Siswa-siswa UMS belajar di Jepun

Yorumlar

Transkript

Siswa-siswa UMS belajar di Jepun
Siswa-siswa UMS belajar di Jepun
Oleh YATIM
TAUBATAL ANDAM
E: .{
KOTA KINABALU, Isnin Sebanyalt SO mahasiswa
Univeniti Malaysia Sabah
(UMS) yang mengiltuti pengajian di Sekolah Perniagaan
dan Eltonomi bagi program
Pemiagaan Antarabangsa di
Jepun dijangka akan menghabiskan tahun akhir mereka
di negara itu.
Naib Canselor UMS, Prof
Datuk Dr Abu Hassan
Othman, berkata ini bagi
membolehltan siswa terbabit
mengadapwilcan kemahiran
pengurusan dan mengoriatasiltan aelok belok pemiagaan di negara terscbut.
Katanya, semua pelajar
terbabit yang kini turut
menaikuti kursus Bahasa
Jepua, adalah Ytlli pertama
1e1111npamanya lpllbila UMS-memulatan satu daripada
Japan kursus hllhasa •ing di KUASAJ BAHASA .•.a•""""Put dariptMla /#ltf/ar yang~ dalam majlis itu b.rsanta
1 bmpuanya pida semester ini. lkngan Yukk (nNmb•lakang kiurwN).
Menurutnya , langkall Timur yang merangkumi
Pada majlis itu, Teruo German secara berperingkatyang diperkenalltan oleh pembelajaran dan pemamenyampailtan 2S jenis buku, perinpat.
UMS untuk menjalin hubun- haman aspek budaya negara
empat kad visual, dan empat
"Pela.ltsanaan program
gan denaan agen1i Jepun itu," ltatanya di majlis
jenis kaset alat bantu belajar bahasa asing ini sejajar denFoundation bagi mem- penyampaian alat bantu beladan pengajaran bahasa Jepun. gan era globalisa1i dunia
bolehltan taraf akademik dan jar bahasa Jepun, di kampus
Universiti Malaysia Sabah yang memerlukan muyarakat
kuriltulum di kalangan maha- sementara UMS di Yayasan
(UMS) akan memperk:e- yang peka dengan pelbagai
sis w a dan ltaltitangan Sabah, di sini pagi tadi.
nalkan Japan bahasa asing pengetahuan mutakhir ,"
meningbt.
Turut
hadir ialah sebagai sebahagian daripada ltatanya.
"Selain mempertenalkan Konsulat Jept111, Dr Tervo
program pentimpya.
Beliau berk:ata, sebaaai
bahasa Jepun, UMS ju1a Kamihiguhi; TimlNiluaya,
Prof Abu Hassan bertata, universiti yang mementbercadmg untuk memperte- Eiji Shinjo; wakil Yayasan
selain bahasa Jepun, UMS inpan pelbagai aspek: pengenalkan tebudayaan negara Jepun, Yukie Yamiphi; dan
juaa turut mempertenalltan tahuan, penguasaan dalam
itu, sesuai den1an ltursus Timbalan Naib Canselor
tujuh lagi bahasa asing iaitu pelbagai bahasa dunia adalah
yang kami tawartan menge- UMS, Prof Dr Wan
Mandarin, Korea, Sp1ni1h, perlu untuk tepeatia1an
nai Budaya dan Politik Asia Mohammad Rafaei.
Anb, Vietnam, Perancis dan baqsa dan negara.

Benzer belgeler

Cincin Konvokesyen Kenang-Kenangan UiTM

Cincin Konvokesyen Kenang-Kenangan UiTM UMS untuk menjalin hubun- haman aspek budaya negara empat kad visual, dan empat "Pela.ltsanaan program gan denaan agen1i Jepun itu," ltatanya di majlis jenis kaset alat bantu belajar bahasa asing i...

Detaylı