.511
Toplam / Total
91
54
342
330
2.741
3.492
Kamu / Public
157
120
1.209
423
28.121
3.576
Özel / Private
41
38
233
608
13.113
9.610
198
158
1.442
1.031
41.234
13.186
Geliş nedeni
Reason of conclusion
51.1 Grev ve
lokavt yasağı
Prohibition of
strike and lockut
52 Özel
hakem olarak
Private arbitrator
Toplam / Total
Sektör
Sector
Toplam / Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
İşçi sayısı
Number of workers
28
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.10 Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri
Collective agreements concluded by the Supreme Arbitration Board
Yıl
Year
Sektör
Sector
2009
2010
2011
29
2012
2013
2014
İşyeri sayısı
İşçi sayısı
Number of
Number of workers
workplaces comprised
166
319
10.151
18
41
3.478
Toplam / Total
184
360
13.629
Kamu / Public
155
644
26.845
38
112
9.143
Toplam / Total
193
756
35.988
Kamu / Public
159
389
10.634
24
331
15.857
Toplam / Total
183
720
26.491
Kamu / Public
118
809
24.693
18
43
2.528
Toplam / Total
136
852
27.221
Kamu / Public
50
170
1.870
Özel / Private
17
138
18.265
Toplam / Total
67
308
20.135
Kamu / Public
155
1.207
28.070
43
235
13.164
Toplam / Total
198
1.442
41.234
Kamu / Public
120
423
3.576
38
608
9.610
158
1.031
13.186
Kamu / Public
2008
Toplu iş
sözleşme sayısı
Number of
agreements
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Özel / Private
Toplam / Total
Not - Note
1- 2008 yılında 20 işyeri , 2009 yılında ise 27 işyeri Yüksek Hakem Kuruluna başvuruyu müteakip kendi aralarında
anlaşarak toplu iş sözleşmesi imzalamışlardır.
Twenty of applicants in 2008, twenty seven in 2009 have signed agreements among themselves after application to
the Board.
2- Fortisbank, Denizbank, Finansbank ve tüm bağlı işyerleri için 13.02.2009 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu’nca teşmil mütalaası verilmiştir.
An agreement to be extended for the workers of Fortisbank, Denizbank, Finansbank by the Supreme Arbitration
Board on 13.02.2009.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.11 Grev ve lokavt uygulamaları
Strikes and lockouts
Yıl
Year
Sektör
Sector
Grev
Lokavt
Strikes
Lockouts
Greve
Kaybolan
İşçi
Kaybolan
İşyeri
katılan
İşyeri
İşgünü
Sayısı
İşgünü
Sayısı
işçi sayısı
Sayı
Sayısı
Sayı
Sayısı
Number
Sayısı
Number Number of Number of
Number Number of
Working
of
Working
Workplaces workers
Workplaces
days lost
Workers days lost
involved
Kamu / Public 1
8
610
610
0
0
0
0
14
30
4.430
145.115 1
1
1.256
16.328
Toplam / Total 15
38
5.040
145.725 1
1
1.256
16.328
Kamu / Public 0
0
0
0
0
0
0
0
13
34
3.101
209.913 0
0
0
0
Toplam / Total 13
34
3.101
209.913 0
0
0
0
Kamu / Public 1
10
406
2.030
0
0
0
0
10
27
402
35.732
0
0
0
0
Toplam / Total 11
37
808
37.762
0
0
0
0
Kamu / Public 0
0
0
0
0
0
0
0
9
26
557
13.273
0
0
0
0
Toplam / Total 9
26
557
13.273
0
0
0
0
Kamu / Public 0
0
0
0
0
0
0
0
8
19
768
36.073
0
0
0
0
Toplam / Total 8
19
768
36.073
0
0
0
0
Kamu / Public 2
59
186
9.300
0
0
0
0
17
139
16.446
298.594 0
0
0
0
Toplam / Total 19
198
16.632
307.894 0
0
0
0
Kamu / Public 1
56
0
0
0
0
0
54
6.880
365.411 1
10
205
25.420
110
6.880
365.411 1
10
205
25.420
2008 Özel / Private
2009 Özel / Private
2010 Özel / Private
2011 Özel / Private
2012 Özel / Private
2013 Özel / Private
2014 Özel / Private
11
Toplam / Total 12
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
0
30
2
2
3
1
0
6
3
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
Metal
Metal
Taşımacılık
Transport
5
6
8
10
11
12
15
Not: Diğer işkollarında grev uygulamasına gidilmemiştir.
No strikes in other economic activities.
19
0
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
3
Toplam / Total
2
Gıda Sanayi
Food Industry
2013
2
İşkolu
Economic activity
12
2
1
1
0
1
2
0
2
3
2014
Grev sayısı
Number of strikes
198
58
12
0
4
14
4
49
0
57
2013
110
2
1
14
0
10
2
0
23
58
2014
Grev uygulanan
işyeri sayısı
Number of
workplaces
31
İşkolu no
Nu. of ec. ac
1.12 İşkollarına göre grev uygulamaları, 2013-2014
Strikes by economic activity, 2013-2014
53.417
13.506
7.439
0
284
1.394
443
16.330
0
14.021
2013
24.411
11
73
6.269
0
736
287
0
1.521
15.514
2014
Toplam işçi
sayısı
Number of total
workers
16.632
607
5.057
0
95
488
172
10.213
0
0
2013
6.880
7
37
5.508
0
0
194
0
379
755
2014
Greve katılan
işçi sayısı
Number of workers
involved
31,14
4,49
67,98
0,00
33,45
35,01
38,83
62,54
0,00
0,00
2013
0
0
6.790
0
17.311
9.060
2014
2.135
28,18 307.894 365.411
63,64 108.246
5.143
0 324.972
1.235
9.904
516
73.961
0
0
2013
Kaybolan işgünü
sayısı
Working days lost
50,68 114.032
87,86
0,00
0,00
67,60
0,00
24,92
4,87
2014
Katılım oranı
Partipacition rate
%
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1.13 İşkollarına göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
Workers and members of trades unions by economic activity, January 2014
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikalı
işçi sayısı
Number of
unionized
workers
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries agriculture and forestry
128.881
35.909
27,86
2
Gıda Sanayi
Food industry
538.237
68.781
12,78
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
190.346
38.492
20,22
4
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
421.649
41.404
9,82
5
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
1.024.139
94.214
9,20
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
241.699
18.731
7,75
7
İletişim
Communication
70.457
15.949
22,64
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
95.826
4.370
4,56
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
288.719
68.532
23,74
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
2.368.553
97.797
4,13
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
173.191
28.812
16,64
12
Metal
Metal
1.413.151
222.739
15,76
13
İnşaat
Construction
1.562.555
42.906
2,75
14
Enerji
Energy
263.853
51.885
19,66
705.378
45.135
6,40
151.739
11.058
7,29
278.609
7.931
2,85
15
16
17
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime transportation, warehouse
and storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
18
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
707.024
29.582
4,18
19
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
201.733
26.553
13,16
20
Genel İşler
General affairs
774.815
145.760
18,81
11.600.554
1.096.540
9,45
Toplam / Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
32
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Üye
Member
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
T. ORMAN-İŞ
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
1
Avcılık
Balıkçılık, Tarım
ve Ormancılık
Hunting and
fisheries,
agriculture
and forestry
112
0,09
10.860
8,43
0
0,00
24.932
19,34
5
0,00
ŞEKER-İŞ
14.690
2,73
ÖZ GIDA-İŞ
26.384
4,90
26.136
4,86
1.558
0,29
13
0,00
TÜRK MADEN-İŞ
27.251
14,32
GENEL MADEN-İŞ
10.992
5,77
174
0,09
74
0,04
1
0,00
32.837
7,79
7.852
1,86
16
0,00
677
0,16
22
0,01
TARIM-İŞ
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası)
ORMAN-İŞ
128.881 BİR
(Birlik Orman İşçileri Sendikası)
ÖZ ORMAN-İŞ
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
HÜR TARIM ORMAN-İŞ
(Hür Tarım Orman İşçileri Sendikası)
(Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
2
Gıda Sanayi
Food industry
TEK GIDA-İŞ
538.237 (Türkiye
Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
33
TÜM GIDA-İŞ
(Tüm Gıda, Su, Şeker İşçileri Sendikası)
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
3
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and
stone quarries
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
MADEN-SEN
190.346 DEV
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası)
ÖZ MADEN-İŞ
(Maden İşçileri Sendikası)
TÜM CEVHER-İŞ
(Tüm Cevher Madencilik ve Taş Ocakları İşçileri Sendikası)
PETROL-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
4
%
LASTİK-İŞ
Petrol, Kimya,
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
Lastik, Plastik
ve İlaç
İLKİM-İŞ
Petroleum,
421.649 (İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri
Sendikası)
chemicals, rubber,
plastics and
ÖZ PETROL-İŞ
medicine
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
TÜM PETROL-İŞ
(Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
%
ÖZ İPLİK-İŞ
18.545
1,81
TEKSİF
60.399
5,90
2.209
0,22
92
0,01
10.787
1,05
1.895
0,19
262
0,03
25
0,00
AĞAÇ-İŞ
3.047
1,26
SELÜLOZ-İŞ
3.767
1,56
10.524
4,35
YAPSAN-İŞ
18
0,01
TÜMKA-İŞ
658
0,27
ÖZ KAĞIT-İŞ
682
0,28
TÜM AĞAÇ-İŞ
35
0,01
15.941
22,63
8
0,01
BASIN-İŞ
1.764
1,84
TGS
1.000
1,04
496
0,52
1.110
1,16
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
DERİTEKS SENDİKASI
5
Dokuma,
Hazır Giyim ve
Deri
Textile,
ready-made
clothing and
leather
(Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası
İşleme Yerleri İşçileri Sendikası)
DOKU ÖR-İŞ
1.024.139
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
TEKSTİL
(Tekstil İşçileri Sendikası)
BATİS
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
TÜM TEKSTİL-İŞ
(Tüm Tekstil Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
HÜR TEKSTİL-İŞ
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası)
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
ÖZ AĞAÇ-İŞ
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and
paper
241.699
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
(Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt, Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE HABER-İŞ
7
İletişim
Communication
70.457
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim,
Çağrı Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası)
DEV İLETİŞİM-İŞ
(Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası)
8
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and
published
materials
and journalism
(Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası)
95.826
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Üye
Member
34
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Üye
Member
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
BASS
12.385
4,29
BANKSİS
12.105
4,19
BASİSEN
40.287
13,95
BANK-Sİ-SEN
250
0,09
BANK-SEN
562
0,19
2.943
1,02
34.553
1,46
51.867
2,19
143
0,01
0
0,00
12
0,00
85
0,00
7.844
0,33
62
0,00
30
0,00
3.137
0,13
64
0,00
0
0,00
21.900
12,64 6.691
3,86
10
0,01
206
0,12 5
0,00
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
(Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
9
Banka, Finans ve
Sigorta
Banking, finance
and insurance
288.719
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
ÖZ FİNANS-İŞ
(Öz Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
KOOP-İŞ
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
TEZ-KOOP-İŞ
(Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar
İşçileri Sendikası)
BİL-İŞ
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası)
TYS
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
MÜZİK-SEN
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
35
10
SİNE-SEN
(Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
Ticaret, Büro,
Eğitim ve Güzel
SOSYAL-İŞ
Sanatlar
2.368.553 (Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel
Commerce, office,
Sanatlar İşçileri Sendikası)
education and
T. BÜRO-İŞ
fine arts
(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar ve
Yardımcı İşçileri Sendikası)
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro,Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası)
AK MARKET-İŞ SEN.
(Ak Eğitim, Büro, Ticaret ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
PAK EĞİTİM-İŞ
(Pak Eğitim İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
KRİSTAL-İŞ
11
Çimento,
Toprak ve Cam
Cement, clay
and glass
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sen)
173.191
%
CAM KERAMİK-İŞ
(Türkiye Porselen, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası)
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM ÇİMENTO-İŞ
(Tüm Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
TÜRK METAL
ÇELİK-İŞ
30.296
2,14
BİRLEŞİK METAL-İŞ
26.905
1,90
33
0,00
100
0,01
76
0,01
TEK METAL-İŞ
702
0,05
BAMİS
264
0,02
20
0,00
41.411
2,65
1.458
0,09
37
0,00
50.599
19,18
YENİ BES-İŞ
48
0,02
ENSAN-İŞ
90
0,03
1.082
0,41
ENERJİ-İŞ
46
0,02
TÜM ENERJİ-İŞ
20
0,01
DEMİR YOL-İŞ
15.912
2,26 HAVA-İŞ
16.517
2,34
TÜMTİS
7.594
1,08
NAKLİYAT-İŞ
3.557
0,50
536
0,08
1.019
0,14
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
1.413.151 KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapma İşçileri Sendikası)
ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayii İşçileri Sendikası)
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
13
İnşaat
Construction
1.562.555 İNSAN-İŞ
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
(Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
14
Enerji
Energy
263.853
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
ENERJİ-SEN
(Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası)
(Enerji İşçileri Sendikası)
(Tüm Enerji Su,Gaz, Baraj İşçileri Sendikası)
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
15
Taşımacılık
Transport
705.378
(Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ TAŞIMA-İŞ
(Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
%
11,63
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
12
Sayı
Number
164.343
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden
Mamül Eşya, Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
Metal
Metal
Üye
Member
36
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.14 İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
16
Gemi Yapımı ve
Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
and maritime
transportation warehouse
and storage
17
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and
social services
İşçi sayısı
Number
of worker
Üye
Member
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
LİMAN-İŞ
3.758
2,48
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
2.672
1,76
TÜRK DENİZ-İŞ
4.420
2,91
LİMTER-İŞ
172
0,11
DGD-SEN
28
0,02
8
0,01
SAĞLIK-İŞ
6.163
2,21
DEV SAĞLIK-İŞ
1.178
0,42
590
0,21
0
0,00
TOLEYİS
14.760
2,09
OLEYİS
7.859
1,11
TURKON-İŞ
6.510
0,92
TÜM EMEK-SEN
1
0,00
SPOR-EMEK-SEN
11
0,00
DEV TURİZM-İŞ
106
0,01
FUTBOL-SEN
335
0,05
21.268
10,54
ÖZ-İŞ
2.048
1,02
GÜVENLİK-İŞ
3.055
1,51
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
12
0,01
GÜVENLİK-SEN
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
151.739
(Türkiye Denizciler Sendikası)
(Liman, Tersane, Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası)
(Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası)
DENİZ LİMAN TER. SEN.
(Deniz, Liman ve Tersane Çalışanları Sendikası)
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
278.609
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
SIHHAT-İŞ
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
TÜM SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası)
(Türkiye Otel, Konaklama ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
(Türkiye Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
18
37
Konaklama ve
Eğlence İşleri
Accommodation
and entertainment
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
707.024
(Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası)
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
(Futbol Çalışanları Sendikası)
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası)
19
Savunma ve
Güvenlik
Defence and
security
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
201.733
(Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet İşçileri Sendikası)
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
170
0,08
BELEDİYE-İŞ
43.039
5,55
HİZMET-İŞ
57.900
7,47
GENEL-İŞ
44.617
5,76
KONUT-İŞ
187
0,02
17
0,00
(Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
20
Genel İşler
General affairs
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
774.815
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri)
Toplam / Total
11.600.554
%
1.096.540
9,45
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Geçici 1. Maddesinde belirtilen sendikalar faaliyet göstereceği işkolunu yönetim kurulu kararıyla belirler hükmüne mukabil, yönetim kurulu kararı ile faaliyet gösterecekleri işkolunu Bakanlığa bildirmeyen sendikalara yer verilmemiştir.
NOTE: It isn’t included that trade unions which don’t inform Ministry about their branch of activity according to Provisional Article 1
of Law on Trade Unions and Collective Labour Agreements states that trade unions shall determine the branch of activity in which the
trade union will function upon the decision of the executive board.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1.15 İşkollarına göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014
Workers and members of trades unions by economic activity, July 2014
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number of
worker
Sendikalı
işçi sayısı
Number of
unionized
workers
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries agriculture and forestry
136.252
35.498
26,05
2
Gıda Sanayi
Food industry
596.067
69.779
11,71
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
198.443
38.996
19,65
4
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
435.281
42.463
9,76
5
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
1.041.717
95.894
9,21
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
243.340
18.922
7,78
7
İletişim
Communication
71.985
16.524
22,95
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
95.442
4.700
4,92
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
293.801
84.189
28,66
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
2.565.114
110.533
4,31
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
188.277
30.499
16,20
12
Metal
Metal
1.426.744
227.569
15,95
13
İnşaat
Construction
1.655.772
41.980
2,54
14
Enerji
Energy
273.908
54.433
19,87
718.171
53.779
7,49
156.539
12.220
7,81
275.940
10.780
3,91
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı Ardiye ve
Antrepoculuk
16
Shipbuilding and maritime transportation, warehouse and
storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
17
Health and social services
15
18
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
820.095
29.757
3,63
19
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
229.580
35.335
15,39
20
Genel İşler
General affairs
864.770
175.631
20,31
12.287.238
1.189.481
9,68
Toplam / Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
38
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.16. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Üye
Member
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
T. ORMAN-İŞ
91
0,07
TARIM-İŞ
10.285
7,55
ÖZ ORMAN-İŞ
25.075
18,41
HÜR TARIM ORMAN-İŞ
19
0,02
PAK TARIM ve ORMAN-İŞ
24
0,02
4
0,01
14.230
2,39
26.932
4,52
26.559
4,46
1.932
0,33
TÜM GIDA-İŞ
39
0,01
PAK GIDA-İŞ
87
0,02
TÜRK MADEN-İŞ
26.983
13,60
GENEL MADEN-İŞ
10.738
5,42
DEV MADEN-SEN
784
0,40
ÖZ MADEN-İŞ
117
0,06
PAK MADEN-İŞ
374
0,19
PETROL-İŞ
33.024
7,59
LASTİK-İŞ
8.639
1,99
16
0,01
712
0,17
TÜM PETROL-İŞ
33
0,01
PAK PETROL-İŞ
39
0,01
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
1
Avcılık
Balıkçılık,
Tarım ve
Ormancılık
Hunting and
fisheries, agriculture
and forestry
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası)
136.252
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
(Hür Tarım Orman İşçileri Sendikası)
(PakTarım ve Orman İşçileri Sendikası)
BİRLEŞİK TARIM ORMAN-İŞ SEND.
(Avcılık, Balıkçılık,Tarım ve Ormancılık İşçileri Sendikası)
ŞEKER-İŞ
(Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ GIDA-İŞ
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri
Sendikası)
2
Gıda Sanayi
Food industry
TEK GIDA-İŞ
596.067
(Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
(Tüm Gıda, Su, Şeker İşçileri Sendikası)
39
(Pak Gıda İşçileri Sendikası)
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
3
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and
stone quarries
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
198.443
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası)
(Maden İşçileri Sendikası)
(Pak Maden İşçileri Sendikası)
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
4
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum,
chemicals, rubber,
plastics and
medicine
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
İLKİM-İŞ
435.281
%
(İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ PETROL-İŞ
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
(Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç Sendikası)
(Pak Petrol İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.16. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
ÖZ İPLİK-İŞ
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
TEKSİF
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
DERİTEKS SENDİKASI
5
Dokuma,
Hazır Giyim
ve Deri
Textile,
ready-made
clothing and
leather
(Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim
Eşyası İşleme Yerleri İşçileri Sendikası)
DOKU ÖR-İŞ
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
TEKSTİL
1.041.717 (Tekstil İşçileri Sendikası)
BATİS
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
TÜM TEKSTİL-İŞ
(Tüm Tekstil Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
HÜR TEKSTİL-İŞ
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası)
PAK TEKSTİL-İŞ
(Pak Tekstil İşçileri Sendikası)
GİYİM-SEN
(Giyim İşçileri Sendikası)
AĞAÇ-İŞ
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
SELÜLOZ-İŞ
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
ÖZ AĞAÇ-İŞ
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
YAPSAN-İŞ
243.340
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜMKA-İŞ
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ KAĞIT-İŞ
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
TÜM AĞAÇ-İŞ
(Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt, Sanayii İşçileri Sendikası)
PAK AĞAÇ-İŞ
(Pak Ağaç İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE HABER-İŞ
7
İletişim
Communication
71.985
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim,
Bilişim, Çağrı Merkezi, Radyo, Televizyon
İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası)
DEV İLETİŞİM-İŞ
(Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası)
PAK İLETİŞİM-İŞ
(Pak İletişim İşçileri Sendikası)
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası)
8
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and
published
materials and
journalism
TGS
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
95.442
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
PAK MEDYA-İŞ
(Pak Medya İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Üye
Member
Sayı
Number
%
20.126
1,94
60.019
5,77
2.267
0,22
88
0,01
11.173
1,08
1.920
0,19
182
0,02
27
0,01
86
0,01
6
0,01
3.099
1,28
3.680
1,52
10.731
4,41
19
0,01
700
0,29
632
0,26
33
0,02
28
0,02
16.491
22,91
11
0,02
22
0,04
1.864
1,96
1.033
1,09
483
0,51
1.273
1,34
47
0,05
40
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.16. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Üye
Member
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
BASS
14.225
4,85
BANKSİS
12.144
4,14
BASİSEN
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
(Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
9
Banka, Finans
ve Sigorta
Banking, finance
and insurance
41.964
14,29
BANK-Sİ-SEN
226
0,08
BANK-SEN
641
0,22
14.926
5,09
63
0,03
36.095
1,41
50.369
1,97
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
293.801
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
ÖZ FİNANS-İŞ
(Öz Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
PAK FİNANS-İŞ
(Pak Finans İşçileri Sendikası)
KOOP-İŞ
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
TEZ-KOOP-İŞ
(Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve
Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
BİL-İŞ
138
0,01
TYS
12
1,01
MÜZİK-SEN
14
0,01
SİNE-SEN
91
0,01
8.115
0,32
66
0,01
32
0,01
7.155
0,28
49
0,01
8.391
0,33
6
0,01
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii
İşçileri Sendikası)
22.329
11,86
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri
Sendikası)
7.184
3,82
3
0,01
206
0,11
9
0,01
9
0,01
759
0,41
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası)
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
(Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
41
10
Ticaret, Büro,
SOSYAL-İŞ
Eğitim ve
(Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret,
Güzel Sanatlar
2.565.114 Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
Commerce, office,
T. BÜRO-İŞ
education and
(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar
fine arts
ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif
İşçileri Sendikası)
AK MARKET-İŞ SEN.
(Ak Eğitim, Büro, Ticaret ve Güzel Sanatlar İşçileri
Sendikası)
PAK EĞİTİM-İŞ
(Pak Eğitim İşçileri Sendikası)
BÜRSEN-İŞ
(Büro, Ticaret, Eğitim İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
KRİSTAL-İŞ
CAM KERAMİK-İŞ
11
Çimento, Toprak
ve Cam
Cement, clay
and glass
(Türkiye Porselen, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri
Sendikası)
188.277
%
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM ÇİMENTO-İŞ
(Tüm Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri
Sendikası)
PAK TOPRAK-İŞ
(PakToprak İşçileri Sendikası)
ÖZ TOPRAK-İŞ
(Toprak, Çimento, Seramik ve Cam İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.16. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
TÜRK METAL
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden
Mamül Eşya, Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
ÇELİK-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
BİRLEŞİK METAL-İŞ
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
KALIP-İŞ
12
Metal
Metal
(Makine ve Kalıp Yapma İşçileri Sendikası)
1.426.744
ÇESEN
(Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
TEK METAL-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)
BAMİS
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayii İşçileri Sendikası)
PAK METAL-İŞ
(Pak Metal İşçileri Sendikası)
HÜR METAL-İŞ
(Metal Çelik Makine Metalden Mamül Eşya Otomontaj ve
Yardımcı İşçileri Sendikası)
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
13
İnşaat
Construction
İNSAN-İŞ
1.655.772
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
PAK İNŞAAT-İŞ
(Pak İnşaat İşçileri Sendikası)
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
YENİ BES-İŞ
(Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
ENSAN-İŞ
14
Enerji
Energy
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
273.908
ENERJİ-SEN
(Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası)
ENERJİ-İŞ
(Enerji İşçileri Sendikası)
TÜM ENERJİ-İŞ
(Tüm Enerji Su,Gaz, Baraj İşçileri Sendikası)
PAK ENERJİ-İŞ
(Pak Enerji İşçileri Sendikası)
DEMİR YOL-İŞ
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
HAVA-İŞ
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
TÜMTİS
(Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)
15
Taşımacılık
Transport
718.171
NAKLİYAT-İŞ
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
(Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
PAK TAŞIMA İŞ
(Pak Taşıma İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Üye
Member
Sayı
Number
%
169.549
11,89
30.242
2,12
26.214
1,84
26
0,01
97
0,01
73
0,01
923
0,07
269
0,02
18
0,01
152
0,02
6
0,01
40.240
2,44
1.320
0,08
177
0,02
243
0,02
52.399
19,14
32
0,02
79
0,03
1.790
0,66
72
0,03
22
0,01
39
0,02
16.108
2,25
16.787
2,34
7.480
1,05
4.260
0,60
529
0,08
8.476
1,19
139
0,02
42
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.16. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Üye
Member
Sendikanın adı
Trade union's name
Sayı
Number
LİMAN-İŞ
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
16
Gemi Yapımı
ve Deniz
Taşımacılığı,
Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
and maritime
transportation warehouse
and storage
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜRK DENİZ-İŞ
(Türkiye Denizciler Sendikası)
156.539
LİMTER-İŞ
(Liman, Tersane, Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası)
DGD-SEN
(Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası)
DLT
(Deniz, Liman ve Tersane Çalışanları Sendikası)
PAK DENİZ-İŞ
(Pak Deniz İşçileri Sendikası)
SAĞLIK-İŞ
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
17
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and
social services
DEV SAĞLIK-İŞ
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
275.940
SIHHAT-İŞ
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
PAK SAĞLIK-İŞ
(Pak Sağlık İşçileri Sendikası)
ÖZ SAĞLIK-İŞ
(Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası)
TOLEYİS
43
(Türkiye Otel, Konaklama ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
OLEYİS
(Türkiye Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
TURKON-İŞ
18
Konaklama ve
Eğlence İşleri
Accommodation
and
entertainment
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM EMEK-SEN
820.095
(Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası)
SPOR-EMEK-SEN
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
DEV TURİZM-İŞ
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
FUTBOL-SEN
(Futbol Çalışanları Sendikası)
PAK TURİZM İŞ
(Pak Turizm İşçileri Sendikası)
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası)
ÖZ-İŞ
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
19
Savunma ve
Güvenlik
Defence and
security
GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet İşçileri Sendikası)
229.580
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
GÜVENLİK-SEN
(Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
PAK SAVUNMA-İŞ
(Pak Savunma İşçileri Sendikası)
HÜR ÖZGÜV -SEN
(Hür Özel Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası)
%
3.647
2,33
3.046
1,95
5.276
3,38
167
0,11
40
0,03
10
0,01
34
0,03
6.546
2,38
619
0,23
569
0,21
239
0,09
2.807
1,02
14.560
1,78
8.238
1,01
5.963
0,73
17
0,01
11
0,01
329
0,05
247
0,04
392
0,05
22.227
9,69
6.621
2,89
5.866
2,56
53
0,03
451
0,20
51
0,03
66
0,03
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.16. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Temmuz 2014 (devam)
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , July 2014 (continued)
İşkolu
Economic activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
5,30
HİZMET-İŞ
83.076
9,61
GENEL-İŞ
45.810
5,30
KONUT-İŞ
283
0,04
22
0,01
627
0,08
İMECE EV İŞÇ. SEND.
23
0,01
HÜR BELEDİYE-İŞ
15
0,01
1.189.481
9,68
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
864.770
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri)
PAK HİZMET-İŞ
(Pak Hizmetler İşçileri Sendikası)
(İmece Ev İşçileri Sendikası)
(Hür Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
Toplam / Total
12.287.238
%
45.775
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
20
Sayı
Number
BELEDİYE-İŞ
T(ürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
Genel İşler
General affairs
Üye
Member
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Geçici 1. Maddesinde belirtilen sendikalar faaliyet göstereceği
işkolunu yönetim kurulu kararıyla belirler hükmüne mukabil, yönetim kurulu kararı ile faaliyet gösterecekleri işkolunu Bakanlığa bildirmeyen sendikalara yer verilmemiştir.
Note: It isn’t included that trade unions which don’t inform Ministry about their branch of activity according to Provisional Article 1 of Law on Trade Unions and Collective Labour Agreements states that trade unions shall determine the branch of activity
in which the trade union will function upon the decision of the executive board.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
44
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.17 Cinsiyete göre işçi, üye sayısı ve sendikalaşma oranı, 2014
Workers, number of members and unionization rate by sex, 2014
Erkek
Male
İşçi sayısı
Number of worker
Bilinmeyen (*)
Unknown
Toplam
Total
Ocak 2014
January 2014
8.614.727
2.887.677
98.150
11.600.554
Temmuz 2014
July 2014
9.113.247
3.076.705
97.286
12.287.238
912.852
132.703
50.985
1.096.540
978.053
151.634
59.794
1.189.481
10,60
4,60
51,95
9,45
10,73
4,93
61,46
9,68
Ocak 2014
Sendikalı işçi sayısı January 2014
Number of unionized
workers
Temmuz 2014
July 2014
Ocak 2014
January
2014
Sendikalaşma oranı
Unionization rate
%
Temmuz 2014
July 2014
45
Kadın
Female
(*) Bilinmeyen: banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri
birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri SGK bildirimlerini toplu olarak bildirdikleri için cinsiyet
bilgisine ulaşılamamaktadır.
Unknown: Information regarding sex can not be reached as participants of the unions which are founded for the personnel of
the bank, insurance and reinsurance companies, chambers of commerce, stock exchanges or the unions that are formed by
them make their social security declarations collectively.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İl
Province
Erkek
Male
196.831
29.391
54.457
11.564
25.391
692.294
305.247
16.568
83.519
101.685
30.382
10.132
10.553
35.119
23.698
413.625
47.039
13.827
37.039
112.323
79.422
32.020
38.894
16.001
46.698
107.771
200.538
27.581
8.819
6.364
104.715
33.436
145.685
2.510.862
İşçi sayısı
Number of worker
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
53.666
2
5.816
0
11.998
0
1.299
0
6.180
0
236.933
4
113.786
2
2.854
0
33.485
0
31.602
0
8.120
0
1.482
0
1.198
0
12.060
0
5.820
0
159.463
1
14.720
0
3.518
0
9.748
1
51.485
0
13.699
0
15.269
0
6.858
1
3.657
0
8.301
0
35.646
0
31.110
0
10.165
0
1.600
0
780
0
21.303
0
10.475
0
40.989
1
1.065.646
98.014
Toplam
Total
250.499
35.207
66.455
12.863
31.571
929.231
419.035
19.422
117.004
133.287
38.502
11.614
11.751
47.179
29.518
573.089
61.759
17.345
46.788
163.808
93.121
47.289
45.753
19.658
54.999
143.417
231.648
37.746
10.419
7.144
126.018
43.911
186.675
3.674.522
1.18 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı, Ocak 2014
Member of union by province and sex, January 2014
Erkek
Male
17.409
3.144
4.286
1.651
2.672
56.318
17.431
3.519
7.029
9.239
6.516
1.229
1.505
4.414
1.780
65.471
6.197
1.831
2.606
4.931
8.480
3.569
4.544
2.240
6.040
21.311
13.966
1.838
1.135
917
11.272
4.049
14.429
137.864
Sendikalı işçi sayısı
Number of unionized workers
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
1.636
1
499
0
248
0
77
0
115
0
9.615
1
4.222
1
197
0
1.917
0
1.114
0
325
0
70
0
43
0
427
0
104
0
10.593
0
689
0
92
0
127
0
695
0
643
0
1.216
0
214
1
123
0
269
0
1.609
0
869
0
317
0
35
0
45
0
479
0
562
0
1.582
0
33.953
48.906
Toplam
Total
19.046
3.643
4.534
1.728
2.787
65.934
21.654
3.716
8.946
10.353
6.841
1.299
1.548
4.841
1.884
76.064
6.886
1.923
2.733
5.626
9.123
4.785
4.759
2.363
6.309
22.920
14.835
2.155
1.170
962
11.751
4.611
16.011
220.723
Erkek
Male
8,84
10,70
7,87
14,28
10,52
8,13
5,71
21,24
8,42
9,09
21,45
12,13
14,26
12,57
7,51
15,83
13,17
13,24
7,04
4,39
10,68
11,15
11,68
14,00
12,93
19,77
6,96
6,66
12,87
14,41
10,76
12,11
9,90
5,49
Sendikalaşma oranı (%)
Unionization rate
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
3,05
50,00
8,58
0
2,07
0
5,93
0
1,86
0
4,06
25,00
3,71
50,00
6,90
0
5,72
0
3,53
0
4,00
0
4,72
0
3,59
0
3,54
0
1,79
0
6,64
0
4,68
0
2,62
0
1,30
0
1,35
0
4,69
0
7,96
0
3,12
100,00
3,36
0
3,24
0
4,51
0
2,79
0
3,12
0
2,19
0
5,77
0
2,25
0
5,37
0
3,86
0
3,19
49,90
Toplam
Total
7,60
10,35
6,82
13,43
8,83
7,10
5,17
19,13
7,65
7,77
17,77
11,18
13,17
10,26
6,38
13,27
11,15
11,09
5,84
3,43
9,80
10,12
10,40
12,02
11,47
15,98
6,40
5,71
11,23
13,47
9,32
10,50
8,58
6,01
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
46
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Erkek
Male
527.588
10.982
25.691
152.484
37.636
16.055
321.876
196.195
57.567
58.316
145.676
91.384
37.828
108.478
11.347
23.641
21.559
41.917
30.884
108.309
95.764
12.900
13.503
44.704
153.229
31.724
71.396
3.876
75.780
35.970
36.360
22.775
60.264
26.882
İşçi sayısı
Number of worker
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
223.274
3
1.923
0
7.445
0
32.080
0
15.221
0
3.167
0
85.310
1
33.630
0
12.567
0
14.292
1
45.747
1
14.226
0
3.823
0
34.858
1
1.353
0
5.892
0
4.413
0
17.153
1
6.548
0
31.345
0
32.092
1
1.025
0
4.840
0
8.292
0
60.808
0
8.001
0
20.742
0
964
0
8.847
0
12.249
0
4.113
0
3.373
0
13.043
0
5.416
0
Toplam
Total
750.865
12.905
33.136
184.564
52.857
19.222
407.187
229.825
70.134
72.609
191.424
105.610
41.651
143.337
12.700
29.533
25.972
59.071
37.432
139.654
127.857
13.925
18.343
52.996
214.037
39.725
92.138
4.840
84.627
48.219
40.473
26.148
73.307
32.298
Erkek
Male
59.489
1.860
3.145
27.569
8.034
2.832
61.265
12.158
11.767
6.187
25.012
8.777
3.209
10.111
2.018
1.619
3.020
2.597
7.865
14.323
7.504
1.844
1.390
7.114
28.610
3.345
5.659
606
6.611
3.399
5.060
4.140
17.579
2.787
Sendikalı işçi sayısı
Number of unionized workers
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
10.303
1
141
0
150
0
883
0
1.368
0
77
0
5.802
0
606
0
1.108
0
219
0
1.373
0
277
0
131
0
2.017
0
52
0
133
0
193
0
516
0
686
0
1.366
0
955
1
25
0
124
0
258
0
8.487
0
157
0
677
0
80
0
177
0
342
0
284
0
153
0
370
0
127
0
47
İl
Province
1.18 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı, Ocak 2014 (devam)
Member of union by province and sex, January 2014 (continued)
Toplam
Total
69.793
2.001
3.295
28.452
9.402
2.909
67.067
12.764
12.875
6.406
26.385
9.054
3.340
12.128
2.070
1.752
3.213
3.113
8.551
15.689
8.460
1.869
1.514
7.372
37.097
3.502
6.336
686
6.788
3.741
5.344
4.293
17.949
2.914
Erkek
Male
11,28
16,94
12,24
18,08
21,35
17,64
19,03
6,20
20,44
10,61
17,17
9,60
8,48
9,32
17,78
6,85
14,01
6,20
25,47
13,22
7,84
14,29
10,29
15,91
18,67
10,54
7,93
15,63
8,72
9,45
13,92
18,18
29,17
10,37
Sendikalaşma oranı (%)
Unionization rate
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
4,61
33,33
7,33
0
2,01
0
2,75
0
8,99
0
2,43
0
6,80
0
1,80
0
8,82
0
1,53
0
3,00
0
1,95
0
3,43
0
5,79
0
3,84
0
2,26
0
4,37
0
3,01
0
10,48
0
4,36
0
2,98
100,00
2,44
0
2,56
0
3,11
0
13,96
0
1,96
0
3,26
0
8,30
0
2,00
0
2,79
0
6,90
0
4,54
0
2,84
0
2,34
0
Toplam
Total
9,30
15,51
9,94
15,42
17,79
15,13
16,47
5,55
18,36
8,82
13,78
8,57
8,02
8,46
16,30
5,93
12,37
5,27
22,84
11,23
6,62
13,42
8,25
13,91
17,33
8,82
6,88
14,17
8,02
7,76
13,20
16,42
24,48
9,02
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
21.975
26.942
19.588
16.833
3.600
7.469
28.486
25.053
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
2.877.147
98.036
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilinmeyen(*)
Unknown
11.555.991
0
60.612
41.402
7.923
31.038
37.470
8.744
4.174
22.272
20.804
30.889
25.855
34.084
3.856
Toplam
Total
451
849.918
62.966
5.387
2.567
409
5.026
1.655
857
447
2.599
1.325
3.618
4.548
1.692
Erkek
Male
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2.006
48.913
262
127
166
34
253
37
81
264
82
19
140
773
16.137
116.600
Bilinmeyen(*)
Unknown
24
Kadın
Female
Sendikalı işçi sayısı
Number of unionized workers
1.096.540
81.109
6.160
2.708
428
5.108
1.919
938
484
2.852
1.359
3.784
4.675
1.954
475
Toplam
Total
9,90
0
12,58
7,48
6,05
20,06
5,81
11,47
12,42
15,44
6,76
13,43
20,70
7,20
13,31
Erkek
Male
4,05
0
4,35
1,98
1,64
1,37
2,94
6,35
6,45
4,65
2,80
4,21
3,27
2,48
5,14
Kadın
Female
49,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilinmeyen(*)
Unknown
Sendikalaşma oranı (%)
Unionization rate
9,49
0
10,16
6,54
5,40
16,46
5,12
10,73
11,60
12,81
6,53
12,25
18,08
5,73
12,32
Toplam
Total
(*)Bilinmeyen: banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri SGK bildirimlerini toplu
olarak bildirdikleri için cinsiyet bilgisine ulaşılamamaktadır.
Unknown: Information regarding sex can not be reached as participants of the unions which are founded for the personnel of the bank, insurance and reinsurance companies, chambers of commerce, stock
exchanges or the unions that are formed by them make their social security declarations collectively.
Not: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İŞ Sözleşmesi Kanunun 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan”...aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya
üye olabilir.” hükmüne bağlı olarak Resmi Gazete istatistiklerinden farklıdır. Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sayısı rakamının farklı olmasının nedeni bir işçinin kanun geregi; birden fazla işkolunda ve birden fazla
ilde çalışıyor olmasından ve işkolu esasına göre belirlendiği için bir işçi birden çok sayılmaktadır.
Note: Paragraph 3 of the article 17 of the law on Unions and Collective Bargaining numbered 6356: “workers who work at the same sector but at the same time at different work places which belong to different
employers can be member of more than one Union”. It can be different than the Official Gazette statistics. The reason why the number of the workers published on the Official Gazette is different is that as a
worker can work in more than one sector and more than one city and is detedted based on business line, workers can be counted as more than one by law
8.580.808
Toplam / Total
0
17.779
42.833
0
7.067
1.158
5.985
8.984
1.275
574
5.439
1.216
3.947
3.880
10.573
467
Kadın
Female
İşçi sayısı
Number of worker
34.334
Bilinmeyen (*)
Unknown
Düzce
Osmaniye
6.765
23.511
Karaman
Kilis
3.389
Erkek
Male
Bayburt
İl
Province
1.18 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı, Ocak 2014 (devam)
Member of union by province and sex, January 2014 (continued)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
48
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
Erkek
Male
199.071
29.837
59.683
14.939
26.372
736.145
377.551
17.065
94.548
107.768
31.104
14.850
15.504
37.855
24.412
424.197
49.898
16.301
39.685
115.488
78.531
35.474
44.242
19.355
53.633
114.371
206.212
27.422
9.506
7.630
106.114
35.751
149.364
2.579.619
İşçi sayısı
Number of worker
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
55.567
2
5.729
0
12.317
0
1.323
0
6.333
0
248.987
4
149.467
2
2.861
0
37.469
0
34.314
0
8.677
0
1.788
0
1.316
0
13.034
0
6.143
0
165.592
1
16.422
1
4.013
0
10.092
1
53.571
0
13.394
0
16.409
0
7.378
1
3.575
0
8.747
0
37.600
0
32.775
0
10.071
0
1.571
0
788
0
22.049
0
10.918
0
42.130
1
1.115.276
97.157
Toplam
Total
254.640
35.566
72.000
16.262
32.705
985.136
527.020
19.926
132.017
142.082
39.781
16.638
16.820
50.889
30.555
589.790
66.321
20.314
49.778
169.059
91.925
51.883
51.621
22.930
62.380
151.971
238.987
37.493
11.077
8.418
128.163
46.669
191.495
3.792.052
Erkek
Male
18.289
3.236
5.468
1.843
2.758
77.494
21.342
3.623
7.655
9.056
6.899
1.578
2.047
4.733
2.224
67.770
6.302
2.070
2.739
5.074
7.881
3.595
5.171
2.676
6.481
23.877
15.514
2.338
987
1.278
11.180
4.870
14.743
148.554
Sendikalı işçi sayısı
Number of unionized workers
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
1.661
1
553
0
578
0
100
0
128
0
12.271
1
4.913
1
225
0
2.131
0
1.133
0
640
0
87
0
64
0
724
0
286
0
11.490
0
865
0
168
0
204
0
739
0
614
0
1.226
0
335
1
154
0
473
0
1.798
0
1.095
0
393
0
54
0
78
0
451
0
891
0
1.608
0
39.519
57.088
49
İl
Province
1.19 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı, Temmuz 2014
Member of union by province and sex, July 2014
Toplam
Total
19.951
3.789
6.046
1.943
2.886
89.766
26.256
3.848
9.786
10.189
7.539
1.665
2.111
5.457
2.510
79.260
7.167
2.238
2.943
5.813
8.495
4.821
5.507
2.830
6.954
25.675
16.609
2.731
1.041
1.356
11.631
5.761
16.351
245.161
Erkek
Male
9,19
10,85
9,16
12,34
10,46
10,53
5,65
21,23
8,10
8,40
22,18
10,63
13,20
12,50
9,11
15,98
12,63
12,70
6,90
4,39
10,04
10,13
11,69
13,83
12,08
20,88
7,52
8,53
10,38
16,75
10,54
13,62
9,87
5,76
Sendikalaşma oranı (%)
Unionization rate
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
2,99
50,00
9,65
0
4,69
0
7,56
0
2,02
0
4,93
25,00
3,29
50,00
7,86
0
5,69
0
3,30
0
7,38
0
4,87
0
4,86
0
5,55
0
4,66
0
6,94
0
5,27
0
4,19
0
2,02
0
1,38
0
4,58
0
7,47
0
4,54
100,00
4,31
0
5,41
0
4,78
0
3,34
0
3,90
0
3,44
0
9,90
0
2,05
0
8,16
0
3,82
0
3,54
58,76
Toplam
Total
7,83
10,65
8,40
11,95
8,82
9,11
4,98
19,31
7,41
7,17
18,95
10,01
12,55
10,72
8,21
13,44
10,81
11,02
5,91
3,44
9,24
9,29
10,67
12,34
11,15
16,89
6,95
7,28
9,40
16,11
9,08
12,34
8,54
6,47
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
İl
Province
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
15.061
4.063
51.716
1.472
6.578
4.675
17.773
7.031
33.149
33.049
1.088
5.147
8.916
63.787
8.674
22.099
986
9.559
12.881
4.657
3.625
13.705
5.612
95.684
40.866
148.880
13.745
27.538
24.322
44.097
33.483
111.731
97.779
14.412
13.986
53.926
160.411
34.069
73.470
4.814
74.965
37.015
44.122
26.093
62.799
30.340
Erkek
Male
546.776
14.142
29.407
163.818
38.798
18.171
332.635
212.396
61.042
64.842
149.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İşçi sayısı
Number of worker
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
235.601
3
2.076
0
7.912
0
33.554
0
15.924
0
3.279
0
89.014
0
37.499
0
13.485
0
14.806
0
49.273
0
44.929
200.596
15.217
34.116
28.997
61.870
40.514
144.880
130.828
15.500
19.133
62.842
224.198
42.743
95.569
5.800
84.524
49.896
48.779
29.718
76.504
35.952
110.745
Toplam
Total
782.380
16.218
37.319
197.372
54.722
21.450
421.649
249.895
74.527
79.648
198.399
3.827
10.953
2.564
1.630
3.137
2.581
8.166
15.552
7.361
1.917
1.442
7.932
29.466
3.437
5.723
666
8.413
3.641
5.847
4.585
17.671
3.329
11.459
Erkek
Male
61.490
1.920
3.666
29.383
7.918
3.205
62.962
12.588
12.836
5.961
24.272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
664
149
2.360
109
167
175
596
897
1.971
1.155
26
143
366
9.052
220
826
107
260
658
385
307
425
194
Sendikalı işçi sayısı
Number of unionized workers
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
10.378
1
180
0
275
0
1.012
0
1.411
0
99
0
5.974
0
837
0
1.382
0
278
0
1.571
1
1.19 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı, Temmuz 2014 (devam)
Member of union by province and sex, July 2014 (continued)
3.976
13.313
2.673
1.797
3.312
3.177
9.063
17.523
8.517
1.943
1.585
8.298
38.518
3.657
6.549
773
8.673
4.299
6.232
4.892
18.096
3.523
12.123
Toplam
Total
71.869
2.100
3.941
30.395
9.329
3.304
68.936
13.425
14.218
6.239
25.844
9,36
7,36
18,65
5,92
12,90
5,85
24,39
13,92
7,53
13,30
10,31
14,71
18,37
10,09
7,79
13,83
11,22
9,84
13,25
17,57
28,14
10,97
11,98
Erkek
Male
11,25
13,58
12,47
17,94
20,41
17,64
18,93
5,93
21,03
9,19
16,28
3,67
4,56
7,40
2,54
3,74
3,35
12,76
5,95
3,49
2,39
2,78
4,10
14,19
2,54
3,74
10,85
2,72
5,11
8,27
8,47
3,10
3,46
4,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sendikalaşma oranı (%)
Unionization rate
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
4,40
33,33
8,67
0
3,48
0
3,02
0
8,86
0
3,02
0
6,71
0
2,23
0
10,25
0
1,88
0
3,19
0
8,85
6,64
17,57
5,27
11,42
5,13
22,37
12,09
6,51
12,54
8,28
13,20
17,18
8,56
6,85
13,33
10,26
8,62
12,78
16,46
23,65
9,80
10,95
Toplam
Total
9,19
12,95
10,56
15,40
17,05
15,40
16,35
5,37
19,08
7,83
13,03
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
50
23.366
30.373
21.348
17.924
5.512
8.683
31.877
26.500
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
9.081.409
3.066.236
0
17.719
7.377
1.134
6.129
9.604
1.488
716
5.742
1.323
4.437
4.173
10.440
532
97.175
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
İşçi sayısı
Number of worker
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
12.244.820
0
62.062
42.313
7.754
32.629
41.481
10.171
6.228
23.666
22.671
34.810
27.540
35.831
5.872
Toplam
Total
978.085
56.578
6.117
2.756
420
4.961
1.796
944
444
2.685
1.669
4.114
4.401
1.781
574
Erkek
Male
151.669
15.898
1.618
189
24
123
261
152
34
295
92
272
149
276
28
59.727
2.631
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189.481
75.107
7.735
2.946
444
5.084
2.057
1.096
478
2.980
1.761
4.386
4.550
2.057
602
Toplam
Total
10,77
0
13,79
7,89
6,34
18,72
5,63
10,87
8,06
14,98
7,82
13,54
18,84
7,01
10,75
Erkek
Male
4,95
0
9,13
2,56
2,12
2,01
2,72
10,22
4,75
5,14
6,95
6,13
3,57
2,64
5,26
61,46
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sendikalaşma oranı (%)
Unionization rate
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
9,71
0
12,46
6,96
5,73
15,58
4,96
10,78
7,68
12,59
7,77
12,60
16,52
5,74
10,25
Toplam
Total
Note: Paragraph 3 of the article 17 of the law on Unions and Collective Bargaining numbered 6356: “workers who work at the same sector but at the same time at different work places which belong to different
employers can be member of more than one Union”. It can be different than the Official Gazette statistics. The reason why the number of the workers published on the Official Gazette is different is that as a
worker can work in more than one sector and more than one city and is detedted based on business line, workers can be counted as more than one by law.
Not: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İŞ Sözleşmesi Kanunun 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan”...aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya
üye olabilir.” hükmüne bağlı olarak Resmi Gazete istatistiklerinden farklıdır. Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sayısı rakamının farklı olmasının nedeni bir işçinin kanun geregi; birden fazla işkolunda ve birden fazla
ilde çalışıyor olmasından ve işkolu esasına göre belirlendiği için bir işçi birden çok sayılmaktadır.
Unknown: Information regarding sex can not be reached as participants of the unions which are founded for the personnel of the bank, insurance and reinsurance companies, chambers of commerce, stock
exchanges or the unions that are formed by them make their social security declarations collectively.
(*) Bilinmeyen: banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri SGK bildirimlerini toplu
olarak bildirdikleri için cinsiyet bilgisine ulaşılamamaktadır.
Toplam / Total
0
44.343
Düzce
Bilinmeyen (*)
Unknown
34.935
Osmaniye
6.620
25.391
Karaman
Kilis
5.340
Erkek
Male
Bayburt
İl
Province
Sendikalı işçi sayısı
Number of unionized workers
Kadın
Bilinmeyen(*)
Female
Unknown
51
1.19 İllere ve Cinsiyete göre sendika üye sayısı, Temmuz 2014 (devam)
Member of union by province and sex, July 2014 (continued)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1.20 İşçi ve İşveren Sendikalarının İşkollarına göre dağılımı 2013-2014
Trades Unions by economic activity 2013-2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İşkolu
Economic activity
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries agriculture and forestry
Gıda Sanayi
Food industry
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials and journalism
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and fine arts
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
Metal
Metal
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime transportation, warehouse and storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
Toplam / Total
İşçi sendikaları (*)
İşveren sendikaları (**)
2013
2014
2013
2014
5
7
0
0
6
7
9
8
4
5
0
0
5
6
4
4
11
12
4
4
8
9
2
2
2
1
0
0
3
5
1
1
6
7
0
0
12
13
2
3
5
7
4
4
9
11
3
4
3
4
5
5
6
7
1
0
6
7
2
2
6
7
1
1
4
8
3
3
8
9
1
1
5
6
1
1
7
11
4
4
121
149
49
49
(*) 2821 sayılı Sendikalar Kanuna göre kurulmuş olup; üyesi kalmamış, acze düşmüş, kapanma işlemleri sonuçlanmamış ve yasal sendika üyeliği devam edenler dahil, toplam sendika sayılarıdır.
It is the total union number, including the ones which are founded according to the Law on unions numbered 2821 and
have no member anymore, fallen into insolvency whose closure process is not finalized yet and the legal union membership of which continue.
(**) 2821 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre; birden fazla işkolunda faaliyet gösterebilen 2 Kamu işveren sendikası
(Kamu-İş ve TÜHİS) sadece toplama ilave edilmiştir.
Two public employers’ associations (Kamu-İş and TÜHİS) which may operate in more than one economic activity under
article 3 of Act No. 2821, respecting trades unions are shown onli in total.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
52
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1.21 İşkolları ve cinsiyete göre işçi sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2014
Distribution of the officials in charge at the mondatory bodies of the workers’ trade unions by
sectors and sex, 2014
Başkan
Chairman
Erkek
Male
Yönetim kurulu
Managing committee
Kadın Toplam
Female Total
Erkek
Male
Kadın Toplam
Female Total
Denetim kurulu
Supervisory committee
Erkek
Male
Kadın Toplam
Female Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Erkek
Male
Kadın Toplam
Female Total
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık
Hunting and fisheries agriculture
and forestry
7
0
7
35
3
38
19
4
23
21
2
23
2
Gıda Sanayi
Food industry
7
0
7
34
1
35
20
1
21
19
4
23
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
5
0
5
30
0
30
18
0
18
20
0
20
6
0
6
26
1
27
18
0
18
16
2
18
12
0
12
53
3
56
34
2
36
34
3
37
4
5
53
İşkolu
Economic activity
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve
İlaç
Petroleum, chemicals, rubber,
plastics and medicine
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and
leather
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
8
1
9
31
2
33
27
0
27
29
0
29
7
İletişim
Communication
1
0
1
18
4
22
11
1
12
14
0
14
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials
and journalism
5
0
5
22
6
28
12
3
15
13
2
15
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
7
0
7
33
6
39
19
2
21
17
12
29
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel
Sanatlar
Commerce, office, education and
fine arts
12
1
13
63
15
78
32
8
40
39
6
45
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
6
1
7
27
1
28
22
1
23
21
2
23
12
Metal
Metal
11
0
11
53
1
54
30
3
33
36
1
37
13
İnşaat
Construction
4
0
4
21
0
21
11
1
12
13
1
14
14
Enerji
Energy
7
0
7
36
0
36
21
0
21
23
0
23
15
Taşımacılık
Transport
6
1
7
36
4
40
23
0
23
21
2
23
16
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı
Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse and
storage
7
0
7
28
0
28
20
1
21
23
0
23
17
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
6
2
8
35
7
42
21
3
24
26
0
26
18
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and
entertainment
9
0
9
48
4
52
24
3
27
28
3
31
19
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
6
0
6
29
1
30
21
0
21
23
0
23
20
Genel İşler
General affairs
10
1
11
52
6
58
30
3
33
32
5
37
142
7
149
710
65
775
433
36
469
468
45
513
Toplam / Total
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1.22 İşkolları ve cinsiyete göre işveren sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2014
Distribution of the officials in charge at the mondatory bodies of the employers associations by sectors and Sex, 2014
İşkolu
Economic activity
Başkan
Chairman
Yönetim kurulu
Managing committee
Denetim kurulu
Supervisory committee
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries agriculture
and forestry
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Gıda Sanayi
Food industry
8
0
8
53
0
53
24
0
24
28
0
28
3
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber,
plastics and medicine
4
0
4
32
1
33
11
1
12
13
0
13
5
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and leather
4
0
4
27
1
28
12
0
12
11
1
12
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
2
0
2
11
1
12
3
0
3
2
1
3
7
İletişim
Communication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials
and journalism
1
0
1
4
1
5
3
0
3
2
1
3
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Commerce, office, education and
fine arts
2
1
3
10
3
13
8
1
9
9
0
9
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
4
0
4
27
0
27
10
2
12
12
0
12
12
Metal
Metal
4
0
4
22
0
22
11
1
12
14
0
14
13
İnşaat
Construction
5
0
5
28
1
29
15
0
15
15
0
15
14
Enerji
Energy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Taşımacılık
Transport
2
0
2
14
0
14
6
0
6
8
0
8
16
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı
Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse and storage
1
0
1
7
0
7
3
0
3
3
0
3
17
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
2
1
3
22
3
25
8
1
9
10
1
11
18
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
19
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
20
Genel İşler
General affairs
4
0
4
28
0
28
8
1
9
6
0
6
KAMU-İŞ(*)
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
TÜHİS(*)
1
0
1
5
0
5
3
0
3
3
0
3
47
2
49
305
11
316
134
7
141
145
4
149
Toplam - Total
(*) Kamu işveren sendikaları
Public sector employer unions
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
54
55
5
Toplam - Total
0
0
1
AKSİYON-İŞ
0
1
TÜRK-İŞ
0
0
1
HAK-İŞ
1
0
1
DİSK
TİSK
Kadın
Female
Erkek
Male
Konfederasyon
Confederation
Başkan
Chairman
5
1
1
1
1
1
Toplam
Total
47
5
25
5
6
6
Erkek
Male
2
0
1
0
0
1
Kadın
Female
49
5
26
5
6
7
Toplam
Total
Yönetim kurulu
Managing committee
15
3
3
3
3
3
Erkek
Male
0
0
0
0
0
0
Kadın
Female
15
3
3
3
3
3
Toplam
Total
Denetim kurulu
Supervisory committee
1.23 Cinsiyete göre işçi ve işveren konfederasyonlarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2014
Officials appointed to the statutory organs of workers’ and employers’ confederations by Sex, 2014
21
3
5
4
5
4
Erkek
Male
1
0
0
1
0
0
Kadın
Female
22
3
5
5
5
4
Toplam
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
17,18
18,02
18,90
19,65
20,70
21,60
22,65
23,85
25,35
26,85
27,97
29,25
35,70
37,80
01.07.2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.07.2011
01.01.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
Günlük brüt
Daily gross
01.01.2008
Tespit tarihleri
Fixing date
1.134,00
1.071,00
877,50
839,10
805,50
760,50
715,50
679,50
648,00
621,00
589,50
567,00
540,60
515,40
Aylık brüt
Monthly gross
1.24 Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler
Daily and monthly minumum wages by years
Aylık net
Monthly net
414,92
432,97
456,21
472,32
499,25
518,58
546,20
571,97
610,93
643,14
673,28
700,73
846,00
891,03
Günlük net
Daily net
13,83
14,43
15,21
15,74
16,64
17,29
18,21
19,05
20,36
21,44
22,44
23,36
28,20
29,70
4,9
4,9
4,9
4,0
5,3
4,3
4,9
5,3
6,3
5,9
4,2
4,6
22,1
5,9
Brüt artış oranı
Gross rate of increase
16 yaşını doldurmayanlar
Under 16 years old
5,3
20,7
4,1
4,7
5,3
6,8
4,7
5,3
3,9
5,7
3,5
5,4
4,4
17,8
Net artış oranı
Net rate of increase
(TL)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
56
32,62
34,05
35,70
37,80
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
26,55
01.01.2011
31,35
25,35
01.07.2010
01.07.2012
24,30
01.01.2010
29,55
23,10
01.07.2009
01.01.2012
22,20
01.01.2009
27,90
21,29
01.07.2008
01.07.2011
20,28
01.01.2008
Günlük brüt
Daily gross
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
Aylık brüt
Monthly gross
5,9
4,8
4,4
4,1
6,1
5,9
5,1
4,7
4,3
5,2
4,1
4,3
5,0
4,0
29,70
28,20
26,79
25,77
24,66
23,37
21,96
20,99
19,97
19,22
18,22
17,57
16,78
16,05
Günlük net
Daily net
16 yaşını dolduranlar
16 years old and over
Brüt artış oranı
Gross rate of increase
57
Tespit tarihleri
Fixing date
1.25 Yıllara göre günlük ve aylık asgari ücretler
Daily and monthly minumum wages by years
891,03
846,00
803,68
773,01
739,79
701,13
658,95
629,96
599,12
576,57
546,48
527,13
503,26
481,55
Aylık net
Monthly net
5,3
5,3
4,0
4,5
5,5
6,4
4,6
5,1
3,9
5,5
3,7
4,7
4,5
14,9
Net artış oranı
Net rate of increase
(TL)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
16 yaşını doldurmayanlar
Under 16 years old
638,70
693,00
744,75
810,00
913,50
1.000,05
1.102,50
503,26
546,48
587,85
639,62
720,46
788,35
868,52
2009
2010
2011
2012
2013
2014
432,97
472,32
508,92
554,79
627,04
687,01
868,52
776,02
842,00
904,88
984,15
1.064,23
1.165,06
1.290,09
1.102,50
858,30
783,00
691,50
634,50
589,50
540,60
1.290,09
999,92
912,20
854,40
811,17
754,02
692,64
Net asgari ücret
Brüt asgari ücret
İşverene maliyet
Net asgari ücret
Brüt asgari ücret
İşverene maliyet
Net minimum wage Gross minimum wage Cost to the employer Net minimum wage Gross minimum wage Cost to the employer
2008
Tespit tarihleri
Fixing date
16 yaşını dolduranlar
16 years old and over
1.26 Yıllara göre ortalama net, brüt asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti
Net and gross minimum wage by years and the cost of minimum wage to the employer
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
58
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.27 Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.01.2014-30.06.2014)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.01.2014-30.06.2014)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
1.071,00
SGK Primi % 14
149,94
İşsizlik Sigortası Fonu %1
10,71
Asgari Geçim İndirimi
80,33
Gelir Vergisi %15 (*)
56,22
Damga Vergisi ‰ 7,59
8,13
Kesintiler Toplamı
225,00
Net Asgari Ücret (**)
846,00
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
1.071,00
SGK Primi % 15.5 (***)
166,01
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu % 2
21,42
İşverene Toplam Maliyet
1.258,43
KAPICILAR İÇİN
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı
Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
59
Asgari Ücret
SGK Primi % 14
İşsizlik Sigortası Fonu %1
1.071,00
149,94
10,71
Kesintiler Toplamı
160,65
Net Asgari Ücret
910,35
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
SGK Primi % 15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu % 2
İşverene Toplam Maliyet
1.071,00
166,01
21,42
1.258,43
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden
yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (90.11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5
puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı
%20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun
81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.28 Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2014-31.12.2014)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.07.2014-31.12.2014)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
1.134,00
SGK Primi % 14
158,76
İşsizlik Sigortası Fonu %1
11,34
Asgari Geçim İndirimi
80,33
Gelir Vergisi %15 (*)
64,26
Damga Vergisi ‰ 7,59
8,61
Kesintiler Toplamı
242,97
Net Asgari Ücret (**)
891,03
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
SGK Primi % 15.5 (***)
1.134,00
175,77
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu % 2
22,68
İşverene Toplam Maliyet
1.332,45
KAPICILAR İÇİN
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı
Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
SGK Primi % 14
İşsizlik Sigortası Fonu %1
1.134,00
158,76
11,34
Kesintiler Toplamı
170,10
Net Asgari Ücret
963,90
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
SGK Primi % 15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu % 2
İşverene Toplam Maliyet
1.134,00
175,77
22,68
1.332,45
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden
yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (90.11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5
puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı
%20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun
81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
60
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
1.29 Kıdem tazminatı tavan miktarı
The amount of severance pay ceiling
61
Yürürlük tarihleri
Validity dates
01.01.2008 - 30.06.2008
Miktar (TL/Yıl)
TL / Year
2.087,92
01.07.2008 - 31.12.2008
2.173,19
01.01.2009 - 30.06.2009
2.260,05
01.07.2009 - 31.12.2009
2.365,16
01.01.2010 - 30.06.2010
2.427,04
01.07.2010 - 31.12.2010
2.517,01
01.01.2011 - 30.06.2011
2.623,23
01.07.2011 - 31.12.2011
2.731,85
01.01.2012 - 30.06.2012
2.917,27
01.07.2012 - 31.12.2012
3.033,98
01.01.2013 - 30.06.2013
3.129,25
01.07.2013 - 31.12.2013
3.254,44
01.01.2014 - 30.06.2014
3.438,22
01.07.2014 - 31.12.2014
3.438,22
1.29 Yıllık ortalama kıdem tazminatı tavanı değişim oranı (%)
The average annual change of severance pay ceiling
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
İl
Province
%
sayı
%
Kıdem
tazminatı
Severance
Pay
sayı
%
Aylık ücret
Monthly
wage
sayı
%
Yıllık izin
ücreti
Annual leave
with pay
sayı
%
Fazla
çalışma
Overtime
2.555 1.325 21,80 1.110 18,26 1.461 24,03
657 10,81
732 12,04
152
75 25,95
57 19,72
66 22,84
41 14,19
18 6,23
920
227 14,23
227 14,23
666 41,76
118 7,40
216 13,54
76
20 16,13
18 14,52
42 33,87
12 9,68
13 10,48
145
73 25,61
53 18,60
86 30,18
31 10,88
23 8,07
306
48 22,86
42 20,00
69 32,86
38 18,10
5 2,38
8.187
784 9,52
676 8,21 4.519 54,86
410 4,98
968 11,75
9.945 2.852 15,11 2.822 14,95 5.862 31,07 1.267 6,71 3.170 16,80
6
2 16,67
1 8,33
4 33,33
2 16,67
1 8,33
142
57 18,94
63 20,93
76 25,25
44 14,62
31 10,30
1.016
514 26,09
437 22,18
426 21,62
281 14,26
206 10,46
1.012
502 21,13
455 19,15
489 20,58
307 12,92
245 10,31
268
114 23,51
93 19,18
157 32,37
52 10,72
24 4,95
142
53 21,54
41 16,67
85 34,55
16 6,50
20 8,13
17
5 14,71
9 26,47
8 23,53
5 14,71
2 5,88
395
80 10,99
114 15,66
337 46,29
43 5,91
92 12,64
109
22 11,70
43 22,87
91 48,40
13 6,91
11 5,85
264
80 17,35
40 8,68
163 35,36
31 6,72
57 12,36
303
55 12,36
66 14,83
158 35,51
45 10,11
73 16,40
210
62 17,97
60 17,39
116 33,62
42 12,17
33 9,57
4.570 1.483 30,48 1.244 25,57 1.220 25,08
627 12,89
186 3,82
634
259 20,64
230 18,33
306 24,38
153 12,19
143 11,39
184
92 22,60
86 21,13
105 25,80
32 7,86
53 13,02
527
63 8,51
45 6,08
261 35,27
35 4,73
152 20,54
703
113 19,52
78 13,47
214 36,96
48 8,29
77 13,30
445
228 22,07
197 19,07
278 26,91
117 11,33
94 9,10
1.380
281 21,78
231 17,91
368 28,53
148 11,47
151 11,71
440
188 21,36
156 17,73
259 29,43
78 8,86
111 12,61
sayı
Şikayet
İhbar
başvuru
tazminatı
sayısı (*)
Payment in
Application
lieu of notice
numbers
320
9
84
3
12
5
182
920
1
13
52
177
13
11
2
16
0
24
13
14
56
42
6
25
9
66
57
26
5,26
3,11
5,27
2,42
4,21
2,38
2,21
4,88
8,33
4,32
2,64
7,45
2,68
4,47
5,88
2,20
0,00
5,21
2,92
4,06
1,15
3,35
1,47
3,38
1,55
6,39
4,42
2,95
%
sayı
3,44
1,73
3,45
0,00
2,11
1,43
2,33
3,94
8,33
4,32
2,59
4,88
2,68
3,25
5,88
1,24
2,66
5,42
2,92
2,90
0,76
4,70
1,47
4,05
3,28
5,03
2,87
4,32
%
sayı
209
5
55
0
6
3
192
743
1
13
51
116
13
8
2
9
5
25
13
10
37
59
6
30
19
52
37
38
Resmi
tatil ücreti
General
Offical
Holiday Pay
Hafta tatili
ücreti
Weekend
wage
Şikayet konuları - Complaint issues
7
1
2
0
0
0
46
118
0
0
0
45
11
0
0
5
0
1
0
2
6
29
7
14
0
1
1
7
sayı
0,12
0,35
0,13
0,00
0,00
0,00
0,56
0,63
0,00
0,00
0,00
1,89
2,27
0,00
0,00
0,69
0,00
0,22
0,00
0,58
0,12
2,31
1,72
1,89
0,00
0,10
0,08
0,80
%
Sigortasızlık
Uninsured
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sayı
sayı
%
Diğer
Other
Toplam
Total
0,15
249 4,10
6.079
0,00
17 5,88
289
0,00
0 0,00 1.595
0,00
16 12,90
124
0,00
1 0,35
285
0,00
0 0,00
210
0,01
459 5,57 8.237
0,00 1116 5,91 18.870
0,00
0 0,00
12
0,00
4 1,33
301
0,00
3 0,15 1.970
0,00
40 1,68
2.376
0,21
7 1,44
485
0,00
12 4,88
246
0,00
1 2,94
34
0,00
32 4,40
728
0,00
3 1,60
188
0,00
40 8,68
461
0,00
22 4,94
445
0,00
6 1,74
345
0,00
6 0,12 4.865
0,00
34 2,71 1.255
0,00
20 4,91
407
0,00
115 15,54
740
0,00
21 3,63
579
0,00
0 0,00 1.033
0,00
16 1,24 1.290
0,00
17 1,93
880
%
Sendikal
Nedenler
Union
reason
1.30 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları, 2014
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2014
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
62
63
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
İl
Province
366
367
584
1.036
8.917
407
230
31
565
37
437
22.442
8.142
462
377
161
119
401
2.908
145
276
151
142
2.030
3.820
484
1.304
1.689
117
80
389
274
4.519
180
60
1
380
22
253
9.061
926
223
151
69
70
72
1.440
72
112
32
21
817
1.195
245
540
374
sayı
22,72
13,61
23,39
20,92
24,45
25,46
14,1
2,0
25,2
24,2
20,5
21,3
21,9
19,4
21,1
19,5
23,1
11,9
20,0
23,8
19,1
15,3
14,8
28,1
22,2
21,8
22,9
16,1
%
Şikayet
İhbar
başvuru
tazminatı
sayısı (*)
Payment in
Application
lieu of notice
numbers
110
81
326
216
3.692
140
62
10
342
21
196
8.727
967
195
102
66
44
101
1.236
39
129
28
21
572
1.110
173
523
388
sayı
21,36
13,78
19,60
16,49
19,98
19,80
14,59
19,61
22,72
23,08
15,87
20,51
22,90
16,93
14,27
18,70
14,52
16,69
17,20
12,87
22,05
13,40
14,79
19,68
20,66
15,39
22,18
16,75
%
Kıdem
tazminatı
Severance
Pay
153
124
232
587
2.301
205
127
17
228
18
298
12.95
1.465
303
189
106
55
251
1.744
102
177
84
35
1.000
1.106
268
575
622
sayı
sayı
%
Yıllık izin
ücreti
Annual leave
with pay
sayı
%
Fazla
çalışma
Overtime
sayı
4,27
3,74
8,06
0,38
2,55
1,84
5,65
0,00
4,72
0,00
6,32
2,47
0,28
2,43
3,50
4,82
7,92
2,48
2,06
0,33
1,37
2,87
4,23
0,31
4,28
7,92
2,67
3,93
%
Hafta tatili
ücreti
Weekend
wage
29,71
49 9,51
41 7,96
22
21,09
45 7,65
55 9,35
22
13,95
241 14,49
155 9,32
134
44,81
108 8,24
93 7,10
5
12,45 1.944 10,52 2.142 11,59
471
29,00
68 9,62
60 8,49
13
29,88
38 8,94
49 11,53
24
33,33
0 0,00
4 7,84
0
15,15
174 11,56
170 11,30
71
19,78
17 18,68
5 5,49
0
24,13
76 6,15
216 17,49
78
30,44 4.224 9,93 4.088 9,61 1.051
34,69
681 16,13
119 2,82
12
26,30
89 7,73
143 12,41
28
26,43
59 8,25
81 11,33
25
30,03
31 8,78
38 10,76
17
18,15
32 10,56
32 10,56
24
41,49
36 5,95
63 10,41
15
24,27
781 10,87
921 12,82
148
33,66
23 7,59
35 11,55
1
30,26
72 12,31
65 11,11
8
40,19
10 4,78
21 10,05
6
24,65
13 9,15
13 9,15
6
34,41
261 8,98
198 6,81
9
20,58
905 16,84
535 9,96
230
23,84
185 16,46
126 11,21
89
24,39
289 12,26
117 4,96
63
26,85
212 9,15
355 15,32
91
%
Aylık ücret
Monthly
wage
5
14
132
12
901
14
17
0
50
0
78
944
17
35
27
14
11
9
287
6
18
0
8
5
215
38
46
103
sayı
0,97
2,38
7,94
0,92
4,88
1,98
4,00
0,00
3,32
0,00
6,32
2,22
0,40
3,04
3,78
3,97
3,63
1,49
3,99
1,98
3,08
0,00
5,63
0,17
4,00
3,38
1,95
4,45
%
Resmi
tatil ücreti
General
Offical
Holiday Pay
Şikayet konuları - Complaint issues
%
sayı
sayı
%
Diğer
Other
Toplam
Total
0,00
6 1,17
515
0,00
166 28,23
588
0,00
54 3,25
1.663
0,00
14 1,07
1.310
0,00 2069 11,19 18.482
0,00
22 3,11
707
0,00
38 8,94
425
0,00
6 11,76
51
0,00
69 4,58
1.505
1,10
6 6,59
91
0,00
24 1,94
1.235
0,00 1.237 2,91 42.555
0,14
28 0,66
4.223
0,09
125 10,85
1.152
1,54
61 8,53
715
0,00
4 1,13
353
0,00
26 8,58
303
0,00
54 8,93
605
0,00
603 8,39
7.185
0,00
0 0,00
303
0,00
2 0,34
585
0,00
24 11,48
209
0,00
24 16,90
142
0,00
44 1,51
2.906
0,00
0 0,00
5.374
0,00
0 0,00
1.124
0,00
165 7,00
2.358
0,04
155 6,69
2.317
%
Sendikal
Nedenler
Union
reason
12 2,33
0
1 0,17
0
0 0,00
0
1 0,08
0
443 2,40
0
5 0,71
0
10 2,35 0,00
13 25,49 0,00
21 1,40 0,00
1 1,10 1,00
16 1,30 0,00
271 0,64 0,00
2 0,05 6,00
10 0,87 1,00
9 1,26 11,00
8 2,27 0,00
9 2,97 0,00
4 0,66 0,00
25 0,35 0,00
25 8,25 0,00
2 0,34 0,00
4 1,91 0,00
1 0,70 0,00
0 0,00 0,00
78 1,45 0,00
0 0,00 0,00
40 1,70 0,00
16 0,69 1,00
sayı
Sigortasızlık
Uninsured
1.30 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları, 2014 (devam)
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2014 (continued)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Şikayet
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
22,5
14,7
19,4
656
24
474
1.587
163
655
123
659
137
26
133
40
36
2
422
29
699
15
106
219
42
9
608
442
120
116
154
327
68
16
387
119
48
sayı
20,4 32.631
15,0
19,8
37
150
731
106.548 36.367
15,1
18,6
39
157
146
5,9
20,5
25
87
12,2
16,7
91
1
15,7
266
518
384
53
15,4
39
152
17
9,2
8
279
28,8
885
66
157
427
1.325
138
384
18,7
14,9
22,4
349
603
34,3
23,2
61
196
18,6
22,3
19
58
153
467
13,3
484
2.081
352
25,5
185
1.184
1.128
16,1
%
54
sayı
203
235
108
272
101
131
10
623
77
874
60
156
243
50
40
815
765
91
241
270
285
72
44
1.428
284
96
sayı
28,4
31,08
43,90
32,23
39,15
30,18
58,82
25,54
47,24
29,97
49,18
28,68
14,36
19,69
45,98
26,53
30,69
15,94
34,43
29,13
18,91
26,28
43,14
39,18
39,12
28,57
%
Aylık ücret
Monthly wage
18,3 50.587
18,12
10,57
15,76
15,50
8,29
11,76
17,30
17,79
23,97
12,30
19,49
12,94
16,54
10,34
19,79
17,73
21,02
16,57
16,61
21,70
24,82
15,69
10,62
16,39
14,29
%
Kıdem
tazminatı
Severance
Pay
17.916
104
12
53
18
29
0
277
10
287
8
53
118
26
3
483
314
47
59
71
243
29
1
228
57
30
sayı
32
6,37
17,58
14,29
96
163
100
8,14
12,09
10,57
5,69
11,0
21
26
43
10,0 19.669
0,00
21,89
0
95
13,12
4
320
3,28
53
8,54
9,74
171
11,66
10,11
37
19
14,57
10
249
6,84
11,49
210
9,81
11,31
31
14,20
10
12,75
13
56
30
16,21
591
354
102
2,62
19
4,88
13,76
5.167
8
14
13
6
14
0
81
2
15
4
14
81
14
1
32
46
7
1
209
0
11,61
39
11
2,9
1,06
5,69
1,54
2,33
3,23
0,00
3,32
1,23
0,51
3,28
2,57
4,79
5,51
1,15
1,04
1,85
5,60
1,43
3,24
6,77
2,55
0,98
5,73
0,00
3,27
%
5.924
5
11
14
2
10
0
88
1
18
1
43
74
9
2
39
57
25
17
36
93
1
1
204
0
9
sayı
3,3
0,66
4,47
1,66
0,78
2,30
0,00
3,61
0,61
0,62
0,82
7,90
4,37
3,54
2,30
1,27
2,29
4,38
2,43
3,88
6,17
0,36
0,98
5,60
0,00
2,68
%
sayı
sayı
%
Resmi
Hafta tatili
tatil ücreti
ücreti
General Offical
Weekend wage
Holiday Pay
Fazla çalışma
Overtime
102
6,28
6,98
6,68
0,00
11,36
6,13
9,84
6,56
9,74
6,97
10,24
3,45
15,72
12,60
8,23
8,43
7,66
16,12
10,58
0,98
6,26
7,85
8,93
%
Yıllık izin ücreti
Annual leave
with pay
(*)Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılan başvurularda birden fazla işçi şikayeti söz konusudur.
There is more than one employee complaints on the applications that are made to Provincial Directorates of ISKUR.
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Toplam
Total
numbers
başvuru İhbar tazminatı
İl
sayısı (*)
Payment in
Province Application lieu of notice
Şikayet konuları - Complaint issues
1.483
1
1
13
1
4
0
24
0
6
0
4
12
0
2
0
4
0
0
27
11
3
1
31
0
8
sayı
0,8
0,13
0,41
1,54
0,39
0,92
0,00
0,98
0,00
0,21
0,00
0,74
0,71
0,00
2,30
0,00
0,16
0,00
0,00
2,91
0,73
1,09
0,98
0,85
0,00
2,38
%
Sigortasızlık
Uninsured
43
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
0,00
8,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sayı
0,02
0,00
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00
0,08
0,00
0,27
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
Sendikal
Nedenler
Union reason
8.648
73
11
87
29
62
4
128
1
104
5
23
508
37
12
0
44
4
0
38
1
2
6
83
62
41
sayı
%
756
246
844
258
434
17
2.439
163
2.916
122
544
1.692
254
87
3.072
2.493
571
700
927
1.507
274
102
3.645
726
336
Toplam
Total
4,8 178.435
9,66
4,47
10,31
11,24
14,29
23,53
5,25
0,61
3,57
4,10
4,23
30,02
14,57
13,79
0,00
1,76
0,70
0,00
4,10
0,07
0,73
5,88
2,28
8,54
12,20
Diğer
Other
1.30 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılan işçi şikayet başvuruları ve şikayet konuları, 2014 (devam)
Distribution of worker complaints applications according to complaint issues concluded by Provincial Director of Labour İŞKUR, 2014 (continued)
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
64
65
18,3
20,4
4,8
0,02
0,8
3,3
2,9
28,4
1.30 Sonuçlandırılan işçi şikayet başvurularının şikayet konularına göre dağılımı, 2014
Distribution of concluded investigation of worker applications according to complaint issues, 2014
11,0
10,0
Diğer
Other
Sendikal Nedenler
Union reason
Sigortasızlık
Uninsured
Resmi tatil ücreti
General Offical Holiday Pay
Hafta tatili ücreti
Weekend wage
Fazla çalışma
Overtime
Yıllık izin ücreti
Annual leave with pay
Aylık ücret
Monthly wage
Kıdem tazminatı
Severance Pay
İhbar tazminatı
Payment in lieu of notice
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Çalışma İlişkileri
Labour Relations
66
Kamu Görevlileri
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Kamu Görevlileri
Civil Servants
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Grafik
Graph
2.6 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri, sendikalı üye sayısı ve sendikalaşma oranı,
2014
76
2.6 Number of civil servants with number of
unionized civil servants and unionization
rate by economic activity, 2014
2.8 Yıllara göre sendikalaşma oranları, 20102014
86
2.8 Unionization rate by years, 2010-2014
Tablo
Table
2.1 Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler,
2014 III.dönem
70
2.1 Data on public sector employment, third
quarter of 2014
2.2 Yıllara göre konfederasyonlara bağlı sendika ve üye sayıları, 2010-2014
71
2.2 Members of trade unions by confederations, 2010-2014
2.3 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikalarının üye sayısı, 2014
72
2.3 Member of civil servant union by economic
activity and sex, 2014
2.4 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sayısı, 2014
73
2.4 Civil servant by economic activity and sex,
2014
2.5 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013-2014
74
2.5 Civil servants and union members by economic activity, 2013-2014
2.6 Hizmet kollarına ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014
75
2.6 Civil servants and union members by economic activity and sex, 2014
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları,
2014
2.8 Yıllara göre kamu görevlileri ve üye sayıları,
2010-2014
77
2.7 Unionization statistics of civil servants,
2014
2.8 Civil servants and union members by years,
2010-2014
86
2.9 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikalarının zorunlu organlarında
görev alanlar, 2014
87
2.9 Distribution of the officials in charge at
the mandatory bodies of the civil servants
trade unions by economic activity and sex
2014
2.10 Cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları
konfederasyonlarınının zorunlu organlarında görev alanlar, 2014
88
2.10 Officials appointed to the statutory organs
of civil servants’ confederations by sex,
2014
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
68
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Açıklama
Explanation
Kamu görevlisi: 4688 sayılı Kanun kapsamında
yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlisine denir.
Civil servant: Refers to any public employee other
than those employed as workers in the public institutions and organizations within the scope of law
no 4688.
İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ifade
eder.
Work place: Signifies a place where public services are performed.
Sendika: Kamu görevlilerinin ortak ekonomik,
sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak
ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade eder.
Trade union: Signifies any institution with artificial personality formed by public servants for the
protection and improvement their common economic, social and occupational rights and benefit.
Konfederasyon: Değişik hizmet kollarında 4688
sayılı Kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşları ifade eder.
Confederation: Signifies any superior institution with artificial personality in different service
branches composed of at least five trade unions
established subject to Law no 4688.
70
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
7.503
2.194
602
1.454
2.465
54.678
3.476
34.794
42.200
2.294
120.367
339.778
132.483
11.972
108.190
12.321
107.563
1.439
39.832
7.867
58.425
99.732
1.045
7.433
116
0
33.295
2.482
55.361
32.776
10.630
3.016
7.008
606
11.387
0
3.203
3.705
4.479
10.759
23
6.143
0
0
2.698
579
1.316
İşçi-Workers
Geçici İşçi (8)
Sürekli İşçi
Permanent workers Temporary workers
23.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.720
0
0
0
0
1.198
977
21.545
Geçici personel
Temporary staff
97.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.500
0
0
0
0
0
0
97.500
Diğer
Others
Kaynak - Source: Maliye Bakanlığı - Ministry of Finance
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
The numbers refer to actual (occupied) positions.
2- III.Dönem: 30 Eylül itibariyledir
Third quarter refers to 30 of September
3- 1. Bölüm Maliye Bakanlığı, 2.Bölüm Hazine Müsteşarlığı, 3.Bölüm İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
Section 1 is based on the Ministry of Finance data, Section 2 is based on Undersecretary of Treasury data and Section 3 is based on Ministry of Interior data.
4- Özelleştirme programında yer alan kuruluşlardan, sermayesinin %50’den fazlası devlete ait olanları kapsamaktadır.
Covers the institutions whose more then half of their capital belongs to public, of those in privitization programme.
5- Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası’ndan oluşmaktadır.
State Banks are Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank and Kalkınma Bankası.
6- Özel Kanunu bulunan kuruluşlar sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olan TRT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
Public Enterprises that have a special law are TRT and TURKSAT whose capital belong to Treasury. 7- Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 10.007’dir.
The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants.The number of persons working on this type is 10.007 for fourth quarter.
8- Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.
2.805.463
1.242
4.668
Genel Toplam - General Total
4.408
119.064
5.880
230
7.197
75.028
26.101
7.463
12.020
2.958
2.380
436
0
43.589
4.121
39.459
4.026
213.221
2.662.514
21.215
2.311.851
130.929
İl özel idareleri
Special provincial administrations
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri
Municipalities
B.İ.T.ler (Belediye iktisadi teşekkülleri)
B.İ.T.(Municipality economic enterprises)
Toplam-Total
233 sayılı K.H.K. Kapsamında yer alan K.İ.T.ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
Treasury portfolio: SOEs covered by decree law No:233
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4)
Privatization portfolio
Kamu bankaları(5)
State banks
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6)
Public enterprises with special laws
Toplam-Total
Sözleşmeli personel (7)
Contracted
Kadrolu personel
Civil servant
Toplam-Total
Bölüm 3
Section 3
Bölüm 2
Section 2
Bölüm 1
Section 1
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
General budget administrations
Y.Ö.K., Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri
Higher education institutes
Özel bütçeli diğer idareler
Other special budget administrations
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Regulatory and supervisory agencies
Sosyal güvenlik kurumları
Social security institutions
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları
Revolving funds and caution funds
190 sayılı K.H.K kapsamında yer alan diğer idareleri
Other public institutions by decree law No:190
Bütçe türü
Type of budget
71
(3)
2.1 Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), 2014 III.dönem (2)
Data on public sector employment (1), third quarter of 2014 (2)
3.419.604
279.922
20.898
238.670
20.354
205.998
35.003
45.993
14.388
110.614
2.933.684
5.827
57.230
35.512
5.670
99.372
221.285
2.508.788
Toplam
Total
Kamu Görevlileri
Civil Servants
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
2.2 Yıllara göre konfederasyonlara bağlı sendika ve üye sayıları
Members of trade unions by confederations
Konfederasyon / Confederation
2010
Sendika sayısı
11
Number of trade unions
KESK
Üye sayısı
219.195
Number of members
Sendika sayısı
11
Number of trade unions
TÜRKİYE
Üye sayısı
KAMU-SEN
369.600
Number of members
Sendika sayısı
11
Number of trade unions
MEMUR-SEN
Üye sayısı
392.171
Number of members
Sendika sayısı
11
Number of trade unions
BASK
Üye sayısı
3.628
Number of members
Sendika sayısı
5
Number of trade unions
BİRLEŞİK
Üye sayısı
KAMU-İŞ
21.731
Number of members
Sendika sayısı
9
Number of trade unions
HAK-SEN
Üye sayısı
3.060
Number of members
Sendika sayısı
6
Number of trade unions
DESK
Üye sayısı
2.881
Number of members
Sendika sayısı
0
Number of trade unions
TÜM MEMUR-SEN
Üye sayısı
0
Number of members
Sendika sayısı
0
Number of trade unions
CİHAN-SEN
Üye sayısı
0
Number of members
Sendika sayısı
24
Number of trade unions
BAĞIMSIZ
Üye sayısı
11.088
Number of members
Sendika sayısı
2
Number of trade unions
HÜRRİYETÇİ
Üye sayısı
KAMU-SEN
8
Number of members
Sendika sayısı
90
Number of trade unions
Toplam/Total
Üye sayısı
1.023.362
Number of members
2011
2012
2013
2014
11
11
11
11
232.083
240.304
237.180
239.700
11
11
11
11
394.497
418.991
444.935
447.641
11
11
11
11
515.378
650.328
707.652
762.650
11
11
11
13
3.627
3.078
3.020
3.389
6
7
7
8
26.422
33.477
40.041
50.503
9
10
10
10
3.499
4.016
4.072
4.482
7
9
8
8
4.146
4.577
4.699
5.769
0
0
4
6
0
0
8.047
8.681
0
0
0
5
0
0
0
24.299
31
41
42
53
15.450
20.890
18.375
42.850
0
0
0
0
0
0
0
0
97
111
115
136
1.195.102 1.375.661 1.468.021 1.589.964
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
4688 Public Servants Trade Unions Act does not apply to public officials mentioned in Article 15.
2- Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
The unions without member or the ones which not given notice aren’t included the statistics
3- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
The total number of the public officials have been formed according to the notifications of the public institutions and
organizations.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
72
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec. act.
2.3 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikalarının üye sayısı, 2014
Member of civil servant union by economic activity and sex, 2014
73
Sendika üyesi kamu görevlisi sayısı
Number of unionized civil servants
Hizmet kolu
Economic activity
1
Büro, bankacılık ve sigortacılık
hizmetleri
Office banking and insurance
2
Erkek
Male
%
Kadın
Female
%
Toplam
Total
98.364
68,10
46.087
31,90
144.451
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
426.028
59,03
295.662
40,97
721.690
3
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
150.382
43,14
198.189
56,86
348.571
4
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
87.518
80,11
21.727
19,89
109.245
5
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and
communication
20.051
75,06
6.664
24,94
26.715
6
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
8.288
69,51
3.635
30,49
11.923
7
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and
rural services
19.372
77,61
5.589
22,39
24.961
8
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
17.991
93,19
1.315
6,81
19.306
9
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
44.079
82,07
9.627
17,93
53.706
21.057
83,72
4.094
16,28
25.151
90.425
86,74
13.820
13,26
104.245
983.555
61,86
606.409
Enerji, sanayi ve madencilik
10 hizmetleri
Energy, industry and mining
11
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
Toplam / Total
38,14 1.589.964
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec. act.
2.4 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sayısı, 2014
Civil servant by economic activity and sex, 2014
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil servants
Hizmet kolu
Economic activity
Erkek
Male
%
Kadın
Female
%
Toplam
Total
39,30
252.868
1
Büro, bankacılık ve sigortacılık
hizmetleri
Office banking and insurance
153.502
60,70
99.366
2
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
570.756
53,40
498.016
46,60 1.068.772
3
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
200.662
42,41
272.469
57,59
473.131
4
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
95.643
79,53
24.614
20,47
120.257
5
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and
communication
24.960
71,09
10.152
28,91
35.112
6
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
11.018
64,83
5.978
35,17
16.996
7
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and
rural services
33.098
74,88
11.103
25,12
44.201
8
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
24.139
88,96
2.995
11,04
27.134
9
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
57.950
79,53
14.913
20,47
72.863
28.860
78,43
7.937
21,57
36.797
103.658
84,67
18.769
15,33
122.427
1.304.246
57,44
966.312
Enerji, sanayi ve madencilik
10 hizmetleri
Energy, industry and mining
11
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
Toplam / Total
42,56 2.270.558
(*):
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
4688 Public Servants Trade Unions Act does not apply to public officials mentioned in Article 15.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
The total number of the public officials have been formed according to the notifications of the public institutions and
organizations.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
74
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu. of ec. act.
2.5 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2013-2014
Civil servants and union members by economic activity, 2013-2014
1
2
Hizmet kolu
Economic activity
Toplam kamu
görevlisi sayısı (*)
Number of total
civil servants
2013
2014
Büro, bankacılık ve sigortacılık
210.858 252.868
hizmetleri
Office banking and insurance
Eğitim, öğretim ve bilim
hizmetleri
1.007.865 1.068.772
Education instruction
and science
Sendika üyesi kamu
görevlisi sayısı
Number of
unionized civil
servants
Sendikalaşma oranı
Unionization rate
%
2013
2014
2013
2014
118.768
144.451
56,33
57,13
651.234
721.690
64,62
67,53
3
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
449.981
473.131
330.058
348.571
73,35
73,67
4
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
118.546
120.257
106.486
109.245
89,83
90,84
5
Basın, yayın ve iletişim
hizmetleri
Printing publishing and
communication
36.362
35.112
28.719
26.715
78,98
76,09
6
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
16.340
16.996
11.314
11.923
69,24
70,15
7
Bayındırlık, inşaat ve köy
hizmetleri
Public works, construction
and rural services
35.613
44.201
21.238
24.961
59,64
56,47
8
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
28.545
27.134
20.125
19.306
70,50
71,15
72.822
72.863
53.123
53.706
72,95
73,71
38.905
36.797
27.305
25.151
70,18
68,35
118.801
122.427
99.651
104.245
83,88
85,15
2.134.638 2.270.558 1.468.021 1.589.964
68,77
70,03
75
Tarım ve ormancılık
hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik
10 hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
11 Religious and foundational
services
9
Toplam / Total
(*):
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
4688 Public Servants Trade Unions Act does not apply to public officials mentioned in Article 15.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
The total number of the public officials have been formed according to the notifications of the public institutions and
organizations.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
200.662
95.643
24.960
11.018
33.098
24.139
57.950
28.860
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.304.246
295.662
198.189
21.727
6.664
3.635
5.589
1.315
9.627
4.094
13.820
426.028
150.382
87.518
20.051
8.288
19.372
17.991
44.079
21.057
90.425
983.555
498.016 1.068.772
473.131
120.257
35.112
16.996
44.201
27.134
72.863
36.797
122.427
966.312 2.270.558
18.769
7.937
14.913
2.995
11.103
5.978
10.152
24.614
272.469
104.245
25.151
53.706
19.306
24.961
11.923
26.715
109.245
348.571
721.690
144.451
Toplam
Total
606.409 1.589.964
46.087
98.364
252.868
99.366
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
Kadın
Female
Sendika üyesi kamu görevlisi sayısı
Number of unionized civil servants
(*):
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
4688 Public Servants Trade Unions Act does not apply to public officials mentioned in Article 15.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
The total number of the public officials have been formed according to the notifications of the public institutions and organizations.
Toplam / Total
570.756
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
2
103.658
153.502
Erkek
Male
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Hizmet kolu
Economic activity
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil servants
1
Hizmet kolu no.
Nu. of ec. act.
2.6 Hizmet kollarına ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014
Civil servants and union members by economic activity and sex, 2014
43,32
73,86
57,22
60,50
66,30
43,83
48,76
57,11
72,78
31,78
39,86
38,90
Erkek
Male
26,71
11,29
11,13
13,21
4,85
12,64
21,39
18,98
18,07
41,89
27,66
18,23
Kadın
Female
70,03
85,15
68,35
73,71
71,15
56,47
70,15
76,09
90,84
73,67
67,53
57,13
Toplam
Total
Sendikalaşma oranı %
Unionization rate
Kamu Görevlileri
Civil Servants
76
77
2.6 Hizmet kollarına göre kamu görevlileri, sendikalı üye sayısı ve sendikalaşma oranı, 2014
Number of civil servants with number of unionized civil servants and unionization rate by economic
activity, 2014
Kamu Görevlileri
Civil Servants
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014
Unionization statistics of civil servants, 2014
1
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Hizmet kolu
Economic activity
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
Office Banking And Insurance
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
252.868
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
144.451
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
57,13
KESK
19.473
7,70
TÜRKİYE KAMU SEN
45.010
17,80
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)
MEMUR-SEN
50.616
20,02
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN
1.309
0,52
BÜRO -İŞ (Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.815
0,72
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu
BASK
576
0,23
BAĞIMSIZ
44
0,02
DESK
301
0,12
BAĞIMSIZ
3.838
1,52
BAĞIMSIZ
31
0,01
TÜM MEMUR -SEN
178
0,07
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
46
0,02
SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası)
BAĞIMSIZ
12.836
5,08
BAĞIMSIZ
373
0,15
SAVDES -SEN (Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri
BAĞIMSIZ
6.123
2,42
ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları
BAĞIMSIZ
1.618
0,64
MALİYE-SEN (Maliye Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
97
0,04
UFUK BÜRO-SEN (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)
CİHAN-SEN
127
0,05
EKSEN BÜRO-SEN (Eksen Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
40
0,02
BES (Büro Emekçileri Sendikası)
TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve
Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
Sendikası)
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Üye sayısı
Number of
members
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis
Çalışanları Sendikası)
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu
Çalışanları Sendikası)
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası)
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)
KATILIM BÜRO-SEN (Katılımcı
Sendikası)
Büro Çalışanları
Sendikası)
Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
78
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
2
Hizmet kolu
Economic activity
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Education Instruction and Science
TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim
Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)
TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası)
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve
Bilim Hizmetleri Sendikası)
ATA-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)
79
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
EĞİTİM - İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Üye sayısı
Number of
members
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
1.068.772
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
721.690
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
67,53
TÜRKİYE KAMU SEN
230.994
21,61
KESK
129.259
12,09
MEMUR-SEN
279.722
26,17
BAĞIMSIZ
1.492
0,14
BAĞIMSIZ
936
0,09
BAĞIMSIZ
962
0,09
BAĞIMSIZ
176
0,02
41.050
3,84
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
TEÇ - SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
7.755
0,73
KUVAYI EĞİTİM SEN (Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)
BAĞIMSIZ
25
0,00
HAK-SEN
1.109
0,10
332
0,03
77
0,01
BASK
122
0,01
BAĞIMSIZ
370
0,03
TÜM MEMUR -SEN
491
0,05
BAĞIMSIZ
132
0,01
BAĞIMSIZ
116
0,01
BAĞIMSIZ
24
0,00
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları
Hak Sendikası)
AND-SEN (Anadolu Eğitim ÇalışanlarıBirliği Sendikası)
TÜM EĞİTİM-BİR SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)
BASK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Çalışanları Sendikası)
BİLGEÇ-SEN (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları
Sendikası)
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü
Sendikası)
MEÇ-SEN (Milli Eğitim ve Blim Hizmetleri Çalışanları
Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Hizmet kolu
Economic activity
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim
Çalışanları Sendikası)
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim
Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim, Öğretim
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
EĞİT BİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
SÖZ EĞİTİM -SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü
Sendikası)
YENİ -SEN (Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası)
EKSEN EĞİTİM - SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları
Sendikası)
EĞİTİM İLKE - SEN ( İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları
Dayanışma Sendikası)
SAY - SEN (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)
YURT AY - SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar
Eğitim Çalışanları Sendikası)
AKİF EĞİTİM -SEN (Akif Eğitimciler Sendikası)
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
3
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and Social Services
TÜRK SAĞLIK-SEN (Türkiye Sağlık ve
Sosyal
Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
BAĞIMSIZ
211
0,02
DESK
58
0,01
BAĞIMSIZ
560
0,05
BASK
112
0,01
BAĞIMSIZ
207
0,02
BAĞIMSIZ
20
0,00
BAĞIMSIZ
80
0,01
BAĞIMSIZ
1.110
0,10
BAĞIMSIZ
91
0,01
BAĞIMSIZ
100
0,01
BAĞIMSIZ
450
0,04
23.489
2,20
BAĞIMSIZ
12
0,00
BAĞIMSIZ
46
0,00
CİHAN- SEN
ÜNİ-SEN (Üniversite Çalışanları Sendikası)
Üye sayısı
Number of
members
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
473.131
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
348.571
TÜRKİYE KAMU SEN
95.244
20,13
KESK
41.225
8,71
205.773
43,49
932
0,20
MEMUR-SEN
BASK
73,67
80
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Hizmet kolu
Economic activity
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
Hak Sendikası)
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü
Sendikası)
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Hizmet Sendikası)
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu
Çalışanlarının Sözü Sendikası)
GENEL SAĞLIK-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları Sendikası)
81
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
DEMOKRATİK
SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık
Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları Sendikası)
TIP-SEN (Sağlık Çalışanlarını ve Haklarını Koruma ve
Yükseltme Sendikası)
SÖZ
SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü
Sendikası)
SAĞLIK TEK -SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
Sendikası)
AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal
Hizmet ÇalışanlarıSendikası)
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası)
UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet
Görevlileri Sendikası)
YURT-AY
SAĞLIK-SEN
(Yetiştirme
Yurtlarından
Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Çalışanları
Birlik ve Dayanışma Sendikası)
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
HAK-SEN
778
0,16
BAĞIMSIZ
460
0,10
BAĞIMSIZ
98
0,02
BAĞIMSIZ
153
0,03
BAĞIMSIZ
369
0,08
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.380
0,29
TÜM MEMUR -SEN
641
0,14
6
0,00
303
0,06
BAĞIMSIZ
17
0,00
BAĞIMSIZ
7
0,00
BAĞIMSIZ
56
0,01
BAĞIMSIZ
342
0,07
BAĞIMSIZ
237
0,05
CİHAN-SEN
540
0,11
BAĞIMSIZ
8
0,00
BAĞIMSIZ
2
0,00
BAĞIMSIZ
Hizmet Çalışanları Sendikası)
Üye sayısı
Number of
members
DESK
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
4
Hizmet kolu
Economic activity
Yerel Yönetim Hizmetleri
Municipal Services
TÜM BEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
BEM - BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları
Birliği Sendikası)
YEREL HAK-SEN
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak
Sendikası)
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel
Yönetimler Çalışanları Sendikası)
BELBİR-SEN (Demokratik Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Birliği Sendikası)
TÜM YEREL MEMUR-SEN (Tüm Yerel Memurlar
Sendikası)
TÜM YEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Memurlar
Sendikası)
5
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
Printing Publishing and Communication
TÜRK HABER-SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
HABER-SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri
Sendikası)
BİRLİK HABER-SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim
Çalışanları Sen.)
BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve
Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
HABER HAK-SEN (Basın Yayınve İletişim Çalışanları
Sendikası)
DEMOKRAT
HABER-SEN (Türkiye Demokrat
Haberleşme Çalışanları Sendikası)
UFUK HABER-SEN (Ufuk Basın, Yayın ve İletişim
Görevlileri Çalışanları Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Üye sayısı
Number of
members
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
120.257
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
109.245
KESK
28.824
23,97
TÜRKİYE KAMU SEN
14.103
11,73
MEMUR-SEN
61.097
50,81
HAK-SEN
214
0,18
BASK
136
0,11
DESK
91
0,08
TÜM MEMUR -SEN
36
0,03
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
4.744
3,94
90,84
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
35.112
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
26.715
TÜRKİYE KAMU SEN
8.602
24,50
KESK
3.200
9,11
MEMUR-SEN
14.446
41,14
BASK
414
1,18
HAK-SEN
19
0,05
DESK
11
0,06
BAĞIMSIZ
23
0,07
76,09
82
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
6
Hizmet kolu
Economic activity
Kültür ve Sanat Hizmetleri
Culture and Art
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
KÜLTÜR SANAT- SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri
Sendikası)
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları
Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür
ve Sanat Çalışanları Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet
Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
KÜLTÜR
HAK-SEN (Kültür, Sanat ve Turizm
Çalışanları Hak Sendikası)
UFUK KÜLTÜR - SEN (Ufuk Kültür, Sanat
83
Görevlileri Çalışanları Sendikası)
7
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
Public Works, Construction
and Rural Services
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hiz. Kamu
Görevlileri Sen.)
YAPI-YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı,
Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Üye sayısı
Number of
members
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
16.996
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
11.923
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
70,15
TÜRKİYE KAMU SEN
2.615
15,39
KESK
4.440
26,12
MEMUR-SEN
4.515
26,57
BASK
29
0,17
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
292
1,72
HAK-SEN
18
0,11
BAĞIMSIZ
14
0,08
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
44.201
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
24.961
56,47
TÜRKİYE KAMU SEN
7.076
16,01
KESK
3.959
8,96
MEMUR-SEN
12.923
29,24
BASK
268
0,61
HAK-SEN
735
1,66
BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat,
Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları
Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı
ve İmar Çalışan. Sen.)
İMAR HAK - SEN (İmar Çalışanları Hak
Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
8
Hizmet kolu
Economic activity
Ulaştırma Hizmetleri
Transportation
TÜRK ULAŞIM -SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri Sendikası)
BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma
Çalışanları Memur Sendikası)
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız
Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları
ULAŞTIRMA FAAL - SEN (Ulaştırma Faal
Memur Sen)
BUSEN (Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,
Denizcilik Çalışanları Kamu Sendikası)
UDEM HAK -SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları
ULAŞIM-İŞ (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)
UFUK ULAŞTIRMA-İŞ (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri
Memurlari Sendikası)
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Agriculture and Forestry
TARIM ORKAM - SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık
Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Üye sayısı
Number of
members
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
27.134
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
19.306
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
71,15
TÜRKİYE KAMU SEN
6.918
25,50
KESK
2.336
8,61
MEMUR-SEN
9.747
35,92
BASK
32
0,12
DESK
13
0,05
BAĞIMSIZ
134
0,49
HAK-SEN
30
0,11
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
94
0,33
BAĞIMSIZ
2
0,01
Sendikası)
Hak Sendikası)
9
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman
ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TOÇ BİR- SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği
Sendikası)
BATOÇ - SEN (Bağımsız Tarım -Orman ve Çevre
Sendikası)
TOÇ HAK-SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası)
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN (Birlik Gıda Tarım
orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
72.863
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
53.706
KESK
3.292
4,52
TÜRKİYE KAMU SEN
11.984
16,45
MEMUR-SEN
36.769
50,46
BASK
139
0,19
HAK-SEN
244
0,33
TÜM MEMUR-SEN
62
0,09
73,71
84
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
Hizmet kolu
Economic activity
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve
Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri sendikası)
DEM TOÇ-SEN (Demokratik Tarım Orman ve Çevre
Çalışanları Sendikası)
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman
Çalışanlarıi Sendikası)
UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık
Hizmetleri Sendikası)
TOR AL-SEN (Tarım Orman Personelleri Alternatif
Sendikası)
10
85
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
Energy, Industry and Mining
TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve
Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri
Sendikası)
ENERJİ BİR - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik
Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi
ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
ENERJİ HAK -SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik
Çalışanları Hak Sendikası)
ENERJİ -İŞ (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu
İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)
UFUK ENERJİ-SEN (Ufuk Enerji ve Madencilik
Hizmetleri Memur Sendikası)
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Üye sayısı
Number of
members
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
960
1,32
DESK
105
0,14
BAĞIMSIZ
65
0,09
CİHAN-SEN
66
0,09
BAĞIMSIZ
20
0,03
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
36.797
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
25.151
TÜRKİYE KAMU SEN
6.466
17,57
KESK
2.981
8,10
15.363
41,75
BASK
70
0,19
HAK-SEN
26
0,07
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
168
0,46
CİHAN-SEN
77
0,21
MEMUR-SEN
68,35
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Kamu Görevlileri
Civil Servants
Hizmet kolu no.
Nu.of ec.act.
2.7 Kamu görevlileri sendikaları ve üye sayıları, 2014 (devam)
Unionization statistics of civil servants, 2014 (continued)
11
Hizmet kolu
Economic activity
Diyanet ve Vakif Hizmetleri
Religious and Foundational Services
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve
Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DİYANET - SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri
Sendikalar ve Konfederasyonu
Membership to Confederation
Sendikası)
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
BAĞ. DİYANETHİZMET-SEN (Bağımsız Diyanet ve
Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
DİVA - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu
Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİN BİR - SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği
Sendikası)
TÜM DİYANET- SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları
Birliği Sendikası)
HAK BİR -SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİN GÖR- SEN (Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf
Çalışanları Sendikası)
Genel Toplam / General Total
Kamu görevlileri
sendikasının unvanı
Name of civil
servants trade unions
Üye sayısı
Number of
members
Sendikalaşma
oranı (%)
Unionization
rate (%)
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
122.427
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
104.245
TÜRKİYE KAMU SEN
18.629
15,22
MEMUR-SEN
71.679
58,55
KESK
711
0,58
BASK
227
0,19
TÜM MEMUR-SEN
7.273
5,94
DESK
4.887
3,99
BAĞIMSIZ
514
0,42
BAĞIMSIZ
288
0,24
BAĞIMSIZ
37
0,03
85,15
Toplam kamu görevlisi
Number of total civil servants
2.270.558
Sendika üyesi kamu görevlisi
Number of unionized civil servants
1.589.964
70,03
Not :
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
2- Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
3- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
86
Kamu Görevlileri
Civil Servants
2.8 Yıllara göre kamu görevlileri ve üye sayıları, 2010-2014
Civil servants and union members by years, 2010-2014
Yıl
Year
Kamu görevlisi sayısı (*)
Number of total civil
servants
Sendika üyesi kamu
görevlisi sayısı
Number of unionized
civil servants
Sendikalaşma oranı
Unionization rate
%
2010
1.767.737
1.023.362
57,89
2011
1.874.543
1.195.102
63,75
2012
2.017.978
1.375.661
68,17
2013
2.134.638
1.468.021
68,77
2014
2.270.558
1.589.964
70,03
(*):
1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. nci maddesinde belirtilen kamu görevlilerini kapsamaz.
4688 Public Servants Trade Unions Act does not apply to public officials mentioned in Article 15.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
The total number of the public officials have been formed according to the notifications of the public institutions and
organizations.
87
2.8 Yıllara göre sendikalaşma oranları, 2010-2014
Unionization rate by years, 2010-2014
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
31
20
8
7
7
5
9
11
6
9
Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
Education instruction and science
Sağlık ve sosyal hizmetler
Health and social services
Yerel yönetim hizmetleri
Municipal services
Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
Printing publishing and communication
Kültür ve sanat hizmetleri
Culture and art
Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
Public works, construction and rural services
Ulaştırma hizmetleri
Transportation
Tarım ve ormancılık hizmetleri
Agriculture and Forestry
Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
Energy, industry and mining
Diyanet ve vakıf hizmetleri
Religious and foundational services
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
131
18
Toplam / Total
Başkan
Chairman
Yönetim kurulu
Managing committee
Denetim kurulu
Supervisory committee
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1
29
30
4
1
2
4
1
4
2
0
187
115
54
44
39
39
60
63
50
61
829
33
21
8
7
7
5
9
11
7
9
136
90
13
117
19
919
61
52
67
61
43
41
45
58
145
216
130
439
29
27
35
29
21
17
29
28
60
97
67
61
1
5
1
0
2
4
0
1
16
23
8
500
30
32
36
29
23
21
29
29
76
120
75
439
30
31
31
28
22
20
27
28
59
100
63
67
0
3
5
1
2
1
2
5
16
18
14
506
30
34
36
29
24
21
29
33
75
118
77
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
Office banking and insurance
Hizmet kolunun adı
Economic activity
1
Hizmet kolu no
Nu.of ec.act.
2.9 Hizmet kolları ve cinsiyete göre kamu görevlileri sendikalarının zorunlu organlarında görev alanlar, 2014
Distribution of the officials in charge at the mandotory bodies of the civil servants unions by economic activity and sex, 2014
Kamu Görevlileri
Civil Servants
88
89
1
0
1
CİHAN-SEN
9
0
1
TÜM MEMUR-SEN
Toplam / Total
0
0
1
BİRLEŞİK KAMU-SEN
1
0
1
BASK
DESK
0
1
MEMUR - SEN
0
0
1
TÜRKİYE KAMU-SEN
1
1
1
KESK
HAK-SEN
Kadın
Female
Erkek
Male
Konfederasyon
Confederation
Başkan
Chairman
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Toplam
Total
71
7
10
8
8
8
9
7
10
4
Erkek
Male
6
0
0
0
1
1
1
0
0
3
Kadın
Female
77
7
10
8
9
9
10
7
10
7
Toplam
Total
Yönetim kurulu
Managing committee
35
5
3
4
5
2
3
5
5
3
Erkek
Male
4
0
0
1
0
1
0
0
0
2
Kadın
Female
39
5
3
5
5
3
3
5
5
5
Toplam
Total
Denetim kurulu
Supervisory committee
2.10 Cinsiyete göre kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarınının zorunlu organlarında görev alanlar, 2014
Officials appointed to the statutory organs of civil servants' confederations by sex, 2014
35
5
3
5
5
2
3
4
5
3
Erkek
Male
4
0
0
0
0
1
0
1
0
2
Kadın
Female
39
5
3
5
5
3
3
5
5
5
Toplam
Total
Disiplin kurulu
Diciplinary committee
Kamu Görevlileri
Civil Servants
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
90
İş Teftişleri
İş Teftişleri
Labour Inspections
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Grafik
Graph
3.1 İş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014
102 3.1 Occupational health and safety inspections, 2014
3.3 İşin yürütümü teftişleri, 2014
102 3.3 Administrative Inspections, 2014
3.6.1 Cinsiyete göre incelenen iş kazaları, 2014 110 3.6.1 Investigation occupational injuries by sex,
2014
3.6.2 İncelenen iş kazalarının sonuçları, 2014
110 3.6.2 Result of investigation occupational injuries, 2014
Tablo
Table
3.1 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş
sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014
94
3.1 Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated
provinces, 2014
3.2 İşkollarına göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014
98
3.2 Occupational health and safety inspections
by economic activity, 2014
3.3 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin 99 3.3 Administrative Inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014
yürütümü teftişleri, 2014
3.4 İşkollarına göre işin yürütümü teftişleri, 103 3.4 Administrative inspections by economic ac2014
tivity, 2014
3.5 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre in- 105 3.5 Investigation occupational injuries by group
celenen iş kazaları, 2014
presidencies and affiliated provinces, 2014
3.6 İş kollarına göre incelenen iş kazaları, 108 3.6 Investigation occupational injuries by eco2014
nomic activity, 2014
3.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 111 3.7 Investigation occupational injuries by economic activity, 2014
2014
3.8 İlgili kanunlara göre önerilen idari para 113 3.8 Adminstrative fine by related laws, 2014
cezaları, 2014
civil servants’ confederations by sex, 2014
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
92
İş Teftişleri
Labour Inspections
Açıklama
Explanation
Teftiş Türleri: Çalışma hayatına ilişkin teftiş, denetim ve incelemeler “Programlı” ve “Programdışı”
teftiş türlerinde yapılır.
Types of Inspection: Inspection, auditing and examinations in relation to labor life, are carried out
as “Scheduled” and “Unscheduled” Inspections.
Programlı Teftiş: Programlı teftişler, çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlenen alanlarda veya
sektörlerde yahut özel bir risk grubu hedeflenerek
belirlenen işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuat hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulamalarının denetlenmesi amacıyla ve hedefler
koyularak gerçekleştirilen teftişlerdir.
Scheduled Inspection:The scheduled inspections
are those which are performed towards a number of predetermined targets, for the purpose of
checking enforcement of either the whole or any
particular group of the legislative provisions that
deal with working life at workplaces, which are
identified in a given area or sector of engagement
as a result of an assessment and prioritisation of
problems in working life, or, alternately, with focus
of interest laid upon a particular group of risks inherent therewith.
Programdışı Teftiş: İncelemelerden oluşan program dışı teftişler ise programlı teftişler dışında
kalan güvenlik raporu incelemesi ve ihbar, şikâyet
vb. talepler üzerine veya Kurul Başkanlığına intikal
ettirilen evraklardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanların teftiş programına alınması sonucu
gerçekleştirilen teftişlerdir.
Unscheduled Inspection: The unscheduled inspections composed of reviews, on the other hand,
define a broadened array of inspections that are
performed on an incoming demand, such as an
informant’s notification or filing of a grievance and
reviews of report on occupational safety and/or
as a result of inclusion of those among incoming
paperwork raised to the attention of the Board,
which can be qualified as coherent with the inspection services being offered, in the schedule of
inspections, but in any case, outside the scope of
scheduled inspections.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
94
95
Adana
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Elazığ
Gaziantep
Hatay
K.Maraş
Kilis
Malatya
Mardin
Mersin
Niğde
Osmaniye
Ş.Urfa
Toplam/Total
Ankara
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Ağrı
Bartın
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Bolu
Çankırı
Çorum
Düzce
Erzincan
131
2
1
12
22
74
57
4
0
2
1
80
5
27
7
425
194
0
9
98
0
0
0
8
0
0
0
29
3
6
0
0
14
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
2
0
2
1
25
99
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
3
3
4
5
28
10
12
2
7
2
19
12
8
2
152
183
4
11
92
1
4
3
8
0
0
0
16
3
6
47
5
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Grup
Programlı
Başkanlıkları
teftiş
Meslek
Talebe ilişkin
Çalışma
İş kazası
Group
Scheduled
hastalığı
inceleme
yasağı
Presidencies inspections Occupational Occupational
Made on
Employment
injuries
disease
demand
restrictions
44
0
0
0
1
1
0
8
0
0
0
70
1
1
0
126
311
11
0
78
0
2
0
15
0
0
0
10
2
13
25
4
53
0
0
0
0
25
0
8
0
1
0
81
0
0
0
168
549
24
9
150
0
6
0
16
0
0
0
30
1
22
44
5
278
5
4
18
29
130
68
34
2
10
3
252
18
38
10
899
1.339
42
29
422
1
12
3
49
0
0
0
85
10
49
116
14
İşin
Toplam
Durdurulması
teftiş
Cessation
Total
Diğer (*)
of work
inspections
Other
14.098
513
633
3.180
1.603
8.231
12.361
6.526
230
3.261
59
10.184
1.232
5.343
1.017
68.471
46.874
605
2.094
20.094
27
119
554
7.498
0
0
0
6.310
716
2.929
6.784
1.528
2.810
154
33
340
13
300
336
404
46
1.715
2
729
71
556
424
7.933
5.912
50
49
4.901
0
0
12
1.068
0
0
0
1.561
44
233
2.618
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.908
667
666
3.520
1.616
8.531
12.697
6.930
276
4.976
61
10.914
1.303
5.899
1.441
76.405
52.786
655
2.143
24.996
27
119
566
8.568
0
0
0
7.871
760
3.166
9.402
1.585
43
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
47
10
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
36
66
0
4
83
14
0
12
0
89
0
32
0
362
124
1
3
49
0
0
0
0
0
0
0
3
0
17
2
0
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Apprentice
Intern
Kadın Genç Çocuk number of
Female Young Child employees
İşçi sayıları
Number of employees
Erkek
Male
3.1 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014
Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Erzurum
Eskişehir
Gümüşhane
Giresun
Hakkari
Iğdır
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Muş
Nevşehir
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Sinop
Sivas
Siirt
Şırnak
Tokat
Trabzon
Tunceli
Van
Yozgat
Zonguldak
Toplam/Total
0
21
1
1
0
0
26
18
0
8
312
2
0
194
70
0
4
0
1
37
24
0
1
0
0
0
11
0
0
4
117
1.199
1
4
1
1
0
0
2
3
1
2
3
0
2
7
5
0
1
2
1
4
2
0
0
0
1
2
1
0
0
1
4
160
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
56
4
6
0
0
22
18
0
5
60
9
16
63
62
0
15
8
6
44
30
4
18
4
3
5
18
0
0
6
39
912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
25
0
12
0
0
4
15
1
11
93
2
7
98
98
1
21
15
2
32
45
2
22
0
0
0
32
0
0
0
33
1.056
20
71
0
0
0
0
1
31
0
22
197
0
28
178
159
1
52
26
7
37
101
4
19
0
0
0
59
0
0
8
63
1.940
Erkek
Male
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.679
15.521
1.479
1.285
0
0
9.846
4.878
73
1.314
43.181
4.608
1.071
67.031
9.760
12
1.313
1.429
2.360
31.306
5.263
686
2.367
443
303
253
5.809
0
0
875
55.381
383.170
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
17
0
0
15
25
0
0
0
0
238
3
0
9
0
0
0
0
0
0
0
225
674
0
156
0
0
0
0
6
0
0
0
222
15
0
104
3
0
0
0
9
485
26
0
0
0
0
0
11
0
0
0
301
1.537
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Kadın Genç Çocuk number of Apprentice Intern
Female Young Child employees
İşçi sayıları
Number of employees
44
1.935
744
177 12.872 2.649
6
1.476
3
20
1.274
11
0
0
0
0
0
0
56
9.100
746
85
4.833
45
2
71
2
48
1.283
31
665 40.054 3.062
14
4.205
403
53
1.059
12
540 60.010 7.021
394
9.225
533
2
12
0
93
1.301
12
51
1.023
406
17
2.324
36
154 28.371 2.935
202
4.879
384
10
436
250
60
1.944
423
4
443
0
4
300
3
7
243
10
121
4.563 1.246
0
0
0
0
0
0
19
866
9
256 53.348 2.033
5.275 343.582 39.514
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Grup
Programlı
İşin
Toplam
Başkanlıkları
teftiş
Durdurulması
teftiş
Meslek
Talebe ilişkin
Çalışma
İş kazası
Group
Scheduled
Cessation
Total
hastalığı
inceleme
yasağı
Diğer (*)
Presidencies inspections Occupational Occupational
of
work
inspections
Made on
Employment
Other
injuries
disease
demand
restrictions
3.1 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014 (devam)
Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014 (continued)
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
96
97
49
4
2
0
5
1
61
35
0
0
6
41
42
0
9
3
1
1
14
4
2
76
363
737
22
89
27
149
18
1.042
608
69
67
368
1.112
624
15
110
86
169
40
139
97
29
1.309
5.087
32
0
0
1
0
13
0
14
5
0
0
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2.457
Talebe
ilişkin
inceleme
Made on
demand
206
24
15
7
48
20
320
438
3
2
55
498
368
15
27
22
18
29
55
36
5
575
5
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.185
202
2
0
2
5
1
212
551
15
2
12
580
62
7
25
5
29
1
43
26
13
211
4.045
417
9
3
4
15
8
456
951
40
8
38
1.037
154
10
45
5
41
17
85
68
19
444
100.508
5.860
11.681
5.582
31.737
10.509
165.877
106.180
3.687
4.900
43.139
157.906
86.007
1.828
9.241
4.598
10.255
3.356
80.561
7.627
4.244
207.717
Erkek
Male
31.367
1.508
1.812
812
2.587
619
38.705
26.829
55
1.489
15.416
43.789
15.653
83
1.373
281
1.447
709
6.771
668
778
27.763
Kadın
Female
227
31
0
0
0
2
0
33
26
0
0
29
55
58
0
3
0
3
0
0
0
0
64
131.906
7.368
13.493
6.394
34.326
11.128
204.615
133.035
3.742
6.389
58.584
201.750
101.718
1.911
10.617
4.879
11.705
4.065
87.332
8.295
5.022
235.544
0 1.101.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.860
4.837
382 1.159
0
11
11
165
0
0
9
20
34
128
436 1.483
44
261
0
0
0
95
7
148
51
504
428
593
0
0
60
37
2
0
116
108
0
0
26
192
0
0
20
21
652
951
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Genç Çocuk number of Apprentice Intern
Young Child employees
İşçi sayıları
Number of employees
14.174 943.553 157.704
1.612
61
110
40
235
48
2.106
2.588
127
79
479
3.273
1.256
47
216
121
258
88
336
231
68
2.621
İşin
Toplam
Durdurulması
teftiş
Çalışma
Cessation
Total
yasağı
Diğer (*)
of work
inspections
Employment
Other
restrictions
(*) Diğer : 6356 sayılı Kanun ile ilgili incelemeler ile Altişveren vb. konulara ilişkin incelemeleri kapsamaktadır.
Bursa
Balıkesir
Bilecik
Çanakkale
Kütahya
Yalova
Toplam/Total
İstanbul
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Toplam/Total
İzmir
Afyon
Aydın
Burdur
Denizli
Isparta
Manisa
Muğla
Uşak
Toplam/Total
Genel toplam
General total
Grup
Programlı
Başkanlıkları
teftiş
Meslek
İş kazası
Group
Scheduled
hastalığı
Presidencies inspections Occupational Occupational
injuries
disease
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
3.1 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014 (devam)
Occupational health and safety inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014 (continued)
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
777
607
371
235
0
4
0
17
Avcılık, Balıkçılık,
Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries,
agriculture and forestry
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and stone
quarries
Petrol, Kimya, Lastik,
Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals,
rubber, plastics and
medicine
Dokuma, Hazır
Giyim ve Deri
Textile, ready-made
clothing and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and published
materials and
journalism
Banka, Finans ve
Sigorta
Banking, finance and
insurance
Ticaret, Büro, Eğitim
ve Güzel Sanatlar
Commerce, office,
education and fine arts
İşkolu no.
Number of ec. act.
1
2
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
3
4
5
6
7
8
9
10
3
60
İşkolu
Economic activity
14
0
2
1
16
9
27
31
12
6
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
135
2
23
9
92
182
167
185
109
10
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Programlı
Talebe
teftiş
Meslek
Çalışma
İş kazası
ilişkin
Scheduled
hastalığı
yasağı
Occupational
inceleme
inspections
Occupational
Employment
injuries
Made on
disease
restrictions
demand
İşin
Durdurulması
Cessation
of work
0
2
308
18
4
9
0
2
0
3
Diğer (*)
Other
1
10
86
18
35
14
1
1
2
20
3.2 İşkollarına göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014
Occupational health and safety inspections by economic activity, 2014
189
4
32
11
366
601
838
1.391
136
77
Toplam
teftiş sayısı
Total
number of
inspections
12.663
1.428
936
1.540
33.372
76.012
48.294
184.447
17.110
3.771
Erkek
Male
7.480
1.015
363
1.954
3.865
39.368
11.393
2.430
8.231
982
Kadın
Female
0
0
0
0
64
31
5
0
29
0
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çocuk
Child
20.143
2.443
1.299
3.494
37.301
115.411
59.692
186.877
25.370
4.753
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
2
0
0
0
3
541
49
0
82
0
Çırak
Apprentice
61
0
20
3
175
453
436
300
88
13
Stajyer
Intern
İş Teftişleri
Labour Inspections
98
99
1.057
0
2
4
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz
Taşımacılığı, Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse
and storage
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Health and social
services
Konaklama ve Eğlence
İşleri
Accommodation and
entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
13
14
15
16
17
18
19
20
5.087
0
124
4
61
363
11
5
10
3
11
10
7
77
97
14
32
0
0
0
5
1
0
0
2
9
11
2.457
78
33
77
56
62
63
40
608
439
87
5
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
(*) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements)
Genel toplam
General total
1.482
Metal
Metal
12
279
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
11
2.185
8
6
5
8
6
2
7
1.878
70
7
4.045
2
1
1
0
4
2
0
3.653
29
7
8.258
9.444
11.098
13.245
15.076
15.199
14.379
166.188
275.676
35.417
Erkek
Male
2.404
2.325
4.026
19.684
1.505
2.544
918
3.619
38.296
5.302
Kadın
Female
227
1
0
0
6
0
0
6
2
81
2
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
14.174 943.553 157.704
103
47
93
72
208
81
115
7.278
2.127
405
Toplam
İşin
teftiş sayısı
Durdurulması
Çalışma
Total
Cessation
yasağı
Diğer (*)
number of
of
work
Employment
Other
inspections
restrictions
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
Programlı
Talebe
teftiş
Meslek
İş kazası
ilişkin
Scheduled
hastalığı
inspections Occupational Occupational inceleme
injuries
Made on
disease
demand
İşkolu
Economic activity
İşkolu no.
Number of ec. act.
3.2 İşkollarına göre iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014 (devam)
Occupational health and safety inspections by economic activity, 2014 (continued)
10.663
11.769
15.124
32.935
16.581
17.743
15.303
169.809
314.053
40.721
0 1.101.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çocuk
Child
1.860
0
0
0
0
1
0
5
2
1.037
138
4.837
12
14
44
129
74
0
51
123
2.638
203
Toplam
işçi sayısı
Çırak
Stajyer
Total
Apprentice Intern
number of
employees
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Hatay
13
25
19
0
0
7
Niğde
Osmaniye
3
12
164
0
3
0
Antalya
Ardahan
Artvin
Ağrı
42
15
59
0
0
Düzce
Erzincan
15
22
17
Çorum
3
0
5
Çankırı
Bolu
2
0
0
Bingöl
Bitlis
2
2
0
Bartın
Bayburt
6
0
309
8
12
0
18
Aksaray
264
283
Ankara
Amasya
568
214
7
Toplam / Total
Ş.Urfa
65
0
35
Mardin
Mersin
46
0
0
Kilis
9
49
44
0
Malatya
K.Maraş
27
23
9
Gaziantep
129
0
5
Batman
Diyarbakır
66
1
10
11
Elazığ
12
54
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
118
0
0
58
31
0
1
1
3
0
2
3
0
2
17
0
0
0
0
Yabancı
Şahsi
çalışma izni
inceleme
Work
Personal
permits of
reviews
non-residents
116
2
Adana
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
Adıyaman
Grup
Başkanlıkları
Group
Presidencies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
18
16
1
0
0
0
0
0
1
1
0
13
Toplu işten
çıkarma
Massive
layoffs
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
8
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altişveren
Sub-employer
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
2
0
1
6
12
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
3
0
0
3
İşkolu
incelemesi
Branch
reviews
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kısa çalışma
Short-term
employment
Zorunlu
istihdam
Mandatory
employment
3.3 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin yürütümü teftişleri, 2014
Administrative inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014
3
35
15
2
18
2
1
0
3
4
1
0
157
5
13
110
104
0
1
4
25
6
11
0
2
5
5
0
2
1
2
40
Erkek
Male
19
95
54
5
77
7
6
3
18
7
11
0
757
31
26
747
951
28
28
19
129
13
60
13
47
84
231
32
20
2
25
13.937
406
143
530
1.142
123
2.292
66
672
1.086
2.034
1.507
985
4
280
2.667
1.695
10.086
3.180
790
4.494
506
191
27
1.686
349
428
0
47.117
1.891
1.797
1.173
4.610
1.811
279
3.041
20
66
1
685
9
15
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
20.518
0
2
0
17
23
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
0
1
0
0
0
Genç
Young
486
725
88.076 23.602
84.975
3.219
4.563
1.162
9.303
640
5.004
436
7.885
11.928
17.941
4.386
4.528
290
1.624
Kadın
Female
İşçi sayıları
Number of employees
220 12.066
Toplam
teftiş sayısı
Diğer
Total
inceleme number of
Other
inspections
reviews
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çocuk
Child
2.868
14.698
4.991
1.069
7.536
526
257
28
2.371
358
443
0
67.835
2.379
2.522
111.695
98.935
3.625
4.706
1.692
10.447
763
7.296
502
8.557
13.014
19.995
5.893
5.514
294
1.904
14.733
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
0
Çırak
Apprentice
14
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
2
27
0
943
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İş Teftişleri
Labour Inspections
100
101
8
0
0
9
Van
Yozgat
Toplam / Total
926
10
19
0
Zonguldak
0
23
Trabzon
Tunceli
1
1.604
48
17
0
13
Şırnak
0
31
13
56
76
7
56
10
2
87
134
15
8
94
16
2
19
10
Tokat
8
0
17
Sivas
62
Samsun
Sinop
Siirt
12
Sakarya
2
3
Nevşehir
3
0
Ordu
77
Konya
Muş
Rize
0
109
0
Kırıkkale
Kırşehir
18
Kocaeli
23
Kastamonu
Kayseri
4
0
Karaman
Kars
1
0
7
Iğdır
Karabük
5
0
6
0
Giresun
Hakkari
2
0
68
192
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
Yabancı
Şahsi
çalışma izni
inceleme
Work
Personal
permits of
reviews
non-residents
25
0
Gümüşhane
0
28
Erzurum
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
Eskişehir
Grup
Başkanlıkları
Group
Presidencies
34
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Toplu işten
çıkarma
Massive
layoffs
38
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
43
2
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
0
0
0
3
8
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
3
İşkolu
Altişveren
incelemesi
Sub-employer
Branch
reviews
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zorunlu
istihdam
Mandatory
employment
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kısa çalışma
Short-term
employment
723
14
0
5
3
10
3
4
3
13
5
16
31
0
11
4
4
50
29
7
6
31
6
0
19
17
0
0
2
0
40
21
7.994
2.535
1.055
105
3.349
1.414
136
29
3.785
1.877
5.911
6.464
86
4.683
594
130
11.778
33.745
2.862
1.227
24.663
2.109
65
6.113
2.483
11
0
429
295
17.598
3.527
Erkek
Male
2.572
184
212
3
1.542
279
5
5
1.215
663
3.709
1.409
10
3.662
148
107
2.233
7.710
140
344
3.771
312
25
5.274
1.621
1
0
113
14
4.284
1.285
Kadın
Female
248
0
0
0
0
0
3
0
0
24
2
2
0
0
13
4
0
17
1
0
0
3
9
0
6
0
0
0
0
0
0
0
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
3.562 309.365 99.893
39
19
15
3
82
34
5
3
57
36
136
119
10
73
17
6
220
303
22
15
144
47
3
43
34
1
0
13
2
146
52
Toplam
teftiş sayısı
Diğer
Total
inceleme number of
Other
inspections
reviews
3.3 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin yürütümü teftişleri, 2014 (devam)
Administrative inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014 (continued)
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çocuk
Child
0
0
5
0
0
0
0
0
0
2
0
409.564 1.327
10.566
2.719
1.267
108
4.891
1.696
141
34
5.024
2.542
9.622
0
40
7.873
2
0
0
13
7
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
0
0
Çırak
Apprentice
96
8.358
746
237
14.028
41.456
3.002
1.571
28.437
2.430
90
11.393
4.104
12
0
542
309
21.882
4.812
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
21
15
Tekirdağ
602
4.104
599
2.280
31
103
64
15
64
0
617
88
0
10
1
1
23
0
3
0
50
246
0
0
6
240
60
0
0
0
148
5
0
0
3
0
1
0
0
0
1
34
1
0
0
33
59
0
2
1
0
52
4
Toplu işten
çıkarma
Massive
layoffs
56
3
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
0
0
0
4
5
0
1
0
0
2
2
101
8
0
0
0
1
2
1
0
0
4
23
1
1
0
21
15
0
0
0
1
13
1
İşkolu
Altişveren
incelemesi
Sub-employer
Branch
reviews
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kısa çalışma
Short-term
employment
Zorunlu
istihdam
Mandatory
employment
(*) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements)
Toplam / Total
Genel toplam
General total
2
9
Uşak
73
Denizli
Isparta
79
41
Burdur
54
44
22
Aydın
Manisa
7
70
Muğla
247
249
İzmir
Afyon
27
873
97
8
333
Toplam / Total
10
Kırklareli
23
745
3
305
Edirne
İstanbul
11
457
4
208
14
Kütahya
Yalova
26
21
Yabancı
Şahsi
çalışma izni
inceleme
Work
Personal
permits of
reviews
non-residents
279
59
99
1
Toplam / Total
21
13
Bilecik
122
34
Programlı
teftiş
Scheduled
inspections
Çanakkale
Bursa
Balıkesir
Grup
Başkanlıkları
Group
Presidencies
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
1.848
534
18
83
68
26
67
7
28
25
212
402
70
5
12
315
85
1
14
11
0
52
7
72.215
1.455
5.582
3.369
2.671
51.835
7.303
Erkek
Male
28.070
191
963
772
1.049
21.760
3.335
Kadın
Female
18.014
1.101
1.208
9.677
330
514
33.800
806
9.157 786.702 289.223
1.840 114.813
1.559
3.114
10.787
51
5.864
35.738
1.234
4.844
544
1.413
1.683
14.298
251
4.455
10.993
2.712
4.057
5.817
38.695
215
54
210
56
118
122
763
1.915 205.334 113.523
184
24
44
944
419
6
4
4
1
13
1
1
23
366
236
30
0
0
206
18
0
7
0
0
11
0
Genç
Young
İşçi sayıları
Number of employees
1.663 185.011 103.002
889
16
52
51
43
579
148
Toplam
teftiş sayısı
Diğer
Total
inceleme number of
Other
inspections
reviews
3.3 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre işin yürütümü teftişleri, 2014 (devam)
Administrative inspections by group presidencies and affiliated provinces, 2014 (continued)
149.036
2.372
13.905
41.606
5.690
15.851
3.257
5.471
7.523
53.361
319.093
27.721
1.431
1.722
288.219
100.303
1.646
6.552
4.141
3.720
73.606
10.638
62
0
0
46
0
1
0
0
0
15
10
0
0
0
10
93
15
36
0
0
42
0
Çırak
Apprentice
62 1.076.931 1.493
4
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çocuk
Child
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
employees
İş Teftişleri
Labour Inspections
102
İş Teftişleri
Labour Inspections
3.1 İş sağlığı ve güvenliği teftişleri, 2014
Occupational health and safety inspections, 2014
İdari Tedbir Raporu
Cessation
Genel
teftiş of work
28,54%
General inspections
2776
10,4
371
1,4
Çalışma yasağı
Employment restrictions
0,04%
Kontrol teftişi
Follow-up inspections
İnceleme teftişi
Investigations
Diğer (*)
Other
15,42%
88,2
Talebe ilişkin inceleme
Made on demand
23309
99,4
17,33%
İş kanunları
Labour laws
2821 ve 2822 kanunları-laws
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
142
35,57%
0,6
Programlı teftiş
Scheduled inspections
35,89%
Meslek hastalığı
Occupational diseases
0,22%
103
İş kazası
Occupational injuries
2,56%
3.3 İşin yürütümü teftişleri, 2014
Administrative Inspections, 2014
Şahsi inceleme
Personal reviews
44,82%
Programlı teftiş
Scheduled inspections
24,90%
Yabancı çalışma izni
Work permits of nonresidents
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
75,1%
6,74%
Toplu işten çıkarma
Massive layoffs
1,62%
Diğer inceleme
Other reviews
20,18%
Kısa çalışma
Short -term employment
0,02%
Zorunlu İstihdam
Mandatory employment
0,01%
Altişveren
Sub-employer
0,61%
İşkolu incelemesi
Branch reviews
1,10%
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
İşkolu no.
Number of ec. act.
Avcılık, Balıkçılık,
Tarım ve Ormancılık
Hunting and fisheries,
agriculture and forestry
Gıda Sanayii
Food industry
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and stone
quarries
Petrol, Kimya, Lastik,
Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals,
rubber, plastics and
medicine
Dokuma, Hazır Giyim
ve Deri
Textile, ready-made
clothing and leather
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and published
materials and
journalism
Banka, Finans ve
Sigorta
Banking, finance and
insurance
Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar
Commerce, office,
education and fine arts
İşkolu
Economic Activity
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
40
251
101
215
317
72
42
18
29
760
211
262
291
65
0
0
0
0
16
8
177
1
2
4
8
59
18
6
21
19
19
4
1
1
6
26
4
5
12
0
4
1
0
1
0
1
7
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
2
4
4
4
0
1
0
17
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
287
13
14
20
48
169
85
72
81
20
Erkek
Male
5.364
3.992
1.747
8.460
414
7.843
2.957
1.272 53.918 40.435
64 54.708 46.804
36
68
138 25.979
576 53.741 36.730
399 28.104
478 55.444
633 40.870 17.038
9.428
21
0
0
0
0
63
6
28
391
114
0
0
0
0
0
4
0
0
0
5
23
0
4
0
Çırak
Apprentice
94.374
101.512
2.161
16.303
28.936
20
924
0
0
10
90.538 306
33.474
59.464
58.299
28.470
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
Kadın Genç Çocuk
employees
Female Young Child
İşçi sayıları
Number of employees
291 18.923
Toplam
Programlı
teftiş sayısı
teftiş
Total
Yabancı
Toplu
Scheduled
Şahsi
İşkolu
Zorunlu
Diğer
number of
çalışma izni
işten
Kısa çalışma
inspections inceleme
Altişveren
incelemesi
istihdam
inceleme
inspections
Work permits çıkarma
Short-term
Personal
Sub-employer
Branch
Mandatory
Other
of nonMassive
employment
reviews
reviews
employment
reviews
residents
layoffs
3.4 İşkollarına göre işin yürütümü teftişleri, 2014
Administrative inspections by economic activity,2014
İş Teftişleri
Labour Inspections
104
117
87
8
9
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz
Taşımacılığı, Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse and storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
Konaklama ve Eğlence
İşleri
Accommodation and
entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
13
14
15
16
17
18
19
20
2.280
177
3
18
4
4.104
407
279
387
213
39
192
72
266
327
77
617
60
2
135
49
2
8
1
24
21
0
148
11
1
1
4
2
7
4
20
18
2
56
5
0
3
6
0
7
3
4
10
2
(*) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements)
Genel toplam
General total
684
Metal
Metal
12
320
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
11
101
21
2
3
15
4
3
3
2
9
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1.848
171
120
194
111
18
90
41
123
141
30
51.874
47.059
44.541
26.237
16.030
67.108
35.145
30.936
95.663
30.215
Erkek
Male
15.634
10.553
16.395
34.336
1.102
12.879
3.219
2.463
17.154
4.483
Kadın
Female
944
2
0
41
1
0
188
0
17
3
69
67.510
57.612
60.978
60.626
17.132
80.175
38.364
33.416
112.820
34.767
8
0
37
11
15
0
0
10
107
18
Çırak
Apprentice
62 1.076.931 1.493
0
0
1
52
0
0
0
0
0
0
Toplam
işçi sayısı
Total
number of
Genç Çocuk
employees
Young Child
İşçi sayıları
Number of employees
9.157 786.702 289.223
684
412
901
486
182
991
127
457
530
432
Toplam
Programlı
teftiş sayısı
teftiş
Total
Yabancı
Toplu
Scheduled Şahsi inİşkolu
Zorunlu
Kısa
Diğer
number of
çalışma izni
işten
Altişveren
inspections celeme
incelemesi
istihdam
çalışma
inceleme
inspections
Work permits çıkarma
SubPersonal
Branch
Mandatory Short-term
Other
of nonMassive employer
reviews
reviews
employment employment reviews
residents
layoffs
İşkolu
Economic Activity
Programdışı teftiş
Unscheduled inspection
105
İşkolu no.
Number of ec. act.
3.4 İşkollarına göre işin yürütümü teftişleri, 2014 (devam)
Administrative inspections by economic activity, 2014 (continued)
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Teftişleri
Labour Inspections
3.5 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre incelenen iş kazaları, 2014
Investigation occupational injuries by group presidencies and affiliated provinces, 2014
Grup Başkanlıkları
Group Presidencies
İş kazası sayısı
Number of occupational
injuries
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv kaybı
Loss of limb
14
12
11
2
Adıyaman
0
0
0
0
Batman
0
0
0
0
Diyarbakır
2
1
4
0
Elazığ
1
1
0
0
Gaziantep
1
1
0
0
Hatay
1
1
0
0
K.Maraş
1
4
0
0
Kilis
0
0
0
0
Malatya
0
0
0
0
Mardin
0
0
0
0
Mersin
2
1
3
1
Niğde
0
0
0
0
Osmaniye
2
1
1
1
Ş.Urfa
1
1
0
0
Toplam / Total
25
23
19
4
Ankara
99
11
63
34
Aksaray
2
0
3
0
Amasya
0
0
0
0
Antalya
3
1
1
4
Ardahan
0
0
0
0
Artvin
0
0
0
0
Ağrı
0
0
0
0
Bartın
2
3
2
0
Bayburt
0
0
0
0
Bingöl
0
0
0
0
Bitlis
0
0
0
0
Bolu
0
0
0
0
Çankırı
1
1
0
0
Çorum
2
1
1
0
Düzce
0
0
0
0
Erzincan
0
0
0
0
Adana
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
106
İş Teftişleri
Labour Inspections
3.5 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre incelenen iş kazaları, 2014 (devam)
Investigation occupational injuries by group presidencies and affiliated provinces, 2014 (continued)
Grup Başkanlıkları
Group Presidencies
107
İş kazası sayısı
Number of occupational
injuries
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
Uzuv kaybı
Loss of limb
Erzurum
1
1
0
0
Eskişehir
4
1
2
1
Gümüşhane
1
0
1
0
Giresun
1
1
6
0
Hakkari
0
0
0
0
Iğdır
0
0
0
0
Karabük
2
1
1
0
Karaman
3
3
0
0
Kars
1
1
0
0
Kastamonu
2
1
1
0
Kayseri
3
0
43
0
Kırıkkale
0
0
0
0
Kırşehir
2
2
0
0
Kocaeli
7
4
2
1
Konya
5
1
10
1
Muş
0
0
0
0
Nevşehir
1
1
0
2
Ordu
2
2
4
1
Rize
1
1
0
0
Sakarya
4
2
7
1
Samsun
2
0
1
1
Siirt
0
0
0
0
Sinop
0
0
0
0
Sivas
0
0
0
0
Şırnak
1
3
0
0
Tokat
2
0
2
0
Trabzon
1
1
0
0
Tunceli
0
0
0
0
Van
0
0
0
0
Yozgat
1
1
0
0
Zonguldak
4
2
10
0
160
46
160
46
Toplam / Total
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Teftişleri
Labour Inspections
3.5 Grup başkanlıkları ve bağlı illere göre incelenen iş kazaları, 2014 (devam)
Investigation occupational injuries by group presidencies and affiliated provinces, 2014 (continued)
Grup Başkanlıkları
Group Presidencies
İş kazası sayısı
Number of occupational
injuries
Kaza sonucu
Result of occupational injuries
Ölüm
Death
Yaralanma
Injured
49
11
77
5
Balıkesir
4
3
4
1
Bilecik
2
0
1
1
Çanakkale
0
0
0
0
Kütahya
5
1
3
1
Yalova
1
0
1
0
Toplam / Total
61
15
86
8
İstanbul
35
32
23
0
Edirne
0
0
0
0
Kırklareli
0
0
0
0
Tekirdağ
6
2
9
1
Toplam / Total
41
34
32
1
İzmir
42
21
54
3
Afyon
0
0
0
0
Aydın
9
5
3
2
Burdur
3
1
1
1
Denizli
1
0
1
0
Isparta
1
0
1
0
Manisa
14
312
124
0
Muğla
4
3
1
0
Uşak
2
1
1
0
Toplam / Total
76
343
186
6
Genel toplam
General total
363
461
483
65
Bursa
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Uzuv kaybı
Loss of limb
108
İş Teftişleri
Labour Inspections
İşkolu no.
Number of ec. act.
3.6 İş kollarına göre incelenen iş kazaları, 2014
Investigation occupational injuries by economic activity, 2014
İşkolu
Economic Activity
İş kazası
sayısı
Number of
occupational
injuries
Kaza geçiren işçi sayısı
Number of worker who have
occupational injuries
Yaş-Age
Kaza sonucu
Result of occupational
injuries
Uzuv
Ölüm Yaralanma kaybı
Kadın Erkek Death Injured
Loss
Female Male
of limb
Cinsiyet-Sex
-18
18+
6
2
4
2
4
2
0
4
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım
ve Ormancılık
Hunting and fisheries
agriculture and forestry
2
Gıda Sanayii
Food industry
12
2
31
14
19
6
26
1
3
Madencilik ve Taş
Ocakları
Mining and stone
quarries
31
0
472
1
471
325
143
4
4
Petrol, Kimya, Lastik,
Plastik ve İlaç
Petroleum, chemicals,
rubber, plastics and
medicine
27
1
40
5
36
6
25
10
5
Dokuma, Hazır Giyim
ve Deri
Textile, ready-made
clothing and leather
9
0
49
1
48
3
44
2
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
16
2
15
1
16
7
6
4
7
İletişim
Communication
1
0
1
1
0
0
1
0
8
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published
materials and journalism
2
0
2
0
2
0
1
1
9
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and
insurance
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
14
5
9
2
10
2
109
Ticaret, Büro, Eğitim
ve Güzel Sanatlar
10
Commerce, office,
education and fine arts
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Teftişleri
Labour Inspections
İşkolu no.
Number of ec. act.
3.6 İş kollarına göre incelenen iş kazaları, 2014 (devam)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2014 (continued)
İşkolu
Economic Activity
İş kazası
sayısı
Number of
occupational
injuries
Kaza geçiren işçi sayısı
Number of worker who have
occupational injuries
Uzuv
Ölüm Yaralanma kaybı
Loss
Kadın Erkek Death Injured
18+
Female Male
of limb
Yaş-Age
-18
Kaza sonucu
Result of occupational
injuries
Cinsiyet-Sex
11
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
14
0
20
0
20
7
11
2
12
Metal
Metal
97
6
147
42
111
17
112
24
13
İnşaat
Construction
77
3
122
1
124
59
57
9
14
Enerji
Energy
7
0
7
0
7
5
2
0
15
Taşımacılık
Transport
10
0
10
2
8
3
7
0
Gemi Yapımı ve Deniz
Taşımacılığı, Ardiye
ve Antrepoculuk
16
Shipbuilding and maritime
transportation, warehouse
and storage
11
0
23
5
18
8
15
0
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
3
0
3
1
2
2
1
0
10
1
9
1
9
1
8
1
5
0
10
0
10
4
6
0
11
0
13
2
11
4
8
1
363
17
992
84
925
461
483
65
17
Konaklama ve Eğlence İşleri
18
Accommodation and
entertainment
19
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
20
Genel İşler
General affairs
Toplam
Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
110
İş Teftişleri
Labour Inspections
3.6.1 Cinsiyete göre incelenen iş kazaları, 2014
Investigation occupational injuries by sex, 2014
111
3.6.2 İncelenen iş kazalarının sonuçları, 2014
Result of investigation occupational injuries, 2014
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
2
0
0
0
2
Ağaç ve Kağıt
Wood and paper
İletişim
Communication
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Printed and published materials
and journalism
Banka, Finans ve Sigorta
Banking, finance and insurance
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel
Sanatlar
Commerce, office, education
and fine arts
7
8
9
10
0
0
0
0
0
2
0
6
5
0
2
Madencilik ve Taş Ocakları
Mining and stone quarries
3
0
0
0
3
Gıda Sanayii
Food industry
2
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum, chemicals, rubber, plastics and medicine
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Textile, ready-made clothing and
leather
1
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık
Hunting and fisheries, agriculture
and forestry
1
4
0
İşkolu
Economic Activity
İşkolu no. Number of ec. act.
Taşıt kazaları
Transportation accidents
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
5
0
1
1
1
1
1
1
2
0
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
1
0
1
0
8
2
9
3
2
3
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
0
0
0
0
1
2
6
2
2
0
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz
kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme
temperatures
1
0
0
0
2
0
0
16
1
0
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
3
0
0
0
1
0
5
5
1
3
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması,
ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by
objects excluding falling objects
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından
ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim
kaçması
Contamination of the part of body with a
foreign object
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri, zehirli
hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous
insect
3.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2014
Investigation occupational injuries by economic activity, 2014
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama
komplikasyonları
Treatment accident and vaccination
complications
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an
earlier accident
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri
gelen trravmalar
Trauma due to battle operation
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas
etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful
substances or radiations
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere
classified
14
0
2
1
16
9
27
31
12
6
Toplam
Total
Labour Inspections
İş Teftişleri
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Toplam
Total
0
2
0
0
0
0
4
1
0
5
0
0
6
0
0
24
0
5
0
0
81
3
2
1
0
1
2
3
39
12
5
(*): Kazaların oluş nedenleri ILO standartlarına göre düzenlenmiştir.
Type of accidents were arranged to ILO standarts
20
19
18
17
16
15
14
İnşaat
Construction
Enerji
Energy
Taşımacılık
Transport
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı,
Ardiye ve Antrepoculuk
Shipbuilding and maritime transportation, warehouse and storage
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Health and social services
Konaklama ve Eğlence İşleri
Accommodation and entertainment
Savunma ve Güvenlik
Defence and security
Genel İşler
General affairs
1
Metal
Metal
12
13
0
Çimento, Toprak ve Cam
Cement, clay and glass
11
İşkolu
Economic Activity
73
1
0
0
1
1
1
0
4
33
3
21
0
2
0
0
1
0
0
1
4
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
48
4
0
0
0
1
1
0
11
9
2
65
1
0
2
1
2
2
0
8
29
2
21
0
0
0
0
0
0
4
8
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Kazanın oluş nedeni Type of accident (*)
3.7 İncelenen iş kazalarının oluş nedenleri, 2014 (devam)
Investigation occupational injuries by economic activity, 2014 (continued)
İşkolu no. Number of ec. act.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
0
0
1
0
1
0
0
1
2
0
Taşıt kazaları
Transportation accidents
Kaza neticesi zehirlenmeler
Accidental poisoning
Kişilerin düşmesi
Falls of persons
Makinelerin sebep olduğu kazalar
Accident caused by machinery
Patlama sonucu çıkan kazalar
Accident caused by explosion
Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz
kalmak veya temas etmek
Exposure to or contact with extreme
temperatures
Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
Struck by falling objects
Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması,
ezmesi, batması, kesmesi
Stepping on, striking against or struck by
objects excluding falling objects
Elektrik akımından ileri gelen kazalar
Exposure to or contact with electric current
Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından
ileri gelen incinmeler
Injuries due to challenging of the body
Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim
kaçması
Contamination of the part of body with a
foreign object
Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri, zehirli
hayvanların sokması
Biting and kicking by animals, by poisonous insect
Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama
komplikasyonları
Treatment accident and vaccination
complications
Kazaların sonradan meydana çıkan akıbetleri
Late apparanca of a problem because of an
earlier accident
Kaynak yaparken meydana gelen kazalar
Accident while welding
Öldürme ve yaralama
Murder and wound
Savaş, terör ve toplumsal olaylardan ileri gelen
trravmalar
Trauma due to battle operation
Zararlı maddelerle veya radyasyonla temas
etmek veya maruz kalmak
Exposure to or contact with harmful
substances or radiations
Diğer nedenler
Other types of accident, not elsewhere
classified
113
363
11
5
10
3
11
10
7
77
97
14
Toplam
Total
Labour Inspections
İş Teftişleri
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
311.239
1
0
26
0
0
28
33
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
207.200
472.698
22
79
Çorum
Denizli
81.760
58.241
10
457 4.342.327
168.729
0
107.436
0
4.480
199.118
5
Çankırı
Çanakkale
Bursa
0
21
Bartın
623.991
235.244
62
28
Aydın
Balıkesir
86.244
5
Artvin
8.960
1
Ardahan
120 1.213.441
250.880
Antalya
11
488 5.021.342
Ankara
Amasya
0
210.014
0
16
181.440
5.601
902.517
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
17
1
101
İşyeri
Sayısı
Number
of
workplace
İşyeri
Work places
Aksaray
Ağrı
Afyonkarahisar
Adıyaman
Adana
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
0
0
0
0
0
4.075
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
9.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.362
57 122.385
0
0
0
0
0
3
İşyeri
Sayısı
Number
of
workplace
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational
health and safety
130.596
93.267
0
411.562
528.193
526.721
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
351.000
20.644
0
0
141.912
0
0
112.459
171.351
479.379
1.879
0
254.718
239.489
958.770
57 1.318.296
5
1
15
154 1.415.910
25
6
0
0
8
0
0
2
31
42
2
0
81 2.784.346
86 1.440.673
11
8
0
45
12
33
İşyeri
Sayısı
Number
of
workplace
İşin
yürütümü
Administrative aspects
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
3.8 İlgili kanunlara göre önerilen idari para cezaları, 2014
Adminstrative fine by related laws, 2014
0
141.912
0
0
0
20.644
162 1.425.053
0
0
0
0
0
0
0
0
112.459
0
0
0
351.000
0
0
0
0
254.718
958.770
239.489
57 1.318.296
5
1
15
25
6
0
0
8
0
0
2
31
42
171.351
0
1.879
2
479.379
0
0
0
0
83 2.808.708
0
0
130.596
11
0
0
0
0
411.562
93.267
0
0
528.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.188
0
0
0
0
0
9.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 364.155
0
0
0
18 301.879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 132.619
7
0
0
0
0
0
2
31
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
24.137
0
0
0
9.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.129
0
0
19.235
0
0
0
0
0
0
0
47.188
0
0
0
0
0
9.129
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.129
0
0
0
0
0
41 388.292
0
0
0
22 311.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
24 151.854
7
0
0
0
0
0
2
İşyeri
Ceza
Ceza
Ceza
Sayısı
tutarı
Sayı
tutarı
tutarı
Sayı
Sayı
Number
(TL)
Number
(TL)
(TL)
Number
Number
of
Amount
(*)
Amount
Amount
workplace of fine
of fine
of fine
530.796
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
Toplam
Total
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Independent
foreign employee
İşyeri
Work places
İşyeri
Work places
143 1.563.058
8
0
45
12
36
İşyeri
Sayısı
Number
of
workplace
Toplam
Total
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on
Maritime Labour
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
533.794
381.476
303.281
0
593.002
8.960
88.123
519.729
331.883
0
0
249.348
0
4.480
311.577
406.595
336.478
446.689
177 2.179.286
27
6 1.017.011
25
641 6.078.919
58
34
0
0
34
0
1
23
59
107 1.112.499
7
1
227 4.174.003
638 6.631.588
22
24
0
62
13
139 1.442.442
Sayı
Number
(**)
Toplam
Total
İş Teftişleri
Labour Inspections
114
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Kahramanmaraş
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
13
48
56
24
5
21
63
45
13
3
0
7
0
34
985
323
16
13
39
2
18
202
3
21
20
0
202
153
88
1
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
İşyeri
Work places
Toplam
Total
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Toplam
Independent
Total
foreign employee
Ceza
Ceza
Ceza
tutarı
tutarı
Sayı
tutarı
Sayı
Sayı
(TL)
(TL)
(TL)
Number
Number
Number
Amount
Amount
(**)
Amount
of fine
of fine
of fine
0
0
0
0
17
157.869
0
0
0
0
56 1.429.226
0
0
6
58.497
71
750.516
0
0
1
41.855
33
591.661
0
0
0
0
9
177.724
0
0
0
0
31 1.302.949
0
0
0
0
80 1.251.037
15 42.645
18
76.887
95
856.020
0
0
0
0
16
148.324
0
0
0
0
3
19.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
192.204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
465.527
28 62.737
142 1.154.967
1.563 20.031.480
8 21.802
32
369.211
584 4.448.594
0
0
0
0
26
375.863
0
0
0
0
23
180.791
0
0
1
103.728
47
855.434
0
0
0
0
2
20.470
0
0
0
0
22
304.555
0
0
1
379
226 2.128.357
0
0
0
0
3
53.200
0
0
0
0
30
270.917
0
0
0
0
28 1.093.442
0
0
0
0
1
9.452
0
0
0
0
241 2.471.326
0
0
2
54.043
202
2.157.078
0
0
0
0
112 1.032.596
0
0
0
0
21
312.662
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
Ceza
Ceza
tutarı
Sayı
tutarı
(TL)
(TL)
Number
Amount
(*)
Amount
of fine
of fine
0
0
0
0
0
0
0
6
58.497
0
1
41.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
34.242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.347
114 1.092.230
0
24
347.409
0
0
0
0
0
0
0
1
103.728
0
0
0
0
0
0
0
1
379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
54.043
0
0
0
0
0
0
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on
Maritime Labour
Ceza
İşyeri
tutarı
Sayısı
(TL)
Number
Amount
of
of fine
workplace
4.023
0
142.815
0
162.419
0
353.050
0
16.444
0
421.843
0
413.980
0
337.026
0
55.532
0
0
0
0
0
158.772
0
0
0
291.367
0
10.193.004
1
2.277.622
0
109.801
0
64.311
0
138.836
0
0
0
122.886
0
299.699
0
0
0
181.317
0
54.630
0
9.452
0
820.525
0
420.029
0
224.703
0
295.862
0
Toplam
Total
Ceza
İşyeri
tutarı
Sayısı
(TL)
Number
Amount
of
of fine
workplace
2.730
4
118.453
8
162.419
9
353.050
8
16.444
4
421.843
10
413.980
17
322.159
32
55.532
3
0
0
0
0
158.772
19
0
0
291.367
17
10.032.767
435
2.261.479
229
109.801
10
62.968
10
125.155
7
0
0
122.886
4
295.213
23
0
0
181.317
9
38.949
8
9.452
1
808.344
39
420.029
47
212.522
24
295.862
20
İşin
yürütümü
Administrative aspects
Ceza
İşyeri
tutarı
Sayısı
(TL)
Number
Amount
of
of fine workplace
1.293
3
24.362
6
0
9
0
8
0
4
0
10
0
17
14.867
29
0
3
0
0
0
0
0
19
0
0
17
0
160.237
428
16.143
216
0
10
1.343
9
13.681
5
0
0
0
4
4.486
20
0
0
0
9
15.681
5
0
1
12.181
38
0
47
12.181
23
0
20
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational
health and safety
İşyeri
Ceza
Sayısı
tutarı
Number
(TL)
Amount
of
of fine
workplace
153.846
1
1.286.411
2
529.600
0
196.756
0
161.280
0
881.106
0
837.057
0
442.107
3
92.792
0
19.040
0
0
0
33.432
0
0
0
174.160
0
8.526.162
7
1.801.761
13
266.062
0
116.480
1
612.870
2
20.470
0
181.669
0
1.828.279
3
53.200
0
89.600
0
1.038.812
3
0
0
1.650.801
1
1.683.006
0
807.893
1
16.800
0
İşyeri
Work places
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
115
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
3.8 İlgili kanunlara göre önerilen idari para cezaları, 2014 (devam)
Adminstrative fine by related laws, 2014 (continued)
İş Teftişleri
Labour Inspections
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
123
518.058
1.957
37.477.853
2.080
217 2.802.596
157.347
1
37.995.911
0
0
15.983
71.657
0
0
0
0
0
0
0
77.829
0
0
0
0
0
47.949
0
0
0
0
0
0
0
1.825
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
101 194.494
318 2.997.090
7.273
87.884.374
Ceza
tutarı
(TL)
Amount
of fine
3.085.822
35.784
1.436.033
2.392.496
23.520
468.300
32.968
724.934
146.799
141.658
770.457
1.307.058
242.929
384.966
383.566
67.781
0
1.911.371
26.444
790.896
0
908.307
90.356
384.365
525.594
1.362.493
Toplam
Total
Bağımsız çalışan
yabancı uyruklu
Toplam
Independent
Total
foreign employee
Ceza
Ceza
tutarı
tutarı
Sayı
Sayı
Sayı
(TL)
(TL)
Number
Number
Number
Amount
Amount
(**)
of fine
of fine
0
0
0
0
194
0
0
0
0
3
0
0
2
15.983
131
4
5.149
11
76.806
174
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
0
0
0
0
9
0
0
0
0
24
0
0
0
0
12
0
0
0
0
13
0
0
0
0
92
0
0
1
77.829
89
0
0
0
0
4
0
0
0
0
15
0
0
0
0
49
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
1
47.949
203
0
0
0
0
8
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
0
0
0
0
12
0
0
1
1.825
120
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun
4817 Law on The Work Permits of Foreigners
İşyeri
Work places
Ceza
Sayı
tutarı
(TL)
Number
Amount
(*)
of fine
0
0
0
0
0
2
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
İşyeri
Work places
854 sayılı Deniz İş
Kanunu
854 Law on
Maritime Labour
Ceza
İşyeri
Sayısı
tutarı
(TL)
Number
Amount
of
of fine
workplace
2.387.004
0
15.622
0
300.625
0
1.481.788
0
0
0
66.217
0
485
0
544.614
0
106.560
0
12.858
0
334.512
0
417.947
0
230.609
0
280.798
0
159.000
0
61.313
0
0
0
838.198
0
14.376
0
301.992
0
0
0
705.583
0
90.356
0
81.402
0
379.994
0
72.980
0
Toplam
Total
Ceza
İşyeri
Sayısı
tutarı
(TL)
Number
Amount
of
of fine
workplace
2.384.418
77
15.622
2
300.625
28
1.468.264
84
0
0
66.217
2
485
1
544.614
7
106.316
6
12.858
2
329.712
23
402.373
13
230.609
1
280.798
10
157.657
15
61.313
7
0
0
835.512
57
13.083
5
301.992
14
0
0
705.583
15
90.356
1
81.402
6
364.768
3
48.618
10
İşin
yürütümü
Administrative aspects
Ceza
İşyeri
Sayısı
tutarı
(TL)
Number
Amount
of
of fine workplace
2.586
75
0
2
0
28
13.524
82
0
0
0
2
0
1
0
7
244
5
0
2
4.800
21
15.574
11
0
1
10
0
1.343
14
0
7
0
0
2.686
55
1.293
4
0
14
0
0
0
15
0
1
0
6
15.226
2
24.362
8
İş sağlığı ve güvenliği
Occupational
health and safety
İşyeri
Ceza
Sayısı
tutarı
Number
(TL)
Amount
of
of fine
workplace
698.818
2
20.162
0
1.119.425
0
833.902
2
23.520
0
402.083
0
32.483
0
180.320
0
40.239
1
128.800
0
435.945
2
811.282
2
12.320
0
104.168
0
224.566
1
6.468
0
0
0
1.025.224
2
12.068
1
488.904
0
0
0
202.724
0
0
0
302.963
0
145.600
1
1.287.688
2
4.874 46.734.026
117
1
101
79
1
36
8
17
6
11
69
75
3
5
34
1
0
145
3
50
0
27
0
17
9
109
İşyeri
Sayısı
Number of
workplace
İşyeri
Work places
4857 sayılı İş Kanunu
4857 Law on Labour
(*) 4817 sayılı kanun kapsamında işyerlerine ve bu işyerlerinde çalışan yabancı uyruklulara yazılan idari para cezaları "İşyeri" bölümü altında birleştirilerek yazılmıştır.
(**) Toplam bölümünde yer alan 7.273 sayısı bazı işyerlerine birden fazla kanundan idari para cezası önerilmesi nedeniyle mükkerrer işyerlerini içermektedir. Bu bağlamda 2014 yılında idari para cezası önerilen 7.142 farklı işyeri bulunmaktadır.
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Toplam/
Total
İl
Province
6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu
6331 Law on
Occupational Health
and Safety
3.8 İlgili kanunlara göre önerilen idari para cezaları, 2014 (devam)
Adminstrative fine by related laws, 2014 (continued)
İş Teftişleri
Labour Inspections
116
118
Yabancıların
Çalışma İzinleri
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Grafik
Graph
4.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen 125 4.4 Proportional distribution of work permit
given to foreigners by years and sex, 2004çalışma izinlerinin oransal dağılımı, 20042014
2014
4.14 Başvuru türüne ve cinsiyete göre yabancı- 144 4.13 Proportional distribution of work permit
lara verilen çalışma izinlerinin oransal dagiven to foreigners by type of application
ğılımı, 2014
and sex, 2014
Tablo
Table
4.1 Yıllara ve izin türlerine göre yabancılara ve- 122 4.1 Number of work permit given to foreignrilen çalışma izin sayısı, 2003-2014
ers by types of permission and years,
2003-2014
4.2 Yıllara göre yabancılara verilen çalışma izin 123 4.2 Number of work permit given to foreigners by years, 2009-2014
sayısı, 2009-2014
4.3 Aylara göre yabancılara verilen çalışma izin 124 4.3 Number of work permit given to foreignsayısı, 2014
ers by months, 2014
4.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen 125 4.4 Distribution of work permit given to forçalışma izinlerinin dağılımı, 2004-2014
eigners by years and sex, 2004-2014
4.5 Eğitim düzeyine göre yabancılara verilen 126 4.5 Number of work permit given to foreignçalışma izin sayısı, 2014
ers by education status, 2014
4.6 Eğitim düzeyi ve cinsiyete göre yabancılara 127 4.6 Number of work permit given to foreignverilen çalışma izin sayısı, 2014
ers by education status and sex, 2014
4.7 Yaş grubu ve cinsiyete göre yabancılara ve- 128 4.7 Number of work permit given to foreignrilen çalışma izin sayısı, 2014
ers by age groups and sex, 2014
4.8 Uyruklara ve izin türlerine göre yabancılara 129 4.8 Number of work permit given to foreignverilen çalışma izin sayısı, 2014
ers by type of permission and nationalities, 2014
4.9 Uyruklara ve cinsiyete göre yabancılara ve- 131 4.9 Number of work permit given to foreignrilen çalışma izin sayısı, 2014
ers by nationalities and sex, 2014
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine 133 4.10 Number of work permit given to foreigngöre yabancılara verilen çalışma izin sayısı,
ers by type of permission and economic
2014
activities, 2014
4.11 İllere ve izin türlerine göre yabancılara ve- 139 4.11 Number of work permit given to foreigners by type of permission and provinces,
rilen çalışma izin sayısı, 2014
2014
4.12 İllere ve cinsiyete göre yabancılara verilen 141 4.12 Number of work permit given to foreigners
çalışma izin sayısı, 2014
by type of provinces and sex, 2014
4.13 Başvuru türüne göre yabancılara verilen 143 4.13 Number of work permit given to foreigners
çalışma izin sayısı, 2014
by type of application, 2014
4.14 Başvuru türüne ve cinsiyete göre yabancı- 144 4.14 Number of work permit given to foreigners
by type of application and sex, 2014
lara verilen çalışma izin sayısı, 2014
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
120
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
Açıklama
Explanation
Yabancı: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa
göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık
bağı bulunmayan kişi.
Foreigner: According to the Turkish Citizenship
Law No. 5901, any person not in the bond of citizenship with the Republic of Turke is deemed to
be a foreigner.
Dependent Employee: Means the foreigner that
works for wage, salary, commission, etc. at the
disposal of one or more employer that has a natural or legal person.
Independent Employee: Means the foreigner that
works for and on the account of himself/herself,
whether he/she employs other persons or not.
Obligation of Getting Work Permission: Unless
otherwise provided in the bilateral or multi-lateral
agreements to which Turkey is a party, the foreigners are obliged to get permission before they
start to work dependently or independently in Turkey.
Independent Work Permit: The permit may be given to the foreigners, who will work independently,
on condition that they have resided in Turkey legally and uninterruptedly for at least five years.
Work Permit For A Definite Period Of Time: Work
permit for a definite period of time is granted to
be valid for a maximum period of one year, taking
into consideration the situation in the business
market, developments in the labour life, sectorial and economic conjuncture changes regarding
employment, according to the duration of residence permit of the foreigner and the duration of
the service contract or the work, to work in a certain Workplace or enterprise and in a certain job.
Extension: After the legal working duration of one
year, duration of the work permit may be extended
up to three years, on condition of working in the
same workplace or enterprise and in the same
job. At the end of legal working duration of three
years, duration of the working permit may be extended up to six years, on condition of working in
the same profession and at the disposal of a desired employer.
Bağımlı Çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir
veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancıyı ifade
eder.
Bağımsız Çalışan: Başka şahısları istihdam etsin
veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı ifade eder.
Çalışma İzni Alma Yükümlülüğü: Türkiye’nin taraf
olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı
veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin
almaları gerekir.
Bağımsız Çalışma İzni: Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz
olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça
bağımsız çalışma izni verilebilir.
Süreli Çalışma İzni: Süreli çalışma izni, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler,
istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür
değişiklikleri dikkate alınarak hizmet akdinin veya
işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede
ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl
geçerli olmak üzere verilmektedir.
Uzatma: Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar
uzatılabilmektedir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin
yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı
yıla kadar uzatılabilir.
Süresiz Çalışma İzni: Türkiye’nin taraf olduğu ikili
ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve
çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülkî veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni
verilebilir
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Work Permits For an Indefinite Period Of Time:
Unless otherwise provided in the bilateral or multilateral agreements to which Turkey is a party,
work permit for an indefinite period of time may be
given to the foreigners that have resided in Turkey
legally and uninterruptedly for at least eight years
or that have legally worked for a total of six years,
without taking into consideration the conditions in
the labour market and the developments in the
working life and without restricting to a certain
enterprise, profession, civil or geographical area.
122
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.1 Yıllara ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı
Number of work permit given to foreigners by types of permission and years
Yıl
Year
123
İzin Türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
Toplam
Total
2003
804
50
1
855
2004
7.065
226
11
7.302
2005
9.248
159
31
9.438
2006
10.465
120
18
10.603
2007
8.823
96
11
8.930
2008
10.582
107
16
10.705
2009
13.931
83
9
14.023
2010
14.098
101
2
14.201
2011
17.319
132
16
17.467
2012
32.187
80
10
32.277
2013
45.731
94
9
45.834
2014
52.206
95
3
52.304
Not: 2011, 2012, 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012, 2013 data has been revised retrospectively.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.2 Yıllara göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı
Number of work permit given to foreigners by years
Ay
Month
Çalışma izin sayısı
Number of work permit
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak
January
997
1.211
1.299
1.420
3.337
3.913
Şubat
February
927
1.274
1.524
1.477
2.732
3.582
Mart
March
1.494
1.097
1.648
2.343
3.725
4.740
Nisan
April
1.381
1.875
1.994
2.563
3.631
3.862
Mayıs
May
1.020
1.472
1.722
3.267
4.584
7.697
Haziran
June
1.314
1.376
1.704
3.059
4.767
4.448
Temmuz
July
910
1.130
1.294
3.020
5.012
5.094
Ağustos
Agust
1.404
863
1.351
2.808
3.387
4.148
Eylül
September
986
841
924
2.779
3.424
3.657
Ekim
October
971
598
1.258
2.625
2.642
3.049
Kasım
November
1.214
905
1.334
3.430
4.184
3.426
Aralık
December
1.405
1.559
1.415
3.486
4.409
4.688
14.023
14.201
17.467
32.277
45.834
52.304
Toplam / Total
Not: 2011, 2012, 2013 yılı bilgileri geriye dönük olarak revize edilmiştir.
Note:2011, 2012, 2013 data has been revised retrospectively.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
124
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.3 Aylara göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by months, 2014
Ay
Month
125
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
Ocak
January
3.903
10
0
3.913
Şubat
February
3.571
10
1
3.582
Mart
March
4.728
10
2
4.740
Nisan
April
3.855
7
0
3.862
Mayıs
May
7.697
0
0
7.697
Haziran
June
4.447
1
0
4.448
Temmuz
July
5.092
2
0
5.094
Ağustos
Agust
4.148
0
0
4.148
Eylül
September
3.656
1
0
3.657
Ekim
October
3.041
8
0
3.049
Kasım
November
3.401
25
0
3.426
Aralık
December
4.667
21
0
4.688
52.206
95
3
52.304
Toplam / Total
Bağımsız
Independent
Toplam
Total
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izinlerinin dağılımı
Distribution of work permit given to foreigners by years and sex
Çalışma izin sayısı Number of work permit
Kadın
Female
Yıl
Year
Sayı
Number
Erkek
Male
Sayı
Number
%
Toplam
Total
%
2004
3.013
41,3
4.289
58,7
7.302
2005
3.541
37,5
5.897
62,5
9.438
2006
4.033
38,0
6.570
62,0
10.603
2007
3.264
36,6
5.666
63,4
8.930
2008
4.054
37,9
6.651
62,1
10.705
2009
5.058
36,1
8.965
63,9
14.023
2010
5.704
40,2
8.497
59,8
14.201
2011
8.396
48,1
9.071
51,9
17.467
2012
19.550
60,6
12.727
39,4
32.277
2013
28.408
62,0
17.426
38,0
45.834
2014
31.303
59,8
21.001
40,2
52.304
126
4.4 Yıllara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izinlerinin oransal dağılımı
Proportional distribution of work permit given to foreigners by years and sex
100,0
80,0
% 60,0
62,5
62,0
63,4
62,1
63,9
40,0
37,5
38,0
36,6
2005
2006
2007
20,0
0,0
37,9
2008
36,1
2009
59,8
40,2
2010
60,6
51,8
59,8
48,2
2011
39,4
38,0
40,2
2012
2013
2014
Kadın
Female
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
62,0
Erkek
Male
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.5 Eğitim düzeyine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by education status, 2014
İzin Türü
Type of permission
Eğitim Düzeyi
Education Status
127
Toplam
Total
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
Okuryazar
Literacy
1.553
2
0
1.555
İlkokul
Primary education
1.195
0
0
1.195
Ortaokul
Secondary education
5.464
1
0
5.465
20.515
18
0
20.533
4.851
6
0
4.857
Üniversite
Tertiary education
(bachelor level or equivalent)
16.974
55
3
17.032
Y.lisans ve üstü
Tertiary education (master,
doctoral level or equivalent)
1.646
13
0
1.659
8
0
0
8
52.206
95
3
52.304
Lise
High school
Yüksekokul
Tertiary education (short cycle)
Bilinmeyen
Unknown
Toplam / Total
Bağımsız
Independent
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.6 Eğitim düzeyi ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by education status and sex, 2014
Eğitim düzeyi
Education status
Okuryazar
Literacy
İlkokul
Primary education
Ortaokul
Secondary education
Lise
High school
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
1.007
548
1.555
642
553
1.195
3.751
1.714
5.465
13.545
6.988
20.533
128
Yüksekokul
Tertiary education (short cycle)
2.728
2.129
4.857
Üniversite
Tertiary education
(bachelor level or equivalent)
8.965
8.067
17.032
659
1.000
1.659
6
2
8
31.303
21.001
52.304
Y.lisans ve üstü
Tertiary education (master,
doctoral level or equivalent)
Bilinmeyen
Unknown
Toplam / Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.7 Yaş grubu ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by age groups and sex, 2014
Yaş Grupları
Age Groups
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
15-19
116
75
191
20-24
4.571
1.691
6.262
25-29
6.348
3.713
10.061
30-34
5.218
3.885
9.103
35-39
3.812
3.151
6.963
40-44
3.307
2.625
5.932
45-49
2.781
2.258
5.039
50-54
2.498
1.701
4.199
55-59
1.723
1.091
2.814
60-64
738
538
1.276
65+
183
270
453
8
3
11
31.303
21.001
52.304
129
Bilinmeyen
Unknown
Toplam / Total
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.8 Uyruklara ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by type of permission and nationalities, 2014
Uyruk
Nationality
Amerika Birleşik Devletleri
United States of America
Afganistan
Afghanistan
Almanya
Germany
Arnavutluk
Albania
Avustralya
Australia
Avusturya
Austria
Azerbaycan
Azerbaijan
Belarus
Belarus
Belçika
Belgium
Brezilya
Brazil
Bulgaristan
Bulgaria
Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
Çin Halk Cumhuriyeti
People's Republic of China
Danimarka
Denmark
Endonezya
Indonesia
Ermenistan
Armenia
Etiyopya
Ethiopia
Fas
Morocco
Filipinler
Philippines
Fransa
France
Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)
South Korea (Republic of Korea)
Gürcistan
Georgia
Hindistan
India
Hollanda
Netherlands
Irak
Iraq
İngiltere
England
İran İslam Cumhuriyeti
Islamic Republic of Iran
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Süreli
Definite
İzin Türü
Type of permission
Süresiz
Indefinite
1.192
7
0
1.199
251
0
0
251
1.434
8
0
1.442
109
0
0
109
115
1
0
116
214
1
0
215
1.374
7
1
1.382
330
1
0
331
186
0
0
186
170
0
0
170
792
3
0
795
328
0
0
328
2.618
3
0
2.621
100
1
0
101
1.578
0
0
1.578
156
1
0
157
172
0
0
172
221
0
0
221
790
0
0
790
725
9
0
734
747
0
0
747
7.680
0
0
7.680
366
3
0
369
452
0
0
452
483
1
0
484
1.096
9
0
1.105
1.283
1
0
1.284
Bağımsız
Independent
Toplam
Total
130
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.8 Uyruklara ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and nationalities, 2014 (continued)
Uyruk
Nationality
131
İspanya
Spain
İsveç
Swedish
İtalya
İtaly
Japonya
Japan
Kanada
Canada
Kazakistan
Kazakhstan
Kırgızistan Cumhuriyeti
Republic of Kyrgyzstan
Küba
Cuba
Macaristan
Hungary
Makedonya
Macedonia
Mısır
Egypt
Moğolistan
Mongolia
Moldova Cumhuriyeti
Republic of Moldova
Nepal
Nepal
Özbekistan
Uzbekistan
Pakistan
Pakistan
Polonya
Poland
Portekiz
Portugal
Romanya
Romania
Rusya Federasyonu
Russian Federation
Slovakya
Slovakia
Suriye (Suriye Arab Cumhuriyeti)
Syria (Syrian Arab Republic)
Tayland
Thailand
Tunus
Tunisian
Türkmenistan
Turkmenistan
Ukrayna
Ukrainian
Yunanistan
Greece
Diğer (*)
Other
Toplam / Total
Süreli
Definite
İzin Türü
Type of permission
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
Toplam
Total
479
0
0
479
206
1
0
207
762
6
0
768
467
1
0
468
246
2
0
248
1.163
0
0
1.163
2.282
1
0
2.283
271
0
0
271
142
0
0
142
134
0
0
134
233
1
0
234
102
0
0
102
1.906
1
0
1.907
122
0
0
122
1.991
2
0
1.993
114
0
0
114
217
0
0
217
104
0
0
104
438
4
0
442
2.561
1
0
2.562
133
0
0
133
2.541
0
0
2.541
795
0
0
795
307
0
0
307
2.635
0
0
2.635
4.328
6
0
4.334
480
1
2
483
2.085
12
0
2.097
52.206
95
3
52.304
(*): Toplam izin sayısı 100’den daha az olanlardır.
(*):The total number of permitted are less than 100
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.9 Uyruklara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by nationalities and sex, 2014
Uyruk
Nationality
Amerika Birleşik Devletleri
United States of America
Afganistan
Afghanistan
Almanya
Germany
Arnavutluk
Albania
Avustralya
Australia
Avusturya
Austria
Azerbaycan
Azerbaijan
Belarus
Belarus
Belçika
Belgium
Brezilya
Brazil
Bulgaristan
Bulgaria
Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
Çin Halk Cumhuriyeti
People's Republic of China
Danimarka
Denmark
Endonezya
Indonesia
Ermenistan
Armenia
Etiyopya
Ethiopia
Fas
Morocco
Filipinler
Philippines
Fransa
France
Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)
South Korea (Republic of Korea)
Gürcistan
Georgia
Hindistan
India
Hollanda
Netherlands
Irak
Iraq
İngiltere
England
İran İslam Cumhuriyeti
Islamic Republic of Iran
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
502
697
1.199
27
224
251
648
794
1.442
46
63
109
41
75
116
58
157
215
553
829
1.382
285
46
331
65
121
186
81
89
170
499
296
795
52
276
328
324
2.297
2.621
40
61
101
1.465
113
1.578
135
22
157
120
52
172
146
75
221
572
218
790
249
485
734
44
703
747
7.187
493
7.680
34
335
369
161
291
452
42
442
484
506
599
1.105
389
895
1.284
132
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.9 Uyruklara ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by nationalities and sex, 2014 (continued)
Uyruk
Nationality
133
İspanya
Spain
İsveç
Swedish
İtalya
İtaly
Japonya
Japan
Kanada
Canada
Kazakistan
Kazakhstan
Kırgızistan Cumhuriyeti
Republic of Kyrgyzstan
Küba
Cuba
Macaristan
Hungary
Makedonya
Macedonia
Mısır
Egypt
Moğolistan
Mongolia
Moldova Cumhuriyeti
Republic of Moldova
Nepal
Nepal
Özbekistan
Uzbekistan
Pakistan
Pakistan
Polonya
Poland
Portekiz
Portugal
Romanya
Romania
Rusya Federasyonu
Russian Federation
Slovakya
Slovakia
Suriye (Suriye Arab Cumhuriyeti)
Syria (Syrian Arab Republic)
Tayland
Thailand
Tunus
Tunisian
Türkmenistan
Turkmenistan
Ukrayna
Ukrainian
Yunanistan
Greece
Diğer (*)
Other
Toplam / Total
Kadın
Female
Erkek
Male
Toplam
Total
92
387
479
104
103
207
126
642
768
67
401
468
95
153
248
834
329
1.163
1.765
518
2.283
157
114
271
47
95
142
61
73
134
31
203
234
49
53
102
1.699
208
1.907
112
10
122
1.759
234
1.993
17
97
114
141
76
217
21
83
104
263
179
442
2.082
480
2.562
38
95
133
157
2.384
2.541
364
431
795
123
184
307
2.385
250
2.635
3.592
742
4.334
165
318
483
686
1.411
2.097
31.303
21.001
52.304
(*): Toplam izin sayısı 100'den daha az olanlardır.
(*):The total number of permitted are less than 100
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2014
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
1
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Crop and animal production, hunting and related service activitie
2
İzin türü
Type of permission
Süreli Süresiz
Bağımsız
Definite Indefinite Independent
Toplam
Total
99
0
0
99
Ormancılık ve tomrukçuluk
Forestry and logging
1
0
0
1
3
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Fishing and aquaculture
4
0
0
4
5
Kömür ve linyit çıkartılması
Mining of coal and lignite
333
0
0
333
6
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Extraction of crude petroleum and natural gas
95
0
0
95
7
Metal cevherleri madenciliği
Mining of metal ores
103
0
0
103
8
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Other mining and quarrying
48
0
0
48
9
Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
Mining support service activities
105
0
0
105
10
Gıda ürünlerinin imalatı
Manufacture of food products
297
0
0
297
11
İçeceklerin imalatı
Manufacture of beverages
18
0
0
18
12
Tütün ürünleri imalatı
Manufacture of tobacco products
30
0
0
30
13
Tekstil ürünlerinin imalatı
Manufacture of textiles
505
0
0
505
14
Giyim eşyalarının imalatı
Manufacture of wearing apparel
715
2
0
717
15
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Manufacture of leather and related products
134
0
0
134
16
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç)
saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
22
0
0
22
17
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Manufacture of paper and paper products
53
0
0
53
18
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Printing and reproduction of recorded media
72
0
0
72
19
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Manufacture of coke and refined petroleum products
36
0
0
36
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
134
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2014 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
İzin türü
Type of permission
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
20
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Manufacture of chemicals and chemical products
21
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
22
Süreli Süresiz
Bağımsız
Definite Indefinite Independent
Toplam
Total
220
1
0
221
78
0
0
78
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Manufacture of rubber and plastic products
268
1
0
269
23
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Manufacture of other non-metallic mineral products
115
0
0
115
24
Ana metal sanayii
Manufacture of basic metals
324
1
0
325
25
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat
hariç)
Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment
369
4
0
373
26
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Manufacture of computer, electronic and optical products
47
0
0
47
27
Elektrikli teçhizat imalatı
Manufacture of electrical equipment
175
2
0
177
28
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
Manufacture of machineryand equipment n.e.c.
198
2
0
200
29
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler
(yarı römork) imalatı
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
289
2
0
291
30
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Manufacture of other transport equipment
93
0
0
93
31
Mobilya imalatı
Manufacture of furniture
147
1
0
148
32
Diğer imalatlar
Other manufacturing
150
2
0
152
33
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Repair and installation of machinery and equipment
184
0
0
184
35
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve
dağıtımı
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
729
0
0
729
135
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2014 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
İzin türü
Type of permission
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
36
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Water collection, treatment and supply
37
Kanalizasyon
Sewerage
38
39
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri
maddelerin geri kazanımı
Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
Remediation activities and other waste management
services
Süreli Süresiz
Bağımsız
Definite Indefinite Independent
Toplam
Total
11
0
0
11
2
0
0
2
14
0
0
14
0
0
0
0
41
Bina inşaatı
Construction of buildings
570
1
0
571
42
Bina dışı yapıların inşaatı
Civil engineering
2.042
0
0
2.042
43
Özel inşaat faaliyetleri
Specialised construction activities
365
0
0
365
45
46
47
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve
perakende ticareti ile onarımı
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles
and motorcycles
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler
hariç)
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler
hariç)
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
49
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
Land transport and transport via pipelines
50
Su yolu taşımacılığı
Water transport
51
Hava yolu taşımacılığı
Air transport
52
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
Warehousing and support activities for transportation
53
Posta ve kurye faaliyetleri
Postal and courier activities
55
Konaklama
Accommodation
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
136
167
0
0
167
2.205
9
0
2.214
1.626
1
0
1.627
305
1
0
306
22
0
0
22
1.044
0
0
1.044
278
1
0
279
19
0
0
19
7.817
8
0
7.825
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2014 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
137
İzin türü
Type of permission
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
56
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Food and beverage service activities"
58
Süreli Süresiz
Bağımsız
Definite Indefinite Independent
Toplam
Total
641
2
0
643
Yayımcılık faaliyetleri
Publishing activities
42
0
0
42
59
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı,
ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
Motion picture, video and television programme production,
sound recording and music publishing activities
58
1
0
59
60
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
Programming and broadcasting activities
47
1
0
48
61
Telekomünikasyon
Telecommunications
187
2
0
189
62
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Computer programming, consultancy and related activities
202
1
0
203
63
Bilgi hizmet faaliyetleri
Information service activities
84
0
0
84
64
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları
hariç)
Financial service activities, except insurance and pension
funding
180
5
0
185
65
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal
güvenlik hariç)
Insurance, reinsurance and pension funding, except
compulsorysocial security
33
1
0
34
66
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı
faaliyetler
Activities auxiliary to financial services and insurance
activities
63
0
0
63
68
Gayrimenkul faaliyetleri
Real estate activities
159
0
0
159
69
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
Legal and accounting activities
75
0
1
76
889
3
0
892
507
3
0
510
70
71
İdare merkezi faaliyetleri idari danışmanlık faaliyetleri
Activities of head offices; management consultancy
activities
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri teknik muayene ve
analiz
Architectural and engineering activities; technical testing
and analysis
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2014 (continued)
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
İzin türü
Type of permission
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
72
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Scientific research and development
73
Reklamcılık ve piyasa araştırması
Advertising and market research
74
Süreli Süresiz
Bağımsız
Definite Indefinite Independent
Toplam
Total
23
1
0
24
108
1
0
109
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Other professional, scientific and technical activities
51
1
0
52
75
Veterinerlik hizmetleri
Veterinary activities
19
0
0
19
77
Kiralama ve leasing faaliyetleri
Rental and leasing activities
46
0
0
46
78
İstihdam faaliyetleri
Employment activities
35
0
0
35
79
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon
hizmetleri ve ilgili faaliyetler
Travel agency, tour operator reservation service and related activities
794
0
0
794
80
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Security and investigation activities
8
0
0
8
81
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
Services to buildings and landscape activities
247
1
0
248
1.924
6
0
1.930
28
0
0
28
2.453
21
0
2.474
854
1
1
856
82
84
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
Office administrative, office support and other business support activities
Kamu yönetimi ve savunma zorunlu sosyal güvenlik
Public administration and defence; compulsory social security
85
Eğitim
Education
86
İnsan sağlığı hizmetleri
Human health activities
87
Yatılı bakım faaliyetleri
Residential care activities
34
0
0
34
88
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
Social work activities without accommodation
39
0
0
39
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
138
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2014 (continued)
İzin türü
Type of permission
Faaliyet
Kodu
Activity
Code
Ekonomik Faaliyetler/Economic Activities
(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)
90
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
Creative, arts and entertainment activities
2.294
0
0
2.294
91
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel
faaliyetler
Libraries, archives, museums and other cultural activities
0
0
0
0
92
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Gambling and betting activities
8
1
0
9
93
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
Sports activities and amusement and recreation activities
1.585
1
0
1.586
94
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
Activities of membership organisations
60
0
0
60
95
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
Repair of computers and personal and household goods
53
0
0
53
96
Diğer hizmet faaliyetleri
Other personal service activities
913
3
1
917
97
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane
halklarının faaliyetleri
Activities of households as employers of domestic
personnel
14.678
0
0 14.678
98
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik
olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
Undifferentiated goods-and services-producing activities
of private households for own use
27
0
0
27
99
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Activities of extraterritorial organisations and bodies
30
0
0
30
185
0
0
185
52.206
95
139
Bilinmeyen
Unknown
Toplam / Total
Süreli
Süresiz
Bağımsız
Definite Indefinite Independent
Toplam
Total
3 52.304
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.11 İllere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by type of permission and provinces, 2014
İl
Province
İzin türü
Type of permission
Süreli
Definite
Süresiz
Indefinite
Bağımsız
Independent
Toplam
Total
945
0
0
945
Adıyaman
20
0
0
20
Afyonkarahisar
65
0
0
65
5
0
0
5
15
0
0
15
Ankara
6.694
18
0
6.712
Antalya
10.997
6
0
11.003
Artvin
45
0
0
45
Aydın
139
2
0
141
Balıkesir
153
0
0
153
Bilecik
82
0
0
82
Bingöl
2
0
0
2
Bitlis
0
0
0
0
Bolu
52
0
0
52
Burdur
24
0
0
24
1.528
3
1
1.532
254
0
0
254
Çankırı
13
0
0
13
Çorum
19
0
0
19
Denizli
82
0
0
82
150
0
0
150
Edirne
47
0
0
47
Elazığ
26
0
0
26
Erzincan
18
0
0
18
Erzurum
26
0
0
26
Eskişehir
394
0
0
394
Gaziantep
646
0
0
646
49
0
0
49
Gümüşhane
1
0
0
1
Hakkâri
7
0
0
7
405
0
0
405
Isparta
21
0
0
21
Mersin
578
1
0
579
19.904
51
2
19.957
İzmir
2.381
8
0
2.389
Kars
1
0
0
1
69
0
0
69
134
0
0
134
Adana
Ağrı
Amasya
Bursa
Çanakkale
Diyarbakır
Giresun
Hatay
İstanbul
Kastamonu
Kayseri
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
140
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.11 İllere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devam)
Number of work permit given to foreigners by type of permission and provinces, 2014 (continued)
İl
Province
141
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Toplam / Total
Süreli
Definite
19
12
955
493
64
94
127
58
22
1.570
1
63
19
139
95
206
253
15
3
62
344
26
188
9
66
18
22
8
118
186
2
24
20
12
306
321
3
3
92
32
16
64
65
52.206
İzin türü
Type of permission
Süresiz
Indefinite
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
Bağımsız
Independent
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Toplam
Total
19
12
961
493
64
94
127
58
22
1.570
1
63
19
139
95
206
253
15
3
62
344
26
188
9
66
18
22
8
118
186
2
24
20
12
306
321
3
3
92
32
16
64
65
52.304
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.12 İllere ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by type of provinces and sex, 2014
Erkek
Male
Toplam
Total
207
738
945
6
14
20
39
26
65
0
5
5
10
5
15
Ankara
5.397
1.315
6.712
Antalya
7.662
3.341
11.003
Artvin
34
11
45
Aydın
97
44
141
Balıkesir
86
67
153
Bilecik
3
79
82
Bingöl
1
1
2
Bitlis
0
0
0
Bolu
19
33
52
9
15
24
747
785
1.532
43
211
254
Çankırı
6
7
13
Çorum
11
8
19
Denizli
56
26
82
Diyarbakır
34
116
150
Edirne
27
20
47
Elazığ
2
24
26
Erzincan
10
8
18
Erzurum
13
13
26
Eskişehir
74
320
394
222
424
646
45
4
49
Gümüşhane
1
0
1
Hakkâri
0
7
7
Hatay
65
340
405
Isparta
9
12
21
Mersin
148
431
579
11.719
8.238
19.957
İzmir
1.672
717
2.389
Kars
1
0
1
Kastamonu
4
65
69
55
79
134
İl
Province
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Burdur
Bursa
Çanakkale
Gaziantep
Giresun
İstanbul
Kayseri
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Kadın
Female
142
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.12 İllere ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014 (devamı)
Number of work permit given to foreigners by type of provinces and sex, 2014 (continued)
İl
Province
143
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Toplam / Total
Kadın
Female
8
10
320
116
16
26
33
15
3
1.083
0
47
13
112
77
77
211
1
2
11
84
18
171
7
25
9
14
4
59
21
1
9
4
6
28
5
3
0
50
13
1
16
40
31.303
Erkek
Male
11
2
641
377
48
68
94
43
19
487
1
16
6
27
18
129
42
14
1
51
260
8
17
2
41
9
8
4
59
165
1
15
16
6
278
316
0
3
42
19
15
48
25
21.001
Toplam
Total
19
12
961
493
64
94
127
58
22
1.570
1
63
19
139
95
206
253
15
3
62
344
26
188
9
66
18
22
8
118
186
2
24
20
12
306
321
3
3
92
32
16
64
65
52.304
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.13 Başvuru türüne göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by type of application, 2014
Ay
Month
Başvuru Türü
Type of application
İlk Başvuru
First application
Uzatma başvurusu
Extension application
Toplam
Total
Ocak
January
2.356
1.557
3.913
Şubat
February
2.397
1.185
3.582
Mart
March
3.339
1.401
4.740
Nisan
April
3.197
665
3.862
Mayıs
May
6.055
1.642
7.697
Haziran
June
3.259
1.189
4.448
Temmuz
July
3.517
1.577
5.094
Ağustos
Agust
2.996
1.152
4.148
Eylül
September
2.370
1.287
3.657
Ekim
October
1.964
1.085
3.049
Kasım
November
2.044
1.382
3.426
Aralık
December
2.965
1.723
4.688
36.459
15.845
52.304
Toplam / Total
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
144
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
4.14 Başvuru türüne ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2014
Number of work permit given to foreigners by type of application and sex, 2014
Başvuru türü
Type of application
Cinsiyet
Sex
İlk başvuru
First application
Kadın
Female
22.308
8.995
31.303
Erkek
Male
14.151
6.850
21.001
Toplam / Total
36.459
15.845
52.304
% 70,00
145
Uzatma başvurusu
Extension application
Toplam
Total
% 56,77
% 60,00
% 61,19
% 43,23
% 50,00
% 40,00
% 38,81
% 30,00
İlk başvuru
First application
Uzatma başvurusu
Extension application
% 20,00
% 10,00
% 0,00
Kadın
Female
Erkek
Male
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Yabancıların Çalışma İzinleri
Work Permits of Foreigners
İş Sağlığı ve Güvenliği
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Tablo
Table
5.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 150 5.1 tarafından yürütülen belgelendirme işlemleri, 2014
5.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 150 5.2 tarafından yürütülen yetkilendirme işlemleri, 2014
Certification process conducted by
General Directorate of Occupational
Health and Safety, 2014
Authorization by General Directorate of
Occupational Health and Safety, 2014
5.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdür- 151 5.3 lüğünde (İSGÜM) ve bölge laboratuvar
şefliklerinde yapılan ölçüm ve analizler,
2014
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014
153 5.4 Number of the measurements and
analysis made in ISGUM and regional
laboratories, 2014
National Occupational Standards (NOS),
2014
148
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
Açıklama
Explanation
İşyeri hekimliği eğitici belgesi;
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş
yıllık mesleki tecrübeye sahip; işyeri hekimleri ile iş
sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimlere,
b) Üniversitelerde, Bakanlıkça ilan edilen eğitim
programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders
veren hekimlere,
c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan
dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına, başvurmaları halinde, düzenlenir.
Occupational physician trainer certificate is issued
to below positions in the case of their application;
a) Occupational physicians or physicians who have
Master’s Degree in occupational safety and health,
occupational safety or occupational health, who
have received pedagogical training or training of
trainers certificate and who have at least five years of
experience in occupational health and safety,
b) Physicians who have at least four semesters of
experience as lecturer in universities in the fields
in compliance with programmes announced by the
Ministry,
c) Physicians who undertake fellowship in workrelated
and occupational diseases or occupational medicine
or public health specialists who have at least 150
hours of course in occupational safety and health
involving theory and practice, during their specialist
training.
The Ministry shall issue a Class (A) occupational
safety expert’s certificate to;
1) engineers, architects or technical staff who submit
an occupational safety expert contract proving at least
four years of experience with a class (B) occupational
safety expert certificate, and who participated class
(A) occupational safety expertise training programme
and passed the examination for class (A) occupational
safety expertise.
2) Labour inspectors who are engineer, architect or
technical staff with at least five years of inspection
experience in occupational health and safety;
occupational health and safety experts with at least
five years of experience of expertise in the Ministry;
engineers, architects or technical staff with doctor of
science degrees in occupational health and safety or
occupational safety; engineers, architects or technical
staff with at least ten years of experience at the
Directorate General and its affiliated units, and who
passed the examination for class (A) safety expertise,
The Ministry shall issue a Class (B) occupational
safety expert’s certificate to;
1) Engineers, architects or technical staff who submit
an occupational safety expert contract proving at
least three years of expertise experience with a class
(C) occupational safety expert certificate, and who
participated class (B) occupational safety expertise
training programme and passed the examination
for class (B) occupational safety expertise.
2) Engineers, architects or technical staff with master
of science degrees in occupational health and safety
or occupational safety and passed the examination
for class (B) occupational safety expertise.
The Ministry shall issue a Class (C) occupational
safety expert’s certificate to;
Engineers, architects or technical staff who
participated class (C) occupational safety expertise
training programme and passed the examination for
class (C) occupational safety expertise.
(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az
dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı
sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis,
mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş
yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan
iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış
Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı
ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel
Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar
veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış
olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en
az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı
olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
başarılı olanlara,
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara
Bakanlıkça verilir.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
150
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
5.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen belgelendirme işlemleri, 2014
Certification process conducted by General Directorate of Occupational Health and Safety, 2014
A sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı
A class occupational
safety expert’s
certificate
B sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı
B class occupational
safety expert’s
certificate
C sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı
C class occupational
safety expert’s
certificate
5.427
3.340
28.627
2.338
263
896
419
3.041
1.435
80
1.403
815
2.274
1.103
94
Nisan April
673
558
611
560
70
Mayıs May
238
217
430
419
66
Haziran June
1.881
949
5.247
614
21
Temmuz July
570
359
1.820
301
27
Ağustos Agust
291
203
883
181
42
Eylül September
186
130
652
217
16
Ekim October
144
126
546
190
21
Kasım November
173
129
585
188
0
Aralık December
154
124
620
225
16
12.036
7.369
45.336
7.771
716
Ay
Month
Ocak January
Şubat February
Mart March
Toplam Total
İşyeri Hekimi
Occupational
physician
Eğitici belgesi
Trainer certificate
151
5.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yetkilendirme işlemleri, 2014
Authorization by General Directorate of Occupational Health and Safety, 2014
Ay
Month
Eğitim kurumları
Training institutions
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Joint health and safety unit
Toplum Sağlığı Merkezi
Community health center
Ocak January
9
116
1
Şubat February
9
87
12
Mart March
1
96
4
Nisan April
6
75
5
Mayıs May
3
50
4
Haziran June
3
56
0
Temmuz July
1
49
4
Ağustos Agust
5
29
1
Eylül September
1
58
3
Ekim October
1
30
0
Kasım November
0
42
1
Aralık December
0
22
0
39
710
35
Toplam Total
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
5.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğünde (İSGÜM) ve bölge laboratuvar şefliklerinde yapılan
ölçüm ve analizler, 2014
Number of the measurements and analysis made in ISGUM and regional laboratories, 2014
Ölçüm ve analiz sayıları (Fiziksel, kimyasal,
biyolojik testler dahil)
Number of the measurements and analyses
(Physical, chemical and biological tests are
included)
Bölge laboratuvar şeflikleri
Regional laboratories
Adana
Ankara
(İSGÜM)
Bursa
İstanbul
İzmir
Toplam
Total
Kayseri Kocaeli
Atomik absopsiyon cihazı (grafit/alevli) 15/1
ileher bir ilave element analizi
0
162
0
0
0
0
Atomikabsorpsiyon cihazı ile kanda kurşun
analizi
0
84
0
0
0
0
Atomik absopsiyon cihazı (grafit/alevli) ile
havada ağır metal analizi
0
175
0
0
0
0
22
123
131
130
92
276
372
700
El-kol titreşimi maruziyet ölçümü
0
15
2
2
Foruer transform infrared spektrofometresinde
serbest silis analizi
0
0
0
0
0
0
453
453
Gaz kromatografi analizi
0
307
0
0
0
0
224
531
Hava akım hızı
0
6
3
0
0
0
3
12
Aydınlatma ölçümü
126
288
84
2
197
1.824
21
İdrarda fenol analizi
İdrarda TCA analizi
152
0
39
0
0
0
0
0
39
0
1.887
0
0
0
0
0
1.887
26
198
26
45
88
66
111
560
100
87
79
43
358
124
358
1.149
İyon kromatografisinde analiz
0
38
0
0
0
0
94
132
Kanda albumin tayini
0
1.052
0
0
0
0
0
1.052
Kanda ALP tayini
0
1.052
0
0
0
0
0
1.052
Kanda ALT tayini
0
1.228
0
0
0
0
0
1.228
Kanda AST tayini
0
1.228
0
0
0
0
0
1.228
Kanda GGT tayini
0
1.052
0
0
0
0
0
1.052
Kanda glikoz tayini
0
1.228
0
0
0
0
0
1.228
İdrarda hüppürik asit analizi
İşitme testi (Odyometri)
İşyeri havasında dedektör veya tüp ile ANLK
gaz ölçümü
İşyeri havasında toz numunesi alma ve
grametrik değ. (30 ölç.kadar)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
5.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde (İSGÜM) ve bölge laboratuvar şefliklerinde yapılan
ölçüm ve analizler, 2014 (devam)
Number of the measurements and analysis made in ISGUM and regional laboratories, 2014 (continued)
Ölçüm ve analiz sayıları (Fiziksel, kimyasal,
biyolojik testler dahil)
Number of the measurements and analyses
(Physical, chemical and biological tests are
included)
Bölge laboratuvar şeflikleri
Regional laboratories
Toplam
Total
Adana
Ankara
(İSGÜM)
Bursa
İstanbul
İzmir
Kayseri Kocaeli
Kanda kolestrol tayini
0
1.052
0
0
0
0
0
1.052
Kanda kreatinin tayini
0
1.228
0
0
0
0
0
1.228
Kanda total protein tayini
0
1.052
0
0
0
0
0
1.052
Kanda üre tayini
0
1.228
0
0
0
0
0
1.228
Kanda ürik asit tayini
0
1.052
0
0
0
0
0
1.052
182
134
157
170
625
217
561
2.046
Lifsi tozların kontarasyon tayini
0
64
0
0
0
0
0
64
Lifsi tozların tür analizi
0
0
0
0
0
0
0
0
PA akciğer filmi çekimi ve değerlendirmesi
0
2.841
0
0
0
0
0
2.841
Pnömokonyoz değerlendirme okuyucu eğitimi
0
4
0
0
0
0
0
4
Sedimantasyon
0
176
0
0
0
0
0
176
Solunum fonksiyon testi
0
2.387
0
0
0
0
0
2.387
Tam idrar tetkiki
0
309
0
0
0
0
0
309
Tam kan sayımı
0
1.241
0
0
0
0
0
1.241
95
77
52
56
226
114
260
880
Tüm vucut titreşim kişisel maruziyeti
3
29
20
15
35
106
208
Yüksek basınclı sıvı kromotografisinde analiz
0
0
0
0
0
0
0
529
22.843
469
408 1.588
930
Kişisel gürültü maruziyeti
153
Termal konfor şartlarının ölçümü
Toplam / Total
0
3.018 29.785
*Ayrıca Ankara (İSGÜM) tarafından 1.176 EKG testi yapılmıştır.
Also, 1.176 EKG test were made by Ankara (ISGUM)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014
National Occupational Standards (NOS),2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Yumuşak Kapak Takma Operatörü
(Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Perfect Binding Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Tel Dikiş Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Saddle-Stitching Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Şekilli Kesim Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Die cutting operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Selofan Kaplama Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Cellophane Lamination Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
İplik Dikiş Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Sewn Binding Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Kutu Katlama ve Yapıştırma Operatörü
(Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Folding Gluer Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Matbaa Bıçak Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Guillotine Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Sarım Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Winding Operator (Level 3)
Elektrik ve Elektronik
Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3)
Electrical and
Electronics
Meter Reader (level 3)
Elektrik ve Elektronik
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
(Seviye 4)
Electrical and
Electronics
Electronic and Electrical Products
Service Worker (Level 4)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
Elektrik Dağıtım
Hizmetleri Derneği
(ELDER)
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
154
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
Sektör
Industry
Elektrik ve Elektronik
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 3)
20.03.2014/28947
Electrical and Electronics
Elektrik ve Elektronik
Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3)
20.03.2014/28947
Electrical and Electronics
Electrical Fitter (Level 3)
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK)
Elektrik ve Elektronik
Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4)
20.03.2014/28947
Electrical and Electronics
Electrical Fitter (Level 4)
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK)
Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik
Plastik Ekstrüzyon Makine Operatörü
(Seviye 4)
Chemical, Petroleum,
Rubber and Plastics
Plastics Extrusion Operator (Level 4)
Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik
Plastik Geri Dönüşüm Elemanı
(Seviye 3)
Chemical, Petroleum,
Rubber and Plastics
Plastics Rcyling Operator (Level 3)
Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik
Plastik Şişirme Makinesi Operatörü (Seviye 3)
Chemical, Petroleum,
Rubber and Plastics
Plastics Blow Moulding Machine
Operator (Level 3)
Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik
Plastik Şişirme Makinesi Operatörü
(Seviye 4)
Chemical, Petroleum,
Rubber and Plastics
Plastics Blow Moulding Machine
Operator (Level 4)
Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik
Plastik Termoform Operatörü (Seviye 3)
Chemical, Petroleum,
Rubber and Plastics
Plastics Therform Operator (Level 3)
Ulaştırma, Haberleşme
ve Lojistik
Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım
Elemanı (Seviye 4)
12
13
155
15
16
17
18
19
20
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS)
Electrical Maintenance Worker (Level 3)
11
14
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Transport, Communication Urban Transportation Catenery
and Logistics
Maintainer (Level 4)
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü
(Seviye 4)
Transport, Communication Urban Transportation Train Driver
and Logistics
(Level 4)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
Türk Plastik Sanayicileri 20.03.2014/28947
Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı
(Mükerrer)
(PAGEV)
Türk Plastik Sanayicileri 20.03.2014/28947
Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı
(Mükerrer)
(PAGEV)
Türk Plastik Sanayicileri 20.03.2014/28947
Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı
(Mükerrer)
(PAGEV)
Türk Plastik Sanayicileri 20.03.2014/28947
Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı
(Mükerrer)
(PAGEV)
Türk Plastik Sanayicileri 20.03.2014/28947
Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı
(Mükerrer)
(PAGEV)
Tüm Raylı Sistem
İşletmecileri Derneği
(TÜRSİD)
Tüm Raylı Sistem
İşletmecileri Derneği
(TÜRSİD)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
20.03.2014/28947
(Mükerrer)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sektör
Industry
Ulaştırma, Haberleşme
ve Lojistik
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
(Seviye 5)
Transport, Communication Urban Transportation Traffic Controller
and Logistics
(Level 5)
Tarım, Avcılık ve Balıkçılık
Çoban (Seviye 3)
Agriculture, Hunting and
Fishery
Herdsman (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Baskı Sonrası Birim Sorumlusu
(Seviye 5)
Media, Communication
and Broadcasting
Postpress Responsible (Level 5)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Folding Operator (Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Sert Kapak Takma Operatörü (Seviye 4)
Media, Communication
and Broadcasting
Hard Cover Binding Operator (Level 4)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Sıvama Taslama Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Case Making Operator ( Level 3)
Medya, İletişim ve
Yayıncılık
Spiral Ciltleme Operatörü (Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Spiral Binding Operator (Level 3)
Medya, İletişim
ve Yayıncılık
Sürekli Form Harman Operatörü
(Seviye 3)
Media, Communication
and Broadcasting
Continuous Form Collator Operator
(Level 3)
Toplumsal ve Kişisel
Hizmetler
Aile Danışmanı (Seviye 6)
Community and Personal
Services
Family Counselor (Level 6)
İş ve Yönetim
Performans Uzmanı (Seviye 6)
Business and
Management
Performance Specialist (Level 6)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
Tüm Raylı Sistem
İşletmecileri Derneği
(TÜRSİD)
20.03.2014/28947
Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği
(TÜDKİYEB)
18.04.2014/28976
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
Aile ve Sosyal
18.04.2014/28976
Politikalar Bakanlığı, Aile
ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğü,
Süleyman Demirel
(Mükerrer)
Üniversitesi, Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
(PERYÖN)
18.04.2014/28976
(Mükerrer)
156
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
31
32
33
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
İş ve Yönetim
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
(Seviye 6)
Business and
Management
Career and Talent Management
Specialist (Level 6)
Ulaştırma, Haberleşme
ve Lojistik
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
Transport, Communication
Overhead Crane Operator (Level 3)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme
ve Lojistik
Ambarcı (Seviye 3)
Transport, Communication
Warehouse Worker (Level 3)
and Logistics
Metal
Kalite Kontrolcü (Seviye 3)
Metal
Quality Controller (Level 3)
Metal
Kalite Kontrolcü (Seviye 4)
Metal
Quality Controller (Level 4)
Metal
Kalite Muayene Test Ve Kontrolcüsü
(Seviye 5)
Metal
Quality Inspection Test and Controller
(Level 5)
Enerji
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı
(Seviye 4)
Energy
Electrical meter installer (Level 4)
Enerji
Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
(Seviye 3)
Energy
Gas Meter Installer (Level 3)
Enerji
Su Sayacı Sökme Takma Elemanı
(Seviye 3)
Energy
Water Meter Installer (Level 3)
Enerji
Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma
Elemanı (Seviye 3)
Energy
Calorimeter and Thermostat Meter
Installer (Level 3)
34
157
35
36
37
38
39
40
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği
(PERYÖN)
18.04.2014/28976
Hak-İş Konfederasyonu
Koordinasyonunda
Çelik-İş Sendikası
06.06.2014/29022
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
06.06.2014/29022
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
06.06.2014/29022
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
06.06.2014/29022
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
06.06.2014/29022
Ölçüm Sanayicileri
ve İşadamları Birliği
Derneği (ÖLÇÜBİR)
Elektrik Dağıtım
Hizmetleri Derneği
(ELDER)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
06.06.2014/29022
(Mükerrer)
Ölçüm Sanayicileri
ve İşadamları Birliği
Derneği
(ÖLÇÜBİR)
06.06.2014/29022
Ölçüm Sanayicileri
ve İşadamları Birliği
Derneği
(ÖLÇÜBİR)
06.06.2014/29022
Ölçüm Sanayicileri
ve İşadamları Birliği
Derneği
(ÖLÇÜBİR)
06.06.2014/29022
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
İnşaat
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Operatörü (Seviye 4)
Construction
Geographic Information
Systems Operator (Level 4)
İnşaat
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Uzmanı (Seviye 6)
Construction
Geographic Information
Systems Specialist (Level 6)
İnşaat
Çimento Test Elemanı (Seviye 4)
Construction
Cement Testing Technician (Level 4)
İnşaat
Merkezi Kumanda Operatörü
(Çimento) (Seviye 5)
Construction
Cement Production Plant
Operator (Level 5)
İnşaat
Merkezi Kumanda Operatörü
(Farin) (Seviye 5)
Construction
Cement Production Plant Operator
(Farine) (Level 5)
Metal
Gemi Boru Tesisatçısı (Seviye 3)
Metal
Ship Pipe System Fitter (Level 3)
Metal
Gemi Boyacısı (Seviye 3)
Metal
Ship Painter (Level 3)
Metal
Gemi Geri Dönüşüm İşçisi (Seviye 3)
Metal
Ship Recycling Worker (Level 3)
Metal
Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 3)
Metal
Ship Recycling Operation
Officer (Level 3)
Metal
Gemi Makine Bakımcısı (Seviye 3)
Metal
Ship Machinery Maintenance
Worker (Level 3)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Yardımcı Kuruluş:
Anadolu Üniversitesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Yardımcı Kuruluş:
Anadolu Üniversitesi
Resmi Gazete Tarih ve
Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
06.06.2014/29022
(Mükerrer)
06.06.2014/29022
(Mükerrer)
Çimento Endüstrisi
İşverenleri Sendikası
(ÇEİS)
14.08.2014/29088
Çimento Endüstrisi
İşverenleri Sendikası
(ÇEİS)
14.08.2014/29088
Çimento Endüstrisi
İşverenleri Sendikası
(ÇEİS)
14.08.2014/29088
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
Müdürlüğü)
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
Müdürlüğü)
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
Müdürlüğü)
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
Müdürlüğü)
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
Müdürlüğü)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
14.08.2014/29088
(Mükerrer)
14.08.2014/29088
(Mükerrer)
14.08.2014/29088
(Mükerrer)
14.08.2014/29088
(Mükerrer)
14.08.2014/29088
(Mükerrer)
158
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Metal
Gemi Makine Montajcısı (Seviye 3)
Metal
Ship Machinery Assembler (Level 3)
Metal
Gemi Montajcısı (Seviye 3)
Metal
Ship Assembler (Level 3)
Elektrik ve Elektronik
Bobinajcı (Seviye 4)
Electrical and Electronics
Electrical Motor and Transformer
Assembler (Level 4)
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Lojistik Gümrük Takipçisi (Seviye 3)
51
52
53
54
159
55
56
Transport, Communication Logistics Customs Service Clerk
and Logistics
(Level 3)
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)
Transport, Communication
Logistics Operation Officer (Level 5)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)
Transport, Communication
Logistics Operation Manager (Level 6)
and Logistics
Elektrik ve Elektronik
Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
Electrical and Electronics
Transformer Wire Wrapping Worker
(Level 4)
Maden
Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3)
Mine
Stonemason (Level 3)
Maden
Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)
Mine
Stonemason (Level 4)
Maden
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı
(Seviye 4)
Mine
Stonemason (Special Production)
(Level 4)
57
58
59
60
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı 14.08.2014/29088
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
(Mükerrer)
Müdürlüğü)
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı 14.08.2014/29088
(Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel
(Mükerrer)
Müdürlüğü)
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları
Konfederasyonu
(TESK)
14.08.2014/29088
Türkiye İhracatçılar
Meclisi
(TİM)
14.08.2014/29088
Türkiye İhracatçılar
Meclisi
(TİM)
14.08.2014/29088
Türkiye İhracatçılar
Meclisi
(TİM)
14.08.2014/29088
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
14.08.2014/29088
Türkiye Mermer
Doğaltaş ve Makinaları
Üreticileri Birliği
(TÜMMER)
14.08.2014/29088
Türkiye Mermer
Doğaltaş ve Makinaları
Üreticileri Birliği
(TÜMMER)
14.08.2014/29088
Türkiye Mermer
Doğaltaş ve Makinaları
Üreticileri Birliği
(TÜMMER)
14.08.2014/29088
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
61
62
63
64
65
66
67
68
Sektör
Industry
İş ve Yönetim
İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4)
Business and
Management
Human Resources Officer (Level 4)
İş ve Yönetim
İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 5)
Business and
Management
Human Resources Specialist (Level 5)
İş ve Yönetim
İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6)
Business and
Management
Human Resources Manager (Level 6)
İş ve Yönetim
Endüstriyel İlişkiler Uzmanı (Seviye 6)
Business and
Management
Labor Relations Specialist (Level 6)
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
İşaretçi (Seviye 2)
Transport, Communication
Signalperson (Level 2)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
70
Araç Yükleme Operatörü (Seviye 3)
Transport, Communication
Vehicle Freight Operator (Level 3)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3)
Transport, Communication
Weigher (Level 3)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Terminal Çekici Operatörü (Seviye 3)
Transport, Communication
Terminal Tractor Operator (Level 3)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
69
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Liman Operasyon Planlamacısı
(Seviye 4)
Transport, Communication
Port Operation Planner (lever 4)
and Logistics
Ulaştırma, Haberleşme ve
Lojistik
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü
(Seviye 3)
Transport, Communication Hazardous Materials Transportation
and Logistics
Driver (Level 3)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and Date of
the Official Journal
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği
(PERYÖN)
13.09.2014/29118
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği
(PERYÖN)
13.09.2014/29118
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği
(PERYÖN)
13.09.2014/29118
Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği
(PERYÖN)
13.09.2014/29118
Türkiye Liman
İşletmecileri Derneği
(TÜRKLİM)
13.09.2014/29118
Türkiye Liman
İşletmecileri Derneği
(TÜRKLİM)
13.09.2014/29118
Türkiye Liman
İşletmecileri Derneği
(TÜRKLİM)
13.09.2014/29118
Türkiye Liman
İşletmecileri Derneği
(TÜRKLİM)
13.09.2014/29118
Türkiye Liman
İşletmecileri Derneği
(TÜRKLİM)
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları
Konfederasyonu
(TESK)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
(Mükerrer)
13.09.2014/29118
(Mükerrer)
28.10.2014/29159
160
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
UMS Sayısı
Number of NOS
5.4 Ulusal Meslek Standardı, 2014 (devamı)
National Occupational Standards (NOS),2014 (continued)
Sektör
Industry
Ulusal Meslek Standardı
National Occupational Standards (NOS)
Kültür, Sanat
Dansçı (Seviye 6)
Cultur and Art
Dancer (Level 6)
Kültür, Sanat
Opera Şarkıcısı (Seviye 6)
Cultur and Art
Opera Singer (Level 6)
Metal
Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4)
Metal
Wire Drawing Machines Worker
(Level 4)
Metal
Sargı Makineleri İşçisi (Seviye 3)
Metal
Wire Wrapping Machines Worker
(Level 3)
71
72
73
161
74
Ticaret (Satış ve Pazarlama) Kasiyer (Seviye 3)
75
Commerce (Sales and
Marketing)
Cashier (Level 3)
Ticaret (Satış ve Pazarlama)
Mağaza Satış Alanı Geliştirme Ve
Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5)
Commerce (Sales and
Marketing)
In-Store Decorating Specialist (Level 5)
Gıda
Kaplama Operatörü (Draje) (Seviye 4)
Food
Candy Coating Operator (Level 4)
Gıda
Şekerleme-Sakız Hammadde Hazırlama
ve Şekil Verme Operatörü (Seviye 3)
Food
Confectionary-Chewing Gum Feedstock
Preparation and Moulding Operator
(Level 3)
76
77
78
Hazırlayan Kuruluş
Occupational
Standards Setting
Bodies (OSSBs)
Sahne, Perde, Ekran ve
Mikrofon Oyuncuları
Sendikası
Sahne, Perde, Ekran ve
Mikrofon Oyuncuları
Sendikası
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS)
Resmi Gazete Tarih
ve Sayısı
Number and
Date of the
Official Journal
28.10.2014/29159
28.10.2014/29159
05.12.2014/29196
05.12.2014/29196
Alışveriş Merkezleri ve 05.12.2014/29196
Perakendeciler Derneği
(AMPD)
Ankara Ticaret
Odası (ATO)
Alışveriş Merkezleri ve 05.12.2014/29196
Perakendeciler Derneği
(AMPD)
Ankara Ticaret
Odası (ATO)
Türkiye Gıda Sanayii
İşverenleri Sendikası
(TÜGİS)
Türkiye Gıda Sanayii
İşverenleri Sendikası
(TÜGİS)
14.12.2014/29205
14.12.2014/29205
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Uluslararası
Anlaşmalar ve Sözleşmeler
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Tablo
Table
6.1 Yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik 164 6.1 Bilateral social security agreements in
sözleşmeleri ve anlaşmaları
force
6.2 İşgücü Anlaşmaları
165 6.2 Labour Force Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası 167 6.3 ILO Conventions ratified by the Republic
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri
of Turkey
164
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.1 Yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve anlaşmaları
Bilateral social security agreements in force
Ülke
Country
165
İmza tarihi
Date of signature
Yürürlük tarihi
Enforcement date
Sırbistan - Serbia
26.10.2009
01.12.2013 Slovakya - Slovakia
25.01.2007
01.07.2013 Hırvatistan - Croatia
12.06.2006
01.06.2012 Lüksemburg - Luxembourg
20.11.2003
01.06.2006
Arnavutluk - Albania
14.07.1998
01.02.2005
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
02.10.2003
01.01.2005
Kebek - Quebec
21.11.2000
01.01.2005
Kanada - Canada
19.06.1998
01.01.2005
Bosna Hersek - Bosnia Herzegovina
27.05.2003
01.09.2004
Danimarka - Denmark
13.12.1999
01.12.2003
Gürcistan - Georgia
11.12.1998
20.11.2003
Romanya - Romania
06.07.1999
01.03.2003
Azerbaycan - Azerbaijan
17.07.1998
09.08.2001
Makedonya - Macedonia
06.07.1998
01.07.2000
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turkish Republic of Northern Cyprus
09.03.1987
01.12.1988
Libya - Libya
13.09.1984
01.09.1985
Norveç - Norway
20.07.1978
01.06.1981
İsveç - Sweden
30.06.1978
01.05.1981
Fransa - France
20.01.1972
01.08.1973
İsviçre - Switzerland
01.05.1969
01.01.1972
Avusturya - Austria
12.10.1966
01.10.1969
Belçika - Belgium
04.07.1966
01.05.1968
Hollanda - Netherlands
05.04.1966
01.02.1968
Almanya - Germany
30.04.1964
01.06.1961
İngiltere - United Kingdom
09.09.1959
01.06.1961
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.2 İşgücü Anlaşmaları
Labour Force Agreements
1
Türkiye - Azerbaycan İşgücü Anlaşması
Turkey - Azerbaijan Labour Force Agreement
13.11.2013
2
Türkiye - Kuveyt İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşması
Turkey - Kuwait Agreement on Labour Force Exchange
30.03.2008
3
Türkiye - Federal Almanya İstisna Akdi Anlaşması
Turkey - The Federal Republic of Germany Work Labour Force
18.11.1991
4
Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşgücü Anlaşması
Turkey - The Turkish Republic of Northern Cyprus Labour Force
09.03.1987
5
Türkiye - Katar İşgücü Anlaşması
Turkey - Qatar Labour Force Agreement
01.04.1986
6
Türkiye - Ürdün İşgücü Anlaşması
Turkey - Jordan Labour Force Agreement
08.07.1982
7
Türkiye - Libya İşgücü Anlaşması
Turkey - Libya Labour Force Agreement
05.01.1975
8
Türkiye - Avustralya İşgücü Anlaşması
Turkey - Australia Labour Force Agreement
05.10.1967
9
Türkiye - Fransa İşgücü Anlaşması
Turkey - France Labour Force Agreement
08.04.1965
10
Türkiye - Hollanda İşgücü Anlaşması
Turkey - The Netherlands Labour Force Agreement
19.08.1964
11
Türkiye - Belçika İşgücü Anlaşması
Turkey - Belgium Labour Force Agreement
16.07.1964
12
Türkiye - Avusturya İşgücü Anlaşması
Turkey - Austria Labour Force Agreement
15.05.1964
13
Türkiye - Federal Almanya İşgücü Anlaşması
Turkey - The Federal Republic of Germany Exceptional Work Agreement
30.10.1961
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
166
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey
Sözleşme No
Convention No
C2
C 11
C 14
C 15
C 26
167
C 29
C 34
C 42
C 45
C 53
Sözleşme Adı
Convention Name
İşsizlik Sözleşmesi
Unemployment Convention
Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
Right of Association (Agriculture) Convention
Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
Weekly Rest (Industry) Convention
Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi (**)
Minimum Age (Trimmers and Stokers)
Convention(**)
Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
Minimum Wage-Fixing Machinery Convention
Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
Forced Labour Convention
Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (*)
16.02.1950
RG: 18.02.1950
24.10.1960
RG: 28.10.1960
11.02.1946
RG.16.02.1946
25.05.1959
RG.02.06.1959
25.06.1973
RG. 02.09.1974
23.01.1998
RG.23.06.1998
11.02.1946
Fee-Charging Employment Agencies Convention (*) RG: 16.02.1946
ILO
tarafından
tescil
edildiği
tarih
Date of
registration
by the ILO
Durumu
Status
14.07.1950
Yürürlükte
In force
29.03.1961
Yürürlükte
In force
27.12.1946
Yürürlükte
In force
29.09.1959
Yürürlükte
değil
Not in force
29.01.1975
Yürürlükte
In force
30.10.1998
Yürürlükte
In force
27.12.1946
Yürürlükte
değil
Not in force
İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi
11.02.1946
(Revize)
Yürürlükte
27.12.1946
In force
Workmen's Compensation (Occupational Diseases)
RG: 16.02.1946
Convention (Revised)
Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
Underground Work (Women) Convention
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi
Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari
İcaplarına İlişkin Sözleşme
Officers' Competency Certificates Convention
C 55
Türkiye
tarafından
onaylandığı
tarih
Turkey date of
approval by
Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması
ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna
İlişkin Sözleşme
Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen)
Convention
09.06.1937
RG: 23.06.1937
25.06.2003
21.04.1938
Yürürlükte
In force
22.04.2005
Yürürlükte
In force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
RG: 12.12.2003
15.07.2003
RG: 17.12.2003
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme No
Convention No
Sözleşme Adı
Convention Name
Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) (**)
Türkiye
tarafından
onaylandığı
tarih
Turkey date of
approval by
Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) (**)
Durumu
Status
29.09.1959
Yürürlükte
değil
Not in force
12.07.1993
Yürürlükte
değil
Not in force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
02.11.1984
Yürürlükte
In force
13.07.1949
Yürürlükte
In force
05.03.1951
Yürürlükte
In force
12.07.1993
Yürürlükte
In force
14.07.1950
Yürürlükte
In force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
25.05.1959
C 58
Minimum Age (Sea) Convention (Revised)(**)
ILO
tarafından
tescil
edildiği
tarih
Date of
registration
by the ILO
RG: 02.06.1959
26.11.1992
C 59
Minimum Age (Industry) Convention (Revised)(**) RG:25.02.1993
C 68
Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
Food and Catering (Ships' Crews) Convention
C 69
Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
Certification of Ships' Cooks Convention
C 73
Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
Medical Examination (Seafarers) Convention
Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
C 77
Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention
Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
15.07.2003
RG:12.12.2003
15.07.2003
RG: 17.12.2003
25.06.2003
RG:17.12.2003
16.08.1983
RG:15.08.1984
24.05.1949
C 80
Final Articles Revision Convention
İş Teftişi Sözleşmesi
RG:28.05.1949
13.12.1950
C 81
Labour Inspection Convention
C 87
Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma
Hakkının Korunması Sözleşmesi
Freedom of Association and Protection
of the Right to Organise Convention
İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
RG:22.12.1950
25.11.1992
RG:25.02.1993
30.11.1949
C 88
C 92
Employment Service Convention
RG:07.12.1949
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
25.06.2003
Accommodation of Crews Convention (Revised)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
RG:17.12.2003
168
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme No
Convention No
Sözleşme Adı
Convention Name
Türkiye
tarafından
onaylandığı
tarih
Turkey date of
approval by
Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
14.12.1960
C 94
Labour Clauses (Public Contracts) Convention
Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
C 96
C 98
169
C 99
08.08.1951
Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
C 108
Gemi Adamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin
Sözleşme
Seafarers' Identity Documents Convention
Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
C 111
Discrimination (Employment and Occupation)
Convention
Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
23.01.1952
Yürürlükte
In force
23.06.1970
Yürürlükte
In force
19.07.1967
Yürürlükte
In force
29.01.1975
Yürürlükte
In force
29.03.1961
Yürürlükte
In force
07.02.2005
Yürürlükte
In force
19.07.1967
Yürürlükte
In force
15.11.1968
Yürürlükte
In force
13.12.1966
RG: 22.09.1967
29.07.1971
RG:15.10.1974
14.12.1960
RG:21.12.1960
15.07.2003
RG:15.12.2003
13.12.1966
RG:21.09.1967
07.03.1968
C 115
Radiation Protection Convention
Yürürlükte
In force
RG:26.03.1970
C 105
Abolition of Forced Labour Convention
23.01.1952
30.04.1969
C 102
Social Security (Minimum Standards) Convention
Yürürlükte
In force
RG:14.08.1951
C 100
Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
29.03.1961
08.08.1951
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
Equal Remuneration Convention
Yürürlükte
In force
RG:28.10.1960
RG:14.08.1951
Eşit Ücret Sözleşmesi
29.03.1961
24.10.1960
Fee-Charging Employment Agencies Convention
(Revised)
Right to Organise and Collective Bargaining
Convention
Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım)
Sözleşmesi
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture)
Convention
Durumu
Status
RG:21.12.1960
C 95
Protection of Wages Convention
ILO
tarafından
tescil
edildiği
tarih
Date of
registration
by the ILO
RG:25.07.1968
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme No
Convention No
Sözleşme Adı
Convention Name
Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
Türkiye
tarafından
onaylandığı
tarih
Turkey date of
approval by
Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
Durumu
Status
02.09.1968
Yürürlükte
In force
25.06.1974
Yürürlükte
In force
13.11.1967
Yürürlükte
In force
13.12.1977
Yürürlükte
In force
08.12.1992
Yürürlükte
In force
13.11.1975
Yürürlükte
In force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
17.03.2005
Yürürlükte
In force
12.07.1993
Yürürlükte
In force
30.10.1998
Yürürlükte
In force
12.07.1993
Yürürlükte
In force
04.05.1967
C 116
Final Articles Revision Convention
ILO
tarafından
tescil
edildiği
tarih
Date of
registration
by the ILO
RG:26.12.1968
29.07.1971
C 118
Equality of Treatment (Social Security) Convention RG: 09.06.1973
C 119
Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi
Sözleşmesi
Guarding of Machinery Convention
İstihdam Politikası Sözleşmesi
23.05.1967
RG:22.08.1967
09.11.1976
C 122
Employment Policy Convention
Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
RG:23.10.1977
08.05.1991
C 123
Minimum Age (Underground Work) Convention
Azami Ağırlık Sözleşmesi
RG:02.10.1991
30.11.1972
C 127
Maximum Weight Convention
C 133
C 134
Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin
Sözleşme (İlave Hükümler)
Accommodation of Crews (Supplementary
Provisions) Convention
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları)
İlişkin Sözleşme
RG:25.01.2004
Prevention of Accidents (Seafarers) Convention
RG:12.12.2003
İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
C 135
RG:14.11.1974
Workers' Representatives Convention
Asgari Yaş Sözleşmesi, Asgari yaş: 15
02.10.2003
15.07.2003
25.11.1992
RG:25.02.1993
23.01.1998
C 138
Minimum Age Convention, Minimum age: 15
RG:21.06.1998
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
26.11.1992
C 142
Human Resources Development Convention
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
RG:25.02.1993
170
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme No
Convention No
C 144
C 146
Sözleşme Adı
Convention Name
Türkiye
tarafından
onaylandığı
tarih
Turkey date of
approval by
Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları)
26.11.1992
Sözleşmesi
12.07.1993
Tripartite Consultation (International Labour
RG:25.02.1993
Standards) Convention
Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin
15.07.2003
Sözleşme
28.07.2005
Seafarers' Annual Leave with Pay Convention
RG:02.12.2003
Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
25.11.1992
12.07.1993
C 151
Labour Relations (Public Service) Convention
C 152
171
C 153
C 155
RG:25.02.1993
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin
16.07.2003
Sözleşme
17.03.2005
Occupational Safety and Health (Dock Work)
RG:15.12.2003
Convention
Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri
15.07.2003
ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
17.03.2005
Hours of Work and Rest Periods (Road Transport)
RG:02.11.2003
Convention
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına
07.01.2004
İlişkin Sözleşme
22.04.2005
Occupational Safety and Health Convention
RG:02.03.2004
Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
09.06.1994
C 158
Termination of Employment Convention
C 159
Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar)
Sözleşmesi
Vocational Rehabilitation and Employment
(Disabled Persons) Convention
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
Occupational Health Services Convention
C 166
Durumu
Status
Yürürlükte
In force
Yürürlükte
In force
Yürürlükte
In force
Yürürlükte
In force
Yürürlükte
In force
Yürürlükte
In force
04.01.1995
Yürürlükte
In force
26.06.2000
Yürürlükte
In force
22.04.2005
Yürürlükte
In force
RG:12.10.1994
08.07.1999
RG:13.09.1999
07.01.2004
C 161
C 164
ILO
tarafından
tescil
edildiği
tarih
Date of
registration
by the ILO
RG:16.03.2004
Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi
15.07.2003
Bakımına İlişkin Sözleşme
17.03.2005
Health Protection and Medical Care (Seafarers)
RG:02.12.2003
Convention
Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine
15.07.2003
İlişkin Sözleşme
17.03.2005
Repatriation of Seafarers Convention (Revised)
RG:15.12.2003
Yürürlükte
In force
Yürürlükte
In force
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler
International Conventions and Agreements
6.3 Türkiye tarafından onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri (devam)
ILO Conventions ratified by the Republic of Turkey (continued)
Sözleşme No
Convention No
C 167
C176
C 182
C 187
Sözleşme Adı
Convention Name
Türkiye
tarafından
onaylandığı
tarih
Turkey date of
approval by
İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi
20.11.2014
Safety and Health in Construction
Convention
BKK:05.01.2015
RG: 06.02.2015
Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi
04.12.2014
Safety and Health in Mines Convention
BKK:19.01.2015
RG:09.02.2015
En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
25.01.2001
Worst Forms of Child Labour Convention
RG:27.06.2001
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve
Sözleşmesi
Promotional Framework for Occupational
Safety and Health Convention
BKK: 23.08.2013
RG: 08.10.2013
(**) C138 sözleşmesi ile 30 Ekim 1999 tarihinde otomatik fesh olmuştur.
Automatic Denunciation on 30 Oct 1999 by convention C138
Durumu
Status
Sözleşme 23 Mart 2016
tarihinde yürürlüğe girecektir.
The Convention will enter
into force on 23 Mar 2016
Sözleşme 23 Mart 2016
tarihinde yürürlüğe girecektir.
The Convention will enter
into force on 23 Mar 2016
02.08.2001
Yürürlükte
In force
16.01.2014
Yürürlükte
In force
15.05.2013
(*) C096 sözleşmesi ile 23 Ocak 1953 tarihinde otomatik fesh olmuştur.
Automatic Denunciation on 23 January 1953 by convention C096.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
ILO
tarafından
tescil
edildiği
tarih
Date of
registration
by the ILO
172
2015
Özet İstatistikler
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İçindekiler
Contents
Açıklama
Explanation
Tablo
Table
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendi- 176 1. Workers and members of trades unions by
kalı işçi sayıları, Ocak 2015
economic activity and trade union, January
2015
2. Net asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti 184 2. Net minimum wage calculation and Its cost
(01.01.2015-30.06.2015)
to the employer(01.01.2015-30.06.2015)
3. Net asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti 185 3. Net minimum wage calculation and Its cost
(01.07.2015-31.12.2015)
to the employer (01.07.2015-31.12.2015)
176
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015
İşkolu
Economic
activity
İşçi
sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
T. ORMAN-İŞ
(Türkiye Orman İşçileri Sendikası)
1
Avcılık,
Balıkçılık,
Tarım ve
Ormancılık
Hunting and
fisheries,
agriculture
and forestry
TARIM-İŞ
(Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ ORMAN-İŞ
137.236
(Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası)
HÜR TARIM ORMAN-İŞ
(Hür Tarım Orman İşçileri Sendikası)
PAK TARIM VE ORMAN İŞ
(Pak Tarım ve orman İşçileri Sendikası)
BİRLEŞİK TARIM ORMAN İŞ SEND.
(Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık İşçileri Sendikası)
ŞEKER-İŞ
(Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)
Üye
Member
Sayı
Number
%
65
0,05
11.179
8,15
25.335 18,47
10
0,01
26
0,02
21
0,02
14.967
2,56
27.623
4,71
27.056
4,61
1.949
0,34
39
0,01
190
0,04
20
0,01
ÖZ GIDA-İŞ
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri
Sendikası)
177
TEK GIDA-İŞ
(Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri
2
Gıda Sanayii
Food industry
Sendikası)
586.928 GIDA-İŞ
(Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM GIDA-İŞ
(Tüm Gıda, Su, Şeker İşçileri Sendikası)
PAK GIDA İŞ
(Pak Gıda İşçileri Sendikası)
HÜR GIDA İŞ
(Hür Gıda Sanayi İşçileri Sendikası)
TÜRK MADEN-İŞ
26.556 14,56
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası)
GENEL MADEN-İŞ
3
Madencilik ve
Taş Ocakları
Mining and
stone quarries
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası)
182.454
DEV MADEN-SEN
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası)
ÖZ MADEN-İŞ
(Maden İşçileri Sendikası)
PAK MADEN İŞ
(Pak Maden İşçileri Sendikası)
10.520
5,77
555
0,31
136
0,08
350
0,20
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
PETROL-İŞ
(Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası)
LASTİK-İŞ
4
Petrol, Kimya,
Lastik, Plastik
ve İlaç
Petroleum,
chemicals,
rubber, plastics
and medicine
(Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
İLKİM-İŞ
445.846
(İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ PETROL-İŞ
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası)
TÜM PETROL-İŞ
(Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç Sendikası)
PAK PETROL İŞ
(Pak Petrol İşçileri Sendikası)
ÖZ İPLİK-İŞ
(Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
TEKSİF
(Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
Üye
Member
Sayı
Number
%
34.570
7,76
9.964
2,24
17
0,01
718
0,17
30
0,01
58
0,02
21.587
2,08
59.468
5,72
2.466
0,24
82
0,01
11
0,01
11.974
1,16
1.991
0,20
5
0,01
11
0,01
152
0,02
17
0,01
113
0,02
23
0,01
DERİTEKS SENDİKASI
(Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası İşleme
Yerleri İşçileri Sendikası)
DOKU ÖR-İŞ
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası)
TOBGİS
(Trikotaj, Örme, Boyama, Giyecek ve İplik Sanayii İşçileri Sendikası)
5
TEKSTİL
Dokuma, Hazır
(Tekstil İşçileri Sendikası)
Giyim ve Deri
Textile,
BATİS
1.041.043
ready-made
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası)
clothing and
DOKUMA-İŞ
leather
(Dokuma, Örme, Boyama, Trikotaj ve Giyim İşçileri Sendikası)
TEKSTİL-SEN
(Tekstil, Dokuma, Örme, Trikotaj, Boyama İşçileri Sendikası)
TÜM TEKSTİL-İŞ
(Tüm Tekstil Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası)
HÜR TEKSTİL-İŞ
(Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası)
PAK TEKSTİL İŞ
(Pak Tekstil İşçileri Sendikası)
GİYİM-SEN
(Giyim İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
178
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
AĞAÇ-İŞ
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası)
SELÜLOZ-İŞ
(Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamülleri İşçileri Sendikası)
ÖZ AĞAÇ-İŞ
(Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası)
6
Ağaç ve Kağıt
Wood and
paper
YAPSAN-İŞ
248.787
(Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜMKA-İŞ
(Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ KAĞIT-İŞ
(Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası)
TÜM AĞAÇ-İŞ
(Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt, Sanayii İşçileri Sendikası)
PAK AĞAÇ İŞ
179
(Pak Ağaç İşçileri Sendikası)
Üye
Member
Sayı
Number
%
3.930
1,58
3.804
1,53
10.851
4,37
18
0,01
736
0,30
618
0,25
31
0,02
37
0,02
T. HABER-İŞ
(T. Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim, Çağrı
Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri
15.325 22,60
Sendikası)
7
İletişim
Communication
DEV İLETİŞİM-İŞ
67.814
(Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası)
PAK İLETİŞİM İŞ
(Pak iletişim işçileri Sendikası)
ÖZ İLETİŞİM-İŞ
(iletişim İşçileri Sendikası)
26
0,04
42
0,07
182
0,27
1.887
1,95
1.018
1,06
481
0,50
1.338
1,39
241
0,25
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri
Sendikası)
8
Basın, Yayın ve
Gazetecilik
Printed and
published
materials and
journalism
TGS
(Türkiye Gazeteciler Sendikası)
96.934
BASIN-İŞ
(Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası)
MEDYA-İŞ
(Medya İşçileri Sendikası)
PAK MEDYA İŞ
(Pak Medya İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
BASS
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
BANKSİS
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
9
Banka, Finans
ve Sigorta
Banking,
finance and
insurance
BASİSEN
(Banka - Sigorta İşçileri Sendikası)
297.043
BANK-Sİ-SEN
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
BANK-SEN
(Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
ÖZ FİNANS-İŞ
(Öz Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)
PAK FİNANS İŞ
(Pak Finans İşçileri Sendikası)
KOOP-İŞ
(Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası)
TEZ-KOOP-İŞ
(Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
BİL-İŞ
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası)
TYS
(Türkiye Yazarlar Sendikası)
MÜZİK-SEN
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)
SİNE-SEN
(Türkiye Sineme Emekçileri Sendikası)
Ticaret, Büro,
SOSYAL-İŞ
Eğitim ve Güzel
(Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel
Sanatlar
10
2.671.177 Sanatlar İşçileri Sendikası)
Commerce,
T. BÜRO-İŞ
office, educati(Türkiye Kooperatif, Büro, Ticaret, Eğitim, Güzel Sanatlar ve Yardımcı
on and fine arts
Üye
Member
Sayı
Number
%
14.806
4,99
9.767
3,29
43.002 14,48
210
0,08
603
0,21
23.716
7,99
87
0,03
41.325
1,55
52.399
1,97
175
0,01
11
0,01
12
0,01
103
0,01
8.100
0,31
71
0,01
32
0,01
13.587
0,51
55
0,01
24.455
0,92
7
0,01
İşçileri Sendikası)
OYUNCULAR SENDİKASI
(Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası)
ÖZ BÜRO-İŞ
(Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası)
AK MARKET-İŞ SENDİKASI
(Ak Eğitim, Büro, Ticaret ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)
PAK EĞİTİM-İŞ
(Pak Eğitim İşçileri Sendikası)
SİNEMA-TV SENDİKASI
(Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanarı Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
180
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ
(Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
KRİSTAL-İŞ
Üye
Member
Sayı
Number
%
23.119 14,92
6.989
4,51
6
0,01
202
0,14
10
0,01
26
0,02
821
0,53
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamül Eşya, 177.125
12,26
(Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası)
CAM KERAMİK-İŞ
11
Çimento,
Toprak ve
Cam
Cement, clay
and glass
(Türkiye Porselen,Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii
İşçileri Sendikası)
154.985
SERSAN-İŞ
(Tüm Seramik, Çimento, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜM ÇİMENTO-İŞ
(Tüm Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası)
PAK TOPRAK İŞ
(Pak Toprak İşçileri Sendikası)
ÖZ TOPRAK-İŞ
(Toprak, Çimento, Seramik ve Cam İşçileri Sendikası)
TÜRK METAL
Otomontaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası)
181
ÇELİK-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamülleri İşçileri Sendikası)
BİRLEŞİK METAL-İŞ
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası)
METSAN-İŞ
(Metal Sanayii İşçileri Sendikası)
KALIP-İŞ
(Makine ve Kalıp Yapımı İşçileri Sendikası)
12
Metal
Metal
ÇESEN
1.445.331 (Çelik Yapı İşçileri Sendikası)
TEK METAL-İŞ
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası)
BAMİS
(Bağımsız Metal İşçileri Sendikası)
TÜM METAL-İŞ
(Tüm Demir, Çelik, Metal ve Otomotiv Sanayii İşçileri Sendikası)
PAK METAL İŞ
(Pak Metal İşçileri Sendikası)
28.823
2,00
25.595
1,78
24
0,01
94
0,01
70
0,01
979
0,07
290
0,03
29
0,01
184
0,02
5
0,01
HÜR METAL-İŞ
(Metal Çelik Makine Metalden Mamül Eşya Otomontaj ve Yardımcı
İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
YOL-İŞ
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası)
İNSAN-İŞ
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası)
13
İnşaat
Construction
1.546.830
DEVRİMCİ YAPI-İŞ
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası)
PAK İNŞAAT İŞ
(Pak İnşaat İşçileri Sendikası)
İNŞAAT-İŞ
(İnşaat İşçileri Sendikası)
TES-İŞ
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
YENİ BES-İŞ
(Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
ENSAN-İŞ
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası)
14
Enerji
Energy
252.225
ENERJİ-SEN
(Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası)
ENERJİ İŞ
(Enerji İşçileri Sendikası)
TÜM ENERJİ-İŞ
(Tüm Enerji Su,Gaz, Baraj İşçileri Sendikası)
PAK ENERJİ İŞ
(PakEnerji İşçileri Sendikası)
DEMİRYOL-İŞ
(Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası)
HAVA-İŞ
(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası)
TÜMTİS
(Tüm Taşıma İşçileri Sendikası)
15
Taşımacılık
Transport
731.067
NAKLİYAT-İŞ
(Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası)
KARSAN-İŞ
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası)
ÖZ TAŞIMA İŞ
(Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası)
PAK TAŞIMA İŞ
(Pak Taşıma İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
Üye
Member
Sayı
Number
%
39.517
2,56
1.218
0,08
291
0,02
443
0,03
55
0,01
55.897 22,17
32
0,02
41
0,02
1.617
0,65
1.302
0,52
17
0,01
41
0,02
16.296
2,23
18.336
2,51
7.518
1,03
4.398
0,61
493
0,07
14.145
1,94
418
0,06
182
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
LİMAN-İŞ
(Türkiye Liman ve Kara, Tahmil, Tahliye İşçileri Sendikası)
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
16
Gemi Yapımı
ve Deniz
Taşımacılığı,
Ardiye ve
Antrepoculuk
Shipbuilding
and maritime
transportation, warehouse
and storage
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası)
TÜRK DENİZ-İŞ
(Türkiye Denizciler Sendikası)
161.917 (Gemi Yapım ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk
DGD-SEN
(Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası)
DLT
(Pak Deniz İşçileri Sendikası)
SAĞLIK-İŞ
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası)
DEV SAĞLIK-İŞ
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
Sağlık ve Sosyal
SIHHAT-İŞ
Hizmetler
286.492 (Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası)
Health and
social services
PAK SAĞLIK İŞ
(Pak Sağlık Çalışanları Sendikası)
ÖZ SAĞLIK-İŞ
(Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası)
TOLEYİS
(Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası)
OLEYİS
(Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası)
TURKON-İŞ
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası)
18
Konaklama ve
Eğlence İşleri
Accommodation
and
entertainment
%
3.845
2,38
3.345
2,07
5.847
3,62
187
0,12
48
0,03
9
0,01
35
0,03
8.598
3,01
574
0,21
550
0,20
382
0,14
4.699
1,65
14.345
1,94
8.048
1,09
5.480
0,75
28
0,01
9
0,01
355
0,05
207
0,03
1.082
0,15
İşçileri Sendikası)
PAK DENİZ İŞ
17
Sayı
Number
LİMTER-İŞ
(Deniz, Liman ve Tersane Çalışanları Sendikası)
183
Üye
Member
TÜM EMEK-SEN
(Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası)
740.496 SPOR-EMEK-SEN
(Devrimci Spor Emekçileri Sendikası)
DEV TURİZM-İŞ
(Devrimci Turizm İşçileri Sendikası)
FUTBOL-SEN
(Futbol Çalışanları Sendikası)
PAK TURİZM İŞ
(Pak Turizm İşçileri Sendikası)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
İşkolu no
Nu. of ec. ac.
1. İşkollarına ve sendikalara göre işçi ve sendikalı işçi sayıları, Ocak 2015 (devam)
Workers and members of trades unions by economic activity and trade union , January 2015 (continued)
İşkolu
Economic
activity
İşçi sayısı
Number
of worker
Sendikanın adı
Trade union's name
TÜRK HARB-İŞ
(Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası)
ÖZ-İŞ
(Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası)
GÜVENLİK-İŞ
19
Savunma ve
Güvenlik
Defence
and security
(Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası)
233.061
ÖZ GÜVENLİK-İŞ
(Tüm Hizmet ve Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
GÜVENLİK-SEN
(Özel Güvenlik İşçileri Sendikası)
PAK SAVUNMA İŞ
(Pak Savunma İşçileri Sendikası)
HÜR ÖZGÜV-SEN
(Hür Özel Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası)
BELEDİYE-İŞ
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri
Sendikası)
HİZMET-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası)
GENEL-İŞ
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
KONUT-İŞ
20
Genel İşler
General
affairs
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası)
853.279
TÜM BELEDİYE-İŞ
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
PAK HİZMET İŞ
(Pak Hizmet İşçileri Sendikası)
İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI
(İmece Ev İşçileri Sendikası)
HÜR BELEDİYE İŞ
(Hür Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası)
ŞOFÖR-İŞ
(Türkiye Şoför İşçileri Sendikası)
Toplam / Total
12.180.945
Üye
Member
Sayı
Number
%
22.965
9,86
12.289
5,28
11.708
5,03
78
0,04
1.256
0,54
289
0,13
89
0,04
44.945
5,27
101.378
11,89
53.756
6,30
313
0,04
17
0,01
977
0,12
28
0,01
287
0,04
8
0,01
1.297.464
10,65
Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Geçici 1. Maddesinde belirtilen sendikalar faaliyet göstereceği işkolunu yönetim kurulu kararıyla belirler hükmüne mukabil, yönetim kurulu kararı ile faaliyet gösterecekleri
işkolunu Bakanlığa bildirmeyen sendikalara yer verilmemiştir.
NOTE: It isn’t included that trade unions which don’t inform Ministry about their branch of activity according to Provisional Article 1 of Law on Trade Unions and Collective Labour Agreements states that trade unions shall determine the
branch of activity in which the trade union will function upon the decision of the executive board.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
184
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
2. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.01.2015-30.06.2015)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.01.2015-30.06.2015)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi %14
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi %15 (*)
Damga Vergisi ‰ 7,59
Kesintiler Toplamı
Net Asgari Ücret (**)
1.201,50
168,21
12,02
90,11
63,08
9,12
252,43
949,07
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk Primi % 15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu % 2
İşverene Toplam Maliyet
1.201,50
186,23
24,03
1.411,76
KAPICILAR İÇİN
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
185
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi % 14
İşsizlik Sigortası Fonu % 1
Kesintiler Toplamı
Net Asgari Ücret
1.201,50
168,21
12,02
180,23
1.021,27
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk İşveren Primi % 15.5 (***)
İşveren işsizlik Sigorta Fonu % 2
İşverene Toplam Maliyet
1.201,50
186,23
24,03
1.411,76
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası
cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır;
yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece
kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (90.11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi
işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere
5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
2015 Özet İstatistikleri
Summary Statistics by 2015
3. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2015-31.12.2015)
Minimum wage net calculation and its cost to the employer (01.07.2015-31.12.2015)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi %14
İşsizlik Sigortası Fonu %1
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi %15 (*)
Damga Vergisi ‰ 7,59
Kesintiler Toplamı
Net Asgari Ücret (**)
1.273,50
178,29
12,74
90,11
72,26
9,67
272,96
1.000,54
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk Primi % 15.5 (***)
İşveren İşsizlik Sigortası Fonu % 2
İşverene Toplam Maliyet
1.273,50
197,39
25,47
1.496,36
KAPICILAR İÇİN
Kapıcılar; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY )
Asgari Ücret
Sgk Primi % 14
İşsizlik Sigortası Fonu % 2
Kesintiler Toplamı
Net Asgari Ücret
1.273,50
178,29
12,74
191,03
1.082,47
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Asgari Ücret
Sgk İşveren Primi % 15.5 (***)
1.273,50
197,39
İşveren işsizlik Sigorta Fonu % 2
İşverene Toplam Maliyet
25,47
1.496,36
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası
cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır;
yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece
kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (90.11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi
işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere
5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
186
2015 Özet İstatistikleri
tikleri B
s
i
t
a
ilg
t
iS
s
İ
a
t
is
i
em
Çal
ışm
Summary Statistics by 2015
187
Çalışma Genel Müdürlüğü
ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
L A B O U R S T A T I S T I C S
İnönü Bulvarı No:42 06520 Emek - ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 296 64 95 - 296 65 10
www.csgb.gov.tr