Report 08-2016

Transkript

Report 08-2016
Ba?bakan yeni te?vik paketini aç?klad?
Posted on January 01,1970 by Elif Akkaya
Ba?bakan Y?ld?r?m, yat?r?m deste?i ve te?viklere yönelik yeni bir paket aç?klad?.
Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, yat?r?m ve ihracat kredilerine eri?imin kolayla?t?r?lmas?, baz? ticari araçlar?n
yenilenmesinde ÖTV'yi kald?ran ve yat?r?m ortam?n?n iyile?tirilmesi amac?yla al?nan tedbirleri de içeren ekonomi
paketini aç?klad?. Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, Çankaya Kö?kü'nde Bakanlar Kurulu üyeleriyle düzenledi?i bas?n
toplant?s?nda söz konusu paketin yat?r?m yapana, i?e ba?layacaklara, tar?m sektöründe faaliyet gösterenlere, esnafa,
turizmciye, i?çiye, emekliye ve gençlere yönelik oldu?unu söyledi. Tasarrufu asla ihmal etmeyeceklerini, bunu da öncelikle
kamuda ba?latacaklar?n? bildiren Y?ld?r?m, vatanda?a örnek olunaca??n? ifade etti. Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n
aç?klad??? yeni düzenlemeler ?öyle: DAMGA VERG?S? TEKE DÜ?ÜRÜLECEK Y?ld?r?m, pakette öncelikle
yat?r?mc?lara yönelik kolayl?klar?n oldu?unu kaydederek, "?irket kurulu?lar?nda damga vergisi diye bir ?ey var. Damga,
resim, harç vesaire... Bunlarda ciddi reform niteli?inde düzenleme yap?yoruz. Diyelim ki bir tane sözle?me yapt?n?z, bu
sözle?meden 10 nüsha istiyorlar, her birinden damga vergisi al?n?yor. Bunu kald?r?yoruz, bir nüshadan verdi mi bitiyor"
diye konu?tu. Bireysel emeklilik sistemine dahil olanlara da damga vergisi muafiyeti getirdiklerini aç?klayan Y?ld?r?m,
böylece "cepten daha az para ç?kaca??na" i?aret etti. Ba?bakan Y?ld?r?m, yükte hafif pahada a??r i?lerle u?ra?an
yat?r?mc?larla, tedarikçileri aras?ndaki sözle?melerde de damga vergisi istisnas? getirildi?ini duyurdu. TÜRK?YE’YE
YATIRIM YAPAN DEVLERE VERG? MUAF?YET? Firmalarla, i? adamlar?n?n yurt d??? fuar ve kat?l?mlar?yla ilgili
i?lerinde de damga vergisini kald?rd?klar?n? belirten Y?ld?r?m, "Ülkemizi yat?r?mlar için güçlü cazibe merkezi haline
getirecek ad?mlar at?yoruz. Uluslararas? firmalar, bir dünya devi firma var, Türkiye'yi bölgesel üst olarak yapmaya karar
verdi. Bu karar? verince Türkiye'den 70 ülkeyi yönetmeye karar verdi. Buna kurumlar vergisi muafiyeti getiriyoruz.
Dolay?s?yla buradan yönetince insan çal??t?racak, buran?n ekonomisine katk? sa?layacak, bilgi birikimi olacak ve
Türkiye bu anlamda, di?er ülkelere göre fark olu?turacak" de?erlendirmesinde bulundu. YATIRIM ?Ç?N KULLANILAN
ARSAYA 5 YIL VERG? YOK Ba?bakan Y?ld?r?m, "Yat?r?m te?vik belgesi kapsam?ndaki binalardan 5 y?l, arazilerden
de te?vik süresi boyunca emlak vergisi al?nmayacak. Bu da reform niteli?inde bir düzenlemedir." diyerek, do?al afetlerle,
tutukluluk ve sabotaj gibi nedenler dolay?s?yla ekonomik kayba u?rayan yat?r?mc?lar?n, sigortal? çal??anlar?n süresi
dolmu? borçlar?n? bir y?la kadar erteleyeceklerini aç?klad?. Y?ld?r?m, "Böylece terör ma?duru vatanda?lar?m?z?n
ma?duriyeti gideriliyor. Yani onlar?n elinde olmadan bu ?artlar olu?tu?u için bir bedel yüklemiyoruz, rahatlay?ncaya kadar
süre veriyoruz." ?eklinde konu?tu. VERG? BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE YEN? FIRSAT Geçmi?te vergi ve prime
yönelik vecibelerini yerine getiremeyen vatanda?lar?m?za bir f?rsat daha veriyoruz.. YURT DI?INDAN PARA
GET?RECEKLERE KOLAYLIK "Vatanda?lar?m?z veya yurt d???ndaki herhangi bir yat?r?mc?, varl???n? Türkiye'de
de?erlendirmek istiyor. Türkiye'ye bunu rahatl?kla getirebilecek. Bir istisna var, bu kara para ve terör kaynakl? bir para
olmayacak. Birikimi, varl??? olan insanlar paralar?n? Türkiye'ye getirsinler, ekonomimize soksunlar, ticarete dahil etsinler.
Böylece 'Bu paray? ben nas?l koruyaca??m?' endi?esinden kurtulacak, ayn? zaman da paras? da Türkiye'nin üretimine
katk? sa?layacak. Veya bir seçenek de d??ar?da yapt??? i?ten dolay? bir borcu varsa ve borcunu öderse bu da ayn? ?ey
olacak. Buraya getirmi? gibi bir i?lem olacak." BA?-KUR'LULARA 5 PUAN PR?M ?ND?R?M? Y?ld?r?m, primlerini
zaman?nda ödeyen Ba?-Kur'lulara 5 puan indirim yap?laca??n? belirterek ?unlar? kaydetti: "Ba?-Kur'da kim var, esnaf
var, muhtar var, çiftçi var. Ba?-Kur'a dahil olan, yan?nda çal??an sigortal?lar de?il kendisi, Ba?-Kur sistemine dahil olan
i?verenler... Primlerini sigortal?lar öderken ne yap?yor, zaman?nda öderse 5 puan dü?ük ödüyor. Bu hakk? Ba?-Kur'lulara
da tan?yoruz. Ama Ba?-Kur'lu esnafa, muhtara, çiftçiye diyoruz ki: Bu imkandan yararlan?rken ödemezseniz o zaman bu
imkan ortadan kalkt??? gibi takibat da olur. Yani vecibenizi yerine getirin ve bu haktan yararlan?n." TAKS?LER ÖTV’S?Z
YEN?LENECEK Taksicilerin, her görü?tüklerinde "Araçlar?m?z? yenilemek istiyoruz. Buna bir imkan verin" dedi?ini
an?msatan Y?ld?r?m, "Arac?n? yenileyeceksen ÖTV almadan yenileyeceksin. Bunda taksi, ?ehir içi toplu ta??ma yapan
dolmu?, minibüs, belediye ve halk otobüsü var. Bunlar yenilendi?i zaman ÖTV'siz alacaklar. Ayr?ca sadece yük ta??ma
amac?yla kullan?lan kamyon ve kamyonetler için de bu geçerli. Kamyoncular, K1, K2 ve K3 belgesi ile ta??ma yapanlarda
bundan yararlanacak. Bu muazzam bir ?ey. Otomotiv ve ta??mac?l?k sektörü canlanacak. Araç eskidikçe maliyetler
art?yor. Tamir bak?m paras? art?yor. ??letme giderleri art?yor. Bundan kurtulacak vatanda??m?z. Arac? da cillop gibi
yeni olacak. Daha ucuza alacak hem kendi hem üretici kazanacak. Sonunda Türkiye kazanacak" diye konu?tu.
?EH?T YAKINLARINA SA?LANACAK KOLAYLIKLAR "Terörle mücadelede ?ehit olan karde?lerimizin yak?nlar?ndan
bir tanesinden araç alaca?? zaman ÖTV al?nmayacak" diyen Y?ld?r?m, "?ehit yak?nlar?na devlette i? verme konusu
y?lda 2 sefer oluyordu, bunu kald?rd?k. Allah göstermesin, ?ehit haberi geldi ve ondan sonra hemen bu haktan
yararlanma ve istedi?i bran??na, müktesebat?na uygun ?ekilde, gecikmeden yerine getirilecek. Bu konuda Çal??ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl??? ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? gerekli çal??malar? yapt?lar. Daha ba?ka güzel ?eyler
var. ?leride bunlara da temas edece?iz" dedi. KRED? KULLANIMINA ‘TEM?NAT’ AYARI Tüccar, sanayi ve i?
adamlar?n?n paraya eri?imi konusunda s?k?nt?lar ya?ad?klar?n?, teminatlar?n yüksek oldu?unu anlatan Y?ld?r?m,
sözlerine ?öyle devam etti: "Faizi dü?ürüyoruz. Politika faizi yüzde 7'ye dü?tü mesela. Normal kredi alaca?? zaman yüzde
7 de?il iki kat?n? falan buluyor. Birtak?m masraflar oluyor teminatlardan dolay?. Burada alaca??m?z tedbirlerle bunu
kolayla?t?r?yoruz. Kredi kullan?m?nda gayrimenkul gibi sa?lam diye dü?ünülen teminatlar vard?. ?imdi menkul de?erleri,
ta??nabilirleri, teminat gösterebilecek. Gençken bankaya gittim. Daha yeni mezun olmu?um. Heyecan dorukta. Banka
memuru dinledi. 'Sen nesin?' 'Gemi in?aat mezunuyum' dedim. Küçük bir tekne yapaca??z. Bankac? 'Evlad?m babam
bana, alt?ndan su geçen ve hava geçen ?eylere teminat verme' dedi. Ben de sana vermiyorum. Gemi batar, araba kaza
yapar, uçak varsa dü?er anlay???n? sona erdiriyoruz. Elinde ne varsa teminat olarak gösterebilece?iz. Tezgah?n,
motosikletin araban var. Ta??nabilir menkul de?erleri de teminat olarak verebilece?iz. Böylece art?k teminat i?i hafiflemi?
oluyor. Merkez Bankas? gerekli çal??malar? yap?yor. Kredinin kullanma maliyetinin de zaman içinde dü?tü?ünü
görece?iz. Allah'a ?ükür i?ler iyi gidiyor. Enflasyon dü?me e?iliminde. Bütçemiz t?k?r t?k?r. Hiçbir s?k?nt? yok.
Öngördü?ümüz hedeflerden gelirler yönünde fazlam?z var." ESNAFIN GEÇM??E YÖNEL?K BORÇLARI Y?ld?r?m, 110
bin esnaf?n geçmi?e dönük borçlar?n?n oldu?unu, kredi alanlar?n gecikme faizlerinin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birli?i ve Gümrük ve Ticaret Bakanl???'n?n bir araya gelerek yakla??k 400 trilyonluk
gecikme faizini kar??lad?klar?n?, geri kalan paran?n da tekrar yap?land?r?l?p taksitlendirilerek ödenece?ini aktard?.
"DI? T?CARET ERBABI ARTIK KAPI KAPI DOLANMAYACAK" Y?ld?r?m, d?? ticaret erbab?n?n art?k kap? kap?
dolanmayaca??n?, bu konuda bir düzenleme yapacaklar?n? ifade etti. Gümrüklerde sadece Gümrük ve Ticaret
Bakanl???n?n de?il, her bakanl???n i?inin bulundu?unu anlatan Y?ld?r?m, "Bu ?ekilde hem maliyetler art?yor, ki?i her
bakanl???n görevlisine dil dökmekten yoruluyor. ?imdi bunlar kalk?yor. Bir tane Gümrük Ticaret Bakanl???n?n adam?
var, önünde bilgisayar? var, plaka gibi bilgileri verince hemen hepsi önüne geliyor ve tek pencere sistemiyle geçi?
yapacak. Yani bütün bakanl?klar, ellerindeki yetkiyi Gümrük Ticaret Bakanl???'na protokolle devrediyorlar ve Gümrük
Ticaret Bakanl??? tek elden bu i?leri yürütüyor. Böylece hem zamandan hem bürokrasiden hem maliyetten tasarruf." diye
konu?tu. 'ÇEK'TE YEN? DÖNEM "Çek" konusunun kanayan bir yara oldu?unu aktaran Y?ld?r?m, ekonominin çok iyi
olmas? durumunda sorunun küçüldü?üne, ekonominin biraz zora girmesi halinde ise sorunun büyüdü?üne i?aret etti. Bu
sorunun tekrar gündemde oldu?unu, kar??l?ks?z ödenmeyen çeklerin yapt?r?m? yetersiz kald??? için ma?duriyetlerin
olu?tu?unu dile getiren Y?ld?r?m, çek ödenmedi?inde buna ba?l? olarak piyasadan mal alan vatanda?lar?n,
yükümlülü?ünü yerine getiremedi?ini ve dolay?s?yla zincirleme olarak herkesin bu i?te bedel ödedi?ini söyledi. Burada iki
?ey getireceklerini belirten Y?ld?r?m, ?öyle devam etti: "Kar??l?ks?z çek i?lemine para cezas? geliyor. Tekrar ederse ve
al??kanl?k haline gelirse bu sefer hürriyeti k?s?tlay?c? ceza da arkas?ndan gelecek. Bu bir. ?kinci ?ey, çek verdim, çeki
ben ald?m, bu çekin arkas?nda bir kutu var, karekod diyorlar. Ona telefonu tutaca??m, bakaca??m bu çek sa?lam m?
de?il mi? Ondan sonra 'karde?im sa?ol, ben almayay?m' diyeceksin. Böyle bir sistem. Karekod uygulamas?yla da çekin
güvenilirli?i, daha çek al?nmadan ö?renilebilecek. Bunu da güzel bir imkan olarak söyleyebiliriz." YATIRIM TE?V?K
S?STEM? YEN?LEN?YOR Ba?bakan Y?ld?r?m, 10'uncu madde olarak da yat?r?m te?vik sisteminin yenilenece?ini,
baz? süreli te?vikleri kal?c? hale getireceklerini söyledi. Te?vik sisteminde birtak?m uygulama de?i?iklikleri yapt?klar?n?
dile getiren Y?ld?r?m, bunlar?n çok önemli bir yere geldi?ini, sonra bölgesel te?viklere geçtiklerini, bölgesel te?viklerin her
ne kadar istedikleri seviyeye gelmediyse de ba?lad???ndan beri 600 bin istihdam olu?tu?unu, bunu da küçümsememek
gerekti?ini vurgulad?. Y?ld?r?m, "?imdi yapaca??m?z, daha etkin hale nas?l getiririz? Ba?ta Do?u ve Güneydo?u olmak
üzere bu te?viklerde sektörel te?vi?i de içerek ?ekilde uygulamalardan edindi?imiz tecrübeyi hayata geçirece?iz.
Te?viklerde böyle bir sistem var. Mevcut bölgesel yat?r?m te?vik sistemimizde orta, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine
yönelik yat?r?m?n oldu?u bölgeler, bir tek bu te?vikten yararlan?yordu. ?imdi ise orta yüksek teknoloji üretim
yat?r?mlar?n?n tamam? da 4. bölge te?viklerine al?nacak. Bunlar teferruat..." de?erlendirmesinde bulundu. PROJE
BAZLI DESTEK S?STEM? Devrim niteli?inde bir yenili?in ise getirecekleri proje bazl? destek sistemi oldu?unu bildiren
Y?ld?r?m, "Yani bölge bazl?n?n yan? s?ra proje bazl?...'Ben tekstil i?i yapmak istiyorum filan yerde yapaca??m, oran?n
hangi bölge oldu?una bakmadan ona has veya yeni bulu? yapt?m, 'bir yaz?l?mla Türkiye’deki bütün ula??m alt
yap?s?n?n güvenlik aç???n? ortadan kald?r?yorum, ?u oluyor bu oluyor' diyorsun, ak?l terinin a??rl?kl? oldu?u. Ona da
ayr? te?vik gelecek. Yat?r?mc?lar?n?n y?l sonuna kadar geçerli olan avantajl? vergi indirim oranlar? ile sigorta primi
i?veren hissesi deste?i sürelerinin kal?c? olarak uygulanmas? sa?lanacak. Bu ?u anlama geliyor; süre bitiyor merak
etmesinler, tela?lanmas?nlar, süre yenilenecek, yat?r?mlar?na vatanda?lar devam etsin." ?eklinde konu?tu.
??RKET KURULU? VE TASF?YES? KOLAYLA?ACAK Y?ld?r?m, 11. madde olarak da ?irket kurulu?unu ve ?irket
tasfiyesini kolayla?t?racaklar?n? bildirdi. Bu ?ekilde dükkan açman?n ve dükkan kapatman?n da kolayla?aca??na dikkati
çeken Y?ld?r?m, "Benim ba??ma geldi. 1983’te bir fabrikam vard?. Açarken çok kolayd?, kapat?rken 2 sene
dola?mad???m kap? kalmad?. Yoruldum. Bu belki k?smen yine var, dolay?s?yla bunlar? rahatlat?yoruz." diye konu?tu.
TARIMSAL DESTEKLER YILDA ?K? KEZ VER?LECEK Tar?msal te?viklerdeki kafa kar???kl???n? ortadan
kald?racaklar?n?n da alt?n? çizen Y?ld?r?m, te?viklerde verilen bu destekleri anlaml? hale getireceklerini söyledi.
Y?ld?r?m, "Y?l?n içerisinde 2 dilimde verece?iz. Bunlar Maliye'nin imkanlar? bak?lacak. Hangi aylar ne zaman olaca??na
karar verece?iz. 2 sefer destek verece?iz y?lda. Hiç de?ilse çiftçimiz, köydeki vatanda?, ald??? para da bir i?ini görsün,
bir derdine derman olsun. ?imdi bir parça 1 ay al?yor, öbür parçay? öbür ay al?yor, onu de?erlendiremiyor. Ondan
fazlas?n? borçlanm?? oluyor bir i?ine yaram?yor. Dolay?s?yla destek daha anlaml? hale gelecek. Bu da önemli bir
de?i?iklik." ifadelerini kulland?. SERT?F?KALI ÜRÜN BORSASI Ba?bakan Y?ld?r?m, sertifikal? ürün borsas? konusunda
yap?lacaklara ili?kin aç?klamay? G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Faruk Çelik'in yapmas?n? istedi. Çelik ise lisansl?
depoculukta yasal düzenleme yap?ld???n? belirterek, "Lisansl? depoculu?a geçilecek ve bu ?ekilde ürün borsas?
kurulacak. Neticesinde de üreticilerimiz ürünlerini çok daha yüksek düzeyde de?erlendirme imkan?n? elde etmi?
olacaklar" dedi. Y?ld?r?m, "Demek ki arada arac?, tefeci azalacak. Direkt ürünü sat?n alacakla satacak bir ?ekilde
bulu?acak ve burada hem üretenin mal? de?er kazanacak hem de alan daha iyi de?erlendirecek. ?stedi?i zaman satacak.
Yani borsada parasal i?lemler gibi ürünler de gelece?e yönelik bir parasal araç gibi kullan?lacak." de?erlendirmesinde
bulundu. ?? SA?LI?I VE GÜVENL???'NDE BAZI HÜKÜMLER?N YÜRÜRLÜK SÜRES? UZATILDI Ba?bakan
Y?ld?r?m, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Yasas?'n?n baz? hükümlerinin yürürlük tarihinin 1 Temmuz oldu?unu an?msatarak,
baz? hükümlerin yürürlük süresini 1 y?l öteleyeceklerini bildirdi. Yasan?n uygulanan k?s?mlar?nda bir sorunun
olmad???n?, ama baz? maddelerinde küçük bir iki konuda henüz alt yap?n?n haz?r olmad???n? belirterek, "O altyap?y?
haz?rlayana kadar bir zamana ihtiyac?m?z var. Onun için burada ya?anacak olumsuzluklar?n önüne geçmek için böyle bir
karar ald?k ama yasayla ilgili bir geri ad?m yok, yasa uygulanacak." diye konu?tu. TURKUAZ KART S?STEM? Y?ld?r?m,
Turkuaz Kart Sistemi'nde özellikle beyin göçünü tersine döndürme amaçl? olarak Türk vatanda?? olarak yurt d???nda
yerle?en, çok önemli bulu?lar? ve uzmanl?klar? olan insanlar?n ülkeye gelmesini te?vik ettiklerini hat?rlatt?. ?imdi ise
ba?ka uyrukta olanlara bir imkan getireceklerini bildiren Y?ld?r?m, "Gel memlekette otur, çal??, fikirlerini burada bir
faydaya, bir üretime dönü?tür biz sana gereken her ?eyi yapaca??z diyoruz. Bunun bir art?s? da ihracatç?m?za ?artlar?
belirlenecek ?ekilde hususi pasaport verece?iz, me?hur ye?il pasaport. ??, ihracat yapan, ülkeye döviz kazand?ran
ihracatç?lar?m?z? da bu imkandan yararland?raca??z ki yurt d???na gidi?lerde orada burada kap?larda peri?an
olmas?n" ifadelerini kulland?. YATIRIMCI DAHA ?Y? ?ARTTA KRED? ALACAK Bizim için çok önemli ?ey, yat?r?m.
Yat?r?m demek üretim demek. Üretim demek i? demek, ilave i? a?. Yat?r?mlar? art?rmak için iki önemli ad?m?m?z var.
Ad? olan kendi olmayan bir kalk?nma bankam?z var. Onu i?ler hale getiriyoruz. Yat?r?mc? daha iyi ?artta kredi alacak.
?kinci ?ey ihracata yönelik eximbank da kredi veriyor ama, kredi verinceye kadar aln?n?n derisi çatl?yor. Bunun önüne
geçiyoruz. Diyelim ki son 5 y?l sicilinde bir ?ey yok. Ben bunun teminat?n?n yar?s?n? alay?m, niye tamam?n? isteyeyim?
Burada teminat aç??? olursa burada da kredi garanti fonu devreye girecek ve gerekli aç??? kapatacak. Bütün ülkeler
böyle yap?yor. Bundan sonra biz satma yönünde kafa yoraca??z… D??ar?ya ne kadar çok ?ey satabiliriz? Böylece cari
aç???m?z? kapatabiliriz. Sat?n almalar?m?z? da ihtiyac?m?z yoksa içerden alal?m. D??ar?ya param?z gitmesin.
TASARRUF SEFERBERL??? Çal??anlar?n ücretleri hariç, yat?r?mlar hariç, her alanda kamuda tasarruf seferberli?i
ba?lat?yoruz. Bu konuda bakanlar?m?z kapsaml? program haz?rlayacaklar ve y?l sonuna kadar kendilerine verilen
hedefler belli. Onun gerçekle?mesini sa?layacaklar. Yurtd???ndan araç getirenlerle ilgili bir sorun var. Emeklilik hakk?n?
kazananlar, 6 aydan az kal?rsa getiremiyordu, bunu gideriyoruz. Milyonlarca yurtd???nda emekli olan vatanda?lar?m?z
var. Bunlar araçlar?n? getiriyor ç?karam?yor, bunlar?n sorununu çözmü? oluyoruz. 2B'DE 80 B?N K???YE YEN?
FIRSAT GEL?YOR 19’ncu madde, 2B. 2B çok ba?ar?l? bir proje, 700 bin vatanda??m?z 2B imkan?ndan yararlanm??.
Hala yararlanmayan 70-80 bin ki?i var. Siz kaç?rd?n?z önceki f?rsat?, bu f?rsat aya??n?za geldi diyoruz. Onlara imkan
getiriyoruz. Antalya ba?ta olmak üzere bu imkandan yararlanamayan vatanda??m?z da böylece yararlanm?? olur.
Taksitlerini aksatanlar varsa, önceki sistemde onlara da kalan süre için bir imkan sa?l?yoruz. Hem yeni ba?tan müracaat,
hem de ödemesini tamamlayamam??lara bir imkan… KOB?'LERE DESTEK KOB?’lere ilave imkanlar var, neler var?
Terör ve do?al afetlerden etkilenen KOB?’lere, 100 bin lira destek, imalat sanayiinde çal??an terörden do?al afetlerden
i?leri bozulan oradaki esnaf?m?z da 100 bin lira kadar kredi kulland?rabilece?iz. KOSGEB, yani bilim sanayi teknoloji
bakanl???m?z bunun çal??mas?n? yapt? ve bu ?ekilde uygulamaya geçece?iz. Diyelim ki bir tane torna tezgah?
alacaks?n. Yerlisini al?yorsan ona 300 bin liraya kadar faizsiz kredi verecek. Dolay?s?yla yerli üretimi te?vik etmi?
olaca??z. Kaynakça:http://www.dunya.com/guncel/basbakan-yeni-tesvik-paketini-acikladi-305082h.htm Haz?rlayan: Elif
Akkaya Maliye 2.s?n?f
Posted in:Haberler | Tagged:Ba?-kur,Ba?bakan,Ba?bakan Y?ld?r?m,çek,Damga Vergisi,Esnaf,Gümrük Ticaret
Bakanl???,Indirim,I? Güvenli?i,KOB?,KOSGEB,Kredi Kullan?m?,ÖTV,Paket,Para,Proje,?ehit
Yak?nlar?,?irket,Taksi,Tar?msal Destek,Tasarruf,Te?vik,Türkiye,Vergi,Vergi Borcu,Vergi Muafiyeti,Yat?r?m,Yürürlük
Süresi | With 0 comments

Benzer belgeler